Iz:41:1 Ἐγκαινίζεσθε πρός με, νῆσοι, οἱ γὰρ ἄρχοντες ἀλλάξουσιν ἰσχύν· ἐγγισάτωσαν καὶ λαλησάτωσαν ἅμα, τότε κρίσιν ἀναγγειλάτωσαν.
Iz:41:1 Hold a feast to me, ye islands: for the princes shall renew their strength: let them draw nigh and speak together: then let them declare judgment. (Isaiah 41:1 Brenton)
Iz:41:1 «Uciszcie się, wyspy, ażeby Mnie słuchać! Niechaj narody odświeżą swe siły! Niechaj wystąpią, wtedy niech mówią: "Udajmy się razem do sądu!" (Iz 41:1 BT_4)
Iz:41:1 Ἐγκαινίζεσθε πρός με, νῆσοι, οἱ γὰρ ἄρχοντες ἀλλάξουσιν ἰσχύν· ἐγγισάτωσαν καὶ λαλησάτωσαν ἅμα, τότε κρίσιν ἀναγγειλάτωσαν.
Iz:41:1 ἐγ·καινίζω (εν+καινιζ-, εν+καινι(ε)·[σ]-, εν+καινι·σ-, -, εν+κεκαινισ-, εν+καινισ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νῆσος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό γάρ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἅμα τότε κρίσις, -εως, ἡ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-)
Iz:41:1 By inaugurować Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Wyspa Dla odtąd, jak Władca; by zaczynać się By zmieniać się/zmieniaj się Siła Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) I też, nawet, mianowicie By mówić W tym samym czasie Wtedy Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By ogłaszać ogłaszaj, informuj
Iz:41:1 *)egkaini/DZesTe pro/s me, nE=soi, oi( ga\r a)/rCHontes a)lla/Xousin i)sCHu/n· e)ggisa/tOsan kai\ lalEsa/tOsan a(/ma, to/te kri/sin a)naggeila/tOsan.
Iz:41:1 enkainiDZesTe pros me, nEsoi, hoi gar arCHontes allaXusin isCHyn· engisatOsan kai lalEsatOsan hama, tote krisin anangeilatOsan.
Iz:41:1 V1_PMD2P P RP_AS N2_NPF RA_NPM x N3_NPM VF_FAI3P N3_ASF VA_AAD3P C VA_AAD3P D D N3I_ASF VA_AAD3P
Iz:41:1 to inaugurate toward (+acc,+gen,+dat) I island the for since, as ruler; to begin to change/alter strength to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) and also, even, namely to speak at the same time then judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to proclaim proclaim, report
Iz:41:1 you(pl)-are-being-INAUGURATE-ed, be-you(pl)-being-INAUGURATE-ed! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) islands (nom|voc) the (nom) for rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) they-will-CHANGE/ALTER, going-to-CHANGE/ALTER (fut ptcp) (dat) strength (acc) let-them-NEAR! and let-them-SPEAK! at the same time then judgment (acc) let-them-PROCLAIM!
Iz:41:1 Iz_41:1_1 Iz_41:1_2 Iz_41:1_3 Iz_41:1_4 Iz_41:1_5 Iz_41:1_6 Iz_41:1_7 Iz_41:1_8 Iz_41:1_9 Iz_41:1_10 Iz_41:1_11 Iz_41:1_12 Iz_41:1_13 Iz_41:1_14 Iz_41:1_15 Iz_41:1_16
Iz:41:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:2 τίς ἐξήγειρεν ἀπὸ ἀνατολῶν δικαιοσύνην, ἐκάλεσεν αὐτὴν κατὰ πόδας αὐτοῦ, καὶ πορεύσεται; δώσει ἐναντίον ἐθνῶν καὶ βασιλεῖς ἐκστήσει καὶ δώσει εἰς γῆν τὰς μαχαίρας αὐτῶν καὶ ὡς φρύγανα ἐξωσμένα τὰ τόξα αὐτῶν·
Iz:41:2 Who raised up righteousness from the east, and called it to his feet, so that it should go? shall appoint it an adversary of Gentiles, and shall dismay kings, and bury their swords in the earth, and cast forth their bows and arrows as sticks? (Isaiah 41:2 Brenton)
Iz:41:2 Kto wzbudził ze Wschodu tego, którego sprawiedliwość przyzywa na każdym kroku? Kto mu poddaje narody i upokarza królów? Miecz jego ściera ich na proch, jego łuk roznosi ich jak słomę. (Iz 41:2 BT_4)
Iz:41:2 τίς ἐξήγειρεν ἀπὸ ἀνατολῶν δικαιοσύνην, ἐκάλεσεν αὐτὴν κατὰ πόδας αὐτοῦ, καὶ πορεύσεται; δώσει ἐναντίον ἐθνῶν καὶ βασιλεῖς ἐκστήσει καὶ δώσει εἰς γῆν τὰς μαχαίρας αὐτῶν καὶ ὡς φρύγανα ἐξωσμένα τὰ τόξα αὐτῶν·
Iz:41:2 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί βασιλεύς, -έως, ὁ ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὡς φρύγανον, -ου, τό ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:41:2 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Stopa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść By dawać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Król By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA I też, nawet, mianowicie By dawać Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak/jak Szczotka By wyganiać Kłaniaj się (też tęcza) On/ona/to/to samo
Iz:41:2 ti/s e)XE/geiren a)po\ a)natolO=n dikaiosu/nEn, e)ka/lesen au)tE\n kata\ po/das au)tou=, kai\ poreu/setai; dO/sei e)nanti/on e)TnO=n kai\ basilei=s e)kstE/sei kai\ dO/sei ei)s gE=n ta\s maCHai/ras au)tO=n kai\ O(s fru/gana e)XOsme/na ta\ to/Xa au)tO=n·
Iz:41:2 tis eXEgeiren apo anatolOn dikaiosynEn, ekalesen autEn kata podas autu, kai poreusetai; dOsei enantion eTnOn kai basileis ekstEsei kai dOsei eis gEn tas maCHairas autOn kai hOs frygana eXOsmena ta toXa autOn·
Iz:41:2 RI_NSM V1I_IAI3S P N1_GPF N1_ASF VAI_AAI3S RD_ASF P N3D_APM RD_GSM C VF_FMI3S VF_FAI3S D N3E_GPN C N3V_APM VF_FAI3S C VF_FAI3S P N1_ASF RA_APF N1_APF RD_GPM C D N2N_APN V2_PMPAPN RA_APN N2N_APN RD_GPM
Iz:41:2 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to call call he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing foot he/she/it/same and also, even, namely to go to give in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, nation [see ethnic] and also, even, namely king to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG and also, even, namely to give into (+acc) earth/land the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” he/she/it/same and also, even, namely as/like brush to expel the Bow (also rainbow) he/she/it/same
Iz:41:2 who/what/why (nom) he/she/it-was-???-ing, he/she/it-???-ed away from (+gen) risig of the east dawns (gen) righteousness (acc) he/she/it-CALL-ed her/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) feet (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-GO-ed he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) nations (gen) and kings (acc, nom|voc) he/she/it-will-PUT (STandING) OUT OF WITS, you(sg)-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed (classical) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) into (+acc) earth/land (acc) the (acc) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) them/same (gen) and as/like brushs (nom|acc|voc) having-been-EXPEL-ed (nom|acc|voc) the (nom|acc) Bows (nom|acc|voc) them/same (gen)
Iz:41:2 Iz_41:2_1 Iz_41:2_2 Iz_41:2_3 Iz_41:2_4 Iz_41:2_5 Iz_41:2_6 Iz_41:2_7 Iz_41:2_8 Iz_41:2_9 Iz_41:2_10 Iz_41:2_11 Iz_41:2_12 Iz_41:2_13 Iz_41:2_14 Iz_41:2_15 Iz_41:2_16 Iz_41:2_17 Iz_41:2_18 Iz_41:2_19 Iz_41:2_20 Iz_41:2_21 Iz_41:2_22 Iz_41:2_23 Iz_41:2_24 Iz_41:2_25 Iz_41:2_26 Iz_41:2_27 Iz_41:2_28 Iz_41:2_29 Iz_41:2_30 Iz_41:2_31 Iz_41:2_32
Iz:41:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:3 καὶ διώξεται αὐτοὺς καὶ διελεύσεται ἐν εἰρήνῃ ἡ ὁδὸς τῶν ποδῶν αὐτοῦ.
Iz:41:3 And he shall pursue them; the way of his feet shall proceed in peace. (Isaiah 41:3 Brenton)
Iz:41:3 On ściga ich, przechodzi nietknięty, jakby stopami nie dotykał ścieżki. (Iz 41:3 BT_4)
Iz:41:3 καὶ διώξεται αὐτοὺς καὶ διελεύσεται ἐν εἰρήνῃ ὁδὸς τῶν ποδῶν αὐτοῦ.
Iz:41:3 καί διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:41:3 I też, nawet, mianowicie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój Drogi {Sposobu}/droga Stopa On/ona/to/to samo
Iz:41:3 kai\ diO/Xetai au)tou\s kai\ dieleu/setai e)n ei)rE/nE| E( o(do\s tO=n podO=n au)tou=.
Iz:41:3 kai diOXetai autus kai dieleusetai en eirEnE hE hodos tOn podOn autu.
Iz:41:3 C VF_FMI3S RD_APM C VF_FMI3S P N1_DSF RA_NSF N2_NSF RA_GPM N3D_GPM RD_GSM
Iz:41:3 and also, even, namely to prosecute/pursue prosecute: put on trial he/she/it/same and also, even, namely to go through pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace the way/road the foot he/she/it/same
Iz:41:3 and he/she/it-will-be-PROSECUTE/PURSUE-ed them/same (acc) and he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed in/among/by (+dat) peace (dat) the (nom) way/road (nom) the (gen) feet (gen) him/it/same (gen)
Iz:41:3 Iz_41:3_1 Iz_41:3_2 Iz_41:3_3 Iz_41:3_4 Iz_41:3_5 Iz_41:3_6 Iz_41:3_7 Iz_41:3_8 Iz_41:3_9 Iz_41:3_10 Iz_41:3_11 Iz_41:3_12
Iz:41:3 x x x x x x x x x x x x
Iz:41:4 τίς ἐνήργησεν καὶ ἐποίησεν ταῦτα; ἐκάλεσεν αὐτὴν ὁ καλῶν αὐτὴν ἀπὸ γενεῶν ἀρχῆς, ἐγὼ θεὸς πρῶτος, καὶ εἰς τὰ ἐπερχόμενα ἐγώ εἰμι.
Iz:41:4 Who has wrought and done these things? he has called it who called it from the generations of old; I God, the first and to all futurity, I AM. (Isaiah 41:4 Brenton)
Iz:41:4 Kto zdziałał to i uczynił? Ten, co z nicości wywołuje od początku pokolenia, Ja, Pan, jestem pierwszy, z ostatnimi również Ja będę!» (Iz 41:4 BT_4)
Iz:41:4 τίς ἐνήργησεν καὶ ἐποίησεν ταῦτα; ἐκάλεσεν αὐτὴν καλῶν αὐτὴν ἀπὸ γενεῶν ἀρχῆς, ἐγὼ θεὸς πρῶτος, καὶ εἰς τὰ ἐπερχόμενα ἐγώ εἰμι.
Iz:41:4 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐν·εργέω (εν+εργ(ε)-, -, εν+εργη·σ-, -, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό γενεά, -ᾶς, ἡ ἀρχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεός, -οῦ, ὁ πρῶτος -η -ον καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:41:4 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By działać (działanie, czynny, efektywny (produkowanie))działaj, narzędzie, przystępuj, poszukuj I też, nawet, mianowicie By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Początek Ja Bóg  Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Do zbliżanie siebie Ja By iść; by być
Iz:41:4 ti/s e)nE/rgEsen kai\ e)poi/Esen tau=ta; e)ka/lesen au)tE\n o( kalO=n au)tE\n a)po\ geneO=n a)rCHE=s, e)gO\ Teo\s prO=tos, kai\ ei)s ta\ e)perCHo/mena e)gO/ ei)mi.
Iz:41:4 tis enErgEsen kai epoiEsen tauta; ekalesen autEn ho kalOn autEn apo geneOn arCHEs, egO Teos prOtos, kai eis ta eperCHomena egO eimi.
Iz:41:4 RI_NSM VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_APN VAI_AAI3S RD_ASF RA_NSM V2_PAPNSM RD_ASF P N1A_GPF N1_GSF RP_NS N2_NSM A1_NSMS C P RA_APN V1_PMPAPN RP_NS V9_PAI1S
Iz:41:4 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to operate (operating, active, effective (producing))act, implement, proceed, prospect and also, even, namely to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call he/she/it/same the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing generation Race, Nation; sometimes "generation" beginning I god [see theology] first and also, even, namely into (+acc) the to oncoming I to go; to be
Iz:41:4 who/what/why (nom) he/she/it-OPERATE-ed and he/she/it-DO/MAKE-ed these (nom|acc) he/she/it-CALL-ed her/it/same (acc) the (nom) right ([Adj] gen); while CALL-ing (nom) her/it/same (acc) away from (+gen) generations (gen) beginning (gen) I (nom) god (nom) first (nom) and into (+acc) the (nom|acc) while being-ONCOMING-ed (nom|acc|voc) I (nom) I-am-GO-ing; I-am
Iz:41:4 Iz_41:4_1 Iz_41:4_2 Iz_41:4_3 Iz_41:4_4 Iz_41:4_5 Iz_41:4_6 Iz_41:4_7 Iz_41:4_8 Iz_41:4_9 Iz_41:4_10 Iz_41:4_11 Iz_41:4_12 Iz_41:4_13 Iz_41:4_14 Iz_41:4_15 Iz_41:4_16 Iz_41:4_17 Iz_41:4_18 Iz_41:4_19 Iz_41:4_20 Iz_41:4_21 Iz_41:4_22
Iz:41:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:5 εἴδοσαν ἔθνη καὶ ἐφοβήθησαν, τὰ ἄκρα τῆς γῆς ἤγγισαν καὶ ἤλθοσαν ἅμα
Iz:41:5 The nations saw, and feared; the ends of the earth drew nigh, and came together, (Isaiah 41:5 Brenton)
Iz:41:5 Spojrzały wyspy i lękają się, drżą krańce ziemi! - Zbliżają się i przychodzą. (Iz 41:5 BT_4)
Iz:41:5 εἴδοσαν ἔθνη καὶ ἐφοβήθησαν, τὰ ἄκρα τῆς γῆς ἤγγισαν καὶ ἤλθοσαν ἅμα
Iz:41:5 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἅμα
Iz:41:5 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By bać się Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) I też, nawet, mianowicie By przychodzić W tym samym czasie
Iz:41:5 ei)/dosan e)/TnE kai\ e)fobE/TEsan, ta\ a)/kra tE=s gE=s E)/ggisan kai\ E)/lTosan a(/ma
Iz:41:5 eidosan eTnE kai efobETEsan, ta akra tEs gEs Engisan kai ElTosan hama
Iz:41:5 VBI_AAI3P N3E_NPN C VCI_API3P RA_NPN A1A_NPN RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3P C VBI_AAI3P D
Iz:41:5 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), nation [see ethnic] and also, even, namely to fear the furthest extent/apex the earth/land to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) and also, even, namely to come at the same time
Iz:41:5 they-SEE-ed nations (nom|acc|voc) and they-were-FEAR-ed the (nom|acc) furthest extents/apexes (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) they-NEAR-ed and they-COME-ed at the same time
Iz:41:5 Iz_41:5_1 Iz_41:5_2 Iz_41:5_3 Iz_41:5_4 Iz_41:5_5 Iz_41:5_6 Iz_41:5_7 Iz_41:5_8 Iz_41:5_9 Iz_41:5_10 Iz_41:5_11 Iz_41:5_12
Iz:41:5 x x x x x x x x x x x x
Iz:41:6 κρίνων ἕκαστος τῷ πλησίον καὶ τῷ ἀδελφῷ βοηθῆσαι καὶ ἐρεῖ
Iz:41:6 every one judging for his neighbor and that to assist his brother: and one will say, (Isaiah 41:6 Brenton)
Iz:41:6 Pomagają sobie jeden drugiemu - i mówią nawzajem do siebie: «Śmiało!» (Iz 41:6 BT_4)
Iz:41:6 κρίνων ἕκαστος τῷ πλησίον καὶ τῷ ἀδελφῷ βοηθῆσαι καὶ ἐρεῖ
Iz:41:6 κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Iz:41:6 Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Każdy Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie Brat By pomagać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Iz:41:6 kri/nOn e(/kastos tO=| plEsi/on kai\ tO=| a)delfO=| boETE=sai kai\ e)rei=
Iz:41:6 krinOn hekastos tO plEsion kai tO adelfO boETEsai kai erei
Iz:41:6 V1_PAPNSM A1_NSM RA_DSM D C RA_DSM N2_DSM VA_AAN C VF2_FAI3S
Iz:41:6 lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn each the neighbor one near, close to; near and also, even, namely the brother to help and also, even, namely to say/tell
Iz:41:6 lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) each (of two) (nom) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (dat) brother (dat) to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical)
Iz:41:6 Iz_41:6_1 Iz_41:6_2 Iz_41:6_3 Iz_41:6_4 Iz_41:6_5 Iz_41:6_6 Iz_41:6_7 Iz_41:6_8 Iz_41:6_9 Iz_41:6_10
Iz:41:6 x x x x x x x x x x
Iz:41:7 Ἴσχυσεν ἀνὴρ τέκτων καὶ χαλκεὺς τύπτων σφύρῃ ἅμα ἐλαύνων· ποτὲ μὲν ἐρεῖ Σύμβλημα καλόν ἐστιν· ἰσχύρωσαν αὐτὰ ἐν ἥλοις, θήσουσιν αὐτὰ καὶ οὐ κινηθήσονται.
Iz:41:7 The artificer has become strong, and the coppersmith that smites with the hammer, and forges also: sometimes he will say, It is a piece well joined: they have fastened them with nails; they will fix them, and they shall not be moved. (Isaiah 41:7 Brenton)
Iz:41:7 Ludwisarz zachęca złotnika, a wygładzający młotem - tego, co kuje na kowadle; ocenia sprawnie: «W porządku»; i umacnia gwoźdźmi posąg, żeby się nie zachwiał. (Iz 41:7 BT_4)
Iz:41:7 Ἴσχυσεν ἀνὴρ τέκτων καὶ χαλκεὺς τύπτων σφύρῃ ἅμα ἐλαύνων· ποτὲ μὲν ἐρεῖ Σύμβλημα καλόν ἐστιν· ἰσχύρωσαν αὐτὰ ἐν ἥλοις, θήσουσιν αὐτὰ καὶ οὐ κινηθήσονται.
Iz:41:7 ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ τέκτων, -ονος, ὁ καί χαλκεύς, -έως, ὁ τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -)   ἅμα ἐλαύνω (ελαυν-, ελα·σ-, ελα·σ-, εληλα·κ-, -, -) ποτέ[2] μέν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἧλος, -ου, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-)
Iz:41:7 By mieć siła Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] I też, nawet, mianowicie Kowal Do niech bije W tym samym czasie Do pchanego przez wiatr Raz Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By mówić/opowiadaj W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By być On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gwóźdź {Paznokieć} By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By umieszczać w ruchu
Iz:41:7 *)/isCHusen a)nE\r te/ktOn kai\ CHalkeu\s tu/ptOn sfu/rE| a(/ma e)lau/nOn· pote\ me\n e)rei= *su/mblEma kalo/n e)stin· i)sCHu/rOsan au)ta\ e)n E(/lois, TE/sousin au)ta\ kai\ ou) kinETE/sontai.
Iz:41:7 isCHysen anEr tektOn kai CHalkeus typtOn sfyrE hama elaunOn· pote men erei symblEma kalon estin· isCHyrOsan auta en hElois, TEsusin auta kai u kinETEsontai.
Iz:41:7 VA_AAI3S N3_NSM N3N_NSM C N3V_NSM V1_PAPNSM N1A_DSF D V1_PAPNSM D x VF2_FAI3S N3M_NSN A1_NSN V9_PAI3S VA_AAI3P RD_APN P N2_DPM VF_FAI3P RD_APN C D VC_FPI3P
Iz:41:7 to have strength man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] and also, even, namely blacksmith to beat ć at the same time to pushed by wind once indeed (yet, certainly, surely) to say/tell ć right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to be ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nail to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to set in motion
Iz:41:7 he/she/it-HAVE-ed-STRENGTH man, husband (nom) mason (nom) and blacksmith (nom) while BEAT-ing (nom)   at the same time while PUSHED BY WIND-ing (nom) once indeed he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical)   right ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is   they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) nails (dat) they-will-PLACE, going-to-PLACE (fut ptcp) (dat) they/them/same (nom|acc) and not they-will-be-SET-ed-IN-MOTION
Iz:41:7 Iz_41:7_1 Iz_41:7_2 Iz_41:7_3 Iz_41:7_4 Iz_41:7_5 Iz_41:7_6 Iz_41:7_7 Iz_41:7_8 Iz_41:7_9 Iz_41:7_10 Iz_41:7_11 Iz_41:7_12 Iz_41:7_13 Iz_41:7_14 Iz_41:7_15 Iz_41:7_16 Iz_41:7_17 Iz_41:7_18 Iz_41:7_19 Iz_41:7_20 Iz_41:7_21 Iz_41:7_22 Iz_41:7_23 Iz_41:7_24
Iz:41:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:8 Σὺ δέ, Ισραηλ, παῖς μου Ιακωβ, ὃν ἐξελεξάμην, σπέρμα Αβρααμ, ὃν ἠγάπησα,
Iz:41:8 But thou, Israel, art my servant Jacob, and he whom I have chosen, the seed of Abraam, whom I have loved: (Isaiah 41:8 Brenton)
Iz:41:8 Ty zaś, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama, mego przyjaciela! (Iz 41:8 BT_4)
Iz:41:8 Σὺ δέ, Ισραηλ, παῖς μου Ιακωβ, ὃν ἐξελεξάμην, σπέρμα Αβρααμ, ὃν ἠγάπησα,
Iz:41:8 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ Ἰσραήλ, ὁ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰακώβ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) σπέρμα[τ], -ατος, τό Ἀβραάμ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
Iz:41:8 Ty zaś Izrael Dziecka/służący Ja Jacob Kto/, który/, który; by być By wybierać Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Abraham Kto/, który/, który; by być By kochać
Iz:41:8 *su\ de/, *israEl, pai=s mou *iakOb, o(\n e)XeleXa/mEn, spe/rma *abraam, o(\n E)ga/pEsa,
Iz:41:8 sy de, israEl, pais mu iakOb, hon eXeleXamEn, sperma abraam, hon EgapEsa,
Iz:41:8 RP_NS x N_NSM N3D_NSM RP_GS N_NSM RR_ASM VAI_AMI1S N3M_ASN N_GSM RR_ASN VAI_AAI1S
Iz:41:8 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Israel child/servant I Jacob who/whom/which; to be to select seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Abraham who/whom/which; to be to love
Iz:41:8 you(sg) (nom) Yet Israel (indecl) child/servant (nom) me (gen) Jacob (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-was-SELECT-ed seed (nom|acc|voc) Abraham (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-LOVE-ed
Iz:41:8 Iz_41:8_1 Iz_41:8_2 Iz_41:8_3 Iz_41:8_4 Iz_41:8_5 Iz_41:8_6 Iz_41:8_7 Iz_41:8_8 Iz_41:8_9 Iz_41:8_10 Iz_41:8_11 Iz_41:8_12
Iz:41:8 x x x x x x x x x x x x
Iz:41:9 οὗ ἀντελαβόμην ἀπ’ ἄκρων τῆς γῆς καὶ ἐκ τῶν σκοπιῶν αὐτῆς ἐκάλεσά σε καὶ εἶπά σοι Παῖς μου εἶ, ἐξελεξάμην σε καὶ οὐκ ἐγκατέλιπόν σε,
Iz:41:9 whom I have taken hold of from the ends of the earth, and from the high places of it I have called thee, and said to thee, Thou art my servant; I have chosen thee, and I have not forsaken thee. (Isaiah 41:9 Brenton)
Iz:41:9 Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: «Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem». (Iz 41:9 BT_4)
Iz:41:9 οὗ ἀντελαβόμην ἀπ’ ἄκρων τῆς γῆς καὶ ἐκ τῶν σκοπιῶν αὐτῆς ἐκάλεσά σε καὶ εἶπά σοι Παῖς μου εἶ, ἐξελεξάμην σε καὶ οὐκ ἐγκατέλιπόν σε,
Iz:41:9 οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ἀπό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐκ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:41:9 Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zbaczać bliski [anty biorą] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dziecka/służący Ja By iść; by być By wybierać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ty; twój/twój(sg)
Iz:41:9 ou(= a)ntelabo/mEn a)p’ a)/krOn tE=s gE=s kai\ e)k tO=n skopiO=n au)tE=s e)ka/lesa/ se kai\ ei)=pa/ soi *pai=s mou ei)=, e)XeleXa/mEn se kai\ ou)k e)gkate/lipo/n se,
Iz:41:9 hu antelabomEn ap’ akrOn tEs gEs kai ek tOn skopiOn autEs ekalesa se kai eipa soi pais mu ei, eXeleXamEn se kai uk enkatelipon se,
Iz:41:9 RR_GSM VBI_AMI1S P A1A_GPM RA_GSF N1_GSF C P RA_GPF N1A_GPF RD_GSF VAI_AAI1S RP_AS C VAI_AAI1S RP_DS N3D_NSM RP_GS V9_PAI2S VAI_AMI1S RP_AS C D VBI_AAI3P RP_AS
Iz:41:9 where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to deflect toward [anti-take] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing furthest extent/apex the earth/land and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the ć he/she/it/same to call call you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub child/servant I to go; to be to select you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare you; your/yours(sg)
Iz:41:9 where; who/whom/which (gen) I-was-DEFLECT-ed-TOWARD away from (+gen) furthest extents/apexes (gen) the (gen) earth/land (gen) and out of (+gen) the (gen)   her/it/same (gen) I-CALL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) child/servant (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are I-was-SELECT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and not I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Iz:41:9 Iz_41:9_1 Iz_41:9_2 Iz_41:9_3 Iz_41:9_4 Iz_41:9_5 Iz_41:9_6 Iz_41:9_7 Iz_41:9_8 Iz_41:9_9 Iz_41:9_10 Iz_41:9_11 Iz_41:9_12 Iz_41:9_13 Iz_41:9_14 Iz_41:9_15 Iz_41:9_16 Iz_41:9_17 Iz_41:9_18 Iz_41:9_19 Iz_41:9_20 Iz_41:9_21 Iz_41:9_22 Iz_41:9_23 Iz_41:9_24 Iz_41:9_25
Iz:41:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:10 μὴ φοβοῦ, μετὰ σοῦ γάρ εἰμι· μὴ πλανῶ, ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ θεός σου ὁ ἐνισχύσας σε καὶ ἐβοήθησά σοι καὶ ἠσφαλισάμην σε τῇ δεξιᾷ τῇ δικαίᾳ μου.
Iz:41:10 Fear not; for I am with thee: wander not; for I am thy God, who have strengthened thee; and I have helped thee, and have established thee with my just right hand. (Isaiah 41:10 Brenton)
Iz:41:10 Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. (Iz 41:10 BT_4)
Iz:41:10 μὴ φοβοῦ, μετὰ σοῦ γάρ εἰμι· μὴ πλανῶ, ἐγὼ γάρ εἰμι θεός σου ἐνισχύσας σε καὶ ἐβοήθησά σοι καὶ ἠσφαλισάμην σε τῇ δεξιᾷ τῇ δικαίᾳ μου.
Iz:41:10 μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γάρ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μή πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γάρ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἀσφαλίζω (-, -, ασφαλι·σ-, -, -, ασφαλισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:41:10 Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Dla odtąd, jak By iść; by być Nie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ja Dla odtąd, jak By iść; by być Bóg  Ty; twój/twój(sg) By wzmacniać się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By pomagać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) W prawo Właśnie prawy, właśnie Ja
Iz:41:10 mE\ fobou=, meta\ sou= ga/r ei)mi· mE\ planO=, e)gO\ ga/r ei)mi o( Teo/s sou o( e)nisCHu/sas se kai\ e)boE/TEsa/ soi kai\ E)sfalisa/mEn se tE=| deXia=| tE=| dikai/a| mou.
Iz:41:10 mE fobu, meta su gar eimi· mE planO, egO gar eimi ho Teos su ho enisCHysas se kai eboETEsa soi kai EsfalisamEn se tE deXia tE dikaia mu.
Iz:41:10 D V2_PMD2S P RP_GS x V9_PAI1S D V3_AAD2S RP_NS x V9_PAI1S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM VA_AAPNSM RP_AS C VAI_AAI1S RP_DS C VAI_AMI1S RP_AS RA_DSF A1A_DSF RA_DSF A1A_DSF RP_GS
Iz:41:10 not fear [see phobia]; to fear after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) for since, as to go; to be not to wander/cause to stray [see planet] I for since, as to go; to be the god [see theology] you; your/yours(sg) the to strengthen you; your/yours(sg) and also, even, namely to help you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) the right the just righteous, just I
Iz:41:10 not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) for I-am-GO-ing; I-am not I-am-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY, be-you(sg)-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY!, I-should-be-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY I (nom) for I-am-GO-ing; I-am the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) you(sg)-STRENGTHEN-ed, upon STRENGTHEN-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-HELP-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and I-was-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (dat) right ([Adj] dat) the (dat) just ([Adj] dat) me (gen)
Iz:41:10 Iz_41:10_1 Iz_41:10_2 Iz_41:10_3 Iz_41:10_4 Iz_41:10_5 Iz_41:10_6 Iz_41:10_7 Iz_41:10_8 Iz_41:10_9 Iz_41:10_10 Iz_41:10_11 Iz_41:10_12 Iz_41:10_13 Iz_41:10_14 Iz_41:10_15 Iz_41:10_16 Iz_41:10_17 Iz_41:10_18 Iz_41:10_19 Iz_41:10_20 Iz_41:10_21 Iz_41:10_22 Iz_41:10_23 Iz_41:10_24 Iz_41:10_25 Iz_41:10_26 Iz_41:10_27 Iz_41:10_28
Iz:41:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:11 ἰδοὺ αἰσχυνθήσονται καὶ ἐντραπήσονται πάντες οἱ ἀντικείμενοί σοι· ἔσονται γὰρ ὡς οὐκ ὄντες καὶ ἀπολοῦνται πάντες οἱ ἀντίδικοί σου.
Iz:41:11 Behold, all thine adversaries shall be ashamed and confounded; for they shall be as if they were not: and all thine opponents shall perish. (Isaiah 41:11 Brenton)
Iz:41:11 Oto wstydem i hańbą się okryją wszyscy rozjątrzeni na ciebie. Unicestwieni będą i zginą ludzie kłócący się z tobą. (Iz 41:11 BT_4)
Iz:41:11 ἰδοὺ αἰσχυνθήσονται καὶ ἐντραπήσονται πάντες οἱ ἀντικείμενοί σοι· ἔσονται γὰρ ὡς οὐκ ὄντες καὶ ἀπολοῦνται πάντες οἱ ἀντίδικοί σου.
Iz:41:11 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀντί·κει·μαι (ath. αντι+κει-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὡς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀντί·δικος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:41:11 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By zawstydzać I też, nawet, mianowicie By wstydzić się wstydził się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By leżeć {By kłamać} przeciwległy {przeciwny} Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być Dla odtąd, jak Jak/jak ??? Przed przydechem mocnym By być I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przeciwnika prześladowca, przeciwnik, przeciwny Ty; twój/twój(sg)
Iz:41:11 i)dou\ ai)sCHunTE/sontai kai\ e)ntrapE/sontai pa/ntes oi( a)ntikei/menoi/ soi· e)/sontai ga\r O(s ou)k o)/ntes kai\ a)polou=ntai pa/ntes oi( a)nti/dikoi/ sou.
Iz:41:11 idu aisCHynTEsontai kai entrapEsontai pantes hoi antikeimenoi soi· esontai gar hOs uk ontes kai apoluntai pantes hoi antidikoi su.
Iz:41:11 I VC_FPI3P C VD_FPI3P A3_NPM RA_NPM V5_PMPNPM RP_DS VF_FMI3P x D D V9_PAPNPM C VF2_FMI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS
Iz:41:11 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to put to shame and also, even, namely to shame shamed every all, each, every, the whole of the to lie opposite you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be for since, as as/like οὐχ before rough breathing to be and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing every all, each, every, the whole of the adversary persecutor, antagonist, opponent you; your/yours(sg)
Iz:41:11 be-you(sg)-SEE-ed! they-will-be-PUT-ed-TO-SHAME and they-will-be-SHAME-ed all (nom|voc) the (nom) while being-LIE-ed-OPPOSITE (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) they-will-be for as/like not while being (nom|voc) and they-will-be-LOSE/DESTROY-ed all (nom|voc) the (nom) adversaries (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:41:11 Iz_41:11_1 Iz_41:11_2 Iz_41:11_3 Iz_41:11_4 Iz_41:11_5 Iz_41:11_6 Iz_41:11_7 Iz_41:11_8 Iz_41:11_9 Iz_41:11_10 Iz_41:11_11 Iz_41:11_12 Iz_41:11_13 Iz_41:11_14 Iz_41:11_15 Iz_41:11_16 Iz_41:11_17 Iz_41:11_18 Iz_41:11_19
Iz:41:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:12 ζητήσεις αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ εὕρῃς τοὺς ἀνθρώπους, οἳ παροινήσουσιν εἰς σέ· ἔσονται γὰρ ὡς οὐκ ὄντες καὶ οὐκ ἔσονται οἱ ἀντιπολεμοῦντές σε.
Iz:41:12 Thou shalt seek them, and thou shalt not find the men who shall insolently rage against thee: for they shall be as if they were not, and they that war against thee shall not be. (Isaiah 41:12 Brenton)
Iz:41:12 Będziesz ich szukał, lecz nie znajdziesz tych ludzi, twoich przeciwników. Unicestwieni będą i na nic zejdą ludzie walczący z tobą. (Iz 41:12 BT_4)
Iz:41:12 ζητήσεις αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ εὕρῃς τοὺς ἀνθρώπους, οἳ παροινήσουσιν εἰς σέ· ἔσονται γὰρ ὡς οὐκ ὄντες καὶ οὐκ ἔσονται οἱ ἀντιπολεμοῦντές σε.
Iz:41:12 ζήτησις, -εως, ἡ; ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ   εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὡς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:41:12 Badanie; by szukać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By znajdować Ludzki Kto/, który/, który Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) By być Dla odtąd, jak Jak/jak ??? Przed przydechem mocnym By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg)
Iz:41:12 DZEtE/seis au)tou\s kai\ ou) mE\ eu(/rE|s tou\s a)nTrO/pous, oi(\ paroinE/sousin ei)s se/· e)/sontai ga\r O(s ou)k o)/ntes kai\ ou)k e)/sontai oi( a)ntipolemou=nte/s se.
Iz:41:12 DZEtEseis autus kai u mE heurEs tus anTrOpus, hoi paroinEsusin eis se· esontai gar hOs uk ontes kai uk esontai hoi antipolemuntes se.
Iz:41:12 VFI_FAI2S RD_APM C D D VB_AAS2S RA_APM N2_APM RR_NPM VF_FAI3P P RP_AS VF_FMI3P x D D V9_PAPNPM C D VF_FMI3P RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS
Iz:41:12 investigation; to seek he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to find the human who/whom/which ć into (+acc) you; your/yours(sg) to be for since, as as/like οὐχ before rough breathing to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the ć you; your/yours(sg)
Iz:41:12 investigations (acc, nom|voc); you(sg)-will-SEEK them/same (acc) and not not you(sg)-should-FIND the (acc) humans (acc) who/whom/which (nom)   into (+acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-will-be for as/like not while being (nom|voc) and not they-will-be the (nom)   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Iz:41:12 Iz_41:12_1 Iz_41:12_2 Iz_41:12_3 Iz_41:12_4 Iz_41:12_5 Iz_41:12_6 Iz_41:12_7 Iz_41:12_8 Iz_41:12_9 Iz_41:12_10 Iz_41:12_11 Iz_41:12_12 Iz_41:12_13 Iz_41:12_14 Iz_41:12_15 Iz_41:12_16 Iz_41:12_17 Iz_41:12_18 Iz_41:12_19 Iz_41:12_20 Iz_41:12_21 Iz_41:12_22 Iz_41:12_23
Iz:41:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:13 ὅτι ἐγὼ ὁ θεός σου ὁ κρατῶν τῆς δεξιᾶς σου, ὁ λέγων σοι Μὴ φοβοῦ,
Iz:41:13 For I am thy God, who holdeth thy right hand, who saith to thee, (Isaiah 41:13 Brenton)
Iz:41:13 Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: «Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą». (Iz 41:13 BT_4)
Iz:41:13 ὅτι ἐγὼ θεός σου κρατῶν τῆς δεξιᾶς σου, λέγων σοι Μὴ φοβοῦ,
Iz:41:13 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Iz:41:13 Ponieważ/tamto Ja Bóg  Ty; twój/twój(sg) Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać W prawo Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się
Iz:41:13 o(/ti e)gO\ o( Teo/s sou o( kratO=n tE=s deXia=s sou, o( le/gOn soi *mE\ fobou=,
Iz:41:13 hoti egO ho Teos su ho kratOn tEs deXias su, ho legOn soi mE fobu,
Iz:41:13 C RP_NS RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM N3E_GPN RA_GSF A1A_GSF RP_GS RA_NSM V1_PAPNSM RP_DS D V2_PMD2S
Iz:41:13 because/that I the god [see theology] you; your/yours(sg) the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the right you; your/yours(sg) the to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub not fear [see phobia]; to fear
Iz:41:13 because/that I (nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) swaies (gen); while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (nom) the (gen) right ([Adj] acc, gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed!
Iz:41:13 Iz_41:13_1 Iz_41:13_2 Iz_41:13_3 Iz_41:13_4 Iz_41:13_5 Iz_41:13_6 Iz_41:13_7 Iz_41:13_8 Iz_41:13_9 Iz_41:13_10 Iz_41:13_11 Iz_41:13_12 Iz_41:13_13 Iz_41:13_14 Iz_41:13_15
Iz:41:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:14 Ιακωβ, ὀλιγοστὸς Ισραηλ· ἐγὼ ἐβοήθησά σοι, λέγει ὁ θεὸς ὁ λυτρούμενός σε, Ισραηλ.
Iz:41:14 Fear not, Jacob, and thou Israel few in number; I have helped thee, saith thy God, he that redeems thee, O Israel. (Isaiah 41:14 Brenton)
Iz:41:14 Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana - odkupicielem twoim - Święty Izraela. (Iz 41:14 BT_4)
Iz:41:14 Ιακωβ, ὀλιγοστὸς Ισραηλ· ἐγὼ ἐβοήθησά σοι, λέγει θεὸς λυτρούμενός σε, Ισραηλ.
Iz:41:14 Ἰακώβ, ὁ   Ἰσραήλ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ
Iz:41:14 Jacob Izrael Ja By pomagać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mówić/opowiadaj Bóg  By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ty; twój/twój(sg) Izrael
Iz:41:14 *iakOb, o)ligosto\s *israEl· e)gO\ e)boE/TEsa/ soi, le/gei o( Teo\s o( lutrou/meno/s se, *israEl.
Iz:41:14 iakOb, oligostos israEl· egO eboETEsa soi, legei ho Teos ho lytrumenos se, israEl.
Iz:41:14 N_NSM A1_NSM N_NSM RP_NS VAI_AAI1S RP_DS V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM V4_PMPNSM RP_AS N_VSM
Iz:41:14 Jacob ć Israel I to help you; your/yours(sg); to rub worn, rub to say/tell the god [see theology] the to redeem to be released, upon payment of ransom you; your/yours(sg) Israel
Iz:41:14 Jacob (indecl)   Israel (indecl) I (nom) I-HELP-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) god (nom) the (nom) while being-REDEEM-ed (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Israel (indecl)
Iz:41:14 Iz_41:14_1 Iz_41:14_2 Iz_41:14_3 Iz_41:14_4 Iz_41:14_5 Iz_41:14_6 Iz_41:14_7 Iz_41:14_8 Iz_41:14_9 Iz_41:14_10 Iz_41:14_11 Iz_41:14_12 Iz_41:14_13
Iz:41:14 x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:15 ἰδοὺ ἐποίησά σε ὡς τροχοὺς ἁμάξης ἀλοῶντας καινοὺς πριστηροειδεῖς, καὶ ἀλοήσεις ὄρη καὶ λεπτυνεῖς βουνοὺς καὶ ὡς χνοῦν θήσεις·
Iz:41:15 Behold, I have made thee as new saw-shaped threshing wheels of a waggon; and thou shalt thresh the mountains, and beat the hills to powder, and make them as chaff: (Isaiah 41:15 Brenton)
Iz:41:15 Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów: ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę; (Iz 41:15 BT_4)
Iz:41:15 ἰδοὺ ἐποίησά σε ὡς τροχοὺς ἁμάξης ἀλοῶντας καινοὺς πριστηροειδεῖς, καὶ ἀλοήσεις ὄρη καὶ λεπτυνεῖς βουνοὺς καὶ ὡς χνοῦν θήσεις·
Iz:41:15 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς τροχός, -οῦ, ὁ   ἀλοάω (αλο(α)-, αλοη·σ-, αλοη·σ-, -, -, αλοη·θ-) καινός -ή -όν   καί ἀλοάω (αλο(α)-, αλοη·σ-, αλοη·σ-, -, -, αλοη·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί   βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί ὡς   τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)
Iz:41:15 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Koło By młócić zboże Nowy I też, nawet, mianowicie By młócić zboże Wchodź I też, nawet, mianowicie Wzgórze I też, nawet, mianowicie Jak/jak By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj
Iz:41:15 i)dou\ e)poi/Esa/ se O(s troCHou\s a(ma/XEs a)loO=ntas kainou\s pristEroeidei=s, kai\ a)loE/seis o)/rE kai\ leptunei=s bounou\s kai\ O(s CHnou=n TE/seis·
Iz:41:15 idu epoiEsa se hOs troCHus hamaXEs aloOntas kainus pristEroeideis, kai aloEseis orE kai leptyneis bunus kai hOs CHnun TEseis·
Iz:41:15 I VAI_AAI1S RP_AS D N2_APM N1S_GSF V3_PAPAPM A1_APM A3H_APM C VF_FAI2S N3E_APN C VF_FAI2S N2_APM C D N3_ASM VF_FAI2S
Iz:41:15 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to do/make you; your/yours(sg) as/like wheel ć to thresh new ć and also, even, namely to thresh mount and also, even, namely ć hill and also, even, namely as/like ć to place lay, put, set, situate, station
Iz:41:15 be-you(sg)-SEE-ed! I-DO/MAKE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) as/like wheels (acc)   while THRESH-ing (acc) new ([Adj] acc)   and you(sg)-will-THRESH mounts (nom|acc|voc) and   hills (acc) and as/like   you(sg)-will-PLACE
Iz:41:15 Iz_41:15_1 Iz_41:15_2 Iz_41:15_3 Iz_41:15_4 Iz_41:15_5 Iz_41:15_6 Iz_41:15_7 Iz_41:15_8 Iz_41:15_9 Iz_41:15_10 Iz_41:15_11 Iz_41:15_12 Iz_41:15_13 Iz_41:15_14 Iz_41:15_15 Iz_41:15_16 Iz_41:15_17 Iz_41:15_18 Iz_41:15_19
Iz:41:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:16 καὶ λικμήσεις, καὶ ἄνεμος λήμψεται αὐτούς, καὶ καταιγὶς διασπερεῖ αὐτούς, σὺ δὲ εὐφρανθήσῃ ἐν τοῖς ἁγίοις Ισραηλ. καὶ ἀγαλλιάσονται
Iz:41:16 and thou shalt winnow them, and the wind shall carry them away, and a tempest shall scatter them: but thou shalt rejoice in the holy ones of Israel. (Isaiah 41:16 Brenton)
Iz:41:16 ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w Świętym Izraela. (Iz 41:16 BT_4)
Iz:41:16 καὶ λικμήσεις, καὶ ἄνεμος λήμψεται αὐτούς, καὶ καταιγὶς διασπερεῖ αὐτούς, σὺ δὲ εὐφρανθήσῃ ἐν τοῖς ἁγίοις Ισραηλ. καὶ ἀγαλλιάσονται
Iz:41:16 καί λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) καί ἄνεμος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἰσραήλ, ὁ καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-)
Iz:41:16 I też, nawet, mianowicie By gnieść się I też, nawet, mianowicie Wiatr By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się On/ona/to/to samo Ty zaś By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość)
Iz:41:16 kai\ likmE/seis, kai\ a)/nemos lE/mPSetai au)tou/s, kai\ kataigi\s diasperei= au)tou/s, su\ de\ eu)franTE/sE| e)n toi=s a(gi/ois *israEl. kai\ a)gallia/sontai
Iz:41:16 kai likmEseis, kai anemos lEmPSetai autus, kai kataigis diasperei autus, sy de eufranTEsE en tois hagiois israEl. kai agalliasontai
Iz:41:16 C VF_FAI2S C N2_NSM VF_FMI3S RD_APM C N3I_NSF VF2_FAI3S RD_APM RP_NS x VC_FPI2S P RA_DPM A1A_DPM N_GSM C VF_FMI3P
Iz:41:16 and also, even, namely to crush and also, even, namely wind to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely ć to scatter he/she/it/same you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Israel and also, even, namely to exult (glad, great joy)
Iz:41:16 and you(sg)-will-CRUSH and wind (nom) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed them/same (acc) and   he/she/it-will-SCATTER, you(sg)-will-be-SCATTER-ed (classical) them/same (acc) you(sg) (nom) Yet you(sg)-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) Israel (indecl) and they-will-be-EXULT-ed
Iz:41:16 Iz_41:16_1 Iz_41:16_2 Iz_41:16_3 Iz_41:16_4 Iz_41:16_5 Iz_41:16_6 Iz_41:16_7 Iz_41:16_8 Iz_41:16_9 Iz_41:16_10 Iz_41:16_11 Iz_41:16_12 Iz_41:16_13 Iz_41:16_14 Iz_41:16_15 Iz_41:16_16 Iz_41:16_17 Iz_41:16_18 Iz_41:16_19
Iz:41:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:17 οἱ πτωχοὶ καὶ οἱ ἐνδεεῖς· ζητήσουσιν γὰρ ὕδωρ, καὶ οὐκ ἔσται, ἡ γλῶσσα αὐτῶν ἀπὸ τῆς δίψης ἐξηράνθη· ἐγὼ κύριος ὁ θεός, ἐγὼ ἐπακούσομαι, ὁ θεὸς Ισραηλ, καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω αὐτούς,
Iz:41:17 And the poor and the needy shall exult; for when they shall seek water, and there shall be none, and their tongue is parched with thirst, I the Lord God, I the God of Israel will hear, and will not forsake them: (Isaiah 41:17 Brenton)
Iz:41:17 Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma! Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela. (Iz 41:17 BT_4)
Iz:41:17 οἱ πτωχοὶ καὶ οἱ ἐνδεεῖς· ζητήσουσιν γὰρ ὕδωρ, καὶ οὐκ ἔσται, γλῶσσα αὐτῶν ἀπὸ τῆς δίψης ἐξηράνθη· ἐγὼ κύριος θεός, ἐγὼ ἐπακούσομαι, θεὸς Ισραηλ, καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω αὐτούς,
Iz:41:17 ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἐν·δεής -ές; ἐν·δέω[2] a.k.a. ἐν·δέομαι [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δε(ε)·[σ]-/εν+δεη·σ-, -, -, -, εν+δεη·θ-); ἐν·δέω[1] [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δη·σ-, εν+δη·σ-, -, εν+δεδε-, εν+δε·θ-) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) γάρ ὕδωρ, ὕδατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:41:17 Biedny I też, nawet, mianowicie Biedny; by nie posiadać braku, by być w potrzebuje,; by wiązać pociągaj za sobą, plącz By szukać Dla odtąd, jak Woda I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By wysuszać suchy, wysychany Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By słyszeć Bóg  Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo
Iz:41:17 oi( ptOCHoi\ kai\ oi( e)ndeei=s· DZEtE/sousin ga\r u(/dOr, kai\ ou)k e)/stai, E( glO=ssa au)tO=n a)po\ tE=s di/PSEs e)XEra/nTE· e)gO\ ku/rios o( Teo/s, e)gO\ e)pakou/somai, o( Teo\s *israEl, kai\ ou)k e)gkatalei/PSO au)tou/s,
Iz:41:17 hoi ptOCHoi kai hoi endeeis· DZEtEsusin gar hydOr, kai uk estai, hE glOssa autOn apo tEs diPSEs eXEranTE· egO kyrios ho Teos, egO epakusomai, ho Teos israEl, kai uk enkataleiPSO autus,
Iz:41:17 RA_NPM N2_NPM C RA_NPM A3H_NPM VF_FAI3P x N3_ASN C D VF_FMI3S RA_NSF N1S_NSF RD_GPM P RA_GSF N1S_GSF VCI_API3S RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_NS VF_FMI1S RA_NSM N2_NSM N_GSM C D VF_FAI1S RD_APM
Iz:41:17 the poor and also, even, namely the indigent; to lack want, to be in need,; to bind involve, entangle to seek for since, as water and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the tongue by metonymy, a language he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć to wither dry, parched I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to hear the god [see theology] Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same
Iz:41:17 the (nom) poor ([Adj] nom|voc) and the (nom) indigent ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-will-LACK; you(sg)-are-BIND-ing they-will-SEEK, going-to-SEEK (fut ptcp) (dat) for water (nom|acc|voc) and not he/she/it-will-be the (nom) tongue (nom|voc) them/same (gen) away from (+gen) the (gen)   he/she/it-was-WITHER-ed I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) I (nom) I-will-be-HEAR-ed the (nom) god (nom) Israel (indecl) and not I-will-GIVE UP them/same (acc)
Iz:41:17 Iz_41:17_1 Iz_41:17_2 Iz_41:17_3 Iz_41:17_4 Iz_41:17_5 Iz_41:17_6 Iz_41:17_7 Iz_41:17_8 Iz_41:17_9 Iz_41:17_10 Iz_41:17_11 Iz_41:17_12 Iz_41:17_13 Iz_41:17_14 Iz_41:17_15 Iz_41:17_16 Iz_41:17_17 Iz_41:17_18 Iz_41:17_19 Iz_41:17_20 Iz_41:17_21 Iz_41:17_22 Iz_41:17_23 Iz_41:17_24 Iz_41:17_25 Iz_41:17_26 Iz_41:17_27 Iz_41:17_28 Iz_41:17_29 Iz_41:17_30 Iz_41:17_31
Iz:41:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:18 ἀλλὰ ἀνοίξω ἐπὶ τῶν ὀρέων ποταμοὺς καὶ ἐν μέσῳ πεδίων πηγάς, ποιήσω τὴν ἔρημον εἰς ἕλη καὶ τὴν διψῶσαν γῆν ἐν ὑδραγωγοῖς,
Iz:41:18 but I will open rivers on the mountains, and fountains in the midst of plains: I will make the desert pools of water, and a thirsty land watercourses. (Isaiah 41:18 Brenton)
Iz:41:18 Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. (Iz 41:18 BT_4)
Iz:41:18 ἀλλὰ ἀνοίξω ἐπὶ τῶν ὀρέων ποταμοὺς καὶ ἐν μέσῳ πεδίων πηγάς, ποιήσω τὴν ἔρημον εἰς ἕλη καὶ τὴν διψῶσαν γῆν ἐν ὑδραγωγοῖς,
Iz:41:18 ἀλλά ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ποταμός, -οῦ, ὁ καί ἐν μέσος -η -ον   πηγή, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔρημος -ον εἰς[1]   καί ὁ ἡ τό διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν  
Iz:41:18 Ale By otwierać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Rzeka I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Wiosna {Sprężyna} By czynić/rób Odludzie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By pragnąć Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Iz:41:18 a)lla\ a)noi/XO e)pi\ tO=n o)re/On potamou\s kai\ e)n me/sO| pedi/On pEga/s, poiE/sO tE\n e)/rEmon ei)s e(/lE kai\ tE\n diPSO=san gE=n e)n u(dragOgoi=s,
Iz:41:18 alla anoiXO epi tOn oreOn potamus kai en mesO pediOn pEgas, poiEsO tEn erEmon eis helE kai tEn diPSOsan gEn en hydragOgois,
Iz:41:18 C VF_FAI1S P RA_GPN N3E_GPN N2_APM C P A1_DSN N2N_GPN N1_APF VF_FAI1S RA_ASF N2_ASF P N3E_APN C RA_ASF V3_PAPASF N1_ASF P N2_DPM
Iz:41:18 but to open up upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount river and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle ć spring to do/make the wilderness into (+acc) ć and also, even, namely the to thirst earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Iz:41:18 but I-will-OPEN-UP, I-should-OPEN-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) rivers (acc) and in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat)   springs (acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc)   and the (acc) while THIRST-ing (acc) earth/land (acc) in/among/by (+dat)  
Iz:41:18 Iz_41:18_1 Iz_41:18_2 Iz_41:18_3 Iz_41:18_4 Iz_41:18_5 Iz_41:18_6 Iz_41:18_7 Iz_41:18_8 Iz_41:18_9 Iz_41:18_10 Iz_41:18_11 Iz_41:18_12 Iz_41:18_13 Iz_41:18_14 Iz_41:18_15 Iz_41:18_16 Iz_41:18_17 Iz_41:18_18 Iz_41:18_19 Iz_41:18_20 Iz_41:18_21 Iz_41:18_22
Iz:41:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:19 θήσω εἰς τὴν ἄνυδρον γῆν κέδρον καὶ πύξον καὶ μυρσίνην καὶ κυπάρισσον καὶ λεύκην,
Iz:41:19 I will plant in the dry land the cedar and box, the myrtle and cypress, and white poplar: (Isaiah 41:19 Brenton)
Iz:41:19 Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. (Iz 41:19 BT_4)
Iz:41:19 θήσω εἰς τὴν ἄνυδρον γῆν κέδρον καὶ πύξον καὶ μυρσίνην καὶ κυπάρισσον καὶ λεύκην,
Iz:41:19 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἄν·υδρος -ον γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί   καί   καί   καί λευκός -ή -όν
Iz:41:19 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Do (+przyspieszenie) Suchy Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Biały
Iz:41:19 TE/sO ei)s tE\n a)/nudron gE=n ke/dron kai\ pu/Xon kai\ mursi/nEn kai\ kupa/risson kai\ leu/kEn,
Iz:41:19 TEsO eis tEn anydron gEn kedron kai pyXon kai myrsinEn kai kyparisson kai leukEn,
Iz:41:19 VF_FAI1S P RA_ASF A1B_ASF N1_ASF N2_ASF C N2_ASF C N1_ASF C N2_ASF C A1_ASF
Iz:41:19 to place lay, put, set, situate, station into (+acc) the dry earth/land ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely white
Iz:41:19 I-will-PLACE, I-should-PLACE into (+acc) the (acc) dry ([Adj] acc, nom|acc|voc) earth/land (acc)   and   and   and   and white ([Adj] acc)
Iz:41:19 Iz_41:19_1 Iz_41:19_2 Iz_41:19_3 Iz_41:19_4 Iz_41:19_5 Iz_41:19_6 Iz_41:19_7 Iz_41:19_8 Iz_41:19_9 Iz_41:19_10 Iz_41:19_11 Iz_41:19_12 Iz_41:19_13 Iz_41:19_14
Iz:41:19 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:20 ἵνα ἴδωσιν καὶ γνῶσιν καὶ ἐννοηθῶσιν καὶ ἐπιστῶνται ἅμα ὅτι χεὶρ κυρίου ἐποίησεν ταῦτα πάντα καὶ ὁ ἅγιος τοῦ Ισραηλ κατέδειξεν.
Iz:41:20 that they may see, and know, and perceive, and understand together, that the hand of the Lord has wrought these works, and the Holy One of Israel has displayed them. (Isaiah 41:20 Brenton)
Iz:41:20 Ażeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał. (Iz 41:20 BT_4)
Iz:41:20 ἵνα ἴδωσιν καὶ γνῶσιν καὶ ἐννοηθῶσιν καὶ ἐπιστῶνται ἅμα ὅτι χεὶρ κυρίου ἐποίησεν ταῦτα πάντα καὶ ἅγιος τοῦ Ισραηλ κατέδειξεν.
Iz:41:20 ἵνα ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ἐν·νοέω [LXX] (εν+νο(ε)-, -, εν+νοη·σ-, -, -, εν+νοη·θ-) καί ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ἅμα ὅτι χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ  
Iz:41:20 żeby / ażeby / bo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By myśleć I też, nawet, mianowicie By wiedzieć W tym samym czasie Ponieważ/tamto Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael
Iz:41:20 i(/na i)/dOsin kai\ gnO=sin kai\ e)nnoETO=sin kai\ e)pistO=ntai a(/ma o(/ti CHei\r kuri/ou e)poi/Esen tau=ta pa/nta kai\ o( a(/gios tou= *israEl kate/deiXen.
Iz:41:20 hina idOsin kai gnOsin kai ennoETOsin kai epistOntai hama hoti CHeir kyriu epoiEsen tauta panta kai ho hagios tu israEl katedeiXen.
Iz:41:20 C VB_AAS3P C VZ_AAS3P C VC_APS3P C V6_PMS3P D C N3_NSF N2_GSM VAI_AAI3S RD_APN A3_APN C RA_NSM A1A_NSM RA_GSM N_GSM VAI_AAI3S
Iz:41:20 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. and also, even, namely to think and also, even, namely to know at the same time because/that hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the Israel ć
Iz:41:20 so that / in order to /because they-should-SEE and knowledge (acc); they-should-KNOW and they-should-be-???-ed and they-are-being-KNOW-ed, they-should-be-being-KNOW-ed at the same time because/that hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-DO/MAKE-ed these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) and the (nom) holy ([Adj] nom) the (gen) Israel (indecl)  
Iz:41:20 Iz_41:20_1 Iz_41:20_2 Iz_41:20_3 Iz_41:20_4 Iz_41:20_5 Iz_41:20_6 Iz_41:20_7 Iz_41:20_8 Iz_41:20_9 Iz_41:20_10 Iz_41:20_11 Iz_41:20_12 Iz_41:20_13 Iz_41:20_14 Iz_41:20_15 Iz_41:20_16 Iz_41:20_17 Iz_41:20_18 Iz_41:20_19 Iz_41:20_20 Iz_41:20_21
Iz:41:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:21 Ἐγγίζει ἡ κρίσις ὑμῶν, λέγει κύριος ὁ θεός· ἤγγισαν αἱ βουλαὶ ὑμῶν, λέγει ὁ βασιλεὺς Ιακωβ.
Iz:41:21 Your judgment draws nigh, saith the Lord God; your counsels have drawn nigh, saith the King of Jacob. (Isaiah 41:21 Brenton)
Iz:41:21 Przedłóżcie waszą sprawę sporną, mówi Pan, podajcie wasze mocne dowody, mówi Król Jakuba. (Iz 41:21 BT_4)
Iz:41:21 Ἐγγίζει κρίσις ὑμῶν, λέγει κύριος θεός· ἤγγισαν αἱ βουλαὶ ὑμῶν, λέγει βασιλεὺς Ιακωβ.
Iz:41:21 ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰακώβ, ὁ
Iz:41:21 Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Planu/zamiar Ty By mówić/opowiadaj Król Jacob
Iz:41:21 *)eggi/DZei E( kri/sis u(mO=n, le/gei ku/rios o( Teo/s· E)/ggisan ai( boulai\ u(mO=n, le/gei o( basileu\s *iakOb.
Iz:41:21 engiDZei hE krisis hymOn, legei kyrios ho Teos· Engisan hai bulai hymOn, legei ho basileus iakOb.
Iz:41:21 V1_PAI3S RA_NSF N3I_NSF RP_GP V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3P RA_NPF N1_NPF RP_GP V1_PAI3S RA_NSM N3V_NSM N_GSM
Iz:41:21 to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the plan/intention you to say/tell the king Jacob
Iz:41:21 he/she/it-is-NEAR-ing, you(sg)-are-being-NEAR-ed (classical) the (nom) judgment (nom) you(pl) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) they-NEAR-ed the (nom) plans/intentions (nom|voc) you(pl) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) king (nom) Jacob (indecl)
Iz:41:21 Iz_41:21_1 Iz_41:21_2 Iz_41:21_3 Iz_41:21_4 Iz_41:21_5 Iz_41:21_6 Iz_41:21_7 Iz_41:21_8 Iz_41:21_9 Iz_41:21_10 Iz_41:21_11 Iz_41:21_12 Iz_41:21_13 Iz_41:21_14 Iz_41:21_15 Iz_41:21_16
Iz:41:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:22 ἐγγισάτωσαν καὶ ἀναγγειλάτωσαν ὑμῖν ἃ συμβήσεται, ἢ τὰ πρότερα τίνα ἦν εἴπατε, καὶ ἐπιστήσομεν τὸν νοῦν καὶ γνωσόμεθα τί τὰ ἔσχατα, καὶ τὰ ἐπερχόμενα εἴπατε ἡμῖν.
Iz:41:22 Let them draw nigh, and declare to you what things shall come to pass; or tell us what things were of old, and we will apply our understanding, and we shall know what are the last and the future things: (Isaiah 41:22 Brenton)
Iz:41:22 Niechaj przystąpią i niech Nam objawią to, co się ma zdarzyć. Jakie były przeszłe rzeczy? Objawcie, abyśmy to wzięli do serca. Albo oznajmijcie Nam przyszłe rzeczy, abyśmy mogli poznać ich spełnienie. (Iz 41:22 BT_4)
Iz:41:22 ἐγγισάτωσαν καὶ ἀναγγειλάτωσαν ὑμῖν συμβήσεται, τὰ πρότερα τίνα ἦν εἴπατε, καὶ ἐπιστήσομεν τὸν νοῦν καὶ γνωσόμεθα τί τὰ ἔσχατα, καὶ τὰ ἐπερχόμενα εἴπατε ἡμῖν.
Iz:41:22 ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) ἤ[1] ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:41:22 Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty Kto/, który/, który By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się Albo Wcześniej Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By ulegać odroczeniu Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ostatni I też, nawet, mianowicie Do zbliżanie siebie By mówić/opowiadaj Ja
Iz:41:22 e)ggisa/tOsan kai\ a)naggeila/tOsan u(mi=n a(/ sumbE/setai, E)\ ta\ pro/tera ti/na E)=n ei)/pate, kai\ e)pistE/somen to\n nou=n kai\ gnOso/meTa ti/ ta\ e)/sCHata, kai\ ta\ e)perCHo/mena ei)/pate E(mi=n.
Iz:41:22 engisatOsan kai anangeilatOsan hymin ha symbEsetai, E ta protera tina En eipate, kai epistEsomen ton nun kai gnOsomeTa ti ta esCHata, kai ta eperCHomena eipate hEmin.
Iz:41:22 VA_AAD3P C VA_AAD3P RP_DP RR_APN VF_FMI3S C RA_APN A1A_APN RI_APN V9_IAI3S VAI_AAI2P C VF_FAI1P RA_ASM N2_ASM C VF_FMI1P RI_ASN RA_APN A1_APN C RA_APN V1_PMPAPN VAI_AAI2P RP_DP
Iz:41:22 to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) and also, even, namely to proclaim proclaim, report you who/whom/which to happen pass off, occur, fortune, come about or the earlier who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be to say/tell and also, even, namely to stand over the nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind and also, even, namely to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the last and also, even, namely the to oncoming to say/tell I
Iz:41:22 let-them-NEAR! and let-them-PROCLAIM! you(pl) (dat) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-be-HAPPEN-ed or the (nom|acc) earlier ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) he/she/it-was you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! and we-will-STand-OVER the (acc) nun; mind (acc) and we-will-be-KNOW-ed who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) last (nom|acc|voc) and the (nom|acc) while being-ONCOMING-ed (nom|acc|voc) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! us (dat)
Iz:41:22 Iz_41:22_1 Iz_41:22_2 Iz_41:22_3 Iz_41:22_4 Iz_41:22_5 Iz_41:22_6 Iz_41:22_7 Iz_41:22_8 Iz_41:22_9 Iz_41:22_10 Iz_41:22_11 Iz_41:22_12 Iz_41:22_13 Iz_41:22_14 Iz_41:22_15 Iz_41:22_16 Iz_41:22_17 Iz_41:22_18 Iz_41:22_19 Iz_41:22_20 Iz_41:22_21 Iz_41:22_22 Iz_41:22_23 Iz_41:22_24 Iz_41:22_25 Iz_41:22_26
Iz:41:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:23 ἀναγγείλατε ἡμῖν τὰ ἐπερχόμενα ἐπ’ ἐσχάτου, καὶ γνωσόμεθα ὅτι θεοί ἐστε· εὖ ποιήσατε καὶ κακώσατε, καὶ θαυμασόμεθα καὶ ὀψόμεθα ἅμα·
Iz:41:23 tell us, declare ye to us the things that are coming on at the last time, and we shall know that ye are gods: do good, and do evil, and we shall wonder, and see at the same time (Isaiah 41:23 Brenton)
Iz:41:23 Objawcie to, co ma nadejść w przyszłości, abyśmy poznali, czy jesteście bogami. Zróbcie choć coś, czy dobrego, czy złego, żebyśmy to z podziwem wszyscy oglądali. (Iz 41:23 BT_4)
Iz:41:23 ἀναγγείλατε ἡμῖν τὰ ἐπερχόμενα ἐπ’ ἐσχάτου, καὶ γνωσόμεθα ὅτι θεοί ἐστε· εὖ ποιήσατε καὶ κακώσατε, καὶ θαυμασόμεθα καὶ ὀψόμεθα ἅμα·
Iz:41:23 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἔσχατος -η -ον καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εὖ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἅμα
Iz:41:23 By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Bóg  By być Dobrze w spokoju By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie By być zaskakiwany są podziwiany przy I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W tym samym czasie
Iz:41:23 a)naggei/late E(mi=n ta\ e)perCHo/mena e)p’ e)sCHa/tou, kai\ gnOso/meTa o(/ti Teoi/ e)ste· eu)= poiE/sate kai\ kakO/sate, kai\ Taumaso/meTa kai\ o)PSo/meTa a(/ma·
Iz:41:23 anangeilate hEmin ta eperCHomena ep’ esCHatu, kai gnOsomeTa hoti Teoi este· eu poiEsate kai kakOsate, kai TaumasomeTa kai oPSomeTa hama·
Iz:41:23 VA_AAD2P RP_DP RA_APN V1_PMPAPN P A1_GSM C VF_FMI1P C N2_NPM V9_PAI2P D VA_AAD2P C VA_AAD2P C VF_FMI1P C VF_FMI1P D
Iz:41:23 to proclaim proclaim, report I the to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that god [see theology] to be well at ease to do/make and also, even, namely to make things difficult for and also, even, namely to be surprised be marvelled at and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), at the same time
Iz:41:23 do-PROCLAIM-you(pl)! us (dat) the (nom|acc) while being-ONCOMING-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) and we-will-be-KNOW-ed because/that gods (nom|voc) you(pl)-are, be-you(pl)! well do-DO/MAKE-you(pl)! and do-MAKE-you(pl)-THINGS-DIFFICULT-FOR! and we-will-be-BE SURPRISED-ed and we-will-be-SEE-ed at the same time
Iz:41:23 Iz_41:23_1 Iz_41:23_2 Iz_41:23_3 Iz_41:23_4 Iz_41:23_5 Iz_41:23_6 Iz_41:23_7 Iz_41:23_8 Iz_41:23_9 Iz_41:23_10 Iz_41:23_11 Iz_41:23_12 Iz_41:23_13 Iz_41:23_14 Iz_41:23_15 Iz_41:23_16 Iz_41:23_17 Iz_41:23_18 Iz_41:23_19 Iz_41:23_20
Iz:41:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:24 ὅτι πόθεν ἐστὲ ὑμεῖς καὶ πόθεν ἡ ἐργασία ὑμῶν; ἐκ γῆς· βδέλυγμα ἐξελέξαντο ὑμᾶς.
Iz:41:24 whence ye are, and whence is your works: they have chosen you an abomination out of the earth. (Isaiah 41:24 Brenton)
Iz:41:24 Otóż wy jesteście niczym i wasze dzieła są niczym; obrzydliwością jest ten, kto was wybiera. (Iz 41:24 BT_4)
Iz:41:24 ὅτι πόθεν ἐστὲ ὑμεῖς καὶ πόθεν ἐργασία ὑμῶν; ἐκ γῆς· βδέλυγμα ἐξελέξαντο ὑμᾶς.
Iz:41:24 ὅτι πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:41:24 Ponieważ/tamto Skąd; by pić By być Ty I też, nawet, mianowicie Skąd; by pić Biznesowe/gonitwy Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Wstręt By wybierać Ty
Iz:41:24 o(/ti po/Ten e)ste\ u(mei=s kai\ po/Ten E( e)rgasi/a u(mO=n; e)k gE=s· bde/lugma e)Xele/Xanto u(ma=s.
Iz:41:24 hoti poTen este hymeis kai poTen hE ergasia hymOn; ek gEs· bdelygma eXeleXanto hymas.
Iz:41:24 C D V9_PAI2P RP_NP C D RA_NSF N1A_NSF RP_GP P N1_GSF N3M_ASN VAI_AMI3P RP_AP
Iz:41:24 because/that from where; to drink to be you and also, even, namely from where; to drink the business/pursuits you out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land abomination to select you
Iz:41:24 because/that from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(pl)-are, be-you(pl)! you(pl) (nom) and from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) the (nom) business/pursuits (nom|voc) you(pl) (gen) out of (+gen) earth/land (gen) abomination (nom|acc|voc) they-were-SELECT-ed you(pl) (acc)
Iz:41:24 Iz_41:24_1 Iz_41:24_2 Iz_41:24_3 Iz_41:24_4 Iz_41:24_5 Iz_41:24_6 Iz_41:24_7 Iz_41:24_8 Iz_41:24_9 Iz_41:24_10 Iz_41:24_11 Iz_41:24_12 Iz_41:24_13 Iz_41:24_14
Iz:41:24 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:25 ἐγὼ δὲ ἤγειρα τὸν ἀπὸ βορρᾶ καὶ τὸν ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν, κληθήσονται τῷ ὀνόματί μου· ἐρχέσθωσαν ἄρχοντες, καὶ ὡς πηλὸς κεραμέως καὶ ὡς κεραμεὺς καταπατῶν τὸν πηλόν, οὕτως καταπατηθήσεσθε.
Iz:41:25 But I have raised up him that comes from the north, and him that comes from the rising of the sun: they shall be called by my name: let the princes come, and as potter's clay, and as a potter treading clay, so shall ye be trodden down. (Isaiah 41:25 Brenton)
Iz:41:25 Wzbudziłem kogoś z Północy i przyszedł, ze Wschodu słońca wezwałem go po imieniu. On zdeptał możnowładców jak błoto, podobnie jak garncarz depcze glinę. (Iz 41:25 BT_4)
Iz:41:25 ἐγὼ δὲ ἤγειρα τὸν ἀπὸ βορρᾶ καὶ τὸν ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν, κληθήσονται τῷ ὀνόματί μου· ἐρχέσθωσαν ἄρχοντες, καὶ ὡς πηλὸς κεραμέως καὶ ὡς κεραμεὺς καταπατῶν τὸν πηλόν, οὕτως καταπατηθήσεσθε.
Iz:41:25 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ὁ ἡ τό ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀπό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἀνατολή, -ῆς, ἡ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὡς πηλός, -οῦ, ὁ κεραμεύς, -έως, ὁ καί ὡς κεραμεύς, -έως, ὁ κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ὁ ἡ τό πηλός, -οῦ, ὁ οὕτως/οὕτω κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-)
Iz:41:25 Ja zaś By podnosić się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do Ja By przychodzić Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Jak/jak Glina Garncarz I też, nawet, mianowicie Jak/jak Garncarz By deptać/stąpanie Glina thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By deptać/stąpanie
Iz:41:25 e)gO\ de\ E)/geira to\n a)po\ borra= kai\ to\n a)f’ E(li/ou a)natolO=n, klETE/sontai tO=| o)no/mati/ mou· e)rCHe/sTOsan a)/rCHontes, kai\ O(s pElo\s kerame/Os kai\ O(s kerameu\s katapatO=n to\n pElo/n, ou(/tOs katapatETE/sesTe.
Iz:41:25 egO de Egeira ton apo borra kai ton af’ hEliu anatolOn, klETEsontai tO onomati mu· erCHesTOsan arCHontes, kai hOs pElos kerameOs kai hOs kerameus katapatOn ton pElon, hutOs katapatETEsesTe.
Iz:41:25 RP_NS x VAI_AAI1S RA_ASM P N1T_GSM C RA_ASM P N2_GSM N1_GPF VC_FPI3P RA_DSN N3M_DSN RP_GS V1_PMD3P N3_NPM C D N2_NSM N3V_GSM C D N3V_NSM V2_PAPNSM RA_ASM N2_ASM D VC_FPI2P
Iz:41:25 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to rise the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north and also, even, namely the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh to call call the name with regard to I to come ruler; to begin and also, even, namely as/like clay potter and also, even, namely as/like potter to trample/tread the clay thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to trample/tread
Iz:41:25 I (nom) Yet I-RISE-ed the (acc) away from (+gen) north (gen, voc) and the (acc) away from (+gen) Elijah (gen); sun (gen) risig of the east dawns (gen) they-will-be-CALL-ed the (dat) name (dat) me (gen) let-them-be-being-COME-ed! rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) and as/like clay (nom) potter (gen) and as/like potter (nom) while TRAMPLE/TREAD-ing (nom) the (acc) clay (acc) thusly/like this you(pl)-will-be-TRAMPLE/TREAD-ed
Iz:41:25 Iz_41:25_1 Iz_41:25_2 Iz_41:25_3 Iz_41:25_4 Iz_41:25_5 Iz_41:25_6 Iz_41:25_7 Iz_41:25_8 Iz_41:25_9 Iz_41:25_10 Iz_41:25_11 Iz_41:25_12 Iz_41:25_13 Iz_41:25_14 Iz_41:25_15 Iz_41:25_16 Iz_41:25_17 Iz_41:25_18 Iz_41:25_19 Iz_41:25_20 Iz_41:25_21 Iz_41:25_22 Iz_41:25_23 Iz_41:25_24 Iz_41:25_25 Iz_41:25_26 Iz_41:25_27 Iz_41:25_28 Iz_41:25_29
Iz:41:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:26 τίς γὰρ ἀναγγελεῖ τὰ ἐξ ἀρχῆς, ἵνα γνῶμεν, καὶ τὰ ἔμπροσθεν, καὶ ἐροῦμεν ὅτι ἀληθῆ ἐστιν; οὐκ ἔστιν ὁ προλέγων οὐδὲ ὁ ἀκούων ὑμῶν τοὺς λόγους.
Iz:41:26 For who will declare the things from the beginning, that we may know also the former things, and we will say that they are true? there is no one that speaks beforehand, nor anyone that hears your words. (Isaiah 41:26 Brenton)
Iz:41:26 Kto objawił to z początku, żebyśmy wiedzieli, i to długo naprzód, byśmy rzekli: «Słusznie?» - Nikt nie objawiał, nikt nie obwieszczał, nikt też nie słyszał słów waszych. (Iz 41:26 BT_4)
Iz:41:26 τίς γὰρ ἀναγγελεῖ τὰ ἐξ ἀρχῆς, ἵνα γνῶμεν, καὶ τὰ ἔμπροσθεν, καὶ ἐροῦμεν ὅτι ἀληθῆ ἐστιν; οὐκ ἔστιν προλέγων οὐδὲ ἀκούων ὑμῶν τοὺς λόγους.
Iz:41:26 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐκ ἀρχή, -ῆς, ἡ ἵνα γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἀ·ληθής -ες εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό προ·λέγω (προ+λεγ-, -, προ+ειπ·[σ]- or 2nd προ+ειπ-, προ+ειρη·κ-, προ+ειρη-, -) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ
Iz:41:26 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak By ogłaszać ogłaszaj, informuj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Początek żeby / ażeby / bo By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie Przedtem/w przodzie z I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Prawdziwy/nieomylny By być ??? Przed przydechem mocnym By być Do ??? ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By słyszeć Ty Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Iz:41:26 ti/s ga\r a)naggelei= ta\ e)X a)rCHE=s, i(/na gnO=men, kai\ ta\ e)/mprosTen, kai\ e)rou=men o(/ti a)lETE= e)stin; ou)k e)/stin o( prole/gOn ou)de\ o( a)kou/On u(mO=n tou\s lo/gous.
Iz:41:26 tis gar anangelei ta eX arCHEs, hina gnOmen, kai ta emprosTen, kai erumen hoti alETE estin; uk estin ho prolegOn ude ho akuOn hymOn tus logus.
Iz:41:26 RI_NSM x VF2_FAI3S RA_APN P N1_GSF C VZ_AAS1P C RA_APN D C VF2_FAI1P C A3H_APN V9_PAI3S D V9_PAI3S RA_NSM V1_PAPNSM C RA_NSM V1_PAPNSM RP_GP RA_APM N2_APM
Iz:41:26 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as to proclaim proclaim, report the out of (+gen) ἐξ before vowels beginning so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to know i.e. recognize. and also, even, namely the before/in front of and also, even, namely to say/tell because/that true/unerring to be οὐχ before rough breathing to be the to ??? οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the to hear you the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Iz:41:26 who/what/why (nom) for he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) the (nom|acc) out of (+gen) beginning (gen) so that / in order to /because we-should-KNOW and the (nom|acc) before/in front of and we-will-SAY/TELL because/that true/unerring ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is not he/she/it-is the (nom) while ???-ing (nom) neither/nor the (nom) while HEAR-ing (nom) you(pl) (gen) the (acc) words (acc)
Iz:41:26 Iz_41:26_1 Iz_41:26_2 Iz_41:26_3 Iz_41:26_4 Iz_41:26_5 Iz_41:26_6 Iz_41:26_7 Iz_41:26_8 Iz_41:26_9 Iz_41:26_10 Iz_41:26_11 Iz_41:26_12 Iz_41:26_13 Iz_41:26_14 Iz_41:26_15 Iz_41:26_16 Iz_41:26_17 Iz_41:26_18 Iz_41:26_19 Iz_41:26_20 Iz_41:26_21 Iz_41:26_22 Iz_41:26_23 Iz_41:26_24 Iz_41:26_25 Iz_41:26_26
Iz:41:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:27 ἀρχὴν Σιων δώσω καὶ Ιερουσαλημ παρακαλέσω εἰς ὁδόν.
Iz:41:27 I will give dominion to Sion, and will comfort Jerusalem by the way. (Isaiah 41:27 Brenton)
Iz:41:27 Pierwszy Ja ogłaszam Syjonowi: «Oto one!» i Jerozolimie daję radosnego zwiastuna. (Iz 41:27 BT_4)
Iz:41:27 ἀρχὴν Σιων δώσω καὶ Ιερουσαλημ παρακαλέσω εἰς ὁδόν.
Iz:41:27 ἀρχή, -ῆς, ἡ Σιών, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) εἰς[1] ὁδός, -οῦ, ἡ
Iz:41:27 Początek Syjon By dawać I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga
Iz:41:27 a)rCHE\n *siOn dO/sO kai\ *ierousalEm parakale/sO ei)s o(do/n.
Iz:41:27 arCHEn siOn dOsO kai ierusalEm parakalesO eis hodon.
Iz:41:27 N1_ASF N_DSF VF_FAI1S C N_ASF VF_FAI1S P N2_ASF
Iz:41:27 beginning Zion to give and also, even, namely Jerusalem [city of] to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with into (+acc) way/road
Iz:41:27 beginning (acc) Zion (indecl) I-will-GIVE, I-should-GIVE and Jerusalem (indecl) I-will-PETITION, I-should-PETITION into (+acc) way/road (acc)
Iz:41:27 Iz_41:27_1 Iz_41:27_2 Iz_41:27_3 Iz_41:27_4 Iz_41:27_5 Iz_41:27_6 Iz_41:27_7 Iz_41:27_8
Iz:41:27 x x x x x x x x
Iz:41:28 ἀπὸ γὰρ τῶν ἐθνῶν ἰδοὺ οὐδείς, καὶ ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν οὐκ ἦν ὁ ἀναγγέλλων· καὶ ἐὰν ἐρωτήσω αὐτούς Πόθεν ἐστέ, οὐ μὴ ἀποκριθῶσίν μοι.
Iz:41:28 For from among the nations, behold, there was no one; and of their idols there was none to declare anything: and if I should ask them, Whence are ye? they could not answer me. (Isaiah 41:28 Brenton)
Iz:41:28 Patrzyłem: lecz nie było nikogo, nikogo z nich - zdolnego do rady, żeby odrzekł słowo, gdy go spytam. (Iz 41:28 BT_4)
Iz:41:28 ἀπὸ γὰρ τῶν ἐθνῶν ἰδοὺ οὐδείς, καὶ ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν οὐκ ἦν ἀναγγέλλων· καὶ ἐὰν ἐρωτήσω αὐτούς Πόθεν ἐστέ, οὐ μὴ ἀποκριθῶσίν μοι.
Iz:41:28 ἀπό γάρ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν καί ἀπό ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) καί ἐάν (εἰ ἄν) ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:41:28 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Naród [zobacz etniczny] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Nie jeden (nic, nikt) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Idol On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być By ogłaszać ogłaszaj, informuj I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają On/ona/to/to samo Skąd; by pić By być ??? Przed przydechem mocnym Nie By odpowiadać Ja
Iz:41:28 a)po\ ga\r tO=n e)TnO=n i)dou\ ou)dei/s, kai\ a)po\ tO=n ei)dO/lOn au)tO=n ou)k E)=n o( a)nagge/llOn· kai\ e)a\n e)rOtE/sO au)tou/s *po/Ten e)ste/, ou) mE\ a)pokriTO=si/n moi.
Iz:41:28 apo gar tOn eTnOn idu udeis, kai apo tOn eidOlOn autOn uk En ho anangellOn· kai ean erOtEsO autus poTen este, u mE apokriTOsin moi.
Iz:41:28 P x RA_GPN N3E_GPN I A3_NSM C P RA_GPN N2N_GPN RD_GPN D V9_IAI3S RA_NSM V1_PAPNSM C C VA_AAS1S RD_APM D V9_PAI2P D D VC_APS3P RP_DS
Iz:41:28 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing for since, as the nation [see ethnic] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), not one (nothing, no one) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the idol he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be the to proclaim proclaim, report and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ask interrogate, question inquire,query, quest he/she/it/same from where; to drink to be οὐχ before rough breathing not to answer I
Iz:41:28 away from (+gen) for the (gen) nations (gen) be-you(sg)-SEE-ed! not one (nom) and away from (+gen) the (gen) idols (gen) them/same (gen) not he/she/it-was the (nom) while PROCLAIM-ing (nom) and if-ever I-will-ASK, I-should-ASK them/same (acc) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(pl)-are, be-you(pl)! not not they-should-be-ANSWER-ed me (dat)
Iz:41:28 Iz_41:28_1 Iz_41:28_2 Iz_41:28_3 Iz_41:28_4 Iz_41:28_5 Iz_41:28_6 Iz_41:28_7 Iz_41:28_8 Iz_41:28_9 Iz_41:28_10 Iz_41:28_11 Iz_41:28_12 Iz_41:28_13 Iz_41:28_14 Iz_41:28_15 Iz_41:28_16 Iz_41:28_17 Iz_41:28_18 Iz_41:28_19 Iz_41:28_20 Iz_41:28_21 Iz_41:28_22 Iz_41:28_23 Iz_41:28_24 Iz_41:28_25
Iz:41:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:41:29 εἰσὶν γὰρ οἱ ποιοῦντες ὑμᾶς, καὶ μάτην οἱ πλανῶντες ὑμᾶς.
Iz:41:29 For these are your makers, as ye think, and they that cause you to err in vain. (Isaiah 41:29 Brenton)
Iz:41:29 Oto wszyscy oni są czczą ułudą; dzieła ich nie istnieją, posągi ich to znikomość i pustka. (Iz 41:29 BT_4)
Iz:41:29 εἰσὶν γὰρ οἱ ποιοῦντες ὑμᾶς, καὶ μάτην οἱ πλανῶντες ὑμᾶς.
Iz:41:29 εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί μάτην ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:41:29 By iść; by być Dla odtąd, jak By czynić/rób Ty I też, nawet, mianowicie Na próżno By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ty
Iz:41:29 ei)si\n ga\r oi( poiou=ntes u(ma=s, kai\ ma/tEn oi( planO=ntes u(ma=s.
Iz:41:29 eisin gar hoi poiuntes hymas, kai matEn hoi planOntes hymas.
Iz:41:29 V9_PAI3P x RA_NPM V2_PAPNPM RP_AP C D RA_NPM V3_PAPNPM RP_AP
Iz:41:29 to go; to be for since, as the to do/make you and also, even, namely in vain the to wander/cause to stray [see planet] you
Iz:41:29 he/she/it-is-GO-ing; they-are for the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) you(pl) (acc) and in vain the (nom) while WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY (nom|voc) you(pl) (acc)
Iz:41:29 Iz_41:29_1 Iz_41:29_2 Iz_41:29_3 Iz_41:29_4 Iz_41:29_5 Iz_41:29_6 Iz_41:29_7 Iz_41:29_8 Iz_41:29_9 Iz_41:29_10
Iz:41:29 x x x x x x x x x x