Iz:40:1 Παρακαλεῖτε παρακαλεῖτε τὸν λαόν μου, λέγει ὁ θεός.
Iz:40:1 Comfort ye, comfort ye my people, saith God. (Isaiah 40:1 Brenton)
Iz:40:1 «Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» - mówi wasz Bóg. (Iz 40:1 BT_4)
Iz:40:1 Παρακαλεῖτε παρακαλεῖτε τὸν λαόν μου, λέγει θεός.
Iz:40:1 παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:40:1 By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ludzie Ja By mówić/opowiadaj Bóg 
Iz:40:1 *parakalei=te parakalei=te to\n lao/n mou, le/gei o( Teo/s.
Iz:40:1 parakaleite parakaleite ton laon mu, legei ho Teos.
Iz:40:1 V2_PAD2P V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM RP_GS V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM
Iz:40:1 to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with the people I to say/tell the god [see theology]
Iz:40:1 you(pl)-are-PETITION-ing, be-you(pl)-PETITION-ing! you(pl)-are-PETITION-ing, be-you(pl)-PETITION-ing! the (acc) people (acc) me (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) god (nom)
Iz:40:1 Iz_40:1_1 Iz_40:1_2 Iz_40:1_3 Iz_40:1_4 Iz_40:1_5 Iz_40:1_6 Iz_40:1_7 Iz_40:1_8
Iz:40:1 x x x x x x x x
Iz:40:2 ἱερεῖς, λαλήσατε εἰς τὴν καρδίαν Ιερουσαλημ, παρακαλέσατε αὐτήν· ὅτι ἐπλήσθη ἡ ταπείνωσις αὐτῆς, λέλυται αὐτῆς ἡ ἁμαρτία· ὅτι ἐδέξατο ἐκ χειρὸς κυρίου διπλᾶ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῆς.
Iz:40:2 Speak, ye priests, to the heart of Jerusalem; comfort her, for her humiliation is accomplished, her sin is put away: for she has received of the Lord's hand double the amount of her sins. (Isaiah 40:2 Brenton)
Iz:40:2 «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy», (Iz 40:2 BT_4)
Iz:40:2 ἱερεῖς, λαλήσατε εἰς τὴν καρδίαν Ιερουσαλημ, παρακαλέσατε αὐτήν· ὅτι ἐπλήσθη ταπείνωσις αὐτῆς, λέλυται αὐτῆς ἁμαρτία· ὅτι ἐδέξατο ἐκ χειρὸς κυρίου διπλᾶ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῆς.
Iz:40:2 ἱερεύς, -έως, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὅτι δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος ὁ ἡ τό ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:40:2 Duchowny By mówić Do (+przyspieszenie) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Jerozolima [miasto z] By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Do ??? Głębokość On/ona/to/to samo By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ponieważ/tamto By przyjmować Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Podwójnie/podwójnie Grzech On/ona/to/to samo
Iz:40:2 i(erei=s, lalE/sate ei)s tE\n kardi/an *ierousalEm, parakale/sate au)tE/n· o(/ti e)plE/sTE E( tapei/nOsis au)tE=s, le/lutai au)tE=s E( a(marti/a· o(/ti e)de/Xato e)k CHeiro\s kuri/ou dipla= ta\ a(martE/mata au)tE=s.
Iz:40:2 hiereis, lalEsate eis tEn kardian ierusalEm, parakalesate autEn· hoti eplEsTE hE tapeinOsis autEs, lelytai autEs hE hamartia· hoti edeXato ek CHeiros kyriu dipla ta hamartEmata autEs.
Iz:40:2 N3V_NPM VA_AAD2P P RA_ASF N1A_ASF N_ASF VA_AAD2P RD_ASF C VSI_API3S RA_NSF N3I_NSF RD_GSF VM_XMI3S RD_GSF RA_NSF N1A_NSF C VAI_AMI3S P N3_GSF N2_GSM A1C_APN RA_APN N3M_APN RD_GSF
Iz:40:2 priest to speak into (+acc) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) Jerusalem [city of] to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same because/that to ??? the depth he/she/it/same to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy he/she/it/same the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. because/that to receive out of (+gen) ἐξ before vowels hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. double/twofold the sin he/she/it/same
Iz:40:2 priests (acc, nom|voc) do-SPEAK-you(pl)! into (+acc) the (acc) heart (acc) Jerusalem (indecl) do-PETITION-you(pl)! her/it/same (acc) because/that he/she/it-was-???-ed the (nom) depth (nom) her/it/same (gen) he/she/it-has-been-LOOSEN/UNBIND-ed her/it/same (gen) the (nom) sin (nom|voc) because/that he/she/it-was-RECEIVE-ed out of (+gen) hand (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) double/twofold (nom|acc|voc) the (nom|acc) sins (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Iz:40:2 Iz_40:2_1 Iz_40:2_2 Iz_40:2_3 Iz_40:2_4 Iz_40:2_5 Iz_40:2_6 Iz_40:2_7 Iz_40:2_8 Iz_40:2_9 Iz_40:2_10 Iz_40:2_11 Iz_40:2_12 Iz_40:2_13 Iz_40:2_14 Iz_40:2_15 Iz_40:2_16 Iz_40:2_17 Iz_40:2_18 Iz_40:2_19 Iz_40:2_20 Iz_40:2_21 Iz_40:2_22 Iz_40:2_23 Iz_40:2_24 Iz_40:2_25 Iz_40:2_26
Iz:40:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν·
Iz:40:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make straight the paths of our God. (Isaiah 40:3 Brenton)
Iz:40:3 Głos się rozlega: «Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! (Iz 40:3 BT_4)
Iz:40:3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν·
Iz:40:3 φωνή, -ῆς, ἡ βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:40:3 Dźwięku/głos płacze By ryczeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Do gotowy Drogi {Sposobu}/droga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Prosto By czynić/rób Ścieżka Bóg  Ja
Iz:40:3 fOnE\ boO=ntos e)n tE=| e)rE/mO| *e(toima/sate tE\n o(do\n kuri/ou, eu)Tei/as poiei=te ta\s tri/bous tou= Teou= E(mO=n·
Iz:40:3 fOnE boOntos en tE erEmO etoimasate tEn hodon kyriu, euTeias poieite tas tribus tu Teu hEmOn·
Iz:40:3 N1_NSF V3_PAPGSM P RA_DSF N2_DSF VA_AAD2P RA_ASF N2_ASF N2_GSM A3U_GSF V2_PAD2P RA_APF N2_APF RA_GSM N2_GSM RP_GP
Iz:40:3 sound/voice cries to bellow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness to ready the way/road lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. straight to do/make the path the god [see theology] I
Iz:40:3 sound/voice (nom|voc) while BELLOW-ing (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) do-READY-you(pl)! the (acc) way/road (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) straight ([Adj] acc, gen) you(pl)-are-DO/MAKE-ing, be-you(pl)-DO/MAKE-ing! the (acc) paths (acc) the (gen) god (gen) us (gen)
Iz:40:3 Iz_40:3_1 Iz_40:3_2 Iz_40:3_3 Iz_40:3_4 Iz_40:3_5 Iz_40:3_6 Iz_40:3_7 Iz_40:3_8 Iz_40:3_9 Iz_40:3_10 Iz_40:3_11 Iz_40:3_12 Iz_40:3_13 Iz_40:3_14 Iz_40:3_15 Iz_40:3_16
Iz:40:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:4 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται πάντα τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν καὶ ἡ τραχεῖα εἰς πεδία·
Iz:40:4 Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low: and all the crooked ways shall become straight, and the rough places plains. (Isaiah 40:4 Brenton)
Iz:40:4 Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. (Iz 40:4 BT_4)
Iz:40:4 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται πάντα τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν καὶ τραχεῖα εἰς πεδία·
Iz:40:4 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φάραγξ, -αγγος, ἡ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκολιός -ά -όν εἰς[1] εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί ὁ ἡ τό τραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως εἰς[1]  
Iz:40:4 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? By napełniać pełność, spełniać I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź I też, nawet, mianowicie Wzgórze Do niżej I też, nawet, mianowicie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty Do (+przyspieszenie) Prosto I też, nawet, mianowicie Szorstko Do (+przyspieszenie)
Iz:40:4 pa=sa fa/ragX plErOTE/setai kai\ pa=n o)/ros kai\ bouno\s tapeinOTE/setai, kai\ e)/stai pa/nta ta\ skolia\ ei)s eu)Tei=an kai\ E( traCHei=a ei)s pedi/a·
Iz:40:4 pasa faranX plErOTEsetai kai pan oros kai bunos tapeinOTEsetai, kai estai panta ta skolia eis euTeian kai hE traCHeia eis pedia·
Iz:40:4 A1S_NSF N3G_NSF VC_FPI3S C A3_NSN N3E_NSN C N2_NSM VC_FPI3S C VF_FMI3S A3_NPN RA_NPN A1A_NPN P A3U_ASF C RA_NSF A3U_NSF P N2N_APN
Iz:40:4 every all, each, every, the whole of ??? to fill fill, fulfill and also, even, namely every all, each, every, the whole of mount and also, even, namely hill to lower and also, even, namely to be every all, each, every, the whole of the crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous into (+acc) straight and also, even, namely the rough into (+acc) ć
Iz:40:4 every (nom|voc) ??? (nom|voc) he/she/it-will-be-FILL-ed and every (nom|acc|voc) mount (nom|acc|voc) and hill (nom) he/she/it-will-be-LOWER-ed and he/she/it-will-be all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) crooked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) into (+acc) straight ([Adj] acc) and the (nom) rough ([Adj] nom|voc) into (+acc)  
Iz:40:4 Iz_40:4_1 Iz_40:4_2 Iz_40:4_3 Iz_40:4_4 Iz_40:4_5 Iz_40:4_6 Iz_40:4_7 Iz_40:4_8 Iz_40:4_9 Iz_40:4_10 Iz_40:4_11 Iz_40:4_12 Iz_40:4_13 Iz_40:4_14 Iz_40:4_15 Iz_40:4_16 Iz_40:4_17 Iz_40:4_18 Iz_40:4_19 Iz_40:4_20 Iz_40:4_21
Iz:40:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:5 καὶ ὀφθήσεται ἡ δόξα κυρίου, καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ· ὅτι κύριος ἐλάλησεν.
Iz:40:5 And the glory of the Lord shall appear, and all flesh shall see the salvation of God: for the Lord has spoken it. (Isaiah 40:5 Brenton)
Iz:40:5 Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały». (Iz 40:5 BT_4)
Iz:40:5 καὶ ὀφθήσεται δόξα κυρίου, καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ· ὅτι κύριος ἐλάλησεν.
Iz:40:5 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Iz:40:5 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Oszczędność Bóg  Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić
Iz:40:5 kai\ o)fTE/setai E( do/Xa kuri/ou, kai\ o)/PSetai pa=sa sa\rX to\ sOtE/rion tou= Teou=· o(/ti ku/rios e)la/lEsen.
Iz:40:5 kai ofTEsetai hE doXa kyriu, kai oPSetai pasa sarX to sOtErion tu Teu· hoti kyrios elalEsen.
Iz:40:5 C VV_FPI3S RA_NSF N1S_NSF N2_GSM C VF_FMI3S A1S_NSF N3K_NSF RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM C N2_NSM VAI_AAI3S
Iz:40:5 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of flesh the saving the god [see theology] because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak
Iz:40:5 and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-be-SEE-ed every (nom|voc) flesh (nom|voc) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SPEAK-ed
Iz:40:5 Iz_40:5_1 Iz_40:5_2 Iz_40:5_3 Iz_40:5_4 Iz_40:5_5 Iz_40:5_6 Iz_40:5_7 Iz_40:5_8 Iz_40:5_9 Iz_40:5_10 Iz_40:5_11 Iz_40:5_12 Iz_40:5_13 Iz_40:5_14 Iz_40:5_15 Iz_40:5_16
Iz:40:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:6 φωνὴ λέγοντος Βόησον· καὶ εἶπα Τί βοήσω; Πᾶσα σὰρξ χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου·
Iz:40:6 The voice of one saying, Cry; and I said, What shall I cry? All flesh is grass, and all the glory of man as the flower of grass: (Isaiah 40:6 Brenton)
Iz:40:6 Głos się odzywa: «Wołaj!» - I rzekłem: Co mam wołać? - «Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. (Iz 40:6 BT_4)
Iz:40:6 φωνὴ λέγοντος Βόησον· καὶ εἶπα Τί βοήσω; Πᾶσα σὰρξ χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου·
Iz:40:6 φωνή, -ῆς, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ χόρτος, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δόξα, -ης, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὡς ἄνθο·ς, -ους, τό χόρτος, -ου, ὁ
Iz:40:6 Dźwięku/głos płacze By mówić/opowiadaj By ryczeć I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ryczeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Trawa I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sławy/wzbudzanie grozy Ludzki Jak/jak Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] Trawa
Iz:40:6 fOnE\ le/gontos *bo/Eson· kai\ ei)=pa *ti/ boE/sO; *pa=sa sa\rX CHo/rtos, kai\ pa=sa do/Xa a)nTrO/pou O(s a)/nTos CHo/rtou·
Iz:40:6 fOnE legontos boEson· kai eipa ti boEsO; pasa sarX CHortos, kai pasa doXa anTrOpu hOs anTos CHortu·
Iz:40:6 N1_NSF V1_PAPGSM VA_AAD2S C VAI_AAI1S RI_ASN VF_FAI1S A1S_NSF N3K_NSF N2_NSM C A1S_NSF N1S_NSF N2_GSM D N3E_ASN N2_GSM
Iz:40:6 sound/voice cries to say/tell to bellow and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to bellow every all, each, every, the whole of flesh grass and also, even, namely every all, each, every, the whole of glory/awesomeness human as/like flower [see chrys-anthemum, golden flower] grass
Iz:40:6 sound/voice (nom|voc) while SAY/TELL-ing (gen) do-BELLOW-you(sg)!, going-to-BELLOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and I-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) I-will-BELLOW, I-should-BELLOW every (nom|voc) flesh (nom|voc) grass (nom) and every (nom|voc) glory/awesomeness (nom|voc) human (gen) as/like flower (nom|acc|voc) grass (gen)
Iz:40:6 Iz_40:6_1 Iz_40:6_2 Iz_40:6_3 Iz_40:6_4 Iz_40:6_5 Iz_40:6_6 Iz_40:6_7 Iz_40:6_8 Iz_40:6_9 Iz_40:6_10 Iz_40:6_11 Iz_40:6_12 Iz_40:6_13 Iz_40:6_14 Iz_40:6_15 Iz_40:6_16 Iz_40:6_17
Iz:40:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:7 ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν,
Iz:40:7 (Isaiah 40:7 Brenton)
Iz:40:7 Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Prawdziwie, trawą jest naród. (Iz 40:7 BT_4)
Iz:40:7 ἐξηράνθη χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν,
Iz:40:7 ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) ὁ ἡ τό χόρτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄνθο·ς, -ους, τό ἐκ·πίπτω (εκ+πιπτ-, εκ+πεσ(ε)·[σ]-, εκ+πεσ·[σ]- or 2nd εκ+πεσ-, εκ+πεπτω·κ-, -, -)
Iz:40:7 By wysuszać suchy, wysychany Trawa I też, nawet, mianowicie Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] By zmniejszać się
Iz:40:7 e)XEra/nTE o( CHo/rtos, kai\ to\ a)/nTos e)Xe/pesen,
Iz:40:7 eXEranTE ho CHortos, kai to anTos eXepesen,
Iz:40:7 VCI_API3S RA_NSM N2_NSM C RA_NSN N3E_NSN VAI_AAI3S
Iz:40:7 to wither dry, parched the grass and also, even, namely the flower [see chrys-anthemum, golden flower] to fall off
Iz:40:7 he/she/it-was-WITHER-ed the (nom) grass (nom) and the (nom|acc) flower (nom|acc|voc) he/she/it-FALL OFF-ed
Iz:40:7 Iz_40:7_1 Iz_40:7_2 Iz_40:7_3 Iz_40:7_4 Iz_40:7_5 Iz_40:7_6 Iz_40:7_7
Iz:40:7 x x x x x x x
Iz:40:8 τὸ δὲ ῥῆμα τοῦ θεοῦ ἡμῶν μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
Iz:40:8 The grass withers, and the flower fades: but the word of our God abides for ever. (Isaiah 40:8 Brenton)
Iz:40:8 Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki». (Iz 40:8 BT_4)
Iz:40:8 τὸ δὲ ῥῆμα τοῦ θεοῦ ἡμῶν μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
Iz:40:8 ὁ ἡ τό δέ ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Iz:40:8 zaś Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Bóg  Ja By pozostawać (mieszkaj) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Iz:40:8 to\ de\ r(E=ma tou= Teou= E(mO=n me/nei ei)s to\n ai)O=na.
Iz:40:8 to de rEma tu Teu hEmOn menei eis ton aiOna.
Iz:40:8 RA_NSN x N3M_NSN RA_GSM N2_GSM RP_GP V1_PAI3S P RA_ASM N3W_ASM
Iz:40:8 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] declaration statement, utterance the god [see theology] I to remain (dwell) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Iz:40:8 the (nom|acc) Yet declaration (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) us (gen) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Iz:40:8 Iz_40:8_1 Iz_40:8_2 Iz_40:8_3 Iz_40:8_4 Iz_40:8_5 Iz_40:8_6 Iz_40:8_7 Iz_40:8_8 Iz_40:8_9 Iz_40:8_10
Iz:40:8 x x x x x x x x x x
Iz:40:9 ἐπ’ ὄρος ὑψηλὸν ἀνάβηθι, ὁ εὐαγγελιζόμενος Σιων· ὕψωσον τῇ ἰσχύι τὴν φωνήν σου, ὁ εὐαγγελιζόμενος Ιερουσαλημ· ὑψώσατε, μὴ φοβεῖσθε· εἰπὸν ταῖς πόλεσιν Ιουδα Ἰδοὺ ὁ θεὸς ὑμῶν.
Iz:40:9 O thou that bringest glad tidings to Zion, go up on the high mountain; lift up thy voice with strength, thou that bringest glad tidings to Jerusalem; lift it up, fear not; say unto the cities of Juda, Behold your God! (Isaiah 40:9 Brenton)
Iz:40:9 Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg!» (Iz 40:9 BT_4)
Iz:40:9 ἐπ’ ὄρος ὑψηλὸν ἀνάβηθι, εὐαγγελιζόμενος Σιων· ὕψωσον τῇ ἰσχύι τὴν φωνήν σου, εὐαγγελιζόμενος Ιερουσαλημ· ὑψώσατε, μὴ φοβεῖσθε· εἰπὸν ταῖς πόλεσιν Ιουδα Ἰδοὺ θεὸς ὑμῶν.
Iz:40:9 ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὑψηλός -ή -όν ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) Σιών, ἡ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:40:9 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Podniesiony By podnosić By głosić ewangelię Syjon By podnosić/ustalony wysoko Siła Dźwięku/głos płacze Ty; twój/twój(sg) By głosić ewangelię Jerozolima [miasto z] By podnosić/ustalony wysoko Nie By bać się By mówić/opowiadaj Miasto Judasz/Juda By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bóg  Ty
Iz:40:9 e)p’ o)/ros u(PSElo\n a)na/bETi, o( eu)aggeliDZo/menos *siOn· u(/PSOson tE=| i)sCHu/i tE\n fOnE/n sou, o( eu)aggeliDZo/menos *ierousalEm· u(PSO/sate, mE\ fobei=sTe· ei)po\n tai=s po/lesin *iouda *)idou\ o( Teo\s u(mO=n.
Iz:40:9 ep’ oros hyPSElon anabETi, ho euangeliDZomenos siOn· hyPSOson tE isCHyi tEn fOnEn su, ho euangeliDZomenos ierusalEm· hyPSOsate, mE fobeisTe· eipon tais polesin iuda idu ho Teos hymOn.
Iz:40:9 P N3E_ASN A1_ASN VZ_AAD2S RA_NSM V1_PMPNSM N_ASF VA_AAD2S RA_DSF N3U_DSF RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_NSM V1_PMPNSM N_ASF VA_AAD2P D V2_PMD2P VBI_AAD2S RA_DPF N3I_DPF N_GSM I RA_NSM N2_NSM RP_GP
Iz:40:9 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount elevated to ascend the to evangelize Zion to elevate/set high the strength the sound/voice cries you; your/yours(sg) the to evangelize Jerusalem [city of] to elevate/set high not to fear to say/tell the city Judas/Judah to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the god [see theology] you
Iz:40:9 upon/over (+acc,+gen,+dat) mount (nom|acc|voc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) do-ASCEND-you(sg)! the (nom) while being-EVANGELIZE-ed (nom) Zion (indecl) do-ELEVATE/SET-you(sg)-HIGH!, going-to-ELEVATE/SET (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) strength (dat) the (acc) sound/voice (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) while being-EVANGELIZE-ed (nom) Jerusalem (indecl) you(pl)-ELEVATE/SET-ed-HIGH, do-ELEVATE/SET-you(pl)-HIGH! not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Iz:40:9 Iz_40:9_1 Iz_40:9_2 Iz_40:9_3 Iz_40:9_4 Iz_40:9_5 Iz_40:9_6 Iz_40:9_7 Iz_40:9_8 Iz_40:9_9 Iz_40:9_10 Iz_40:9_11 Iz_40:9_12 Iz_40:9_13 Iz_40:9_14 Iz_40:9_15 Iz_40:9_16 Iz_40:9_17 Iz_40:9_18 Iz_40:9_19 Iz_40:9_20 Iz_40:9_21 Iz_40:9_22 Iz_40:9_23 Iz_40:9_24 Iz_40:9_25 Iz_40:9_26 Iz_40:9_27
Iz:40:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:10 ἰδοὺ κύριος μετὰ ἰσχύος ἔρχεται καὶ ὁ βραχίων μετὰ κυριείας, ἰδοὺ ὁ μισθὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ τὸ ἔργον ἐναντίον αὐτοῦ.
Iz:40:10 Behold the Lord! The Lord is coming with strength, and his arm is with power: behold, his reward is with him, and his work before him. (Isaiah 40:10 Brenton)
Iz:40:10 Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. (Iz 40:10 BT_4)
Iz:40:10 ἰδοὺ κύριος μετὰ ἰσχύος ἔρχεται καὶ βραχίων μετὰ κυριείας, ἰδοὺ μισθὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ τὸ ἔργον ἐναντίον αὐτοῦ.
Iz:40:10 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ἰσχύς, -ύος, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ μετά   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:40:10 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siła By przychodzić I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Praca Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo
Iz:40:10 i)dou\ ku/rios meta\ i)sCHu/os e)/rCHetai kai\ o( braCHi/On meta\ kuriei/as, i)dou\ o( misTo\s au)tou= met’ au)tou= kai\ to\ e)/rgon e)nanti/on au)tou=.
Iz:40:10 idu kyrios meta isCHyos erCHetai kai ho braCHiOn meta kyrieias, idu ho misTos autu met’ autu kai to ergon enantion autu.
Iz:40:10 I N2_NSM P N3U_GSF V1_PMI3S C RA_NSM N3N_NSM P N1A_GSF I RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM C RA_NSN N2N_NSN D RD_GSM
Iz:40:10 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing strength to come and also, even, namely the arm after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the work in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same
Iz:40:10 be-you(sg)-SEE-ed! lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) strength (gen) he/she/it-is-being-COME-ed and the (nom) arm (nom) after (+acc), with (+gen)   be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) just recompense (nom) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and the (nom|acc) work (nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Iz:40:10 Iz_40:10_1 Iz_40:10_2 Iz_40:10_3 Iz_40:10_4 Iz_40:10_5 Iz_40:10_6 Iz_40:10_7 Iz_40:10_8 Iz_40:10_9 Iz_40:10_10 Iz_40:10_11 Iz_40:10_12 Iz_40:10_13 Iz_40:10_14 Iz_40:10_15 Iz_40:10_16 Iz_40:10_17 Iz_40:10_18 Iz_40:10_19 Iz_40:10_20 Iz_40:10_21
Iz:40:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:11 ὡς ποιμὴν ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ καὶ τῷ βραχίονι αὐτοῦ συνάξει ἄρνας καὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσας παρακαλέσει.
Iz:40:11 He shall tend his flock as a shepherd, and he shall gather the lambs with his arm, and shall soothe them that are with young. (Isaiah 40:11 Brenton)
Iz:40:11 Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. (Iz 40:11 BT_4)
Iz:40:11 ὡς ποιμὴν ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ καὶ τῷ βραχίονι αὐτοῦ συνάξει ἄρνας καὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσας παρακαλέσει.
Iz:40:11 ὡς ποιμήν, -ένος, ὁ ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) καί ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
Iz:40:11 Jak/jak Pastuch By paść Stado On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} On/ona/to/to samo By zbierać się razem Jagnię I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch By mieć By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
Iz:40:11 O(s poimE\n poimanei= to\ poi/mnion au)tou= kai\ tO=| braCHi/oni au)tou= suna/Xei a)/rnas kai\ e)n gastri\ e)CHou/sas parakale/sei.
Iz:40:11 hOs poimEn poimanei to poimnion autu kai tO braCHioni autu synaXei arnas kai en gastri eCHusas parakalesei.
Iz:40:11 D N3_NSM VF2_FAI3S RA_ASN N2_ASN RD_GSM C RA_DSM N3N_DSM RD_GSM VF_FAI3S N3_APM C P N3_DSF V1_PAPAPF VF_FAI3S
Iz:40:11 as/like shepherd to shepherd the flock he/she/it/same and also, even, namely the arm he/she/it/same to gather together lamb and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to have to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
Iz:40:11 as/like shepherd (nom|voc) he/she/it-will-SHEPHERD, you(sg)-will-be-SHEPHERD-ed (classical) the (nom|acc) flock (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (dat) arm (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-GATHER TOGETHER, you(sg)-will-be-GATHER TOGETHER-ed (classical) lambs (acc) and in/among/by (+dat) belly (dat) while HAVE-ing (acc) he/she/it-will-PETITION, you(sg)-will-be-PETITION-ed (classical)
Iz:40:11 Iz_40:11_1 Iz_40:11_2 Iz_40:11_3 Iz_40:11_4 Iz_40:11_5 Iz_40:11_6 Iz_40:11_7 Iz_40:11_8 Iz_40:11_9 Iz_40:11_10 Iz_40:11_11 Iz_40:11_12 Iz_40:11_13 Iz_40:11_14 Iz_40:11_15 Iz_40:11_16 Iz_40:11_17
Iz:40:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:12 Τίς ἐμέτρησεν τῇ χειρὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸν οὐρανὸν σπιθαμῇ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν δρακί; τίς ἔστησεν τὰ ὄρη σταθμῷ καὶ τὰς νάπας ζυγῷ;
Iz:40:12 Who has measured the water in his hand, and the heaven with a span, and all the earth in a handful? Who has weighed the mountains in scales, and the forests in a balance? (Isaiah 40:12 Brenton)
Iz:40:12 Kto zmierzył wody morskie swą garścią i piędzią wymierzył niebiosa? Kto zawarł ziemię w miarce? Kto zważył góry na wadze i pagórki na szalach? (Iz 40:12 BT_4)
Iz:40:12 Τίς ἐμέτρησεν τῇ χειρὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸν οὐρανὸν σπιθαμῇ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν δρακί; τίς ἔστησεν τὰ ὄρη σταθμῷ καὶ τὰς νάπας ζυγῷ;
Iz:40:12 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δράξ, -ακός, ἡ [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί ὁ ἡ τό   ζυγός, -οῦ, ὁ
Iz:40:12 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mierzyć Ręka Woda I też, nawet, mianowicie Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Ręka Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By powodować stać Wchodź I też, nawet, mianowicie Jarzma/skala
Iz:40:12 *ti/s e)me/trEsen tE=| CHeiri\ to\ u(/dOr kai\ to\n ou)rano\n spiTamE=| kai\ pa=san tE\n gE=n draki/; ti/s e)/stEsen ta\ o)/rE staTmO=| kai\ ta\s na/pas DZugO=|;
Iz:40:12 tis emetrEsen tE CHeiri to hydOr kai ton uranon spiTamE kai pasan tEn gEn draki; tis estEsen ta orE staTmO kai tas napas DZygO;
Iz:40:12 RI_NSM VAI_AAI3S RA_DSF N3_DSF RA_ASN N3_ASN C RA_ASM N2_ASM N1_DSF C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF N3K_DSF RI_NSM VAI_AAI3S RA_APN N3E_APN N2_DSM C RA_APF N1_APF N2_DSM
Iz:40:12 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to measure the hand the water and also, even, namely the sky/heaven ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land hand who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to cause to stand the mount ć and also, even, namely the ć yoke/scale
Iz:40:12 who/what/why (nom) he/she/it-MEASURE-ed the (dat) hand (dat) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and the (acc) sky/heaven (acc)   and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) hand (dat) who/what/why (nom) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc)   and the (acc)   yoke/scale (dat)
Iz:40:12 Iz_40:12_1 Iz_40:12_2 Iz_40:12_3 Iz_40:12_4 Iz_40:12_5 Iz_40:12_6 Iz_40:12_7 Iz_40:12_8 Iz_40:12_9 Iz_40:12_10 Iz_40:12_11 Iz_40:12_12 Iz_40:12_13 Iz_40:12_14 Iz_40:12_15 Iz_40:12_16 Iz_40:12_17 Iz_40:12_18 Iz_40:12_19 Iz_40:12_20 Iz_40:12_21 Iz_40:12_22 Iz_40:12_23 Iz_40:12_24
Iz:40:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:13 τίς ἔγνω νοῦν κυρίου, καὶ τίς αὐτοῦ σύμβουλος ἐγένετο, ὃς συμβιβᾷ αὐτόν;
Iz:40:13 Who has known the mind of the Lord? and who has been his counsellor, to instruct him? (Isaiah 40:13 Brenton)
Iz:40:13 Kto zdołał zbadać ducha Pana? Kto w roli doradcy dawał Mu wskazania? (Iz 40:13 BT_4)
Iz:40:13 τίς ἔγνω νοῦν κυρίου, καὶ τίς αὐτοῦ σύμβουλος ἐγένετο, ὃς συμβιβᾷ αὐτόν;
Iz:40:13 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί αὐτός αὐτή αὐτό σύμ·βουλος, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅς ἥ ὅ συμ·βιβάζω (συν+βιβαζ-, συν+βιβ(α)·[σ]-/συν+βιβα·σ-, συν+βιβα·σ-, -, -, συν+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:40:13 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. On/ona/to/to samo Doradca By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kto/, który/, który By łączyć (łącz kropki) On/ona/to/to samo
Iz:40:13 ti/s e)/gnO nou=n kuri/ou, kai\ ti/s au)tou= su/mboulos e)ge/neto, o(\s sumbiba=| au)to/n;
Iz:40:13 tis egnO nun kyriu, kai tis autu symbulos egeneto, hos symbiba auton;
Iz:40:13 RI_NSM VZI_AAI3S N2_ASM N2_GSM C RI_NSM RD_GSM N2_NSM VBI_AMI3S RR_NSM VF2_FAI3S RD_ASM
Iz:40:13 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to know i.e. recognize. nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. he/she/it/same adviser to become become, happen who/whom/which to piece together (connect the dots) he/she/it/same
Iz:40:13 who/what/why (nom) he/she/it-KNOW-ed nun; mind (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and who/what/why (nom) him/it/same (gen) adviser (nom) he/she/it-was-BECOME-ed who/whom/which (nom) he/she/it-will-PIECE-TOGETHER, you(sg)-will-be-PIECE-ed-TOGETHER, you(sg)-will-be-PIECE-ed-TOGETHER (classical) him/it/same (acc)
Iz:40:13 Iz_40:13_1 Iz_40:13_2 Iz_40:13_3 Iz_40:13_4 Iz_40:13_5 Iz_40:13_6 Iz_40:13_7 Iz_40:13_8 Iz_40:13_9 Iz_40:13_10 Iz_40:13_11 Iz_40:13_12
Iz:40:13 x x x x x x x x x x x x
Iz:40:14 ἢ πρὸς τίνα συνεβουλεύσατο καὶ συνεβίβασεν αὐτόν; ἢ τίς ἔδειξεν αὐτῷ κρίσιν; ἢ ὁδὸν συνέσεως τίς ἔδειξεν αὐτῷ;
Iz:40:14 Or with whom has he taken counsel, and he has instructed him? or who has taught him judgment, or who has taught him the way of understanding; (Isaiah 40:14 Brenton)
Iz:40:14 Do kogo się On zwracał po radę i światło, żeby Go pouczył o ścieżkach prawa, żeby Go nauczył wiedzy i wskazał Mu drogę roztropności? (Iz 40:14 BT_4)
Iz:40:14 πρὸς τίνα συνεβουλεύσατο καὶ συνεβίβασεν αὐτόν; τίς ἔδειξεν αὐτῷ κρίσιν; ὁδὸν συνέσεως τίς ἔδειξεν αὐτῷ;
Iz:40:14 ἤ[1] πρός τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) καί συμ·βιβάζω (συν+βιβαζ-, συν+βιβ(α)·[σ]-/συν+βιβα·σ-, συν+βιβα·σ-, -, -, συν+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κρίσις, -εως, ἡ ἤ[1] ὁδός, -οῦ, ἡ σύν·εσις, -εως, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:40:14 Albo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do rady I też, nawet, mianowicie By łączyć (łącz kropki) On/ona/to/to samo Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być widocznym On/ona/to/to samo Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Albo Drogi {Sposobu}/droga Wglądu/orientacja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być widocznym On/ona/to/to samo
Iz:40:14 E)\ pro\s ti/na sunebouleu/sato kai\ sunebi/basen au)to/n; E)\ ti/s e)/deiXen au)tO=| kri/sin; E)\ o(do\n sune/seOs ti/s e)/deiXen au)tO=|;
Iz:40:14 E pros tina synebuleusato kai synebibasen auton; E tis edeiXen autO krisin; E hodon syneseOs tis edeiXen autO;
Iz:40:14 C P RI_ASM VAI_AMI3S C VAI_AAI3S RD_ASM C RI_NSM VAI_AAI3S RD_DSM N3I_ASF C N2_ASF N3I_GSF RI_NSM VAI_AAI3S RD_DSM
Iz:40:14 or toward (+acc,+gen,+dat) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to council and also, even, namely to piece together (connect the dots) he/she/it/same or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to show he/she/it/same judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit or way/road insight/discernment who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to show he/she/it/same
Iz:40:14 or toward (+acc,+gen,+dat) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) he/she/it-was-COUNCIL-ed and he/she/it-PIECE-ed-TOGETHER him/it/same (acc) or who/what/why (nom) he/she/it-SHOW-ed him/it/same (dat) judgment (acc) or way/road (acc) insight/discernment (gen) who/what/why (nom) he/she/it-SHOW-ed him/it/same (dat)
Iz:40:14 Iz_40:14_1 Iz_40:14_2 Iz_40:14_3 Iz_40:14_4 Iz_40:14_5 Iz_40:14_6 Iz_40:14_7 Iz_40:14_8 Iz_40:14_9 Iz_40:14_10 Iz_40:14_11 Iz_40:14_12 Iz_40:14_13 Iz_40:14_14 Iz_40:14_15 Iz_40:14_16 Iz_40:14_17 Iz_40:14_18
Iz:40:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:15 εἰ πάντα τὰ ἔθνη ὡς σταγὼν ἀπὸ κάδου καὶ ὡς ῥοπὴ ζυγοῦ ἐλογίσθησαν, καὶ ὡς σίελος λογισθήσονται·
Iz:40:15 since all the nations are counted as a drop from a bucket, and as the turning of a balance, and shall be counted as spittle? (Isaiah 40:15 Brenton)
Iz:40:15 Oto narody są jak kropla wody u wiadra, uważa się je za pyłek na szali. Oto wyspy ważą tyle co ziarnko prochu. (Iz 40:15 BT_4)
Iz:40:15 εἰ πάντα τὰ ἔθνη ὡς σταγὼν ἀπὸ κάδου καὶ ὡς ῥοπὴ ζυγοῦ ἐλογίσθησαν, καὶ ὡς σίελος λογισθήσονται·
Iz:40:15 εἰ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὡς στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) ἀπό   καί ὡς   ζυγός, -οῦ, ὁ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) καί ὡς   λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)
Iz:40:15 Jeżeli Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Jak/jak By spadać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Jak/jak Jarzma/skala Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi I też, nawet, mianowicie Jak/jak Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi
Iz:40:15 ei) pa/nta ta\ e)/TnE O(s stagO\n a)po\ ka/dou kai\ O(s r(opE\ DZugou= e)logi/sTEsan, kai\ O(s si/elos logisTE/sontai·
Iz:40:15 ei panta ta eTnE hOs stagOn apo kadu kai hOs ropE DZygu elogisTEsan, kai hOs sielos logisTEsontai·
Iz:40:15 C A3_NPN RA_NPN N3E_NPN D N3W_NSF P N2_GSM C D N1_NSF N2_GSM VSI_API3P C D N2_NSM VS_FPI3P
Iz:40:15 if every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] as/like to drop from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely as/like ć yoke/scale to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks and also, even, namely as/like ć to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks
Iz:40:15 if all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) as/like upon DROP-ing (nom) away from (+gen)   and as/like   yoke/scale (gen) they-were-LOGICALLY SPEAK-ed and as/like   they-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed
Iz:40:15 Iz_40:15_1 Iz_40:15_2 Iz_40:15_3 Iz_40:15_4 Iz_40:15_5 Iz_40:15_6 Iz_40:15_7 Iz_40:15_8 Iz_40:15_9 Iz_40:15_10 Iz_40:15_11 Iz_40:15_12 Iz_40:15_13 Iz_40:15_14 Iz_40:15_15 Iz_40:15_16 Iz_40:15_17
Iz:40:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:16 ὁ δὲ Λίβανος οὐχ ἱκανὸς εἰς καῦσιν, καὶ πάντα τὰ τετράποδα οὐχ ἱκανὰ εἰς ὁλοκάρπωσιν,
Iz:40:16 And Libanus is not enough to burn, nor all beasts enough for a whole-burnt offering: (Isaiah 40:16 Brenton)
Iz:40:16 I lasów Libanu nie starczy na paliwo ani jego zwierzyny na całopalenie. (Iz 40:16 BT_4)
Iz:40:16 δὲ Λίβανος οὐχ ἱκανὸς εἰς καῦσιν, καὶ πάντα τὰ τετράποδα οὐχ ἱκανὰ εἰς ὁλοκάρπωσιν,
Iz:40:16 ὁ ἡ τό δέ λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἱκανός -ή -όν εἰς[1] καῦσις, -εως, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἱκανός -ή -όν εἰς[1]  
Iz:40:16 zaś Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban ??? Przed przydechem mocnym Obszerny Do (+przyspieszenie) Palenie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Czworonożny ??? Przed przydechem mocnym Obszerny Do (+przyspieszenie)
Iz:40:16 o( de\ *li/banos ou)CH i(kano\s ei)s kau=sin, kai\ pa/nta ta\ tetra/poda ou)CH i(kana\ ei)s o(loka/rpOsin,
Iz:40:16 ho de libanos uCH hikanos eis kausin, kai panta ta tetrapoda uCH hikana eis holokarpOsin,
Iz:40:16 RA_NSM x N2_NSM D A1_NSM P N3I_ASF C A3_NPN RA_NPN A1B_NPN D A1_APN P N3I_ASF
Iz:40:16 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] frankincense; incense white gum, also Lebanon οὐχ before rough breathing ample into (+acc) burning and also, even, namely every all, each, every, the whole of the four-footed οὐχ before rough breathing ample into (+acc) ć
Iz:40:16 the (nom) Yet frankincense (nom); incense (nom) not ample ([Adj] nom) into (+acc) burning (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) four-footed ([Adj] acc, nom|acc|voc) not ample ([Adj] nom|acc|voc) into (+acc)  
Iz:40:16 Iz_40:16_1 Iz_40:16_2 Iz_40:16_3 Iz_40:16_4 Iz_40:16_5 Iz_40:16_6 Iz_40:16_7 Iz_40:16_8 Iz_40:16_9 Iz_40:16_10 Iz_40:16_11 Iz_40:16_12 Iz_40:16_13 Iz_40:16_14 Iz_40:16_15
Iz:40:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:17 καὶ πάντα τὰ ἔθνη ὡς οὐδέν εἰσι καὶ εἰς οὐθὲν ἐλογίσθησαν.
Iz:40:17 and all the nations are as nothing, and counted as nothing. (Isaiah 40:17 Brenton)
Iz:40:17 Niczym są przed Nim wszystkie narody, znaczą dla Niego tyle co nicość i pustka. (Iz 40:17 BT_4)
Iz:40:17 καὶ πάντα τὰ ἔθνη ὡς οὐδέν εἰσι καὶ εἰς οὐθὲν ἐλογίσθησαν.
Iz:40:17 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὡς οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί εἰς[1] οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)
Iz:40:17 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Jak/jak Nie jeden (nic, nikt) By iść; by być I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Nie jeden (nic, nikt) Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi
Iz:40:17 kai\ pa/nta ta\ e)/TnE O(s ou)de/n ei)si kai\ ei)s ou)Te\n e)logi/sTEsan.
Iz:40:17 kai panta ta eTnE hOs uden eisi kai eis uTen elogisTEsan.
Iz:40:17 C A3_NPN RA_NPN N3E_NPN D A3_ASN V9_PAI3P C P A3_ASN VSI_API3P
Iz:40:17 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] as/like not one (nothing, no one) to go; to be and also, even, namely into (+acc) not one (nothing, no one) to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks
Iz:40:17 and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) as/like not one (nom|acc) he/she/it-is-GO-ing; they-are and into (+acc) not one (nom|acc) they-were-LOGICALLY SPEAK-ed
Iz:40:17 Iz_40:17_1 Iz_40:17_2 Iz_40:17_3 Iz_40:17_4 Iz_40:17_5 Iz_40:17_6 Iz_40:17_7 Iz_40:17_8 Iz_40:17_9 Iz_40:17_10 Iz_40:17_11
Iz:40:17 x x x x x x x x x x x
Iz:40:18 τίνι ὡμοιώσατε κύριον καὶ τίνι ὁμοιώματι ὡμοιώσατε αὐτόν;
Iz:40:18 To whom have ye compared the Lord? and with what likeness have ye compared him? (Isaiah 40:18 Brenton)
Iz:40:18 Do kogóż to przyrównacie Boga i jaki obraz zastosujecie do Niego? (Iz 40:18 BT_4)
Iz:40:18 τίνι ὡμοιώσατε κύριον καὶ τίνι ὁμοιώματι ὡμοιώσατε αὐτόν;
Iz:40:18 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁμοίωμα[τ], -ατος, τό ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:40:18 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By porównywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Podobieństwo podobne, podobieństwo By porównywać On/ona/to/to samo
Iz:40:18 ti/ni O(moiO/sate ku/rion kai\ ti/ni o(moiO/mati O(moiO/sate au)to/n;
Iz:40:18 tini hOmoiOsate kyrion kai tini homoiOmati hOmoiOsate auton;
Iz:40:18 RI_DSM VAI_AAI2P N2_ASM C RI_DSN N3M_DSN VAI_AAI2P RD_ASM
Iz:40:18 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to liken lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. resemblance similar, likeness to liken he/she/it/same
Iz:40:18 who/what/why (dat) you(pl)-LIKEN-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and who/what/why (dat) resemblance (dat) you(pl)-LIKEN-ed him/it/same (acc)
Iz:40:18 Iz_40:18_1 Iz_40:18_2 Iz_40:18_3 Iz_40:18_4 Iz_40:18_5 Iz_40:18_6 Iz_40:18_7 Iz_40:18_8
Iz:40:18 x x x x x x x x
Iz:40:19 μὴ εἰκόνα ἐποίησεν τέκτων, ἢ χρυσοχόος χωνεύσας χρυσίον περιεχρύσωσεν αὐτόν, ὁμοίωμα κατεσκεύασεν αὐτόν;
Iz:40:19 Has not the artificer made an image, or the goldsmith having melted gold, gilt it over, and made it a similitude? (Isaiah 40:19 Brenton)
Iz:40:19 Ludwisarz odlewa posąg, a złotnik powleka go złotem i srebrne łańcuszki wykuwa. (Iz 40:19 BT_4)
Iz:40:19 μὴ εἰκόνα ἐποίησεν τέκτων, χρυσοχόος χωνεύσας χρυσίον περιεχρύσωσεν αὐτόν, ὁμοίωμα κατεσκεύασεν αὐτόν;
Iz:40:19 μή εἰκών, -όνος, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) τέκτων, -ονος, ὁ ἤ[1]     χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)   αὐτός αὐτή αὐτό ὁμοίωμα[τ], -ατος, τό κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:40:19 Nie Ikona By czynić/rób Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] Albo Kawałek złota On/ona/to/to samo Podobieństwo podobne, podobieństwo By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się On/ona/to/to samo
Iz:40:19 mE\ ei)ko/na e)poi/Esen te/ktOn, E)\ CHrusoCHo/os CHOneu/sas CHrusi/on perieCHru/sOsen au)to/n, o(moi/Oma kateskeu/asen au)to/n;
Iz:40:19 mE eikona epoiEsen tektOn, E CHrysoCHoos CHOneusas CHrysion perieCHrysOsen auton, homoiOma kateskeuasen auton;
Iz:40:19 D N3N_ASF VAI_AAI3S N3N_NSM C N2_NSM VA_AAPNSM N2N_ASN VAI_AAI3S RD_ASM N3M_ASN VAI_AAI3S RD_ASM
Iz:40:19 not icon to do/make mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] or ć ć piece of gold ć he/she/it/same resemblance similar, likeness to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare he/she/it/same
Iz:40:19 not icon (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed mason (nom) or     piece of gold (nom|acc|voc)   him/it/same (acc) resemblance (nom|acc|voc) he/she/it-MAKE READY-ed him/it/same (acc)
Iz:40:19 Iz_40:19_1 Iz_40:19_2 Iz_40:19_3 Iz_40:19_4 Iz_40:19_5 Iz_40:19_6 Iz_40:19_7 Iz_40:19_8 Iz_40:19_9 Iz_40:19_10 Iz_40:19_11 Iz_40:19_12 Iz_40:19_13
Iz:40:19 x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:20 ξύλον γὰρ ἄσηπτον ἐκλέγεται τέκτων καὶ σοφῶς ζητεῖ πῶς στήσει αὐτοῦ εἰκόνα καὶ ἵνα μὴ σαλεύηται.
Iz:40:20 For the artificer chooses out a wood that will not rot, and will wisely enquire how he shall set up his image, and that so that it should not be moved. (Isaiah 40:20 Brenton)
Iz:40:20 Kogo nie stać na taką ofiarę, wybiera drzewo nie próchniejące; stara się o biegłego rzeźbiarza, żeby trwały posąg wystawić. (Iz 40:20 BT_4)
Iz:40:20 ξύλον γὰρ ἄσηπτον ἐκλέγεται τέκτων καὶ σοφῶς ζητεῖ πῶς στήσει αὐτοῦ εἰκόνα καὶ ἵνα μὴ σαλεύηται.
Iz:40:20 ξύλον, -ου, τό γάρ   ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) τέκτων, -ονος, ὁ καί   ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) πῶς[1] ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ καί ἵνα μή σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)
Iz:40:20 Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Dla odtąd, jak By wybierać Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] I też, nawet, mianowicie By szukać Jak By powodować stać On/ona/to/to samo Ikona I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Nie By trząść się (drżenie)
Iz:40:20 Xu/lon ga\r a)/sEpton e)kle/getai te/ktOn kai\ sofO=s DZEtei= pO=s stE/sei au)tou= ei)ko/na kai\ i(/na mE\ saleu/Etai.
Iz:40:20 Xylon gar asEpton eklegetai tektOn kai sofOs DZEtei pOs stEsei autu eikona kai hina mE saleuEtai.
Iz:40:20 N2N_ASN x A1B_ASM V1_PMI3S N3N_NSM C D V2_PAI3S D VF_FAI3S RD_GSM N3N_ASF C C D V1_PMS3S
Iz:40:20 tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. for since, as ć to select mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] and also, even, namely ć to seek how to cause to stand he/she/it/same icon and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to shake (tremor)
Iz:40:20 tree/wooden thing (nom|acc|voc) for   he/she/it-is-being-SELECT-ed mason (nom) and   he/she/it-is-SEEK-ing, you(sg)-are-being-SEEK-ed (classical), be-you(sg)-SEEK-ing! how he/she/it-will-CAUSE-TO-STand, you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand (classical) him/it/same (gen) icon (acc) and so that / in order to /because not he/she/it-should-be-being-SHAKE-ed
Iz:40:20 Iz_40:20_1 Iz_40:20_2 Iz_40:20_3 Iz_40:20_4 Iz_40:20_5 Iz_40:20_6 Iz_40:20_7 Iz_40:20_8 Iz_40:20_9 Iz_40:20_10 Iz_40:20_11 Iz_40:20_12 Iz_40:20_13 Iz_40:20_14 Iz_40:20_15 Iz_40:20_16
Iz:40:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:21 οὐ γνώσεσθε; οὐκ ἀκούσεσθε; οὐκ ἀνηγγέλη ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν; οὐκ ἔγνωτε τὰ θεμέλια τῆς γῆς;
Iz:40:21 Will ye not know? will ye not hear? has it not been told you of old? Have ye not known the foundations of the earth? (Isaiah 40:21 Brenton)
Iz:40:21 Czy nie wiecie tego? Czyście nie słyszeli? Czy wam nie głoszono od początku? Czyście nie pojęli utworzenia ziemi? (Iz 40:21 BT_4)
Iz:40:21 οὐ γνώσεσθε; οὐκ ἀκούσεσθε; οὐκ ἀνηγγέλη ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν; οὐκ ἔγνωτε τὰ θεμέλια τῆς γῆς;
Iz:40:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐκ ἀρχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:40:21 ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć ??? Przed przydechem mocnym By ogłaszać ogłaszaj, informuj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Początek Ty ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie Ziemi/ziemia
Iz:40:21 ou) gnO/sesTe; ou)k a)kou/sesTe; ou)k a)nEgge/lE e)X a)rCHE=s u(mi=n; ou)k e)/gnOte ta\ Teme/lia tE=s gE=s;
Iz:40:21 u gnOsesTe; uk akusesTe; uk anEngelE eX arCHEs hymin; uk egnOte ta Temelia tEs gEs;
Iz:40:21 D VF_FMI2P D VF_FMI2P D VDI_API3S P N1_GSF RP_DP D VZI_AAI2P RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF
Iz:40:21 οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. οὐχ before rough breathing to hear οὐχ before rough breathing to proclaim proclaim, report out of (+gen) ἐξ before vowels beginning you οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the foundation establishing, base, substructure; founding the earth/land
Iz:40:21 not you(pl)-will-be-KNOW-ed not you(pl)-will-be-HEAR-ed not he/she/it-was-PROCLAIM-ed out of (+gen) beginning (gen) you(pl) (dat) not you(pl)-KNOW-ed the (nom|acc) foundations (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen)
Iz:40:21 Iz_40:21_1 Iz_40:21_2 Iz_40:21_3 Iz_40:21_4 Iz_40:21_5 Iz_40:21_6 Iz_40:21_7 Iz_40:21_8 Iz_40:21_9 Iz_40:21_10 Iz_40:21_11 Iz_40:21_12 Iz_40:21_13 Iz_40:21_14 Iz_40:21_15
Iz:40:21 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:22 ὁ κατέχων τὸν γῦρον τῆς γῆς, καὶ οἱ ἐνοικοῦντες ἐν αὐτῇ ὡς ἀκρίδες, ὁ στήσας ὡς καμάραν τὸν οὐρανὸν καὶ διατείνας ὡς σκηνὴν κατοικεῖν,
Iz:40:22 It is he that comprehends the circle of the earth, and the inhabitants in it are as grasshoppers; he that set up the heaven as a chamber, and stretched it out as a tent to dwell in: (Isaiah 40:22 Brenton)
Iz:40:22 Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi, której mieszkańcy są jak szarańcza, On rozciągnął niebiosa jak tkaninę i rozpiął je jak namiot mieszkalny. (Iz 40:22 BT_4)
Iz:40:22 κατέχων τὸν γῦρον τῆς γῆς, καὶ οἱ ἐνοικοῦντες ἐν αὐτῇ ὡς ἀκρίδες, στήσας ὡς καμάραν τὸν οὐρανὸν καὶ διατείνας ὡς σκηνὴν κατοικεῖν,
Iz:40:22 ὁ ἡ τό κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὡς   ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί   ὡς σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Iz:40:22 By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By mieszkać w W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Jak/jak Szarańcza By powodować stać Jak/jak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Jak/jak Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Iz:40:22 o( kate/CHOn to\n gu=ron tE=s gE=s, kai\ oi( e)noikou=ntes e)n au)tE=| O(s a)kri/des, o( stE/sas O(s kama/ran to\n ou)rano\n kai\ diatei/nas O(s skEnE\n katoikei=n,
Iz:40:22 ho kateCHOn ton gyron tEs gEs, kai hoi enoikuntes en autE hOs akrides, ho stEsas hOs kamaran ton uranon kai diateinas hOs skEnEn katoikein,
Iz:40:22 RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF C RA_NPM V2_PAPNPM P RD_DSF D N3D_NPF RA_NSM VA_AAPNSM D N1A_ASF RA_ASM N2_ASM C VA_AAPNSM D N1_ASF V2_PAN
Iz:40:22 the to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of the ć the earth/land and also, even, namely the to dwell in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same as/like locust the to cause to stand as/like ć the sky/heaven and also, even, namely ć as/like tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Iz:40:22 the (nom) while HOLD FAST-ing (nom) the (acc)   the (gen) earth/land (gen) and the (nom) while DWELL-ing-IN (nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) as/like locusts (nom|voc) the (nom) upon CAUSE-ing-TO-STand (nom|voc) as/like   the (acc) sky/heaven (acc) and   as/like tent (acc) to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN
Iz:40:22 Iz_40:22_1 Iz_40:22_2 Iz_40:22_3 Iz_40:22_4 Iz_40:22_5 Iz_40:22_6 Iz_40:22_7 Iz_40:22_8 Iz_40:22_9 Iz_40:22_10 Iz_40:22_11 Iz_40:22_12 Iz_40:22_13 Iz_40:22_14 Iz_40:22_15 Iz_40:22_16 Iz_40:22_17 Iz_40:22_18 Iz_40:22_19 Iz_40:22_20 Iz_40:22_21 Iz_40:22_22 Iz_40:22_23 Iz_40:22_24
Iz:40:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:23 ὁ διδοὺς ἄρχοντας εἰς οὐδὲν ἄρχειν, τὴν δὲ γῆν ὡς οὐδὲν ἐποίησεν.
Iz:40:23 he that appoints princes to rule as nothing, and has made the earth as nothing. (Isaiah 40:23 Brenton)
Iz:40:23 On możnych obraca wniwecz, unicestwia władców ziemi. (Iz 40:23 BT_4)
Iz:40:23 διδοὺς ἄρχοντας εἰς οὐδὲν ἄρχειν, τὴν δὲ γῆν ὡς οὐδὲν ἐποίησεν.
Iz:40:23 ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) εἰς[1] οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὡς οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Iz:40:23 By dawać Władca; by zaczynać się Do (+przyspieszenie) Nie jeden (nic, nikt) By zaczynać się zaś Ziemi/ziemia Jak/jak Nie jeden (nic, nikt) By czynić/rób
Iz:40:23 o( didou\s a)/rCHontas ei)s ou)de\n a)/rCHein, tE\n de\ gE=n O(s ou)de\n e)poi/Esen.
Iz:40:23 ho didus arCHontas eis uden arCHein, tEn de gEn hOs uden epoiEsen.
Iz:40:23 RA_NSM V8_PAPNSM N3_APM P A3_ASN V1_PAN RA_ASF x N1_ASF D A3_ASN VAI_AAI3S
Iz:40:23 the to give ruler; to begin into (+acc) not one (nothing, no one) to begin the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land as/like not one (nothing, no one) to do/make
Iz:40:23 the (nom) while GIVE-ing (nom|voc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) into (+acc) not one (nom|acc) to-be-BEGIN-ing the (acc) Yet earth/land (acc) as/like not one (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed
Iz:40:23 Iz_40:23_1 Iz_40:23_2 Iz_40:23_3 Iz_40:23_4 Iz_40:23_5 Iz_40:23_6 Iz_40:23_7 Iz_40:23_8 Iz_40:23_9 Iz_40:23_10 Iz_40:23_11 Iz_40:23_12
Iz:40:23 x x x x x x x x x x x x
Iz:40:24 οὐ γὰρ μὴ σπείρωσιν οὐδὲ μὴ φυτεύσωσιν, οὐδὲ μὴ ῥιζωθῇ εἰς τὴν γῆν ἡ ῥίζα αὐτῶν· ἔπνευσεν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐξηράνθησαν, καὶ καταιγὶς ὡς φρύγανα ἀναλήμψεται αὐτούς.
Iz:40:24 For they shall not plant, neither shall they sow, neither shall their root be fixed in the ground: he has blown upon them, and they are withered, and a storm shall carry them away like sticks. (Isaiah 40:24 Brenton)
Iz:40:24 Ledwie ich wszczepiono, ledwie posiano, ledwie się w ziemi pień ich zakorzenił, On powiał na nich i pousychali, a wicher gwałtowny porwał ich jak słomkę. (Iz 40:24 BT_4)
Iz:40:24 οὐ γὰρ μὴ σπείρωσιν οὐδὲ μὴ φυτεύσωσιν, οὐδὲ μὴ ῥιζωθῇ εἰς τὴν γῆν ῥίζα αὐτῶν· ἔπνευσεν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐξηράνθησαν, καὶ καταιγὶς ὡς φρύγανα ἀναλήμψεται αὐτούς.
Iz:40:24 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μή σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) οὐδέ (οὐ δέ) μή φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) μή ῥιζόω (ριζ(ο)-, -, ριζω·σ-, ερριζω·κ-, ερριζω-, ριζω·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πνέω (πνε-, πνευ·σ-, πνευ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) καί   ὡς φρύγανον, -ου, τό ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:40:24 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nie By siać ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie Do ??? ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By zakorzeniać się Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Korzeń On/ona/to/to samo By dmuchać {By rozkwitać} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wysuszać suchy, wysychany I też, nawet, mianowicie Jak/jak Szczotka By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie On/ona/to/to samo
Iz:40:24 ou) ga\r mE\ spei/rOsin ou)de\ mE\ futeu/sOsin, ou)de\ mE\ r(iDZOTE=| ei)s tE\n gE=n E( r(i/DZa au)tO=n· e)/pneusen e)p’ au)tou\s kai\ e)XEra/nTEsan, kai\ kataigi\s O(s fru/gana a)nalE/mPSetai au)tou/s.
Iz:40:24 u gar mE speirOsin ude mE fyteusOsin, ude mE riDZOTE eis tEn gEn hE riDZa autOn· epneusen ep’ autus kai eXEranTEsan, kai kataigis hOs frygana analEmPSetai autus.
Iz:40:24 D x D VF2_FAI3P C D VA_AAS3P C D VC_APS3S P RA_ASF N1_ASF RA_NSF N1S_NSF RD_GPM VAI_AAI3S P RD_APM C VCI_API3P C N3D_NSF D N2N_APN VF_FMI3S RD_APM
Iz:40:24 οὐχ before rough breathing for since, as not to sow οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to ??? οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to root into (+acc) the earth/land the root he/she/it/same to blow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to wither dry, parched and also, even, namely ć as/like brush to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand he/she/it/same
Iz:40:24 not for not they-should-be-SOW-ing, they-should-SOW neither/nor not they-should-??? neither/nor not he/she/it-should-be-ROOT-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (nom) root (nom|voc) them/same (gen) he/she/it-BLOW-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and they-were-WITHER-ed and   as/like brushs (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-TAKE UP-ed them/same (acc)
Iz:40:24 Iz_40:24_1 Iz_40:24_2 Iz_40:24_3 Iz_40:24_4 Iz_40:24_5 Iz_40:24_6 Iz_40:24_7 Iz_40:24_8 Iz_40:24_9 Iz_40:24_10 Iz_40:24_11 Iz_40:24_12 Iz_40:24_13 Iz_40:24_14 Iz_40:24_15 Iz_40:24_16 Iz_40:24_17 Iz_40:24_18 Iz_40:24_19 Iz_40:24_20 Iz_40:24_21 Iz_40:24_22 Iz_40:24_23 Iz_40:24_24 Iz_40:24_25 Iz_40:24_26 Iz_40:24_27
Iz:40:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:25 νῦν οὖν τίνι με ὡμοιώσατε καὶ ὑψωθήσομαι; εἶπεν ὁ ἅγιος.
Iz:40:25 Now then to whom have ye compared me, that I may be exalted? saith the Holy One. (Isaiah 40:25 Brenton)
Iz:40:25 «Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał?» - mówi Święty. (Iz 40:25 BT_4)
Iz:40:25 νῦν οὖν τίνι με ὡμοιώσατε καὶ ὑψωθήσομαι; εἶπεν ἅγιος.
Iz:40:25 νῦν οὖν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Iz:40:25 Teraz Dlatego/wtedy Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By porównywać I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko By mówić/opowiadaj Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Iz:40:25 nu=n ou)=n ti/ni me O(moiO/sate kai\ u(PSOTE/somai; ei)=pen o( a(/gios.
Iz:40:25 nyn un tini me hOmoiOsate kai hyPSOTEsomai; eipen ho hagios.
Iz:40:25 D x RI_DSM RP_AS VAI_AAI2P C VC_FPI1S VBI_AAI3S RA_NSM A1A_NSM
Iz:40:25 now therefore/then who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to liken and also, even, namely to elevate/set high to say/tell the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Iz:40:25 now therefore/then who/what/why (dat) me (acc) you(pl)-LIKEN-ed and I-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) holy ([Adj] nom)
Iz:40:25 Iz_40:25_1 Iz_40:25_2 Iz_40:25_3 Iz_40:25_4 Iz_40:25_5 Iz_40:25_6 Iz_40:25_7 Iz_40:25_8 Iz_40:25_9 Iz_40:25_10
Iz:40:25 x x x x x x x x x x
Iz:40:26 ἀναβλέψατε εἰς ὕψος τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ ἴδετε· τίς κατέδειξεν πάντα ταῦτα; ὁ ἐκφέρων κατὰ ἀριθμὸν τὸν κόσμον αὐτοῦ πάντας ἐπ’ ὀνόματι καλέσει· ἀπὸ πολλῆς δόξης καὶ ἐν κράτει ἰσχύος οὐδέν σε ἔλαθεν.
Iz:40:26 Lift up your eyes on high, and see, who has displayed all these things? even he that brings forth his host by number: he shall call them all by name by means of his great glory, and by the power of his might: nothing has escaped thee. (Isaiah 40:26 Brenton)
Iz:40:26 Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? - Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. (Iz 40:26 BT_4)
Iz:40:26 ἀναβλέψατε εἰς ὕψος τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ ἴδετε· τίς κατέδειξεν πάντα ταῦτα; ἐκφέρων κατὰ ἀριθμὸν τὸν κόσμον αὐτοῦ πάντας ἐπ’ ὀνόματι καλέσει· ἀπὸ πολλῆς δόξης καὶ ἐν κράτει ἰσχύος οὐδέν σε ἔλαθεν.
Iz:40:26 ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπί ὄνομα[τ], -ατος, τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἀπό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δόξα, -ης, ἡ καί ἐν κράτο·ς, -ους, τό; κρατύς (-εῖα) -ύ [EXTRA], gen. sg. -έος and -έως; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λανθάνω (λανθαν-, λη·σ-, 2nd λαθ-, λεληθ·[κ]-, -, -)
Iz:40:26 By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Oko Ty I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wykonywać ródź W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Świat (wieczny świat) materialne królestwo On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do By nazywać rozmowę Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dużo Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; potężny; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Siła Nie jeden (nic, nikt) Ty; twój/twój(sg) Nie by zauważać
Iz:40:26 a)nable/PSate ei)s u(/PSos tou\s o)fTalmou\s u(mO=n kai\ i)/dete· ti/s kate/deiXen pa/nta tau=ta; o( e)kfe/rOn kata\ a)riTmo\n to\n ko/smon au)tou= pa/ntas e)p’ o)no/mati kale/sei· a)po\ pollE=s do/XEs kai\ e)n kra/tei i)sCHu/os ou)de/n se e)/laTen.
Iz:40:26 anablePSate eis hyPSos tus ofTalmus hymOn kai idete· tis katedeiXen panta tauta; ho ekferOn kata ariTmon ton kosmon autu pantas ep’ onomati kalesei· apo pollEs doXEs kai en kratei isCHyos uden se elaTen.
Iz:40:26 VA_AAD2P P N3E_ASN RA_APM N2_APM RP_GP C VB_AAD2P RI_NSM VAI_AAI3S A3_APN RD_APN RA_NSM V1_PAPNSM P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM A3_APM P N3M_DSN VF_FAI3S P A1_GSF N1S_GSF C P N3E_DSN N3U_GSF A3_ASN RP_AS VBI_AAI3S
Iz:40:26 to see (look, receive sight) into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the eye you and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to carry out bring forth down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] the world (secular world) material realm he/she/it/same every all, each, every, the whole of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing name with regard to to call call from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing much glory/awesomeness and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; mighty; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain strength not one (nothing, no one) you; your/yours(sg) to not notice
Iz:40:26 do-SEE-you(pl)! into (+acc) height (nom|acc|voc) the (acc) eyes (acc) you(pl) (gen) and do-SEE-you(pl)! who/what/why (nom)   all (nom|acc|voc), every (acc) these (nom|acc) the (nom) while CARRY OUT-ing (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) the (acc) world (acc) him/it/same (gen) all (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) name (dat) he/she/it-will-CALL, you(sg)-will-be-CALL-ed (classical) away from (+gen) much (gen) glory/awesomeness (gen) and in/among/by (+dat) sway (dat); mighty ([Adj] dat); he/she/it-is-SEIZE/GRAB-ing-HOLD, you(sg)-are-being-SEIZE/GRAB-ed-HOLD (classical), be-you(sg)-SEIZE/GRAB-ing-HOLD! strength (gen) not one (nom|acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-NOT NOTICE-ed
Iz:40:26 Iz_40:26_1 Iz_40:26_2 Iz_40:26_3 Iz_40:26_4 Iz_40:26_5 Iz_40:26_6 Iz_40:26_7 Iz_40:26_8 Iz_40:26_9 Iz_40:26_10 Iz_40:26_11 Iz_40:26_12 Iz_40:26_13 Iz_40:26_14 Iz_40:26_15 Iz_40:26_16 Iz_40:26_17 Iz_40:26_18 Iz_40:26_19 Iz_40:26_20 Iz_40:26_21 Iz_40:26_22 Iz_40:26_23 Iz_40:26_24 Iz_40:26_25 Iz_40:26_26 Iz_40:26_27 Iz_40:26_28 Iz_40:26_29 Iz_40:26_30 Iz_40:26_31 Iz_40:26_32 Iz_40:26_33
Iz:40:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:27 Μὴ γὰρ εἴπῃς, Ιακωβ, καὶ τί ἐλάλησας, Ισραηλ Ἀπεκρύβη ἡ ὁδός μου ἀπὸ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ θεός μου τὴν κρίσιν ἀφεῖλεν καὶ ἀπέστη;
Iz:40:27 For say not thou, O Jacob, and why hast thou spoken, Israel, saying, My way is hid from God, and my God has taken away my judgement, and has departed? (Isaiah 40:27 Brenton)
Iz:40:27 Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: «Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone?» (Iz 40:27 BT_4)
Iz:40:27 Μὴ γὰρ εἴπῃς, Ιακωβ, καὶ τί ἐλάλησας, Ισραηλ Ἀπεκρύβη ὁδός μου ἀπὸ τοῦ θεοῦ, καὶ θεός μου τὴν κρίσιν ἀφεῖλεν καὶ ἀπέστη;
Iz:40:27 μή γάρ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰακώβ, ὁ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-)
Iz:40:27 Nie Dla odtąd, jak By mówić/opowiadaj Jacob I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić Izrael By ukrywać się Drogi {Sposobu}/droga Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  I też, nawet, mianowicie Bóg  Ja Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By pozbawiać I też, nawet, mianowicie By uwalniać
Iz:40:27 *mE\ ga\r ei)/pE|s, *iakOb, kai\ ti/ e)la/lEsas, *israEl *)apekru/bE E( o(do/s mou a)po\ tou= Teou=, kai\ o( Teo/s mou tE\n kri/sin a)fei=len kai\ a)pe/stE;
Iz:40:27 mE gar eipEs, iakOb, kai ti elalEsas, israEl apekrybE hE hodos mu apo tu Teu, kai ho Teos mu tEn krisin afeilen kai apestE;
Iz:40:27 D x VB_AAS2S N_VSM C RI_ASN VAI_AAI2S N_VSM VV_API3S RA_NSF N2_NSF RP_GS P RA_GSM N2_GSM C RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_ASF N3I_ASF VBI_AAI3S C VHI_AAI3S
Iz:40:27 not for since, as to say/tell Jacob and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak Israel to hide the way/road I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the god [see theology] and also, even, namely the god [see theology] I the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to deprive and also, even, namely to disengage
Iz:40:27 not for you(sg)-should-SAY/TELL Jacob (indecl) and who/what/why (nom|acc) you(sg)-SPEAK-ed Israel (indecl) he/she/it-was-HIDE-ed the (nom) way/road (nom) me (gen) away from (+gen) the (gen) god (gen) and the (nom) god (nom) me (gen) the (acc) judgment (acc) he/she/it-DEPRIVE-ed and he/she/it-DISENGAGE-ed
Iz:40:27 Iz_40:27_1 Iz_40:27_2 Iz_40:27_3 Iz_40:27_4 Iz_40:27_5 Iz_40:27_6 Iz_40:27_7 Iz_40:27_8 Iz_40:27_9 Iz_40:27_10 Iz_40:27_11 Iz_40:27_12 Iz_40:27_13 Iz_40:27_14 Iz_40:27_15 Iz_40:27_16 Iz_40:27_17 Iz_40:27_18 Iz_40:27_19 Iz_40:27_20 Iz_40:27_21 Iz_40:27_22 Iz_40:27_23 Iz_40:27_24
Iz:40:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:28 καὶ νῦν οὐκ ἔγνως εἰ μὴ ἤκουσας; θεὸς αἰώνιος ὁ θεὸς ὁ κατασκευάσας τὰ ἄκρα τῆς γῆς, οὐ πεινάσει οὐδὲ κοπιάσει, οὐδὲ ἔστιν ἐξεύρεσις τῆς φρονήσεως αὐτοῦ·
Iz:40:28 And now, hast thou not known? hast thou not heard? the eternal God, the God that formed the ends of the earth, shall not hunger, nor be weary, and there is no searching of his understanding. (Isaiah 40:28 Brenton)
Iz:40:28 Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Pan - to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona. (Iz 40:28 BT_4)
Iz:40:28 καὶ νῦν οὐκ ἔγνως εἰ μὴ ἤκουσας; θεὸς αἰώνιος θεὸς κατασκευάσας τὰ ἄκρα τῆς γῆς, οὐ πεινάσει οὐδὲ κοπιάσει, οὐδὲ ἔστιν ἐξεύρεσις τῆς φρονήσεως αὐτοῦ·
Iz:40:28 καί νῦν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) εἰ μή ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό φρόνησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:40:28 I też, nawet, mianowicie Teraz ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Jeżeli Nie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Bóg  aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Bóg  By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By trudzić się ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By być Przypatrywanie się On/ona/to/to samo
Iz:40:28 kai\ nu=n ou)k e)/gnOs ei) mE\ E)/kousas; Teo\s ai)O/nios o( Teo\s o( kataskeua/sas ta\ a)/kra tE=s gE=s, ou) peina/sei ou)de\ kopia/sei, ou)de\ e)/stin e)Xeu/resis tE=s fronE/seOs au)tou=·
Iz:40:28 kai nyn uk egnOs ei mE Ekusas; Teos aiOnios ho Teos ho kataskeuasas ta akra tEs gEs, u peinasei ude kopiasei, ude estin eXeuresis tEs fronEseOs autu·
Iz:40:28 C D D VZI_AAI2S C D VAI_AAI2S N2_NSM A1B_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RA_APN A1A_APN RA_GSF N1_GSF D VF_FAI3S C VF_FAI3S C V9_PAI3S N3I_NSF RA_GSF N3I_GSF RD_GSM
Iz:40:28 and also, even, namely now οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. if not to have come I have come. I have arrived.; to hear god [see theology] aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the god [see theology] the to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare the furthest extent/apex the earth/land οὐχ before rough breathing to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to toil οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to be ć the contemplation he/she/it/same
Iz:40:28 and now not you(sg)-KNOW-ed if not while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed god (nom) aeonian ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) upon MAKE READY-ing (nom|voc) the (nom|acc) furthest extents/apexes (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) not he/she/it-will-HUNGER, you(sg)-will-be-HUNGER-ed (classical) neither/nor he/she/it-will-TOIL, you(sg)-will-be-TOIL-ed (classical) neither/nor he/she/it-is   the (gen) contemplation (gen) him/it/same (gen)
Iz:40:28 Iz_40:28_1 Iz_40:28_2 Iz_40:28_3 Iz_40:28_4 Iz_40:28_5 Iz_40:28_6 Iz_40:28_7 Iz_40:28_8 Iz_40:28_9 Iz_40:28_10 Iz_40:28_11 Iz_40:28_12 Iz_40:28_13 Iz_40:28_14 Iz_40:28_15 Iz_40:28_16 Iz_40:28_17 Iz_40:28_18 Iz_40:28_19 Iz_40:28_20 Iz_40:28_21 Iz_40:28_22 Iz_40:28_23 Iz_40:28_24 Iz_40:28_25 Iz_40:28_26 Iz_40:28_27
Iz:40:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:40:29 διδοὺς τοῖς πεινῶσιν ἰσχὺν καὶ τοῖς μὴ ὀδυνωμένοις λύπην.
Iz:40:29 He gives strength to the hungry, and sorrow to them that are not suffering. (Isaiah 40:29 Brenton)
Iz:40:29 On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. (Iz 40:29 BT_4)
Iz:40:29 διδοὺς τοῖς πεινῶσιν ἰσχὺν καὶ τοῖς μὴ ὀδυνωμένοις λύπην.
Iz:40:29 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ὁ ἡ τό μή ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-) λύπη, -ῆς, ἡ
Iz:40:29 By dawać By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny Siła I też, nawet, mianowicie Nie By zadawać ból cierpieniu Smutek
Iz:40:29 didou\s toi=s peinO=sin i)sCHu\n kai\ toi=s mE\ o)dunOme/nois lu/pEn.
Iz:40:29 didus tois peinOsin isCHyn kai tois mE odynOmenois lypEn.
Iz:40:29 V8_PAPNSM RA_DPM V3_PAI3P N3_ASF C RA_DPM D V3_PMPDPM N1_ASF
Iz:40:29 to give the to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry strength and also, even, namely the not to pain suffering sorrow
Iz:40:29 while GIVE-ing (nom|voc) the (dat) they-are-HUNGER-ing, they-should-be-HUNGER-ing, while HUNGER-ing (dat) strength (acc) and the (dat) not while being-PAIN-ed (dat) sorrow (acc)
Iz:40:29 Iz_40:29_1 Iz_40:29_2 Iz_40:29_3 Iz_40:29_4 Iz_40:29_5 Iz_40:29_6 Iz_40:29_7 Iz_40:29_8 Iz_40:29_9
Iz:40:29 x x x x x x x x x
Iz:40:30 πεινάσουσιν γὰρ νεώτεροι, καὶ κοπιάσουσιν νεανίσκοι, καὶ ἐκλεκτοὶ ἀνίσχυες ἔσονται·
Iz:40:30 For the young men shall hunger, and the youths shall be weary, and the choice men shall be powerless: (Isaiah 40:30 Brenton)
Iz:40:30 Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, (Iz 40:30 BT_4)
Iz:40:30 πεινάσουσιν γὰρ νεώτεροι, καὶ κοπιάσουσιν νεανίσκοι, καὶ ἐκλεκτοὶ ἀνίσχυες ἔσονται·
Iz:40:30 πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) γάρ νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) καί κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι καί ἐκ·λεκτός -ή -όν   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:40:30 By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny Dla odtąd, jak Bardziej nowy/młodszy I też, nawet, mianowicie By trudzić się Młody człowiek I też, nawet, mianowicie Wybierany [zobacz eklektyczny] By być
Iz:40:30 peina/sousin ga\r neO/teroi, kai\ kopia/sousin neani/skoi, kai\ e)klektoi\ a)ni/sCHues e)/sontai·
Iz:40:30 peinasusin gar neOteroi, kai kopiasusin neaniskoi, kai eklektoi anisCHyes esontai·
Iz:40:30 VF_FAI3P x A1A_NPMC C VF_FAI3P N2_NPM C A1_NPM V1I_IAI2S VF_FMI3P
Iz:40:30 to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry for since, as newer/younger and also, even, namely to toil young man and also, even, namely selected [see eclectic] ć to be
Iz:40:30 they-will-HUNGER, going-to-HUNGER (fut ptcp) (dat) for newer/younger ([Adj] nom|voc) and they-will-TOIL, going-to-TOIL (fut ptcp) (dat) young men (nom|voc) and selected ([Adj] nom|voc)   they-will-be
Iz:40:30 Iz_40:30_1 Iz_40:30_2 Iz_40:30_3 Iz_40:30_4 Iz_40:30_5 Iz_40:30_6 Iz_40:30_7 Iz_40:30_8 Iz_40:30_9 Iz_40:30_10
Iz:40:30 x x x x x x x x x x
Iz:40:31 οἱ δὲ ὑπομένοντες τὸν θεὸν ἀλλάξουσιν ἰσχύν, πτεροφυήσουσιν ὡς ἀετοί, δραμοῦνται καὶ οὐ κοπιάσουσιν, βαδιοῦνται καὶ οὐ πεινάσουσιν.
Iz:40:31 but they that wait on God shall renew their strength; they shall put forth new feathers like eagles; they shall run, and not be weary; they shall walk, and not hunger. (Isaiah 40:31 Brenton)
Iz:40:31 lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. (Iz 40:31 BT_4)
Iz:40:31 οἱ δὲ ὑπομένοντες τὸν θεὸν ἀλλάξουσιν ἰσχύν, πτεροφυήσουσιν ὡς ἀετοί, δραμοῦνται καὶ οὐ κοπιάσουσιν, βαδιοῦνται καὶ οὐ πεινάσουσιν.
Iz:40:31 ὁ ἡ τό δέ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ἰσχύς, -ύος, ἡ   ὡς ἀετός, -οῦ, ὁ τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -)
Iz:40:31 zaś By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Bóg  By zmieniać się/zmieniaj się Siła Jak/jak Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona By jechać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By trudzić się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny
Iz:40:31 oi( de\ u(pome/nontes to\n Teo\n a)lla/Xousin i)sCHu/n, pterofuE/sousin O(s a)etoi/, dramou=ntai kai\ ou) kopia/sousin, badiou=ntai kai\ ou) peina/sousin.
Iz:40:31 hoi de hypomenontes ton Teon allaXusin isCHyn, pterofyEsusin hOs aetoi, dramuntai kai u kopiasusin, badiuntai kai u peinasusin.
Iz:40:31 RA_NPM x V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM VF_FAI3P N3_ASF VF_FAI3P D N2_NPM VF2_FMI3P C D VF_FAI3P VF2_FMI3P C D VF_FAI3P
Iz:40:31 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the god [see theology] to change/alter strength ć as/like eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page to run and also, even, namely οὐχ before rough breathing to toil ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry
Iz:40:31 the (nom) Yet while ENDURE-ing (nom|voc) the (acc) god (acc) they-will-CHANGE/ALTER, going-to-CHANGE/ALTER (fut ptcp) (dat) strength (acc)   as/like eagles/vultures (nom|voc) they-will-be-RUN-ed and not they-will-TOIL, going-to-TOIL (fut ptcp) (dat)   and not they-will-HUNGER, going-to-HUNGER (fut ptcp) (dat)
Iz:40:31 Iz_40:31_1 Iz_40:31_2 Iz_40:31_3 Iz_40:31_4 Iz_40:31_5 Iz_40:31_6 Iz_40:31_7 Iz_40:31_8 Iz_40:31_9 Iz_40:31_10 Iz_40:31_11 Iz_40:31_12 Iz_40:31_13 Iz_40:31_14 Iz_40:31_15 Iz_40:31_16 Iz_40:31_17 Iz_40:31_18
Iz:40:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x