Iz:42:1 Ιακωβ ὁ παῖς μου, ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ· Ισραηλ ὁ ἐκλεκτός μου, προσεδέξατο αὐτὸν ἡ ψυχή μου· ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπ’ αὐτόν, κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει.
Iz:42:1 Jacob is my servant, I will help him: Israel is my chosen, my soul has accepted him; I have put my Spirit upon him; he shall bring forth judgment to the Gentiles. (Isaiah 42:1 Brenton)
Iz:42:1 Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. (Iz 42:1 BT_4)
Iz:42:1 Ιακωβ παῖς μου, ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ· Ισραηλ ἐκλεκτός μου, προσεδέξατο αὐτὸν ψυχή μου· ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπ’ αὐτόν, κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει.
Iz:42:1 Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-)
Iz:42:1 Jacob Dziecka/służący Ja By zbaczać bliski [anty biorą] On/ona/to/to samo Izrael Wybierany [zobacz eklektyczny] Ja By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj On/ona/to/to samo Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By dawać Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Naród [zobacz etniczny] By wykonywać ródź
Iz:42:1 *iakOb o( pai=s mou, a)ntilE/mPSomai au)tou=· *israEl o( e)klekto/s mou, prosede/Xato au)to\n E( PSuCHE/ mou· e)/dOka to\ pneu=ma/ mou e)p’ au)to/n, kri/sin toi=s e)/Tnesin e)Xoi/sei.
Iz:42:1 iakOb ho pais mu, antilEmPSomai autu· israEl ho eklektos mu, prosedeXato auton hE PSyCHE mu· edOka to pneuma mu ep’ auton, krisin tois eTnesin eXoisei.
Iz:42:1 N_NSM RA_NSM N3D_NSM RP_GS VF_FMI1S RD_GSM N_NSM RA_NSM A1_NSM RP_GS VAI_AMI3S RD_ASM RA_NSF N1_NSF RP_GS VAI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RD_ASM N3I_ASF RA_DPN N3E_DPN VF_FAI3S
Iz:42:1 Jacob the child/servant I to deflect toward [anti-take] he/she/it/same Israel the selected [see eclectic] I to accept receive favourably, accept he/she/it/same the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to give the spirit breath, spiritual utterance, wind I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the nation [see ethnic] to carry out bring forth
Iz:42:1 Jacob (indecl) the (nom) child/servant (nom) me (gen) I-will-be-DEFLECT-ed-TOWARD him/it/same (gen) Israel (indecl) the (nom) selected ([Adj] nom) me (gen) he/she/it-was-ACCEPT-ed him/it/same (acc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) I-GIVE-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) judgment (acc) the (dat) nations (dat) he/she/it-will-CARRY OUT, you(sg)-will-be-CARRY OUT-ed (classical)
Iz:42:1 Iz_42:1_1 Iz_42:1_2 Iz_42:1_3 Iz_42:1_4 Iz_42:1_5 Iz_42:1_6 Iz_42:1_7 Iz_42:1_8 Iz_42:1_9 Iz_42:1_10 Iz_42:1_11 Iz_42:1_12 Iz_42:1_13 Iz_42:1_14 Iz_42:1_15 Iz_42:1_16 Iz_42:1_17 Iz_42:1_18 Iz_42:1_19 Iz_42:1_20 Iz_42:1_21 Iz_42:1_22 Iz_42:1_23 Iz_42:1_24 Iz_42:1_25
Iz:42:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:2 οὐ κεκράξεται οὐδὲ ἀνήσει, οὐδὲ ἀκουσθήσεται ἔξω ἡ φωνὴ αὐτοῦ.
Iz:42:2 He shall not cry, nor lift up his voice, nor shall his voice be heard without. (Isaiah 42:2 Brenton)
Iz:42:2 Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. (Iz 42:2 BT_4)
Iz:42:2 οὐ κεκράξεται οὐδὲ ἀνήσει, οὐδὲ ἀκουσθήσεται ἔξω φωνὴ αὐτοῦ.
Iz:42:2 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:42:2 ??? Przed przydechem mocnym By krzyknąć ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By pozwalać iść z ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By słyszeć Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo
Iz:42:2 ou) kekra/Xetai ou)de\ a)nE/sei, ou)de\ a)kousTE/setai e)/XO E( fOnE\ au)tou=.
Iz:42:2 u kekraXetai ude anEsei, ude akusTEsetai eXO hE fOnE autu.
Iz:42:2 D VFX_FMI3S C VF_FAI3S C VC_FPI3S D RA_NSF N1_NSF RD_GSM
Iz:42:2 οὐχ before rough breathing to cry out οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to let go of οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to hear outside; to have; to be permitted the sound/voice cries he/she/it/same
Iz:42:2 not he/she/it-will-be-CRY-ed-OUT neither/nor he/she/it-will-LET-GO-OF, you(sg)-will-be-LET-ed-GO-OF (classical) neither/nor he/she/it-will-be-HEAR-ed outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (nom) sound/voice (nom|voc) him/it/same (gen)
Iz:42:2 Iz_42:2_1 Iz_42:2_2 Iz_42:2_3 Iz_42:2_4 Iz_42:2_5 Iz_42:2_6 Iz_42:2_7 Iz_42:2_8 Iz_42:2_9 Iz_42:2_10
Iz:42:2 x x x x x x x x x x
Iz:42:3 κάλαμον τεθλασμένον οὐ συντρίψει καὶ λίνον καπνιζόμενον οὐ σβέσει, ἀλλὰ εἰς ἀλήθειαν ἐξοίσει κρίσιν.
Iz:42:3 A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench; but he shall bring forth judgment to truth. (Isaiah 42:3 Brenton)
Iz:42:3 Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. (Iz 42:3 BT_4)
Iz:42:3 κάλαμον τεθλασμένον οὐ συντρίψει καὶ λίνον καπνιζόμενον οὐ σβέσει, ἀλλὰ εἰς ἀλήθειαν ἐξοίσει κρίσιν.
Iz:42:3 κάλαμος, -ου, ὁ θλάω [LXX] (θλ(α)-, θλα·σ-, θλα·σ-, -, τεθλασ-, θλασ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί λίνον, -ου, τό; Λίνος, -ου, ὁ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) ἀλλά εἰς[1] ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) κρίσις, -εως, ἡ
Iz:42:3 Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina By gnieść się ??? Przed przydechem mocnym By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie Lniany/len; Linus ??? Przed przydechem mocnym By gasić Ale Do (+przyspieszenie) PRAWDA By wykonywać ródź Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Iz:42:3 ka/lamon teTlasme/non ou) suntri/PSei kai\ li/non kapniDZo/menon ou) sbe/sei, a)lla\ ei)s a)lE/Teian e)Xoi/sei kri/sin.
Iz:42:3 kalamon teTlasmenon u syntriPSei kai linon kapniDZomenon u sbesei, alla eis alETeian eXoisei krisin.
Iz:42:3 N2_ASM VM_PMPASM D VF_FAI3S C N2N_ASN V1_PMPASN D VF_FAI3S C P N1A_ASF VF_FAI3S N3I_ASF
Iz:42:3 cane stick, rod; reed to crush οὐχ before rough breathing to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely linen/flax; Linus ć οὐχ before rough breathing to extinguish but into (+acc) truth to carry out bring forth judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Iz:42:3 cane (acc) having-been-CRUSH-ed (acc, nom|acc|voc) not he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical) and linen/flax (nom|acc|voc); Linus (acc)   not he/she/it-will-EXTINGUISH, you(sg)-will-be-EXTINGUISH-ed (classical) but into (+acc) truth (acc) he/she/it-will-CARRY OUT, you(sg)-will-be-CARRY OUT-ed (classical) judgment (acc)
Iz:42:3 Iz_42:3_1 Iz_42:3_2 Iz_42:3_3 Iz_42:3_4 Iz_42:3_5 Iz_42:3_6 Iz_42:3_7 Iz_42:3_8 Iz_42:3_9 Iz_42:3_10 Iz_42:3_11 Iz_42:3_12 Iz_42:3_13 Iz_42:3_14
Iz:42:3 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:4 ἀναλάμψει καὶ οὐ θραυσθήσεται, ἕως ἂν θῇ ἐπὶ τῆς γῆς κρίσιν· καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.
Iz:42:4 He shall shine out, and shall not be discouraged, until he have set judgment on the earth: and in his name shall the Gentiles trust. (Isaiah 42:4 Brenton)
Iz:42:4 Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. (Iz 42:4 BT_4)
Iz:42:4 ἀναλάμψει καὶ οὐ θραυσθήσεται, ἕως ἂν θῇ ἐπὶ τῆς γῆς κρίσιν· καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.
Iz:42:4   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κρίσις, -εως, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -)
Iz:42:4 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Naród [zobacz etniczny] By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj
Iz:42:4 a)nala/mPSei kai\ ou) TrausTE/setai, e(/Os a)/n TE=| e)pi\ tE=s gE=s kri/sin· kai\ e)pi\ tO=| o)no/mati au)tou= e)/TnE e)lpiou=sin.
Iz:42:4 analamPSei kai u TrausTEsetai, heOs an TE epi tEs gEs krisin· kai epi tO onomati autu eTnE elpiusin.
Iz:42:4 VF_FAI3S C D VC_FPI3S P x VE_AAS3S P RA_GSF N1_GSF N3I_ASF C P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM N3E_NPN VF2_FAI3P
Iz:42:4 ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to break fracture, snap, smashed into pieces until; dawn ever (if ever) to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to he/she/it/same nation [see ethnic] to hope survive, live through, outlast, outlive
Iz:42:4   and not he/she/it-will-be-BREAK-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-PLACE, you(sg)-should-be-PLACE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) judgment (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) him/it/same (gen) nations (nom|acc|voc) they-will-HOPE, going-to-HOPE (fut ptcp) (dat)
Iz:42:4 Iz_42:4_1 Iz_42:4_2 Iz_42:4_3 Iz_42:4_4 Iz_42:4_5 Iz_42:4_6 Iz_42:4_7 Iz_42:4_8 Iz_42:4_9 Iz_42:4_10 Iz_42:4_11 Iz_42:4_12 Iz_42:4_13 Iz_42:4_14 Iz_42:4_15 Iz_42:4_16 Iz_42:4_17 Iz_42:4_18
Iz:42:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:5 οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ πήξας αὐτόν, ὁ στερεώσας τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ διδοὺς πνοὴν τῷ λαῷ τῷ ἐπ’ αὐτῆς καὶ πνεῦμα τοῖς πατοῦσιν αὐτήν·
Iz:42:5 Thus saith the Lord God, who made the heaven, and established it; who settled the earth, and the things in it, and gives breath to the people on it, and spirit to them that tread on it: (Isaiah 42:5 Brenton)
Iz:42:5 Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. (Iz 42:5 BT_4)
Iz:42:5 οὕτως λέγει κύριος θεὸς ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ πήξας αὐτόν, στερεώσας τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ διδοὺς πνοὴν τῷ λαῷ τῷ ἐπ’ αὐτῆς καὶ πνεῦμα τοῖς πατοῦσιν αὐτήν·
Iz:42:5 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πνοή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:42:5 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By czynić/rób Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By upadać On/ona/to/to samo By stężać Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Porywu/oddech Ludzie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By stąpać ciężko On/ona/to/to samo
Iz:42:5 ou(/tOs le/gei ku/rios o( Teo\s o( poiE/sas to\n ou)rano\n kai\ pE/Xas au)to/n, o( stereO/sas tE\n gE=n kai\ ta\ e)n au)tE=| kai\ didou\s pnoE\n tO=| laO=| tO=| e)p’ au)tE=s kai\ pneu=ma toi=s patou=sin au)tE/n·
Iz:42:5 hutOs legei kyrios ho Teos ho poiEsas ton uranon kai pEXas auton, ho stereOsas tEn gEn kai ta en autE kai didus pnoEn tO laO tO ep’ autEs kai pneuma tois patusin autEn·
Iz:42:5 D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASM N2_ASM C VA_AAPNSM RD_ASM RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASF N1_ASF C RA_APN P RD_DSF C V8_PAPNSM N1_ASF RA_DSM N2_DSM RA_DSM P RD_GSF C N3M_ASN RA_DPM V2_PAI3P RD_ASF
Iz:42:5 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the to do/make the sky/heaven and also, even, namely to pitch he/she/it/same the to solidify the earth/land and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to give gust/breath the people the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind the to stomp he/she/it/same
Iz:42:5 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) the (acc) sky/heaven (acc) and upon PITCH-ing (nom|voc) him/it/same (acc) the (nom) upon SOLIDIFY-ing (nom|voc) the (acc) earth/land (acc) and the (nom|acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and while GIVE-ing (nom|voc) gust/breath (acc) the (dat) people (dat) the (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) and spirit (nom|acc|voc) the (dat) they-are-STOMP-ing, while STOMP-ing (dat) her/it/same (acc)
Iz:42:5 Iz_42:5_1 Iz_42:5_2 Iz_42:5_3 Iz_42:5_4 Iz_42:5_5 Iz_42:5_6 Iz_42:5_7 Iz_42:5_8 Iz_42:5_9 Iz_42:5_10 Iz_42:5_11 Iz_42:5_12 Iz_42:5_13 Iz_42:5_14 Iz_42:5_15 Iz_42:5_16 Iz_42:5_17 Iz_42:5_18 Iz_42:5_19 Iz_42:5_20 Iz_42:5_21 Iz_42:5_22 Iz_42:5_23 Iz_42:5_24 Iz_42:5_25 Iz_42:5_26 Iz_42:5_27 Iz_42:5_28 Iz_42:5_29 Iz_42:5_30 Iz_42:5_31 Iz_42:5_32 Iz_42:5_33
Iz:42:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:6 ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ἐκάλεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ καὶ κρατήσω τῆς χειρός σου καὶ ἐνισχύσω σε καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν
Iz:42:6 I the Lord God have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will strengthen thee: and I have given thee for the covenant of a race, for a light of the Gentiles: (Isaiah 42:6 Brenton)
Iz:42:6 «Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, (Iz 42:6 BT_4)
Iz:42:6 ἐγὼ κύριος θεὸς ἐκάλεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ καὶ κρατήσω τῆς χειρός σου καὶ ἐνισχύσω σε καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν
Iz:42:6 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] δια·θήκη, -ης, ἡ γένο·ς, -ους, τό εἰς[1] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Iz:42:6 Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Konwencja Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} Naród [zobacz etniczny]
Iz:42:6 e)gO\ ku/rios o( Teo\s e)ka/lesa/ se e)n dikaiosu/nE| kai\ kratE/sO tE=s CHeiro/s sou kai\ e)nisCHu/sO se kai\ e)/dOka/ se ei)s diaTE/kEn ge/nous, ei)s fO=s e)TnO=n
Iz:42:6 egO kyrios ho Teos ekalesa se en dikaiosynE kai kratEsO tEs CHeiros su kai enisCHysO se kai edOka se eis diaTEkEn genus, eis fOs eTnOn
Iz:42:6 RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM VAI_AAI1S RP_AS P N1_DSF C VF_FAI1S RA_GSF N3_GSF RP_GS C VF_FAI1S RP_AS C VAI_AAI1S RP_AS P N1_ASF N3E_GSN P N3T_ASN N3E_GPN
Iz:42:6 I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] to call call you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely to strengthen you; your/yours(sg) and also, even, namely to give you; your/yours(sg) into (+acc) covenant race race, class, kind into (+acc) light nation [see ethnic]
Iz:42:6 I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) I-CALL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) righteousness (dat) and I-will-SEIZE/GRAB-HOLD, I-should-SEIZE/GRAB-HOLD the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-STRENGTHEN, you(sg)-were-STRENGTHEN-ed, I-should-STRENGTHEN you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) covenant (acc) race (gen) into (+acc) light (nom|acc|voc) nations (gen)
Iz:42:6 Iz_42:6_1 Iz_42:6_2 Iz_42:6_3 Iz_42:6_4 Iz_42:6_5 Iz_42:6_6 Iz_42:6_7 Iz_42:6_8 Iz_42:6_9 Iz_42:6_10 Iz_42:6_11 Iz_42:6_12 Iz_42:6_13 Iz_42:6_14 Iz_42:6_15 Iz_42:6_16 Iz_42:6_17 Iz_42:6_18 Iz_42:6_19 Iz_42:6_20 Iz_42:6_21 Iz_42:6_22 Iz_42:6_23 Iz_42:6_24 Iz_42:6_25
Iz:42:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:7 ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς τυφλῶν, ἐξαγαγεῖν ἐκ δεσμῶν δεδεμένους καὶ ἐξ οἴκου φυλακῆς καθημένους ἐν σκότει. –
Iz:42:7 to open the eyes of the blind, to bring the bound and them that sit in darkness out of bonds and the prison-house. (Isaiah 42:7 Brenton)
Iz:42:7 abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. (Iz 42:7 BT_4)
Iz:42:7 ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς τυφλῶν, ἐξαγαγεῖν ἐκ δεσμῶν δεδεμένους καὶ ἐξ οἴκου φυλακῆς καθημένους ἐν σκότει.
Iz:42:7 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ τυφλός -ή -όν; τυφλόω (τυφλ(ο)-, -, τυφλω·σ-, τετυφλω·κ-, -, τυφλω·θ-) ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐκ δέσμη, -ης, ἡ; δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά; δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) καί ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) φυλακή, -ῆς, ἡ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν σκότο·ς, -ους, τό  
Iz:42:7 By otwierać Oko Ślepy; by oślepiać By prowadzić poza Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami ???; powstrzymywanie powstrzymywania , kajdanki; by wiązać By wiązać I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Więzienie zabezpieczają się By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność  
Iz:42:7 a)noi=Xai o)fTalmou\s tuflO=n, e)Xagagei=n e)k desmO=n dedeme/nous kai\ e)X oi)/kou fulakE=s kaTEme/nous e)n sko/tei.
Iz:42:7 anoiXai ofTalmus tyflOn, eXagagein ek desmOn dedemenus kai eX oiku fylakEs kaTEmenus en skotei.
Iz:42:7 VA_AAN N2_APM A1_GPM VB_AAN P N2_GPM VM_XMPAPM C P N2_GSM N1_GSF V5_PMPAPM P N3E_DSM
Iz:42:7 to open up eye blind; to blind to lead out out of (+gen) ἐξ before vowels ???; restraint restraint, handcuff; to bind to bind and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell prison guard to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among darkness gloom, darkness  
Iz:42:7 to-OPEN-UP, be-you(sg)-OPEN-ed-UP!, he/she/it-happens-to-OPEN-UP (opt) eyes (acc) blind ([Adj] gen); while BLIND-ing (nom) to-LEAD-OUT out of (+gen) ???s (gen); restraints (gen); while BIND-ing (nom) having-been-BIND-ed (acc) and out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! prison (gen) while being-SIT-ed (acc) in/among/by (+dat) darkness (dat)  
Iz:42:7 Iz_42:7_1 Iz_42:7_2 Iz_42:7_3 Iz_42:7_4 Iz_42:7_5 Iz_42:7_6 Iz_42:7_7 Iz_42:7_8 Iz_42:7_9 Iz_42:7_10 Iz_42:7_11 Iz_42:7_12 Iz_42:7_13 Iz_42:7_14 Iz_42:7_15
Iz:42:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:8 ἐγὼ κύριος ὁ θεός, τοῦτό μού ἐστιν τὸ ὄνομα· τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω οὐδὲ τὰς ἀρετάς μου τοῖς γλυπτοῖς.
Iz:42:8 I am the Lord God: that is my name: I will not give my glory to another, nor my praises to graven images. (Isaiah 42:8 Brenton)
Iz:42:8 Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom. (Iz 42:8 BT_4)
Iz:42:8 ἐγὼ κύριος θεός, τοῦτό μού ἐστιν τὸ ὄνομα· τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω οὐδὲ τὰς ἀρετάς μου τοῖς γλυπτοῖς.
Iz:42:8 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ἀρετή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό  
Iz:42:8 Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja By być Nazwisko {Imię} co do Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ja Inny ??? Przed przydechem mocnym By dawać ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Cnota Ja
Iz:42:8 e)gO\ ku/rios o( Teo/s, tou=to/ mou/ e)stin to\ o)/noma· tE\n do/Xan mou e(te/rO| ou) dO/sO ou)de\ ta\s a)reta/s mou toi=s gluptoi=s.
Iz:42:8 egO kyrios ho Teos, tuto mu estin to onoma· tEn doXan mu heterO u dOsO ude tas aretas mu tois glyptois.
Iz:42:8 RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_NSN RP_GS V9_PAI3S RA_NSN N3M_NSN RA_ASF N1S_ASF RP_GS A1A_DSM D VF_FAI1S C RA_APF N1_APF RP_GS RA_DPM A1_DPM
Iz:42:8 I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to be the name with regard to the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to I other οὐχ before rough breathing to give οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the virtue I the ć
Iz:42:8 I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) this (nom|acc) me (gen) he/she/it-is the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) me (gen) other (dat) not I-will-GIVE, I-should-GIVE neither/nor the (acc) virtues (acc) me (gen) the (dat)  
Iz:42:8 Iz_42:8_1 Iz_42:8_2 Iz_42:8_3 Iz_42:8_4 Iz_42:8_5 Iz_42:8_6 Iz_42:8_7 Iz_42:8_8 Iz_42:8_9 Iz_42:8_10 Iz_42:8_11 Iz_42:8_12 Iz_42:8_13 Iz_42:8_14 Iz_42:8_15 Iz_42:8_16 Iz_42:8_17 Iz_42:8_18 Iz_42:8_19 Iz_42:8_20 Iz_42:8_21
Iz:42:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:9 τὰ ἀπ’ ἀρχῆς ἰδοὺ ἥκασιν, καὶ καινὰ ἃ ἐγὼ ἀναγγελῶ, καὶ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι ἐδηλώθη ὑμῖν.
Iz:42:9 Behold, the ancient things have come to pass, and so will the new things which I tell you: yea, before I tell them they are made known to you. (Isaiah 42:9 Brenton)
Iz:42:9 Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły, nowe zaś Ja zapowiadam, zanim się rozwiną, już wam je ogłaszam». (Iz 42:9 BT_4)
Iz:42:9 τὰ ἀπ’ ἀρχῆς ἰδοὺ ἥκασιν, καὶ καινὰ ἐγὼ ἀναγγελῶ, καὶ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι ἐδηλώθη ὑμῖν.
Iz:42:9 ὁ ἡ τό ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) καί καινός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) καί πρό ὁ ἡ τό ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:42:9 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. I też, nawet, mianowicie Nowy Kto/, który/, który Ja By ogłaszać ogłaszaj, informuj I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) By podnosić się wiosnę {sprężynę} By wyjawiać Ty
Iz:42:9 ta\ a)p’ a)rCHE=s i)dou\ E(/kasin, kai\ kaina\ a(/ e)gO\ a)naggelO=, kai\ pro\ tou= a)natei=lai e)dElO/TE u(mi=n.
Iz:42:9 ta ap’ arCHEs idu hEkasin, kai kaina ha egO anangelO, kai pro tu anateilai edElOTE hymin.
Iz:42:9 RA_APN P N1_GSF I V1_PAI3P C A1_APN RR_APN RP_NS VF2_FAI1S C P RA_GSN VA_AAN VCI_API3S RP_DP
Iz:42:9 the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to have come I have come. I have arrived. and also, even, namely new who/whom/which I to proclaim proclaim, report and also, even, namely before (+gen) the to rise spring up to disclose you
Iz:42:9 the (nom|acc) away from (+gen) beginning (gen) be-you(sg)-SEE-ed! they-have-HAVE COME-ed and new ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-will-PROCLAIM, I-should-be-PROCLAIM-ed and before (+gen) the (gen) to-TO RISE, be-you(sg)-TO RISE-ed!, he/she/it-happens-to-TO RISE (opt) he/she/it-was-DISCLOSE-ed you(pl) (dat)
Iz:42:9 Iz_42:9_1 Iz_42:9_2 Iz_42:9_3 Iz_42:9_4 Iz_42:9_5 Iz_42:9_6 Iz_42:9_7 Iz_42:9_8 Iz_42:9_9 Iz_42:9_10 Iz_42:9_11 Iz_42:9_12 Iz_42:9_13 Iz_42:9_14 Iz_42:9_15 Iz_42:9_16
Iz:42:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:10 Ὑμνήσατε τῷ κυρίῳ ὕμνον καινόν, ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ· δοξάζετε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς, οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν θάλασσαν καὶ πλέοντες αὐτήν, αἱ νῆσοι καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτάς.
Iz:42:10 Sing a new hymn to the Lord: ye who are his dominion, glorify his name from the end of the earth: ye that go down to the sea, and sail upon it; the islands, and they that dwell in them. (Isaiah 42:10 Brenton)
Iz:42:10 Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwałę Jego od krańców ziemi! Niech Go sławi morze i co je napełnia, wyspy wraz z ich mieszkańcami! (Iz 42:10 BT_4)
Iz:42:10 Ὑμνήσατε τῷ κυρίῳ ὕμνον καινόν, ἀρχὴ αὐτοῦ· δοξάζετε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς, οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν θάλασσαν καὶ πλέοντες αὐτήν, αἱ νῆσοι καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτάς.
Iz:42:10 ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὕμνος, -ου, ὁ καινός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί πλέω (πλε-, -, πλευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νῆσος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:42:10 By wysławiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Hymn Nowy Początek On/ona/to/to samo By chwalić/wychwalaj/chwałę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia By schodzić Do (+przyspieszenie) Morze I też, nawet, mianowicie By żeglować On/ona/to/to samo Wyspa I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo
Iz:42:10 *(umnE/sate tO=| kuri/O| u(/mnon kaino/n, E( a)rCHE\ au)tou=· doXa/DZete to\ o)/noma au)tou= a)p’ a)/krou tE=s gE=s, oi( katabai/nontes ei)s tE\n Ta/lassan kai\ ple/ontes au)tE/n, ai( nE=soi kai\ oi( katoikou=ntes au)ta/s.
Iz:42:10 ymnEsate tO kyriO hymnon kainon, hE arCHE autu· doXaDZete to onoma autu ap’ akru tEs gEs, hoi katabainontes eis tEn Talassan kai pleontes autEn, hai nEsoi kai hoi katoikuntes autas.
Iz:42:10 VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM N2_ASM A1_ASM RA_NSF N1_NSF RD_GSM V1_PAD2P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P A1A_GSM RA_GSF N1_GSF RA_NPM V1_PAPNPM P RA_ASF N1S_ASF C V2_PAPNPM RD_ASF RA_NPF N2_NPF C RA_NPM V2_PAPNPM RD_APF
Iz:42:10 to hymn the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. hymn new the beginning he/she/it/same to glorify/extol/praise the name with regard to he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing furthest extent/apex the earth/land the to go down into (+acc) the sea and also, even, namely to sail he/she/it/same the island and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same
Iz:42:10 you(pl)-HYMN-ed, do-HYMN-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) hymn (acc) new ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) beginning (nom|voc) him/it/same (gen) you(pl)-are-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing, be-you(pl)-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) furthest extent/apex (gen) the (gen) earth/land (gen) the (nom) while GO DOWN-ing (nom|voc) into (+acc) the (acc) sea (acc) and while SAIL-ing (nom|voc) her/it/same (acc) the (nom) islands (nom|voc) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) them/same (acc)
Iz:42:10 Iz_42:10_1 Iz_42:10_2 Iz_42:10_3 Iz_42:10_4 Iz_42:10_5 Iz_42:10_6 Iz_42:10_7 Iz_42:10_8 Iz_42:10_9 Iz_42:10_10 Iz_42:10_11 Iz_42:10_12 Iz_42:10_13 Iz_42:10_14 Iz_42:10_15 Iz_42:10_16 Iz_42:10_17 Iz_42:10_18 Iz_42:10_19 Iz_42:10_20 Iz_42:10_21 Iz_42:10_22 Iz_42:10_23 Iz_42:10_24 Iz_42:10_25 Iz_42:10_26 Iz_42:10_27 Iz_42:10_28 Iz_42:10_29 Iz_42:10_30
Iz:42:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:11 εὐφράνθητι, ἔρημος καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, ἐπαύλεις καὶ οἱ κατοικοῦντες Κηδαρ· εὐφρανθήσονται οἱ κατοικοῦντες Πέτραν, ἀπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων βοήσουσιν·
Iz:42:11 Rejoice, thou wilderness, and the villages thereof, the hamlets, and the dwellers in Kedar: the inhabitants of the rock shall rejoice, they shall shout from the top of the mountains. (Isaiah 42:11 Brenton)
Iz:42:11 Niech głos podniesie pustynia z miastami, osiedla, które zamieszkuje Kedar. Mieszkańcy Sela niech wznoszą okrzyki, ze szczytów gór niech nawołują radośnie! (Iz 42:11 BT_4)
Iz:42:11 εὐφράνθητι, ἔρημος καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, ἐπαύλεις καὶ οἱ κατοικοῦντες Κηδαρ· εὐφρανθήσονται οἱ κατοικοῦντες Πέτραν, ἀπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων βοήσουσιν·
Iz:42:11 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἔρημος -ον καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πέτρα, -ας, ἡ ἀπό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-)
Iz:42:11 By celebrować/bądź wesoły Odludzie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo Miejsce zamieszkania I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) By celebrować/bądź wesoły By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Skała Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Wchodź By ryczeć
Iz:42:11 eu)fra/nTEti, e)/rEmos kai\ ai( kO=mai au)tE=s, e)pau/leis kai\ oi( katoikou=ntes *kEdar· eu)franTE/sontai oi( katoikou=ntes *pe/tran, a)p’ a)/krOn tO=n o)re/On boE/sousin·
Iz:42:11 eufranTEti, erEmos kai hai kOmai autEs, epauleis kai hoi katoikuntes kEdar· eufranTEsontai hoi katoikuntes petran, ap’ akrOn tOn oreOn boEsusin·
Iz:42:11 VC_APD2S N2_NSF C RA_NPF N1_NPF RD_GSF N3I_NPF C RA_NPM V2_PAPNPM N_AS VC_FPI3P RA_NPM V2_PAPNPM N_AS P A1A_GPN RA_GPN N3E_GPN VF_FAI3P
Iz:42:11 to celebrate/be merry wilderness and also, even, namely the town he/she/it/same residence and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć to celebrate/be merry the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) rock from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing furthest extent/apex the mount to bellow
Iz:42:11 be-you(sg)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! wilderness ([Adj] nom) and the (nom) towns (nom|voc) her/it/same (gen) residences (acc, nom|voc) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc)   they-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) rock (acc) away from (+gen) furthest extents/apexes (gen) the (gen) mounts (gen) they-will-BELLOW, going-to-BELLOW (fut ptcp) (dat)
Iz:42:11 Iz_42:11_1 Iz_42:11_2 Iz_42:11_3 Iz_42:11_4 Iz_42:11_5 Iz_42:11_6 Iz_42:11_7 Iz_42:11_8 Iz_42:11_9 Iz_42:11_10 Iz_42:11_11 Iz_42:11_12 Iz_42:11_13 Iz_42:11_14 Iz_42:11_15 Iz_42:11_16 Iz_42:11_17 Iz_42:11_18 Iz_42:11_19 Iz_42:11_20
Iz:42:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:12 δώσουσιν τῷ θεῷ δόξαν, τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐν ταῖς νήσοις ἀναγγελοῦσιν.
Iz:42:12 They shall give glory to God, and shall proclaim his praises in the islands. (Isaiah 42:12 Brenton)
Iz:42:12 Niech oddają chwałę Panu i niechaj głoszą cześć Jego na wyspach! (Iz 42:12 BT_4)
Iz:42:12 δώσουσιν τῷ θεῷ δόξαν, τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐν ταῖς νήσοις ἀναγγελοῦσιν.
Iz:42:12 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό ἀρετή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό νῆσος, -ου, ἡ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-)
Iz:42:12 By dawać Bóg  Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Cnota On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyspa By ogłaszać ogłaszaj, informuj
Iz:42:12 dO/sousin tO=| TeO=| do/Xan, ta\s a)reta\s au)tou= e)n tai=s nE/sois a)naggelou=sin.
Iz:42:12 dOsusin tO TeO doXan, tas aretas autu en tais nEsois anangelusin.
Iz:42:12 VF_FAI3P RA_DSM N2_DSM N1S_ASF RA_APF N1_APF RD_GSM P RA_DPF N2_DPF VF2_FAI3P
Iz:42:12 to give the god [see theology] glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to the virtue he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the island to proclaim proclaim, report
Iz:42:12 they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) the (dat) god (dat) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) the (acc) virtues (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) islands (dat) they-will-PROCLAIM, going-to-PROCLAIM (fut ptcp) (dat)
Iz:42:12 Iz_42:12_1 Iz_42:12_2 Iz_42:12_3 Iz_42:12_4 Iz_42:12_5 Iz_42:12_6 Iz_42:12_7 Iz_42:12_8 Iz_42:12_9 Iz_42:12_10 Iz_42:12_11
Iz:42:12 x x x x x x x x x x x
Iz:42:13 κύριος ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων ἐξελεύσεται καὶ συντρίψει πόλεμον, ἐπεγερεῖ ζῆλον καὶ βοήσεται ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ μετὰ ἰσχύος.
Iz:42:13 The Lord God of hosts shall go forth, and crush the war: he shall stir up jealousy, and shall shout mightily against his enemies. (Isaiah 42:13 Brenton)
Iz:42:13 Jak bohater posuwa się Pan, i jak wojownik pobudza waleczność; rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny, góruje męstwem nad nieprzyjaciółmi. (Iz 42:13 BT_4)
Iz:42:13 κύριος θεὸς τῶν δυνάμεων ἐξελεύσεται καὶ συντρίψει πόλεμον, ἐπεγερεῖ ζῆλον καὶ βοήσεται ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ μετὰ ἰσχύος.
Iz:42:13 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πόλεμος, -ου, ὁ ἐπ·εγείρω (επ+εγειρ-, επ+εγερ(ε)·[σ]-, επ+εγειρ·[σ]-, -, -, επ+εγερ·θ-) ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἰσχύς, -ύος, ἡ
Iz:42:13 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Zdolność By wychodzić I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Wojna [zobacz polemiczny] By prowokować Gorliwości/ferwor I też, nawet, mianowicie By ryczeć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogi On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siła
Iz:42:13 ku/rios o( Teo\s tO=n duna/meOn e)Xeleu/setai kai\ suntri/PSei po/lemon, e)pegerei= DZE=lon kai\ boE/setai e)pi\ tou\s e)CHTrou\s au)tou= meta\ i)sCHu/os.
Iz:42:13 kyrios ho Teos tOn dynameOn eXeleusetai kai syntriPSei polemon, epegerei DZElon kai boEsetai epi tus eCHTrus autu meta isCHyos.
Iz:42:13 N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPF N3I_GPF VF_FMI3S C VF_FAI3S N2_ASM VF2_FAI3S N2_ASM C VF_FMI3S P RA_APM N2_APM RD_GSM P N3U_GSF
Iz:42:13 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the ability to come out and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) war [see polemic] to provoke zeal/fervor and also, even, namely to bellow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hostile he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing strength
Iz:42:13 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) abilities (gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT and he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical) war (acc) he/she/it-will-PROVOKE, you(sg)-will-be-PROVOKE-ed (classical) zeal/fervor (acc) and he/she/it-will-be-BELLOW-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hostile ([Adj] acc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) strength (gen)
Iz:42:13 Iz_42:13_1 Iz_42:13_2 Iz_42:13_3 Iz_42:13_4 Iz_42:13_5 Iz_42:13_6 Iz_42:13_7 Iz_42:13_8 Iz_42:13_9 Iz_42:13_10 Iz_42:13_11 Iz_42:13_12 Iz_42:13_13 Iz_42:13_14 Iz_42:13_15 Iz_42:13_16 Iz_42:13_17 Iz_42:13_18 Iz_42:13_19
Iz:42:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:14 ἐσιώπησα, μὴ καὶ ἀεὶ σιωπήσομαι καὶ ἀνέξομαι; ἐκαρτέρησα ὡς ἡ τίκτουσα, ἐκστήσω καὶ ξηρανῶ ἅμα.
Iz:42:14 I have been silent: shall I also always be silent and forbear: I have endured like a travailing woman: I will now amaze and wither at once. (Isaiah 42:14 Brenton)
Iz:42:14 «Milczałem od długiego czasu, w spokoju wstrzymywałem siebie, teraz jakby rodząca zakrzyknę, dyszeć będę z gniewu, zabraknie mi tchu. (Iz 42:14 BT_4)
Iz:42:14 ἐσιώπησα, μὴ καὶ ἀεὶ σιωπήσομαι καὶ ἀνέξομαι; ἐκαρτέρησα ὡς τίκτουσα, ἐκστήσω καὶ ξηρανῶ ἅμα.
Iz:42:14 σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) μή καί ἀεί/αἰεί σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) καί ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -) καρτερέω (καρτερ(ε)-, καρτερη·σ-, καρτερη·σ-, -, -, -) ὡς ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) καί ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) ἅμα
Iz:42:14 Do bezdźwięcznego Nie I też, nawet, mianowicie Zawsze Do bezdźwięcznego I też, nawet, mianowicie By być cierpliwy z oddawaj się, toleruj, znoś Do wytrwałości Jak/jak By rodzić By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA I też, nawet, mianowicie By wysuszać suchy, wysychany W tym samym czasie
Iz:42:14 e)siO/pEsa, mE\ kai\ a)ei\ siOpE/somai kai\ a)ne/Xomai; e)karte/rEsa O(s E( ti/ktousa, e)kstE/sO kai\ XEranO= a(/ma.
Iz:42:14 esiOpEsa, mE kai aei siOpEsomai kai aneXomai; ekarterEsa hOs hE tiktusa, ekstEsO kai XEranO hama.
Iz:42:14 VAI_AAI1S D C D VF_FMI1S C VF_FMI1S VAI_AAI1S D RA_NSF V1_PAPNSF VF_FAI1S C VF2_FAI1S D
Iz:42:14 to soundless not and also, even, namely always to soundless and also, even, namely to be patient with indulge, tolerate, put up with to endurance as/like the to give birth to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG and also, even, namely to wither dry, parched at the same time
Iz:42:14 I-SOUNDLESS-ed not and always I-will-be-SOUNDLESS-ed and I-will-be-BE PATIENT WITH-ed I-ENDURANCE-ed as/like the (nom) while GIVE-ing-BIRTH (nom|voc) I-will-PUT (STandING) OUT OF WITS, I-should-PUT (STandING) OUT OF WITS and I-will-WITHER, I-should-WITHER at the same time
Iz:42:14 Iz_42:14_1 Iz_42:14_2 Iz_42:14_3 Iz_42:14_4 Iz_42:14_5 Iz_42:14_6 Iz_42:14_7 Iz_42:14_8 Iz_42:14_9 Iz_42:14_10 Iz_42:14_11 Iz_42:14_12 Iz_42:14_13 Iz_42:14_14 Iz_42:14_15
Iz:42:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:15 καὶ θήσω ποταμοὺς εἰς νήσους καὶ ἕλη ξηρανῶ.
Iz:42:15 I will make desolate mountains and hills, and will dry up all their grass; and I will make the rivers islands, and dry up the pools. (Isaiah 42:15 Brenton)
Iz:42:15 Wypalę góry i wzgórza, sprawię, że wyschnie wszystka ich zieleń, przemienię rzeki na stawy, a jeziora osuszę. (Iz 42:15 BT_4)
Iz:42:15 καὶ θήσω ποταμοὺς εἰς νήσους καὶ ἕλη ξηρανῶ.
Iz:42:15 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ποταμός, -οῦ, ὁ εἰς[1] νῆσος, -ου, ἡ καί   ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-)
Iz:42:15 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Rzeka Do (+przyspieszenie) Wyspa I też, nawet, mianowicie By wysuszać suchy, wysychany
Iz:42:15 kai\ TE/sO potamou\s ei)s nE/sous kai\ e(/lE XEranO=.
Iz:42:15 kai TEsO potamus eis nEsus kai helE XEranO.
Iz:42:15 C VF_FAI1S N2_APM P N2_APF C N3E_APN VF2_FAI1S
Iz:42:15 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station river into (+acc) island and also, even, namely ć to wither dry, parched
Iz:42:15 and I-will-PLACE, I-should-PLACE rivers (acc) into (+acc) islands (acc) and   I-will-WITHER, I-should-WITHER
Iz:42:15 Iz_42:15_1 Iz_42:15_2 Iz_42:15_3 Iz_42:15_4 Iz_42:15_5 Iz_42:15_6 Iz_42:15_7 Iz_42:15_8
Iz:42:15 x x x x x x x x
Iz:42:16 καὶ ἄξω τυφλοὺς ἐν ὁδῷ, ᾗ οὐκ ἔγνωσαν, καὶ τρίβους, οὓς οὐκ ᾔδεισαν, πατῆσαι ποιήσω αὐτούς· ποιήσω αὐτοῖς τὸ σκότος εἰς φῶς καὶ τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν· ταῦτα τὰ ῥήματα ποιήσω καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω αὐτούς.
Iz:42:16 And I will bring the blind by a way that they knew not, and I will cause them to tread paths which they have not known: I will turn darkness into light for them, and crooked things into straight. These things will I do, and will not forsake them. (Isaiah 42:16 Brenton)
Iz:42:16 Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, powiodę ich ścieżkami, których nie znają, ciemności zmienię przed nimi w światło, a wyboiste miejsca w równinę. Oto są rzeczy, których dokonam i nie zaniecham. (Iz 42:16 BT_4)
Iz:42:16 καὶ ἄξω τυφλοὺς ἐν ὁδῷ, οὐκ ἔγνωσαν, καὶ τρίβους, οὓς οὐκ ᾔδεισαν, πατῆσαι ποιήσω αὐτούς· ποιήσω αὐτοῖς τὸ σκότος εἰς φῶς καὶ τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν· ταῦτα τὰ ῥήματα ποιήσω καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω αὐτούς.
Iz:42:16 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) τυφλός -ή -όν ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί τρίβος, -ου, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό εἰς[1] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί ὁ ἡ τό σκολιός -ά -όν εἰς[1] εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:42:16 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ślepy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie Ścieżka Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By stąpać ciężko By czynić/rób On/ona/to/to samo By czynić/rób On/ona/to/to samo Ciemności ciemność, ciemność Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty Do (+przyspieszenie) Prosto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo
Iz:42:16 kai\ a)/XO tuflou\s e)n o(dO=|, E(=| ou)k e)/gnOsan, kai\ tri/bous, ou(\s ou)k E)/|deisan, patE=sai poiE/sO au)tou/s· poiE/sO au)toi=s to\ sko/tos ei)s fO=s kai\ ta\ skolia\ ei)s eu)Tei=an· tau=ta ta\ r(E/mata poiE/sO kai\ ou)k e)gkatalei/PSO au)tou/s.
Iz:42:16 kai aXO tyflus en hodO, hE uk egnOsan, kai tribus, hus uk Edeisan, patEsai poiEsO autus· poiEsO autois to skotos eis fOs kai ta skolia eis euTeian· tauta ta rEmata poiEsO kai uk enkataleiPSO autus.
Iz:42:16 C VF_FAI1S A1_APM P N2_DSF RR_DSF D VZI_AAI3P C N2_APM RR_APM D VYI_YAI3P VA_AAN VF_FAI1S RD_APM VF_FAI1S RD_DPM RA_ASN N3E_ASN P N3T_ASN C RA_APN N2N_APN P A3U_ASF RD_APN RA_APN N3M_APN VF_FAI1S C D VF_FAI1S RD_APM
Iz:42:16 and also, even, namely to lead blind in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road who/whom/which οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. and also, even, namely path who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with to stomp to do/make he/she/it/same to do/make he/she/it/same the darkness gloom, darkness into (+acc) light and also, even, namely the crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous into (+acc) straight this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the declaration statement, utterance to do/make and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same
Iz:42:16 and I-will-LEAD blind ([Adj] acc) in/among/by (+dat) way/road (dat) who/whom/which (dat) not they-KNOW-ed and paths (acc) who/whom/which (acc) not they-had-PERCEIVE-ed to-STOMP, be-you(sg)-STOMP-ed!, he/she/it-happens-to-STOMP (opt) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE them/same (acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE them/same (dat) the (nom|acc) darkness (nom|acc|voc) into (+acc) light (nom|acc|voc) and the (nom|acc) crooked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) into (+acc) straight ([Adj] acc) these (nom|acc) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE and not I-will-GIVE UP them/same (acc)
Iz:42:16 Iz_42:16_1 Iz_42:16_2 Iz_42:16_3 Iz_42:16_4 Iz_42:16_5 Iz_42:16_6 Iz_42:16_7 Iz_42:16_8 Iz_42:16_9 Iz_42:16_10 Iz_42:16_11 Iz_42:16_12 Iz_42:16_13 Iz_42:16_14 Iz_42:16_15 Iz_42:16_16 Iz_42:16_17 Iz_42:16_18 Iz_42:16_19 Iz_42:16_20 Iz_42:16_21 Iz_42:16_22 Iz_42:16_23 Iz_42:16_24 Iz_42:16_25 Iz_42:16_26 Iz_42:16_27 Iz_42:16_28 Iz_42:16_29 Iz_42:16_30 Iz_42:16_31 Iz_42:16_32 Iz_42:16_33 Iz_42:16_34 Iz_42:16_35
Iz:42:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:17 αὐτοὶ δὲ ἀπεστράφησαν εἰς τὰ ὀπίσω· αἰσχύνθητε αἰσχύνην, οἱ πεποιθότες ἐπὶ τοῖς γλυπτοῖς οἱ λέγοντες τοῖς χωνευτοῖς Ὑμεῖς ἐστε θεοὶ ἡμῶν.
Iz:42:17 But they are turned back: be ye utterly ashamed that trust in graven images, who say to the molten images, Ye are our gods. (Isaiah 42:17 Brenton)
Iz:42:17 Wstecz się odwrócą z wielkim zawstydzeniem ci, którzy w bożkach pokładają ufność, którzy mówią ulanym posągom: "Jesteście bogami naszymi"». (Iz 42:17 BT_4)
Iz:42:17 αὐτοὶ δὲ ἀπεστράφησαν εἰς τὰ ὀπίσω· αἰσχύνθητε αἰσχύνην, οἱ πεποιθότες ἐπὶ τοῖς γλυπτοῖς οἱ λέγοντες τοῖς χωνευτοῖς Ὑμεῖς ἐστε θεοὶ ἡμῶν.
Iz:42:17 αὐτός αὐτή αὐτό δέ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) αἰσχύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:42:17 On/ona/to/to samo zaś By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem By zawstydzać ??? By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Ty By być Bóg  Ja
Iz:42:17 au)toi\ de\ a)pestra/fEsan ei)s ta\ o)pi/sO· ai)sCHu/nTEte ai)sCHu/nEn, oi( pepoiTo/tes e)pi\ toi=s gluptoi=s oi( le/gontes toi=s CHOneutoi=s *(umei=s e)ste Teoi\ E(mO=n.
Iz:42:17 autoi de apestrafEsan eis ta opisO· aisCHynTEte aisCHynEn, hoi pepoiTotes epi tois glyptois hoi legontes tois CHOneutois ymeis este Teoi hEmOn.
Iz:42:17 RD_NPM x VDI_API3P P RA_APN D VC_APS2P N1_ASF RA_NPM VX_XAPNPM P RA_DPM A1_DPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_DPM A1_DPM RP_NP V9_PAI2P N2_NPM RP_GP
Iz:42:17 he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to turn away from into (+acc) the behind back, behind, after to put to shame ??? the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the to say/tell the ć you to be god [see theology] I
Iz:42:17 they/same (nom) Yet they-were-TURN-ed-AWAY-FROM into (+acc) the (nom|acc) behind be-you(pl)-PUT-ed-TO-SHAME!, you(pl)-should-be-PUT-ed-TO-SHAME, you(pl)-were-PUT-ed-TO-SHAME ??? (acc) the (nom) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat)   the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) the (dat)   you(pl) (nom) you(pl)-are, be-you(pl)! gods (nom|voc) us (gen)
Iz:42:17 Iz_42:17_1 Iz_42:17_2 Iz_42:17_3 Iz_42:17_4 Iz_42:17_5 Iz_42:17_6 Iz_42:17_7 Iz_42:17_8 Iz_42:17_9 Iz_42:17_10 Iz_42:17_11 Iz_42:17_12 Iz_42:17_13 Iz_42:17_14 Iz_42:17_15 Iz_42:17_16 Iz_42:17_17 Iz_42:17_18 Iz_42:17_19 Iz_42:17_20 Iz_42:17_21
Iz:42:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:18 Οἱ κωφοί, ἀκούσατε, καὶ οἱ τυφλοί, ἀναβλέψατε ἰδεῖν.
Iz:42:18 Hear, ye deaf, and look up, ye blind, to see. (Isaiah 42:18 Brenton)
Iz:42:18 Głusi, słuchajcie! Niewidomi, natężcie wzrok, by widzieć! (Iz 42:18 BT_4)
Iz:42:18 Οἱ κωφοί, ἀκούσατε, καὶ οἱ τυφλοί, ἀναβλέψατε ἰδεῖν.
Iz:42:18 ὁ ἡ τό κωφός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί ὁ ἡ τό τυφλός -ή -όν; τυφλόω (τυφλ(ο)-, -, τυφλω·σ-, τετυφλω·κ-, -, τυφλω·θ-) ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Iz:42:18 Głuchy/głuchoniemy By słyszeć I też, nawet, mianowicie Ślepy; by oślepiać By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Iz:42:18 *oi( kOfoi/, a)kou/sate, kai\ oi( tufloi/, a)nable/PSate i)dei=n.
Iz:42:18 hoi kOfoi, akusate, kai hoi tyfloi, anablePSate idein.
Iz:42:18 RA_NPM A1_NPM VA_AAD2P C RA_NPM A1_NPM VA_AAD2P VB_AAN
Iz:42:18 the deaf/deaf-mute to hear and also, even, namely the blind; to blind to see (look, receive sight) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Iz:42:18 the (nom) deaf/deaf-mute ([Adj] nom|voc) do-HEAR-you(pl)! and the (nom) blind ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-BLIND-ing, you(sg)-are-being-BLIND-ed, you(sg)-are-being-BLIND-ed (classical), he/she/it-should-be-BLIND-ing, you(sg)-should-be-being-BLIND-ed, he/she/it-happens-to-be-BLIND-ing (opt) do-SEE-you(pl)! to-SEE
Iz:42:18 Iz_42:18_1 Iz_42:18_2 Iz_42:18_3 Iz_42:18_4 Iz_42:18_5 Iz_42:18_6 Iz_42:18_7 Iz_42:18_8
Iz:42:18 x x x x x x x x
Iz:42:19 καὶ τίς τυφλὸς ἀλλ’ ἢ οἱ παῖδές μου καὶ κωφοὶ ἀλλ’ ἢ οἱ κυριεύοντες αὐτῶν; καὶ ἐτυφλώθησαν οἱ δοῦλοι τοῦ θεοῦ.
Iz:42:19 And who is blind, but my servants? and deaf, but they that rule over them? yea, the servants of God have been made blind. (Isaiah 42:19 Brenton)
Iz:42:19 Kto jest niewidomy, jeżeli nie mój sługa, i głuchy, jak posłaniec, którego posyłam? Kto jest niewidomy, jak mój wysłannik i głuchy, jak Sługa Pański? (Iz 42:19 BT_4)
Iz:42:19 καὶ τίς τυφλὸς ἀλλ’ οἱ παῖδές μου καὶ κωφοὶ ἀλλ’ οἱ κυριεύοντες αὐτῶν; καὶ ἐτυφλώθησαν οἱ δοῦλοι τοῦ θεοῦ.
Iz:42:19 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί τυφλός -ή -όν ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κωφός -ή -όν ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί τυφλόω (τυφλ(ο)-, -, τυφλω·σ-, τετυφλω·κ-, -, τυφλω·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:42:19 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ślepy Ale Albo Dziecka/służący Ja I też, nawet, mianowicie Głuchy/głuchoniemy Ale Albo By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By oślepiać Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Bóg 
Iz:42:19 kai\ ti/s tuflo\s a)ll’ E)\ oi( pai=de/s mou kai\ kOfoi\ a)ll’ E)\ oi( kurieu/ontes au)tO=n; kai\ e)tuflO/TEsan oi( dou=loi tou= Teou=.
Iz:42:19 kai tis tyflos all’ E hoi paides mu kai kOfoi all’ E hoi kyrieuontes autOn; kai etyflOTEsan hoi duloi tu Teu.
Iz:42:19 C RI_NSM A1_NSM C x RA_NPM N3D_NPM RP_GS C A1_NPM C x RA_NPM V1_PAPNPM RD_GPM C VCI_API3P RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM
Iz:42:19 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. blind but or the child/servant I and also, even, namely deaf/deaf-mute but or the to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon he/she/it/same and also, even, namely to blind the slave; servile; to enslave the god [see theology]
Iz:42:19 and who/what/why (nom) blind ([Adj] nom) but or the (nom) children/servants (nom|voc) me (gen) and deaf/deaf-mute ([Adj] nom|voc) but or the (nom) while BE-ing-LORD-OF/OVER (nom|voc) them/same (gen) and they-were-BLIND-ed the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) the (gen) god (gen)
Iz:42:19 Iz_42:19_1 Iz_42:19_2 Iz_42:19_3 Iz_42:19_4 Iz_42:19_5 Iz_42:19_6 Iz_42:19_7 Iz_42:19_8 Iz_42:19_9 Iz_42:19_10 Iz_42:19_11 Iz_42:19_12 Iz_42:19_13 Iz_42:19_14 Iz_42:19_15 Iz_42:19_16 Iz_42:19_17 Iz_42:19_18 Iz_42:19_19 Iz_42:19_20 Iz_42:19_21
Iz:42:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:20 εἴδετε πλεονάκις, καὶ οὐκ ἐφυλάξασθε· ἠνοιγμένα τὰ ὦτα, καὶ οὐκ ἠκούσατε.
Iz:42:20 Ye have often seen, and have not taken heed; your ears have been opened, and ye have not heard. (Isaiah 42:20 Brenton)
Iz:42:20 Widzeń mnóstwo, lecz ich nie przestrzegają; otwarte mają uszy, ale nikt nie słucha. (Iz 42:20 BT_4)
Iz:42:20 εἴδετε πλεονάκις, καὶ οὐκ ἐφυλάξασθε· ἠνοιγμένα τὰ ὦτα, καὶ οὐκ ἠκούσατε.
Iz:42:20 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Iz:42:20 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się By otwierać Ucho I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć
Iz:42:20 ei)/dete pleona/kis, kai\ ou)k e)fula/XasTe· E)noigme/na ta\ O)=ta, kai\ ou)k E)kou/sate.
Iz:42:20 eidete pleonakis, kai uk efylaXasTe· Enoigmena ta Ota, kai uk Ekusate.
Iz:42:20 VBI_AAI2P D C D VAI_AMI2P VXI_XPPAPN RA_APN N3T_APN C D VAI_AAI2P
Iz:42:20 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to guard to open up the ear and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear
Iz:42:20 you(pl)-SEE-ed   and not you(pl)-were-GUARD-ed having-been-OPEN-ed-UP (nom|acc|voc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) and not you(pl)-HEAR-ed
Iz:42:20 Iz_42:20_1 Iz_42:20_2 Iz_42:20_3 Iz_42:20_4 Iz_42:20_5 Iz_42:20_6 Iz_42:20_7 Iz_42:20_8 Iz_42:20_9 Iz_42:20_10 Iz_42:20_11
Iz:42:20 x x x x x x x x x x x
Iz:42:21 κύριος ὁ θεὸς ἐβούλετο ἵνα δικαιωθῇ καὶ μεγαλύνῃ αἴνεσιν. καὶ εἶδον,
Iz:42:21 The Lord God has taken counsel that he might be justified, and might magnify his praise. (Isaiah 42:21 Brenton)
Iz:42:21 Spodobało się Panu w Jego sprawiedliwości okazać wielkość i wspaniałość Prawa. (Iz 42:21 BT_4)
Iz:42:21 κύριος θεὸς ἐβούλετο ἵνα δικαιωθῇ καὶ μεγαλύνῃ αἴνεσιν. καὶ εἶδον,
Iz:42:21 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἵνα δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) αἴνεσις, -εως, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Iz:42:21 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By planować/decyduj się/zamierzaj żeby / ażeby / bo By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie By powiększać/chwałę Chwal chwały I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Iz:42:21 ku/rios o( Teo\s e)bou/leto i(/na dikaiOTE=| kai\ megalu/nE| ai)/nesin. kai\ ei)=don,
Iz:42:21 kyrios ho Teos ebuleto hina dikaiOTE kai megalynE ainesin. kai eidon,
Iz:42:21 N2_NSM RA_NSM N2_NSM V1I_IMI3S C VC_APS3S C VA_AAS3S N3I_ASF C VBI_AAI1S
Iz:42:21 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] to plan/determine/intend so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely to magnify/laud praise of praise and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Iz:42:21 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) he/she/it-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed so that / in order to /because he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ed and you(sg)-are-being-MAGNIFY/LAUD-ed, he/she/it-should-be-MAGNIFY/LAUD-ing, you(sg)-should-be-being-MAGNIFY/LAUD-ed, he/she/it-should-MAGNIFY/LAUD, you(sg)-should-be-MAGNIFY/LAUD-ed praise (acc) and I-SEE-ed, they-SEE-ed
Iz:42:21 Iz_42:21_1 Iz_42:21_2 Iz_42:21_3 Iz_42:21_4 Iz_42:21_5 Iz_42:21_6 Iz_42:21_7 Iz_42:21_8 Iz_42:21_9 Iz_42:21_10 Iz_42:21_11
Iz:42:21 x x x x x x x x x x x
Iz:42:22 καὶ ἐγένετο ὁ λαὸς πεπρονομευμένος καὶ διηρπασμένος· ἡ γὰρ παγὶς ἐν τοῖς ταμιείοις πανταχοῦ, καὶ ἐν οἴκοις ἅμα, ὅπου ἔκρυψαν αὐτούς, ἐγένοντο εἰς προνομήν, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐξαιρούμενος ἅρπαγμα, καὶ οὐκ ἦν ὁ λέγων Ἀπόδος.
Iz:42:22 And I beheld, and the people were spoiled and plundered: for there is a snare in the secret chambers everywhere, and in the houses also, where they have hidden them: they became a spoil, and there was no one that delivered the prey, and there was none who said, Restore. (Isaiah 42:22 Brenton)
Iz:42:22 A jednak jest to naród złupiony i ograbiony: wszystkich spętano po jaskiniach oraz zamknięto w więzieniach; na łup zostali wydani i nikt ich nie ratuje; na rabunek, i nikt nie powie: «Oddaj!» (Iz 42:22 BT_4)
Iz:42:22 καὶ ἐγένετο λαὸς πεπρονομευμένος καὶ διηρπασμένος· γὰρ παγὶς ἐν τοῖς ταμιείοις πανταχοῦ, καὶ ἐν οἴκοις ἅμα, ὅπου ἔκρυψαν αὐτούς, ἐγένοντο εἰς προνομήν, καὶ οὐκ ἦν ἐξαιρούμενος ἅρπαγμα, καὶ οὐκ ἦν λέγων Ἀπόδος.
Iz:42:22 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ   καί δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό γάρ παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό πανταχοῦ καί ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἅμα ὅπου κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1]   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-)
Iz:42:22 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ludzie I też, nawet, mianowicie By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj Dla odtąd, jak Pułapka {Trap} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Magazyn Wszędzie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom; by mieszkać W tym samym czasie Gdzie By ukrywać się ukrywaj, kryj się On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By wyjmować I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By mówić/opowiadaj By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się
Iz:42:22 kai\ e)ge/neto o( lao\s pepronomeume/nos kai\ diErpasme/nos· E( ga\r pagi\s e)n toi=s tamiei/ois pantaCHou=, kai\ e)n oi)/kois a(/ma, o(/pou e)/kruPSan au)tou/s, e)ge/nonto ei)s pronomE/n, kai\ ou)k E)=n o( e)Xairou/menos a(/rpagma, kai\ ou)k E)=n o( le/gOn *)apo/dos.
Iz:42:22 kai egeneto ho laos pepronomeumenos kai diErpasmenos· hE gar pagis en tois tamieiois pantaCHu, kai en oikois hama, hopu ekryPSan autus, egenonto eis pronomEn, kai uk En ho eXairumenos harpagma, kai uk En ho legOn apodos.
Iz:42:22 C VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM VM_XPPNSM C VT_XPPNSM RA_NSF x N3D_NSF P RA_DPN N2N_DPN D C P N2_DPM D D VAI_AAI3P RD_APM VBI_AMI3P P N1_ASF C D V9_IAI3S RA_NSM V2_PMPNSM N3M_ASN C D V9_IAI3S RA_NSM V1_PAPNSM VO_AAD2S
Iz:42:22 and also, even, namely to become become, happen the people ć and also, even, namely to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin the for since, as trap in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the storeroom everywhere and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house; to dwell at the same time where to hide conceal, skulk he/she/it/same to become become, happen into (+acc) ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to take out ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to say/tell to give back restore, assign, impute, convey, refer
Iz:42:22 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) people (nom)   and having-been-SPOLIATE-ed (nom) the (nom) for trap (nom) in/among/by (+dat) the (dat) storerooms (dat) everywhere and in/among/by (+dat) houses (dat); you(sg)-happen-to-be-DWELL-ing (opt) at the same time where they-HIDE-ed them/same (acc) they-were-BECOME-ed into (+acc)   and not he/she/it-was the (nom) while being-TAKE OUT-ed (nom)   and not he/she/it-was the (nom) while SAY/TELL-ing (nom) do-GIVE BACK-you(sg)!
Iz:42:22 Iz_42:22_1 Iz_42:22_2 Iz_42:22_3 Iz_42:22_4 Iz_42:22_5 Iz_42:22_6 Iz_42:22_7 Iz_42:22_8 Iz_42:22_9 Iz_42:22_10 Iz_42:22_11 Iz_42:22_12 Iz_42:22_13 Iz_42:22_14 Iz_42:22_15 Iz_42:22_16 Iz_42:22_17 Iz_42:22_18 Iz_42:22_19 Iz_42:22_20 Iz_42:22_21 Iz_42:22_22 Iz_42:22_23 Iz_42:22_24 Iz_42:22_25 Iz_42:22_26 Iz_42:22_27 Iz_42:22_28 Iz_42:22_29 Iz_42:22_30 Iz_42:22_31 Iz_42:22_32 Iz_42:22_33 Iz_42:22_34 Iz_42:22_35 Iz_42:22_36
Iz:42:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:23 τίς ἐν ὑμῖν, ὃς ἐνωτιεῖται ταῦτα, εἰσακούσεται εἰς τὰ ἐπερχόμενα;
Iz:42:23 Who is there among you that will give ear to these things? hearken ye to the things which are coming to pass. (Isaiah 42:23 Brenton)
Iz:42:23 Kto między wami daje temu posłuch? Kto uważnie słucha o przyszłości? (Iz 42:23 BT_4)
Iz:42:23 τίς ἐν ὑμῖν, ὃς ἐνωτιεῖται ταῦτα, εἰσακούσεται εἰς τὰ ἐπερχόμενα;
Iz:42:23 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Iz:42:23 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Kto/, który/, który By słuchać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Do (+przyspieszenie) Do zbliżanie siebie
Iz:42:23 ti/s e)n u(mi=n, o(\s e)nOtiei=tai tau=ta, ei)sakou/setai ei)s ta\ e)perCHo/mena;
Iz:42:23 tis en hymin, hos enOtieitai tauta, eisakusetai eis ta eperCHomena;
Iz:42:23 RI_NSM P RP_DP RR_NSM VF2_FMI3S RD_APN VF_FMI3S P RA_APN V1_PMPAPN
Iz:42:23 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you who/whom/which to listen this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to heard (being heard, listen into, hearken) into (+acc) the to oncoming
Iz:42:23 who/what/why (nom) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-LISTEN-ed these (nom|acc) he/she/it-will-be-HEARD-ed into (+acc) the (nom|acc) while being-ONCOMING-ed (nom|acc|voc)
Iz:42:23 Iz_42:23_1 Iz_42:23_2 Iz_42:23_3 Iz_42:23_4 Iz_42:23_5 Iz_42:23_6 Iz_42:23_7 Iz_42:23_8 Iz_42:23_9 Iz_42:23_10
Iz:42:23 x x x x x x x x x x
Iz:42:24 τίς ἔδωκεν εἰς διαρπαγὴν Ιακωβ καὶ Ισραηλ τοῖς προνομεύουσιν αὐτόν; οὐχὶ ὁ θεός, ᾧ ἡμάρτοσαν αὐτῷ καὶ οὐκ ἐβούλοντο ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ πορεύεσθαι οὐδὲ ἀκούειν τοῦ νόμου αὐτοῦ;
Iz:42:24 For what did he give to Jacob up to spoil, and Israel to them that plundered him? Did not God do it against whom they sinned? and they would not walk in his ways, nor hearken to his law. (Isaiah 42:24 Brenton)
Iz:42:24 Kto wydał Jakuba na rabunek i Izraela - łupieżcom? Czyż nie przeciw Panu myśmy zgrzeszyli i nie chcieli postępować Jego drogami ani słuchać Jego Prawa? (Iz 42:24 BT_4)
Iz:42:24 τίς ἔδωκεν εἰς διαρπαγὴν Ιακωβ καὶ Ισραηλ τοῖς προνομεύουσιν αὐτόν; οὐχὶ θεός, ἡμάρτοσαν αὐτῷ καὶ οὐκ ἐβούλοντο ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ πορεύεσθαι οὐδὲ ἀκούειν τοῦ νόμου αὐτοῦ;
Iz:42:24 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1]   Ἰακώβ, ὁ καί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:42:24 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać Do (+przyspieszenie) Jacob I też, nawet, mianowicie Izrael On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Bóg  Kto/, który/, który By grzeszyć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By iść ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By słyszeć Prawo On/ona/to/to samo
Iz:42:24 ti/s e)/dOken ei)s diarpagE\n *iakOb kai\ *israEl toi=s pronomeu/ousin au)to/n; ou)CHi\ o( Teo/s, O(=| E(ma/rtosan au)tO=| kai\ ou)k e)bou/lonto e)n tai=s o(doi=s au)tou= poreu/esTai ou)de\ a)kou/ein tou= no/mou au)tou=;
Iz:42:24 tis edOken eis diarpagEn iakOb kai israEl tois pronomeuusin auton; uCHi ho Teos, hO hEmartosan autO kai uk ebulonto en tais hodois autu poreuesTai ude akuein tu nomu autu;
Iz:42:24 RI_NSM VAI_AAI3S P N1_ASF N_ASM C N_ASM RA_DPM V1_PAI3P RD_ASM D RA_NSM N2_NSM RR_DSM VBI_AAI3P RD_DSM C D V1I_IMI3P P RA_DPF N2_DPF RD_GSM V1_PMN C V1_PAN RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Iz:42:24 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give into (+acc) ć Jacob and also, even, namely Israel the ć he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the god [see theology] who/whom/which to sin he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same to go οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to hear the law he/she/it/same
Iz:42:24 who/what/why (nom) he/she/it-GIVE-ed into (+acc)   Jacob (indecl) and Israel (indecl) the (dat)   him/it/same (acc) not the (nom) god (nom) who/whom/which (dat) they-SIN-ed him/it/same (dat) and not they-were-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen) to-be-being-GO-ed neither/nor to-be-HEAR-ing the (gen) law (gen) him/it/same (gen)
Iz:42:24 Iz_42:24_1 Iz_42:24_2 Iz_42:24_3 Iz_42:24_4 Iz_42:24_5 Iz_42:24_6 Iz_42:24_7 Iz_42:24_8 Iz_42:24_9 Iz_42:24_10 Iz_42:24_11 Iz_42:24_12 Iz_42:24_13 Iz_42:24_14 Iz_42:24_15 Iz_42:24_16 Iz_42:24_17 Iz_42:24_18 Iz_42:24_19 Iz_42:24_20 Iz_42:24_21 Iz_42:24_22 Iz_42:24_23 Iz_42:24_24 Iz_42:24_25 Iz_42:24_26 Iz_42:24_27 Iz_42:24_28 Iz_42:24_29
Iz:42:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:42:25 καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ, καὶ κατίσχυσεν αὐτοὺς πόλεμος καὶ οἱ συμφλέγοντες αὐτοὺς κύκλῳ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕκαστος αὐτῶν οὐδὲ ἔθεντο ἐπὶ ψυχήν.
Iz:42:25 So he brought upon them the fury of his wrath; and the war, and those that burnt round about them, prevailed against them; yet no one of them knew it, neither did they lay it to heart. (Isaiah 42:25 Brenton)
Iz:42:25 Więc wylał na Izraela żar swego gniewu i okropności wojny. Wybuchła ona zewsząd pożogą, a on się nie spostrzegł, obróciła go w perzynę, lecz on nie wziął tego do serca. (Iz 42:25 BT_4)
Iz:42:25 καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ, καὶ κατίσχυσεν αὐτοὺς πόλεμος καὶ οἱ συμφλέγοντες αὐτοὺς κύκλῳ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕκαστος αὐτῶν οὐδὲ ἔθεντο ἐπὶ ψυχήν.
Iz:42:25 καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πόλεμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό κύκλῳ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἕκαστος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Iz:42:25 I też, nawet, mianowicie Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W kole I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Iz:42:25 kai\ e)pE/gagen e)p’ au)tou\s o)rgE\n Tumou= au)tou=, kai\ kati/sCHusen au)tou\s po/lemos kai\ oi( sumfle/gontes au)tou\s ku/klO|, kai\ ou)k e)/gnOsan e(/kastos au)tO=n ou)de\ e)/Tento e)pi\ PSuCHE/n.
Iz:42:25 kai epEgagen ep’ autus orgEn Tymu autu, kai katisCHysen autus polemos kai hoi symflegontes autus kyklO, kai uk egnOsan hekastos autOn ude eTento epi PSyCHEn.
Iz:42:25 C VBI_AAI3S P RD_APM N1_ASF N2_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM C RA_NPM V1_PAPNPM RD_APM N2_DSM C D VZI_AAI3P A1_NSM RD_GPM C VEI_AMI3P P N1_ASF
Iz:42:25 and also, even, namely to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same war [see polemic] and also, even, namely the ć he/she/it/same in a circle and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. each he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Iz:42:25 and he/she/it-UPON-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) wrath (acc) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! him/it/same (gen) and he/she/it-???-ed them/same (acc) war (nom) and the (nom)   them/same (acc) in a circle and not they-KNOW-ed each (of two) (nom) them/same (gen) neither/nor they-were-PLACE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) life (acc)
Iz:42:25 Iz_42:25_1 Iz_42:25_2 Iz_42:25_3 Iz_42:25_4 Iz_42:25_5 Iz_42:25_6 Iz_42:25_7 Iz_42:25_8 Iz_42:25_9 Iz_42:25_10 Iz_42:25_11 Iz_42:25_12 Iz_42:25_13 Iz_42:25_14 Iz_42:25_15 Iz_42:25_16 Iz_42:25_17 Iz_42:25_18 Iz_42:25_19 Iz_42:25_20 Iz_42:25_21 Iz_42:25_22 Iz_42:25_23 Iz_42:25_24 Iz_42:25_25
Iz:42:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x