Iz:6:1 καὶ ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ, οὗ ἀπέθανεν Οζιας ὁ βασιλεύς, εἶδον τὸν κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου, καὶ πλήρης ὁ οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ.
Iz:6:1 And it came to pass in the year in which king Ozias died, that I saw the Lord sitting on a high and exalted throne, and the house was full of his glory. (Isaiah 6:1 Brenton)
Iz:6:1 W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. (Iz 6:1 BT_4)
Iz:6:1 Καὶ ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ, οὗ ἀπέθανεν Οζιας βασιλεύς, εἶδον τὸν κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου, καὶ πλήρης οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ.
Iz:6:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Ὀζίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί θρόνος, -ου, ὁ ὑψηλός -ή -όν καί ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) καί πλήρης -ες ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:6:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Rok Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By umierać Uzziah Król By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Podniesiony I też, nawet, mianowicie By podnosić I też, nawet, mianowicie Pełny Dom Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo
Iz:6:1 *kai\ e)ge/neto tou= e)niautou=, ou(= a)pe/Tanen *oDZias o( basileu/s, ei)=don to\n ku/rion kaTE/menon e)pi\ Tro/nou u(PSElou= kai\ e)pErme/nou, kai\ plE/rEs o( oi)=kos tE=s do/XEs au)tou=.
Iz:6:1 kai egeneto tu eniautu, hu apeTanen oDZias ho basileus, eidon ton kyrion kaTEmenon epi Tronu hyPSElu kai epErmenu, kai plErEs ho oikos tEs doXEs autu.
Iz:6:1 C VBI_AMI3S RA_GSM N2_GSM RR_GSM VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM VBI_AAI1S RA_ASM N2_ASM V5_PMPASM P N2_GSM A1_GSM C VZ_AMPGSM C A3H_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1S_GSF RD_GSM
Iz:6:1 and also, even, namely to become become, happen the year where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to die Uzziah the king to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne elevated and also, even, namely to raise and also, even, namely full the house the glory/awesomeness he/she/it/same
Iz:6:1 and he/she/it-was-BECOME-ed the (gen) year (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-DIE-ed Uzziah (nom) the (nom) king (nom) I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) while being-SIT-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) elevated ([Adj] gen) and having-been-RAISE-ed (gen) and full ([Adj] nom) the (nom) house (nom) the (gen) glory/awesomeness (gen) him/it/same (gen)
Iz:6:1 Iz_6:1_1 Iz_6:1_2 Iz_6:1_3 Iz_6:1_4 Iz_6:1_5 Iz_6:1_6 Iz_6:1_7 Iz_6:1_8 Iz_6:1_9 Iz_6:1_10 Iz_6:1_11 Iz_6:1_12 Iz_6:1_13 Iz_6:1_14 Iz_6:1_15 Iz_6:1_16 Iz_6:1_17 Iz_6:1_18 Iz_6:1_19 Iz_6:1_20 Iz_6:1_21 Iz_6:1_22 Iz_6:1_23 Iz_6:1_24 Iz_6:1_25
Iz:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:6:2 καὶ σεραφιν εἱστήκεισαν κύκλῳ αὐτοῦ, ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνὶ καὶ ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί, καὶ ταῖς μὲν δυσὶν κατεκάλυπτον τὸ πρόσωπον καὶ ταῖς δυσὶν κατεκάλυπτον τοὺς πόδας καὶ ταῖς δυσὶν ἐπέταντο.
Iz:6:2 And seraphs stood round about him: each one had six wings: and with two they covered their face, and with two they covered their feet, and with two they flew. (Isaiah 6:2 Brenton)
Iz:6:2 Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. (Iz 6:2 BT_4)
Iz:6:2 καὶ σεραφιν εἱστήκεισαν κύκλῳ αὐτοῦ, ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνὶ καὶ ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί, καὶ ταῖς μὲν δυσὶν κατεκάλυπτον τὸ πρόσωπον καὶ ταῖς δυσὶν κατεκάλυπτον τοὺς πόδας καὶ ταῖς δυσὶν ἐπέταντο.
Iz:6:2 καί   ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό ἕξ πτέρυξ, -υγος, ἡ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ἕξ πτέρυξ, -υγος, ἡ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ὁ ἡ τό μέν δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) καί ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-)
Iz:6:2 I też, nawet, mianowicie By powodować stać W kole On/ona/to/to samo Sześć Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Jeden I też, nawet, mianowicie Sześć Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Jeden I też, nawet, mianowicie Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. By przykrywać Twarz I też, nawet, mianowicie Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. By przykrywać Stopa I też, nawet, mianowicie Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. By lecieć
Iz:6:2 kai\ serafin ei(stE/keisan ku/klO| au)tou=, e(\X pte/ruges tO=| e(ni\ kai\ e(\X pte/ruges tO=| e(ni/, kai\ tai=s me\n dusi\n kateka/lupton to\ pro/sOpon kai\ tai=s dusi\n kateka/lupton tou\s po/das kai\ tai=s dusi\n e)pe/tanto.
Iz:6:2 kai serafin heistEkeisan kyklO autu, heX pteryges tO heni kai heX pteryges tO heni, kai tais men dysin katekalypton to prosOpon kai tais dysin katekalypton tus podas kai tais dysin epetanto.
Iz:6:2 C N_NP VXI_YAI3P N2_DSM RD_GSM M N3G_NPF RA_DSM A3_DSM C M N3G_NPF RA_DSM A3_DSM C RA_DPF x M_DPF V1I_IAI3P RA_ASN N2N_ASN C RA_DPF M_DPF V1I_IAI3P RA_APM N3D_APM C RA_DPF M_DPF VAI_IAI3P
Iz:6:2 and also, even, namely ć to cause to stand in a circle he/she/it/same six wing [see ptero-dactyl, winged finger] the one and also, even, namely six wing [see ptero-dactyl, winged finger] the one and also, even, namely the indeed (yet, certainly, surely) west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. to cover up the face and also, even, namely the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. to cover up the foot and also, even, namely the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. to fly
Iz:6:2 and   they-had-CAUSE-ed-TO-STand in a circle him/it/same (gen) six wings (nom|voc) the (dat) one (dat) and six wings (nom|voc) the (dat) one (dat) and the (dat) indeed west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) I-was-COVER-ing-UP, they-were-COVER-ing-UP the (nom|acc) face (nom|acc|voc) and the (dat) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) I-was-COVER-ing-UP, they-were-COVER-ing-UP the (acc) feet (acc) and the (dat) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) they-were-being-FLY-ed
Iz:6:2 Iz_6:2_1 Iz_6:2_2 Iz_6:2_3 Iz_6:2_4 Iz_6:2_5 Iz_6:2_6 Iz_6:2_7 Iz_6:2_8 Iz_6:2_9 Iz_6:2_10 Iz_6:2_11 Iz_6:2_12 Iz_6:2_13 Iz_6:2_14 Iz_6:2_15 Iz_6:2_16 Iz_6:2_17 Iz_6:2_18 Iz_6:2_19 Iz_6:2_20 Iz_6:2_21 Iz_6:2_22 Iz_6:2_23 Iz_6:2_24 Iz_6:2_25 Iz_6:2_26 Iz_6:2_27 Iz_6:2_28 Iz_6:2_29 Iz_6:2_30 Iz_6:2_31
Iz:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:6:3 καὶ ἐκέκραγον ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἔλεγον Ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος σαβαωθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ.
Iz:6:3 And one cried to the other, and they said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts: the whole earth is full of his glory. (Isaiah 6:3 Brenton)
Iz:6:3 I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». (Iz 6:3 BT_4)
Iz:6:3 καὶ ἐκέκραγον ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἔλεγον Ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος σαβαωθ, πλήρης πᾶσα γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ.
Iz:6:3 καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) πρός ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ πλήρης -ες πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:6:3 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Inny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Inny I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Pełny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo
Iz:6:3 kai\ e)ke/kragon e(/teros pro\s to\n e(/teron kai\ e)/legon *(/agios a(/gios a(/gios ku/rios sabaOT, plE/rEs pa=sa E( gE= tE=s do/XEs au)tou=.
Iz:6:3 kai ekekragon heteros pros ton heteron kai elegon hagios hagios hagios kyrios sabaOT, plErEs pasa hE gE tEs doXEs autu.
Iz:6:3 C V1I_IAI3P A1A_NSM P RA_ASM A1A_ASM C V1I_IAI3P A1A_NSM A1A_NSM A1A_NSM N2_NSM N_G A3H_NSM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF RA_GSF N1S_GSF RD_GSM
Iz:6:3 and also, even, namely to cry out other toward (+acc,+gen,+dat) the other and also, even, namely to say/tell dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth full every all, each, every, the whole of the earth/land the glory/awesomeness he/she/it/same
Iz:6:3 and I-CRY-ed-OUT, they-CRY-ed-OUT other (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) other (acc, nom|acc) and I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing holy ([Adj] nom) holy ([Adj] nom) holy ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth full ([Adj] nom) every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) the (gen) glory/awesomeness (gen) him/it/same (gen)
Iz:6:3 Iz_6:3_1 Iz_6:3_2 Iz_6:3_3 Iz_6:3_4 Iz_6:3_5 Iz_6:3_6 Iz_6:3_7 Iz_6:3_8 Iz_6:3_9 Iz_6:3_10 Iz_6:3_11 Iz_6:3_12 Iz_6:3_13 Iz_6:3_14 Iz_6:3_15 Iz_6:3_16 Iz_6:3_17 Iz_6:3_18 Iz_6:3_19 Iz_6:3_20
Iz:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:6:4 καὶ ἐπήρθη τὸ ὑπέρθυρον ἀπὸ τῆς φωνῆς, ἧς ἐκέκραγον, καὶ ὁ οἶκος ἐπλήσθη καπνοῦ.
Iz:6:4 And the lintel shook at the voice they uttered, and the house was filled with smoke. (Isaiah 6:4 Brenton)
Iz:6:4 Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. (Iz 6:4 BT_4)
Iz:6:4 καὶ ἐπήρθη τὸ ὑπέρθυρον ἀπὸ τῆς φωνῆς, ἧς ἐκέκραγον, καὶ οἶκος ἐπλήσθη καπνοῦ.
Iz:6:4 καί ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) καπνός, -οῦ, ὁ
Iz:6:4 I też, nawet, mianowicie By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze Kto/, który/, który By krzyknąć I też, nawet, mianowicie Dom Do ??? Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'.
Iz:6:4 kai\ e)pE/rTE to\ u(pe/rTuron a)po\ tE=s fOnE=s, E(=s e)ke/kragon, kai\ o( oi)=kos e)plE/sTE kapnou=.
Iz:6:4 kai epErTE to hyperTyron apo tEs fOnEs, hEs ekekragon, kai ho oikos eplEsTE kapnu.
Iz:6:4 C VCI_API3S RA_ASN N2N_ASN P RA_GSF N1_GSF RR_GSF V1I_IAI3P C RA_NSM N2_NSM VSI_API3S N2_GSM
Iz:6:4 and also, even, namely to raise the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sound/voice cries who/whom/which to cry out and also, even, namely the house to ??? fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'.
Iz:6:4 and he/she/it-was-RAISE-ed the (nom|acc)   away from (+gen) the (gen) sound/voice (gen) who/whom/which (gen) I-CRY-ed-OUT, they-CRY-ed-OUT and the (nom) house (nom) he/she/it-was-???-ed fume (gen)
Iz:6:4 Iz_6:4_1 Iz_6:4_2 Iz_6:4_3 Iz_6:4_4 Iz_6:4_5 Iz_6:4_6 Iz_6:4_7 Iz_6:4_8 Iz_6:4_9 Iz_6:4_10 Iz_6:4_11 Iz_6:4_12 Iz_6:4_13 Iz_6:4_14
Iz:6:4 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:6:5 καὶ εἶπα Ὦ τάλας ἐγώ, ὅτι κατανένυγμαι, ὅτι ἄνθρωπος ὢν καὶ ἀκάθαρτα χείλη ἔχων ἐν μέσῳ λαοῦ ἀκάθαρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ οἰκῶ καὶ τὸν βασιλέα κύριον σαβαωθ εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου.
Iz:6:5 And I said, Woe is me, for I am pricked to the heart; for being a man, and having unclean lips, I dwell in the midst of a people having unclean lips; and I have seen with mine eyes the King, the Lord of hosts. (Isaiah 6:5 Brenton)
Iz:6:5 I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!» (Iz 6:5 BT_4)
Iz:6:5 καὶ εἶπα τάλας ἐγώ, ὅτι κατανένυγμαι, ὅτι ἄνθρωπος ὢν καὶ ἀκάθαρτα χείλη ἔχων ἐν μέσῳ λαοῦ ἀκάθαρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ οἰκῶ καὶ τὸν βασιλέα κύριον σαβαωθ εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου.
Iz:6:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-) ὅτι ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἀ·κάθαρτος -ον χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐν μέσος -η -ον λαός, -οῦ, ὁ ἀ·κάθαρτος -ον χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:6:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Ja Ponieważ/tamto Do ??? Ponieważ/tamto Ludzki By być I też, nawet, mianowicie Nieczysty (nieczysty) Warga By mieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie Nieczysty (nieczysty) Warga By mieć Ja By mieszkać I też, nawet, mianowicie Król Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oczny Ja
Iz:6:5 kai\ ei)=pa *)=O ta/las e)gO/, o(/ti katane/nugmai, o(/ti a)/nTrOpos O)\n kai\ a)ka/Tarta CHei/lE e)/CHOn e)n me/sO| laou= a)ka/Tarta CHei/lE e)/CHontos e)gO\ oi)kO= kai\ to\n basile/a ku/rion sabaOT ei)=don toi=s o)fTalmoi=s mou.
Iz:6:5 kai eipa O talas egO, hoti katanenygmai, hoti anTrOpos On kai akaTarta CHeilE eCHOn en mesO lau akaTarta CHeilE eCHontos egO oikO kai ton basilea kyrion sabaOT eidon tois ofTalmois mu.
Iz:6:5 C VAI_AAI1S I A3P_NSM RP_NS C VM_XMI1S C N2_NSM V9_PAPNSM C A1B_APN N3E_APN V1_PAPNSM P A1_DSN N2_GSM A1B_APN N3E_APN V1_PAPGSM RP_NS V2_PAI1S C RA_ASM N3V_ASM N2_ASM N_G VBI_AAI1S RA_DPM N2_DPM RP_GS
Iz:6:5 and also, even, namely to say/tell O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be ć I because/that to ??? because/that human to be and also, even, namely unclean (impure) lip to have in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle people unclean (impure) lip to have I to dwell and also, even, namely the king lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye I
Iz:6:5 and I-SAY/TELL-ed O!; omega; I-should-be   I (nom) because/that I-have-been-???-ed because/that human (nom) while being (nom) and unclean ([Adj] nom|acc|voc) lips (nom|acc|voc) while HAVE-ing (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) people (gen) unclean ([Adj] nom|acc|voc) lips (nom|acc|voc) while HAVE-ing (gen) I (nom) I-am-DWELL-ing, I-should-be-DWELL-ing and the (acc) king (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) Sabaoth I-SEE-ed, they-SEE-ed the (dat) eyes (dat) me (gen)
Iz:6:5 Iz_6:5_1 Iz_6:5_2 Iz_6:5_3 Iz_6:5_4 Iz_6:5_5 Iz_6:5_6 Iz_6:5_7 Iz_6:5_8 Iz_6:5_9 Iz_6:5_10 Iz_6:5_11 Iz_6:5_12 Iz_6:5_13 Iz_6:5_14 Iz_6:5_15 Iz_6:5_16 Iz_6:5_17 Iz_6:5_18 Iz_6:5_19 Iz_6:5_20 Iz_6:5_21 Iz_6:5_22 Iz_6:5_23 Iz_6:5_24 Iz_6:5_25 Iz_6:5_26 Iz_6:5_27 Iz_6:5_28 Iz_6:5_29 Iz_6:5_30 Iz_6:5_31
Iz:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:6:6 καὶ ἀπεστάλη πρός με ἓν τῶν σεραφιν, καὶ ἐν τῇ χειρὶ εἶχεν ἄνθρακα, ὃν τῇ λαβίδι ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου,
Iz:6:6 And there was sent to me one of the seraphs, and he had in his hand a coal, which he had taken off the altar with the tongs: (Isaiah 6:6 Brenton)
Iz:6:6 Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. (Iz 6:6 BT_4)
Iz:6:6 καὶ ἀπεστάλη πρός με ἓν τῶν σεραφιν, καὶ ἐν τῇ χειρὶ εἶχεν ἄνθρακα, ὃν τῇ λαβίδι ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου,
Iz:6:6 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό   καί ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἄνθραξ, -ακος, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό
Iz:6:6 I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Jeden I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka By mieć Węgiel drzewny Kto/, który/, który; by być By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Iz:6:6 kai\ a)pesta/lE pro/s me e(\n tO=n serafin, kai\ e)n tE=| CHeiri\ ei)=CHen a)/nTraka, o(\n tE=| labi/di e)/laben a)po\ tou= TusiastEri/ou,
Iz:6:6 kai apestalE pros me hen tOn serafin, kai en tE CHeiri eiCHen anTraka, hon tE labidi elaben apo tu TysiastEriu,
Iz:6:6 C VDI_API3S P RP_AS A3_ASN RA_GPM N_GPM C P RA_DSF N3_DSF V1I_IAI3S N3K_ASN RR_ASM RA_DSF N3S_DSF VBI_AAI3S P RA_GSM N2N_GSN
Iz:6:6 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) I one the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand to have charcoal who/whom/which; to be the ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Iz:6:6 and he/she/it-was-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) one (nom|acc) the (gen)   and in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) he/she/it-was-HAVE-ing charcoal (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) the (dat)   he/she/it-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) the (gen) sanctuary (gen)
Iz:6:6 Iz_6:6_1 Iz_6:6_2 Iz_6:6_3 Iz_6:6_4 Iz_6:6_5 Iz_6:6_6 Iz_6:6_7 Iz_6:6_8 Iz_6:6_9 Iz_6:6_10 Iz_6:6_11 Iz_6:6_12 Iz_6:6_13 Iz_6:6_14 Iz_6:6_15 Iz_6:6_16 Iz_6:6_17 Iz_6:6_18 Iz_6:6_19 Iz_6:6_20
Iz:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:6:7 καὶ ἥψατο τοῦ στόματός μου καὶ εἶπεν Ἰδοὺ ἥψατο τοῦτο τῶν χειλέων σου καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας σου καὶ τὰς ἁμαρτίας σου περικαθαριεῖ.
Iz:6:7 and he touched my mouth, and said, Behold, this has touched thy lips, and will take away thine iniquities, and will purge off thy sins. (Isaiah 6:7 Brenton)
Iz:6:7 Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech». (Iz 6:7 BT_4)
Iz:6:7 καὶ ἥψατο τοῦ στόματός μου καὶ εἶπεν Ἰδοὺ ἥψατο τοῦτο τῶν χειλέων σου καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας σου καὶ τὰς ἁμαρτίας σου περικαθαριεῖ.
Iz:6:7 καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Iz:6:7 I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Warga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Bezprawie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty; twój/twój(sg)
Iz:6:7 kai\ E(/PSato tou= sto/mato/s mou kai\ ei)=pen *)idou\ E(/PSato tou=to tO=n CHeile/On sou kai\ a)felei= ta\s a)nomi/as sou kai\ ta\s a(marti/as sou perikaTariei=.
Iz:6:7 kai hEPSato tu stomatos mu kai eipen idu hEPSato tuto tOn CHeileOn su kai afelei tas anomias su kai tas hamartias su perikaTariei.
Iz:6:7 C VAI_AMI3S RA_GSM N3M_GSN RP_GS C VBI_AAI3S I VAI_AMI3S RD_ASN RA_GPN N3E_GPN RP_GS C VF2_FAI3S RA_APF N1A_APF RP_GS C RA_APF N1A_APF RP_GS VF2_FAI3S
Iz:6:7 and also, even, namely to lay hands on set fire, touch the mouth/maw stoma I and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to lay hands on set fire, touch this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lip you; your/yours(sg) and also, even, namely to deprive the lawlessness you; your/yours(sg) and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you; your/yours(sg) ć
Iz:6:7 and he/she/it-was-LAY HandS ON-ed the (gen) mouth/maw (gen) me (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-was-LAY HandS ON-ed this (nom|acc) the (gen) lips (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-DEPRIVE, you(sg)-will-be-DEPRIVE-ed (classical) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) sin (gen), sins (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
Iz:6:7 Iz_6:7_1 Iz_6:7_2 Iz_6:7_3 Iz_6:7_4 Iz_6:7_5 Iz_6:7_6 Iz_6:7_7 Iz_6:7_8 Iz_6:7_9 Iz_6:7_10 Iz_6:7_11 Iz_6:7_12 Iz_6:7_13 Iz_6:7_14 Iz_6:7_15 Iz_6:7_16 Iz_6:7_17 Iz_6:7_18 Iz_6:7_19 Iz_6:7_20 Iz_6:7_21 Iz_6:7_22 Iz_6:7_23
Iz:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:6:8 καὶ ἤκουσα τῆς φωνῆς κυρίου λέγοντος Τίνα ἀποστείλω, καὶ τίς πορεύσεται πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον; καὶ εἶπα Ἰδού εἰμι ἐγώ· ἀπόστειλόν με.
Iz:6:8 And I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go to this people? And I said, behold, I am here, send me. And he said, Go, and say to this people, (Isaiah 6:8 Brenton)
Iz:6:8 I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» (Iz 6:8 BT_4)
Iz:6:8 καὶ ἤκουσα τῆς φωνῆς κυρίου λέγοντος Τίνα ἀποστείλω, καὶ τίς πορεύσεται πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον; καὶ εἶπα Ἰδού εἰμι ἐγώ· ἀπόστειλόν με.
Iz:6:8 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:6:8 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zamawiać I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By iść; by być Ja zamawiać Ja
Iz:6:8 kai\ E)/kousa tE=s fOnE=s kuri/ou le/gontos *ti/na a)postei/lO, kai\ ti/s poreu/setai pro\s to\n lao\n tou=ton; kai\ ei)=pa *)idou/ ei)mi e)gO/· a)po/steilo/n me.
Iz:6:8 kai Ekusa tEs fOnEs kyriu legontos tina aposteilO, kai tis poreusetai pros ton laon tuton; kai eipa idu eimi egO· aposteilon me.
Iz:6:8 C VAI_AAI1S RA_GSF N1_GSF N2_GSM V1_PAPGSM RI_NSN VF2_FAI1S C RI_ASN VF_FMI3S P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VAI_AAI1S I V9_PAI1S RP_NS VA_AAD2S RP_AS
Iz:6:8 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go toward (+acc,+gen,+dat) the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go; to be I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I
Iz:6:8 and while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (gen) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) I-should-ORDER FORTH and who/what/why (nom) he/she/it-will-be-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) this (acc) and I-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! I-am-GO-ing; I-am I (nom) do-ORDER FORTH-you(sg)! me (acc)
Iz:6:8 Iz_6:8_1 Iz_6:8_2 Iz_6:8_3 Iz_6:8_4 Iz_6:8_5 Iz_6:8_6 Iz_6:8_7 Iz_6:8_8 Iz_6:8_9 Iz_6:8_10 Iz_6:8_11 Iz_6:8_12 Iz_6:8_13 Iz_6:8_14 Iz_6:8_15 Iz_6:8_16 Iz_6:8_17 Iz_6:8_18 Iz_6:8_19 Iz_6:8_20 Iz_6:8_21 Iz_6:8_22
Iz:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:6:9 καὶ εἶπεν Πορεύθητι καὶ εἰπὸν τῷ λαῷ τούτῳ Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε·
Iz:6:9 Ye shall hear indeed, but ye shall not understand; and ye shall see indeed, but ye shall not perceive. (Isaiah 6:9 Brenton)
Iz:6:9 I rzekł mi: «Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia, patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania! (Iz 6:9 BT_4)
Iz:6:9 καὶ εἶπεν Πορεύθητι καὶ εἰπὸν τῷ λαῷ τούτῳ Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε·
Iz:6:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀκοή, -ῆς, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σύν·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συν+(εσ)-/συν+(εσ)-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) καί βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Iz:6:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By iść I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słyszenie By słyszeć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By być razem z; by rozumieć I też, nawet, mianowicie By widzieć By widzieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Iz:6:9 kai\ ei)=pen *poreu/TEti kai\ ei)po\n tO=| laO=| tou/tO| *)akoE=| a)kou/sete kai\ ou) mE\ sunE=te kai\ ble/pontes ble/PSete kai\ ou) mE\ i)/dEte·
Iz:6:9 kai eipen poreuTEti kai eipon tO laO tutO akoE akusete kai u mE synEte kai blepontes blePSete kai u mE idEte·
Iz:6:9 C VBI_AAI3S V1_PMD2S C VBI_AAI3P RA_DSM N2_DSM RD_DSM N1_DSF VF_FAI2P C D D VB_AAS2P C V1_PAPNPM VF_FAI2P C D D VB_AAS2P
Iz:6:9 and also, even, namely to say/tell to go and also, even, namely to say/tell the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] hearing to hear and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to be together with; to understand and also, even, namely to see to see and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Iz:6:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-GO-ed! and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) people (dat) this (dat) hearing (dat) you(pl)-will-HEAR and not not you(pl)-were-BE-ing-TOGETHER-WITH, you(pl)-should-be-BE-ing-TOGETHER-WITH; you(pl)-should-UNDERSTand and while SEE-ing (nom|voc) you(pl)-will-SEE and not not you(pl)-should-SEE
Iz:6:9 Iz_6:9_1 Iz_6:9_2 Iz_6:9_3 Iz_6:9_4 Iz_6:9_5 Iz_6:9_6 Iz_6:9_7 Iz_6:9_8 Iz_6:9_9 Iz_6:9_10 Iz_6:9_11 Iz_6:9_12 Iz_6:9_13 Iz_6:9_14 Iz_6:9_15 Iz_6:9_16 Iz_6:9_17 Iz_6:9_18 Iz_6:9_19 Iz_6:9_20 Iz_6:9_21
Iz:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:6:10 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
Iz:6:10 For the heart of this people has become gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and be converted, and I should heal them. (Isaiah 6:10 Brenton)
Iz:6:10 Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony». (Iz 6:10 BT_4)
Iz:6:10 ἐπαχύνθη γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
Iz:6:10 παχύνω (-, -, παχυν·[σ]-, -, -, παχυν·θ-) γάρ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό βαρέως; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καμμύω (καμμυ-, καμμυ·σ-, καμμυ·σ-, -, -, -) μήποτε (μή ποτέ) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύν·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συν+(εσ)-/συν+(εσ)-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:6:10 By stawać się gruby Dla odtąd, jak Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ucho On/ona/to/to samo Nudny {Tępy} (ciężko); ciężko By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć I też, nawet, mianowicie Oko On/ona/to/to samo By mrugać drugi (jak mrugnięcie oka) mrugaj, by zamykać się albo blisko oczy Nigdy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko I też, nawet, mianowicie Ucho By słyszeć I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By być razem z; by rozumieć I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By goić się On/ona/to/to samo
Iz:6:10 e)paCHu/nTE ga\r E( kardi/a tou= laou= tou/tou, kai\ toi=s O)si\n au)tO=n bare/Os E)/kousan kai\ tou\s o)fTalmou\s au)tO=n e)ka/mmusan, mE/pote i)/dOsin toi=s o)fTalmoi=s kai\ toi=s O)si\n a)kou/sOsin kai\ tE=| kardi/a| sunO=sin kai\ e)pistre/PSOsin kai\ i)a/somai au)tou/s.
Iz:6:10 epaCHynTE gar hE kardia tu lau tutu, kai tois Osin autOn bareOs Ekusan kai tus ofTalmus autOn ekammysan, mEpote idOsin tois ofTalmois kai tois Osin akusOsin kai tE kardia synOsin kai epistrePSOsin kai iasomai autus.
Iz:6:10 VCI_API3S x RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_DPN N3T_DPN RD_GPM D VAI_AAI3P C RA_APM N2_APM RD_GPM VAI_AAI3P D VB_AAS3P RA_DPM N2_DPM C RA_DPN N3T_DPN VA_AAS3P C RA_DSF N1A_DSF VA_AAS3P C VA_AAS3P C VF_FAI1S RD_APM
Iz:6:10 to grow thick for since, as the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the ear he/she/it/same dull (heavily); heavy to have come I have come. I have arrived.; to hear and also, even, namely the eye he/she/it/same to wink second (like the wink of an eye) nictitate, to shut or close the eyes never to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye and also, even, namely the ear to hear and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to be together with; to understand and also, even, namely to turn around and also, even, namely to heal he/she/it/same
Iz:6:10 he/she/it-was-GROW-ed-THICK for the (nom) heart (nom|voc) the (gen) people (gen) this (gen) and the (dat) ears (dat) them/same (gen) dull; heavy ([Adj] gen) while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed and the (acc) eyes (acc) them/same (gen) they-WINK-ed never they-should-SEE the (dat) eyes (dat) and the (dat) ears (dat) they-should-HEAR and the (dat) heart (dat) they-should-be-BE-ing-TOGETHER-WITH; they-should-UNDERSTand and they-should-TURN-AROUND and I-will-be-HEAL-ed, (fut perf) them/same (acc)
Iz:6:10 Iz_6:10_1 Iz_6:10_2 Iz_6:10_3 Iz_6:10_4 Iz_6:10_5 Iz_6:10_6 Iz_6:10_7 Iz_6:10_8 Iz_6:10_9 Iz_6:10_10 Iz_6:10_11 Iz_6:10_12 Iz_6:10_13 Iz_6:10_14 Iz_6:10_15 Iz_6:10_16 Iz_6:10_17 Iz_6:10_18 Iz_6:10_19 Iz_6:10_20 Iz_6:10_21 Iz_6:10_22 Iz_6:10_23 Iz_6:10_24 Iz_6:10_25 Iz_6:10_26 Iz_6:10_27 Iz_6:10_28 Iz_6:10_29 Iz_6:10_30 Iz_6:10_31 Iz_6:10_32 Iz_6:10_33 Iz_6:10_34 Iz_6:10_35
Iz:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:6:11 καὶ εἶπα Ἕως πότε, κύριε; καὶ εἶπεν Ἕως ἂν ἐρημωθῶσιν πόλεις παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι καὶ οἶκοι παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπους καὶ ἡ γῆ καταλειφθήσεται ἔρημος.
Iz:6:11 And I said, How long, O Lord? And he said, Until cities be deserted by reason of their not being inhabited, and the houses by reason of there being no men, and the land shall be left desolate. (Isaiah 6:11 Brenton)
Iz:6:11 Wtedy zapytałem: «Jak długo, Panie?» On odrzekł: «Aż runą miasta wyludnione i domy bez ludzi, a pola pozostaną pustkowiem. (Iz 6:11 BT_4)
Iz:6:11 καὶ εἶπα Ἕως πότε, κύριε; καὶ εἶπεν Ἕως ἂν ἐρημωθῶσιν πόλεις παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι καὶ οἶκοι παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπους καὶ γῆ καταλειφθήσεται ἔρημος.
Iz:6:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) πόλις, -εως, ἡ παρά ὁ ἡ τό μή κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) παρά ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἔρημος -ον
Iz:6:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Aż; świtaj Kiedy? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By leżeć odłogiem Miasto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By być Ludzki I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Odludzie
Iz:6:11 kai\ ei)=pa *(/eOs po/te, ku/rie; kai\ ei)=pen *(/eOs a)/n e)rEmOTO=sin po/leis para\ to\ mE\ katoikei=sTai kai\ oi)=koi para\ to\ mE\ ei)=nai a)nTrO/pous kai\ E( gE= kataleifTE/setai e)/rEmos.
Iz:6:11 kai eipa eOs pote, kyrie; kai eipen eOs an erEmOTOsin poleis para to mE katoikeisTai kai oikoi para to mE einai anTrOpus kai hE gE kataleifTEsetai erEmos.
Iz:6:11 C VAI_AAI1S D D N2_VSM C VBI_AAI3S D x VC_APS3P N3I_NPF P RA_ASN D V2_PMN C N2_NPM P RA_ASN D V9_PAN N2_APM C RA_NSF N1_NSF VV_FPI3S N2_NSF
Iz:6:11 and also, even, namely to say/tell until; dawn when? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell until; dawn ever (if ever) to lay waste city frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely house; to dwell frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to be human and also, even, namely the earth/land to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up wilderness
Iz:6:11 and I-SAY/TELL-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? lord (voc); a lord ([Adj] voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever they-should-be-LAY-ed-WASTE cities (acc, nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN and houses (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing (opt) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be humans (acc) and the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-will-be-LEAVE-ed-BEHIND wilderness ([Adj] nom)
Iz:6:11 Iz_6:11_1 Iz_6:11_2 Iz_6:11_3 Iz_6:11_4 Iz_6:11_5 Iz_6:11_6 Iz_6:11_7 Iz_6:11_8 Iz_6:11_9 Iz_6:11_10 Iz_6:11_11 Iz_6:11_12 Iz_6:11_13 Iz_6:11_14 Iz_6:11_15 Iz_6:11_16 Iz_6:11_17 Iz_6:11_18 Iz_6:11_19 Iz_6:11_20 Iz_6:11_21 Iz_6:11_22 Iz_6:11_23 Iz_6:11_24 Iz_6:11_25 Iz_6:11_26 Iz_6:11_27
Iz:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:6:12 καὶ μετὰ ταῦτα μακρυνεῖ ὁ θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ οἱ καταλειφθέντες πληθυνθήσονται ἐπὶ τῆς γῆς·
Iz:6:12 And after this God shall remove the men far off, and they that are left upon the land shall be multiplied. (Isaiah 6:12 Brenton)
Iz:6:12 Pan wyrzuci ludzi daleko, tak że zwiększy się pustynia wewnątrz kraju. (Iz 6:12 BT_4)
Iz:6:12 καὶ μετὰ ταῦτα μακρυνεῖ θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ οἱ καταλειφθέντες πληθυνθήσονται ἐπὶ τῆς γῆς·
Iz:6:12 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:6:12 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  Ludzki I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj By wzrastać/mnóż się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Iz:6:12 kai\ meta\ tau=ta makrunei= o( Teo\s tou\s a)nTrO/pous, kai\ oi( kataleifTe/ntes plETunTE/sontai e)pi\ tE=s gE=s·
Iz:6:12 kai meta tauta makrynei ho Teos tus anTrOpus, kai hoi kataleifTentes plETynTEsontai epi tEs gEs·
Iz:6:12 C P RD_APN VF2_FAI3S RA_NSM N2_NSM RA_APM N2_APM C RA_NPM VV_APPNPM VC_FPI3P P RA_GSF N1_GSF
Iz:6:12 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the god [see theology] the human and also, even, namely the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up to increase/multiply upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Iz:6:12 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc)   the (nom) god (nom) the (acc) humans (acc) and the (nom) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) they-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Iz:6:12 Iz_6:12_1 Iz_6:12_2 Iz_6:12_3 Iz_6:12_4 Iz_6:12_5 Iz_6:12_6 Iz_6:12_7 Iz_6:12_8 Iz_6:12_9 Iz_6:12_10 Iz_6:12_11 Iz_6:12_12 Iz_6:12_13 Iz_6:12_14 Iz_6:12_15
Iz:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:6:13 καὶ ἔτι ἐπ’ αὐτῆς ἔστιν τὸ ἐπιδέκατον, καὶ πάλιν ἔσται εἰς προνομὴν ὡς τερέβινθος καὶ ὡς βάλανος ὅταν ἐκπέσῃ ἀπὸ τῆς θήκης αὐτῆς.
Iz:6:13 And yet there shall be a tenth upon it, and again it shall be for a spoil, as a turpentine tree, and as an acorn when it falls out of its husk. (Isaiah 6:13 Brenton)
Iz:6:13 A jeśli jeszcze dziesiąta część ludności zostanie, to i ona powtórnie ulegnie zniszczeniu jak terebint lub dąb, z których pień tylko zostaje po zwaleniu. Reszta jego będzie świętym nasieniem». (Iz 6:13 BT_4)
Iz:6:13 καὶ ἔτι ἐπ’ αὐτῆς ἔστιν τὸ ἐπιδέκατον, καὶ πάλιν ἔσται εἰς προνομὴν ὡς τερέβινθος καὶ ὡς βάλανος ὅταν ἐκπέσῃ ἀπὸ τῆς θήκης αὐτῆς.
Iz:6:13 καί ἔτι ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί πάλιν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1]   ὡς   καί ὡς   ὅταν (ὅτε ἄν) ἐκ·πίπτω (εκ+πιπτ-, εκ+πεσ(ε)·[σ]-, εκ+πεσ·[σ]- or 2nd εκ+πεσ-, εκ+πεπτω·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:6:13 I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By być Do (+przyspieszenie) Jak/jak I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ilekroć By zmniejszać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pochwy przypadek, pakując, naczynie, grób, grób On/ona/to/to samo
Iz:6:13 kai\ e)/ti e)p’ au)tE=s e)/stin to\ e)pide/katon, kai\ pa/lin e)/stai ei)s pronomE\n O(s tere/binTos kai\ O(s ba/lanos o(/tan e)kpe/sE| a)po\ tE=s TE/kEs au)tE=s.
Iz:6:13 kai eti ep’ autEs estin to epidekaton, kai palin estai eis pronomEn hOs terebinTos kai hOs balanos hotan ekpesE apo tEs TEkEs autEs.
Iz:6:13 C D P RD_GSF V9_PAI3S RA_ASN A1_ASN C D VF_FMI3S P N1_ASF D N2_NSF C D N2_NSF D VA_AAS3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF
Iz:6:13 and also, even, namely yet/still upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to be the ć and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to be into (+acc) ć as/like ć and also, even, namely as/like ć whenever to fall off from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sheath case, casing, receptacle, grave, tomb he/she/it/same
Iz:6:13 and yet/still upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) he/she/it-is the (nom|acc)   and again he/she/it-will-be into (+acc)   as/like   and as/like   whenever you(sg)-will-be-FALL OFF-ed, he/she/it-should-FALL OFF, you(sg)-should-be-FALL OFF-ed away from (+gen) the (gen) sheath (gen) her/it/same (gen)
Iz:6:13 Iz_6:13_1 Iz_6:13_2 Iz_6:13_3 Iz_6:13_4 Iz_6:13_5 Iz_6:13_6 Iz_6:13_7 Iz_6:13_8 Iz_6:13_9 Iz_6:13_10 Iz_6:13_11 Iz_6:13_12 Iz_6:13_13 Iz_6:13_14 Iz_6:13_15 Iz_6:13_16 Iz_6:13_17 Iz_6:13_18 Iz_6:13_19 Iz_6:13_20 Iz_6:13_21 Iz_6:13_22 Iz_6:13_23
Iz:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x