Iz:7:1 καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Αχαζ τοῦ Ιωαθαμ τοῦ υἱοῦ Οζιου βασιλέως Ιουδα ἀνέβη Ραασσων βασιλεὺς Αραμ καὶ Φακεε υἱὸς Ρομελιου βασιλεὺς Ισραηλ ἐπὶ Ιερουσαλημ πολεμῆσαι αὐτὴν καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν πολιορκῆσαι αὐτήν.
Iz:7:1 And it came to pass in the days of Achaz the son of Joatham, the son of Ozias, king of Juda, there came up Rasim king of Aram, and Phakee son of Romelias, king of Israel, against Jerusalem to war against it, but they could not take it. (Isaiah 7:1 Brenton)
Iz:7:1 Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. (Iz 7:1 BT_4)
Iz:7:1 Καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Αχαζ τοῦ Ιωαθαμ τοῦ υἱοῦ Οζιου βασιλέως Ιουδα ἀνέβη Ραασσων βασιλεὺς Αραμ καὶ Φακεε υἱὸς Ρομελιου βασιλεὺς Ισραηλ ἐπὶ Ιερουσαλημ πολεμῆσαι αὐτὴν καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν πολιορκῆσαι αὐτήν.
Iz:7:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἀχάζ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ὀζίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἀράμ, ὁ καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:7:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ahaz Joatam Syn Uzziah Król Judasz/Juda By podnosić Król Aram I też, nawet, mianowicie Syn Król Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] By walczyć z wojną On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego On/ona/to/to samo
Iz:7:1 *kai\ e)ge/neto e)n tai=s E(me/rais *aCHaDZ tou= *iOaTam tou= ui(ou= *oDZiou basile/Os *iouda a)ne/bE *raassOn basileu\s *aram kai\ *fakee ui(o\s *romeliou basileu\s *israEl e)pi\ *ierousalEm polemE=sai au)tE\n kai\ ou)k E)dunE/TEsan poliorkE=sai au)tE/n.
Iz:7:1 kai egeneto en tais hEmerais aCHaDZ tu iOaTam tu hyiu oDZiu basileOs iuda anebE raassOn basileus aram kai fakee hyios romeliu basileus israEl epi ierusalEm polemEsai autEn kai uk EdynETEsan poliorkEsai autEn.
Iz:7:1 C VBI_AMI3S P RA_DPF N1A_DPF N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM N3V_NSM N_GSM P N_ASF VA_AAN RD_ASF C D VCI_API3P VA_AMD2S RD_ASF
Iz:7:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day Ahaz the Joatham the son Uzziah king Judas/Judah to ascend ć king Aram and also, even, namely ć son ć king Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] to fight war he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able ć he/she/it/same
Iz:7:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) Ahaz (indecl) the (gen) Joatham (indecl) the (gen) son (gen) Uzziah (gen) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-ASCEND-ed   king (nom) Aram (indecl) and   son (nom)   king (nom) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) her/it/same (acc) and not they-were-ABLE-ed   her/it/same (acc)
Iz:7:1 Iz_7:1_1 Iz_7:1_2 Iz_7:1_3 Iz_7:1_4 Iz_7:1_5 Iz_7:1_6 Iz_7:1_7 Iz_7:1_8 Iz_7:1_9 Iz_7:1_10 Iz_7:1_11 Iz_7:1_12 Iz_7:1_13 Iz_7:1_14 Iz_7:1_15 Iz_7:1_16 Iz_7:1_17 Iz_7:1_18 Iz_7:1_19 Iz_7:1_20 Iz_7:1_21 Iz_7:1_22 Iz_7:1_23 Iz_7:1_24 Iz_7:1_25 Iz_7:1_26 Iz_7:1_27 Iz_7:1_28 Iz_7:1_29 Iz_7:1_30 Iz_7:1_31 Iz_7:1_32
Iz:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:2 καὶ ἀνηγγέλη εἰς τὸν οἶκον Δαυιδ λέγοντες Συνεφώνησεν Αραμ πρὸς τὸν Εφραιμ· καὶ ἐξέστη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὃν τρόπον ὅταν ἐν δρυμῷ ξύλον ὑπὸ πνεύματος σαλευθῇ.
Iz:7:2 And a message was brought to the house of David, saying, Aram has conspired with Ephraim. And his soul was amazed, and the soul of his people, as in a wood a tree is moved by the wind. (Isaiah 7:2 Brenton)
Iz:7:2 I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: «Aram stanął obozem w Efraimie!» Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. (Iz 7:2 BT_4)
Iz:7:2 καὶ ἀνηγγέλη εἰς τὸν οἶκον Δαυιδ λέγοντες Συνεφώνησεν Αραμ πρὸς τὸν Εφραιμ· καὶ ἐξέστη ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ψυχὴ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὃν τρόπον ὅταν ἐν δρυμῷ ξύλον ὑπὸ πνεύματος σαλευθῇ.
Iz:7:2 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) συμ·φωνέω (συν+φων(ε)-, συν+φωνη·σ-, συν+φωνη·σ-, -, -, συν+φωνη·θ-) Ἀράμ, ὁ πρός ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὅταν (ὅτε ἄν) ἐν   ξύλον, -ου, τό ὑπό πνεῦμα[τ], -ατος, τό σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)
Iz:7:2 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Do (+przyspieszenie) Dom David By mówić/opowiadaj By harmonizować [zobacz symfonię] Aram Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Efraim I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ludzie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Ilekroć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By trząść się (drżenie)
Iz:7:2 kai\ a)nEgge/lE ei)s to\n oi)=kon *dauid le/gontes *sunefO/nEsen *aram pro\s to\n *efraim· kai\ e)Xe/stE E( PSuCHE\ au)tou= kai\ E( PSuCHE\ tou= laou= au)tou=, o(\n tro/pon o(/tan e)n drumO=| Xu/lon u(po\ pneu/matos saleuTE=|.
Iz:7:2 kai anEngelE eis ton oikon dauid legontes synefOnEsen aram pros ton efraim· kai eXestE hE PSyCHE autu kai hE PSyCHE tu lau autu, hon tropon hotan en drymO Xylon hypo pneumatos saleuTE.
Iz:7:2 C VDI_API3S P RA_ASM N2_ASM N_GSM V1_PAPNPM VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N_ASM C VHI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM C RA_NSF N1_NSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM RR_ASM N2_ASM D P N2_DSM N2N_ASN P N3M_GSN VC_APS3S
Iz:7:2 and also, even, namely to proclaim proclaim, report into (+acc) the house David to say/tell to harmonize [see symphony] Aram toward (+acc,+gen,+dat) the Ephraim and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the people he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude whenever in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing spirit breath, spiritual utterance, wind to shake (tremor)
Iz:7:2 and he/she/it-was-PROCLAIM-ed into (+acc) the (acc) house (acc) David (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-HARMONIZE-ed Aram (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Ephraim (indecl) and he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) the (gen) people (gen) him/it/same (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) whenever in/among/by (+dat)   tree/wooden thing (nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) spirit (gen) he/she/it-should-be-SHAKE-ed
Iz:7:2 Iz_7:2_1 Iz_7:2_2 Iz_7:2_3 Iz_7:2_4 Iz_7:2_5 Iz_7:2_6 Iz_7:2_7 Iz_7:2_8 Iz_7:2_9 Iz_7:2_10 Iz_7:2_11 Iz_7:2_12 Iz_7:2_13 Iz_7:2_14 Iz_7:2_15 Iz_7:2_16 Iz_7:2_17 Iz_7:2_18 Iz_7:2_19 Iz_7:2_20 Iz_7:2_21 Iz_7:2_22 Iz_7:2_23 Iz_7:2_24 Iz_7:2_25 Iz_7:2_26 Iz_7:2_27 Iz_7:2_28 Iz_7:2_29 Iz_7:2_30 Iz_7:2_31 Iz_7:2_32
Iz:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:3 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ησαιαν Ἔξελθε εἰς συνάντησιν Αχαζ σὺ καὶ ὁ καταλειφθεὶς Ιασουβ ὁ υἱός σου πρὸς τὴν κολυμβήθραν τῆς ἄνω ὁδοῦ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως
Iz:7:3 And the Lord said to Esaias, Go forth to meet Achaz, thou, and thy son Jasub who is left, to the pool of the upper way of the fuller's field. (Isaiah 7:3 Brenton)
Iz:7:3 Pan zaś rzekł do Izajasza: «Wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, (Iz 7:3 BT_4)
Iz:7:3 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ησαιαν Ἔξελθε εἰς συνάντησιν Αχαζ σὺ καὶ καταλειφθεὶς Ιασουβ υἱός σου πρὸς τὴν κολυμβήθραν τῆς ἄνω ὁδοῦ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως
Iz:7:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἠσαΐας, -ου, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ Ἀχάζ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ὁ ἡ τό κολυμβήθρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄνω ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γναφεύς, -έως, ὁ
Iz:7:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izajasz By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie Ahaz Ty I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Syn Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Obszar gdzie da się pływać Powyżej Drogi {Sposobu}/droga Pole Materiału rafiner
Iz:7:3 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *Esaian *)/eXelTe ei)s suna/ntEsin *aCHaDZ su\ kai\ o( kataleifTei\s *iasoub o( ui(o/s sou pro\s tE\n kolumbE/Tran tE=s a)/nO o(dou= tou= a)grou= tou= gnafe/Os
Iz:7:3 kai eipen kyrios pros Esaian eXelTe eis synantEsin aCHaDZ sy kai ho kataleifTeis iasub ho hyios su pros tEn kolymbETran tEs anO hodu tu agru tu gnafeOs
Iz:7:3 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM VB_AAD2S P N3I_ASF N_ASM RP_NS C RA_NSM VV_APPNSM N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF D N2_GSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM
Iz:7:3 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah to come out into (+acc) meeting Ahaz you and also, even, namely the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up ć the son you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) the swimming hole the above way/road the field the cloth refiner
Iz:7:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah (acc) do-COME-you(sg)-OUT! into (+acc) meeting (acc) Ahaz (indecl) you(sg) (nom) and the (nom) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc)   the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) swimming hole (acc) the (gen) above way/road (gen) the (gen) field (gen) the (gen) cloth refiner (gen)
Iz:7:3 Iz_7:3_1 Iz_7:3_2 Iz_7:3_3 Iz_7:3_4 Iz_7:3_5 Iz_7:3_6 Iz_7:3_7 Iz_7:3_8 Iz_7:3_9 Iz_7:3_10 Iz_7:3_11 Iz_7:3_12 Iz_7:3_13 Iz_7:3_14 Iz_7:3_15 Iz_7:3_16 Iz_7:3_17 Iz_7:3_18 Iz_7:3_19 Iz_7:3_20 Iz_7:3_21 Iz_7:3_22 Iz_7:3_23 Iz_7:3_24 Iz_7:3_25 Iz_7:3_26 Iz_7:3_27
Iz:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:4 καὶ ἐρεῖς αὐτῷ Φύλαξαι τοῦ ἡσυχάσαι καὶ μὴ φοβοῦ, μηδὲ ἡ ψυχή σου ἀσθενείτω ἀπὸ τῶν δύο ξύλων τῶν δαλῶν τῶν καπνιζομένων τούτων· ὅταν γὰρ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ μου γένηται, πάλιν ἰάσομαι.
Iz:7:4 And thou shalt say to him, Take care to be quiet, and fear not, neither let thy soul be disheartened because of these two smoking firebrands: for when my fierce anger is over, I will heal again. (Isaiah 7:4 Brenton)
Iz:7:4 i powiesz do niego: "Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!... Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza: (Iz 7:4 BT_4)
Iz:7:4 καὶ ἐρεῖς αὐτῷ Φύλαξαι τοῦ ἡσυχάσαι καὶ μὴ φοβοῦ, μηδὲ ψυχή σου ἀσθενείτω ἀπὸ τῶν δύο ξύλων τῶν δαλῶν τῶν καπνιζομένων τούτων· ὅταν γὰρ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ μου γένηται, πάλιν ἰάσομαι.
Iz:7:4 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) καί μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο ὅταν (ὅτε ἄν) γάρ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πάλιν ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-)
Iz:7:4 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By zabezpieczać się By uspokajać się ize I też, nawet, mianowicie Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) By chorować Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dwa Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ilekroć Dla odtąd, jak Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By goić się
Iz:7:4 kai\ e)rei=s au)tO=| *fu/laXai tou= E(suCHa/sai kai\ mE\ fobou=, mEde\ E( PSuCHE/ sou a)sTenei/tO a)po\ tO=n du/o Xu/lOn tO=n dalO=n tO=n kapniDZome/nOn tou/tOn· o(/tan ga\r o)rgE\ tou= Tumou= mou ge/nEtai, pa/lin i)a/somai.
Iz:7:4 kai ereis autO fylaXai tu hEsyCHasai kai mE fobu, mEde hE PSyCHE su asTeneitO apo tOn dyo XylOn tOn dalOn tOn kapniDZomenOn tutOn· hotan gar orgE tu Tymu mu genEtai, palin iasomai.
Iz:7:4 C VF2_FAI2S RD_DSM VA_AMD2S RA_GSN VA_AAN C D V2_PMD2S C RA_NSF N1_NSF RP_GS V2_PAD3S P RA_GPN M N2N_GPN RA_GPM N2_GPM RA_GPM V1_PMPGPM RD_GPM D x N1_NSF RA_GSM N2_GSM RP_GS VB_AMS3S D VF_FMI1S
Iz:7:4 and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same to guard the to quiet-ize and also, even, namely not fear [see phobia]; to fear μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) to ail from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the two tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the ć the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] whenever for since, as wrath fume, anger, rage the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger I to become become, happen again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to heal
Iz:7:4 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL him/it/same (dat) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) the (gen) to-QUIET-IZE, be-you(sg)-QUIET-IZE-ed!, he/she/it-happens-to-QUIET-IZE (opt) and not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! neither/nor; Mede (voc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) let-him/her/it-be-AIL-ing! away from (+gen) the (gen) two (nom, acc, gen) trees/wooden things (gen) the (gen)   the (gen)   these (gen) whenever for wrath (nom|voc) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! me (gen) he/she/it-should-be-BECOME-ed again I-will-be-HEAL-ed, (fut perf)
Iz:7:4 Iz_7:4_1 Iz_7:4_2 Iz_7:4_3 Iz_7:4_4 Iz_7:4_5 Iz_7:4_6 Iz_7:4_7 Iz_7:4_8 Iz_7:4_9 Iz_7:4_10 Iz_7:4_11 Iz_7:4_12 Iz_7:4_13 Iz_7:4_14 Iz_7:4_15 Iz_7:4_16 Iz_7:4_17 Iz_7:4_18 Iz_7:4_19 Iz_7:4_20 Iz_7:4_21 Iz_7:4_22 Iz_7:4_23 Iz_7:4_24 Iz_7:4_25 Iz_7:4_26 Iz_7:4_27 Iz_7:4_28 Iz_7:4_29 Iz_7:4_30 Iz_7:4_31 Iz_7:4_32
Iz:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:5 καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Αραμ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ρομελιου, ὅτι ἐβουλεύσαντο βουλὴν πονηρὰν περὶ σοῦ λέγοντες
Iz:7:5 And as for the son of Aram, and the son of Romelias, forasmuch as they have devised an evil counsel, saying, (Isaiah 7:5 Brenton)
Iz:7:5 dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: (Iz 7:5 BT_4)
Iz:7:5 καὶ υἱὸς τοῦ Αραμ καὶ υἱὸς τοῦ Ρομελιου, ὅτι ἐβουλεύσαντο βουλὴν πονηρὰν περὶ σοῦ λέγοντες
Iz:7:5 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό Ἀράμ, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   ὅτι βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) βουλή, -ῆς, ἡ πονηρός -ά -όν περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Iz:7:5 I też, nawet, mianowicie Syn Aram I też, nawet, mianowicie Syn Ponieważ/tamto Do ??? Planu/zamiar Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj
Iz:7:5 kai\ o( ui(o\s tou= *aram kai\ o( ui(o\s tou= *romeliou, o(/ti e)bouleu/santo boulE\n ponEra\n peri\ sou= le/gontes
Iz:7:5 kai ho hyios tu aram kai ho hyios tu romeliu, hoti ebuleusanto bulEn ponEran peri su legontes
Iz:7:5 C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM C VAI_AMI3P N1_ASF A1A_ASF P RP_GS V1_PAPNPM
Iz:7:5 and also, even, namely the son the Aram and also, even, namely the son the ć because/that to ??? plan/intention wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος about (+acc,+gen) you; your/yours(sg) to say/tell
Iz:7:5 and the (nom) son (nom) the (gen) Aram (indecl) and the (nom) son (nom) the (gen)   because/that they-were-???-ed plan/intention (acc) wicked ([Adj] acc) about (+acc,+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Iz:7:5 Iz_7:5_1 Iz_7:5_2 Iz_7:5_3 Iz_7:5_4 Iz_7:5_5 Iz_7:5_6 Iz_7:5_7 Iz_7:5_8 Iz_7:5_9 Iz_7:5_10 Iz_7:5_11 Iz_7:5_12 Iz_7:5_13 Iz_7:5_14 Iz_7:5_15 Iz_7:5_16 Iz_7:5_17
Iz:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:6 Ἀναβησόμεθα εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ συλλαλήσαντες αὐτοῖς ἀποστρέψομεν αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς καὶ βασιλεύσομεν αὐτῆς τὸν υἱὸν Ταβεηλ,
Iz:7:6 We will go up against Judea, and having conferred with them we will turn them away to our side, and we will make the son of Tabeel king of it; (Isaiah 7:6 Brenton)
Iz:7:6 Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela! (Iz 7:6 BT_4)
Iz:7:6 Ἀναβησόμεθα εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ συλλαλήσαντες αὐτοῖς ἀποστρέψομεν αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς καὶ βασιλεύσομεν αὐτῆς τὸν υἱὸν Ταβεηλ,
Iz:7:6 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί συλ·λαλέω (συν+λαλ(ε)-, -, συν+λαλη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Iz:7:6 By podnosić Do (+przyspieszenie) Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie By rozmawiać On/ona/to/to samo By odwracać się od On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By panować On/ona/to/to samo Syn
Iz:7:6 *)anabEso/meTa ei)s tE\n *ioudai/an kai\ sullalE/santes au)toi=s a)postre/PSomen au)tou\s pro\s E(ma=s kai\ basileu/somen au)tE=s to\n ui(o\n *tabeEl,
Iz:7:6 anabEsomeTa eis tEn iudaian kai syllalEsantes autois apostrePSomen autus pros hEmas kai basileusomen autEs ton hyion tabeEl,
Iz:7:6 VF2_FMI1P P RA_ASF N1A_ASF C VA_AAPNPM RD_DPM VF_FAI1P RD_APM P RP_AP C VF_FAI1P RD_GSF RA_ASM N2_ASM N_GSM
Iz:7:6 to ascend into (+acc) the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely to converse he/she/it/same to turn away from he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to reign he/she/it/same the son ć
Iz:7:6 we-will-be-ASCEND-ed into (+acc) the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc) and upon CONVERSE-ing (nom|voc) them/same (dat) we-will-TURN-AWAY-FROM them/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) and we-will-REIGN her/it/same (gen) the (acc) son (acc)  
Iz:7:6 Iz_7:6_1 Iz_7:6_2 Iz_7:6_3 Iz_7:6_4 Iz_7:6_5 Iz_7:6_6 Iz_7:6_7 Iz_7:6_8 Iz_7:6_9 Iz_7:6_10 Iz_7:6_11 Iz_7:6_12 Iz_7:6_13 Iz_7:6_14 Iz_7:6_15 Iz_7:6_16 Iz_7:6_17
Iz:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:7 τάδε λέγει κύριος σαβαωθ Οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἡ βουλὴ αὕτη οὐδὲ ἔσται·
Iz:7:7 thus saith the Lord of hosts, This counsel shall not abide, nor come to pass. (Isaiah 7:7 Brenton)
Iz:7:7 Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego - nie stanie się tak! (Iz 7:7 BT_4)
Iz:7:7 τάδε λέγει κύριος σαβαωθ Οὐ μὴ ἐμμείνῃ βουλὴ αὕτη οὐδὲ ἔσται·
Iz:7:7 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐδέ (οὐ δέ) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:7:7 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot ??? Przed przydechem mocnym Nie By pozostawać wierny do Planu/zamiar To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By być
Iz:7:7 ta/de le/gei ku/rios sabaOT *ou) mE\ e)mmei/nE| E( boulE\ au(/tE ou)de\ e)/stai·
Iz:7:7 tade legei kyrios sabaOT u mE emmeinE hE bulE hautE ude estai·
Iz:7:7 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N_G D D VA_AAS3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF C VF_FMI3S
Iz:7:7 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth οὐχ before rough breathing not to remain faithful to the plan/intention this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to be
Iz:7:7 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth not not he/she/it-should-REMAIN FAITHFUL TO, you(sg)-should-be-REMAIN FAITHFUL TO-ed the (nom) plan/intention (nom|voc) this (nom) neither/nor he/she/it-will-be
Iz:7:7 Iz_7:7_1 Iz_7:7_2 Iz_7:7_3 Iz_7:7_4 Iz_7:7_5 Iz_7:7_6 Iz_7:7_7 Iz_7:7_8 Iz_7:7_9 Iz_7:7_10 Iz_7:7_11 Iz_7:7_12
Iz:7:7 x x x x x x x x x x x x
Iz:7:8 ἀλλ’ ἡ κεφαλὴ Αραμ Δαμασκός, ἀλλ’ ἔτι ἑξήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν ἐκλείψει ἡ βασιλεία Εφραιμ ἀπὸ λαοῦ,
Iz:7:8 But the head of Aram is Damascus, and the head of Damascus, Rasim; and yet within sixty and five years the kingdom of Ephraim shall cease from being a people. (Isaiah 7:8 Brenton)
Iz:7:8 1 Bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Resin; (Iz 7:8 BT_4)
Iz:7:8 ἀλλ’ κεφαλὴ Αραμ Δαμασκός, ἀλλ’ ἔτι ἑξήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν ἐκλείψει βασιλεία Εφραιμ ἀπὸ λαοῦ,
Iz:7:8 ἀλλά ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ Ἀράμ, ὁ Δαμασκός, -οῦ, ὁ ἀλλά ἔτι ἑξή·κοντα καί πέντε ἔτο·ς, -ους, τό ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον Ἐφραίμ, ὁ ἀπό λαός, -οῦ, ὁ
Iz:7:8 Ale Głowa Aram Damaszek Ale Jeszcze/jeszcze Sześćdziesiąt I też, nawet, mianowicie Pięć Rok By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Królestwo; królewski Efraim Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie
Iz:7:8 a)ll’ E( kefalE\ *aram *damasko/s, a)ll’ e)/ti e(XE/konta kai\ pe/nte e)tO=n e)klei/PSei E( basilei/a *efraim a)po\ laou=,
Iz:7:8 all’ hE kefalE aram damaskos, all’ eti heXEkonta kai pente etOn ekleiPSei hE basileia efraim apo lau,
Iz:7:8 C RA_NSF N1_NSF N_GSM N_NSM C D M C M N3E_GPN VF_FAI3S RA_NSF N1A_NSF N_GSM P N2_GSM
Iz:7:8 but the head Aram Damascus but yet/still sixty and also, even, namely five year to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the kingdom; royal Ephraim from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing people
Iz:7:8 but the (nom) head (nom|voc) Aram (indecl) Damascus (nom) but yet/still sixty and five years (gen) he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) Ephraim (indecl) away from (+gen) people (gen)
Iz:7:8 Iz_7:8_1 Iz_7:8_2 Iz_7:8_3 Iz_7:8_4 Iz_7:8_5 Iz_7:8_6 Iz_7:8_7 Iz_7:8_8 Iz_7:8_9 Iz_7:8_10 Iz_7:8_11 Iz_7:8_12 Iz_7:8_13 Iz_7:8_14 Iz_7:8_15 Iz_7:8_16 Iz_7:8_17
Iz:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:9 καὶ ἡ κεφαλὴ Εφραιμ Σομορων, καὶ ἡ κεφαλὴ Σομορων υἱὸς τοῦ Ρομελιου· καὶ ἐὰν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε.
Iz:7:9 And the head of Ephraim is Somoron, and the head of Somoron the son of Romelias: but if ye believe not, neither will ye at all understand. (Isaiah 7:9 Brenton)
Iz:7:9 2 Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się"». (Iz 7:9 BT_4)
Iz:7:9 καὶ κεφαλὴ Εφραιμ Σομορων, καὶ κεφαλὴ Σομορων υἱὸς τοῦ Ρομελιου· καὶ ἐὰν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε.
Iz:7:9 καί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ Ἐφραίμ, ὁ   καί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   καί ἐάν (εἰ ἄν) μή πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) μή σύν·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συν+(εσ)-/συν+(εσ)-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
Iz:7:9 I też, nawet, mianowicie Głowa Efraim I też, nawet, mianowicie Głowa Syn I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By być razem z; by rozumieć
Iz:7:9 kai\ E( kefalE\ *efraim *somorOn, kai\ E( kefalE\ *somorOn ui(o\s tou= *romeliou· kai\ e)a\n mE\ pisteu/sEte, ou)de\ mE\ sunE=te.
Iz:7:9 kai hE kefalE efraim somorOn, kai hE kefalE somorOn hyios tu romeliu· kai ean mE pisteusEte, ude mE synEte.
Iz:7:9 C RA_NSF N1_NSF N_GSM N_NSF C RA_NSF N1_NSF N_GSF N2_NSM RA_GSM N_GSM C C D VA_AAS2P C D V9_IAS2P
Iz:7:9 and also, even, namely the head Ephraim ć and also, even, namely the head ć son the ć and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to be together with; to understand
Iz:7:9 and the (nom) head (nom|voc) Ephraim (indecl)   and the (nom) head (nom|voc)   son (nom) the (gen)   and if-ever not you(pl)-should-BELIEVE/ENTRUST-WITH neither/nor not you(pl)-were-BE-ing-TOGETHER-WITH, you(pl)-should-be-BE-ing-TOGETHER-WITH; you(pl)-should-UNDERSTand
Iz:7:9 Iz_7:9_1 Iz_7:9_2 Iz_7:9_3 Iz_7:9_4 Iz_7:9_5 Iz_7:9_6 Iz_7:9_7 Iz_7:9_8 Iz_7:9_9 Iz_7:9_10 Iz_7:9_11 Iz_7:9_12 Iz_7:9_13 Iz_7:9_14 Iz_7:9_15 Iz_7:9_16 Iz_7:9_17 Iz_7:9_18 Iz_7:9_19
Iz:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:10 καὶ προσέθετο κύριος λαλῆσαι τῷ Αχαζ λέγων
Iz:7:10 And the Lord again spoke to Achaz, saying, (Isaiah 7:10 Brenton)
Iz:7:10 I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: (Iz 7:10 BT_4)
Iz:7:10 Καὶ προσέθετο κύριος λαλῆσαι τῷ Αχαζ λέγων
Iz:7:10 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό Ἀχάζ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Iz:7:10 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić Ahaz By mówić/opowiadaj
Iz:7:10 *kai\ prose/Teto ku/rios lalE=sai tO=| *aCHaDZ le/gOn
Iz:7:10 kai proseTeto kyrios lalEsai tO aCHaDZ legOn
Iz:7:10 C VEI_AMI3S N2_NSM VA_AAN RA_DSM N_DSM V1_PAPNSM
Iz:7:10 and also, even, namely to add to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak the Ahaz to say/tell
Iz:7:10 and he/she/it-was-ADD-ed-TO lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) the (dat) Ahaz (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Iz:7:10 Iz_7:10_1 Iz_7:10_2 Iz_7:10_3 Iz_7:10_4 Iz_7:10_5 Iz_7:10_6 Iz_7:10_7
Iz:7:10 x x x x x x x
Iz:7:11 Αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον παρὰ κυρίου θεοῦ σου εἰς βάθος ἢ εἰς ὕψος.
Iz:7:11 Ask for thyself a sign of the Lord thy God, in the depth or in the height. (Isaiah 7:11 Brenton)
Iz:7:11 «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» (Iz 7:11 BT_4)
Iz:7:11 Αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον παρὰ κυρίου θεοῦ σου εἰς βάθος εἰς ὕψος.
Iz:7:11 αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ σημεῖον, -ου, τό παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] βάθο·ς, -ους, τό ἤ[1] εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων
Iz:7:11 By prosić {By pytać} Siebie Znak fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Głębokość Albo Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja
Iz:7:11 *ai)/tEsai seautO=| sEmei=on para\ kuri/ou Teou= sou ei)s ba/Tos E)\ ei)s u(/PSos.
Iz:7:11 aitEsai seautO sEmeion para kyriu Teu su eis baTos E eis hyPSos.
Iz:7:11 VA_AMD2S RD_DSM N2N_ASN P N2_GSM N2_GSM RP_GS P N3E_ASN C P N3E_ASN
Iz:7:11 to ask yourself sign frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you; your/yours(sg) into (+acc) depth or into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance
Iz:7:11 to-ASK, be-you(sg)-ASK-ed!, he/she/it-happens-to-ASK (opt) yourself (dat) sign (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) depth (nom|acc|voc) or into (+acc) height (nom|acc|voc)
Iz:7:11 Iz_7:11_1 Iz_7:11_2 Iz_7:11_3 Iz_7:11_4 Iz_7:11_5 Iz_7:11_6 Iz_7:11_7 Iz_7:11_8 Iz_7:11_9 Iz_7:11_10 Iz_7:11_11 Iz_7:11_12
Iz:7:11 x x x x x x x x x x x x
Iz:7:12 καὶ εἶπεν Αχαζ Οὐ μὴ αἰτήσω οὐδ’ οὐ μὴ πειράσω κύριον.
Iz:7:12 And Achaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord. (Isaiah 7:12 Brenton)
Iz:7:12 Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił, i nie będę wystawiał Pana na próbę». (Iz 7:12 BT_4)
Iz:7:12 καὶ εἶπεν Αχαζ Οὐ μὴ αἰτήσω οὐδ’ οὐ μὴ πειράσω κύριον.
Iz:7:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἀχάζ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:7:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ahaz ??? Przed przydechem mocnym Nie By prosić {By pytać} ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) ??? Przed przydechem mocnym Nie spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:7:12 kai\ ei)=pen *aCHaDZ *ou) mE\ ai)tE/sO ou)d’ ou) mE\ peira/sO ku/rion.
Iz:7:12 kai eipen aCHaDZ u mE aitEsO ud’ u mE peirasO kyrion.
Iz:7:12 C VBI_AAI3S N_NSM D D VF_FAI1S C D D VF_FAI1S N2_ASM
Iz:7:12 and also, even, namely to say/tell Ahaz οὐχ before rough breathing not to ask οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) οὐχ before rough breathing not to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:7:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed Ahaz (indecl) not not I-will-ASK, I-should-ASK neither/nor not not I-will-TRY/ATTEMPT, I-should-TRY/ATTEMPT; I-will-PROVE/TEST, I-should-PROVE/TEST lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:7:12 Iz_7:12_1 Iz_7:12_2 Iz_7:12_3 Iz_7:12_4 Iz_7:12_5 Iz_7:12_6 Iz_7:12_7 Iz_7:12_8 Iz_7:12_9 Iz_7:12_10 Iz_7:12_11
Iz:7:12 x x x x x x x x x x x
Iz:7:13 καὶ εἶπεν Ἀκούσατε δή, οἶκος Δαυιδ· μὴ μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις; καὶ πῶς κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα;
Iz:7:13 And he said, Hear ye now, O house of David; is it a little thing for you to contend with men? and how do ye contend against the Lord? (Isaiah 7:13 Brenton)
Iz:7:13 Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? (Iz 7:13 BT_4)
Iz:7:13 καὶ εἶπεν Ἀκούσατε δή, οἶκος Δαυιδ· μὴ μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις; καὶ πῶς κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα;
Iz:7:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ μή μικρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀγών, -ῶνος, ὁ παρ·έχω (παρ+εχ-, παρ+εξ-, 2nd παρα+σχ-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί πῶς[1] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρ·έχω (παρ+εχ-, παρ+εξ-, 2nd παρα+σχ-, -, -, -) ἀγών, -ῶνος, ὁ
Iz:7:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By słyszeć Naprawdę Dom David Nie Mały [zobacz micro] Ty Walcz By zabezpieczać się Ludzki I też, nawet, mianowicie Jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabezpieczać się Walcz
Iz:7:13 kai\ ei)=pen *)akou/sate dE/, oi)=kos *dauid· mE\ mikro\n u(mi=n a)gO=na pare/CHein a)nTrO/pois; kai\ pO=s kuri/O| pare/CHete a)gO=na;
Iz:7:13 kai eipen akusate dE, oikos dauid· mE mikron hymin agOna pareCHein anTrOpois; kai pOs kyriO pareCHete agOna;
Iz:7:13 C VBI_AAI3S VA_AAD2P x N2_NSM N_GSM D A1A_ASM RP_DP N3W_ASM V1_PAN N2_DPM C D N2_DSM V1_PAI2P N3W_ASM
Iz:7:13 and also, even, namely to say/tell to hear indeed house David not small [see micro] you struggle to provide human and also, even, namely how lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to provide struggle
Iz:7:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed do-HEAR-you(pl)! indeed house (nom) David (indecl) not small ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (dat) struggle (acc) to-be-PROVIDE-ing humans (dat) and how lord (dat); a lord ([Adj] dat) you(pl)-are-PROVIDE-ing, be-you(pl)-PROVIDE-ing! struggle (acc)
Iz:7:13 Iz_7:13_1 Iz_7:13_2 Iz_7:13_3 Iz_7:13_4 Iz_7:13_5 Iz_7:13_6 Iz_7:13_7 Iz_7:13_8 Iz_7:13_9 Iz_7:13_10 Iz_7:13_11 Iz_7:13_12 Iz_7:13_13 Iz_7:13_14 Iz_7:13_15 Iz_7:13_16 Iz_7:13_17
Iz:7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:14 διὰ τοῦτο δώσει κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εμμανουηλ·
Iz:7:14 Therefore the Lord himself shall give you a sign; behold, a virgin shall conceive in the womb, and shall bring forth a son, and thou shalt call his name Emmanuel. (Isaiah 7:14 Brenton)
Iz:7:14 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. (Iz 7:14 BT_4)
Iz:7:14 διὰ τοῦτο δώσει κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εμμανουηλ·
Iz:7:14 διά οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σημεῖον, -ου, τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό παρθένος, -ου, ἡ ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἕξις, -εως, ἡ; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -); ἔξ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εξ+ι-/ath. εξ+ει-, -, -, -, -, -) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Ἐμμανουήλ, ὁ
Iz:7:14 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Ty Znak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dziewiczy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch Dojrzałość ({będzie} później, zwyczaj, praktyka?); by mieć; by być pozwalany; by odchodzić I też, nawet, mianowicie By rodzić Syn I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Emmanuel
Iz:7:14 dia\ tou=to dO/sei ku/rios au)to\s u(mi=n sEmei=on· i)dou\ E( parTe/nos e)n gastri\ e(/Xei kai\ te/Xetai ui(o/n, kai\ kale/seis to\ o)/noma au)tou= *emmanouEl·
Iz:7:14 dia tuto dOsei kyrios autos hymin sEmeion· idu hE parTenos en gastri heXei kai teXetai hyion, kai kaleseis to onoma autu emmanuEl·
Iz:7:14 P RD_ASN VF_FAI3S N2_NSM RD_NSM RP_DP N2N_ASN I RA_NSF N2_NSF P N3_DSF N3I_DSF C VF_FMI3S N2_ASM C VF_FAI2S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_NSM
Iz:7:14 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same you sign to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the virgin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly maturity ({shall} afterward, habit, practice?); to have; to be permitted; to depart and also, even, namely to give birth son and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same Emmanuel
Iz:7:14 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/it/same (nom) you(pl) (dat) sign (nom|acc|voc) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) virgin (nom) in/among/by (+dat) belly (dat) maturity (dat); he/she/it-will-HAVE, you(sg)-will-be-HAVE-ed (classical); you(sg)-are-BE-ing-PERMITTED; you(sg)-are-DEPART-ing and he/she/it-will-be-GIVE-ed-BIRTH son (acc) and you(sg)-will-CALL the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Emmanuel (indecl)
Iz:7:14 Iz_7:14_1 Iz_7:14_2 Iz_7:14_3 Iz_7:14_4 Iz_7:14_5 Iz_7:14_6 Iz_7:14_7 Iz_7:14_8 Iz_7:14_9 Iz_7:14_10 Iz_7:14_11 Iz_7:14_12 Iz_7:14_13 Iz_7:14_14 Iz_7:14_15 Iz_7:14_16 Iz_7:14_17 Iz_7:14_18 Iz_7:14_19 Iz_7:14_20 Iz_7:14_21 Iz_7:14_22
Iz:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:15 βούτυρον καὶ μέλι φάγεται· πρὶν ἢ γνῶναι αὐτὸν ἢ προελέσθαι πονηρὰ ἐκλέξεται τὸ ἀγαθόν·
Iz:7:15 Butter and honey shall he eat, before he knows either to prefer evil or choose the good. (Isaiah 7:15 Brenton)
Iz:7:15 Śmietanę i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. (Iz 7:15 BT_4)
Iz:7:15 βούτυρον καὶ μέλι φάγεται· πρὶν γνῶναι αὐτὸν προελέσθαι πονηρὰ ἐκλέξεται τὸ ἀγαθόν·
Iz:7:15   καί μέλι[τ], -ιτος, τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πρίν ἤ[1] γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -) πονηρός -ά -όν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Iz:7:15 I też, nawet, mianowicie Miód By jeść Wcześniejszy Albo By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo Albo By z góry postanawiać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By wybierać Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Iz:7:15 bou/turon kai\ me/li fa/getai· pri\n E)\ gnO=nai au)to\n E)\ proele/sTai ponEra\ e)kle/Xetai to\ a)gaTo/n·
Iz:7:15 butyron kai meli fagetai· prin E gnOnai auton E proelesTai ponEra ekleXetai to agaTon·
Iz:7:15 N2N_ASN C N3_ASN VF_FMI3S D C VZ_AAN RD_ASM C VB_AMN A1A_APN VF_FMI3S RA_ASN A1_ASN
Iz:7:15 ć and also, even, namely honey to eat prior or to know i.e. recognize. he/she/it/same or to predetermine wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to select the good inherently good, i.e. God-wrought.
Iz:7:15   and honey (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-EAT-ed prior or to-KNOW him/it/same (acc) or to-be-PREDETERMINE-ed wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be-SELECT-ed the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:7:15 Iz_7:15_1 Iz_7:15_2 Iz_7:15_3 Iz_7:15_4 Iz_7:15_5 Iz_7:15_6 Iz_7:15_7 Iz_7:15_8 Iz_7:15_9 Iz_7:15_10 Iz_7:15_11 Iz_7:15_12 Iz_7:15_13 Iz_7:15_14
Iz:7:15 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:16 διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παιδίον ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἀπειθεῖ πονηρίᾳ τοῦ ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαθόν, καὶ καταλειφθήσεται ἡ γῆ, ἣν σὺ φοβῇ ἀπὸ προσώπου τῶν δύο βασιλέων.
Iz:7:16 For before the child shall know good or evil, he refuses evil, to choose the good; and the land shall be forsaken which thou art afraid of because of the two kings. (Isaiah 7:16 Brenton)
Iz:7:16 Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch królów ty się uląkłeś. (Iz 7:16 BT_4)
Iz:7:16 διότι πρὶν γνῶναι τὸ παιδίον ἀγαθὸν κακὸν ἀπειθεῖ πονηρίᾳ τοῦ ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαθόν, καὶ καταλειφθήσεται γῆ, ἣν σὺ φοβῇ ἀπὸ προσώπου τῶν δύο βασιλέων.
Iz:7:16 δι·ότι πρίν ἤ[1] γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἤ[1] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἀ·πειθής -ές; ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) πονηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βασιλεύς, -έως, ὁ
Iz:7:16 Z powodu tego: Tamto Wcześniejszy Albo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dziecko Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Albo Niegodziwie by czynić źle Nieprzekonywany; by być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Bezeceństwo By wybierać Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Ty By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Dwa Król
Iz:7:16 dio/ti pri\n E)\ gnO=nai to\ paidi/on a)gaTo\n E)\ kako\n a)peiTei= ponEri/a| tou= e)kle/XasTai to\ a)gaTo/n, kai\ kataleifTE/setai E( gE=, E(\n su\ fobE=| a)po\ prosO/pou tO=n du/o basile/On.
Iz:7:16 dioti prin E gnOnai to paidion agaTon E kakon apeiTei ponEria tu ekleXasTai to agaTon, kai kataleifTEsetai hE gE, hEn sy fobE apo prosOpu tOn dyo basileOn.
Iz:7:16 C D C VZ_AAN RA_ASN N2N_ASN A1_ASN C A1_ASN A3H_DSM N1A_DSF RA_GSN VA_AMN RA_ASN A1_ASN C VV_FPI3S RA_NSF N1_NSF RR_ASF RP_NS V2_PMS2S P N2N_GSN RA_GPM M N3V_GPM
Iz:7:16 because of this: that prior or to know i.e. recognize. the child good inherently good, i.e. God-wrought. or wickedly to do evil unpersuaded; to disobey when related to the gospel, to disbelieve wickedness the to select the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the earth/land who/whom/which you to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the two king
Iz:7:16 because of this: that prior or to-KNOW the (nom|acc) child (nom|acc|voc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) or wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) unpersuaded ([Adj] dat); he/she/it-is-DISOBEY-ing, you(sg)-are-being-DISOBEY-ed (classical), be-you(sg)-DISOBEY-ing! wickedness (dat) the (gen) to-be-SELECT-ed the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-LEAVE-ed-BEHIND the (nom) earth/land (nom|voc) who/whom/which (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-FEAR-ed, he/she/it-should-be-FEAR-ing, you(sg)-should-be-being-FEAR-ed away from (+gen) face (gen) the (gen) two (nom, acc, gen) kings (gen)
Iz:7:16 Iz_7:16_1 Iz_7:16_2 Iz_7:16_3 Iz_7:16_4 Iz_7:16_5 Iz_7:16_6 Iz_7:16_7 Iz_7:16_8 Iz_7:16_9 Iz_7:16_10 Iz_7:16_11 Iz_7:16_12 Iz_7:16_13 Iz_7:16_14 Iz_7:16_15 Iz_7:16_16 Iz_7:16_17 Iz_7:16_18 Iz_7:16_19 Iz_7:16_20 Iz_7:16_21 Iz_7:16_22 Iz_7:16_23 Iz_7:16_24 Iz_7:16_25 Iz_7:16_26 Iz_7:16_27
Iz:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:17 ἀλλὰ ἐπάξει ὁ θεὸς ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἡμέρας, αἳ οὔπω ἥκασιν ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἀφεῖλεν Εφραιμ ἀπὸ Ιουδα, τὸν βασιλέα τῶν Ἀσσυρίων.
Iz:7:17 But God shall bring upon thee, and upon thy people, and upon the house of thy father, days which have never come, from the day that Ephraim took away from Juda the king of the Assyrians. (Isaiah 7:17 Brenton)
Iz:7:17 Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twego ojca czasy, jakich nie było od chwili odpadnięcia Efraima od Judy. (Iz 7:17 BT_4)
Iz:7:17 ἀλλὰ ἐπάξει θεὸς ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἡμέρας, αἳ οὔπω ἥκασιν ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἀφεῖλεν Εφραιμ ἀπὸ Ιουδα, τὸν βασιλέα τῶν Ἀσσυρίων.
Iz:7:17 ἀλλά ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ οὔπω (οὔ πω) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) Ἐφραίμ, ὁ ἀπό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό  
Iz:7:17 Ale Do na prowadź Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Ojciec Ty; twój/twój(sg) Dzień Kto/, który/, który Nie jeszcze By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By pozbawiać Efraim Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda Król
Iz:7:17 a)lla\ e)pa/Xei o( Teo\s e)pi\ se\ kai\ e)pi\ to\n lao/n sou kai\ e)pi\ to\n oi)=kon tou= patro/s sou E(me/ras, ai(\ ou)/pO E(/kasin a)f’ E(=s E(me/ras a)fei=len *efraim a)po\ *iouda, to\n basile/a tO=n *)assuri/On.
Iz:7:17 alla epaXei ho Teos epi se kai epi ton laon su kai epi ton oikon tu patros su hEmeras, hai upO hEkasin af’ hEs hEmeras afeilen efraim apo iuda, ton basilea tOn assyriOn.
Iz:7:17 C VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM P RP_AS C P RA_ASM N2_ASM RP_GS C P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RP_GS N1A_APF RR_NPF D V1_PAI3P P RR_GSF N1A_GSF VBI_AAI3S N_NSM P N_GSM RA_ASM N3V_ASM RA_GPM N2_GPM
Iz:7:17 but to upon-lead the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house the father you; your/yours(sg) day who/whom/which not yet to have come I have come. I have arrived. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to deprive Ephraim from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Judas/Judah the king the ć
Iz:7:17 but he/she/it-will-UPON-LEAD, you(sg)-will-be-UPON-LEAD-ed (classical) the (nom) god (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) day (gen), days (acc) who/whom/which (nom) not yet they-have-HAVE COME-ed away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) he/she/it-DEPRIVE-ed Ephraim (indecl) away from (+gen) Judas/Judah (gen, voc) the (acc) king (acc) the (gen)  
Iz:7:17 Iz_7:17_1 Iz_7:17_2 Iz_7:17_3 Iz_7:17_4 Iz_7:17_5 Iz_7:17_6 Iz_7:17_7 Iz_7:17_8 Iz_7:17_9 Iz_7:17_10 Iz_7:17_11 Iz_7:17_12 Iz_7:17_13 Iz_7:17_14 Iz_7:17_15 Iz_7:17_16 Iz_7:17_17 Iz_7:17_18 Iz_7:17_19 Iz_7:17_20 Iz_7:17_21 Iz_7:17_22 Iz_7:17_23 Iz_7:17_24 Iz_7:17_25 Iz_7:17_26 Iz_7:17_27 Iz_7:17_28 Iz_7:17_29 Iz_7:17_30 Iz_7:17_31 Iz_7:17_32 Iz_7:17_33
Iz:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:18 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συριεῖ κύριος μυίαις, ὃ κυριεύει μέρους ποταμοῦ Αἰγύπτου, καὶ τῇ μελίσσῃ, ἥ ἐστιν ἐν χώρᾳ Ἀσσυρίων,
Iz:7:18 And it shall come to pass in that day that the Lord shall hiss for the flies, which insect shall rule over a part of the river of Egypt, and for the bee which is in the land of the Assyrians. (Isaiah 7:18 Brenton)
Iz:7:18 W owym dniu zagwiżdże Pan na muchy przy końcu odnóg nilowych w Egipcie i na pszczoły w ziemi asyryjskiej. (Iz 7:18 BT_4)
Iz:7:18 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συριεῖ κύριος μυίαις, κυριεύει μέρους ποταμοῦ Αἰγύπτου, καὶ τῇ μελίσσῃ, ἐστιν ἐν χώρᾳ Ἀσσυρίων,
Iz:7:18 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο συρίζω [LXX] (συριζ-, συρι(ε)·[σ]-, συρι·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ὅς ἥ ὅ κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) μέρο·ς, -ους, τό ποταμός, -οῦ, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν χώρα, -ας, ἡ  
Iz:7:18 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By syczeć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Części/kawałka okolice Rzeka Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}
Iz:7:18 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| suriei= ku/rios mui/ais, o(\ kurieu/ei me/rous potamou= *ai)gu/ptou, kai\ tE=| meli/ssE|, E(/ e)stin e)n CHO/ra| *)assuri/On,
Iz:7:18 kai estai en tE hEmera ekeinE syriei kyrios myiais, ho kyrieuei merus potamu aigyptu, kai tE melissE, hE estin en CHOra assyriOn,
Iz:7:18 C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF2_FAI3S N2_NSM N1A_DPF RR_NSN VF_FAI3S N3E_GSN N2_GSM N2_GSF C RA_DSF N1_DSF RR_NSF V9_PAI3S P N1A_DSF N2_GPM
Iz:7:18 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to hiss lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć who/whom/which to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon part/piece regions river Egypt [country of] and also, even, namely the ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among region realm (clίme); land, country, territory, tract ć
Iz:7:18 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-HISS, you(sg)-will-be-HISS-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is-BE-ing-LORD-OF/OVER, you(sg)-are-being-BE-ed-LORD-OF/OVER (classical) part/piece (gen) river (gen) Egypt (gen) and the (dat)   who/whom/which (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) region (dat)  
Iz:7:18 Iz_7:18_1 Iz_7:18_2 Iz_7:18_3 Iz_7:18_4 Iz_7:18_5 Iz_7:18_6 Iz_7:18_7 Iz_7:18_8 Iz_7:18_9 Iz_7:18_10 Iz_7:18_11 Iz_7:18_12 Iz_7:18_13 Iz_7:18_14 Iz_7:18_15 Iz_7:18_16 Iz_7:18_17 Iz_7:18_18 Iz_7:18_19 Iz_7:18_20 Iz_7:18_21 Iz_7:18_22
Iz:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:19 καὶ ἐλεύσονται πάντες καὶ ἀναπαύσονται ἐν ταῖς φάραγξι τῆς χώρας καὶ ἐν ταῖς τρώγλαις τῶν πετρῶν καὶ εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς πᾶσαν ῥαγάδα καὶ ἐν παντὶ ξύλῳ.
Iz:7:19 And they all shall enter into the clefts of the land, and into the holes of the rocks, and into the caves, and into every ravine. (Isaiah 7:19 Brenton)
Iz:7:19 I przylecą, i wszystkie razem obsiądą parowy potoków i rozpadliny skalne, każdy krzak kolczasty i wszystkie pastwiska. (Iz 7:19 BT_4)
Iz:7:19 καὶ ἐλεύσονται πάντες καὶ ἀναπαύσονται ἐν ταῖς φάραγξι τῆς χώρας καὶ ἐν ταῖς τρώγλαις τῶν πετρῶν καὶ εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς πᾶσαν ῥαγάδα καὶ ἐν παντὶ ξύλῳ.
Iz:7:19 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό καί εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό
Iz:7:19 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By odświeżać się powracaj do życia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skała I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Kryjówka I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
Iz:7:19 kai\ e)leu/sontai pa/ntes kai\ a)napau/sontai e)n tai=s fa/ragXi tE=s CHO/ras kai\ e)n tai=s trO/glais tO=n petrO=n kai\ ei)s ta\ spE/laia kai\ ei)s pa=san r(aga/da kai\ e)n panti\ Xu/lO|.
Iz:7:19 kai eleusontai pantes kai anapausontai en tais faranXi tEs CHOras kai en tais trOglais tOn petrOn kai eis ta spElaia kai eis pasan ragada kai en panti XylO.
Iz:7:19 C VF_FMI3P A3_NPM C VF_FMI3P P RA_DPF N3G_DPF RA_GSF N1A_GSF C P RA_DPF N1_DPF RA_GPM N2_GPM C P RA_APN N2N_APN C P A1S_ASF N3D_APF C P A3_DSN N2N_DSN
Iz:7:19 and also, even, namely to come every all, each, every, the whole of and also, even, namely to refresh revive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? the region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the rock and also, even, namely into (+acc) the hideout and also, even, namely into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross.
Iz:7:19 and they-will-be-COME-ed all (nom|voc) and they-will-be-REFRESH-ed in/among/by (+dat) the (dat) ???s (dat) the (gen) region (gen), regions (acc) and in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) rocks (gen) and into (+acc) the (nom|acc) hideouts (nom|acc|voc) and into (+acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc)   and in/among/by (+dat) every (dat) tree/wooden thing (dat)
Iz:7:19 Iz_7:19_1 Iz_7:19_2 Iz_7:19_3 Iz_7:19_4 Iz_7:19_5 Iz_7:19_6 Iz_7:19_7 Iz_7:19_8 Iz_7:19_9 Iz_7:19_10 Iz_7:19_11 Iz_7:19_12 Iz_7:19_13 Iz_7:19_14 Iz_7:19_15 Iz_7:19_16 Iz_7:19_17 Iz_7:19_18 Iz_7:19_19 Iz_7:19_20 Iz_7:19_21 Iz_7:19_22 Iz_7:19_23 Iz_7:19_24 Iz_7:19_25 Iz_7:19_26 Iz_7:19_27 Iz_7:19_28
Iz:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:20 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ξυρήσει κύριος τῷ ξυρῷ τῷ μεγάλῳ καὶ μεμεθυσμένῳ, ὅ ἐστιν πέραν τοῦ ποταμοῦ βασιλέως Ἀσσυρίων, τὴν κεφαλὴν καὶ τὰς τρίχας τῶν ποδῶν καὶ τὸν πώγωνα ἀφελεῖ.
Iz:7:20 In that day the Lord shall shave with the hired razor of the king of Assyria beyond the river the head, and the hairs of the feet, and will remove the beard. (Isaiah 7:20 Brenton)
Iz:7:20 W owym dniu ogoli Pan brzytwą, wynajętą za Rzeką, głowę i włosy na nogach, także i brodę obetnie. (Iz 7:20 BT_4)
Iz:7:20 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ξυρήσει κύριος τῷ ξυρῷ τῷ μεγάλῳ καὶ μεμεθυσμένῳ, ἐστιν πέραν τοῦ ποταμοῦ βασιλέως Ἀσσυρίων, τὴν κεφαλὴν καὶ τὰς τρίχας τῶν ποδῶν καὶ τὸν πώγωνα ἀφελεῖ.
Iz:7:20 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) καί ὁ ἡ τό   ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)
Iz:7:20 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By golić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By golić Wielki I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany Kto/, który/, który By być W poprzek Rzeka Król Głowa I też, nawet, mianowicie Włosy Stopa I też, nawet, mianowicie By pozbawiać
Iz:7:20 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| XurE/sei ku/rios tO=| XurO=| tO=| mega/lO| kai\ memeTusme/nO|, o(/ e)stin pe/ran tou= potamou= basile/Os *)assuri/On, tE\n kefalE\n kai\ ta\s tri/CHas tO=n podO=n kai\ to\n pO/gOna a)felei=.
Iz:7:20 en tE hEmera ekeinE XyrEsei kyrios tO XyrO tO megalO kai memeTysmenO, ho estin peran tu potamu basileOs assyriOn, tEn kefalEn kai tas triCHas tOn podOn kai ton pOgOna afelei.
Iz:7:20 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FAI3S N2_NSM RA_DSN N2N_DSN RA_DSN A1_DSN C VM_XMPDSN RR_NSM V9_PAI3S D RA_GSM N2_GSM N3V_GSM N2_GSM RA_ASF N1_ASF C RA_APF N3_APF RA_GPM N3D_GPM C RA_ASM N3W_ASM VF2_FAI3S
Iz:7:20 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to shave lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to shave the great and also, even, namely to get drunk who/whom/which to be across the river king ć the head and also, even, namely the hair the foot and also, even, namely the ć to deprive
Iz:7:20 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-SHAVE, you(sg)-will-be-SHAVE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) he/she/it-happens-to-be-SHAVE-ing (opt) the (dat) great ([Adj] dat) and having-been-GET-ed-DRUNK (dat) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is across the (gen) river (gen) king (gen)   the (acc) head (acc) and the (acc) hairs (acc) the (gen) feet (gen) and the (acc)   he/she/it-will-DEPRIVE, you(sg)-will-be-DEPRIVE-ed (classical)
Iz:7:20 Iz_7:20_1 Iz_7:20_2 Iz_7:20_3 Iz_7:20_4 Iz_7:20_5 Iz_7:20_6 Iz_7:20_7 Iz_7:20_8 Iz_7:20_9 Iz_7:20_10 Iz_7:20_11 Iz_7:20_12 Iz_7:20_13 Iz_7:20_14 Iz_7:20_15 Iz_7:20_16 Iz_7:20_17 Iz_7:20_18 Iz_7:20_19 Iz_7:20_20 Iz_7:20_21 Iz_7:20_22 Iz_7:20_23 Iz_7:20_24 Iz_7:20_25 Iz_7:20_26 Iz_7:20_27 Iz_7:20_28 Iz_7:20_29 Iz_7:20_30
Iz:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:21 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θρέψει ἄνθρωπος δάμαλιν βοῶν καὶ δύο πρόβατα,
Iz:7:21 And it shall come to pass in that day, that a man shall rear a heifer, and two sheep. (Isaiah 7:21 Brenton)
Iz:7:21 W owym dniu każdy będzie hodował sztukę bydła i dwie owce, (Iz 7:21 BT_4)
Iz:7:21 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θρέψει ἄνθρωπος δάμαλιν βοῶν καὶ δύο πρόβατα,
Iz:7:21 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ δάμαλις, -εως, ἡ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)
Iz:7:21 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By żywić się Ludzki Jałówka Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć I też, nawet, mianowicie Dwa Owca (sheepfold)
Iz:7:21 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| Tre/PSei a)/nTrOpos da/malin boO=n kai\ du/o pro/bata,
Iz:7:21 kai estai en tE hEmera ekeinE TrePSei anTrOpos damalin boOn kai dyo probata,
Iz:7:21 C VF_FAI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FAI3S N2_NSM N3I_ASF N3_GPM C M N2N_APN
Iz:7:21 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to feed human heifer ox; outcry; to bellow and also, even, namely two sheep (sheepfold)
Iz:7:21 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-FEED, you(sg)-will-be-FEED-ed (classical) human (nom) heifer (acc) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and two (nom, acc, gen) sheep (nom|acc|voc)
Iz:7:21 Iz_7:21_1 Iz_7:21_2 Iz_7:21_3 Iz_7:21_4 Iz_7:21_5 Iz_7:21_6 Iz_7:21_7 Iz_7:21_8 Iz_7:21_9 Iz_7:21_10 Iz_7:21_11 Iz_7:21_12 Iz_7:21_13
Iz:7:21 x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:22 καὶ ἔσται ἀπὸ τοῦ πλεῖστον ποιεῖν γάλα βούτυρον καὶ μέλι φάγεται πᾶς ὁ καταλειφθεὶς ἐπὶ τῆς γῆς.
Iz:7:22 And it shall come to pass from their drinking an abundance of milk, that every one that is left on the land shall eat butter and honey. (Isaiah 7:22 Brenton)
Iz:7:22 a dzięki obfitemu udojowi mleka będzie jadł śmietanę. Zaiste, śmietanę i miód jeść będzie każdy pozostały w kraju. (Iz 7:22 BT_4)
Iz:7:22 καὶ ἔσται ἀπὸ τοῦ πλεῖστον ποιεῖν γάλα βούτυρον καὶ μέλι φάγεται πᾶς καταλειφθεὶς ἐπὶ τῆς γῆς.
Iz:7:22 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό πλεῖστος -η -ον (Superl. of πολύς) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) γάλα[κτ], -ακτος, τό   καί μέλι[τ], -ιτος, τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:7:22 I też, nawet, mianowicie By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najwięcej By czynić/rób Mleko I też, nawet, mianowicie Miód By jeść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Iz:7:22 kai\ e)/stai a)po\ tou= plei=ston poiei=n ga/la bou/turon kai\ me/li fa/getai pa=s o( kataleifTei\s e)pi\ tE=s gE=s.
Iz:7:22 kai estai apo tu pleiston poiein gala butyron kai meli fagetai pas ho kataleifTeis epi tEs gEs.
Iz:7:22 C VF_FMI3S P RA_GSM A1_ASMS V2_PAN N3_ASN N2N_ASN C N3_ASN VF_FMI3S A3_NSM RA_NSM VV_APPNSM P RA_GSF N1_GSF
Iz:7:22 and also, even, namely to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the most to do/make milk ć and also, even, namely honey to eat every all, each, every, the whole of the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Iz:7:22 and he/she/it-will-be away from (+gen) the (gen) most (acc, nom|acc|voc) to-be-DO/MAKE-ing milk (nom|acc|voc)   and honey (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-EAT-ed every (nom|voc) the (nom) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Iz:7:22 Iz_7:22_1 Iz_7:22_2 Iz_7:22_3 Iz_7:22_4 Iz_7:22_5 Iz_7:22_6 Iz_7:22_7 Iz_7:22_8 Iz_7:22_9 Iz_7:22_10 Iz_7:22_11 Iz_7:22_12 Iz_7:22_13 Iz_7:22_14 Iz_7:22_15 Iz_7:22_16 Iz_7:22_17
Iz:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:23 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πᾶς τόπος, οὗ ἐὰν ὦσιν χίλιαι ἄμπελοι χιλίων σίκλων, εἰς χέρσον ἔσονται καὶ εἰς ἄκανθαν·
Iz:7:23 And it shall come to pass in that day, for every place where there shall be a thousand vines at a thousand shekels, they shall become barren land and thorns. (Isaiah 7:23 Brenton)
Iz:7:23 W owym dniu wszelki obszar, tam gdzie jest tysiąc winnych szczepów wartości tysiąca syklów srebrnych, będzie pastwą głogu i cierni. (Iz 7:23 BT_4)
Iz:7:23 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πᾶς τόπος, οὗ ἐὰν ὦσιν χίλιαι ἄμπελοι χιλίων σίκλων, εἰς χέρσον ἔσονται καὶ εἰς ἄκανθαν·
Iz:7:23 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χίλιοι -αι -α ἄμπελος, -ου, ἡ χίλιοι -αι -α   εἰς[1]   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί εἰς[1] ἄκανθα, -ης, ἡ
Iz:7:23 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być Tysiąc Winorośl Tysiąc Do (+przyspieszenie) By być I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Cierń (roślina {fabryka} ciernia)
Iz:7:23 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| pa=s to/pos, ou(= e)a\n O)=sin CHi/liai a)/mpeloi CHili/On si/klOn, ei)s CHe/rson e)/sontai kai\ ei)s a)/kanTan·
Iz:7:23 kai estai en tE hEmera ekeinE pas topos, hu ean Osin CHiliai ampeloi CHiliOn siklOn, eis CHerson esontai kai eis akanTan·
Iz:7:23 C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF A3_NSM N2_NSM RR_GSM C N3T_DPN A1A_NPF N2_NPF A1A_GPF N2_GPM P N2_ASF VF_FMI3P C P N1A_ASF
Iz:7:23 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that every all, each, every, the whole of place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be thousand grapevine thousand ć into (+acc) ć to be and also, even, namely into (+acc) thorn (thorn plant)
Iz:7:23 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) every (nom|voc) place (nom) where; who/whom/which (gen) if-ever they-should-be thousand (nom|voc) grapevines (nom|voc) thousand (gen)   into (+acc)   they-will-be and into (+acc) thorn (acc)
Iz:7:23 Iz_7:23_1 Iz_7:23_2 Iz_7:23_3 Iz_7:23_4 Iz_7:23_5 Iz_7:23_6 Iz_7:23_7 Iz_7:23_8 Iz_7:23_9 Iz_7:23_10 Iz_7:23_11 Iz_7:23_12 Iz_7:23_13 Iz_7:23_14 Iz_7:23_15 Iz_7:23_16 Iz_7:23_17 Iz_7:23_18 Iz_7:23_19 Iz_7:23_20 Iz_7:23_21
Iz:7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:24 μετὰ βέλους καὶ τοξεύματος εἰσελεύσονται ἐκεῖ, ὅτι χέρσος καὶ ἄκανθα ἔσται πᾶσα ἡ γῆ.
Iz:7:24 Men shall enter thither with arrow and bow; for all the land shall be barren ground and thorns. (Isaiah 7:24 Brenton)
Iz:7:24 Ze strzałami i z łukiem wejdzie tam myśliwy, bo cała ziemia będzie pokryta głogiem i cierniami. (Iz 7:24 BT_4)
Iz:7:24 μετὰ βέλους καὶ τοξεύματος εἰσελεύσονται ἐκεῖ, ὅτι χέρσος καὶ ἄκανθα ἔσται πᾶσα γῆ.
Iz:7:24 μετά βέλο·ς, -ους, τό καί   εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ ὅτι   καί ἄκανθα, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:7:24 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Żądła strzała I też, nawet, mianowicie By wchodzić Tam Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie Cierń (roślina {fabryka} ciernia) By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Iz:7:24 meta\ be/lous kai\ toXeu/matos ei)seleu/sontai e)kei=, o(/ti CHe/rsos kai\ a)/kanTa e)/stai pa=sa E( gE=.
Iz:7:24 meta belus kai toXeumatos eiseleusontai ekei, hoti CHersos kai akanTa estai pasa hE gE.
Iz:7:24 P N3E_GSN C N3M_GSM VF_FMI3P D C N2_NSF C N1A_NSF VF_FMI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF
Iz:7:24 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing dart arrow and also, even, namely ć to enter there because/that ć and also, even, namely thorn (thorn plant) to be every all, each, every, the whole of the earth/land
Iz:7:24 after (+acc), with (+gen) dart (gen) and   they-will-be-ENTER-ed there because/that   and thorn (nom|voc) he/she/it-will-be every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc)
Iz:7:24 Iz_7:24_1 Iz_7:24_2 Iz_7:24_3 Iz_7:24_4 Iz_7:24_5 Iz_7:24_6 Iz_7:24_7 Iz_7:24_8 Iz_7:24_9 Iz_7:24_10 Iz_7:24_11 Iz_7:24_12 Iz_7:24_13 Iz_7:24_14
Iz:7:24 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:7:25 καὶ πᾶν ὄρος ἀροτριώμενον ἀροτριαθήσεται, καὶ οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐκεῖ φόβος· ἔσται γὰρ ἀπὸ τῆς χέρσου καὶ ἀκάνθης εἰς βόσκημα προβάτου καὶ εἰς καταπάτημα βοός.
Iz:7:25 And every mountain shall be certainly ploughed: there shall no fear come thither: for there shall be from among the barren ground and thorns that whereon cattle shall feed and oxen shall tread. (Isaiah 7:25 Brenton)
Iz:7:25 A we wszystkie góry, które się uprawiało motyką, nikt się nie zapuści, bojąc się głogu i cierni; posłużą one na wygon dla wołów i do deptania przez trzodę». (Iz 7:25 BT_4)
Iz:7:25 καὶ πᾶν ὄρος ἀροτριώμενον ἀροτριαθήσεται, καὶ οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐκεῖ φόβος· ἔσται γὰρ ἀπὸ τῆς χέρσου καὶ ἀκάνθης εἰς βόσκημα προβάτου καὶ εἰς καταπάτημα βοός.
Iz:7:25 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἀροτριάω (αροτρι(α)-, αροτρια·σ-, αροτρια·σ-, -, -, αροτρια·θ-) ἀροτριάω (αροτρι(α)-, αροτρια·σ-, αροτρια·σ-, -, -, αροτρια·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ φόβος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ἀπό ὁ ἡ τό   καί ἄκανθα, -ης, ἡ εἰς[1]   πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί εἰς[1]   βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ
Iz:7:25 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź By orać ziemię By orać ziemię I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do zbliżanie siebie Tam Obawa [zobacz fobię] By być Dla odtąd, jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Cierń (roślina {fabryka} ciernia) Do (+przyspieszenie) Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Wół; Boaz
Iz:7:25 kai\ pa=n o)/ros a)rotriO/menon a)rotriaTE/setai, kai\ ou) mE\ e)pe/lTE| e)kei= fo/bos· e)/stai ga\r a)po\ tE=s CHe/rsou kai\ a)ka/nTEs ei)s bo/skEma proba/tou kai\ ei)s katapa/tEma boo/s.
Iz:7:25 kai pan oros arotriOmenon arotriaTEsetai, kai u mE epelTE ekei fobos· estai gar apo tEs CHersu kai akanTEs eis boskEma probatu kai eis katapatEma boos.
Iz:7:25 C A3_NSN N3E_ASN V3_PMPASM VC_FPI3S C D D VB_AAS3S D N2_NSM VF_FMI3S x P RA_GSF N2_GSF C N1_GSF P N3M_NSN N2N_GSN C P N3M_NSN N3_GSM
Iz:7:25 and also, even, namely every all, each, every, the whole of mount to plow to plow and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to oncoming there fear [see phobia] to be for since, as from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely thorn (thorn plant) into (+acc) ć sheep (sheepfold) and also, even, namely into (+acc) ć ox; Boaz
Iz:7:25 and every (nom|acc|voc) mount (nom|acc|voc) while being-PLOW-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-PLOW-ed and not not he/she/it-should-ONCOMING there fear (nom) he/she/it-will-be for away from (+gen) the (gen)   and thorn (gen) into (+acc)   sheep (gen) and into (+acc)   ox (gen); Boaz (indecl)
Iz:7:25 Iz_7:25_1 Iz_7:25_2 Iz_7:25_3 Iz_7:25_4 Iz_7:25_5 Iz_7:25_6 Iz_7:25_7 Iz_7:25_8 Iz_7:25_9 Iz_7:25_10 Iz_7:25_11 Iz_7:25_12 Iz_7:25_13 Iz_7:25_14 Iz_7:25_15 Iz_7:25_16 Iz_7:25_17 Iz_7:25_18 Iz_7:25_19 Iz_7:25_20 Iz_7:25_21 Iz_7:25_22 Iz_7:25_23 Iz_7:25_24 Iz_7:25_25
Iz:7:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x