Iz:63:1 Τίς οὗτος ὁ παραγινόμενος ἐξ Εδωμ, ἐρύθημα ἱματίων ἐκ Βοσορ, οὕτως ὡραῖος ἐν στολῇ βίᾳ μετὰ ἰσχύος; ἐγὼ διαλέγομαι δικαιοσύνην καὶ κρίσιν σωτηρίου.
Iz:63:1 Who is this that is come from Edom, with red garments from Bosor? thus fair in his apparel, with mighty strength? I speak of righteousness and saving judgment. (Isaiah 63:1 Brenton)
Iz:63:1 Któż to jest Ten, który przybywa z Edomu, z Bosry idzie w szatach szkarłatnych? Ten wspaniały w swoim odzieniu, który kroczy z wielką swą mocą? - To Ja jestem tym, który mówi sprawiedliwie, potężny w wybawianiu. - (Iz 63:1 BT_4)
Iz:63:1 Τίς οὗτος παραγινόμενος ἐξ Εδωμ, ἐρύθημα ἱματίων ἐκ Βοσορ, οὕτως ὡραῖος ἐν στολῇ βίᾳ μετὰ ἰσχύος; ἐγὼ διαλέγομαι δικαιοσύνην καὶ κρίσιν σωτηρίου.
Iz:63:1 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐκ     ἱμάτιον, -ου, τό ἐκ Βοσόρ, ὁ οὕτως/οὕτω ὡραῖος -α -ον ἐν στολή, -ῆς, ἡ βία, -ας, ἡ μετά ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·λέγομαι (δια+λεγ-, -, δια+λεξ-, -, -, δια+λεχ·θ-/δια+λεγ·[θ]-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί κρίσις, -εως, ἡ σωτήριος -ον
Iz:63:1 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ubierająca część garderoby, płaszcz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Bosor thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Aktualny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szyku uniform, kostium, prośba Siła (gwałtowność) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siła Ja By rozumować wydawać, trzymać rozmowę z, dyskutować, wydawać, wykładać, mówić artykułowanie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Oszczędność
Iz:63:1 *ti/s ou(=tos o( paragino/menos e)X *edOm, e)ru/TEma i(mati/On e)k *bosor, ou(/tOs O(rai=os e)n stolE=| bi/a| meta\ i)sCHu/os; e)gO\ diale/gomai dikaiosu/nEn kai\ kri/sin sOtEri/ou.
Iz:63:1 tis hutos ho paraginomenos eX edOm, eryTEma himatiOn ek bosor, hutOs hOraios en stolE bia meta isCHyos; egO dialegomai dikaiosynEn kai krisin sOtEriu.
Iz:63:1 RI_NSM RD_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P N_GSM N3M_ASN N2N_GPN P N_GSM D A1A_NSM P N1_DSF N1A_DSF P N3U_GSF RP_NS V1_PMI1S N1_ASF C N3I_ASF N2N_GSN
Iz:63:1 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near out of (+gen) ἐξ before vowels ć ć clothing garment, cloak out of (+gen) ἐξ before vowels Bosor thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] timely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among array uniform, costume, suit force (violence) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing strength I to reason to discourse, hold talk with, discuss, discourse, lecture, speak articulately righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit saving
Iz:63:1 who/what/why (nom) this (nom) the (nom) while being-COME-ed-INTO-BEING (nom) out of (+gen)     clothings (gen) out of (+gen) Bosor (indecl) thusly/like this timely ([Adj] nom) in/among/by (+dat) array (dat) force (dat) after (+acc), with (+gen) strength (gen) I (nom) I-am-being-REASON-ed righteousness (acc) and judgment (acc) saving ([Adj] gen)
Iz:63:1 Iz_63:1_1 Iz_63:1_2 Iz_63:1_3 Iz_63:1_4 Iz_63:1_5 Iz_63:1_6 Iz_63:1_7 Iz_63:1_8 Iz_63:1_9 Iz_63:1_10 Iz_63:1_11 Iz_63:1_12 Iz_63:1_13 Iz_63:1_14 Iz_63:1_15 Iz_63:1_16 Iz_63:1_17 Iz_63:1_18 Iz_63:1_19 Iz_63:1_20 Iz_63:1_21 Iz_63:1_22 Iz_63:1_23
Iz:63:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:2 διὰ τί σου ἐρυθρὰ τὰ ἱμάτια καὶ τὰ ἐνδύματά σου ὡς ἀπὸ πατητοῦ ληνοῦ;
Iz:63:2 Wherefore are thy garments red, and thy raiment as if fresh from a trodden winepress? (Isaiah 63:2 Brenton)
Iz:63:2 Dlaczego krwawa jest Twoja suknia i szaty Twe jak u tego, co wygniata winogrona w tłoczni? - (Iz 63:2 BT_4)
Iz:63:2 διὰ τί σου ἐρυθρὰ τὰ ἱμάτια καὶ τὰ ἐνδύματά σου ὡς ἀπὸ πατητοῦ ληνοῦ;
Iz:63:2 διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐρυθρός -ά -όν ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό ἔν·δυμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ἀπό   ληνός, -οῦ, ἡ
Iz:63:2 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg) Czerwony (trzcina?) Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie Szata klerykalna {urzędnicza} część garderoby (specjalnie jeden używany podczas religijnej ceremonii) część garderoby, odzież, zwyczaj, odzież Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tłocznia do wina
Iz:63:2 dia\ ti/ sou e)ruTra\ ta\ i(ma/tia kai\ ta\ e)ndu/mata/ sou O(s a)po\ patEtou= lEnou=;
Iz:63:2 dia ti su eryTra ta himatia kai ta endymata su hOs apo patEtu lEnu;
Iz:63:2 P RI_ASN RP_GS A1A_APN RA_APN N2N_APN C RA_APN N3M_APN RP_GS D P A1_GSM N2_GSF
Iz:63:2 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg) red (reed?) the clothing garment, cloak and also, even, namely the vestment clerical garment (especially one worn during a religious ceremony) garment, habiliment, habit, raiment you; your/yours(sg) as/like from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć winepress
Iz:63:2 because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) red ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) and the (nom|acc) vesture (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like away from (+gen)   winepress (gen)
Iz:63:2 Iz_63:2_1 Iz_63:2_2 Iz_63:2_3 Iz_63:2_4 Iz_63:2_5 Iz_63:2_6 Iz_63:2_7 Iz_63:2_8 Iz_63:2_9 Iz_63:2_10 Iz_63:2_11 Iz_63:2_12 Iz_63:2_13 Iz_63:2_14
Iz:63:2 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:3 πλήρης καταπεπατημένης, καὶ τῶν ἐθνῶν οὐκ ἔστιν ἀνὴρ μετ’ ἐμοῦ, καὶ κατεπάτησα αὐτοὺς ἐν θυμῷ καὶ κατέθλασα αὐτοὺς ὡς γῆν καὶ κατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν.
Iz:63:3 I am full of trodden grape, and of the nations there is not a man with me; and I trampled them in my fury, and dashed them to pieces as earth, and brought down their blood to the earth. (Isaiah 63:3 Brenton)
Iz:63:3 Sam jeden wygniatałem je do kadzi, z narodów - ani jednego nie było ze Mną. Tłoczyłem je w moim gniewie i deptałem je w mojej porywczości. Posoka ich obryzgała Mi szaty i poplamiłem sobie całe odzienie. (Iz 63:3 BT_4)
Iz:63:3 πλήρης καταπεπατημένης, καὶ τῶν ἐθνῶν οὐκ ἔστιν ἀνὴρ μετ’ ἐμοῦ, καὶ κατεπάτησα αὐτοὺς ἐν θυμῷ καὶ κατέθλασα αὐτοὺς ὡς γῆν καὶ κατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν.
Iz:63:3 πλήρης -ες κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί κατα·θλάω [LXX] (-, -, κατα+θλα·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:63:3 Pełny By deptać/stąpanie I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By deptać/stąpanie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I też, nawet, mianowicie By gnieść się On/ona/to/to samo Jak/jak Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał Krew On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia
Iz:63:3 plE/rEs katapepatEme/nEs, kai\ tO=n e)TnO=n ou)k e)/stin a)nE\r met’ e)mou=, kai\ katepa/tEsa au)tou\s e)n TumO=| kai\ kate/Tlasa au)tou\s O(s gE=n kai\ katE/gagon to\ ai(=ma au)tO=n ei)s gE=n.
Iz:63:3 plErEs katapepatEmenEs, kai tOn eTnOn uk estin anEr met’ emu, kai katepatEsa autus en TymO kai kateTlasa autus hOs gEn kai katEgagon to haima autOn eis gEn.
Iz:63:3 A3H_NSM V2_PMPGSF C RA_GPN N3E_GPN D V9_PAI3S N3_NSM P RP_GS C VAI_AAI1S RD_APM P N2_DSM C VAI_AAI1S RD_APM D N1_ASF C VBI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RD_GPM P N1_ASF
Iz:63:3 full to trample/tread and also, even, namely the nation [see ethnic] οὐχ before rough breathing to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to trample/tread he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely to crush he/she/it/same as/like earth/land and also, even, namely to bring down brought back the blood he/she/it/same into (+acc) earth/land
Iz:63:3 full ([Adj] nom) having-been-TRAMPLE/TREAD-ed (gen) and the (gen) nations (gen) not he/she/it-is man, husband (nom) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and I-TRAMPLE/TREAD-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) wrath (dat) and I-CRUSH-ed them/same (acc) as/like earth/land (acc) and I-BRING DOWN-ed, they-BRING DOWN-ed the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) earth/land (acc)
Iz:63:3 Iz_63:3_1 Iz_63:3_2 Iz_63:3_3 Iz_63:3_4 Iz_63:3_5 Iz_63:3_6 Iz_63:3_7 Iz_63:3_8 Iz_63:3_9 Iz_63:3_10 Iz_63:3_11 Iz_63:3_12 Iz_63:3_13 Iz_63:3_14 Iz_63:3_15 Iz_63:3_16 Iz_63:3_17 Iz_63:3_18 Iz_63:3_19 Iz_63:3_20 Iz_63:3_21 Iz_63:3_22 Iz_63:3_23 Iz_63:3_24 Iz_63:3_25 Iz_63:3_26 Iz_63:3_27
Iz:63:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:4 ἡμέρα γὰρ ἀνταποδόσεως ἐπῆλθεν αὐτοῖς, καὶ ἐνιαυτὸς λυτρώσεως πάρεστιν.
Iz:63:4 For the day of recompence has come upon them, and the year of redemption is at hand. (Isaiah 63:4 Brenton)
Iz:63:4 Albowiem dzień pomsty był w moim sercu i nadszedł rok mojej odpłaty. (Iz 63:4 BT_4)
Iz:63:4 ἡμέρα γὰρ ἀνταποδόσεως ἐπῆλθεν αὐτοῖς, καὶ ἐνιαυτὸς λυτρώσεως πάρεστιν.
Iz:63:4 ἡμέρα, -ας -ἡ γάρ ἀντ·από·δοσις, -εως, ἡ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ λύτρωσις, -εως, ἡ πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:63:4 Dzień Dla odtąd, jak Nagroda Do zbliżanie siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Rok Wykupienie By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli
Iz:63:4 E(me/ra ga\r a)ntapodo/seOs e)pE=lTen au)toi=s, kai\ e)niauto\s lutrO/seOs pa/restin.
Iz:63:4 hEmera gar antapodoseOs epElTen autois, kai eniautos lytrOseOs parestin.
Iz:63:4 N1A_NSF x N3I_GSF VBI_AAI3S RD_DPM C N2_NSM N3I_GSF V9_PAI3S
Iz:63:4 day for since, as reward to oncoming he/she/it/same and also, even, namely year redemption to be present/here to be present, to have come
Iz:63:4 day (nom|voc) for reward (gen) he/she/it-ONCOMING-ed them/same (dat) and year (nom) redemption (gen) he/she/it-is-BE-ing-PRESENT/HERE
Iz:63:4 Iz_63:4_1 Iz_63:4_2 Iz_63:4_3 Iz_63:4_4 Iz_63:4_5 Iz_63:4_6 Iz_63:4_7 Iz_63:4_8 Iz_63:4_9
Iz:63:4 x x x x x x x x x
Iz:63:5 καὶ ἐπέβλεψα, καὶ οὐδεὶς βοηθός· καὶ προσενόησα, καὶ οὐθεὶς ἀντελαμβάνετο· καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ὁ βραχίων μου, καὶ ὁ θυμός μου ἐπέστη.
Iz:63:5 And I looked, and there was no helper; and I observed, and none upheld: therefore my arm delivered them, and mine anger drew nigh. (Isaiah 63:5 Brenton)
Iz:63:5 Rozglądałem się: nikt nie pomagał. Zdumiewałem się, a nie było, kto by podtrzymał. Wówczas moje ramię przyszło Mi w pomoc i podtrzymała Mnie moja zapalczywość. (Iz 63:5 BT_4)
Iz:63:5 καὶ ἐπέβλεψα, καὶ οὐδεὶς βοηθός· καὶ προσενόησα, καὶ οὐθεὶς ἀντελαμβάνετο· καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς βραχίων μου, καὶ θυμός μου ἐπέστη.
Iz:63:5 καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν βοηθός -όν καί προσ·νοέω [LXX] (προσ+νο(ε)-, προσ+νοη·σ-, προσ+νοη·σ-, -, -, -) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -)
Iz:63:5 I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) Pomocny I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) By zbaczać bliski [anty biorą] I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo Ręka {Broń} Ja I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja By ulegać odroczeniu
Iz:63:5 kai\ e)pe/blePSa, kai\ ou)dei\s boETo/s· kai\ proseno/Esa, kai\ ou)Tei\s a)ntelamba/neto· kai\ e)rru/sato au)tou\s o( braCHi/On mou, kai\ o( Tumo/s mou e)pe/stE.
Iz:63:5 kai epeblePSa, kai udeis boETos· kai prosenoEsa, kai uTeis antelambaneto· kai errysato autus ho braCHiOn mu, kai ho Tymos mu epestE.
Iz:63:5 C VAI_AAI1S C A3_NSM N2_NSM C VAI_AAI1S C A3_NSM V1I_IMI3S C VAI_AMI3S RD_APM RA_NSM N3N_NSM RP_GS C RA_NSM N2_NSM RP_GS VHI_AAI3S
Iz:63:5 and also, even, namely to look upon overlook, look attentively and also, even, namely not one (nothing, no one) helpful and also, even, namely to ??? and also, even, namely not one (nothing, no one) to deflect toward [anti-take] and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same the arm I and also, even, namely the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I to stand over
Iz:63:5 and I-LOOK UPON-ed and not one (nom) helpful ([Adj] nom) and I-???-ed and not one (nom) he/she/it-was-being-DEFLECT-ed-TOWARD and he/she/it-was-DELIVER-ed them/same (acc) the (nom) arm (nom) me (gen) and the (nom) wrath (nom) me (gen) he/she/it-STand-ed-OVER
Iz:63:5 Iz_63:5_1 Iz_63:5_2 Iz_63:5_3 Iz_63:5_4 Iz_63:5_5 Iz_63:5_6 Iz_63:5_7 Iz_63:5_8 Iz_63:5_9 Iz_63:5_10 Iz_63:5_11 Iz_63:5_12 Iz_63:5_13 Iz_63:5_14 Iz_63:5_15 Iz_63:5_16 Iz_63:5_17 Iz_63:5_18 Iz_63:5_19 Iz_63:5_20 Iz_63:5_21
Iz:63:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:6 καὶ κατεπάτησα αὐτοὺς τῇ ὀργῇ μου καὶ κατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν.
Iz:63:6 And I trampled them in mine anger, and brought down their blood to the earth. (Isaiah 63:6 Brenton)
Iz:63:6 Zdeptałem ludy w moim rozgniewaniu, starłem je w mojej zapalczywości, sprawiłem, że krew ich spłynęła na ziemię. (Iz 63:6 BT_4)
Iz:63:6 καὶ κατεπάτησα αὐτοὺς τῇ ὀργῇ μου καὶ κατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν.
Iz:63:6 καί κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:63:6 I też, nawet, mianowicie By deptać/stąpanie On/ona/to/to samo Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał Krew On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia
Iz:63:6 kai\ katepa/tEsa au)tou\s tE=| o)rgE=| mou kai\ katE/gagon to\ ai(=ma au)tO=n ei)s gE=n.
Iz:63:6 kai katepatEsa autus tE orgE mu kai katEgagon to haima autOn eis gEn.
Iz:63:6 C VAI_AAI1S RD_APM RA_DSF N1_DSF RP_GS C VBI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RD_GPM P N1_ASF
Iz:63:6 and also, even, namely to trample/tread he/she/it/same the wrath fume, anger, rage I and also, even, namely to bring down brought back the blood he/she/it/same into (+acc) earth/land
Iz:63:6 and I-TRAMPLE/TREAD-ed them/same (acc) the (dat) wrath (dat) me (gen) and I-BRING DOWN-ed, they-BRING DOWN-ed the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) earth/land (acc)
Iz:63:6 Iz_63:6_1 Iz_63:6_2 Iz_63:6_3 Iz_63:6_4 Iz_63:6_5 Iz_63:6_6 Iz_63:6_7 Iz_63:6_8 Iz_63:6_9 Iz_63:6_10 Iz_63:6_11 Iz_63:6_12 Iz_63:6_13
Iz:63:6 x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:7 Τὸν ἔλεον κυρίου ἐμνήσθην, τὰς ἀρετὰς κυρίου ἐν πᾶσιν, οἷς ὁ κύριος ἡμῖν ἀνταποδίδωσιν· κύριος κριτὴς ἀγαθὸς τῷ οἴκῳ Ισραηλ, ἐπάγει ἡμῖν κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ.
Iz:63:7 I remembered the mercy of the Lord, the praises of the Lord in all things wherein he recompenses us. The Lord is a good judge to the house of Israel; he deals with us according to his mercy, and according to the abundance of his righteousness. (Isaiah 63:7 Brenton)
Iz:63:7 Sławić będę dobrodziejstwa Pańskie, chwalebne czyny Pana, wszystko, co nam Pan wyświadczył, i wielką dobroć dla domu Izraela, jaką nam okazał w swoim miłosierdziu i według mnóstwa swoich łask. (Iz 63:7 BT_4)
Iz:63:7 Τὸν ἔλεον κυρίου ἐμνήσθην, τὰς ἀρετὰς κυρίου ἐν πᾶσιν, οἷς κύριος ἡμῖν ἀνταποδίδωσιν· κύριος κριτὴς ἀγαθὸς τῷ οἴκῳ Ισραηλ, ἐπάγει ἡμῖν κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ.
Iz:63:7 ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἀρετή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κριτής, -οῦ, ὁ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:63:7 Litość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pamiętać/stawaj się uważającym z Cnota Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja By spłacać nagrodę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sądź [zobacz krytyka] Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Dom Izrael Do na prowadź Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Litość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo
Iz:63:7 *to\n e)/leon kuri/ou e)mnE/sTEn, ta\s a)reta\s kuri/ou e)n pa=sin, oi(=s o( ku/rios E(mi=n a)ntapodi/dOsin· ku/rios kritE\s a)gaTo\s tO=| oi)/kO| *israEl, e)pa/gei E(mi=n kata\ to\ e)/leos au)tou= kai\ kata\ to\ plE=Tos tE=s dikaiosu/nEs au)tou=.
Iz:63:7 ton eleon kyriu emnEsTEn, tas aretas kyriu en pasin, hois ho kyrios hEmin antapodidOsin· kyrios kritEs agaTos tO oikO israEl, epagei hEmin kata to eleos autu kai kata to plETos tEs dikaiosynEs autu.
Iz:63:7 RA_ASM N3E_ASN N2_GSM VSI_API1S RA_APF N1_APF N2_GSM P A3_DPM RR_DPM RA_NSM N2_NSM RP_DP V8_PAI3S N2_NSM N1M_NSM A1_NSM RA_DSM N2_DSM N_GSM V1_PAI3S RP_DP P RA_ASN N3E_ASN RD_GSM C P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF RD_GSM
Iz:63:7 the mercy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to remember/become mindful of the virtue lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to pay back reward lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. judge [see critic] good inherently good, i.e. God-wrought. the house Israel to upon-lead I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the mercy he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lot (multitude ) the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same
Iz:63:7 the (acc) mercy (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) I-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (acc) virtues (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) us (dat) he/she/it-is-PAY BACK-ing--REWARD, they-should-be-PAY BACK-ing--REWARD lord (nom); a lord ([Adj] nom) judge (nom) good ([Adj] nom) the (dat) house (dat) Israel (indecl) he/she/it-is-UPON-LEAD-ing, you(sg)-are-being-UPON-LEAD-ed (classical) us (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) righteousness (gen) him/it/same (gen)
Iz:63:7 Iz_63:7_1 Iz_63:7_2 Iz_63:7_3 Iz_63:7_4 Iz_63:7_5 Iz_63:7_6 Iz_63:7_7 Iz_63:7_8 Iz_63:7_9 Iz_63:7_10 Iz_63:7_11 Iz_63:7_12 Iz_63:7_13 Iz_63:7_14 Iz_63:7_15 Iz_63:7_16 Iz_63:7_17 Iz_63:7_18 Iz_63:7_19 Iz_63:7_20 Iz_63:7_21 Iz_63:7_22 Iz_63:7_23 Iz_63:7_24 Iz_63:7_25 Iz_63:7_26 Iz_63:7_27 Iz_63:7_28 Iz_63:7_29 Iz_63:7_30 Iz_63:7_31 Iz_63:7_32 Iz_63:7_33
Iz:63:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:8 καὶ εἶπεν Οὐχ ὁ λαός μου τέκνα οὐ μὴ ἀθετήσωσιν; καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς σωτηρίαν
Iz:63:8 And he said, Is it not my people? the children surely will not be rebellious: and he became to them deliverance (Isaiah 63:8 Brenton)
Iz:63:8 Powiedział On: «Na pewno ci są moim ludem, synami, którzy Mnie nie zawiodą!» I stał się dla nich wybawicielem (Iz 63:8 BT_4)
Iz:63:8 καὶ εἶπεν Οὐχ λαός μου τέκνα οὐ μὴ ἀθετήσωσιν; καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς σωτηρίαν
Iz:63:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] σωτηρία, -ας, ἡ
Iz:63:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Ludzie Ja Dziecko ??? Przed przydechem mocnym Nie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zbawienia/wyzwolenie
Iz:63:8 kai\ ei)=pen *ou)CH o( lao/s mou te/kna ou) mE\ a)TetE/sOsin; kai\ e)ge/neto au)toi=s ei)s sOtEri/an
Iz:63:8 kai eipen uCH ho laos mu tekna u mE aTetEsOsin; kai egeneto autois eis sOtErian
Iz:63:8 C VBI_AAI3S D RA_NSM N2_NSM RP_GS N2N_NPN D D VF_FAI3P C VBI_AMI3S RD_DPM P N1A_ASF
Iz:63:8 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing the people I child οὐχ before rough breathing not to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same into (+acc) salvation/deliverance
Iz:63:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed not the (nom) people (nom) me (gen) children (nom|acc|voc) not not they-should-REPUDIATE and he/she/it-was-BECOME-ed them/same (dat) into (+acc) salvation/deliverance (acc)
Iz:63:8 Iz_63:8_1 Iz_63:8_2 Iz_63:8_3 Iz_63:8_4 Iz_63:8_5 Iz_63:8_6 Iz_63:8_7 Iz_63:8_8 Iz_63:8_9 Iz_63:8_10 Iz_63:8_11 Iz_63:8_12 Iz_63:8_13 Iz_63:8_14 Iz_63:8_15
Iz:63:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:9 ἐκ πάσης θλίψεως. οὐ πρέσβυς οὐδὲ ἄγγελος, ἀλλ’ αὐτὸς κύριος ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ τὸ ἀγαπᾶν αὐτοὺς καὶ φείδεσθαι αὐτῶν· αὐτὸς ἐλυτρώσατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς καὶ ὕψωσεν αὐτοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ αἰῶνος.
Iz:63:9 out of all their affliction: not an ambassador, nor a messenger, but himself saved them, because he loved them and spared them: he himself redeemed them, and took them up, and lifted them up all the days of old. (Isaiah 63:9 Brenton)
Iz:63:9 w każdym ich ucisku. To nie jakiś wysłannik lub anioł, lecz Jego oblicze ich wybawiło. W miłości swej i łaskawości On sam ich wykupił. On wziął ich na siebie i nosił przez wszystkie dni przeszłości. (Iz 63:9 BT_4)
Iz:63:9 ἐκ πάσης θλίψεως. οὐ πρέσβυς οὐδὲ ἄγγελος, ἀλλ’ αὐτὸς κύριος ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ τὸ ἀγαπᾶν αὐτοὺς καὶ φείδεσθαι αὐτῶν· αὐτὸς ἐλυτρώσατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς καὶ ὕψωσεν αὐτοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ αἰῶνος.
Iz:63:9 ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θλῖψις, -εως, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   οὐδέ (οὐ δέ) ἄγγελος, -ου, ὁ ἀλλά αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Iz:63:9 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność ??? Przed przydechem mocnym ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Ale On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By kochać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zbywający {Oszczędzać} On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Iz:63:9 e)k pa/sEs Tli/PSeOs. ou) pre/sbus ou)de\ a)/ggelos, a)ll’ au)to\s ku/rios e)/sOsen au)tou\s dia\ to\ a)gapa=n au)tou\s kai\ fei/desTai au)tO=n· au)to\s e)lutrO/sato au)tou\s kai\ a)ne/laben au)tou\s kai\ u(/PSOsen au)tou\s pa/sas ta\s E(me/ras tou= ai)O=nos.
Iz:63:9 ek pasEs TliPSeOs. u presbys ude angelos, all’ autos kyrios esOsen autus dia to agapan autus kai feidesTai autOn· autos elytrOsato autus kai anelaben autus kai hyPSOsen autus pasas tas hEmeras tu aiOnos.
Iz:63:9 P A1S_GSF N3I_GSF D N3U_NSM C N2_NSM C RD_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RD_APM P RA_ASN V3_PAN RD_APM C V1_PMN RD_GPM RD_NSM VAI_AMI3S RD_APM C VBI_AAI3S RD_APM C VAI_AAI3S RD_APM A1S_APF RA_APF N1A_GSF RA_GSM N3W_GSM
Iz:63:9 out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of squeezing adversity, trial, trouble, difficulty οὐχ before rough breathing ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) but he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to love he/she/it/same and also, even, namely to spare he/she/it/same he/she/it/same to redeem to be released, upon payment of ransom he/she/it/same and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand he/she/it/same and also, even, namely to elevate/set high he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Iz:63:9 out of (+gen) every (gen) squeezing (gen) not   neither/nor messenger/angel (nom) but he/it/same (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SAVE-ed them/same (acc) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-be-LOVE-ing them/same (acc) and to-be-being-SPARE-ed them/same (gen) he/it/same (nom) he/she/it-was-REDEEM-ed them/same (acc) and he/she/it-TAKE UP-ed them/same (acc) and he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH them/same (acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) eon (gen)
Iz:63:9 Iz_63:9_1 Iz_63:9_2 Iz_63:9_3 Iz_63:9_4 Iz_63:9_5 Iz_63:9_6 Iz_63:9_7 Iz_63:9_8 Iz_63:9_9 Iz_63:9_10 Iz_63:9_11 Iz_63:9_12 Iz_63:9_13 Iz_63:9_14 Iz_63:9_15 Iz_63:9_16 Iz_63:9_17 Iz_63:9_18 Iz_63:9_19 Iz_63:9_20 Iz_63:9_21 Iz_63:9_22 Iz_63:9_23 Iz_63:9_24 Iz_63:9_25 Iz_63:9_26 Iz_63:9_27 Iz_63:9_28 Iz_63:9_29 Iz_63:9_30 Iz_63:9_31 Iz_63:9_32 Iz_63:9_33
Iz:63:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:10 αὐτοὶ δὲ ἠπείθησαν καὶ παρώξυναν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον αὐτοῦ· καὶ ἐστράφη αὐτοῖς εἰς ἔχθραν, καὶ αὐτὸς ἐπολέμησεν αὐτούς.
Iz:63:10 But they disobeyed, and provoked his Holy Spirit: so he turned to be an enemy, he himself contended against them. (Isaiah 63:10 Brenton)
Iz:63:10 Lecz oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha. Więc zmienił się dla nich w nieprzyjaciela; On zaczął z nimi walczyć. (Iz 63:10 BT_4)
Iz:63:10 αὐτοὶ δὲ ἠπείθησαν καὶ παρώξυναν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον αὐτοῦ· καὶ ἐστράφη αὐτοῖς εἰς ἔχθραν, καὶ αὐτὸς ἐπολέμησεν αὐτούς.
Iz:63:10 αὐτός αὐτή αὐτό δέ ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) καί παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό καί στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν καί αὐτός αὐτή αὐτό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:63:10 On/ona/to/to samo zaś By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć I też, nawet, mianowicie By prowokować Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wrogość; wrogi I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By walczyć z wojną On/ona/to/to samo
Iz:63:10 au)toi\ de\ E)pei/TEsan kai\ parO/Xunan to\ pneu=ma to\ a(/gion au)tou=· kai\ e)stra/fE au)toi=s ei)s e)/CHTran, kai\ au)to\s e)pole/mEsen au)tou/s.
Iz:63:10 autoi de EpeiTEsan kai parOXynan to pneuma to hagion autu· kai estrafE autois eis eCHTran, kai autos epolemEsen autus.
Iz:63:10 RD_NPM x VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN RD_GSM C VDI_API3S RD_DPM P N1A_ASF C RD_NSM VAI_AAI3S RD_APM
Iz:63:10 he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to disobey when related to the gospel, to disbelieve and also, even, namely to provoke the spirit breath, spiritual utterance, wind the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same and also, even, namely to turn he/she/it/same into (+acc) enmity; hostile and also, even, namely he/she/it/same to fight war he/she/it/same
Iz:63:10 they/same (nom) Yet they-DISOBEY-ed and they-PROVOKE-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-TURN-ed them/same (dat) into (+acc) enmity (acc); hostile ([Adj] acc) and he/it/same (nom) he/she/it-FIGHT-ed them/same (acc)
Iz:63:10 Iz_63:10_1 Iz_63:10_2 Iz_63:10_3 Iz_63:10_4 Iz_63:10_5 Iz_63:10_6 Iz_63:10_7 Iz_63:10_8 Iz_63:10_9 Iz_63:10_10 Iz_63:10_11 Iz_63:10_12 Iz_63:10_13 Iz_63:10_14 Iz_63:10_15 Iz_63:10_16 Iz_63:10_17 Iz_63:10_18 Iz_63:10_19
Iz:63:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:11 καὶ ἐμνήσθη ἡμερῶν αἰωνίων ὁ ἀναβιβάσας ἐκ τῆς γῆς τὸν ποιμένα τῶν προβάτων· ποῦ ἐστιν ὁ θεὶς ἐν αὐτοῖς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον;
Iz:63:11 Then he remembered the ancient days, saying, Where is he that brought up from the sea the shepherd of the sheep? where is he that put his Holy Spirit in them? (Isaiah 63:11 Brenton)
Iz:63:11 Wtedy wspomnieli o dniach przeszłości, o słudze Jego, Mojżeszu. Gdzież Ten, który wydobył z wody pasterza swej trzody? Gdzież Ten, który tchnął w jego wnętrze swego Świętego Ducha? (Iz 63:11 BT_4)
Iz:63:11 καὶ ἐμνήσθη ἡμερῶν αἰωνίων ἀναβιβάσας ἐκ τῆς γῆς τὸν ποιμένα τῶν προβάτων· ποῦ ἐστιν θεὶς ἐν αὐτοῖς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον;
Iz:63:11 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Iz:63:11 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Dzień aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Pastuch Owca (sheepfold) Gdzie By być By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Iz:63:11 kai\ e)mnE/sTE E(merO=n ai)Oni/On o( a)nabiba/sas e)k tE=s gE=s to\n poime/na tO=n proba/tOn· pou= e)stin o( Tei\s e)n au)toi=s to\ pneu=ma to\ a(/gion;
Iz:63:11 kai emnEsTE hEmerOn aiOniOn ho anabibasas ek tEs gEs ton poimena tOn probatOn· pu estin ho Teis en autois to pneuma to hagion;
Iz:63:11 C VSI_API3S N1A_GPF A1B_GPF RA_NSM VA_AAPNSM P RA_GSF N1_GSF RA_ASM N3_ASM RA_GPN N2N_GPN D V9_PAI3S RA_NSM VE_AAPNSM P RD_DPM RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN
Iz:63:11 and also, even, namely to remember/become mindful of day aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the to draw (haul) out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land the shepherd the sheep (sheepfold) where to be the to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the spirit breath, spiritual utterance, wind the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Iz:63:11 and he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF days (gen) aeonian ([Adj] gen) the (nom) upon DRAW-ing (nom|voc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) the (acc) shepherd (acc) the (gen) sheep (gen) where he/she/it-is the (nom) upon PLACE-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) them/same (dat) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:63:11 Iz_63:11_1 Iz_63:11_2 Iz_63:11_3 Iz_63:11_4 Iz_63:11_5 Iz_63:11_6 Iz_63:11_7 Iz_63:11_8 Iz_63:11_9 Iz_63:11_10 Iz_63:11_11 Iz_63:11_12 Iz_63:11_13 Iz_63:11_14 Iz_63:11_15 Iz_63:11_16 Iz_63:11_17 Iz_63:11_18 Iz_63:11_19 Iz_63:11_20 Iz_63:11_21 Iz_63:11_22 Iz_63:11_23
Iz:63:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:12 ὁ ἀγαγὼν τῇ δεξιᾷ Μωυσῆν, ὁ βραχίων τῆς δόξης αὐτοῦ; κατίσχυσεν ὕδωρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ ποιῆσαι αὐτῷ ὄνομα αἰώνιον.
Iz:63:12 who led Moses with his right hand, the arm of his glory? he forced the water to separate from before him, to make himself an everlasting name. (Isaiah 63:12 Brenton)
Iz:63:12 Ten, który sprawił, że szło po prawicy Mojżesza Jego ramię chwalebne, i który rozdzielił wody przed nimi, zyskując sobie imię wieczyste, (Iz 63:12 BT_4)
Iz:63:12 ἀγαγὼν τῇ δεξιᾷ Μωυσῆν, βραχίων τῆς δόξης αὐτοῦ; κατίσχυσεν ὕδωρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ ποιῆσαι αὐτῷ ὄνομα αἰώνιον.
Iz:63:12 ὁ ἡ τό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὄνομα[τ], -ατος, τό αἰώνιος -ία -ον
Iz:63:12 By prowadzić W prawo Mojżesz Ręka {Broń} Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo Do ??? Woda Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo By czynić/rób On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Iz:63:12 o( a)gagO\n tE=| deXia=| *mousE=n, o( braCHi/On tE=s do/XEs au)tou=; kati/sCHusen u(/dOr a)po\ prosO/pou au)tou= poiE=sai au)tO=| o)/noma ai)O/nion.
Iz:63:12 ho agagOn tE deXia musEn, ho braCHiOn tEs doXEs autu; katisCHysen hydOr apo prosOpu autu poiEsai autO onoma aiOnion.
Iz:63:12 RA_NSM VB_AAPNSM RA_DSF A1A_DSF N1M_ASM RA_NSM N3N_NSM RA_GSF N1S_GSF RD_GSM VAI_AAI3S N3_ASN P N2N_GSN RD_GSM VA_AAN RD_DSM N3M_ASN A1B_ASN
Iz:63:12 the to lead the right Moses the arm the glory/awesomeness he/she/it/same to ??? water from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same to do/make he/she/it/same name with regard to aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Iz:63:12 the (nom) upon LEAD-ing (nom) the (dat) right ([Adj] dat) Moses (acc) the (nom) arm (nom) the (gen) glory/awesomeness (gen) him/it/same (gen) he/she/it-???-ed water (nom|acc|voc) away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) him/it/same (dat) name (nom|acc|voc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:63:12 Iz_63:12_1 Iz_63:12_2 Iz_63:12_3 Iz_63:12_4 Iz_63:12_5 Iz_63:12_6 Iz_63:12_7 Iz_63:12_8 Iz_63:12_9 Iz_63:12_10 Iz_63:12_11 Iz_63:12_12 Iz_63:12_13 Iz_63:12_14 Iz_63:12_15 Iz_63:12_16 Iz_63:12_17 Iz_63:12_18 Iz_63:12_19
Iz:63:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:13 ἤγαγεν αὐτοὺς διὰ τῆς ἀβύσσου ὡς ἵππον δι’ ἐρήμου, καὶ οὐκ ἐκοπίασαν.
Iz:63:13 He led them through the deep, as a horse through the wilderness, and they fainted not, (Isaiah 63:13 Brenton)
Iz:63:13 który ich prowadził przez morskie głębiny jak konia na stepie, tak że się nie potknęli? (Iz 63:13 BT_4)
Iz:63:13 ἤγαγεν αὐτοὺς διὰ τῆς ἀβύσσου ὡς ἵππον δι’ ἐρήμου, καὶ οὐκ ἐκοπίασαν.
Iz:63:13 ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά ὁ ἡ τό ἄ·βυσσος, -ου, ἡ ὡς ἵππος, -ου, ὁ διά ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -)
Iz:63:13 By prowadzić On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: Jak/jak Koń Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Odludzie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By trudzić się
Iz:63:13 E)/gagen au)tou\s dia\ tE=s a)bu/ssou O(s i(/ppon di’ e)rE/mou, kai\ ou)k e)kopi/asan.
Iz:63:13 Egagen autus dia tEs abyssu hOs hippon di’ erEmu, kai uk ekopiasan.
Iz:63:13 VBI_AAI3S RD_APM P RA_GSF N2_GSF D N2_ASM P N2_GSF C D VAI_AAI3P
Iz:63:13 to lead he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: as/like horse because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) wilderness; to lay waste and also, even, namely οὐχ before rough breathing to toil
Iz:63:13 he/she/it-LEAD-ed them/same (acc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) abyss (gen) as/like horse (acc) because of (+acc), through (+gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! and not they-TOIL-ed
Iz:63:13 Iz_63:13_1 Iz_63:13_2 Iz_63:13_3 Iz_63:13_4 Iz_63:13_5 Iz_63:13_6 Iz_63:13_7 Iz_63:13_8 Iz_63:13_9 Iz_63:13_10 Iz_63:13_11 Iz_63:13_12
Iz:63:13 x x x x x x x x x x x x
Iz:63:14 καὶ ὡς κτήνη διὰ πεδίου, κατέβη πνεῦμα παρὰ κυρίου καὶ ὡδήγησεν αὐτούς· οὕτως ἤγαγες τὸν λαόν σου ποιῆσαι σεαυτῷ ὄνομα δόξης.
Iz:63:14 and as cattle through a plain: the Spirit came down from the Lord, and guided them: thus thou leddest thy people, to make thyself a glorious name. (Isaiah 63:14 Brenton)
Iz:63:14 Jak bydłu schodzącemu na dół na nizinę Duch Pański dał im wypoczynek. Tak prowadziłeś Twój lud, zyskując sobie imię chwalebne. (Iz 63:14 BT_4)
Iz:63:14 καὶ ὡς κτήνη διὰ πεδίου, κατέβη πνεῦμα παρὰ κυρίου καὶ ὡδήγησεν αὐτούς· οὕτως ἤγαγες τὸν λαόν σου ποιῆσαι σεαυτῷ ὄνομα δόξης.
Iz:63:14 καί ὡς κτῆνο·ς, -ους, τό διά   κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πνεῦμα[τ], -ατος, τό παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὄνομα[τ], -ατος, τό δόξα, -ης, ἡ
Iz:63:14 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Zwierzęcy (zwierzę) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By schodzić Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By kierować On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By prowadzić Ludzie Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Siebie Nazwisko {Imię} co do Sławy/wzbudzanie grozy
Iz:63:14 kai\ O(s ktE/nE dia\ pedi/ou, kate/bE pneu=ma para\ kuri/ou kai\ O(dE/gEsen au)tou/s· ou(/tOs E)/gages to\n lao/n sou poiE=sai seautO=| o)/noma do/XEs.
Iz:63:14 kai hOs ktEnE dia pediu, katebE pneuma para kyriu kai hOdEgEsen autus· hutOs Egages ton laon su poiEsai seautO onoma doXEs.
Iz:63:14 C D N3E_APN P N2N_GSN VZI_AAI3S N3M_ASN P N2_GSM C VAI_AAI3S RD_APM D VBI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS VA_AAN RD_DSM N3M_ASN N1S_GSF
Iz:63:14 and also, even, namely as/like Animal (beast) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć to go down spirit breath, spiritual utterance, wind frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to guide he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to lead the people you; your/yours(sg) to do/make yourself name with regard to glory/awesomeness
Iz:63:14 and as/like Animals (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen)   he/she/it-GO DOWN-ed spirit (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-GUIDE-ed them/same (acc) thusly/like this you(sg)-LEAD-ed the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) yourself (dat) name (nom|acc|voc) glory/awesomeness (gen)
Iz:63:14 Iz_63:14_1 Iz_63:14_2 Iz_63:14_3 Iz_63:14_4 Iz_63:14_5 Iz_63:14_6 Iz_63:14_7 Iz_63:14_8 Iz_63:14_9 Iz_63:14_10 Iz_63:14_11 Iz_63:14_12 Iz_63:14_13 Iz_63:14_14 Iz_63:14_15 Iz_63:14_16 Iz_63:14_17 Iz_63:14_18 Iz_63:14_19 Iz_63:14_20 Iz_63:14_21
Iz:63:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:15 Ἐπίστρεψον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἰδὲ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου καὶ δόξης· ποῦ ἐστιν ὁ ζῆλός σου καὶ ἡ ἰσχύς σου; ποῦ ἐστιν τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου καὶ τῶν οἰκτιρμῶν σου, ὅτι ἀνέσχου ἡμῶν;
Iz:63:15 Turn from heaven, and look from thy holy habitation and from thy glory: where is thy zeal and thy strength? where is the abundance of thy mercy and of thy compassions, that thou hast withholden thyself from us? (Isaiah 63:15 Brenton)
Iz:63:15 Spojrzyj z nieba i patrz z Twej stolicy, świętej i wspaniałej! Gdzie Twoja zazdrosna miłość i Twoja potęga? Gdzie poruszenie Twych uczuć? Miłosierdzia Twego nie powstrzymuj, proszę: (Iz 63:15 BT_4)
Iz:63:15 Ἐπίστρεψον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἰδὲ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου καὶ δόξης· ποῦ ἐστιν ζῆλός σου καὶ ἰσχύς σου; ποῦ ἐστιν τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου καὶ τῶν οἰκτιρμῶν σου, ὅτι ἀνέσχου ἡμῶν;
Iz:63:15 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δόξα, -ης, ἡ ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:63:15 By odwracać się dookoła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Gdzie By być Gorliwości/ferwor Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Siła Ty; twój/twój(sg) Gdzie By być Los (mnóstwo ) Litość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By być cierpliwy z oddawaj się, toleruj, znoś Ja
Iz:63:15 *)epi/strePSon e)k tou= ou)ranou= kai\ i)de\ e)k tou= oi)/kou tou= a(gi/ou sou kai\ do/XEs· pou= e)stin o( DZE=lo/s sou kai\ E( i)sCHu/s sou; pou= e)stin to\ plE=Tos tou= e)le/ous sou kai\ tO=n oi)ktirmO=n sou, o(/ti a)ne/sCHou E(mO=n;
Iz:63:15 epistrePSon ek tu uranu kai ide ek tu oiku tu hagiu su kai doXEs· pu estin ho DZElos su kai hE isCHys su; pu estin to plETos tu eleus su kai tOn oiktirmOn su, hoti anesCHu hEmOn;
Iz:63:15 VA_AAD2S P RA_GSM N2_GSM C VB_AAD2S P RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1A_GSM RP_GS C N1S_GSF D V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_NSF N3_NSF RP_GS D V9_PAI3S RA_ASN N3E_ASN RA_GSN N3E_GSN RP_GS C RA_GPM N2_GPM RP_GS C VBI_AMI2S RP_GP
Iz:63:15 to turn around out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) and also, even, namely glory/awesomeness where to be the zeal/fervor you; your/yours(sg) and also, even, namely the strength you; your/yours(sg) where to be the lot (multitude ) the mercy you; your/yours(sg) and also, even, namely the compassion/pity; compassionate/pitying you; your/yours(sg) because/that to be patient with indulge, tolerate, put up with I
Iz:63:15 do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and do-SEE-you(sg)! out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) holy ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and glory/awesomeness (gen) where he/she/it-is the (nom) zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) strength (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) where he/she/it-is the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) mercy (gen), mercies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg)-were-BE PATIENT WITH-ed us (gen)
Iz:63:15 Iz_63:15_1 Iz_63:15_2 Iz_63:15_3 Iz_63:15_4 Iz_63:15_5 Iz_63:15_6 Iz_63:15_7 Iz_63:15_8 Iz_63:15_9 Iz_63:15_10 Iz_63:15_11 Iz_63:15_12 Iz_63:15_13 Iz_63:15_14 Iz_63:15_15 Iz_63:15_16 Iz_63:15_17 Iz_63:15_18 Iz_63:15_19 Iz_63:15_20 Iz_63:15_21 Iz_63:15_22 Iz_63:15_23 Iz_63:15_24 Iz_63:15_25 Iz_63:15_26 Iz_63:15_27 Iz_63:15_28 Iz_63:15_29 Iz_63:15_30 Iz_63:15_31 Iz_63:15_32 Iz_63:15_33 Iz_63:15_34 Iz_63:15_35 Iz_63:15_36 Iz_63:15_37
Iz:63:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:16 σὺ γὰρ ἡμῶν εἶ πατήρ, ὅτι Αβρααμ οὐκ ἔγνω ἡμᾶς, καὶ Ισραηλ οὐκ ἐπέγνω ἡμᾶς, ἀλλὰ σύ, κύριε, πατὴρ ἡμῶν· ῥῦσαι ἡμᾶς, ἀπ’ ἀρχῆς τὸ ὄνομά σου ἐφ’ ἡμᾶς ἐστιν.
Iz:63:16 For thou art our Father; for though Abraham knew us not, and Israel did not acknowledge us, yet do thou, O Lord, our Father, deliver us: thy name has been upon us from the beginning. (Isaiah 63:16 Brenton)
Iz:63:16 Boś Ty naszym Ojcem! Zaiste, nie poznaje nas Abraham, Izrael nas nie uznaje; Tyś, Panie, naszym Ojcem, "Odkupiciel nasz" to Twoje imię odwieczne. (Iz 63:16 BT_4)
Iz:63:16 σὺ γὰρ ἡμῶν εἶ πατήρ, ὅτι Αβρααμ οὐκ ἔγνω ἡμᾶς, καὶ Ισραηλ οὐκ ἐπέγνω ἡμᾶς, ἀλλὰ σύ, κύριε, πατὴρ ἡμῶν· ῥῦσαι ἡμᾶς, ἀπ’ ἀρχῆς τὸ ὄνομά σου ἐφ’ ἡμᾶς ἐστιν.
Iz:63:16 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὅτι Ἀβραάμ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:63:16 Ty Dla odtąd, jak Ja By iść; by być Ojciec Ponieważ/tamto Abraham ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja I też, nawet, mianowicie Izrael ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ja Ale Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec Ja By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja By być
Iz:63:16 su\ ga\r E(mO=n ei)= patE/r, o(/ti *abraam ou)k e)/gnO E(ma=s, kai\ *israEl ou)k e)pe/gnO E(ma=s, a)lla\ su/, ku/rie, patE\r E(mO=n· r(u=sai E(ma=s, a)p’ a)rCHE=s to\ o)/noma/ sou e)f’ E(ma=s e)stin.
Iz:63:16 sy gar hEmOn ei patEr, hoti abraam uk egnO hEmas, kai israEl uk epegnO hEmas, alla sy, kyrie, patEr hEmOn· rysai hEmas, ap’ arCHEs to onoma su ef’ hEmas estin.
Iz:63:16 RP_NS x RP_GP V9_PAI2S N3_NSM C N_NSM D VZI_AAI3S RP_AP C N_NSM D VZI_AAI3S RP_AP C RP_NS N2_VSM N3_NSM RP_GP VA_AMN RP_AP P N1_GSF RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RP_AP V9_PAI3S
Iz:63:16 you for since, as I to go; to be father because/that Abraham οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. I and also, even, namely Israel οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes I but you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. father I to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning the name with regard to you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I to be
Iz:63:16 you(sg) (nom) for us (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are father (nom) because/that Abraham (indecl) not he/she/it-KNOW-ed us (acc) and Israel (indecl) not he/she/it-RECOGNIZE-ed us (acc) but you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) father (nom) us (gen) be-you(sg)-DELIVER-ed! us (acc) away from (+gen) beginning (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) he/she/it-is
Iz:63:16 Iz_63:16_1 Iz_63:16_2 Iz_63:16_3 Iz_63:16_4 Iz_63:16_5 Iz_63:16_6 Iz_63:16_7 Iz_63:16_8 Iz_63:16_9 Iz_63:16_10 Iz_63:16_11 Iz_63:16_12 Iz_63:16_13 Iz_63:16_14 Iz_63:16_15 Iz_63:16_16 Iz_63:16_17 Iz_63:16_18 Iz_63:16_19 Iz_63:16_20 Iz_63:16_21 Iz_63:16_22 Iz_63:16_23 Iz_63:16_24 Iz_63:16_25 Iz_63:16_26 Iz_63:16_27 Iz_63:16_28 Iz_63:16_29 Iz_63:16_30
Iz:63:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:17 τί ἐπλάνησας ἡμᾶς, κύριε, ἀπὸ τῆς ὁδοῦ σου, ἐσκλήρυνας ἡμῶν τὰς καρδίας τοῦ μὴ φοβεῖσθαί σε; ἐπίστρεψον διὰ τοὺς δούλους σου, διὰ τὰς φυλὰς τῆς κληρονομίας σου,
Iz:63:17 Why hast thou caused us to err, O Lord, from thy way? and has hardened our hearts, that we should not fear thee? Return for thy servants' sake, for the sake of the tribes of thine inheritance, (Isaiah 63:17 Brenton)
Iz:63:17 Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. (Iz 63:17 BT_4)
Iz:63:17 τί ἐπλάνησας ἡμᾶς, κύριε, ἀπὸ τῆς ὁδοῦ σου, ἐσκλήρυνας ἡμῶν τὰς καρδίας τοῦ μὴ φοβεῖσθαί σε; ἐπίστρεψον διὰ τοὺς δούλους σου, διὰ τὰς φυλὰς τῆς κληρονομίας σου,
Iz:63:17 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) διά ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:63:17 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) By twardnieć Ja Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Nie By bać się Ty; twój/twój(sg) By odwracać się dookoła Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Szczep Dziedzictwo Ty; twój/twój(sg)
Iz:63:17 ti/ e)pla/nEsas E(ma=s, ku/rie, a)po\ tE=s o(dou= sou, e)sklE/runas E(mO=n ta\s kardi/as tou= mE\ fobei=sTai/ se; e)pi/strePSon dia\ tou\s dou/lous sou, dia\ ta\s fula\s tE=s klEronomi/as sou,
Iz:63:17 ti eplanEsas hEmas, kyrie, apo tEs hodu su, esklErynas hEmOn tas kardias tu mE fobeisTai se; epistrePSon dia tus dulus su, dia tas fylas tEs klEronomias su,
Iz:63:17 RI_ASN VAI_AAI2S RP_AP N2_VSM P RA_GSF N2_GSF RP_GS VAI_AAI2S RP_GP RA_APF N1A_APF RA_GSN D V2_PMN RP_AS VA_AAD2S P RA_APM N2_APM RP_GS P RA_APF N1_APF RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Iz:63:17 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to wander/cause to stray [see planet] I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road you; your/yours(sg) to harden I the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the not to fear you; your/yours(sg) to turn around because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the slave; servile you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the tribe the inheritance you; your/yours(sg)
Iz:63:17 who/what/why (nom|acc) you(sg)-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY us (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) away from (+gen) the (gen) way/road (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-HARDEN-ed us (gen) the (acc) heart (gen), hearts (acc) the (gen) not to-be-being-FEAR-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) the (acc) tribes (acc) the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:63:17 Iz_63:17_1 Iz_63:17_2 Iz_63:17_3 Iz_63:17_4 Iz_63:17_5 Iz_63:17_6 Iz_63:17_7 Iz_63:17_8 Iz_63:17_9 Iz_63:17_10 Iz_63:17_11 Iz_63:17_12 Iz_63:17_13 Iz_63:17_14 Iz_63:17_15 Iz_63:17_16 Iz_63:17_17 Iz_63:17_18 Iz_63:17_19 Iz_63:17_20 Iz_63:17_21 Iz_63:17_22 Iz_63:17_23 Iz_63:17_24 Iz_63:17_25 Iz_63:17_26 Iz_63:17_27
Iz:63:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:18 ἵνα μικρὸν κληρονομήσωμεν τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου σου, οἱ ὑπεναντίοι ἡμῶν κατεπάτησαν τὸ ἁγίασμά σου.
Iz:63:18 that we may inherit a small part of thy holy mountain. (Isaiah 63:18 Brenton)
Iz:63:18 Czemu bezbożni wtargnęli w Twoje święte miejsce, wrogowie nasi podeptali Twoją świątynię? (Iz 63:18 BT_4)
Iz:63:18 ἵνα μικρὸν κληρονομήσωμεν τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου σου, οἱ ὑπεναντίοι ἡμῶν κατεπάτησαν τὸ ἁγίασμά σου.
Iz:63:18 ἵνα μικρός -ά -όν κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:63:18 żeby / ażeby / bo Mały [zobacz micro] By dziedziczyć Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) Ja By deptać/stąpanie Ty; twój/twój(sg)
Iz:63:18 i(/na mikro\n klEronomE/sOmen tou= o)/rous tou= a(gi/ou sou, oi( u(penanti/oi E(mO=n katepa/tEsan to\ a(gi/asma/ sou.
Iz:63:18 hina mikron klEronomEsOmen tu orus tu hagiu su, hoi hypenantioi hEmOn katepatEsan to hagiasma su.
Iz:63:18 C A1A_ASM VA_AAS1P RA_GSN N3E_GSN RA_GSN A1A_GSN RP_GS RA_NPM A1A_NPM RP_GP VAI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Iz:63:18 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell small [see micro] to inherit the mount the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) the adversarial (set against, contrary, hostile) I to trample/tread the ć you; your/yours(sg)
Iz:63:18 so that / in order to /because small ([Adj] acc, nom|acc|voc) we-should-INHERIT the (gen) mount (gen) the (gen) holy ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) adversarial ([Adj] nom|voc) us (gen) they-TRAMPLE/TREAD-ed the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:63:18 Iz_63:18_1 Iz_63:18_2 Iz_63:18_3 Iz_63:18_4 Iz_63:18_5 Iz_63:18_6 Iz_63:18_7 Iz_63:18_8 Iz_63:18_9 Iz_63:18_10 Iz_63:18_11 Iz_63:18_12 Iz_63:18_13 Iz_63:18_14 Iz_63:18_15
Iz:63:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:63:19 ἐγενόμεθα ὡς τὸ ἀπ’ ἀρχῆς, ὅτε οὐκ ἦρξας ἡμῶν οὐδὲ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά σου ἐφ’ ἡμᾶς. ἐὰν ἀνοίξῃς τὸν οὐρανόν, τρόμος λήμψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη, καὶ τακήσονται,
Iz:63:19 We are become as at the beginning, when thou didst not rule over us, and thy name was not called upon us. (Isaiah 63:19 Brenton)
Iz:63:19 Staliśmy się od dawna jakby ci, nad którymi Ty nie panujesz i którzy nie noszą Twego imienia. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił - przed Tobą skłębiły się góry, (Iz 63:19 BT_4)
Iz:63:19 ἐγενόμεθα ὡς τὸ ἀπ’ ἀρχῆς, ὅτε οὐκ ἦρξας ἡμῶν οὐδὲ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά σου ἐφ’ ἡμᾶς. ἐὰν ἀνοίξῃς τὸν οὐρανόν, τρόμος λήμψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη, καὶ τακήσονται,
Iz:63:19 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ὁ ἡ τό ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὅτε οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδέ (οὐ δέ) ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί τρόμος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-)
Iz:63:19 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Kiedy ??? Przed przydechem mocnym By zaczynać się Ja ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By otwierać Nieba/niebo Drżenie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Wchodź I też, nawet, mianowicie By topnieć
Iz:63:19 e)geno/meTa O(s to\ a)p’ a)rCHE=s, o(/te ou)k E)=rXas E(mO=n ou)de\ e)peklE/TE to\ o)/noma/ sou e)f’ E(ma=s. e)a\n a)noi/XE|s to\n ou)rano/n, tro/mos lE/mPSetai a)po\ sou= o)/rE, kai\ takE/sontai,
Iz:63:19 egenomeTa hOs to ap’ arCHEs, hote uk ErXas hEmOn ude epeklETE to onoma su ef’ hEmas. ean anoiXEs ton uranon, tromos lEmPSetai apo su orE, kai takEsontai,
Iz:63:19 VBI_AMI1P D RA_ASN P N1_GSF D D VAI_AAI2S RP_GP C VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RP_AP C VA_AAS2S RA_ASM N2_ASM N2_NSM VF_FMI3S P RP_GS N3E_APN C VF_FMI3P
Iz:63:19 to become become, happen as/like the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning when οὐχ before rough breathing to begin I οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to call upon the name with regard to you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to open up the sky/heaven trembling to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) mount and also, even, namely to melt
Iz:63:19 we-were-BECOME-ed as/like the (nom|acc) away from (+gen) beginning (gen) when not you(sg)-BEGIN-ed us (gen) neither/nor he/she/it-was-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) if-ever you(sg)-should-OPEN-UP the (acc) sky/heaven (acc) trembling (nom) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) mounts (nom|acc|voc) and they-will-be-MELT-ed
Iz:63:19 Iz_63:19_1 Iz_63:19_2 Iz_63:19_3 Iz_63:19_4 Iz_63:19_5 Iz_63:19_6 Iz_63:19_7 Iz_63:19_8 Iz_63:19_9 Iz_63:19_10 Iz_63:19_11 Iz_63:19_12 Iz_63:19_13 Iz_63:19_14 Iz_63:19_15 Iz_63:19_16 Iz_63:19_17 Iz_63:19_18 Iz_63:19_19 Iz_63:19_20 Iz_63:19_21 Iz_63:19_22 Iz_63:19_23 Iz_63:19_24 Iz_63:19_25 Iz_63:19_26 Iz_63:19_27
Iz:63:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x