Iz:64:1 ὡς κηρὸς ἀπὸ πυρὸς τήκεται. καὶ κατακαύσει πῦρ τοὺς ὑπεναντίους, καὶ φανερὸν ἔσται τὸ ὄνομα κυρίου ἐν τοῖς ὑπεναντίοις· ἀπὸ προσώπου σου ἔθνη ταραχθήσονται.
Iz:64:1 as wax melts before the fire; and fire shall burn up the enemies, and thy name shall be manifest among the adversaries: at thy presence the nations shall be troubled, (Isaiah 64:2 Brenton)
Iz:64:1 podobnie jak ogień pali chrust i sprawia wrzenie wody - abyś dał poznać Twe imię wrogom. Przed Tobą drżeć będą narody, (Iz 64:1 BT_4)
Iz:64:1 ὡς κηρὸς ἀπὸ πυρὸς τήκεται. καὶ κατακαύσει πῦρ τοὺς ὑπεναντίους, καὶ φανερὸν ἔσται τὸ ὄνομα κυρίου ἐν τοῖς ὑπεναντίοις· ἀπὸ προσώπου σου ἔθνη ταραχθήσονται.
Iz:64:1 ὡς   ἀπό πῦρ, -ρός, τό τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον καί φανερός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
Iz:64:1 Jak/jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień By topnieć I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Ogień Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) I też, nawet, mianowicie Oczywisty oczywisty, jawny, patentowy {oczywisty}, oczywisty, otwarcie, ewidentnie [ale nie słowo oczywiste] By być Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) Naród [zobacz etniczny] By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się
Iz:64:1 O(s kEro\s a)po\ puro\s tE/ketai. kai\ katakau/sei pu=r tou\s u(penanti/ous, kai\ fanero\n e)/stai to\ o)/noma kuri/ou e)n toi=s u(penanti/ois· a)po\ prosO/pou sou e)/TnE taraCHTE/sontai.
Iz:64:1 hOs kEros apo pyros tEketai. kai katakausei pyr tus hypenantius, kai faneron estai to onoma kyriu en tois hypenantiois· apo prosOpu su eTnE taraCHTEsontai.
Iz:64:1 D N2_NSM P N3_NSN V1_PMI3S C VF_FAI3S N3_NSN RA_APM A1A_APM C A1A_NSN VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN N2_GSM P RA_DPM A1A_DPM P N2N_GSN RP_GS N3E_APN VQ_FPI3P
Iz:64:1 as/like ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing fire to melt and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). fire the adversarial (set against, contrary, hostile) and also, even, namely manifest obvious, overt, patent, apparent, openly, evidently [but not the word evident] to be the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the adversarial (set against, contrary, hostile) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) nation [see ethnic] to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir
Iz:64:1 as/like   away from (+gen) fire (gen) he/she/it-is-being-MELT-ed and he/she/it-will-BURNED UP, you(sg)-will-be-BURNED UP-ed (classical) fire (nom|acc|voc) the (acc) adversarial ([Adj] acc) and manifest ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) adversarial ([Adj] dat) away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) nations (nom|acc|voc) they-will-be-UNSETTLE-ed
Iz:64:1 Iz_64:1_1 Iz_64:1_2 Iz_64:1_3 Iz_64:1_4 Iz_64:1_5 Iz_64:1_6 Iz_64:1_7 Iz_64:1_8 Iz_64:1_9 Iz_64:1_10 Iz_64:1_11 Iz_64:1_12 Iz_64:1_13 Iz_64:1_14 Iz_64:1_15 Iz_64:1_16 Iz_64:1_17 Iz_64:1_18 Iz_64:1_19 Iz_64:1_20 Iz_64:1_21 Iz_64:1_22 Iz_64:1_23 Iz_64:1_24
Iz:64:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:64:2 ὅταν ποιῇς τὰ ἔνδοξα, τρόμος λήμψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη.
Iz:64:2 whenever thou shalt work gloriously; trembling from thee shall take hold upon the mountains. (Isaiah 64:3 Brenton)
Iz:64:2 gdy dokonasz dziwów nadspodziewanych, Zstąpiłeś: przed Tobą skłębiły się góry (Iz 64:2 BT_4)
Iz:64:2 ὅταν ποιῇς τὰ ἔνδοξα, τρόμος λήμψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη.
Iz:64:2 ὅταν (ὅτε ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον τρόμος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Iz:64:2 Ilekroć By czynić/rób Sławny sławny, sławny Drżenie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Wchodź
Iz:64:2 o(/tan poiE=|s ta\ e)/ndoXa, tro/mos lE/mPSetai a)po\ sou= o)/rE.
Iz:64:2 hotan poiEs ta endoXa, tromos lEmPSetai apo su orE.
Iz:64:2 D V2_PAS2S RA_APN A1B_APN N2_NSM VF_FMI3S P RP_GS N3E_APN
Iz:64:2 whenever to do/make the glorious illustrious, renowned trembling to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) mount
Iz:64:2 whenever you(sg)-should-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc) glorious ([Adj] nom|acc|voc) trembling (nom) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) mounts (nom|acc|voc)
Iz:64:2 Iz_64:2_1 Iz_64:2_2 Iz_64:2_3 Iz_64:2_4 Iz_64:2_5 Iz_64:2_6 Iz_64:2_7 Iz_64:2_8 Iz_64:2_9
Iz:64:2 x x x x x x x x x
Iz:64:3 ἀπὸ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσαμεν οὐδὲ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν εἶδον θεὸν πλὴν σοῦ καὶ τὰ ἔργα σου, ἃ ποιήσεις τοῖς ὑπομένουσιν ἔλεον.
Iz:64:3 From of old we have not heard, neither have our eyes seen a God beside thee, and thy works which thou wilt perform to them that wait for mercy. (Isaiah 64:4 Brenton)
Iz:64:3 i o których z dawna nie słyszano. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. (Iz 64:3 BT_4)
Iz:64:3 ἀπὸ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσαμεν οὐδὲ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν εἶδον θεὸν πλὴν σοῦ καὶ τὰ ἔργα σου, ποιήσεις τοῖς ὑπομένουσιν ἔλεον.
Iz:64:3 ἀπό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ πλήν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ
Iz:64:3 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Oko Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bóg  Z wyjątkiem Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Praca Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Robienie/robienie; by czynić/rób By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Litość
Iz:64:3 a)po\ tou= ai)O=nos ou)k E)kou/samen ou)de\ oi( o)fTalmoi\ E(mO=n ei)=don Teo\n plE\n sou= kai\ ta\ e)/rga sou, a(/ poiE/seis toi=s u(pome/nousin e)/leon.
Iz:64:3 apo tu aiOnos uk Ekusamen ude hoi ofTalmoi hEmOn eidon Teon plEn su kai ta erga su, ha poiEseis tois hypomenusin eleon.
Iz:64:3 P RA_GSM N3W_GSM D VAI_AAI1P C RA_NPM N2_NPM RP_GP VBI_AAI3P N2_ASM P RP_GS C RA_APN N2N_APN RP_GS RR_APN VF_FAI2S RA_DPM V1_PAI3P N3E_ASN
Iz:64:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever οὐχ before rough breathing to hear οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the eye I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), god [see theology] except you; your/yours(sg) and also, even, namely the work you; your/yours(sg) who/whom/which doing/making; to do/make the to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain mercy
Iz:64:3 away from (+gen) the (gen) eon (gen) not we-HEAR-ed neither/nor the (nom) eyes (nom|voc) us (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed god (acc) except you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom|acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (dat) they-are-ENDURE-ing, they-will-ENDURE, while ENDURE-ing (dat), going-to-ENDURE (fut ptcp) (dat) mercy (acc)
Iz:64:3 Iz_64:3_1 Iz_64:3_2 Iz_64:3_3 Iz_64:3_4 Iz_64:3_5 Iz_64:3_6 Iz_64:3_7 Iz_64:3_8 Iz_64:3_9 Iz_64:3_10 Iz_64:3_11 Iz_64:3_12 Iz_64:3_13 Iz_64:3_14 Iz_64:3_15 Iz_64:3_16 Iz_64:3_17 Iz_64:3_18 Iz_64:3_19 Iz_64:3_20 Iz_64:3_21 Iz_64:3_22
Iz:64:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:64:4 συναντήσεται γὰρ τοῖς ποιοῦσιν τὸ δίκαιον, καὶ τῶν ὁδῶν σου μνησθήσονται. ἰδοὺ σὺ ὠργίσθης, καὶ ἡμεῖς ἡμάρτομεν· διὰ τοῦτο ἐπλανήθημεν.
Iz:64:4 For these blessings shall happen to them that work righteousness, and they shall remember thy ways: behold, thou wast angry and we have sinned; therefore we have erred, (Isaiah 64:5 Brenton)
Iz:64:4 Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, bośmy grzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. (Iz 64:4 BT_4)
Iz:64:4 συναντήσεται γὰρ τοῖς ποιοῦσιν τὸ δίκαιον, καὶ τῶν ὁδῶν σου μνησθήσονται. ἰδοὺ σὺ ὠργίσθης, καὶ ἡμεῖς ἡμάρτομεν· διὰ τοῦτο ἐπλανήθημεν.
Iz:64:4 συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) διά οὗτος αὕτη τοῦτο πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-)
Iz:64:4 By spotykać się Dla odtąd, jak By czynić/rób Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) By pamiętać/stawaj się uważającym z By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty By robić zły I też, nawet, mianowicie Ja By grzeszyć Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę]
Iz:64:4 sunantE/setai ga\r toi=s poiou=sin to\ di/kaion, kai\ tO=n o(dO=n sou mnEsTE/sontai. i)dou\ su\ O)rgi/sTEs, kai\ E(mei=s E(ma/rtomen· dia\ tou=to e)planE/TEmen.
Iz:64:4 synantEsetai gar tois poiusin to dikaion, kai tOn hodOn su mnEsTEsontai. idu sy OrgisTEs, kai hEmeis hEmartomen· dia tuto eplanETEmen.
Iz:64:4 VF_FMI3S x RA_DPM V2_PAI3P RA_ASN A1A_ASN C RA_GPF N2_GPF RP_GS VS_FPI3P I RP_NS VSI_API2S C RP_NP VBI_AAI1P P RD_ASN VCI_API1P
Iz:64:4 to meet for since, as the to do/make the just righteous, just and also, even, namely the way/road you; your/yours(sg) to remember/become mindful of to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you to make angry and also, even, namely I to sin because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to wander/cause to stray [see planet]
Iz:64:4 he/she/it-will-be-MEET-ed for the (dat) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) the (nom|acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (gen) ways/roads (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (nom) you(sg)-were-MAKE-ed-ANGRY and we (nom) we-SIN-ed because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) we-were-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY
Iz:64:4 Iz_64:4_1 Iz_64:4_2 Iz_64:4_3 Iz_64:4_4 Iz_64:4_5 Iz_64:4_6 Iz_64:4_7 Iz_64:4_8 Iz_64:4_9 Iz_64:4_10 Iz_64:4_11 Iz_64:4_12 Iz_64:4_13 Iz_64:4_14 Iz_64:4_15 Iz_64:4_16 Iz_64:4_17 Iz_64:4_18 Iz_64:4_19 Iz_64:4_20
Iz:64:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:64:5 καὶ ἐγενήθημεν ὡς ἀκάθαρτοι πάντες ἡμεῖς, ὡς ῥάκος ἀποκαθημένης πᾶσα ἡ δικαιοσύνη ἡμῶν· καὶ ἐξερρύημεν ὡς φύλλα διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν, οὕτως ἄνεμος οἴσει ἡμᾶς.
Iz:64:5 and we are all become as unclean, and all our righteousness as a filthy rag: and we have fallen as leaves because of our iniquities; thus the wind shall carry us away. (Isaiah 64:6 Brenton)
Iz:64:5 My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. (Iz 64:5 BT_4)
Iz:64:5 καὶ ἐγενήθημεν ὡς ἀκάθαρτοι πάντες ἡμεῖς, ὡς ῥάκος ἀποκαθημένης πᾶσα δικαιοσύνη ἡμῶν· καὶ ἐξερρύημεν ὡς φύλλα διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν, οὕτως ἄνεμος οἴσει ἡμᾶς.
Iz:64:5 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀ·κάθαρτος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ῥάκο·ς, -ους, τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ὡς φύλλον, -ου, τό διά ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὕτως/οὕτω ἄνεμος, -ου, ὁ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:64:5 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Nieczysty (nieczysty) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ja Jak/jak Szmata Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ja I też, nawet, mianowicie Jak/jak Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bezprawie Ja thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Wiatr By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ja
Iz:64:5 kai\ e)genE/TEmen O(s a)ka/Tartoi pa/ntes E(mei=s, O(s r(a/kos a)pokaTEme/nEs pa=sa E( dikaiosu/nE E(mO=n· kai\ e)Xerru/Emen O(s fu/lla dia\ ta\s a)nomi/as E(mO=n, ou(/tOs a)/nemos oi)/sei E(ma=s.
Iz:64:5 kai egenETEmen hOs akaTartoi pantes hEmeis, hOs rakos apokaTEmenEs pasa hE dikaiosynE hEmOn· kai eXerryEmen hOs fylla dia tas anomias hEmOn, hutOs anemos oisei hEmas.
Iz:64:5 C VCI_API1P D A1B_NPM A3_NPM RP_NP D N3E_NSN V5_PMPGSF A1S_NSF RA_NSF N1_NSF RP_GP C VAI_AAI1P D N2N_APN P RA_APF N1A_APF RP_GP D N2_NSM VF_FAI3S RP_AP
Iz:64:5 and also, even, namely to become become, happen as/like unclean (impure) every all, each, every, the whole of I as/like rag ć every all, each, every, the whole of the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law I and also, even, namely ć as/like leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lawlessness I thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] wind to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth I
Iz:64:5 and we-were-BECOME-ed as/like unclean ([Adj] nom|voc) all (nom|voc) we (nom) as/like rag (nom|acc|voc)   every (nom|voc) the (nom) righteousness (nom|voc) us (gen) and   as/like leafs (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) us (gen) thusly/like this wind (nom) he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) us (acc)
Iz:64:5 Iz_64:5_1 Iz_64:5_2 Iz_64:5_3 Iz_64:5_4 Iz_64:5_5 Iz_64:5_6 Iz_64:5_7 Iz_64:5_8 Iz_64:5_9 Iz_64:5_10 Iz_64:5_11 Iz_64:5_12 Iz_64:5_13 Iz_64:5_14 Iz_64:5_15 Iz_64:5_16 Iz_64:5_17 Iz_64:5_18 Iz_64:5_19 Iz_64:5_20 Iz_64:5_21 Iz_64:5_22 Iz_64:5_23 Iz_64:5_24 Iz_64:5_25
Iz:64:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:64:6 καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐπικαλούμενος τὸ ὄνομά σου καὶ ὁ μνησθεὶς ἀντιλαβέσθαι σου· ὅτι ἀπέστρεψας τὸ πρόσωπόν σου ἀφ’ ἡμῶν καὶ παρέδωκας ἡμᾶς διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. –
Iz:64:6 And there is none that calls upon thy name, or that remembers to take hold on thee: for thou hast turned thy face away from us, and hast delivered us up because of our sins. (Isaiah 64:7 Brenton)
Iz:64:6 Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. (Iz 64:6 BT_4)
Iz:64:6 καὶ οὐκ ἔστιν ἐπικαλούμενος τὸ ὄνομά σου καὶ μνησθεὶς ἀντιλαβέσθαι σου· ὅτι ἀπέστρεψας τὸ πρόσωπόν σου ἀφ’ ἡμῶν καὶ παρέδωκας ἡμᾶς διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.
Iz:64:6 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Iz:64:6 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z By zbaczać bliski [anty biorą] Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja  
Iz:64:6 kai\ ou)k e)/stin o( e)pikalou/menos to\ o)/noma/ sou kai\ o( mnEsTei\s a)ntilabe/sTai sou· o(/ti a)pe/strePSas to\ pro/sOpo/n sou a)f’ E(mO=n kai\ pare/dOkas E(ma=s dia\ ta\s a(marti/as E(mO=n.
Iz:64:6 kai uk estin ho epikalumenos to onoma su kai ho mnEsTeis antilabesTai su· hoti apestrePSas to prosOpon su af’ hEmOn kai paredOkas hEmas dia tas hamartias hEmOn.
Iz:64:6 C D V9_PAI3S RA_NSM V2_PMPNSM RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RA_NSM VS_APPNSM VB_AMN RP_GS C VAI_AAI2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RP_GP C VAI_AAI2S RP_AP P RA_APF N1A_APF RP_GP
Iz:64:6 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to call upon the name with regard to you; your/yours(sg) and also, even, namely the to remember/become mindful of to deflect toward [anti-take] you; your/yours(sg) because/that to turn away from the face you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I  
Iz:64:6 and not he/she/it-is the (nom) while being-CALL-ed-UPON (nom) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) upon being-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF (nom|voc) to-be-DEFLECT-ed-TOWARD you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) us (gen) and you(sg)-Hand OVER-ed us (acc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) sin (gen), sins (acc) us (gen)  
Iz:64:6 Iz_64:6_1 Iz_64:6_2 Iz_64:6_3 Iz_64:6_4 Iz_64:6_5 Iz_64:6_6 Iz_64:6_7 Iz_64:6_8 Iz_64:6_9 Iz_64:6_10 Iz_64:6_11 Iz_64:6_12 Iz_64:6_13 Iz_64:6_14 Iz_64:6_15 Iz_64:6_16 Iz_64:6_17 Iz_64:6_18 Iz_64:6_19 Iz_64:6_20 Iz_64:6_21 Iz_64:6_22 Iz_64:6_23 Iz_64:6_24 Iz_64:6_25 Iz_64:6_26 Iz_64:6_27 Iz_64:6_28
Iz:64:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:64:7 καὶ νῦν, κύριε, πατὴρ ἡμῶν σύ, ἡμεῖς δὲ πηλὸς ἔργον τῶν χειρῶν σου πάντες·
Iz:64:7 And now, O Lord, thou art our Father, and we are clay, all of us the work of thine hands. (Isaiah 64:8 Brenton)
Iz:64:7 A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. (Iz 64:7 BT_4)
Iz:64:7 καὶ νῦν, κύριε, πατὴρ ἡμῶν σύ, ἡμεῖς δὲ πηλὸς ἔργον τῶν χειρῶν σου πάντες·
Iz:64:7 καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ πηλός, -οῦ, ὁ ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Iz:64:7 I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec Ja Ty Ja zaś Glina Praca Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Iz:64:7 kai\ nu=n, ku/rie, patE\r E(mO=n su/, E(mei=s de\ pElo\s e)/rgon tO=n CHeirO=n sou pa/ntes·
Iz:64:7 kai nyn, kyrie, patEr hEmOn sy, hEmeis de pElos ergon tOn CHeirOn su pantes·
Iz:64:7 C D N2_VSM N3_NSM RP_GP RP_NS RP_NP x N2_NSM N2N_NSN RA_GPF N3_GPF RP_GS A3_NPM
Iz:64:7 and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. father I you I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] clay work the hand; worse you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of
Iz:64:7 and now lord (voc); a lord ([Adj] voc) father (nom) us (gen) you(sg) (nom) we (nom) Yet clay (nom) work (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) all (nom|voc)
Iz:64:7 Iz_64:7_1 Iz_64:7_2 Iz_64:7_3 Iz_64:7_4 Iz_64:7_5 Iz_64:7_6 Iz_64:7_7 Iz_64:7_8 Iz_64:7_9 Iz_64:7_10 Iz_64:7_11 Iz_64:7_12 Iz_64:7_13 Iz_64:7_14
Iz:64:7 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:64:8 μὴ ὀργίζου ἡμῖν σφόδρα καὶ μὴ ἐν καιρῷ μνησθῇς ἁμαρτιῶν ἡμῶν. καὶ νῦν ἐπίβλεψον, ὅτι λαός σου πάντες ἡμεῖς.
Iz:64:8 Be not very wroth with us, and remember not our sins for ever; but now look on us, for we are all thy people. (Isaiah 64:9 Brenton)
Iz:64:8 Panie, nie gniewaj się tak bezgranicznie i nie chowaj w pamięci ciągle naszej winy! Oto wejrzyj, prosimy: My wszyscy jesteśmy Twym ludem. (Iz 64:8 BT_4)
Iz:64:8 μὴ ὀργίζου ἡμῖν σφόδρα καὶ μὴ ἐν καιρῷ μνησθῇς ἁμαρτιῶν ἡμῶν. καὶ νῦν ἐπίβλεψον, ὅτι λαός σου πάντες ἡμεῖς.
Iz:64:8 μή ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σφόδρα καί μή ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί νῦν ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ὅτι λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:64:8 Nie By robić zły Ja Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu By pamiętać/stawaj się uważającym z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja I też, nawet, mianowicie Teraz By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Ponieważ/tamto Ludzie Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ja
Iz:64:8 mE\ o)rgi/DZou E(mi=n sfo/dra kai\ mE\ e)n kairO=| mnEsTE=|s a(martiO=n E(mO=n. kai\ nu=n e)pi/blePSon, o(/ti lao/s sou pa/ntes E(mei=s.
Iz:64:8 mE orgiDZu hEmin sfodra kai mE en kairO mnEsTEs hamartiOn hEmOn. kai nyn epiblePSon, hoti laos su pantes hEmeis.
Iz:64:8 D V1_PMD2S RP_DP D C D P N2_DSM VS_APS2S N1A_GPF RP_GP C D VA_AAD2S C N2_NSM RP_GS A3_NPM RP_NP
Iz:64:8 not to make angry I vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely not in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time to remember/become mindful of sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I and also, even, namely now to look upon overlook, look attentively because/that people you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of I
Iz:64:8 not be-you(sg)-being-MAKE-ed-ANGRY! us (dat) vehement, and not in/among/by (+dat) period of time (dat) you(sg)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF sins (gen) us (gen) and now do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) because/that people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) all (nom|voc) we (nom)
Iz:64:8 Iz_64:8_1 Iz_64:8_2 Iz_64:8_3 Iz_64:8_4 Iz_64:8_5 Iz_64:8_6 Iz_64:8_7 Iz_64:8_8 Iz_64:8_9 Iz_64:8_10 Iz_64:8_11 Iz_64:8_12 Iz_64:8_13 Iz_64:8_14 Iz_64:8_15 Iz_64:8_16 Iz_64:8_17 Iz_64:8_18 Iz_64:8_19
Iz:64:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:64:9 πόλις τοῦ ἁγίου σου ἐγενήθη ἔρημος, Σιων ὡς ἔρημος ἐγενήθη, Ιερουσαλημ εἰς κατάραν.
Iz:64:9 The city of thy holiness has become desolate, Sion has become as a wilderness, Jerusalem a curse. (Isaiah 64:10 Brenton)
Iz:64:9 Twoje święte miasta są opustoszałe, Syjon jest pustkowiem, Jerozolima - odludziem. (Iz 64:9 BT_4)
Iz:64:9 πόλις τοῦ ἁγίου σου ἐγενήθη ἔρημος, Σιων ὡς ἔρημος ἐγενήθη, Ιερουσαλημ εἰς κατάραν.
Iz:64:9 πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔρημος -ον Σιών, ἡ ὡς ἔρημος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰς[1] κατ·άρα, -ας, ἡ
Iz:64:9 Miasto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Odludzie Syjon Jak/jak Odludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jerozolima [miasto z] Do (+przyspieszenie) Klnij
Iz:64:9 po/lis tou= a(gi/ou sou e)genE/TE e)/rEmos, *siOn O(s e)/rEmos e)genE/TE, *ierousalEm ei)s kata/ran.
Iz:64:9 polis tu hagiu su egenETE erEmos, siOn hOs erEmos egenETE, ierusalEm eis kataran.
Iz:64:9 N3I_NSF RA_GSM A1A_GSM RP_GS VCI_API3S N2_NSF N_NSF D N2_NSF VCI_API3S N_NSF P N1A_ASF
Iz:64:9 city the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) to become become, happen wilderness Zion as/like wilderness to become become, happen Jerusalem [city of] into (+acc) curse
Iz:64:9 city (nom) the (gen) holy ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-BECOME-ed wilderness ([Adj] nom) Zion (indecl) as/like wilderness ([Adj] nom) he/she/it-was-BECOME-ed Jerusalem (indecl) into (+acc) curse (acc)
Iz:64:9 Iz_64:9_1 Iz_64:9_2 Iz_64:9_3 Iz_64:9_4 Iz_64:9_5 Iz_64:9_6 Iz_64:9_7 Iz_64:9_8 Iz_64:9_9 Iz_64:9_10 Iz_64:9_11 Iz_64:9_12 Iz_64:9_13
Iz:64:9 x x x x x x x x x x x x x
Iz:64:10 ὁ οἶκος, τὸ ἅγιον ἡμῶν, καὶ ἡ δόξα, ἣν ηὐλόγησαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἐγενήθη πυρίκαυστος, καὶ πάντα τὰ ἔνδοξα συνέπεσεν.
Iz:64:10 The house, our sanctuary, and the glory which our fathers blessed, has been burnt with fire: and all our glorious things have gone to ruin. (Isaiah 64:11 Brenton)
Iz:64:10 Świątynia nasza, święta i wspaniała, w której Cię chwalili nasi przodkowie, stała się pastwą pożaru, i wszystko, cośmy kochali, zmieniło się w zgliszcza. (Iz 64:10 BT_4)
Iz:64:10 οἶκος, τὸ ἅγιον ἡμῶν, καὶ δόξα, ἣν ηὐλόγησαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἐγενήθη πυρίκαυστος, καὶ πάντα τὰ ἔνδοξα συνέπεσεν.
Iz:64:10 ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον συμ·πίπτω (-, συν+πεσ(ε)·[σ]-, συν+πεσ·[σ]- or 2nd συν+πεσ-, συν+πεπτω·κ-, -, -)
Iz:64:10 Dom Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Kto/, który/, który By błogosławić Ojciec Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sławny sławny, sławny Do od tego czasu w konsekwencji, zbiegaj się
Iz:64:10 o( oi)=kos, to\ a(/gion E(mO=n, kai\ E( do/Xa, E(\n Eu)lo/gEsan oi( pate/res E(mO=n, e)genE/TE puri/kaustos, kai\ pa/nta ta\ e)/ndoXa sune/pesen.
Iz:64:10 ho oikos, to hagion hEmOn, kai hE doXa, hEn EulogEsan hoi pateres hEmOn, egenETE pyrikaustos, kai panta ta endoXa synepesen.
Iz:64:10 RA_NSM N2_NSM RA_NSN A1A_NSM RP_GP C RA_NSF N1S_NSF RR_ASF VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GP VCI_API3S A1B_NSM C A3_NPN RA_NPN A1B_NPN VAI_AAI3S
Iz:64:10 the house the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I and also, even, namely the glory/awesomeness who/whom/which to bless the father I to become become, happen ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the glorious illustrious, renowned to thereafter consequently, coincide
Iz:64:10 the (nom) house (nom) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen) and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) who/whom/which (acc) they-BLESS-ed the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) he/she/it-was-BECOME-ed   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) glorious ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-THEREAFTER-ed
Iz:64:10 Iz_64:10_1 Iz_64:10_2 Iz_64:10_3 Iz_64:10_4 Iz_64:10_5 Iz_64:10_6 Iz_64:10_7 Iz_64:10_8 Iz_64:10_9 Iz_64:10_10 Iz_64:10_11 Iz_64:10_12 Iz_64:10_13 Iz_64:10_14 Iz_64:10_15 Iz_64:10_16 Iz_64:10_17 Iz_64:10_18 Iz_64:10_19 Iz_64:10_20
Iz:64:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:64:11 καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἀνέσχου, κύριε, καὶ ἐσιώπησας καὶ ἐταπείνωσας ἡμᾶς σφόδρα.
Iz:64:11 And for all these things thou, O Lord, has withholden, thyself, and been silent, and hast brought us very low. (Isaiah 64:12 Brenton)
Iz:64:11 Czyż na to wszystko możesz być nieczuły, Panie? Czy możesz milczeć, by nas przygnębić nad miarę? (Iz 64:11 BT_4)
Iz:64:11 καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἀνέσχου, κύριε, καὶ ἐσιώπησας καὶ ἐταπείνωσας ἡμᾶς σφόδρα.
Iz:64:11 καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σφόδρα
Iz:64:11 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być cierpliwy z oddawaj się, toleruj, znoś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do bezdźwięcznego I też, nawet, mianowicie Do niżej Ja Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Iz:64:11 kai\ e)pi\ pa=si tou/tois a)ne/sCHou, ku/rie, kai\ e)siO/pEsas kai\ e)tapei/nOsas E(ma=s sfo/dra.
Iz:64:11 kai epi pasi tutois anesCHu, kyrie, kai esiOpEsas kai etapeinOsas hEmas sfodra.
Iz:64:11 C P A3_DPM RD_DPM VBI_AMI2S N2_VSM C VAI_AAI2S C VAI_AAI2S RP_AP D
Iz:64:11 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be patient with indulge, tolerate, put up with lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to soundless and also, even, namely to lower I vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Iz:64:11 and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) these (dat) you(sg)-were-BE PATIENT WITH-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) and you(sg)-SOUNDLESS-ed and you(sg)-LOWER-ed us (acc) vehement,
Iz:64:11 Iz_64:11_1 Iz_64:11_2 Iz_64:11_3 Iz_64:11_4 Iz_64:11_5 Iz_64:11_6 Iz_64:11_7 Iz_64:11_8 Iz_64:11_9 Iz_64:11_10 Iz_64:11_11 Iz_64:11_12
Iz:64:11 x x x x x x x x x x x x