Jdt:12:1 καὶ ἐκέλευσεν εἰσαγαγεῖν αὐτὴν οὗ ἐτίθετο τὰ ἀργυρώματα αὐτοῦ καὶ συνέταξεν καταστρῶσαι αὐτῇ ἀπὸ τῶν ὀψοποιημάτων αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴνου αὐτοῦ πίνειν.
Jdt:12:1 Then he commanded to bring her in where his plate was set; and bade that they should prepare for her of his own meats, and that she should drink of his own wine. (Judith 12:1 Brenton)
Jdt:12:1 Potem polecił ją wprowadzić tam, gdzie rozstawiono jego srebrne naczynia, i rozkazał, aby jej podano do jedzenia jego wspaniałe potrawy, a do picia jego wino. (Jdt 12:1 BT_4)
Jdt:12:1 Καὶ ἐκέλευσεν εἰσαγαγεῖν αὐτὴν οὗ ἐτίθετο τὰ ἀργυρώματα αὐτοῦ καὶ συνέταξεν καταστρῶσαι αὐτῇ ἀπὸ τῶν ὀψοποιημάτων αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴνου αὐτοῦ πίνειν.
Jdt:12:1 καί κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κατα·στρώννυμι (κατα+στρωννυ-, -, κατα+στρω·σ-, -, -, κατα+στρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Jdt:12:1 I też, nawet, mianowicie By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. By prowadzić do On/ona/to/to samo Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Do ??? On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wino On/ona/to/to samo By pić
Jdt:12:1 *kai\ e)ke/leusen ei)sagagei=n au)tE\n ou(= e)ti/Teto ta\ a)rgurO/mata au)tou= kai\ sune/taXen katastrO=sai au)tE=| a)po\ tO=n o)PSopoiEma/tOn au)tou= kai\ tou= oi)/nou au)tou= pi/nein.
Jdt:12:1 kai ekeleusen eisagagein autEn hu etiTeto ta argyrOmata autu kai synetaXen katastrOsai autE apo tOn oPSopoiEmatOn autu kai tu oinu autu pinein.
Jdt:12:1 C VAI_AAI3S VB_AAN RD_ASF D V7I_IMI3S RA_APN N3M_APN RD_GSM C VAI_AAI3S VA_AAN RD_DSF P RA_GPN N3M_GPN RD_GSM C RA_GSM N2_GSM RD_GSM V1_PAN
Jdt:12:1 and also, even, namely to command i.e., urge on by word. to lead into he/she/it/same where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to place lay, put, set, situate, station the ć he/she/it/same and also, even, namely to ??? to ??? he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same and also, even, namely the wine he/she/it/same to drink
Jdt:12:1 and he/she/it-COMMand-ed to-LEAD-INTO her/it/same (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-being-PLACE-ed the (nom|acc)   him/it/same (gen) and he/she/it-???-ed to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) her/it/same (dat) away from (+gen) the (gen)   him/it/same (gen) and the (gen) wine (gen) him/it/same (gen) to-be-DRINK-ing
Jdt:12:1 Jdt_12:1_1 Jdt_12:1_2 Jdt_12:1_3 Jdt_12:1_4 Jdt_12:1_5 Jdt_12:1_6 Jdt_12:1_7 Jdt_12:1_8 Jdt_12:1_9 Jdt_12:1_10 Jdt_12:1_11 Jdt_12:1_12 Jdt_12:1_13 Jdt_12:1_14 Jdt_12:1_15 Jdt_12:1_16 Jdt_12:1_17 Jdt_12:1_18 Jdt_12:1_19 Jdt_12:1_20 Jdt_12:1_21 Jdt_12:1_22
Jdt:12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:2 καὶ εἶπεν Ιουδιθ Οὐ φάγομαι ἐξ αὐτῶν, ἵνα μὴ γένηται σκάνδαλον, ἀλλ’ ἐκ τῶν ἠκολουθηκότων μοι χορηγηθήσεται.
Jdt:12:2 And Judith said, I will not eat thereof, lest there be an offence: but provision shall be made for me of the things that I have brought. (Judith 12:2 Brenton)
Jdt:12:2 Ale Judyta powiedziała: «Nie będę jadła tego, aby to się nie stało sposobnością do złego, lecz niech podadzą mi z tego, co sobie przyniosłam». (Jdt 12:2 BT_4)
Jdt:12:2 καὶ εἶπεν Ιουδιθ Οὐ φάγομαι ἐξ αὐτῶν, ἵνα μὴ γένηται σκάνδαλον, ἀλλ’ ἐκ τῶν ἠκολουθηκότων μοι χορηγηθήσεται.
Jdt:12:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σκάνδαλον, -ου, τό ἀλλά ἐκ ὁ ἡ τό ἀκολουθέω (ακολουθ(ε)-, ακολουθη·σ-, ακολουθη·σ-, ηκολουθη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χορ·ηγέω (χορηγ(ε)-, χορηγη·σ-, χορηγη·σ-, -, κεχορηγη-, χορηγη·θ-)
Jdt:12:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By jeść Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Skandalu zapadka, młotek Ale Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By następować Ja By zaopatrywać zabezpieczaj się, zaopatruj (od "opłacaj wydatki ?????" To jest, chór)
Jdt:12:2 kai\ ei)=pen *ioudiT *ou) fa/gomai e)X au)tO=n, i(/na mE\ ge/nEtai ska/ndalon, a)ll’ e)k tO=n E)kolouTEko/tOn moi CHorEgETE/setai.
Jdt:12:2 kai eipen iudiT u fagomai eX autOn, hina mE genEtai skandalon, all’ ek tOn EkoluTEkotOn moi CHorEgETEsetai.
Jdt:12:2 C VBI_AAI3S N_NSF D VF_FMI1S P RD_GPN C D VB_AMS3S N2N_NSN C P RA_GPN VX_XAPGPN RP_DS VC_FPI3S
Jdt:12:2 and also, even, namely to say/tell ć οὐχ before rough breathing to eat out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to become become, happen scandal trigger, hammer but out of (+gen) ἐξ before vowels the to follow I to supply provide, supply (from "defray the expenses of a χορος" that is, chorus)
Jdt:12:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed   not I-will-be-EAT-ed out of (+gen) them/same (gen) so that / in order to /because not he/she/it-should-be-BECOME-ed scandal (nom|acc|voc) but out of (+gen) the (gen) having FOLLOW-ed (gen) me (dat) he/she/it-will-be-SUPPLY-ed
Jdt:12:2 Jdt_12:2_1 Jdt_12:2_2 Jdt_12:2_3 Jdt_12:2_4 Jdt_12:2_5 Jdt_12:2_6 Jdt_12:2_7 Jdt_12:2_8 Jdt_12:2_9 Jdt_12:2_10 Jdt_12:2_11 Jdt_12:2_12 Jdt_12:2_13 Jdt_12:2_14 Jdt_12:2_15 Jdt_12:2_16 Jdt_12:2_17
Jdt:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης Ἐὰν δὲ ἐκλίπῃ τὰ ὄντα μετὰ σοῦ, πόθεν ἐξοίσομέν σοι δοῦναι ὅμοια αὐτοῖς; οὐ γάρ ἐστιν μεθ’ ἡμῶν ἐκ τοῦ γένους σου.
Jdt:12:3 Then Holofernes said unto her, If thy provision should fail, how should we give thee the like? for there be none with us of thy nation. (Judith 12:3 Brenton)
Jdt:12:3 I odpowiedział jej Holofernes: «Jeśli się wyczerpią twoje zapasy, to skąd weźmiemy, aby ci dać podobne do nich? Nie ma bowiem między nami nikogo z twego narodu». (Jdt 12:3 BT_4)
Jdt:12:3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης Ἐὰν δὲ ἐκλίπῃ τὰ ὄντα μετὰ σοῦ, πόθεν ἐξοίσομέν σοι δοῦναι ὅμοια αὐτοῖς; οὐ γάρ ἐστιν μεθ’ ἡμῶν ἐκ τοῦ γένους σου.
Jdt:12:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jdt:12:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Skąd; by pić By wykonywać ródź Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać Podobny On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ty; twój/twój(sg)
Jdt:12:3 kai\ ei)=pen pro\s au)tE\n *olofe/rnEs *)ea\n de\ e)kli/pE| ta\ o)/nta meta\ sou=, po/Ten e)Xoi/some/n soi dou=nai o(/moia au)toi=s; ou) ga/r e)stin meT’ E(mO=n e)k tou= ge/nous sou.
Jdt:12:3 kai eipen pros autEn olofernEs ean de eklipE ta onta meta su, poTen eXoisomen soi dunai homoia autois; u gar estin meT’ hEmOn ek tu genus su.
Jdt:12:3 C VBI_AAI3S P RD_ASF N1M_NSM D x VB_AAS3S RA_NPN V9_PAPNPN P RP_GS D VF_FAI1P RP_DS VO_AAN A1A_APN RD_DPN D x V9_PAI3S P RP_GP P RA_GSN N3E_GSN RP_GS
Jdt:12:3 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) from where; to drink to carry out bring forth you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give similar he/she/it/same οὐχ before rough breathing for since, as to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I out of (+gen) ἐξ before vowels the race race, class, kind you; your/yours(sg)
Jdt:12:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)   if-ever Yet he/she/it-should-FAIL, you(sg)-should-be-FAIL-ed the (nom|acc) while being (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) we-will-CARRY OUT you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-GIVE similar ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) them/same (dat) not for he/she/it-is after (+acc), with (+gen) us (gen) out of (+gen) the (gen) race (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jdt:12:3 Jdt_12:3_1 Jdt_12:3_2 Jdt_12:3_3 Jdt_12:3_4 Jdt_12:3_5 Jdt_12:3_6 Jdt_12:3_7 Jdt_12:3_8 Jdt_12:3_9 Jdt_12:3_10 Jdt_12:3_11 Jdt_12:3_12 Jdt_12:3_13 Jdt_12:3_14 Jdt_12:3_15 Jdt_12:3_16 Jdt_12:3_17 Jdt_12:3_18 Jdt_12:3_19 Jdt_12:3_20 Jdt_12:3_21 Jdt_12:3_22 Jdt_12:3_23 Jdt_12:3_24 Jdt_12:3_25 Jdt_12:3_26 Jdt_12:3_27
Jdt:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:4 καὶ εἶπεν Ιουδιθ πρὸς αὐτόν Ζῇ ἡ ψυχή σου, κύριέ μου, ὅτι οὐ δαπανήσει ἡ δούλη σου τὰ ὄντα μετ’ ἐμοῦ, ἕως ἂν ποιήσῃ κύριος ἐν χειρί μου ἃ ἐβουλεύσατο.
Jdt:12:4 Then said Judith unto him As thy soul liveth, my lord, thine handmaid shall not spend those things that I have, before the Lord work by mine hand the things that he hath determined. (Judith 12:4 Brenton)
Jdt:12:4 A Judyta mu odpowiedziała: «Na życie twojej duszy, panie mój, niewolnica twoja nie spożyje tego, co z sobą wzięła, a Pan wcześniej spełni ręką moją to, co postanowił». (Jdt 12:4 BT_4)
Jdt:12:4 καὶ εἶπεν Ιουδιθ πρὸς αὐτόν Ζῇ ψυχή σου, κύριέ μου, ὅτι οὐ δαπανήσει δούλη σου τὰ ὄντα μετ’ ἐμοῦ, ἕως ἂν ποιήσῃ κύριος ἐν χειρί μου ἐβουλεύσατο.
Jdt:12:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δαπανάω (δαπαν(α)-, δαπανη·σ-, δαπανη·σ-, -, δεδαπανη-, δαπανη·θ-) ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -)
Jdt:12:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By opróżniać Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Kto/, który/, który Do ???
Jdt:12:4 kai\ ei)=pen *ioudiT pro\s au)to/n *DZE=| E( PSuCHE/ sou, ku/rie/ mou, o(/ti ou) dapanE/sei E( dou/lE sou ta\ o)/nta met’ e)mou=, e(/Os a)/n poiE/sE| ku/rios e)n CHeiri/ mou a(/ e)bouleu/sato.
Jdt:12:4 kai eipen iudiT pros auton DZE hE PSyCHE su, kyrie mu, hoti u dapanEsei hE dulE su ta onta met’ emu, heOs an poiEsE kyrios en CHeiri mu ha ebuleusato.
Jdt:12:4 C VBI_AAI3S N_NSF P RD_ASM V3_PAS3S RA_NSF N1_NSF RP_GS N2_VSM RP_GS C D VF_FAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_APN V9_PAPAPN P RP_GS C x VA_AAS3S N2_NSM P N3_DSF RP_GS RR_APN VAI_AMI3S
Jdt:12:4 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I because/that οὐχ before rough breathing to deplete the slave girl; servile you; your/yours(sg) the to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine until; dawn ever (if ever) to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I who/whom/which to ???
Jdt:12:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) because/that not he/she/it-will-DEPLETE, you(sg)-will-be-DEPLETE-ed (classical) the (nom) slave girl (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) while being (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat) me (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-???-ed
Jdt:12:4 Jdt_12:4_1 Jdt_12:4_2 Jdt_12:4_3 Jdt_12:4_4 Jdt_12:4_5 Jdt_12:4_6 Jdt_12:4_7 Jdt_12:4_8 Jdt_12:4_9 Jdt_12:4_10 Jdt_12:4_11 Jdt_12:4_12 Jdt_12:4_13 Jdt_12:4_14 Jdt_12:4_15 Jdt_12:4_16 Jdt_12:4_17 Jdt_12:4_18 Jdt_12:4_19 Jdt_12:4_20 Jdt_12:4_21 Jdt_12:4_22 Jdt_12:4_23 Jdt_12:4_24 Jdt_12:4_25 Jdt_12:4_26 Jdt_12:4_27 Jdt_12:4_28 Jdt_12:4_29 Jdt_12:4_30
Jdt:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:5 καὶ ἠγάγοσαν αὐτὴν οἱ θεράποντες Ολοφέρνου εἰς τὴν σκηνήν, καὶ ὕπνωσεν μέχρι μεσούσης τῆς νυκτός· καὶ ἀνέστη πρὸς τὴν ἑωθινὴν φυλακήν.
Jdt:12:5 Then the servants of Holofernes brought her into the tent, and she slept till midnight, and she arose when it was toward the morning watch, (Judith 12:5 Brenton)
Jdt:12:5 Potem odprowadzili ją słudzy Holofernesa do namiotu, a ona spała aż do północy. A około straży porannej powstała. (Jdt 12:5 BT_4)
Jdt:12:5 καὶ ἠγάγοσαν αὐτὴν οἱ θεράποντες Ολοφέρνου εἰς τὴν σκηνήν, καὶ ὕπνωσεν μέχρι μεσούσης τῆς νυκτός· καὶ ἀνέστη πρὸς τὴν ἑωθινὴν φυλακήν.
Jdt:12:5 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν   εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) μέχρι/μέχρις μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) πρός ὁ ἡ τό   φυλακή, -ῆς, ἡ
Jdt:12:5 I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Terapeuta Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By spać Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] By być pół czyniony Noc I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Więzienie zabezpieczają się
Jdt:12:5 kai\ E)ga/gosan au)tE\n oi( Tera/pontes *olofe/rnou ei)s tE\n skEnE/n, kai\ u(/pnOsen me/CHri mesou/sEs tE=s nukto/s· kai\ a)ne/stE pro\s tE\n e(OTinE\n fulakE/n.
Jdt:12:5 kai Egagosan autEn hoi Terapontes olofernu eis tEn skEnEn, kai hypnOsen meCHri mesusEs tEs nyktos· kai anestE pros tEn heOTinEn fylakEn.
Jdt:12:5 C VBI_AAI3P RD_ASF RA_NPM N3T_NPM N1M_GSM P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S P V4_PAPGSF RA_GSF N3_GSF C VHI_AAI3S P RA_ASF A1_ASF N1_ASF
Jdt:12:5 and also, even, namely to lead he/she/it/same the therapist ć into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to sleep until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] to be half done the night and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect toward (+acc,+gen,+dat) the ć prison guard
Jdt:12:5 and they-LEAD-ed her/it/same (acc) the (nom) therapists (nom|voc)   into (+acc) the (acc) tent (acc) and he/she/it-SLEEP-ed until while BE-ing-HALF-DONE (gen) the (gen) night (gen) and he/she/it-STand-ed-UP toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   prison (acc)
Jdt:12:5 Jdt_12:5_1 Jdt_12:5_2 Jdt_12:5_3 Jdt_12:5_4 Jdt_12:5_5 Jdt_12:5_6 Jdt_12:5_7 Jdt_12:5_8 Jdt_12:5_9 Jdt_12:5_10 Jdt_12:5_11 Jdt_12:5_12 Jdt_12:5_13 Jdt_12:5_14 Jdt_12:5_15 Jdt_12:5_16 Jdt_12:5_17 Jdt_12:5_18 Jdt_12:5_19 Jdt_12:5_20 Jdt_12:5_21
Jdt:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:6 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Ολοφέρνην λέγουσα Ἐπιταξάτω δὴ ὁ κύριός μου ἐᾶσαι τὴν δούλην σου ἐπὶ προσευχὴν ἐξελθεῖν·
Jdt:12:6 And sent to Holofernes, saving, Let my lord now command that thine handmaid may go forth unto prayer. (Judith 12:6 Brenton)
Jdt:12:6 I przesłała do Holofernesa prośbę: «Niech pan mój rozkaże, aby pozwolono niewolnicy twojej wyjść na modlitwę». (Jdt 12:6 BT_4)
Jdt:12:6 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Ολοφέρνην λέγουσα Ἐπιταξάτω δὴ κύριός μου ἐᾶσαι τὴν δούλην σου ἐπὶ προσευχὴν ἐξελθεῖν·
Jdt:12:6 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) δή ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Jdt:12:6 I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By mówić/opowiadaj By mówić co by robić Naprawdę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja By pozwalać Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Modlitwa By wychodzić
Jdt:12:6 kai\ a)pe/steilen pro\s *olofe/rnEn le/gousa *)epitaXa/tO dE\ o( ku/rio/s mou e)a=sai tE\n dou/lEn sou e)pi\ proseuCHE\n e)XelTei=n·
Jdt:12:6 kai apesteilen pros olofernEn legusa epitaXatO dE ho kyrios mu easai tEn dulEn su epi proseuCHEn eXelTein·
Jdt:12:6 C VAI_AAI3S P N1M_ASM V1_PAPNSF VA_AAD3S x RA_NSM N2_NSM RP_GS VA_AAN RA_ASF N1_ASF RP_GS P N1_ASF VB_AAN
Jdt:12:6 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) ć to say/tell to tell what to do indeed the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to allow the slave girl; servile you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing prayer to come out
Jdt:12:6 and he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat)   while SAY/TELL-ing (nom|voc) let-him/her/it-TELL-WHAT-TO-DO! indeed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) you(sg)-are-being-ALLOW-ed, to-ALLOW, be-you(sg)-ALLOW-ed!, he/she/it-happens-to-ALLOW (opt) the (acc) slave girl (acc); servile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) prayer (acc) to-COME-OUT
Jdt:12:6 Jdt_12:6_1 Jdt_12:6_2 Jdt_12:6_3 Jdt_12:6_4 Jdt_12:6_5 Jdt_12:6_6 Jdt_12:6_7 Jdt_12:6_8 Jdt_12:6_9 Jdt_12:6_10 Jdt_12:6_11 Jdt_12:6_12 Jdt_12:6_13 Jdt_12:6_14 Jdt_12:6_15 Jdt_12:6_16 Jdt_12:6_17
Jdt:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:7 καὶ προσέταξεν Ολοφέρνης τοῖς σωματοφύλαξιν μὴ διακωλύειν αὐτήν. καὶ παρέμεινεν ἐν τῇ παρεμβολῇ ἡμέρας τρεῖς· καὶ ἐξεπορεύετο κατὰ νύκτα εἰς τὴν φάραγγα Βαιτυλουα καὶ ἐβαπτίζετο ἐν τῇ παρεμβολῇ ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος·
Jdt:12:7 Then Holofernes commanded his guard that they should not stay her: thus she abode in the camp three days, and went out in the night into the valley of Bethulia, and washed herself in a fountain of water by the camp. (Judith 12:7 Brenton)
Jdt:12:7 Polecił więc Holofernes straży przybocznej, aby jej nie przeszkadzano. A ona przebywała trzy dni w obozie i nocą wychodziła do wąwozu koło Betulii i myła się w obrębie obozu przy źródle wody. (Jdt 12:7 BT_4)
Jdt:12:7 καὶ προσέταξεν Ολοφέρνης τοῖς σωματοφύλαξιν μὴ διακωλύειν αὐτήν. καὶ παρέμεινεν ἐν τῇ παρεμβολῇ ἡμέρας τρεῖς· καὶ ἐξεπορεύετο κατὰ νύκτα εἰς τὴν φάραγγα Βαιτυλουα καὶ ἐβαπτίζετο ἐν τῇ παρεμβολῇ ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος·
Jdt:12:7 καί προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-)   ὁ ἡ τό σωματο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] μή δια·κωλύω (δια+κωλυ-, -, δια+κωλυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·μένω (παρα+μεν-, παρα+μεν(ε)·[σ]-, παρα+μειν·[σ]-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) κατά νύξ, -υκτός, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ   καί βαπτίζω (βαπτιζ-, βαπτι·σ-, βαπτι·σ-, -, βεβαπτισ-, βαπτισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Jdt:12:7 I też, nawet, mianowicie By dawać dyrektywę Ciało zabezpieczają się Nie By przeszkadzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dotrzymywać (trwaj z, pozostawaj obecny) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia Dzień Trzy I też, nawet, mianowicie By wychodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Noc Do (+przyspieszenie) ??? I też, nawet, mianowicie By chrzcić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiosna {Sprężyna} Woda
Jdt:12:7 kai\ prose/taXen *olofe/rnEs toi=s sOmatofu/laXin mE\ diakOlu/ein au)tE/n. kai\ pare/meinen e)n tE=| parembolE=| E(me/ras trei=s· kai\ e)Xeporeu/eto kata\ nu/kta ei)s tE\n fa/ragga *baituloua kai\ e)bapti/DZeto e)n tE=| parembolE=| e)pi\ tE=s pEgE=s tou= u(/datos·
Jdt:12:7 kai prosetaXen olofernEs tois sOmatofylaXin mE diakOlyein autEn. kai paremeinen en tE parembolE hEmeras treis· kai eXeporeueto kata nykta eis tEn faranga baitylua kai ebaptiDZeto en tE parembolE epi tEs pEgEs tu hydatos·
Jdt:12:7 C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_DPM N3K_DPM D V1_PAN RD_ASF C VAI_AAI3S P RA_DSF N1_DSF N1A_APF M_APF C V1I_IMI3S P N3_ASF P RA_ASF N3G_ASF N_GSF C V1I_IMI3S P RA_DSF N1_DSF P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N3T_GSN
Jdt:12:7 and also, even, namely to give a directive ć the body guard not to prevent he/she/it/same and also, even, namely to abide (continue with, remain present) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army day three and also, even, namely to go out down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing night into (+acc) the ??? ć and also, even, namely to baptize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the spring the water
Jdt:12:7 and he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE   the (dat) body guards (dat) not to-be-PREVENT-ing her/it/same (acc) and he/she/it-ABIDE-ed in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) day (gen), days (acc) three (acc, nom) and he/she/it-was-being-GO-ed-OUT down/according to/as per (+acc), against (+gen) night (acc) into (+acc) the (acc) ??? (acc)   and he/she/it-was-being-BAPTIZE-ed in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) spring (gen) the (gen) water (gen)
Jdt:12:7 Jdt_12:7_1 Jdt_12:7_2 Jdt_12:7_3 Jdt_12:7_4 Jdt_12:7_5 Jdt_12:7_6 Jdt_12:7_7 Jdt_12:7_8 Jdt_12:7_9 Jdt_12:7_10 Jdt_12:7_11 Jdt_12:7_12 Jdt_12:7_13 Jdt_12:7_14 Jdt_12:7_15 Jdt_12:7_16 Jdt_12:7_17 Jdt_12:7_18 Jdt_12:7_19 Jdt_12:7_20 Jdt_12:7_21 Jdt_12:7_22 Jdt_12:7_23 Jdt_12:7_24 Jdt_12:7_25 Jdt_12:7_26 Jdt_12:7_27 Jdt_12:7_28 Jdt_12:7_29 Jdt_12:7_30 Jdt_12:7_31 Jdt_12:7_32 Jdt_12:7_33
Jdt:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:8 καὶ ὡς ἀνέβη, ἐδέετο τοῦ κυρίου θεοῦ Ισραηλ κατευθῦναι τὴν ὁδὸν αὐτῆς εἰς ἀνάστημα τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ·
Jdt:12:8 And when she came out, she besought the Lord God of Israel to direct her way to the raising up of the children of her people. (Judith 12:8 Brenton)
Jdt:12:8 A gdy potem wracała, modliła się do Pana, Boga Izraela, aby pokierował jej drogą ku wywyższeniu synów swojego ludu. (Jdt 12:8 BT_4)
Jdt:12:8 καὶ ὡς ἀνέβη, ἐδέετο τοῦ κυρίου θεοῦ Ισραηλ κατευθῦναι τὴν ὁδὸν αὐτῆς εἰς ἀνάστημα τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ·
Jdt:12:8 καί ὡς ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:12:8 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By podnosić By potrzebować/wymagać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Syn Ludzie On/ona/to/to samo
Jdt:12:8 kai\ O(s a)ne/bE, e)de/eto tou= kuri/ou Teou= *israEl kateuTu=nai tE\n o(do\n au)tE=s ei)s a)na/stEma tO=n ui(O=n tou= laou= au)tou=·
Jdt:12:8 kai hOs anebE, edeeto tu kyriu Teu israEl kateuTynai tEn hodon autEs eis anastEma tOn hyiOn tu lau autu·
Jdt:12:8 C C VZI_AAI3S V2I_IMI3S RA_GSM N2_GSM N2_GSM N_GSM VA_AAN RA_ASF N2_ASF RD_GSF P N3M_ASN RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Jdt:12:8 and also, even, namely as/like to ascend to need/require the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel to lead keep straight, guide, direct, instruct the way/road he/she/it/same into (+acc) ć the son the people he/she/it/same
Jdt:12:8 and as/like he/she/it-ASCEND-ed he/she/it-was-being-NEED/REQUIRE-ed the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl) to-LEAD, be-you(sg)-LEAD-ed!, he/she/it-happens-to-LEAD (opt) the (acc) way/road (acc) her/it/same (gen) into (+acc)   the (gen) sons (gen) the (gen) people (gen) him/it/same (gen)
Jdt:12:8 Jdt_12:8_1 Jdt_12:8_2 Jdt_12:8_3 Jdt_12:8_4 Jdt_12:8_5 Jdt_12:8_6 Jdt_12:8_7 Jdt_12:8_8 Jdt_12:8_9 Jdt_12:8_10 Jdt_12:8_11 Jdt_12:8_12 Jdt_12:8_13 Jdt_12:8_14 Jdt_12:8_15 Jdt_12:8_16 Jdt_12:8_17 Jdt_12:8_18 Jdt_12:8_19
Jdt:12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:9 καὶ εἰσπορευομένη καθαρὰ παρέμενεν ἐν τῇ σκηνῇ, μέχρι οὗ προσηνέγκατο τὴν τροφὴν αὐτῆς πρὸς ἑσπέραν.
Jdt:12:9 So she came in clean, and remained in the tent, until she did eat her meat at evening. (Judith 12:9 Brenton)
Jdt:12:9 I wróciwszy oczyszczona, pozostawała w namiocie aż do chwili, kiedy wieczorem przynoszono jej własne pożywienie. (Jdt 12:9 BT_4)
Jdt:12:9 καὶ εἰσπορευομένη καθαρὰ παρέμενεν ἐν τῇ σκηνῇ, μέχρι οὗ προσηνέγκατο τὴν τροφὴν αὐτῆς πρὸς ἑσπέραν.
Jdt:12:9 καί εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) καθαρός -ά -όν παρα·μένω (παρα+μεν-, παρα+μεν(ε)·[σ]-, παρα+μειν·[σ]-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) μέχρι/μέχρις οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό τροφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἑσπέρα, -ας, ἡ
Jdt:12:9 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Czysty By dotrzymywać (trwaj z, pozostawaj obecny) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By przedstawiać Żywność On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wieczór
Jdt:12:9 kai\ ei)sporeuome/nE kaTara\ pare/menen e)n tE=| skEnE=|, me/CHri ou(= prosEne/gkato tE\n trofE\n au)tE=s pro\s e(spe/ran.
Jdt:12:9 kai eisporeuomenE kaTara paremenen en tE skEnE, meCHri hu prosEnenkato tEn trofEn autEs pros hesperan.
Jdt:12:9 C V1_PMPNSF A1A_NSF V1I_IAI3S P RA_DSF N1_DSF P RR_GSF VAI_AMI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSF P N1A_ASF
Jdt:12:9 and also, even, namely to enter clean to abide (continue with, remain present) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to present the food he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) evening
Jdt:12:9 and while being-ENTER-ed (nom|voc) clean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-was-ABIDE-ing in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) until where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-PRESENT-ed the (acc) food (acc) her/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) evening (acc)
Jdt:12:9 Jdt_12:9_1 Jdt_12:9_2 Jdt_12:9_3 Jdt_12:9_4 Jdt_12:9_5 Jdt_12:9_6 Jdt_12:9_7 Jdt_12:9_8 Jdt_12:9_9 Jdt_12:9_10 Jdt_12:9_11 Jdt_12:9_12 Jdt_12:9_13 Jdt_12:9_14 Jdt_12:9_15
Jdt:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:10 καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἐποίησεν Ολοφέρνης πότον τοῖς δούλοις αὐτοῦ μόνοις καὶ οὐκ ἐκάλεσεν εἰς τὴν κλῆσιν οὐδένα τῶν πρὸς ταῖς χρείαις.
Jdt:12:10 And in the fourth day Holofernes made a feast to his own servants only, and called none of the officers to the banquet. (Judith 12:10 Brenton)
Jdt:12:10 Czwartego dnia wydał Holofernes ucztę jedynie dla swoich sług, a nie zaprosił do stołu nikogo z dowódców. (Jdt 12:10 BT_4)
Jdt:12:10 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἐποίησεν Ολοφέρνης πότον τοῖς δούλοις αὐτοῦ μόνοις καὶ οὐκ ἐκάλεσεν εἰς τὴν κλῆσιν οὐδένα τῶν πρὸς ταῖς χρείαις.
Jdt:12:10 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μόνος -η -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κλῆσις, -εως, ἡ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό χρεία, -ας, ἡ
Jdt:12:10 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Czwarty By czynić/rób Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By nazywać rozmowę Do (+przyspieszenie) Zapraszane zaproszenie do święta Nie jeden (nic, nikt) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Potrzebuje
Jdt:12:10 *kai\ e)ge/neto e)n tE=| E(me/ra| tE=| teta/rtE| e)poi/Esen *olofe/rnEs po/ton toi=s dou/lois au)tou= mo/nois kai\ ou)k e)ka/lesen ei)s tE\n klE=sin ou)de/na tO=n pro\s tai=s CHrei/ais.
Jdt:12:10 kai egeneto en tE hEmera tE tetartE epoiEsen olofernEs poton tois dulois autu monois kai uk ekalesen eis tEn klEsin udena tOn pros tais CHreiais.
Jdt:12:10 C VBI_AMI3S P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF VAI_AAI3S N1M_NSM N2_ASM RA_DPM N2_DPM RD_GSM A1_DPM C D VAI_AAI3S P RA_ASF N3I_ASF A3_ASM RA_GPM P RA_DPF N1A_DPF
Jdt:12:10 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the fourth to do/make ć drinking party; drink the slave; servile; to enslave he/she/it/same sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to call call into (+acc) the invited an invitation to a feast not one (nothing, no one) the toward (+acc,+gen,+dat) the need
Jdt:12:10 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) fourth (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed   drinking party (acc); drink (nom|acc|voc) the (dat) slaves (dat); servile ([Adj] dat); you(sg)-are-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-happen-to-be-ENSLAVE-ing (opt) him/it/same (gen) sole ([Adj] dat) and not he/she/it-CALL-ed into (+acc) the (acc) invited (acc) not one (acc) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) needs (dat)
Jdt:12:10 Jdt_12:10_1 Jdt_12:10_2 Jdt_12:10_3 Jdt_12:10_4 Jdt_12:10_5 Jdt_12:10_6 Jdt_12:10_7 Jdt_12:10_8 Jdt_12:10_9 Jdt_12:10_10 Jdt_12:10_11 Jdt_12:10_12 Jdt_12:10_13 Jdt_12:10_14 Jdt_12:10_15 Jdt_12:10_16 Jdt_12:10_17 Jdt_12:10_18 Jdt_12:10_19 Jdt_12:10_20 Jdt_12:10_21 Jdt_12:10_22 Jdt_12:10_23 Jdt_12:10_24 Jdt_12:10_25
Jdt:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:11 καὶ εἶπεν Βαγώᾳ τῷ εὐνούχῳ, ὃς ἦν ἐφεστηκὼς ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ Πεῖσον δὴ πορευθεὶς τὴν γυναῖκα τὴν Εβραίαν, ἥ ἐστιν παρὰ σοί, τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ἡμᾶς καὶ φαγεῖν καὶ πιεῖν μεθ’ ἡμῶν·
Jdt:12:11 Then said he to Bagoas the eunuch, who had charge over all that he had, Go now, and persuade this Hebrew woman which is with thee, that she come unto us, and eat and drink with us. (Judith 12:11 Brenton)
Jdt:12:11 Potem powiedział do eunucha Bagoasa, przełożonego nad wszystkimi jego majętnościami: «Idź i nakłoń tę kobietę hebrajską, która u ciebie przebywa, aby przyszła do nas i z nami jadła i piła. (Jdt 12:11 BT_4)
Jdt:12:11 καὶ εἶπεν Βαγώᾳ τῷ εὐνούχῳ, ὃς ἦν ἐφεστηκὼς ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ Πεῖσον δὴ πορευθεὶς τὴν γυναῖκα τὴν Εβραίαν, ἐστιν παρὰ σοί, τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ἡμᾶς καὶ φαγεῖν καὶ πιεῖν μεθ’ ἡμῶν·
Jdt:12:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) δή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jdt:12:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eunuch Kto/, który/, który By być By ulegać odroczeniu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Naprawdę By iść Kobiety/żona Kto/, który/, który By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By pić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja
Jdt:12:11 kai\ ei)=pen *bagO/a| tO=| eu)nou/CHO|, o(\s E)=n e)festEkO\s e)pi\ pa/ntOn tO=n au)tou= *pei=son dE\ poreuTei\s tE\n gunai=ka tE\n *ebrai/an, E(/ e)stin para\ soi/, tou= e)lTei=n pro\s E(ma=s kai\ fagei=n kai\ piei=n meT’ E(mO=n·
Jdt:12:11 kai eipen bagOa tO eunuCHO, hos En efestEkOs epi pantOn tOn autu peison dE poreuTeis tEn gynaika tEn ebraian, hE estin para soi, tu elTein pros hEmas kai fagein kai piein meT’ hEmOn·
Jdt:12:11 C VBI_AAI3S N1T_DSM RA_DSM N2_DSM RR_NSM V9_IAI3S VXI_XAPNSM P A3_GPN RA_GPN RD_GSM VA_AAD2S x VC_APPNSM RA_ASF N3K_ASF RA_ASF A1A_ASF RR_NSF V9_PAI3S P RP_DS RA_GSN VB_AAN P RP_AP C VB_AAN C VB_AAN P RP_GP
Jdt:12:11 and also, even, namely to say/tell ć the eunuch who/whom/which to be to stand over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the he/she/it/same to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence indeed to go the woman/wife the ć who/whom/which to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub the to come toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to eat and also, even, namely to drink after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I
Jdt:12:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (dat) eunuch (dat) who/whom/which (nom) he/she/it-was having STand-ed-OVER (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (gen) the (gen) him/it/same (gen) do-PERSUADE/CONVINCE-you(sg)!, going-to-PERSUADE/CONVINCE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed upon being-GO-ed (nom|voc) the (acc) woman/wife (acc) the (acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (gen) to-COME toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) and to-will-EAT, to-EAT and to-will-DRINK, to-DRINK after (+acc), with (+gen) us (gen)
Jdt:12:11 Jdt_12:11_1 Jdt_12:11_2 Jdt_12:11_3 Jdt_12:11_4 Jdt_12:11_5 Jdt_12:11_6 Jdt_12:11_7 Jdt_12:11_8 Jdt_12:11_9 Jdt_12:11_10 Jdt_12:11_11 Jdt_12:11_12 Jdt_12:11_13 Jdt_12:11_14 Jdt_12:11_15 Jdt_12:11_16 Jdt_12:11_17 Jdt_12:11_18 Jdt_12:11_19 Jdt_12:11_20 Jdt_12:11_21 Jdt_12:11_22 Jdt_12:11_23 Jdt_12:11_24 Jdt_12:11_25 Jdt_12:11_26 Jdt_12:11_27 Jdt_12:11_28 Jdt_12:11_29 Jdt_12:11_30 Jdt_12:11_31 Jdt_12:11_32 Jdt_12:11_33
Jdt:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:12 ἰδοὺ γὰρ αἰσχρὸν τῷ προσώπῳ ἡμῶν εἰ γυναῖκα τοιαύτην παρήσομεν οὐχ ὁμιλήσαντες αὐτῇ· ὅτι ἐὰν ταύτην μὴ ἐπισπασώμεθα, καταγελάσεται ἡμῶν.
Jdt:12:12 For, lo, it will be a shame for our person, if we shall let such a woman go, not having had her company; for if we draw her not unto us, she will laugh us to scorn. (Judith 12:12 Brenton)
Jdt:12:12 Naprawdę byłoby to hańbą dla nas, gdybyśmy taką kobietę puścili nie obcując z nią. Jeśli jej bowiem nie zwabimy do siebie, będzie z nas sobie drwiła». (Jdt 12:12 BT_4)
Jdt:12:12 ἰδοὺ γὰρ αἰσχρὸν τῷ προσώπῳ ἡμῶν εἰ γυναῖκα τοιαύτην παρήσομεν οὐχ ὁμιλήσαντες αὐτῇ· ὅτι ἐὰν ταύτην μὴ ἐπισπασώμεθα, καταγελάσεται ἡμῶν.
Jdt:12:12 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ αἰσχρός -ά -όν ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁμιλέω (ομιλ(ε)-, ομιλη·σ-, ομιλη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) οὗτος αὕτη τοῦτο μή ἐπι·σπάω (επι+σπ(α)-, -, επι+σπα·σ-, -, -, επι+σπασ·θ-) κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jdt:12:12 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Haniebny sprośny, haniebny, haniebny, niegodziwy, niegodziwy, nieprzyzwoity, oburzający, lubieżny, haniebny, oburzające, zaplamiony Twarz Ja Jeżeli Kobiety/żona Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] By zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany ??? Przed przydechem mocnym By rozmawiać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nie Do ??? By śmiać się przy Ja
Jdt:12:12 i)dou\ ga\r ai)sCHro\n tO=| prosO/pO| E(mO=n ei) gunai=ka toiau/tEn parE/somen ou)CH o(milE/santes au)tE=|· o(/ti e)a\n tau/tEn mE\ e)pispasO/meTa, katagela/setai E(mO=n.
Jdt:12:12 idu gar aisCHron tO prosOpO hEmOn ei gynaika toiautEn parEsomen uCH homilEsantes autE· hoti ean tautEn mE epispasOmeTa, katagelasetai hEmOn.
Jdt:12:12 I x A1A_NSN RA_DSN N2N_DSN RP_GP C N3K_ASF A1_ASF VF_FAI1P D VA_AAPNPM RD_DSF C C RD_ASF D VA_AMS1P VF_FMI3S RP_GP
Jdt:12:12 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as shameful bawdy, ignominious, disgraceful, wicked, nefarious, obscene, outrageous, salacious, shameful, shocking, smutty the face I if woman/wife such as this kind such, like [τοσαυτην] to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened οὐχ before rough breathing to converse he/she/it/same because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] not to ??? to laugh at I
Jdt:12:12 be-you(sg)-SEE-ed! for shameful ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) face (dat) us (gen) if woman/wife (acc) such as this kind (acc) we-will-HANG DOWN not upon CONVERSE-ing (nom|voc) her/it/same (dat) because/that if-ever this (acc) not we-should-be-???-ed he/she/it-will-be-LAUGH-ed-AT us (gen)
Jdt:12:12 Jdt_12:12_1 Jdt_12:12_2 Jdt_12:12_3 Jdt_12:12_4 Jdt_12:12_5 Jdt_12:12_6 Jdt_12:12_7 Jdt_12:12_8 Jdt_12:12_9 Jdt_12:12_10 Jdt_12:12_11 Jdt_12:12_12 Jdt_12:12_13 Jdt_12:12_14 Jdt_12:12_15 Jdt_12:12_16 Jdt_12:12_17 Jdt_12:12_18 Jdt_12:12_19 Jdt_12:12_20
Jdt:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:13 καὶ ἐξῆλθεν Βαγώας ἀπὸ προσώπου Ολοφέρνου καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὴν καὶ εἶπεν Μὴ ὀκνησάτω δὴ ἡ παιδίσκη ἡ καλὴ αὕτη ἐλθοῦσα πρὸς τὸν κύριόν μου δοξασθῆναι κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ πίεσαι μεθ’ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην οἶνον καὶ γενηθῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ὡς θυγάτηρ μία τῶν υἱῶν Ασσουρ, αἳ παρεστήκασιν ἐν οἴκῳ Ναβουχοδονοσορ.
Jdt:12:13 Then went Bagoas from the presence of Holofernes, and came to her, and he said, Let not this fair damsel fear to come to my lord, and to be honoured in his presence, and drink wine, and be merry with us and be made this day as one of the daughters of the Assyrians, which serve in the house of Nabuchodonosor. (Judith 12:13 Brenton)
Jdt:12:13 I odszedł Bagoas od Holofernesa i przyszedł do niej, i rzekł: «Piękna, młoda kobieto, nie wahaj się stanąć przed panem moim! Będziesz uczczona w jego obecności i będziesz piła z nami rozweselające wino, i staniesz się w tym dniu jak jedna z córek synów Aszszura, przebywających w domu Nabuchodonozora». (Jdt 12:13 BT_4)
Jdt:12:13 καὶ ἐξῆλθεν Βαγώας ἀπὸ προσώπου Ολοφέρνου καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὴν καὶ εἶπεν Μὴ ὀκνησάτω δὴ παιδίσκη καλὴ αὕτη ἐλθοῦσα πρὸς τὸν κύριόν μου δοξασθῆναι κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ πίεσαι μεθ’ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην οἶνον καὶ γενηθῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ὡς θυγάτηρ μία τῶν υἱῶν Ασσουρ, αἳ παρεστήκασιν ἐν οἴκῳ Ναβουχοδονοσορ.
Jdt:12:13 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό   καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή ὀκνέω (οκν(ε)-, -, οκνη·σ-, -, -, -) δή ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) οὗτος αὕτη τοῦτο ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-); πιέζω (-, πιε·σ-, πιε·σ-, -, πεπιεσ-, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ οἶνος, -ου, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὡς θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)  
Jdt:12:13 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed iksem Twarzy I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie By wahać się Naprawdę Haruj jak niewolnik dziewczyna W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja By chwalić/wychwalaj/chwałę W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pić; do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Do (+przyspieszenie) Wesołość Wino I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/jak Córka Jeden Syn Kto/, który/, który By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom
Jdt:12:13 kai\ e)XE=lTen *bagO/as a)po\ prosO/pou *olofe/rnou kai\ ei)sE=lTen pro\s au)tE\n kai\ ei)=pen *mE\ o)knEsa/tO dE\ E( paidi/skE E( kalE\ au(/tE e)lTou=sa pro\s to\n ku/rio/n mou doXasTE=nai kata\ pro/sOpon au)tou= kai\ pi/esai meT’ E(mO=n ei)s eu)frosu/nEn oi)=non kai\ genETE=nai e)n tE=| E(me/ra| tau/tE| O(s Tuga/tEr mi/a tO=n ui(O=n *assour, ai(\ parestE/kasin e)n oi)/kO| *nabouCHodonosor.
Jdt:12:13 kai eXElTen bagOas apo prosOpu olofernu kai eisElTen pros autEn kai eipen mE oknEsatO dE hE paidiskE hE kalE hautE elTusa pros ton kyrion mu doXasTEnai kata prosOpon autu kai piesai meT’ hEmOn eis eufrosynEn oinon kai genETEnai en tE hEmera tautE hOs TygatEr mia tOn hyiOn assur, hai parestEkasin en oikO nabuCHodonosor.
Jdt:12:13 C VBI_AAI3S N1T_NSM P N2N_GSN N1M_GSM C VBI_AAI3S P RD_ASF C VBI_AAI3S D VA_AAD3S x RA_NSF N1_NSF RA_NSF A1_NSF RD_NSF VB_AAPNSF P RA_ASM N2_ASM RP_GS VS_APN P N2N_ASN RD_GSM C VF_FMI2S P RP_GP P N1_ASF N2_ASM C VC_APN P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C N3R_NSF A1A_NSF RA_GPM N2_GPM N_GSM RR_NPF VXI_XAI3P P N2_DSM N_GSM
Jdt:12:13 and also, even, namely to come out ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ć and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell not to hesitate indeed the slave girl the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to come toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to glorify/extol/praise down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to drink; to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I into (+acc) cheerfulness wine and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as/like daughter one the son ć who/whom/which to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć
Jdt:12:13 and he/she/it-COME-ed-OUT   away from (+gen) face (gen)   and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed not let-him/her/it-HESITATE! indeed the (nom) slave girl (nom|voc) the (nom) right ([Adj] nom|voc) this (nom) upon COME-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) to-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and you(sg)-will-be-DRINK-ed; to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) after (+acc), with (+gen) us (gen) into (+acc) cheerfulness (acc) wine (acc) and to-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat) as/like daughter (nom) one (nom) the (gen) sons (gen)   who/whom/which (nom) they-have-STand-ed-WITH/BESIDE in/among/by (+dat) house (dat)  
Jdt:12:13 Jdt_12:13_1 Jdt_12:13_2 Jdt_12:13_3 Jdt_12:13_4 Jdt_12:13_5 Jdt_12:13_6 Jdt_12:13_7 Jdt_12:13_8 Jdt_12:13_9 Jdt_12:13_10 Jdt_12:13_11 Jdt_12:13_12 Jdt_12:13_13 Jdt_12:13_14 Jdt_12:13_15 Jdt_12:13_16 Jdt_12:13_17 Jdt_12:13_18 Jdt_12:13_19 Jdt_12:13_20 Jdt_12:13_21 Jdt_12:13_22 Jdt_12:13_23 Jdt_12:13_24 Jdt_12:13_25 Jdt_12:13_26 Jdt_12:13_27 Jdt_12:13_28 Jdt_12:13_29 Jdt_12:13_30 Jdt_12:13_31 Jdt_12:13_32 Jdt_12:13_33 Jdt_12:13_34 Jdt_12:13_35 Jdt_12:13_36 Jdt_12:13_37 Jdt_12:13_38 Jdt_12:13_39 Jdt_12:13_40 Jdt_12:13_41 Jdt_12:13_42 Jdt_12:13_43 Jdt_12:13_44 Jdt_12:13_45 Jdt_12:13_46 Jdt_12:13_47 Jdt_12:13_48 Jdt_12:13_49 Jdt_12:13_50 Jdt_12:13_51 Jdt_12:13_52 Jdt_12:13_53
Jdt:12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:14 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ιουδιθ καὶ τίς εἰμι ἐγὼ ἀντεροῦσα τῷ κυρίῳ μου; ὅτι πᾶν, ὃ ἔσται ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀρεστόν, σπεύσασα ποιήσω, καὶ ἔσται τοῦτό μοι ἀγαλλίαμα ἕως ἡμέρας θανάτου μου.
Jdt:12:14 Then said Judith unto him, Who am I now, that I should gainsay my lord? surely whatsoever pleaseth him I will do speedily, and it shall be my joy unto the day of my death. (Judith 12:14 Brenton)
Jdt:12:14 A Judyta powiedziała mu na to: «A kimże ja jestem, abym się mogła sprzeciwiać panu memu? Wszystko, co będzie miłe w oczach jego, pospiesznie uczynię i będzie to dla mnie największą przyjemnością aż do dnia mojej śmierci». (Jdt 12:14 BT_4)
Jdt:12:14 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ιουδιθ Καὶ τίς εἰμι ἐγὼ ἀντεροῦσα τῷ κυρίῳ μου; ὅτι πᾶν, ἔσται ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀρεστόν, σπεύσασα ποιήσω, καὶ ἔσται τοῦτό μοι ἀγαλλίαμα ἕως ἡμέρας θανάτου μου.
Jdt:12:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀρεστός -ή -όν σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jdt:12:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść; by być Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo Podobanie Do ??? By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja exhultation Aż; świtaj Dzień Śmierć; by zgładzać Ja
Jdt:12:14 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *ioudiT *kai\ ti/s ei)mi e)gO\ a)nterou=sa tO=| kuri/O| mou; o(/ti pa=n, o(\ e)/stai e)n toi=s o)fTalmoi=s au)tou= a)resto/n, speu/sasa poiE/sO, kai\ e)/stai tou=to/ moi a)galli/ama e(/Os E(me/ras Tana/tou mou.
Jdt:12:14 kai eipen pros auton iudiT kai tis eimi egO anterusa tO kyriO mu; hoti pan, ho estai en tois ofTalmois autu areston, speusasa poiEsO, kai estai tuto moi agalliama heOs hEmeras Tanatu mu.
Jdt:12:14 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSF D RI_NSF V9_PAI1S RP_NS VF2_FAPNSF RA_DSM N2_DSM RP_GS C A3_ASN RR_NSN VF_FMI3S P RA_DPM N2_DPM RD_GSM A1_NSN VA_AAPNSF VF_FAI1S C VF_FMI3S RD_NSN RP_DS N3M_NSN P N1A_GSF N2_GSM RP_GS
Jdt:12:14 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be I ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I because/that every all, each, every, the whole of who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eye he/she/it/same pleasing to ??? to do/make and also, even, namely to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I exhultation until; dawn day death; to put to death I
Jdt:12:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   and who/what/why (nom) I-am-GO-ing; I-am I (nom)   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) me (gen) because/that every (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) eyes (dat) him/it/same (gen) pleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon ???-ing (nom|voc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE and he/she/it-will-be this (nom|acc) me (dat) exhultation (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! me (gen)
Jdt:12:14 Jdt_12:14_1 Jdt_12:14_2 Jdt_12:14_3 Jdt_12:14_4 Jdt_12:14_5 Jdt_12:14_6 Jdt_12:14_7 Jdt_12:14_8 Jdt_12:14_9 Jdt_12:14_10 Jdt_12:14_11 Jdt_12:14_12 Jdt_12:14_13 Jdt_12:14_14 Jdt_12:14_15 Jdt_12:14_16 Jdt_12:14_17 Jdt_12:14_18 Jdt_12:14_19 Jdt_12:14_20 Jdt_12:14_21 Jdt_12:14_22 Jdt_12:14_23 Jdt_12:14_24 Jdt_12:14_25 Jdt_12:14_26 Jdt_12:14_27 Jdt_12:14_28 Jdt_12:14_29 Jdt_12:14_30 Jdt_12:14_31 Jdt_12:14_32 Jdt_12:14_33
Jdt:12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:15 καὶ διαναστᾶσα ἐκοσμήθη τῷ ἱματισμῷ καὶ παντὶ τῷ κόσμῳ τῷ γυναικείῳ, καὶ προσῆλθεν ἡ δούλη αὐτῆς καὶ ἔστρωσεν αὐτῇ κατέναντι Ολοφέρνου χαμαὶ τὰ κώδια, ἃ ἔλαβεν παρὰ Βαγώου εἰς τὴν καθημερινὴν δίαιταν αὐτῆς εἰς τὸ ἐσθίειν κατακλινομένην ἐπ’ αὐτῶν.
Jdt:12:15 So she arose, and decked herself with her apparel and all her woman's attire, and her maid went and laid soft skins on the ground for her over against Holofernes, which she had received of Bagoas for her daily use, that she might sit and eat upon them. (Judith 12:15 Brenton)
Jdt:12:15 I wstała, ubrała się w strój uroczysty, z wszelkimi ozdobami kobiecymi. A niewolnica jej przyszła i rozłożyła przed nią na podłodze naprzeciw Holofernesa dywany, które dostała od Bagoasa do swego codziennego użytku, aby na nich odpoczywała i jadła. (Jdt 12:15 BT_4)
Jdt:12:15 καὶ διαναστᾶσα ἐκοσμήθη τῷ ἱματισμῷ καὶ παντὶ τῷ κόσμῳ τῷ γυναικείῳ, καὶ προσῆλθεν δούλη αὐτῆς καὶ ἔστρωσεν αὐτῇ κατέναντι Ολοφέρνου χαμαὶ τὰ κώδια, ἔλαβεν παρὰ Βαγώου εἰς τὴν καθημερινὴν δίαιταν αὐτῆς εἰς τὸ ἐσθίειν κατακλινομένην ἐπ’ αὐτῶν.
Jdt:12:15 καί   κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) ὁ ἡ τό ἱματισμός, -οῦ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γυναικεῖος -α -ον καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί στρωννύω/στρώννυμι (στρωννυ-, στρω·σ-, στρω·σ-, εστρω·κ-, εστρω-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατ·έν·αντι   χαμαί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά   εἰς[1] ὁ ἡ τό καθ·ημερινός -ή -όν   αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) κατα·κλίνω (κατα+κλιν-, -, κατα+κλιν·[σ]-, -, -, κατα+κλι·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:12:15 I też, nawet, mianowicie By umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Toaleta od łacińskiego tela 'tkany materiał,sieć {pajęczyna}'; strój, odzieże, ubierając, toaleta, ubierają, uzbroją statek I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Świat (wieczny świat) materialne królestwo Kobiecy (żona) I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Na gruncie Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Do (+przyspieszenie) Dziennie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) By jeść By leżeć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jdt:12:15 kai\ dianasta=sa e)kosmE/TE tO=| i(matismO=| kai\ panti\ tO=| ko/smO| tO=| gunaikei/O|, kai\ prosE=lTen E( dou/lE au)tE=s kai\ e)/strOsen au)tE=| kate/nanti *olofe/rnou CHamai\ ta\ kO/dia, a(/ e)/laben para\ *bagO/ou ei)s tE\n kaTEmerinE\n di/aitan au)tE=s ei)s to\ e)sTi/ein kataklinome/nEn e)p’ au)tO=n.
Jdt:12:15 kai dianastasa ekosmETE tO himatismO kai panti tO kosmO tO gynaikeiO, kai prosElTen hE dulE autEs kai estrOsen autE katenanti olofernu CHamai ta kOdia, ha elaben para bagOu eis tEn kaTEmerinEn diaitan autEs eis to esTiein kataklinomenEn ep’ autOn.
Jdt:12:15 C VH_AAPNSF VCI_API3S RA_DSM N2_DSM C A3_DSM RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1A_DSM C VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSF C VAI_AAI3S RD_DSF P N1M_GSM D RA_APN N2N_APN RR_APN VBI_AAI3S P N1T_GSM P RA_ASF A1_ASF N1S_ASF RD_GSF P RA_ASN V1_PAN V1_PMPASF P RD_GPN
Jdt:12:15 and also, even, namely ć to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) the toilet from Latin tela 'woven material,web'; apparel, habiliments, clothing, toilette, attire, rig and also, even, namely every all, each, every, the whole of the world (secular world) material realm the feminine (wife) and also, even, namely to approach the slave girl; servile he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same opposite/in the presence of (+gen) ć on the ground the ć who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć into (+acc) the daily ć he/she/it/same into (+acc) the to eat to recline upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jdt:12:15 and   he/she/it-was-SET IN ORDER-ed the (dat) toilet (dat) and every (dat) the (dat) world (dat) the (dat) feminine ([Adj] dat) and he/she/it-APPROACH-ed the (nom) slave girl (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc) her/it/same (gen) and he/she/it-???-ed her/it/same (dat) opposite/in the presence of (+gen)   on the ground the (nom|acc)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat)   into (+acc) the (acc) daily ([Adj] acc)   her/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) to-be-EAT-ing while being-RECLINE-ed (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen)
Jdt:12:15 Jdt_12:15_1 Jdt_12:15_2 Jdt_12:15_3 Jdt_12:15_4 Jdt_12:15_5 Jdt_12:15_6 Jdt_12:15_7 Jdt_12:15_8 Jdt_12:15_9 Jdt_12:15_10 Jdt_12:15_11 Jdt_12:15_12 Jdt_12:15_13 Jdt_12:15_14 Jdt_12:15_15 Jdt_12:15_16 Jdt_12:15_17 Jdt_12:15_18 Jdt_12:15_19 Jdt_12:15_20 Jdt_12:15_21 Jdt_12:15_22 Jdt_12:15_23 Jdt_12:15_24 Jdt_12:15_25 Jdt_12:15_26 Jdt_12:15_27 Jdt_12:15_28 Jdt_12:15_29 Jdt_12:15_30 Jdt_12:15_31 Jdt_12:15_32 Jdt_12:15_33 Jdt_12:15_34 Jdt_12:15_35 Jdt_12:15_36 Jdt_12:15_37 Jdt_12:15_38 Jdt_12:15_39
Jdt:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:16 καὶ εἰσελθοῦσα ἀνέπεσεν Ιουδιθ, καὶ ἐξέστη ἡ καρδία Ολοφέρνου ἐπ’ αὐτήν, καὶ ἐσαλεύθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἦν κατεπίθυμος σφόδρα τοῦ συγγενέσθαι μετ’ αὐτῆς· καὶ ἐτήρει καιρὸν τοῦ ἀπατῆσαι αὐτὴν ἀφ’ ἧς ἡμέρας εἶδεν αὐτήν.
Jdt:12:16 Now when Judith came in and sat down, Holofernes his heart was ravished with her, and his mind was moved, and he desired greatly her company; for he waited a time to deceive her, from the day that he had seen her. (Judith 12:16 Brenton)
Jdt:12:16 A Judyta weszła i zajęła swoje miejsca. I zachwycił się Holofernes w sercu swoim jej widokiem i dusza w nim doznała gwałtownego wzruszenia. I zapragnął bardzo obcować z nią, ponieważ od dnia, kiedy ją zobaczył, szukał sposobności, aby ją uwieść. (Jdt 12:16 BT_4)
Jdt:12:16 καὶ εἰσελθοῦσα ἀνέπεσεν Ιουδιθ, καὶ ἐξέστη καρδία Ολοφέρνου ἐπ’ αὐτήν, καὶ ἐσαλεύθη ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἦν κατεπίθυμος σφόδρα τοῦ συγγενέσθαι μετ’ αὐτῆς· καὶ ἐτήρει καιρὸν τοῦ ἀπατῆσαι αὐτὴν ἀφ’ ἧς ἡμέρας εἶδεν αὐτήν.
Jdt:12:16 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνα·πίπτω (-, ανα+πεσ(ε)·[σ]-, ανα+πεσ·[σ]- or 2nd ανα+πεσ-, -, -, -)   καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   σφόδρα ὁ ἡ τό συγ·γίνομαι [LXX] (συν+γιν-, -, 2nd συν+γεν-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:12:16 I też, nawet, mianowicie By wchodzić By kłaść się leż, cofaj się na I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By trząść się (drżenie) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Okres czasu By oszukiwać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo
Jdt:12:16 kai\ ei)selTou=sa a)ne/pesen *ioudiT, kai\ e)Xe/stE E( kardi/a *olofe/rnou e)p’ au)tE/n, kai\ e)saleu/TE E( PSuCHE\ au)tou=, kai\ E)=n katepi/Tumos sfo/dra tou= suggene/sTai met’ au)tE=s· kai\ e)tE/rei kairo\n tou= a)patE=sai au)tE\n a)f’ E(=s E(me/ras ei)=den au)tE/n.
Jdt:12:16 kai eiselTusa anepesen iudiT, kai eXestE hE kardia olofernu ep’ autEn, kai esaleuTE hE PSyCHE autu, kai En katepiTymos sfodra tu syngenesTai met’ autEs· kai etErei kairon tu apatEsai autEn af’ hEs hEmeras eiden autEn.
Jdt:12:16 C VB_AAPNSF VAI_AAI3S N_NSF C VHI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF N1M_GSM P RD_ASF C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM C V9_IAI3S A1B_NSM D RA_GSN VB_AMN P RD_GSF C V2I_IAI3S N2_ASM RA_GSN VA_AAN RD_ASF P RR_GSF N1A_GSF VBI_AAI3S RD_ASF
Jdt:12:16 and also, even, namely to enter to lie down recline, fall back upon ć and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to shake (tremor) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely to be ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager the to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to keep abide by, observe, keep watch over period of time the to deceive he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same
Jdt:12:16 and upon ENTER-ing (nom|voc) he/she/it-LIE DOWN-ed   and he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed the (nom) heart (nom|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and he/she/it-was-SHAKE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was   vehement, the (gen) to-be-???-ed after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) and he/she/it-was-KEEP-ing period of time (acc) the (gen) to-DECEIVE, be-you(sg)-DECEIVE-ed!, he/she/it-happens-to-DECEIVE (opt) her/it/same (acc) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) he/she/it-SEE-ed her/it/same (acc)
Jdt:12:16 Jdt_12:16_1 Jdt_12:16_2 Jdt_12:16_3 Jdt_12:16_4 Jdt_12:16_5 Jdt_12:16_6 Jdt_12:16_7 Jdt_12:16_8 Jdt_12:16_9 Jdt_12:16_10 Jdt_12:16_11 Jdt_12:16_12 Jdt_12:16_13 Jdt_12:16_14 Jdt_12:16_15 Jdt_12:16_16 Jdt_12:16_17 Jdt_12:16_18 Jdt_12:16_19 Jdt_12:16_20 Jdt_12:16_21 Jdt_12:16_22 Jdt_12:16_23 Jdt_12:16_24 Jdt_12:16_25 Jdt_12:16_26 Jdt_12:16_27 Jdt_12:16_28 Jdt_12:16_29 Jdt_12:16_30 Jdt_12:16_31 Jdt_12:16_32 Jdt_12:16_33 Jdt_12:16_34 Jdt_12:16_35
Jdt:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:17 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης Πίε δὴ καὶ γενήθητι μεθ’ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην.
Jdt:12:17 Then said Holofernes unto her, Drink now, and be merry with us. (Judith 12:17 Brenton)
Jdt:12:17 I odezwał się do niej Holofernes: «Pij teraz i wesel się razem z nami!» (Jdt 12:17 BT_4)
Jdt:12:17 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης Πίε δὴ καὶ γενήθητι μεθ’ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην.
Jdt:12:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) δή καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
Jdt:12:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By pić Naprawdę I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Do (+przyspieszenie) Wesołość
Jdt:12:17 kai\ ei)=pen pro\s au)tE\n *olofe/rnEs *pi/e dE\ kai\ genE/TEti meT’ E(mO=n ei)s eu)frosu/nEn.
Jdt:12:17 kai eipen pros autEn olofernEs pie dE kai genETEti meT’ hEmOn eis eufrosynEn.
Jdt:12:17 C VBI_AAI3S P RD_ASF N1M_NSM VA_AAD2S x C VC_APD2S P RP_GP P N1_ASF
Jdt:12:17 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć to drink indeed and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I into (+acc) cheerfulness
Jdt:12:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)   do-DRINK-you(sg)! indeed and be-you(sg)-BECOME-ed! after (+acc), with (+gen) us (gen) into (+acc) cheerfulness (acc)
Jdt:12:17 Jdt_12:17_1 Jdt_12:17_2 Jdt_12:17_3 Jdt_12:17_4 Jdt_12:17_5 Jdt_12:17_6 Jdt_12:17_7 Jdt_12:17_8 Jdt_12:17_9 Jdt_12:17_10 Jdt_12:17_11 Jdt_12:17_12 Jdt_12:17_13
Jdt:12:17 x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:18 καὶ εἶπεν Ιουδιθ Πίομαι δή, κύριε, ὅτι ἐμεγαλύνθη τὸ ζῆν μου ἐν ἐμοὶ σήμερον παρὰ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γενέσεώς μου.
Jdt:12:18 So Judith said, I will drink now, my lord, because my life is magnified in me this day more than all the days since I was born. (Judith 12:18 Brenton)
Jdt:12:18 A Judyta odpowiedziała mu: «Piję więc, panie, albowiem nigdy od dnia mego urodzenia życie moje nie osiągnęło takiego szczytu jak dziś». (Jdt 12:18 BT_4)
Jdt:12:18 καὶ εἶπεν Ιουδιθ Πίομαι δή, κύριε, ὅτι ἐμεγαλύνθη τὸ ζῆν μου ἐν ἐμοὶ σήμερον παρὰ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γενέσεώς μου.
Jdt:12:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) δή κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σήμερον παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jdt:12:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By pić Naprawdę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By powiększać/chwałę Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Dzisiaj dzień fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ród Ja
Jdt:12:18 kai\ ei)=pen *ioudiT *pi/omai dE/, ku/rie, o(/ti e)megalu/nTE to\ DZE=n mou e)n e)moi\ sE/meron para\ pa/sas ta\s E(me/ras tE=s gene/seO/s mou.
Jdt:12:18 kai eipen iudiT piomai dE, kyrie, hoti emegalynTE to DZEn mu en emoi sEmeron para pasas tas hEmeras tEs geneseOs mu.
Jdt:12:18 C VBI_AAI3S N_NSF VF_FMI1S x N2_VSM C VCI_API3S RA_NSN V3_PAN RP_GS P RP_DS D P A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N3I_GSF RP_GS
Jdt:12:18 and also, even, namely to say/tell ć to drink indeed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to magnify/laud the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine today day frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the lineage I
Jdt:12:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed   I-will-be-DRINK-ed indeed lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed the (nom|acc) to-be-EXISTS-ing me (gen) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) today frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) lineage (gen) me (gen)
Jdt:12:18 Jdt_12:18_1 Jdt_12:18_2 Jdt_12:18_3 Jdt_12:18_4 Jdt_12:18_5 Jdt_12:18_6 Jdt_12:18_7 Jdt_12:18_8 Jdt_12:18_9 Jdt_12:18_10 Jdt_12:18_11 Jdt_12:18_12 Jdt_12:18_13 Jdt_12:18_14 Jdt_12:18_15 Jdt_12:18_16 Jdt_12:18_17 Jdt_12:18_18 Jdt_12:18_19 Jdt_12:18_20 Jdt_12:18_21
Jdt:12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:19 καὶ λαβοῦσα ἔφαγεν καὶ ἔπιεν κατέναντι αὐτοῦ ἃ ἡτοίμασεν ἡ δούλη αὐτῆς.
Jdt:12:19 Then she took and ate and drank before him what her maid had prepared. (Judith 12:19 Brenton)
Jdt:12:19 I wzięła, co jej przygotowała niewolnica, i jadła, i piła w jego obecności. (Jdt 12:19 BT_4)
Jdt:12:19 καὶ λαβοῦσα ἔφαγεν καὶ ἔπιεν κατέναντι αὐτοῦ ἡτοίμασεν δούλη αὐτῆς.
Jdt:12:19 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) κατ·έν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:12:19 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By jeść I też, nawet, mianowicie By pić Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Do gotowy Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy On/ona/to/to samo
Jdt:12:19 kai\ labou=sa e)/fagen kai\ e)/pien kate/nanti au)tou= a(/ E(toi/masen E( dou/lE au)tE=s.
Jdt:12:19 kai labusa efagen kai epien katenanti autu ha hEtoimasen hE dulE autEs.
Jdt:12:19 C VB_AAPNSF VBI_AAI3S C VBI_AAI3S P RD_GSM RR_APN VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSF
Jdt:12:19 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to eat and also, even, namely to drink opposite/in the presence of (+gen) he/she/it/same who/whom/which to ready the slave girl; servile he/she/it/same
Jdt:12:19 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) he/she/it-EAT-ed and he/she/it-DRINK-ed opposite/in the presence of (+gen) him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-READY-ed the (nom) slave girl (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc) her/it/same (gen)
Jdt:12:19 Jdt_12:19_1 Jdt_12:19_2 Jdt_12:19_3 Jdt_12:19_4 Jdt_12:19_5 Jdt_12:19_6 Jdt_12:19_7 Jdt_12:19_8 Jdt_12:19_9 Jdt_12:19_10 Jdt_12:19_11 Jdt_12:19_12
Jdt:12:19 x x x x x x x x x x x x
Jdt:12:20 καὶ ηὐφράνθη Ολοφέρνης ἀπ’ αὐτῆς καὶ ἔπιεν οἶνον πολὺν σφόδρα, ὅσον οὐκ ἔπιεν πώποτε ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἀφ’ οὗ ἐγεννήθη.
Jdt:12:20 And Holofernes took great delight in her, and drank more wine than he had drunk at any time in one day since he was born. (Judith 12:20 Brenton)
Jdt:12:20 A Holofernes zachwycał się nią i pił bardzo wiele wina, tyle, ile w jednym dniu nigdy nie wypił, odkąd się urodził. (Jdt 12:20 BT_4)
Jdt:12:20 καὶ ηὐφράνθη Ολοφέρνης ἀπ’ αὐτῆς καὶ ἔπιεν οἶνον πολὺν σφόδρα, ὅσον οὐκ ἔπιεν πώποτε ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἀφ’ οὗ ἐγεννήθη.
Jdt:12:20 καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)   ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα ὅσος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) πώποτε ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-)
Jdt:12:20 I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pić Wino Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Tyleż/wiele jak ??? Przed przydechem mocnym By pić Kiedykolwiek jeszcze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
Jdt:12:20 kai\ Eu)fra/nTE *olofe/rnEs a)p’ au)tE=s kai\ e)/pien oi)=non polu\n sfo/dra, o(/son ou)k e)/pien pO/pote e)n E(me/ra| mia=| a)f’ ou(= e)gennE/TE.
Jdt:12:20 kai EufranTE olofernEs ap’ autEs kai epien oinon polyn sfodra, hoson uk epien pOpote en hEmera mia af’ hu egennETE.
Jdt:12:20 C VCI_API3S N1M_NSM P RD_GSF C VBI_AAI3S N2_ASM A1P_ASM D A1_ASM D VBI_AAI3S D P N1A_DSF A1A_DSF P RR_GSF VCI_API3S
Jdt:12:20 and also, even, namely to celebrate/be merry ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to drink wine much vehement, intense, keen, inveighingly, eager as much/many as οὐχ before rough breathing to drink ever yet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of
Jdt:12:20 and he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY   away from (+gen) her/it/same (gen) and he/she/it-DRINK-ed wine (acc) much (acc) vehement, as much/many as (acc, nom|acc) not he/she/it-DRINK-ed ever yet in/among/by (+dat) day (dat) one (dat) away from (+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-FATHER-ed
Jdt:12:20 Jdt_12:20_1 Jdt_12:20_2 Jdt_12:20_3 Jdt_12:20_4 Jdt_12:20_5 Jdt_12:20_6 Jdt_12:20_7 Jdt_12:20_8 Jdt_12:20_9 Jdt_12:20_10 Jdt_12:20_11 Jdt_12:20_12 Jdt_12:20_13 Jdt_12:20_14 Jdt_12:20_15 Jdt_12:20_16 Jdt_12:20_17 Jdt_12:20_18 Jdt_12:20_19 Jdt_12:20_20
Jdt:12:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x