Jdt:11:1 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης Θάρσησον, γύναι, μὴ φοβηθῇς τῇ καρδίᾳ σου, ὅτι ἐγὼ οὐκ ἐκάκωσα ἄνθρωπον ὅστις ᾑρέτικεν δουλεύειν βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ πάσης τῆς γῆς.
Jdt:11:1 Then said Holofernes unto her, Woman, be of good comfort, fear not in thine heart: for I never hurt any that was willing to serve Nabuchodonosor, the king of all the earth. (Judith 11:1 Brenton)
Jdt:11:1 A Holofernes rzekł do niej: «Odwagi, niewiasto! Niech się nie lęka twoje serce! Ja nigdy nie uczyniłem nic złego człowiekowi, który postanowił służyć Nabuchodonozorowi, królowi całej ziemi. (Jdt 11:1 BT_4)
Jdt:11:1 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης Θάρσησον, γύναι, μὴ φοβηθῇς τῇ καρδίᾳ σου, ὅτι ἐγὼ οὐκ ἐκάκωσα ἄνθρωπον ὅστις ᾑρέτικεν δουλεύειν βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ πάσης τῆς γῆς.
Jdt:11:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jdt:11:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Kobiety/żona Nie By bać się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Ja ??? Przed przydechem mocnym By robić rzeczy trudne dla Ludzki Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By wybierać By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Jdt:11:1 *kai\ ei)=pen pro\s au)tE\n *olofe/rnEs *Ta/rsEson, gu/nai, mE\ fobETE=|s tE=| kardi/a| sou, o(/ti e)gO\ ou)k e)ka/kOsa a)/nTrOpon o(/stis E(|re/tiken douleu/ein basilei= *nabouCHodonosor pa/sEs tE=s gE=s.
Jdt:11:1 kai eipen pros autEn olofernEs TarsEson, gynai, mE fobETEs tE kardia su, hoti egO uk ekakOsa anTrOpon hostis hEretiken duleuein basilei nabuCHodonosor pasEs tEs gEs.
Jdt:11:1 C VBI_AAI3S P RD_ASF N1M_NSM VA_AAD2S N3K_VSF D VC_APS2S RA_DSF N1A_DSF RP_GS C RP_NS D VAI_AAI1S N2_ASM RX_NSM VX_XAI3S V1_PAN N3V_DSM N_DSM A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Jdt:11:1 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) woman/wife not to fear the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) because/that I οὐχ before rough breathing to make things difficult for human who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to choose to obey to be a slave, serve king ć every all, each, every, the whole of the earth/land
Jdt:11:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)   do-TAKE-you(sg)-HEART! woman/wife (voc) not you(sg)-should-be-FEAR-ed the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that I (nom) not I-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR human (acc) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-has-CHOOSE-ed to-be-OBEY-ing king (dat)   every (gen) the (gen) earth/land (gen)
Jdt:11:1 Jdt_11:1_1 Jdt_11:1_2 Jdt_11:1_3 Jdt_11:1_4 Jdt_11:1_5 Jdt_11:1_6 Jdt_11:1_7 Jdt_11:1_8 Jdt_11:1_9 Jdt_11:1_10 Jdt_11:1_11 Jdt_11:1_12 Jdt_11:1_13 Jdt_11:1_14 Jdt_11:1_15 Jdt_11:1_16 Jdt_11:1_17 Jdt_11:1_18 Jdt_11:1_19 Jdt_11:1_20 Jdt_11:1_21 Jdt_11:1_22 Jdt_11:1_23 Jdt_11:1_24 Jdt_11:1_25
Jdt:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:2 καὶ νῦν ὁ λαός σου ὁ κατοικῶν τὴν ὀρεινὴν εἰ μὴ ἐφαύλισάν με, οὐκ ἂν ἦρα τὸ δόρυ μου ἐπ’ αὐτούς· ἀλλὰ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἐποίησαν ταῦτα.
Jdt:11:2 Now therefore, if thy people that dwelleth in the mountains had not set light by me, I would not have lifted up my spear against them: but they have done these things to themselves. (Judith 11:2 Brenton)
Jdt:11:2 A gdyby lud twój mieszkający w górach nie wzgardził mną, nie podniósłbym włóczni przeciw niemu. Lecz oni sami to na siebie sprowadzili. (Jdt 11:2 BT_4)
Jdt:11:2 καὶ νῦν λαός σου κατοικῶν τὴν ὀρεινὴν εἰ μὴ ἐφαύλισάν με, οὐκ ἂν ἦρα τὸ δόρυ μου ἐπ’ αὐτούς· ἀλλὰ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἐποίησαν ταῦτα.
Jdt:11:2 καί νῦν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν εἰ μή φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄν ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Jdt:11:2 I też, nawet, mianowicie Teraz Ludzie Ty; twój/twój(sg) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Górzysta górzysta okolica, pogórze Jeżeli Nie By obserwować jak mało albo żadnego znaczenia do FAUL ize; nie by być widocznym albo pertraktować z właściwym szacunkiem; by oceniać mało Ja ??? Przed przydechem mocnym Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Włócznia Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ale On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jdt:11:2 kai\ nu=n o( lao/s sou o( katoikO=n tE\n o)reinE\n ei) mE\ e)fau/lisa/n me, ou)k a)/n E)=ra to\ do/ru mou e)p’ au)tou/s· a)lla\ au)toi\ e(autoi=s e)poi/Esan tau=ta.
Jdt:11:2 kai nyn ho laos su ho katoikOn tEn oreinEn ei mE efaulisan me, uk an Era to dory mu ep’ autus· alla autoi heautois epoiEsan tauta.
Jdt:11:2 C D RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM V2_PAPNSM RA_ASF N1_ASF C D VAI_AAI3P RP_AS D x VAI_AAI1S RA_ASN N3_ASN RP_GS P RD_APM C RD_NPM RD_DPM VAI_AAI3P RD_APN
Jdt:11:2 and also, even, namely now the people you; your/yours(sg) the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the mountainous mountainous region, highland if not to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little I οὐχ before rough breathing ever (if ever) to love; to lift/pick up take up, tote, raise the spear I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same but he/she/it/same self /our-/your-/themselves to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jdt:11:2 and now the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) the (acc) mountainous ([Adj] acc) if not they-REGARD-ed-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE me (acc) not ever he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP the (nom|acc) spear (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) but they/same (nom) selves (dat) they-DO/MAKE-ed these (nom|acc)
Jdt:11:2 Jdt_11:2_1 Jdt_11:2_2 Jdt_11:2_3 Jdt_11:2_4 Jdt_11:2_5 Jdt_11:2_6 Jdt_11:2_7 Jdt_11:2_8 Jdt_11:2_9 Jdt_11:2_10 Jdt_11:2_11 Jdt_11:2_12 Jdt_11:2_13 Jdt_11:2_14 Jdt_11:2_15 Jdt_11:2_16 Jdt_11:2_17 Jdt_11:2_18 Jdt_11:2_19 Jdt_11:2_20 Jdt_11:2_21 Jdt_11:2_22 Jdt_11:2_23 Jdt_11:2_24 Jdt_11:2_25 Jdt_11:2_26
Jdt:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:3 καὶ νῦν λέγε μοι τίνος ἕνεκεν ἀπέδρας ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἦλθες πρὸς ἡμᾶς· ἥκεις γὰρ εἰς σωτηρίαν· θάρσει, ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ζήσῃ καὶ εἰς τὸ λοιπόν·
Jdt:11:3 But now tell me wherefore thou art fled from them, and art come unto us: for thou art come for safeguard; be of good comfort, thou shalt live this night, and hereafter: (Judith 11:3 Brenton)
Jdt:11:3 A teraz powiedz mi, dlaczego zbiegłaś od nich i przyszłaś do nas? Przybyłaś istotnie dla ocalenia swego. Ufaj, zachowasz swe życie tej nocy i na przyszłość. (Jdt 11:3 BT_4)
Jdt:11:3 καὶ νῦν λέγε μοι τίνος ἕνεκεν ἀπέδρας ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἦλθες πρὸς ἡμᾶς· ἥκεις γὰρ εἰς σωτηρίαν· θάρσει, ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ζήσῃ καὶ εἰς τὸ λοιπόν·
Jdt:11:3 καί νῦν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν   ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) γάρ εἰς[1] σωτηρία, -ας, ἡ θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν
Jdt:11:3 I też, nawet, mianowicie Teraz By mówić/opowiadaj Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Z powodu dla, dla Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Zbawienia/wyzwolenie Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta}
Jdt:11:3 kai\ nu=n le/ge moi ti/nos e(/neken a)pe/dras a)p’ au)tO=n kai\ E)=lTes pro\s E(ma=s· E(/keis ga\r ei)s sOtEri/an· Ta/rsei, e)n tE=| nukti\ tau/tE| DZE/sE| kai\ ei)s to\ loipo/n·
Jdt:11:3 kai nyn lege moi tinos heneken apedras ap’ autOn kai ElTes pros hEmas· hEkeis gar eis sOtErian· Tarsei, en tE nykti tautE DZEsE kai eis to loipon·
Jdt:11:3 C D V1_PAD2S RP_DS RI_GSN P VBI_AAI2S P RD_GPM C VBI_AAI2S P RP_AP V1_PAI2S x P N1A_ASF V2_PAD2S P RA_DSF N3_DSF RD_DSF VF_FMI2S C P RA_ASN A1_ASN
Jdt:11:3 and also, even, namely now to say/tell I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. owing to for, for the sake of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) I to have come I have come. I have arrived. for since, as into (+acc) salvation/deliverance heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the night this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely into (+acc) the remaining well then, sο, now, the rest
Jdt:11:3 and now be-you(sg)-SAY/TELL-ing! me (dat) who/what/why (gen) owing to   away from (+gen) them/same (gen) and you(sg)-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) you(sg)-are-HAVE COME-ing, you(sg)-had-HAVE COME-ed for into (+acc) salvation/deliverance (acc) heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! in/among/by (+dat) the (dat) night (dat) this (dat) you(sg)-will-be-EXISTS-ed, he/she/it-should-EXISTS, you(sg)-should-be-EXISTS-ed and into (+acc) the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Jdt:11:3 Jdt_11:3_1 Jdt_11:3_2 Jdt_11:3_3 Jdt_11:3_4 Jdt_11:3_5 Jdt_11:3_6 Jdt_11:3_7 Jdt_11:3_8 Jdt_11:3_9 Jdt_11:3_10 Jdt_11:3_11 Jdt_11:3_12 Jdt_11:3_13 Jdt_11:3_14 Jdt_11:3_15 Jdt_11:3_16 Jdt_11:3_17 Jdt_11:3_18 Jdt_11:3_19 Jdt_11:3_20 Jdt_11:3_21 Jdt_11:3_22 Jdt_11:3_23 Jdt_11:3_24 Jdt_11:3_25 Jdt_11:3_26 Jdt_11:3_27
Jdt:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:4 οὐ γὰρ ἔστιν ὃς ἀδικήσει σε, ἀλλ’ εὖ σε ποιήσει, καθὰ γίνεται τοῖς δούλοις τοῦ κυρίου μου βασιλέως Ναβουχοδονοσορ.
Jdt:11:4 For none shall hurt thee, but entreat thee well, as they do the servants of king Nabuchodonosor my lord. (Judith 11:4 Brenton)
Jdt:11:4 Nie ma bowiem nikogo, kto by cię skrzywdził, lecz wszyscy będą ci życzliwi, jak to się dzieje sługom pana mego, króla Nabuchodonozora». (Jdt 11:4 BT_4)
Jdt:11:4 οὐ γὰρ ἔστιν ὃς ἀδικήσει σε, ἀλλ’ εὖ σε ποιήσει, καθὰ γίνεται τοῖς δούλοις τοῦ κυρίου μου βασιλέως Ναβουχοδονοσορ.
Jdt:11:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀλλά εὖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθά (καθ’ ἅ) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ  
Jdt:11:4 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być Kto/, który/, który Do szkody/popełniaj wykroczenie do Ty; twój/twój(sg) Ale Dobrze w spokoju Ty; twój/twój(sg) Robienie/robienie; by czynić/rób Stosownie do którego By stawać się stawaj się, zdarzaj się Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król
Jdt:11:4 ou) ga\r e)/stin o(\s a)dikE/sei se, a)ll’ eu)= se poiE/sei, kaTa\ gi/netai toi=s dou/lois tou= kuri/ou mou basile/Os *nabouCHodonosor.
Jdt:11:4 u gar estin hos adikEsei se, all’ eu se poiEsei, kaTa ginetai tois dulois tu kyriu mu basileOs nabuCHodonosor.
Jdt:11:4 D x V9_PAI3S RR_NSM VF_FAI3S RP_AS C D RP_AS VF_FAI3S D V1_PMI3S RA_DPM N2_DPM RA_GSM N2_GSM RP_GS N3V_GSM N_GSM
Jdt:11:4 οὐχ before rough breathing for since, as to be who/whom/which to harm/do wrong to you; your/yours(sg) but well at ease you; your/yours(sg) doing/making; to do/make according to which to become become, happen the slave; servile; to enslave the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I king ć
Jdt:11:4 not for he/she/it-is who/whom/which (nom) he/she/it-will-WRONG, you(sg)-will-be-WRONG-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) but well you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) according to which he/she/it-is-being-BECOME-ed the (dat) slaves (dat); servile ([Adj] dat); you(sg)-are-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-happen-to-be-ENSLAVE-ing (opt) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen) king (gen)  
Jdt:11:4 Jdt_11:4_1 Jdt_11:4_2 Jdt_11:4_3 Jdt_11:4_4 Jdt_11:4_5 Jdt_11:4_6 Jdt_11:4_7 Jdt_11:4_8 Jdt_11:4_9 Jdt_11:4_10 Jdt_11:4_11 Jdt_11:4_12 Jdt_11:4_13 Jdt_11:4_14 Jdt_11:4_15 Jdt_11:4_16 Jdt_11:4_17 Jdt_11:4_18 Jdt_11:4_19
Jdt:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:5 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ιουδιθ Δέξαι τὰ ῥήματα τῆς δούλης σου, καὶ λαλησάτω ἡ παιδίσκη σου κατὰ πρόσωπόν σου, καὶ οὐκ ἀναγγελῶ ψεῦδος τῷ κυρίῳ μου ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ.
Jdt:11:5 Then Judith said unto him, Receive the words of thy servant, and suffer thine handmaid to speak in thy presence, and I will declare no lie to my lord this night. (Judith 11:5 Brenton)
Jdt:11:5 A Judyta mu odpowiedziała: «Przyjmij słowa niewolnicy swojej i pozwól służebnicy swojej mówić do siebie, a ja tej nocy nie będę okłamywać pana mego. (Jdt 11:5 BT_4)
Jdt:11:5 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ιουδιθ Δέξαι τὰ ῥήματα τῆς δούλης σου, καὶ λαλησάτω παιδίσκη σου κατὰ πρόσωπόν σου, καὶ οὐκ ἀναγγελῶ ψεῦδος τῷ κυρίῳ μου ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ.
Jdt:11:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ψεῦδο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jdt:11:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By przyjmować Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By ogłaszać ogłaszaj, informuj Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jdt:11:5 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *ioudiT *de/Xai ta\ r(E/mata tE=s dou/lEs sou, kai\ lalEsa/tO E( paidi/skE sou kata\ pro/sOpo/n sou, kai\ ou)k a)naggelO= PSeu=dos tO=| kuri/O| mou e)n tE=| nukti\ tau/tE|.
Jdt:11:5 kai eipen pros auton iudiT deXai ta rEmata tEs dulEs su, kai lalEsatO hE paidiskE su kata prosOpon su, kai uk anangelO PSeudos tO kyriO mu en tE nykti tautE.
Jdt:11:5 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSF VA_AMD2S RA_APN N3M_APN RA_GSF N1_GSF RP_GS C VA_AAD3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P N2N_ASN RP_GS C D VF2_FAI1S N3E_ASN RA_DSM N2_DSM RP_GS P RA_DSF N3_DSF RD_DSF
Jdt:11:5 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć to receive the declaration statement, utterance the slave girl; servile you; your/yours(sg) and also, even, namely to speak the slave girl you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to proclaim proclaim, report lie falsehood, untruth, false religion the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the night this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jdt:11:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   be-you(sg)-RECEIVE-ed! the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) the (gen) slave girl (gen); servile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and let-him/her/it-SPEAK! the (nom) slave girl (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not I-will-PROCLAIM, I-should-be-PROCLAIM-ed lie (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) night (dat) this (dat)
Jdt:11:5 Jdt_11:5_1 Jdt_11:5_2 Jdt_11:5_3 Jdt_11:5_4 Jdt_11:5_5 Jdt_11:5_6 Jdt_11:5_7 Jdt_11:5_8 Jdt_11:5_9 Jdt_11:5_10 Jdt_11:5_11 Jdt_11:5_12 Jdt_11:5_13 Jdt_11:5_14 Jdt_11:5_15 Jdt_11:5_16 Jdt_11:5_17 Jdt_11:5_18 Jdt_11:5_19 Jdt_11:5_20 Jdt_11:5_21 Jdt_11:5_22 Jdt_11:5_23 Jdt_11:5_24 Jdt_11:5_25 Jdt_11:5_26 Jdt_11:5_27 Jdt_11:5_28 Jdt_11:5_29 Jdt_11:5_30
Jdt:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:6 καὶ ἐὰν κατακολουθήσῃς τοῖς λόγοις τῆς παιδίσκης σου, τελείως πρᾶγμα ποιήσει μετὰ σοῦ ὁ θεός, καὶ οὐκ ἀποπεσεῖται ὁ κύριός μου τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ.
Jdt:11:6 And if thou wilt follow the words of thine handmaid, God will bring the thing perfectly to pass by thee; and my lord shall not fail of his purposes. (Judith 11:6 Brenton)
Jdt:11:6 Jeśli posłuchasz słów twej służebnicy, wtedy Bóg szczęśliwie doprowadzi do końca dzieło twoje, a pan mój nie zawiedzie się w swoich zamysłach. (Jdt 11:6 BT_4)
Jdt:11:6 καὶ ἐὰν κατακολουθήσῃς τοῖς λόγοις τῆς παιδίσκης σου, τελείως πρᾶγμα ποιήσει μετὰ σοῦ θεός, καὶ οὐκ ἀποπεσεῖται κύριός μου τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ.
Jdt:11:6 καί ἐάν (εἰ ἄν) κατ·ακολουθέω (κατ+ακολουθ(ε)-, -, κατ+ακολουθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τελείως πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·πίπτω (απο+πιπτ-, απο+πεσ(ε)·[σ]-, απο+πεσ·[σ]- or 2nd απο+πεσ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:11:6 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By następować z tyłu Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty; twój/twój(sg) Zupełnie Sprawa [zobacz pragmatyczny] Robienie/robienie; by czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Bóg  I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja On/ona/to/to samo
Jdt:11:6 kai\ e)a\n katakolouTE/sE|s toi=s lo/gois tE=s paidi/skEs sou, telei/Os pra=gma poiE/sei meta\ sou= o( Teo/s, kai\ ou)k a)popesei=tai o( ku/rio/s mou tO=n e)pitEdeuma/tOn au)tou=.
Jdt:11:6 kai ean katakoluTEsEs tois logois tEs paidiskEs su, teleiOs pragma poiEsei meta su ho Teos, kai uk apopeseitai ho kyrios mu tOn epitEdeumatOn autu.
Jdt:11:6 C C VA_AAS2S RA_DPM N2_DPM RA_GSF N1_GSF RP_GS D N3M_ASN VF_FAI3S P RP_GS RA_NSM N2_NSM C D VF2_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_GPN N3M_GPN RD_GSM
Jdt:11:6 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to follow behind the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the slave girl you; your/yours(sg) completely matter [see pragmatic] doing/making; to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the god [see theology] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the ć he/she/it/same
Jdt:11:6 and if-ever you(sg)-should-FOLLOW-BEHIND the (dat) words (dat) the (gen) slave girl (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) completely matter (nom|acc|voc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) god (nom) and not he/she/it-will-be-???-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) the (gen)   him/it/same (gen)
Jdt:11:6 Jdt_11:6_1 Jdt_11:6_2 Jdt_11:6_3 Jdt_11:6_4 Jdt_11:6_5 Jdt_11:6_6 Jdt_11:6_7 Jdt_11:6_8 Jdt_11:6_9 Jdt_11:6_10 Jdt_11:6_11 Jdt_11:6_12 Jdt_11:6_13 Jdt_11:6_14 Jdt_11:6_15 Jdt_11:6_16 Jdt_11:6_17 Jdt_11:6_18 Jdt_11:6_19 Jdt_11:6_20 Jdt_11:6_21 Jdt_11:6_22 Jdt_11:6_23 Jdt_11:6_24
Jdt:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:7 ζῇ γὰρ βασιλεὺς Ναβουχοδονοσορ πάσης τῆς γῆς καὶ ζῇ τὸ κράτος αὐτοῦ, ὃς ἀπέστειλέν σε εἰς κατόρθωσιν πάσης ψυχῆς, ὅτι οὐ μόνον ἄνθρωποι διὰ σὲ δουλεύουσιν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ κτήνη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ διὰ τῆς ἰσχύος σου ζήσονται ἐπὶ Ναβουχοδονοσορ καὶ πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Jdt:11:7 As Nabuchodonosor king of all the earth liveth, and as his power liveth, who hath sent thee for the upholding of every living thing: for not only men shall serve him by thee, but also the beasts of the field, and the cattle, and the fowls of the air, shall live by thy power under Nabuchodonosor and all his house. (Judith 11:7 Brenton)
Jdt:11:7 Na życie Nabuchodonozora, króla całej ziemi, i na trwanie jego potęgi - tego, który cię posłał, abyś sprowadził na prawe drogi wszelką istotę żyjącą! Dzięki tobie bowiem nie tylko służą jemu ludzie, ale także zwierzęta, polne bydło i ptaki w powietrzu. Dzięki twej mocy żyć będą dla Nabuchodonozora i całego jego domu. (Jdt 11:7 BT_4)
Jdt:11:7 ζῇ γὰρ βασιλεὺς Ναβουχοδονοσορ πάσης τῆς γῆς καὶ ζῇ τὸ κράτος αὐτοῦ, ὃς ἀπέστειλέν σε εἰς κατόρθωσιν πάσης ψυχῆς, ὅτι οὐ μόνον ἄνθρωποι διὰ σὲ δουλεύουσιν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ κτήνη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ διὰ τῆς ἰσχύος σου ζήσονται ἐπὶ Ναβουχοδονοσορ καὶ πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Jdt:11:7 ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) γάρ βασιλεύς, -έως, ὁ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1]   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ διά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά καί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί διά ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐπί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:11:7 Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Dla odtąd, jak Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną On/ona/to/to samo Kto/, który/, który zamawiać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Ludzki Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo Ale I też, nawet, mianowicie Zwierzę Pole I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Ptak Nieba/niebo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Siła Ty; twój/twój(sg) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom On/ona/to/to samo
Jdt:11:7 DZE=| ga\r basileu\s *nabouCHodonosor pa/sEs tE=s gE=s kai\ DZE=| to\ kra/tos au)tou=, o(\s a)pe/steile/n se ei)s kato/rTOsin pa/sEs PSuCHE=s, o(/ti ou) mo/non a)/nTrOpoi dia\ se\ douleu/ousin au)tO=|, a)lla\ kai\ ta\ TEri/a tou= a)grou= kai\ ta\ ktE/nE kai\ ta\ peteina\ tou= ou)ranou= dia\ tE=s i)sCHu/os sou DZE/sontai e)pi\ *nabouCHodonosor kai\ pa/nta to\n oi)=kon au)tou=.
Jdt:11:7 DZE gar basileus nabuCHodonosor pasEs tEs gEs kai DZE to kratos autu, hos apesteilen se eis katorTOsin pasEs PSyCHEs, hoti u monon anTrOpoi dia se duleuusin autO, alla kai ta TEria tu agru kai ta ktEnE kai ta peteina tu uranu dia tEs isCHyos su DZEsontai epi nabuCHodonosor kai panta ton oikon autu.
Jdt:11:7 V3_PAS3S x N3V_NSM N_NSM A1S_GSF RA_GSF N1_GSF C V3_PAS3S RA_NSN N3E_NSN RD_GSM RR_NSM VAI_AAI3S RP_AS P N3I_ASF A1S_GSF N1_GSF C D D N2_NPM P RP_AS V1_PAI3P RD_DSM C D RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM C RA_NPN N3E_NPN C RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM P RA_GSF N3U_GSF RP_GS VF_FMI3P P N_ASM C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Jdt:11:7 to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) for since, as king ć every all, each, every, the whole of the earth/land and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power he/she/it/same who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg) into (+acc) ć every all, each, every, the whole of life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person because/that οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) human because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) you; your/yours(sg) to obey to be a slave, serve he/she/it/same but and also, even, namely the beast the field and also, even, namely the Animal (beast) and also, even, namely the bird the sky/heaven because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the strength you; your/yours(sg) to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the house he/she/it/same
Jdt:11:7 he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed for king (nom)   every (gen) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed the (nom|acc) sway (nom|acc|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-ORDER FORTH-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc)   every (gen) life (gen) because/that not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) humans (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-are-OBEY-ing, while OBEY-ing (dat) him/it/same (dat) but and the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) field (gen) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) and the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) because of (+acc), through (+gen) the (gen) strength (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-EXISTS-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen)
Jdt:11:7 Jdt_11:7_1 Jdt_11:7_2 Jdt_11:7_3 Jdt_11:7_4 Jdt_11:7_5 Jdt_11:7_6 Jdt_11:7_7 Jdt_11:7_8 Jdt_11:7_9 Jdt_11:7_10 Jdt_11:7_11 Jdt_11:7_12 Jdt_11:7_13 Jdt_11:7_14 Jdt_11:7_15 Jdt_11:7_16 Jdt_11:7_17 Jdt_11:7_18 Jdt_11:7_19 Jdt_11:7_20 Jdt_11:7_21 Jdt_11:7_22 Jdt_11:7_23 Jdt_11:7_24 Jdt_11:7_25 Jdt_11:7_26 Jdt_11:7_27 Jdt_11:7_28 Jdt_11:7_29 Jdt_11:7_30 Jdt_11:7_31 Jdt_11:7_32 Jdt_11:7_33 Jdt_11:7_34 Jdt_11:7_35 Jdt_11:7_36 Jdt_11:7_37 Jdt_11:7_38 Jdt_11:7_39 Jdt_11:7_40 Jdt_11:7_41 Jdt_11:7_42 Jdt_11:7_43 Jdt_11:7_44 Jdt_11:7_45 Jdt_11:7_46 Jdt_11:7_47 Jdt_11:7_48 Jdt_11:7_49 Jdt_11:7_50 Jdt_11:7_51 Jdt_11:7_52 Jdt_11:7_53
Jdt:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:8 ἠκούσαμεν γὰρ τὴν σοφίαν σου καὶ τὰ πανουργεύματα τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἀνηγγέλη πάσῃ τῇ γῇ ὅτι σὺ μόνος ἀγαθὸς ἐν πάσῃ βασιλείᾳ καὶ δυνατὸς ἐν ἐπιστήμῃ καὶ θαυμαστὸς ἐν στρατεύμασιν πολέμου.
Jdt:11:8 For we have heard of thy wisdom and thy policies, and it is reported in all the earth, that thou only art excellent in all the kingdom, and mighty in knowledge, and wonderful in feats of war. (Judith 11:8 Brenton)
Jdt:11:8 Słyszeliśmy bowiem o twej mądrości i przemyślności twego ducha. Ogłoszono bowiem na całej ziemi, że w całym królestwie tylko ty sam jeden jesteś dobry, bogaty w doświadczenie i godny podziwu w prowadzeniu wojny. (Jdt 11:8 BT_4)
Jdt:11:8 ἠκούσαμεν γὰρ τὴν σοφίαν σου καὶ τὰ πανουργεύματα τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἀνηγγέλη πάσῃ τῇ γῇ ὅτι σὺ μόνος ἀγαθὸς ἐν πάσῃ βασιλείᾳ καὶ δυνατὸς ἐν ἐπιστήμῃ καὶ θαυμαστὸς ἐν στρατεύμασιν πολέμου.
Jdt:11:8 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μόνος -η -ον ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) βασιλεία, -ας, ἡ καί δυνατός -ή -όν ἐν   καί θαυμαστός -ή -όν ἐν στράτευμα[τ], -ατος, τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
Jdt:11:8 By słyszeć Dla odtąd, jak Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Ty Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo I też, nawet, mianowicie Zdolny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Cudowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żołnierska armia, wojska Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną
Jdt:11:8 E)kou/samen ga\r tE\n sofi/an sou kai\ ta\ panourgeu/mata tE=s PSuCHE=s sou, kai\ a)nEgge/lE pa/sE| tE=| gE=| o(/ti su\ mo/nos a)gaTo\s e)n pa/sE| basilei/a| kai\ dunato\s e)n e)pistE/mE| kai\ Taumasto\s e)n strateu/masin pole/mou.
Jdt:11:8 Ekusamen gar tEn sofian su kai ta panurgeumata tEs PSyCHEs su, kai anEngelE pasE tE gE hoti sy monos agaTos en pasE basileia kai dynatos en epistEmE kai Taumastos en strateumasin polemu.
Jdt:11:8 VAI_AAI1P x RA_ASF N1A_ASF RP_GS C RA_APN N3M_APN RA_GSF N1_GSF RP_GS C VDI_API3S A1S_DSF RA_DSF N1_DSF C RP_NS A1_NSM A1_NSM P A1S_DSF N1A_DSF C A1_NSM P N1_DSF C A1_NSM P N3M_DPN N2_GSM
Jdt:11:8 to hear for since, as the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely to proclaim proclaim, report every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land because/that you sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle kingdom and also, even, namely capable in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely wonderful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among soldier army, troops war [see polemic]; to fight war
Jdt:11:8 we-HEAR-ed for the (acc) sapience (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc)   the (gen) life (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-was-PROCLAIM-ed every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) because/that you(sg) (nom) sole ([Adj] nom) good ([Adj] nom) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed kingdom (dat) and capable ([Adj] nom) in/among/by (+dat)   and wonderful ([Adj] nom) in/among/by (+dat) soldiers (dat) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed!
Jdt:11:8 Jdt_11:8_1 Jdt_11:8_2 Jdt_11:8_3 Jdt_11:8_4 Jdt_11:8_5 Jdt_11:8_6 Jdt_11:8_7 Jdt_11:8_8 Jdt_11:8_9 Jdt_11:8_10 Jdt_11:8_11 Jdt_11:8_12 Jdt_11:8_13 Jdt_11:8_14 Jdt_11:8_15 Jdt_11:8_16 Jdt_11:8_17 Jdt_11:8_18 Jdt_11:8_19 Jdt_11:8_20 Jdt_11:8_21 Jdt_11:8_22 Jdt_11:8_23 Jdt_11:8_24 Jdt_11:8_25 Jdt_11:8_26 Jdt_11:8_27 Jdt_11:8_28 Jdt_11:8_29 Jdt_11:8_30 Jdt_11:8_31 Jdt_11:8_32
Jdt:11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:9 καὶ νῦν ὁ λόγος, ὃν ἐλάλησεν Αχιωρ ἐν τῇ συνεδρίᾳ σου, ἠκούσαμεν τὰ ῥήματα αὐτοῦ, ὅτι περιεποιήσαντο αὐτὸν οἱ ἄνδρες Βαιτυλουα, καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς πάντα, ὅσα ἐξελάλησεν παρὰ σοί.
Jdt:11:9 Now as concerning the matter, which Achior did speak in thy council, we have heard his words; for the men of Bethulia saved him, and he declared unto them all that he had spoken unto thee. (Judith 11:9 Brenton)
Jdt:11:9 A co się tyczy mowy, którą miał Achior na naradzie u ciebie, to znamy jego słowa, ponieważ ludzie z Betulii zachowali go przy życiu, a on opowiedział im wszystko, co mówił przed tobą. (Jdt 11:9 BT_4)
Jdt:11:9 καὶ νῦν λόγος, ὃν ἐλάλησεν Αχιωρ ἐν τῇ συνεδρίᾳ σου, ἠκούσαμεν τὰ ῥήματα αὐτοῦ, ὅτι περιεποιήσαντο αὐτὸν οἱ ἄνδρες Βαιτυλουα, καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς πάντα, ὅσα ἐξελάλησεν παρὰ σοί.
Jdt:11:9 καί νῦν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐκ·λαλέω (-, -, εκ+λαλη·σ-, -, -, -) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Jdt:11:9 I też, nawet, mianowicie Teraz Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) By słyszeć Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Do ??? fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Jdt:11:9 kai\ nu=n o( lo/gos, o(\n e)la/lEsen *aCHiOr e)n tE=| sunedri/a| sou, E)kou/samen ta\ r(E/mata au)tou=, o(/ti periepoiE/santo au)to\n oi( a)/ndres *baituloua, kai\ a)nE/ggeilen au)toi=s pa/nta, o(/sa e)Xela/lEsen para\ soi/.
Jdt:11:9 kai nyn ho logos, hon elalEsen aCHiOr en tE synedria su, Ekusamen ta rEmata autu, hoti periepoiEsanto auton hoi andres baitylua, kai anEngeilen autois panta, hosa eXelalEsen para soi.
Jdt:11:9 C D RA_NSM N2_NSM RR_ASM VAI_AAI3S N_NSM P RA_DSF N1A_DSF RP_GS VAI_AAI1P RA_APN N3M_APN RD_GSM C VAI_AMI3P RD_ASM RA_NPM N3_NPM N_GSF C VAI_AAI3S RD_DPM A3_APN A1_APN VAI_AAI3S P RP_DS
Jdt:11:9 and also, even, namely now the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be to speak ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg) to hear the declaration statement, utterance he/she/it/same because/that to procure (keep) he/she/it/same the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely to proclaim proclaim, report he/she/it/same every all, each, every, the whole of as much/many as to ??? frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Jdt:11:9 and now the (nom) word (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SPEAK-ed   in/among/by (+dat) the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-HEAR-ed the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) him/it/same (gen) because/that they-were-PROCURE-ed him/it/same (acc) the (nom) men, husbands (nom|voc)   and he/she/it-PROCLAIM-ed them/same (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-???-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Jdt:11:9 Jdt_11:9_1 Jdt_11:9_2 Jdt_11:9_3 Jdt_11:9_4 Jdt_11:9_5 Jdt_11:9_6 Jdt_11:9_7 Jdt_11:9_8 Jdt_11:9_9 Jdt_11:9_10 Jdt_11:9_11 Jdt_11:9_12 Jdt_11:9_13 Jdt_11:9_14 Jdt_11:9_15 Jdt_11:9_16 Jdt_11:9_17 Jdt_11:9_18 Jdt_11:9_19 Jdt_11:9_20 Jdt_11:9_21 Jdt_11:9_22 Jdt_11:9_23 Jdt_11:9_24 Jdt_11:9_25 Jdt_11:9_26 Jdt_11:9_27 Jdt_11:9_28 Jdt_11:9_29
Jdt:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:10 διό, δέσποτα κύριε, μὴ παρέλθῃς τὸν λόγον αὐτοῦ, ἀλλὰ κατάθου αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ὅτι ἐστὶν ἀληθής· οὐ γὰρ ἐκδικᾶται τὸ γένος ἡμῶν, οὐ κατισχύει ῥομφαία ἐπ’ αὐτούς, ἐὰν μὴ ἁμάρτωσιν εἰς τὸν θεὸν αὐτῶν.
Jdt:11:10 Therefore, O lord and governor, reject not his word; but lay it up in thine heart, for it is true: for our nation shall not be punished, neither can sword prevail against them, except they sin against their God. (Judith 11:10 Brenton)
Jdt:11:10 Dlatego, władco i panie, nie lekceważ jego mowy, lecz zachowaj ją w swoim sercu, ponieważ jest prawdziwa. Naród nasz bowiem nie otrzyma kary ani miecz ich nie zwycięży, jeśli nie zgrzeszą przeciw Bogu swemu. (Jdt 11:10 BT_4)
Jdt:11:10 διό, δέσποτα κύριε, μὴ παρέλθῃς τὸν λόγον αὐτοῦ, ἀλλὰ κατάθου αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ὅτι ἐστὶν ἀληθής· οὐ γὰρ ἐκδικᾶται τὸ γένος ἡμῶν, οὐ κατισχύει ῥομφαία ἐπ’ αὐτούς, ἐὰν μὴ ἁμάρτωσιν εἰς τὸν θεὸν αὐτῶν.
Jdt:11:10 διό (δι’ ὅ) δεσπότης, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά κατα·τίθημι (ath. κατα+τιθ(ε)-, -, κατα+θη·κ- or 2nd ath. κατα+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·ληθής -ες οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἐκ·δικάζω [LXX] (-, εκ+δικ(α)·[σ]-, εκ+δικα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) μή ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:11:10 Z powodu którego Despota Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Ale Do leżał (na dół) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By być Prawdziwy/nieomylny ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By wymagać zemsty na Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ja ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Szpada Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By grzeszyć Do (+przyspieszenie) Bóg  On/ona/to/to samo
Jdt:11:10 dio/, de/spota ku/rie, mE\ pare/lTE|s to\n lo/gon au)tou=, a)lla\ kata/Tou au)to\n e)n tE=| kardi/a| sou, o(/ti e)sti\n a)lETE/s· ou) ga\r e)kdika=tai to\ ge/nos E(mO=n, ou) katisCHu/ei r(omfai/a e)p’ au)tou/s, e)a\n mE\ a(ma/rtOsin ei)s to\n Teo\n au)tO=n.
Jdt:11:10 dio, despota kyrie, mE parelTEs ton logon autu, alla kataTu auton en tE kardia su, hoti estin alETEs· u gar ekdikatai to genos hEmOn, u katisCHyei romfaia ep’ autus, ean mE hamartOsin eis ton Teon autOn.
Jdt:11:10 C N1M_VSM N2_VSM D VB_AAS2S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VE_AMD2S RD_ASM P RA_DSF N1A_DSF RP_GS C V9_PAI3S A3H_NSM D x V2_PMI3S RA_NSN N3E_NSN RP_GP D V1_PAI3S N1A_NSF P RD_APM C D VB_AAS3P P RA_ASM N2_ASM RD_GPM
Jdt:11:10 because of which despot lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to pass by go by, beside, or past the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same but to lay (down) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) because/that to be true/unerring οὐχ before rough breathing for since, as to exact vengeance upon the race race, class, kind I οὐχ before rough breathing to ??? sword upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to sin into (+acc) the god [see theology] he/she/it/same
Jdt:11:10 because of which despot (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) not you(sg)-should-PASS BY the (acc) word (acc) him/it/same (gen) but be-you(sg)-LAY (DOWN)-ed! him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that he/she/it-is true/unerring ([Adj] nom) not for he/she/it-will-be-EXACT-ed-VENGEANCE-UPON the (nom|acc) race (nom|acc|voc) us (gen) not he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) sword (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) if-ever not they-should-SIN into (+acc) the (acc) god (acc) them/same (gen)
Jdt:11:10 Jdt_11:10_1 Jdt_11:10_2 Jdt_11:10_3 Jdt_11:10_4 Jdt_11:10_5 Jdt_11:10_6 Jdt_11:10_7 Jdt_11:10_8 Jdt_11:10_9 Jdt_11:10_10 Jdt_11:10_11 Jdt_11:10_12 Jdt_11:10_13 Jdt_11:10_14 Jdt_11:10_15 Jdt_11:10_16 Jdt_11:10_17 Jdt_11:10_18 Jdt_11:10_19 Jdt_11:10_20 Jdt_11:10_21 Jdt_11:10_22 Jdt_11:10_23 Jdt_11:10_24 Jdt_11:10_25 Jdt_11:10_26 Jdt_11:10_27 Jdt_11:10_28 Jdt_11:10_29 Jdt_11:10_30 Jdt_11:10_31 Jdt_11:10_32 Jdt_11:10_33 Jdt_11:10_34 Jdt_11:10_35 Jdt_11:10_36
Jdt:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:11 καὶ νῦν ἵνα μὴ γένηται ὁ κύριός μου ἔκβολος καὶ ἄπρακτος καὶ ἐπιπεσεῖται θάνατος ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ κατελάβετο αὐτοὺς ἁμάρτημα, ἐν ᾧ παροργιοῦσιν τὸν θεὸν αὐτῶν, ὁπηνίκα ἂν ποιήσωσιν ἀτοπίαν.
Jdt:11:11 And now, that my lord be not defeated and frustrate of his purpose, even death is now fallen upon them, and their sin hath overtaken them, wherewith they will provoke their God to anger whensoever they shall do that which is not fit to be done: (Judith 11:11 Brenton)
Jdt:11:11 A teraz, aby pan mój nie został odrzucony, nie dokonawszy niczego, śmierć spadnie na ich głowy, ponieważ opanował ich już grzech, przez który rozgniewają swego Boga, ilekroć uczynią niewłaściwie. (Jdt 11:11 BT_4)
Jdt:11:11 καὶ νῦν ἵνα μὴ γένηται κύριός μου ἔκβολος καὶ ἄπρακτος καὶ ἐπιπεσεῖται θάνατος ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ κατελάβετο αὐτοὺς ἁμάρτημα, ἐν παροργιοῦσιν τὸν θεὸν αὐτῶν, ὁπηνίκα ἂν ποιήσωσιν ἀτοπίαν.
Jdt:11:11 καί νῦν ἵνα μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί   καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) θάνατος, -ου, ὁ ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό ἐν ὅς ἥ ὅ παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁπηνίκα [LXX] ἄν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)  
Jdt:11:11 I też, nawet, mianowicie Teraz żeby / ażeby / bo Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By spadać na Śmierć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo Grzech W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Do ??? Bóg  On/ona/to/to samo Ilekroć Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By czynić/rób
Jdt:11:11 kai\ nu=n i(/na mE\ ge/nEtai o( ku/rio/s mou e)/kbolos kai\ a)/praktos kai\ e)pipesei=tai Ta/natos e)pi\ pro/sOpon au)tO=n, kai\ katela/beto au)tou\s a(ma/rtEma, e)n O(=| parorgiou=sin to\n Teo\n au)tO=n, o(pEni/ka a)/n poiE/sOsin a)topi/an.
Jdt:11:11 kai nyn hina mE genEtai ho kyrios mu ekbolos kai apraktos kai epipeseitai Tanatos epi prosOpon autOn, kai katelabeto autus hamartEma, en hO parorgiusin ton Teon autOn, hopEnika an poiEsOsin atopian.
Jdt:11:11 C D C D VB_AMS3S RA_NSM N2_NSM RP_GS A1B_NSM C A1B_NSM C VF2_FMI3S N2_NSM P N2N_ASN RD_GPM C VBI_AMI3S RD_APM N3M_NSN P RR_DSN VF2_FAI3P RA_ASM N2_ASM RD_GPM D x VA_AAS3P N1A_ASF
Jdt:11:11 and also, even, namely now so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to become become, happen the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I ć and also, even, namely ć and also, even, namely to fall upon death upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same sin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to ??? the god [see theology] he/she/it/same whenever ever (if ever) to do/make ć
Jdt:11:11 and now so that / in order to /because not he/she/it-should-be-BECOME-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen)   and   and he/she/it-will-be-FALL-ed-UPON death (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) them/same (gen) and he/she/it-was-COMPREHEND-ed them/same (acc) sin (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) the (acc) god (acc) them/same (gen) whenever ever they-should-DO/MAKE  
Jdt:11:11 Jdt_11:11_1 Jdt_11:11_2 Jdt_11:11_3 Jdt_11:11_4 Jdt_11:11_5 Jdt_11:11_6 Jdt_11:11_7 Jdt_11:11_8 Jdt_11:11_9 Jdt_11:11_10 Jdt_11:11_11 Jdt_11:11_12 Jdt_11:11_13 Jdt_11:11_14 Jdt_11:11_15 Jdt_11:11_16 Jdt_11:11_17 Jdt_11:11_18 Jdt_11:11_19 Jdt_11:11_20 Jdt_11:11_21 Jdt_11:11_22 Jdt_11:11_23 Jdt_11:11_24 Jdt_11:11_25 Jdt_11:11_26 Jdt_11:11_27 Jdt_11:11_28 Jdt_11:11_29 Jdt_11:11_30 Jdt_11:11_31
Jdt:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:12 ἐπεὶ παρεξέλιπεν αὐτοὺς τὰ βρώματα καὶ ἐσπανίσθη πᾶν ὕδωρ, ἐβουλεύσαντο ἐπιβαλεῖν τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν καὶ πάντα, ὅσα διεστείλατο αὐτοῖς ὁ θεὸς τοῖς νόμοις αὐτοῦ μὴ φαγεῖν, διέγνωσαν δαπανῆσαι.
Jdt:11:12 For their victuals fail them, and all their water is scant, and they have determined to lay hands upon their cattle, and purposed to consume all those things, that God hath forbidden them to eat by his laws: (Judith 11:12 Brenton)
Jdt:11:12 Skoro wyczerpały się ich zapasy żywności i zabrakło w ogóle wody, postanowili rzucić się na bydło swoje i uradzili spożywać wszystko to, co Bóg prawami swoimi zakazał im spożywać. (Jdt 11:12 BT_4)
Jdt:11:12 ἐπεὶ παρεξέλιπεν αὐτοὺς τὰ βρώματα καὶ ἐσπανίσθη πᾶν ὕδωρ, ἐβουλεύσαντο ἐπιβαλεῖν τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν καὶ πάντα, ὅσα διεστείλατο αὐτοῖς θεὸς τοῖς νόμοις αὐτοῦ μὴ φαγεῖν, διέγνωσαν δαπανῆσαι.
Jdt:11:12 ἐπεί   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό καί σπανίζω [LXX] (σπανιζ-, -, σπανι·σ-, -, εσπανισ-, σπανισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὕδωρ, ὕδατος, τό βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) δια·γινώσκω (δια+γινωσκ-, δια+γνω·σ-, 2nd ath. δια+γν(ω)-/ath. δια+γν(ο)-, δια+εγνω·κ-, δια+εγνωσ-, δια+γνωσ·θ-) δαπανάω (δαπαν(α)-, δαπανη·σ-, δαπανη·σ-, -, δεδαπανη-, δαπανη·θ-)
Jdt:11:12 Odtąd/inaczej [inaczej, np., On/ona/to/to samo Żywność I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Woda Do ??? By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) On/ona/to/to samo Bóg  Prawo On/ona/to/to samo Nie By jeść By diagnozować By opróżniać
Jdt:11:12 e)pei\ pareXe/lipen au)tou\s ta\ brO/mata kai\ e)spani/sTE pa=n u(/dOr, e)bouleu/santo e)pibalei=n toi=s ktE/nesin au)tO=n kai\ pa/nta, o(/sa diestei/lato au)toi=s o( Teo\s toi=s no/mois au)tou= mE\ fagei=n, die/gnOsan dapanE=sai.
Jdt:11:12 epei pareXelipen autus ta brOmata kai espanisTE pan hydOr, ebuleusanto epibalein tois ktEnesin autOn kai panta, hosa diesteilato autois ho Teos tois nomois autu mE fagein, diegnOsan dapanEsai.
Jdt:11:12 C VBI_AAI3S RD_APM RA_NPN N3M_NPN C VCI_API3S A3_NSN N3_NSN VAI_AMI3P VB_AAN RA_DPN N3E_DPN RD_GPM C A3_APN A1_APN VAI_AMI3S RD_DPM RA_NSM N2_NSM RA_DPM N2_DPM RD_GSM D VB_AAN VZI_AAI3P VA_AAN
Jdt:11:12 since/otherwise [otherwise, e.g., ć he/she/it/same the food and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of water to ??? to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the Animal (beast) he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to ??? (restrict, isolate, distinct) he/she/it/same the god [see theology] the law he/she/it/same not to eat to diagnose to deplete
Jdt:11:12 since   them/same (acc) the (nom|acc) foods (nom|acc|voc) and he/she/it-was-???-ed every (nom|acc|voc) water (nom|acc|voc) they-were-???-ed to-will-PUT ONE'S Hand TO, to-PUT ONE'S Hand TO the (dat) Animals (dat) them/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-???-ed them/same (dat) the (nom) god (nom) the (dat) laws (dat) him/it/same (gen) not to-will-EAT, to-EAT they-DIAGNOSE-ed to-DEPLETE, be-you(sg)-DEPLETE-ed!, he/she/it-happens-to-DEPLETE (opt)
Jdt:11:12 Jdt_11:12_1 Jdt_11:12_2 Jdt_11:12_3 Jdt_11:12_4 Jdt_11:12_5 Jdt_11:12_6 Jdt_11:12_7 Jdt_11:12_8 Jdt_11:12_9 Jdt_11:12_10 Jdt_11:12_11 Jdt_11:12_12 Jdt_11:12_13 Jdt_11:12_14 Jdt_11:12_15 Jdt_11:12_16 Jdt_11:12_17 Jdt_11:12_18 Jdt_11:12_19 Jdt_11:12_20 Jdt_11:12_21 Jdt_11:12_22 Jdt_11:12_23 Jdt_11:12_24 Jdt_11:12_25 Jdt_11:12_26 Jdt_11:12_27 Jdt_11:12_28
Jdt:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:13 καὶ τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου καὶ τὰς δεκάτας τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου, ἃ διεφύλαξαν ἁγιάσαντες τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς παρεστηκόσιν ἐν Ιερουσαλημ ἀπέναντι τοῦ προσώπου τοῦ θεοῦ ἡμῶν, κεκρίκασιν ἐξαναλῶσαι, ὧν οὐδὲ ταῖς χερσὶν καθῆκεν ἅψασθαι οὐδένα τῶν ἐκ τοῦ λαοῦ.
Jdt:11:13 And are resolved to spend the firstfruits of the the tenths of wine and oil, which they had sanctified, and reserved for the priests that serve in Jerusalem before the face of our God; the which things it is not lawful for any of the people so much as to touch with their hands. (Judith 11:13 Brenton)
Jdt:11:13 Nawet uchwalili spożywać w całości pierwociny zbóż i dziesięciny z wina i oliwy, które poświęcone przechowywali dla kapłanów pełniących służbę przed obliczem Boga naszego w Jerozolimie, a tych rzeczy nikomu z ludu nie wolno było nawet dotykać rękami. (Jdt 11:13 BT_4)
Jdt:11:13 καὶ τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου καὶ τὰς δεκάτας τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου, διεφύλαξαν ἁγιάσαντες τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς παρεστηκόσιν ἐν Ιερουσαλημ ἀπέναντι τοῦ προσώπου τοῦ θεοῦ ἡμῶν, κεκρίκασιν ἐξαναλῶσαι, ὧν οὐδὲ ταῖς χερσὶν καθῆκεν ἅψασθαι οὐδένα τῶν ἐκ τοῦ λαοῦ.
Jdt:11:13 καί ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) ὅς ἥ ὅ οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Jdt:11:13 I też, nawet, mianowicie Po pierwsze owoc Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Dziesiąty Wino I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Kto/, który/, który By chronić ochraniacz, by konserwować By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Duchowny By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Twarz Bóg  Ja By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Do ??? Kto/, który/, który ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ręka By umieszczać; by siedzieć/zasięg Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Nie jeden (nic, nikt) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie
Jdt:11:13 kai\ ta\s a)parCHa\s tou= si/tou kai\ ta\s deka/tas tou= oi)/nou kai\ tou= e)lai/ou, a(/ diefu/laXan a(gia/santes toi=s i(ereu=sin toi=s parestEko/sin e)n *ierousalEm a)pe/nanti tou= prosO/pou tou= Teou= E(mO=n, kekri/kasin e)XanalO=sai, O(=n ou)de\ tai=s CHersi\n kaTE=ken a(/PSasTai ou)de/na tO=n e)k tou= laou=.
Jdt:11:13 kai tas aparCHas tu situ kai tas dekatas tu oinu kai tu elaiu, ha diefylaXan hagiasantes tois hiereusin tois parestEkosin en ierusalEm apenanti tu prosOpu tu Teu hEmOn, kekrikasin eXanalOsai, hOn ude tais CHersin kaTEken haPSasTai udena tOn ek tu lau.
Jdt:11:13 C RA_APF N1_APF RA_GSM N2_GSM C RA_APF A1_APF RA_GSM N2_GSM C RA_GSN N2N_GSN RR_APN VAI_AAI3P VA_AAPNPM RA_DPM N3V_DPM RA_DPM VXI_XAPDPM P N_DSF P RA_GSN N2N_GSN RA_GSM N2_GSM RP_GP VX_XAI3P VA_AAN RR_GPM C RA_DPF N3_DPF VAI_AAI3S VA_AMN A3_ASM RA_GPM P RA_GSM N2_GSM
Jdt:11:13 and also, even, namely the first-fruit the wheat/grain seed; cereal and also, even, namely the tenth the wine and also, even, namely the olive oil who/whom/which to guard preserver, to conserve to consecrate sanctify, hallow, become holy the priest the to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] opposite/in the presence of (+gen) the face the god [see theology] I to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn to ??? who/whom/which οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the hand to set; to sit/reach to lay hands on set fire, touch not one (nothing, no one) the out of (+gen) ἐξ before vowels the people
Jdt:11:13 and the (acc) first-fruits (acc) the (gen) wheat/grain (gen) and the (acc) tenth (acc) the (gen) wine (gen) and the (gen) olive oil (gen) who/whom/which (nom|acc) they-GUARD-ed upon CONSECRATE-ing (nom|voc) the (dat) priests (dat) the (dat) having STand-ed-WITH/BESIDE (dat) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) face (gen) the (gen) god (gen) us (gen) they-have-JUDGE-ed to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) who/whom/which (gen) neither/nor the (dat) hands (dat) he/she/it-SET-ed; he/she/it-was-SIT/REACH-ing to-be-LAY HandS ON-ed not one (acc) the (gen) out of (+gen) the (gen) people (gen)
Jdt:11:13 Jdt_11:13_1 Jdt_11:13_2 Jdt_11:13_3 Jdt_11:13_4 Jdt_11:13_5 Jdt_11:13_6 Jdt_11:13_7 Jdt_11:13_8 Jdt_11:13_9 Jdt_11:13_10 Jdt_11:13_11 Jdt_11:13_12 Jdt_11:13_13 Jdt_11:13_14 Jdt_11:13_15 Jdt_11:13_16 Jdt_11:13_17 Jdt_11:13_18 Jdt_11:13_19 Jdt_11:13_20 Jdt_11:13_21 Jdt_11:13_22 Jdt_11:13_23 Jdt_11:13_24 Jdt_11:13_25 Jdt_11:13_26 Jdt_11:13_27 Jdt_11:13_28 Jdt_11:13_29 Jdt_11:13_30 Jdt_11:13_31 Jdt_11:13_32 Jdt_11:13_33 Jdt_11:13_34 Jdt_11:13_35 Jdt_11:13_36 Jdt_11:13_37 Jdt_11:13_38 Jdt_11:13_39 Jdt_11:13_40 Jdt_11:13_41
Jdt:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:14 καὶ ἀπεστάλκασιν εἰς Ιερουσαλημ, ὅτι καὶ οἱ ἐκεῖ κατοικοῦντες ἐποίησαν ταῦτα, τοὺς μετακομίσοντας αὐτοῖς τὴν ἄφεσιν παρὰ τῆς γερουσίας.
Jdt:11:14 For they have sent some to Jerusalem, because they also that dwell there have done the like, to bring them a licence from the senate. (Judith 11:14 Brenton)
Jdt:11:14 Potem wysłali posłów do Jerozolimy, ponieważ i tam mieszkający czynili to samo, aby im przyniesiono zwolnienie od Rady Starszych. (Jdt 11:14 BT_4)
Jdt:11:14 καὶ ἀπεστάλκασιν εἰς Ιερουσαλημ, ὅτι καὶ οἱ ἐκεῖ κατοικοῦντες ἐποίησαν ταῦτα, τοὺς μετακομίσοντας αὐτοῖς τὴν ἄφεσιν παρὰ τῆς γερουσίας.
Jdt:11:14 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι καί ὁ ἡ τό ἐκεῖ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ παρά ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ
Jdt:11:14 I też, nawet, mianowicie zamawiać Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie Tam By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo Wybaczaj fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Rada ludzi starszych
Jdt:11:14 kai\ a)pesta/lkasin ei)s *ierousalEm, o(/ti kai\ oi( e)kei= katoikou=ntes e)poi/Esan tau=ta, tou\s metakomi/sontas au)toi=s tE\n a)/fesin para\ tE=s gerousi/as.
Jdt:11:14 kai apestalkasin eis ierusalEm, hoti kai hoi ekei katoikuntes epoiEsan tauta, tus metakomisontas autois tEn afesin para tEs gerusias.
Jdt:11:14 C VX_XAI3P P N_ASF C D RA_NPM D V2_PAPNPM VAI_AAI3P RD_APN RA_APM VF_FAPAPM RD_DPM RA_ASF N3I_ASF P RA_GSF N1A_GSF
Jdt:11:14 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send into (+acc) Jerusalem [city of] because/that and also, even, namely the there to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć he/she/it/same the pardon frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the council of elders
Jdt:11:14 and they-have-ORDER FORTH-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) because/that and the (nom) there while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) they-DO/MAKE-ed these (nom|acc) the (acc)   them/same (dat) the (acc) pardon (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) council of elders (gen), council of elderss (acc)
Jdt:11:14 Jdt_11:14_1 Jdt_11:14_2 Jdt_11:14_3 Jdt_11:14_4 Jdt_11:14_5 Jdt_11:14_6 Jdt_11:14_7 Jdt_11:14_8 Jdt_11:14_9 Jdt_11:14_10 Jdt_11:14_11 Jdt_11:14_12 Jdt_11:14_13 Jdt_11:14_14 Jdt_11:14_15 Jdt_11:14_16 Jdt_11:14_17 Jdt_11:14_18 Jdt_11:14_19
Jdt:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:15 καὶ ἔσται ὡς ἂν ἀναγγείλῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσωσιν, δοθήσονταί σοι εἰς ὄλεθρον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
Jdt:11:15 Now when they shall bring them word, they will forthwith do it, and they shall be given to thee to be destroyed the same day. (Judith 11:15 Brenton)
Jdt:11:15 I stanie się - jak tylko im o tym doniosą, a oni nadal to czynić będą - że zostaną tego dnia wydani tobie na zagładę. (Jdt 11:15 BT_4)
Jdt:11:15 καὶ ἔσται ὡς ἂν ἀναγγείλῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσωσιν, δοθήσονταί σοι εἰς ὄλεθρον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
Jdt:11:15 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ἄν ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] ὄλεθρος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Jdt:11:15 I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto
Jdt:11:15 kai\ e)/stai O(s a)/n a)naggei/lE| au)toi=s kai\ poiE/sOsin, doTE/sontai/ soi ei)s o)/leTron e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|.
Jdt:11:15 kai estai hOs an anangeilE autois kai poiEsOsin, doTEsontai soi eis oleTron en tE hEmera ekeinE.
Jdt:11:15 C VF_FMI3S C x VA_AAS3S RD_DPM C VA_AAS3P VC_FPI3P RP_DS P N2_ASM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
Jdt:11:15 and also, even, namely to be as/like ever (if ever) to proclaim proclaim, report he/she/it/same and also, even, namely to do/make to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that
Jdt:11:15 and he/she/it-will-be as/like ever he/she/it-should-PROCLAIM, you(sg)-should-be-PROCLAIM-ed them/same (dat) and they-should-DO/MAKE they-will-be-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) Eternal death (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat)
Jdt:11:15 Jdt_11:15_1 Jdt_11:15_2 Jdt_11:15_3 Jdt_11:15_4 Jdt_11:15_5 Jdt_11:15_6 Jdt_11:15_7 Jdt_11:15_8 Jdt_11:15_9 Jdt_11:15_10 Jdt_11:15_11 Jdt_11:15_12 Jdt_11:15_13 Jdt_11:15_14 Jdt_11:15_15 Jdt_11:15_16
Jdt:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:16 ὅθεν ἐγὼ ἡ δούλη σου ἐπιγνοῦσα ταῦτα πάντα ἀπέδρων ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἀπέστειλέν με ὁ θεὸς ποιῆσαι μετὰ σοῦ πράγματα, ἐφ’ οἷς ἐκστήσεται πᾶσα ἡ γῆ, ὅσοι ἐὰν ἀκούσωσιν αὐτά.
Jdt:11:16 Wherefore I thine handmaid, knowing all this, am fled from their presence; and God hath sent me to work things with thee, whereat all the earth shall be astonished, and whosoever shall hear it. (Judith 11:16 Brenton)
Jdt:11:16 Dlatego ja, niewolnica twoja, gdy poznałam to wszystko, uciekłam od nich. Bóg mnie posłał, abym razem z tobą dokonała czynów, dzięki którym zdumieje się cała ziemia, każdy, ktokolwiek o nich usłyszy. (Jdt 11:16 BT_4)
Jdt:11:16 ὅθεν ἐγὼ δούλη σου ἐπιγνοῦσα ταῦτα πάντα ἀπέδρων ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἀπέστειλέν με θεὸς ποιῆσαι μετὰ σοῦ πράγματα, ἐφ’ οἷς ἐκστήσεται πᾶσα γῆ, ὅσοι ἐὰν ἀκούσωσιν αὐτά.
Jdt:11:16 ὅ·θεν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὅς ἥ ὅ ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:11:16 Skąd Ja Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By rozpoznawać wgląd, consciousnes To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie zamawiać Ja Bóg  By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Sprawa [zobacz pragmatyczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By słyszeć On/ona/to/to samo
Jdt:11:16 o(/Ten e)gO\ E( dou/lE sou e)pignou=sa tau=ta pa/nta a)pe/drOn a)po\ prosO/pou au)tO=n, kai\ a)pe/steile/n me o( Teo\s poiE=sai meta\ sou= pra/gmata, e)f’ oi(=s e)kstE/setai pa=sa E( gE=, o(/soi e)a\n a)kou/sOsin au)ta/.
Jdt:11:16 hoTen egO hE dulE su epignusa tauta panta apedrOn apo prosOpu autOn, kai apesteilen me ho Teos poiEsai meta su pragmata, ef’ hois ekstEsetai pasa hE gE, hosoi ean akusOsin auta.
Jdt:11:16 D RP_NS RA_NSF N1_NSF RP_GS VB_AAPNSF RD_APN A3_APN VBI_AAPNSF P N2N_GSN RD_GPM C VAI_AAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM VA_AAN P RP_GS N3M_APN P RR_DPN VF_FMI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF A1_NPM C VA_AAS3P RD_APN
Jdt:11:16 from where I the slave girl; servile you; your/yours(sg) to recognize insight, consciousnes this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I the god [see theology] to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) matter [see pragmatic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG every all, each, every, the whole of the earth/land as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hear he/she/it/same
Jdt:11:16 from where I (nom) the (nom) slave girl (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon RECOGNIZE-ing (nom|voc) these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc)   away from (+gen) face (gen) them/same (gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed me (acc) the (nom) god (nom) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) matters (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) as much/many as (nom) if-ever they-should-HEAR they/them/same (nom|acc)
Jdt:11:16 Jdt_11:16_1 Jdt_11:16_2 Jdt_11:16_3 Jdt_11:16_4 Jdt_11:16_5 Jdt_11:16_6 Jdt_11:16_7 Jdt_11:16_8 Jdt_11:16_9 Jdt_11:16_10 Jdt_11:16_11 Jdt_11:16_12 Jdt_11:16_13 Jdt_11:16_14 Jdt_11:16_15 Jdt_11:16_16 Jdt_11:16_17 Jdt_11:16_18 Jdt_11:16_19 Jdt_11:16_20 Jdt_11:16_21 Jdt_11:16_22 Jdt_11:16_23 Jdt_11:16_24 Jdt_11:16_25 Jdt_11:16_26 Jdt_11:16_27 Jdt_11:16_28 Jdt_11:16_29 Jdt_11:16_30 Jdt_11:16_31
Jdt:11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:17 ὅτι ἡ δούλη σου θεοσεβής ἐστιν καὶ θεραπεύουσα νυκτὸς καὶ ἡμέρας τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ· καὶ νῦν μενῶ παρὰ σοί, κύριέ μου, καὶ ἐξελεύσεται ἡ δούλη σου κατὰ νύκτα εἰς τὴν φάραγγα καὶ προσεύξομαι πρὸς τὸν θεόν, καὶ ἐρεῖ μοι πότε ἐποίησαν τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν.
Jdt:11:17 For thy servant is religious, and serveth the God of heaven day and night: now therefore, my lord, I will remain with thee, and thy servant will go out by night into the valley, and I will pray unto God, and he will tell me when they have committed their sins: (Judith 11:17 Brenton)
Jdt:11:17 Ponieważ niewolnica twoja jest bogobojna i służy dniem i nocą Bogu nieba, dlatego teraz pozostanę przy tobie, panie mój, a nocą niewolnica twoja wychodzić będzie do wąwozu, i modlić się do Boga. A On mi powie, kiedy oni popełnili swoje grzechy. (Jdt 11:17 BT_4)
Jdt:11:17 ὅτι δούλη σου θεοσεβής ἐστιν καὶ θεραπεύουσα νυκτὸς καὶ ἡμέρας τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ· καὶ νῦν μενῶ παρὰ σοί, κύριέ μου, καὶ ἐξελεύσεται δούλη σου κατὰ νύκτα εἰς τὴν φάραγγα καὶ προσεύξομαι πρὸς τὸν θεόν, καὶ ἐρεῖ μοι πότε ἐποίησαν τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν.
Jdt:11:17 ὅτι ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θεο·σεβής -ές εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) νύξ, -υκτός, ἡ καί ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί νῦν μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά νύξ, -υκτός, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πότε[1] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:11:17 Ponieważ/tamto Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Pobożny By być I też, nawet, mianowicie By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować Noc I też, nawet, mianowicie Dzień Bóg  Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Teraz By pozostawać (mieszkaj) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja I też, nawet, mianowicie By wychodzić Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Noc Do (+przyspieszenie) ??? I też, nawet, mianowicie By modlić się się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja Kiedy? By czynić/rób Grzech On/ona/to/to samo
Jdt:11:17 o(/ti E( dou/lE sou TeosebE/s e)stin kai\ Terapeu/ousa nukto\s kai\ E(me/ras to\n Teo\n tou= ou)ranou=· kai\ nu=n menO= para\ soi/, ku/rie/ mou, kai\ e)Xeleu/setai E( dou/lE sou kata\ nu/kta ei)s tE\n fa/ragga kai\ proseu/Xomai pro\s to\n Teo/n, kai\ e)rei= moi po/te e)poi/Esan ta\ a(martE/mata au)tO=n.
Jdt:11:17 hoti hE dulE su TeosebEs estin kai Terapeuusa nyktos kai hEmeras ton Teon tu uranu· kai nyn menO para soi, kyrie mu, kai eXeleusetai hE dulE su kata nykta eis tEn faranga kai proseuXomai pros ton Teon, kai erei moi pote epoiEsan ta hamartEmata autOn.
Jdt:11:17 C RA_NSF N1_NSF RP_GS A3_NSF V9_PAI3S C V1_PAPNSF N3_GSF C N1A_GSF RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM C D VF2_FAI1S P RP_DS N2_VSM RP_GS C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P N3_ASF P RA_ASF N3G_ASF C VF_FMI1S P RA_ASM N2_ASM C VF2_FAI3S RP_DS D VAI_AAI3P RA_APN N3M_APN RD_GPM
Jdt:11:17 because/that the slave girl; servile you; your/yours(sg) pious to be and also, even, namely to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat night and also, even, namely day the god [see theology] the sky/heaven and also, even, namely now to remain (dwell) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I and also, even, namely to come out the slave girl; servile you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing night into (+acc) the ??? and also, even, namely to pray toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] and also, even, namely to say/tell I when? to do/make the sin he/she/it/same
Jdt:11:17 because/that the (nom) slave girl (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) pious ([Adj] nom) he/she/it-is and while TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO (nom|voc) night (gen) and day (gen), days (acc) the (acc) god (acc) the (gen) sky/heaven (gen) and now I-am-REMAIN-ing, I-should-be-REMAIN-ing, I-will-REMAIN frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT the (nom) slave girl (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) night (acc) into (+acc) the (acc) ??? (acc) and I-will-be-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) me (dat) when? they-DO/MAKE-ed the (nom|acc) sins (nom|acc|voc) them/same (gen)
Jdt:11:17 Jdt_11:17_1 Jdt_11:17_2 Jdt_11:17_3 Jdt_11:17_4 Jdt_11:17_5 Jdt_11:17_6 Jdt_11:17_7 Jdt_11:17_8 Jdt_11:17_9 Jdt_11:17_10 Jdt_11:17_11 Jdt_11:17_12 Jdt_11:17_13 Jdt_11:17_14 Jdt_11:17_15 Jdt_11:17_16 Jdt_11:17_17 Jdt_11:17_18 Jdt_11:17_19 Jdt_11:17_20 Jdt_11:17_21 Jdt_11:17_22 Jdt_11:17_23 Jdt_11:17_24 Jdt_11:17_25 Jdt_11:17_26 Jdt_11:17_27 Jdt_11:17_28 Jdt_11:17_29 Jdt_11:17_30 Jdt_11:17_31 Jdt_11:17_32 Jdt_11:17_33 Jdt_11:17_34 Jdt_11:17_35 Jdt_11:17_36 Jdt_11:17_37 Jdt_11:17_38 Jdt_11:17_39 Jdt_11:17_40 Jdt_11:17_41 Jdt_11:17_42 Jdt_11:17_43 Jdt_11:17_44 Jdt_11:17_45
Jdt:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:18 καὶ ἐλθοῦσα προσανοίσω σοι, καὶ ἐξελεύσῃ σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει σου, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεταί σοι ἐξ αὐτῶν.
Jdt:11:18 And I will come and shew it unto thee: then thou shalt go forth with all thine army, and there shall be none of them that shall resist thee. (Judith 11:18 Brenton)
Jdt:11:18 Wtedy wrócę i oznajmię ci, a ty wyruszysz ze wszystkimi twoimi siłami zbrojnymi, i nie będzie nikogo wśród nich, kto by się tobie przeciwstawił. (Jdt 11:18 BT_4)
Jdt:11:18 καὶ ἐλθοῦσα προσανοίσω σοι, καὶ ἐξελεύσῃ σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει σου, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεταί σοι ἐξ αὐτῶν.
Jdt:11:18 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:11:18 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By wychodzić Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Kto/, który/, który By przeciwstawiać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Jdt:11:18 kai\ e)lTou=sa prosanoi/sO soi, kai\ e)Xeleu/sE| su\n pa/sE| tE=| duna/mei sou, kai\ ou)k e)/stin o(\s a)ntistE/setai/ soi e)X au)tO=n.
Jdt:11:18 kai elTusa prosanoisO soi, kai eXeleusE syn pasE tE dynamei su, kai uk estin hos antistEsetai soi eX autOn.
Jdt:11:18 C VB_AAPNSF VF_FAI1S RP_DS C VF_FMI2S P A1S_DSF RA_DSF N3I_DSF RP_GS C D V9_PAI3S RR_NSM VF_FMI3S RP_DS P RD_GPM
Jdt:11:18 and also, even, namely to come ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to come out together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be who/whom/which to oppose you; your/yours(sg); to rub worn, rub out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Jdt:11:18 and upon COME-ing (nom|voc)   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg)-will-be-COME-ed-OUT together with/including (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) ability (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not he/she/it-is who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-OPPOSE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) out of (+gen) them/same (gen)
Jdt:11:18 Jdt_11:18_1 Jdt_11:18_2 Jdt_11:18_3 Jdt_11:18_4 Jdt_11:18_5 Jdt_11:18_6 Jdt_11:18_7 Jdt_11:18_8 Jdt_11:18_9 Jdt_11:18_10 Jdt_11:18_11 Jdt_11:18_12 Jdt_11:18_13 Jdt_11:18_14 Jdt_11:18_15 Jdt_11:18_16 Jdt_11:18_17 Jdt_11:18_18 Jdt_11:18_19
Jdt:11:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:19 καὶ ἄξω σε διὰ μέσου τῆς Ιουδαίας ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἀπέναντι Ιερουσαλημ καὶ θήσω τὸν δίφρον σου ἐν μέσῳ αὐτῆς, καὶ ἄξεις αὐτοὺς ὡς πρόβατα, οἷς οὐκ ἔστιν ποιμήν, καὶ οὐ γρύξει κύων τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπέναντί σου· ὅτι ταῦτα ἐλαλήθη μοι κατὰ πρόγνωσίν μου καὶ ἀπηγγέλη μοι, καὶ ἀπεστάλην ἀναγγεῖλαί σοι. –
Jdt:11:19 And I will lead thee through the midst of Judea, until thou come before Jerusalem; and I will set thy throne in the midst thereof; and thou shalt drive them as sheep that have no shepherd, and a dog shall not so much as open his mouth at thee: for these things were told me according to my foreknowledge, and they were declared unto me, and I am sent to tell thee. (Judith 11:19 Brenton)
Jdt:11:19 Ja zaś poprowadzę cię przez środek Judei, aż dojdziemy do Jerozolimy. Tam umieszczę twój rydwan w środku miasta. Ty zaś poprowadzisz ich jak owce, które nie mają pasterza, i nie zawarczy nawet pies paszczą swoją przed tobą. To wszystko powiedziano mi zgodnie z moim przewidywaniem i powierzono mi, i posłano, aby donieść tobie». (Jdt 11:19 BT_4)
Jdt:11:19 καὶ ἄξω σε διὰ μέσου τῆς Ιουδαίας ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἀπέναντι Ιερουσαλημ καὶ θήσω τὸν δίφρον σου ἐν μέσῳ αὐτῆς, καὶ ἄξεις αὐτοὺς ὡς πρόβατα, οἷς οὐκ ἔστιν ποιμήν, καὶ οὐ γρύξει κύων τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπέναντί σου· ὅτι ταῦτα ἐλαλήθη μοι κατὰ πρόγνωσίν μου καὶ ἀπηγγέλη μοι, καὶ ἀπεστάλην ἀναγγεῖλαί σοι.
Jdt:11:19 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπ·έν·αντι Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιμήν, -ένος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   κύων, κυνός, ὁ ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έν·αντι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   κατά πρό·γνωσις, -εως, ἡ; προ·γινώσκω (προ+γινωσκ-, προ+γνω·σ-, 2nd ath. προ+γν(ω)-/ath. προ+γν(ο)-, -, προ+εγνωσ-, προ+γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Jdt:11:19 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Średni; by być pół czyniony Judea [okolica z]; żydowski Aż; świtaj By przychodzić Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Jak/jak Owca (sheepfold) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Pastuch I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Uprzedniej znajomości uprzednia znajomość; by wiedzieć przedtem wiedz, spostrzegaj, ucz się, albo rozumiej przedtem Ja I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Ja I też, nawet, mianowicie zamawiać By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się  
Jdt:11:19 kai\ a)/XO se dia\ me/sou tE=s *ioudai/as e(/Os tou= e)lTei=n a)pe/nanti *ierousalEm kai\ TE/sO to\n di/fron sou e)n me/sO| au)tE=s, kai\ a)/Xeis au)tou\s O(s pro/bata, oi(=s ou)k e)/stin poimE/n, kai\ ou) gru/Xei ku/On tE=| glO/ssE| au)tou= a)pe/nanti/ sou· o(/ti tau=ta e)lalE/TE moi kata\ pro/gnOsi/n mou kai\ a)pEgge/lE moi, kai\ a)pesta/lEn a)naggei=lai/ soi.
Jdt:11:19 kai aXO se dia mesu tEs iudaias heOs tu elTein apenanti ierusalEm kai TEsO ton difron su en mesO autEs, kai aXeis autus hOs probata, hois uk estin poimEn, kai u gryXei kyOn tE glOssE autu apenanti su· hoti tauta elalETE moi kata prognOsin mu kai apEngelE moi, kai apestalEn anangeilai soi.
Jdt:11:19 C VF_FAI1S RP_AS P A1_GSN RA_GSF N1A_GSF P RA_GSN VB_AAN P N_GSF C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P A1_DSN RD_GSF C VF_FAI2S RD_APM C N2N_APN RR_DPN D V9_PAI3S N3N_NSM C D VF_FAI3S N3_NSM RA_DSF N1S_DSF RD_GSM P RP_GS C RD_NPN VCI_API3S RP_DS P N3I_ASF RP_GS C VDI_API3S RP_DS C VDI_API1S VA_AAN RP_DS
Jdt:11:19 and also, even, namely to lead you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) middle; to be half done the Judea [region of]; Jewish until; dawn the to come opposite/in the presence of (+gen) Jerusalem [city of] and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the ć you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same and also, even, namely to lead he/she/it/same as/like sheep (sheepfold) who/whom/which οὐχ before rough breathing to be shepherd and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle the tongue by metonymy, a language he/she/it/same opposite/in the presence of (+gen) you; your/yours(sg) because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to speak I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing foreknowledge foreknowledge; to know beforehand know, perceive, learn, or understand beforehand I and also, even, namely to report – to report or tell. I and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub  
Jdt:11:19 and I-will-LEAD you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because of (+acc), through (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COME opposite/in the presence of (+gen) Jerusalem (indecl) and I-will-PLACE, I-should-PLACE the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) and you(sg)-will-LEAD them/same (acc) as/like sheep (nom|acc|voc) who/whom/which (dat) not he/she/it-is shepherd (nom|voc) and not   watch-dog (nom) the (dat) tongue (dat) him/it/same (gen) opposite/in the presence of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that these (nom|acc) he/she/it-was-SPEAK-ed me (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) foreknowledge (acc); they-should-KNOW BEFOREHand me (gen) and he/she/it-was-DELIVER A MESSAGE-ed me (dat) and I-was-ORDER FORTH-ed to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)  
Jdt:11:19 Jdt_11:19_1 Jdt_11:19_2 Jdt_11:19_3 Jdt_11:19_4 Jdt_11:19_5 Jdt_11:19_6 Jdt_11:19_7 Jdt_11:19_8 Jdt_11:19_9 Jdt_11:19_10 Jdt_11:19_11 Jdt_11:19_12 Jdt_11:19_13 Jdt_11:19_14 Jdt_11:19_15 Jdt_11:19_16 Jdt_11:19_17 Jdt_11:19_18 Jdt_11:19_19 Jdt_11:19_20 Jdt_11:19_21 Jdt_11:19_22 Jdt_11:19_23 Jdt_11:19_24 Jdt_11:19_25 Jdt_11:19_26 Jdt_11:19_27 Jdt_11:19_28 Jdt_11:19_29 Jdt_11:19_30 Jdt_11:19_31 Jdt_11:19_32 Jdt_11:19_33 Jdt_11:19_34 Jdt_11:19_35 Jdt_11:19_36 Jdt_11:19_37 Jdt_11:19_38 Jdt_11:19_39 Jdt_11:19_40 Jdt_11:19_41 Jdt_11:19_42 Jdt_11:19_43 Jdt_11:19_44 Jdt_11:19_45 Jdt_11:19_46 Jdt_11:19_47 Jdt_11:19_48 Jdt_11:19_49 Jdt_11:19_50 Jdt_11:19_51 Jdt_11:19_52 Jdt_11:19_53
Jdt:11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:20 καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῆς ἐναντίον Ολοφέρνου καὶ ἐναντίον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ τῇ σοφίᾳ αὐτῆς καὶ εἶπαν
Jdt:11:20 Then her words pleased Holofernes and all his servants; and they marvelled at her wisdom, and said, (Judith 11:20 Brenton)
Jdt:11:20 I spodobały się słowa jej Holofernesowi i wszystkim jego sługom. Zdumieni jej mądrością powiedzieli: (Jdt 11:20 BT_4)
Jdt:11:20 καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῆς ἐναντίον Ολοφέρνου καὶ ἐναντίον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ τῇ σοφίᾳ αὐτῆς καὶ εἶπαν
Jdt:11:20 καί ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον   καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό καί θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jdt:11:20 I też, nawet, mianowicie Do proszę Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, I też, nawet, mianowicie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Terapeuta On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być zaskakiwany są podziwiany przy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Jdt:11:20 kai\ E)/resan oi( lo/goi au)tE=s e)nanti/on *olofe/rnou kai\ e)nanti/on pa/ntOn tO=n Terapo/ntOn au)tou=, kai\ e)Tau/masan e)pi\ tE=| sofi/a| au)tE=s kai\ ei)=pan
Jdt:11:20 kai Eresan hoi logoi autEs enantion olofernu kai enantion pantOn tOn TerapontOn autu, kai eTaumasan epi tE sofia autEs kai eipan
Jdt:11:20 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RD_GSF P N1M_GSM C P A3_GPM RA_GPM N3T_GPM RD_GSM C VAI_AAI3P P RA_DSF N1A_DSF RD_GSF C VAI_AAI3P
Jdt:11:20 and also, even, namely to please the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, ć and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of the therapist he/she/it/same and also, even, namely to be surprised be marvelled at upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] he/she/it/same and also, even, namely to say/tell
Jdt:11:20 and they-PLEASE-ed the (nom) words (nom|voc) her/it/same (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (gen) the (gen) therapists (gen) him/it/same (gen) and they-BE SURPRISED-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) sapience (dat) her/it/same (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc)
Jdt:11:20 Jdt_11:20_1 Jdt_11:20_2 Jdt_11:20_3 Jdt_11:20_4 Jdt_11:20_5 Jdt_11:20_6 Jdt_11:20_7 Jdt_11:20_8 Jdt_11:20_9 Jdt_11:20_10 Jdt_11:20_11 Jdt_11:20_12 Jdt_11:20_13 Jdt_11:20_14 Jdt_11:20_15 Jdt_11:20_16 Jdt_11:20_17 Jdt_11:20_18 Jdt_11:20_19 Jdt_11:20_20 Jdt_11:20_21
Jdt:11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:21 Οὐκ ἔστιν τοιαύτη γυνὴ ἀπ’ ἄκρου ἕως ἄκρου τῆς γῆς ἐν καλῷ προσώπῳ καὶ συνέσει λόγων.
Jdt:11:21 There is not such a woman from one end of the earth to the other, both for beauty of face, and wisdom of words. (Judith 11:21 Brenton)
Jdt:11:21 «Nie ma podobnej do niej kobiety od krańca do krańca ziemi, o tak pięknym obliczu i tak rozumnej mowie». (Jdt 11:21 BT_4)
Jdt:11:21 Οὐκ ἔστιν τοιαύτη γυνὴ ἀπ’ ἄκρου ἕως ἄκρου τῆς γῆς ἐν καλῷ προσώπῳ καὶ συνέσει λόγων.
Jdt:11:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀπό ἄκρον, -ου, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) πρόσ·ωπον, -ου, τό καί σύν·εσις, -εως, ἡ λόγος, -ου, ὁ
Jdt:11:21 ??? Przed przydechem mocnym By być Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Kobiety/żona Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Aż; świtaj Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Twarz I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Jdt:11:21 *ou)k e)/stin toiau/tE gunE\ a)p’ a)/krou e(/Os a)/krou tE=s gE=s e)n kalO=| prosO/pO| kai\ sune/sei lo/gOn.
Jdt:11:21 uk estin toiautE gynE ap’ akru heOs akru tEs gEs en kalO prosOpO kai synesei logOn.
Jdt:11:21 D V9_PAI3S A1_NSF N3K_NSF P A1A_GSN P A1A_GSN RA_GSF N1_GSF P A1_DSN N2N_DSN C N3I_DSF N2_GPM
Jdt:11:21 οὐχ before rough breathing to be such as this kind such, like [τοσαυτην] woman/wife from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing furthest extent/apex until; dawn furthest extent/apex the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). face and also, even, namely insight/discernment word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Jdt:11:21 not he/she/it-is such as this kind (nom) woman/wife (nom) away from (+gen) furthest extent/apex (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) furthest extent/apex (gen) the (gen) earth/land (gen) in/among/by (+dat) right ([Adj] dat) face (dat) and insight/discernment (dat) words (gen)
Jdt:11:21 Jdt_11:21_1 Jdt_11:21_2 Jdt_11:21_3 Jdt_11:21_4 Jdt_11:21_5 Jdt_11:21_6 Jdt_11:21_7 Jdt_11:21_8 Jdt_11:21_9 Jdt_11:21_10 Jdt_11:21_11 Jdt_11:21_12 Jdt_11:21_13 Jdt_11:21_14 Jdt_11:21_15 Jdt_11:21_16
Jdt:11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:22 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης Εὖ ἐποίησεν ὁ θεὸς ἀποστείλας σε ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ τοῦ γενηθῆναι ἐν χερσὶν ἡμῶν κράτος, ἐν δὲ τοῖς φαυλίσασι τὸν κύριόν μου ἀπώλειαν.
Jdt:11:22 Likewise Holofernes said unto her. God hath done well to send thee before the people, that strength might be in our hands and destruction upon them that lightly regard my lord. (Judith 11:22 Brenton)
Jdt:11:22 A Holofernes powiedział do niej: «Dobrze uczynił Bóg wysyłając cię przed twoim ludem, aby rękom naszym dostało się zwycięstwo, a tym - którzy wzgardzili panem moim - klęska. (Jdt 11:22 BT_4)
Jdt:11:22 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης Εὖ ἐποίησεν θεὸς ἀποστείλας σε ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ τοῦ γενηθῆναι ἐν χερσὶν ἡμῶν κράτος, ἐν δὲ τοῖς φαυλίσασι τὸν κύριόν μου ἀπώλειαν.
Jdt:11:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   εὖ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κράτο·ς, -ους, τό ἐν δέ ὁ ἡ τό φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Jdt:11:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Dobrze w spokoju By czynić/rób Bóg  zamawiać Ty; twój/twój(sg) Przedtem/w przodzie z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś By obserwować jak mało albo żadnego znaczenia do FAUL ize; nie by być widocznym albo pertraktować z właściwym szacunkiem; by oceniać mało Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Zniszczenie, zniszczenie
Jdt:11:22 kai\ ei)=pen pro\s au)tE\n *olofe/rnEs *eu)= e)poi/Esen o( Teo\s a)postei/las se e)/mprosTen tou= laou= tou= genETE=nai e)n CHersi\n E(mO=n kra/tos, e)n de\ toi=s fauli/sasi to\n ku/rio/n mou a)pO/leian.
Jdt:11:22 kai eipen pros autEn olofernEs eu epoiEsen ho Teos aposteilas se emprosTen tu lau tu genETEnai en CHersin hEmOn kratos, en de tois faulisasi ton kyrion mu apOleian.
Jdt:11:22 C VBI_AAI3S P RD_ASF N1M_NSM D VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM VA_AAPNSM RP_AS P RA_GSM N2_GSM RA_GSN VC_APN P N3_DPF RP_GP N3E_ASN P x RA_DPM VA_AAPDPM RA_ASM N2_ASM RP_GS N1A_ASF
Jdt:11:22 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć well at ease to do/make the god [see theology] to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg) before/in front of the people the to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I annihilation, destruction
Jdt:11:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)   well he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) god (nom) upon ORDER FORTH-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) before/in front of the (gen) people (gen) the (gen) to-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) hands (dat) us (gen) sway (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Yet the (dat) upon REGARD-ing-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE (dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) annihilation, destruction (acc)
Jdt:11:22 Jdt_11:22_1 Jdt_11:22_2 Jdt_11:22_3 Jdt_11:22_4 Jdt_11:22_5 Jdt_11:22_6 Jdt_11:22_7 Jdt_11:22_8 Jdt_11:22_9 Jdt_11:22_10 Jdt_11:22_11 Jdt_11:22_12 Jdt_11:22_13 Jdt_11:22_14 Jdt_11:22_15 Jdt_11:22_16 Jdt_11:22_17 Jdt_11:22_18 Jdt_11:22_19 Jdt_11:22_20 Jdt_11:22_21 Jdt_11:22_22 Jdt_11:22_23 Jdt_11:22_24 Jdt_11:22_25 Jdt_11:22_26 Jdt_11:22_27 Jdt_11:22_28
Jdt:11:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:11:23 καὶ νῦν ἀστεία εἶ σὺ ἐν τῷ εἴδει σου καὶ ἀγαθὴ ἐν τοῖς λόγοις σου· ὅτι ἐὰν ποιήσῃς καθὰ ἐλάλησας, ὁ θεός σου ἔσται μου θεός, καὶ σὺ ἐν οἴκῳ βασιλέως Ναβουχοδονοσορ καθήσῃ καὶ ἔσῃ ὀνομαστὴ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν.
Jdt:11:23 And now thou art both beautiful in thy countenance, and witty in thy words: surely if thou do as thou hast spoken thy God shall be my God, and thou shalt dwell in the house of king Nabuchodonosor, and shalt be renowned through the whole earth. (Judith 11:23 Brenton)
Jdt:11:23 Naprawdę piękna jest twoja postać i dobre twoje słowa. Jeśli uczynisz tak, jak mówiłaś, to twój Bóg stanie się moim Bogiem, a ty zamieszkasz w domu króla Nabuchodonozora i będziesz sławną na całej ziemi». (Jdt 11:23 BT_4)
Jdt:11:23 καὶ νῦν ἀστεία εἶ σὺ ἐν τῷ εἴδει σου καὶ ἀγαθὴ ἐν τοῖς λόγοις σου· ὅτι ἐὰν ποιήσῃς καθὰ ἐλάλησας, θεός σου ἔσται μου θεός, καὶ σὺ ἐν οἴκῳ βασιλέως Ναβουχοδονοσορ καθήσῃ καὶ ἔσῃ ὀνομαστὴ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν.
Jdt:11:23 καί νῦν ἀστεῖος -α -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθά (καθ’ ἅ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεός, -οῦ, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) βασιλεύς, -έως, ὁ   κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jdt:11:23 I też, nawet, mianowicie Teraz Uderzanie By iść; by być Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zjawienie się {Wygląd} Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By czynić/rób Stosownie do którego By mówić Bóg  Ty; twój/twój(sg) By być Ja Bóg  I też, nawet, mianowicie Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król By siedzieć; by umieszczać I też, nawet, mianowicie By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Jdt:11:23 kai\ nu=n a)stei/a ei)= su\ e)n tO=| ei)/dei sou kai\ a)gaTE\ e)n toi=s lo/gois sou· o(/ti e)a\n poiE/sE|s kaTa\ e)la/lEsas, o( Teo/s sou e)/stai mou Teo/s, kai\ su\ e)n oi)/kO| basile/Os *nabouCHodonosor kaTE/sE| kai\ e)/sE| o)nomastE\