Jdt:13:1 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, ἐσπούδασαν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀναλύειν. καὶ Βαγώας συνέκλεισεν τὴν σκηνὴν ἔξωθεν καὶ ἀπέκλεισεν τοὺς παρεστῶτας ἐκ προσώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ ἀπῴχοντο εἰς τὰς κοίτας αὐτῶν· ἦσαν γὰρ πάντες κεκοπωμένοι διὰ τὸ ἐπὶ πλεῖον γεγονέναι τὸν πότον.
Jdt:13:1 Now when the evening was come, his servants made haste to depart, and Bagoas shut his tent without, and dismissed the waiters from the presence of his lord; and they went to their beds: for they were all weary, because the feast had been long. (Judith 13:1 Brenton)
Jdt:13:1 A gdy nastała późna pora, słudzy jego spieszyli się, aby odejść. Bagoas zamknął namiot od zewnątrz i oddzielił obecnych od swego pana. A oni odeszli na swoje posłania. Wszyscy bowiem byli zmęczeni, gdyż uczta trwała długo. (Jdt 13:1 BT_4)
Jdt:13:1 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, ἐσπούδασαν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀναλύειν. καὶ Βαγώας συνέκλεισεν τὴν σκηνὴν ἔξωθεν καὶ ἀπέκλεισεν τοὺς παρεστῶτας ἐκ προσώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ ἀπῴχοντο εἰς τὰς κοίτας αὐτῶν· ἦσαν γὰρ πάντες κεκοπωμένοι διὰ τὸ ἐπὶ πλεῖον γεγονέναι τὸν πότον.
Jdt:13:1 ὡς δέ ὄψιος -α -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σπουδάζω (σπουδαζ-, σπουδα·σ-, σπουδα·σ-, εσπουδα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·λύω (ανα+λυ-, -, ανα+λυ·σ-, ανα+λελυ·κ-, -, ανα+λυ·θ-) καί   συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἔξω·θεν καί ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί   εἰς[1] ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   διά ὁ ἡ τό ἐπί πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA]
Jdt:13:1 Jak/jak zaś Późno [późno (przymiotnik)/wieczór (subst.)] By stawać się stawaj się, zdarzaj się By usiłować Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo By odłączać/przerwę wolny [zobacz analizuj: Do deconstruct albo rozkładaj się (by identyfikować) części od całego] I też, nawet, mianowicie By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Od zewnątrz I też, nawet, mianowicie Do ??? By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Łóżko [zobacz spółkowanie] On/ona/to/to samo By być Dla odtąd, jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Więcej By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij
Jdt:13:1 *(Os de\ o)PSi/a e)ge/neto, e)spou/dasan oi( dou=loi au)tou= a)nalu/ein. kai\ *bagO/as sune/kleisen tE\n skEnE\n e)/XOTen kai\ a)pe/kleisen tou\s parestO=tas e)k prosO/pou tou= kuri/ou au)tou=, kai\ a)pO/|CHonto ei)s ta\s koi/tas au)tO=n· E)=san ga\r pa/ntes kekopOme/noi dia\ to\ e)pi\ plei=on gegone/nai to\n po/ton.
Jdt:13:1 Os de oPSia egeneto, espudasan hoi duloi autu analyein. kai bagOas synekleisen tEn skEnEn eXOTen kai apekleisen tus parestOtas ek prosOpu tu kyriu autu, kai apOCHonto eis tas koitas autOn· Esan gar pantes kekopOmenoi dia to epi pleion gegonenai ton poton.
Jdt:13:1 C x N1A_NSF VBI_AMI3S VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM V1_PAN C N1T_NSM VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF D C VAI_AAI3S RA_APM VXI_XAPAPM P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM C V1I_IMI3P P RA_APF N1_APF RD_GPM V9_IAI3P x A3_NPM VM_XMPNPM P RA_ASN P A3C_ASN VX_XAN RA_ASM N2_ASM
Jdt:13:1 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] late [late (adj.)/evening (subst.)] to become become, happen to endeavor the slave; servile; to enslave he/she/it/same to detach/break free [see analyze: to deconstruct or decompose (in order to identify) the parts from a whole] and also, even, namely ć to lump together shut with, turn off, close down, cover over the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth from the outside and also, even, namely to ??? the to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show out of (+gen) ἐξ before vowels face the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely ć into (+acc) the bed [see coitus] he/she/it/same to be for since, as every all, each, every, the whole of ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing more to become become, happen the drinking party; drink
Jdt:13:1 as/like Yet late ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed they-ENDEAVOR-ed the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) him/it/same (gen) to-be-DETACH/BREAK-ing-FREE and   he/she/it-CLOSED-ed the (acc) tent (acc) from the outside and he/she/it-???-ed the (acc) having STand-ed-WITH/BESIDE (acc) out of (+gen) face (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) and   into (+acc) the (acc) beds (acc) them/same (gen) they-were for all (nom|voc)   because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) more (nom|acc|voc, voc) to-have-BECOME-ed the (acc) drinking party (acc); drink (nom|acc|voc)
Jdt:13:1 Jdt_13:1_1 Jdt_13:1_2 Jdt_13:1_3 Jdt_13:1_4 Jdt_13:1_5 Jdt_13:1_6 Jdt_13:1_7 Jdt_13:1_8 Jdt_13:1_9 Jdt_13:1_10 Jdt_13:1_11 Jdt_13:1_12 Jdt_13:1_13 Jdt_13:1_14 Jdt_13:1_15 Jdt_13:1_16 Jdt_13:1_17 Jdt_13:1_18 Jdt_13:1_19 Jdt_13:1_20 Jdt_13:1_21 Jdt_13:1_22 Jdt_13:1_23 Jdt_13:1_24 Jdt_13:1_25 Jdt_13:1_26 Jdt_13:1_27 Jdt_13:1_28 Jdt_13:1_29 Jdt_13:1_30 Jdt_13:1_31 Jdt_13:1_32 Jdt_13:1_33 Jdt_13:1_34 Jdt_13:1_35 Jdt_13:1_36 Jdt_13:1_37 Jdt_13:1_38 Jdt_13:1_39 Jdt_13:1_40 Jdt_13:1_41
Jdt:13:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:2 ὑπελείφθη δὲ Ιουδιθ μόνη ἐν τῇ σκηνῇ, καὶ Ολοφέρνης προπεπτωκὼς ἐπὶ τὴν κλίνην αὐτοῦ· ἦν γὰρ περικεχυμένος αὐτῷ ὁ οἶνος.
Jdt:13:2 And Judith was left along in the tent, and Holofernes lying along upon his bed: for he was filled with wine. (Judith 13:2 Brenton)
Jdt:13:2 W namiocie pozostała tylko sama Judyta i Holofernes leżący na swoim posłaniu. Upił się bowiem winem. (Jdt 13:2 BT_4)
Jdt:13:2 ὑπελείφθη δὲ Ιουδιθ μόνη ἐν τῇ σκηνῇ, καὶ Ολοφέρνης προπεπτωκὼς ἐπὶ τὴν κλίνην αὐτοῦ· ἦν γὰρ περικεχυμένος αὐτῷ οἶνος.
Jdt:13:2 ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) δέ   μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί   προ·πίπτω [LXX] (-, προ+πεσ(ε)·[σ]-, -, προ+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ περι·χέω [LXX] (περι+χε-, -, -, -, περι+κεχυ-, περι+χυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ
Jdt:13:2 By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) zaś Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko On/ona/to/to samo By być Dla odtąd, jak Do ??? On/ona/to/to samo Wino
Jdt:13:2 u(pelei/fTE de\ *ioudiT mo/nE e)n tE=| skEnE=|, kai\ *olofe/rnEs propeptOkO\s e)pi\ tE\n kli/nEn au)tou=· E)=n ga\r perikeCHume/nos au)tO=| o( oi)=nos.
Jdt:13:2 hypeleifTE de iudiT monE en tE skEnE, kai olofernEs propeptOkOs epi tEn klinEn autu· En gar perikeCHymenos autO ho oinos.
Jdt:13:2 VVI_API3S x N_NSF A1_NSF P RA_DSF N1_DSF C N1M_NSM VX_XAPNSM P RA_ASF N1_ASF RD_GSM V9_IAI3S x VM_XMPNSM RD_DSM RA_NSM N2_NSM
Jdt:13:2 to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely ć to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed he/she/it/same to be for since, as to ??? he/she/it/same the wine
Jdt:13:2 he/she/it-was-REMAIN-ed Yet   place to stay (nom|voc); sole ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) and   having ???-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) bed (acc) him/it/same (gen) he/she/it-was for having-been-???-ed (nom) him/it/same (dat) the (nom) wine (nom)
Jdt:13:2 Jdt_13:2_1 Jdt_13:2_2 Jdt_13:2_3 Jdt_13:2_4 Jdt_13:2_5 Jdt_13:2_6 Jdt_13:2_7 Jdt_13:2_8 Jdt_13:2_9 Jdt_13:2_10 Jdt_13:2_11 Jdt_13:2_12 Jdt_13:2_13 Jdt_13:2_14 Jdt_13:2_15 Jdt_13:2_16 Jdt_13:2_17 Jdt_13:2_18 Jdt_13:2_19 Jdt_13:2_20
Jdt:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:3 καὶ εἶπεν Ιουδιθ τῇ δούλῃ αὐτῆς στῆναι ἔξω τοῦ κοιτῶνος αὐτῆς καὶ ἐπιτηρεῖν τὴν ἔξοδον αὐτῆς καθάπερ καθ’ ἡμέραν, ἐξελεύσεσθαι γὰρ ἔφη ἐπὶ τὴν προσευχὴν αὐτῆς· καὶ τῷ Βαγώᾳ ἐλάλησεν κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα.
Jdt:13:3 Now Judith had commanded her maid to stand without her bedchamber, and to wait for her. coming forth, as she did daily: for she said she would go forth to her prayers, and she spake to Bagoas according to the same purpose. (Judith 13:3 Brenton)
Jdt:13:3 A Judyta powiedziała swojej niewolnicy, aby stała na zewnątrz przy jej sypialni i pilnowała jej wyjścia tak, jak każdego dnia. «Mam wyjść bowiem - rzekła - na modlitwę». Także Bagoasowi powiedziała to samo. (Jdt 13:3 BT_4)
Jdt:13:3 καὶ εἶπεν Ιουδιθ τῇ δούλῃ αὐτῆς στῆναι ἔξω τοῦ κοιτῶνος αὐτῆς καὶ ἐπιτηρεῖν τὴν ἔξοδον αὐτῆς καθάπερ καθ’ ἡμέραν, ἐξελεύσεσθαι γὰρ ἔφη ἐπὶ τὴν προσευχὴν αὐτῆς· καὶ τῷ Βαγώᾳ ἐλάλησεν κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα.
Jdt:13:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κοιτών, -ῶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καθάπερ κατά ἡμέρα, -ας -ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) γάρ φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Jdt:13:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy On/ona/to/to samo By powodować stać Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Sypialnia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Eksodus On/ona/to/to samo Nawet jak W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień By wychodzić Dla odtąd, jak By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Modlitwa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jdt:13:3 kai\ ei)=pen *ioudiT tE=| dou/lE| au)tE=s stE=nai e)/XO tou= koitO=nos au)tE=s kai\ e)pitErei=n tE\n e)/Xodon au)tE=s kaTa/per kaT’ E(me/ran, e)Xeleu/sesTai ga\r e)/fE e)pi\ tE\n proseuCHE\n au)tE=s· kai\ tO=| *bagO/a| e)la/lEsen kata\ ta\ r(E/mata tau=ta.
Jdt:13:3 kai eipen iudiT tE dulE autEs stEnai eXO tu koitOnos autEs kai epitErein tEn eXodon autEs kaTaper kaT’ hEmeran, eXeleusesTai gar efE epi tEn proseuCHEn autEs· kai tO bagOa elalEsen kata ta rEmata tauta.
Jdt:13:3 C VBI_AAI3S N_NSF RA_DSF N1_DSF RD_GSF VH_AAN P RA_GSM N3W_GSM RD_GSF C V2_PAN RA_ASF N2_ASF RD_GSF D P N1A_ASF VF_FMN x V6I_IAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSF C RA_DSM N1T_DSM VAI_AAI3S P RA_APN N3M_APN RD_APN
Jdt:13:3 and also, even, namely to say/tell ć the slave girl; servile he/she/it/same to cause to stand outside; to have; to be permitted the bedroom he/she/it/same and also, even, namely ć the exodus he/she/it/same even as down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day to come out for since, as to say upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the prayer he/she/it/same and also, even, namely the ć to speak down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jdt:13:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (dat) slave girl (dat); servile ([Adj] dat) her/it/same (gen) to-CAUSE-TO-STand outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) bedroom (gen) her/it/same (gen) and   the (acc) exodus (acc) her/it/same (gen) even as down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) to-will-be-COME-ed-OUT for he/she/it-was-SAY-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) prayer (acc) her/it/same (gen) and the (dat)   he/she/it-SPEAK-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc)
Jdt:13:3 Jdt_13:3_1 Jdt_13:3_2 Jdt_13:3_3 Jdt_13:3_4 Jdt_13:3_5 Jdt_13:3_6 Jdt_13:3_7 Jdt_13:3_8 Jdt_13:3_9 Jdt_13:3_10 Jdt_13:3_11 Jdt_13:3_12 Jdt_13:3_13 Jdt_13:3_14 Jdt_13:3_15 Jdt_13:3_16 Jdt_13:3_17 Jdt_13:3_18 Jdt_13:3_19 Jdt_13:3_20 Jdt_13:3_21 Jdt_13:3_22 Jdt_13:3_23 Jdt_13:3_24 Jdt_13:3_25 Jdt_13:3_26 Jdt_13:3_27 Jdt_13:3_28 Jdt_13:3_29 Jdt_13:3_30 Jdt_13:3_31 Jdt_13:3_32 Jdt_13:3_33 Jdt_13:3_34
Jdt:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:4 καὶ ἀπήλθοσαν πάντες ἐκ προσώπου, καὶ οὐδεὶς κατελείφθη ἐν τῷ κοιτῶνι ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου· καὶ στᾶσα Ιουδιθ παρὰ τὴν κλίνην αὐτοῦ εἶπεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς Κύριε ὁ θεὸς πάσης δυνάμεως, ἐπίβλεψον ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν μου εἰς ὕψωμα Ιερουσαλημ·
Jdt:13:4 So all went forth and none was left in the bedchamber, neither little nor great. Then Judith, standing by his bed, said in her heart, O Lord God of all power, look at this present upon the works of mine hands for the exaltation of Jerusalem. (Judith 13:4 Brenton)
Jdt:13:4 I odeszli wszyscy od Holofernesa, a w sypialni nie pozostał nikt od najmniejszego do największego. Wtedy Judyta przystąpiła do jego łoża i powiedziała w swym sercu: «Panie, Boże Wszechmogący, spójrz łaskawie w tej godzinie na dzieło rąk moich w celu wywyższenia Jeruzalem! (Jdt 13:4 BT_4)
Jdt:13:4 καὶ ἀπήλθοσαν πάντες ἐκ προσώπου, καὶ οὐδεὶς κατελείφθη ἐν τῷ κοιτῶνι ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου· καὶ στᾶσα Ιουδιθ παρὰ τὴν κλίνην αὐτοῦ εἶπεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς Κύριε θεὸς πάσης δυνάμεως, ἐπίβλεψον ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν μου εἰς ὕψωμα Ιερουσαλημ·
Jdt:13:4 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κοιτών, -ῶνος, ὁ ἀπό μικρός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)   παρά ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δύναμις, -εως, ἡ ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὕψωμα[τ], -ατος, τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jdt:13:4 I też, nawet, mianowicie By odchodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sypialnia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] Aż; świtaj Wielki I też, nawet, mianowicie By powodować stać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Łóżko On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolność By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Godzina To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca Ręka; gorzej Ja Do (+przyspieszenie) Wysokość Jerozolima [miasto z]
Jdt:13:4 kai\ a)pE/lTosan pa/ntes e)k prosO/pou, kai\ ou)dei\s katelei/fTE e)n tO=| koitO=ni a)po\ mikrou= e(/Os mega/lou· kai\ sta=sa *ioudiT para\ tE\n kli/nEn au)tou= ei)=pen e)n tE=| kardi/a| au)tE=s *ku/rie o( Teo\s pa/sEs duna/meOs, e)pi/blePSon e)n tE=| O(/ra| tau/tE| e)pi\ ta\ e)/rga tO=n CHeirO=n mou ei)s u(/PSOma *ierousalEm·
Jdt:13:4 kai apElTosan pantes ek prosOpu, kai udeis kateleifTE en tO koitOni apo mikru heOs megalu· kai stasa iudiT para tEn klinEn autu eipen en tE kardia autEs kyrie ho Teos pasEs dynameOs, epiblePSon en tE hOra tautE epi ta erga tOn CHeirOn mu eis hyPSOma ierusalEm·
Jdt:13:4 C VBI_AAI3P A3_NPM P N2N_GSN C A3_NSM VVI_API3S P RA_DSM N3N_DSM P A1A_GSM P A1_GSM C VH_AAPNSF N_NSF P RA_ASF N1_ASF RD_GSM VBI_AAI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_GSF N2_VSM RA_NSM N2_NSM A1S_GSF N3I_GSF VA_AAD2S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P RA_APN N2N_APN RA_GPF N3_GPF RP_GS P N3M_ASN N_GSF
Jdt:13:4 and also, even, namely to depart every all, each, every, the whole of out of (+gen) ἐξ before vowels face and also, even, namely not one (nothing, no one) to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bedroom from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing small [see micro] until; dawn great and also, even, namely to cause to stand ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the bed he/she/it/same to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] every all, each, every, the whole of ability to look upon overlook, look attentively in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hour this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the work the hand; worse I into (+acc) height Jerusalem [city of]
Jdt:13:4 and they-DEPART-ed all (nom|voc) out of (+gen) face (gen) and not one (nom) he/she/it-was-LEAVE-ed-BEHIND in/among/by (+dat) the (dat) bedroom (dat) away from (+gen) small ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) great ([Adj] gen) and upon CAUSE-ing-TO-STand (nom|voc)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) bed (acc) him/it/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) her/it/same (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) every (gen) ability (gen) do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) the (dat) hour (dat) this (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) me (gen) into (+acc) height (nom|acc|voc) Jerusalem (indecl)
Jdt:13:4 Jdt_13:4_1 Jdt_13:4_2 Jdt_13:4_3 Jdt_13:4_4 Jdt_13:4_5 Jdt_13:4_6 Jdt_13:4_7 Jdt_13:4_8 Jdt_13:4_9 Jdt_13:4_10 Jdt_13:4_11 Jdt_13:4_12 Jdt_13:4_13 Jdt_13:4_14 Jdt_13:4_15 Jdt_13:4_16 Jdt_13:4_17 Jdt_13:4_18 Jdt_13:4_19 Jdt_13:4_20 Jdt_13:4_21 Jdt_13:4_22 Jdt_13:4_23 Jdt_13:4_24 Jdt_13:4_25 Jdt_13:4_26 Jdt_13:4_27 Jdt_13:4_28 Jdt_13:4_29 Jdt_13:4_30 Jdt_13:4_31 Jdt_13:4_32 Jdt_13:4_33 Jdt_13:4_34 Jdt_13:4_35 Jdt_13:4_36 Jdt_13:4_37 Jdt_13:4_38 Jdt_13:4_39 Jdt_13:4_40 Jdt_13:4_41 Jdt_13:4_42 Jdt_13:4_43 Jdt_13:4_44 Jdt_13:4_45 Jdt_13:4_46
Jdt:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:5 ὅτι νῦν καιρὸς ἀντιλαβέσθαι τῆς κληρονομίας σου καὶ ποιῆσαι τὸ ἐπιτήδευμά μου εἰς θραῦσμα ἐχθρῶν, οἳ ἐπανέστησαν ἡμῖν.
Jdt:13:5 For now is the time to help thine inheritance, and to execute thine enterprizes to the destruction of the enemies which are risen against us. (Judith 13:5 Brenton)
Jdt:13:5 Oto teraz jest odpowiednia chwila, aby odzyskać Twoje dziedzictwo i spełnić mój plan zgładzenia wrogów, którzy przeciwko nam powstali». (Jdt 13:5 BT_4)
Jdt:13:5 ὅτι νῦν καιρὸς ἀντιλαβέσθαι τῆς κληρονομίας σου καὶ ποιῆσαι τὸ ἐπιτήδευμά μου εἰς θραῦσμα ἐχθρῶν, οἳ ἐπανέστησαν ἡμῖν.
Jdt:13:5 ὅτι νῦν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1]   ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ὅς ἥ ὅ ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jdt:13:5 Ponieważ/tamto Teraz Okres czasu By zbaczać bliski [anty biorą] Dziedzictwo Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ja Do (+przyspieszenie) Wrogość; wrogi Kto/, który/, który By podnosić się/buntownika Ja
Jdt:13:5 o(/ti nu=n kairo\s a)ntilabe/sTai tE=s klEronomi/as sou kai\ poiE=sai to\ e)pitE/deuma/ mou ei)s Trau=sma e)CHTrO=n, oi(\ e)pane/stEsan E(mi=n.
Jdt:13:5 hoti nyn kairos antilabesTai tEs klEronomias su kai poiEsai to epitEdeuma mu eis Trausma eCHTrOn, hoi epanestEsan hEmin.
Jdt:13:5 C D N2_NSM VB_AMN RA_GSF N1A_GSF RP_GS C VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RP_GS P N3M_ASN A1A_GPM RR_NPM VHI_AAI3P RP_DP
Jdt:13:5 because/that now period of time to deflect toward [anti-take] the inheritance you; your/yours(sg) and also, even, namely to do/make the ć I into (+acc) ć enmity; hostile who/whom/which to uprise/rebel I
Jdt:13:5 because/that now period of time (nom) to-be-DEFLECT-ed-TOWARD the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc)   me (gen) into (+acc)   enmities (gen); hostile ([Adj] gen) who/whom/which (nom) they-UPRISE/REBEL-ed us (dat)
Jdt:13:5 Jdt_13:5_1 Jdt_13:5_2 Jdt_13:5_3 Jdt_13:5_4 Jdt_13:5_5 Jdt_13:5_6 Jdt_13:5_7 Jdt_13:5_8 Jdt_13:5_9 Jdt_13:5_10 Jdt_13:5_11 Jdt_13:5_12 Jdt_13:5_13 Jdt_13:5_14 Jdt_13:5_15 Jdt_13:5_16 Jdt_13:5_17 Jdt_13:5_18
Jdt:13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:6 καὶ προσελθοῦσα τῷ κανόνι τῆς κλίνης, ὃς ἦν πρὸς κεφαλῆς Ολοφέρνου, καθεῖλεν τὸν ἀκινάκην αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ
Jdt:13:6 Then she came to the pillar of the bed, which was at Holofernes' head, and took down his fauchion from thence, (Judith 13:6 Brenton)
Jdt:13:6 I podeszła do słupa nad łożem przy głowie Holofernesa, zdjęła jego miecz ze słupa, (Jdt 13:6 BT_4)
Jdt:13:6 καὶ προσελθοῦσα τῷ κανόνι τῆς κλίνης, ὃς ἦν πρὸς κεφαλῆς Ολοφέρνου, καθεῖλεν τὸν ἀκινάκην αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ
Jdt:13:6 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κανών, -όνος, ὁ ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρός κεφαλή, -ῆς, ἡ   καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:13:6 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Reguła {Panowanie} (symbolicznie) reguła {panowanie}, standardowy. W ja Hebrajska miara ilości., "strefa wpływów". Łóżko Kto/, który/, który By być Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Głowa By zdejmować czyść On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jdt:13:6 kai\ proselTou=sa tO=| kano/ni tE=s kli/nEs, o(\s E)=n pro\s kefalE=s *olofe/rnou, kaTei=len to\n a)kina/kEn au)tou= a)p’ au)tou=
Jdt:13:6 kai proselTusa tO kanoni tEs klinEs, hos En pros kefalEs olofernu, kaTeilen ton akinakEn autu ap’ autu
Jdt:13:6 C VB_AAPNSF RA_DSM N3N_DSM RA_GSF N1_GSF RR_NSM V9_IAI3S P N1_GSF N1M_GSM VBI_AAI3S RA_ASM N1M_ASM RD_GSM P RD_GSM
Jdt:13:6 and also, even, namely to approach the rule (metaphorically) rule, standard. In I Cor., "sphere of influence". the bed who/whom/which to be toward (+acc,+gen,+dat) head ć to take down purge the ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jdt:13:6 and upon APPROACH-ing (nom|voc) the (dat) rule (dat) the (gen) bed (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-was toward (+acc,+gen,+dat) head (gen)   he/she/it-TAKE-ed-DOWN the (acc)   him/it/same (gen) away from (+gen) him/it/same (gen)
Jdt:13:6 Jdt_13:6_1 Jdt_13:6_2 Jdt_13:6_3 Jdt_13:6_4 Jdt_13:6_5 Jdt_13:6_6 Jdt_13:6_7 Jdt_13:6_8 Jdt_13:6_9 Jdt_13:6_10 Jdt_13:6_11 Jdt_13:6_12 Jdt_13:6_13 Jdt_13:6_14 Jdt_13:6_15 Jdt_13:6_16 Jdt_13:6_17
Jdt:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:7 καὶ ἐγγίσασα τῆς κλίνης ἐδράξατο τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ εἶπεν Κραταίωσόν με, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.
Jdt:13:7 And approached to his bed, and took hold of the hair of his head, and said, Strengthen me, O Lord God of Israel, this day. (Judith 13:7 Brenton)
Jdt:13:7 a zbliżywszy się do łoża ujęła go za włosy i rzekła: «Daj mi siłę w tym dniu, Panie, Boże Izraela!» (Jdt 13:7 BT_4)
Jdt:13:7 καὶ ἐγγίσασα τῆς κλίνης ἐδράξατο τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ εἶπεν Κραταίωσόν με, κύριε θεὸς Ισραηλ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.
Jdt:13:7 καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ δράσσομαι (δρασσ-, δραξ-, δραξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κόμη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jdt:13:7 I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Łóżko Do ??? Włosy Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By stawać się silnym Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jdt:13:7 kai\ e)ggi/sasa tE=s kli/nEs e)dra/Xato tE=s ko/mEs tE=s kefalE=s au)tou= kai\ ei)=pen *kratai/Oso/n me, ku/rie o( Teo\s *israEl, e)n tE=| E(me/ra| tau/tE|.
Jdt:13:7 kai engisasa tEs klinEs edraXato tEs komEs tEs kefalEs autu kai eipen krataiOson me, kyrie ho Teos israEl, en tE hEmera tautE.
Jdt:13:7 C VA_AAPNSF RA_GSF N1_GSF VAI_AMI3S RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VBI_AAI3S VA_AAD2S RP_AS N2_VSM RA_NSM N2_NSM N_GSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
Jdt:13:7 and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the bed to ??? the hair the head he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to become strong I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jdt:13:7 and upon NEAR-ing (nom|voc) the (gen) bed (gen) he/she/it-was-???-ed the (gen) hair (gen) the (gen) head (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-BECOME STRONG-you(sg)!, going-to-BECOME STRONG (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat)
Jdt:13:7 Jdt_13:7_1 Jdt_13:7_2 Jdt_13:7_3 Jdt_13:7_4 Jdt_13:7_5 Jdt_13:7_6 Jdt_13:7_7 Jdt_13:7_8 Jdt_13:7_9 Jdt_13:7_10 Jdt_13:7_11 Jdt_13:7_12 Jdt_13:7_13 Jdt_13:7_14 Jdt_13:7_15 Jdt_13:7_16 Jdt_13:7_17 Jdt_13:7_18 Jdt_13:7_19 Jdt_13:7_20 Jdt_13:7_21 Jdt_13:7_22
Jdt:13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:8 καὶ ἐπάταξεν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ δὶς ἐν τῇ ἰσχύι αὐτῆς καὶ ἀφεῖλεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ.
Jdt:13:8 And she smote twice upon his neck with all her might, and she took away his head from him. (Judith 13:8 Brenton)
Jdt:13:8 I uderzyła go dwukrotnie z całej siły w kark, i odcięła głowę. (Jdt 13:8 BT_4)
Jdt:13:8 καὶ ἐπάταξεν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ δὶς ἐν τῇ ἰσχύι αὐτῆς καὶ ἀφεῖλεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ.
Jdt:13:8 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δίς ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:13:8 I też, nawet, mianowicie By uderzać Do (+przyspieszenie) Gardło On/ona/to/to samo Dwa razy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Głowa On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jdt:13:8 kai\ e)pa/taXen ei)s to\n tra/CHElon au)tou= di\s e)n tE=| i)sCHu/i au)tE=s kai\ a)fei=len tE\n kefalE\n au)tou= a)p’ au)tou=.
Jdt:13:8 kai epataXen eis ton traCHElon autu dis en tE isCHyi autEs kai afeilen tEn kefalEn autu ap’ autu.
Jdt:13:8 C VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM D P RA_DSF N3U_DSF RD_GSF C VBI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM P RD_GSM
Jdt:13:8 and also, even, namely to smite into (+acc) the throat he/she/it/same twice in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the strength he/she/it/same and also, even, namely to deprive the head he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jdt:13:8 and he/she/it-SMITE-ed into (+acc) the (acc) throat (acc) him/it/same (gen) twice in/among/by (+dat) the (dat) strength (dat) her/it/same (gen) and he/she/it-DEPRIVE-ed the (acc) head (acc) him/it/same (gen) away from (+gen) him/it/same (gen)
Jdt:13:8 Jdt_13:8_1 Jdt_13:8_2 Jdt_13:8_3 Jdt_13:8_4 Jdt_13:8_5 Jdt_13:8_6 Jdt_13:8_7 Jdt_13:8_8 Jdt_13:8_9 Jdt_13:8_10 Jdt_13:8_11 Jdt_13:8_12 Jdt_13:8_13 Jdt_13:8_14 Jdt_13:8_15 Jdt_13:8_16 Jdt_13:8_17 Jdt_13:8_18
Jdt:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:9 καὶ ἀπεκύλισε τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στρωμνῆς καὶ ἀφεῖλε τὸ κωνώπιον ἀπὸ τῶν στύλων· καὶ μετ’ ὀλίγον ἐξῆλθεν καὶ παρέδωκεν τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς τὴν κεφαλὴν Ολοφέρνου,
Jdt:13:9 And tumbled his body down from the bed, and pulled down the canopy from the pillars; and anon after she went forth, and gave Holofernes his head to her maid; (Judith 13:9 Brenton)
Jdt:13:9 Potem zsunęła jego ciało z posłania, zdjęła kotarę ze słupów namiotu i w chwilę później wyszła, podając niewolnicy swojej głowę Holofernesa. (Jdt 13:9 BT_4)
Jdt:13:9 καὶ ἀπεκύλισε τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στρωμνῆς καὶ ἀφεῖλε τὸ κωνώπιον ἀπὸ τῶν στύλων· καὶ μετ’ ὀλίγον ἐξῆλθεν καὶ παρέδωκεν τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς τὴν κεφαλὴν Ολοφέρνου,
Jdt:13:9 καί ἀπο·κυλίω (απο+κυλι-, απο+κυλι·σ-, απο+κυλι·σ-, -, απο+κεκυλισ-, -) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ καί μετά ὀλίγος -η -ον ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ  
Jdt:13:9 I też, nawet, mianowicie By toczyć się Ciało On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Filar I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Mało [zobacz oligarchię] By wychodzić I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Głowa
Jdt:13:9 kai\ a)peku/lise to\ sO=ma au)tou= a)po\ tE=s strOmnE=s kai\ a)fei=le to\ kOnO/pion a)po\ tO=n stu/lOn· kai\ met’ o)li/gon e)XE=lTen kai\ pare/dOken tE=| a(/bra| au)tE=s tE\n kefalE\n *olofe/rnou,
Jdt:13:9 kai apekylise to sOma autu apo tEs strOmnEs kai afeile to kOnOpion apo tOn stylOn· kai met’ oligon eXElTen kai paredOken tE habra autEs tEn kefalEn olofernu,
Jdt:13:9 C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P RA_GSF N1_GSF C VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN P RA_GPM N2_GPM C P A1_ASN VBI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_DSF N1A_DSF RD_GSF RA_ASF N1_ASF N1M_GSM
Jdt:13:9 and also, even, namely to roll away the body he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to deprive the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the pillar and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing little [see oligarchy] to come out and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the ć he/she/it/same the head ć
Jdt:13:9 and he/she/it-ROLL-ed-AWAY the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen)   and he/she/it-DEPRIVE-ed the (nom|acc)   away from (+gen) the (gen) pillars (gen) and after (+acc), with (+gen) little (acc, nom|acc|voc) he/she/it-COME-ed-OUT and he/she/it-Hand OVER-ed the (dat)   her/it/same (gen) the (acc) head (acc)  
Jdt:13:9 Jdt_13:9_1 Jdt_13:9_2 Jdt_13:9_3 Jdt_13:9_4 Jdt_13:9_5 Jdt_13:9_6 Jdt_13:9_7 Jdt_13:9_8 Jdt_13:9_9 Jdt_13:9_10 Jdt_13:9_11 Jdt_13:9_12 Jdt_13:9_13 Jdt_13:9_14 Jdt_13:9_15 Jdt_13:9_16 Jdt_13:9_17 Jdt_13:9_18 Jdt_13:9_19 Jdt_13:9_20 Jdt_13:9_21 Jdt_13:9_22 Jdt_13:9_23 Jdt_13:9_24 Jdt_13:9_25 Jdt_13:9_26 Jdt_13:9_27
Jdt:13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:10 καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν πήραν τῶν βρωμάτων αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθον αἱ δύο ἅμα κατὰ τὸν ἐθισμὸν αὐτῶν ἐπὶ τὴν προσευχήν· καὶ διελθοῦσαι τὴν παρεμβολὴν ἐκύκλωσαν τὴν φάραγγα ἐκείνην καὶ προσανέβησαν τὸ ὄρος Βαιτυλουα καὶ ἤλθοσαν πρὸς τὰς πύλας αὐτῆς.
Jdt:13:10 And she put it in her bag of meat: so they twain went together according to their custom unto prayer: and when they passed the camp, they compassed the valley, and went up the mountain of Bethulia, and came to the gates thereof. (Judith 13:10 Brenton)
Jdt:13:10 Ta zaś włożyła ją do swojej torby na żywność i wyszły razem jak zazwyczaj poza teren obozu na modlitwę. I przeszedłszy przez obóz okrążyły wąwóz górski, i wstąpiły na górę Betulii, i tak doszły do jej bram. (Jdt 13:10 BT_4)
Jdt:13:10 καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν πήραν τῶν βρωμάτων αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθον αἱ δύο ἅμα κατὰ τὸν ἐθισμὸν αὐτῶν ἐπὶ τὴν προσευχήν· καὶ διελθοῦσαι τὴν παρεμβολὴν ἐκύκλωσαν τὴν φάραγγα ἐκείνην καὶ προσανέβησαν τὸ ὄρος Βαιτυλουα καὶ ἤλθοσαν πρὸς τὰς πύλας αὐτῆς.
Jdt:13:10 καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό πήρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἅμα κατά ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί προσ·ανα·βαίνω (προσανα+βαιν-, προσανα+βη·σ-, 2nd ath. προσανα+β(η)-/ath. προσανα+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:13:10 I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zbieraj się ?????? Zdobywać, zabierają, zbierają się, dostają się, usuwają, wnoszą {biorą w}, kontrakt, biorą, pochodzą Żywność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić Dwa W tym samym czasie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Modlitwa I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Obozu obóz, koszary, armia By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło ??? Tamto I też, nawet, mianowicie Do ??? Wchodź I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brama On/ona/to/to samo
Jdt:13:10 kai\ e)ne/balen au)tE\n ei)s tE\n pE/ran tO=n brOma/tOn au)tE=s. kai\ e)XE=lTon ai( du/o a(/ma kata\ to\n e)Tismo\n au)tO=n e)pi\ tE\n proseuCHE/n· kai\ dielTou=sai tE\n parembolE\n e)ku/klOsan tE\n fa/ragga e)kei/nEn kai\ prosane/bEsan to\ o)/ros *baituloua kai\ E)/lTosan pro\s ta\s pu/las au)tE=s.
Jdt:13:10 kai enebalen autEn eis tEn pEran tOn brOmatOn autEs. kai eXElTon hai dyo hama kata ton eTismon autOn epi tEn proseuCHEn· kai dielTusai tEn parembolEn ekyklOsan tEn faranga ekeinEn kai prosanebEsan to oros baitylua kai ElTosan pros tas pylas autEs.
Jdt:13:10 C VBI_AAI3S RD_ASF P RA_ASF N1A_ASF RA_GPN N3M_GPN RD_GSF C VBI_AAI3P RA_NPF M D P RA_ASM N2_ASM RD_GPF P RA_ASF N1_ASF C VB_AAPNPF RA_ASF N1_ASF VAI_AAI3P RA_ASF N3G_ASF RD_ASF C VZI_AAI3P RA_ASN N3E_ASN N_GSF C VBI_AAI3P P RA_APF N1_APF RD_GSF
Jdt:13:10 and also, even, namely to inject he/she/it/same into (+acc) the collect παίρνω bear away, carry off, collect, get, clear away, take in, contract, take, derive the food he/she/it/same and also, even, namely to come out the two at the same time down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the prayer and also, even, namely to go through pass through the camp camp, barracks, army to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle the ??? that and also, even, namely to ??? the mount ć and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) the gate he/she/it/same
Jdt:13:10 and he/she/it-INJECT-ed her/it/same (acc) into (+acc) the (acc) collect (acc) the (gen) foods (gen) her/it/same (gen) and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT the (nom) two (nom, acc, gen) at the same time down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) prayer (acc) and upon GO THROUGH-ing (nom|voc) the (acc) camp (acc) they-ENCIRCLE-ed the (acc) ??? (acc) that (acc) and they-???-ed the (nom|acc) mount (nom|acc|voc)   and they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) gates (acc) her/it/same (gen)
Jdt:13:10 Jdt_13:10_1 Jdt_13:10_2 Jdt_13:10_3 Jdt_13:10_4 Jdt_13:10_5 Jdt_13:10_6 Jdt_13:10_7 Jdt_13:10_8 Jdt_13:10_9 Jdt_13:10_10 Jdt_13:10_11 Jdt_13:10_12 Jdt_13:10_13 Jdt_13:10_14 Jdt_13:10_15 Jdt_13:10_16 Jdt_13:10_17 Jdt_13:10_18 Jdt_13:10_19 Jdt_13:10_20 Jdt_13:10_21 Jdt_13:10_22 Jdt_13:10_23 Jdt_13:10_24 Jdt_13:10_25 Jdt_13:10_26 Jdt_13:10_27 Jdt_13:10_28 Jdt_13:10_29 Jdt_13:10_30 Jdt_13:10_31 Jdt_13:10_32 Jdt_13:10_33 Jdt_13:10_34 Jdt_13:10_35 Jdt_13:10_36 Jdt_13:10_37 Jdt_13:10_38 Jdt_13:10_39 Jdt_13:10_40
Jdt:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:11 καὶ εἶπεν Ιουδιθ μακρόθεν τοῖς φυλάσσουσιν ἐπὶ τῶν πυλῶν Ἀνοίξατε ἀνοίξατε δὴ τὴν πύλην· μεθ’ ἡμῶν ὁ θεὸς ὁ θεὸς ἡμῶν ποιῆσαι ἔτι ἰσχὺν ἐν Ισραηλ καὶ κράτος κατὰ τῶν ἐχθρῶν, καθὰ καὶ σήμερον ἐποίησεν.
Jdt:13:11 Then said Judith afar off, to the watchmen at the gate, Open, open now the gate: God, even our God, is with us, to shew his power yet in Jerusalem, and his forces against the enemy, as he hath even done this day. (Judith 13:11 Brenton)
Jdt:13:11 A Judyta już z daleka wołała do stróżujących przy bramach: «Otwórzcie, otwórzcie bramę! Z nami jest Bóg! Bóg nasz, aby znowu okazać moc w Izraelu i potęgę przeciw wrogom, jak to i dziś uczynił». (Jdt 13:11 BT_4)
Jdt:13:11 Καὶ εἶπεν Ιουδιθ μακρόθεν τοῖς φυλάσσουσιν ἐπὶ τῶν πυλῶν Ἀνοίξατε ἀνοίξατε δὴ τὴν πύλην· μεθ’ ἡμῶν θεὸς θεὸς ἡμῶν ποιῆσαι ἔτι ἰσχὺν ἐν Ισραηλ καὶ κράτος κατὰ τῶν ἐχθρῶν, καθὰ καὶ σήμερον ἐποίησεν.
Jdt:13:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   μακρό·θεν ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) δή ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔτι ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐν Ἰσραήλ, ὁ καί κράτο·ς, -ους, τό κατά ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν καθά (καθ’ ἅ) καί σήμερον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jdt:13:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Z dala By zabezpieczać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama; brama By otwierać By otwierać Naprawdę Brama Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Bóg  Bóg  Ja By czynić/rób Jeszcze/jeszcze Siła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wrogość; wrogi Stosownie do którego I też, nawet, mianowicie Dzisiaj dzień By czynić/rób
Jdt:13:11 *kai\ ei)=pen *ioudiT makro/Ten toi=s fula/ssousin e)pi\ tO=n pulO=n *)anoi/Xate a)noi/Xate dE\ tE\n pu/lEn· meT’ E(mO=n o( Teo\s o( Teo\s E(mO=n poiE=sai e)/ti i)sCHu\n e)n *israEl kai\ kra/tos kata\ tO=n e)CHTrO=n, kaTa\ kai\ sE/meron e)poi/Esen.
Jdt:13:11 kai eipen iudiT makroTen tois fylassusin epi tOn pylOn anoiXate anoiXate dE tEn pylEn· meT’ hEmOn ho Teos ho Teos hEmOn poiEsai eti isCHyn en israEl kai kratos kata tOn eCHTrOn, kaTa kai sEmeron epoiEsen.
Jdt:13:11 C VBI_AAI3S N_NSF D RA_DPM V1_PAPDPM P RA_GPF N1_GPF VA_AAD2P VA_AAD2P x RA_ASF N1_ASF P RP_GP RA_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP VA_AAN D N3_ASF P N_DSM C N3E_ASN P RA_GPM A1A_GPM D D D VAI_AAI3S
Jdt:13:11 and also, even, namely to say/tell ć from afar the to guard upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate; gate to open up to open up indeed the gate after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I the god [see theology] the god [see theology] I to do/make yet/still strength in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel and also, even, namely sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the enmity; hostile according to which and also, even, namely today day to do/make
Jdt:13:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed   from afar the (dat) they-are-GUARD-ing, while GUARD-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) do-OPEN-you(pl)-UP! do-OPEN-you(pl)-UP! indeed the (acc) gate (acc) after (+acc), with (+gen) us (gen) the (nom) god (nom) the (nom) god (nom) us (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) yet/still strength (acc) in/among/by (+dat) Israel (indecl) and sway (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) according to which and today he/she/it-DO/MAKE-ed
Jdt:13:11 Jdt_13:11_1 Jdt_13:11_2 Jdt_13:11_3 Jdt_13:11_4 Jdt_13:11_5 Jdt_13:11_6 Jdt_13:11_7 Jdt_13:11_8 Jdt_13:11_9 Jdt_13:11_10 Jdt_13:11_11 Jdt_13:11_12 Jdt_13:11_13 Jdt_13:11_14 Jdt_13:11_15 Jdt_13:11_16 Jdt_13:11_17 Jdt_13:11_18 Jdt_13:11_19 Jdt_13:11_20 Jdt_13:11_21 Jdt_13:11_22 Jdt_13:11_23 Jdt_13:11_24 Jdt_13:11_25 Jdt_13:11_26 Jdt_13:11_27 Jdt_13:11_28 Jdt_13:11_29 Jdt_13:11_30 Jdt_13:11_31 Jdt_13:11_32 Jdt_13:11_33 Jdt_13:11_34 Jdt_13:11_35
Jdt:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:12 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτῆς τὴν φωνὴν αὐτῆς, ἐσπούδασαν τοῦ καταβῆναι ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ συνεκάλεσαν τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως.
Jdt:13:12 Now when the men of her city heard her voice, they made haste to go down to the gate of their city, and they called the elders of the city. (Judith 13:12 Brenton)
Jdt:13:12 Gdy ludzie z jej miasta usłyszeli jej głos, spieszyli się, aby przejść do bramy miasta, a także zawołali jego starszych. (Jdt 13:12 BT_4)
Jdt:13:12 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτῆς τὴν φωνὴν αὐτῆς, ἐσπούδασαν τοῦ καταβῆναι ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ συνεκάλεσαν τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως.
Jdt:13:12 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σπουδάζω (σπουδαζ-, σπουδα·σ-, σπουδα·σ-, εσπουδα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί συγ·καλέω (συν+καλ(ε)-, συν+καλε·σ-, συν+καλε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Jdt:13:12 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Miasto On/ona/to/to samo Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo By usiłować By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Starszy Miasto
Jdt:13:12 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousan oi( a)/ndres tE=s po/leOs au)tE=s tE\n fOnE\n au)tE=s, e)spou/dasan tou= katabE=nai e)pi\ tE\n pu/lEn tE=s po/leOs au)tO=n kai\ suneka/lesan tou\s presbute/rous tE=s po/leOs.
Jdt:13:12 kai egeneto hOs Ekusan hoi andres tEs poleOs autEs tEn fOnEn autEs, espudasan tu katabEnai epi tEn pylEn tEs poleOs autOn kai synekalesan tus presbyterus tEs poleOs.
Jdt:13:12 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RA_GSF N3I_GSF RD_GSF RA_ASF N1_ASF RD_GSF VAI_AAI3P RA_GSN VZ_AAN P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF RD_GPM C VAI_AAI3P RA_APM A1A_APM RA_GSF N3I_GSF
Jdt:13:12 and also, even, namely to become become, happen as/like to have come I have come. I have arrived.; to hear the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the city he/she/it/same the sound/voice cries he/she/it/same to endeavor the to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate the city he/she/it/same and also, even, namely to ??? the elder the city
Jdt:13:12 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) city (gen) her/it/same (gen) the (acc) sound/voice (acc) her/it/same (gen) they-ENDEAVOR-ed the (gen) to-GO DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) the (gen) city (gen) them/same (gen) and they-???-ed the (acc) elder ([Adj] acc) the (gen) city (gen)
Jdt:13:12 Jdt_13:12_1 Jdt_13:12_2 Jdt_13:12_3 Jdt_13:12_4 Jdt_13:12_5 Jdt_13:12_6 Jdt_13:12_7 Jdt_13:12_8 Jdt_13:12_9 Jdt_13:12_10 Jdt_13:12_11 Jdt_13:12_12 Jdt_13:12_13 Jdt_13:12_14 Jdt_13:12_15 Jdt_13:12_16 Jdt_13:12_17 Jdt_13:12_18 Jdt_13:12_19 Jdt_13:12_20 Jdt_13:12_21 Jdt_13:12_22 Jdt_13:12_23 Jdt_13:12_24 Jdt_13:12_25 Jdt_13:12_26 Jdt_13:12_27
Jdt:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:13 καὶ συνέδραμον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν, ὅτι παράδοξον ἦν αὐτοῖς τὸ ἐλθεῖν αὐτήν, καὶ ἤνοιξαν τὴν πύλην καὶ ὑπεδέξαντο αὐτὰς καὶ ἅψαντες πῦρ εἰς φαῦσιν περιεκύκλωσαν αὐτάς.
Jdt:13:13 And then they ran all together, both small and great, for it was strange unto them that she was come: so they opened the gate, and received them, and made a fire for a light, and stood round about them. (Judith 13:13 Brenton)
Jdt:13:13 I zbiegli się wszyscy od najmniejszego aż do największego, ponieważ wydawało im się nie do wiary, żeby wróciła. Otworzyli bramę i przyjęli je, a zapaliwszy ogień, aby było widno, otoczyli je kołem. (Jdt 13:13 BT_4)
Jdt:13:13 καὶ συνέδραμον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν, ὅτι παράδοξον ἦν αὐτοῖς τὸ ἐλθεῖν αὐτήν, καὶ ἤνοιξαν τὴν πύλην καὶ ὑπεδέξαντο αὐτὰς καὶ ἅψαντες πῦρ εἰς φαῦσιν περιεκύκλωσαν αὐτάς.
Jdt:13:13 καί συν·τρέχω (συν+τρεχ-, συν+δραμ(ε)·[σ]-, 2nd συν+δραμ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπό μικρός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι παρά·δοξος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί ὑπο·δέχομαι (-, υπο+δεξ-, υπο+δεξ-, -, υπο+δεδεχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) πῦρ, -ρός, τό εἰς[1]   περι·κυκλόω (περι+κυκλ(ο)-, περι+κυκλω·σ-, περι+κυκλω·σ-, -, περι+κεκυκλω-, περι+κυκλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:13:13 I też, nawet, mianowicie By ulegać panice Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] Aż; świtaj Wielki On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Niewiarogodne przestraszenie się, w przeciwieństwie do oczekiwanie [zobacz paradoksalny] By być On/ona/to/to samo By przychodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By otwierać Brama I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ogień Do (+przyspieszenie) By okrążać On/ona/to/to samo
Jdt:13:13 kai\ sune/dramon pa/ntes a)po\ mikrou= e(/Os mega/lou au)tO=n, o(/ti para/doXon E)=n au)toi=s to\ e)lTei=n au)tE/n, kai\ E)/noiXan tE\n pu/lEn kai\ u(pede/Xanto au)ta\s kai\ a(/PSantes pu=r ei)s fau=sin perieku/klOsan au)ta/s.
Jdt:13:13 kai synedramon pantes apo mikru heOs megalu autOn, hoti paradoXon En autois to elTein autEn, kai EnoiXan tEn pylEn kai hypedeXanto autas kai haPSantes pyr eis fausin periekyklOsan autas.
Jdt:13:13 C VBI_AAI3P A3_NPM P A1A_GSM P A1_GSM RD_GPM C N2_ASM V9_IAI3S RD_DPM RA_ASN VB_AAN RD_ASF C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF C VAI_AMI3P RD_APF C VA_AAPNPM N3_ASN P N3I_ASF VAI_AAI3P RD_APF
Jdt:13:13 and also, even, namely to stampede every all, each, every, the whole of from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing small [see micro] until; dawn great he/she/it/same because/that incredible startling, contrary to expectation [see paradoxical] to be he/she/it/same the to come he/she/it/same and also, even, namely to open up the gate and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely to lay hands on set fire, touch fire into (+acc) ć to encircle he/she/it/same
Jdt:13:13 and I-STAMPEDE-ed, they-STAMPEDE-ed all (nom|voc) away from (+gen) small ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) great ([Adj] gen) them/same (gen) because/that incredible ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was them/same (dat) the (nom|acc) to-COME her/it/same (acc) and they-OPEN-ed-UP the (acc) gate (acc) and they-were-???-ed them/same (acc) and upon LAY HandS ON-ing (nom|voc) fire (nom|acc|voc) into (+acc)   they-ENCIRCLE-ed them/same (acc)
Jdt:13:13 Jdt_13:13_1 Jdt_13:13_2 Jdt_13:13_3 Jdt_13:13_4 Jdt_13:13_5 Jdt_13:13_6 Jdt_13:13_7 Jdt_13:13_8 Jdt_13:13_9 Jdt_13:13_10 Jdt_13:13_11 Jdt_13:13_12 Jdt_13:13_13 Jdt_13:13_14 Jdt_13:13_15 Jdt_13:13_16 Jdt_13:13_17 Jdt_13:13_18 Jdt_13:13_19 Jdt_13:13_20 Jdt_13:13_21 Jdt_13:13_22 Jdt_13:13_23 Jdt_13:13_24 Jdt_13:13_25 Jdt_13:13_26 Jdt_13:13_27 Jdt_13:13_28 Jdt_13:13_29
Jdt:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:14 ἡ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς φωνῇ μεγάλῃ Αἰνεῖτε τὸν θεόν, αἰνεῖτε· αἰνεῖτε τὸν θεόν, ὃς οὐκ ἀπέστησεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου Ισραηλ, ἀλλ’ ἔθραυσε τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν διὰ χειρός μου ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ.
Jdt:13:14 Then she said to them with a loud voice, Praise, praise God, praise God, I say, for he hath not taken away his mercy from the house of Israel, but hath destroyed our enemies by mine hands this night. (Judith 13:14 Brenton)
Jdt:13:14 A ona donośnym głosem odezwała się do nich: «Wysławiajcie Boga, wysławiajcie! Wysławiajcie Go, ponieważ nie oddalił miłosierdzia swego od domu Izraela, ale tej nocy moją ręką pokonał nieprzyjaciół». (Jdt 13:14 BT_4)
Jdt:13:14 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς φωνῇ μεγάλῃ Αἰνεῖτε τὸν θεόν, αἰνεῖτε· αἰνεῖτε τὸν θεόν, ὃς οὐκ ἀπέστησεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου Ισραηλ, ἀλλ’ ἔθραυσε τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν διὰ χειρός μου ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ.
Jdt:13:14 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἀλλά θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jdt:13:14 zaś By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki By chwalić Bóg  By chwalić By chwalić Bóg  Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Litość On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać Izrael Ale By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków Wrogi Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jdt:13:14 E( de\ ei)=pen pro\s au)tou\s fOnE=| mega/lE| *ai)nei=te to\n Teo/n, ai)nei=te· ai)nei=te to\n Teo/n, o(\s ou)k a)pe/stEsen to\ e)/leos au)tou= a)po\ tou= oi)/kou *israEl, a)ll’ e)/Trause tou\s e)CHTrou\s E(mO=n dia\ CHeiro/s mou e)n tE=| nukti\ tau/tE|.
Jdt:13:14 hE de eipen pros autus fOnE megalE aineite ton Teon, aineite· aineite ton Teon, hos uk apestEsen to eleos autu apo tu oiku israEl, all’ eTrause tus eCHTrus hEmOn dia CHeiros mu en tE nykti tautE.
Jdt:13:14 RA_NSF x VBI_AAI3S P RD_APM N1_DSF A1_DSF V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM V2_PAD2P V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM RR_NSM D VHI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN RD_GSM P RA_GSM N2_GSM N_GSM C VAI_AAI3S RA_APM A1A_APM RP_GP P N3_GSF RP_GS P RA_DSF N3_DSF RD_DSF
Jdt:13:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same sound/voice cries; to sound great to praise the god [see theology] to praise to praise the god [see theology] who/whom/which οὐχ before rough breathing to disengage the mercy he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the house; to dwell Israel but to break fracture, snap, smashed into pieces the hostile I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the night this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jdt:13:14 the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! the (acc) god (acc) you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! the (acc) god (acc) who/whom/which (nom) not he/she/it-DISENGAGE-ed the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) but he/she/it-BREAK-ed the (acc) hostile ([Adj] acc) us (gen) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) night (dat) this (dat)
Jdt:13:14 Jdt_13:14_1 Jdt_13:14_2 Jdt_13:14_3 Jdt_13:14_4 Jdt_13:14_5 Jdt_13:14_6 Jdt_13:14_7 Jdt_13:14_8 Jdt_13:14_9 Jdt_13:14_10 Jdt_13:14_11 Jdt_13:14_12 Jdt_13:14_13 Jdt_13:14_14 Jdt_13:14_15 Jdt_13:14_16 Jdt_13:14_17 Jdt_13:14_18 Jdt_13:14_19 Jdt_13:14_20 Jdt_13:14_21 Jdt_13:14_22 Jdt_13:14_23 Jdt_13:14_24 Jdt_13:14_25 Jdt_13:14_26 Jdt_13:14_27 Jdt_13:14_28 Jdt_13:14_29 Jdt_13:14_30 Jdt_13:14_31 Jdt_13:14_32 Jdt_13:14_33 Jdt_13:14_34 Jdt_13:14_35 Jdt_13:14_36
Jdt:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:15 καὶ προελοῦσα τὴν κεφαλὴν ἐκ τῆς πήρας ἔδειξεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰδοὺ ἡ κεφαλὴ Ολοφέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεως Ασσουρ, καὶ ἰδοὺ τὸ κωνώπιον, ἐν ᾧ κατέκειτο ἐν ταῖς μέθαις αὐτοῦ· καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ὁ κύριος ἐν χειρὶ θηλείας·
Jdt:13:15 So she took the head out of the bag, and shewed it, and said unto them, behold the head of Holofernes, the chief captain of the army of Assur, and behold the canopy, wherein he did lie in his drunkenness; and the Lord hath smitten him by the hand of a woman. (Judith 13:15 Brenton)
Jdt:13:15 Potem wyjęła z torby głowę, pokazała ją i powiedziała do nich: «Oto głowa Holofernesa, naczelnego wodza asyryjskich sił zbrojnych, a oto kotara, pod którą leżał pijany. Zabił go Pan ręką kobiety. (Jdt 13:15 BT_4)
Jdt:13:15 καὶ προελοῦσα τὴν κεφαλὴν ἐκ τῆς πήρας ἔδειξεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰδοὺ κεφαλὴ Ολοφέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεως Ασσουρ, καὶ ἰδοὺ τὸ κωνώπιον, ἐν κατέκειτο ἐν ταῖς μέθαις αὐτοῦ· καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν κύριος ἐν χειρὶ θηλείας·
Jdt:13:15 καί προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό πήρα, -ας, ἡ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ     δύναμις, -εως, ἡ   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐν ὅς ἥ ὅ κατά·κει·μαι (ath. κατα+κει-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό μέθη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως
Jdt:13:15 I też, nawet, mianowicie By z góry postanawiać Głowa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zbieraj się ?????? Zdobywać, zabierają, zbierają się, dostają się, usuwają, wnoszą {biorą w}, kontrakt, biorą, pochodzą By być widocznym I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Głowa Zdolność I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By kłaść się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zadurzenie alkoholem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Płci żeńskiej
Jdt:13:15 kai\ proelou=sa tE\n kefalE\n e)k tE=s pE/ras e)/deiXen kai\ ei)=pen au)toi=s *)idou\ E( kefalE\ *olofe/rnou a)rCHistratE/gou duna/meOs *assour, kai\ i)dou\ to\ kOnO/pion, e)n O(=| kate/keito e)n tai=s me/Tais au)tou=· kai\ e)pa/taXen au)to\n o( ku/rios e)n CHeiri\ TElei/as·
Jdt:13:15 kai proelusa tEn kefalEn ek tEs pEras edeiXen kai eipen autois idu hE kefalE olofernu arCHistratEgu dynameOs assur, kai idu to kOnOpion, en hO katekeito en tais meTais autu· kai epataXen auton ho kyrios en CHeiri TEleias·
Jdt:13:15 C VB_AAPNSF RA_ASF N1_ASF P RA_GSF N1A_GSF VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RD_DPM I RA_NSF N1_NSF N1M_GSM N2_GSM N3I_GSF N_GSM C I RA_NSN N2N_NSN P RR_DSN V5I_IMI3S P RA_DPF RR_DPF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM P N3_DSF A3U_GSF
Jdt:13:15 and also, even, namely to predetermine the head out of (+gen) ἐξ before vowels the collect παίρνω bear away, carry off, collect, get, clear away, take in, contract, take, derive to show and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the head ć ć ability ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to lie down in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the intoxication he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand female
Jdt:13:15 and upon PREDETERMINE-ing (nom|voc) the (acc) head (acc) out of (+gen) the (gen) collect (gen), collects (acc) he/she/it-SHOW-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) head (nom|voc)     ability (gen)   and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc)   in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-being-LIE-ed-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) intoxications (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat) female ([Adj] acc, gen)
Jdt:13:15 Jdt_13:15_1 Jdt_13:15_2 Jdt_13:15_3 Jdt_13:15_4 Jdt_13:15_5 Jdt_13:15_6 Jdt_13:15_7 Jdt_13:15_8 Jdt_13:15_9 Jdt_13:15_10 Jdt_13:15_11 Jdt_13:15_12 Jdt_13:15_13 Jdt_13:15_14 Jdt_13:15_15 Jdt_13:15_16 Jdt_13:15_17 Jdt_13:15_18 Jdt_13:15_19 Jdt_13:15_20 Jdt_13:15_21 Jdt_13:15_22 Jdt_13:15_23 Jdt_13:15_24 Jdt_13:15_25 Jdt_13:15_26 Jdt_13:15_27 Jdt_13:15_28 Jdt_13:15_29 Jdt_13:15_30 Jdt_13:15_31 Jdt_13:15_32 Jdt_13:15_33 Jdt_13:15_34 Jdt_13:15_35 Jdt_13:15_36 Jdt_13:15_37
Jdt:13:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:16 καὶ ζῇ κύριος, ὃς διεφύλαξέν με ἐν τῇ ὁδῷ μου, ᾗ ἐπορεύθην, ὅτι ἠπάτησεν αὐτὸν τὸ πρόσωπόν μου εἰς ἀπώλειαν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐποίησεν ἁμάρτημα μετ’ ἐμοῦ εἰς μίασμα καὶ αἰσχύνην.
Jdt:13:16 As the Lord liveth, who hath kept me in my way that I went, my countenance hath deceived him to his destruction, and yet hath he not committed sin with me, to defile and shame me. (Judith 13:16 Brenton)
Jdt:13:16 Na życie Pana, który mnie strzegł na mojej drodze, w którą się wybrałam: uwiodło tamtego oblicze moje na jego zgubę, ale nie popełnił ze mną grzechu, aby mnie splugawić i zhańbić». (Jdt 13:16 BT_4)
Jdt:13:16 καὶ ζῇ κύριος, ὃς διεφύλαξέν με ἐν τῇ ὁδῷ μου, ἐπορεύθην, ὅτι ἠπάτησεν αὐτὸν τὸ πρόσωπόν μου εἰς ἀπώλειαν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐποίησεν ἁμάρτημα μετ’ ἐμοῦ εἰς μίασμα καὶ αἰσχύνην.
Jdt:13:16 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὅτι ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] μίασμα[τ], -ατος, τό καί αἰσχύνη, -ης, ἡ
Jdt:13:16 I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By chronić ochraniacz, by konserwować Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Ja Kto/, który/, który By iść Ponieważ/tamto By oszukiwać On/ona/to/to samo Twarz Ja Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Grzech Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Splamienie [zobacz wyziew] I też, nawet, mianowicie ???
Jdt:13:16 kai\ DZE=| ku/rios, o(\s diefu/laXe/n me e)n tE=| o(dO=| mou, E(=| e)poreu/TEn, o(/ti E)pa/tEsen au)to\n to\ pro/sOpo/n mou ei)s a)pO/leian au)tou=, kai\ ou)k e)poi/Esen a(ma/rtEma met’ e)mou= ei)s mi/asma kai\ ai)sCHu/nEn.
Jdt:13:16 kai DZE kyrios, hos diefylaXen me en tE hodO mu, hE eporeuTEn, hoti EpatEsen auton to prosOpon mu eis apOleian autu, kai uk epoiEsen hamartEma met’ emu eis miasma kai aisCHynEn.
Jdt:13:16 C V3_PAS3S N2_NSM RR_NSM VAI_AAI3S RP_AS P RA_DSF N2_DSF RP_GS RR_DSF VCI_API1S C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSN N2N_NSN RP_GS P N1A_ASF RD_GSM C D VAI_AAI3S N3M_ASN P RP_GS P N3M_ASN C N1_ASF
Jdt:13:16 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to guard preserver, to conserve I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road I who/whom/which to go because/that to deceive he/she/it/same the face I into (+acc) annihilation, destruction he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make sin after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine into (+acc) defilement [see miasma] and also, even, namely ???
Jdt:13:16 and he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom) he/she/it-GUARD-ed me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) me (gen) who/whom/which (dat) I-was-GO-ed because/that he/she/it-DECEIVE-ed him/it/same (acc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) annihilation, destruction (acc) him/it/same (gen) and not he/she/it-DO/MAKE-ed sin (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) into (+acc) defilement (nom|acc|voc) and ??? (acc)
Jdt:13:16 Jdt_13:16_1 Jdt_13:16_2 Jdt_13:16_3 Jdt_13:16_4 Jdt_13:16_5 Jdt_13:16_6 Jdt_13:16_7 Jdt_13:16_8 Jdt_13:16_9 Jdt_13:16_10 Jdt_13:16_11 Jdt_13:16_12 Jdt_13:16_13 Jdt_13:16_14 Jdt_13:16_15 Jdt_13:16_16 Jdt_13:16_17 Jdt_13:16_18 Jdt_13:16_19 Jdt_13:16_20 Jdt_13:16_21 Jdt_13:16_22 Jdt_13:16_23 Jdt_13:16_24 Jdt_13:16_25 Jdt_13:16_26 Jdt_13:16_27 Jdt_13:16_28 Jdt_13:16_29 Jdt_13:16_30 Jdt_13:16_31
Jdt:13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:17 καὶ ἐξέστη πᾶς ὁ λαὸς σφόδρα καὶ κύψαντες προσεκύνησαν τῷ θεῷ καὶ εἶπαν ὁμοθυμαδόν Εὐλογητὸς εἶ, ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ ἐξουδενώσας ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον τοὺς ἐχθροὺς τοῦ λαοῦ σου.
Jdt:13:17 Then all the people were wonderfully astonished, and bowed themselves and worshipped God, and said with one accord, Blessed be thou, O our God, which hast this day brought to nought the enemies of thy people. (Judith 13:17 Brenton)
Jdt:13:17 I zadziwił się bardzo cały naród i upadł na ziemię, oddając pokłon Bogu, i wołał jednogłośnie: «Bądź uwielbiony, Boże nasz, który w dniu dzisiejszym rozgromiłeś nieprzyjaciela swego ludu». (Jdt 13:17 BT_4)
Jdt:13:17 καὶ ἐξέστη πᾶς λαὸς σφόδρα καὶ κύψαντες προσεκύνησαν τῷ θεῷ καὶ εἶπαν ὁμοθυμαδόν Εὐλογητὸς εἶ, θεὸς ἡμῶν ἐξουδενώσας ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον τοὺς ἐχθροὺς τοῦ λαοῦ σου.
Jdt:13:17 καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σφόδρα καί κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁμοθυμαδόν εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σήμερον ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jdt:13:17 I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By schylać się na dół By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Bóg  I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. Błogosławiony By iść; by być Bóg  Ja By umieszczać [na boku] od nikogo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Dzisiaj dzień Wrogi Ludzie Ty; twój/twój(sg)
Jdt:13:17 kai\ e)Xe/stE pa=s o( lao\s sfo/dra kai\ ku/PSantes proseku/nEsan tO=| TeO=| kai\ ei)=pan o(moTumado/n *eu)logEto\s ei)=, o( Teo\s E(mO=n o( e)XoudenO/sas e)n tE=| E(me/ra| tE=| sE/meron tou\s e)CHTrou\s tou= laou= sou.
Jdt:13:17 kai eXestE pas ho laos sfodra kai kyPSantes prosekynEsan tO TeO kai eipan homoTymadon eulogEtos ei, ho Teos hEmOn ho eXudenOsas en tE hEmera tE sEmeron tus eCHTrus tu lau su.
Jdt:13:17 C VHI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM D C VA_AAPNPM VAI_AAI3P RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3P D A1_NSM V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_NSM VA_AAPNSM P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF D RA_APM A1A_APM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Jdt:13:17 and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG every all, each, every, the whole of the people vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to stoop down to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the god [see theology] and also, even, namely to say/tell in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. blessed to go; to be the god [see theology] I the to set [apart] from nobody in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the today day the hostile the people you; your/yours(sg)
Jdt:13:17 and he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) vehement, and upon STOOP DOWN-ing (nom|voc) they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE the (dat) god (dat) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) in solidarity blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) god (nom) us (gen) the (nom) you(sg)-SET [APART] FROM NOBODY-ed, upon SET [APART] FROM NOBODY-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) today the (acc) hostile ([Adj] acc) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jdt:13:17 Jdt_13:17_1 Jdt_13:17_2 Jdt_13:17_3 Jdt_13:17_4 Jdt_13:17_5 Jdt_13:17_6 Jdt_13:17_7 Jdt_13:17_8 Jdt_13:17_9 Jdt_13:17_10 Jdt_13:17_11 Jdt_13:17_12 Jdt_13:17_13 Jdt_13:17_14 Jdt_13:17_15 Jdt_13:17_16 Jdt_13:17_17 Jdt_13:17_18 Jdt_13:17_19 Jdt_13:17_20 Jdt_13:17_21 Jdt_13:17_22 Jdt_13:17_23 Jdt_13:17_24 Jdt_13:17_25 Jdt_13:17_26 Jdt_13:17_27 Jdt_13:17_28 Jdt_13:17_29 Jdt_13:17_30 Jdt_13:17_31
Jdt:13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:18 καὶ εἶπεν αὐτῇ Οζιας Εὐλογητὴ σύ, θύγατερ, τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ παρὰ πάσας τὰς γυναῖκας τὰς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ εὐλογημένος κύριος ὁ θεός, ὃς ἔκτισεν τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὴν γῆν, ὃς κατεύθυνέν σε εἰς τραῦμα κεφαλῆς ἄρχοντος ἐχθρῶν ἡμῶν·
Jdt:13:18 Then said Ozias unto her, O daughter, blessed art thou of the most high God above all the women upon the earth; and blessed be the Lord God, which hath created the heavens and the earth, which hath directed thee to the cutting off of the head of the chief of our enemies. (Judith 13:18 Brenton)
Jdt:13:18 A Ozjasz powiedział do niej: «Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół. (Jdt 13:18 BT_4)
Jdt:13:18 καὶ εἶπεν αὐτῇ Οζιας Εὐλογητὴ σύ, θύγατερ, τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ παρὰ πάσας τὰς γυναῖκας τὰς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ εὐλογημένος κύριος θεός, ὃς ἔκτισεν τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὴν γῆν, ὃς κατεύθυνέν σε εἰς τραῦμα κεφαλῆς ἄρχοντος ἐχθρῶν ἡμῶν·
Jdt:13:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ὀζίας, -ου, ὁ εὐ·λογητός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] τραῦμα[τ], -ατος, τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jdt:13:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Uzziah Błogosławiony Ty Córka Bóg  Najwyższy fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kobiety/żona Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Kto/, który/, który By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Uraz Głowa Władca; by zaczynać się Wrogość; wrogi Ja
Jdt:13:18 kai\ ei)=pen au)tE=| *oDZias *eu)logEtE\ su/, Tu/gater, tO=| TeO=| tO=| u(PSi/stO| para\ pa/sas ta\s gunai=kas ta\s e)pi\ tE=s gE=s, kai\ eu)logEme/nos ku/rios o( Teo/s, o(\s e)/ktisen tou\s ou)ranou\s kai\ tE\n gE=n, o(\s kateu/Tune/n se ei)s trau=ma kefalE=s a)/rCHontos e)CHTrO=n E(mO=n·
Jdt:13:18 kai eipen autE oDZias eulogEtE sy, Tygater, tO TeO tO hyPSistO para pasas tas gynaikas tas epi tEs gEs, kai eulogEmenos kyrios ho Teos, hos ektisen tus uranus kai tEn gEn, hos kateuTynen se eis trauma kefalEs arCHontos eCHTrOn hEmOn·
Jdt:13:18 C VBI_AAI3S RD_DSF N_NSM A1_NSF RP_NS N3R_VSF RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1_DSM P A1S_APF RA_APF N3K_APF RA_APF P RA_GSF N1_GSF C VM_XMPNSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM VAI_AAI3S RA_APM N2_APM C RA_ASF N1_ASF RR_NSM V1_PAI3S RP_AS P N3M_ASN N1_GSF N3_GSM A1A_GPM RP_GP
Jdt:13:18 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Uzziah blessed you daughter the god [see theology] the highest frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of; to sprinkle the woman/wife the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to bless lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] who/whom/which to create I create, form, shape, make, always of God. the sky/heaven and also, even, namely the earth/land who/whom/which to lead keep straight, guide, direct, instruct you; your/yours(sg) into (+acc) trauma head ruler; to begin enmity; hostile I
Jdt:13:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) Uzziah (nom) blessed ([Adj] nom|voc) you(sg) (nom) daughter (voc) the (dat) god (dat) the (dat) highest ([Adj] dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) women/wives (acc) the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and having-been-BLESS-ed (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-CREATE-ed the (acc) skies/heavens (acc) and the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-was-LEAD-ing, he/she/it-LEAD-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) trauma (nom|acc|voc) head (gen) ruler (gen); while BEGIN-ing (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) us (gen)
Jdt:13:18 Jdt_13:18_1 Jdt_13:18_2 Jdt_13:18_3 Jdt_13:18_4 Jdt_13:18_5 Jdt_13:18_6 Jdt_13:18_7 Jdt_13:18_8 Jdt_13:18_9 Jdt_13:18_10 Jdt_13:18_11 Jdt_13:18_12 Jdt_13:18_13 Jdt_13:18_14 Jdt_13:18_15 Jdt_13:18_16 Jdt_13:18_17 Jdt_13:18_18 Jdt_13:18_19 Jdt_13:18_20 Jdt_13:18_21 Jdt_13:18_22 Jdt_13:18_23 Jdt_13:18_24 Jdt_13:18_25 Jdt_13:18_26 Jdt_13:18_27 Jdt_13:18_28 Jdt_13:18_29 Jdt_13:18_30 Jdt_13:18_31 Jdt_13:18_32 Jdt_13:18_33 Jdt_13:18_34 Jdt_13:18_35 Jdt_13:18_36 Jdt_13:18_37 Jdt_13:18_38 Jdt_13:18_39 Jdt_13:18_40
Jdt:13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:19 ὅτι οὐκ ἀποστήσεται ἡ ἐλπίς σου ἀπὸ καρδίας ἀνθρώπων μνημονευόντων ἰσχὺν θεοῦ ἕως αἰῶνος·
Jdt:13:19 For this thy confidence shall not depart from the heart of men, which remember the power of God for ever. (Judith 13:19 Brenton)
Jdt:13:19 Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. (Jdt 13:19 BT_4)
Jdt:13:19 ὅτι οὐκ ἀποστήσεται ἐλπίς σου ἀπὸ καρδίας ἀνθρώπων μνημονευόντων ἰσχὺν θεοῦ ἕως αἰῶνος·
Jdt:13:19 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό καρδία, -ας, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ θεός, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
Jdt:13:19 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Miej nadzieję/oczekiwanie Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ludzki By pamiętać Siła Bóg  Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Jdt:13:19 o(/ti ou)k a)postE/setai E( e)lpi/s sou a)po\ kardi/as a)nTrO/pOn mnEmoneuo/ntOn i)sCHu\n Teou= e(/Os ai)O=nos·
Jdt:13:19 hoti uk apostEsetai hE elpis su apo kardias anTrOpOn mnEmoneuontOn isCHyn Teu heOs aiOnos·
Jdt:13:19 C D VF_FMI3S RA_NSF N3D_NSF RP_GS P N1A_GSF N2_GPM V1_PAPGPM N3_ASF N2_GSM P N3W_GSM
Jdt:13:19 because/that οὐχ before rough breathing to disengage the hope/expectation you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) human to remember strength god [see theology] until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Jdt:13:19 because/that not he/she/it-will-be-DISENGAGE-ed the (nom) hope/expectation (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) humans (gen) let-them-be-REMEMBER-ing! (classical), while REMEMBER-ing (gen) strength (acc) god (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
Jdt:13:19 Jdt_13:19_1 Jdt_13:19_2 Jdt_13:19_3 Jdt_13:19_4 Jdt_13:19_5 Jdt_13:19_6 Jdt_13:19_7 Jdt_13:19_8 Jdt_13:19_9 Jdt_13:19_10 Jdt_13:19_11 Jdt_13:19_12 Jdt_13:19_13 Jdt_13:19_14
Jdt:13:19 x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:13:20 καὶ ποιήσαι σοι αὐτὰ ὁ θεὸς εἰς ὕψος αἰώνιον τοῦ ἐπισκέψασθαί σε ἐν ἀγαθοῖς, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐφείσω τῆς ψυχῆς σου διὰ τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀλλ’ ἐπεξῆλθες τῷ πτώματι ἡμῶν ἐπ’ εὐθεῖαν πορευθεῖσα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν. καὶ εἶπαν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο γένοιτο.
Jdt:13:20 And God turn these things to thee for a perpetual praise, to visit thee in good things because thou hast not spared thy life for the affliction of our nation, but hast revenged our ruin, walking a straight way before our God. And all the people said; So be it, so be it. (Judith 13:20 Brenton)
Jdt:13:20 Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym». A cały naród odpowiedział: «Niech tak będzie, niech tak będzie!» (Jdt 13:20 BT_4)
Jdt:13:20 καὶ ποιήσαι σοι αὐτὰ θεὸς εἰς ὕψος αἰώνιον τοῦ ἐπισκέψασθαί σε ἐν ἀγαθοῖς, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐφείσω τῆς ψυχῆς σου διὰ τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀλλ’ ἐπεξῆλθες τῷ πτώματι ἡμῶν ἐπ’ εὐθεῖαν πορευθεῖσα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν. καὶ εἶπαν πᾶς λαός Γένοιτο γένοιτο.
Jdt:13:20 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἀντί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλά   ὁ ἡ τό πτῶμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Jdt:13:20 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo Bóg  Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By bywać [zobacz sceptyczny] Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Głębokość; do niżej Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ja Ale Zwłoki Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prosto By iść W obecności z (+informacja); ??? Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Jdt:13:20 kai\ poiE/sai soi au)ta\ o( Teo\s ei)s u(/PSos ai)O/nion tou= e)piske/PSasTai/ se e)n a)gaToi=s, a)nT’ O(=n ou)k e)fei/sO tE=s PSuCHE=s sou dia\ tE\n tapei/nOsin tou= ge/nous E(mO=n, a)ll’ e)peXE=lTes tO=| ptO/mati E(mO=n e)p’ eu)Tei=an poreuTei=sa e)nO/pion tou= Teou= E(mO=n. kai\ ei)=pan pa=s o( lao/s *ge/noito ge/noito.
Jdt:13:20 kai poiEsai soi auta ho Teos eis hyPSos aiOnion tu episkePSasTai se en agaTois, anT’ hOn uk efeisO tEs PSyCHEs su dia tEn tapeinOsin tu genus hEmOn, all’ epeXElTes tO ptOmati hEmOn ep’ euTeian poreuTeisa enOpion tu Teu hEmOn. kai eipan pas ho laos genoito genoito.
Jdt:13:20 C VA_AAN RP_DS RD_APN RA_NSM N2_NSM P N3E_ASN A1B_ASN RA_GSN VA_AMN RP_AS P A1_DPM P RR_GPM D VAI_AMI2S RA_GSF N1_GSF RP_GS P RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N3E_GSN RP_GP C VBI_AAI2S RA_DSN N3M_DSN RP_GP P A3U_ASF VC_APPNSF P RA_GSM N2_GSM RP_GP C VAI_AAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S VB_AMO3S
Jdt:13:20 and also, even, namely to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub he/she/it/same the god [see theology] into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the to visit [see skeptical] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. against (+gen) who/whom/which οὐχ before rough breathing to spare the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the depth; to lower the race race, class, kind I but ć the corpse I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing straight to go in the presence of (+gen); ??? the god [see theology] I and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen to become become, happen
Jdt:13:20 and to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) they/them/same (nom|acc) the (nom) god (nom) into (+acc) height (nom|acc|voc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) to-be-VISIT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) against (+gen) who/whom/which (gen) not you(sg)-were-SPARE-ed the (gen) life (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) the (acc) depth (acc); they-should-be-LOWER-ing the (gen) race (gen) us (gen) but   the (dat) corpse (dat) us (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) straight ([Adj] acc) upon being-GO-ed (nom|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) us (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Jdt:13:20 Jdt_13:20_1 Jdt_13:20_2 Jdt_13:20_3 Jdt_13:20_4 Jdt_13:20_5 Jdt_13:20_6 Jdt_13:20_7 Jdt_13:20_8 Jdt_13:20_9 Jdt_13:20_10 Jdt_13:20_11 Jdt_13:20_12 Jdt_13:20_13 Jdt_13:20_14 Jdt_13:20_15 Jdt_13:20_16 Jdt_13:20_17 Jdt_13:20_18 Jdt_13:20_19 Jdt_13:20_20 Jdt_13:20_21 Jdt_13:20_22 Jdt_13:20_23 Jdt_13:20_24 Jdt_13:20_25 Jdt_13:20_26 Jdt_13:20_27 Jdt_13:20_28 Jdt_13:20_29 Jdt_13:20_30 Jdt_13:20_31 Jdt_13:20_32 Jdt_13:20_33 Jdt_13:20_34 Jdt_13:20_35 Jdt_13:20_36 Jdt_13:20_37 Jdt_13:20_38 Jdt_13:20_39 Jdt_13:20_40 Jdt_13:20_41 Jdt_13:20_42 Jdt_13:20_43 Jdt_13:20_44 Jdt_13:20_45 Jdt_13:20_46
Jdt:13:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x