Jdt:14:1 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ιουδιθ Ἀκούσατε δή μου, ἀδελφοί, καὶ λαβόντες τὴν κεφαλὴν ταύτην κρεμάσατε αὐτὴν ἐπὶ τῆς ἐπάλξεως τοῦ τείχους ὑμῶν.
Jdt:14:1 Then said Judith unto them, Hear me now, my brethren, and take this head, and hang it upon the highest place of your walls. (Judith 14:1 Brenton)
Jdt:14:1 A Judyta odpowiedziała im: «Posłuchajcie mnie, bracia! Weźcie tę głowę i wywieście ją na szczycie waszych murów. (Jdt 14:1 BT_4)
Jdt:14:1 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ιουδιθ Ἀκούσατε δή μου, ἀδελφοί, καὶ λαβόντες τὴν κεφαλὴν ταύτην κρεμάσατε αὐτὴν ἐπὶ τῆς ἐπάλξεως τοῦ τείχους ὑμῶν.
Jdt:14:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jdt:14:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By słyszeć Naprawdę Ja Brat I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Głowa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do przeczulonego zawieszany On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana Ty
Jdt:14:1 *kai\ ei)=pen pro\s au)tou\s *ioudiT *)akou/sate dE/ mou, a)delfoi/, kai\ labo/ntes tE\n kefalE\n tau/tEn krema/sate au)tE\n e)pi\ tE=s e)pa/lXeOs tou= tei/CHous u(mO=n.
Jdt:14:1 kai eipen pros autus iudiT akusate dE mu, adelfoi, kai labontes tEn kefalEn tautEn kremasate autEn epi tEs epalXeOs tu teiCHus hymOn.
Jdt:14:1 C VBI_AAI3S P RD_APM N_NSF VA_AAD2P x RP_GS N2_VPM C VB_AAPNPM RA_ASF N1_ASF RD_ASF VA_AAD2P RD_ASF P RA_GSF N3I_GSF RA_GSN N3E_GSN RP_GP
Jdt:14:1 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć to hear indeed I brother and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the head this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to hung up suspended he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the wall you
Jdt:14:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)   do-HEAR-you(pl)! indeed me (gen) brothers (nom|voc) and upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) the (acc) head (acc) this (acc) do-HUNG UP-you(pl)! her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen) wall (gen) you(pl) (gen)
Jdt:14:1 Jdt_14:1_1 Jdt_14:1_2 Jdt_14:1_3 Jdt_14:1_4 Jdt_14:1_5 Jdt_14:1_6 Jdt_14:1_7 Jdt_14:1_8 Jdt_14:1_9 Jdt_14:1_10 Jdt_14:1_11 Jdt_14:1_12 Jdt_14:1_13 Jdt_14:1_14 Jdt_14:1_15 Jdt_14:1_16 Jdt_14:1_17 Jdt_14:1_18 Jdt_14:1_19 Jdt_14:1_20 Jdt_14:1_21 Jdt_14:1_22
Jdt:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:2 καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν διαφαύσῃ ὁ ὄρθρος καὶ ἐξέλθῃ ὁ ἥλιος ἐπὶ τὴν γῆν, ἀναλήμψεσθε ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ ὑμῶν καὶ ἐξελεύσεσθε πᾶς ἀνὴρ ἰσχύων ἔξω τῆς πόλεως καὶ δώσετε ἀρχηγὸν εἰς αὐτοὺς ὡς καταβαίνοντες ἐπὶ τὸ πεδίον εἰς τὴν προφυλακὴν υἱῶν Ασσουρ, καὶ οὐ καταβήσεσθε.
Jdt:14:2 And so soon as the morning shall appear, and the sun shall come forth upon the earth, take ye every one his weapons, and go forth every valiant man out of the city, and set ye a captain over them, as though ye would go down into the field toward the watch of the Assyrians; but go not down. (Judith 14:2 Brenton)
Jdt:14:2 A potem, gdy zabłyśnie zorza poranna i słońce ukaże się nad ziemią, niech każdy weźmie swoją broń i wszyscy zdolni do walki mężowie niech wyjdą poza miasto! Ustanówcie wodza nad nimi, tak jakbyście mieli schodzić na dolinę w kierunku przedniej straży Asyryjczyków. Ale nie będziecie schodzić. (Jdt 14:2 BT_4)
Jdt:14:2 καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν διαφαύσῃ ὄρθρος καὶ ἐξέλθῃ ἥλιος ἐπὶ τὴν γῆν, ἀναλήμψεσθε ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ ὑμῶν καὶ ἐξελεύσεσθε πᾶς ἀνὴρ ἰσχύων ἔξω τῆς πόλεως καὶ δώσετε ἀρχηγὸν εἰς αὐτοὺς ὡς καταβαίνοντες ἐπὶ τὸ πεδίον εἰς τὴν προφυλακὴν υἱῶν Ασσουρ, καὶ οὐ καταβήσεσθε.
Jdt:14:2 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡνίκα ἐάν (εἰ ἄν)   ὁ ἡ τό ὄρθρος, -ου, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἰσχύς, -ύος, ἡ; ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ὡς κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)
Jdt:14:2 I też, nawet, mianowicie By być Kiedy Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Świtaj I też, nawet, mianowicie By wychodzić Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Każdy Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Ty I też, nawet, mianowicie By wychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Siła; by mieć siła Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Miasto I też, nawet, mianowicie By dawać trailblazer (autor, po pierwsze by iść, prowadzący, założyciel) Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Jak/jak By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Syn I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By schodzić
Jdt:14:2 kai\ e)/stai E(ni/ka e)a\n diafau/sE| o( o)/rTros kai\ e)Xe/lTE| o( E(/lios e)pi\ tE\n gE=n, a)nalE/mPSesTe e(/kastos ta\ skeu/E ta\ polemika\ u(mO=n kai\ e)Xeleu/sesTe pa=s a)nE\r i)sCHu/On e)/XO tE=s po/leOs kai\ dO/sete a)rCHEgo\n ei)s au)tou\s O(s katabai/nontes e)pi\ to\ pedi/on ei)s tE\n profulakE\n ui(O=n *assour, kai\ ou) katabE/sesTe.
Jdt:14:2 kai estai hEnika ean diafausE ho orTros kai eXelTE ho hElios epi tEn gEn, analEmPSesTe hekastos ta skeuE ta polemika hymOn kai eXeleusesTe pas anEr isCHyOn eXO tEs poleOs kai dOsete arCHEgon eis autus hOs katabainontes epi to pedion eis tEn profylakEn hyiOn assur, kai u katabEsesTe.
Jdt:14:2 C VF_FMI3S D C VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM C VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASF N1_ASF VF_FMI2P A1_NSM RA_APN N3E_APN RA_APN A1_APN RP_GP C VF_FMI2P A3_NSM N3_NSM N3U_GPF P RA_GSF N3I_GSF C VF_FAI2P N2_ASM P RD_APM C V1_PAPNPM P RA_ASN N2N_ASN P RA_ASF N1_ASF N2_GPM N_GSM C D VF_FMI2P
Jdt:14:2 and also, even, namely to be when if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć the dawn and also, even, namely to come out the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand each the vessel; vessel hardware, utensils, implement the ć you and also, even, namely to come out every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". strength; to have strength outside; to have; to be permitted the city and also, even, namely to give trailblazer (author, first to go, leader, founder) into (+acc) he/she/it/same as/like to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć into (+acc) the ć son ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to go down
Jdt:14:2 and he/she/it-will-be when if-ever   the (nom) dawn (nom) and he/she/it-should-COME-OUT the (nom) sun (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) you(pl)-will-be-TAKE UP-ed each (of two) (nom) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc)   you(pl) (gen) and you(pl)-will-be-COME-ed-OUT every (nom|voc) man, husband (nom) strengths (gen); while HAVE-ing-STRENGTH (nom) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) city (gen) and you(pl)-will-GIVE trailblazer (acc) into (+acc) them/same (acc) as/like while GO DOWN-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   into (+acc) the (acc)   sons (gen)   and not you(pl)-will-be-GO DOWN-ed
Jdt:14:2 Jdt_14:2_1 Jdt_14:2_2 Jdt_14:2_3 Jdt_14:2_4 Jdt_14:2_5 Jdt_14:2_6 Jdt_14:2_7 Jdt_14:2_8 Jdt_14:2_9 Jdt_14:2_10 Jdt_14:2_11 Jdt_14:2_12 Jdt_14:2_13 Jdt_14:2_14 Jdt_14:2_15 Jdt_14:2_16 Jdt_14:2_17 Jdt_14:2_18 Jdt_14:2_19 Jdt_14:2_20 Jdt_14:2_21 Jdt_14:2_22 Jdt_14:2_23 Jdt_14:2_24 Jdt_14:2_25 Jdt_14:2_26 Jdt_14:2_27 Jdt_14:2_28 Jdt_14:2_29 Jdt_14:2_30 Jdt_14:2_31 Jdt_14:2_32 Jdt_14:2_33 Jdt_14:2_34 Jdt_14:2_35 Jdt_14:2_36 Jdt_14:2_37 Jdt_14:2_38 Jdt_14:2_39 Jdt_14:2_40 Jdt_14:2_41 Jdt_14:2_42 Jdt_14:2_43 Jdt_14:2_44 Jdt_14:2_45 Jdt_14:2_46 Jdt_14:2_47
Jdt:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:3 καὶ ἀναλαβόντες οὗτοι τὰς πανοπλίας αὐτῶν πορεύσονται εἰς τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν καὶ ἐγεροῦσι τοὺς στρατηγοὺς τῆς δυνάμεως Ασσουρ· καὶ συνδραμοῦνται ἐπὶ τὴν σκηνὴν Ολοφέρνου καὶ οὐχ εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιπεσεῖται ἐπ’ αὐτοὺς φόβος, καὶ φεύξονται ἀπὸ προσώπου ὑμῶν.
Jdt:14:3 Then they shall take their armour, and shall go into their camp, and raise up the captains of the army of Assur, and shall run to the tent of Holofernes, but shall not find him: then fear shall fall upon them, and they shall flee before your face. (Judith 14:3 Brenton)
Jdt:14:3 A oni wezmą pełne swoje uzbrojenie, udadzą się do swego obozu i zbudzą dowódców sił zbrojnych Aszszura. A ci z kolei zbiegną się do namiotu Holofernesa, ale go nie znajdą. Wtedy ogarnie ich strach i zaczną uciekać przed wami. (Jdt 14:3 BT_4)
Jdt:14:3 καὶ ἀναλαβόντες οὗτοι τὰς πανοπλίας αὐτῶν πορεύσονται εἰς τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν καὶ ἐγεροῦσι τοὺς στρατηγοὺς τῆς δυνάμεως Ασσουρ· καὶ συνδραμοῦνται ἐπὶ τὴν σκηνὴν Ολοφέρνου καὶ οὐχ εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιπεσεῖται ἐπ’ αὐτοὺς φόβος, καὶ φεύξονται ἀπὸ προσώπου ὑμῶν.
Jdt:14:3 καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πανοπλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ   καί συν·τρέχω (συν+τρεχ-, συν+δραμ(ε)·[σ]-, 2nd συν+δραμ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό φόβος, -ου, ὁ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jdt:14:3 I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pełna zbroja On/ona/to/to samo By iść Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić się stategist Zdolność I też, nawet, mianowicie By ulegać panice Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Obawa [zobacz fobię] I też, nawet, mianowicie By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty
Jdt:14:3 kai\ a)nalabo/ntes ou(=toi ta\s panopli/as au)tO=n poreu/sontai ei)s tE\n parembolE\n au)tO=n kai\ e)gerou=si tou\s stratEgou\s tE=s duna/meOs *assour· kai\ sundramou=ntai e)pi\ tE\n skEnE\n *olofe/rnou kai\ ou)CH eu(rE/sousin au)to/n, kai\ e)pipesei=tai e)p’ au)tou\s fo/bos, kai\ feu/Xontai a)po\ prosO/pou u(mO=n.
Jdt:14:3 kai analabontes hutoi tas panoplias autOn poreusontai eis tEn parembolEn autOn kai egerusi tus stratEgus tEs dynameOs assur· kai syndramuntai epi tEn skEnEn olofernu kai uCH heurEsusin auton, kai epipeseitai ep’ autus fobos, kai feuXontai apo prosOpu hymOn.
Jdt:14:3 C VB_AAPNPM RD_NPM RA_APF N1A_APF RD_GPM VF_FMI3P P RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VF_FMI3P RA_APM N2_APM RA_GSF N3I_GSF N_GSM C VF2_FMI3P P RA_ASF N1_ASF N1M_GSM C D VF_FAI3P RD_ASM C VF2_FMI3S P RD_APM N2_NSM C VF_FMI3P P N2N_GSN RP_GP
Jdt:14:3 and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the panoply he/she/it/same to go into (+acc) the camp camp, barracks, army he/she/it/same and also, even, namely to rise the stategist the ability ć and also, even, namely to stampede upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find he/she/it/same and also, even, namely to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same fear [see phobia] and also, even, namely to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you
Jdt:14:3 and upon TAKE UP-ing (nom|voc) these (nom) the (acc) panoply (gen), panoplies (acc) them/same (gen) they-will-be-GO-ed into (+acc) the (acc) camp (acc) them/same (gen) and they-will-RISE, going-to-RISE (fut ptcp) (dat) the (acc) stategists (acc) the (gen) ability (gen)   and they-will-be-STAMPEDE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) tent (acc)   and not they-will-FIND, going-to-FIND (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) and he/she/it-will-be-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) fear (nom) and they-will-be-FLEE-ed away from (+gen) face (gen) you(pl) (gen)
Jdt:14:3 Jdt_14:3_1 Jdt_14:3_2 Jdt_14:3_3 Jdt_14:3_4 Jdt_14:3_5 Jdt_14:3_6 Jdt_14:3_7 Jdt_14:3_8 Jdt_14:3_9 Jdt_14:3_10 Jdt_14:3_11 Jdt_14:3_12 Jdt_14:3_13 Jdt_14:3_14 Jdt_14:3_15 Jdt_14:3_16 Jdt_14:3_17 Jdt_14:3_18 Jdt_14:3_19 Jdt_14:3_20 Jdt_14:3_21 Jdt_14:3_22 Jdt_14:3_23 Jdt_14:3_24 Jdt_14:3_25 Jdt_14:3_26 Jdt_14:3_27 Jdt_14:3_28 Jdt_14:3_29 Jdt_14:3_30 Jdt_14:3_31 Jdt_14:3_32 Jdt_14:3_33 Jdt_14:3_34 Jdt_14:3_35 Jdt_14:3_36 Jdt_14:3_37 Jdt_14:3_38
Jdt:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:4 καὶ ἐπακολουθήσαντες ὑμεῖς καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶν ὅριον Ισραηλ καταστρώσατε αὐτοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν.
Jdt:14:4 So ye, and all that inhabit the coast of Israel, shall pursue them, and overthrow them as they go. (Judith 14:4 Brenton)
Jdt:14:4 A wy i wszyscy mieszkańcy całej ziemi Izraela, ścigając ich, będziecie ich kładli pokotem na ich drogach. (Jdt 14:4 BT_4)
Jdt:14:4 καὶ ἐπακολουθήσαντες ὑμεῖς καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶν ὅριον Ισραηλ καταστρώσατε αὐτοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν.
Jdt:14:4 καί ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅριον, -ου, τό Ἰσραήλ, ὁ κατα·στρώννυμι (κατα+στρωννυ-, -, κατα+στρω·σ-, -, -, κατα+στρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:14:4 I też, nawet, mianowicie By następować w następstwie [doznaj powodzenia] Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica Izrael Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Jdt:14:4 kai\ e)pakolouTE/santes u(mei=s kai\ pa/ntes oi( katoikou=ntes pa=n o(/rion *israEl katastrO/sate au)tou\s e)n tai=s o(doi=s au)tO=n.
Jdt:14:4 kai epakoluTEsantes hymeis kai pantes hoi katoikuntes pan horion israEl katastrOsate autus en tais hodois autOn.
Jdt:14:4 C VA_AAPNPM RP_NP C A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM A3_ASN N2N_ASN N_GSM VA_AAD2P RD_APM P RA_DPF N2_DPF RD_GPM
Jdt:14:4 and also, even, namely to follow in succession [succeed] you and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) every all, each, every, the whole of boundary Israel to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same
Jdt:14:4 and upon FOLLOW-ing-IN-SUCCESSION (nom|voc) you(pl) (nom) and all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) every (nom|acc|voc) boundary (nom|acc|voc) Israel (indecl) do-???-you(pl)! them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) them/same (gen)
Jdt:14:4 Jdt_14:4_1 Jdt_14:4_2 Jdt_14:4_3 Jdt_14:4_4 Jdt_14:4_5 Jdt_14:4_6 Jdt_14:4_7 Jdt_14:4_8 Jdt_14:4_9 Jdt_14:4_10 Jdt_14:4_11 Jdt_14:4_12 Jdt_14:4_13 Jdt_14:4_14 Jdt_14:4_15 Jdt_14:4_16
Jdt:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:5 πρὸ δὲ τοῦ ποιῆσαι ταῦτα καλέσατέ μοι Αχιωρ τὸν Αμμανίτην, ἵνα ἰδὼν ἐπιγνοῖ τὸν ἐκφαυλίσαντα τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ καὶ αὐτὸν ὡς εἰς θάνατον ἀποστείλαντα εἰς ἡμᾶς.
Jdt:14:5 But before ye do these things, call me Achior the Ammonite, that he may see and know him that despised the house of Israel, and that sent him to us as it were to his death. (Judith 14:5 Brenton)
Jdt:14:5 Lecz zanim to uczynicie, zawołajcie do mnie Ammonitę Achiora, aby zobaczył i rozpoznał tego, który pogardził domem Izraela, a jego samego wysłał do nas na śmierć». (Jdt 14:5 BT_4)
Jdt:14:5 πρὸ δὲ τοῦ ποιῆσαι ταῦτα καλέσατέ μοι Αχιωρ τὸν Αμμανίτην, ἵνα ἰδὼν ἐπιγνοῖ τὸν ἐκφαυλίσαντα τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ καὶ αὐτὸν ὡς εἰς θάνατον ἀποστείλαντα εἰς ἡμᾶς.
Jdt:14:5 πρό δέ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό   ἵνα ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·φαυλίζω [LXX] (-, -, εκ+φαυλι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ὡς εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jdt:14:5 Przedtem (+informacja) zaś By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By nazywać rozmowę Ja żeby / ażeby / bo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By rozpoznawać wgląd, consciousnes Do ??? Dom Izrael I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Jak/jak Do (+przyspieszenie) Śmierć zamawiać Do (+przyspieszenie) Ja
Jdt:14:5 pro\ de\ tou= poiE=sai tau=ta kale/sate/ moi *aCHiOr to\n *ammani/tEn, i(/na i)dO\n e)pignoi= to\n e)kfauli/santa to\n oi)=kon tou= *israEl kai\ au)to\n O(s ei)s Ta/naton a)postei/lanta ei)s E(ma=s.
Jdt:14:5 pro de tu poiEsai tauta kalesate moi aCHiOr ton ammanitEn, hina idOn epignoi ton ekfaulisanta ton oikon tu israEl kai auton hOs eis Tanaton aposteilanta eis hEmas.
Jdt:14:5 P x RA_GSN VA_AAN RD_APN VA_AAD2P RP_DS N_ASM RA_ASM N1M_ASM C VB_AAPNSM VZ_AAS3S RA_ASM VA_AAPASM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM C RD_ASM C P N2_ASM VA_AAPASM P RP_AP
Jdt:14:5 before (+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call I ć the ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to recognize insight, consciousnes the to ??? the house the Israel and also, even, namely he/she/it/same as/like into (+acc) death to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send into (+acc) I
Jdt:14:5 before (+gen) Yet the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) these (nom|acc) do-CALL-you(pl)! me (dat)   the (acc)   so that / in order to /because upon SEE-ing (nom) he/she/it-should-RECOGNIZE, he/she/it-happens-to-RECOGNIZE (opt) the (acc) upon ???-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) and him/it/same (acc) as/like into (+acc) death (acc) upon ORDER FORTH-ing (acc, nom|acc|voc) into (+acc) us (acc)
Jdt:14:5 Jdt_14:5_1 Jdt_14:5_2 Jdt_14:5_3 Jdt_14:5_4 Jdt_14:5_5 Jdt_14:5_6 Jdt_14:5_7 Jdt_14:5_8 Jdt_14:5_9 Jdt_14:5_10 Jdt_14:5_11 Jdt_14:5_12 Jdt_14:5_13 Jdt_14:5_14 Jdt_14:5_15 Jdt_14:5_16 Jdt_14:5_17 Jdt_14:5_18 Jdt_14:5_19 Jdt_14:5_20 Jdt_14:5_21 Jdt_14:5_22 Jdt_14:5_23 Jdt_14:5_24 Jdt_14:5_25 Jdt_14:5_26 Jdt_14:5_27
Jdt:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:6 καὶ ἐκάλεσαν τὸν Αχιωρ ἐκ τοῦ οἴκου Οζια· ὡς δὲ ἦλθεν καὶ εἶδεν τὴν κεφαλὴν Ολοφέρνου ἐν χειρὶ ἀνδρὸς ἑνὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ, ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐξελύθη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ.
Jdt:14:6 Then they called Achior out of the house of Ozias; and when he was come, and saw the head of Holofernes in a man's hand in the assembly of the people, he fell down on his face, and his spirit failed. (Judith 14:6 Brenton)
Jdt:14:6 I zawołali Achiora z domu Ozjasza. A ten, gdy przyszedł i zobaczył głowę Holofernesa w ręku jednego męża ze zgromadzenia ludu, upadł na twarz i stracił przytomność. (Jdt 14:6 BT_4)
Jdt:14:6 καὶ ἐκάλεσαν τὸν Αχιωρ ἐκ τοῦ οἴκου Οζια· ὡς δὲ ἦλθεν καὶ εἶδεν τὴν κεφαλὴν Ολοφέρνου ἐν χειρὶ ἀνδρὸς ἑνὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ, ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐξελύθη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ.
Jdt:14:6 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ὀζίας, -ου, ὁ ὡς δέ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ   ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό καί ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:14:6 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Uzziah Jak/jak zaś By przychodzić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Głowa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Ludzie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie By zaniechać (bądź słaby) Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr On/ona/to/to samo
Jdt:14:6 kai\ e)ka/lesan to\n *aCHiOr e)k tou= oi)/kou *oDZia· O(s de\ E)=lTen kai\ ei)=den tE\n kefalE\n *olofe/rnou e)n CHeiri\ a)ndro\s e(no\s e)n tE=| e)kklEsi/a| tou= laou=, e)/pesen e)pi\ pro/sOpon, kai\ e)Xelu/TE to\ pneu=ma au)tou=.
Jdt:14:6 kai ekalesan ton aCHiOr ek tu oiku oDZia· hOs de ElTen kai eiden tEn kefalEn olofernu en CHeiri andros henos en tE ekklEsia tu lau, epesen epi prosOpon, kai eXelyTE to pneuma autu.
Jdt:14:6 C VAI_AAI3P RA_ASM N_ASM P RA_GSM N2_GSM N_GSM C x VBI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_ASF N1_ASF N1M_GSM P N3_DSF N3_GSM A3_GSM P RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S P N2N_ASN C VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM
Jdt:14:6 and also, even, namely to call call the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell Uzziah as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the head ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the assembly assembly, gathering, congregation, church the people to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face and also, even, namely to give up (be faint) the spirit breath, spiritual utterance, wind he/she/it/same
Jdt:14:6 and they-CALL-ed the (acc)   out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Uzziah (voc) as/like Yet he/she/it-COME-ed and he/she/it-SEE-ed the (acc) head (acc)   in/among/by (+dat) hand (dat) man, husband (gen) one (gen) in/among/by (+dat) the (dat) assembly (dat) the (gen) people (gen) he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) and he/she/it-was-GIVE-ed-UP the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jdt:14:6 Jdt_14:6_1 Jdt_14:6_2 Jdt_14:6_3 Jdt_14:6_4 Jdt_14:6_5 Jdt_14:6_6 Jdt_14:6_7 Jdt_14:6_8 Jdt_14:6_9 Jdt_14:6_10 Jdt_14:6_11 Jdt_14:6_12 Jdt_14:6_13 Jdt_14:6_14 Jdt_14:6_15 Jdt_14:6_16 Jdt_14:6_17 Jdt_14:6_18 Jdt_14:6_19 Jdt_14:6_20 Jdt_14:6_21 Jdt_14:6_22 Jdt_14:6_23 Jdt_14:6_24 Jdt_14:6_25 Jdt_14:6_26 Jdt_14:6_27 Jdt_14:6_28 Jdt_14:6_29 Jdt_14:6_30 Jdt_14:6_31 Jdt_14:6_32 Jdt_14:6_33
Jdt:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:7 ὡς δὲ ἀνέλαβον αὐτόν, προσέπεσεν τοῖς ποσὶν Ιουδιθ καὶ προσεκύνησεν τῷ προσώπῳ αὐτῆς καὶ εἶπεν Εὐλογημένη σὺ ἐν παντὶ σκηνώματι Ιουδα καὶ ἐν παντὶ ἔθνει, οἵτινες ἀκούσαντες τὸ ὄνομά σου ταραχθήσονται·
Jdt:14:7 But when they had recovered him, he fell at Judith's feet, and reverenced her, and said, Blessed art thou in all the tabernacles of Juda, and in all nations, which hearing thy name shall be astonished. (Judith 14:7 Brenton)
Jdt:14:7 A gdy go podniesiono, upadł do nóg Judycie, oddał jej pokłon i zawołał: «Błogosławionaś ty we wszystkich namiotach Judy i między wszystkimi narodami, które, gdy usłyszą twoje imię, zatrwożą się. (Jdt 14:7 BT_4)
Jdt:14:7 ὡς δὲ ἀνέλαβον αὐτόν, προσέπεσεν τοῖς ποσὶν Ιουδιθ καὶ προσεκύνησεν τῷ προσώπῳ αὐτῆς καὶ εἶπεν Εὐλογημένη σὺ ἐν παντὶ σκηνώματι Ιουδα καὶ ἐν παντὶ ἔθνει, οἵτινες ἀκούσαντες τὸ ὄνομά σου ταραχθήσονται·
Jdt:14:7 ὡς δέ ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)   καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκήνωμα[τ], -ατος, τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
Jdt:14:7 Jak/jak zaś By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie On/ona/to/to samo By powalić/spadek {jesień} przedtem Pij; stopa I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By błogosławić Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mieszkanie, zamieszkiwanie Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By słyszeć Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się
Jdt:14:7 O(s de\ a)ne/labon au)to/n, prose/pesen toi=s posi\n *ioudiT kai\ proseku/nEsen tO=| prosO/pO| au)tE=s kai\ ei)=pen *eu)logEme/nE su\ e)n panti\ skEnO/mati *iouda kai\ e)n panti\ e)/Tnei, oi(/tines a)kou/santes to\ o)/noma/ sou taraCHTE/sontai·
Jdt:14:7 hOs de anelabon auton, prosepesen tois posin iudiT kai prosekynEsen tO prosOpO autEs kai eipen eulogEmenE sy en panti skEnOmati iuda kai en panti eTnei, hoitines akusantes to onoma su taraCHTEsontai·
Jdt:14:7 C x VBI_AAI3P RD_ASM VAI_AAI3S RA_DPM N3D_DPM N_GSF C VAI_AAI3S RA_DSN N2N_DSN RD_GSF C VBI_AAI3S VM_XMPNSF RP_NS P A3_DSN N3M_DSN N_GSM C P A3_DSN N3E_DSN RX_NPM VA_AAPNPM RA_ASN N3M_ASN RP_GS VQ_FPI3P
Jdt:14:7 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand he/she/it/same to prostrate/fall before the drink; foot ć and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the face he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to bless you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of lodging, habitation Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to hear the name with regard to you; your/yours(sg) to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir
Jdt:14:7 as/like Yet I-TAKE UP-ed, they-TAKE UP-ed him/it/same (acc) he/she/it-PROSTRATE/FALL-ed-BEFORE the (dat) drink (acc); feet (dat)   and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE the (dat) face (dat) her/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed having-been-BLESS-ed (nom|voc) you(sg) (nom) in/among/by (+dat) every (dat) lodging, habitation (dat) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) every (dat) nation (dat) who-/whom-/whichever (nom) upon HEAR-ing (nom|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-UNSETTLE-ed
Jdt:14:7 Jdt_14:7_1 Jdt_14:7_2 Jdt_14:7_3 Jdt_14:7_4 Jdt_14:7_5 Jdt_14:7_6 Jdt_14:7_7 Jdt_14:7_8 Jdt_14:7_9 Jdt_14:7_10 Jdt_14:7_11 Jdt_14:7_12 Jdt_14:7_13 Jdt_14:7_14 Jdt_14:7_15 Jdt_14:7_16 Jdt_14:7_17 Jdt_14:7_18 Jdt_14:7_19 Jdt_14:7_20 Jdt_14:7_21 Jdt_14:7_22 Jdt_14:7_23 Jdt_14:7_24 Jdt_14:7_25 Jdt_14:7_26 Jdt_14:7_27 Jdt_14:7_28 Jdt_14:7_29 Jdt_14:7_30 Jdt_14:7_31
Jdt:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:8 καὶ νῦν ἀνάγγειλόν μοι ὅσα ἐποίησας ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις. καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ Ιουδιθ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ πάντα, ὅσα ἦν πεποιηκυῖα ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐξῆλθεν ἕως οὗ ἐλάλει αὐτοῖς.
Jdt:14:8 Now therefore tell me all the things that thou hast done in these days. Then Judith declared unto him in the midst of the people all that she had done, from the day that she went forth until that hour she spake unto them. (Judith 14:8 Brenton)
Jdt:14:8 A teraz opowiedz mi wszystko, coś uczyniła w tych dniach». A Judyta opowiedziała mu wśród ludu wszystko, co uczyniła, poczynając od dnia, w którym wyszła, aż do chwili, w której z nim rozmawiała. (Jdt 14:8 BT_4)
Jdt:14:8 καὶ νῦν ἀνάγγειλόν μοι ὅσα ἐποίησας ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις. καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ Ιουδιθ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ πάντα, ὅσα ἦν πεποιηκυῖα ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐξῆλθεν ἕως οὗ ἐλάλει αὐτοῖς.
Jdt:14:8 καί νῦν ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:14:8 I też, nawet, mianowicie Teraz By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Tyleż/wiele jak By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być By czynić/rób Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By wychodzić Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mówić On/ona/to/to samo
Jdt:14:8 kai\ nu=n a)na/ggeilo/n moi o(/sa e)poi/Esas e)n tai=s E(me/rais tau/tais. kai\ a)pE/ggeilen au)tO=| *ioudiT e)n me/sO| tou= laou= pa/nta, o(/sa E)=n pepoiEkui=a a)f’ E(=s E(me/ras e)XE=lTen e(/Os ou(= e)la/lei au)toi=s.
Jdt:14:8 kai nyn anangeilon moi hosa epoiEsas en tais hEmerais tautais. kai apEngeilen autO iudiT en mesO tu lau panta, hosa En pepoiEkyia af’ hEs hEmeras eXElTen heOs hu elalei autois.
Jdt:14:8 C D VA_AAD2S RP_DS A1_APN VAI_AAI2S P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF C VAI_AAI3S RD_DSM N_NSF P A1_DSN RA_GSM N2_GSM A3_APN A1_NPN V9_IAI3S VX_XAPNPN P RR_GSF N1A_GSF VBI_AAI3S P RR_GSF V2I_IAI3S RD_DPM
Jdt:14:8 and also, even, namely now to proclaim proclaim, report I as much/many as to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to report – to report or tell. he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the people every all, each, every, the whole of as much/many as to be to do/make from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to come out until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to speak he/she/it/same
Jdt:14:8 and now do-PROCLAIM-you(sg)! me (dat) as much/many as (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) these (dat) and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed him/it/same (dat)   in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) people (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was having DO/MAKE-ed (nom|voc) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) he/she/it-COME-ed-OUT until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-SPEAK-ing them/same (dat)
Jdt:14:8 Jdt_14:8_1 Jdt_14:8_2 Jdt_14:8_3 Jdt_14:8_4 Jdt_14:8_5 Jdt_14:8_6 Jdt_14:8_7 Jdt_14:8_8 Jdt_14:8_9 Jdt_14:8_10 Jdt_14:8_11 Jdt_14:8_12 Jdt_14:8_13 Jdt_14:8_14 Jdt_14:8_15 Jdt_14:8_16 Jdt_14:8_17 Jdt_14:8_18 Jdt_14:8_19 Jdt_14:8_20 Jdt_14:8_21 Jdt_14:8_22 Jdt_14:8_23 Jdt_14:8_24 Jdt_14:8_25 Jdt_14:8_26 Jdt_14:8_27 Jdt_14:8_28 Jdt_14:8_29 Jdt_14:8_30
Jdt:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:9 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλοῦσα, ἠλάλαξεν ὁ λαὸς φωνῇ μεγάλῃ καὶ ἔδωκεν φωνὴν εὐφρόσυνον ἐν τῇ πόλει αὐτῶν.
Jdt:14:9 And when she had left off speaking, the people shouted with a loud voice, and made a joyful noise in their city. (Judith 14:9 Brenton)
Jdt:14:9 A gdy ona przestała mówić, lud zaczął wołać donośnym głosem i całe miasto zaczęło rozbrzmiewać radosnymi okrzykami. (Jdt 14:9 BT_4)
Jdt:14:9 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλοῦσα, ἠλάλαξεν λαὸς φωνῇ μεγάλῃ καὶ ἔδωκεν φωνὴν εὐφρόσυνον ἐν τῇ πόλει αὐτῶν.
Jdt:14:9 ὡς δέ παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἀλαλάζω (αλαλαζ-, αλαλαξ-, αλαλαξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ   ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:14:9 Jak/jak zaś By przestawać By mówić By wyć Ludzie Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki I też, nawet, mianowicie By dawać Dźwięku/głos płacze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo
Jdt:14:9 O(s de\ e)pau/sato lalou=sa, E)la/laXen o( lao\s fOnE=| mega/lE| kai\ e)/dOken fOnE\n eu)fro/sunon e)n tE=| po/lei au)tO=n.
Jdt:14:9 hOs de epausato lalusa, ElalaXen ho laos fOnE megalE kai edOken fOnEn eufrosynon en tE polei autOn.
Jdt:14:9 C x VAI_AMI3S V2_PAPNSF VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N1_DSF A1_DSF C VAI_AAI3S N1_ASF A1B_ASF P RA_DSF N3I_DSF RD_GPM
Jdt:14:9 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to cease to speak to ululate the people sound/voice cries; to sound great and also, even, namely to give sound/voice cries ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city he/she/it/same
Jdt:14:9 as/like Yet he/she/it-was-CEASE-ed while SPEAK-ing (nom|voc) he/she/it-ULULATE-ed the (nom) people (nom) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) and he/she/it-GIVE-ed sound/voice (acc)   in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) them/same (gen)
Jdt:14:9 Jdt_14:9_1 Jdt_14:9_2 Jdt_14:9_3 Jdt_14:9_4 Jdt_14:9_5 Jdt_14:9_6 Jdt_14:9_7 Jdt_14:9_8 Jdt_14:9_9 Jdt_14:9_10 Jdt_14:9_11 Jdt_14:9_12 Jdt_14:9_13 Jdt_14:9_14 Jdt_14:9_15 Jdt_14:9_16 Jdt_14:9_17
Jdt:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:10 ἰδὼν δὲ Αχιωρ πάντα, ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ, ἐπίστευσεν τῷ θεῷ σφόδρα καὶ περιετέμετο τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ καὶ προσετέθη εἰς τὸν οἶκον Ισραηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Jdt:14:10 And when Achior had seen all that the God of Israel had done, he believed in God greatly, and circumcised the flesh of his foreskin, and was joined unto the house of Israel unto this day. (Judith 14:10 Brenton)
Jdt:14:10 A Achior widząc to wszystko, co uczynił Bóg Izraela, uwierzył bardzo mocno w Niego, poddał się obrzezaniu i został przyłączony do domu Izraela aż po dzień dzisiejszy. (Jdt 14:10 BT_4)
Jdt:14:10 ἰδὼν δὲ Αχιωρ πάντα, ὅσα ἐποίησεν θεὸς τοῦ Ισραηλ, ἐπίστευσεν τῷ θεῷ σφόδρα καὶ περιετέμετο τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ καὶ προσετέθη εἰς τὸν οἶκον Ισραηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Jdt:14:10 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σφόδρα καί περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jdt:14:10 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Bóg  Izrael By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Bóg  Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By obrzezać Ciało {Mięso} Napletek napletek; zwykle, państwo mienia napletka: Nieobrzezanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dodawać do Do (+przyspieszenie) Dom Izrael Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jdt:14:10 i)dO\n de\ *aCHiOr pa/nta, o(/sa e)poi/Esen o( Teo\s tou= *israEl, e)pi/steusen tO=| TeO=| sfo/dra kai\ periete/meto tE\n sa/rka tE=s a)krobusti/as au)tou= kai\ prosete/TE ei)s to\n oi)=kon *israEl e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
Jdt:14:10 idOn de aCHiOr panta, hosa epoiEsen ho Teos tu israEl, episteusen tO TeO sfodra kai perietemeto tEn sarka tEs akrobystias autu kai proseteTE eis ton oikon israEl heOs tEs hEmeras tautEs.
Jdt:14:10 VB_AAPNSM x N_NSM A3_APN A1_APN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM D C VBI_AMI3S RA_ASF N3K_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C VCI_API3S P RA_ASM N2_ASM N_GSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Jdt:14:10 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make the god [see theology] the Israel to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with the god [see theology] vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to circumcise the flesh the foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision he/she/it/same and also, even, namely to add to into (+acc) the house Israel until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jdt:14:10 upon SEE-ing (nom) Yet   all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) god (nom) the (gen) Israel (indecl) he/she/it-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH the (dat) god (dat) vehement, and he/she/it-was-CIRCUMCISE-ed the (acc) flesh (acc) the (gen) foreskin (gen), foreskins (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-ADD-ed-TO into (+acc) the (acc) house (acc) Israel (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
Jdt:14:10 Jdt_14:10_1 Jdt_14:10_2 Jdt_14:10_3 Jdt_14:10_4 Jdt_14:10_5 Jdt_14:10_6 Jdt_14:10_7 Jdt_14:10_8 Jdt_14:10_9 Jdt_14:10_10 Jdt_14:10_11 Jdt_14:10_12 Jdt_14:10_13 Jdt_14:10_14 Jdt_14:10_15 Jdt_14:10_16 Jdt_14:10_17 Jdt_14:10_18 Jdt_14:10_19 Jdt_14:10_20 Jdt_14:10_21 Jdt_14:10_22 Jdt_14:10_23 Jdt_14:10_24 Jdt_14:10_25 Jdt_14:10_26 Jdt_14:10_27 Jdt_14:10_28 Jdt_14:10_29 Jdt_14:10_30 Jdt_14:10_31
Jdt:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:11 Ἡνίκα δὲ ὁ ὄρθρος ἀνέβη, καὶ ἐκρέμασαν τὴν κεφαλὴν Ολοφέρνου ἐκ τοῦ τείχους, καὶ ἀνέλαβεν πᾶς ἀνὴρ τὰ ὅπλα αὐτοῦ καὶ ἐξήλθοσαν κατὰ σπείρας ἐπὶ τὰς ἀναβάσεις τοῦ ὄρους.
Jdt:14:11 And as soon as the morning arose, they hanged the head of Holofernes upon the wall, and every man took his weapons, and they went forth by bands unto the straits of the mountain. (Judith 14:11 Brenton)
Jdt:14:11 A skoro tylko ukazała się zorza i wywieszono głowę Holofernesa na murach, wszyscy mężczyźni chwycili za broń i ruszyli oddziałami w stronę wejść na górę. (Jdt 14:11 BT_4)
Jdt:14:11 Ἡνίκα δὲ ὄρθρος ἀνέβη, καὶ ἐκρέμασαν τὴν κεφαλὴν Ολοφέρνου ἐκ τοῦ τείχους, καὶ ἀνέλαβεν πᾶς ἀνὴρ τὰ ὅπλα αὐτοῦ καὶ ἐξήλθοσαν κατὰ σπείρας ἐπὶ τὰς ἀναβάσεις τοῦ ὄρους.
Jdt:14:11 ἡνίκα δέ ὁ ἡ τό ὄρθρος, -ου, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ   ἐκ ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατά σπεῖρα, -ης, ἡ; σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Jdt:14:11 Kiedy zaś Świtaj By podnosić I też, nawet, mianowicie Do przeczulonego zawieszany Głowa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ściana I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym ???; by siać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź
Jdt:14:11 *(Eni/ka de\ o( o)/rTros a)ne/bE, kai\ e)kre/masan tE\n kefalE\n *olofe/rnou e)k tou= tei/CHous, kai\ a)ne/laben pa=s a)nE\r ta\ o(/pla au)tou= kai\ e)XE/lTosan kata\ spei/ras e)pi\ ta\s a)naba/seis tou= o)/rous.
Jdt:14:11 hEnika de ho orTros anebE, kai ekremasan tEn kefalEn olofernu ek tu teiCHus, kai anelaben pas anEr ta hopla autu kai eXElTosan kata speiras epi tas anabaseis tu orus.
Jdt:14:11 D x RA_NSM N2_NSM VZI_AAI3S C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF N1M_GSM P RA_GSN N3E_GSN C VBI_AAI3S A3_NSM N3_NSM RA_APN N2N_APN RD_GSM C VBI_AAI3P P N1A_APF P RA_APF N3I_APF RA_GSN N3E_GSN
Jdt:14:11 when δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the dawn to ascend and also, even, namely to hung up suspended the head ć out of (+gen) ἐξ before vowels the wall and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the implement he/she/it/same and also, even, namely to come out down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ???; to sow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the mount
Jdt:14:11 when Yet the (nom) dawn (nom) he/she/it-ASCEND-ed and they-HUNG UP-ed the (acc) head (acc)   out of (+gen) the (gen) wall (gen) and he/she/it-TAKE UP-ed every (nom|voc) man, husband (nom) the (nom|acc) implements (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and they-COME-ed-OUT down/according to/as per (+acc), against (+gen) ???s (acc); upon SOW-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) mount (gen)
Jdt:14:11 Jdt_14:11_1 Jdt_14:11_2 Jdt_14:11_3 Jdt_14:11_4 Jdt_14:11_5 Jdt_14:11_6 Jdt_14:11_7 Jdt_14:11_8 Jdt_14:11_9 Jdt_14:11_10 Jdt_14:11_11 Jdt_14:11_12 Jdt_14:11_13 Jdt_14:11_14 Jdt_14:11_15 Jdt_14:11_16 Jdt_14:11_17 Jdt_14:11_18 Jdt_14:11_19 Jdt_14:11_20 Jdt_14:11_21 Jdt_14:11_22 Jdt_14:11_23 Jdt_14:11_24 Jdt_14:11_25 Jdt_14:11_26 Jdt_14:11_27 Jdt_14:11_28 Jdt_14:11_29
Jdt:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:12 οἱ δὲ υἱοὶ Ασσουρ ὡς εἶδον αὐτούς, διέπεμψαν ἐπὶ τοὺς ἡγουμένους αὐτῶν· οἱ δὲ ἦλθον ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ χιλιάρχους καὶ ἐπὶ πάντα ἄρχοντα αὐτῶν.
Jdt:14:12 But when the Assyrians saw them, they sent to their leaders, which came to their captains and tribunes, and to every one of their rulers. (Judith 14:12 Brenton)
Jdt:14:12 Gdy tylko ich spostrzegli Asyryjczycy, rozesłali gońców do swych dowódców. Ci zaś poszli do swych wodzów i tysiączników, i do wszystkich swoich zwierzchników. (Jdt 14:12 BT_4)
Jdt:14:12 οἱ δὲ υἱοὶ Ασσουρ ὡς εἶδον αὐτούς, διέπεμψαν ἐπὶ τοὺς ἡγουμένους αὐτῶν· οἱ δὲ ἦλθον ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ χιλιάρχους καὶ ἐπὶ πάντα ἄρχοντα αὐτῶν.
Jdt:14:12 ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὡς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐπί ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) καί χιλί·αρχος, -ου, ὁ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:14:12 zaś Syn Jak/jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By uważać On/ona/to/to samo zaś By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym stategist I też, nawet, mianowicie Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo
Jdt:14:12 oi( de\ ui(oi\ *assour O(s ei)=don au)tou/s, die/pemPSan e)pi\ tou\s E(goume/nous au)tO=n· oi( de\ E)=lTon e)pi\ tou\s stratEgou\s kai\ CHilia/rCHous kai\ e)pi\ pa/nta a)/rCHonta au)tO=n.
Jdt:14:12 hoi de hyioi assur hOs eidon autus, diepemPSan epi tus hEgumenus autOn· hoi de ElTon epi tus stratEgus kai CHiliarCHus kai epi panta arCHonta autOn.
Jdt:14:12 RA_NPM x N2_NPM N_GSM C VBI_AAI3P RD_APM VAI_AAI3P P RA_APM V2_PMPAPM RD_GPM RA_NPM x VBI_AAI3P P RA_APM N2_APM C N2_APM C P A3_ASM N3_ASM RD_GPM
Jdt:14:12 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son ć as/like to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to deem he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the stategist and also, even, namely chiliarch [leader of a thousand soldiers] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of ruler; to begin he/she/it/same
Jdt:14:12 the (nom) Yet sons (nom|voc)   as/like I-SEE-ed, they-SEE-ed them/same (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-DEEM-ed (acc) them/same (gen) the (nom) Yet I-COME-ed, they-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) stategists (acc) and chiliarchs (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
Jdt:14:12 Jdt_14:12_1 Jdt_14:12_2 Jdt_14:12_3 Jdt_14:12_4 Jdt_14:12_5 Jdt_14:12_6 Jdt_14:12_7 Jdt_14:12_8 Jdt_14:12_9 Jdt_14:12_10 Jdt_14:12_11 Jdt_14:12_12 Jdt_14:12_13 Jdt_14:12_14 Jdt_14:12_15 Jdt_14:12_16 Jdt_14:12_17 Jdt_14:12_18 Jdt_14:12_19 Jdt_14:12_20 Jdt_14:12_21 Jdt_14:12_22 Jdt_14:12_23 Jdt_14:12_24 Jdt_14:12_25
Jdt:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:13 καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν σκηνὴν Ολοφέρνου καὶ εἶπαν τῷ ὄντι ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ Ἔγειρον δὴ τὸν κύριον ἡμῶν, ὅτι ἐτόλμησαν οἱ δοῦλοι καταβαίνειν ἐφ’ ἡμᾶς εἰς πόλεμον, ἵνα ἐξολεθρευθῶσιν εἰς τέλος.
Jdt:14:13 So they came to Holofernes' tent, and said to him that had the charge of all his things, Waken now our lord: for the slaves have been bold to come down against us to battle, that they may be utterly destroyed. (Judith 14:13 Brenton)
Jdt:14:13 A oni przybyli do namiotu Holofernesa i powiedzieli zarządcy całego jego mienia: «Zbudźże pana naszego, bo niewolnicy odważyli się wystąpić przeciwko nam do walki, aby zginąć doszczętnie». (Jdt 14:13 BT_4)
Jdt:14:13 καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν σκηνὴν Ολοφέρνου καὶ εἶπαν τῷ ὄντι ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ Ἔγειρον δὴ τὸν κύριον ἡμῶν, ὅτι ἐτόλμησαν οἱ δοῦλοι καταβαίνειν ἐφ’ ἡμᾶς εἰς πόλεμον, ἵνα ἐξολεθρευθῶσιν εἰς τέλος.
Jdt:14:13 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) δή ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι τολμάω (τολμ(α)-, τολμη·σ-, τολμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἵνα ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό
Jdt:14:13 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo By podnosić się Naprawdę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Ponieważ/tamto By śmieć Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] żeby / ażeby / bo By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie)
Jdt:14:13 kai\ parege/nonto e)pi\ tE\n skEnE\n *olofe/rnou kai\ ei)=pan tO=| o)/nti e)pi\ pa/ntOn tO=n au)tou= *)/egeiron dE\ to\n ku/rion E(mO=n, o(/ti e)to/lmEsan oi( dou=loi katabai/nein e)f’ E(ma=s ei)s po/lemon, i(/na e)XoleTreuTO=sin ei)s te/los.
Jdt:14:13 kai paregenonto epi tEn skEnEn olofernu kai eipan tO onti epi pantOn tOn autu egeiron dE ton kyrion hEmOn, hoti etolmEsan hoi duloi katabainein ef’ hEmas eis polemon, hina eXoleTreuTOsin eis telos.
Jdt:14:13 C VBI_AMI3P P RA_ASF N1_ASF N1M_GSM C VAI_AAI3P RA_DSM V9_PAPDSM P A3_GPN RA_GPN RD_GSM VA_AAD2S x RA_ASM N2_ASM RP_GP C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM V1_PAN P RP_AP P N2_ASM C VC_APS3P P N3E_ASN
Jdt:14:13 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth ć and also, even, namely to say/tell the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the he/she/it/same to rise indeed the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I because/that to dare the slave; servile; to enslave to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I into (+acc) war [see polemic] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination into (+acc) end (event, consummation)
Jdt:14:13 and they-were-COME-ed-INTO-BEING upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) tent (acc)   and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (dat) while being (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (gen) the (gen) him/it/same (gen) do-RISE-you(sg)!, while RISE-ing (nom|acc|voc, voc) indeed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen) because/that they-DARE-ed the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) to-be-GO DOWN-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) into (+acc) war (acc) so that / in order to /because they-should-be-DESTROY UTTERLY-ed into (+acc) end (nom|acc|voc)
Jdt:14:13 Jdt_14:13_1 Jdt_14:13_2 Jdt_14:13_3 Jdt_14:13_4 Jdt_14:13_5 Jdt_14:13_6 Jdt_14:13_7 Jdt_14:13_8 Jdt_14:13_9 Jdt_14:13_10 Jdt_14:13_11 Jdt_14:13_12 Jdt_14:13_13 Jdt_14:13_14 Jdt_14:13_15 Jdt_14:13_16 Jdt_14:13_17 Jdt_14:13_18 Jdt_14:13_19 Jdt_14:13_20 Jdt_14:13_21 Jdt_14:13_22 Jdt_14:13_23 Jdt_14:13_24 Jdt_14:13_25 Jdt_14:13_26 Jdt_14:13_27 Jdt_14:13_28 Jdt_14:13_29 Jdt_14:13_30 Jdt_14:13_31 Jdt_14:13_32
Jdt:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:14 καὶ εἰσῆλθεν Βαγώας καὶ ἔκρουσε τὴν αὐλαίαν τῆς σκηνῆς· ὑπενόει γὰρ καθεύδειν αὐτὸν μετὰ Ιουδιθ.
Jdt:14:14 Then went in Bagoas, and knocked at the door of the tent; for he thought that he had slept with Judith. (Judith 14:14 Brenton)
Jdt:14:14 Wtedy wszedł Bagoas i zaklaskał w dłonie przed zasłoną namiotu, sądząc, że Holofernes śpi z Judytą. (Jdt 14:14 BT_4)
Jdt:14:14 καὶ εἰσῆλθεν Βαγώας καὶ ἔκρουσε τὴν αὐλαίαν τῆς σκηνῆς· ὑπενόει γὰρ καθεύδειν αὐτὸν μετὰ Ιουδιθ.
Jdt:14:14 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί κρούω (κρου-, -, κρου·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὑπο·νοέω (υπο+νο(ε)-, υπο+νοη·σ-, υπο+νοη·σ-, -, -, -) γάρ καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μετά  
Jdt:14:14 I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By uderzać strajk, melodię dzwonów; tocz się grzmotu; (v. ja.) By odwoływać się Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By podejrzewać Dla odtąd, jak Do spania do spać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym
Jdt:14:14 kai\ ei)sE=lTen *bagO/as kai\ e)/krouse tE\n au)lai/an tE=s skEnE=s· u(peno/ei ga\r kaTeu/dein au)to\n meta\ *ioudiT.
Jdt:14:14 kai eisElTen bagOas kai ekruse tEn aulaian tEs skEnEs· hypenoei gar kaTeudein auton meta iudiT.
Jdt:14:14 C VBI_AAI3S N1T_NSM C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF V2I_IAI3S x V1_PAN RD_ASM P N_GSF
Jdt:14:14 and also, even, namely to enter ć and also, even, namely to knock strike, peal; roll of thunder; (v. i.) To appeal the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to suspect for since, as to sleeping to be sleeping he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć
Jdt:14:14 and he/she/it-ENTER-ed   and he/she/it-KNOCK-ed the (acc)   the (gen) tent (gen) he/she/it-was-SUSPECT-ing for to-be-SLEEPING-ing him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen)  
Jdt:14:14 Jdt_14:14_1 Jdt_14:14_2 Jdt_14:14_3 Jdt_14:14_4 Jdt_14:14_5 Jdt_14:14_6 Jdt_14:14_7 Jdt_14:14_8 Jdt_14:14_9 Jdt_14:14_10 Jdt_14:14_11 Jdt_14:14_12 Jdt_14:14_13 Jdt_14:14_14 Jdt_14:14_15
Jdt:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:15 ὡς δ’ οὐθεὶς ἐπήκουσεν, διαστείλας εἰσῆλθεν εἰς τὸν κοιτῶνα καὶ εὗρεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς χελωνίδος ἐρριμμένον νεκρόν, καὶ ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἀφῄρητο ἀπ’ αὐτοῦ.
Jdt:14:15 But because none answered, he opened it, and went into the bedchamber, and found him cast upon the floor dead, and his head was taken from him. (Judith 14:15 Brenton)
Jdt:14:15 Ponieważ jednak nikt go nie usłyszał, odsunął zasłonę i wszedł do sypialni, i znalazł go martwego, rzuconego na podnóżku, a głowę miał odciętą. (Jdt 14:15 BT_4)
Jdt:14:15 ὡς δ’ οὐθεὶς ἐπήκουσεν, διαστείλας εἰσῆλθεν εἰς τὸν κοιτῶνα καὶ εὗρεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς χελωνίδος ἐρριμμένον νεκρόν, καὶ κεφαλὴ αὐτοῦ ἀφῄρητο ἀπ’ αὐτοῦ.
Jdt:14:15 ὡς δέ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό κοιτών, -ῶνος, ὁ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό   ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) νεκρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:14:15 Jak/jak zaś Nie jeden (nic, nikt) By słyszeć Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) By wchodzić Do (+przyspieszenie) Sypialnia I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Martwo {Całkowicie} I też, nawet, mianowicie Głowa On/ona/to/to samo By pozbawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jdt:14:15 O(s d’ ou)Tei\s e)pE/kousen, diastei/las ei)sE=lTen ei)s to\n koitO=na kai\ eu(=ren au)to\n e)pi\ tE=s CHelOni/dos e)rrimme/non nekro/n, kai\ E( kefalE\ au)tou= a)fE/|rEto a)p’ au)tou=.
Jdt:14:15 hOs d’ uTeis epEkusen, diasteilas eisElTen eis ton koitOna kai heuren auton epi tEs CHelOnidos errimmenon nekron, kai hE kefalE autu afErEto ap’ autu.
Jdt:14:15 C x A3N_NSM VAI_AAI3S VA_AAPNSM VBI_AAI3S P RA_ASM N3W_ASM C VB_AAI3S RD_ASM P RA_GSF N3D_GSF VP_XPPASM N2_ASM C RA_NSF N1_NSF RD_GSM VM_YMI3S P RD_GSM
Jdt:14:15 as/like δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not one (nothing, no one) to hear to ??? (restrict, isolate, distinct) to enter into (+acc) the bedroom and also, even, namely to find he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć to toss/fling/dump dead and also, even, namely the head he/she/it/same to deprive from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jdt:14:15 as/like Yet not one (nom) he/she/it-HEAR-ed upon ???-ing (nom|voc) he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) bedroom (acc) and he/she/it-FIND-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   having-been-TOSS/FLING/DUMP-ed (acc, nom|acc|voc) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) head (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-had-been-DEPRIVE-ed! away from (+gen) him/it/same (gen)
Jdt:14:15 Jdt_14:15_1 Jdt_14:15_2 Jdt_14:15_3 Jdt_14:15_4 Jdt_14:15_5 Jdt_14:15_6 Jdt_14:15_7 Jdt_14:15_8 Jdt_14:15_9 Jdt_14:15_10 Jdt_14:15_11 Jdt_14:15_12 Jdt_14:15_13 Jdt_14:15_14 Jdt_14:15_15 Jdt_14:15_16 Jdt_14:15_17 Jdt_14:15_18 Jdt_14:15_19 Jdt_14:15_20 Jdt_14:15_21 Jdt_14:15_22 Jdt_14:15_23 Jdt_14:15_24
Jdt:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:16 καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ μετὰ κλαυθμοῦ καὶ στεναγμοῦ καὶ βοῆς ἰσχυρᾶς καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.
Jdt:14:16 Therefore he cried with a loud voice, with weeping, and sighing, and a mighty cry, and rent his garments. (Judith 14:16 Brenton)
Jdt:14:16 Wtedy donośnie zawołał, zaczął płakać, narzekać i jęczeć ogromnie i rozdarł swoje szaty. (Jdt 14:16 BT_4)
Jdt:14:16 καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ μετὰ κλαυθμοῦ καὶ στεναγμοῦ καὶ βοῆς ἰσχυρᾶς καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.
Jdt:14:16 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α μετά κλαυθμός, -οῦ, ὁ καί στεναγμός, -οῦ, ὁ καί βοή, -ῆς, ἡ ἰσχυρός -ά -όν καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:14:16 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Płacz I też, nawet, mianowicie Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. I też, nawet, mianowicie Krzyk {Aukcja} Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo
Jdt:14:16 kai\ e)bo/Esen fOnE=| mega/lE| meta\ klauTmou= kai\ stenagmou= kai\ boE=s i)sCHura=s kai\ die/rrEXen ta\ i(ma/tia au)tou=.
Jdt:14:16 kai eboEsen fOnE megalE meta klauTmu kai stenagmu kai boEs isCHyras kai dierrEXen ta himatia autu.
Jdt:14:16 C VAI_AAI3S N1_DSF A1_DSF P N2_GSM C N2_GSM C N1_GSF A1A_GSF C VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM
Jdt:14:16 and also, even, namely to bellow sound/voice cries; to sound great after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing crying and also, even, namely groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. and also, even, namely outcry mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the clothing garment, cloak he/she/it/same
Jdt:14:16 and he/she/it-BELLOW-ed sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) after (+acc), with (+gen) crying (gen) and groan (gen) and outcry (gen) mighty ([Adj] acc, gen) and he/she/it-RUPTURE-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jdt:14:16 Jdt_14:16_1 Jdt_14:16_2 Jdt_14:16_3 Jdt_14:16_4 Jdt_14:16_5 Jdt_14:16_6 Jdt_14:16_7 Jdt_14:16_8 Jdt_14:16_9 Jdt_14:16_10 Jdt_14:16_11 Jdt_14:16_12 Jdt_14:16_13 Jdt_14:16_14 Jdt_14:16_15 Jdt_14:16_16
Jdt:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:17 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν σκηνήν, οὗ ἦν Ιουδιθ καταλύουσα, καὶ οὐχ εὗρεν αὐτήν· καὶ ἐξεπήδησεν εἰς τὸν λαὸν καὶ ἐβόησεν
Jdt:14:17 After he went into the tent where Judith lodged: and when he found her not, he leaped out to the people, and cried, (Judith 14:17 Brenton)
Jdt:14:17 Potem wszedł do namiotu, gdzie mieszkała Judyta, ale jej nie znalazł. Wtedy wybiegł przed zgromadzonych i zawołał: (Jdt 14:17 BT_4)
Jdt:14:17 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν σκηνήν, οὗ ἦν Ιουδιθ καταλύουσα, καὶ οὐχ εὗρεν αὐτήν· καὶ ἐξεπήδησεν εἰς τὸν λαὸν καὶ ἐβόησεν
Jdt:14:17 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·πηδάω (εκ+πηδ(α)-, εκ+πηδη·σ-, εκ+πηδη·σ-, εκ+πεπηδη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-)
Jdt:14:17 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By być By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By gnać Do (+przyspieszenie) Ludzie I też, nawet, mianowicie By ryczeć
Jdt:14:17 kai\ ei)sE=lTen ei)s tE\n skEnE/n, ou(= E)=n *ioudiT katalu/ousa, kai\ ou)CH eu(=ren au)tE/n· kai\ e)XepE/dEsen ei)s to\n lao\n kai\ e)bo/Esen
Jdt:14:17 kai eisElTen eis tEn skEnEn, hu En iudiT katalyusa, kai uCH heuren autEn· kai eXepEdEsen eis ton laon kai eboEsen
Jdt:14:17 C VBI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF D V9_IAI3S N_NSF V1_PAPNSF C D VB_AAI3S RD_ASF C VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S
Jdt:14:17 and also, even, namely to enter into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to be ć to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find he/she/it/same and also, even, namely to rush into (+acc) the people and also, even, namely to bellow
Jdt:14:17 and he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) tent (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was   while ABOLISH-ing (nom|voc) and not he/she/it-FIND-ed her/it/same (acc) and he/she/it-RUSH-ed into (+acc) the (acc) people (acc) and he/she/it-BELLOW-ed
Jdt:14:17 Jdt_14:17_1 Jdt_14:17_2 Jdt_14:17_3 Jdt_14:17_4 Jdt_14:17_5 Jdt_14:17_6 Jdt_14:17_7 Jdt_14:17_8 Jdt_14:17_9 Jdt_14:17_10 Jdt_14:17_11 Jdt_14:17_12 Jdt_14:17_13 Jdt_14:17_14 Jdt_14:17_15 Jdt_14:17_16 Jdt_14:17_17 Jdt_14:17_18 Jdt_14:17_19 Jdt_14:17_20
Jdt:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:18 Ἠθέτησαν οἱ δοῦλοι, ἐποίησεν αἰσχύνην μία γυνὴ τῶν Εβραίων εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονοσορ· ὅτι ἰδοὺ Ολοφέρνης χαμαί, καὶ ἡ κεφαλὴ οὐκ ἔστιν ἐπ’ αὐτῷ.
Jdt:14:18 These slaves have dealt treacherously; one woman of the Hebrews hath brought shame upon the house of king Nabuchodonosor: for, behold, Holofernes lieth upon the ground without a head. (Judith 14:18 Brenton)
Jdt:14:18 «Przewrotnie postąpili niewolnicy, hańbą okryła dom króla Nabuchodonozora jedna hebrajska kobieta. Holofernes leży na ziemi, i to bez głowy». (Jdt 14:18 BT_4)
Jdt:14:18 Ἠθέτησαν οἱ δοῦλοι, ἐποίησεν αἰσχύνην μία γυνὴ τῶν Εβραίων εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονοσορ· ὅτι ἰδοὺ Ολοφέρνης χαμαί, καὶ κεφαλὴ οὐκ ἔστιν ἐπ’ αὐτῷ.
Jdt:14:18 ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αἰσχύνη, -ης, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   χαμαί καί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:14:18 By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić By czynić/rób ??? Jeden Kobiety/żona Hebrajski Do (+przyspieszenie) Dom Król Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na gruncie I też, nawet, mianowicie Głowa ??? Przed przydechem mocnym By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jdt:14:18 *)ETe/tEsan oi( dou=loi, e)poi/Esen ai)sCHu/nEn mi/a gunE\ tO=n *ebrai/On ei)s to\n oi)=kon tou= basile/Os *nabouCHodonosor· o(/ti i)dou\ *olofe/rnEs CHamai/, kai\ E( kefalE\ ou)k e)/stin e)p’ au)tO=|.
Jdt:14:18 ETetEsan hoi duloi, epoiEsen aisCHynEn mia gynE tOn ebraiOn eis ton oikon tu basileOs nabuCHodonosor· hoti idu olofernEs CHamai, kai hE kefalE uk estin ep’ autO.
Jdt:14:18 VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM VAI_AAI3S N1_ASF A1A_NSF N3K_NSF RA_GPM N2_GPM P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM N_GSM C I N1M_NSM D C RA_NSF N1_NSF D V9_PAI3S P RD_DSM
Jdt:14:18 to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] the slave; servile; to enslave to do/make ??? one woman/wife the Hebrew into (+acc) the house the king ć because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć on the ground and also, even, namely the head οὐχ before rough breathing to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jdt:14:18 they-REPUDIATE-ed the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) he/she/it-DO/MAKE-ed ??? (acc) one (nom) woman/wife (nom) the (gen) Hebrews (gen) into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) king (gen)   because/that be-you(sg)-SEE-ed!   on the ground and the (nom) head (nom|voc) not he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat)
Jdt:14:18 Jdt_14:18_1 Jdt_14:18_2 Jdt_14:18_3 Jdt_14:18_4 Jdt_14:18_5 Jdt_14:18_6 Jdt_14:18_7 Jdt_14:18_8 Jdt_14:18_9 Jdt_14:18_10 Jdt_14:18_11 Jdt_14:18_12 Jdt_14:18_13 Jdt_14:18_14 Jdt_14:18_15 Jdt_14:18_16 Jdt_14:18_17 Jdt_14:18_18 Jdt_14:18_19 Jdt_14:18_20 Jdt_14:18_21 Jdt_14:18_22 Jdt_14:18_23 Jdt_14:18_24 Jdt_14:18_25 Jdt_14:18_26
Jdt:14:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:14:19 ὡς δὲ ἤκουσαν ταῦτα τὰ ῥήματα οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως Ασσουρ, τοὺς χιτῶνας αὐτῶν διέρρηξαν, καὶ ἐταράχθη αὐτῶν ἡ ψυχὴ σφόδρα, καὶ ἐγένετο αὐτῶν κραυγὴ καὶ βοὴ μεγάλη σφόδρα ἐν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς.
Jdt:14:19 When the captains of the Assyrians' army heard these words, they rent their coats and their minds were wonderfully troubled, and there was a cry and a very great noise throughout the camp. (Judith 14:19 Brenton)
Jdt:14:19 Usłyszawszy te słowa dowódcy asyryjskich sił zbrojnych rozdarli swoje szaty i przerazili się. I powstał między nimi w obozie wielki krzyk i nawoływania. (Jdt 14:19 BT_4)
Jdt:14:19 ὡς δὲ ἤκουσαν ταῦτα τὰ ῥήματα οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως Ασσουρ, τοὺς χιτῶνας αὐτῶν διέρρηξαν, καὶ ἐταράχθη αὐτῶν ψυχὴ σφόδρα, καὶ ἐγένετο αὐτῶν κραυγὴ καὶ βοὴ μεγάλη σφόδρα ἐν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς.
Jdt:14:19 ὡς δέ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ   ὁ ἡ τό χιτών, -ῶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σφόδρα καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κραυγή, -ῆς, ἡ καί βοή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σφόδρα ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Jdt:14:19 Jak/jak zaś By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Władca; by zaczynać się Zdolność Długo opasywany tuniki kaftan, długo opasywał tunika, gabardyna, stanik, sutanna On/ona/to/to samo By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się On/ona/to/to samo Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Płacz krzyk (????????) I też, nawet, mianowicie Krzyk {Aukcja} Wielki Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Obozu obóz, koszary, armia
Jdt:14:19 O(s de\ E)/kousan tau=ta ta\ r(E/mata oi( a)/rCHontes tE=s duna/meOs *assour, tou\s CHitO=nas au)tO=n die/rrEXan, kai\ e)tara/CHTE au)tO=n E( PSuCHE\ sfo/dra, kai\ e)ge/neto au)tO=n kraugE\ kai\ boE\ mega/lE sfo/dra e)n me/sO| tE=s parembolE=s.
Jdt:14:19 hOs de Ekusan tauta ta rEmata hoi arCHontes tEs dynameOs assur, tus CHitOnas autOn dierrEXan, kai etaraCHTE autOn hE PSyCHE sfodra, kai egeneto autOn kraugE kai boE megalE sfodra en mesO tEs parembolEs.
Jdt:14:19 C x VAI_AAI3P RD_APN RA_APN N3M_APN RA_NPM N3_NPM RA_GSF N3I_GSF N_GSM RA_APM N3W_APM RD_GPM VAI_AAI3P C VQI_API3S RD_GPM RA_NSF N1_NSF D C VBI_AMI3S RD_GPM N1_NSF C N1_NSF A1_NSF D P A1_DSN RA_GSF N1_GSF
Jdt:14:19 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to have come I have come. I have arrived.; to hear this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the declaration statement, utterance the ruler; to begin the ability ć the long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock he/she/it/same to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir he/she/it/same the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same cry shout (κραυγάζω) and also, even, namely outcry great vehement, intense, keen, inveighingly, eager in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the camp camp, barracks, army
Jdt:14:19 as/like Yet while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed these (nom|acc) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) ability (gen)   the (acc) long belted tunics (acc) them/same (gen) they-RUPTURE-ed and he/she/it-was-UNSETTLE-ed them/same (gen) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) vehement, and he/she/it-was-BECOME-ed them/same (gen) cry (nom|voc) and outcry (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) vehement, in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) camp (gen)
Jdt:14:19 Jdt_14:19_1 Jdt_14:19_2 Jdt_14:19_3 Jdt_14:19_4 Jdt_14:19_5 Jdt_14:19_6 Jdt_14:19_7 Jdt_14:19_8 Jdt_14:19_9 Jdt_14:19_10 Jdt_14:19_11 Jdt_14:19_12 Jdt_14:19_13 Jdt_14:19_14 Jdt_14:19_15 Jdt_14:19_16 Jdt_14:19_17 Jdt_14:19_18 Jdt_14:19_19 Jdt_14:19_20 Jdt_14:19_21 Jdt_14:19_22 Jdt_14:19_23 Jdt_14:19_24 Jdt_14:19_25 Jdt_14:19_26 Jdt_14:19_27 Jdt_14:19_28 Jdt_14:19_29 Jdt_14:19_30 Jdt_14:19_31 Jdt_14:19_32 Jdt_14:19_33
Jdt:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x