Jdt:15:1 καὶ ὡς ἤκουσαν οἱ ἐν τοῖς σκηνώμασιν ὄντες, ἐξέστησαν ἐπὶ τὸ γεγονός,
Jdt:15:1 And when they that were in the tents heard, they were astonished at the thing that was done. (Judith 15:1 Brenton)
Jdt:15:1 A gdy to usłyszeli ci, którzy byli jeszcze w namiotach, zdumieli się wobec tego zdarzenia. (Jdt 15:1 BT_4)
Jdt:15:1 καὶ ὡς ἤκουσαν οἱ ἐν τοῖς σκηνώμασιν ὄντες, ἐξέστησαν ἐπὶ τὸ γεγονός,
Jdt:15:1 καί ὡς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Jdt:15:1 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mieszkanie, zamieszkiwanie By być By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Jdt:15:1 kai\ O(s E)/kousan oi( e)n toi=s skEnO/masin o)/ntes, e)Xe/stEsan e)pi\ to\ gegono/s,
Jdt:15:1 kai hOs Ekusan hoi en tois skEnOmasin ontes, eXestEsan epi to gegonos,
Jdt:15:1 C C VAI_AAI3P RA_NPM P RA_DPN N3M_DPN V9_PAPNPM VHI_AAI3P P RA_ASN VX_XAPASN
Jdt:15:1 and also, even, namely as/like to have come I have come. I have arrived.; to hear the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lodging, habitation to be to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to become become, happen
Jdt:15:1 and as/like while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) lodging, habitations (dat) while being (nom|voc) they-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) having BECOME-ed (nom|acc|voc, voc)
Jdt:15:1 Jdt_15:1_1 Jdt_15:1_2 Jdt_15:1_3 Jdt_15:1_4 Jdt_15:1_5 Jdt_15:1_6 Jdt_15:1_7 Jdt_15:1_8 Jdt_15:1_9 Jdt_15:1_10 Jdt_15:1_11 Jdt_15:1_12
Jdt:15:1 x x x x x x x x x x x x
Jdt:15:2 καὶ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτοὺς τρόμος καὶ φόβος, καὶ οὐκ ἦν ἄνθρωπος μένων κατὰ πρόσωπον τοῦ πλησίον ἔτι, ἀλλ’ ἐκχυθέντες ὁμοθυμαδὸν ἔφευγον ἐπὶ πᾶσαν ὁδὸν τοῦ πεδίου καὶ τῆς ὀρεινῆς·
Jdt:15:2 And fear and trembling fell upon them, so that there was no man that durst abide in the sight of his neighbour, but rushing out all together, they fled into every way of the plain, and of the hill country. (Judith 15:2 Brenton)
Jdt:15:2 Ogarnął ich lęk i drżenie, i nie było człowieka stojącego obok swego sąsiada, ale uciekali wszyscy po wszystkich drogach na dolinie i na górze. (Jdt 15:2 BT_4)
Jdt:15:2 καὶ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτοὺς τρόμος καὶ φόβος, καὶ οὐκ ἦν ἄνθρωπος μένων κατὰ πρόσωπον τοῦ πλησίον ἔτι, ἀλλ’ ἐκχυθέντες ὁμοθυμαδὸν ἔφευγον ἐπὶ πᾶσαν ὁδὸν τοῦ πεδίου καὶ τῆς ὀρεινῆς·
Jdt:15:2 καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό τρόμος, -ου, ὁ καί φόβος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἔτι ἀλλά ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁμοθυμαδόν φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν
Jdt:15:2 I też, nawet, mianowicie By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Drżenie I też, nawet, mianowicie Obawa [zobacz fobię] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Ludzki By pozostawać (mieszkaj) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Jeszcze/jeszcze Ale By wylewać się W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. By uciekać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Górzysta górzysta okolica, pogórze
Jdt:15:2 kai\ e)pe/pesen e)p’ au)tou\s tro/mos kai\ fo/bos, kai\ ou)k E)=n a)/nTrOpos me/nOn kata\ pro/sOpon tou= plEsi/on e)/ti, a)ll’ e)kCHuTe/ntes o(moTumado\n e)/feugon e)pi\ pa=san o(do\n tou= pedi/ou kai\ tE=s o)reinE=s·
Jdt:15:2 kai epepesen ep’ autus tromos kai fobos, kai uk En anTrOpos menOn kata prosOpon tu plEsion eti, all’ ekCHyTentes homoTymadon efeugon epi pasan hodon tu pediu kai tEs oreinEs·
Jdt:15:2 C VAI_AAI3S P RD_APM N2_NSM C N2_NSM C D V9_IAI3S N2_NSM V1_PAPNSM P N2N_ASN RA_GSM D D C VC_APPNPM D V1I_IAI3P P A1S_ASF N2_ASF RA_GSN N2N_GSN C RA_GSF N1_GSF
Jdt:15:2 and also, even, namely to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same trembling and also, even, namely fear [see phobia] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be human to remain (dwell) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the neighbor one near, close to; near yet/still but to pour out in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. to flee upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle way/road the ć and also, even, namely the mountainous mountainous region, highland
Jdt:15:2 and he/she/it-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) trembling (nom) and fear (nom) and not he/she/it-was human (nom) while REMAIN-ing (nom), going-to-REMAIN (fut ptcp) (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) yet/still but upon being-POUR-ed-OUT (nom|voc) in solidarity I-was-FLEE-ing, they-were-FLEE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) way/road (acc) the (gen)   and the (gen) mountainous ([Adj] gen)
Jdt:15:2 Jdt_15:2_1 Jdt_15:2_2 Jdt_15:2_3 Jdt_15:2_4 Jdt_15:2_5 Jdt_15:2_6 Jdt_15:2_7 Jdt_15:2_8 Jdt_15:2_9 Jdt_15:2_10 Jdt_15:2_11 Jdt_15:2_12 Jdt_15:2_13 Jdt_15:2_14 Jdt_15:2_15 Jdt_15:2_16 Jdt_15:2_17 Jdt_15:2_18 Jdt_15:2_19 Jdt_15:2_20 Jdt_15:2_21 Jdt_15:2_22 Jdt_15:2_23 Jdt_15:2_24 Jdt_15:2_25 Jdt_15:2_26 Jdt_15:2_27 Jdt_15:2_28 Jdt_15:2_29
Jdt:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:15:3 καὶ οἱ παρεμβεβληκότες ἐν τῇ ὀρεινῇ κύκλῳ Βαιτυλουα καὶ ἐτράπησαν εἰς φυγήν. καὶ τότε οἱ υἱοὶ Ισραηλ, πᾶς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐξ αὐτῶν, ἐξεχύθησαν ἐπ’ αὐτούς.
Jdt:15:3 They also that had camped in the mountains round about Bethulia fled away. Then the children of Israel, every one that was a warrior among them, rushed out upon them. (Judith 15:3 Brenton)
Jdt:15:3 Także i ci, którzy obozowali na wzgórzach wokoło Betulii, rzucili się do ucieczki. Wtedy to dopiero synowie Izraela, każdy mąż zdolny do walki, rzucili się na nich. (Jdt 15:3 BT_4)
Jdt:15:3 καὶ οἱ παρεμβεβληκότες ἐν τῇ ὀρεινῇ κύκλῳ Βαιτυλουα καὶ ἐτράπησαν εἰς φυγήν. καὶ τότε οἱ υἱοὶ Ισραηλ, πᾶς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐξ αὐτῶν, ἐξεχύθησαν ἐπ’ αὐτούς.
Jdt:15:3 καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν κύκλῳ   καί   εἰς[1] φυγή, -ῆς, ἡ καί τότε ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:15:3 I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Górzysta górzysta okolica, pogórze W kole I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Lot I też, nawet, mianowicie Wtedy Syn Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jdt:15:3 kai\ oi( parembeblEko/tes e)n tE=| o)reinE=| ku/klO| *baituloua kai\ e)tra/pEsan ei)s fugE/n. kai\ to/te oi( ui(oi\ *israEl, pa=s a)nE\r polemistE\s e)X au)tO=n, e)XeCHu/TEsan e)p’ au)tou/s.
Jdt:15:3 kai hoi parembeblEkotes en tE oreinE kyklO baitylua kai etrapEsan eis fygEn. kai tote hoi hyioi israEl, pas anEr polemistEs eX autOn, eXeCHyTEsan ep’ autus.
Jdt:15:3 C RA_NPM VX_XAPNPM P RA_DSF N1_DSF N2_DSM N_GSF C VDI_API3P P N1_ASF C D RA_NPM N2_NPM N_GSM A3_NSM N3_NSM N1M_NSM P RD_GPM VCI_API3P P RD_APM
Jdt:15:3 and also, even, namely the to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mountainous mountainous region, highland in a circle ć and also, even, namely ć into (+acc) flight and also, even, namely then the son Israel every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jdt:15:3 and the (nom) having ENCAMP-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) mountainous ([Adj] dat) in a circle   and   into (+acc) flight (acc) and then the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) every (nom|voc) man, husband (nom)   out of (+gen) them/same (gen) they-were-POUR-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Jdt:15:3 Jdt_15:3_1 Jdt_15:3_2 Jdt_15:3_3 Jdt_15:3_4 Jdt_15:3_5 Jdt_15:3_6 Jdt_15:3_7 Jdt_15:3_8 Jdt_15:3_9 Jdt_15:3_10 Jdt_15:3_11 Jdt_15:3_12 Jdt_15:3_13 Jdt_15:3_14 Jdt_15:3_15 Jdt_15:3_16 Jdt_15:3_17 Jdt_15:3_18 Jdt_15:3_19 Jdt_15:3_20 Jdt_15:3_21 Jdt_15:3_22 Jdt_15:3_23 Jdt_15:3_24 Jdt_15:3_25
Jdt:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:15:4 καὶ ἀπέστειλεν Οζιας εἰς Βαιτομασθαιμ καὶ Βηβαι καὶ Χωβαι καὶ Κωλα καὶ εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ τοὺς ἀπαγγέλλοντας ὑπὲρ τῶν συντετελεσμένων καὶ ἵνα πάντες ἐπεκχυθῶσιν τοῖς πολεμίοις εἰς τὴν ἀναίρεσιν αὐτῶν.
Jdt:15:4 Then sent Ozias to Betomasthem, and to Bebai, and Chobai, and Cola and to all the coasts of Israel, such as should tell the things that were done, and that all should rush forth upon their enemies to destroy them. (Judith 15:4 Brenton)
Jdt:15:4 A Ozjasz wysłał posłów do Baitomestaim, do Bebai, Chobai i Kola, i na całą ziemię Izraela, aby zawiadomili o tym, co się stało, i aby wszyscy ruszyli na nieprzyjaciół, i rozgromili ich. (Jdt 15:4 BT_4)
Jdt:15:4 καὶ ἀπέστειλεν Οζιας εἰς Βαιτομασθαιμ καὶ Βηβαι καὶ Χωβαι καὶ Κωλα καὶ εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ τοὺς ἀπαγγέλλοντας ὑπὲρ τῶν συντετελεσμένων καὶ ἵνα πάντες ἐπεκχυθῶσιν τοῖς πολεμίοις εἰς τὴν ἀναίρεσιν αὐτῶν.
Jdt:15:4 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ὀζίας, -ου, ὁ εἰς[1]   καί   καί   καί κῶλον, -ου, τό καί εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅριον, -ου, τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὑπέρ ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) καί ἵνα πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπ·εκ·χέω [LXX] (-, -, -, -, -, επεκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀν·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:15:4 I też, nawet, mianowicie zamawiać Uzziah Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Zwłoki I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica Izrael By informować – informować albo opowiadać. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By uzupełniać I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? Do (+przyspieszenie) Morderstwo (śmierć, morderstwo, bycie zabijane, zabijając) On/ona/to/to samo
Jdt:15:4 kai\ a)pe/steilen *oDZias ei)s *baitomasTaim kai\ *bEbai kai\ *CHObai kai\ *kOla kai\ ei)s pa=n o(/rion *israEl tou\s a)pagge/llontas u(pe\r tO=n suntetelesme/nOn kai\ i(/na pa/ntes e)pekCHuTO=sin toi=s polemi/ois ei)s tE\n a)nai/resin au)tO=n.
Jdt:15:4 kai apesteilen oDZias eis baitomasTaim kai bEbai kai CHObai kai kOla kai eis pan horion israEl tus apangellontas hyper tOn syntetelesmenOn kai hina pantes epekCHyTOsin tois polemiois eis tEn anairesin autOn.
Jdt:15:4 C VAI_AAI3S N1T_NSM P N_AS C N_AS C N_AS C N_AS C P A3_ASN N2N_ASN N_GSM RA_APM V1_PAPAPM P RA_GPN VM_XMPGPN C C A3_NPM VC_APS3P RA_DPM A1A_DPM P RA_ASF N3I_ASF RD_GPM
Jdt:15:4 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Uzziah into (+acc) ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely corpse and also, even, namely into (+acc) every all, each, every, the whole of boundary Israel the to report – to report or tell. above (+acc), on behalf of (+gen) the to complete and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell every all, each, every, the whole of to ??? the ć into (+acc) the murder (death, assassination, being killed, slaying) he/she/it/same
Jdt:15:4 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Uzziah (nom) into (+acc)   and   and   and corpses (nom|acc|voc) and into (+acc) every (nom|acc|voc) boundary (nom|acc|voc) Israel (indecl) the (acc) while DELIVER A MESSAGE-ing (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) having-been-COMPLETE-ed (gen) and so that / in order to /because all (nom|voc) they-should-be-???-ed the (dat)   into (+acc) the (acc) murder (acc) them/same (gen)
Jdt:15:4 Jdt_15:4_1 Jdt_15:4_2 Jdt_15:4_3 Jdt_15:4_4 Jdt_15:4_5 Jdt_15:4_6 Jdt_15:4_7 Jdt_15:4_8 Jdt_15:4_9 Jdt_15:4_10 Jdt_15:4_11 Jdt_15:4_12 Jdt_15:4_13 Jdt_15:4_14 Jdt_15:4_15 Jdt_15:4_16 Jdt_15:4_17 Jdt_15:4_18 Jdt_15:4_19 Jdt_15:4_20 Jdt_15:4_21 Jdt_15:4_22 Jdt_15:4_23 Jdt_15:4_24 Jdt_15:4_25 Jdt_15:4_26 Jdt_15:4_27 Jdt_15:4_28 Jdt_15:4_29 Jdt_15:4_30 Jdt_15:4_31
Jdt:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:15:5 ὡς δὲ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, πάντες ὁμοθυμαδὸν ἐπέπεσον ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔκοπτον αὐτοὺς ἕως Χωβα. ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἐξ Ιερουσαλημ παρεγενήθησαν καὶ ἐκ πάσης τῆς ὀρεινῆς, ἀνήγγειλαν γὰρ αὐτοῖς τὰ γεγονότα τῇ παρεμβολῇ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ οἱ ἐν Γαλααδ καὶ οἱ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ὑπερεκέρασαν αὐτοὺς πληγῇ μεγάλῃ, ἕως οὗ παρῆλθον Δαμασκὸν καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς.
Jdt:15:5 Now when the children of Israel heard it, they all fell upon them with one consent, and slew them unto Chobai: likewise also they that came from Jerusalem, and from all the hill country, (for men had told them what things were done in the camp of their enemies) and they that were in Galaad, and in Galilee, chased them with a great slaughter, until they were past Damascus and the borders thereof. (Judith 15:5 Brenton)
Jdt:15:5 Skoro tylko Izraelici to usłyszeli, wszyscy jednomyślnie uderzyli na nich i ścigali ich aż po Chobę. Przybyli także mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy z krainy górskiej, ponieważ ich też powiadomiono o tym, co się stało w obozie ich wrogów. Także Gileadczycy i Galilejczycy uderzyli na nich z wielką siłą z boku i ścigali ich, aż przybyli do Damaszku i w jego okolice. (Jdt 15:5 BT_4)
Jdt:15:5 ὡς δὲ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, πάντες ὁμοθυμαδὸν ἐπέπεσον ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔκοπτον αὐτοὺς ἕως Χωβα. ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἐξ Ιερουσαλημ παρεγενήθησαν καὶ ἐκ πάσης τῆς ὀρεινῆς, ἀνήγγειλαν γὰρ αὐτοῖς τὰ γεγονότα τῇ παρεμβολῇ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ οἱ ἐν Γαλααδ καὶ οἱ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ὑπερεκέρασαν αὐτοὺς πληγῇ μεγάλῃ, ἕως οὗ παρῆλθον Δαμασκὸν καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς.
Jdt:15:5 ὡς δέ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁμοθυμαδόν ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) δέ καί ὁ ἡ τό ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) καί ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἐν   καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον   αὐτός αὐτή αὐτό πληγή, -ῆς, ἡ; πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Δαμασκός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:15:5 Jak/jak zaś By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Syn Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się On/ona/to/to samo Aż; świtaj Podobnie zaś I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z] By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Górzysta górzysta okolica, pogórze By ogłaszać ogłaszaj, informuj Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Obozu obóz, koszary, armia Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Galilea [okręg z]; galilejski On/ona/to/to samo Uderzaj/plagę; by uderzać Wielki Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mijać mijaj, obok, albo przeszły Damaszek I też, nawet, mianowicie Granica On/ona/to/to samo
Jdt:15:5 O(s de\ E)/kousan oi( ui(oi\ *israEl, pa/ntes o(moTumado\n e)pe/peson e)p’ au)tou\s kai\ e)/kopton au)tou\s e(/Os *CHOba. O(sau/tOs de\ kai\ oi( e)X *ierousalEm paregenE/TEsan kai\ e)k pa/sEs tE=s o)reinE=s, a)nE/ggeilan ga\r au)toi=s ta\ gegono/ta tE=| parembolE=| tO=n e)CHTrO=n au)tO=n· kai\ oi( e)n *galaad kai\ oi( e)n tE=| *galilai/a| u(pereke/rasan au)tou\s plEgE=| mega/lE|, e(/Os ou(= parE=lTon *damasko\n kai\ ta\ o(/ria au)tE=s.
Jdt:15:5 hOs de Ekusan hoi hyioi israEl, pantes homoTymadon epepeson ep’ autus kai ekopton autus heOs CHOba. hOsautOs de kai hoi eX ierusalEm paregenETEsan kai ek pasEs tEs oreinEs, anEngeilan gar autois ta gegonota tE parembolE tOn eCHTrOn autOn· kai hoi en galaad kai hoi en tE galilaia hyperekerasan autus plEgE megalE, heOs hu parElTon damaskon kai ta horia autEs.
Jdt:15:5 C x VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM A3_NPM D VBI_AAI3P P RD_APM C V1I_IAI3P RD_APM P N_GS D x C RA_NPM P N_GSF VCI_API3P C P A1S_GSF RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3P x RD_DPM RA_APN VX_XAPAPN RA_DSF N1_DSF RA_GPM A1A_GPM RD_GPM C RA_NPM P N_DS C RA_NPM P RA_DSF N1A_DSF VAI_AAI3P RD_APM N1_DSF A1_DSF P RR_GSM VBI_AAI3P N2_ASM C RA_APN N2N_APN RD_GSF
Jdt:15:5 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to have come I have come. I have arrived.; to hear the son Israel every all, each, every, the whole of in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive he/she/it/same until; dawn ć likewise δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of] to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the mountainous mountainous region, highland to proclaim proclaim, report for since, as he/she/it/same the to become become, happen the camp camp, barracks, army the enmity; hostile he/she/it/same and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Galilee [district of]; Galilean ć he/she/it/same strike/plague; to strike great until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to pass by go by, beside, or past Damascus and also, even, namely the boundary he/she/it/same
Jdt:15:5 as/like Yet while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) all (nom|voc) in solidarity I-FALL-ed-UPON, they-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and I-was-CUT OFF-ing, they-were-CUT OFF-ing them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   likewise Yet and the (nom) out of (+gen) Jerusalem (indecl) they-were-COME-ed-INTO-BEING and out of (+gen) every (gen) the (gen) mountainous ([Adj] gen) they-PROCLAIM-ed for them/same (dat) the (nom|acc) having BECOME-ed (acc, nom|acc|voc) the (dat) camp (dat) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen) and the (nom) in/among/by (+dat)   and the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) Galilee    (dat); Galilean ([Adj] dat)   them/same (acc) strike/plague (dat); he/she/it-should-be-STRIKE-ed great ([Adj] dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) I-PASS BY-ed, they-PASS BY-ed Damascus (acc) and the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Jdt:15:5 Jdt_15:5_1 Jdt_15:5_2 Jdt_15:5_3 Jdt_15:5_4 Jdt_15:5_5 Jdt_15:5_6 Jdt_15:5_7 Jdt_15:5_8 Jdt_15:5_9 Jdt_15:5_10 Jdt_15:5_11 Jdt_15:5_12 Jdt_15:5_13 Jdt_15:5_14 Jdt_15:5_15 Jdt_15:5_16 Jdt_15:5_17 Jdt_15:5_18 Jdt_15:5_19 Jdt_15:5_20 Jdt_15:5_21 Jdt_15:5_22 Jdt_15:5_23 Jdt_15:5_24 Jdt_15:5_25 Jdt_15:5_26 Jdt_15:5_27 Jdt_15:5_28 Jdt_15:5_29 Jdt_15:5_30 Jdt_15:5_31 Jdt_15:5_32 Jdt_15:5_33 Jdt_15:5_34 Jdt_15:5_35 Jdt_15:5_36 Jdt_15:5_37 Jdt_15:5_38 Jdt_15:5_39 Jdt_15:5_40 Jdt_15:5_41 Jdt_15:5_42 Jdt_15:5_43 Jdt_15:5_44 Jdt_15:5_45 Jdt_15:5_46 Jdt_15:5_47 Jdt_15:5_48 Jdt_15:5_49 Jdt_15:5_50 Jdt_15:5_51 Jdt_15:5_52 Jdt_15:5_53 Jdt_15:5_54 Jdt_15:5_55 Jdt_15:5_56 Jdt_15:5_57 Jdt_15:5_58 Jdt_15:5_59
Jdt:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:15:6 οἱ δὲ λοιποὶ οἱ κατοικοῦντες Βαιτυλουα ἐπέπεσαν τῇ παρεμβολῇ Ασσουρ καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτοὺς καὶ ἐπλούτησαν σφόδρα.
Jdt:15:6 And the residue that dwelt at Bethulia, fell upon the camp of Assur, and spoiled them, and were greatly enriched. (Judith 15:6 Brenton)
Jdt:15:6 Inni mieszkańcy Betulii napadli na obóz asyryjski, zabrali z niego łupy i bardzo się wzbogacili. (Jdt 15:6 BT_4)
Jdt:15:6 οἱ δὲ λοιποὶ οἱ κατοικοῦντες Βαιτυλουα ἐπέπεσαν τῇ παρεμβολῇ Ασσουρ καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτοὺς καὶ ἐπλούτησαν σφόδρα.
Jdt:15:6 ὁ ἡ τό δέ λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ   καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) σφόδρα
Jdt:15:6 zaś Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) By spadać na Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wzbogacać być bogaty Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Jdt:15:6 oi( de\ loipoi\ oi( katoikou=ntes *baituloua e)pe/pesan tE=| parembolE=| *assour kai\ e)prono/meusan au)tou\s kai\ e)plou/tEsan sfo/dra.
Jdt:15:6 hoi de loipoi hoi katoikuntes baitylua epepesan tE parembolE assur kai epronomeusan autus kai eplutEsan sfodra.
Jdt:15:6 RA_NPM x A1_NPM RA_NPM V2_PAPNPM N_ASF VAI_AAI3P RA_DSF N1_DSF N_GSM C VAI_AAI3P RD_APM C VAI_AAI3P D
Jdt:15:6 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] remaining well then, sο, now, the rest the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć to fall upon the camp camp, barracks, army ć and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to enrich To be rich vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Jdt:15:6 the (nom) Yet remaining ([Adj] nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc)   they-FALL-ed-UPON the (dat) camp (dat)   and   them/same (acc) and they-ENRICH-ed vehement,
Jdt:15:6 Jdt_15:6_1 Jdt_15:6_2 Jdt_15:6_3 Jdt_15:6_4 Jdt_15:6_5 Jdt_15:6_6 Jdt_15:6_7 Jdt_15:6_8 Jdt_15:6_9 Jdt_15:6_10 Jdt_15:6_11 Jdt_15:6_12 Jdt_15:6_13 Jdt_15:6_14 Jdt_15:6_15 Jdt_15:6_16
Jdt:15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:15:7 οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἀναστρέψαντες ἀπὸ τῆς κοπῆς ἐκυρίευσαν τῶν λοιπῶν, καὶ αἱ κῶμαι καὶ ἐπαύλεις ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ πεδινῇ ἐκράτησαν πολλῶν λαφύρων, ἦν γὰρ πλῆθος πολὺ σφόδρα.
Jdt:15:7 And the children of Israel that returned from the slaughter had that which remained; and the villages and the cities, that were in the mountains and in the plain, gat many spoils: for the multitude was very great. (Judith 15:7 Brenton)
Jdt:15:7 Ci zaś Izraelici, którzy powrócili z pogromu, zawładnęli tym, co jeszcze pozostało. Wioski i osiedla w górach i na dolinie zdobyły wielkie łupy. Było ich bowiem ogromne mnóstwo. (Jdt 15:7 BT_4)
Jdt:15:7 οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἀναστρέψαντες ἀπὸ τῆς κοπῆς ἐκυρίευσαν τῶν λοιπῶν, καὶ αἱ κῶμαι καὶ ἐπαύλεις ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ πεδινῇ ἐκράτησαν πολλῶν λαφύρων, ἦν γὰρ πλῆθος πολὺ σφόδρα.
Jdt:15:7 ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό κοπή, -ῆς, ἡ κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ καί ἔπ·αυλις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν καί πεδινός -ή -όν κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ πλῆθο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα
Jdt:15:7 zaś Syn Izrael By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ubój By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} I też, nawet, mianowicie Miasto I też, nawet, mianowicie Miejsce zamieszkania W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Górzysta górzysta okolica, pogórze I też, nawet, mianowicie Poziomy By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Dużo By być Dla odtąd, jak Los (mnóstwo ) Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Jdt:15:7 oi( de\ ui(oi\ *israEl a)nastre/PSantes a)po\ tE=s kopE=s e)kuri/eusan tO=n loipO=n, kai\ ai( kO=mai kai\ e)pau/leis e)n tE=| o)reinE=| kai\ pedinE=| e)kra/tEsan pollO=n lafu/rOn, E)=n ga\r plE=Tos polu\ sfo/dra.
Jdt:15:7 hoi de hyioi israEl anastrePSantes apo tEs kopEs ekyrieusan tOn loipOn, kai hai kOmai kai epauleis en tE oreinE kai pedinE ekratEsan pollOn lafyrOn, En gar plETos poly sfodra.
Jdt:15:7 RA_NPM x N2_NPM N_GSM VA_AAPNPM P RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3P RA_GPN A1_GPN C RA_NPF N1_NPF C N3I_NPF P RA_DSF N1_DSF C A1_DSF VAI_AAI3P A1_GPN N2N_GPN V9_IAI3S x N3E_NSN A1P_NSN D
Jdt:15:7 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son Israel to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the slaughter to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon the remaining well then, sο, now, the rest and also, even, namely the town and also, even, namely residence in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mountainous mountainous region, highland and also, even, namely level to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain much ć to be for since, as lot (multitude ) much vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Jdt:15:7 the (nom) Yet sons (nom|voc) Israel (indecl) upon UPSET-ing (nom|voc) away from (+gen) the (gen) slaughter (gen) they-BE-ed-LORD-OF/OVER the (gen) remaining ([Adj] gen) and the (nom) towns (nom|voc) and residences (acc, nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) mountainous ([Adj] dat) and level ([Adj] dat) they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD many (gen)   he/she/it-was for lot (nom|acc|voc) much (nom|acc) vehement,
Jdt:15:7 Jdt_15:7_1 Jdt_15:7_2 Jdt_15:7_3 Jdt_15:7_4 Jdt_15:7_5 Jdt_15:7_6 Jdt_15:7_7 Jdt_15:7_8 Jdt_15:7_9 Jdt_15:7_10 Jdt_15:7_11 Jdt_15:7_12 Jdt_15:7_13 Jdt_15:7_14 Jdt_15:7_15 Jdt_15:7_16 Jdt_15:7_17 Jdt_15:7_18 Jdt_15:7_19 Jdt_15:7_20 Jdt_15:7_21 Jdt_15:7_22 Jdt_15:7_23 Jdt_15:7_24 Jdt_15:7_25 Jdt_15:7_26 Jdt_15:7_27 Jdt_15:7_28 Jdt_15:7_29
Jdt:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:15:8 καὶ Ιωακιμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ ἡ γερουσία τῶν υἱῶν Ισραηλ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιερουσαλημ ἦλθον τοῦ θεάσασθαι τὰ ἀγαθά, ἃ ἐποίησεν κύριος τῷ Ισραηλ, καὶ τοῦ ἰδεῖν τὴν Ιουδιθ καὶ λαλῆσαι μετ’ αὐτῆς εἰρήνην.
Jdt:15:8 Then Joacim the high priest, and the ancients of the children of Israel that dwelt in Jerusalem, came to behold the good things that God had shewed to Israel, and to see Judith, and to salute her. (Judith 15:8 Brenton)
Jdt:15:8 A arcykapłan Joakim i Rada Starszych Izraela, która mieszka w Jerozolimie, przybyli obejrzeć dobrodziejstwa, które Pan wyświadczył Izraelowi, oraz zobaczyć Judytę i złożyć jej życzenia pokoju. (Jdt 15:8 BT_4)
Jdt:15:8 Καὶ Ιωακιμ ἱερεὺς μέγας καὶ γερουσία τῶν υἱῶν Ισραηλ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιερουσαλημ ἦλθον τοῦ θεάσασθαι τὰ ἀγαθά, ἐποίησεν κύριος τῷ Ισραηλ, καὶ τοῦ ἰδεῖν τὴν Ιουδιθ καὶ λαλῆσαι μετ’ αὐτῆς εἰρήνην.
Jdt:15:8 καί   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θεάομαι (-, -, θεα·σ-, -, τεθεα-, θεα·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰρήνη, -ης, ἡ
Jdt:15:8 I też, nawet, mianowicie Duchowny Wielki I też, nawet, mianowicie Rada ludzi starszych Syn Izrael By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By przychodzić By widzieć spojrzenie na (TORBA) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kto/, który/, który By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By mówić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pokój
Jdt:15:8 *kai\ *iOakim o( i(ereu\s o( me/gas kai\ E( gerousi/a tO=n ui(O=n *israEl oi( katoikou=ntes e)n *ierousalEm E)=lTon tou= Tea/sasTai ta\ a)gaTa/, a(/ e)poi/Esen ku/rios tO=| *israEl, kai\ tou= i)dei=n tE\n *ioudiT kai\ lalE=sai met’ au)tE=s ei)rE/nEn.
Jdt:15:8 kai iOakim ho hiereus ho megas kai hE gerusia tOn hyiOn israEl hoi katoikuntes en ierusalEm ElTon tu TeasasTai ta agaTa, ha epoiEsen kyrios tO israEl, kai tu idein tEn iudiT kai lalEsai met’ autEs eirEnEn.
Jdt:15:8 C N_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1P_NSM C RA_NSF N1A_NSF RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_NPM V2_PAPNPM P N_DSF VBI_AAI3P RA_GSN VA_AMN RA_APN A1_APN RR_APN VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM C RA_GSN VB_AAN RA_ASF N_ASF C VA_AAN P RD_GSF N1_ASF
Jdt:15:8 and also, even, namely ć the priest the great and also, even, namely the council of elders the son Israel the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to come the to see look upon (BAG) the good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Israel and also, even, namely the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć and also, even, namely to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same peace
Jdt:15:8 and   the (nom) priest (nom) the (nom) great ([Adj] nom) and the (nom) council of elders (nom|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) I-COME-ed, they-COME-ed the (gen) to-be-SEE-ed the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Israel (indecl) and the (gen) to-SEE the (acc)   and to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) peace (acc)
Jdt:15:8 Jdt_15:8_1 Jdt_15:8_2 Jdt_15:8_3 Jdt_15:8_4 Jdt_15:8_5 Jdt_15:8_6 Jdt_15:8_7 Jdt_15:8_8 Jdt_15:8_9 Jdt_15:8_10 Jdt_15:8_11 Jdt_15:8_12 Jdt_15:8_13 Jdt_15:8_14 Jdt_15:8_15 Jdt_15:8_16 Jdt_15:8_17 Jdt_15:8_18 Jdt_15:8_19 Jdt_15:8_20 Jdt_15:8_21 Jdt_15:8_22 Jdt_15:8_23 Jdt_15:8_24 Jdt_15:8_25 Jdt_15:8_26 Jdt_15:8_27 Jdt_15:8_28 Jdt_15:8_29 Jdt_15:8_30 Jdt_15:8_31 Jdt_15:8_32 Jdt_15:8_33 Jdt_15:8_34 Jdt_15:8_35 Jdt_15:8_36
Jdt:15:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:15:9 ὡς δὲ εἰσῆλθον πρὸς αὐτήν, εὐλόγησαν αὐτὴν πάντες ὁμοθυμαδὸν καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν Σὺ ὕψωμα Ιερουσαλημ, σὺ γαυρίαμα μέγα τοῦ Ισραηλ, σὺ καύχημα μέγα τοῦ γένους ἡμῶν·
Jdt:15:9 And when they came unto her, they blessed her with one accord, and said unto her, Thou art the exaltation of Jerusalem, thou art the great glory of Israel, thou art the great rejoicing of our nation: (Judith 15:9 Brenton)
Jdt:15:9 A gdy przyszli do niej, wszyscy jednomyślnie wysławiali ją i mówili: «Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu. (Jdt 15:9 BT_4)
Jdt:15:9 ὡς δὲ εἰσῆλθον πρὸς αὐτήν, εὐλόγησαν αὐτὴν πάντες ὁμοθυμαδὸν καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν Σὺ ὕψωμα Ιερουσαλημ, σὺ γαυρίαμα μέγα τοῦ Ισραηλ, σὺ καύχημα μέγα τοῦ γένους ἡμῶν·
Jdt:15:9 ὡς δέ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁμοθυμαδόν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὕψωμα[τ], -ατος, τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καύχημα[τ], -ατος, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jdt:15:9 Jak/jak zaś By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By błogosławić On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ty Wysokość Jerozolima [miasto z] Ty Wielki Izrael Ty Chwal się (chwal się, chełp się, ) Wielki Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ja
Jdt:15:9 O(s de\ ei)sE=lTon pro\s au)tE/n, eu)lo/gEsan au)tE\n pa/ntes o(moTumado\n kai\ ei)=pan pro\s au)tE/n *su\ u(/PSOma *ierousalEm, su\ gauri/ama me/ga tou= *israEl, su\ kau/CHEma me/ga tou= ge/nous E(mO=n·
Jdt:15:9 hOs de eisElTon pros autEn, eulogEsan autEn pantes homoTymadon kai eipan pros autEn sy hyPSOma ierusalEm, sy gauriama mega tu israEl, sy kauCHEma mega tu genus hEmOn·
Jdt:15:9 C x VBI_AAI3P P RD_ASF VA_AAI3P RD_ASF A3_NPM D C VAI_AAI3P P RD_ASF RP_NS N3M_NSN N_GSF RP_NS N3M_NSN A1P_NSN RA_GSM N_GSM RP_NS N3M_NSN A1P_NSN RA_GSN N3E_GSN RP_GP
Jdt:15:9 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to bless he/she/it/same every all, each, every, the whole of in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same you height Jerusalem [city of] you ć great the Israel you boast (vaunt, brag, ) great the race race, class, kind I
Jdt:15:9 as/like Yet I-ENTER-ed, they-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) they-BLESS-ed, upon BLESS-ing (nom|acc|voc) her/it/same (acc) all (nom|voc) in solidarity and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) you(sg) (nom) height (nom|acc|voc) Jerusalem (indecl) you(sg) (nom)   great ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) you(sg) (nom) boast (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) race (gen) us (gen)
Jdt:15:9 Jdt_15:9_1 Jdt_15:9_2 Jdt_15:9_3 Jdt_15:9_4 Jdt_15:9_5 Jdt_15:9_6 Jdt_15:9_7 Jdt_15:9_8 Jdt_15:9_9 Jdt_15:9_10 Jdt_15:9_11 Jdt_15:9_12 Jdt_15:9_13 Jdt_15:9_14 Jdt_15:9_15 Jdt_15:9_16 Jdt_15:9_17 Jdt_15:9_18 Jdt_15:9_19 Jdt_15:9_20 Jdt_15:9_21 Jdt_15:9_22 Jdt_15:9_23 Jdt_15:9_24 Jdt_15:9_25 Jdt_15:9_26 Jdt_15:9_27
Jdt:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:15:10 ἐποίησας ταῦτα πάντα ἐν χειρί σου, ἐποίησας τὰ ἀγαθὰ μετὰ Ισραηλ, καὶ εὐδόκησεν ἐπ’ αὐτοῖς ὁ θεός· εὐλογημένη γίνου παρὰ τῷ παντοκράτορι κυρίῳ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον. καὶ εἶπεν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
Jdt:15:10 Thou hast done all these things by thine hand: thou hast done much good to Israel, and God is pleased therewith: blessed be thou of the Almighty Lord for evermore. And all the people said, So be it. (Judith 15:10 Brenton)
Jdt:15:10 Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się Izraelowi, i spodobało się to Bogu. Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy!» A cały lud odpowiedział: «Niech tak będzie!» (Jdt 15:10 BT_4)
Jdt:15:10 ἐποίησας ταῦτα πάντα ἐν χειρί σου, ἐποίησας τὰ ἀγαθὰ μετὰ Ισραηλ, καὶ εὐδόκησεν ἐπ’ αὐτοῖς θεός· εὐλογημένη γίνου παρὰ τῷ παντοκράτορι κυρίῳ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον. καὶ εἶπεν πᾶς λαός Γένοιτο.
Jdt:15:10 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) μετά Ἰσραήλ, ὁ καί εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παρά ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Jdt:15:10 By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Bóg  By błogosławić By stawać się stawaj się, zdarzaj się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Jdt:15:10 e)poi/Esas tau=ta pa/nta e)n CHeiri/ sou, e)poi/Esas ta\ a)gaTa\ meta\ *israEl, kai\ eu)do/kEsen e)p’ au)toi=s o( Teo/s· eu)logEme/nE gi/nou para\ tO=| pantokra/tori kuri/O| ei)s to\n ai)O=na CHro/non. kai\ ei)=pen pa=s o( lao/s *ge/noito.
Jdt:15:10 epoiEsas tauta panta en CHeiri su, epoiEsas ta agaTa meta israEl, kai eudokEsen ep’ autois ho Teos· eulogEmenE ginu para tO pantokratori kyriO eis ton aiOna CHronon. kai eipen pas ho laos genoito.
Jdt:15:10 VAI_AAI2S RD_APN A3_APN P N3_DSF RP_GS VAI_AAI2S RA_APN A1_APN P N_ASM C VA_AAI3S P RD_DPN RA_NSM N2_NSM VM_XMPNSF V1_PMD2S P RA_DSM N3R_DSM N2_DSM P RA_ASM N3W_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S
Jdt:15:10 to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you; your/yours(sg) to do/make the good inherently good, i.e. God-wrought. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Israel and also, even, namely to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the god [see theology] to bless to become become, happen frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the Almighty ruler of all going before all lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever time – a specific time (specified time) or space of time (a while). and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen
Jdt:15:10 you(sg)-DO/MAKE-ed these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-DO/MAKE-ed the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) Israel (indecl) and he/she/it-THINK-ed-WELL upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) the (nom) god (nom) having-been-BLESS-ed (nom|voc) be-you(sg)-being-BECOME-ed! frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) Almighty ruler of all (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) into (+acc) the (acc) eon (acc) time (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Jdt:15:10 Jdt_15:10_1 Jdt_15:10_2 Jdt_15:10_3 Jdt_15:10_4 Jdt_15:10_5 Jdt_15:10_6 Jdt_15:10_7 Jdt_15:10_8 Jdt_15:10_9 Jdt_15:10_10 Jdt_15:10_11 Jdt_15:10_12 Jdt_15:10_13 Jdt_15:10_14 Jdt_15:10_15 Jdt_15:10_16 Jdt_15:10_17 Jdt_15:10_18 Jdt_15:10_19 Jdt_15:10_20 Jdt_15:10_21 Jdt_15:10_22 Jdt_15:10_23 Jdt_15:10_24 Jdt_15:10_25 Jdt_15:10_26 Jdt_15:10_27 Jdt_15:10_28 Jdt_15:10_29 Jdt_15:10_30 Jdt_15:10_31 Jdt_15:10_32 Jdt_15:10_33
Jdt:15:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:15:11 καὶ ἐλαφύρευσεν πᾶς ὁ λαὸς τὴν παρεμβολὴν ἐφ’ ἡμέρας τριάκοντα· καὶ ἔδωκαν τῇ Ιουδιθ τὴν σκηνὴν Ολοφέρνου καὶ πάντα τὰ ἀργυρώματα καὶ τὰς κλίνας καὶ τὰ ὁλκεῖα καὶ πάντα τὰ κατασκευάσματα αὐτοῦ, καὶ λαβοῦσα αὐτὴ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν ἡμίονον αὐτῆς καὶ ἔζευξεν τὰς ἁμάξας αὐτῆς καὶ ἐσώρευσεν αὐτὰ ἐπ’ αὐτῶν.
Jdt:15:11 And the people spoiled the camp the space of thirty days: and they gave unto Judith Holofernes his tent, and all his plate, and beds, and vessels, and all his stuff: and she took it and laid it on her mule; and made ready her carts, and laid them thereon. (Judith 15:11 Brenton)
Jdt:15:11 A cały naród łupił jeszcze obóz przez trzydzieści dni. Judycie dali namiot Holofernesa, wszystkie jego srebrne naczynia, łoża, miednice i wszystkie jego sprzęty. A ona przyjęła to, nałożyła na swego muła, zaprzęgła swoje wozy i załadowała to wszystko na nie. (Jdt 15:11 BT_4)
Jdt:15:11 καὶ ἐλαφύρευσεν πᾶς λαὸς τὴν παρεμβολὴν ἐφ’ ἡμέρας τριάκοντα· καὶ ἔδωκαν τῇ Ιουδιθ τὴν σκηνὴν Ολοφέρνου καὶ πάντα τὰ ἀργυρώματα καὶ τὰς κλίνας καὶ τὰ ὁλκεῖα καὶ πάντα τὰ κατασκευάσματα αὐτοῦ, καὶ λαβοῦσα αὐτὴ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν ἡμίονον αὐτῆς καὶ ἔζευξεν τὰς ἁμάξας αὐτῆς καὶ ἐσώρευσεν αὐτὰ ἐπ’ αὐτῶν.
Jdt:15:11 καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἐπί ἡμέρα, -ας -ἡ τριά·κοντα καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ; κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) καί ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἡμί·ονος, -οῦ, ὁ and ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί σωρεύω (-, σωρευ·σ-, σωρευ·σ-, -, σεσωρευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:15:11 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Obozu obóz, koszary, armia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Trzydzieści I też, nawet, mianowicie By dawać Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Łóżko; by zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Muł [pół osioł] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nagromadzać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jdt:15:11 kai\ e)lafu/reusen pa=s o( lao\s tE\n parembolE\n e)f’ E(me/ras tria/konta· kai\ e)/dOkan tE=| *ioudiT tE\n skEnE\n *olofe/rnou kai\ pa/nta ta\ a)rgurO/mata kai\ ta\s kli/nas kai\ ta\ o(lkei=a kai\ pa/nta ta\ kataskeua/smata au)tou=, kai\ labou=sa au)tE\ e)pe/TEken e)pi\ tE\n E(mi/onon au)tE=s kai\ e)/DZeuXen ta\s a(ma/Xas au)tE=s kai\ e)sO/reusen au)ta\ e)p’ au)tO=n.
Jdt:15:11 kai elafyreusen pas ho laos tEn parembolEn ef’ hEmeras triakonta· kai edOkan tE iudiT tEn skEnEn olofernu kai panta ta argyrOmata kai tas klinas kai ta holkeia kai panta ta kataskeuasmata autu, kai labusa autE epeTEken epi tEn hEmionon autEs kai eDZeuXen tas hamaXas autEs kai esOreusen auta ep’ autOn.
Jdt:15:11 C VAI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1_ASF P N1A_APF M C VAI_AAI3P RA_DSF N_DSF RA_ASF N1_ASF N1M_GSM C A3_APN RA_APN N3M_APN C RA_APF N1_APF C RA_APN N2N_APN C A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GSM C VB_AAPNSF RD_NSF VAI_AAI3S P RA_ASF N2_ASF RD_GSF C VAI_AAI3S RA_APF N1S_APF RD_GSF C VAI_AAI3S RD_APN P RD_GPF
Jdt:15:11 and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of the people the camp camp, barracks, army upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing day thirty and also, even, namely to give the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely the bed; to bend/wane [see incline, decline, recline] and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mule [half-ass] he/she/it/same and also, even, namely ć the ć he/she/it/same and also, even, namely to heap he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jdt:15:11 and   every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (acc) camp (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) day (gen), days (acc) thirty and they-GIVE-ed the (dat)   the (acc) tent (acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   and the (acc) beds (acc); upon BEND/WANE-ing (nom|voc) and the (nom|acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   him/it/same (gen) and upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) she/it/same (nom) he/she/it-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) mule (acc) her/it/same (gen) and   the (acc)   her/it/same (gen) and he/she/it-HEAP-ed they/them/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen)
Jdt:15:11 Jdt_15:11_1 Jdt_15:11_2 Jdt_15:11_3 Jdt_15:11_4 Jdt_15:11_5 Jdt_15:11_6 Jdt_15:11_7 Jdt_15:11_8 Jdt_15:11_9 Jdt_15:11_10 Jdt_15:11_11 Jdt_15:11_12 Jdt_15:11_13 Jdt_15:11_14 Jdt_15:11_15 Jdt_15:11_16 Jdt_15:11_17 Jdt_15:11_18 Jdt_15:11_19 Jdt_15:11_20 Jdt_15:11_21 Jdt_15:11_22 Jdt_15:11_23 Jdt_15:11_24 Jdt_15:11_25 Jdt_15:11_26 Jdt_15:11_27 Jdt_15:11_28 Jdt_15:11_29 Jdt_15:11_30 Jdt_15:11_31 Jdt_15:11_32 Jdt_15:11_33 Jdt_15:11_34 Jdt_15:11_35 Jdt_15:11_36 Jdt_15:11_37 Jdt_15:11_38 Jdt_15:11_39 Jdt_15:11_40 Jdt_15:11_41 Jdt_15:11_42 Jdt_15:11_43 Jdt_15:11_44 Jdt_15:11_45 Jdt_15:11_46 Jdt_15:11_47 Jdt_15:11_48 Jdt_15:11_49 Jdt_15:11_50
Jdt:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:15:12 καὶ συνέδραμεν πᾶσα γυνὴ Ισραηλ τοῦ ἰδεῖν αὐτὴν καὶ εὐλόγησαν αὐτὴν καὶ ἐποίησαν αὐτῇ χορὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ ἔλαβεν θύρσους ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς καὶ ἔδωκεν ταῖς γυναιξὶν ταῖς μετ’ αὐτῆς·
Jdt:15:12 Then all the women of Israel ran together to see her, and blessed her, and made a dance among them for her: and she took branches in her hand, and gave also to the women that were with her. (Judith 15:12 Brenton)
Jdt:15:12 Zgromadziły się też wszystkie kobiety izraelskie, aby ją zobaczyć, i błogosławiły ją, i tańczyły wokół niej, a ona wzięła w ręce gałązki i podała kobietom, które jej towarzyszyły. (Jdt 15:12 BT_4)
Jdt:15:12 καὶ συνέδραμεν πᾶσα γυνὴ Ισραηλ τοῦ ἰδεῖν αὐτὴν καὶ εὐλόγησαν αὐτὴν καὶ ἐποίησαν αὐτῇ χορὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ ἔλαβεν θύρσους ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς καὶ ἔδωκεν ταῖς γυναιξὶν ταῖς μετ’ αὐτῆς·
Jdt:15:12 καί συν·τρέχω (συν+τρεχ-, συν+δραμ(ε)·[σ]-, 2nd συν+δραμ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χορός, -οῦ, ὁ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:15:12 I też, nawet, mianowicie By ulegać panice Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kobiety/żona Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Taniec [zobacz chór] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Kobiety/żona Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jdt:15:12 kai\ sune/dramen pa=sa gunE\ *israEl tou= i)dei=n au)tE\n kai\ eu)lo/gEsan au)tE\n kai\ e)poi/Esan au)tE=| CHoro\n e)X au)tO=n, kai\ e)/laben Tu/rsous e)n tai=s CHersi\n au)tE=s kai\ e)/dOken tai=s gunaiXi\n tai=s met’ au)tE=s·
Jdt:15:12 kai synedramen pasa gynE israEl tu idein autEn kai eulogEsan autEn kai epoiEsan autE CHoron eX autOn, kai elaben Tyrsus en tais CHersin autEs kai edOken tais gynaiXin tais met’ autEs·
Jdt:15:12 C VBI_AAI3S A1S_NSF N3K_NSF N_GSM RA_GSN VB_AAN RD_ASF C VA_AAI3P RD_ASF C VAI_AAI3P RD_DSF N2_ASM P RD_GPF C VBI_AAI3S N2_APM P RA_DPF N3_DPF RD_GSF C VAI_AAI3S RA_DPF N3K_DPF RA_DPF P RD_GSF
Jdt:15:12 and also, even, namely to stampede every all, each, every, the whole of woman/wife Israel the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same and also, even, namely to bless he/she/it/same and also, even, namely to do/make he/she/it/same dancing [see chorus] out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely to give the woman/wife the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Jdt:15:12 and he/she/it-STAMPEDE-ed every (nom|voc) woman/wife (nom) Israel (indecl) the (gen) to-SEE her/it/same (acc) and they-BLESS-ed, upon BLESS-ing (nom|acc|voc) her/it/same (acc) and they-DO/MAKE-ed her/it/same (dat) dancing (acc) out of (+gen) them/same (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) her/it/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed the (dat) women/wives (dat) the (dat) after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen)
Jdt:15:12 Jdt_15:12_1 Jdt_15:12_2 Jdt_15:12_3 Jdt_15:12_4 Jdt_15:12_5 Jdt_15:12_6 Jdt_15:12_7 Jdt_15:12_8 Jdt_15:12_9 Jdt_15:12_10 Jdt_15:12_11 Jdt_15:12_12 Jdt_15:12_13 Jdt_15:12_14 Jdt_15:12_15 Jdt_15:12_16 Jdt_15:12_17 Jdt_15:12_18 Jdt_15:12_19 Jdt_15:12_20 Jdt_15:12_21 Jdt_15:12_22 Jdt_15:12_23 Jdt_15:12_24 Jdt_15:12_25 Jdt_15:12_26 Jdt_15:12_27 Jdt_15:12_28 Jdt_15:12_29 Jdt_15:12_30 Jdt_15:12_31
Jdt:15:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:15:13 καὶ ἐστεφανώσαντο τὴν ἐλαίαν, αὐτὴ καὶ αἱ μετ’ αὐτῆς, καὶ προῆλθεν παντὸς τοῦ λαοῦ ἐν χορείᾳ ἡγουμένη πασῶν τῶν γυναικῶν, καὶ ἠκολούθει πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἐνωπλισμένοι μετὰ στεφάνων καὶ ὕμνουν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.
Jdt:15:13 And they put a garland of olive upon her and her maid that was with her, and she went before all the people in the dance, leading all the women: and all the men of Israel followed in their armour with garlands, and with songs in their mouths. (Judith 15:13 Brenton)
Jdt:15:13 Potem uczyniły sobie wieńce oliwne, ona i jej towarzyszki. I tańcząc szła przed całym ludem, prowadząc ze sobą wszystkie kobiety. Przyłączyli się też do nich wszyscy mężowie izraelscy i uzbrojeni, z wieńcami na głowach, i śpiewali głośno hymny. (Jdt 15:13 BT_4)
Jdt:15:13 καὶ ἐστεφανώσαντο τὴν ἐλαίαν, αὐτὴ καὶ αἱ μετ’ αὐτῆς, καὶ προῆλθεν παντὸς τοῦ λαοῦ ἐν χορείᾳ ἡγουμένη πασῶν τῶν γυναικῶν, καὶ ἠκολούθει πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἐνωπλισμένοι μετὰ στεφάνων καὶ ὕμνουν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.
Jdt:15:13 καί στεφανόω (στεφαν(ο)-, -, στεφανω·σ-, -, εστεφανω-, στεφανω·θ-) ὁ ἡ τό ἐλαία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί προ·έρχομαι (προ+ερχ-, προ+ελευ·σ-, 2nd προ+ελθ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν   ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἀκολουθέω (ακολουθ(ε)-, ακολουθη·σ-, ακολουθη·σ-, ηκολουθη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἐν·οπλίζω [LXX] (-, -, εν+οπλι·σ-, -, εν+ωπλισ-, -) μετά στέφανος[1], -ου, ὁ; στεφανόω (στεφαν(ο)-, -, στεφανω·σ-, -, εστεφανω-, στεφανω·θ-) καί ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:15:13 I też, nawet, mianowicie By koronować Oliwne albo oliwne drzewo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By uważać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By następować Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wieniec; by koronować I też, nawet, mianowicie By wysławiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Jdt:15:13 kai\ e)stefanO/santo tE\n e)lai/an, au)tE\ kai\ ai( met’ au)tE=s, kai\ proE=lTen panto\s tou= laou= e)n CHorei/a| E(goume/nE pasO=n tO=n gunaikO=n, kai\ E)kolou/Tei pa=s a)nE\r *israEl e)nOplisme/noi meta\ stefa/nOn kai\ u(/mnoun e)n tO=| sto/mati au)tO=n.
Jdt:15:13 kai estefanOsanto tEn elaian, autE kai hai met’ autEs, kai proElTen pantos tu lau en CHoreia hEgumenE pasOn tOn gynaikOn, kai EkoluTei pas anEr israEl enOplismenoi meta stefanOn kai hymnun en tO stomati autOn.
Jdt:15:13 C VAI_AMI3P RA_ASF N1A_ASF RD_NSF C RA_NPF P RD_GSF C VBI_AAI3S A3_GSM RA_GSM N2_GSM P N1A_DSF V2_PMPNSF A1S_GPF RA_GPF N3K_GPF C V2I_IAI3S A3_NSM N3_NSM N_GSM VT_XMPNPM P N2_GPM C V2_IAI3P P RA_DSN N3M_DSN RD_GPM
Jdt:15:13 and also, even, namely to crown the olive or olive tree he/she/it/same and also, even, namely the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to deem every all, each, every, the whole of the woman/wife and also, even, namely to follow every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wreath; to crown and also, even, namely to hymn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same
Jdt:15:13 and they-were-CROWN-ed the (acc) olive or olive tree (acc) she/it/same (nom) and the (nom) after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) and he/she/it-???-ed every (gen) the (gen) people (gen) in/among/by (+dat)   while being-DEEM-ed (nom|voc) all (gen) the (gen) women/wives (gen) and he/she/it-was-FOLLOW-ing every (nom|voc) man, husband (nom) Israel (indecl) having-been-???-ed (nom|voc) after (+acc), with (+gen) wreaths (gen); while CROWN-ing (nom) and I-was-HYMN-ing, they-were-HYMN-ing, while HYMN-ing (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) them/same (gen)
Jdt:15:13 Jdt_15:13_1 Jdt_15:13_2 Jdt_15:13_3 Jdt_15:13_4 Jdt_15:13_5 Jdt_15:13_6 Jdt_15:13_7 Jdt_15:13_8 Jdt_15:13_9 Jdt_15:13_10 Jdt_15:13_11 Jdt_15:13_12 Jdt_15:13_13 Jdt_15:13_14 Jdt_15:13_15 Jdt_15:13_16 Jdt_15:13_17 Jdt_15:13_18 Jdt_15:13_19 Jdt_15:13_20 Jdt_15:13_21 Jdt_15:13_22 Jdt_15:13_23 Jdt_15:13_24 Jdt_15:13_25 Jdt_15:13_26 Jdt_15:13_27 Jdt_15:13_28 Jdt_15:13_29 Jdt_15:13_30 Jdt_15:13_31 Jdt_15:13_32 Jdt_15:13_33 Jdt_15:13_34
Jdt:15:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:15:14 καὶ ἐξῆρχεν Ιουδιθ τὴν ἐξομολόγησιν ταύτην ἐν παντὶ Ισραηλ, καὶ ὑπερεφώνει πᾶς ὁ λαὸς τὴν αἴνεσιν ταύτην
Jdt:15:14  
Jdt:15:14 Judyta rozpoczęła przed całym Izraelem tę pieśń pochwalną, a lud cały wtórował jej w tym wychwalaniu. (Jdt 15:14 BT_4)
Jdt:15:14 καὶ ἐξῆρχεν Ιουδιθ τὴν ἐξομολόγησιν ταύτην ἐν παντὶ Ισραηλ, καὶ ὑπερεφώνει πᾶς λαὸς τὴν αἴνεσιν ταύτην
Jdt:15:14 καί     ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jdt:15:14 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Chwal chwały To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jdt:15:14 kai\ e)XE=rCHen *ioudiT tE\n e)Xomolo/gEsin tau/tEn e)n panti\ *israEl, kai\ u(perefO/nei pa=s o( lao\s tE\n ai)/nesin tau/tEn
Jdt:15:14 kai eXErCHen iudiT tEn eXomologEsin tautEn en panti israEl, kai hyperefOnei pas ho laos tEn ainesin tautEn
Jdt:15:14 C V1I_IAI3S N_NSF RA_ASF N3I_ASF RD_ASF P A3_DSM N_DSM C V2I_IAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_ASF N3I_ASF RD_ASF
Jdt:15:14 and also, even, namely ć ć the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of the people the praise of praise this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jdt:15:14 and     the (acc)   this (acc) in/among/by (+dat) every (dat) Israel (indecl) and   every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (acc) praise (acc) this (acc)
Jdt:15:14 Jdt_15:14_1 Jdt_15:14_2 Jdt_15:14_3 Jdt_15:14_4 Jdt_15:14_5 Jdt_15:14_6 Jdt_15:14_7 Jdt_15:14_8 Jdt_15:14_9 Jdt_15:14_10 Jdt_15:14_11 Jdt_15:14_12 Jdt_15:14_13 Jdt_15:14_14 Jdt_15:14_15 Jdt_15:14_16 Jdt_15:14_17
Jdt:15:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x