Jdt:16:1 καὶ εἶπεν Ιουδιθ Ἐξάρχετε τῷ θεῷ μου ἐν τυμπάνοις, ᾄσατε τῷ κυρίῳ ἐν κυμβάλοις, ἐναρμόσασθε αὐτῷ ψαλμὸν καὶ αἶνον, ὑψοῦτε καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
Jdt:16:1 Then Judith began to sing this thanksgiving in all Israel, and all the people sang after her this song of praise. (Judith 16:1 Brenton)
Jdt:16:1 I mówiła Judyta: «Uderzcie w bębny na cześć mojego Boga, zagrajcie Panu na cymbałach, zanućcie Mu psalm i pieśń uwielbienia, wysławiajcie i wzywajcie Jego imię! (Jdt 16:1 BT_4)
Jdt:16:1 καὶ εἶπεν Ιουδιθ Ἐξάρχετε τῷ θεῷ μου ἐν τυμπάνοις, ᾄσατε τῷ κυρίῳ ἐν κυμβάλοις, ἐναρμόσασθε αὐτῷ ψαλμὸν καὶ αἶνον, ὑψοῦτε καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
Jdt:16:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)     ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν   ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν κύμβαλον, -ου, τό   αὐτός αὐτή αὐτό ψαλμός, -οῦ, ὁ καί αἶνος, -ου, ὁ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:16:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bóg  Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By śpiewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Talerz On/ona/to/to samo Psalm I też, nawet, mianowicie Chwal też opowiadanie, historię By podnosić/ustalony wysoko I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Jdt:16:1 kai\ ei)=pen *ioudiT *)eXa/rCHete tO=| TeO=| mou e)n tumpa/nois, a)/|sate tO=| kuri/O| e)n kumba/lois, e)narmo/sasTe au)tO=| PSalmo\n kai\ ai)=non, u(PSou=te kai\ e)pikalei=sTe to\ o)/noma au)tou=,
Jdt:16:1 kai eipen iudiT eXarCHete tO TeO mu en tympanois, asate tO kyriO en kymbalois, enarmosasTe autO PSalmon kai ainon, hyPSute kai epikaleisTe to onoma autu,
Jdt:16:1 C VBI_AAI3S N_NSF V1_PAD2P RA_DSM N2_DSM RP_GS P N2N_DPN VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM P N2N_DPN VA_AMD2P RD_DSM N2_ASM C N2_ASM V4_PAD2P C V2_PMD2P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
Jdt:16:1 and also, even, namely to say/tell ć ć the god [see theology] I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to sing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cymbal ć he/she/it/same psalm and also, even, namely praise also a tale, story to elevate/set high and also, even, namely to call upon the name with regard to he/she/it/same
Jdt:16:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed     the (dat) god (dat) me (gen) in/among/by (+dat)   do-SING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) cymbals (dat)   him/it/same (dat) psalm (acc) and praise (acc) you(pl)-are-ELEVATE/SET-ing-HIGH, be-you(pl)-ELEVATE/SET-ing-HIGH!, you(pl)-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH and you(pl)-are-being-CALL-ed-UPON, be-you(pl)-being-CALL-ed-UPON! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jdt:16:1 Jdt_16:1_1 Jdt_16:1_2 Jdt_16:1_3 Jdt_16:1_4 Jdt_16:1_5 Jdt_16:1_6 Jdt_16:1_7 Jdt_16:1_8 Jdt_16:1_9 Jdt_16:1_10 Jdt_16:1_11 Jdt_16:1_12 Jdt_16:1_13 Jdt_16:1_14 Jdt_16:1_15 Jdt_16:1_16 Jdt_16:1_17 Jdt_16:1_18 Jdt_16:1_19 Jdt_16:1_20 Jdt_16:1_21 Jdt_16:1_22 Jdt_16:1_23 Jdt_16:1_24 Jdt_16:1_25
Jdt:16:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:2 ὅτι θεὸς συντρίβων πολέμους κύριος, ὅτι εἰς παρεμβολὰς αὐτοῦ ἐν μέσῳ λαοῦ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς καταδιωκόντων με.
Jdt:16:2 And Judith said, Begin unto my God with timbrels, sing unto my Lord with cymbals: tune unto him a new psalm: exalt him, and call upon his name. (Judith 16:2 Brenton)
Jdt:16:2 Ponieważ Pan jest Bogiem, który niszczy wojny, bo do swego obozu pośród ludu prowadząc, wyrwał mnie z rąk mych prześladowców. (Jdt 16:2 BT_4)
Jdt:16:2 ὅτι θεὸς συντρίβων πολέμους κύριος, ὅτι εἰς παρεμβολὰς αὐτοῦ ἐν μέσῳ λαοῦ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς καταδιωκόντων με.
Jdt:16:2 ὅτι θεός, -οῦ, ὁ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πόλεμος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι εἰς[1] παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον λαός, -οῦ, ὁ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jdt:16:2 Ponieważ/tamto Bóg  By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Wojna [zobacz polemiczny] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie By wyjmować Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Ja
Jdt:16:2 o(/ti Teo\s suntri/bOn pole/mous ku/rios, o(/ti ei)s parembola\s au)tou= e)n me/sO| laou= e)Xei/lato/ me e)k CHeiro\s katadiOko/ntOn me.
Jdt:16:2 hoti Teos syntribOn polemus kyrios, hoti eis parembolas autu en mesO lau eXeilato me ek CHeiros katadiOkontOn me.
Jdt:16:2 C N2_NSM V1_PAPNSM N2_APM N2_NSM C P N1_APF RD_GSM P A1_DSN N2_GSM VAI_AMI3S RP_AS P N3_GSF V1_PAPGPM RP_AS
Jdt:16:2 because/that god [see theology] to break to crush completely, break (in pieces) war [see polemic] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that into (+acc) camp camp, barracks, army he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle people to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels hand to chase after chase, search for, prosecute I
Jdt:16:2 because/that god (nom) while BREAK-ing (nom) wars (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that into (+acc) camps (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) people (gen) he/she/it-was-TAKE OUT-ed me (acc) out of (+gen) hand (gen) let-them-be-CHASE-ing-AFTER! (classical), while CHASE-ing-AFTER (gen) me (acc)
Jdt:16:2 Jdt_16:2_1 Jdt_16:2_2 Jdt_16:2_3 Jdt_16:2_4 Jdt_16:2_5 Jdt_16:2_6 Jdt_16:2_7 Jdt_16:2_8 Jdt_16:2_9 Jdt_16:2_10 Jdt_16:2_11 Jdt_16:2_12 Jdt_16:2_13 Jdt_16:2_14 Jdt_16:2_15 Jdt_16:2_16 Jdt_16:2_17 Jdt_16:2_18
Jdt:16:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:3 ἦλθεν Ασσουρ ἐξ ὀρέων ἀπὸ βορρᾶ, ἦλθεν ἐν μυριάσι δυνάμεως αὐτοῦ, ὧν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἐνέφραξεν χειμάρρους, καὶ ἡ ἵππος αὐτῶν ἐκάλυψεν βουνούς·
Jdt:16:3 For God breaketh the battles: for among the camps in the midst of the people he hath delivered me out of the hands of them that persecuted me. (Judith 16:3 Brenton)
Jdt:16:3 Aszszur przybył z gór, od północy, przyszedł z miriadami swoich sił zbrojnych, mnóstwo ich obsadziło potoki, a konnica ich okryła wzgórza. (Jdt 16:3 BT_4)
Jdt:16:3 ἦλθεν Ασσουρ ἐξ ὀρέων ἀπὸ βορρᾶ, ἦλθεν ἐν μυριάσι δυνάμεως αὐτοῦ, ὧν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἐνέφραξεν χειμάρρους, καὶ ἵππος αὐτῶν ἐκάλυψεν βουνούς·
Jdt:16:3 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   ἐκ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό   χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος)
Jdt:16:3 By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ By przychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] Zdolność On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Los (mnóstwo ) On/ona/to/to samo Koryto rzeki I też, nawet, mianowicie Koń On/ona/to/to samo By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Wzgórze
Jdt:16:3 E)=lTen *assour e)X o)re/On a)po\ borra=, E)=lTen e)n muria/si duna/meOs au)tou=, O(=n to\ plE=Tos au)tO=n e)ne/fraXen CHeima/rrous, kai\ E( i(/ppos au)tO=n e)ka/luPSen bounou/s·
Jdt:16:3 ElTen assur eX oreOn apo borra, ElTen en myriasi dynameOs autu, hOn to plETos autOn enefraXen CHeimarrus, kai hE hippos autOn ekalyPSen bunus·
Jdt:16:3 VBI_AAI3S N_NSM P N3E_GPN P N1T_GSM VBI_AAI3S P N3D_DPF N3I_GSF RD_GSM RR_GPF RA_NSN N3E_NSN RD_GPM VAI_AAI3S N2_APM C RA_NSF N2_NSM RD_GPM VAI_AAI3S N2_APM
Jdt:16:3 to come ć out of (+gen) ἐξ before vowels mount from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north to come in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among myriad [unit of ten thousand] ability he/she/it/same who/whom/which the lot (multitude ) he/she/it/same ć wadi and also, even, namely the horse he/she/it/same to cover cloak, veiled, muffled hill
Jdt:16:3 he/she/it-COME-ed   out of (+gen) mounts (gen) away from (+gen) north (gen, voc) he/she/it-COME-ed in/among/by (+dat) myriads (dat) ability (gen) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) them/same (gen)   wadi (nom), wadis (acc) and the (nom) horse (nom) them/same (gen) he/she/it-COVER-ed hills (acc)
Jdt:16:3 Jdt_16:3_1 Jdt_16:3_2 Jdt_16:3_3 Jdt_16:3_4 Jdt_16:3_5 Jdt_16:3_6 Jdt_16:3_7 Jdt_16:3_8 Jdt_16:3_9 Jdt_16:3_10 Jdt_16:3_11 Jdt_16:3_12 Jdt_16:3_13 Jdt_16:3_14 Jdt_16:3_15 Jdt_16:3_16 Jdt_16:3_17 Jdt_16:3_18 Jdt_16:3_19 Jdt_16:3_20 Jdt_16:3_21 Jdt_16:3_22 Jdt_16:3_23
Jdt:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:4 εἶπεν ἐμπρήσειν τὰ ὅριά μου καὶ τοὺς νεανίσκους μου ἀνελεῖν ἐν ῥομφαίᾳ καὶ τὰ θηλάζοντά μου θήσειν εἰς ἔδαφος καὶ τὰ νήπιά μου δώσειν εἰς προνομὴν καὶ τὰς παρθένους μου σκυλεῦσαι.
Jdt:16:4 Assur came out of the mountains from the north, he came with ten thousands of his army, the multitude whereof stopped the torrents, and their horsemen have covered the hills. (Judith 16:4 Brenton)
Jdt:16:4 Mówił, że wypali góry moje, a młodzieńców moich mieczem wytnie, niemowlęta moje o ziemię rozbije, moje dzieci wyda na łup, a dziewice moje na grabież. (Jdt 16:4 BT_4)
Jdt:16:4 εἶπεν ἐμπρήσειν τὰ ὅριά μου καὶ τοὺς νεανίσκους μου ἀνελεῖν ἐν ῥομφαίᾳ καὶ τὰ θηλάζοντά μου θήσειν εἰς ἔδαφος καὶ τὰ νήπιά μου δώσειν εἰς προνομὴν καὶ τὰς παρθένους μου σκυλεῦσαι.
Jdt:16:4 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ὁ ἡ τό θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) εἰς[1] ἔδαφο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό νήπιος -ία -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1]   καί ὁ ἡ τό παρθένος, -ου, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Jdt:16:4 By mówić/opowiadaj Do ??? Granica Ja I też, nawet, mianowicie Młody człowiek Ja By zabijać (zabijaj) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie By karmić piersią pielęgniarkę, ssać Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Do (+przyspieszenie) Zakładanie I też, nawet, mianowicie Noworodek Ja By dawać Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Dziewiczy Ja
Jdt:16:4 ei)=pen e)mprE/sein ta\ o(/ria/ mou kai\ tou\s neani/skous mou a)nelei=n e)n r(omfai/a| kai\ ta\ TEla/DZonta/ mou TE/sein ei)s e)/dafos kai\ ta\ nE/pia/ mou dO/sein ei)s pronomE\n kai\ ta\s parTe/nous mou skuleu=sai.
Jdt:16:4 eipen emprEsein ta horia mu kai tus neaniskus mu anelein en romfaia kai ta TElaDZonta mu TEsein eis edafos kai ta nEpia mu dOsein eis pronomEn kai tas parTenus mu skyleusai.
Jdt:16:4 VBI_AAI3S VF_FAN RA_APN N2N_APN RP_GS C RA_APM N2_APM RP_GS VB_AAN P N1A_DSF C RA_APN V1_PAPAPN RP_GS VF_FAN P N3E_ASN C RA_APN A1A_APN RP_GS VF_FAN P N1_ASF C RA_APF N2_APF RP_GS VA_AAN
Jdt:16:4 to say/tell to ??? the boundary I and also, even, namely the young man I to kill (slay) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely the to suckle nurse, suck I to place lay, put, set, situate, station into (+acc) foundation and also, even, namely the infant I to give into (+acc) ć and also, even, namely the virgin I ć
Jdt:16:4 he/she/it-SAY/TELL-ed to-will-??? the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) me (gen) and the (acc) young men (acc) me (gen) to-will-KILL, to-KILL in/among/by (+dat) sword (dat) and the (nom|acc) while SUCKLE-ing (acc, nom|acc|voc) me (gen) to-will-PLACE into (+acc) foundation (nom|acc|voc) and the (nom|acc) infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) to-will-GIVE into (+acc)   and the (acc) virgins (acc) me (gen)  
Jdt:16:4 Jdt_16:4_1 Jdt_16:4_2 Jdt_16:4_3 Jdt_16:4_4 Jdt_16:4_5 Jdt_16:4_6 Jdt_16:4_7 Jdt_16:4_8 Jdt_16:4_9 Jdt_16:4_10 Jdt_16:4_11 Jdt_16:4_12 Jdt_16:4_13 Jdt_16:4_14 Jdt_16:4_15 Jdt_16:4_16 Jdt_16:4_17 Jdt_16:4_18 Jdt_16:4_19 Jdt_16:4_20 Jdt_16:4_21 Jdt_16:4_22 Jdt_16:4_23 Jdt_16:4_24 Jdt_16:4_25 Jdt_16:4_26 Jdt_16:4_27 Jdt_16:4_28 Jdt_16:4_29 Jdt_16:4_30 Jdt_16:4_31
Jdt:16:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:5 κύριος παντοκράτωρ ἠθέτησεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ θηλείας.
Jdt:16:5 He bragged that he would burn up my borders, and kill my young men with the sword, and dash the sucking children against the ground, and make mine infants as a prey, and my virgins as a spoil. (Judith 16:5 Brenton)
Jdt:16:5 Lecz Pan Wszechmogący pokrzyżował im szyki ręką kobiety. (Jdt 16:5 BT_4)
Jdt:16:5 κύριος παντοκράτωρ ἠθέτησεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ θηλείας.
Jdt:16:5 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως
Jdt:16:5 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Płci żeńskiej
Jdt:16:5 ku/rios pantokra/tOr E)Te/tEsen au)tou\s e)n CHeiri\ TElei/as.
Jdt:16:5 kyrios pantokratOr ETetEsen autus en CHeiri TEleias.
Jdt:16:5 N2_NSM N3R_NSM VAI_AAI3S RD_APM P N3_DSF A3U_GSF
Jdt:16:5 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand female
Jdt:16:5 lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) he/she/it-REPUDIATE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) female ([Adj] acc, gen)
Jdt:16:5 Jdt_16:5_1 Jdt_16:5_2 Jdt_16:5_3 Jdt_16:5_4 Jdt_16:5_5 Jdt_16:5_6 Jdt_16:5_7
Jdt:16:5 x x x x x x x
Jdt:16:6 οὐ γὰρ ὑπέπεσεν ὁ δυνατὸς αὐτῶν ὑπὸ νεανίσκων, οὐδὲ υἱοὶ τιτάνων ἐπάταξαν αὐτόν, οὐδὲ ὑψηλοὶ γίγαντες ἐπέθεντο αὐτῷ, ἀλλὰ Ιουδιθ θυγάτηρ Μεραρι ἐν κάλλει προσώπου αὐτῆς παρέλυσεν αὐτόν,
Jdt:16:6 But the Almighty Lord hath disappointed them by the hand of a woman. (Judith 16:6 Brenton)
Jdt:16:6 Albowiem mocarz ich nie zginął z ręki młodzieńców, ani nie uderzyli na niego synowie tytanów, ani nie napadli na niego olbrzymi giganci, ale Judyta, córka Merariego, obezwładniła go pięknością swojego oblicza. (Jdt 16:6 BT_4)
Jdt:16:6 οὐ γὰρ ὑπέπεσεν δυνατὸς αὐτῶν ὑπὸ νεανίσκων, οὐδὲ υἱοὶ τιτάνων ἐπάταξαν αὐτόν, οὐδὲ ὑψηλοὶ γίγαντες ἐπέθεντο αὐτῷ, ἀλλὰ Ιουδιθ θυγάτηρ Μεραρι ἐν κάλλει προσώπου αὐτῆς παρέλυσεν αὐτόν,
Jdt:16:6 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ὑπο·πίπτω [LXX] (υπο+πιπτ-, -, υπο+πεσ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι οὐδέ (οὐ δέ) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ὑψηλός -ή -όν   ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ἐν   πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:16:6 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Do ??? Zdolny On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Młody człowiek ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Syn By uderzać On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Podniesiony By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Ale Córka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Twarz On/ona/to/to samo By paraliżować On/ona/to/to samo
Jdt:16:6 ou) ga\r u(pe/pesen o( dunato\s au)tO=n u(po\ neani/skOn, ou)de\ ui(oi\ tita/nOn e)pa/taXan au)to/n, ou)de\ u(PSEloi\ gi/gantes e)pe/Tento au)tO=|, a)lla\ *ioudiT Tuga/tEr *merari e)n ka/llei prosO/pou au)tE=s pare/lusen au)to/n,
Jdt:16:6 u gar hypepesen ho dynatos autOn hypo neaniskOn, ude hyioi titanOn epataXan auton, ude hyPSEloi gigantes epeTento autO, alla iudiT TygatEr merari en kallei prosOpu autEs parelysen auton,
Jdt:16:6 D x VAI_AAI3S RA_NSM A1_NSM RD_GPM P N2_GPM C N2_NPM N3N_GPM VAI_AAI3P RD_ASM C A1_NPM N3_NPM VEI_AMI3P RD_DSM C N_NSF N3R_NSF N_GSM P N3E_DSN N2N_GSN RD_GSF VAI_AAI3S RD_ASM
Jdt:16:6 οὐχ before rough breathing for since, as to ??? the capable he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing young man οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) son ć to smite he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) elevated ć to place on he/she/it/same but ć daughter ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć face he/she/it/same to paralyze he/she/it/same
Jdt:16:6 not for he/she/it-???-ed the (nom) capable ([Adj] nom) them/same (gen) under (+acc), by (+gen) young men (gen) neither/nor sons (nom|voc)   they-SMITE-ed him/it/same (acc) neither/nor elevated ([Adj] nom|voc)   they-were-PLACE ON-ed him/it/same (dat) but   daughter (nom)   in/among/by (+dat)   face (gen) her/it/same (gen) he/she/it-PARALYZE-ed him/it/same (acc)
Jdt:16:6 Jdt_16:6_1 Jdt_16:6_2 Jdt_16:6_3 Jdt_16:6_4 Jdt_16:6_5 Jdt_16:6_6 Jdt_16:6_7 Jdt_16:6_8 Jdt_16:6_9 Jdt_16:6_10 Jdt_16:6_11 Jdt_16:6_12 Jdt_16:6_13 Jdt_16:6_14 Jdt_16:6_15 Jdt_16:6_16 Jdt_16:6_17 Jdt_16:6_18 Jdt_16:6_19 Jdt_16:6_20 Jdt_16:6_21 Jdt_16:6_22 Jdt_16:6_23 Jdt_16:6_24 Jdt_16:6_25 Jdt_16:6_26 Jdt_16:6_27 Jdt_16:6_28
Jdt:16:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:7 ἐξεδύσατο γὰρ στολὴν χηρεύσεως αὐτῆς εἰς ὕψος τῶν πονούντων ἐν Ισραηλ, ἠλείψατο τὸ πρόσωπον αὐτῆς ἐν μυρισμῷ
Jdt:16:7 For the mighty one did not fall by the young men, neither did the sons of the Titans smite him, nor high giants set upon him: but Judith the daughter of Merari weakened him with the beauty of her countenance. (Judith 16:7 Brenton)
Jdt:16:7 Zdjęła bowiem swoje szaty wdowie, aby wywyższyć uciśnionych w Izraelu, namaściła twarz swoją olejkami. (Jdt 16:7 BT_4)
Jdt:16:7 ἐξεδύσατο γὰρ στολὴν χηρεύσεως αὐτῆς εἰς ὕψος τῶν πονούντων ἐν Ισραηλ, ἠλείψατο τὸ πρόσωπον αὐτῆς ἐν μυρισμῷ
Jdt:16:7 ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) γάρ στολή, -ῆς, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό   ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν  
Jdt:16:7 By rozbierać się Dla odtąd, jak Szyku uniform, kostium, prośba On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael By mazać Twarz On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Jdt:16:7 e)Xedu/sato ga\r stolE\n CHEreu/seOs au)tE=s ei)s u(/PSos tO=n ponou/ntOn e)n *israEl, E)lei/PSato to\ pro/sOpon au)tE=s e)n murismO=|
Jdt:16:7 eXedysato gar stolEn CHEreuseOs autEs eis hyPSos tOn ponuntOn en israEl, EleiPSato to prosOpon autEs en myrismO
Jdt:16:7 VAI_AMI3S x N1_ASF N3I_GSF RD_GSF P N3E_ASN RA_GPM V2_PAPGPM P N_DSM VAI_AMI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSF P N2_DSM
Jdt:16:7 to undress for since, as array uniform, costume, suit ć he/she/it/same into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel to smear the face he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Jdt:16:7 he/she/it-was-UNDRESS-ed for array (acc)   her/it/same (gen) into (+acc) height (nom|acc|voc) the (gen)   in/among/by (+dat) Israel (indecl) he/she/it-was-SMEAR-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat)  
Jdt:16:7 Jdt_16:7_1 Jdt_16:7_2 Jdt_16:7_3 Jdt_16:7_4 Jdt_16:7_5 Jdt_16:7_6 Jdt_16:7_7 Jdt_16:7_8 Jdt_16:7_9 Jdt_16:7_10 Jdt_16:7_11 Jdt_16:7_12 Jdt_16:7_13 Jdt_16:7_14 Jdt_16:7_15 Jdt_16:7_16 Jdt_16:7_17
Jdt:16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:8 καὶ ἐδήσατο τὰς τρίχας αὐτῆς ἐν μίτρᾳ καὶ ἔλαβεν στολὴν λινῆν εἰς ἀπάτην αὐτοῦ·
Jdt:16:8 For she put off the garment of her widowhood for the exaltation of those that were oppressed in Israel, and anointed her face with ointment, and bound her hair in a tire, and took a linen garment to deceive him. (Judith 16:8 Brenton)
Jdt:16:8 Włosy swoje związała pod zawojem i ubrała szaty swoje, aby go oszukać. (Jdt 16:8 BT_4)
Jdt:16:8 καὶ ἐδήσατο τὰς τρίχας αὐτῆς ἐν μίτρᾳ καὶ ἔλαβεν στολὴν λινῆν εἰς ἀπάτην αὐτοῦ·
Jdt:16:8 καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) στολή, -ῆς, ἡ   εἰς[1] ἀπάτη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:16:8 I też, nawet, mianowicie By wiązać Włosy On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Szyku uniform, kostium, prośba Do (+przyspieszenie) Oszukiwanie On/ona/to/to samo
Jdt:16:8 kai\ e)dE/sato ta\s tri/CHas au)tE=s e)n mi/tra| kai\ e)/laben stolE\n linE=n ei)s a)pa/tEn au)tou=·
Jdt:16:8 kai edEsato tas triCHas autEs en mitra kai elaben stolEn linEn eis apatEn autu·
Jdt:16:8 C VAI_AMI3S RA_APF N3_APF RD_GSF P N1A_DSF C VBI_AAI3S N1_ASF A1C_ASF P N1_ASF RD_GSM
Jdt:16:8 and also, even, namely to bind the hair he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand array uniform, costume, suit ć into (+acc) deception he/she/it/same
Jdt:16:8 and he/she/it-was-BIND-ed the (acc) hairs (acc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat)   and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed array (acc)   into (+acc) deception (acc) him/it/same (gen)
Jdt:16:8 Jdt_16:8_1 Jdt_16:8_2 Jdt_16:8_3 Jdt_16:8_4 Jdt_16:8_5 Jdt_16:8_6 Jdt_16:8_7 Jdt_16:8_8 Jdt_16:8_9 Jdt_16:8_10 Jdt_16:8_11 Jdt_16:8_12 Jdt_16:8_13 Jdt_16:8_14
Jdt:16:8 x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:9 τὸ σανδάλιον αὐτῆς ἥρπασεν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, καὶ τὸ κάλλος αὐτῆς ᾐχμαλώτισεν ψυχὴν αὐτοῦ, διῆλθεν ὁ ἀκινάκης τὸν τράχηλον αὐτοῦ.
Jdt:16:9 Her sandals ravished his eyes, her beauty took his mind prisoner, and the fauchion passed through his neck. (Judith 16:9 Brenton)
Jdt:16:9 Sandały jej przykuły jego oko, jej piękność usidliła jego duszę, a miecz przeciął kark jego. (Jdt 16:9 BT_4)
Jdt:16:9 τὸ σανδάλιον αὐτῆς ἥρπασεν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, καὶ τὸ κάλλος αὐτῆς ᾐχμαλώτισεν ψυχὴν αὐτοῦ, διῆλθεν ἀκινάκης τὸν τράχηλον αὐτοῦ.
Jdt:16:9 ὁ ἡ τό σανδάλιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:16:9 Sandał On/ona/to/to samo By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By robić pojmany (bierz jako więźnia) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Gardło On/ona/to/to samo
Jdt:16:9 to\ sanda/lion au)tE=s E(/rpasen o)fTalmo\n au)tou=, kai\ to\ ka/llos au)tE=s E)|CHmalO/tisen PSuCHE\n au)tou=, diE=lTen o( a)kina/kEs to\n tra/CHElon au)tou=.
Jdt:16:9 to sandalion autEs hErpasen ofTalmon autu, kai to kallos autEs ECHmalOtisen PSyCHEn autu, diElTen ho akinakEs ton traCHElon autu.
Jdt:16:9 RA_NSN N2N_NSN RD_GSF VAI_AAI3S N2_ASM RD_GSM C RA_NSN N3E_NSN RD_GSF VAI_AAI3S N1_ASF RD_GSM VBI_AAI3S RA_NSM N1M_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Jdt:16:9 the sandal he/she/it/same to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin eye he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same to make captive (take prisoner) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to go through pass through the ć the throat he/she/it/same
Jdt:16:9 the (nom|acc) sandal (nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-SNATCH-ed eye (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc)   her/it/same (gen) he/she/it-MAKE-ed-CAPTIVE life (acc) him/it/same (gen) he/she/it-GO THROUGH-ed the (nom)   the (acc) throat (acc) him/it/same (gen)
Jdt:16:9 Jdt_16:9_1 Jdt_16:9_2 Jdt_16:9_3 Jdt_16:9_4 Jdt_16:9_5 Jdt_16:9_6 Jdt_16:9_7 Jdt_16:9_8 Jdt_16:9_9 Jdt_16:9_10 Jdt_16:9_11 Jdt_16:9_12 Jdt_16:9_13 Jdt_16:9_14 Jdt_16:9_15 Jdt_16:9_16 Jdt_16:9_17 Jdt_16:9_18 Jdt_16:9_19
Jdt:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:10 ἔφριξαν Πέρσαι τὴν τόλμαν αὐτῆς, καὶ Μῆδοι τὸ θράσος αὐτῆς ἐταράχθησαν·
Jdt:16:10 The Persians quaked at her boldness, and the Medes were daunted at her hardiness. (Judith 16:10 Brenton)
Jdt:16:10 Zlękli się Persowie jej odwagi, a Medów przeraziła swoją śmiałością. (Jdt 16:10 BT_4)
Jdt:16:10 ἔφριξαν Πέρσαι τὴν τόλμαν αὐτῆς, καὶ Μῆδοι τὸ θράσος αὐτῆς ἐταράχθησαν·
Jdt:16:10 φρίσσω (φρισσ-, -, φριξ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό τολμάω (τολμ(α)-, τολμη·σ-, τολμη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί Μῆδος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
Jdt:16:10 By wzdrygać się Dreszcz {Odłamek}, wzdrygać się By śmieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Med [mieszkaniec Medii] On/ona/to/to samo By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się
Jdt:16:10 e)/friXan *pe/rsai tE\n to/lman au)tE=s, kai\ *mE=doi to\ Tra/sos au)tE=s e)tara/CHTEsan·
Jdt:16:10 efriXan persai tEn tolman autEs, kai mEdoi to Trasos autEs etaraCHTEsan·
Jdt:16:10 VAI_AAI3P N1M_NPM RA_ASF N1S_ASF RD_GSF C N2_NPM RA_ASN N3E_ASN RD_GSF VQI_API3P
Jdt:16:10 to Shudder Shiver, shudder ć the to dare he/she/it/same and also, even, namely Mede [inhabitant of Media] the ć he/she/it/same to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir
Jdt:16:10 they-SHUDDER-ed   the (acc) to-be-DARE-ing her/it/same (gen) and Medes (nom|voc) the (nom|acc)   her/it/same (gen) they-were-UNSETTLE-ed
Jdt:16:10 Jdt_16:10_1 Jdt_16:10_2 Jdt_16:10_3 Jdt_16:10_4 Jdt_16:10_5 Jdt_16:10_6 Jdt_16:10_7 Jdt_16:10_8 Jdt_16:10_9 Jdt_16:10_10 Jdt_16:10_11
Jdt:16:10 x x x x x x x x x x x
Jdt:16:11 τότε ἠλάλαξαν οἱ ταπεινοί μου, καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἀσθενοῦντές μου καὶ ἐπτοήθησαν, ὕψωσαν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἀνετράπησαν·
Jdt:16:11 Then my afflicted shouted for joy, and my weak ones cried aloud; but they were astonished: these lifted up their voices, but they were overthrown. (Judith 16:11 Brenton)
Jdt:16:11 Niedawno podnieśli krzyk uciśnieni moi rodacy i słabych moich ogarnął lęk i przerażenie: podnieśli jednak swój głos, a tamci uciekli. (Jdt 16:11 BT_4)
Jdt:16:11 τότε ἠλάλαξαν οἱ ταπεινοί μου, καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἀσθενοῦντές μου καὶ ἐπτοήθησαν, ὕψωσαν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἀνετράπησαν·
Jdt:16:11 τότε ἀλαλάζω (αλαλαζ-, αλαλαξ-, αλαλαξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·τρέπω (ανα+τρεπ-, ανα+τρεψ-, ανα+τρεψ-, -, -, ανα+τραπ·[θ]-)
Jdt:16:11 Wtedy By wyć Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej Ja I też, nawet, mianowicie By bać się By chorować Ja I też, nawet, mianowicie Do ??? By podnosić/ustalony wysoko Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wyprowadzać z równowagi przewrót, wywracać się, przewracać się, obalać , wywracać się, wywracać się
Jdt:16:11 to/te E)la/laXan oi( tapeinoi/ mou, kai\ e)fobE/TEsan oi( a)sTenou=nte/s mou kai\ e)ptoE/TEsan, u(/PSOsan tE\n fOnE\n au)tO=n kai\ a)netra/pEsan·
Jdt:16:11 tote ElalaXan hoi tapeinoi mu, kai efobETEsan hoi asTenuntes mu kai eptoETEsan, hyPSOsan tEn fOnEn autOn kai anetrapEsan·
Jdt:16:11 D VAI_AAI3P RA_NPM A1_NPM RP_GS C VCI_API3P RA_NPM V2_PAPNPM RP_GS C VCI_API3P VA_AAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VDI_API3P
Jdt:16:11 then to ululate the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower I and also, even, namely to fear the to ail I and also, even, namely to ??? to elevate/set high the sound/voice cries he/she/it/same and also, even, namely to upset overthrow, upturn, overturn, subvert , tip over, capsize
Jdt:16:11 then they-ULULATE-ed the (nom) poor ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LOWER-ing, you(sg)-are-being-LOWER-ed, you(sg)-are-being-LOWER-ed (classical), he/she/it-should-be-LOWER-ing, you(sg)-should-be-being-LOWER-ed, he/she/it-happens-to-be-LOWER-ing (opt) me (gen) and they-were-FEAR-ed the (nom) while AIL-ing (nom|voc) me (gen) and they-were-???-ed they-ELEVATE/SET-ed-HIGH, upon ELEVATE/SET-ing-HIGH (nom|acc|voc) the (acc) sound/voice (acc) them/same (gen) and they-were-UPSET-ed
Jdt:16:11 Jdt_16:11_1 Jdt_16:11_2 Jdt_16:11_3 Jdt_16:11_4 Jdt_16:11_5 Jdt_16:11_6 Jdt_16:11_7 Jdt_16:11_8 Jdt_16:11_9 Jdt_16:11_10 Jdt_16:11_11 Jdt_16:11_12 Jdt_16:11_13 Jdt_16:11_14 Jdt_16:11_15 Jdt_16:11_16 Jdt_16:11_17 Jdt_16:11_18
Jdt:16:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:12 υἱοὶ κορασίων κατεκέντησαν αὐτοὺς καὶ ὡς παῖδας αὐτομολούντων ἐτίτρωσκον αὐτούς, ἀπώλοντο ἐκ παρατάξεως κυρίου μου.
Jdt:16:12 The sons of the damsels have pierced them through, and wounded them as fugatives' children: they perished by the battle of the Lord. (Judith 16:12 Brenton)
Jdt:16:12 Dzieci młodych matek ich poprzebijały, przekłuły ich jak uciekających niewolników. Zginęli w bitwie z Panem moim. (Jdt 16:12 BT_4)
Jdt:16:12 υἱοὶ κορασίων κατεκέντησαν αὐτοὺς καὶ ὡς παῖδας αὐτομολούντων ἐτίτρωσκον αὐτούς, ἀπώλοντο ἐκ παρατάξεως κυρίου μου.
Jdt:16:12 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κοράσιον, -ου, τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὡς παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ     αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐκ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jdt:16:12 Syn Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak/jak Dziecka/służący On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja
Jdt:16:12 ui(oi\ korasi/On kateke/ntEsan au)tou\s kai\ O(s pai=das au)tomolou/ntOn e)ti/trOskon au)tou/s, a)pO/lonto e)k parata/XeOs kuri/ou mou.
Jdt:16:12 hyioi korasiOn katekentEsan autus kai hOs paidas automoluntOn etitrOskon autus, apOlonto ek parataXeOs kyriu mu.
Jdt:16:12 N2_NPM N2N_GPN VAI_AAI3P RD_APM C C N3D_APM V2_PAPGPM V1I_IAI3P RD_APM VBI_AMI3P P N3I_GSF N2_GSM RP_GS
Jdt:16:12 son girl lass, lassie ć he/she/it/same and also, even, namely as/like child/servant ć ć he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing out of (+gen) ἐξ before vowels ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I
Jdt:16:12 sons (nom|voc) girls (gen)   them/same (acc) and as/like children/servants (acc)     them/same (acc) they-were-LOSE/DESTROY-ed out of (+gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen)
Jdt:16:12 Jdt_16:12_1 Jdt_16:12_2 Jdt_16:12_3 Jdt_16:12_4 Jdt_16:12_5 Jdt_16:12_6 Jdt_16:12_7 Jdt_16:12_8 Jdt_16:12_9 Jdt_16:12_10 Jdt_16:12_11 Jdt_16:12_12 Jdt_16:12_13 Jdt_16:12_14 Jdt_16:12_15
Jdt:16:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:13 ὑμνήσω τῷ θεῷ μου ὕμνον καινόν Κύριε, μέγας εἶ καὶ ἔνδοξος, θαυμαστὸς ἐν ἰσχύι, ἀνυπέρβλητος.
Jdt:16:13 I will sing unto the Lord a new song: O Lord, thou art great and glorious, wonderful in strength, and invincible. (Judith 16:13 Brenton)
Jdt:16:13 Bogu memu chcę zaśpiewać pieśń nową: Panie, jesteś wielki i przesławny, przedziwny w sile swojej i niezwyciężony. (Jdt 16:13 BT_4)
Jdt:16:13 ὑμνήσω τῷ θεῷ μου ὕμνον καινόν Κύριε, μέγας εἶ καὶ ἔνδοξος, θαυμαστὸς ἐν ἰσχύι, ἀνυπέρβλητος.
Jdt:16:13 ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὕμνος, -ου, ὁ καινός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἔν·δοξος -ον θαυμαστός -ή -όν ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ  
Jdt:16:13 By wysławiać Bóg  Ja Hymn Nowy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wielki By iść; by być I też, nawet, mianowicie Sławny sławny, sławny Cudowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła
Jdt:16:13 u(mnE/sO tO=| TeO=| mou u(/mnon kaino/n *ku/rie, me/gas ei)= kai\ e)/ndoXos, Taumasto\s e)n i)sCHu/i, a)nupe/rblEtos.
Jdt:16:13 hymnEsO tO TeO mu hymnon kainon kyrie, megas ei kai endoXos, Taumastos en isCHyi, anyperblEtos.
Jdt:16:13 VF_FAI1S RA_DSM N2_DSM RP_GS N2_ASM A1_ASM N2_VSM A1P_NSM V9_PAI2S C A1B_NSM A1_NSM P N3U_DSF A1B_NSM
Jdt:16:13 to hymn the god [see theology] I hymn new lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. great to go; to be and also, even, namely glorious illustrious, renowned wonderful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength ć
Jdt:16:13 I-will-HYMN, you(sg)-were-HYMN-ed, I-should-HYMN the (dat) god (dat) me (gen) hymn (acc) new ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) great ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and glorious ([Adj] nom) wonderful ([Adj] nom) in/among/by (+dat) strength (dat)  
Jdt:16:13 Jdt_16:13_1 Jdt_16:13_2 Jdt_16:13_3 Jdt_16:13_4 Jdt_16:13_5 Jdt_16:13_6 Jdt_16:13_7 Jdt_16:13_8 Jdt_16:13_9 Jdt_16:13_10 Jdt_16:13_11 Jdt_16:13_12 Jdt_16:13_13 Jdt_16:13_14 Jdt_16:13_15
Jdt:16:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:14 σοὶ δουλευσάτω πᾶσα ἡ κτίσις σου· ὅτι εἶπας, καὶ ἐγενήθησαν· ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου, καὶ ᾠκοδόμησεν· καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τῇ φωνῇ σου.
Jdt:16:14 Let all creatures serve thee: for thou spakest, and they were made, thou didst send forth thy spirit, and it created them, and there is none that can resist thy voice. (Judith 16:14 Brenton)
Jdt:16:14 Niech Ci służy wszelkie Twoje stworzenie, bo Ty rzekłeś i stało się. Tyś posłał Twego ducha, a on zbudował wszystko, i nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił Twemu głosowi. (Jdt 16:14 BT_4)
Jdt:16:14 σοὶ δουλευσάτω πᾶσα κτίσις σου· ὅτι εἶπας, καὶ ἐγενήθησαν· ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου, καὶ ᾠκοδόμησεν· καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τῇ φωνῇ σου.
Jdt:16:14 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτίσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jdt:16:14 Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tworzenie [od łacińskiego, por greckiego krainein, sanskrycki kri by robić, robią] by robić budowę, rodzić po raz pierwszy Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się zamawiać Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Kto/, który/, który By przeciwstawiać Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Ty; twój/twój(sg)
Jdt:16:14 soi\ douleusa/tO pa=sa E( kti/sis sou· o(/ti ei)=pas, kai\ e)genE/TEsan· a)pe/steilas to\ pneu=ma/ sou, kai\ O)|kodo/mEsen· kai\ ou)k e)/stin o(\s a)ntistE/setai tE=| fOnE=| sou.
Jdt:16:14 soi duleusatO pasa hE ktisis su· hoti eipas, kai egenETEsan· apesteilas to pneuma su, kai OkodomEsen· kai uk estin hos antistEsetai tE fOnE su.
Jdt:16:14 RP_DS VA_AAD3S A1S_NSF RA_NSF N3I_NSF RP_GS C VAI_AAI2S C VCI_API3P VAI_AAI2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VAI_AAI3S C D V9_PAI3S RR_NSM VF_FMI3S RA_DSF N1_DSF RP_GS
Jdt:16:14 you; your/yours(sg); to rub worn, rub to obey to be a slave, serve every all, each, every, the whole of the creation [from Latin, cf Greek krainein, Sanskrit kri to make, do] to make construction, bring forth for the first time you; your/yours(sg) because/that to say/tell and also, even, namely to become become, happen to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the spirit breath, spiritual utterance, wind you; your/yours(sg) and also, even, namely to build/edify and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be who/whom/which to oppose the sound/voice cries; to sound you; your/yours(sg)
Jdt:16:14 you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) let-him/her/it-OBEY! every (nom|voc) the (nom) creation (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) and they-were-BECOME-ed you(sg)-ORDER FORTH-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed and not he/she/it-is who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-OPPOSE-ed the (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jdt:16:14 Jdt_16:14_1 Jdt_16:14_2 Jdt_16:14_3 Jdt_16:14_4 Jdt_16:14_5 Jdt_16:14_6 Jdt_16:14_7 Jdt_16:14_8 Jdt_16:14_9 Jdt_16:14_10 Jdt_16:14_11 Jdt_16:14_12 Jdt_16:14_13 Jdt_16:14_14 Jdt_16:14_15 Jdt_16:14_16 Jdt_16:14_17 Jdt_16:14_18 Jdt_16:14_19 Jdt_16:14_20 Jdt_16:14_21 Jdt_16:14_22 Jdt_16:14_23 Jdt_16:14_24
Jdt:16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:15 ὄρη γὰρ ἐκ θεμελίων σὺν ὕδασιν σαλευθήσεται, πέτραι δ’ ἀπὸ προσώπου σου ὡς κηρὸς τακήσονται· ἔτι δὲ τοῖς φοβουμένοις σε, σὺ εὐιλατεύσεις αὐτοῖς.
Jdt:16:15 For the mountains shall be moved from their foundations with the waters, the rocks shall melt as wax at thy presence: yet thou art merciful to them that fear thee. (Judith 16:15 Brenton)
Jdt:16:15 Góry bowiem poruszają się od podstaw razem z wodami, a skały jak wosk się topią przed Tobą, ale dla bojących się Ciebie Ty jesteś łaskawy. (Jdt 16:15 BT_4)
Jdt:16:15 ὄρη γὰρ ἐκ θεμελίων σὺν ὕδασιν σαλευθήσεται, πέτραι δ’ ἀπὸ προσώπου σου ὡς κηρὸς τακήσονται· ἔτι δὲ τοῖς φοβουμένοις σε, σὺ εὐιλατεύσεις αὐτοῖς.
Jdt:16:15 ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) γάρ ἐκ θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό; θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) σύν ὕδωρ, ὕδατος, τό σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) πέτρα, -ας, ἡ δέ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς   τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ἔτι δέ ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:16:15 Wchodź Dla odtąd, jak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie; do ??? Razem z/włączając (+dat) Woda By trząść się (drżenie) Skała zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) Jak/jak By topnieć Jeszcze/jeszcze zaś By bać się Ty; twój/twój(sg) Ty On/ona/to/to samo
Jdt:16:15 o)/rE ga\r e)k Temeli/On su\n u(/dasin saleuTE/setai, pe/trai d’ a)po\ prosO/pou sou O(s kEro\s takE/sontai· e)/ti de\ toi=s foboume/nois se, su\ eu)ilateu/seis au)toi=s.
Jdt:16:15 orE gar ek TemeliOn syn hydasin saleuTEsetai, petrai d’ apo prosOpu su hOs kEros takEsontai· eti de tois fobumenois se, sy euilateuseis autois.
Jdt:16:15 N3E_NPN x P N2N_GPN P N3T_DPN VC_FPI3S N1A_NPF x P N2N_GSN RP_GS C N2_NSM VF_FMI3P D x RA_DPM V2_PMPDPM RP_AS RP_NS VF_FAI2S RD_DPM
Jdt:16:15 mount for since, as out of (+gen) ἐξ before vowels foundation establishing, base, substructure; founding; to ??? together with/including (+dat) water to shake (tremor) rock δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) as/like ć to melt yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to fear you; your/yours(sg) you ć he/she/it/same
Jdt:16:15 mounts (nom|acc|voc) for out of (+gen) foundations (gen); while ???-ing (nom) together with/including (+dat) waters (dat) he/she/it-will-be-SHAKE-ed rocks (nom|voc) Yet away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like   they-will-be-MELT-ed yet/still Yet the (dat) while being-FEAR-ed (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg) (nom)   them/same (dat)
Jdt:16:15 Jdt_16:15_1 Jdt_16:15_2 Jdt_16:15_3 Jdt_16:15_4 Jdt_16:15_5 Jdt_16:15_6 Jdt_16:15_7 Jdt_16:15_8 Jdt_16:15_9 Jdt_16:15_10 Jdt_16:15_11 Jdt_16:15_12 Jdt_16:15_13 Jdt_16:15_14 Jdt_16:15_15 Jdt_16:15_16 Jdt_16:15_17 Jdt_16:15_18 Jdt_16:15_19 Jdt_16:15_20 Jdt_16:15_21 Jdt_16:15_22 Jdt_16:15_23
Jdt:16:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:16 ὅτι μικρὸν πᾶσα θυσία εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ ἐλάχιστον πᾶν στέαρ εἰς ὁλοκαύτωμά σοι· ὁ δὲ φοβούμενος τὸν κύριον μέγας διὰ παντός.
Jdt:16:16 For all sacrifice is too little for a sweet savour unto thee, and all the fat is not sufficient for thy burnt offering: but he that feareth the Lord is great at all times. (Judith 16:16 Brenton)
Jdt:16:16 Chociaż za mała jest wszelka ofiara, by wonią przyjemną była dla Ciebie, i za mało wszelkiego tłuszczu na całopalenie dla Ciebie, lecz ten, który boi się Pana, będzie wielki po wszystkie czasy. (Jdt 16:16 BT_4)
Jdt:16:16 ὅτι μικρὸν πᾶσα θυσία εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ ἐλάχιστον πᾶν στέαρ εἰς ὁλοκαύτωμά σοι· δὲ φοβούμενος τὸν κύριον μέγας διὰ παντός.
Jdt:16:16 ὅτι μικρός -ά -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θυσία, -ας, ἡ εἰς[1] ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ καί ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός στέαρ, στέατος, τό [LXX] εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό δέ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Jdt:16:16 Ponieważ/tamto Mały [zobacz micro] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ofiara gnębią, poświęcają Do (+przyspieszenie) Zapachu/bukiet Aromat I też, nawet, mianowicie Najmniej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się zaś By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wielki Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Jdt:16:16 o(/ti mikro\n pa=sa Tusi/a ei)s o)smE\n eu)Odi/as, kai\ e)la/CHiston pa=n ste/ar ei)s o(lokau/tOma/ soi· o( de\ fobou/menos to\n ku/rion me/gas dia\ panto/s.
Jdt:16:16 hoti mikron pasa Tysia eis osmEn euOdias, kai elaCHiston pan stear eis holokautOma soi· ho de fobumenos ton kyrion megas dia pantos.
Jdt:16:16 C A1A_NSN A1S_NSF N1A_NSF P N1_ASF N1A_GSF C A1_NSNS A3_NSN N3T_NSN P N3M_ASN RP_DS RA_NSM x V2_PMPNSM RA_ASM N2_ASM A1P_NSM P A3_GSM
Jdt:16:16 because/that small [see micro] every all, each, every, the whole of sacrifice victimize, immolate into (+acc) odor/bouquet aroma and also, even, namely least every all, each, every, the whole of suet into (+acc) burnt offering [see holocaust] you; your/yours(sg); to rub worn, rub the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. great because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Jdt:16:16 because/that small ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (nom|voc) sacrifice (nom|voc) into (+acc) odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) and least ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (nom|acc|voc) suet (nom|acc|voc) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) Yet while being-FEAR-ed (nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) great ([Adj] nom) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Jdt:16:16 Jdt_16:16_1 Jdt_16:16_2 Jdt_16:16_3 Jdt_16:16_4 Jdt_16:16_5 Jdt_16:16_6 Jdt_16:16_7 Jdt_16:16_8 Jdt_16:16_9 Jdt_16:16_10 Jdt_16:16_11 Jdt_16:16_12 Jdt_16:16_13 Jdt_16:16_14 Jdt_16:16_15 Jdt_16:16_16 Jdt_16:16_17 Jdt_16:16_18 Jdt_16:16_19 Jdt_16:16_20 Jdt_16:16_21 Jdt_16:16_22
Jdt:16:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:17 οὐαὶ ἔθνεσιν ἐπανιστανομένοις τῷ γένει μου· κύριος παντοκράτωρ ἐκδικήσει αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως δοῦναι πῦρ καὶ σκώληκας εἰς σάρκας αὐτῶν, καὶ κλαύσονται ἐν αἰσθήσει ἕως αἰῶνος.
Jdt:16:17 Woe to the nations that rise up against my kindred! the Lord Almighty will take vengeance of them in the day of judgment, in putting fire and worms in their flesh; and they shall feel them, and weep for ever. (Judith 16:17 Brenton)
Jdt:16:17 Biada poganom, którzy powstają przeciw memu narodowi: Pan Wszechmocny ich ukarze w dzień sądu, ześle w ich ciało ogień i robactwo, i jęczeć będą z bólu na wieki». (Jdt 16:17 BT_4)
Jdt:16:17 οὐαὶ ἔθνεσιν ἐπανιστανομένοις τῷ γένει μου· κύριος παντοκράτωρ ἐκδικήσει αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως δοῦναι πῦρ καὶ σκώληκας εἰς σάρκας αὐτῶν, καὶ κλαύσονται ἐν αἰσθήσει ἕως αἰῶνος.
Jdt:16:17 οὐαί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐπ·αν·ιστάνω (by-form of ἐπ·αν·ίστημι) (επαν+ισταν-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἐκδίκησις, -εως, ἡ; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ κρίσις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πῦρ, -ρός, τό καί σκώληξ, -ηκος, ὁ εἰς[1] σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐν αἴσθησις, -εως, ἡ; αἰσθάνομαι (αισθαν-, αισθη·σ-, αισθη·σ- or 2nd αισθ-, -, -, αισθαν·θ-/αισθη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
Jdt:16:17 Nieszczęście Naród [zobacz etniczny] By podnosić się/buntownika Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Zemsta; by pomścić/poprawiaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By dawać Ogień I też, nawet, mianowicie Larwa Do (+przyspieszenie) Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By płakać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Swoboda {Rozwaga} (wiedza, dostrzegalność); by spostrzegać Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Jdt:16:17 ou)ai\ e)/Tnesin e)panistanome/nois tO=| ge/nei mou· ku/rios pantokra/tOr e)kdikE/sei au)tou\s e)n E(me/ra| kri/seOs dou=nai pu=r kai\ skO/lEkas ei)s sa/rkas au)tO=n, kai\ klau/sontai e)n ai)sTE/sei e(/Os ai)O=nos.
Jdt:16:17 uai eTnesin epanistanomenois tO genei mu· kyrios pantokratOr ekdikEsei autus en hEmera kriseOs dunai pyr kai skOlEkas eis sarkas autOn, kai klausontai en aisTEsei heOs aiOnos.
Jdt:16:17 I N3E_DPN VM_XMPDPN RA_DSN N3E_DSN RP_GS N2_NSM N3R_NSM VF_FAI3S RD_APM P N1A_DSF N3I_GSF VO_AAN N3_ASN C N3K_APM P N3K_APF RD_GPM C VF_FMI3P P N3I_DSF P N3W_GSM
Jdt:16:17 woe nation [see ethnic] to uprise/rebel the race race, class, kind I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all vengeance; to avenge/rectify he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to give fire and also, even, namely larva into (+acc) flesh he/she/it/same and also, even, namely to weep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among discretion (knowledge, perceptibility); to perceive until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Jdt:16:17 woe nations (dat) while being-UPRISE/REBEL-ed (dat) the (dat) race (dat) me (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) vengeance (dat); he/she/it-will-AVENGE/RECTIFY, you(sg)-will-be-AVENGE/RECTIFY-ed (classical) them/same (acc) in/among/by (+dat) day (dat) judgment (gen) to-GIVE fire (nom|acc|voc) and larvas (acc) into (+acc) flesh (acc) them/same (gen) and they-will-be-WEEP-ed in/among/by (+dat) discretion (dat); you(sg)-will-be-PERCEIVE-ed (classical) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
Jdt:16:17 Jdt_16:17_1 Jdt_16:17_2 Jdt_16:17_3 Jdt_16:17_4 Jdt_16:17_5 Jdt_16:17_6 Jdt_16:17_7 Jdt_16:17_8 Jdt_16:17_9 Jdt_16:17_10 Jdt_16:17_11 Jdt_16:17_12 Jdt_16:17_13 Jdt_16:17_14 Jdt_16:17_15 Jdt_16:17_16 Jdt_16:17_17 Jdt_16:17_18 Jdt_16:17_19 Jdt_16:17_20 Jdt_16:17_21 Jdt_16:17_22 Jdt_16:17_23 Jdt_16:17_24 Jdt_16:17_25 Jdt_16:17_26
Jdt:16:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:18 Ὡς δὲ ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ, προσεκύνησαν τῷ θεῷ, καὶ ἡνίκα ἐκαθαρίσθη ὁ λαός, ἀνήνεγκαν τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτῶν καὶ τὰ ἑκούσια αὐτῶν καὶ τὰ δόματα.
Jdt:16:18 Now as soon as they entered into Jerusalem, they worshipped the Lord; and as soon as the people were purified, they offered their burnt offerings, and their free offerings, and their gifts. (Judith 16:18 Brenton)
Jdt:16:18 A kiedy potem przybyli do Jerozolimy i oddali pokłon Bogu, a lud się oczyścił, złożyli swoje całopalenia, ofiary dobrowolne i dary. (Jdt 16:18 BT_4)
Jdt:16:18 Ὡς δὲ ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ, προσεκύνησαν τῷ θεῷ, καὶ ἡνίκα ἐκαθαρίσθη λαός, ἀνήνεγκαν τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτῶν καὶ τὰ ἑκούσια αὐτῶν καὶ τὰ δόματα.
Jdt:16:18 ὡς δέ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἡνίκα καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἑκ·ούσιος -ία -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον)
Jdt:16:18 Jak/jak zaś By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Bóg  I też, nawet, mianowicie Kiedy By oczyszczać się oczyszczaj Ludzie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Ofiara spalana [zobacz holokaust] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dobrowolny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dar
Jdt:16:18 *(Os de\ E)/lTosan ei)s *ierousalEm, proseku/nEsan tO=| TeO=|, kai\ E(ni/ka e)kaTari/sTE o( lao/s, a)nE/negkan ta\ o(lokautO/mata au)tO=n kai\ ta\ e(kou/sia au)tO=n kai\ ta\ do/mata.
Jdt:16:18 Os de ElTosan eis ierusalEm, prosekynEsan tO TeO, kai hEnika ekaTarisTE ho laos, anEnenkan ta holokautOmata autOn kai ta hekusia autOn kai ta domata.
Jdt:16:18 C x VBI_AAI3P P N_ASF VAI_AAI3P RA_DSM N2_DSM C D VSI_API3S RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3P RA_APN N3M_APN RD_GPM C RA_APN A1A_APN RD_GPM C RA_APN N3M_APN
Jdt:16:18 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come into (+acc) Jerusalem [city of] to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the god [see theology] and also, even, namely when to purify cleanse the people to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the burnt offering [see holocaust] he/she/it/same and also, even, namely the voluntary he/she/it/same and also, even, namely the gift
Jdt:16:18 as/like Yet they-COME-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE the (dat) god (dat) and when he/she/it-was-PURIFIED-ed the (nom) people (nom) they-BRING UP-ed the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) voluntary ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc)
Jdt:16:18 Jdt_16:18_1 Jdt_16:18_2 Jdt_16:18_3 Jdt_16:18_4 Jdt_16:18_5 Jdt_16:18_6 Jdt_16:18_7 Jdt_16:18_8 Jdt_16:18_9 Jdt_16:18_10 Jdt_16:18_11 Jdt_16:18_12 Jdt_16:18_13 Jdt_16:18_14 Jdt_16:18_15 Jdt_16:18_16 Jdt_16:18_17 Jdt_16:18_18 Jdt_16:18_19 Jdt_16:18_20 Jdt_16:18_21 Jdt_16:18_22 Jdt_16:18_23 Jdt_16:18_24
Jdt:16:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:19 καὶ ἀνέθηκεν Ιουδιθ πάντα τὰ σκεύη Ολοφέρνου, ὅσα ἔδωκεν ὁ λαὸς αὐτῇ, καὶ τὸ κωνώπιον, ὃ ἔλαβεν ἑαυτῇ ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ, εἰς ἀνάθημα τῷ θεῷ ἔδωκεν.
Jdt:16:19 Judith also dedicated all the stuff of Holofernes, which the people had given her, and gave the canopy, which she had taken out of his bedchamber, for a gift unto the Lord. (Judith 16:19 Brenton)
Jdt:16:19 Judyta zaś ofiarowała wszystkie sprzęty Holofernesa, które jej podarował lud. Także kotarę, którą sama wzięła z jego sypialni, ofiarowała Bogu. (Jdt 16:19 BT_4)
Jdt:16:19 καὶ ἀνέθηκεν Ιουδιθ πάντα τὰ σκεύη Ολοφέρνου, ὅσα ἔδωκεν λαὸς αὐτῇ, καὶ τὸ κωνώπιον, ἔλαβεν ἑαυτῇ ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ, εἰς ἀνάθημα τῷ θεῷ ἔδωκεν.
Jdt:16:19 καί ἀνα·τίθημι (-, ανα+θη·σ-, ανα+θη·κ- or 2nd ath. ανα+θ(ε)-, -, -, ανα+τε·θ-)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ   ὅσος -η -ον δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐκ ὁ ἡ τό κοιτών, -ῶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀνάθημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
Jdt:16:19 I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Tyleż/wiele jak By dawać Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Samo /nasz /twój /siebie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Sypialnia On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wotywne oferowanie Bóg  By dawać
Jdt:16:19 kai\ a)ne/TEken *ioudiT pa/nta ta\ skeu/E *olofe/rnou, o(/sa e)/dOken o( lao\s au)tE=|, kai\ to\ kOnO/pion, o(\ e)/laben e(autE=| e)k tou= koitO=nos au)tou=, ei)s a)na/TEma tO=| TeO=| e)/dOken.
Jdt:16:19 kai aneTEken iudiT panta ta skeuE olofernu, hosa edOken ho laos autE, kai to kOnOpion, ho elaben heautE ek tu koitOnos autu, eis anaTEma tO TeO edOken.
Jdt:16:19 C VAI_AAI3S N_NSF A3_APN RA_APN N1_APN N1M_GSM A1_APN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_DSF C RA_ASN N2N_ASN RR_ASN VBI_AAI3S RD_DSF P RA_GSM N3W_GSM RD_GSM P N3M_ASN RA_DSM N2_DSM VAI_AAI3S
Jdt:16:19 and also, even, namely to ??? ć every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement ć as much/many as to give the people he/she/it/same and also, even, namely the ć who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves out of (+gen) ἐξ before vowels the bedroom he/she/it/same into (+acc) votive offering the god [see theology] to give
Jdt:16:19 and he/she/it-???-ed   all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc)   as much/many as (nom|acc) he/she/it-GIVE-ed the (nom) people (nom) her/it/same (dat) and the (nom|acc)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed self (dat) out of (+gen) the (gen) bedroom (gen) him/it/same (gen) into (+acc) votive offering (nom|acc|voc) the (dat) god (dat) he/she/it-GIVE-ed
Jdt:16:19 Jdt_16:19_1 Jdt_16:19_2 Jdt_16:19_3 Jdt_16:19_4 Jdt_16:19_5 Jdt_16:19_6 Jdt_16:19_7 Jdt_16:19_8 Jdt_16:19_9 Jdt_16:19_10 Jdt_16:19_11 Jdt_16:19_12 Jdt_16:19_13 Jdt_16:19_14 Jdt_16:19_15 Jdt_16:19_16 Jdt_16:19_17 Jdt_16:19_18 Jdt_16:19_19 Jdt_16:19_20 Jdt_16:19_21 Jdt_16:19_22 Jdt_16:19_23 Jdt_16:19_24 Jdt_16:19_25 Jdt_16:19_26 Jdt_16:19_27
Jdt:16:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:20 καὶ ἦν ὁ λαὸς εὐφραινόμενος ἐν Ιερουσαλημ κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων ἐπὶ μῆνας τρεῖς, καὶ Ιουδιθ μετ’ αὐτῶν κατέμεινεν.
Jdt:16:20 So the people continued feasting in Jerusalem before the sanctuary for the space of three months and Judith remained with them. (Judith 16:20 Brenton)
Jdt:16:20 Lud radował się przed świątynią w Jerozolimie przez trzy miesiące, a Judyta była razem z nimi. (Jdt 16:20 BT_4)
Jdt:16:20 καὶ ἦν λαὸς εὐφραινόμενος ἐν Ιερουσαλημ κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων ἐπὶ μῆνας τρεῖς, καὶ Ιουδιθ μετ’ αὐτῶν κατέμεινεν.
Jdt:16:20 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐπί μήν[2], μηνός, ὁ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί   μετά αὐτός αὐτή αὐτό κατα·μένω (κατα+μεν-, -, κατα+μειν·[σ]-, -, -, -)
Jdt:16:20 I też, nawet, mianowicie By być Ludzie By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miesiąc Trzy I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do ???
Jdt:16:20 kai\ E)=n o( lao\s eu)fraino/menos e)n *ierousalEm kata\ pro/sOpon tO=n a(gi/On e)pi\ mE=nas trei=s, kai\ *ioudiT met’ au)tO=n kate/meinen.
Jdt:16:20 kai En ho laos eufrainomenos en ierusalEm kata prosOpon tOn hagiOn epi mEnas treis, kai iudiT met’ autOn katemeinen.
Jdt:16:20 C V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM V1_PMPNSM P N_DSF P N2N_ASN RA_GPN A1A_GPN P N3_APM M_APM C N_NSF P RD_GPM VAI_AAI3S
Jdt:16:20 and also, even, namely to be the people to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing month three and also, even, namely ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to ???
Jdt:16:20 and he/she/it-was the (nom) people (nom) while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (nom) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) months (acc) three (acc, nom) and   after (+acc), with (+gen) them/same (gen) he/she/it-???-ed
Jdt:16:20 Jdt_16:20_1 Jdt_16:20_2 Jdt_16:20_3 Jdt_16:20_4 Jdt_16:20_5 Jdt_16:20_6 Jdt_16:20_7 Jdt_16:20_8 Jdt_16:20_9 Jdt_16:20_10 Jdt_16:20_11 Jdt_16:20_12 Jdt_16:20_13 Jdt_16:20_14 Jdt_16:20_15 Jdt_16:20_16 Jdt_16:20_17 Jdt_16:20_18 Jdt_16:20_19
Jdt:16:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:21 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἀνέζευξεν ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, καὶ Ιουδιθ ἀπῆλθεν εἰς Βαιτυλουα καὶ κατέμεινεν ἐπὶ τῆς ὑπάρξεως αὐτῆς· καὶ ἐγένετο κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆς ἔνδοξος ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
Jdt:16:21 After this time every one returned to his own inheritance, and Judith went to Bethulia, and remained in her own possession, and was in her time honourable in all the country. (Judith 16:21 Brenton)
Jdt:16:21 Po tych dniach każdy wrócił do swego dziedzictwa. Judyta również wróciła do Betulii i pozostała tam zarządzając swoim majątkiem. I była sławną do końca życia w całym kraju. (Jdt 16:21 BT_4)
Jdt:16:21 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἀνέζευξεν ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, καὶ Ιουδιθ ἀπῆλθεν εἰς Βαιτυλουα καὶ κατέμεινεν ἐπὶ τῆς ὑπάρξεως αὐτῆς· καὶ ἐγένετο κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆς ἔνδοξος ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
Jdt:16:21 μετά δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο   ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί κατα·μένω (κατα+μεν-, -, κατα+μειν·[σ]-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὕπ·αρξις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κατά ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·δοξος -ον ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jdt:16:21 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okres czasu On/ona/to/to samo Sławny sławny, sławny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Jdt:16:21 *meta\ de\ ta\s E(me/ras tau/tas a)ne/DZeuXen e(/kastos ei)s tE\n klEronomi/an au)tou=, kai\ *ioudiT a)pE=lTen ei)s *baituloua kai\ kate/meinen e)pi\ tE=s u(pa/rXeOs au)tE=s· kai\ e)ge/neto kata\ to\n kairo\n au)tE=s e)/ndoXos e)n pa/sE| tE=| gE=|.
Jdt:16:21 meta de tas hEmeras tautas aneDZeuXen hekastos eis tEn klEronomian autu, kai iudiT apElTen eis baitylua kai katemeinen epi tEs hyparXeOs autEs· kai egeneto kata ton kairon autEs endoXos en pasE tE gE.
Jdt:16:21 P x RA_APF N1A_APF RD_APF VAI_AAI3S A1_NSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C N_NSF VBI_AAI3S P N_ASF C VAI_AAI3S P RA_GSF N3I_GSF RD_GSF C VBI_AMI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSF A1B_NSM P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF
Jdt:16:21 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć each into (+acc) the inheritance he/she/it/same and also, even, namely ć to depart into (+acc) ć and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ??? he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the period of time he/she/it/same glorious illustrious, renowned in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Jdt:16:21 after (+acc), with (+gen) Yet the (acc) day (gen), days (acc) these (acc)   each (of two) (nom) into (+acc) the (acc) inheritance (acc) him/it/same (gen) and   he/she/it-DEPART-ed into (+acc)   and he/she/it-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) ??? (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) period of time (acc) her/it/same (gen) glorious ([Adj] nom) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat)
Jdt:16:21 Jdt_16:21_1 Jdt_16:21_2 Jdt_16:21_3 Jdt_16:21_4 Jdt_16:21_5 Jdt_16:21_6 Jdt_16:21_7 Jdt_16:21_8 Jdt_16:21_9 Jdt_16:21_10 Jdt_16:21_11 Jdt_16:21_12 Jdt_16:21_13 Jdt_16:21_14 Jdt_16:21_15 Jdt_16:21_16 Jdt_16:21_17 Jdt_16:21_18 Jdt_16:21_19 Jdt_16:21_20 Jdt_16:21_21 Jdt_16:21_22 Jdt_16:21_23 Jdt_16:21_24 Jdt_16:21_25 Jdt_16:21_26 Jdt_16:21_27 Jdt_16:21_28 Jdt_16:21_29 Jdt_16:21_30 Jdt_16:21_31 Jdt_16:21_32 Jdt_16:21_33
Jdt:16:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:22 καὶ πολλοὶ ἐπεθύμησαν αὐτήν, καὶ οὐκ ἔγνω ἀνὴρ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἀπέθανεν Μανασσης ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Jdt:16:22 And many desired her, but none knew her all the days of her life, after that Manasses her husband was dead, and was gathered to his people. (Judith 16:22 Brenton)
Jdt:16:22 Wielu pragnęło ją wziąć za żonę, ale żaden mężczyzna nie zbliżył się do niej przez wszystkie dni jej życia, począwszy od dnia, w którym zmarł jej mąż Manasses i połączył się ze swymi przodkami. (Jdt 16:22 BT_4)
Jdt:16:22 καὶ πολλοὶ ἐπεθύμησαν αὐτήν, καὶ οὐκ ἔγνω ἀνὴρ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἀπέθανεν Μανασσης ἀνὴρ αὐτῆς καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Jdt:16:22 καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:16:22 I też, nawet, mianowicie Dużo By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By umierać Manasses Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie On/ona/to/to samo
Jdt:16:22 kai\ polloi\ e)peTu/mEsan au)tE/n, kai\ ou)k e)/gnO a)nE\r au)tE\n pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s au)tE=s, a)f’ E(=s E(me/ras a)pe/Tanen *manassEs o( a)nE\r au)tE=s kai\ prosete/TE pro\s to\n lao\n au)tou=.
Jdt:16:22 kai polloi epeTymEsan autEn, kai uk egnO anEr autEn pasas tas hEmeras tEs DZOEs autEs, af’ hEs hEmeras apeTanen manassEs ho anEr autEs kai proseteTE pros ton laon autu.
Jdt:16:22 C A1_NPM VAI_AAI3P RD_ASF C D VZI_AAI3S N3_NSM RD_ASF A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RD_GSF P RR_GSF N1A_GSF VBI_AAI3S N1M_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSF C VCI_API3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Jdt:16:22 and also, even, namely much to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to die Manasses the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely to add to toward (+acc,+gen,+dat) the people he/she/it/same
Jdt:16:22 and many (nom) they-DESIRE-ed her/it/same (acc) and not he/she/it-KNOW-ed man, husband (nom) her/it/same (acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) her/it/same (gen) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) he/she/it-DIE-ed Manasses  (nom) the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) and he/she/it-was-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) him/it/same (gen)
Jdt:16:22 Jdt_16:22_1 Jdt_16:22_2 Jdt_16:22_3 Jdt_16:22_4 Jdt_16:22_5 Jdt_16:22_6 Jdt_16:22_7 Jdt_16:22_8 Jdt_16:22_9 Jdt_16:22_10 Jdt_16:22_11 Jdt_16:22_12 Jdt_16:22_13 Jdt_16:22_14 Jdt_16:22_15 Jdt_16:22_16 Jdt_16:22_17 Jdt_16:22_18 Jdt_16:22_19 Jdt_16:22_20 Jdt_16:22_21 Jdt_16:22_22 Jdt_16:22_23 Jdt_16:22_24 Jdt_16:22_25 Jdt_16:22_26 Jdt_16:22_27 Jdt_16:22_28 Jdt_16:22_29
Jdt:16:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:23 καὶ ἦν προβαίνουσα μεγάλη σφόδρα καὶ ἐγήρασεν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἔτη ἑκατὸν πέντε· καὶ ἀφῆκεν τὴν ἅβραν αὐτῆς ἐλευθέραν. καὶ ἀπέθανεν εἰς Βαιτυλουα, καὶ ἔθαψαν αὐτὴν ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Μανασση,
Jdt:16:23 But she increased more and more in honour, and waxed old in her husband's house, being an hundred and five years old, and made her maid free; so she died in Bethulia: and they buried her in the cave of her husband Manasses. (Judith 16:23 Brenton)
Jdt:16:23 I zestarzała się bardzo i dożyła w domu męża swego stu pięciu lat. Niewolnicę swoją obdarzyła wolnością. Zmarła w Betulii i pochowano ją w pieczarze grobowej jej męża Manassesa. (Jdt 16:23 BT_4)
Jdt:16:23 καὶ ἦν προβαίνουσα μεγάλη σφόδρα καὶ ἐγήρασεν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἔτη ἑκατὸν πέντε· καὶ ἀφῆκεν τὴν ἅβραν αὐτῆς ἐλευθέραν. καὶ ἀπέθανεν εἰς Βαιτυλουα, καὶ ἔθαψαν αὐτὴν ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Μανασση,
Jdt:16:23 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) προ·βαίνω (προ+βαιν-, -, 2nd ath. προ+β(η)-/ath. προ+β(α)-, προ+βεβη·κ-, -, -) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σφόδρα καί γηράσκω (γηρασκ-, γηρα·σ-, γηρα·σ-, γεγηρα·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἔτο·ς, -ους, τό ἑκατόν πέντε καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐλεύθερος -έρα -ον καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) εἰς[1]   καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ
Jdt:16:23 I też, nawet, mianowicie By być By posuwać naprzód Postęp {Zaliczkę}, krok naprzód, iść na przodzie Wielki Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By stawać się stary (starzenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Rok Sto Pięć I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} On/ona/to/to samo Uwalniany I też, nawet, mianowicie By umierać Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kryjówka Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Manasses
Jdt:16:23 kai\ E)=n probai/nousa mega/lE sfo/dra kai\ e)gE/rasen e)n tO=| oi)/kO| tou= a)ndro\s au)tE=s e)/tE e(kato\n pe/nte· kai\ a)fE=ken tE\n a(/bran au)tE=s e)leuTe/ran. kai\ a)pe/Tanen ei)s *baituloua, kai\ e)/TaPSan au)tE\n e)n tO=| spElai/O| tou= a)ndro\s au)tE=s *manassE,
Jdt:16:23 kai En probainusa megalE sfodra kai egErasen en tO oikO tu andros autEs etE hekaton pente· kai afEken tEn habran autEs eleuTeran. kai apeTanen eis baitylua, kai eTaPSan autEn en tO spElaiO tu andros autEs manassE,
Jdt:16:23 C V9_IAI3S V1_PAPNSF A1_NSF D C VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RD_GSF N3E_APN M M C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSF A1A_ASF C VBI_AAI3S P N_ASF C VAI_AAI3P RD_ASF P RA_DSN N2N_DSN RA_GSM N3_GSM RD_GSF N1M_GSM
Jdt:16:23 and also, even, namely to be to Advance Advance, step forward, go ahead of great vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to grow old (aging) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same year hundred five and also, even, namely to let go of; to abandon forsake, leave, left the ć he/she/it/same liberated and also, even, namely to die into (+acc) ć and also, even, namely to bury he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hideout the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same Manasses
Jdt:16:23 and he/she/it-was while ADVANCE-ing (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) vehement, and he/she/it-GROW-ed-OLD in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) man, husband (gen) her/it/same (gen) years (nom|acc|voc) hundred five and he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing the (acc)   her/it/same (gen) liberated ([Adj] acc) and he/she/it-DIE-ed into (+acc)   and they-BURY-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hideout (dat) the (gen) man, husband (gen) her/it/same (gen) Manasses  (acc, gen, voc)
Jdt:16:23 Jdt_16:23_1 Jdt_16:23_2 Jdt_16:23_3 Jdt_16:23_4 Jdt_16:23_5 Jdt_16:23_6 Jdt_16:23_7 Jdt_16:23_8 Jdt_16:23_9 Jdt_16:23_10 Jdt_16:23_11 Jdt_16:23_12 Jdt_16:23_13 Jdt_16:23_14 Jdt_16:23_15 Jdt_16:23_16 Jdt_16:23_17 Jdt_16:23_18 Jdt_16:23_19 Jdt_16:23_20 Jdt_16:23_21 Jdt_16:23_22 Jdt_16:23_23 Jdt_16:23_24 Jdt_16:23_25 Jdt_16:23_26 Jdt_16:23_27 Jdt_16:23_28 Jdt_16:23_29 Jdt_16:23_30 Jdt_16:23_31 Jdt_16:23_32 Jdt_16:23_33 Jdt_16:23_34 Jdt_16:23_35 Jdt_16:23_36
Jdt:16:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:24 καὶ ἐπένθησεν αὐτὴν οἶκος Ισραηλ ἡμέρας ἑπτά. καὶ διεῖλεν τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν αὐτὴν πᾶσι τοῖς ἔγγιστα Μανασση τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τοῖς ἔγγιστα τοῦ γένους αὐτῆς.
Jdt:16:24 And the house of Israel lamented her seven days: and before she died, she did distribute her goods to all them that were nearest of kindred to Manasses her husband, and to them that were the nearest of her kindred. (Judith 16:24 Brenton)
Jdt:16:24 Dom Izraela opłakiwał ją przez siedem dni. Przed śmiercią swoją rozdała cały swój majątek krewnym swego męża Manassesa i krewnym ze swojej rodziny. (Jdt 16:24 BT_4)
Jdt:16:24 καὶ ἐπένθησεν αὐτὴν οἶκος Ισραηλ ἡμέρας ἑπτά. καὶ διεῖλεν τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν αὐτὴν πᾶσι τοῖς ἔγγιστα Μανασση τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τοῖς ἔγγιστα τοῦ γένους αὐτῆς.
Jdt:16:24 καί πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ἑπτά καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πρό ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔγγιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἐγγύς) Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔγγιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἐγγύς) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:16:24 I też, nawet, mianowicie By smucić się On/ona/to/to samo Dom Izrael Dzień Siedem I też, nawet, mianowicie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) By umierać On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Najbliższy Manasses Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Najbliższy Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy On/ona/to/to samo
Jdt:16:24 kai\ e)pe/nTEsen au)tE\n oi)=kos *israEl E(me/ras e(pta/. kai\ diei=len ta\ u(pa/rCHonta au)tE=s pro\ tou= a)poTanei=n au)tE\n pa=si toi=s e)/ggista *manassE tou= a)ndro\s au)tE=s kai\ toi=s e)/ggista tou= ge/nous au)tE=s.
Jdt:16:24 kai epenTEsen autEn oikos israEl hEmeras hepta. kai dieilen ta hyparCHonta autEs pro tu apoTanein autEn pasi tois engista manassE tu andros autEs kai tois engista tu genus autEs.
Jdt:16:24 C VAI_AAI3S RD_ASF N2_NSM N_GSM N1A_APF M C VBI_AAI3S RA_APN V1_PAPAPN RD_GSF P RA_GSN VB_AAN RD_ASF A3_DPM RA_DPM D N1M_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSF C RA_DPM D RA_GSN N3E_GSN RD_GSF
Jdt:16:24 and also, even, namely to grieve he/she/it/same house Israel day seven and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same before (+gen) the to die he/she/it/same every all, each, every, the whole of the nearest Manasses the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely the nearest the race race, class, kind he/she/it/same
Jdt:16:24 and he/she/it-GRIEVE-ed her/it/same (acc) house (nom) Israel (indecl) day (gen), days (acc) seven and he/she/it-DIVIDE-ed the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) her/it/same (gen) before (+gen) the (gen) to-will-DIE, to-DIE her/it/same (acc) all (dat) the (dat) nearest ([Adj] nom|acc|voc) Manasses  (acc, gen, voc) the (gen) man, husband (gen) her/it/same (gen) and the (dat) nearest ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) race (gen) her/it/same (gen)
Jdt:16:24 Jdt_16:24_1 Jdt_16:24_2 Jdt_16:24_3 Jdt_16:24_4 Jdt_16:24_5 Jdt_16:24_6 Jdt_16:24_7 Jdt_16:24_8 Jdt_16:24_9 Jdt_16:24_10 Jdt_16:24_11 Jdt_16:24_12 Jdt_16:24_13 Jdt_16:24_14 Jdt_16:24_15 Jdt_16:24_16 Jdt_16:24_17 Jdt_16:24_18 Jdt_16:24_19 Jdt_16:24_20 Jdt_16:24_21 Jdt_16:24_22 Jdt_16:24_23 Jdt_16:24_24 Jdt_16:24_25 Jdt_16:24_26 Jdt_16:24_27 Jdt_16:24_28 Jdt_16:24_29
Jdt:16:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:16:25 καὶ οὐκ ἦν ἔτι ὁ ἐκφοβῶν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν ταῖς ἡμέραις Ιουδιθ καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὴν ἡμέρας πολλάς.
Jdt:16:25 And there was none that made the children of Israel any more afraid in the days of Judith, nor a long time after her death. (Judith 16:25 Brenton)
Jdt:16:25 I nie było więcej nikogo, kto by niepokoił synów Izraela ani za życia Judyty, ani też przez długi czas po jej śmierci. (Jdt 16:25 BT_4)
Jdt:16:25 καὶ οὐκ ἦν ἔτι ἐκφοβῶν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν ταῖς ἡμέραις Ιουδιθ καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὴν ἡμέρας πολλάς.
Jdt:16:25 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι ὁ ἡ τό ἔκ·φοβος -ον; ἐκ·φοβέω (εκ+φοβ(ε)-, -, εκ+φοβη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   καί μετά ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Jdt:16:25 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Jeszcze/jeszcze Przerażany (przewyższająca obawa); by przerażać Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By umierać On/ona/to/to samo Dzień Dużo
Jdt:16:25 kai\ ou)k E)=n e)/ti o( e)kfobO=n tou\s ui(ou\s *israEl e)n tai=s E(me/rais *ioudiT kai\ meta\ to\ a)poTanei=n au)tE\n E(me/ras polla/s.
Jdt:16:25 kai uk En eti ho ekfobOn tus hyius israEl en tais hEmerais iudiT kai meta to apoTanein autEn hEmeras pollas.
Jdt:16:25 C D V9_IAI3S D RA_NSM V2_PAPNSM RA_APM N2_APM N_GSM P RA_DPF N1A_DPF N_GSF C P RA_ASN VB_AAN RD_ASF N1A_APF A1_APF
Jdt:16:25 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be yet/still the terrified (exceeding fear); to terrify the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day ć and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to die he/she/it/same day much
Jdt:16:25 and not he/she/it-was yet/still the (nom) terrified ([Adj] gen); while TERRIFY-ing (nom) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat)   and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-will-DIE, to-DIE her/it/same (acc) day (gen), days (acc) many (acc)
Jdt:16:25 Jdt_16:25_1 Jdt_16:25_2 Jdt_16:25_3 Jdt_16:25_4 Jdt_16:25_5 Jdt_16:25_6 Jdt_16:25_7 Jdt_16:25_8 Jdt_16:25_9 Jdt_16:25_10 Jdt_16:25_11 Jdt_16:25_12 Jdt_16:25_13 Jdt_16:25_14 Jdt_16:25_15 Jdt_16:25_16 Jdt_16:25_17 Jdt_16:25_18 Jdt_16:25_19 Jdt_16:25_20
Jdt:16:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x