Tb(BA):1:1 Βίβλος λόγων Τωβιτ τοῦ Τωβιηλ τοῦ Ανανιηλ τοῦ Αδουηλ τοῦ Γαβαηλ ἐκ τοῦ σπέρματος Ασιηλ ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλιμ,
Tb(BA):1:1 The book of the words of Tobit, son of Tobiel, the son of Ananiel, the son of Aduel, the son of Gabael, of the seed of Asael, of the tribe of Nephthali; (Tobit 1:1 Brenton)
Tb(BA):1:1 Księga historii Tobiasza, syna Tobiela, syna Ananiela, syna Aduela, syna Gabaela z rodu Asjela, z pokolenia Neftalego, (Tb 1:1 BT_4)
Tb(BA):1:1 Βίβλος λόγων Τωβιτ τοῦ Τωβιηλ τοῦ Ανανιηλ τοῦ Αδουηλ τοῦ Γαβαηλ ἐκ τοῦ σπέρματος Ασιηλ ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλιμ,
Tb(BA):1:1 βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ λόγος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό   ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Νεφθαλίμ v.l. -λείμ, ὁ
Tb(BA):1:1 Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Naftali
Tb(BA):1:1 *bi/blos lo/gOn *tObit tou= *tObiEl tou= *ananiEl tou= *adouEl tou= *gabaEl e)k tou= spe/rmatos *asiEl e)k tE=s fulE=s *nefTalim,
Tb(BA):1:1 biblos logOn tObit tu tObiEl tu ananiEl tu aduEl tu gabaEl ek tu spermatos asiEl ek tEs fylEs nefTalim,
Tb(BA):1:1 N2_NSF N2_GPM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM P RA_GSN N3M_GSN N_GSM P RA_GSF N1_GSF N_GSF
Tb(BA):1:1 book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć the ć the ć the ć the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) ć out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe Naphtali
Tb(BA):1:1 book (nom) words (gen)   the (gen)   the (gen)   the (gen)   the (gen)   out of (+gen) the (gen) seed (gen)   out of (+gen) the (gen) tribe (gen) Naphtali (indecl)
Tb(BA):1:1 Tb(BA)_1:1_1 Tb(BA)_1:1_2 Tb(BA)_1:1_3 Tb(BA)_1:1_4 Tb(BA)_1:1_5 Tb(BA)_1:1_6 Tb(BA)_1:1_7 Tb(BA)_1:1_8 Tb(BA)_1:1_9 Tb(BA)_1:1_10 Tb(BA)_1:1_11 Tb(BA)_1:1_12 Tb(BA)_1:1_13 Tb(BA)_1:1_14 Tb(BA)_1:1_15 Tb(BA)_1:1_16 Tb(BA)_1:1_17 Tb(BA)_1:1_18 Tb(BA)_1:1_19
Tb(BA):1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:2 ὃς ᾐχμαλωτεύθη ἐν ἡμέραις Ενεμεσσαρου τοῦ βασιλέως Ἀσσυρίων ἐκ Θισβης, ἥ ἐστιν ἐκ δεξιῶν Κυδιως τῆς Νεφθαλιμ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ὑπεράνω Ασηρ.
Tb(BA):1:2 Who in the time of Enemessar king of the Assyrians was led captive out of Thisbe, which is at the right hand of that city, which is called properly Nephthali in Galilee above Aser. (Tobit 1:2 Brenton)
Tb(BA):1:2 którego uprowadził do niewoli Salmanassar, król asyryjski, z Tisbe, z miasta leżącego na prawo od Kadesz-Neftali, w Górnej Galilei, poniżej Chasor poza drogą na zachód z lewej strony Fogor. (Tb 1:2 BT_4)
Tb(BA):1:2 ὃς ᾐχμαλωτεύθη ἐν ἡμέραις Ενεμεσσαρου τοῦ βασιλέως Ἀσσυρίων ἐκ Θισβης, ἐστιν ἐκ δεξιῶν Κυδιως τῆς Νεφθαλιμ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ὑπεράνω Ασηρ.
Tb(BA):1:2 ὅς ἥ ὅ αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐκ   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ δεξιός -ά -όν   ὁ ἡ τό Νεφθαλίμ v.l. -λείμ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον ὑπερ·άνω Ἀσήρ, ὁ
Tb(BA):1:2 Kto/, który/, który By zdobywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo Naftali W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Galilea [okręg z]; galilejski ??? Asher
Tb(BA):1:2 o(\s E)|CHmalOteu/TE e)n E(me/rais *enemessarou tou= basile/Os *)assuri/On e)k *TisbEs, E(/ e)stin e)k deXiO=n *kudiOs tE=s *nefTalim e)n tE=| *galilai/a| u(pera/nO *asEr.
Tb(BA):1:2 hos ECHmalOteuTE en hEmerais enemessaru tu basileOs assyriOn ek TisbEs, hE estin ek deXiOn kydiOs tEs nefTalim en tE galilaia hyperanO asEr.
Tb(BA):1:2 RR_NSM VCI_API3S P N1A_DPF N2_GSM RA_GSM N3V_GSM N2_GPM P N1_GSF RR_NSF V9_PAI3S P A1A_GPN N_GS RA_GSF N_GSF P RA_DSF N1A_DSF P N_GSM
Tb(BA):1:2 who/whom/which to capture in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć the king ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć who/whom/which to be out of (+gen) ἐξ before vowels right ć the Naphtali in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Galilee [district of]; Galilean ??? Asher
Tb(BA):1:2 who/whom/which (nom) he/she/it-was-CAPTURE-ed in/among/by (+dat) days (dat)   the (gen) king (gen)   out of (+gen)   who/whom/which (nom) he/she/it-is out of (+gen) right ([Adj] gen)   the (gen) Naphtali (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) Galilee    (dat); Galilean ([Adj] dat) ??? Asher (indecl)
Tb(BA):1:2 Tb(BA)_1:2_1 Tb(BA)_1:2_2 Tb(BA)_1:2_3 Tb(BA)_1:2_4 Tb(BA)_1:2_5 Tb(BA)_1:2_6 Tb(BA)_1:2_7 Tb(BA)_1:2_8 Tb(BA)_1:2_9 Tb(BA)_1:2_10 Tb(BA)_1:2_11 Tb(BA)_1:2_12 Tb(BA)_1:2_13 Tb(BA)_1:2_14 Tb(BA)_1:2_15 Tb(BA)_1:2_16 Tb(BA)_1:2_17 Tb(BA)_1:2_18 Tb(BA)_1:2_19 Tb(BA)_1:2_20 Tb(BA)_1:2_21 Tb(BA)_1:2_22
Tb(BA):1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:3 Ἐγὼ Τωβιτ ὁδοῖς ἀληθείας ἐπορευόμην καὶ δικαιοσύνης πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καὶ ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ τῷ ἔθνει τοῖς συμπορευθεῖσιν μετ’ ἐμοῦ εἰς χώραν Ἀσσυρίων εἰς Νινευη.
Tb(BA):1:3 I Tobit have walked all the days of my life in the ways of truth and justice, and I did many almsdeeds to my brethren, and my nation, who came with me to Nineve, into the land of the Assyrians. (Tobit 1:3 Brenton)
Tb(BA):1:3 Ja, Tobiasz, chodziłem drogami prawdy i dobrych uczynków przez wszystkie dni mojego życia. Dawałem wiele jałmużny moim braciom i moim rodakom, uprowadzonym razem ze mną do kraju Asyrii do Niniwy. (Tb 1:3 BT_4)
Tb(BA):1:3 Ἐγὼ Τωβιτ ὁδοῖς ἀληθείας ἐπορευόμην καὶ δικαιοσύνης πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καὶ ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ τῷ ἔθνει τοῖς συμπορευθεῖσιν μετ’ ἐμοῦ εἰς χώραν Ἀσσυρίων εἰς Νινευη.
Tb(BA):1:3 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·λήθεια, -ας, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] χώρα, -ας, ἡ   εἰς[1] Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ
Tb(BA):1:3 Ja Drogi {Sposobu}/droga PRAWDA By iść I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja I też, nawet, mianowicie Jałmużny/miłosierność Dużo By czynić/rób Brat Ja I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Do przychodził razem Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Do (+przyspieszenie) Naftali
Tb(BA):1:3 *)egO\ *tObit o(doi=s a)lETei/as e)poreuo/mEn kai\ dikaiosu/nEs pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s mou kai\ e)leEmosu/nas polla\s e)poi/Esa toi=s a)delfoi=s mou kai\ tO=| e)/Tnei toi=s sumporeuTei=sin met’ e)mou= ei)s CHO/ran *)assuri/On ei)s *nineuE.
Tb(BA):1:3 egO tObit hodois alETeias eporeuomEn kai dikaiosynEs pasas tas hEmeras tEs DZOEs mu kai eleEmosynas pollas epoiEsa tois adelfois mu kai tO eTnei tois symporeuTeisin met’ emu eis CHOran assyriOn eis nineuE.
Tb(BA):1:3 RP_NS N_NSM N2_DPF N1A_GSF V1I_IMI1S C N1_GSF A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS C N1_APF A1_APF VAI_AAI1S RA_DPM N2_DPM RP_GS C RA_DSN N3E_DSN RA_DPM VC_APPDPM P RP_GS P N1A_ASF N2_GPM P N_ASF
Tb(BA):1:3 I ć way/road truth to go and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive I and also, even, namely alms/mercifulness much to do/make the brother I and also, even, namely the nation [see ethnic] the to came together after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine into (+acc) region realm (clίme); land, country, territory, tract ć into (+acc) Naphtali
Tb(BA):1:3 I (nom)   ways/roads (dat) truth (gen), truths (acc) I-was-being-GO-ed and righteousness (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) me (gen) and alms/mercifulnesses (acc) many (acc) I-DO/MAKE-ed the (dat) brothers (dat) me (gen) and the (dat) nation (dat) the (dat) upon being-CAME TOGETHER-ed (dat) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) into (+acc) region (acc)   into (+acc) Nineveh (indecl)
Tb(BA):1:3 Tb(BA)_1:3_1 Tb(BA)_1:3_2 Tb(BA)_1:3_3 Tb(BA)_1:3_4 Tb(BA)_1:3_5 Tb(BA)_1:3_6 Tb(BA)_1:3_7 Tb(BA)_1:3_8 Tb(BA)_1:3_9 Tb(BA)_1:3_10 Tb(BA)_1:3_11 Tb(BA)_1:3_12 Tb(BA)_1:3_13 Tb(BA)_1:3_14 Tb(BA)_1:3_15 Tb(BA)_1:3_16 Tb(BA)_1:3_17 Tb(BA)_1:3_18 Tb(BA)_1:3_19 Tb(BA)_1:3_20 Tb(BA)_1:3_21 Tb(BA)_1:3_22 Tb(BA)_1:3_23 Tb(BA)_1:3_24 Tb(BA)_1:3_25 Tb(BA)_1:3_26 Tb(BA)_1:3_27 Tb(BA)_1:3_28 Tb(BA)_1:3_29 Tb(BA)_1:3_30 Tb(BA)_1:3_31 Tb(BA)_1:3_32
Tb(BA):1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:4 καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν τῇ γῇ Ισραηλ, νεωτέρου μου ὄντος, πᾶσα φυλὴ τοῦ Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μου ἀπέστη ἀπὸ τοῦ οἴκου Ιεροσολύμων τῆς ἐκλεγείσης ἀπὸ πασῶν τῶν φυλῶν Ισραηλ εἰς τὸ θυσιάζειν πάσας τὰς φυλάς· καὶ ἡγιάσθη ὁ ναὸς τῆς κατασκηνώσεως τοῦ ὑψίστου καὶ ᾠκοδομήθη εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος.
Tb(BA):1:4 And when I was in mine own country, in the land of Israel being but young, all the tribe of Nephthali my father fell from the house of Jerusalem, which was chosen out of all the tribes of Israel, that all the tribes should sacrifice there, where the temple of the habitation of the most High was consecrated and built for all ages. (Tobit 1:4 Brenton)
Tb(BA):1:4 Kiedy byłem jeszcze w mojej ojczyźnie, w ziemi Izraela - byłem wtedy jeszcze młodzieńcem - całe pokolenie Neftalego, mego przodka, odstąpiło od domu Dawida, mego praojca, i od miasta Jerozolimy, które wybrane było ze wszystkich pokoleń Izraela jako miasto dla wszystkich pokoleń izraelskich do składania ofiar. Tam była poświęcona świątynia, w której mieszka Bóg, i zbudowana dla wszystkich pokoleń na wieki. (Tb 1:4 BT_4)
Tb(BA):1:4 καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν τῇ γῇ Ισραηλ, νεωτέρου μου ὄντος, πᾶσα φυλὴ τοῦ Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μου ἀπέστη ἀπὸ τοῦ οἴκου Ιεροσολύμων τῆς ἐκλεγείσης ἀπὸ πασῶν τῶν φυλῶν Ισραηλ εἰς τὸ θυσιάζειν πάσας τὰς φυλάς· καὶ ἡγιάσθη ναὸς τῆς κατασκηνώσεως τοῦ ὑψίστου καὶ ᾠκοδομήθη εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος.
Tb(BA):1:4 καί ὅτε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Νεφθαλίμ v.l. -λείμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὁ ἡ τό κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(BA):1:4 I też, nawet, mianowicie Kiedy By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Izrael Bardziej nowy/młodszy Ja By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Szczep Naftali Ojciec Ja By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać Jerozolima [miasto z] By wybierać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Szczep Izrael Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Świątynia {Skroń} Osiedlanie się {Decydowanie się} Najwyższy I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(BA):1:4 kai\ o(/te E)/mEn e)n tE=| CHO/ra| mou e)n tE=| gE=| *israEl, neOte/rou mou o)/ntos, pa=sa fulE\ tou= *nefTalim tou= patro/s mou a)pe/stE a)po\ tou= oi)/kou *ierosolu/mOn tE=s e)klegei/sEs a)po\ pasO=n tO=n fulO=n *israEl ei)s to\ Tusia/DZein pa/sas ta\s fula/s· kai\ E(gia/sTE o( nao\s tE=s kataskEnO/seOs tou= u(PSi/stou kai\ O)|kodomE/TE ei)s pa/sas ta\s genea\s tou= ai)O=nos.
Tb(BA):1:4 kai hote EmEn en tE CHOra mu en tE gE israEl, neOteru mu ontos, pasa fylE tu nefTalim tu patros mu apestE apo tu oiku ierosolymOn tEs eklegeisEs apo pasOn tOn fylOn israEl eis to TysiaDZein pasas tas fylas· kai hEgiasTE ho naos tEs kataskEnOseOs tu hyPSistu kai OkodomETE eis pasas tas geneas tu aiOnos.
Tb(BA):1:4 C D A1_ASF P RA_DSF N1A_DSF RP_GS P RA_DSF N1_DSF N_GSM A1A_GSMC RP_GS V9_PAPGSM A1S_NSF N1_NSF RA_GSM N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS VHI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM N_GS RA_GSF V1_PAPGSF P A1S_GPF RA_GPF N1_GPF N_GSM P RA_ASN V1_PAN A1S_APF RA_APF N1_APF C VSI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3I_GSF RA_GSM A1A_GSM C VCI_API3S P A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSM N3W_GSM
Tb(BA):1:4 and also, even, namely when to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land Israel newer/younger I to be every all, each, every, the whole of tribe the Naphtali the father I to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the house; to dwell Jerusalem [city of] the to select from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the tribe Israel into (+acc) the ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the tribe and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy the temple the settling the highest and also, even, namely to build/edify into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the generation Race, Nation; sometimes "generation" the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(BA):1:4 and when I-was-being in/among/by (+dat) the (dat) region (dat) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) Israel (indecl) newer/younger ([Adj] gen) me (gen) while being (gen) every (nom|voc) tribe (nom|voc) the (gen) Naphtali (indecl) the (gen) father (gen) me (gen) he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Jerusalem (gen) the (gen) upon being-SELECT-ed (gen) away from (+gen) all (gen) the (gen) tribes (gen) Israel (indecl) into (+acc) the (nom|acc)   all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) tribes (acc) and he/she/it-was-CONSECRATE-ed the (nom) temple (nom) the (gen) settling (gen) the (gen) highest ([Adj] gen) and he/she/it-was-BUILD/EDIFY-ed into (+acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) generation (gen), generations (acc) the (gen) eon (gen)
Tb(BA):1:4 Tb(BA)_1:4_1 Tb(BA)_1:4_2 Tb(BA)_1:4_3 Tb(BA)_1:4_4 Tb(BA)_1:4_5 Tb(BA)_1:4_6 Tb(BA)_1:4_7 Tb(BA)_1:4_8 Tb(BA)_1:4_9 Tb(BA)_1:4_10 Tb(BA)_1:4_11 Tb(BA)_1:4_12 Tb(BA)_1:4_13 Tb(BA)_1:4_14 Tb(BA)_1:4_15 Tb(BA)_1:4_16 Tb(BA)_1:4_17 Tb(BA)_1:4_18 Tb(BA)_1:4_19 Tb(BA)_1:4_20 Tb(BA)_1:4_21 Tb(BA)_1:4_22 Tb(BA)_1:4_23 Tb(BA)_1:4_24 Tb(BA)_1:4_25 Tb(BA)_1:4_26 Tb(BA)_1:4_27 Tb(BA)_1:4_28 Tb(BA)_1:4_29 Tb(BA)_1:4_30 Tb(BA)_1:4_31 Tb(BA)_1:4_32 Tb(BA)_1:4_33 Tb(BA)_1:4_34 Tb(BA)_1:4_35 Tb(BA)_1:4_36 Tb(BA)_1:4_37 Tb(BA)_1:4_38 Tb(BA)_1:4_39 Tb(BA)_1:4_40 Tb(BA)_1:4_41 Tb(BA)_1:4_42 Tb(BA)_1:4_43 Tb(BA)_1:4_44 Tb(BA)_1:4_45 Tb(BA)_1:4_46 Tb(BA)_1:4_47 Tb(BA)_1:4_48 Tb(BA)_1:4_49 Tb(BA)_1:4_50 Tb(BA)_1:4_51 Tb(BA)_1:4_52 Tb(BA)_1:4_53 Tb(BA)_1:4_54 Tb(BA)_1:4_55
Tb(BA):1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:5 καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ αἱ συναποστᾶσαι ἔθυον τῇ Βααλ τῇ δαμάλει καὶ ὁ οἶκος Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μου.
Tb(BA):1:5 Now all the tribes which together revolted, and the house of my father Nephthali, sacrificed unto the heifer Baal. (Tobit 1:5 Brenton)
Tb(BA):1:5 Wszyscy moi bracia i dom Neftalego, mego przodka, składali ofiary cielcowi, którego uczynił Jeroboam, król izraelski, w Dan i na wszystkich górach Galilei. (Tb 1:5 BT_4)
Tb(BA):1:5 καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ αἱ συναποστᾶσαι ἔθυον τῇ Βααλ τῇ δαμάλει καὶ οἶκος Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μου.
Tb(BA):1:5 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ ὁ ἡ τό δάμαλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Νεφθαλίμ v.l. -λείμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):1:5 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Baal Jałówka I też, nawet, mianowicie Dom Naftali Ojciec Ja
Tb(BA):1:5 kai\ pa=sai ai( fulai\ ai( sunaposta=sai e)/Tuon tE=| *baal tE=| dama/lei kai\ o( oi)=kos *nefTalim tou= patro/s mou.
Tb(BA):1:5 kai pasai hai fylai hai synapostasai eTyon tE baal tE damalei kai ho oikos nefTalim tu patros mu.
Tb(BA):1:5 C A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RA_NPF VH_AAPNPF V1I_IAI3P RA_DSF N_DSF RA_DSF N3I_DSF C RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS
Tb(BA):1:5 and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the tribe the ć to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the Baal the heifer and also, even, namely the house Naphtali the father I
Tb(BA):1:5 and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) tribes (nom|voc) the (nom)   I-was-SACRIFICE-ing, they-were-SACRIFICE-ing the (dat) Baal (indecl) the (dat) heifer (dat) and the (nom) house (nom) Naphtali (indecl) the (gen) father (gen) me (gen)
Tb(BA):1:5 Tb(BA)_1:5_1 Tb(BA)_1:5_2 Tb(BA)_1:5_3 Tb(BA)_1:5_4 Tb(BA)_1:5_5 Tb(BA)_1:5_6 Tb(BA)_1:5_7 Tb(BA)_1:5_8 Tb(BA)_1:5_9 Tb(BA)_1:5_10 Tb(BA)_1:5_11 Tb(BA)_1:5_12 Tb(BA)_1:5_13 Tb(BA)_1:5_14 Tb(BA)_1:5_15 Tb(BA)_1:5_16 Tb(BA)_1:5_17 Tb(BA)_1:5_18
Tb(BA):1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:6 κἀγὼ μόνος ἐπορευόμην πλεονάκις εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ταῖς ἑορταῖς, καθὼς γέγραπται παντὶ τῷ Ισραηλ ἐν προστάγματι αἰωνίῳ, τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰς δεκάτας τῶν γενημάτων καὶ τὰς πρωτοκουρίας ἔχων·
Tb(BA):1:6 But I alone went often to Jerusalem at the feasts, as it was ordained unto all the people of Israel by an everlasting decree, having the firstfruits and tenths of increase, with that which was first shorn; and them gave I at the altar to the priests the children of Aaron. (Tobit 1:6 Brenton)
Tb(BA):1:6 Ale ja pielgrzymowałem często zupełnie sam na święta do Jerozolimy, jak jest przepisane w nakazie wiekuistym dla całego Izraela. Spieszyłem do Jerozolimy z pierwocinami owoców i zwierząt, z dziesięciną bydła i z pierwszą wełną owiec. (Tb 1:6 BT_4)
Tb(BA):1:6 κἀγὼ μόνος ἐπορευόμην πλεονάκις εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ταῖς ἑορταῖς, καθὼς γέγραπται παντὶ τῷ Ισραηλ ἐν προστάγματι αἰωνίῳ, τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰς δεκάτας τῶν γενημάτων καὶ τὰς πρωτοκουρίας ἔχων·
Tb(BA):1:6 κἀγώ (καὶ ἐγώ) μόνος -η -ον πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ καθ·ώς γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν   αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
Tb(BA):1:6 I/też ja Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By iść Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By pisać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Po pierwsze owoc I też, nawet, mianowicie Dziesiąty Owocu owoc z I też, nawet, mianowicie By mieć
Tb(BA):1:6 ka)gO\ mo/nos e)poreuo/mEn pleona/kis ei)s *ieroso/luma e)n tai=s e(ortai=s, kaTO\s ge/graptai panti\ tO=| *israEl e)n prosta/gmati ai)Oni/O|, ta\s a)parCHa\s kai\ ta\s deka/tas tO=n genEma/tOn kai\ ta\s prOtokouri/as e)/CHOn·
Tb(BA):1:6 kagO monos eporeuomEn pleonakis eis ierosolyma en tais heortais, kaTOs gegraptai panti tO israEl en prostagmati aiOniO, tas aparCHas kai tas dekatas tOn genEmatOn kai tas prOtokurias eCHOn·
Tb(BA):1:6 C+RPNS A1_NSM V1I_IMI1S D P N_AS P RA_DPF N1_DPF D VP_XMI3S A3_DSM RA_DSM N_DSM P N3M_DSN A1B_DSN RA_APF N1_APF C RA_APF A1_APF RA_GPN N3M_GPN C RA_APF N1A_APF V1_PAPNSM
Tb(BA):1:6 and/also I sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to go ć into (+acc) Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival as accordingly [according to how/in accordance with how] to write every all, each, every, the whole of the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the first-fruit and also, even, namely the tenth the fruit fruit of and also, even, namely the ć to have
Tb(BA):1:6 and/also I (nom) sole ([Adj] nom) I-was-being-GO-ed   into (+acc) Jerusalem (nom|acc|voc), Jerusalem (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) festivals (dat) as accordingly he/she/it-has-been-WRITE-ed every (dat) the (dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat)   aeonian ([Adj] dat) the (acc) first-fruits (acc) and the (acc) tenth (acc) the (gen) fruits (gen) and the (acc)   while HAVE-ing (nom)
Tb(BA):1:6 Tb(BA)_1:6_1 Tb(BA)_1:6_2 Tb(BA)_1:6_3 Tb(BA)_1:6_4 Tb(BA)_1:6_5 Tb(BA)_1:6_6 Tb(BA)_1:6_7 Tb(BA)_1:6_8 Tb(BA)_1:6_9 Tb(BA)_1:6_10 Tb(BA)_1:6_11 Tb(BA)_1:6_12 Tb(BA)_1:6_13 Tb(BA)_1:6_14 Tb(BA)_1:6_15 Tb(BA)_1:6_16 Tb(BA)_1:6_17 Tb(BA)_1:6_18 Tb(BA)_1:6_19 Tb(BA)_1:6_20 Tb(BA)_1:6_21 Tb(BA)_1:6_22 Tb(BA)_1:6_23 Tb(BA)_1:6_24 Tb(BA)_1:6_25 Tb(BA)_1:6_26 Tb(BA)_1:6_27 Tb(BA)_1:6_28
Tb(BA):1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:7 καὶ ἐδίδουν αὐτὰς τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς Ααρων πρὸς τὸ θυσιαστήριον πάντων τῶν γενημάτων· τὴν δεκάτην ἐδίδουν τοῖς υἱοῖς Λευι τοῖς θεραπεύουσιν ἐν Ιερουσαλημ. καὶ τὴν δευτέραν δεκάτην ἀπεπρατιζόμην καὶ ἐπορευόμην καὶ ἐδαπάνων αὐτὰ ἐν Ιεροσολύμοις καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν.
Tb(BA):1:7 The first tenth part of all increase I gave to the sons of Aaron, who ministered at Jerusalem: another tenth part I sold away, and went, and spent it every year at Jerusalem: (Tobit 1:7 Brenton)
Tb(BA):1:7 Dawałem to kapłanom, synom Aarona, na ołtarz. Synom zaś Lewiego, pełniącym swą służbę w Jerozolimie, dawałem dziesięciny ze zboża, wina, oliwy, jak również z drzewa granatu, z figowego i z innych drzew owocowych. Tę drugą dziesięcinę płaciłem w pieniądzach przez sześć lat. Szedłem tam i składałem ją co roku w Jerozolimie. (Tb 1:7 BT_4)
Tb(BA):1:7 καὶ ἐδίδουν αὐτὰς τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς Ααρων πρὸς τὸ θυσιαστήριον πάντων τῶν γενημάτων· τὴν δεκάτην ἐδίδουν τοῖς υἱοῖς Λευι τοῖς θεραπεύουσιν ἐν Ιερουσαλημ. καὶ τὴν δευτέραν δεκάτην ἀπεπρατιζόμην καὶ ἐπορευόμην καὶ ἐδαπάνων αὐτὰ ἐν Ιεροσολύμοις καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν.
Tb(BA):1:7 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ πρός ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ ὁ ἡ τό θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον δέκατος -η -ον   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί δαπανάω (δαπαν(α)-, δαπανη·σ-, δαπανη·σ-, -, δεδαπανη-, δαπανη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κατά ἕκαστος -η -ον ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ
Tb(BA):1:7 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Duchowny Syn Aaron Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Owocu owoc z Dziesiąty By dawać Syn Lewi By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Drugi Dziesiąty I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By opróżniać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Rok
Tb(BA):1:7 kai\ e)di/doun au)ta\s toi=s i(ereu=sin toi=s ui(oi=s *aarOn pro\s to\ TusiastE/rion pa/ntOn tO=n genEma/tOn· tE\n deka/tEn e)di/doun toi=s ui(oi=s *leui toi=s Terapeu/ousin e)n *ierousalEm. kai\ tE\n deute/ran deka/tEn a)pepratiDZo/mEn kai\ e)poreuo/mEn kai\ e)dapa/nOn au)ta\ e)n *ierosolu/mois kaT’ e(/kaston e)niauto/n.
Tb(BA):1:7 kai edidun autas tois hiereusin tois hyiois aarOn pros to TysiastErion pantOn tOn genEmatOn· tEn dekatEn edidun tois hyiois leui tois Terapeuusin en ierusalEm. kai tEn deuteran dekatEn apepratiDZomEn kai eporeuomEn kai edapanOn auta en ierosolymois kaT’ hekaston eniauton.
Tb(BA):1:7 C V8I_IMI1S RD_APF RA_DPM N3V_DPM RA_DPM N2_DPM N_GSM P RA_ASN N2N_ASN A3_GPN RA_GPN N3M_GPN RA_ASF A1_ASF V8I_IMI1S RA_DPM N2_DPM N_GSM RA_DPM V1_PAPDPM P N_NS C RA_ASF A1A_ASF A1_ASF V1I_IMI1S C V1I_IMI1S C V3I_IAI3P RD_APN P N_DS P A1_ASM N2_ASM
Tb(BA):1:7 and also, even, namely to give he/she/it/same the priest the son Aaron toward (+acc,+gen,+dat) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. every all, each, every, the whole of the fruit fruit of the tenth to give the son Levi the to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely the second tenth ć and also, even, namely to go and also, even, namely to deplete he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each year
Tb(BA):1:7 and I-was-GIVE-ing, they-were-GIVE-ing them/same (acc) the (dat) priests (dat) the (dat) sons (dat) Aaron (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) all (gen) the (gen) fruits (gen) the (acc) tenth (acc) I-was-GIVE-ing, they-were-GIVE-ing the (dat) sons (dat) Levi (indecl), Levi (voc) the (dat) they-are-TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO, while TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO (dat) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and the (acc) second (acc) tenth (acc)   and I-was-being-GO-ed and I-was-DEPLETE-ing, they-were-DEPLETE-ing they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc, nom|acc|voc) year (acc)
Tb(BA):1:7 Tb(BA)_1:7_1 Tb(BA)_1:7_2 Tb(BA)_1:7_3 Tb(BA)_1:7_4 Tb(BA)_1:7_5 Tb(BA)_1:7_6 Tb(BA)_1:7_7 Tb(BA)_1:7_8 Tb(BA)_1:7_9 Tb(BA)_1:7_10 Tb(BA)_1:7_11 Tb(BA)_1:7_12 Tb(BA)_1:7_13 Tb(BA)_1:7_14 Tb(BA)_1:7_15 Tb(BA)_1:7_16 Tb(BA)_1:7_17 Tb(BA)_1:7_18 Tb(BA)_1:7_19 Tb(BA)_1:7_20 Tb(BA)_1:7_21 Tb(BA)_1:7_22 Tb(BA)_1:7_23 Tb(BA)_1:7_24 Tb(BA)_1:7_25 Tb(BA)_1:7_26 Tb(BA)_1:7_27 Tb(BA)_1:7_28 Tb(BA)_1:7_29 Tb(BA)_1:7_30 Tb(BA)_1:7_31 Tb(BA)_1:7_32 Tb(BA)_1:7_33 Tb(BA)_1:7_34 Tb(BA)_1:7_35 Tb(BA)_1:7_36 Tb(BA)_1:7_37 Tb(BA)_1:7_38 Tb(BA)_1:7_39
Tb(BA):1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:8 καὶ τὴν τρίτην ἐδίδουν οἷς καθήκει, καθὼς ἐνετείλατο Δεββωρα ἡ μήτηρ τοῦ πατρός μου, διότι ὀρφανὸς κατελείφθην ὑπὸ τοῦ πατρός μου.
Tb(BA):1:8 And the third I gave unto them to whom it was meet, as Debora my father's mother had commanded me, because I was left an orphan by my father. (Tobit 1:8 Brenton)
Tb(BA):1:8 Trzecią dziesięcinę dawałem sierotom, wdowom i prozelitom, którzy należeli do synów Izraela. Przynosiłem im ją i dawałem co trzeci rok. Myśmy ją jedli stosownie do podanego w Prawie Mojżeszowym przepisu i stosownie do zaleceń Debory, matki Ananiela, mojego ojca, ponieważ ojciec mój umarł pozostawiając mnie sierotą. (Tb 1:8 BT_4)
Tb(BA):1:8 καὶ τὴν τρίτην ἐδίδουν οἷς καθήκει, καθὼς ἐνετείλατο Δεββωρα μήτηρ τοῦ πατρός μου, διότι ὀρφανὸς κατελείφθην ὑπὸ τοῦ πατρός μου.
Tb(BA):1:8 καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὅς ἥ ὅ καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) καθ·ώς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -)   ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δι·ότι ὀρφανός -ή -όν κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):1:8 I też, nawet, mianowicie Trzeci By dawać Kto/, który/, który By siedzieć/zasięg Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By zalecać rozkaz Matka Ojciec Ja Z powodu tego: Tamto Osierocony By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ojciec Ja
Tb(BA):1:8 kai\ tE\n tri/tEn e)di/doun oi(=s kaTE/kei, kaTO\s e)netei/lato *debbOra E( mE/tEr tou= patro/s mou, dio/ti o)rfano\s katelei/fTEn u(po\ tou= patro/s mou.
Tb(BA):1:8 kai tEn tritEn edidun hois kaTEkei, kaTOs eneteilato debbOra hE mEtEr tu patros mu, dioti orfanos kateleifTEn hypo tu patros mu.
Tb(BA):1:8 C RA_ASF A1_ASF V8I_IMI1S RR_DPM V1_PAI3S D VAI_AMI3S N_NSF RA_NSF N3_NSF RA_GSM N3_GSM RP_GS C A1_NSM VVI_API1S P RA_GSM N3_GSM RP_GS
Tb(BA):1:8 and also, even, namely the third to give who/whom/which to sit/reach as accordingly [according to how/in accordance with how] to enjoin command ć the mother the father I because of this: that orphaned to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the father I
Tb(BA):1:8 and the (acc) third (acc) I-was-GIVE-ing, they-were-GIVE-ing who/whom/which (dat) he/she/it-is-SIT/REACH-ing, you(sg)-are-being-SIT/REACH-ed (classical) as accordingly he/she/it-was-ENJOIN-ed   the (nom) mother (nom) the (gen) father (gen) me (gen) because of this: that orphaned ([Adj] nom) I-was-LEAVE-ed-BEHIND under (+acc), by (+gen) the (gen) father (gen) me (gen)
Tb(BA):1:8 Tb(BA)_1:8_1 Tb(BA)_1:8_2 Tb(BA)_1:8_3 Tb(BA)_1:8_4 Tb(BA)_1:8_5 Tb(BA)_1:8_6 Tb(BA)_1:8_7 Tb(BA)_1:8_8 Tb(BA)_1:8_9 Tb(BA)_1:8_10 Tb(BA)_1:8_11 Tb(BA)_1:8_12 Tb(BA)_1:8_13 Tb(BA)_1:8_14 Tb(BA)_1:8_15 Tb(BA)_1:8_16 Tb(BA)_1:8_17 Tb(BA)_1:8_18 Tb(BA)_1:8_19 Tb(BA)_1:8_20 Tb(BA)_1:8_21
Tb(BA):1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:9 καὶ ὅτε ἐγενόμην ἀνήρ, ἔλαβον Ανναν γυναῖκα ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν καὶ ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς Τωβιαν.
Tb(BA):1:9 Furthermore, when I was come to the age of a man, I married Anna of mine own kindred, and of her I begat Tobias. (Tobit 1:9 Brenton)
Tb(BA):1:9 A gdy stałem się mężem, wziąłem za żonę Annę, pochodzącą z naszego rodu. Ona urodziła mi syna, któremu nadałem imię Tobiasz. (Tb 1:9 BT_4)
Tb(BA):1:9 καὶ ὅτε ἐγενόμην ἀνήρ, ἔλαβον Ανναν γυναῖκα ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν καὶ ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς Τωβιαν.
Tb(BA):1:9 καί ὅτε γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό  
Tb(BA):1:9 I też, nawet, mianowicie Kiedy By stawać się stawaj się, zdarzaj się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Hannas/Anna; Hannah/Anna Kobiety/żona Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) patrilineage Ja I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Tb(BA):1:9 kai\ o(/te e)geno/mEn a)nE/r, e)/labon *annan gunai=ka e)k tou= spe/rmatos tE=s patria=s E(mO=n kai\ e)ge/nnEsa e)X au)tE=s *tObian.
Tb(BA):1:9 kai hote egenomEn anEr, elabon annan gynaika ek tu spermatos tEs patrias hEmOn kai egennEsa eX autEs tObian.
Tb(BA):1:9 C D VBI_AMI1S N3_NSM VBI_AAI1S N_ASF N3K_ASF P RA_GSN N3M_GSN RA_GSF A1A_GSF RP_GP C VAI_AAI1S P RD_GSF N1T_ASM
Tb(BA):1:9 and also, even, namely when to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Hannas/Annas; Hannah/Anna woman/wife out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) the patrilineage I and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same ć
Tb(BA):1:9 and when I-was-BECOME-ed man, husband (nom) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed Hannas/Annas (acc); Hannah/Anna (acc) woman/wife (acc) out of (+gen) the (gen) seed (gen) the (gen) patrilineage (gen), patrilineages (acc) us (gen) and I-FATHER-ed out of (+gen) her/it/same (gen)  
Tb(BA):1:9 Tb(BA)_1:9_1 Tb(BA)_1:9_2 Tb(BA)_1:9_3 Tb(BA)_1:9_4 Tb(BA)_1:9_5 Tb(BA)_1:9_6 Tb(BA)_1:9_7 Tb(BA)_1:9_8 Tb(BA)_1:9_9 Tb(BA)_1:9_10 Tb(BA)_1:9_11 Tb(BA)_1:9_12 Tb(BA)_1:9_13 Tb(BA)_1:9_14 Tb(BA)_1:9_15 Tb(BA)_1:9_16 Tb(BA)_1:9_17 Tb(BA)_1:9_18
Tb(BA):1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:10 καὶ ὅτε ᾐχμαλωτίσθην εἰς Νινευη, πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ ἐκ τοῦ γένους μου ἤσθιον ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν·
Tb(BA):1:10 And when we were carried away captives to Nineve, all my brethren and those that were of my kindred did eat of the bread of the Gentiles. (Tobit 1:10 Brenton)
Tb(BA):1:10 Po uprowadzeniu do Asyrii, dokąd mnie zabrano, przybyłem do Niniwy. Wszyscy moi bracia i współrodacy jedli tam potrawy pogan. (Tb 1:10 BT_4)
Tb(BA):1:10 καὶ ὅτε ᾐχμαλωτίσθην εἰς Νινευη, πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ ἐκ τοῦ γένους μου ἤσθιον ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν·
Tb(BA):1:10 καί ὅτε αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) εἰς[1] Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Tb(BA):1:10 I też, nawet, mianowicie Kiedy By robić pojmany (bierz jako więźnia) Do (+przyspieszenie) Naftali Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brat Ja I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ja By jeść Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Naród [zobacz etniczny]
Tb(BA):1:10 kai\ o(/te E)|CHmalOti/sTEn ei)s *nineuE, pa/ntes oi( a)delfoi/ mou kai\ oi( e)k tou= ge/nous mou E)/sTion e)k tO=n a)/rtOn tO=n e)TnO=n·
Tb(BA):1:10 kai hote ECHmalOtisTEn eis nineuE, pantes hoi adelfoi mu kai hoi ek tu genus mu EsTion ek tOn artOn tOn eTnOn·
Tb(BA):1:10 C D VCI_API1S P N_ASF A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NPM P RA_GSN N3E_GSN RP_GS V1I_IAI3P P RA_GPM N2_GPM RA_GPM N3E_GPN
Tb(BA):1:10 and also, even, namely when to make captive (take prisoner) into (+acc) Naphtali every all, each, every, the whole of the brother I and also, even, namely the out of (+gen) ἐξ before vowels the race race, class, kind I to eat out of (+gen) ἐξ before vowels the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the nation [see ethnic]
Tb(BA):1:10 and when I-was-MAKE-ed-CAPTIVE into (+acc) Nineveh (indecl) all (nom|voc) the (nom) brothers (nom|voc) me (gen) and the (nom) out of (+gen) the (gen) race (gen) me (gen) I-was-EAT-ing, they-were-EAT-ing out of (+gen) the (gen) [loaves of] bread (gen) the (gen) nations (gen)
Tb(BA):1:10 Tb(BA)_1:10_1 Tb(BA)_1:10_2 Tb(BA)_1:10_3 Tb(BA)_1:10_4 Tb(BA)_1:10_5 Tb(BA)_1:10_6 Tb(BA)_1:10_7 Tb(BA)_1:10_8 Tb(BA)_1:10_9 Tb(BA)_1:10_10 Tb(BA)_1:10_11 Tb(BA)_1:10_12 Tb(BA)_1:10_13 Tb(BA)_1:10_14 Tb(BA)_1:10_15 Tb(BA)_1:10_16 Tb(BA)_1:10_17 Tb(BA)_1:10_18 Tb(BA)_1:10_19 Tb(BA)_1:10_20 Tb(BA)_1:10_21
Tb(BA):1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:11 ἐγὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχήν μου μὴ φαγεῖν,
Tb(BA):1:11 But I kept myself from eating; (Tobit 1:11 Brenton)
Tb(BA):1:11 Co do mnie strzegłem się, aby nie jeść niczego z pogańskich potraw. (Tb 1:11 BT_4)
Tb(BA):1:11 ἐγὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχήν μου μὴ φαγεῖν,
Tb(BA):1:11 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Tb(BA):1:11 Ja zaś By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Nie By jeść
Tb(BA):1:11 e)gO\ de\ sunetE/rEsa tE\n PSuCHE/n mou mE\ fagei=n,
Tb(BA):1:11 egO de synetErEsa tEn PSyCHEn mu mE fagein,
Tb(BA):1:11 RP_NS x VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS D VB_AAN
Tb(BA):1:11 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I not to eat
Tb(BA):1:11 I (nom) Yet I-SAVE FROM DESTRUCTION-ed the (acc) life (acc) me (gen) not to-will-EAT, to-EAT
Tb(BA):1:11 Tb(BA)_1:11_1 Tb(BA)_1:11_2 Tb(BA)_1:11_3 Tb(BA)_1:11_4 Tb(BA)_1:11_5 Tb(BA)_1:11_6 Tb(BA)_1:11_7 Tb(BA)_1:11_8
Tb(BA):1:11 x x x x x x x x
Tb(BA):1:12 καθότι ἐμεμνήμην τοῦ θεοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ μου.
Tb(BA):1:12 Because I remembered God with all my heart. (Tobit 1:12 Brenton)
Tb(BA):1:12 I wierny byłem mojemu Bogu z całej duszy. (Tb 1:12 BT_4)
Tb(BA):1:12 καθότι ἐμεμνήμην τοῦ θεοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ μου.
Tb(BA):1:12 καθότι μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):1:12 Jak By pamiętać/stawaj się uważającym z Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ja
Tb(BA):1:12 kaTo/ti e)memnE/mEn tou= Teou= e)n o(/lE| tE=| PSuCHE=| mou.
Tb(BA):1:12 kaToti ememnEmEn tu Teu en holE tE PSyCHE mu.
Tb(BA):1:12 C VMI_YMI1S RA_GSM N2_GSM P A1_DSF RA_DSF N1_DSF RP_GS
Tb(BA):1:12 as to remember/become mindful of the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool I
Tb(BA):1:12 as I-had-been-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) whole (dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed me (gen)
Tb(BA):1:12 Tb(BA)_1:12_1 Tb(BA)_1:12_2 Tb(BA)_1:12_3 Tb(BA)_1:12_4 Tb(BA)_1:12_5 Tb(BA)_1:12_6 Tb(BA)_1:12_7 Tb(BA)_1:12_8 Tb(BA)_1:12_9
Tb(BA):1:12 x x x x x x x x x
Tb(BA):1:13 καὶ ἔδωκεν ὁ ὕψιστος χάριν καὶ μορφὴν ἐνώπιον Ενεμεσσαρου, καὶ ἤμην αὐτοῦ ἀγοραστής·
Tb(BA):1:13 And the most High gave me grace and favour before Enemessar, so that I was his purveyor. (Tobit 1:13 Brenton)
Tb(BA):1:13 Najwyższy dał mi łaskę i względy u Salmanassara i dokonywałem wszelkich potrzebnych mu zakupów. (Tb 1:13 BT_4)
Tb(BA):1:13 καὶ ἔδωκεν ὕψιστος χάριν καὶ μορφὴν ἐνώπιον Ενεμεσσαρου, καὶ ἤμην αὐτοῦ ἀγοραστής·
Tb(BA):1:13 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα καί μορφή, -ῆς, ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό  
Tb(BA):1:13 I też, nawet, mianowicie By dawać Najwyższy Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] I też, nawet, mianowicie Forma W obecności z (+informacja); ??? I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo
Tb(BA):1:13 kai\ e)/dOken o( u(/PSistos CHa/rin kai\ morfE\n e)nO/pion *enemessarou, kai\ E)/mEn au)tou= a)gorastE/s·
Tb(BA):1:13 kai edOken ho hyPSistos CHarin kai morfEn enOpion enemessaru, kai EmEn autu agorastEs·
Tb(BA):1:13 C VAI_AAI3S RA_NSM A1_NSM N3_ASF C N1_ASF P N2_GSM C A1_ASF RD_GSM N1M_NSM
Tb(BA):1:13 and also, even, namely to give the highest for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] and also, even, namely form in the presence of (+gen); ??? ć and also, even, namely to be he/she/it/same ć
Tb(BA):1:13 and he/she/it-GIVE-ed the (nom) highest ([Adj] nom) for; grace (acc) and form (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and I-was-being him/it/same (gen)  
Tb(BA):1:13 Tb(BA)_1:13_1 Tb(BA)_1:13_2 Tb(BA)_1:13_3 Tb(BA)_1:13_4 Tb(BA)_1:13_5 Tb(BA)_1:13_6 Tb(BA)_1:13_7 Tb(BA)_1:13_8 Tb(BA)_1:13_9 Tb(BA)_1:13_10 Tb(BA)_1:13_11 Tb(BA)_1:13_12 Tb(BA)_1:13_13
Tb(BA):1:13 x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:14 καὶ ἐπορευόμην εἰς τὴν Μηδίαν καὶ παρεθέμην Γαβαήλῳ τῷ ἀδελφῷ Γαβρια ἐν Ραγοις τῆς Μηδίας ἀργυρίου τάλαντα δέκα.
Tb(BA):1:14 And I went into Media, and left in trust with Gabael, the brother of Gabrias, at Rages a city of Media ten talents of silver. (Tobit 1:14 Brenton)
Tb(BA):1:14 Podróżowałem do Medii, gdzie dokonywałem zakupów aż do jego śmierci. Przy tej sposobności złożyłem u Gabaela, brata Gabriego, w kraju Medów sakwę z dziesięcioma talentami srebra. (Tb 1:14 BT_4)
Tb(BA):1:14 καὶ ἐπορευόμην εἰς τὴν Μηδίαν καὶ παρεθέμην Γαβαήλῳ τῷ ἀδελφῷ Γαβρια ἐν Ραγοις τῆς Μηδίας ἀργυρίου τάλαντα δέκα.
Tb(BA):1:14 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-)   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   ἐν   ὁ ἡ τό   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) τάλαντον, -ου, τό δέκα
Tb(BA):1:14 I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Brat W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek srebra Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Dziesięć
Tb(BA):1:14 kai\ e)poreuo/mEn ei)s tE\n *mEdi/an kai\ pareTe/mEn *gabaE/lO| tO=| a)delfO=| *gabria e)n *ragois tE=s *mEdi/as a)rguri/ou ta/lanta de/ka.
Tb(BA):1:14 kai eporeuomEn eis tEn mEdian kai pareTemEn gabaElO tO adelfO gabria en ragois tEs mEdias argyriu talanta deka.
Tb(BA):1:14 C V1I_IMI1S P RA_ASF N_ASF C VEI_IAI1S N2_DSM RA_DSM N2_DSM N_GSM P N_DS RA_GSF N_GSF N2N_GSN N2N_APN M
Tb(BA):1:14 and also, even, namely to go into (+acc) the ć and also, even, namely to submit for-consideration ć the brother ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć piece of silver talent [Greek monetary unit of weight] ten
Tb(BA):1:14 and I-was-being-GO-ed into (+acc) the (acc)   and I-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION   the (dat) brother (dat)   in/among/by (+dat)   the (gen)   piece of silver (gen) talents (nom|acc|voc) ten
Tb(BA):1:14 Tb(BA)_1:14_1 Tb(BA)_1:14_2 Tb(BA)_1:14_3 Tb(BA)_1:14_4 Tb(BA)_1:14_5 Tb(BA)_1:14_6 Tb(BA)_1:14_7 Tb(BA)_1:14_8 Tb(BA)_1:14_9 Tb(BA)_1:14_10 Tb(BA)_1:14_11 Tb(BA)_1:14_12 Tb(BA)_1:14_13 Tb(BA)_1:14_14 Tb(BA)_1:14_15 Tb(BA)_1:14_16 Tb(BA)_1:14_17 Tb(BA)_1:14_18
Tb(BA):1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:15 καὶ ὅτε ἀπέθανεν Ενεμεσσαρος, ἐβασίλευσεν Σενναχηριμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ, καὶ αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἠκαταστάτησαν, καὶ οὐκέτι ἠδυνάσθην πορευθῆναι εἰς τὴν Μηδίαν.
Tb(BA):1:15 Now when Enemessar was dead, Sennacherib his son reigned in his stead; whose estate was troubled, that I could not go into Media. (Tobit 1:15 Brenton)
Tb(BA):1:15 A gdy Salmanassar umarł, a królem został jego syn Sennacheryb, wtedy drogi Medii stały się niebezpieczne, tak że już nie mogłem podróżować do Medii. (Tb 1:15 BT_4)
Tb(BA):1:15 Καὶ ὅτε ἀπέθανεν Ενεμεσσαρος, ἐβασίλευσεν Σενναχηριμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ, καὶ αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἠκαταστάτησαν, καὶ οὐκέτι ἠδυνάσθην πορευθῆναι εἰς τὴν Μηδίαν.
Tb(BA):1:15 καί ὅτε ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό  
Tb(BA):1:15 I też, nawet, mianowicie Kiedy By umierać By panować Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Już nie Do zdolnego By iść Do (+przyspieszenie)
Tb(BA):1:15 *kai\ o(/te a)pe/Tanen *enemessaros, e)basi/leusen *sennaCHErim o( ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=, kai\ ai( o(doi\ au)tou= E)katasta/tEsan, kai\ ou)ke/ti E)duna/sTEn poreuTE=nai ei)s tE\n *mEdi/an.
Tb(BA):1:15 kai hote apeTanen enemessaros, ebasileusen sennaCHErim ho hyios autu ant autu, kai hai hodoi autu EkatastatEsan, kai uketi EdynasTEn poreuTEnai eis tEn mEdian.
Tb(BA):1:15 C D VBI_AAI3S N2_NSM VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM C RA_NPF N2_NPF RD_GSM VAI_AAI3P C D VSI_API1S VC_APN P RA_ASF N_ASF
Tb(BA):1:15 and also, even, namely when to die ć to reign ć the son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same and also, even, namely the way/road he/she/it/same ć and also, even, namely no longer to able to go into (+acc) the ć
Tb(BA):1:15 and when he/she/it-DIE-ed   he/she/it-REIGN-ed   the (nom) son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen) and the (nom) ways/roads (nom|voc) him/it/same (gen)   and no longer I-was-ABLE-ed to-be-GO-ed into (+acc) the (acc)  
Tb(BA):1:15 Tb(BA)_1:15_1 Tb(BA)_1:15_2 Tb(BA)_1:15_3 Tb(BA)_1:15_4 Tb(BA)_1:15_5 Tb(BA)_1:15_6 Tb(BA)_1:15_7 Tb(BA)_1:15_8 Tb(BA)_1:15_9 Tb(BA)_1:15_10 Tb(BA)_1:15_11 Tb(BA)_1:15_12 Tb(BA)_1:15_13 Tb(BA)_1:15_14 Tb(BA)_1:15_15 Tb(BA)_1:15_16 Tb(BA)_1:15_17 Tb(BA)_1:15_18 Tb(BA)_1:15_19 Tb(BA)_1:15_20 Tb(BA)_1:15_21 Tb(BA)_1:15_22 Tb(BA)_1:15_23
Tb(BA):1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:16 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ενεμεσσαρου ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίουν τοῖς ἀδελφοῖς μου·
Tb(BA):1:16 And in the time of Enemessar I gave many alms to my brethren, and gave my bread to the hungry, (Tobit 1:16 Brenton)
Tb(BA):1:16 W dniach panowania Salmanassara dawałem często jałmużnę braciom z mojego narodu. (Tb 1:16 BT_4)
Tb(BA):1:16 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ενεμεσσαρου ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίουν τοῖς ἀδελφοῖς μου·
Tb(BA):1:16 καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):1:16 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jałmużny/miłosierność Dużo By czynić/rób Brat Ja
Tb(BA):1:16 kai\ e)n tai=s E(me/rais *enemessarou e)leEmosu/nas polla\s e)poi/oun toi=s a)delfoi=s mou·
Tb(BA):1:16 kai en tais hEmerais enemessaru eleEmosynas pollas epoiun tois adelfois mu·
Tb(BA):1:16 C P RA_DPF N1A_DPF N2_GSM N1_APF A1_APF V2I_IAI3P RA_DPM N2_DPM RP_GS
Tb(BA):1:16 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day ć alms/mercifulness much to do/make the brother I
Tb(BA):1:16 and in/among/by (+dat) the (dat) days (dat)   alms/mercifulnesses (acc) many (acc) I-was-DO/MAKE-ing, they-were-DO/MAKE-ing the (dat) brothers (dat) me (gen)
Tb(BA):1:16 Tb(BA)_1:16_1 Tb(BA)_1:16_2 Tb(BA)_1:16_3 Tb(BA)_1:16_4 Tb(BA)_1:16_5 Tb(BA)_1:16_6 Tb(BA)_1:16_7 Tb(BA)_1:16_8 Tb(BA)_1:16_9 Tb(BA)_1:16_10 Tb(BA)_1:16_11
Tb(BA):1:16 x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:17 τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς πεινῶσιν καὶ τὰ ἱμάτιά μου τοῖς γυμνοῖς, καὶ εἴ τινα ἐκ τοῦ γένους μου ἐθεώρουν τεθνηκότα καὶ ἐρριμμένον ὀπίσω τοῦ τείχους Νινευη, ἔθαπτον αὐτόν.
Tb(BA):1:17 And my clothes to the naked: and if I saw any of my nation dead, or cast about the walls of Nineve, I buried him. (Tobit 1:17 Brenton)
Tb(BA):1:17 Dawałem mój chleb głodnym i ubranie nagim. A jeśli widziałem zwłoki któregoś z moich rodaków wyrzucone poza mury Niniwy, grzebałem je. (Tb 1:17 BT_4)
Tb(BA):1:17 τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς πεινῶσιν καὶ τὰ ἱμάτιά μου τοῖς γυμνοῖς, καὶ εἴ τινα ἐκ τοῦ γένους μου ἐθεώρουν τεθνηκότα καὶ ἐρριμμένον ὀπίσω τοῦ τείχους Νινευη, ἔθαπτον αὐτόν.
Tb(BA):1:17 ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό γυμνός -ή -όν καί εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐκ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ὀπίσω ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):1:17 Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ja By dawać By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz Ja Nagi I też, nawet, mianowicie Jeżeli Jakiś/jakikolwiek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ja Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ściana Naftali By grzebać On/ona/to/to samo
Tb(BA):1:17 tou\s a)/rtous mou e)di/doun toi=s peinO=sin kai\ ta\ i(ma/tia/ mou toi=s gumnoi=s, kai\ ei)/ tina e)k tou= ge/nous mou e)TeO/roun teTnEko/ta kai\ e)rrimme/non o)pi/sO tou= tei/CHous *nineuE, e)/Tapton au)to/n.
Tb(BA):1:17 tus artus mu edidun tois peinOsin kai ta himatia mu tois gymnois, kai ei tina ek tu genus mu eTeOrun teTnEkota kai errimmenon opisO tu teiCHus nineuE, eTapton auton.
Tb(BA):1:17 RA_APM N2_APM RP_GS V8I_IMI1S RA_DPM V3_PAPDPM C RA_APN N2N_APN RP_GS RA_DPM A1_DPM C C RI_ASM P RA_GSN N3E_GSN RP_GS V2I_IAI1S VX_XAPASM C VMI_XMPASM D RA_GSN N3E_GSN N_GSF V1I_IAI1S RD_ASM
Tb(BA):1:17 the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. I to give the to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry and also, even, namely the clothing garment, cloak I the naked and also, even, namely if some/any out of (+gen) ἐξ before vowels the race race, class, kind I to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] and also, even, namely to toss/fling/dump behind back, behind, after the wall Naphtali to bury he/she/it/same
Tb(BA):1:17 the (acc) [loaves of] bread (acc) me (gen) I-was-GIVE-ing, they-were-GIVE-ing the (dat) they-are-HUNGER-ing, they-should-be-HUNGER-ing, while HUNGER-ing (dat) and the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) me (gen) the (dat) naked ([Adj] dat) and if some/any (nom|acc), some/any (acc) out of (+gen) the (gen) race (gen) me (gen) I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing having BE DEAD-ed (acc, nom|acc|voc) and having-been-TOSS/FLING/DUMP-ed (acc, nom|acc|voc) behind the (gen) wall (gen) Nineveh (indecl) I-was-BURY-ing, they-were-BURY-ing him/it/same (acc)
Tb(BA):1:17 Tb(BA)_1:17_1 Tb(BA)_1:17_2 Tb(BA)_1:17_3 Tb(BA)_1:17_4 Tb(BA)_1:17_5 Tb(BA)_1:17_6 Tb(BA)_1:17_7 Tb(BA)_1:17_8 Tb(BA)_1:17_9 Tb(BA)_1:17_10 Tb(BA)_1:17_11 Tb(BA)_1:17_12 Tb(BA)_1:17_13 Tb(BA)_1:17_14 Tb(BA)_1:17_15 Tb(BA)_1:17_16 Tb(BA)_1:17_17 Tb(BA)_1:17_18 Tb(BA)_1:17_19 Tb(BA)_1:17_20 Tb(BA)_1:17_21 Tb(BA)_1:17_22 Tb(BA)_1:17_23 Tb(BA)_1:17_24 Tb(BA)_1:17_25 Tb(BA)_1:17_26 Tb(BA)_1:17_27 Tb(BA)_1:17_28 Tb(BA)_1:17_29
Tb(BA):1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:18 καὶ εἴ τινα ἀπέκτεινεν Σενναχηριμ ὁ βασιλεύς, ὅτε ἦλθεν φεύγων ἐκ τῆς Ιουδαίας, ἔθαψα αὐτοὺς κλέπτων· πολλοὺς γὰρ ἀπέκτεινεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ· καὶ ἐζητήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως τὰ σώματα, καὶ οὐχ εὑρέθη.
Tb(BA):1:18 And if the king Sennacherib had slain any, when he was come, and fled from Judea, I buried them privily; for in his wrath he killed many; but the bodies were not found, when they were sought for of the king. (Tobit 1:18 Brenton)
Tb(BA):1:18 I grzebałem także, jeśli kiedy zabił kogoś Sennacheryb, gdy po swej ucieczce powrócił z Judei w dzień sądu, który wykonał na nim Król Nieba za jego bluźnierstwa. W swoim gniewie pomordował on wielu synów Izraela. Ja zaś potajemnie zabierałem ich ciała i grzebałem je. Sennacheryb zaś szukał ich, ale ich nie znalazł. (Tb 1:18 BT_4)
Tb(BA):1:18 καὶ εἴ τινα ἀπέκτεινεν Σενναχηριμ βασιλεύς, ὅτε ἦλθεν φεύγων ἐκ τῆς Ιουδαίας, ἔθαψα αὐτοὺς κλέπτων· πολλοὺς γὰρ ἀπέκτεινεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ· καὶ ἐζητήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως τὰ σώματα, καὶ οὐχ εὑρέθη.
Tb(BA):1:18 καί εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτε ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κλέπτης, -ου, ὁ; κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γάρ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Tb(BA):1:18 I też, nawet, mianowicie Jeżeli Jakiś/jakikolwiek By zabijać Król Kiedy By przychodzić By uciekać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Judea [okolica z]; żydowski By grzebać On/ona/to/to samo Złodziej [zobacz kleptomanię]; by kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić Dużo Dla odtąd, jak By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By szukać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Ciało I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować
Tb(BA):1:18 kai\ ei)/ tina a)pe/kteinen *sennaCHErim o( basileu/s, o(/te E)=lTen feu/gOn e)k tE=s *ioudai/as, e)/TaPSa au)tou\s kle/ptOn· pollou\s ga\r a)pe/kteinen e)n tO=| TumO=| au)tou=· kai\ e)DZEtE/TE u(po\ tou= basile/Os ta\ sO/mata, kai\ ou)CH eu(re/TE.
Tb(BA):1:18 kai ei tina apekteinen sennaCHErim ho basileus, hote ElTen feugOn ek tEs iudaias, eTaPSa autus kleptOn· pollus gar apekteinen en tO TymO autu· kai eDZEtETE hypo tu basileOs ta sOmata, kai uCH heureTE.
Tb(BA):1:18 C C RI_ASM VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM D VBI_AAI3S V1_PAPNSM P RA_GSF N1A_GSF VAI_AAI1S RD_APM V1_PAPNSM A1_APM x VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM RD_GSM C VCI_API3S P RA_GSM N3V_GSM RA_NPN N3M_NPN C D VC_API3S
Tb(BA):1:18 and also, even, namely if some/any to kill ć the king when to come to flee out of (+gen) ἐξ before vowels the Judea [region of]; Jewish to bury he/she/it/same thief [see kleptomania]; to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch much for since, as to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same and also, even, namely to seek under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the king the body and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find
Tb(BA):1:18 and if some/any (nom|acc), some/any (acc) he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed   the (nom) king (nom) when he/she/it-COME-ed while FLEE-ing (nom) out of (+gen) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) I-BURY-ed them/same (acc) thiefs (gen); while STEAL-ing (nom) many (acc) for he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed in/among/by (+dat) the (dat) wrath (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-was-SEEK-ed under (+acc), by (+gen) the (gen) king (gen) the (nom|acc) bodies (nom|acc|voc) and not he/she/it-was-FIND-ed
Tb(BA):1:18 Tb(BA)_1:18_1 Tb(BA)_1:18_2 Tb(BA)_1:18_3 Tb(BA)_1:18_4 Tb(BA)_1:18_5 Tb(BA)_1:18_6 Tb(BA)_1:18_7 Tb(BA)_1:18_8 Tb(BA)_1:18_9 Tb(BA)_1:18_10 Tb(BA)_1:18_11 Tb(BA)_1:18_12 Tb(BA)_1:18_13 Tb(BA)_1:18_14 Tb(BA)_1:18_15 Tb(BA)_1:18_16 Tb(BA)_1:18_17 Tb(BA)_1:18_18 Tb(BA)_1:18_19 Tb(BA)_1:18_20 Tb(BA)_1:18_21 Tb(BA)_1:18_22 Tb(BA)_1:18_23 Tb(BA)_1:18_24 Tb(BA)_1:18_25 Tb(BA)_1:18_26 Tb(BA)_1:18_27 Tb(BA)_1:18_28 Tb(BA)_1:18_29 Tb(BA)_1:18_30 Tb(BA)_1:18_31 Tb(BA)_1:18_32 Tb(BA)_1:18_33
Tb(BA):1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:19 πορευθεὶς δὲ εἷς τῶν ἐν Νινευη ὑπέδειξε τῷ βασιλεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι θάπτω αὐτούς, καὶ ἐκρύβην· ἐπιγνοὺς δὲ ὅτι ζητοῦμαι ἀποθανεῖν, φοβηθεὶς ἀνεχώρησα.
Tb(BA):1:19 And when one of the Ninevites went and complained of me to the king, that I buried them, and hid myself; understanding that I was sought for to be put to death, I withdrew myself for fear. (Tobit 1:19 Brenton)
Tb(BA):1:19 A jeden z mieszkańców Niniwy poszedł i doniósł królowi, że to ja jestem tym, który grzebie potajemnie. Wtedy musiałem się ukrywać, a kiedy dowiedziałem się, że król mnie szuka, aby mnie zabić, bałem się i uciekłem. (Tb 1:19 BT_4)
Tb(BA):1:19 πορευθεὶς δὲ εἷς τῶν ἐν Νινευη ὑπέδειξε τῷ βασιλεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι θάπτω αὐτούς, καὶ ἐκρύβην· ἐπιγνοὺς δὲ ὅτι ζητοῦμαι ἀποθανεῖν, φοβηθεὶς ἀνεχώρησα.
Tb(BA):1:19 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δέ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἐν Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὅτι θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δέ ὅτι ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -)
Tb(BA):1:19 By iść zaś Jeden W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naftali By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Król Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja; mój/mój Ponieważ/tamto By grzebać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się By rozpoznawać wgląd, consciousnes zaś Ponieważ/tamto By szukać By umierać By bać się By uciekać cofają się, cofają się, odchodzą, opuszczają, skaczą, opróżniają
Tb(BA):1:19 poreuTei\s de\ ei(=s tO=n e)n *nineuE u(pe/deiXe tO=| basilei= peri\ e)mou= o(/ti Ta/ptO au)tou/s, kai\ e)kru/bEn· e)pignou\s de\ o(/ti DZEtou=mai a)poTanei=n, fobETei\s a)neCHO/rEsa.
Tb(BA):1:19 poreuTeis de heis tOn en nineuE hypedeiXe tO basilei peri emu hoti TaptO autus, kai ekrybEn· epignus de hoti DZEtumai apoTanein, fobETeis aneCHOrEsa.
Tb(BA):1:19 VC_APPNSM x M_NSM RA_GPM P N_DSF VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM P RP_GS C V1_PAI1S RD_APM C VDI_API1S VZ_AAPNSM x C V2_PMI1S VB_AAN VC_APPNSM VAI_AAI1S
Tb(BA):1:19 to go δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] one the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Naphtali to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove the king about (+acc,+gen) I; my/mine because/that to bury he/she/it/same and also, even, namely to hide conceal, skulk to recognize insight, consciousnes δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because/that to seek to die to fear to turn tail withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate
Tb(BA):1:19 upon being-GO-ed (nom|voc) Yet one (nom) the (gen) in/among/by (+dat) Nineveh (indecl) he/she/it-MAKE KNOWN-ed the (dat) king (dat) about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen) because/that I-am-BURY-ing, I-should-be-BURY-ing them/same (acc) and I-was-HIDE-ed upon RECOGNIZE-ing (nom|voc) Yet because/that I-am-being-SEEK-ed to-will-DIE, to-DIE upon being-FEAR-ed (nom|voc) I-TURN-ed-TAIL
Tb(BA):1:19 Tb(BA)_1:19_1 Tb(BA)_1:19_2 Tb(BA)_1:19_3 Tb(BA)_1:19_4 Tb(BA)_1:19_5 Tb(BA)_1:19_6 Tb(BA)_1:19_7 Tb(BA)_1:19_8 Tb(BA)_1:19_9 Tb(BA)_1:19_10 Tb(BA)_1:19_11 Tb(BA)_1:19_12 Tb(BA)_1:19_13 Tb(BA)_1:19_14 Tb(BA)_1:19_15 Tb(BA)_1:19_16 Tb(BA)_1:19_17 Tb(BA)_1:19_18 Tb(BA)_1:19_19 Tb(BA)_1:19_20 Tb(BA)_1:19_21 Tb(BA)_1:19_22 Tb(BA)_1:19_23
Tb(BA):1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:20 καὶ διηρπάγη πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ οὐ κατελείφθη μοι οὐδὲν πλὴν Αννας τῆς γυναικός μου καὶ Τωβιου τοῦ υἱοῦ μου.
Tb(BA):1:20 Then all my goods were forcibly taken away, neither was there any thing left me, beside my wife Anna and my son Tobias. (Tobit 1:20 Brenton)
Tb(BA):1:20 Wtedy cały mój majątek zagrabiono i nie zostało mi nic, co by nie poszło do skarbu królewskiego, oprócz mojej żony Anny i mojego syna Tobiasza. (Tb 1:20 BT_4)
Tb(BA):1:20 καὶ διηρπάγη πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ οὐ κατελείφθη μοι οὐδὲν πλὴν Αννας τῆς γυναικός μου καὶ Τωβιου τοῦ υἱοῦ μου.
Tb(BA):1:20 καί δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν πλήν Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):1:20 I też, nawet, mianowicie By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ja Nie jeden (nic, nikt) Z wyjątkiem Hannas/Anna; Hannah/Anna Kobiety/żona Ja I też, nawet, mianowicie Syn Ja
Tb(BA):1:20 kai\ diErpa/gE pa/nta ta\ u(pa/rCHonta/ mou, kai\ ou) katelei/fTE moi ou)de\n plE\n *annas tE=s gunaiko/s mou kai\ *tObiou tou= ui(ou= mou.
Tb(BA):1:20 kai diErpagE panta ta hyparCHonta mu, kai u kateleifTE moi uden plEn annas tEs gynaikos mu kai tObiu tu hyiu mu.
Tb(BA):1:20 C VDI_API3S A3_APN RA_APN V1_PAPAPN RP_GS C D VVI_API3S RP_DS A3_ASN D N_GSF RA_GSF N3K_GSF RP_GS C N1T_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Tb(BA):1:20 and also, even, namely to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin every all, each, every, the whole of the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up I not one (nothing, no one) except Hannas/Annas; Hannah/Anna the woman/wife I and also, even, namely ć the son I
Tb(BA):1:20 and he/she/it-was-SPOLIATE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) me (gen) and not he/she/it-was-LEAVE-ed-BEHIND me (dat) not one (nom|acc) except Hannas/Annas (nom); Hannah/Anna (gen) the (gen) woman/wife (gen) me (gen) and   the (gen) son (gen) me (gen)
Tb(BA):1:20 Tb(BA)_1:20_1 Tb(BA)_1:20_2 Tb(BA)_1:20_3 Tb(BA)_1:20_4 Tb(BA)_1:20_5 Tb(BA)_1:20_6 Tb(BA)_1:20_7 Tb(BA)_1:20_8 Tb(BA)_1:20_9 Tb(BA)_1:20_10 Tb(BA)_1:20_11 Tb(BA)_1:20_12 Tb(BA)_1:20_13 Tb(BA)_1:20_14 Tb(BA)_1:20_15 Tb(BA)_1:20_16 Tb(BA)_1:20_17 Tb(BA)_1:20_18 Tb(BA)_1:20_19 Tb(BA)_1:20_20 Tb(BA)_1:20_21
Tb(BA):1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:21 καὶ οὐ διῆλθον ἡμέραι πεντήκοντα ἕως οὗ ἀπέκτειναν αὐτὸν οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ· καὶ ἔφυγον εἰς τὰ ὄρη Αραρατ, καὶ ἐβασίλευσεν Σαχερδονος ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. καὶ ἔταξεν Αχιαχαρον τὸν Αναηλ υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ μου ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐκλογιστίαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν διοίκησιν.
Tb(BA):1:21 And there passed not five and fifty days, before two of his sons killed him, and they fled into the mountains of Ararath; and Sarchedonus his son reigned in his stead; who appointed over his father's accounts, and over all his affairs, Achiacharus my brother Anael's son. (Tobit 1:21 Brenton)
Tb(BA):1:21 A po upływie niecałych czterdziestu dni zabili króla dwaj jego synowie i uciekli w góry Ararat. Po nim został królem jego syn Asarhaddon. Ten ustanowił Achikara, syna mego brata Anaela, zwierzchnikiem nad podatkami w swoim królestwie. Także nad całym krajem otrzymał on władzę. (Tb 1:21 BT_4)
Tb(BA):1:21 καὶ οὐ διῆλθον ἡμέραι πεντήκοντα ἕως οὗ ἀπέκτειναν αὐτὸν οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ· καὶ ἔφυγον εἰς τὰ ὄρη Αραρατ, καὶ ἐβασίλευσεν Σαχερδονος υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. καὶ ἔταξεν Αχιαχαρον τὸν Αναηλ υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ μου ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐκλογιστίαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν διοίκησιν.
Tb(BA):1:21 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ πεντή·κοντα ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-)   ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό  
Tb(BA):1:21 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Dzień Pięćdziesiąt Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zabijać On/ona/to/to samo Dwa Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uciekać Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie By panować Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Syn Brat Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić
Tb(BA):1:21 kai\ ou) diE=lTon E(me/rai pentE/konta e(/Os ou(= a)pe/kteinan au)to\n oi( du/o ui(oi\ au)tou=· kai\ e)/fugon ei)s ta\ o)/rE *ararat, kai\ e)basi/leusen *saCHerdonos o( ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=. kai\ e)/taXen *aCHiaCHaron to\n *anaEl ui(o\n tou= a)delfou= mou e)pi\ pa=san tE\n e)klogisti/an tE=s basilei/as au)tou= kai\ e)pi\ pa=san tE\n dioi/kEsin.
Tb(BA):1:21 kai u diElTon hEmerai pentEkonta heOs hu apekteinan auton hoi dyo hyioi autu· kai efygon eis ta orE ararat, kai ebasileusen saCHerdonos ho hyios autu ant autu. kai etaXen aCHiaCHaron ton anaEl hyion tu adelfu mu epi pasan tEn eklogistian tEs basileias autu kai epi pasan tEn dioikEsin.
Tb(BA):1:21 C D VBI_AAI3P N1A_NPF M C RR_GSM VAI_AAI3P RD_ASM RA_NPM M_NDM N2_NPM RD_GSM C VBI_AAI3P P RA_APN N3E_APN N_GS C VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM C VAI_AAI3S N2_ASM RA_ASM N_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RP_GS P A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C P A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF
Tb(BA):1:21 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to go through pass through day fifty until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to kill he/she/it/same the two son he/she/it/same and also, even, namely to flee into (+acc) the mount ć and also, even, namely to reign ć the son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness ć the ć son the brother I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć the kingdom he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć
Tb(BA):1:21 and not I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed days (nom|voc) fifty until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) they-KILL-ed him/it/same (acc) the (nom) two (nom, acc, gen) sons (nom|voc) him/it/same (gen) and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed into (+acc) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc)   and he/she/it-REIGN-ed   the (nom) son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-ORDER-ed   the (acc)   son (acc) the (gen) brother (gen) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc)   the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc)  
Tb(BA):1:21 Tb(BA)_1:21_1 Tb(BA)_1:21_2 Tb(BA)_1:21_3 Tb(BA)_1:21_4 Tb(BA)_1:21_5 Tb(BA)_1:21_6 Tb(BA)_1:21_7 Tb(BA)_1:21_8 Tb(BA)_1:21_9 Tb(BA)_1:21_10 Tb(BA)_1:21_11 Tb(BA)_1:21_12 Tb(BA)_1:21_13 Tb(BA)_1:21_14 Tb(BA)_1:21_15 Tb(BA)_1:21_16 Tb(BA)_1:21_17 Tb(BA)_1:21_18 Tb(BA)_1:21_19 Tb(BA)_1:21_20 Tb(BA)_1:21_21 Tb(BA)_1:21_22 Tb(BA)_1:21_23 Tb(BA)_1:21_24 Tb(BA)_1:21_25 Tb(BA)_1:21_26 Tb(BA)_1:21_27 Tb(BA)_1:21_28 Tb(BA)_1:21_29 Tb(BA)_1:21_30 Tb(BA)_1:21_31 Tb(BA)_1:21_32 Tb(BA)_1:21_33 Tb(BA)_1:21_34 Tb(BA)_1:21_35 Tb(BA)_1:21_36 Tb(BA)_1:21_37 Tb(BA)_1:21_38 Tb(BA)_1:21_39 Tb(BA)_1:21_40 Tb(BA)_1:21_41 Tb(BA)_1:21_42 Tb(BA)_1:21_43 Tb(BA)_1:21_44 Tb(BA)_1:21_45 Tb(BA)_1:21_46 Tb(BA)_1:21_47 Tb(BA)_1:21_48
Tb(BA):1:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):1:22 καὶ ἠξίωσεν Αχιαχαρος περὶ ἐμοῦ, καὶ ἦλθον εἰς Νινευη. Αχιαχαρος δὲ ἦν ὁ οἰνοχόος καὶ ἐπὶ τοῦ δακτυλίου καὶ διοικητὴς καὶ ἐκλογιστής, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ὁ Σαχερδονος ἐκ δευτέρας· ἦν δὲ ἐξάδελφός μου.
Tb(BA):1:22 And Achiacharus intreating for me, I returned to Nineve. Now Achiacharus was cupbearer, and keeper of the signet, and steward, and overseer of the accounts: and Sarchedonus appointed him next unto him: and he was my brother's son. (Tobit 1:22 Brenton)
Tb(BA):1:22 Wtedy Achikar wstawił się za mną i powróciłem do Niniwy. Achikar był za Sennacheryba, króla asyryjskiego, wielkim podczaszym, stróżem pieczęci, zarządcą i głównym rachmistrzem. Asarhaddon podniósł go w jego godnościach jeszcze wyżej. Był on z mojego rodu, był moim siostrzeńcem. (Tb 1:22 BT_4)
Tb(BA):1:22 καὶ ἠξίωσεν Αχιαχαρος περὶ ἐμοῦ, καὶ ἦλθον εἰς Νινευη. Αχιαχαρος δὲ ἦν οἰνοχόος καὶ ἐπὶ τοῦ δακτυλίου καὶ διοικητὴς καὶ ἐκλογιστής, καὶ κατέστησεν αὐτὸν Σαχερδονος ἐκ δευτέρας· ἦν δὲ ἐξάδελφός μου.
Tb(BA):1:22 καί ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-)   περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ   δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ καί   καί   καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ἐκ δεύτερος -α -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):1:22 I też, nawet, mianowicie By uważać godny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Naftali zaś By być I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pierścień I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drugi By być zaś Ja
Tb(BA):1:22 kai\ E)Xi/Osen *aCHiaCHaros peri\ e)mou=, kai\ E)=lTon ei)s *nineuE. *aCHiaCHaros de\ E)=n o( oi)noCHo/os kai\ e)pi\ tou= daktuli/ou kai\ dioikEtE\s kai\ e)klogistE/s, kai\ kate/stEsen au)to\n o( *saCHerdonos e)k deute/ras· E)=n de\ e)Xa/delfo/s mou.
Tb(BA):1:22 kai EXiOsen aCHiaCHaros peri emu, kai ElTon eis nineuE. aCHiaCHaros de En ho oinoCHoos kai epi tu daktyliu kai dioikEtEs kai eklogistEs, kai katestEsen auton ho saCHerdonos ek deuteras· En de eXadelfos mu.
Tb(BA):1:22 C VAI_AAI3S N2_NSM P RP_GS C VBI_AAI1S P N_ASF N2_NSM x V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM C P RA_GSM N2_GSM C N1M_NSM C N1M_NSM C VHI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM P A1A_APF V9_IAI3S x N2_NSM RP_GS
Tb(BA):1:22 and also, even, namely to deem worthy ć about (+acc,+gen) I; my/mine and also, even, namely to come into (+acc) Naphtali ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ring and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same the ć out of (+gen) ἐξ before vowels second to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć I
Tb(BA):1:22 and he/she/it-DEEM-ed-WORTHY   about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) Nineveh (indecl)   Yet he/she/it-was the (nom)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) ring (gen) and   and   and he/she/it-ENABLE-ed him/it/same (acc) the (nom)   out of (+gen) second (gen), second (acc) he/she/it-was Yet   me (gen)
Tb(BA):1:22 Tb(BA)_1:22_1 Tb(BA)_1:22_2 Tb(BA)_1:22_3 Tb(BA)_1:22_4 Tb(BA)_1:22_5 Tb(BA)_1:22_6 Tb(BA)_1:22_7 Tb(BA)_1:22_8 Tb(BA)_1:22_9 Tb(BA)_1:22_10 Tb(BA)_1:22_11 Tb(BA)_1:22_12 Tb(BA)_1:22_13 Tb(BA)_1:22_14 Tb(BA)_1:22_15 Tb(BA)_1:22_16 Tb(BA)_1:22_17 Tb(BA)_1:22_18 Tb(BA)_1:22_19 Tb(BA)_1:22_20 Tb(BA)_1:22_21 Tb(BA)_1:22_22 Tb(BA)_1:22_23 Tb(BA)_1:22_24 Tb(BA)_1:22_25 Tb(BA)_1:22_26 Tb(BA)_1:22_27 Tb(BA)_1:22_28 Tb(BA)_1:22_29 Tb(BA)_1:22_30 Tb(BA)_1:22_31 Tb(BA)_1:22_32 Tb(BA)_1:22_33
Tb(BA):1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x