Jdt:2:1 καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ δευτέρᾳ καὶ εἰκάδι τοῦ πρώτου μηνὸς ἐγένετο λόγος ἐν οἴκῳ Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Ἀσσυρίων ἐκδικῆσαι πᾶσαν τὴν γῆν καθὼς ἐλάλησεν.
Jdt:2:1 And in the eighteenth year, the two and twentieth day of the first month, there was talk in the house of Nabuchodonosor king of the Assyrians that he should, as he said, avenge himself on all the earth. (Judith 2:1 Brenton)
Jdt:2:1 W osiemnastym roku dwudziestego drugiego dnia pierwszego miesiąca, w pałacu Nabuchodonozora, króla Asyryjczyków, rozeszła się wiadomość, że zamierza on zemścić się na całej ziemi, tak jak to zapowiedział. (Jdt 2:1 BT_4)
Jdt:2:1 Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ δευτέρᾳ καὶ εἰκάδι τοῦ πρώτου μηνὸς ἐγένετο λόγος ἐν οἴκῳ Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Ἀσσυρίων ἐκδικῆσαι πᾶσαν τὴν γῆν καθὼς ἐλάλησεν.
Jdt:2:1 καί ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὀκτω·και·δέκατος -η -ον [LXX] δεύτερος -α -ον καί   ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον μήν[2], μηνός, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Jdt:2:1 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Osiemnasty Drugi I też, nawet, mianowicie Po pierwsze Miesiąc By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król By pomścić/poprawiaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić
Jdt:2:1 *kai\ e)n tO=| e)/tei tO=| o)ktOkaideka/tO| deute/ra| kai\ ei)ka/di tou= prO/tou mEno\s e)ge/neto lo/gos e)n oi)/kO| *nabouCHodonosor basile/Os *)assuri/On e)kdikE=sai pa=san tE\n gE=n kaTO\s e)la/lEsen.
Jdt:2:1 kai en tO etei tO oktOkaidekatO deutera kai eikadi tu prOtu mEnos egeneto logos en oikO nabuCHodonosor basileOs assyriOn ekdikEsai pasan tEn gEn kaTOs elalEsen.
Jdt:2:1 C P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN A1A_DSF C N3D_DSF RA_GSM A1_GSMS N3_GSM VBI_AMI3S N2_NSM P N2_DSM N_GSM N3V_GSM N2_GPM VA_AAN A1S_ASF RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S
Jdt:2:1 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the eighteenth second and also, even, namely ć the first month to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć king ć to avenge/rectify every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak
Jdt:2:1 and in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) eighteenth (dat) second (dat) and   the (gen) first (gen) month (gen) he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) in/among/by (+dat) house (dat)   king (gen)   to-AVENGE/RECTIFY, be-you(sg)-AVENGE/RECTIFY-ed!, he/she/it-happens-to-AVENGE/RECTIFY (opt) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) as accordingly he/she/it-SPEAK-ed
Jdt:2:1 Jdt_2:1_1 Jdt_2:1_2 Jdt_2:1_3 Jdt_2:1_4 Jdt_2:1_5 Jdt_2:1_6 Jdt_2:1_7 Jdt_2:1_8 Jdt_2:1_9 Jdt_2:1_10 Jdt_2:1_11 Jdt_2:1_12 Jdt_2:1_13 Jdt_2:1_14 Jdt_2:1_15 Jdt_2:1_16 Jdt_2:1_17 Jdt_2:1_18 Jdt_2:1_19 Jdt_2:1_20 Jdt_2:1_21 Jdt_2:1_22 Jdt_2:1_23 Jdt_2:1_24 Jdt_2:1_25
Jdt:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:2 καὶ συνεκάλεσεν πάντας τοὺς θεράποντας αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ καὶ ἔθετο μετ’ αὐτῶν τὸ μυστήριον τῆς βουλῆς αὐτοῦ καὶ συνετέλεσεν πᾶσαν τὴν κακίαν τῆς γῆς ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ,
Jdt:2:2 So he called unto him all his officers, and all his nobles, and communicated with them his secret counsel, and concluded the afflicting of the whole earth out of his own mouth. (Judith 2:2 Brenton)
Jdt:2:2 Zwołał więc wszystkich urzędników i wszystkich dostojników swoich i przedłożył im tajny swój plan, i zapowiedział ustami swoimi zupełną zagładę całej ziemi. (Jdt 2:2 BT_4)
Jdt:2:2 καὶ συνεκάλεσεν πάντας τοὺς θεράποντας αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ καὶ ἔθετο μετ’ αὐτῶν τὸ μυστήριον τῆς βουλῆς αὐτοῦ καὶ συνετέλεσεν πᾶσαν τὴν κακίαν τῆς γῆς ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ,
Jdt:2:2 καί συγ·καλέω (συν+καλ(ε)-, συν+καλε·σ-, συν+καλε·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μυστήριον, -ου, τὁ ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:2:2 I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Terapeuta On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Urzędnik mający władzę sędziowską On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa Planu/zamiar On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Źle źle, złośliwość Ziemi/ziemia Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Jdt:2:2 kai\ suneka/lesen pa/ntas tou\s Tera/pontas au)tou= kai\ pa/ntas tou\s megista=nas au)tou= kai\ e)/Teto met’ au)tO=n to\ mustE/rion tE=s boulE=s au)tou= kai\ sunete/lesen pa=san tE\n kaki/an tE=s gE=s e)k tou= sto/matos au)tou=,
Jdt:2:2 kai synekalesen pantas tus Terapontas autu kai pantas tus megistanas autu kai eTeto met’ autOn to mystErion tEs bulEs autu kai synetelesen pasan tEn kakian tEs gEs ek tu stomatos autu,
Jdt:2:2 C VAI_AAI3S A3_APM RA_APM N3T_APM RD_GSM C A3_APM RA_APM N3_APM RD_GSM C VEI_AMI3S P RD_GPM RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VAI_AAI3S A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM
Jdt:2:2 and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of the therapist he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the magistrate he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ the plan/intention he/she/it/same and also, even, namely to complete every all, each, every, the whole of; to sprinkle the evil evil, malice the earth/land out of (+gen) ἐξ before vowels the mouth/maw stoma he/she/it/same
Jdt:2:2 and he/she/it-???-ed all (acc) the (acc) therapists (acc) him/it/same (gen) and all (acc) the (acc) magistrates (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-PLACE-ed after (+acc), with (+gen) them/same (gen) the (nom|acc) mystery (nom|acc|voc) the (gen) plan/intention (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-COMPLETE-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) evil (acc) the (gen) earth/land (gen) out of (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen)
Jdt:2:2 Jdt_2:2_1 Jdt_2:2_2 Jdt_2:2_3 Jdt_2:2_4 Jdt_2:2_5 Jdt_2:2_6 Jdt_2:2_7 Jdt_2:2_8 Jdt_2:2_9 Jdt_2:2_10 Jdt_2:2_11 Jdt_2:2_12 Jdt_2:2_13 Jdt_2:2_14 Jdt_2:2_15 Jdt_2:2_16 Jdt_2:2_17 Jdt_2:2_18 Jdt_2:2_19 Jdt_2:2_20 Jdt_2:2_21 Jdt_2:2_22 Jdt_2:2_23 Jdt_2:2_24 Jdt_2:2_25 Jdt_2:2_26 Jdt_2:2_27 Jdt_2:2_28 Jdt_2:2_29 Jdt_2:2_30 Jdt_2:2_31
Jdt:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:3 καὶ αὐτοὶ ἔκριναν ὀλεθρεῦσαι πᾶσαν σάρκα οἳ οὐκ ἠκολούθησαν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
Jdt:2:3 Then they decreed to destroy all flesh, that did not obey the commandment of his mouth. (Judith 2:3 Brenton)
Jdt:2:3 Także i oni uchwalili zgładzić każdego żyjącego, kto by nie usłuchał mowy ust jego. (Jdt 2:3 BT_4)
Jdt:2:3 καὶ αὐτοὶ ἔκριναν ὀλεθρεῦσαι πᾶσαν σάρκα οἳ οὐκ ἠκολούθησαν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
Jdt:2:3 καί αὐτός αὐτή αὐτό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σάρξ, -αρκός, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκολουθέω (ακολουθ(ε)-, ακολουθη·σ-, ακολουθη·σ-, ηκολουθη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:2:3 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj By niszczyć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ciało {Mięso} Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By następować Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Jdt:2:3 kai\ au)toi\ e)/krinan o)leTreu=sai pa=san sa/rka oi(\ ou)k E)kolou/TEsan tO=| lo/gO| tou= sto/matos au)tou=.
Jdt:2:3 kai autoi ekrinan oleTreusai pasan sarka hoi uk EkoluTEsan tO logO tu stomatos autu.
Jdt:2:3 C RD_NPM VAI_AAI3P VA_AAN A1S_ASF N3K_ASF RR_NPM D VAI_AAI3P RA_DSM N2_DSM RA_GSN N3M_GSN RD_GSM
Jdt:2:3 and also, even, namely he/she/it/same to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn to destroy every all, each, every, the whole of; to sprinkle flesh who/whom/which οὐχ before rough breathing to follow the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the mouth/maw stoma he/she/it/same
Jdt:2:3 and they/same (nom) they-JUDGE-ed to-DESTROY, be-you(sg)-DESTROY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY (opt) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) flesh (acc) who/whom/which (nom) not they-FOLLOW-ed the (dat) word (dat) the (gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen)
Jdt:2:3 Jdt_2:3_1 Jdt_2:3_2 Jdt_2:3_3 Jdt_2:3_4 Jdt_2:3_5 Jdt_2:3_6 Jdt_2:3_7 Jdt_2:3_8 Jdt_2:3_9 Jdt_2:3_10 Jdt_2:3_11 Jdt_2:3_12 Jdt_2:3_13 Jdt_2:3_14
Jdt:2:3 x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:4 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν τὴν βουλὴν αὐτοῦ, ἐκάλεσεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Ἀσσυρίων τὸν Ολοφέρνην ἀρχιστράτηγον τῆς δυνάμεως αὐτοῦ δεύτερον ὄντα μετ’ αὐτὸν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν
Jdt:2:4 And when he had ended his counsel, Nabuchodonosor king of the Assyrians called Holofernes the chief captain of his army, which was next unto him, and said unto him. (Judith 2:4 Brenton)
Jdt:2:4 Gdy skończył swoją naradę Nabuchodonozor, król Asyryjczyków, wezwał Holofernesa, naczelnego dowódcę swoich sił zbrojnych, który zajmował po nim drugie miejsce, i rzekł do niego: (Jdt 2:4 BT_4)
Jdt:2:4 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν τὴν βουλὴν αὐτοῦ, ἐκάλεσεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Ἀσσυρίων τὸν Ολοφέρνην ἀρχιστράτηγον τῆς δυνάμεως αὐτοῦ δεύτερον ὄντα μετ’ αὐτὸν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν
Jdt:2:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δεύτερος -α -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:2:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By uzupełniać Planu/zamiar On/ona/to/to samo By nazywać rozmowę Król Zdolność On/ona/to/to samo Drugi By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Jdt:2:4 kai\ e)ge/neto O(s sunete/lesen tE\n boulE\n au)tou=, e)ka/lesen *nabouCHodonosor basileu\s *)assuri/On to\n *olofe/rnEn a)rCHistra/tEgon tE=s duna/meOs au)tou= deu/teron o)/nta met’ au)to\n kai\ ei)=pen pro\s au)to/n
Jdt:2:4 kai egeneto hOs synetelesen tEn bulEn autu, ekalesen nabuCHodonosor basileus assyriOn ton olofernEn arCHistratEgon tEs dynameOs autu deuteron onta met’ auton kai eipen pros auton
Jdt:2:4 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GPM RA_ASM N1M_ASM N2_ASM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM A1A_ASM V9_PAPASM P RD_ASM C VBI_AAI3S P RD_ASM
Jdt:2:4 and also, even, namely to become become, happen as/like to complete the plan/intention he/she/it/same to call call ć king ć the ć ć the ability he/she/it/same second to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Jdt:2:4 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-COMPLETE-ed the (acc) plan/intention (acc) him/it/same (gen) he/she/it-CALL-ed   king (nom)   the (acc)     the (gen) ability (gen) him/it/same (gen) second (acc, nom|acc|voc) while being (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Jdt:2:4 Jdt_2:4_1 Jdt_2:4_2 Jdt_2:4_3 Jdt_2:4_4 Jdt_2:4_5 Jdt_2:4_6 Jdt_2:4_7 Jdt_2:4_8 Jdt_2:4_9 Jdt_2:4_10 Jdt_2:4_11 Jdt_2:4_12 Jdt_2:4_13 Jdt_2:4_14 Jdt_2:4_15 Jdt_2:4_16 Jdt_2:4_17 Jdt_2:4_18 Jdt_2:4_19 Jdt_2:4_20 Jdt_2:4_21 Jdt_2:4_22 Jdt_2:4_23 Jdt_2:4_24 Jdt_2:4_25
Jdt:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:5 Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας, ὁ κύριος πάσης τῆς γῆς Ἰδοὺ σὺ ἐξελεύσῃ ἐκ τοῦ προσώπου μου καὶ λήμψῃ μετὰ σεαυτοῦ ἄνδρας πεποιθότας ἐν ἰσχύι αὐτῶν, πεζῶν εἰς χιλιάδας ἑκατὸν εἴκοσι καὶ πλῆθος ἵππων σὺν ἀναβάταις χιλιάδας δέκα δύο,
Jdt:2:5 Thus saith the great king, the lord of the whole earth, Behold, thou shalt go forth from my presence, and take with thee men that trust in their own strength, of footmen an hundred and twenty thousand; and the number of horses with their riders twelve thousand. (Judith 2:5 Brenton)
Jdt:2:5 «Tak mówi wielki król, pan całej ziemi: Oto ty odejdziesz sprzed oblicza mego i zabierzesz ze sobą mężów ufających w swoje siły, pieszych sto dwadzieścia tysięcy i mnóstwo koni z dwunastu tysiącami jeźdźców. (Jdt 2:5 BT_4)
Jdt:2:5 Τάδε λέγει βασιλεὺς μέγας, κύριος πάσης τῆς γῆς Ἰδοὺ σὺ ἐξελεύσῃ ἐκ τοῦ προσώπου μου καὶ λήμψῃ μετὰ σεαυτοῦ ἄνδρας πεποιθότας ἐν ἰσχύι αὐτῶν, πεζῶν εἰς χιλιάδας ἑκατὸν εἴκοσι καὶ πλῆθος ἵππων σὺν ἀναβάταις χιλιάδας δέκα δύο,
Jdt:2:5 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μετά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πεζός -ή -όν εἰς[1] χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί πλῆθο·ς, -ους, τό ἵππος, -ου, ὁ σύν ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
Jdt:2:5 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Król Wielki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Ja I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siebie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła On/ona/to/to samo Chodzenie lądem Do (+przyspieszenie) Kilo [jednostka tysiąc] Sto Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) Koń Razem z/włączając (+dat) Konia jeźdźcy Kilo [jednostka tysiąc] Dziesięć Dwa
Jdt:2:5 *ta/de le/gei o( basileu\s o( me/gas, o( ku/rios pa/sEs tE=s gE=s *)idou\ su\ e)Xeleu/sE| e)k tou= prosO/pou mou kai\ lE/mPSE| meta\ seautou= a)/ndras pepoiTo/tas e)n i)sCHu/i au)tO=n, peDZO=n ei)s CHilia/das e(kato\n ei)/kosi kai\ plE=Tos i(/ppOn su\n a)naba/tais CHilia/das de/ka du/o,
Jdt:2:5 tade legei ho basileus ho megas, ho kyrios pasEs tEs gEs idu sy eXeleusE ek tu prosOpu mu kai lEmPSE meta seautu andras pepoiTotas en isCHyi autOn, peDZOn eis CHiliadas hekaton eikosi kai plETos hippOn syn anabatais CHiliadas deka dyo,
Jdt:2:5 RD_APN V1_PAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1P_NSM RA_NSM N2_NSM A1S_GSF RA_GSF N1_GSF I RP_NS VF_FMI2S P RA_GSN N2N_GSN RP_GS C VF_FMI2S P RD_GSM N3_APM VX_XAPAPM P N3U_DSF RD_GPM A1_GPM P N3D_APF M M C N3E_ASN N2_GPF P N1M_DPM N3D_APF M M
Jdt:2:5 such things [definite article + δέ] to say/tell the king the great the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the earth/land to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the face I and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing yourself man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength he/she/it/same going by land into (+acc) kilo [unit of one thousand] hundred icon; twenty and also, even, namely lot (multitude ) horse together with/including (+dat) horse riders kilo [unit of one thousand] ten two
Jdt:2:5 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) king (nom) the (nom) great ([Adj] nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) every (gen) the (gen) earth/land (gen) be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (nom) you(sg)-will-be-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) face (gen) me (gen) and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed after (+acc), with (+gen) yourself (gen) men, husbands (acc) having PERSUADE/CONVINCE-ed (acc) in/among/by (+dat) strength (dat) them/same (gen) going by land ([Adj] gen) into (+acc) kilos (acc) hundred icons (dat); twenty and lot (nom|acc|voc) horses (gen) together with/including (+dat) horse riderss (dat) kilos (acc) ten two (nom, acc, gen)
Jdt:2:5 Jdt_2:5_1 Jdt_2:5_2 Jdt_2:5_3 Jdt_2:5_4 Jdt_2:5_5 Jdt_2:5_6 Jdt_2:5_7 Jdt_2:5_8 Jdt_2:5_9 Jdt_2:5_10 Jdt_2:5_11 Jdt_2:5_12 Jdt_2:5_13 Jdt_2:5_14 Jdt_2:5_15 Jdt_2:5_16 Jdt_2:5_17 Jdt_2:5_18 Jdt_2:5_19 Jdt_2:5_20 Jdt_2:5_21 Jdt_2:5_22 Jdt_2:5_23 Jdt_2:5_24 Jdt_2:5_25 Jdt_2:5_26 Jdt_2:5_27 Jdt_2:5_28 Jdt_2:5_29 Jdt_2:5_30 Jdt_2:5_31 Jdt_2:5_32 Jdt_2:5_33 Jdt_2:5_34 Jdt_2:5_35 Jdt_2:5_36 Jdt_2:5_37 Jdt_2:5_38 Jdt_2:5_39 Jdt_2:5_40
Jdt:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:6 καὶ ἐξελεύσῃ εἰς συνάντησιν πάσῃ τῇ γῇ ἐπὶ δυσμάς, ὅτι ἠπείθησαν τῷ ῥήματι τοῦ στόματός μου,
Jdt:2:6 And thou shalt go against all the west country, because they disobeyed my commandment. (Judith 2:6 Brenton)
Jdt:2:6 I wyruszysz przeciw wszystkim krajom leżącym na zachód, ponieważ nie posłuchały rozkazu ust moich. (Jdt 2:6 BT_4)
Jdt:2:6 καὶ ἐξελεύσῃ εἰς συνάντησιν πάσῃ τῇ γῇ ἐπὶ δυσμάς, ὅτι ἠπείθησαν τῷ ῥήματι τοῦ στόματός μου,
Jdt:2:6 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί δυσμή, -ῆς, ἡ ὅτι ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jdt:2:6 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód Ponieważ/tamto By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ust/żołądka por Ja
Jdt:2:6 kai\ e)Xeleu/sE| ei)s suna/ntEsin pa/sE| tE=| gE=| e)pi\ dusma/s, o(/ti E)pei/TEsan tO=| r(E/mati tou= sto/mato/s mou,
Jdt:2:6 kai eXeleusE eis synantEsin pasE tE gE epi dysmas, hoti EpeiTEsan tO rEmati tu stomatos mu,
Jdt:2:6 C VF_FMI2S P N3I_ASF A1S_DSF RA_DSF N1_DSF P N1_APF C VAI_AAI3P RA_DSN N3M_DSN RA_GSN N3M_GSN RP_GS
Jdt:2:6 and also, even, namely to come out into (+acc) meeting every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing west because/that to disobey when related to the gospel, to disbelieve the declaration statement, utterance the mouth/maw stoma I
Jdt:2:6 and you(sg)-will-be-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) wests (acc) because/that they-DISOBEY-ed the (dat) declaration (dat) the (gen) mouth/maw (gen) me (gen)
Jdt:2:6 Jdt_2:6_1 Jdt_2:6_2 Jdt_2:6_3 Jdt_2:6_4 Jdt_2:6_5 Jdt_2:6_6 Jdt_2:6_7 Jdt_2:6_8 Jdt_2:6_9 Jdt_2:6_10 Jdt_2:6_11 Jdt_2:6_12 Jdt_2:6_13 Jdt_2:6_14 Jdt_2:6_15 Jdt_2:6_16
Jdt:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:7 καὶ ἀπαγγελεῖς αὐτοῖς ἑτοιμάζειν γῆν καὶ ὕδωρ, ὅτι ἐξελεύσομαι ἐν θυμῷ μου ἐπ’ αὐτοὺς καὶ καλύψω πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ἐν τοῖς ποσὶν τῆς δυνάμεώς μου καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς διαρπαγὴν αὐτοῖς,
Jdt:2:7 And thou shalt declare unto that they prepare for me earth and water: for I will go forth in my wrath against them and will cover the whole face of the earth with the feet of mine army, and I will give them for a spoil unto them: (Judith 2:7 Brenton)
Jdt:2:7 I wydasz im polecenie, aby przygotowały ziemię i wodę, ponieważ w zapalczywości mojej chcę wyruszyć przeciwko nim i zakryję całą powierzchnię ziemi nogami moich sił zbrojnych, i oddam im ją na łup. (Jdt 2:7 BT_4)
Jdt:2:7 καὶ ἀπαγγελεῖς αὐτοῖς ἑτοιμάζειν γῆν καὶ ὕδωρ, ὅτι ἐξελεύσομαι ἐν θυμῷ μου ἐπ’ αὐτοὺς καὶ καλύψω πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ἐν τοῖς ποσὶν τῆς δυνάμεώς μου καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς διαρπαγὴν αὐτοῖς,
Jdt:2:7 καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὕδωρ, ὕδατος, τό ὅτι ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:2:7 I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Do gotowy Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Woda Ponieważ/tamto By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Twarz Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pij; stopa Zdolność Ja I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Jdt:2:7 kai\ a)paggelei=s au)toi=s e(toima/DZein gE=n kai\ u(/dOr, o(/ti e)Xeleu/somai e)n TumO=| mou e)p’ au)tou\s kai\ kalu/PSO pa=n to\ pro/sOpon tE=s gE=s e)n toi=s posi\n tE=s duna/meO/s mou kai\ dO/sO au)tou\s ei)s diarpagE\n au)toi=s,
Jdt:2:7 kai apangeleis autois hetoimaDZein gEn kai hydOr, hoti eXeleusomai en TymO mu ep’ autus kai kalyPSO pan to prosOpon tEs gEs en tois posin tEs dynameOs mu kai dOsO autus eis diarpagEn autois,
Jdt:2:7 C VF2_FAI2S RD_DPM V1_PAN N1_ASF C N3_ASN C VF_FMI1S P N2_DSM RP_GS P RD_APM C VF_FAI1S A3_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N1_GSF P RA_DPM N3D_DPM RA_GSF N3I_GSF RP_GS C VF_FAI1S RD_APM P N1_ASF RD_DPM
Jdt:2:7 and also, even, namely to report – to report or tell. he/she/it/same to ready earth/land and also, even, namely water because/that to come out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled every all, each, every, the whole of the face the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the drink; foot the ability I and also, even, namely to give he/she/it/same into (+acc) ć he/she/it/same
Jdt:2:7 and you(sg)-will-DELIVER A MESSAGE, upon being-DELIVER A MESSAGE-ed (nom|voc) them/same (dat) to-be-READY-ing earth/land (acc) and water (nom|acc|voc) because/that I-will-be-COME-ed-OUT in/among/by (+dat) wrath (dat) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and I-will-COVER, I-should-COVER every (nom|acc|voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) in/among/by (+dat) the (dat) drink (acc); feet (dat) the (gen) ability (gen) me (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (acc) into (+acc)   them/same (dat)
Jdt:2:7 Jdt_2:7_1 Jdt_2:7_2 Jdt_2:7_3 Jdt_2:7_4 Jdt_2:7_5 Jdt_2:7_6 Jdt_2:7_7 Jdt_2:7_8 Jdt_2:7_9 Jdt_2:7_10 Jdt_2:7_11 Jdt_2:7_12 Jdt_2:7_13 Jdt_2:7_14 Jdt_2:7_15 Jdt_2:7_16 Jdt_2:7_17 Jdt_2:7_18 Jdt_2:7_19 Jdt_2:7_20 Jdt_2:7_21 Jdt_2:7_22 Jdt_2:7_23 Jdt_2:7_24 Jdt_2:7_25 Jdt_2:7_26 Jdt_2:7_27 Jdt_2:7_28 Jdt_2:7_29 Jdt_2:7_30 Jdt_2:7_31 Jdt_2:7_32 Jdt_2:7_33
Jdt:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:8 καὶ οἱ τραυματίαι αὐτῶν πληρώσουσιν τὰς φάραγγας αὐτῶν, καὶ πᾶς χειμάρρους καὶ ποταμὸς ἐπικλύζων τοῖς νεκροῖς αὐτῶν πληρωθήσεται·
Jdt:2:8 So that their slain shall fill their valleys and brooks and the river shall be filled with their dead, till it overflow: (Judith 2:8 Brenton)
Jdt:2:8 A ranni ich napełnią ich doły, a wszystkie potoki i rzeki wypełnią się zabitymi tak, że aż wyleją. (Jdt 2:8 BT_4)
Jdt:2:8 καὶ οἱ τραυματίαι αὐτῶν πληρώσουσιν τὰς φάραγγας αὐτῶν, καὶ πᾶς χειμάρρους καὶ ποταμὸς ἐπικλύζων τοῖς νεκροῖς αὐτῶν πληρωθήσεται·
Jdt:2:8 καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ καί ποταμός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)
Jdt:2:8 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By napełniać pełność, spełniać ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Koryto rzeki I też, nawet, mianowicie Rzeka Martwo {Całkowicie} On/ona/to/to samo By napełniać pełność, spełniać
Jdt:2:8 kai\ oi( traumati/ai au)tO=n plErO/sousin ta\s fa/raggas au)tO=n, kai\ pa=s CHeima/rrous kai\ potamo\s e)piklu/DZOn toi=s nekroi=s au)tO=n plErOTE/setai·
Jdt:2:8 kai hoi traumatiai autOn plErOsusin tas farangas autOn, kai pas CHeimarrus kai potamos epiklyDZOn tois nekrois autOn plErOTEsetai·
Jdt:2:8 C RA_NPM N1T_NPM RD_GPM VF_FAI3S RA_APF N3G_APF RD_GPM C A3_NSM N2_NSM C N2_NSM V1_PAPNSM RA_DPM N2_DPM RD_GPM VC_FPI3S
Jdt:2:8 and also, even, namely the ć he/she/it/same to fill fill, fulfill the ??? he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of wadi and also, even, namely river ć the dead he/she/it/same to fill fill, fulfill
Jdt:2:8 and the (nom)   them/same (gen) they-will-FILL, going-to-FILL (fut ptcp) (dat) the (acc) ???s (acc) them/same (gen) and every (nom|voc) wadi (nom), wadis (acc) and river (nom)   the (dat) dead ([Adj] dat) them/same (gen) he/she/it-will-be-FILL-ed
Jdt:2:8 Jdt_2:8_1 Jdt_2:8_2 Jdt_2:8_3 Jdt_2:8_4 Jdt_2:8_5 Jdt_2:8_6 Jdt_2:8_7 Jdt_2:8_8 Jdt_2:8_9 Jdt_2:8_10 Jdt_2:8_11 Jdt_2:8_12 Jdt_2:8_13 Jdt_2:8_14 Jdt_2:8_15 Jdt_2:8_16 Jdt_2:8_17 Jdt_2:8_18
Jdt:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:9 καὶ ἄξω τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἄκρα πάσης τῆς γῆς.
Jdt:2:9 And I will lead them captives to the utmost parts of all the earth. (Judith 2:9 Brenton)
Jdt:2:9 I popędzę ich jeńców aż na krańce ziemi. (Jdt 2:9 BT_4)
Jdt:2:9 καὶ ἄξω τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἄκρα πάσης τῆς γῆς.
Jdt:2:9 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jdt:2:9 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Jeńcy On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Jdt:2:9 kai\ a)/XO tE\n ai)CHmalOsi/an au)tO=n e)pi\ ta\ a)/kra pa/sEs tE=s gE=s.
Jdt:2:9 kai aXO tEn aiCHmalOsian autOn epi ta akra pasEs tEs gEs.
Jdt:2:9 C VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RD_GPM P RA_APN A1A_APN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Jdt:2:9 and also, even, namely to lead the captives he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex every all, each, every, the whole of the earth/land
Jdt:2:9 and I-will-LEAD the (acc) captives (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extents/apexes (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) earth/land (gen)
Jdt:2:9 Jdt_2:9_1 Jdt_2:9_2 Jdt_2:9_3 Jdt_2:9_4 Jdt_2:9_5 Jdt_2:9_6 Jdt_2:9_7 Jdt_2:9_8 Jdt_2:9_9 Jdt_2:9_10 Jdt_2:9_11
Jdt:2:9 x x x x x x x x x x x
Jdt:2:10 σὺ δὲ ἐξελθὼν προκαταλήμψῃ μοι πᾶν ὅριον αὐτῶν, καὶ ἐκδώσουσίν σοι ἑαυτούς, καὶ διατηρήσεις ἐμοὶ αὐτοὺς εἰς ἡμέραν ἐλεγμοῦ αὐτῶν·
Jdt:2:10 Thou therefore shalt go forth. and take beforehand for me all their coasts: and if they will yield themselves unto thee, thou shalt reserve them for me till the day of their punishment. (Judith 2:10 Brenton)
Jdt:2:10 Idź więc i podbij mi całą ziemię ich, a jeśli sami poddadzą się tobie, zostaw mi ich do dnia ich ukarania. (Jdt 2:10 BT_4)
Jdt:2:10 σὺ δὲ ἐξελθὼν προκαταλήμψῃ μοι πᾶν ὅριον αὐτῶν, καὶ ἐκδώσουσίν σοι ἑαυτούς, καὶ διατηρήσεις ἐμοὶ αὐτοὺς εἰς ἡμέραν ἐλεγμοῦ αὐτῶν·
Jdt:2:10 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·δίδωμι (-, εκ+δω·σ-, 2nd ath. εκ+δ(ο)-/ath. εκ+δ(ω)-, -, εκ+δεδο-, εκ+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ ἐλεγμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:2:10 Ty zaś By wychodzić Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać w dzierżawę dzierżawę, dzierżawę poza Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By trzymać się na utrzymuj się, utrzymywany, oszczędzaj, przechowuj, oczekuj dokładnie, przestrzegaj {obserwuj} Ja; mój/mój On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dzień Upominaj On/ona/to/to samo
Jdt:2:10 su\ de\ e)XelTO\n prokatalE/mPSE| moi pa=n o(/rion au)tO=n, kai\ e)kdO/sousi/n soi e(autou/s, kai\ diatErE/seis e)moi\ au)tou\s ei)s E(me/ran e)legmou= au)tO=n·
Jdt:2:10 sy de eXelTOn prokatalEmPSE moi pan horion autOn, kai ekdOsusin soi heautus, kai diatErEseis emoi autus eis hEmeran elegmu autOn·
Jdt:2:10 RP_NS x VB_AAPNSM VF_FMI2S RP_DS A3_ASN N2N_ASN RD_GPM C VF_FAI3P RP_DS RD_APM C VF_FAI2S RP_DS RD_APM P N1A_ASF N2_GSM RD_GPM
Jdt:2:10 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come out ć I every all, each, every, the whole of boundary he/she/it/same and also, even, namely to lease lease, rent out you; your/yours(sg); to rub worn, rub self /our-/your-/themselves and also, even, namely to hold onto keep, kept, save, store, watch closely, observe I; my/mine he/she/it/same into (+acc) day rebuke he/she/it/same
Jdt:2:10 you(sg) (nom) Yet upon COME-ing-OUT (nom)   me (dat) every (nom|acc|voc) boundary (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-will-LEASE, going-to-LEASE (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) selves (acc) and you(sg)-will-HOLD ONTO me (dat); my/mine (nom|voc) them/same (acc) into (+acc) day (acc) rebuke (gen) them/same (gen)
Jdt:2:10 Jdt_2:10_1 Jdt_2:10_2 Jdt_2:10_3 Jdt_2:10_4 Jdt_2:10_5 Jdt_2:10_6 Jdt_2:10_7 Jdt_2:10_8 Jdt_2:10_9 Jdt_2:10_10 Jdt_2:10_11 Jdt_2:10_12 Jdt_2:10_13 Jdt_2:10_14 Jdt_2:10_15 Jdt_2:10_16 Jdt_2:10_17 Jdt_2:10_18 Jdt_2:10_19 Jdt_2:10_20
Jdt:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:11 ἐπὶ δὲ τοὺς ἀπειθοῦντας οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου τοῦ δοῦναι αὐτοὺς εἰς φόνον καὶ ἁρπαγὴν ἐν πάσῃ τῇ γῇ σου.
Jdt:2:11 But concerning them that rebel, let not thine eye spare them; but put them to the slaughter, and spoil them wheresoever thou goest. (Judith 2:11 Brenton)
Jdt:2:11 Tych zaś, którzy będą się sprzeciwiać, niech twoje oko bezwzględnie skaże na wymordowanie i złupienie na całym twoim obszarze. (Jdt 2:11 BT_4)
Jdt:2:11 ἐπὶ δὲ τοὺς ἀπειθοῦντας οὐ φείσεται ὀφθαλμός σου τοῦ δοῦναι αὐτοὺς εἰς φόνον καὶ ἁρπαγὴν ἐν πάσῃ τῇ γῇ σου.
Jdt:2:11 ἐπί δέ ὁ ἡ τό ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] φόνος, -ου, ὁ καί ἁρπαγή, -ῆς, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jdt:2:11 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Oko Ty; twój/twój(sg) By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Morderstwo I też, nawet, mianowicie Uprawiaj grabież (wymuszanie, szukając łupu, psując się) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg)
Jdt:2:11 e)pi\ de\ tou\s a)peiTou=ntas ou) fei/setai o( o)fTalmo/s sou tou= dou=nai au)tou\s ei)s fo/non kai\ a(rpagE\n e)n pa/sE| tE=| gE=| sou.
Jdt:2:11 epi de tus apeiTuntas u feisetai ho ofTalmos su tu dunai autus eis fonon kai harpagEn en pasE tE gE su.
Jdt:2:11 P x RA_APM V2_PAPAPM D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_GSN VO_AAN RD_APM P N2_ASM C N1_ASF P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF RP_GS
Jdt:2:11 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to disobey when related to the gospel, to disbelieve οὐχ before rough breathing to spare the eye you; your/yours(sg) the to give he/she/it/same into (+acc) murder and also, even, namely plunder (extortion, ravening, spoiling) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land you; your/yours(sg)
Jdt:2:11 upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet the (acc) while DISOBEY-ing (acc) not he/she/it-will-be-SPARE-ed the (nom) eye (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-GIVE them/same (acc) into (+acc) murder (acc) and plunder (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jdt:2:11 Jdt_2:11_1 Jdt_2:11_2 Jdt_2:11_3 Jdt_2:11_4 Jdt_2:11_5 Jdt_2:11_6 Jdt_2:11_7 Jdt_2:11_8 Jdt_2:11_9 Jdt_2:11_10 Jdt_2:11_11 Jdt_2:11_12 Jdt_2:11_13 Jdt_2:11_14 Jdt_2:11_15 Jdt_2:11_16 Jdt_2:11_17 Jdt_2:11_18 Jdt_2:11_19 Jdt_2:11_20 Jdt_2:11_21
Jdt:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:12 ὅτι ζῶν ἐγὼ καὶ τὸ κράτος τῆς βασιλείας μου, λελάληκα καὶ ποιήσω ταῦτα ἐν χειρί μου.
Jdt:2:12 For as I live, and by the power of my kingdom, whatsoever I have spoken, that will I do by mine hand. (Judith 2:12 Brenton)
Jdt:2:12 Na moje życie i potęgę mojego królestwa, powiedziałem i uczynię to moją ręką, (Jdt 2:12 BT_4)
Jdt:2:12 ὅτι ζῶν ἐγὼ καὶ τὸ κράτος τῆς βασιλείας μου, λελάληκα καὶ ποιήσω ταῦτα ἐν χειρί μου.
Jdt:2:12 ὅτι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jdt:2:12 Ponieważ/tamto Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja I też, nawet, mianowicie Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną Królestwo Ja By mówić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja
Jdt:2:12 o(/ti DZO=n e)gO\ kai\ to\ kra/tos tE=s basilei/as mou, lela/lEka kai\ poiE/sO tau=ta e)n CHeiri/ mou.
Jdt:2:12 hoti DZOn egO kai to kratos tEs basileias mu, lelalEka kai poiEsO tauta en CHeiri mu.
Jdt:2:12 C V3_PAPNSM RP_NS C RA_NSN N3E_NSN RA_GSF N1A_GSF RP_GS VX_XAI1S C VF_FAI1S RD_APN P N3_DSF RP_GS
Jdt:2:12 because/that to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I and also, even, namely the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power the kingdom I to speak and also, even, namely to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I
Jdt:2:12 because/that while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) I (nom) and the (nom|acc) sway (nom|acc|voc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) me (gen) I-have-SPEAK-ed and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE these (nom|acc) in/among/by (+dat) hand (dat) me (gen)
Jdt:2:12 Jdt_2:12_1 Jdt_2:12_2 Jdt_2:12_3 Jdt_2:12_4 Jdt_2:12_5 Jdt_2:12_6 Jdt_2:12_7 Jdt_2:12_8 Jdt_2:12_9 Jdt_2:12_10 Jdt_2:12_11 Jdt_2:12_12 Jdt_2:12_13 Jdt_2:12_14 Jdt_2:12_15 Jdt_2:12_16
Jdt:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:13 καὶ σὺ δὲ οὐ παραβήσῃ ἕν τι τῶν ῥημάτων τοῦ κυρίου σου, ἀλλὰ ἐπιτελῶν ἐπιτελέσεις καθότι προστέταχά σοι, καὶ οὐ μακρυνεῖς τοῦ ποιῆσαι αὐτά.
Jdt:2:13 And take thou heed that thou transgress none of the commandments of thy lord, but accomplish them fully, as I have commanded thee, and defer not to do them. (Judith 2:13 Brenton)
Jdt:2:13 a ty nie wykroczysz przeciw żadnemu poleceniu swego pana, ale wypełnisz dokładnie, jak ci rozkazałem, i nie odłożysz wykonania tego». (Jdt 2:13 BT_4)
Jdt:2:13 καὶ σὺ δὲ οὐ παραβήσῃ ἕν τι τῶν ῥημάτων τοῦ κυρίου σου, ἀλλὰ ἐπιτελῶν ἐπιτελέσεις καθότι προστέταχά σοι, καὶ οὐ μακρυνεῖς τοῦ ποιῆσαι αὐτά.
Jdt:2:13 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀλλά ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-) ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-) καθότι προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:2:13 I też, nawet, mianowicie Ty zaś ??? Przed przydechem mocnym By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Jeden Jakiś/jakikolwiek Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) Ale By ogniskować się dalej dostawanie czyniony By ogniskować się dalej dostawanie czyniony Jak By dawać dyrektywę Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób On/ona/to/to samo
Jdt:2:13 kai\ su\ de\ ou) parabE/sE| e(/n ti tO=n r(Ema/tOn tou= kuri/ou sou, a)lla\ e)pitelO=n e)pitele/seis kaTo/ti proste/taCHa/ soi, kai\ ou) makrunei=s tou= poiE=sai au)ta/.
Jdt:2:13 kai sy de u parabEsE hen ti tOn rEmatOn tu kyriu su, alla epitelOn epiteleseis kaToti prostetaCHa soi, kai u makryneis tu poiEsai auta.
Jdt:2:13 C RP_NS x D VF_FMI2S A3_ASN RI_ASN RA_GPN N3M_GPN RA_GSM N2_GSM RP_GS C V2_PAPNSM VF_FAI2S C VX_XAI1S RP_DS C D VF2_FAI2S RA_GSN VA_AAN RD_APN
Jdt:2:13 and also, even, namely you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, one some/any the declaration statement, utterance the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) but to focus on-getting-done to focus on-getting-done as to give a directive you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć the to do/make he/she/it/same
Jdt:2:13 and you(sg) (nom) Yet not you(sg)-will-be-TRANSGRESS-ed one (nom|acc) some/any (nom|acc) the (gen) declarations (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) but while FOCUS-ing-ON-GETTING-DONE (nom) you(sg)-will-FOCUS-ON-GETTING-DONE as I-have-GIVE-ed-A-DIRECTIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and not   the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) they/them/same (nom|acc)
Jdt:2:13 Jdt_2:13_1 Jdt_2:13_2 Jdt_2:13_3 Jdt_2:13_4 Jdt_2:13_5 Jdt_2:13_6 Jdt_2:13_7 Jdt_2:13_8 Jdt_2:13_9 Jdt_2:13_10 Jdt_2:13_11 Jdt_2:13_12 Jdt_2:13_13 Jdt_2:13_14 Jdt_2:13_15 Jdt_2:13_16 Jdt_2:13_17 Jdt_2:13_18 Jdt_2:13_19 Jdt_2:13_20 Jdt_2:13_21 Jdt_2:13_22 Jdt_2:13_23 Jdt_2:13_24
Jdt:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:14 καὶ ἐξῆλθεν Ολοφέρνης ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς δυνάστας καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ ἐπιστάτας τῆς δυνάμεως Ασσουρ
Jdt:2:14 Then Holofernes went forth from the presence of his lord, and called all the governors and captains, and the officers of the army of Assur; (Judith 2:14 Brenton)
Jdt:2:14 A Holofernes wychodząc od swego pana zwołał wszystkich książąt, wodzów i dowódców asyryjskich sił zbrojnych, (Jdt 2:14 BT_4)
Jdt:2:14 καὶ ἐξῆλθεν Ολοφέρνης ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς δυνάστας καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ ἐπιστάτας τῆς δυνάμεως Ασσουρ
Jdt:2:14 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δυνάστης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) καί ἐπι·στάτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ  
Jdt:2:14 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Najwyższy I też, nawet, mianowicie stategist I też, nawet, mianowicie Opanowuj Zdolność
Jdt:2:14 kai\ e)XE=lTen *olofe/rnEs a)po\ prosO/pou tou= kuri/ou au)tou= kai\ e)ka/lesen pa/ntas tou\s duna/stas kai\ tou\s stratEgou\s kai\ e)pista/tas tE=s duna/meOs *assour
Jdt:2:14 kai eXElTen olofernEs apo prosOpu tu kyriu autu kai ekalesen pantas tus dynastas kai tus stratEgus kai epistatas tEs dynameOs assur
Jdt:2:14 C VBI_AAI3S N1M_NSM P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S A3_APM RA_APM N1M_APM C RA_APM N2_APM C N1_APM RA_GSF N3I_GSF N_GS
Jdt:2:14 and also, even, namely to come out ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely to call call every all, each, every, the whole of the sovereign and also, even, namely the stategist and also, even, namely master the ability ć
Jdt:2:14 and he/she/it-COME-ed-OUT   away from (+gen) face (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) and he/she/it-CALL-ed all (acc) the (acc) sovereigns (acc) and the (acc) stategists (acc) and masters (acc) the (gen) ability (gen)  
Jdt:2:14 Jdt_2:14_1 Jdt_2:14_2 Jdt_2:14_3 Jdt_2:14_4 Jdt_2:14_5 Jdt_2:14_6 Jdt_2:14_7 Jdt_2:14_8 Jdt_2:14_9 Jdt_2:14_10 Jdt_2:14_11 Jdt_2:14_12 Jdt_2:14_13 Jdt_2:14_14 Jdt_2:14_15 Jdt_2:14_16 Jdt_2:14_17 Jdt_2:14_18 Jdt_2:14_19 Jdt_2:14_20 Jdt_2:14_21
Jdt:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:15 καὶ ἠρίθμησεν ἐκλεκτοὺς ἄνδρας εἰς παράταξιν, καθότι ἐκέλευσεν αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, εἰς μυριάδας δέκα δύο καὶ ἱππεῖς τοξότας μυρίους δισχιλίους,
Jdt:2:15 And he mustered the chosen men for the battle, as his lord had commanded him, unto an hundred and twenty thousand, and twelve thousand archers on horseback; (Judith 2:15 Brenton)
Jdt:2:15 i odliczył dzielnych mężów na wyprawę wojenną, stosownie do polecenia pana swego: około stu dwudziestu tysięcy, a konnych łuczników dwanaście tysięcy. (Jdt 2:15 BT_4)
Jdt:2:15 καὶ ἠρίθμησεν ἐκλεκτοὺς ἄνδρας εἰς παράταξιν, καθότι ἐκέλευσεν αὐτῷ κύριος αὐτοῦ, εἰς μυριάδας δέκα δύο καὶ ἱππεῖς τοξότας μυρίους δισχιλίους,
Jdt:2:15 καί ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) ἐκ·λεκτός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1]   καθότι κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί ἱππεύς, -έως, ὁ   μύριοι -αι -α δισ·χίλιοι -αι -α
Jdt:2:15 I też, nawet, mianowicie By liczyć się Wybierany [zobacz eklektyczny] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Jak By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] Dziesięć Dwa I też, nawet, mianowicie Jeździec Dziesięć tysiąc/niezliczonego Dwa tysiące
Jdt:2:15 kai\ E)ri/TmEsen e)klektou\s a)/ndras ei)s para/taXin, kaTo/ti e)ke/leusen au)tO=| o( ku/rios au)tou=, ei)s muria/das de/ka du/o kai\ i(ppei=s toXo/tas muri/ous disCHili/ous,
Jdt:2:15 kai EriTmEsen eklektus andras eis parataXin, kaToti ekeleusen autO ho kyrios autu, eis myriadas deka dyo kai hippeis toXotas myrius disCHilius,
Jdt:2:15 C VAI_AAI3S A1_APM N3_APM P N3I_ASF C VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM P N3D_APF M M C N3V_APM N1_APM A1A_APM A1A_APM
Jdt:2:15 and also, even, namely to count selected [see eclectic] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) ć as to command i.e., urge on by word. he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same into (+acc) myriad [unit of ten thousand] ten two and also, even, namely horseman ć ten thousand/innumerable two thousand
Jdt:2:15 and he/she/it-COUNT-ed selected ([Adj] acc) men, husbands (acc) into (+acc)   as he/she/it-COMMand-ed him/it/same (dat) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) him/it/same (gen) into (+acc) myriads (acc) ten two (nom, acc, gen) and horsemans (acc, nom|voc)   ten thousand/innumerable (acc) two thousand (acc)
Jdt:2:15 Jdt_2:15_1 Jdt_2:15_2 Jdt_2:15_3 Jdt_2:15_4 Jdt_2:15_5 Jdt_2:15_6 Jdt_2:15_7 Jdt_2:15_8 Jdt_2:15_9 Jdt_2:15_10 Jdt_2:15_11 Jdt_2:15_12 Jdt_2:15_13 Jdt_2:15_14 Jdt_2:15_15 Jdt_2:15_16 Jdt_2:15_17 Jdt_2:15_18 Jdt_2:15_19 Jdt_2:15_20 Jdt_2:15_21
Jdt:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:16 καὶ διέταξεν αὐτοὺς ὃν τρόπον πολέμου πλῆθος συντάσσεται.
Jdt:2:16 And he ranged them, as a great army is ordered for the war. (Judith 2:16 Brenton)
Jdt:2:16 I rozstawił ich w szyku bojowym, jak się ustawia wojsko. (Jdt 2:16 BT_4)
Jdt:2:16 καὶ διέταξεν αὐτοὺς ὃν τρόπον πολέμου πλῆθος συντάσσεται.
Jdt:2:16 καί δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πλῆθο·ς, -ους, τό συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-)
Jdt:2:16 I też, nawet, mianowicie By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną Los (mnóstwo ) Do ???
Jdt:2:16 kai\ die/taXen au)tou\s o(\n tro/pon pole/mou plE=Tos sunta/ssetai.
Jdt:2:16 kai dietaXen autus hon tropon polemu plETos syntassetai.
Jdt:2:16 C VAI_AAI3S RD_APM RR_ASM N2_ASM N2_GSM N3E_NSN V1_PMI3S
Jdt:2:16 and also, even, namely to prescribe decree, order, appoint or ordain he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude war [see polemic]; to fight war lot (multitude ) to ???
Jdt:2:16 and he/she/it-PRESCRIBE-ed them/same (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! lot (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-???-ed
Jdt:2:16 Jdt_2:16_1 Jdt_2:16_2 Jdt_2:16_3 Jdt_2:16_4 Jdt_2:16_5 Jdt_2:16_6 Jdt_2:16_7 Jdt_2:16_8
Jdt:2:16 x x x x x x x x
Jdt:2:17 καὶ ἔλαβεν καμήλους καὶ ὄνους καὶ ἡμιόνους εἰς τὴν ἀπαρτίαν αὐτῶν, πλῆθος πολὺ σφόδρα, καὶ πρόβατα καὶ βόας καὶ αἶγας εἰς τὴν παρασκευὴν αὐτῶν, ὧν οὐκ ἦν ἀριθμός,
Jdt:2:17 And he took camels and asses for their carriages, a very great number; and sheep and oxen and goats without number for their provision: (Judith 2:17 Brenton)
Jdt:2:17 Zabrał też wielbłądy, osły i muły w olbrzymiej liczbie, celem noszenia ciężarów, a owiec, wołów i kóz bez liczby, na utrzymanie ich wszystkich, (Jdt 2:17 BT_4)
Jdt:2:17 καὶ ἔλαβεν καμήλους καὶ ὄνους καὶ ἡμιόνους εἰς τὴν ἀπαρτίαν αὐτῶν, πλῆθος πολὺ σφόδρα, καὶ πρόβατα καὶ βόας καὶ αἶγας εἰς τὴν παρασκευὴν αὐτῶν, ὧν οὐκ ἦν ἀριθμός,
Jdt:2:17 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ καί ὄνος, -ου, ὁ and ἡ καί ἡμί·ονος, -οῦ, ὁ and ἡ [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό πλῆθο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ καί αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό παρα·σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ
Jdt:2:17 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Wielbłąd I też, nawet, mianowicie Osła/osioł I też, nawet, mianowicie Muł [pół osioł] Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Los (mnóstwo ) Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Wół; krzyk {aukcja} I też, nawet, mianowicie Kozioł Do (+przyspieszenie) Przygotowywanie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]
Jdt:2:17 kai\ e)/laben kamE/lous kai\ o)/nous kai\ E(mio/nous ei)s tE\n a)parti/an au)tO=n, plE=Tos polu\ sfo/dra, kai\ pro/bata kai\ bo/as kai\ ai)=gas ei)s tE\n paraskeuE\n au)tO=n, O(=n ou)k E)=n a)riTmo/s,
Jdt:2:17 kai elaben kamElus kai onus kai hEmionus eis tEn apartian autOn, plETos poly sfodra, kai probata kai boas kai aigas eis tEn paraskeuEn autOn, hOn uk En ariTmos,
Jdt:2:17 C VBI_AAI3S N2_APM C N2_APM C N2_APM P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM N3E_ASN A1P_ASN D C N2N_APN C N3_APM C N3G_APM P RA_ASF N1_ASF RD_GPM RR_GPM D V9_IAI3S N2_NSM
Jdt:2:17 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand camel and also, even, namely ass/donkey and also, even, namely mule [half-ass] into (+acc) the ć he/she/it/same lot (multitude ) much vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely sheep (sheepfold) and also, even, namely ox; outcry and also, even, namely goat into (+acc) the preparation he/she/it/same who/whom/which οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic]
Jdt:2:17 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed camels (acc) and asses/donkeys (acc) and mules (acc) into (+acc) the (acc)   them/same (gen) lot (nom|acc|voc) much (nom|acc) vehement, and sheep (nom|acc|voc) and oxen (acc); outcries (acc) and goats (acc) into (+acc) the (acc) preparation (acc) them/same (gen) who/whom/which (gen) not he/she/it-was number (nom)
Jdt:2:17 Jdt_2:17_1 Jdt_2:17_2 Jdt_2:17_3 Jdt_2:17_4 Jdt_2:17_5 Jdt_2:17_6 Jdt_2:17_7 Jdt_2:17_8 Jdt_2:17_9 Jdt_2:17_10 Jdt_2:17_11 Jdt_2:17_12 Jdt_2:17_13 Jdt_2:17_14 Jdt_2:17_15 Jdt_2:17_16 Jdt_2:17_17 Jdt_2:17_18 Jdt_2:17_19 Jdt_2:17_20 Jdt_2:17_21 Jdt_2:17_22 Jdt_2:17_23 Jdt_2:17_24 Jdt_2:17_25 Jdt_2:17_26 Jdt_2:17_27 Jdt_2:17_28
Jdt:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:18 καὶ ἐπισιτισμὸν παντὶ ἀνδρὶ εἰς πλῆθος καὶ χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐξ οἴκου βασιλέως πολὺ σφόδρα.
Jdt:2:18 And plenty of victual for every man of the army, and very much gold and silver out of the king's house. (Judith 2:18 Brenton)
Jdt:2:18 a nadto dla każdego człowieka mnóstwo żywności i bardzo wiele złota i srebra z pałacu królewskiego. (Jdt 2:18 BT_4)
Jdt:2:18 καὶ ἐπισιτισμὸν παντὶ ἀνδρὶ εἰς πλῆθος καὶ χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐξ οἴκου βασιλέως πολὺ σφόδρα.
Jdt:2:18 καί ἐπι·σιτισμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα
Jdt:2:18 I też, nawet, mianowicie Warunki {Zastrzeżenia, Zapasy} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Król Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Jdt:2:18 kai\ e)pisitismo\n panti\ a)ndri\ ei)s plE=Tos kai\ CHrusi/on kai\ a)rgu/rion e)X oi)/kou basile/Os polu\ sfo/dra.
Jdt:2:18 kai episitismon panti andri eis plETos kai CHrysion kai argyrion eX oiku basileOs poly sfodra.
Jdt:2:18 C N2_ASM A3_DSM N3_DSM P N3E_ASN C N2N_ASN C N2N_ASN P N2_GSM N3V_GSM A1P_ASN D
Jdt:2:18 and also, even, namely provisions every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) lot (multitude ) and also, even, namely piece of gold and also, even, namely piece of silver out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell king much vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Jdt:2:18 and provisions (acc) every (dat) man, husband (dat) into (+acc) lot (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) and piece of silver (nom|acc|voc) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! king (gen) much (nom|acc) vehement,
Jdt:2:18 Jdt_2:18_1 Jdt_2:18_2 Jdt_2:18_3 Jdt_2:18_4 Jdt_2:18_5 Jdt_2:18_6 Jdt_2:18_7 Jdt_2:18_8 Jdt_2:18_9 Jdt_2:18_10 Jdt_2:18_11 Jdt_2:18_12 Jdt_2:18_13 Jdt_2:18_14 Jdt_2:18_15
Jdt:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:19 καὶ ἐξῆλθεν αὐτὸς καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς πορείαν τοῦ προελθεῖν βασιλέως Ναβουχοδονοσορ καὶ καλύψαι πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς πρὸς δυσμαῖς ἐν ἅρμασι καὶ ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς ἐπιλέκτοις αὐτῶν·
Jdt:2:19 Then he went forth and all his power to go before king Nabuchodonosor in the voyage, and to cover all the face of the earth westward with their chariots, and horsemen, and their chosen footmen. (Judith 2:19 Brenton)
Jdt:2:19 I wyruszył on sam i wszystkie jego siły zbrojne na wyprawę, wyprzedzając króla Nabuchodonozora, aby pokryć całą ziemię ku zachodowi rydwanami, konnicą i doborowymi piechurami. (Jdt 2:19 BT_4)
Jdt:2:19 καὶ ἐξῆλθεν αὐτὸς καὶ πᾶσα δύναμις αὐτοῦ εἰς πορείαν τοῦ προελθεῖν βασιλέως Ναβουχοδονοσορ καὶ καλύψαι πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς πρὸς δυσμαῖς ἐν ἅρμασι καὶ ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς ἐπιλέκτοις αὐτῶν·
Jdt:2:19 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πορεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό προ·έρχομαι (προ+ερχ-, προ+ελευ·σ-, 2nd προ+ελθ-, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ   καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πρός δυσμή, -ῆς, ἡ ἐν ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἱππεύς, -έως, ὁ καί πεζός -ή -όν   αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:2:19 I też, nawet, mianowicie By wychodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolność On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Chodzenie Do ??? Król I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Twarz Ziemi/ziemia Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na zachód W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wóz I też, nawet, mianowicie Jeździec I też, nawet, mianowicie Chodzenie lądem On/ona/to/to samo
Jdt:2:19 kai\ e)XE=lTen au)to\s kai\ pa=sa E( du/namis au)tou= ei)s porei/an tou= proelTei=n basile/Os *nabouCHodonosor kai\ kalu/PSai pa=n to\ pro/sOpon tE=s gE=s pro\s dusmai=s e)n a(/rmasi kai\ i(ppeu=si kai\ peDZoi=s e)pile/ktois au)tO=n·
Jdt:2:19 kai eXElTen autos kai pasa hE dynamis autu eis poreian tu proelTein basileOs nabuCHodonosor kai kalyPSai pan to prosOpon tEs gEs pros dysmais en harmasi kai hippeusi kai peDZois epilektois autOn·
Jdt:2:19 C VBI_AAI3S RD_NSM C A1S_NSF RA_NSF N3I_NSF RD_GSM P N1A_ASF RA_GSN VB_AAN N3V_GSM N_GSM C VA_AAN A3_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N1_GSF P N1_DPF P N3M_DPN C N3U_DPM C A1_DPM A1B_DPM RD_GPM
Jdt:2:19 and also, even, namely to come out he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ability he/she/it/same into (+acc) going the to ??? king ć and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled every all, each, every, the whole of the face the earth/land toward (+acc,+gen,+dat) west in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among chariot and also, even, namely horseman and also, even, namely going by land ć he/she/it/same
Jdt:2:19 and he/she/it-COME-ed-OUT he/it/same (nom) and every (nom|voc) the (nom) ability (nom) him/it/same (gen) into (+acc) going (acc) the (gen) to-??? king (gen)   and to-COVER, be-you(sg)-COVER-ed!, he/she/it-happens-to-COVER (opt) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) toward (+acc,+gen,+dat) wests (dat) in/among/by (+dat) chariots (dat) and horsemans (dat) and going by land ([Adj] dat)   them/same (gen)
Jdt:2:19 Jdt_2:19_1 Jdt_2:19_2 Jdt_2:19_3 Jdt_2:19_4 Jdt_2:19_5 Jdt_2:19_6 Jdt_2:19_7 Jdt_2:19_8 Jdt_2:19_9 Jdt_2:19_10 Jdt_2:19_11 Jdt_2:19_12 Jdt_2:19_13 Jdt_2:19_14 Jdt_2:19_15 Jdt_2:19_16 Jdt_2:19_17 Jdt_2:19_18 Jdt_2:19_19 Jdt_2:19_20 Jdt_2:19_21 Jdt_2:19_22 Jdt_2:19_23 Jdt_2:19_24 Jdt_2:19_25 Jdt_2:19_26 Jdt_2:19_27 Jdt_2:19_28 Jdt_2:19_29 Jdt_2:19_30 Jdt_2:19_31
Jdt:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:20 καὶ πολὺς ὁ ἐπίμικτος ὡς ἀκρὶς συνεξῆλθον αὐτοῖς καὶ ὡς ἡ ἄμμος τῆς γῆς, οὐ γὰρ ἦν ἀριθμὸς ἀπὸ πλήθους αὐτῶν.
Jdt:2:20 A great number also sundry countries came with them like locusts, and like the sand of the earth: for the multitude was without number. (Judith 2:20 Brenton)
Jdt:2:20 A razem z nim wyruszył olbrzymi tłum jak szarańcza i jak piasek ziemi, i nie można było policzyć tego mnóstwa. (Jdt 2:20 BT_4)
Jdt:2:20 καὶ πολὺς ἐπίμικτος ὡς ἀκρὶς συνεξῆλθον αὐτοῖς καὶ ὡς ἄμμος τῆς γῆς, οὐ γὰρ ἦν ἀριθμὸς ἀπὸ πλήθους αὐτῶν.
Jdt:2:20 καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό   ὡς ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὡς ὁ ἡ τό ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἀπό πλῆθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:2:20 I też, nawet, mianowicie Dużo Jak/jak Szarańcza On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak/jak Piasek Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) On/ona/to/to samo
Jdt:2:20 kai\ polu\s o( e)pi/miktos O(s a)kri\s suneXE=lTon au)toi=s kai\ O(s E( a)/mmos tE=s gE=s, ou) ga\r E)=n a)riTmo\s a)po\ plE/Tous au)tO=n.
Jdt:2:20 kai polys ho epimiktos hOs akris syneXElTon autois kai hOs hE ammos tEs gEs, u gar En ariTmos apo plETus autOn.
Jdt:2:20 C A1P_NSM RA_NSM A1B_NSM C N3D_NSF VBI_AAI3P RD_DPM C C RA_NSF N2_NSF RA_GSF N1_GSF D x V9_IAI3S N2_NSM P N3E_GSN RD_GPM
Jdt:2:20 and also, even, namely much the ć as/like locust ć he/she/it/same and also, even, namely as/like the sand the earth/land οὐχ before rough breathing for since, as to be number [see arithmetic] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lot (multitude ) he/she/it/same
Jdt:2:20 and much (nom) the (nom)   as/like locust (nom)   them/same (dat) and as/like the (nom) sand (nom) the (gen) earth/land (gen) not for he/she/it-was number (nom) away from (+gen) lot (gen) them/same (gen)
Jdt:2:20 Jdt_2:20_1 Jdt_2:20_2 Jdt_2:20_3 Jdt_2:20_4 Jdt_2:20_5 Jdt_2:20_6 Jdt_2:20_7 Jdt_2:20_8 Jdt_2:20_9 Jdt_2:20_10 Jdt_2:20_11 Jdt_2:20_12 Jdt_2:20_13 Jdt_2:20_14 Jdt_2:20_15 Jdt_2:20_16 Jdt_2:20_17 Jdt_2:20_18 Jdt_2:20_19 Jdt_2:20_20 Jdt_2:20_21
Jdt:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:21 καὶ ἀπῆλθον ἐκ Νινευη ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου Βεκτιλεθ καὶ ἐπεστρατοπέδευσαν ἀπὸ Βεκτιλεθ πλησίον τοῦ ὄρους τοῦ ἐπ’ ἀριστερᾷ τῆς ἄνω Κιλικίας.
Jdt:2:21 And they went forth of Nineve three days' journey toward the plain of Bectileth, and pitched from Bectileth near the mountain which is at the left hand of the upper Cilicia. (Judith 2:21 Brenton)
Jdt:2:21 I opuścili Niniwę, idąc trzy dni w kierunku równiny Bektilet. Pod Bektilet rozbili obóz blisko góry, leżącej po lewej stronie Górnej Cylicji. (Jdt 2:21 BT_4)
Jdt:2:21 καὶ ἀπῆλθον ἐκ Νινευη ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου Βεκτιλεθ καὶ ἐπεστρατοπέδευσαν ἀπὸ Βεκτιλεθ πλησίον τοῦ ὄρους τοῦ ἐπ’ ἀριστερᾷ τῆς ἄνω Κιλικίας.
Jdt:2:21 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ ὁδός, -οῦ, ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό     καί   ἀπό   πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἐπί ἀριστερός -ά -όν ὁ ἡ τό ἄνω Κιλικία, -ας, ἡ
Jdt:2:21 I też, nawet, mianowicie By odchodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naftali Drogi {Sposobu}/droga Trzy Dzień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Wchodź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Opuszczał {Lewy} Powyżej Cylicja [prowincja z]
Jdt:2:21 kai\ a)pE=lTon e)k *nineuE o(do\n triO=n E(merO=n e)pi\ pro/sOpon tou= pedi/ou *bektileT kai\ e)pestratope/deusan a)po\ *bektileT plEsi/on tou= o)/rous tou= e)p’ a)ristera=| tE=s a)/nO *kiliki/as.
Jdt:2:21 kai apElTon ek nineuE hodon triOn hEmerOn epi prosOpon tu pediu bektileT kai epestratopedeusan apo bektileT plEsion tu orus tu ep’ aristera tEs anO kilikias.
Jdt:2:21 C VBI_AAI3P P N_GS N2_ASF A3_GPF N1A_GPF P N2N_ASN RA_GSN N2N_GSN N_GS C VAI_AAI3P P N_GS D RA_GSN N3E_GSN RA_GSN P A1A_DSF RA_GSF D N1A_GSF
Jdt:2:21 and also, even, namely to depart out of (+gen) ἐξ before vowels Naphtali way/road three day upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the ć ć and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć neighbor one near, close to; near the mount the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing left the above Cilicia [province of]
Jdt:2:21 and I-DEPART-ed, they-DEPART-ed out of (+gen) Nineveh (indecl) way/road (acc) three (gen) days (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) the (gen)     and   away from (+gen)   neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) mount (gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) left ([Adj] dat) the (gen) above Cilicia (gen)
Jdt:2:21 Jdt_2:21_1 Jdt_2:21_2 Jdt_2:21_3 Jdt_2:21_4 Jdt_2:21_5 Jdt_2:21_6 Jdt_2:21_7 Jdt_2:21_8 Jdt_2:21_9 Jdt_2:21_10 Jdt_2:21_11 Jdt_2:21_12 Jdt_2:21_13 Jdt_2:21_14 Jdt_2:21_15 Jdt_2:21_16 Jdt_2:21_17 Jdt_2:21_18 Jdt_2:21_19 Jdt_2:21_20 Jdt_2:21_21 Jdt_2:21_22 Jdt_2:21_23 Jdt_2:21_24 Jdt_2:21_25
Jdt:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:22 καὶ ἔλαβεν πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, τοὺς πεζοὺς καὶ τοὺς ἱππεῖς καὶ τὰ ἅρματα αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν ὀρεινήν.
Jdt:2:22 Then he took all his army, his footmen, and horsemen and chariots, and went from thence into the hill country; (Judith 2:22 Brenton)
Jdt:2:22 Potem Holofernes zabrał wszystkie swoje siły zbrojne, piechotę, konnicę i swoje rydwany i odszedł stamtąd w okolice górskie. (Jdt 2:22 BT_4)
Jdt:2:22 καὶ ἔλαβεν πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, τοὺς πεζοὺς καὶ τοὺς ἱππεῖς καὶ τὰ ἅρματα αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν ὀρεινήν.
Jdt:2:22 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πεζός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἱππεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ·θεν εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν
Jdt:2:22 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność On/ona/to/to samo Chodzenie lądem I też, nawet, mianowicie Jeździec I też, nawet, mianowicie Wóz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić Stamtąd Do (+przyspieszenie) Górzysta górzysta okolica, pogórze
Jdt:2:22 kai\ e)/laben pa=san tE\n du/namin au)tou=, tou\s peDZou\s kai\ tou\s i(ppei=s kai\ ta\ a(/rmata au)tou=, kai\ a)pE=lTen e)kei=Ten ei)s tE\n o)reinE/n.
Jdt:2:22 kai elaben pasan tEn dynamin autu, tus peDZus kai tus hippeis kai ta harmata autu, kai apElTen ekeiTen eis tEn oreinEn.
Jdt:2:22 C VBI_AAI3S A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RD_GSM RA_APM A1_APM C RA_APM N3U_APM C RA_APN N3M_APN RD_GSM C VBI_AAI3S D P RA_ASF N1_ASF
Jdt:2:22 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability he/she/it/same the going by land and also, even, namely the horseman and also, even, namely the chariot he/she/it/same and also, even, namely to depart from there into (+acc) the mountainous mountainous region, highland
Jdt:2:22 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) ability (acc) him/it/same (gen) the (acc) going by land ([Adj] acc) and the (acc) horsemans (acc, nom|voc) and the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-DEPART-ed from there into (+acc) the (acc) mountainous ([Adj] acc)
Jdt:2:22 Jdt_2:22_1 Jdt_2:22_2 Jdt_2:22_3 Jdt_2:22_4 Jdt_2:22_5 Jdt_2:22_6 Jdt_2:22_7 Jdt_2:22_8 Jdt_2:22_9 Jdt_2:22_10 Jdt_2:22_11 Jdt_2:22_12 Jdt_2:22_13 Jdt_2:22_14 Jdt_2:22_15 Jdt_2:22_16 Jdt_2:22_17 Jdt_2:22_18 Jdt_2:22_19 Jdt_2:22_20 Jdt_2:22_21
Jdt:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:23 καὶ διέκοψεν τὸ Φουδ καὶ Λουδ καὶ ἐπρονόμευσεν υἱοὺς πάντας Ρασσις καὶ υἱοὺς Ισμαηλ τοὺς κατὰ πρόσωπον τῆς ἐρήμου πρὸς νότον τῆς Χελεων.
Jdt:2:23 And destroyed Phud and Lud, and spoiled all the children of Rasses, and the children of Israel, which were toward the wilderness at the south of the land of the Chellians. (Judith 2:23 Brenton)
Jdt:2:23 Rozgromił Fud i Lud i złupił wszystkich synów Rassisa i tych Izmaelitów, którzy mieszkali na skraju pustyni na południe od Cheleonu. (Jdt 2:23 BT_4)
Jdt:2:23 καὶ διέκοψεν τὸ Φουδ καὶ Λουδ καὶ ἐπρονόμευσεν υἱοὺς πάντας Ρασσις καὶ υἱοὺς Ισμαηλ τοὺς κατὰ πρόσωπον τῆς ἐρήμου πρὸς νότον τῆς Χελεων.
Jdt:2:23 καί   ὁ ἡ τό   καί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) πρός νότος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
Jdt:2:23 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Syn W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Odludzie; by leżeć odłogiem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe
Jdt:2:23 kai\ die/koPSen to\ *foud kai\ *loud kai\ e)prono/meusen ui(ou\s pa/ntas *rassis kai\ ui(ou\s *ismaEl tou\s kata\ pro/sOpon tE=s e)rE/mou pro\s no/ton tE=s *CHeleOn.
Jdt:2:23 kai diekoPSen to fud kai lud kai epronomeusen hyius pantas rassis kai hyius ismaEl tus kata prosOpon tEs erEmu pros noton tEs CHeleOn.
Jdt:2:23 C VAI_AAI3S RA_ASN N_ASN C N_ASN C VAI_AAI3S N2_APM A3_APM N_GS C N2_APM N_GSM RA_APM P N2N_ASN RA_GSF N2_GSF P N2_ASM RA_GSF N_GSF
Jdt:2:23 and also, even, namely ć the ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć son every all, each, every, the whole of ć and also, even, namely son ć the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the wilderness; to lay waste toward (+acc,+gen,+dat) south the ć
Jdt:2:23 and   the (nom|acc)   and   and   sons (acc) all (acc)   and sons (acc)   the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) the (gen)  
Jdt:2:23 Jdt_2:23_1 Jdt_2:23_2 Jdt_2:23_3 Jdt_2:23_4 Jdt_2:23_5 Jdt_2:23_6 Jdt_2:23_7 Jdt_2:23_8 Jdt_2:23_9 Jdt_2:23_10 Jdt_2:23_11 Jdt_2:23_12 Jdt_2:23_13 Jdt_2:23_14 Jdt_2:23_15 Jdt_2:23_16 Jdt_2:23_17 Jdt_2:23_18 Jdt_2:23_19 Jdt_2:23_20 Jdt_2:23_21 Jdt_2:23_22 Jdt_2:23_23
Jdt:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:24 καὶ παρῆλθεν τὸν Εὐφράτην καὶ διῆλθεν τὴν Μεσοποταμίαν καὶ κατέσκαψεν πάσας τὰς πόλεις τὰς ὑψηλὰς τὰς ἐπὶ τοῦ χειμάρρου Αβρωνα ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ θάλασσαν.
Jdt:2:24 Then he went over Euphrates, and went through Mesopotamia, and destroyed all the high cities that were upon the river Arbonai, till ye come to the sea. (Judith 2:24 Brenton)
Jdt:2:24 Przeprawił się przez Eufrat, przeszedł przez Mezopotamię, zburzył wszystkie obronne miasta nad potokiem Abronas i dotarł aż do morza. (Jdt 2:24 BT_4)
Jdt:2:24 καὶ παρῆλθεν τὸν Εὐφράτην καὶ διῆλθεν τὴν Μεσοποταμίαν καὶ κατέσκαψεν πάσας τὰς πόλεις τὰς ὑψηλὰς τὰς ἐπὶ τοῦ χειμάρρου Αβρωνα ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ θάλασσαν.
Jdt:2:24 καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Εὐφράτης, -οῦ, ὁ καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Μεσοποταμία, -ας, ἡ καί κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί θάλασσα, -ης, ἡ
Jdt:2:24 I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Eufrat I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Mezopotamia I też, nawet, mianowicie By niszczyć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Podniesiony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koryto rzeki Aż; świtaj By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze
Jdt:2:24 kai\ parE=lTen to\n *eu)fra/tEn kai\ diE=lTen tE\n *mesopotami/an kai\ kate/skaPSen pa/sas ta\s po/leis ta\s u(PSEla\s ta\s e)pi\ tou= CHeima/rrou *abrOna e(/Os tou= e)lTei=n e)pi\ Ta/lassan.
Jdt:2:24 kai parElTen ton eufratEn kai diElTen tEn mesopotamian kai kateskaPSen pasas tas poleis tas hyPSElas tas epi tu CHeimarru abrOna heOs tu elTein epi Talassan.
Jdt:2:24 C VBI_AAI3S RA_ASM N1M_ASM C VBI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3S A1S_APF RA_APF N3I_APF RA_APF A1_APF RA_APF P RA_GSM N2_GSM N_GS P RA_GSN VB_AAN P N1S_ASF
Jdt:2:24 and also, even, namely to pass by go by, beside, or past the Euphrates and also, even, namely to go through pass through the Mesopotamia and also, even, namely to destroy every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city the elevated the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wadi ć until; dawn the to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sea
Jdt:2:24 and he/she/it-PASS BY-ed the (acc) Euphrates (acc) and he/she/it-GO THROUGH-ed the (acc) Mesopotamia (acc) and he/she/it-DESTROY-ed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (acc) elevated ([Adj] acc) the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) wadi (gen, voc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COME upon/over (+acc,+gen,+dat) sea (acc)
Jdt:2:24 Jdt_2:24_1 Jdt_2:24_2 Jdt_2:24_3 Jdt_2:24_4 Jdt_2:24_5 Jdt_2:24_6 Jdt_2:24_7 Jdt_2:24_8 Jdt_2:24_9 Jdt_2:24_10 Jdt_2:24_11 Jdt_2:24_12 Jdt_2:24_13 Jdt_2:24_14 Jdt_2:24_15 Jdt_2:24_16 Jdt_2:24_17 Jdt_2:24_18 Jdt_2:24_19 Jdt_2:24_20 Jdt_2:24_21 Jdt_2:24_22 Jdt_2:24_23 Jdt_2:24_24 Jdt_2:24_25
Jdt:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:25 καὶ κατελάβετο τὰ ὅρια τῆς Κιλικίας καὶ κατέκοψε πάντας τοὺς ἀντιστάντας αὐτῷ καὶ ἦλθεν ἕως ὁρίων Ιαφεθ τὰ πρὸς νότον κατὰ πρόσωπον τῆς Ἀραβίας.
Jdt:2:25 And he took the borders of Cilicia, and killed all that resisted him, and came to the borders of Japheth, which were toward the south, over against Arabia. (Judith 2:25 Brenton)
Jdt:2:25 Potem zdobył ziemię Cylicji, rozgromił wszystkich, którzy mu się przeciwstawili, i doszedł aż po południowe granice Jafetu, naprzeciwko Arabii. (Jdt 2:25 BT_4)
Jdt:2:25 καὶ κατελάβετο τὰ ὅρια τῆς Κιλικίας καὶ κατέκοψε πάντας τοὺς ἀντιστάντας αὐτῷ καὶ ἦλθεν ἕως ὁρίων Ιαφεθ τὰ πρὸς νότον κατὰ πρόσωπον τῆς Ἀραβίας.
Jdt:2:25 καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό Κιλικία, -ας, ἡ καί κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-)   ὁ ἡ τό πρός νότος, -ου, ὁ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό Ἀραβία, -ας, ἡ
Jdt:2:25 I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Granica Cylicja [prowincja z] I też, nawet, mianowicie Do cięcia wióra, leń się, wtrącaj się {tnij w} kawałki, tnij na drobne kawałki, masakra, rzeźnik Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przeciwstawiać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Arabia
Jdt:2:25 kai\ katela/beto ta\ o(/ria tE=s *kiliki/as kai\ kate/koPSe pa/ntas tou\s a)ntista/ntas au)tO=| kai\ E)=lTen e(/Os o(ri/On *iafeT ta\ pro\s no/ton kata\ pro/sOpon tE=s *)arabi/as.
Jdt:2:25 kai katelabeto ta horia tEs kilikias kai katekoPSe pantas tus antistantas autO kai ElTen heOs horiOn iafeT ta pros noton kata prosOpon tEs arabias.
Jdt:2:25 C VBI_AMI3S RA_APN N2N_APN RA_GSF N1A_GSF C VAI_AAI3S A3_APM RA_APM VH_AAPAPM RD_DSM C VBI_AAI3S P N2N_GPN N_GS RA_APN P N2_ASM P N2N_ASN RA_GSF N1A_GSF
Jdt:2:25 and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the boundary the Cilicia [province of] and also, even, namely to slashing chip, skive, cut in pieces, cut up, massacre, butcher every all, each, every, the whole of the to oppose he/she/it/same and also, even, namely to come until; dawn boundary; to ordain/mark off ć the toward (+acc,+gen,+dat) south down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the Arabia
Jdt:2:25 and he/she/it-was-COMPREHEND-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) the (gen) Cilicia (gen) and he/she/it-SLASHING-ed all (acc) the (acc) upon OPPOSE-ing (acc) him/it/same (dat) and he/she/it-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom)   the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) Arabia (gen)
Jdt:2:25 Jdt_2:25_1 Jdt_2:25_2 Jdt_2:25_3 Jdt_2:25_4 Jdt_2:25_5 Jdt_2:25_6 Jdt_2:25_7 Jdt_2:25_8 Jdt_2:25_9 Jdt_2:25_10 Jdt_2:25_11 Jdt_2:25_12 Jdt_2:25_13 Jdt_2:25_14 Jdt_2:25_15 Jdt_2:25_16 Jdt_2:25_17 Jdt_2:25_18 Jdt_2:25_19 Jdt_2:25_20 Jdt_2:25_21 Jdt_2:25_22 Jdt_2:25_23 Jdt_2:25_24
Jdt:2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:26 καὶ ἐκύκλωσεν πάντας τοὺς υἱοὺς Μαδιαμ καὶ ἐνέπρησεν τὰ σκηνώματα αὐτῶν καὶ ἐπρονόμευσεν τὰς μάνδρας αὐτῶν.
Jdt:2:26 He compassed also all the children of Madian, and burned up their tabernacles, and spoiled their sheepcotes. (Judith 2:26 Brenton)
Jdt:2:26 Otoczył wszystkich Madianitów, spalił ich namioty i zagarnął ich stada owiec. (Jdt 2:26 BT_4)
Jdt:2:26 καὶ ἐκύκλωσεν πάντας τοὺς υἱοὺς Μαδιαμ καὶ ἐνέπρησεν τὰ σκηνώματα αὐτῶν καὶ ἐπρονόμευσεν τὰς μάνδρας αὐτῶν.
Jdt:2:26 καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μαδιάμ, ὁ καί ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:2:26 I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Midian I też, nawet, mianowicie Do ??? Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Jdt:2:26 kai\ e)ku/klOsen pa/ntas tou\s ui(ou\s *madiam kai\ e)ne/prEsen ta\ skEnO/mata au)tO=n kai\ e)prono/meusen ta\s ma/ndras au)tO=n.
Jdt:2:26 kai ekyklOsen pantas tus hyius madiam kai eneprEsen ta skEnOmata autOn kai epronomeusen tas mandras autOn.
Jdt:2:26 C VAI_AAI3S A3_APM RA_APM N2_APM N_GS C VAI_AAI3S RA_APN N3M_APN RD_GPM C VAI_AAI3S RA_APF N1A_APF RD_GPM
Jdt:2:26 and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle every all, each, every, the whole of the son Midian and also, even, namely to ??? the lodging, habitation he/she/it/same and also, even, namely ć the ć he/she/it/same
Jdt:2:26 and he/she/it-ENCIRCLE-ed all (acc) the (acc) sons (acc) Midian (indecl) and he/she/it-???-ed the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) them/same (gen) and   the (acc)   them/same (gen)
Jdt:2:26 Jdt_2:26_1 Jdt_2:26_2 Jdt_2:26_3 Jdt_2:26_4 Jdt_2:26_5 Jdt_2:26_6 Jdt_2:26_7 Jdt_2:26_8 Jdt_2:26_9 Jdt_2:26_10 Jdt_2:26_11 Jdt_2:26_12 Jdt_2:26_13 Jdt_2:26_14 Jdt_2:26_15 Jdt_2:26_16
Jdt:2:26 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:27 καὶ κατέβη εἰς πεδίον Δαμασκοῦ ἐν ἡμέραις θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἐνέπρησεν πάντας τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν καὶ τὰ ποίμνια καὶ τὰ βουκόλια ἔδωκεν εἰς ἀφανισμὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν ἐσκύλευσεν καὶ τὰ πεδία αὐτῶν ἐξελίκμησεν καὶ ἐπάταξεν πάντας τοὺς νεανίσκους αὐτῶν ἐν στόματι ῥομφαίας. –
Jdt:2:27 Then he went down into the plain of Damascus in the time of wheat harvest, and burnt up all their fields, and destroyed their flocks and herds, also he spoiled their cities, and utterly wasted their countries, and smote all their young men with the edge of the sword. (Judith 2:27 Brenton)
Jdt:2:27 Z kolei zeszedł na równinę Damaszku podczas zbiorów pszenicy, spalił wszystkie ich pola, owce i bydło wydał na zniszczenie, miasta ich złupił, spustoszył ich ziemię, a wszystkich ich młodzieńców wyciął ostrzem miecza. (Jdt 2:27 BT_4)
Jdt:2:27 καὶ κατέβη εἰς πεδίον Δαμασκοῦ ἐν ἡμέραις θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἐνέπρησεν πάντας τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν καὶ τὰ ποίμνια καὶ τὰ βουκόλια ἔδωκεν εἰς ἀφανισμὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν ἐσκύλευσεν καὶ τὰ πεδία αὐτῶν ἐξελίκμησεν καὶ ἐπάταξεν πάντας τοὺς νεανίσκους αὐτῶν ἐν στόματι ῥομφαίας.
Jdt:2:27 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]   Δαμασκός, -οῦ, ὁ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θερισμός, -οῦ, ὁ πυρά, -ᾶς, ἡ; πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό     καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι αὐτός αὐτή αὐτό ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
Jdt:2:27 I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Damaszek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Żniwa Ogień; by palić się I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pole On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Stado I też, nawet, mianowicie By dawać Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Młody człowiek On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Szpada  
Jdt:2:27 kai\ kate/bE ei)s pedi/on *damaskou= e)n E(me/rais Terismou= purO=n kai\ e)ne/prEsen pa/ntas tou\s a)grou\s au)tO=n kai\ ta\ poi/mnia kai\ ta\ bouko/lia e)/dOken ei)s a)fanismo\n kai\ ta\s po/leis au)tO=n e)sku/leusen kai\ ta\ pedi/a au)tO=n e)Xeli/kmEsen kai\ e)pa/taXen pa/ntas tou\s neani/skous au)tO=n e)n sto/mati r(omfai/as.
Jdt:2:27 kai katebE eis pedion damasku en hEmerais Terismu pyrOn kai eneprEsen pantas tus agrus autOn kai ta poimnia kai ta bukolia edOken eis afanismon kai tas poleis autOn eskyleusen kai ta pedia autOn eXelikmEsen kai epataXen pantas tus neaniskus autOn en stomati romfaias.
Jdt:2:27 C VZI_AAI3S P N2N_ASN N2_GSM P N1A_DPF N2_GSM N1A_GPF C VAI_AAI3S A3_APM RA_APM N2_APM RD_GPM C RA_APN N2N_APN C RA_APN N2N_APN VAI_AAI3S P N2_ASM C RA_APF N3I_APF RD_GPM VAI_AAI3S C RA_APN N2N_APN RD_GPM VAI_AAI3S C VAI_AAI3S A3_APM RA_APM N2_APM RD_GPM P N3M_DSN N1A_GSF
Jdt:2:27 and also, even, namely to go down into (+acc) ć Damascus in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day harvest fire; to burn and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of the field he/she/it/same and also, even, namely the flock and also, even, namely the ć to give into (+acc) destruction and also, even, namely the city he/she/it/same ć and also, even, namely the ć he/she/it/same ć and also, even, namely to smite every all, each, every, the whole of the young man he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma sword  
Jdt:2:27 and he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc)   Damascus (gen) in/among/by (+dat) days (dat) harvest (gen) fires (gen); while BURN-ing (nom) and he/she/it-???-ed all (acc) the (acc) fields (acc) them/same (gen) and the (nom|acc) flocks (nom|acc|voc) and the (nom|acc)   he/she/it-GIVE-ed into (+acc) destruction (acc) and the (acc) cities (acc, nom|voc) them/same (gen)   and the (nom|acc)   them/same (gen)   and he/she/it-SMITE-ed all (acc) the (acc) young men (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) sword (gen), swords (acc)  
Jdt:2:27 Jdt_2:27_1 Jdt_2:27_2 Jdt_2:27_3 Jdt_2:27_4 Jdt_2:27_5 Jdt_2:27_6 Jdt_2:27_7 Jdt_2:27_8 Jdt_2:27_9 Jdt_2:27_10 Jdt_2:27_11 Jdt_2:27_12 Jdt_2:27_13 Jdt_2:27_14 Jdt_2:27_15 Jdt_2:27_16 Jdt_2:27_17 Jdt_2:27_18 Jdt_2:27_19 Jdt_2:27_20 Jdt_2:27_21 Jdt_2:27_22 Jdt_2:27_23 Jdt_2:27_24 Jdt_2:27_25 Jdt_2:27_26 Jdt_2:27_27 Jdt_2:27_28 Jdt_2:27_29 Jdt_2:27_30 Jdt_2:27_31 Jdt_2:27_32 Jdt_2:27_33 Jdt_2:27_34 Jdt_2:27_35 Jdt_2:27_36 Jdt_2:27_37 Jdt_2:27_38 Jdt_2:27_39 Jdt_2:27_40 Jdt_2:27_41 Jdt_2:27_42 Jdt_2:27_43 Jdt_2:27_44
Jdt:2:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:2:28 καὶ ἐπέπεσεν φόβος καὶ τρόμος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν παραλίαν τοὺς ὄντας ἐν Σιδῶνι καὶ ἐν Τύρῳ καὶ τοὺς κατοικοῦντας Σουρ καὶ Οκινα καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας Ιεμνααν, καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ἀζώτῳ καὶ Ἀσκαλῶνι ἐφοβήθησαν αὐτὸν σφόδρα.
Jdt:2:28 Therefore the fear and dread of him fell upon all the inhabitants of the sea coasts, which were in Sidon and Tyrus, and them that dwelt in Sur and Ocina, and all that dwelt in Jemnaan; and they that dwelt in Azotus and Ascalon feared him greatly. (Judith 2:28 Brenton)
Jdt:2:28 Strach i lęk przed nim padł na mieszkańców wybrzeża, którzy byli w Tyrze, Sydonie i na mieszkańców Sur, Okiny i na wszystkich mieszkańców Jamnii. I mieszkańcy Aszdodu, Aszkelonu i Gazy przelękli się bardzo. (Jdt 2:28 BT_4)
Jdt:2:28 καὶ ἐπέπεσεν φόβος καὶ τρόμος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν παραλίαν τοὺς ὄντας ἐν Σιδῶνι καὶ ἐν Τύρῳ καὶ τοὺς κατοικοῦντας Σουρ καὶ Οκινα καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας Ιεμνααν, καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ἀζώτῳ καὶ Ἀσκαλῶνι ἐφοβήθησαν αὐτὸν σφόδρα.
Jdt:2:28 καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) φόβος, -ου, ὁ καί τρόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό παρ·άλιος (-α) -ον ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν Σιδών, -ῶνος, ἡ καί ἐν Τύρος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἄζωτος, -ου, ἡ καί   φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα
Jdt:2:28 I też, nawet, mianowicie By spadać na Obawa [zobacz fobię] I też, nawet, mianowicie Drżenie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Brzeg morski By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sydon [miasto z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tyr [miasto z] I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Azotus I też, nawet, mianowicie By bać się On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Jdt:2:28 kai\ e)pe/pesen fo/bos kai\ tro/mos au)tou= e)pi\ tou\s katoikou=ntas tE\n parali/an tou\s o)/ntas e)n *sidO=ni kai\ e)n *tu/rO| kai\ tou\s katoikou=ntas *sour kai\ *okina kai\ pa/ntas tou\s katoikou=ntas *iemnaan, kai\ oi( katoikou=ntes e)n *)aDZO/tO| kai\ *)askalO=ni e)fobE/TEsan au)to\n sfo/dra.
Jdt:2:28 kai epepesen fobos kai tromos autu epi tus katoikuntas tEn paralian tus ontas en sidOni kai en tyrO kai tus katoikuntas sur kai okina kai pantas tus katoikuntas iemnaan, kai hoi katoikuntes en aDZOtO kai askalOni efobETEsan auton sfodra.
Jdt:2:28 C VAI_AAI3S N2_NSM C N2_NSM RD_GSM P RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF A1A_ASF RA_APM V9_PAPAPM P N3N_DS C P N2_DSM C RA_APM V2_PAPAPM N_DS C N_DS C A3_APM RA_APM V2_PAPAPM N_DS C RA_NPM V2_PAPNPM P N2_DSM C N3_DS VCI_API3P RD_ASM D
Jdt:2:28 and also, even, namely to fall upon fear [see phobia] and also, even, namely trembling he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the seacoast the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Sidon [city of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Tyre [city of] and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Azotus and also, even, namely ć to fear he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Jdt:2:28 and he/she/it-FALL-ed-UPON fear (nom) and trembling (nom) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) the (acc) seacoast ([Adj] acc) the (acc) while being (acc) in/among/by (+dat) Sidon (dat) and in/among/by (+dat) Tyre (dat) and the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc)   and   and all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc)   and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) Azotus (dat) and   they-were-FEAR-ed him/it/same (acc) vehement,
Jdt:2:28 Jdt_2:28_1 Jdt_2:28_2 Jdt_2:28_3 Jdt_2:28_4 Jdt_2:28_5 Jdt_2:28_6 Jdt_2:28_7 Jdt_2:28_8 Jdt_2:28_9 Jdt_2:28_10 Jdt_2:28_11 Jdt_2:28_12 Jdt_2:28_13 Jdt_2:28_14 Jdt_2:28_15 Jdt_2:28_16 Jdt_2:28_17 Jdt_2:28_18 Jdt_2:28_19 Jdt_2:28_20 Jdt_2:28_21 Jdt_2:28_22 Jdt_2:28_23 Jdt_2:28_24 Jdt_2:28_25 Jdt_2:28_26 Jdt_2:28_27 Jdt_2:28_28 Jdt_2:28_29 Jdt_2:28_30 Jdt_2:28_31 Jdt_2:28_32 Jdt_2:28_33 Jdt_2:28_34 Jdt_2:28_35 Jdt_2:28_36 Jdt_2:28_37 Jdt_2:28_38 Jdt_2:28_39
Jdt:2:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x