Jdt:1:1 Ἔτους δωδεκάτου τῆς βασιλείας Ναβουχοδονοσορ, ὃς ἐβασίλευσεν Ἀσσυρίων ἐν Νινευη τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ, ἐν ταῖς ἡμέραις Αρφαξαδ, ὃς ἐβασίλευσεν Μήδων ἐν Ἐκβατάνοις,
Jdt:1:1 In the twelfth year of the reign of Nabuchodonosor, who reigned in Nineve, the great city; in the days of Arphaxad, which reigned over the Medes in Ecbatane, (Judith 1:1 Brenton)
Jdt:1:1 Było to w dwunastym roku panowania Nabuchodonozora, który królował nad Asyrią w wielkim mieście Niniwie. W tym czasie Arfaksad królował nad Medami w Ekbatanie. (Jdt 1:1 BT_4)
Jdt:1:1 Ἔτους δωδεκάτου τῆς βασιλείας Ναβουχοδονοσορ, ὃς ἐβασίλευσεν Ἀσσυρίων ἐν Νινευη τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ, ἐν ταῖς ἡμέραις Αρφαξαδ, ὃς ἐβασίλευσεν Μήδων ἐν Ἐκβατάνοις,
Jdt:1:1 ἔτο·ς, -ους, τό δω·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ   ὅς ἥ ὅ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   ἐν Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἀρφαξάδ, ὁ ὅς ἥ ὅ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Μῆδος, -ου, ὁ ἐν  
Jdt:1:1 Rok Dwunasty Królestwo Kto/, który/, który By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naftali Miasto Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Arfaksad Kto/, który/, który By panować Med [mieszkaniec Medii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Jdt:1:1 *)/etous dOdeka/tou tE=s basilei/as *nabouCHodonosor, o(\s e)basi/leusen *)assuri/On e)n *nineuE tE=| po/lei tE=| mega/lE|, e)n tai=s E(me/rais *arfaXad, o(\s e)basi/leusen *mE/dOn e)n *)ekbata/nois,
Jdt:1:1 etus dOdekatu tEs basileias nabuCHodonosor, hos ebasileusen assyriOn en nineuE tE polei tE megalE, en tais hEmerais arfaXad, hos ebasileusen mEdOn en ekbatanois,
Jdt:1:1 N3E_GSN A1_GSN RA_GSF N1A_GSF N_GSM RR_NSM VAI_AAI3S N2_GPM P N_DS RA_DSF N3I_DSF RA_DSF A1_DSF P RA_DPF N1A_DPF N_NSM RR_NSM VAI_AAI3S N2_GPM P N_DP
Jdt:1:1 year twelfth the kingdom ć who/whom/which to reign ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Naphtali the city the great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day Arphaxad who/whom/which to reign Mede [inhabitant of Media] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Jdt:1:1   twelfth (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-REIGN-ed   in/among/by (+dat) Nineveh (indecl) the (dat) city (dat) the (dat) great ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) Arphaxad (indecl) who/whom/which (nom) he/she/it-REIGN-ed Medes (gen) in/among/by (+dat)  
Jdt:1:1 Jdt_1:1_1 Jdt_1:1_2 Jdt_1:1_3 Jdt_1:1_4 Jdt_1:1_5 Jdt_1:1_6 Jdt_1:1_7 Jdt_1:1_8 Jdt_1:1_9 Jdt_1:1_10 Jdt_1:1_11 Jdt_1:1_12 Jdt_1:1_13 Jdt_1:1_14 Jdt_1:1_15 Jdt_1:1_16 Jdt_1:1_17 Jdt_1:1_18 Jdt_1:1_19 Jdt_1:1_20 Jdt_1:1_21 Jdt_1:1_22 Jdt_1:1_23
Jdt:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:2 καὶ ᾠκοδόμησεν ἐπ’ Ἐκβατάνων κύκλῳ τείχη ἐκ λίθων λελαξευμένων εἰς πλάτος πηχῶν τριῶν καὶ εἰς μῆκος πηχῶν ἓξ καὶ ἐποίησεν τὸ ὕψος τοῦ τείχους πηχῶν ἑβδομήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ πηχῶν πεντήκοντα
Jdt:1:2 And built in Ecbatane walls round about of stones hewn three cubits broad and six cubits long, and made the height of the wall seventy cubits, and the breadth thereof fifty cubits: (Judith 1:2 Brenton)
Jdt:1:2 Zbudował on wokoło Ekbatany mur z kamieni ciosowych, szerokich na trzy łokcie i długich na sześć łokci i uczynił wysokość muru na siedemdziesiąt łokci, a szerokość jego na łokci pięćdziesiąt. (Jdt 1:2 BT_4)
Jdt:1:2 καὶ ᾠκοδόμησεν ἐπ’ Ἐκβατάνων κύκλῳ τείχη ἐκ λίθων λελαξευμένων εἰς πλάτος πηχῶν τριῶν καὶ εἰς μῆκος πηχῶν ἓξ καὶ ἐποίησεν τὸ ὕψος τοῦ τείχους πηχῶν ἑβδομήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ πηχῶν πεντήκοντα
Jdt:1:2 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐπί   κύκλῳ τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἐκ λίθος, -ου, ὁ   εἰς[1] πλάτο·ς, -ους, τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί εἰς[1] μῆκο·ς, -ους, τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἕξ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑβδομή·κοντα καί ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πεντή·κοντα
Jdt:1:2 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W kole Ściana Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kamień Do (+przyspieszenie) Szerokość Łokieć Trzy I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Długość Łokieć Sześć I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Ściana Łokieć Siedemdziesiąt I też, nawet, mianowicie Szerokość On/ona/to/to samo Łokieć Pięćdziesiąt
Jdt:1:2 kai\ O)|kodo/mEsen e)p’ *)ekbata/nOn ku/klO| tei/CHE e)k li/TOn lelaXeume/nOn ei)s pla/tos pECHO=n triO=n kai\ ei)s mE=kos pECHO=n e(\X kai\ e)poi/Esen to\ u(/PSos tou= tei/CHous pECHO=n e(bdomE/konta kai\ to\ pla/tos au)tou= pECHO=n pentE/konta
Jdt:1:2 kai OkodomEsen ep’ ekbatanOn kyklO teiCHE ek liTOn lelaXeumenOn eis platos pECHOn triOn kai eis mEkos pECHOn heX kai epoiEsen to hyPSos tu teiCHus pECHOn hebdomEkonta kai to platos autu pECHOn pentEkonta
Jdt:1:2 C VAI_AAI3S P N2_GP N2_DSM N3E_APN P N2_GPM VM_XMPGPM P N3E_ASN N3E_GPM A3_GPM C P N3E_ASN N3E_GPM M C VAI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN RA_GSN N3E_GSN N3E_GPM M C RA_ASN N3E_ASN RD_GSN N3E_GPM M
Jdt:1:2 and also, even, namely to build/edify upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć in a circle wall out of (+gen) ἐξ before vowels stone ć into (+acc) width cubit three and also, even, namely into (+acc) length cubit six and also, even, namely to do/make the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the wall cubit seventy and also, even, namely the width he/she/it/same cubit fifty
Jdt:1:2 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)   in a circle walls (nom|acc|voc) out of (+gen) stones (gen)   into (+acc) width (nom|acc|voc) cubits (gen) three (gen) and into (+acc) length (nom|acc|voc) cubits (gen) six and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen) wall (gen) cubits (gen) seventy and the (nom|acc) width (nom|acc|voc) him/it/same (gen) cubits (gen) fifty
Jdt:1:2 Jdt_1:2_1 Jdt_1:2_2 Jdt_1:2_3 Jdt_1:2_4 Jdt_1:2_5 Jdt_1:2_6 Jdt_1:2_7 Jdt_1:2_8 Jdt_1:2_9 Jdt_1:2_10 Jdt_1:2_11 Jdt_1:2_12 Jdt_1:2_13 Jdt_1:2_14 Jdt_1:2_15 Jdt_1:2_16 Jdt_1:2_17 Jdt_1:2_18 Jdt_1:2_19 Jdt_1:2_20 Jdt_1:2_21 Jdt_1:2_22 Jdt_1:2_23 Jdt_1:2_24 Jdt_1:2_25 Jdt_1:2_26 Jdt_1:2_27 Jdt_1:2_28 Jdt_1:2_29 Jdt_1:2_30 Jdt_1:2_31 Jdt_1:2_32
Jdt:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:3 καὶ τοὺς πύργους αὐτοῦ ἔστησεν ἐπὶ ταῖς πύλαις αὐτῆς πηχῶν ἑκατὸν καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς ἐθεμελίωσεν εἰς πήχεις ἑξήκοντα
Jdt:1:3 And set the towers thereof upon the gates of it an hundred cubits high, and the breadth thereof in the foundation threescore cubits: (Judith 1:3 Brenton)
Jdt:1:3 A przy jej bramach wzniósł wieże na sto łokci wysokie, a szerokość ich u podstaw wynosiła sześćdziesiąt łokci. (Jdt 1:3 BT_4)
Jdt:1:3 καὶ τοὺς πύργους αὐτοῦ ἔστησεν ἐπὶ ταῖς πύλαις αὐτῆς πηχῶν ἑκατὸν καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς ἐθεμελίωσεν εἰς πήχεις ἑξήκοντα
Jdt:1:3 καί ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑκατόν καί ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) εἰς[1] πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑξή·κοντα
Jdt:1:3 I też, nawet, mianowicie Wieża On/ona/to/to samo By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama On/ona/to/to samo Łokieć Sto I też, nawet, mianowicie Szerokość On/ona/to/to samo Do ??? Do (+przyspieszenie) Łokieć Sześćdziesiąt
Jdt:1:3 kai\ tou\s pu/rgous au)tou= e)/stEsen e)pi\ tai=s pu/lais au)tE=s pECHO=n e(kato\n kai\ to\ pla/tos au)tE=s e)Temeli/Osen ei)s pE/CHeis e(XE/konta
Jdt:1:3 kai tus pyrgus autu estEsen epi tais pylais autEs pECHOn hekaton kai to platos autEs eTemeliOsen eis pECHeis heXEkonta
Jdt:1:3 C RA_APM N2_APM RD_GSN VAI_AAI3S P RA_DPF N1_DPF RD_GSF N3E_GPM M C RA_ASN N3E_ASN RD_GSF VAI_AAI3S P N3E_APM M
Jdt:1:3 and also, even, namely the tower he/she/it/same to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate he/she/it/same cubit hundred and also, even, namely the width he/she/it/same to ??? into (+acc) cubit sixty
Jdt:1:3 and the (acc) towers (acc) him/it/same (gen) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) gates (dat) her/it/same (gen) cubits (gen) hundred and the (nom|acc) width (nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-???-ed into (+acc) cubits (acc, nom|voc) sixty
Jdt:1:3 Jdt_1:3_1 Jdt_1:3_2 Jdt_1:3_3 Jdt_1:3_4 Jdt_1:3_5 Jdt_1:3_6 Jdt_1:3_7 Jdt_1:3_8 Jdt_1:3_9 Jdt_1:3_10 Jdt_1:3_11 Jdt_1:3_12 Jdt_1:3_13 Jdt_1:3_14 Jdt_1:3_15 Jdt_1:3_16 Jdt_1:3_17 Jdt_1:3_18 Jdt_1:3_19
Jdt:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:4 καὶ ἐποίησεν τὰς πύλας αὐτῆς πύλας διεγειρομένας εἰς ὕψος πηχῶν ἑβδομήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς πήχεις τεσσαράκοντα εἰς ἐξόδους δυνάμεως δυνατῶν αὐτοῦ καὶ διατάξεις τῶν πεζῶν αὐτοῦ.
Jdt:1:4 And he made the gates thereof, even gates that were raised to the height of seventy cubits, and the breadth of them was forty cubits, for the going forth of his mighty armies, and for the setting in array of his footmen: (Judith 1:4 Brenton)
Jdt:1:4 Same zaś bramy wznosiły się na wysokość siedemdziesięciu łokci, a szerokie były na czterdzieści łokci, tak aby mogły przechodzić jego wielkie siły wojskowe i defilować jego piechota. (Jdt 1:4 BT_4)
Jdt:1:4 καὶ ἐποίησεν τὰς πύλας αὐτῆς πύλας διεγειρομένας εἰς ὕψος πηχῶν ἑβδομήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς πήχεις τεσσαράκοντα εἰς ἐξόδους δυνάμεως δυνατῶν αὐτοῦ καὶ διατάξεις τῶν πεζῶν αὐτοῦ.
Jdt:1:4 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πύλη, -ης, ἡ δι·εγείρω (δι+εγειρ-, -, δι+εγειρ·[σ]-, -, -, δι+εγερ·θ-) εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑβδομή·κοντα καί ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- εἰς[1] ἔξ·οδος, -ου, ἡ δύναμις, -εως, ἡ δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό πεζός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:1:4 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Brama On/ona/to/to samo Brama By budzić ekscytuj, budź się, popieraj, namawiaj, pobudzał, włączać Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Łokieć Siedemdziesiąt I też, nawet, mianowicie Szerokość On/ona/to/to samo Łokieć Czterdzieści Do (+przyspieszenie) Eksodus Zdolność Zdolny; by być efektywny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać Chodzenie lądem On/ona/to/to samo
Jdt:1:4 kai\ e)poi/Esen ta\s pu/las au)tE=s pu/las diegeirome/nas ei)s u(/PSos pECHO=n e(bdomE/konta kai\ to\ pla/tos au)tE=s pE/CHeis tessara/konta ei)s e)Xo/dous duna/meOs dunatO=n au)tou= kai\ diata/Xeis tO=n peDZO=n au)tou=.
Jdt:1:4 kai epoiEsen tas pylas autEs pylas diegeiromenas eis hyPSos pECHOn hebdomEkonta kai to platos autEs pECHeis tessarakonta eis eXodus dynameOs dynatOn autu kai diataXeis tOn peDZOn autu.
Jdt:1:4 C VAI_AAI3S RA_APF N1_APF RD_GSF N1_APF V1_PMPAPF P N3E_ASN N3E_GPM M C RA_ASN N3E_ASN RD_GSF N3E_APM M P N2_APF N3I_GSF A1_GPM RD_GSM C N3I_APF RA_GPM A1_GPM RD_GSM
Jdt:1:4 and also, even, namely to do/make the gate he/she/it/same gate to arouse excite, wake up, promote, incite, stimulated, switch on into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance cubit seventy and also, even, namely the width he/she/it/same cubit forty into (+acc) exodus ability capable; to be effective he/she/it/same and also, even, namely to prescribe decree, order, appoint or ordain the going by land he/she/it/same
Jdt:1:4 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) gates (acc) her/it/same (gen) gates (acc) while being-AROUSE-ed (acc) into (+acc) height (nom|acc|voc) cubits (gen) seventy and the (nom|acc) width (nom|acc|voc) her/it/same (gen) cubits (acc, nom|voc) forty into (+acc) exoduses (acc) ability (gen) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom) him/it/same (gen) and you(sg)-will-PRESCRIBE the (gen) going by land ([Adj] gen) him/it/same (gen)
Jdt:1:4 Jdt_1:4_1 Jdt_1:4_2 Jdt_1:4_3 Jdt_1:4_4 Jdt_1:4_5 Jdt_1:4_6 Jdt_1:4_7 Jdt_1:4_8 Jdt_1:4_9 Jdt_1:4_10 Jdt_1:4_11 Jdt_1:4_12 Jdt_1:4_13 Jdt_1:4_14 Jdt_1:4_15 Jdt_1:4_16 Jdt_1:4_17 Jdt_1:4_18 Jdt_1:4_19 Jdt_1:4_20 Jdt_1:4_21 Jdt_1:4_22 Jdt_1:4_23 Jdt_1:4_24 Jdt_1:4_25 Jdt_1:4_26 Jdt_1:4_27
Jdt:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:5 καὶ ἐποίησεν πόλεμον ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ὁ βασιλεὺς Ναβουχοδονοσορ πρὸς βασιλέα Αρφαξαδ ἐν τῷ πεδίῳ τῷ μεγάλῳ, τοῦτό ἐστιν πεδίον ἐν τοῖς ὁρίοις Ραγαυ.
Jdt:1:5 Even in those days king Nabuchodonosor made war with king Arphaxad in the great plain, which is the plain in the borders of Ragau. (Judith 1:5 Brenton)
Jdt:1:5 W tym czasie król Nabuchodonozor prowadził wojnę z królem Arfaksadem na wielkiej równinie, która leżała w okolicach Ragau. (Jdt 1:5 BT_4)
Jdt:1:5 καὶ ἐποίησεν πόλεμον ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις βασιλεὺς Ναβουχοδονοσορ πρὸς βασιλέα Αρφαξαδ ἐν τῷ πεδίῳ τῷ μεγάλῳ, τοῦτό ἐστιν πεδίον ἐν τοῖς ὁρίοις Ραγαυ.
Jdt:1:5 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Ἀρφαξάδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) Ῥαγαύ, ὁ
Jdt:1:5 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Arfaksad W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Reu
Jdt:1:5 kai\ e)poi/Esen po/lemon e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais o( basileu\s *nabouCHodonosor pro\s basile/a *arfaXad e)n tO=| pedi/O| tO=| mega/lO|, tou=to/ e)stin pedi/on e)n toi=s o(ri/ois *ragau.
Jdt:1:5 kai epoiEsen polemon en tais hEmerais ekeinais ho basileus nabuCHodonosor pros basilea arfaXad en tO pediO tO megalO, tuto estin pedion en tois horiois ragau.
Jdt:1:5 C VAI_AAI3S N2_ASM P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF RA_NSM N3V_NSM N_NSM P N3V_ASM N_ASM P RA_DSN N2N_DSN RA_DSN A1_DSN RD_NSN V9_PAI3S N2N_NSN P RA_DPN N2N_DPN N_GS
Jdt:1:5 and also, even, namely to do/make war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that the king ć toward (+acc,+gen,+dat) king Arphaxad in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the boundary; to ordain/mark off Reu
Jdt:1:5 and he/she/it-DO/MAKE-ed war (acc) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) the (nom) king (nom)   toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Arphaxad (indecl) in/among/by (+dat) the (dat)   the (dat) great ([Adj] dat) this (nom|acc) he/she/it-is   in/among/by (+dat) the (dat) boundaries (dat); (fut opt) Reu (indecl)
Jdt:1:5 Jdt_1:5_1 Jdt_1:5_2 Jdt_1:5_3 Jdt_1:5_4 Jdt_1:5_5 Jdt_1:5_6 Jdt_1:5_7 Jdt_1:5_8 Jdt_1:5_9 Jdt_1:5_10 Jdt_1:5_11 Jdt_1:5_12 Jdt_1:5_13 Jdt_1:5_14 Jdt_1:5_15 Jdt_1:5_16 Jdt_1:5_17 Jdt_1:5_18 Jdt_1:5_19 Jdt_1:5_20 Jdt_1:5_21 Jdt_1:5_22 Jdt_1:5_23 Jdt_1:5_24 Jdt_1:5_25
Jdt:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:6 καὶ συνήντησαν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινὴν καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὸν Εὐφράτην καὶ τὸν Τίγριν καὶ τὸν Ὑδάσπην καὶ πεδία Αριωχ βασιλέως Ἐλυμαίων, καὶ συνῆλθον ἔθνη πολλὰ εἰς παράταξιν υἱῶν Χελεουδ.
Jdt:1:6 And there came unto him all they that dwelt in the hill country, and all that dwelt by Euphrates, and Tigris and Hydaspes, and the plain of Arioch the king of the Elymeans, and very many nations of the sons of Chelod, assembled themselves to the battle. (Judith 1:6 Brenton)
Jdt:1:6 I wyruszyli przeciwko niemu wszyscy zamieszkujący okolice górskie, jak również wszyscy mieszkający nad Eufratem, Tygrysem i Hydaspem oraz na równinach podległych Ariochowi, królowi Elimajczyków. I zeszło się na pole walki wiele narodów, potomków Cheleuda. (Jdt 1:6 BT_4)
Jdt:1:6 καὶ συνήντησαν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινὴν καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὸν Εὐφράτην καὶ τὸν Τίγριν καὶ τὸν Ὑδάσπην καὶ πεδία Αριωχ βασιλέως Ἐλυμαίων, καὶ συνῆλθον ἔθνη πολλὰ εἰς παράταξιν υἱῶν Χελεουδ.
Jdt:1:6 καί συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό Εὐφράτης, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί     βασιλεύς, -έως, ὁ   καί συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰς[1]   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Jdt:1:6 I też, nawet, mianowicie By spotykać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Górzysta górzysta okolica, pogórze I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Eufrat I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia Naród [zobacz etniczny] Dużo Do (+przyspieszenie) Syn
Jdt:1:6 kai\ sunE/ntEsan pro\s au)to\n pa/ntes oi( katoikou=ntes tE\n o)reinE\n kai\ pa/ntes oi( katoikou=ntes to\n *eu)fra/tEn kai\ to\n *ti/grin kai\ to\n *(uda/spEn kai\ pedi/a *ariOCH basile/Os *)elumai/On, kai\ sunE=lTon e)/TnE polla\ ei)s para/taXin ui(O=n *CHeleoud.
Jdt:1:6 kai synEntEsan pros auton pantes hoi katoikuntes tEn oreinEn kai pantes hoi katoikuntes ton eufratEn kai ton tigrin kai ton ydaspEn kai pedia ariOCH basileOs elymaiOn, kai synElTon eTnE polla eis parataXin hyiOn CHeleud.
Jdt:1:6 C VAI_AAI3P P RD_ASM A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF N1_ASF C A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASM N1M_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N1M_ASM C N2N_APN N_GSM N3V_GSM N2_GPM C VBI_AAI3P N3E_NPN A1_NPN P N3I_ASF N2_GPM N_GSM
Jdt:1:6 and also, even, namely to meet toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the mountainous mountainous region, highland and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the Euphrates and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely ć ć king ć and also, even, namely to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate nation [see ethnic] much into (+acc) ć son ć
Jdt:1:6 and they-MEET-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (acc) mountainous ([Adj] acc) and all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (acc) Euphrates (acc) and the (acc)   and the (acc)   and     king (gen)   and I-COHERE-ed, they-COHERE-ed nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) into (+acc)   sons (gen)  
Jdt:1:6 Jdt_1:6_1 Jdt_1:6_2 Jdt_1:6_3 Jdt_1:6_4 Jdt_1:6_5 Jdt_1:6_6 Jdt_1:6_7 Jdt_1:6_8 Jdt_1:6_9 Jdt_1:6_10 Jdt_1:6_11 Jdt_1:6_12 Jdt_1:6_13 Jdt_1:6_14 Jdt_1:6_15 Jdt_1:6_16 Jdt_1:6_17 Jdt_1:6_18 Jdt_1:6_19 Jdt_1:6_20 Jdt_1:6_21 Jdt_1:6_22 Jdt_1:6_23 Jdt_1:6_24 Jdt_1:6_25 Jdt_1:6_26 Jdt_1:6_27 Jdt_1:6_28 Jdt_1:6_29 Jdt_1:6_30 Jdt_1:6_31 Jdt_1:6_32 Jdt_1:6_33 Jdt_1:6_34
Jdt:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:7 καὶ ἀπέστειλεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Περσίδα καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας πρὸς δυσμαῖς, τοὺς κατοικοῦντας τὴν Κιλικίαν καὶ Δαμασκὸν καὶ τὸν Λίβανον καὶ Ἀντιλίβανον, καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας κατὰ πρόσωπον τῆς παραλίας
Jdt:1:7 Then Nabuchodonosor king of the Assyrians sent unto all that dwelt in Persia, and to all that dwelt westward, and to those that dwelt in Cilicia, and Damascus, and Libanus, and Antilibanus, and to all that dwelt upon the sea coast, (Judith 1:7 Brenton)
Jdt:1:7 Wtedy Nabuchodonozor, król Asyryjczyków, wysłał posłów do wszystkich mieszkańców Persji i do wszystkich mieszkających na zachodzie, do mieszkańców Cylicji, Damaszku, Libanu i Antylibanu i do tych wszystkich, którzy mieszkali na wybrzeżu morza, (Jdt 1:7 BT_4)
Jdt:1:7 καὶ ἀπέστειλεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Περσίδα καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας πρὸς δυσμαῖς, τοὺς κατοικοῦντας τὴν Κιλικίαν καὶ Δαμασκὸν καὶ τὸν Λίβανον καὶ Ἀντιλίβανον, καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας κατὰ πρόσωπον τῆς παραλίας
Jdt:1:7 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό Περσί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πρός δυσμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό Κιλικία, -ας, ἡ καί Δαμασκός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό παρ·άλιος (-α) -ον
Jdt:1:7 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Persis I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na zachód By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Cylicja [prowincja z] I też, nawet, mianowicie Damaszek I też, nawet, mianowicie Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Brzeg morski
Jdt:1:7 kai\ a)pe/steilen *nabouCHodonosor basileu\s *)assuri/On e)pi\ pa/ntas tou\s katoikou=ntas tE\n *persi/da kai\ e)pi\ pa/ntas tou\s katoikou=ntas pro\s dusmai=s, tou\s katoikou=ntas tE\n *kiliki/an kai\ *damasko\n kai\ to\n *li/banon kai\ *)antili/banon, kai\ pa/ntas tou\s katoikou=ntas kata\ pro/sOpon tE=s parali/as
Jdt:1:7 kai apesteilen nabuCHodonosor basileus assyriOn epi pantas tus katoikuntas tEn persida kai epi pantas tus katoikuntas pros dysmais, tus katoikuntas tEn kilikian kai damaskon kai ton libanon kai antilibanon, kai pantas tus katoikuntas kata prosOpon tEs paralias
Jdt:1:7 C VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GPM P A3_APM RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF N3D_ASF C P A3_APM RA_APM V2_PAPAPM P N1_DPF RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF N1A_ASF C N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C N2_ASM C A3_APM RA_APM V2_PAPAPM P N2N_ASN RA_GSF A1A_GSF
Jdt:1:7 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć king ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the Persis and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) toward (+acc,+gen,+dat) west the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the Cilicia [province of] and also, even, namely Damascus and also, even, namely the frankincense; incense white gum, also Lebanon and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the seacoast
Jdt:1:7 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   king (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) the (acc) Persis (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) toward (+acc,+gen,+dat) wests (dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) the (acc) Cilicia (acc) and Damascus (acc) and the (acc) frankincense (acc); incense (acc) and   and all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) seacoast ([Adj] acc, gen)
Jdt:1:7 Jdt_1:7_1 Jdt_1:7_2 Jdt_1:7_3 Jdt_1:7_4 Jdt_1:7_5 Jdt_1:7_6 Jdt_1:7_7 Jdt_1:7_8 Jdt_1:7_9 Jdt_1:7_10 Jdt_1:7_11 Jdt_1:7_12 Jdt_1:7_13 Jdt_1:7_14 Jdt_1:7_15 Jdt_1:7_16 Jdt_1:7_17 Jdt_1:7_18 Jdt_1:7_19 Jdt_1:7_20 Jdt_1:7_21 Jdt_1:7_22 Jdt_1:7_23 Jdt_1:7_24 Jdt_1:7_25 Jdt_1:7_26 Jdt_1:7_27 Jdt_1:7_28 Jdt_1:7_29 Jdt_1:7_30 Jdt_1:7_31 Jdt_1:7_32 Jdt_1:7_33 Jdt_1:7_34 Jdt_1:7_35 Jdt_1:7_36 Jdt_1:7_37
Jdt:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:8 καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι τοῦ Καρμήλου καὶ Γαλααδ καὶ τὴν ἄνω Γαλιλαίαν καὶ τὸ μέγα πεδίον Εσδρηλων
Jdt:1:8 And to those among the nations that were of Carmel, and Galaad, and the higher Galilee, and the great plain of Esdrelom, (Judith 1:8 Brenton)
Jdt:1:8 do ludów na Karmelu i w Gileadzie, i w górnej Galilei, i na wielkiej równinie Ezdrelon. (Jdt 1:8 BT_4)
Jdt:1:8 καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι τοῦ Καρμήλου καὶ Γαλααδ καὶ τὴν ἄνω Γαλιλαίαν καὶ τὸ μέγα πεδίον Εσδρηλων
Jdt:1:8 καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό   καί   καί ὁ ἡ τό ἄνω Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α    
Jdt:1:8 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Powyżej Galilea [okręg z]; galilejski I też, nawet, mianowicie Wielki
Jdt:1:8 kai\ tou\s e)n toi=s e)/Tnesi tou= *karmE/lou kai\ *galaad kai\ tE\n a)/nO *galilai/an kai\ to\ me/ga pedi/on *esdrElOn
Jdt:1:8 kai tus en tois eTnesi tu karmElu kai galaad kai tEn anO galilaian kai to mega pedion esdrElOn
Jdt:1:8 C RA_APM P RA_DPN N3E_DPN RA_GSM N2_GSM C N_GS C RA_ASF D N1A_ASF C RA_ASN A1P_ASN N2N_ASN N_GS
Jdt:1:8 and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] the ć and also, even, namely ć and also, even, namely the above Galilee [district of]; Galilean and also, even, namely the great ć ć
Jdt:1:8 and the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) the (gen)   and   and the (acc) above Galilee    (acc); Galilean ([Adj] acc) and the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc)    
Jdt:1:8 Jdt_1:8_1 Jdt_1:8_2 Jdt_1:8_3 Jdt_1:8_4 Jdt_1:8_5 Jdt_1:8_6 Jdt_1:8_7 Jdt_1:8_8 Jdt_1:8_9 Jdt_1:8_10 Jdt_1:8_11 Jdt_1:8_12 Jdt_1:8_13 Jdt_1:8_14 Jdt_1:8_15 Jdt_1:8_16 Jdt_1:8_17 Jdt_1:8_18
Jdt:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:9 καὶ πάντας τοὺς ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ταῖς πόλεσιν αὐτῆς καὶ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἕως Ιερουσαλημ καὶ Βατανη καὶ Χελους καὶ Καδης καὶ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου καὶ Ταφνας καὶ Ραμεσση καὶ πᾶσαν γῆν Γεσεμ
Jdt:1:9 And to all that were in Samaria and the cities thereof, and beyond Jordan unto Jerusalem, and Betane, and Chelus, and Kades, and the river of Egypt, and Taphnes, and Ramesse, and all the land of Gesem, (Judith 1:9 Brenton)
Jdt:1:9 Także do wszystkich w Samarii i do jej miast i do zamieszkujących z drugiej strony Jordanu aż do Jerozolimy, Batanei, Chelus i Kadesz, i po Rzekę Egipską, i Tafnes, i Ramses, i po całą ziemię Goszen, (Jdt 1:9 BT_4)
Jdt:1:9 καὶ πάντας τοὺς ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ταῖς πόλεσιν αὐτῆς καὶ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἕως Ιερουσαλημ καὶ Βατανη καὶ Χελους καὶ Καδης καὶ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου καὶ Ταφνας καὶ Ραμεσση καὶ πᾶσαν γῆν Γεσεμ
Jdt:1:9 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί   καί   καί   καί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί   καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Jdt:1:9 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W poprzek Jordan [rzeka z] Aż; świtaj Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Rzeka Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Jdt:1:9 kai\ pa/ntas tou\s e)n *samarei/a| kai\ tai=s po/lesin au)tE=s kai\ pe/ran tou= *iorda/nou e(/Os *ierousalEm kai\ *batanE kai\ *CHelous kai\ *kadEs kai\ tou= potamou= *ai)gu/ptou kai\ *tafnas kai\ *ramessE kai\ pa=san gE=n *gesem
Jdt:1:9 kai pantas tus en samareia kai tais polesin autEs kai peran tu iordanu heOs ierusalEm kai batanE kai CHelus kai kadEs kai tu potamu aigyptu kai tafnas kai ramessE kai pasan gEn gesem
Jdt:1:9 C A3_APM RA_APM P N1A_DSF C RA_DPF N3I_DPF RD_GSF C P RA_GSM N1M_GSM P N_GSF C N_GSM C N_GSM C N_GSM C RA_GSM N2_GSM N2_GSF C N_GSM C N_GSM C A1S_ASF N1_ASF N_GSM
Jdt:1:9 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] and also, even, namely the city he/she/it/same and also, even, namely across the Jordan [river of] until; dawn Jerusalem [city of] and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely the river Egypt [country of] and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land ć
Jdt:1:9 and all (acc) the (acc) in/among/by (+dat) Samaria (dat) and the (dat) cities (dat) her/it/same (gen) and across the (gen) Jordan (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Jerusalem (indecl) and   and   and   and the (gen) river (gen) Egypt (gen) and   and   and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) earth/land (acc)  
Jdt:1:9 Jdt_1:9_1 Jdt_1:9_2 Jdt_1:9_3 Jdt_1:9_4 Jdt_1:9_5 Jdt_1:9_6 Jdt_1:9_7 Jdt_1:9_8 Jdt_1:9_9 Jdt_1:9_10 Jdt_1:9_11 Jdt_1:9_12 Jdt_1:9_13 Jdt_1:9_14 Jdt_1:9_15 Jdt_1:9_16 Jdt_1:9_17 Jdt_1:9_18 Jdt_1:9_19 Jdt_1:9_20 Jdt_1:9_21 Jdt_1:9_22 Jdt_1:9_23 Jdt_1:9_24 Jdt_1:9_25 Jdt_1:9_26 Jdt_1:9_27 Jdt_1:9_28 Jdt_1:9_29 Jdt_1:9_30 Jdt_1:9_31 Jdt_1:9_32 Jdt_1:9_33
Jdt:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:10 ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπάνω Τάνεως καὶ Μέμφεως καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Αἴγυπτον ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Αἰθιοπίας.
Jdt:1:10 Until ye come beyond Tanis and Memphis, and to all the inhabitants of Egypt, until ye come to the borders of Ethiopia. (Judith 1:10 Brenton)
Jdt:1:10 hen aż po Tanis i Memfis, i do wszystkich mieszkańców Egiptu daleko aż po granice Etiopii. (Jdt 1:10 BT_4)
Jdt:1:10 ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπάνω Τάνεως καὶ Μέμφεως καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Αἴγυπτον ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Αἰθιοπίας.
Jdt:1:10 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπ·άνω   καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX]
Jdt:1:10 Aż; świtaj By przychodzić Wyższy przedtem, na górze I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Egipt [kraj z] Aż; świtaj By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica Etiopia
Jdt:1:10 e(/Os tou= e)lTei=n e)pa/nO *ta/neOs kai\ *me/mfeOs kai\ pa/ntas tou\s katoikou=ntas tE\n *ai)/gupton e(/Os tou= e)lTei=n e)pi\ ta\ o(/ria tE=s *ai)Tiopi/as.
Jdt:1:10 heOs tu elTein epanO taneOs kai memfeOs kai pantas tus katoikuntas tEn aigypton heOs tu elTein epi ta horia tEs aiTiopias.
Jdt:1:10 P RA_GSN VB_AAN D N3I_GS C N3I_GS C A3_APM RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF N2_ASF P RA_GSN VB_AAN P RA_APN N2N_APN RA_GSF N1A_GSF
Jdt:1:10 until; dawn the to come upper before, overhead ć and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the Egypt [country of] until; dawn the to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary the Ethiopia
Jdt:1:10 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COME upper   and   and all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) the (acc) Egypt (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COME upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) the (gen) Ethiopia (gen)
Jdt:1:10 Jdt_1:10_1 Jdt_1:10_2 Jdt_1:10_3 Jdt_1:10_4 Jdt_1:10_5 Jdt_1:10_6 Jdt_1:10_7 Jdt_1:10_8 Jdt_1:10_9 Jdt_1:10_10 Jdt_1:10_11 Jdt_1:10_12 Jdt_1:10_13 Jdt_1:10_14 Jdt_1:10_15 Jdt_1:10_16 Jdt_1:10_17 Jdt_1:10_18 Jdt_1:10_19 Jdt_1:10_20 Jdt_1:10_21
Jdt:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:11 καὶ ἐφαύλισαν πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶσαν τὴν γῆν τὸ ῥῆμα Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Ἀσσυρίων καὶ οὐ συνῆλθον αὐτῷ εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι οὐκ ἐφοβήθησαν αὐτόν, ἀλλ’ ἦν ἐναντίον αὐτῶν ὡς ἀνὴρ εἷς, καὶ ἀνέστρεψαν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ κενοὺς ἐν ἀτιμίᾳ προσώπου αὐτῶν.
Jdt:1:11 But all the inhabitants of the land made light of the commandment of Nabuchodonosor king of the Assyrians, neither went they with him to the battle; for they were not afraid of him: yea, he was before them as one man, and they sent away his ambassadors from them without effect, and with disgrace. (Judith 1:11 Brenton)
Jdt:1:11 Lecz wszyscy mieszkańcy całej ziemi zlekceważyli odezwę Nabuchodonozora, króla Asyryjczyków, i nie stawili się do walki, ponieważ nie lękali się go. Uważali go za człowieka osamotnionego i dlatego odesłali posłów jego z niczym, nadto ich znieważając. (Jdt 1:11 BT_4)
Jdt:1:11 καὶ ἐφαύλισαν πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶσαν τὴν γῆν τὸ ῥῆμα Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Ἀσσυρίων καὶ οὐ συνῆλθον αὐτῷ εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι οὐκ ἐφοβήθησαν αὐτόν, ἀλλ’ ἦν ἐναντίον αὐτῶν ὡς ἀνὴρ εἷς, καὶ ἀνέστρεψαν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ κενοὺς ἐν ἀτιμίᾳ προσώπου αὐτῶν.
Jdt:1:11 καί φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κενός -ή -όν ἐν ἀ·τιμία, -ας, ἡ πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:1:11 I też, nawet, mianowicie By obserwować jak mało albo żadnego znaczenia do FAUL ize; nie by być widocznym albo pertraktować z właściwym szacunkiem; by oceniać mało Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Król I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By bać się On/ona/to/to samo Ale By być Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo Pusty/pozbawiony W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hańba Twarz On/ona/to/to samo
Jdt:1:11 kai\ e)fau/lisan pa/ntes oi( katoikou=ntes pa=san tE\n gE=n to\ r(E=ma *nabouCHodonosor basile/Os *)assuri/On kai\ ou) sunE=lTon au)tO=| ei)s to\n po/lemon, o(/ti ou)k e)fobE/TEsan au)to/n, a)ll’ E)=n e)nanti/on au)tO=n O(s a)nE\r ei(=s, kai\ a)ne/strePSan tou\s a)gge/lous au)tou= kenou\s e)n a)timi/a| prosO/pou au)tO=n.
Jdt:1:11 kai efaulisan pantes hoi katoikuntes pasan tEn gEn to rEma nabuCHodonosor basileOs assyriOn kai u synElTon autO eis ton polemon, hoti uk efobETEsan auton, all’ En enantion autOn hOs anEr heis, kai anestrePSan tus angelus autu kenus en atimia prosOpu autOn.
Jdt:1:11 C VAI_AAI3P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RA_ASN N3M_ASN N_GSM N3V_GSM N2_GPM C D VBI_AAI3P RD_DSM P RA_ASM N2_ASM C D VCI_API3P RD_ASM C V9_IAI3S P RD_GPM C N3_NSM A3N_NSM C VAI_AAI3P RA_APM N2_APM RD_GSM A1_APM P N1A_DSF N2N_GSN RD_GPM
Jdt:1:11 and also, even, namely to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land the declaration statement, utterance ć king ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate he/she/it/same into (+acc) the war [see polemic] because/that οὐχ before rough breathing to fear he/she/it/same but to be in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same empty/devoid in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dishonor face he/she/it/same
Jdt:1:11 and they-REGARD-ed-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc)   king (gen)   and not I-COHERE-ed, they-COHERE-ed him/it/same (dat) into (+acc) the (acc) war (acc) because/that not they-were-FEAR-ed him/it/same (acc) but he/she/it-was in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) as/like man, husband (nom) one (nom) and they-UPSET-ed the (acc) messengers/angels (acc) him/it/same (gen) empty/devoid ([Adj] acc) in/among/by (+dat) dishonor (dat) face (gen) them/same (gen)
Jdt:1:11 Jdt_1:11_1 Jdt_1:11_2 Jdt_1:11_3 Jdt_1:11_4 Jdt_1:11_5 Jdt_1:11_6 Jdt_1:11_7 Jdt_1:11_8 Jdt_1:11_9 Jdt_1:11_10 Jdt_1:11_11 Jdt_1:11_12 Jdt_1:11_13 Jdt_1:11_14 Jdt_1:11_15 Jdt_1:11_16 Jdt_1:11_17 Jdt_1:11_18 Jdt_1:11_19 Jdt_1:11_20 Jdt_1:11_21 Jdt_1:11_22 Jdt_1:11_23 Jdt_1:11_24 Jdt_1:11_25 Jdt_1:11_26 Jdt_1:11_27 Jdt_1:11_28 Jdt_1:11_29 Jdt_1:11_30 Jdt_1:11_31 Jdt_1:11_32 Jdt_1:11_33 Jdt_1:11_34 Jdt_1:11_35 Jdt_1:11_36 Jdt_1:11_37 Jdt_1:11_38 Jdt_1:11_39 Jdt_1:11_40 Jdt_1:11_41
Jdt:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:12 καὶ ἐθυμώθη Ναβουχοδονοσορ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην σφόδρα καὶ ὤμοσε κατὰ τοῦ θρόνου καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ εἰ μὴν ἐκδικήσειν πάντα τὰ ὅρια τῆς Κιλικίας καὶ Δαμασκηνῆς καὶ Συρίας ἀνελεῖν τῇ ῥομφαίᾳ αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν γῇ Μωαβ καὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ πᾶσαν τὴν Ιουδαίαν καὶ πάντας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὅρια τῶν δύο θαλασσῶν.
Jdt:1:12 Therefore Nabuchodonosor was very angry with all this country, and sware by his throne and kingdom, that he would surely be avenged upon all those coasts of Cilicia, and Damascus, and Syria, and that he would slay with the sword all the inhabitants of the land of Moab, and the children of Ammon, and all Judea, and all that were in Egypt, till ye come to the borders of the two seas. (Judith 1:12 Brenton)
Jdt:1:12 Wtedy Nabuchodonozor rozgniewał się bardzo na całą tę ziemię i przysiągł na swój tron i swoje królestwo, że się zemści na wszystkich krajach Cylicji, Damaszku i Syrii i mieczem je wyniszczy, a także wszystkich zamieszkujących ziemię Moabu, synów Ammona, i całą Judeę, i wszystkich w Egipcie hen daleko aż po kraje obu mórz. (Jdt 1:12 BT_4)
Jdt:1:12 καὶ ἐθυμώθη Ναβουχοδονοσορ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην σφόδρα καὶ ὤμοσε κατὰ τοῦ θρόνου καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ εἰ μὴν ἐκδικήσειν πάντα τὰ ὅρια τῆς Κιλικίας καὶ Δαμασκηνῆς καὶ Συρίας ἀνελεῖν τῇ ῥομφαίᾳ αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν γῇ Μωαβ καὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ πᾶσαν τὴν Ιουδαίαν καὶ πάντας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὅρια τῶν δύο θαλασσῶν.
Jdt:1:12 καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-)   ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο σφόδρα καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό Κιλικία, -ας, ἡ καί Δαμασκηνός -ή -όν καί Συρία, -ας, ἡ ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο θάλασσα, -ης, ἡ
Jdt:1:12 I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By przysięgać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Tron I też, nawet, mianowicie Królestwo On/ona/to/to samo Jeżeli ???; miesiąc By pomścić/poprawiaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica Cylicja [prowincja z] I też, nawet, mianowicie Od Damaszku I też, nawet, mianowicie Syria [Rzymska prowincja z] By zabijać (zabijaj) Szpada On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] Aż; świtaj By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica Dwa Morze
Jdt:1:12 kai\ e)TumO/TE *nabouCHodonosor e)pi\ pa=san tE\n gE=n tau/tEn sfo/dra kai\ O)/mose kata\ tou= Tro/nou kai\ tE=s basilei/as au)tou= ei) mE\n e)kdikE/sein pa/nta ta\ o(/ria tE=s *kiliki/as kai\ *damaskEnE=s kai\ *suri/as a)nelei=n tE=| r(omfai/a| au)tou= kai\ pa/ntas tou\s katoikou=ntas e)n gE=| *mOab kai\ tou\s ui(ou\s *ammOn kai\ pa=san tE\n *ioudai/an kai\ pa/ntas tou\s e)n *ai)gu/ptO| e(/Os tou= e)lTei=n e)pi\ ta\ o(/ria tO=n du/o TalassO=n.
Jdt:1:12 kai eTymOTE nabuCHodonosor epi pasan tEn gEn tautEn sfodra kai Omose kata tu Tronu kai tEs basileias autu ei mEn ekdikEsein panta ta horia tEs kilikias kai damaskEnEs kai syrias anelein tE romfaia autu kai pantas tus katoikuntas en gE mOab kai tus hyius ammOn kai pasan tEn iudaian kai pantas tus en aigyptO heOs tu elTein epi ta horia tOn dyo TalassOn.
Jdt:1:12 C VCI_API3S N_NSM P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RD_ASF D C VAI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM C RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C x VF_FAN A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSF N1A_GSF C N1_GSF C N1A_GSF VB_AAN RA_DSF N1A_DSF RD_GSM C A3_APM RA_APM V2_PAPAPM P N1_DSF N_GS C RA_APM N2_APM N_GSM C A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF C A3_APM RA_APM P N2_DSF P RA_GSN VB_AAN P RA_APN N2N_APN RA_GPF M N1S_GPF
Jdt:1:12 and also, even, namely to anger ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to swear down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the throne and also, even, namely the kingdom he/she/it/same if ???; month to avenge/rectify every all, each, every, the whole of the boundary the Cilicia [province of] and also, even, namely from Damascus and also, even, namely Syria [Roman province of] to kill (slay) the sword he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć and also, even, namely the son sand and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] until; dawn the to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary the two sea
Jdt:1:12 and he/she/it-was-ANGER-ed   upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) vehement, and he/she/it-SWEAR-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) throne (gen) and the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) if ???; month (nom|voc) to-will-AVENGE/RECTIFY all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) the (gen) Cilicia (gen) and from Damascus ([Adj] gen) and Syria (gen) to-will-KILL, to-KILL the (dat) sword (dat) him/it/same (gen) and all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat)   and the (acc) sons (acc) sands (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc) and all (acc) the (acc) in/among/by (+dat) Egypt (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COME upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) the (gen) two (nom, acc, gen) seas (gen)
Jdt:1:12 Jdt_1:12_1 Jdt_1:12_2 Jdt_1:12_3 Jdt_1:12_4 Jdt_1:12_5 Jdt_1:12_6 Jdt_1:12_7 Jdt_1:12_8 Jdt_1:12_9 Jdt_1:12_10 Jdt_1:12_11 Jdt_1:12_12 Jdt_1:12_13 Jdt_1:12_14 Jdt_1:12_15 Jdt_1:12_16 Jdt_1:12_17 Jdt_1:12_18 Jdt_1:12_19 Jdt_1:12_20 Jdt_1:12_21 Jdt_1:12_22 Jdt_1:12_23 Jdt_1:12_24 Jdt_1:12_25 Jdt_1:12_26 Jdt_1:12_27 Jdt_1:12_28 Jdt_1:12_29 Jdt_1:12_30 Jdt_1:12_31 Jdt_1:12_32 Jdt_1:12_33 Jdt_1:12_34 Jdt_1:12_35 Jdt_1:12_36 Jdt_1:12_37 Jdt_1:12_38 Jdt_1:12_39 Jdt_1:12_40 Jdt_1:12_41 Jdt_1:12_42 Jdt_1:12_43 Jdt_1:12_44 Jdt_1:12_45 Jdt_1:12_46 Jdt_1:12_47 Jdt_1:12_48 Jdt_1:12_49 Jdt_1:12_50 Jdt_1:12_51 Jdt_1:12_52 Jdt_1:12_53 Jdt_1:12_54 Jdt_1:12_55 Jdt_1:12_56 Jdt_1:12_57 Jdt_1:12_58 Jdt_1:12_59 Jdt_1:12_60 Jdt_1:12_61 Jdt_1:12_62 Jdt_1:12_63
Jdt:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:13 καὶ παρετάξατο ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ πρὸς Αρφαξαδ βασιλέα ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑπτακαιδεκάτῳ καὶ ἐκραταιώθη ἐν τῷ πολέμῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέστρεψεν πᾶσαν τὴν δύναμιν Αρφαξαδ καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ
Jdt:1:13 Then he marched in battle array with his power against king Arphaxad in the seventeenth year, and he prevailed in his battle: for he overthrew all the power of Arphaxad, and all his horsemen, and all his chariots, (Judith 1:13 Brenton)
Jdt:1:13 Potem ze swymi siłami zbrojnymi stanął do walki przeciw królowi Arfaksadowi w siedemnastym roku, i zwyciężył go w walce, i rozgromił całe wojsko Arfaksada i całą jego konnicę, i wszystkie jego rydwany. (Jdt 1:13 BT_4)
Jdt:1:13 καὶ παρετάξατο ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ πρὸς Αρφαξαδ βασιλέα ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑπτακαιδεκάτῳ καὶ ἐκραταιώθη ἐν τῷ πολέμῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέστρεψεν πᾶσαν τὴν δύναμιν Αρφαξαδ καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ
Jdt:1:13 καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός Ἀρφαξάδ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἑπτα·και·δέκατος -η -ον [LXX] καί κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ Ἀρφαξάδ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:1:13 I też, nawet, mianowicie By mobilizować się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Arfaksad Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Siedemnasty I też, nawet, mianowicie By stawać się silnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność Arfaksad I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Koń On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wóz On/ona/to/to samo
Jdt:1:13 kai\ pareta/Xato e)n tE=| duna/mei au)tou= pro\s *arfaXad basile/a e)n tO=| e)/tei tO=| e(ptakaideka/tO| kai\ e)krataiO/TE e)n tO=| pole/mO| au)tou= kai\ a)ne/strePSen pa=san tE\n du/namin *arfaXad kai\ pa=san tE\n i(/ppon au)tou= kai\ pa/nta ta\ a(/rmata au)tou=
Jdt:1:13 kai paretaXato en tE dynamei autu pros arfaXad basilea en tO etei tO heptakaidekatO kai ekrataiOTE en tO polemO autu kai anestrePSen pasan tEn dynamin arfaXad kai pasan tEn hippon autu kai panta ta harmata autu
Jdt:1:13 C VAI_AMI3S P RA_DSF N3I_DSF RD_GSM P N_ASM N3V_ASM P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN C VCI_API3S P RA_DSM N2_DSM RD_GSM C VAI_AAI3S A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF N_GSM C A1S_ASF RA_ASF N2_ASF RD_GSM C A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GSM
Jdt:1:13 and also, even, namely to mobilize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) Arphaxad king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the seventeenth and also, even, namely to become strong in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the war [see polemic] he/she/it/same and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability Arphaxad and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the horse he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the chariot he/she/it/same
Jdt:1:13 and he/she/it-was-MOBILIZE-ed in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) Arphaxad (indecl) king (acc) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) seventeenth (dat) and he/she/it-was-BECOME STRONG-ed in/among/by (+dat) the (dat) war (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-UPSET-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) ability (acc) Arphaxad (indecl) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) horse (acc) him/it/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jdt:1:13 Jdt_1:13_1 Jdt_1:13_2 Jdt_1:13_3 Jdt_1:13_4 Jdt_1:13_5 Jdt_1:13_6 Jdt_1:13_7 Jdt_1:13_8 Jdt_1:13_9 Jdt_1:13_10 Jdt_1:13_11 Jdt_1:13_12 Jdt_1:13_13 Jdt_1:13_14 Jdt_1:13_15 Jdt_1:13_16 Jdt_1:13_17 Jdt_1:13_18 Jdt_1:13_19 Jdt_1:13_20 Jdt_1:13_21 Jdt_1:13_22 Jdt_1:13_23 Jdt_1:13_24 Jdt_1:13_25 Jdt_1:13_26 Jdt_1:13_27 Jdt_1:13_28 Jdt_1:13_29 Jdt_1:13_30 Jdt_1:13_31 Jdt_1:13_32 Jdt_1:13_33 Jdt_1:13_34 Jdt_1:13_35 Jdt_1:13_36
Jdt:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:14 καὶ ἐκυρίευσε τῶν πόλεων αὐτοῦ καὶ ἀφίκετο ἕως Ἐκβατάνων καὶ ἐκράτησε τῶν πύργων καὶ ἐπρονόμευσε τὰς πλατείας αὐτῆς καὶ τὸν κόσμον αὐτῆς ἔθηκεν εἰς ὄνειδος αὐτῆς
Jdt:1:14 And became lord of his cities, and came unto Ecbatane, and took the towers, and spoiled the streets thereof, and turned the beauty thereof into shame. (Judith 1:14 Brenton)
Jdt:1:14 Podbił też pod swoje panowanie jego miasta i doszedł aż do Ekbatany. Tam zdobył wieże, spustoszył place miasta, i okazałość jej zamienił w jej hańbę. (Jdt 1:14 BT_4)
Jdt:1:14 καὶ ἐκυρίευσε τῶν πόλεων αὐτοῦ καὶ ἀφίκετο ἕως Ἐκβατάνων καὶ ἐκράτησε τῶν πύργων καὶ ἐπρονόμευσε τὰς πλατείας αὐτῆς καὶ τὸν κόσμον αὐτῆς ἔθηκεν εἰς ὄνειδος αὐτῆς
Jdt:1:14 καί κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀφ·ικνέομαι (αφ+ικν(ε)-, αφ+ιξ-, 2nd αφ+ικ-, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) εἰς[1] ὄνειδο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:1:14 I też, nawet, mianowicie By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By sięgać Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Wieża I też, nawet, mianowicie Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Świat (wieczny świat) materialne królestwo On/ona/to/to samo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Do (+przyspieszenie) Gań On/ona/to/to samo
Jdt:1:14 kai\ e)kuri/euse tO=n po/leOn au)tou= kai\ a)fi/keto e(/Os *)ekbata/nOn kai\ e)kra/tEse tO=n pu/rgOn kai\ e)prono/meuse ta\s platei/as au)tE=s kai\ to\n ko/smon au)tE=s e)/TEken ei)s o)/neidos au)tE=s
Jdt:1:14 kai ekyrieuse tOn poleOn autu kai afiketo heOs ekbatanOn kai ekratEse tOn pyrgOn kai epronomeuse tas plateias autEs kai ton kosmon autEs eTEken eis oneidos autEs
Jdt:1:14 C VAI_AAI3S RA_GPF N3I_GPF RD_GSM C VBI_AMI3S P N_GP C VAI_AAI3S RA_GPM N2_GPM C VAI_AAI3S RA_APF A3U_APF RD_GSF C RA_ASM N2_ASM RD_GSF VAI_AAI3S P N3E_ASN RD_GSF
Jdt:1:14 and also, even, namely to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon the city he/she/it/same and also, even, namely to reach until; dawn ć and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the tower and also, even, namely ć the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide he/she/it/same and also, even, namely the world (secular world) material realm he/she/it/same to place lay, put, set, situate, station into (+acc) reproach he/she/it/same
Jdt:1:14 and he/she/it-BE-ed-LORD-OF/OVER the (gen) cities (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-REACH-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (gen) towers (gen) and   the (acc) broad (gen), broads (acc); wide ([Adj] acc, gen) her/it/same (gen) and the (acc) world (acc) her/it/same (gen) he/she/it-PLACE-ed into (+acc) reproach (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Jdt:1:14 Jdt_1:14_1 Jdt_1:14_2 Jdt_1:14_3 Jdt_1:14_4 Jdt_1:14_5 Jdt_1:14_6 Jdt_1:14_7 Jdt_1:14_8 Jdt_1:14_9 Jdt_1:14_10 Jdt_1:14_11 Jdt_1:14_12 Jdt_1:14_13 Jdt_1:14_14 Jdt_1:14_15 Jdt_1:14_16 Jdt_1:14_17 Jdt_1:14_18 Jdt_1:14_19 Jdt_1:14_20 Jdt_1:14_21 Jdt_1:14_22 Jdt_1:14_23 Jdt_1:14_24 Jdt_1:14_25 Jdt_1:14_26
Jdt:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:15 καὶ ἔλαβε τὸν Αρφαξαδ ἐν τοῖς ὄρεσι Ραγαυ καὶ κατηκόντισεν αὐτὸν ἐν ταῖς σιβύναις αὐτοῦ καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
Jdt:1:15 He took also Arphaxad in the mountains of Ragau, and smote him through with his darts, and destroyed him utterly that day. (Judith 1:15 Brenton)
Jdt:1:15 Samego Arfaksada ujął w górach Ragau i przeszył go swoimi strzałami, zadając mu ostateczną klęskę aż do dnia dzisiejszego. (Jdt 1:15 BT_4)
Jdt:1:15 καὶ ἔλαβε τὸν Αρφαξαδ ἐν τοῖς ὄρεσι Ραγαυ καὶ κατηκόντισεν αὐτὸν ἐν ταῖς σιβύναις αὐτοῦ καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
Jdt:1:15 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἀρφαξάδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ῥαγαύ, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Jdt:1:15 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Arfaksad W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Reu I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Aż; świtaj Dzień Tamto
Jdt:1:15 kai\ e)/labe to\n *arfaXad e)n toi=s o)/resi *ragau kai\ katEko/ntisen au)to\n e)n tai=s sibu/nais au)tou= kai\ e)XOle/Treusen au)to\n e(/Os tE=s E(me/ras e)kei/nEs.
Jdt:1:15 kai elabe ton arfaXad en tois oresi ragau kai katEkontisen auton en tais sibynais autu kai eXOleTreusen auton heOs tEs hEmeras ekeinEs.
Jdt:1:15 C VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM P RA_DPN N3E_DPN N_GS C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_DPF N1_DPF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Jdt:1:15 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Arphaxad in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount Reu and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same until; dawn the day that
Jdt:1:15 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) Arphaxad (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat) Reu (indecl) and   him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen) and he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed him/it/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) that (gen)
Jdt:1:15 Jdt_1:15_1 Jdt_1:15_2 Jdt_1:15_3 Jdt_1:15_4 Jdt_1:15_5 Jdt_1:15_6 Jdt_1:15_7 Jdt_1:15_8 Jdt_1:15_9 Jdt_1:15_10 Jdt_1:15_11 Jdt_1:15_12 Jdt_1:15_13 Jdt_1:15_14 Jdt_1:15_15 Jdt_1:15_16 Jdt_1:15_17 Jdt_1:15_18 Jdt_1:15_19 Jdt_1:15_20 Jdt_1:15_21 Jdt_1:15_22
Jdt:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:1:16 καὶ ἀνέστρεψεν μετ’ αὐτῶν αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ σύμμικτος αὐτοῦ, πλῆθος ἀνδρῶν πολεμιστῶν πολὺ σφόδρα, καὶ ἦν ἐκεῖ ῥᾳθυμῶν καὶ εὐωχούμενος αὐτὸς καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐφ’ ἡμέρας ἑκατὸν εἴκοσι.
Jdt:1:16 So he returned afterward to Nineve, both he and all his company of sundry nations being a very great multitude of men of war, and there he took his ease, and banqueted, both he and his army, an hundred and twenty days. (Judith 1:16 Brenton)
Jdt:1:16 I wrócił razem on sam i cała jego zgraja, bardzo wielkie mnóstwo wojowników. I pozostali tam, żyjąc beztrosko i ucztując, on sam i wojsko jego przez sto dwadzieścia dni. (Jdt 1:16 BT_4)
Jdt:1:16 καὶ ἀνέστρεψεν μετ’ αὐτῶν αὐτὸς καὶ πᾶς σύμμικτος αὐτοῦ, πλῆθος ἀνδρῶν πολεμιστῶν πολὺ σφόδρα, καὶ ἦν ἐκεῖ ῥᾳθυμῶν καὶ εὐωχούμενος αὐτὸς καὶ δύναμις αὐτοῦ ἐφ’ ἡμέρας ἑκατὸν εἴκοσι.
Jdt:1:16 καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό πλῆθο·ς, -ους, τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ   καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἡμέρα, -ας -ἡ ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι
Jdt:1:16 I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Los (mnóstwo ) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By być Tam I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zdolność On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Sto Ikona; dwadzieścia
Jdt:1:16 kai\ a)ne/strePSen met’ au)tO=n au)to\s kai\ pa=s o( su/mmiktos au)tou=, plE=Tos a)ndrO=n polemistO=n polu\ sfo/dra, kai\ E)=n e)kei= r(a|TumO=n kai\ eu)OCHou/menos au)to\s kai\ E( du/namis au)tou= e)f’ E(me/ras e(kato\n ei)/kosi.
Jdt:1:16 kai anestrePSen met’ autOn autos kai pas ho symmiktos autu, plETos andrOn polemistOn poly sfodra, kai En ekei raTymOn kai euOCHumenos autos kai hE dynamis autu ef’ hEmeras hekaton eikosi.
Jdt:1:16 C VAI_AAI3S P RD_GPM RD_NSM C A3_NSM RA_NSM A1B_NSM RD_GSM N3E_NSN N3_GPM N1_GPM A1P_NSN D C V9_IAI3S D V2_PAPNSM C V2_PMPNSM RD_NSM C RA_NSF N3I_NSF RD_GSM P N1A_APF M M
Jdt:1:16 and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same lot (multitude ) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć much vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to be there ć and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely the ability he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing day hundred icon; twenty
Jdt:1:16 and he/she/it-UPSET-ed after (+acc), with (+gen) them/same (gen) he/it/same (nom) and every (nom|voc) the (nom)   him/it/same (gen) lot (nom|acc|voc) men, husbands (gen)   much (nom|acc) vehement, and he/she/it-was there   and   he/it/same (nom) and the (nom) ability (nom) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) day (gen), days (acc) hundred icons (dat); twenty
Jdt:1:16 Jdt_1:16_1 Jdt_1:16_2 Jdt_1:16_3 Jdt_1:16_4 Jdt_1:16_5 Jdt_1:16_6 Jdt_1:16_7 Jdt_1:16_8 Jdt_1:16_9 Jdt_1:16_10 Jdt_1:16_11 Jdt_1:16_12 Jdt_1:16_13 Jdt_1:16_14 Jdt_1:16_15 Jdt_1:16_16 Jdt_1:16_17 Jdt_1:16_18 Jdt_1:16_19 Jdt_1:16_20 Jdt_1:16_21 Jdt_1:16_22 Jdt_1:16_23 Jdt_1:16_24 Jdt_1:16_25 Jdt_1:16_26 Jdt_1:16_27 Jdt_1:16_28 Jdt_1:16_29 Jdt_1:16_30
Jdt:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x