Jdt:5:1 καὶ ἀνηγγέλη Ολοφέρνῃ ἀρχιστρατήγῳ δυνάμεως Ασσουρ διότι οἱ υἱοὶ Ισραηλ παρεσκευάσαντο εἰς πόλεμον καὶ τὰς διόδους τῆς ὀρεινῆς συνέκλεισαν καὶ ἐτείχισαν πᾶσαν κορυφὴν ὄρους ὑψηλοῦ καὶ ἔθηκαν ἐν τοῖς πεδίοις σκάνδαλα.
Jdt:5:1 Then was it declared to Holofernes, the chief captain of the army of Assur, that the children of Israel had prepared for war, and had shut up the passages of the hill country, and had fortified all the tops of the high hills and had laid impediments in the champaign countries: (Judith 5:1 Brenton)
Jdt:5:1 I oznajmiono naczelnemu wodzowi sił zbrojnych asyryjskich, Holofernesowi, że Izraelici przygotowali się do wojny: zamknęli przełęcze górskie i umocnili wszystkie szczyty wysokich gór, a na równinach poustawiali przeszkody. (Jdt 5:1 BT_4)
Jdt:5:1 Καὶ ἀνηγγέλη Ολοφέρνῃ ἀρχιστρατήγῳ δυνάμεως Ασσουρ διότι οἱ υἱοὶ Ισραηλ παρεσκευάσαντο εἰς πόλεμον καὶ τὰς διόδους τῆς ὀρεινῆς συνέκλεισαν καὶ ἐτείχισαν πᾶσαν κορυφὴν ὄρους ὑψηλοῦ καὶ ἔθηκαν ἐν τοῖς πεδίοις σκάνδαλα.
Jdt:5:1 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-)     δύναμις, -εως, ἡ   δι·ότι ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) καί τειχίζω [LXX] (-, -, τειχι·σ-, -, τετειχισ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὑψηλός -ή -όν καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   σκάνδαλον, -ου, τό
Jdt:5:1 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Zdolność Z powodu tego: Tamto Syn Izrael By przygotowywać się Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie Górzysta górzysta okolica, pogórze By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Wchodź Podniesiony I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skandalu zapadka, młotek
Jdt:5:1 *kai\ a)nEgge/lE *olofe/rnE| a)rCHistratE/gO| duna/meOs *assour dio/ti oi( ui(oi\ *israEl pareskeua/santo ei)s po/lemon kai\ ta\s dio/dous tE=s o)reinE=s sune/kleisan kai\ e)tei/CHisan pa=san korufE\n o)/rous u(PSElou= kai\ e)/TEkan e)n toi=s pedi/ois ska/ndala.
Jdt:5:1 kai anEngelE olofernE arCHistratEgO dynameOs assur dioti hoi hyioi israEl pareskeuasanto eis polemon kai tas diodus tEs oreinEs synekleisan kai eteiCHisan pasan koryfEn orus hyPSElu kai eTEkan en tois pediois skandala.
Jdt:5:1 C VDI_API3S N1M_DSM N2_DSM N3I_GSF N_GS C RA_NPM N2_NPM N_GSM VAI_AMI3P P N2_ASM C RA_APF N2_APF RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3P C VAI_AAI3P A1S_ASF N1_ASF N3E_GSN A1_GSN C VAI_AAI3P P RA_DPN N2N_DPN N2N_APN
Jdt:5:1 and also, even, namely to proclaim proclaim, report ć ć ability ć because of this: that the son Israel to prepare into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely the ć the mountainous mountainous region, highland to lump together shut with, turn off, close down, cover over and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć mount elevated and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć scandal trigger, hammer
Jdt:5:1 and he/she/it-was-PROCLAIM-ed     ability (gen)   because of this: that the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) they-were-PREPARE-ed into (+acc) war (acc) and the (acc)   the (gen) mountainous ([Adj] gen) they-CLOSED-ed and they-???-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc)   mount (gen) elevated ([Adj] gen) and they-PLACE-ed in/among/by (+dat) the (dat)   scandals (nom|acc|voc)
Jdt:5:1 Jdt_5:1_1 Jdt_5:1_2 Jdt_5:1_3 Jdt_5:1_4 Jdt_5:1_5 Jdt_5:1_6 Jdt_5:1_7 Jdt_5:1_8 Jdt_5:1_9 Jdt_5:1_10 Jdt_5:1_11 Jdt_5:1_12 Jdt_5:1_13 Jdt_5:1_14 Jdt_5:1_15 Jdt_5:1_16 Jdt_5:1_17 Jdt_5:1_18 Jdt_5:1_19 Jdt_5:1_20 Jdt_5:1_21 Jdt_5:1_22 Jdt_5:1_23 Jdt_5:1_24 Jdt_5:1_25 Jdt_5:1_26 Jdt_5:1_27 Jdt_5:1_28 Jdt_5:1_29 Jdt_5:1_30 Jdt_5:1_31
Jdt:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:2 καὶ ὠργίσθη θυμῷ σφόδρα καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς ἄρχοντας Μωαβ καὶ τοὺς στρατηγοὺς Αμμων καὶ πάντας σατράπας τῆς παραλίας
Jdt:5:2 Wherewith he was very angry, and called all the princes of Moab, and the captains of Ammon, and all the governors of the sea coast, (Judith 5:2 Brenton)
Jdt:5:2 A on wpadł w gwałtowny gniew, zawołał wszystkich książąt Moabu i dowódców Ammona, i wszystkich satrapów wybrzeża. (Jdt 5:2 BT_4)
Jdt:5:2 καὶ ὠργίσθη θυμῷ σφόδρα καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς ἄρχοντας Μωαβ καὶ τοὺς στρατηγοὺς Αμμων καὶ πάντας σατράπας τῆς παραλίας
Jdt:5:2 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σφόδρα καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   καί ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) ἄμμος, -ου, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ὁ ἡ τό παρ·άλιος (-α) -ον
Jdt:5:2 I też, nawet, mianowicie By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie stategist Piasek I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brzeg morski
Jdt:5:2 kai\ O)rgi/sTE TumO=| sfo/dra kai\ e)ka/lesen pa/ntas tou\s a)/rCHontas *mOab kai\ tou\s stratEgou\s *ammOn kai\ pa/ntas satra/pas tE=s parali/as
Jdt:5:2 kai OrgisTE TymO sfodra kai ekalesen pantas tus arCHontas mOab kai tus stratEgus ammOn kai pantas satrapas tEs paralias
Jdt:5:2 C VSI_API3S N2_DSM D C VAI_AAI3S A3_APM RA_APM N3_APM N_GS C RA_APM N2_APM N_GS C A3_APM N1M_APM RA_GSF A1A_GSF
Jdt:5:2 and also, even, namely to make angry wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to call call every all, each, every, the whole of the ruler; to begin ć and also, even, namely the stategist sand and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć the seacoast
Jdt:5:2 and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY wrath (dat) vehement, and he/she/it-CALL-ed all (acc) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc)   and the (acc) stategists (acc) sands (gen) and all (acc)   the (gen) seacoast ([Adj] acc, gen)
Jdt:5:2 Jdt_5:2_1 Jdt_5:2_2 Jdt_5:2_3 Jdt_5:2_4 Jdt_5:2_5 Jdt_5:2_6 Jdt_5:2_7 Jdt_5:2_8 Jdt_5:2_9 Jdt_5:2_10 Jdt_5:2_11 Jdt_5:2_12 Jdt_5:2_13 Jdt_5:2_14 Jdt_5:2_15 Jdt_5:2_16 Jdt_5:2_17 Jdt_5:2_18 Jdt_5:2_19
Jdt:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:3 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἀναγγείλατε δή μοι, υἱοὶ Χανααν, τίς ὁ λαὸς οὗτος ὁ καθήμενος ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ τίνες ἃς κατοικοῦσιν πόλεις, καὶ τὸ πλῆθος τῆς δυνάμεως αὐτῶν, καὶ ἐν τίνι τὸ κράτος αὐτῶν καὶ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν, καὶ τίς ἀνέστηκεν ἐπ’ αὐτῶν βασιλεὺς ἡγούμενος στρατιᾶς αὐτῶν,
Jdt:5:3 And he said unto them, Tell me now, ye sons of Chanaan, who this people is, that dwelleth in the hill country, and what are the cities that they inhabit, and what is the multitude of their army, and wherein is their power and strength, and what king is set over them, or captain of their army; (Judith 5:3 Brenton)
Jdt:5:3 I przemówił do nich: «Synowie Kanaanu, odpowiedzcie mi, co to za naród mieszka w górach i co za miasta oni zamieszkują, jaka jest liczebność ich sił zbrojnych, w czym tkwi ich moc i siła? Kto stoi na ich czele jako król dowodzący ich wojskiem? (Jdt 5:3 BT_4)
Jdt:5:3 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἀναγγείλατε δή μοι, υἱοὶ Χανααν, τίς λαὸς οὗτος καθήμενος ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ τίνες ἃς κατοικοῦσιν πόλεις, καὶ τὸ πλῆθος τῆς δυνάμεως αὐτῶν, καὶ ἐν τίνι τὸ κράτος αὐτῶν καὶ ἰσχὺς αὐτῶν, καὶ τίς ἀνέστηκεν ἐπ’ αὐτῶν βασιλεὺς ἡγούμενος στρατιᾶς αὐτῶν,
Jdt:5:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Χαναάν, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅς ἥ ὅ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:5:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By ogłaszać ogłaszaj, informuj Naprawdę Ja Syn Kanaan Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Górzysta górzysta okolica, pogórze I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Kto/, który/, który By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Miasto I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) Zdolność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Król By uważać Armia On/ona/to/to samo
Jdt:5:3 kai\ ei)=pen au)toi=s *)anaggei/late dE/ moi, ui(oi\ *CHanaan, ti/s o( lao\s ou(=tos o( kaTE/menos e)n tE=| o)reinE=|, kai\ ti/nes a(/s katoikou=sin po/leis, kai\ to\ plE=Tos tE=s duna/meOs au)tO=n, kai\ e)n ti/ni to\ kra/tos au)tO=n kai\ E( i)sCHu\s au)tO=n, kai\ ti/s a)ne/stEken e)p’ au)tO=n basileu\s E(gou/menos stratia=s au)tO=n,
Jdt:5:3 kai eipen autois anangeilate dE moi, hyioi CHanaan, tis ho laos hutos ho kaTEmenos en tE oreinE, kai tines has katoikusin poleis, kai to plETos tEs dynameOs autOn, kai en tini to kratos autOn kai hE isCHys autOn, kai tis anestEken ep’ autOn basileus hEgumenos stratias autOn,
Jdt:5:3 C VBI_AAI3S RD_DPM VA_AAD2P x RP_DS N2_VPM N_GSM RI_NSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM RA_NSM V5_PMPNSM P RA_DSF N1_DSF C RI_NPF RR_APF V2_PAI3P N3I_NPF C RA_NSN N3E_NSN RA_GSF N3I_GSF RD_GPM C P RI_DSN RA_NSN N3E_NSN RD_GPM C RA_NSF N3_NSF RD_GPM C RI_NSM VXI_XAI3S P RD_GPM N3V_NSM V2_PMPNSM N1A_GSF RD_GPM
Jdt:5:3 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to proclaim proclaim, report indeed I son Canaan who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mountainous mountainous region, highland and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. who/whom/which to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) city and also, even, namely the lot (multitude ) the ability he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power he/she/it/same and also, even, namely the strength he/she/it/same and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to stand up put up, raise, resurrect upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same king to deem army he/she/it/same
Jdt:5:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) do-PROCLAIM-you(pl)! indeed me (dat) sons (nom|voc) Canaan (indecl) who/what/why (nom) the (nom) people (nom) this (nom) the (nom) while being-SIT-ed (nom) in/among/by (+dat) the (dat) mountainous ([Adj] dat) and who/what/why (nom) who/whom/which (acc) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) cities (acc, nom|voc) and the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) ability (gen) them/same (gen) and in/among/by (+dat) who/what/why (dat) the (nom|acc) sway (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom) strength (nom) them/same (gen) and who/what/why (nom) he/she/it-has-STand-ed-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) king (nom) while being-DEEM-ed (nom) army (gen), armies (acc) them/same (gen)
Jdt:5:3 Jdt_5:3_1 Jdt_5:3_2 Jdt_5:3_3 Jdt_5:3_4 Jdt_5:3_5 Jdt_5:3_6 Jdt_5:3_7 Jdt_5:3_8 Jdt_5:3_9 Jdt_5:3_10 Jdt_5:3_11 Jdt_5:3_12 Jdt_5:3_13 Jdt_5:3_14 Jdt_5:3_15 Jdt_5:3_16 Jdt_5:3_17 Jdt_5:3_18 Jdt_5:3_19 Jdt_5:3_20 Jdt_5:3_21 Jdt_5:3_22 Jdt_5:3_23 Jdt_5:3_24 Jdt_5:3_25 Jdt_5:3_26 Jdt_5:3_27 Jdt_5:3_28 Jdt_5:3_29 Jdt_5:3_30 Jdt_5:3_31 Jdt_5:3_32 Jdt_5:3_33 Jdt_5:3_34 Jdt_5:3_35 Jdt_5:3_36 Jdt_5:3_37 Jdt_5:3_38 Jdt_5:3_39 Jdt_5:3_40 Jdt_5:3_41 Jdt_5:3_42 Jdt_5:3_43 Jdt_5:3_44 Jdt_5:3_45 Jdt_5:3_46 Jdt_5:3_47
Jdt:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:4 καὶ διὰ τί κατενωτίσαντο τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἀπάντησίν μοι παρὰ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν δυσμαῖς. –
Jdt:5:4 And why have they determined not to come and meet me, more than all the inhabitants of the west. (Judith 5:4 Brenton)
Jdt:5:4 Dlaczego wzgardzili mną, nie wychodząc mi na spotkanie, inaczej niż wszyscy mieszkańcy Zachodu?» (Jdt 5:4 BT_4)
Jdt:5:4 καὶ διὰ τί κατενωτίσαντο τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἀπάντησίν μοι παρὰ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν δυσμαῖς.
Jdt:5:4 καί διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   ὁ ἡ τό μή   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν δυσμή, -ῆς, ἡ
Jdt:5:4 I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Nie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na zachód  
Jdt:5:4 kai\ dia\ ti/ katenOti/santo tou= mE\ e)lTei=n ei)s a)pa/ntEsi/n moi para\ pa/ntas tou\s katoikou=ntas e)n dusmai=s.
Jdt:5:4 kai dia ti katenOtisanto tu mE elTein eis apantEsin moi para pantas tus katoikuntas en dysmais.
Jdt:5:4 C P RI_ASN VAI_AAI3P RA_GSN D VB_AAN P N3I_ASF RP_DS P A3_APM RA_APM V2_PAPAPM P N1_DPF
Jdt:5:4 and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć the not to come into (+acc) meeting I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among west  
Jdt:5:4 and because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc)   the (gen) not to-COME into (+acc) meeting (acc) me (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) wests (dat)  
Jdt:5:4 Jdt_5:4_1 Jdt_5:4_2 Jdt_5:4_3 Jdt_5:4_4 Jdt_5:4_5 Jdt_5:4_6 Jdt_5:4_7 Jdt_5:4_8 Jdt_5:4_9 Jdt_5:4_10 Jdt_5:4_11 Jdt_5:4_12 Jdt_5:4_13 Jdt_5:4_14 Jdt_5:4_15 Jdt_5:4_16 Jdt_5:4_17
Jdt:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:5 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Αχιωρ ὁ ἡγούμενος πάντων υἱῶν Αμμων Ἀκουσάτω δὴ λόγον ὁ κύριός μου ἐκ στόματος τοῦ δούλου σου, καὶ ἀναγγελῶ σοι τὴν ἀλήθειαν περὶ τοῦ λαοῦ τούτου, ὃς κατοικεῖ τὴν ὀρεινὴν ταύτην, πλησίον σοῦ οἰκοῦντος, καὶ οὐκ ἐξελεύσεται ψεῦδος ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δούλου σου.
Jdt:5:5 Then said Achior, the captain of all the sons of Ammon, Let my lord now hear a word from the mouth of thy servant, and I will declare unto thee the truth concerning this people, which dwelleth near thee, and inhabiteth the hill countries: and there shall no lie come out of the mouth of thy servant. (Judith 5:5 Brenton)
Jdt:5:5 Na to odpowiedział Achior, wódz wszystkich Ammonitów: «Niechaj posłucha pan mój mowy z ust sługi swego, a opowiem ci prawdę o tym narodzie, który zamieszkuje te góry blisko ciebie. Nie wyjdzie z ust sługi twego żadne kłamstwo. (Jdt 5:5 BT_4)
Jdt:5:5 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Αχιωρ ἡγούμενος πάντων υἱῶν Αμμων Ἀκουσάτω δὴ λόγον κύριός μου ἐκ στόματος τοῦ δούλου σου, καὶ ἀναγγελῶ σοι τὴν ἀλήθειαν περὶ τοῦ λαοῦ τούτου, ὃς κατοικεῖ τὴν ὀρεινὴν ταύτην, πλησίον σοῦ οἰκοῦντος, καὶ οὐκ ἐξελεύσεται ψεῦδος ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δούλου σου.
Jdt:5:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ περί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ψεῦδο·ς, -ους, τό ἐκ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jdt:5:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By uważać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Piasek By słyszeć Naprawdę Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się PRAWDA Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Górzysta górzysta okolica, pogórze To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) By mieszkać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg)
Jdt:5:5 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *aCHiOr o( E(gou/menos pa/ntOn ui(O=n *ammOn *)akousa/tO dE\ lo/gon o( ku/rio/s mou e)k sto/matos tou= dou/lou sou, kai\ a)naggelO= soi tE\n a)lE/Teian peri\ tou= laou= tou/tou, o(\s katoikei= tE\n o)reinE\n tau/tEn, plEsi/on sou= oi)kou=ntos, kai\ ou)k e)Xeleu/setai PSeu=dos e)k tou= sto/matos tou= dou/lou sou.
Jdt:5:5 kai eipen pros auton aCHiOr ho hEgumenos pantOn hyiOn ammOn akusatO dE logon ho kyrios mu ek stomatos tu dulu su, kai anangelO soi tEn alETeian peri tu lau tutu, hos katoikei tEn oreinEn tautEn, plEsion su oikuntos, kai uk eXeleusetai PSeudos ek tu stomatos tu dulu su.
Jdt:5:5 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSM RA_NSM V2_PMPNSM A3_GPM N2_GPM N_GSM VA_AAD3S x N2_ASM RA_NSM N2_NSM RP_GS P N3M_GSN RA_GSM N2_GSM RP_GS C VF2_FAI1S RP_DS RA_ASF N1A_ASF P RA_GSM N2_GSM RD_GSM RR_NSM V2_PAI3S RA_ASF N1_ASF RD_ASF D RP_GS V2_PAPGSM C D VF_FMI3S N3E_NSN P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N2_GSM RP_GS
Jdt:5:5 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć the to deem every all, each, every, the whole of son sand to hear indeed word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) and also, even, namely to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub the truth about (+acc,+gen) the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the mountainous mountainous region, highland this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) to dwell and also, even, namely οὐχ before rough breathing to come out lie falsehood, untruth, false religion out of (+gen) ἐξ before vowels the mouth/maw stoma the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg)
Jdt:5:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   the (nom) while being-DEEM-ed (nom) all (gen) sons (gen) sands (gen) let-him/her/it-HEAR! indeed word (acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) out of (+gen) mouth/maw (gen) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-PROCLAIM, I-should-be-PROCLAIM-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) truth (acc) about (+acc,+gen) the (gen) people (gen) this (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, you(sg)-are-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical), be-you(sg)-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! the (acc) mountainous ([Adj] acc) this (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while DWELL-ing (gen) and not he/she/it-will-be-COME-ed-OUT lie (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jdt:5:5 Jdt_5:5_1 Jdt_5:5_2 Jdt_5:5_3 Jdt_5:5_4 Jdt_5:5_5 Jdt_5:5_6 Jdt_5:5_7 Jdt_5:5_8 Jdt_5:5_9 Jdt_5:5_10 Jdt_5:5_11 Jdt_5:5_12 Jdt_5:5_13 Jdt_5:5_14 Jdt_5:5_15 Jdt_5:5_16 Jdt_5:5_17 Jdt_5:5_18 Jdt_5:5_19 Jdt_5:5_20 Jdt_5:5_21 Jdt_5:5_22 Jdt_5:5_23 Jdt_5:5_24 Jdt_5:5_25 Jdt_5:5_26 Jdt_5:5_27 Jdt_5:5_28 Jdt_5:5_29 Jdt_5:5_30 Jdt_5:5_31 Jdt_5:5_32 Jdt_5:5_33 Jdt_5:5_34 Jdt_5:5_35 Jdt_5:5_36 Jdt_5:5_37 Jdt_5:5_38 Jdt_5:5_39 Jdt_5:5_40 Jdt_5:5_41 Jdt_5:5_42 Jdt_5:5_43 Jdt_5:5_44 Jdt_5:5_45 Jdt_5:5_46 Jdt_5:5_47 Jdt_5:5_48
Jdt:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:6 ὁ λαὸς οὗτός εἰσιν ἀπόγονοι Χαλδαίων.
Jdt:5:6 This people are descended of the Chaldeans: (Judith 5:6 Brenton)
Jdt:5:6 Naród ten to potomkowie Chaldejczyków. (Jdt 5:6 BT_4)
Jdt:5:6 λαὸς οὗτός εἰσιν ἀπόγονοι Χαλδαίων.
Jdt:5:6 ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   Χαλδαῖος, -ου, ὁ
Jdt:5:6 Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być Chaldejski
Jdt:5:6 o( lao\s ou(=to/s ei)sin a)po/gonoi *CHaldai/On.
Jdt:5:6 ho laos hutos eisin apogonoi CHaldaiOn.
Jdt:5:6 RA_NSM N2_NSM RD_NSM V9_PAI3P A1B_NPM N2_GPM
Jdt:5:6 the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be ć Chaldean
Jdt:5:6 the (nom) people (nom) this (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are   Chaldeans (gen)
Jdt:5:6 Jdt_5:6_1 Jdt_5:6_2 Jdt_5:6_3 Jdt_5:6_4 Jdt_5:6_5 Jdt_5:6_6
Jdt:5:6 x x x x x x
Jdt:5:7 καὶ παρῴκησαν τὸ πρότερον ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, ὅτι οὐκ ἐβουλήθησαν ἀκολουθῆσαι τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων αὐτῶν, οἳ ἐγένοντο ἐν γῇ Χαλδαίων·
Jdt:5:7 And they sojourned heretofore in Mesopotamia, because they would not follow the gods of their fathers, which were in the land of Chaldea. (Judith 5:7 Brenton)
Jdt:5:7 Najpierw byli przybyszami w Mezopotamii, ponieważ nie chcieli iść za bogami swoich przodków, którzy mieszkali w ziemi chaldejskiej. (Jdt 5:7 BT_4)
Jdt:5:7 καὶ παρῴκησαν τὸ πρότερον ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, ὅτι οὐκ ἐβουλήθησαν ἀκολουθῆσαι τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων αὐτῶν, οἳ ἐγένοντο ἐν γῇ Χαλδαίων·
Jdt:5:7 καί παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἐν ὁ ἡ τό Μεσοποταμία, -ας, ἡ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἀκολουθέω (ακολουθ(ε)-, ακολουθη·σ-, ακολουθη·σ-, ηκολουθη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαλδαῖος, -ου, ὁ
Jdt:5:7 I też, nawet, mianowicie By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Wcześniej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mezopotamia Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj By następować Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Chaldejski
Jdt:5:7 kai\ parO/|kEsan to\ pro/teron e)n tE=| *mesopotami/a|, o(/ti ou)k e)boulE/TEsan a)kolouTE=sai toi=s Teoi=s tO=n pate/rOn au)tO=n, oi(\ e)ge/nonto e)n gE=| *CHaldai/On·
Jdt:5:7 kai parOkEsan to proteron en tE mesopotamia, hoti uk ebulETEsan akoluTEsai tois Teois tOn paterOn autOn, hoi egenonto en gE CHaldaiOn·
Jdt:5:7 C VAI_AAI3P RA_ASN A1_ASN P RA_DSF N1A_DSF C D VCI_API3P VA_AAN RA_DPM N2_DPM RA_GPM N3R_GPM RD_GPM RR_NPM VBI_AMI3P P N1_DSF N2_GPM
Jdt:5:7 and also, even, namely to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) the earlier in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Mesopotamia because/that οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend to follow the god [see theology] the father he/she/it/same who/whom/which to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Chaldean
Jdt:5:7 and they-DWELL-ed--NEAR the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) Mesopotamia (dat) because/that not they-were-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-FOLLOW, be-you(sg)-FOLLOW-ed!, he/she/it-happens-to-FOLLOW (opt) the (dat) gods (dat) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) who/whom/which (nom) they-were-BECOME-ed in/among/by (+dat) earth/land (dat) Chaldeans (gen)
Jdt:5:7 Jdt_5:7_1 Jdt_5:7_2 Jdt_5:7_3 Jdt_5:7_4 Jdt_5:7_5 Jdt_5:7_6 Jdt_5:7_7 Jdt_5:7_8 Jdt_5:7_9 Jdt_5:7_10 Jdt_5:7_11 Jdt_5:7_12 Jdt_5:7_13 Jdt_5:7_14 Jdt_5:7_15 Jdt_5:7_16 Jdt_5:7_17 Jdt_5:7_18 Jdt_5:7_19 Jdt_5:7_20 Jdt_5:7_21
Jdt:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:8 καὶ ἐξέβησαν ἐξ ὁδοῦ τῶν γονέων αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, θεῷ ᾧ ἐπέγνωσαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῶν θεῶν αὐτῶν, καὶ ἔφυγον εἰς Μεσοποταμίαν καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς.
Jdt:5:8 For they left the way of their ancestors, and worshipped the God of heaven, the God whom they knew: so they cast them out from the face of their gods, and they fled into Mesopotamia, and sojourned there many days. (Judith 5:8 Brenton)
Jdt:5:8 Oni odstąpili od drogi swoich przodków i oddawali cześć Bogu nieba, Bogu, którego uznali. A gdy ich wypędzono sprzed oblicza bogów swoich, uciekli do Mezopotamii i mieszkali tam przez wiele dni. (Jdt 5:8 BT_4)
Jdt:5:8 καὶ ἐξέβησαν ἐξ ὁδοῦ τῶν γονέων αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, θεῷ ἐπέγνωσαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῶν θεῶν αὐτῶν, καὶ ἔφυγον εἰς Μεσοποταμίαν καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς.
Jdt:5:8 καί ἐκ·βαίνω (εκ+βαιν-, -, 2nd ath. εκ+β(η)-/ath. εκ+β(α)-, -, -, -) ἐκ ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό γονεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Μεσοποταμία, -ας, ἡ καί παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐκεῖ ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Jdt:5:8 I też, nawet, mianowicie By wychodzić (podchodź poza) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga Rodzic On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Bóg  Nieba/niebo Bóg  Kto/, który/, który By rozpoznawać wgląd, consciousnes I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Bóg ; bogini On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uciekać Do (+przyspieszenie) Mezopotamia I też, nawet, mianowicie By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Tam Dzień Dużo
Jdt:5:8 kai\ e)Xe/bEsan e)X o(dou= tO=n gone/On au)tO=n kai\ proseku/nEsan tO=| TeO=| tou= ou)ranou=, TeO=| O(=| e)pe/gnOsan, kai\ e)Xe/balon au)tou\s a)po\ prosO/pou tO=n TeO=n au)tO=n, kai\ e)/fugon ei)s *mesopotami/an kai\ parO/|kEsan e)kei= E(me/ras polla/s.
Jdt:5:8 kai eXebEsan eX hodu tOn goneOn autOn kai prosekynEsan tO TeO tu uranu, TeO hO epegnOsan, kai eXebalon autus apo prosOpu tOn TeOn autOn, kai efygon eis mesopotamian kai parOkEsan ekei hEmeras pollas.
Jdt:5:8 C VZI_AAI3P P N2_GSF RA_GPM N3V_GPM RD_GPM C VAI_AAI3P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM N2_DSM RR_DSM VZI_AAI3P C VBI_AAI3P RD_APM P N2N_GSN RA_GPM N2_GPM RD_GPM C VBI_AAI3P P N1A_ASF C VAI_AAI3P D N1A_APF A1_APF
Jdt:5:8 and also, even, namely to go out (come up out) out of (+gen) ἐξ before vowels way/road the parent he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the god [see theology] the sky/heaven god [see theology] who/whom/which to recognize insight, consciousnes and also, even, namely to disperse/extract he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the god [see theology]; goddess he/she/it/same and also, even, namely to flee into (+acc) Mesopotamia and also, even, namely to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) there day much
Jdt:5:8 and they-GO OUT-ed out of (+gen) way/road (gen) the (gen) parents (gen) them/same (gen) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE the (dat) god (dat) the (gen) sky/heaven (gen) god (dat) who/whom/which (dat) they-RECOGNIZE-ed and I-DISPERSE/EXTRACT-ed, they-DISPERSE/EXTRACT-ed them/same (acc) away from (+gen) face (gen) the (gen) gods (gen); goddesses (gen) them/same (gen) and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed into (+acc) Mesopotamia (acc) and they-DWELL-ed--NEAR there day (gen), days (acc) many (acc)
Jdt:5:8 Jdt_5:8_1 Jdt_5:8_2 Jdt_5:8_3 Jdt_5:8_4 Jdt_5:8_5 Jdt_5:8_6 Jdt_5:8_7 Jdt_5:8_8 Jdt_5:8_9 Jdt_5:8_10 Jdt_5:8_11 Jdt_5:8_12 Jdt_5:8_13 Jdt_5:8_14 Jdt_5:8_15 Jdt_5:8_16 Jdt_5:8_17 Jdt_5:8_18 Jdt_5:8_19 Jdt_5:8_20 Jdt_5:8_21 Jdt_5:8_22 Jdt_5:8_23 Jdt_5:8_24 Jdt_5:8_25 Jdt_5:8_26 Jdt_5:8_27 Jdt_5:8_28 Jdt_5:8_29 Jdt_5:8_30 Jdt_5:8_31 Jdt_5:8_32 Jdt_5:8_33
Jdt:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:9 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς αὐτῶν ἐξελθεῖν ἐκ τῆς παροικίας αὐτῶν καὶ πορευθῆναι εἰς γῆν Χανααν, καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ καὶ ἐπληθύνθησαν χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ καὶ ἐν κτήνεσιν πολλοῖς σφόδρα.
Jdt:5:9 Then their God commanded them to depart from the place where they sojourned, and to go into the land of Chanaan: where they dwelt, and were increased with gold and silver, and with very much cattle. (Judith 5:9 Brenton)
Jdt:5:9 A ich Bóg polecił im wyjść z tego miejsca zamieszkania i udać się do ziemi Kanaan. I osiedlili się tam, wzbogacili się w złoto, w srebro i w bardzo liczne trzody. (Jdt 5:9 BT_4)
Jdt:5:9 καὶ εἶπεν θεὸς αὐτῶν ἐξελθεῖν ἐκ τῆς παροικίας αὐτῶν καὶ πορευθῆναι εἰς γῆν Χανααν, καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ καὶ ἐπληθύνθησαν χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ καὶ ἐν κτήνεσιν πολλοῖς σφόδρα.
Jdt:5:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό παρ·οικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ἐν κτῆνο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα
Jdt:5:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bóg  On/ona/to/to samo By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nie należące od mieszkania blisko, przebywanie, tymczasowe miejsce zamieszkania w obcej ziemi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kanaan I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tam I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zwierzęcy (zwierzę) Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Jdt:5:9 kai\ ei)=pen o( Teo\s au)tO=n e)XelTei=n e)k tE=s paroiki/as au)tO=n kai\ poreuTE=nai ei)s gE=n *CHanaan, kai\ katO/|kEsan e)kei= kai\ e)plETu/nTEsan CHrusi/O| kai\ a)rguri/O| kai\ e)n ktE/nesin polloi=s sfo/dra.
Jdt:5:9 kai eipen ho Teos autOn eXelTein ek tEs paroikias autOn kai poreuTEnai eis gEn CHanaan, kai katOkEsan ekei kai eplETynTEsan CHrysiO kai argyriO kai en ktEnesin pollois sfodra.
Jdt:5:9 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM VB_AAN P RA_GSF N1A_GSF RD_GPM C VC_APN P N1_ASF N_GS C VAI_AAI3P D C VCI_API3P N2N_DSN C N2N_DSN C P N3E_DPN A1_DPN D
Jdt:5:9 and also, even, namely to say/tell the god [see theology] he/she/it/same to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the not belonging from dwelling near, a sojourning, a temporary residence in a foreign land he/she/it/same and also, even, namely to go into (+acc) earth/land Canaan and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there and also, even, namely to increase/multiply piece of gold and also, even, namely piece of silver and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Animal (beast) much vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Jdt:5:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) them/same (gen) to-COME-OUT out of (+gen) the (gen) not belonging from (gen), not belonging froms (acc) them/same (gen) and to-be-GO-ed into (+acc) earth/land (acc) Canaan (indecl) and they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN there and they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed piece of gold (dat) and piece of silver (dat) and in/among/by (+dat) Animals (dat) many (dat) vehement,
Jdt:5:9 Jdt_5:9_1 Jdt_5:9_2 Jdt_5:9_3 Jdt_5:9_4 Jdt_5:9_5 Jdt_5:9_6 Jdt_5:9_7 Jdt_5:9_8 Jdt_5:9_9 Jdt_5:9_10 Jdt_5:9_11 Jdt_5:9_12 Jdt_5:9_13 Jdt_5:9_14 Jdt_5:9_15 Jdt_5:9_16 Jdt_5:9_17 Jdt_5:9_18 Jdt_5:9_19 Jdt_5:9_20 Jdt_5:9_21 Jdt_5:9_22 Jdt_5:9_23 Jdt_5:9_24 Jdt_5:9_25 Jdt_5:9_26 Jdt_5:9_27 Jdt_5:9_28
Jdt:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:10 καὶ κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον, ἐκάλυψεν γὰρ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς Χανααν λιμός, καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ μέχρις οὗ διετράφησαν· καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς πλῆθος πολύ, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τοῦ γένους αὐτῶν.
Jdt:5:10 But when a famine covered all the land of Chanaan, they went down into Egypt, and sojourned there, while they were nourished, and became there a great multitude, so that one could not number their nation. (Judith 5:10 Brenton)
Jdt:5:10 Potem zstąpili do Egiptu, ponieważ głód zapanował w całej ziemi Kanaan. Tam byli przybyszami, jak długo byli żywieni. Tam też rozrośli się w wielkie mnóstwo i niezliczone było ich plemię. (Jdt 5:10 BT_4)
Jdt:5:10 καὶ κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον, ἐκάλυψεν γὰρ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς Χανααν λιμός, καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ μέχρις οὗ διετράφησαν· καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς πλῆθος πολύ, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τοῦ γένους αὐτῶν.
Jdt:5:10 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐκεῖ μέχρι/μέχρις οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκεῖ εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:5:10 I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Dla odtąd, jak Twarz Ziemi/ziemia Kanaan Głodu głód I też, nawet, mianowicie By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Tam Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tam Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Dużo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy On/ona/to/to samo
Jdt:5:10 kai\ kate/bEsan ei)s *ai)/gupton, e)ka/luPSen ga\r to\ pro/sOpon tE=s gE=s *CHanaan limo/s, kai\ parO/|kEsan e)kei= me/CHris ou(= dietra/fEsan· kai\ e)ge/nonto e)kei= ei)s plE=Tos polu/, kai\ ou)k E)=n a)riTmo\s tou= ge/nous au)tO=n.
Jdt:5:10 kai katebEsan eis aigypton, ekalyPSen gar to prosOpon tEs gEs CHanaan limos, kai parOkEsan ekei meCHris hu dietrafEsan· kai egenonto ekei eis plETos poly, kai uk En ariTmos tu genus autOn.
Jdt:5:10 C VZI_AAI3P P N2_ASF VAI_AAI3S x RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N1_GSF N_GS N2_NSM C VAI_AAI3P D P RR_GSM VDI_API3P C VBI_AMI3P D P N3E_ASN A1P_ASN C D V9_IAI3S N2_NSM RA_GSN N3E_GSN RD_GPM
Jdt:5:10 and also, even, namely to go down into (+acc) Egypt [country of] to cover cloak, veiled, muffled for since, as the face the earth/land Canaan famine hunger and also, even, namely to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) there until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ć and also, even, namely to become become, happen there into (+acc) lot (multitude ) much and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic] the race race, class, kind he/she/it/same
Jdt:5:10 and they-GO DOWN-ed into (+acc) Egypt (acc) he/she/it-COVER-ed for the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) Canaan (indecl) famine (nom) and they-DWELL-ed--NEAR there until where; who/whom/which (gen)   and they-were-BECOME-ed there into (+acc) lot (nom|acc|voc) much (nom|acc) and not he/she/it-was number (nom) the (gen) race (gen) them/same (gen)
Jdt:5:10 Jdt_5:10_1 Jdt_5:10_2 Jdt_5:10_3 Jdt_5:10_4 Jdt_5:10_5 Jdt_5:10_6 Jdt_5:10_7 Jdt_5:10_8 Jdt_5:10_9 Jdt_5:10_10 Jdt_5:10_11 Jdt_5:10_12 Jdt_5:10_13 Jdt_5:10_14 Jdt_5:10_15 Jdt_5:10_16 Jdt_5:10_17 Jdt_5:10_18 Jdt_5:10_19 Jdt_5:10_20 Jdt_5:10_21 Jdt_5:10_22 Jdt_5:10_23 Jdt_5:10_24 Jdt_5:10_25 Jdt_5:10_26 Jdt_5:10_27 Jdt_5:10_28 Jdt_5:10_29 Jdt_5:10_30 Jdt_5:10_31
Jdt:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:11 καὶ ἐπανέστη αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ κατεσοφίσατο αὐτοὺς ἐν πόνῳ καὶ πλίνθῳ, ἐταπείνωσαν αὐτοὺς καὶ ἔθεντο αὐτοὺς εἰς δούλους.
Jdt:5:11 Therefore the king of Egypt rose up against them, and dealt subtilly with them, and brought them low with labouring in brick, and made them slaves. (Judith 5:11 Brenton)
Jdt:5:11 Ale król egipski powstał przeciwko nim i podstępnie gnębił ich pracą przy cegłach. Uciskano ich i uczyniono ich niewolnikami. (Jdt 5:11 BT_4)
Jdt:5:11 καὶ ἐπανέστη αὐτοῖς βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ κατεσοφίσατο αὐτοὺς ἐν πόνῳ καὶ πλίνθῳ, ἐταπείνωσαν αὐτοὺς καὶ ἔθεντο αὐτοὺς εἰς δούλους.
Jdt:5:11 καί ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί κατα·σοφίζομαι (-, -, κατα+σοφι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόνος, -ου, ὁ καί   ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον
Jdt:5:11 I też, nawet, mianowicie By podnosić się/buntownika On/ona/to/to samo Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca I też, nawet, mianowicie Do niżej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Haruj jak niewolnik; niewolniczy
Jdt:5:11 kai\ e)pane/stE au)toi=s o( basileu\s *ai)gu/ptou kai\ katesofi/sato au)tou\s e)n po/nO| kai\ pli/nTO|, e)tapei/nOsan au)tou\s kai\ e)/Tento au)tou\s ei)s dou/lous.
Jdt:5:11 kai epanestE autois ho basileus aigyptu kai katesofisato autus en ponO kai plinTO, etapeinOsan autus kai eTento autus eis dulus.
Jdt:5:11 C VHI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N3V_NSM N2_GSF C VAI_AMI3S RD_APM P N2_DSM C N2_DSF VAI_AAI3P RD_APM C VEI_AMI3P RD_APM P N2_APM
Jdt:5:11 and also, even, namely to uprise/rebel he/she/it/same the king Egypt [country of] and also, even, namely to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among labor and also, even, namely ć to lower he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same into (+acc) slave; servile
Jdt:5:11 and he/she/it-UPRISE/REBEL-ed them/same (dat) the (nom) king (nom) Egypt (gen) and he/she/it-was-???-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) labor (dat) and   they-LOWER-ed them/same (acc) and they-were-PLACE-ed them/same (acc) into (+acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc)
Jdt:5:11 Jdt_5:11_1 Jdt_5:11_2 Jdt_5:11_3 Jdt_5:11_4 Jdt_5:11_5 Jdt_5:11_6 Jdt_5:11_7 Jdt_5:11_8 Jdt_5:11_9 Jdt_5:11_10 Jdt_5:11_11 Jdt_5:11_12 Jdt_5:11_13 Jdt_5:11_14 Jdt_5:11_15 Jdt_5:11_16 Jdt_5:11_17 Jdt_5:11_18 Jdt_5:11_19 Jdt_5:11_20
Jdt:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:12 καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν θεὸν αὐτῶν, καὶ ἐπάταξεν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰγύπτου πληγαῖς, ἐν αἷς οὐκ ἦν ἴασις· καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
Jdt:5:12 Then they cried unto their God, and he smote all the land of Egypt with incurable plagues: so the Egyptians cast them out of their sight. (Judith 5:12 Brenton)
Jdt:5:12 A oni wołali do swego Boga, a On poraził całą ziemię egipską plagami, na które nie było lekarstwa. I wyrzucili ich Egipcjanie od siebie. (Jdt 5:12 BT_4)
Jdt:5:12 καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν θεὸν αὐτῶν, καὶ ἐπάταξεν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰγύπτου πληγαῖς, ἐν αἷς οὐκ ἦν ἴασις· καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
Jdt:5:12 καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ πληγή, -ῆς, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἴασις, -εως, ἡ καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:5:12 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Uderzaj/plagę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Gojenie się I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo Egipski Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
Jdt:5:12 kai\ a)nebo/Esan pro\s to\n Teo\n au)tO=n, kai\ e)pa/taXen pa=san tE\n gE=n *ai)gu/ptou plEgai=s, e)n ai(=s ou)k E)=n i)/asis· kai\ e)Xe/balon au)tou\s oi( *ai)gu/ptioi a)po\ prosO/pou au)tO=n.
Jdt:5:12 kai aneboEsan pros ton Teon autOn, kai epataXen pasan tEn gEn aigyptu plEgais, en hais uk En iasis· kai eXebalon autus hoi aigyptioi apo prosOpu autOn.
Jdt:5:12 C VAI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM RD_GPM C VAI_AAI3S A1S_ASF RA_ASF N1_ASF N2_GSF N1_DPF P RR_DPF D V9_IAI3S N3I_NSF C VBI_AAI3P RD_APM RA_NPM N2_NPM P N2N_GSN RD_GPM
Jdt:5:12 and also, even, namely to cry out toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to smite every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land Egypt [country of] strike/plague in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which οὐχ before rough breathing to be healing and also, even, namely to disperse/extract he/she/it/same the Egyptian from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
Jdt:5:12 and they-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) them/same (gen) and he/she/it-SMITE-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) Egypt (gen) strikes/plagues (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) not he/she/it-was healing (nom) and I-DISPERSE/EXTRACT-ed, they-DISPERSE/EXTRACT-ed them/same (acc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) away from (+gen) face (gen) them/same (gen)
Jdt:5:12 Jdt_5:12_1 Jdt_5:12_2 Jdt_5:12_3 Jdt_5:12_4 Jdt_5:12_5 Jdt_5:12_6 Jdt_5:12_7 Jdt_5:12_8 Jdt_5:12_9 Jdt_5:12_10 Jdt_5:12_11 Jdt_5:12_12 Jdt_5:12_13 Jdt_5:12_14 Jdt_5:12_15 Jdt_5:12_16 Jdt_5:12_17 Jdt_5:12_18 Jdt_5:12_19 Jdt_5:12_20 Jdt_5:12_21 Jdt_5:12_22 Jdt_5:12_23 Jdt_5:12_24 Jdt_5:12_25 Jdt_5:12_26
Jdt:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:13 καὶ κατεξήρανεν ὁ θεὸς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ἔμπροσθεν αὐτῶν
Jdt:5:13 And God dried the Red sea before them, (Judith 5:13 Brenton)
Jdt:5:13 I wysuszył Bóg przed nimi Morze Czerwone, (Jdt 5:13 BT_4)
Jdt:5:13 καὶ κατεξήρανεν θεὸς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ἔμπροσθεν αὐτῶν
Jdt:5:13 καί   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐρυθρός -ά -όν θάλασσα, -ης, ἡ ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:5:13 I też, nawet, mianowicie Bóg  Czerwony (trzcina?) Morze Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo
Jdt:5:13 kai\ kateXE/ranen o( Teo\s tE\n e)ruTra\n Ta/lassan e)/mprosTen au)tO=n
Jdt:5:13 kai kateXEranen ho Teos tEn eryTran Talassan emprosTen autOn
Jdt:5:13 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASF A1A_ASF N1S_ASF P RD_GPM
Jdt:5:13 and also, even, namely ć the god [see theology] the red (reed?) sea before/in front of he/she/it/same
Jdt:5:13 and   the (nom) god (nom) the (acc) red ([Adj] acc) sea (acc) before/in front of them/same (gen)
Jdt:5:13 Jdt_5:13_1 Jdt_5:13_2 Jdt_5:13_3 Jdt_5:13_4 Jdt_5:13_5 Jdt_5:13_6 Jdt_5:13_7 Jdt_5:13_8 Jdt_5:13_9
Jdt:5:13 x x x x x x x x x
Jdt:5:14 καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν τοῦ Σινα καὶ Καδης Βαρνη· καὶ ἐξέβαλον πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ ἐρήμῳ
Jdt:5:14 And brought them to mount Sina, and Cades-Barne, and cast forth all that dwelt in the wilderness. (Judith 5:14 Brenton)
Jdt:5:14 i poprowadził ich drogą pod Synaj i do Kadesz-Barnea. A oni wypędzili wszystkich mieszkańców pustyni. (Jdt 5:14 BT_4)
Jdt:5:14 καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν τοῦ Σινα καὶ Καδης Βαρνη· καὶ ἐξέβαλον πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ ἐρήμῳ
Jdt:5:14 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό Σινᾶ καί     καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Jdt:5:14 I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga Synaj [góra z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
Jdt:5:14 kai\ E)/gagen au)tou\s ei)s o(do\n tou= *sina kai\ *kadEs *barnE· kai\ e)Xe/balon pa/ntas tou\s katoikou=ntas e)n tE=| e)rE/mO|
Jdt:5:14 kai Egagen autus eis hodon tu sina kai kadEs barnE· kai eXebalon pantas tus katoikuntas en tE erEmO
Jdt:5:14 C VBI_AAI3S RD_APM P N2_ASF RA_GS N_GS C N_GS N_GS C VBI_AAI3P A3_APM RA_APM V2_PAPAPM P RA_DSF N2_DSF
Jdt:5:14 and also, even, namely to lead he/she/it/same into (+acc) way/road the Sinai [mountain of] and also, even, namely ć ć and also, even, namely to disperse/extract every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness
Jdt:5:14 and he/she/it-LEAD-ed them/same (acc) into (+acc) way/road (acc) the (gen) Sinai (indecl) and     and I-DISPERSE/EXTRACT-ed, they-DISPERSE/EXTRACT-ed all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)
Jdt:5:14 Jdt_5:14_1 Jdt_5:14_2 Jdt_5:14_3 Jdt_5:14_4 Jdt_5:14_5 Jdt_5:14_6 Jdt_5:14_7 Jdt_5:14_8 Jdt_5:14_9 Jdt_5:14_10 Jdt_5:14_11 Jdt_5:14_12 Jdt_5:14_13 Jdt_5:14_14 Jdt_5:14_15 Jdt_5:14_16 Jdt_5:14_17 Jdt_5:14_18
Jdt:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:15 καὶ ᾤκησαν ἐν γῇ Αμορραίων καὶ πάντας τοὺς Εσεβωνίτας ἐξωλέθρευσαν ἐν τῇ ἰσχύι αὐτῶν. καὶ διαβάντες τὸν Ιορδάνην ἐκληρονόμησαν πᾶσαν τὴν ὀρεινὴν
Jdt:5:15 So they dwelt in the land of the Amorites, and they destroyed by their strength all them of Esebon, and passing over Jordan they possessed all the hill country. (Judith 5:15 Brenton)
Jdt:5:15 Sami osiedlili się w ziemi Amorytów i dzięki swej sile wytracili wszystkich Cheszbonitów. Potem przekroczyli Jordan i zawładnęli wszystkimi górami. (Jdt 5:15 BT_4)
Jdt:5:15 καὶ ᾤκησαν ἐν γῇ Αμορραίων καὶ πάντας τοὺς Εσεβωνίτας ἐξωλέθρευσαν ἐν τῇ ἰσχύι αὐτῶν. καὶ διαβάντες τὸν Ιορδάνην ἐκληρονόμησαν πᾶσαν τὴν ὀρεινὴν
Jdt:5:15 καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν
Jdt:5:15 I też, nawet, mianowicie By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przechodzić Jordan [rzeka z] By dziedziczyć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Górzysta górzysta okolica, pogórze
Jdt:5:15 kai\ O)/|kEsan e)n gE=| *amorrai/On kai\ pa/ntas tou\s *esebOni/tas e)XOle/Treusan e)n tE=| i)sCHu/i au)tO=n. kai\ diaba/ntes to\n *iorda/nEn e)klErono/mEsan pa=san tE\n o)reinE\n
Jdt:5:15 kai OkEsan en gE amorraiOn kai pantas tus esebOnitas eXOleTreusan en tE isCHyi autOn. kai diabantes ton iordanEn eklEronomEsan pasan tEn oreinEn
Jdt:5:15 C VAI_AAI3P P N1_DSF N2_GPM C A3_APM RA_APM N1M_APM VAI_AAI3P P RA_DSF N3U_DSF RD_GPM C VZ_AAPNPM RA_ASM N1M_ASM VAI_AAI3P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Jdt:5:15 and also, even, namely to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the strength he/she/it/same and also, even, namely to cross over the Jordan [river of] to inherit every all, each, every, the whole of; to sprinkle the mountainous mountainous region, highland
Jdt:5:15 and they-DWELL-ed in/among/by (+dat) earth/land (dat)   and all (acc) the (acc)   they-DESTROY UTTERLY-ed in/among/by (+dat) the (dat) strength (dat) them/same (gen) and upon CROSS-ing-OVER (nom|voc) the (acc) Jordan (acc) they-INHERIT-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) mountainous ([Adj] acc)
Jdt:5:15 Jdt_5:15_1 Jdt_5:15_2 Jdt_5:15_3 Jdt_5:15_4 Jdt_5:15_5 Jdt_5:15_6 Jdt_5:15_7 Jdt_5:15_8 Jdt_5:15_9 Jdt_5:15_10 Jdt_5:15_11 Jdt_5:15_12 Jdt_5:15_13 Jdt_5:15_14 Jdt_5:15_15 Jdt_5:15_16 Jdt_5:15_17 Jdt_5:15_18 Jdt_5:15_19 Jdt_5:15_20 Jdt_5:15_21 Jdt_5:15_22
Jdt:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:16 καὶ ἐξέβαλον ἐκ προσώπου αὐτῶν τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον καὶ τὸν Ιεβουσαῖον καὶ τὸν Συχεμ καὶ πάντας τοὺς Γεργεσαίους καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ ἡμέρας πολλάς.
Jdt:5:16 And they cast forth before them the Chanaanite, the Pherezite, the Jebusite, and the Sychemite, and all the Gergesites, and they dwelt in that country many days. (Judith 5:16 Brenton)
Jdt:5:16 Wypędzili od siebie Kananejczyków, Peryzzytów, Jebusytów i Sychemitów, a także wszystkich Girgaszytów i mieszkali tam przez wiele dni. (Jdt 5:16 BT_4)
Jdt:5:16 καὶ ἐξέβαλον ἐκ προσώπου αὐτῶν τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον καὶ τὸν Ιεβουσαῖον καὶ τὸν Συχεμ καὶ πάντας τοὺς Γεργεσαίους καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ ἡμέρας πολλάς.
Jdt:5:16 καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Συχέμ, ὁ and ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Jdt:5:16 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz On/ona/to/to samo Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Shechem I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dzień Dużo
Jdt:5:16 kai\ e)Xe/balon e)k prosO/pou au)tO=n to\n *CHananai=on kai\ to\n *fereDZai=on kai\ to\n *iebousai=on kai\ to\n *suCHem kai\ pa/ntas tou\s *gergesai/ous kai\ katO/|kEsan e)n au)tE=| E(me/ras polla/s.
Jdt:5:16 kai eXebalon ek prosOpu autOn ton CHananaion kai ton fereDZaion kai ton iebusaion kai ton syCHem kai pantas tus gergesaius kai katOkEsan en autE hEmeras pollas.
Jdt:5:16 C VBI_AAI3P P N2N_GSN RD_GPM RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N_ASM C A3_APM RA_APM N2_APM C VAI_AAI3P P RD_DSF N1A_APF A1_APF
Jdt:5:16 and also, even, namely to disperse/extract out of (+gen) ἐξ before vowels face he/she/it/same the Canaanite and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the Shechem and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same day much
Jdt:5:16 and I-DISPERSE/EXTRACT-ed, they-DISPERSE/EXTRACT-ed out of (+gen) face (gen) them/same (gen) the (acc) Canaanite ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc)   and the (acc)   and the (acc) Shechem (indecl) and all (acc) the (acc)   and they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) her/it/same (dat) day (gen), days (acc) many (acc)
Jdt:5:16 Jdt_5:16_1 Jdt_5:16_2 Jdt_5:16_3 Jdt_5:16_4 Jdt_5:16_5 Jdt_5:16_6 Jdt_5:16_7 Jdt_5:16_8 Jdt_5:16_9 Jdt_5:16_10 Jdt_5:16_11 Jdt_5:16_12 Jdt_5:16_13 Jdt_5:16_14 Jdt_5:16_15 Jdt_5:16_16 Jdt_5:16_17 Jdt_5:16_18 Jdt_5:16_19 Jdt_5:16_20 Jdt_5:16_21 Jdt_5:16_22 Jdt_5:16_23 Jdt_5:16_24 Jdt_5:16_25 Jdt_5:16_26
Jdt:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:17 καὶ ἕως οὐχ ἥμαρτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ αὐτῶν, ἦν μετ’ αὐτῶν τὰ ἀγαθά, ὅτι θεὸς μισῶν ἀδικίαν μετ’ αὐτῶν ἐστιν.
Jdt:5:17 And whilst they sinned not before their God, they prospered, because the God that hateth iniquity was with them. (Judith 5:17 Brenton)
Jdt:5:17 I dopóki nie grzeszyli wobec swego Boga, szczęście im sprzyjało, ponieważ z nimi jest Bóg, który nienawidzi zła. (Jdt 5:17 BT_4)
Jdt:5:17 καὶ ἕως οὐχ ἥμαρτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ αὐτῶν, ἦν μετ’ αὐτῶν τὰ ἀγαθά, ὅτι θεὸς μισῶν ἀδικίαν μετ’ αὐτῶν ἐστιν.
Jdt:5:17 καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅτι θεός, -οῦ, ὁ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jdt:5:17 I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj ??? Przed przydechem mocnym By grzeszyć W obecności z (+informacja); ??? Bóg  On/ona/to/to samo By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ponieważ/tamto Bóg  Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Zły uczynki Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być
Jdt:5:17 kai\ e(/Os ou)CH E(/marton e)nO/pion tou= Teou= au)tO=n, E)=n met’ au)tO=n ta\ a)gaTa/, o(/ti Teo\s misO=n a)diki/an met’ au)tO=n e)stin.
Jdt:5:17 kai heOs uCH hEmarton enOpion tu Teu autOn, En met’ autOn ta agaTa, hoti Teos misOn adikian met’ autOn estin.
Jdt:5:17 C C D VBI_AAI3P P RA_GSM N2_GSM RD_GPM V9_IAI3S P RD_GPM RA_NPN A1_NPN C N2_NSM V2_PAPNSM N1A_ASF P RD_GPM V9_PAI3S
Jdt:5:17 and also, even, namely until; dawn οὐχ before rough breathing to sin in the presence of (+gen); ??? the god [see theology] he/she/it/same to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the good inherently good, i.e. God-wrought. because/that god [see theology] to destest dislike, detest, hate, abominate wrongdoing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to be
Jdt:5:17 and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) not I-SIN-ed, they-SIN-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) them/same (gen) he/she/it-was after (+acc), with (+gen) them/same (gen) the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) because/that god (nom) while DESTEST-ing (nom) wrongdoing (acc) after (+acc), with (+gen) them/same (gen) he/she/it-is
Jdt:5:17 Jdt_5:17_1 Jdt_5:17_2 Jdt_5:17_3 Jdt_5:17_4 Jdt_5:17_5 Jdt_5:17_6 Jdt_5:17_7 Jdt_5:17_8 Jdt_5:17_9 Jdt_5:17_10 Jdt_5:17_11 Jdt_5:17_12 Jdt_5:17_13 Jdt_5:17_14 Jdt_5:17_15 Jdt_5:17_16 Jdt_5:17_17 Jdt_5:17_18 Jdt_5:17_19 Jdt_5:17_20
Jdt:5:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:18 ὅτε δὲ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, ἧς διέθετο αὐτοῖς, ἐξωλεθρεύθησαν ἐν πολλοῖς πολέμοις ἐπὶ πολὺ σφόδρα καὶ ᾐχμαλωτεύθησαν εἰς γῆν οὐκ ἰδίαν, καὶ ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ αὐτῶν ἐγενήθη εἰς ἔδαφος, καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐκρατήθησαν ὑπὸ τῶν ὑπεναντίων.
Jdt:5:18 But when they departed from the way which he appointed them, they were destroyed in many battles very sore, and were led captives into a land that was not their's, and the temple of their God was cast to the ground, and their cities were taken by the enemies. (Judith 5:18 Brenton)
Jdt:5:18 Lecz kiedy odstąpili od drogi, którą im przykazał, wtedy bardzo wielu ich wyginęło w licznych wojnach i uprowadzono ich do niewoli do obcej ziemi. Świątynię ich Boga zrównano z ziemią, a miasta ich zdobyli ich przeciwnicy. (Jdt 5:18 BT_4)
Jdt:5:18 ὅτε δὲ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, ἧς διέθετο αὐτοῖς, ἐξωλεθρεύθησαν ἐν πολλοῖς πολέμοις ἐπὶ πολὺ σφόδρα καὶ ᾐχμαλωτεύθησαν εἰς γῆν οὐκ ἰδίαν, καὶ ναὸς τοῦ θεοῦ αὐτῶν ἐγενήθη εἰς ἔδαφος, καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐκρατήθησαν ὑπὸ τῶν ὑπεναντίων.
Jdt:5:18 ὅτε δέ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐπί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα καί αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἴδιος -ία -ον καί ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ἔδαφο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον
Jdt:5:18 Kiedy zaś By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By robić konwencję On/ona/to/to samo By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By zdobywać Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym Własny prywatnie I też, nawet, mianowicie Świątynia {Skroń} Bóg  On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Zakładanie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi)
Jdt:5:18 o(/te de\ a)pe/stEsan a)po\ tE=s o(dou=, E(=s die/Teto au)toi=s, e)XOleTreu/TEsan e)n polloi=s pole/mois e)pi\ polu\ sfo/dra kai\ E)|CHmalOteu/TEsan ei)s gE=n ou)k i)di/an, kai\ o( nao\s tou= Teou= au)tO=n e)genE/TE ei)s e)/dafos, kai\ ai( po/leis au)tO=n e)kratE/TEsan u(po\ tO=n u(penanti/On.
Jdt:5:18 hote de apestEsan apo tEs hodu, hEs dieTeto autois, eXOleTreuTEsan en pollois polemois epi poly sfodra kai ECHmalOteuTEsan eis gEn uk idian, kai ho naos tu Teu autOn egenETE eis edafos, kai hai poleis autOn ekratETEsan hypo tOn hypenantiOn.
Jdt:5:18 D x VHI_AAI3P P RA_GSF N2_GSF RR_GSF VEI_AMI3S RD_DPM VCI_API3P P A1_DPM N2_DPM P A1P_ASN D C VCI_API3P P N1_ASF D A1A_ASF C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RD_GPM VCI_API3S P N3E_ASN C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM VCI_API3P P RA_GPM A1A_GPM
Jdt:5:18 when δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road who/whom/which to make covenant he/she/it/same to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much war [see polemic]; to fight war upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing much vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to capture into (+acc) earth/land οὐχ before rough breathing own privately and also, even, namely the temple the god [see theology] he/she/it/same to become become, happen into (+acc) foundation and also, even, namely the city he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the adversarial (set against, contrary, hostile)
Jdt:5:18 when Yet they-DISENGAGE-ed away from (+gen) the (gen) way/road (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed them/same (dat) they-were-DESTROY UTTERLY-ed in/among/by (+dat) many (dat) wars (dat); you(sg)-happen-to-be-FIGHT-ing (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) much (nom|acc) vehement, and they-were-CAPTURE-ed into (+acc) earth/land (acc) not own (acc) and the (nom) temple (nom) the (gen) god (gen) them/same (gen) he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) foundation (nom|acc|voc) and the (nom) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) they-were-SEIZE/GRAB-ed-HOLD under (+acc), by (+gen) the (gen) adversarial ([Adj] gen)
Jdt:5:18 Jdt_5:18_1 Jdt_5:18_2 Jdt_5:18_3 Jdt_5:18_4 Jdt_5:18_5 Jdt_5:18_6 Jdt_5:18_7 Jdt_5:18_8 Jdt_5:18_9 Jdt_5:18_10 Jdt_5:18_11 Jdt_5:18_12 Jdt_5:18_13 Jdt_5:18_14 Jdt_5:18_15 Jdt_5:18_16 Jdt_5:18_17 Jdt_5:18_18 Jdt_5:18_19 Jdt_5:18_20 Jdt_5:18_21 Jdt_5:18_22 Jdt_5:18_23 Jdt_5:18_24 Jdt_5:18_25 Jdt_5:18_26 Jdt_5:18_27 Jdt_5:18_28 Jdt_5:18_29 Jdt_5:18_30 Jdt_5:18_31 Jdt_5:18_32 Jdt_5:18_33 Jdt_5:18_34 Jdt_5:18_35 Jdt_5:18_36 Jdt_5:18_37 Jdt_5:18_38 Jdt_5:18_39
Jdt:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:19 καὶ νῦν ἐπιστρέψαντες ἐπὶ τὸν θεὸν αὐτῶν ἀνέβησαν ἐκ τῆς διασπορᾶς, οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ, καὶ κατέσχον τὴν Ιερουσαλημ, οὗ τὸ ἁγίασμα αὐτῶν, καὶ κατῳκίσθησαν ἐν τῇ ὀρεινῇ, ὅτι ἦν ἔρημος.
Jdt:5:19 But now are they returned to their God, and are come up from the places where they were scattered, and have possessed Jerusalem, where their sanctuary is, and are seated in the hill country; for it was desolate. (Judith 5:19 Brenton)
Jdt:5:19 Ale teraz nawrócili się znowu do Boga swego, przyszli z wygnania, gdzie byli rozproszeni, i zajęli Jerozolimę, w której znajduje się ich świątynia, i zajęli górską okolicę, ponieważ była bezludna. (Jdt 5:19 BT_4)
Jdt:5:19 καὶ νῦν ἐπιστρέψαντες ἐπὶ τὸν θεὸν αὐτῶν ἀνέβησαν ἐκ τῆς διασπορᾶς, οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ, καὶ κατέσχον τὴν Ιερουσαλημ, οὗ τὸ ἁγίασμα αὐτῶν, καὶ κατῳκίσθησαν ἐν τῇ ὀρεινῇ, ὅτι ἦν ἔρημος.
Jdt:5:19 καί νῦν ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό δια·σπορά, -ᾶς, ἡ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἐκεῖ καί κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔρημος -ον
Jdt:5:19 I też, nawet, mianowicie Teraz By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  On/ona/to/to samo By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami diaspora Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By rozpraszać się Tam I też, nawet, mianowicie By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Jerozolima [miasto z] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By osiedlać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Górzysta górzysta okolica, pogórze Ponieważ/tamto By być Odludzie
Jdt:5:19 kai\ nu=n e)pistre/PSantes e)pi\ to\n Teo\n au)tO=n a)ne/bEsan e)k tE=s diaspora=s, ou(= diespa/rEsan e)kei=, kai\ kate/sCHon tE\n *ierousalEm, ou(= to\ a(gi/asma au)tO=n, kai\ katO|ki/sTEsan e)n tE=| o)reinE=|, o(/ti E)=n e)/rEmos.
Jdt:5:19 kai nyn epistrePSantes epi ton Teon autOn anebEsan ek tEs diasporas, hu diesparEsan ekei, kai katesCHon tEn ierusalEm, hu to hagiasma autOn, kai katOkisTEsan en tE oreinE, hoti En erEmos.
Jdt:5:19 C D VA_AAPNPM P RA_ASM N2_ASM RD_GPM VZI_AAI3P P RA_GSF N1A_GSF D VDI_API3P D C VBI_AAI3P RA_ASF N_ASF D RA_NSN N3M_NSN RD_GPM C VSI_API3P P RA_DSF N1_DSF C V9_IAI3S N2_NSF
Jdt:5:19 and also, even, namely now to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology] he/she/it/same to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels the diaspora where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to scatter there and also, even, namely to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of the Jerusalem [city of] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the ć he/she/it/same and also, even, namely to domicile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mountainous mountainous region, highland because/that to be wilderness
Jdt:5:19 and now upon TURN-ing-AROUND (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) them/same (gen) they-ASCEND-ed out of (+gen) the (gen) diaspora (gen), diasporas (acc) where; who/whom/which (gen) they-were-SCATTER-ed there and I-HOLD FAST-ed, they-HOLD FAST-ed the (acc) Jerusalem (indecl) where; who/whom/which (gen) the (nom|acc)   them/same (gen) and they-were-DOMICILE-ed in/among/by (+dat) the (dat) mountainous ([Adj] dat) because/that he/she/it-was wilderness ([Adj] nom)
Jdt:5:19 Jdt_5:19_1 Jdt_5:19_2 Jdt_5:19_3 Jdt_5:19_4 Jdt_5:19_5 Jdt_5:19_6 Jdt_5:19_7 Jdt_5:19_8 Jdt_5:19_9 Jdt_5:19_10 Jdt_5:19_11 Jdt_5:19_12 Jdt_5:19_13 Jdt_5:19_14 Jdt_5:19_15 Jdt_5:19_16 Jdt_5:19_17 Jdt_5:19_18 Jdt_5:19_19 Jdt_5:19_20 Jdt_5:19_21 Jdt_5:19_22 Jdt_5:19_23 Jdt_5:19_24 Jdt_5:19_25 Jdt_5:19_26 Jdt_5:19_27 Jdt_5:19_28 Jdt_5:19_29 Jdt_5:19_30
Jdt:5:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:20 καὶ νῦν, δέσποτα κύριε, εἰ μὲν ἔστιν ἀγνόημα ἐν τῷ λαῷ τούτῳ καὶ ἁμαρτάνουσιν εἰς τὸν θεὸν αὐτῶν καὶ ἐπισκεψόμεθα ὅτι ἔστιν ἐν αὐτοῖς σκάνδαλον τοῦτο, καὶ ἀναβησόμεθα καὶ ἐκπολεμήσομεν αὐτούς·
Jdt:5:20 Now therefore, my lord and governor, if there be any error against this people, and they sin against their God, let us consider that this shall be their ruin, and let us go up, and we shall overcome them. (Judith 5:20 Brenton)
Jdt:5:20 A teraz, władco i panie, jeżeli jest w tym narodzie jakaś wina i jeśli zgrzeszą przeciw swemu Bogu, to my dostrzeżemy w nich tę przyczynę upadku, a wtedy wstąpimy na góry i będziemy walczyli z nimi. (Jdt 5:20 BT_4)
Jdt:5:20 καὶ νῦν, δέσποτα κύριε, εἰ μὲν ἔστιν ἀγνόημα ἐν τῷ λαῷ τούτῳ καὶ ἁμαρτάνουσιν εἰς τὸν θεὸν αὐτῶν καὶ ἐπισκεψόμεθα ὅτι ἔστιν ἐν αὐτοῖς σκάνδαλον τοῦτο, καὶ ἀναβησόμεθα καὶ ἐκπολεμήσομεν αὐτούς·
Jdt:5:20 καί νῦν δεσπότης, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ μέν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·γνόημα[τ], -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό σκάνδαλον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί   αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:5:20 I też, nawet, mianowicie Teraz Despota Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By być Źle zrozumiej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By grzeszyć Do (+przyspieszenie) Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Ponieważ/tamto By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Skandalu zapadka, młotek To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By podnosić I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Jdt:5:20 kai\ nu=n, de/spota ku/rie, ei) me\n e)/stin a)gno/Ema e)n tO=| laO=| tou/tO| kai\ a(marta/nousin ei)s to\n Teo\n au)tO=n kai\ e)piskePSo/meTa o(/ti e)/stin e)n au)toi=s ska/ndalon tou=to, kai\ a)nabEso/meTa kai\ e)kpolemE/somen au)tou/s·
Jdt:5:20 kai nyn, despota kyrie, ei men estin agnoEma en tO laO tutO kai hamartanusin eis ton Teon autOn kai episkePSomeTa hoti estin en autois skandalon tuto, kai anabEsomeTa kai ekpolemEsomen autus·
Jdt:5:20 C D N1M_VSM N2_VSM C x V9_PAI3S N3M_NSN P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C V1_PAI3P P RA_ASM N2_ASM RD_GPM C VF_FMI1P C V9_PAI3S P RD_DPM N2N_NSN RD_NSN C VF_FMI1P C VF_FAI1P RD_APM
Jdt:5:20 and also, even, namely now despot lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if indeed (yet, certainly, surely) to be mistake in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to sin into (+acc) the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to visit [see skeptical] because/that to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same scandal trigger, hammer this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to ascend and also, even, namely ć he/she/it/same
Jdt:5:20 and now despot (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) if indeed he/she/it-is mistake (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) this (dat) and they-are-SIN-ing, while SIN-ing (dat) into (+acc) the (acc) god (acc) them/same (gen) and we-will-be-VISIT-ed because/that he/she/it-is in/among/by (+dat) them/same (dat) scandal (nom|acc|voc) this (nom|acc) and we-will-be-ASCEND-ed and   them/same (acc)
Jdt:5:20 Jdt_5:20_1 Jdt_5:20_2 Jdt_5:20_3 Jdt_5:20_4 Jdt_5:20_5 Jdt_5:20_6 Jdt_5:20_7 Jdt_5:20_8 Jdt_5:20_9 Jdt_5:20_10 Jdt_5:20_11 Jdt_5:20_12 Jdt_5:20_13 Jdt_5:20_14 Jdt_5:20_15 Jdt_5:20_16 Jdt_5:20_17 Jdt_5:20_18 Jdt_5:20_19 Jdt_5:20_20 Jdt_5:20_21 Jdt_5:20_22 Jdt_5:20_23 Jdt_5:20_24 Jdt_5:20_25 Jdt_5:20_26 Jdt_5:20_27 Jdt_5:20_28 Jdt_5:20_29 Jdt_5:20_30 Jdt_5:20_31
Jdt:5:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:21 εἰ δ’ οὐκ ἔστιν ἀνομία ἐν τῷ ἔθνει αὐτῶν, παρελθέτω δὴ ὁ κύριός μου, μήποτε ὑπερασπίσῃ ὁ κύριος αὐτῶν καὶ ὁ θεὸς αὐτῶν ὑπὲρ αὐτῶν, καὶ ἐσόμεθα εἰς ὀνειδισμὸν ἐναντίον πάσης τῆς γῆς. –
Jdt:5:21 But if there be no iniquity in their nation, let my lord now pass by, lest their Lord defend them, and their God be for them, and we become a reproach before all the world. (Judith 5:21 Brenton)
Jdt:5:21 Jeśli jednak w tym narodzie nie ma nieprawości, to niechaj odstąpi pan mój od nich, by przypadkiem ich nie bronił Pan i Bóg ich i abyśmy się nie stali pośmiewiskiem wobec całej ziemi». (Jdt 5:21 BT_4)
Jdt:5:21 εἰ δ’ οὐκ ἔστιν ἀνομία ἐν τῷ ἔθνει αὐτῶν, παρελθέτω δὴ κύριός μου, μήποτε ὑπερασπίσῃ κύριος αὐτῶν καὶ θεὸς αὐτῶν ὑπὲρ αὐτῶν, καὶ ἐσόμεθα εἰς ὀνειδισμὸν ἐναντίον πάσης τῆς γῆς.
Jdt:5:21 εἰ δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη αὐτός αὐτή αὐτό παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δή ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μήποτε (μή ποτέ)   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   ὑπέρ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jdt:5:21 Jeżeli zaś ??? Przed przydechem mocnym By być Bezprawie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] On/ona/to/to samo By mijać mijaj, obok, albo przeszły Naprawdę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Nigdy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bóg  On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Obrażaj Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia  
Jdt:5:21 ei) d’ ou)k e)/stin a)nomi/a e)n tO=| e)/Tnei au)tO=n, parelTe/tO dE\ o( ku/rio/s mou, mE/pote u(peraspi/sE| o( ku/rios au)tO=n kai\ o( Teo\s au)tO=n u(pe\r au)tO=n, kai\ e)so/meTa ei)s o)neidismo\n e)nanti/on pa/sEs tE=s gE=s.
Jdt:5:21 ei d’ uk estin anomia en tO eTnei autOn, parelTetO dE ho kyrios mu, mEpote hyperaspisE ho kyrios autOn kai ho Teos autOn hyper autOn, kai esomeTa eis oneidismon enantion pasEs tEs gEs.
Jdt:5:21 C x D V9_PAI3S N1A_NSF P RA_DSN N3E_DSN RD_GPM VB_AAD3S x RA_NSM N2_NSM RP_GS D VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM C RA_NSM N2_NSM RD_GPM P RD_GPM C VF_FMI1P P N2_ASM P A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Jdt:5:21 if δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to be lawlessness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] he/she/it/same to pass by go by, beside, or past indeed the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I never ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely the god [see theology] he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) he/she/it/same and also, even, namely to be into (+acc) insult in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of the earth/land  
Jdt:5:21 if Yet not he/she/it-is lawlessness (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) nation (dat) them/same (gen) let-him/her/it-PASS BY! indeed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) never   the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) them/same (gen) and the (nom) god (nom) them/same (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) them/same (gen) and we-will-be into (+acc) insult (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) the (gen) earth/land (gen)  
Jdt:5:21 Jdt_5:21_1 Jdt_5:21_2 Jdt_5:21_3 Jdt_5:21_4 Jdt_5:21_5 Jdt_5:21_6 Jdt_5:21_7 Jdt_5:21_8 Jdt_5:21_9 Jdt_5:21_10 Jdt_5:21_11 Jdt_5:21_12 Jdt_5:21_13 Jdt_5:21_14 Jdt_5:21_15 Jdt_5:21_16 Jdt_5:21_17 Jdt_5:21_18 Jdt_5:21_19 Jdt_5:21_20 Jdt_5:21_21 Jdt_5:21_22 Jdt_5:21_23 Jdt_5:21_24 Jdt_5:21_25 Jdt_5:21_26 Jdt_5:21_27 Jdt_5:21_28 Jdt_5:21_29 Jdt_5:21_30 Jdt_5:21_31 Jdt_5:21_32 Jdt_5:21_33 Jdt_5:21_34
Jdt:5:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:22 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο Αχιωρ λαλῶν τοὺς λόγους τούτους, καὶ ἐγόγγυσεν πᾶς ὁ λαὸς ὁ κυκλῶν τὴν σκηνὴν καὶ περιεστώς, καὶ εἶπαν οἱ μεγιστᾶνες Ολοφέρνου καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν παραλίαν καὶ τὴν Μωαβ συγκόψαι αὐτόν
Jdt:5:22 And when Achior had finished these sayings, all the people standing round about the tent murmured, and the chief men of Holofernes, and all that dwelt by the sea side, and in Moab, spake that he should kill him. (Judith 5:22 Brenton)
Jdt:5:22 A kiedy Achior skończył mówić te słowa, szemrał cały lud otaczający namiot. Dostojnicy zaś Holofernesa i wszyscy zamieszkujący wybrzeże i ziemię Moabu powiedzieli, żeby posiekać go w kawałki. (Jdt 5:22 BT_4)
Jdt:5:22 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο Αχιωρ λαλῶν τοὺς λόγους τούτους, καὶ ἐγόγγυσεν πᾶς λαὸς κυκλῶν τὴν σκηνὴν καὶ περιεστώς, καὶ εἶπαν οἱ μεγιστᾶνες Ολοφέρνου καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν παραλίαν καὶ τὴν Μωαβ συγκόψαι αὐτόν
Jdt:5:22 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -)   λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί γογγύζω (γογγυζ-, γογγυ·σ-, γογγυ·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί περι·ΐστημι (ath. περι+ιστ(α)-/ath. περι+ιστ(η)-, περι+στη·σ-, περι+στη·σ- or 2nd ath. περι+στ(η)-/ath. περι+στ(α)-, περι+εστη·κ-/περι+εστ(α)·[κ]-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό παρ·άλιος (-α) -ον καί ὁ ἡ τό     αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:5:22 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By przestawać By mówić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By gderać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By stać dookoła I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Urzędnik mający władzę sędziowską I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Brzeg morski I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Jdt:5:22 kai\ e)ge/neto O(s e)pau/sato *aCHiOr lalO=n tou\s lo/gous tou/tous, kai\ e)go/ggusen pa=s o( lao\s o( kuklO=n tE\n skEnE\n kai\ periestO/s, kai\ ei)=pan oi( megista=nes *olofe/rnou kai\ pa/ntes oi( katoikou=ntes tE\n parali/an kai\ tE\n *mOab sugko/PSai au)to/n
Jdt:5:22 kai egeneto hOs epausato aCHiOr lalOn tus logus tutus, kai egongysen pas ho laos ho kyklOn tEn skEnEn kai periestOs, kai eipan hoi megistanes olofernu kai pantes hoi katoikuntes tEn paralian kai tEn mOab synkoPSai auton
Jdt:5:22 C VBI_AMI3S C VAI_AMI3S N_NSM V2_PAPNSM RA_APM N2_APM RD_APM C VAI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM V4_PAPNSM RA_ASF N1_ASF C VXI_XAPNSM C VAI_AAI3P RA_NPM N3N_NPM N1M_GSM C A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF A1A_ASF C RA_ASF N_ASF VA_AAN RD_ASM
Jdt:5:22 and also, even, namely to become become, happen as/like to cease ć to speak the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to grumble every all, each, every, the whole of the people the to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to stand around and also, even, namely to say/tell the magistrate ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the seacoast and also, even, namely the ć ć he/she/it/same
Jdt:5:22 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-was-CEASE-ed   while SPEAK-ing (nom) the (acc) words (acc) these (acc) and he/she/it-GRUMBLE-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom) while ENCIRCLE-ing (nom) the (acc) tent (acc) and having STand-ed-AROUND (nom) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) magistrates (nom|voc)   and all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (acc) seacoast ([Adj] acc) and the (acc)     him/it/same (acc)
Jdt:5:22 Jdt_5:22_1 Jdt_5:22_2 Jdt_5:22_3 Jdt_5:22_4 Jdt_5:22_5 Jdt_5:22_6 Jdt_5:22_7 Jdt_5:22_8 Jdt_5:22_9 Jdt_5:22_10 Jdt_5:22_11 Jdt_5:22_12 Jdt_5:22_13 Jdt_5:22_14 Jdt_5:22_15 Jdt_5:22_16 Jdt_5:22_17 Jdt_5:22_18 Jdt_5:22_19 Jdt_5:22_20 Jdt_5:22_21 Jdt_5:22_22 Jdt_5:22_23 Jdt_5:22_24 Jdt_5:22_25 Jdt_5:22_26 Jdt_5:22_27 Jdt_5:22_28 Jdt_5:22_29 Jdt_5:22_30 Jdt_5:22_31 Jdt_5:22_32 Jdt_5:22_33 Jdt_5:22_34 Jdt_5:22_35 Jdt_5:22_36
Jdt:5:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:23 Οὐ γὰρ φοβηθησόμεθα ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ, ἰδοὺ γὰρ λαὸς ἐν ᾧ οὐκ ἔστιν δύναμις οὐδὲ κράτος εἰς παράταξιν ἰσχυράν·
Jdt:5:23 For, say they, we will not be afraid of the face of the children of Israel: for, lo, it is a people that have no strength nor power for a strong battle (Judith 5:23 Brenton)
Jdt:5:23 «Czyż będziemy się bali synów Izraela? Przecież to naród, w którym nie ma ani siły, ani potęgi do poważnej walki. (Jdt 5:23 BT_4)
Jdt:5:23 Οὐ γὰρ φοβηθησόμεθα ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ, ἰδοὺ γὰρ λαὸς ἐν οὐκ ἔστιν δύναμις οὐδὲ κράτος εἰς παράταξιν ἰσχυράν·
Jdt:5:23 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δύναμις, -εως, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) κράτο·ς, -ους, τό εἰς[1]   ἰσχυρός -ά -όν
Jdt:5:23 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Zdolność ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną Do (+przyspieszenie) Potężny silny, potężny, silny,
Jdt:5:23 *ou) ga\r fobETEso/meTa a)po\ ui(O=n *israEl, i)dou\ ga\r lao\s e)n O(=| ou)k e)/stin du/namis ou)de\ kra/tos ei)s para/taXin i)sCHura/n·
Jdt:5:23 u gar fobETEsomeTa apo hyiOn israEl, idu gar laos en hO uk estin dynamis ude kratos eis parataXin isCHyran·
Jdt:5:23 D x VC_FPI1P P N2_GPM N_GSM I x N2_NSM P RR_DSM D V9_PAI3S N3I_NSF C N3E_NSN P N3I_ASF A1A_ASF
Jdt:5:23 οὐχ before rough breathing for since, as to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which οὐχ before rough breathing to be ability οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power into (+acc) ć mighty forceful, powerful, strong,
Jdt:5:23 not for we-will-be-FEAR-ed away from (+gen) sons (gen) Israel (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! for people (nom) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) not he/she/it-is ability (nom) neither/nor sway (nom|acc|voc) into (+acc)   mighty ([Adj] acc)
Jdt:5:23 Jdt_5:23_1 Jdt_5:23_2 Jdt_5:23_3 Jdt_5:23_4 Jdt_5:23_5 Jdt_5:23_6 Jdt_5:23_7 Jdt_5:23_8 Jdt_5:23_9 Jdt_5:23_10 Jdt_5:23_11 Jdt_5:23_12 Jdt_5:23_13 Jdt_5:23_14 Jdt_5:23_15 Jdt_5:23_16 Jdt_5:23_17 Jdt_5:23_18 Jdt_5:23_19
Jdt:5:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:5:24 διὸ δὴ ἀναβησόμεθα, καὶ ἔσονται εἰς κατάβρωσιν πάσης τῆς στρατιᾶς σου, δέσποτα Ολοφέρνη. –
Jdt:5:24 Now therefore, lord Holofernes, we will go up, and they shall be a prey to be devoured of all thine army. (Judith 5:24 Brenton)
Jdt:5:24 Dlatego wstąpmy na góry, a oni staną się pastwą całego twego wojska, o władco Holofernesie!» (Jdt 5:24 BT_4)
Jdt:5:24 διὸ δὴ ἀναβησόμεθα, καὶ ἔσονται εἰς κατάβρωσιν πάσης τῆς στρατιᾶς σου, δέσποτα Ολοφέρνη.
Jdt:5:24 διό (δι’ ὅ) δή ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1]   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δεσπότης, -ου, ὁ  
Jdt:5:24 Z powodu którego Naprawdę By podnosić I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Armia Ty; twój/twój(sg) Despota  
Jdt:5:24 dio\ dE\ a)nabEso/meTa, kai\ e)/sontai ei)s kata/brOsin pa/sEs tE=s stratia=s sou, de/spota *olofe/rnE.
Jdt:5:24 dio dE anabEsomeTa, kai esontai eis katabrOsin pasEs tEs stratias su, despota olofernE.
Jdt:5:24 C x VF_FMI1P C VF_FMI3P P N3I_ASF A1S_GSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS N1M_VSM N1M_VSM
Jdt:5:24 because of which indeed to ascend and also, even, namely to be into (+acc) ć every all, each, every, the whole of the army you; your/yours(sg) despot ć  
Jdt:5:24 because of which indeed we-will-be-ASCEND-ed and they-will-be into (+acc)   every (gen) the (gen) army (gen), armies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) despot (voc)    
Jdt:5:24 Jdt_5:24_1 Jdt_5:24_2 Jdt_5:24_3 Jdt_5:24_4 Jdt_5:24_5 Jdt_5:24_6 Jdt_5:24_7 Jdt_5:24_8 Jdt_5:24_9 Jdt_5:24_10 Jdt_5:24_11 Jdt_5:24_12 Jdt_5:24_13 Jdt_5:24_14
Jdt:5:24 x x x x x x x x x x x x x x