Jdt:7:1 Τῇ δὲ ἐπαύριον παρήγγειλεν Ολοφέρνης πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ καὶ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ, οἳ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν συμμαχίαν αὐτοῦ, ἀναζευγνύειν ἐπὶ Βαιτυλουα καὶ τὰς ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς προκαταλαμβάνεσθαι καὶ ποιεῖν πόλεμον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Jdt:7:1 The next day Holofernes commanded all his army, and all his people which were come to take his part, that they should remove their camp against Bethulia, to take aforehand the ascents of the hill country, and to make war against the children of Israel. (Judith 7:1 Brenton)
Jdt:7:1 Następnego dnia Holofernes wydał rozkaz całemu swojemu wojsku i wszystkim tym ludziom, którzy szli z nim jako sprzymierzeńcy, aby ruszyli na Betulię i wpierw obsadzili wejścia na górę, i rozpoczęli walkę z synami Izraela. (Jdt 7:1 BT_4)
Jdt:7:1 Τῇ δὲ ἐπαύριον παρήγγειλεν Ολοφέρνης πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ καὶ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ, οἳ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν συμμαχίαν αὐτοῦ, ἀναζευγνύειν ἐπὶ Βαιτυλουα καὶ τὰς ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς προκαταλαμβάνεσθαι καὶ ποιεῖν πόλεμον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Jdt:7:1 ὁ ἡ τό δέ ἐπ·αύριον παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό   ἐπί   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Jdt:7:1 zaś Jutro [z artykułem znaczy {ma na myśli} następny dzień] By rozkazywać dawaj zamówienia {rozkazy}, przepisywany, nauczaj, polecaj, napominaj, wezwij, zalecał Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Armia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Górzysta górzysta okolica, pogórze I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wojna [zobacz polemiczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Izrael
Jdt:7:1 *tE=| de\ e)pau/rion parE/ggeilen *olofe/rnEs pa/sE| tE=| stratia=| au)tou= kai\ panti\ tO=| laO=| au)tou=, oi(\ parege/nonto e)pi\ tE\n summaCHi/an au)tou=, a)naDZeugnu/ein e)pi\ *baituloua kai\ ta\s a)naba/seis tE=s o)reinE=s prokatalamba/nesTai kai\ poiei=n po/lemon pro\s tou\s ui(ou\s *israEl.
Jdt:7:1 tE de epaurion parEngeilen olofernEs pasE tE stratia autu kai panti tO laO autu, hoi paregenonto epi tEn symmaCHian autu, anaDZeugnyein epi baitylua kai tas anabaseis tEs oreinEs prokatalambanesTai kai poiein polemon pros tus hyius israEl.
Jdt:7:1 RA_DSF x D VAI_AAI3S N1M_NSM A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_GSM C A3_DSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM RR_NPM VBI_AMI3P P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM V1_PAN P N_ASF C RA_APF N3I_APF RA_GSF N1_GSF V1_PMN C V2_PAN N2_ASM P RA_APM N2_APM N_GSM
Jdt:7:1 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] tomorrow [with article means the next day] to command give orders, prescribed, instruct, recommend, exhort, summon, enjoined ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the army he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same who/whom/which to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely the ć the mountainous mountainous region, highland ć and also, even, namely to do/make war [see polemic] toward (+acc,+gen,+dat) the son Israel
Jdt:7:1 the (dat) Yet tomorrow he/she/it-COMMand-ed   every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) army (dat) him/it/same (gen) and every (dat) the (dat) people (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (nom) they-were-COME-ed-INTO-BEING upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   him/it/same (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat)   and the (acc)   the (gen) mountainous ([Adj] gen)   and to-be-DO/MAKE-ing war (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Israel (indecl)
Jdt:7:1 Jdt_7:1_1 Jdt_7:1_2 Jdt_7:1_3 Jdt_7:1_4 Jdt_7:1_5 Jdt_7:1_6 Jdt_7:1_7 Jdt_7:1_8 Jdt_7:1_9 Jdt_7:1_10 Jdt_7:1_11 Jdt_7:1_12 Jdt_7:1_13 Jdt_7:1_14 Jdt_7:1_15 Jdt_7:1_16 Jdt_7:1_17 Jdt_7:1_18 Jdt_7:1_19 Jdt_7:1_20 Jdt_7:1_21 Jdt_7:1_22 Jdt_7:1_23 Jdt_7:1_24 Jdt_7:1_25 Jdt_7:1_26 Jdt_7:1_27 Jdt_7:1_28 Jdt_7:1_29 Jdt_7:1_30 Jdt_7:1_31 Jdt_7:1_32 Jdt_7:1_33 Jdt_7:1_34 Jdt_7:1_35 Jdt_7:1_36
Jdt:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:2 καὶ ἀνέζευξεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς αὐτῶν· καὶ ἡ δύναμις αὐτῶν ἀνδρῶν πολεμιστῶν χιλιάδες πεζῶν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα καὶ ἱππέων χιλιάδες δέκα δύο χωρὶς τῆς ἀποσκευῆς καὶ τῶν ἀνδρῶν, οἳ ἦσαν πεζοὶ ἐν αὐτοῖς, πλῆθος πολὺ σφόδρα.
Jdt:7:2 Then their strong men removed their camps in that day, and the army of the men of war was an hundred and seventy thousand footmen, and twelve thousand horsemen, beside the baggage, and other men that were afoot among them, a very great multitude. (Judith 7:2 Brenton)
Jdt:7:2 Tego dnia ruszyli wszyscy jego zbrojni ludzie. A jego siły zbrojne liczyły sto siedemdziesiąt tysięcy wojowników pieszych i dwanaście tysięcy konnych, oprócz taboru i ludzi pieszych, którzy szli z nimi - olbrzymie mnóstwo. (Jdt 7:2 BT_4)
Jdt:7:2 καὶ ἀνέζευξεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς αὐτῶν· καὶ δύναμις αὐτῶν ἀνδρῶν πολεμιστῶν χιλιάδες πεζῶν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα καὶ ἱππέων χιλιάδες δέκα δύο χωρὶς τῆς ἀποσκευῆς καὶ τῶν ἀνδρῶν, οἳ ἦσαν πεζοὶ ἐν αὐτοῖς, πλῆθος πολὺ σφόδρα.
Jdt:7:2 καί   ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ πεζός -ή -όν ἑκατόν ἑβδομή·κοντα καί ἱππεύς, -έως, ὁ χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο χωρίς ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πεζός -ή -όν ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πλῆθο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα
Jdt:7:2 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zdolność On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kilo [jednostka tysiąc] Chodzenie lądem Sto Siedemdziesiąt I też, nawet, mianowicie Jeździec Kilo [jednostka tysiąc] Dziesięć Dwa Oprócz bez, w oddaleniu, na boku, oddzielnie I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By być Chodzenie lądem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Los (mnóstwo ) Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Jdt:7:2 kai\ a)ne/DZeuXen e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| pa=s a)nE\r dunato\s au)tO=n· kai\ E( du/namis au)tO=n a)ndrO=n polemistO=n CHilia/des peDZO=n e(kato\n e(bdomE/konta kai\ i(ppe/On CHilia/des de/ka du/o CHOri\s tE=s a)poskeuE=s kai\ tO=n a)ndrO=n, oi(\ E)=san peDZoi\ e)n au)toi=s, plE=Tos polu\ sfo/dra.
Jdt:7:2 kai aneDZeuXen en tE hEmera ekeinE pas anEr dynatos autOn· kai hE dynamis autOn andrOn polemistOn CHiliades peDZOn hekaton hebdomEkonta kai hippeOn CHiliades deka dyo CHOris tEs aposkeuEs kai tOn andrOn, hoi Esan peDZoi en autois, plETos poly sfodra.
Jdt:7:2 C VAI_AAI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF A3_NSM N3_NSM A1_NSM RD_GPM C RA_NSF N3I_NSF RD_GPM N3_GPM N1_GPM N3D_NPF A1_GPM M M C N3V_GPM N3D_NPF M M P RA_GSF N1_GSF C RA_GPM N3_GPM RR_NPM V9_IAI3P A1_NPM P RD_DPM N3E_NSN A1P_NSN D
Jdt:7:2 and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable he/she/it/same and also, even, namely the ability he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć kilo [unit of one thousand] going by land hundred seventy and also, even, namely horseman kilo [unit of one thousand] ten two apart from without, asunder, apart, separately the ć and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to be going by land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same lot (multitude ) much vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Jdt:7:2 and   in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) every (nom|voc) man, husband (nom) capable ([Adj] nom) them/same (gen) and the (nom) ability (nom) them/same (gen) men, husbands (gen)   kilos (nom|voc) going by land ([Adj] gen) hundred seventy and horsemans (gen) kilos (nom|voc) ten two (nom, acc, gen) apart from the (gen)   and the (gen) men, husbands (gen) who/whom/which (nom) they-were going by land ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) them/same (dat) lot (nom|acc|voc) much (nom|acc) vehement,
Jdt:7:2 Jdt_7:2_1 Jdt_7:2_2 Jdt_7:2_3 Jdt_7:2_4 Jdt_7:2_5 Jdt_7:2_6 Jdt_7:2_7 Jdt_7:2_8 Jdt_7:2_9 Jdt_7:2_10 Jdt_7:2_11 Jdt_7:2_12 Jdt_7:2_13 Jdt_7:2_14 Jdt_7:2_15 Jdt_7:2_16 Jdt_7:2_17 Jdt_7:2_18 Jdt_7:2_19 Jdt_7:2_20 Jdt_7:2_21 Jdt_7:2_22 Jdt_7:2_23 Jdt_7:2_24 Jdt_7:2_25 Jdt_7:2_26 Jdt_7:2_27 Jdt_7:2_28 Jdt_7:2_29 Jdt_7:2_30 Jdt_7:2_31 Jdt_7:2_32 Jdt_7:2_33 Jdt_7:2_34 Jdt_7:2_35 Jdt_7:2_36 Jdt_7:2_37 Jdt_7:2_38 Jdt_7:2_39
Jdt:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:3 καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ αὐλῶνι πλησίον Βαιτυλουα ἐπὶ τῆς πηγῆς καὶ παρέτειναν εἰς εὖρος ἐπὶ Δωθαιμ ἕως Βελβαιμ καὶ εἰς μῆκος ἀπὸ Βαιτυλουα ἕως Κυαμωνος, ἥ ἐστιν ἀπέναντι τοῦ Εσδρηλων.
Jdt:7:3 And they camped in the valley near unto Bethulia, by the fountain, and they spread themselves in breadth over Dothaim even to Belmaim, and in length from Bethulia unto Cynamon, which is over against Esdraelon. (Judith 7:3 Brenton)
Jdt:7:3 I rozbili obóz na równinie obok źródła przed Betulią, i zajęli obszar szeroki od Dotain aż po Belbaim, a długi od Betulii aż po Kyamon, które leży naprzeciw Ezdrelonu. (Jdt 7:3 BT_4)
Jdt:7:3 καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ αὐλῶνι πλησίον Βαιτυλουα ἐπὶ τῆς πηγῆς καὶ παρέτειναν εἰς εὖρος ἐπὶ Δωθαιμ ἕως Βελβαιμ καὶ εἰς μῆκος ἀπὸ Βαιτυλουα ἕως Κυαμωνος, ἐστιν ἀπέναντι τοῦ Εσδρηλων.
Jdt:7:3 καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX]   ἐπί ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ καί παρα·τείνω (παρα+τειν-, παρα+τεν(ε)·[σ]-, παρα+τειν·[σ]-, -, -, -) εἰς[1] εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ἐπί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί εἰς[1] μῆκο·ς, -ους, τό ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό  
Jdt:7:3 I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiosna {Sprężyna} I też, nawet, mianowicie Do ??? Do (+przyspieszenie) Znajduj szerokość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Długość Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Kto/, który/, który By być Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja)
Jdt:7:3 kai\ parene/balon e)n tO=| au)lO=ni plEsi/on *baituloua e)pi\ tE=s pEgE=s kai\ pare/teinan ei)s eu)=ros e)pi\ *dOTaim e(/Os *belbaim kai\ ei)s mE=kos a)po\ *baituloua e(/Os *kuamOnos, E(/ e)stin a)pe/nanti tou= *esdrElOn.
Jdt:7:3 kai parenebalon en tO aulOni plEsion baitylua epi tEs pEgEs kai pareteinan eis euros epi dOTaim heOs belbaim kai eis mEkos apo baitylua heOs kyamOnos, hE estin apenanti tu esdrElOn.
Jdt:7:3 C VBI_AAI3P P RA_DSM N3N_DSM P N_GSF P RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3P P N3E_ASN P N_GS P N_GS C P N3E_ASN P N_GSF P N_GS RR_NSF V9_PAI3S P RA_GSM N_GSM
Jdt:7:3 and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć neighbor one near, close to; near ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the spring and also, even, namely to ??? into (+acc) find width upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć until; dawn ć and also, even, namely into (+acc) length from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn ć who/whom/which to be opposite/in the presence of (+gen) the ć
Jdt:7:3 and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) the (dat)   neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) spring (gen) and they-???-ed into (+acc) find (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and into (+acc) length (nom|acc|voc) away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is opposite/in the presence of (+gen) the (gen)  
Jdt:7:3 Jdt_7:3_1 Jdt_7:3_2 Jdt_7:3_3 Jdt_7:3_4 Jdt_7:3_5 Jdt_7:3_6 Jdt_7:3_7 Jdt_7:3_8 Jdt_7:3_9 Jdt_7:3_10 Jdt_7:3_11 Jdt_7:3_12 Jdt_7:3_13 Jdt_7:3_14 Jdt_7:3_15 Jdt_7:3_16 Jdt_7:3_17 Jdt_7:3_18 Jdt_7:3_19 Jdt_7:3_20 Jdt_7:3_21 Jdt_7:3_22 Jdt_7:3_23 Jdt_7:3_24 Jdt_7:3_25 Jdt_7:3_26 Jdt_7:3_27 Jdt_7:3_28 Jdt_7:3_29 Jdt_7:3_30
Jdt:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:4 οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ, ὡς εἶδον αὐτῶν τὸ πλῆθος, ἐταράχθησαν σφόδρα καὶ εἶπαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Νῦν ἐκλείξουσιν οὗτοι τὸ πρόσωπον τῆς γῆς πάσης, καὶ οὔτε τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ οὔτε αἱ φάραγγες οὔτε οἱ βουνοὶ ὑποστήσονται τὸ βάρος αὐτῶν.
Jdt:7:4 Now the children of Israel, when they saw the multitude of them, were greatly troubled, and said every one to his neighbour, Now will these men lick up the face of the earth; for neither the high mountains, nor the valleys, nor the hills, are able to bear their weight. (Judith 7:4 Brenton)
Jdt:7:4 A kiedy synowie Izraela zobaczyli ich mnóstwo, przerazili się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Teraz oskubią oni całą powierzchnię ziemi, i ani wysokie góry, ani wąwozy, ani pagórki nie wstrzymają ich naporu». (Jdt 7:4 BT_4)
Jdt:7:4 οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ, ὡς εἶδον αὐτῶν τὸ πλῆθος, ἐταράχθησαν σφόδρα καὶ εἶπαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Νῦν ἐκλείξουσιν οὗτοι τὸ πρόσωπον τῆς γῆς πάσης, καὶ οὔτε τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ οὔτε αἱ φάραγγες οὔτε οἱ βουνοὶ ὑποστήσονται τὸ βάρος αὐτῶν.
Jdt:7:4 ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὡς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) σφόδρα καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό νῦν   οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό βάρο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:7:4 zaś Syn Izrael Jak/jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Los (mnóstwo ) By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Teraz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Twarz Ziemi/ziemia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Ani nie Wchodź Podniesiony Ani nie ??? Ani nie Wzgórze Do ??? Ciężar [zobacz barometryczny] On/ona/to/to samo
Jdt:7:4 oi( de\ ui(oi\ *israEl, O(s ei)=don au)tO=n to\ plE=Tos, e)tara/CHTEsan sfo/dra kai\ ei)=pan e(/kastos pro\s to\n plEsi/on au)tou= *nu=n e)klei/Xousin ou(=toi to\ pro/sOpon tE=s gE=s pa/sEs, kai\ ou)/te ta\ o)/rE ta\ u(PSEla\ ou)/te ai( fa/ragges ou)/te oi( bounoi\ u(postE/sontai to\ ba/ros au)tO=n.
Jdt:7:4 hoi de hyioi israEl, hOs eidon autOn to plETos, etaraCHTEsan sfodra kai eipan hekastos pros ton plEsion autu nyn ekleiXusin hutoi to prosOpon tEs gEs pasEs, kai ute ta orE ta hyPSEla ute hai faranges ute hoi bunoi hypostEsontai to baros autOn.
Jdt:7:4 RA_NPM x N2_NPM N_GSM C VBI_AAI3P RD_GPM RA_ASN N3E_ASN VQI_API3P D C VAI_AAI3P A1_NSM P RA_ASM D RD_GSM D VF_FAI3P RD_NPM RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N1_GSF A1S_GSF C C RA_NPN N3E_NPN RA_NPN A1_NPN C RA_NPF N3G_NPF C RA_NPM N2_NPM VF_FMI3P RA_ASN N3E_ASN RD_GPM
Jdt:7:4 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son Israel as/like to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the lot (multitude ) to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to say/tell each toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same now ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the face the earth/land every all, each, every, the whole of and also, even, namely nor not the mount the elevated nor not the ??? nor not the hill to ??? the burden [see barometric] he/she/it/same
Jdt:7:4 the (nom) Yet sons (nom|voc) Israel (indecl) as/like I-SEE-ed, they-SEE-ed them/same (gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) they-were-UNSETTLE-ed vehement, and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) each (of two) (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) now   these (nom) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) every (gen) and nor the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) nor the (nom) ???s (nom|voc) nor the (nom) hills (nom|voc) they-will-be-???-ed the (nom|acc) burden (nom|acc|voc) them/same (gen)
Jdt:7:4 Jdt_7:4_1 Jdt_7:4_2 Jdt_7:4_3 Jdt_7:4_4 Jdt_7:4_5 Jdt_7:4_6 Jdt_7:4_7 Jdt_7:4_8 Jdt_7:4_9 Jdt_7:4_10 Jdt_7:4_11 Jdt_7:4_12 Jdt_7:4_13 Jdt_7:4_14 Jdt_7:4_15 Jdt_7:4_16 Jdt_7:4_17 Jdt_7:4_18 Jdt_7:4_19 Jdt_7:4_20 Jdt_7:4_21 Jdt_7:4_22 Jdt_7:4_23 Jdt_7:4_24 Jdt_7:4_25 Jdt_7:4_26 Jdt_7:4_27 Jdt_7:4_28 Jdt_7:4_29 Jdt_7:4_30 Jdt_7:4_31 Jdt_7:4_32 Jdt_7:4_33 Jdt_7:4_34 Jdt_7:4_35 Jdt_7:4_36 Jdt_7:4_37 Jdt_7:4_38 Jdt_7:4_39 Jdt_7:4_40 Jdt_7:4_41 Jdt_7:4_42
Jdt:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:5 καὶ ἀναλαβόντες ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ αὐτῶν καὶ ἀνακαύσαντες πυρὰς ἐπὶ τοὺς πύργους αὐτῶν ἔμενον φυλάσσοντες ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην.
Jdt:7:5 Then every man took up his weapons of war, and when they had kindled fires upon their towers, they remained and watched all that night. (Judith 7:5 Brenton)
Jdt:7:5 Potem każdy wziął do ręki oręż wojenny i zapaliwszy ognie na swoich wieżach, trwali na straży przez całą ową noc. (Jdt 7:5 BT_4)
Jdt:7:5 καὶ ἀναλαβόντες ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ αὐτῶν καὶ ἀνακαύσαντες πυρὰς ἐπὶ τοὺς πύργους αὐτῶν ἔμενον φυλάσσοντες ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην.
Jdt:7:5 καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί   πυρά, -ᾶς, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Jdt:7:5 I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Każdy Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wieża On/ona/to/to samo By pozostawać (mieszkaj) By zabezpieczać się Cały Noc Tamto
Jdt:7:5 kai\ a)nalabo/ntes e(/kastos ta\ skeu/E ta\ polemika\ au)tO=n kai\ a)nakau/santes pura\s e)pi\ tou\s pu/rgous au)tO=n e)/menon fula/ssontes o(/lEn tE\n nu/kta e)kei/nEn.
Jdt:7:5 kai analabontes hekastos ta skeuE ta polemika autOn kai anakausantes pyras epi tus pyrgus autOn emenon fylassontes holEn tEn nykta ekeinEn.
Jdt:7:5 C VB_AAPNPM A1_NSM RA_APN N3_APN RA_APN A1_APN RD_GPM C VA_AAPNPM N3R_APF P RA_APM N2_APM RD_GPM V1I_IAI3P V1_PAPNPM A1_ASF RA_ASF N3_ASF RD_ASF
Jdt:7:5 and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand each the vessel; vessel hardware, utensils, implement the ć he/she/it/same and also, even, namely ć fire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tower he/she/it/same to remain (dwell) to guard whole the night that
Jdt:7:5 and upon TAKE UP-ing (nom|voc) each (of two) (nom) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc)   them/same (gen) and   fire (gen), fires (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) towers (acc) them/same (gen) I-was-REMAIN-ing, they-were-REMAIN-ing while GUARD-ing (nom|voc) whole (acc) the (acc) night (acc) that (acc)
Jdt:7:5 Jdt_7:5_1 Jdt_7:5_2 Jdt_7:5_3 Jdt_7:5_4 Jdt_7:5_5 Jdt_7:5_6 Jdt_7:5_7 Jdt_7:5_8 Jdt_7:5_9 Jdt_7:5_10 Jdt_7:5_11 Jdt_7:5_12 Jdt_7:5_13 Jdt_7:5_14 Jdt_7:5_15 Jdt_7:5_16 Jdt_7:5_17 Jdt_7:5_18 Jdt_7:5_19 Jdt_7:5_20 Jdt_7:5_21
Jdt:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:6 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ἐξήγαγεν Ολοφέρνης πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον τῶν υἱῶν Ισραηλ, οἳ ἦσαν ἐν Βαιτυλουα,
Jdt:7:6 But in the second day Holofernes brought forth all his horsemen in the sight of the children of Israel which were in Bethulia, (Judith 7:6 Brenton)
Jdt:7:6 A na drugi dzień Holofernes wyprowadził całą swoją konnicę przed oczy Izraelitów, którzy byli w Betulii. (Jdt 7:6 BT_4)
Jdt:7:6 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ἐξήγαγεν Ολοφέρνης πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον τῶν υἱῶν Ισραηλ, οἳ ἦσαν ἐν Βαιτυλουα,
Jdt:7:6 ὁ ἡ τό δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν  
Jdt:7:6 zaś Dzień Drugi By prowadzić poza Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Koń On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Syn Izrael Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Jdt:7:6 tE=| de\ E(me/ra| tE=| deute/ra| e)XE/gagen *olofe/rnEs pa=san tE\n i(/ppon au)tou= kata\ pro/sOpon tO=n ui(O=n *israEl, oi(\ E)=san e)n *baituloua,
Jdt:7:6 tE de hEmera tE deutera eXEgagen olofernEs pasan tEn hippon autu kata prosOpon tOn hyiOn israEl, hoi Esan en baitylua,
Jdt:7:6 RA_DSF x N1A_DSF RA_DSF A1A_DSF VBI_AAI3S N1M_NSM A1S_ASF RA_ASF N2_ASF RD_GSM P N2N_ASN RA_GPM N2_GPM N_GSM RR_NPM V9_IAI3P P N_DSF
Jdt:7:6 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day the second to lead out ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the horse he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the son Israel who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Jdt:7:6 the (dat) Yet day (dat) the (dat) second (dat) he/she/it-LEAD-ed-OUT   every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) horse (acc) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) who/whom/which (nom) they-were in/among/by (+dat)  
Jdt:7:6 Jdt_7:6_1 Jdt_7:6_2 Jdt_7:6_3 Jdt_7:6_4 Jdt_7:6_5 Jdt_7:6_6 Jdt_7:6_7 Jdt_7:6_8 Jdt_7:6_9 Jdt_7:6_10 Jdt_7:6_11 Jdt_7:6_12 Jdt_7:6_13 Jdt_7:6_14 Jdt_7:6_15 Jdt_7:6_16 Jdt_7:6_17 Jdt_7:6_18 Jdt_7:6_19 Jdt_7:6_20
Jdt:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:7 καὶ ἐπεσκέψατο τὰς ἀναβάσεις τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων ἐφώδευσεν καὶ προκατελάβετο αὐτὰς καὶ ἐπέστησεν αὐταῖς παρεμβολὰς ἀνδρῶν πολεμιστῶν, καὶ αὐτὸς ἀνέζευξεν εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ. –
Jdt:7:7 And viewed the passages up to the city, and came to the fountains of their waters, and took them, and set garrisons of men of war over them, and he himself removed toward his people. (Judith 7:7 Brenton)
Jdt:7:7 Zbadał wejścia do ich miasta, przepatrzył źródła wody i obsadził je, ustawiając nad nimi wartowników, sam zaś odszedł do swego wojska. (Jdt 7:7 BT_4)
Jdt:7:7 καὶ ἐπεσκέψατο τὰς ἀναβάσεις τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων ἐφώδευσεν καὶ προκατελάβετο αὐτὰς καὶ ἐπέστησεν αὐταῖς παρεμβολὰς ἀνδρῶν πολεμιστῶν, καὶ αὐτὸς ἀνέζευξεν εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Jdt:7:7 καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό   καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) αὐτός αὐτή αὐτό   παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί αὐτός αὐτή αὐτό   εἰς[1] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:7:7 I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wiosna {Sprężyna} Woda I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ulegać odroczeniu On/ona/to/to samo Obozu obóz, koszary, armia Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ludzie On/ona/to/to samo  
Jdt:7:7 kai\ e)peske/PSato ta\s a)naba/seis tE=s po/leOs au)tO=n kai\ ta\s pEga\s tO=n u(da/tOn e)fO/deusen kai\ prokatela/beto au)ta\s kai\ e)pe/stEsen au)tai=s parembola\s a)ndrO=n polemistO=n, kai\ au)to\s a)ne/DZeuXen ei)s to\n lao\n au)tou=.
Jdt:7:7 kai epeskePSato tas anabaseis tEs poleOs autOn kai tas pEgas tOn hydatOn efOdeusen kai prokatelabeto autas kai epestEsen autais parembolas andrOn polemistOn, kai autos aneDZeuXen eis ton laon autu.
Jdt:7:7 C VAI_AMI3S RA_APF N3I_APF RA_GSF N3I_GSF RD_GPM C RA_APF N1_APF RA_GPN N3T_GPN VAI_AAI3S C VBI_AMI3S RD_APF C VHI_AAI3S RD_DPF N1_APF N3_GPM N1_GPM C RD_NSM VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Jdt:7:7 and also, even, namely to visit [see skeptical] the ć the city he/she/it/same and also, even, namely the spring the water ć and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to stand over he/she/it/same camp camp, barracks, army man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely he/she/it/same ć into (+acc) the people he/she/it/same  
Jdt:7:7 and he/she/it-was-VISIT-ed the (acc)   the (gen) city (gen) them/same (gen) and the (acc) springs (acc) the (gen) waters (gen)   and   them/same (acc) and he/she/it-STand-ed-OVER them/same (dat) camps (acc) men, husbands (gen)   and he/it/same (nom)   into (+acc) the (acc) people (acc) him/it/same (gen)  
Jdt:7:7 Jdt_7:7_1 Jdt_7:7_2 Jdt_7:7_3 Jdt_7:7_4 Jdt_7:7_5 Jdt_7:7_6 Jdt_7:7_7 Jdt_7:7_8 Jdt_7:7_9 Jdt_7:7_10 Jdt_7:7_11 Jdt_7:7_12 Jdt_7:7_13 Jdt_7:7_14 Jdt_7:7_15 Jdt_7:7_16 Jdt_7:7_17 Jdt_7:7_18 Jdt_7:7_19 Jdt_7:7_20 Jdt_7:7_21 Jdt_7:7_22 Jdt_7:7_23 Jdt_7:7_24 Jdt_7:7_25 Jdt_7:7_26 Jdt_7:7_27 Jdt_7:7_28 Jdt_7:7_29 Jdt_7:7_30
Jdt:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:8 καὶ προσελθόντες αὐτῷ πάντες ἄρχοντες υἱῶν Ησαυ καὶ πάντες οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ Μωαβ καὶ οἱ στρατηγοὶ τῆς παραλίας εἶπαν
Jdt:7:8 Then came unto him all the chief of the children of Esau, and all the governors of the people of Moab, and the captains of the sea coast, and said, (Judith 7:8 Brenton)
Jdt:7:8 Potem przyszli do niego wszyscy zwierzchnicy synów Ezawa, przywódcy ludu moabskiego i dowódcy wybrzeża i powiedzieli: (Jdt 7:8 BT_4)
Jdt:7:8 καὶ προσελθόντες αὐτῷ πάντες ἄρχοντες υἱῶν Ησαυ καὶ πάντες οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ Μωαβ καὶ οἱ στρατηγοὶ τῆς παραλίας εἶπαν
Jdt:7:8 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἠσαῦ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ   καί ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) ὁ ἡ τό παρ·άλιος (-α) -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jdt:7:8 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Syn Ezaw I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By uważać Ludzie I też, nawet, mianowicie stategist Brzeg morski By mówić/opowiadaj
Jdt:7:8 kai\ proselTo/ntes au)tO=| pa/ntes a)/rCHontes ui(O=n *Esau kai\ pa/ntes oi( E(gou/menoi tou= laou= *mOab kai\ oi( stratEgoi\ tE=s parali/as ei)=pan
Jdt:7:8 kai proselTontes autO pantes arCHontes hyiOn Esau kai pantes hoi hEgumenoi tu lau mOab kai hoi stratEgoi tEs paralias eipan
Jdt:7:8 C VB_AAPNPM RD_DSM A3_NPM N3_NPM N2_GPM N_GSM C A3_NPM RA_NPM V2_PMPNPM RA_GSM N2_GSM N_GSF C RA_NPM N2_NPM RA_GSF A1A_GSF VAI_AAI3P
Jdt:7:8 and also, even, namely to approach he/she/it/same every all, each, every, the whole of ruler; to begin son Esau and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to deem the people ć and also, even, namely the stategist the seacoast to say/tell
Jdt:7:8 and upon APPROACH-ing (nom|voc) him/it/same (dat) all (nom|voc) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) sons (gen) Esau (indecl) and all (nom|voc) the (nom) while being-DEEM-ed (nom|voc) the (gen) people (gen)   and the (nom) stategists (nom|voc) the (gen) seacoast ([Adj] acc, gen) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc)
Jdt:7:8 Jdt_7:8_1 Jdt_7:8_2 Jdt_7:8_3 Jdt_7:8_4 Jdt_7:8_5 Jdt_7:8_6 Jdt_7:8_7 Jdt_7:8_8 Jdt_7:8_9 Jdt_7:8_10 Jdt_7:8_11 Jdt_7:8_12 Jdt_7:8_13 Jdt_7:8_14 Jdt_7:8_15 Jdt_7:8_16 Jdt_7:8_17 Jdt_7:8_18 Jdt_7:8_19 Jdt_7:8_20
Jdt:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:9 Ἀκουσάτω δὴ λόγον ὁ δεσπότης ἡμῶν, ἵνα μὴ γένηται θραῦσμα ἐν τῇ δυνάμει σου.
Jdt:7:9 Let our lord now hear a word, that there be not an overthrow in thine army. (Judith 7:9 Brenton)
Jdt:7:9 «Posłuchaj, władco nasz, rady, aby porażka nie spotkała twoich sił zbrojnych. (Jdt 7:9 BT_4)
Jdt:7:9 Ἀκουσάτω δὴ λόγον δεσπότης ἡμῶν, ἵνα μὴ γένηται θραῦσμα ἐν τῇ δυνάμει σου.
Jdt:7:9 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δεσπότης, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jdt:7:9 By słyszeć Naprawdę Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Despota Ja żeby / ażeby / bo Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ty; twój/twój(sg)
Jdt:7:9 *)akousa/tO dE\ lo/gon o( despo/tEs E(mO=n, i(/na mE\ ge/nEtai Trau=sma e)n tE=| duna/mei sou.
Jdt:7:9 akusatO dE logon ho despotEs hEmOn, hina mE genEtai Trausma en tE dynamei su.
Jdt:7:9 VA_AAD3S x N2_ASM RA_NSM N1M_NSM RP_GP C D VB_AMS3S N3M_NSN P RA_DSF N3I_DSF RP_GS
Jdt:7:9 to hear indeed word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the despot I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to become become, happen ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability you; your/yours(sg)
Jdt:7:9 let-him/her/it-HEAR! indeed word (acc) the (nom) despot (nom) us (gen) so that / in order to /because not he/she/it-should-be-BECOME-ed   in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jdt:7:9 Jdt_7:9_1 Jdt_7:9_2 Jdt_7:9_3 Jdt_7:9_4 Jdt_7:9_5 Jdt_7:9_6 Jdt_7:9_7 Jdt_7:9_8 Jdt_7:9_9 Jdt_7:9_10 Jdt_7:9_11 Jdt_7:9_12 Jdt_7:9_13 Jdt_7:9_14
Jdt:7:9 x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:10 ὁ γὰρ λαὸς οὗτος τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐ πέποιθαν ἐπὶ τοῖς δόρασιν αὐτῶν, ἀλλ’ ἐπὶ τοῖς ὕψεσι τῶν ὀρέων, ἐν οἷς αὐτοὶ ἐνοικοῦσιν ἐν αὐτοῖς· οὐ γάρ ἐστιν εὐχερὲς προσβῆναι ταῖς κορυφαῖς τῶν ὀρέων αὐτῶν.
Jdt:7:10 For this people of the children of Israel do not trust in their spears, but in the height of the mountains wherein they dwell, because it is not easy to come up to the tops of their mountains. (Judith 7:10 Brenton)
Jdt:7:10 Ten naród Izraelitów nie ufa swoim oszczepom, ale wysokościom gór, na których mieszka. Nie jest bowiem łatwo wejść na szczyty ich gór. (Jdt 7:10 BT_4)
Jdt:7:10 γὰρ λαὸς οὗτος τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐ πέποιθαν ἐπὶ τοῖς δόρασιν αὐτῶν, ἀλλ’ ἐπὶ τοῖς ὕψεσι τῶν ὀρέων, ἐν οἷς αὐτοὶ ἐνοικοῦσιν ἐν αὐτοῖς· οὐ γάρ ἐστιν εὐχερὲς προσβῆναι ταῖς κορυφαῖς τῶν ὀρέων αὐτῶν.
Jdt:7:10 ὁ ἡ τό γάρ λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά ἐπί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐν ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   προσ·βαίνω [LXX] (προσ+βαιν-, -, 2nd ath. προσ+β(η)-/ath. προσ+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:7:10 Dla odtąd, jak Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Izrael ??? Przed przydechem mocnym By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Włócznia On/ona/to/to samo Ale Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Wchodź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By mieszkać w W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być Do ??? Wchodź On/ona/to/to samo
Jdt:7:10 o( ga\r lao\s ou(=tos tO=n ui(O=n *israEl ou) pe/poiTan e)pi\ toi=s do/rasin au)tO=n, a)ll’ e)pi\ toi=s u(/PSesi tO=n o)re/On, e)n oi(=s au)toi\ e)noikou=sin e)n au)toi=s· ou) ga/r e)stin eu)CHere\s prosbE=nai tai=s korufai=s tO=n o)re/On au)tO=n.
Jdt:7:10 ho gar laos hutos tOn hyiOn israEl u pepoiTan epi tois dorasin autOn, all’ epi tois hyPSesi tOn oreOn, en hois autoi enoikusin en autois· u gar estin euCHeres prosbEnai tais koryfais tOn oreOn autOn.
Jdt:7:10 RA_NSM x N2_NSM RD_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM D VX_XAI3P P RA_DPN N3_DPN RD_GPM C P RA_DPN N3E_DPN RA_GPN N3E_GPN P RR_DPN RD_NPM V2_PAI3P P RD_DPN D x V9_PAI3S A3H_NSN VZ_AAN RA_DPF N1_DPF RA_GPN N3E_GPN RD_GPM
Jdt:7:10 the for since, as people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the son Israel οὐχ before rough breathing to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the spear he/she/it/same but upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the mount in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which he/she/it/same to dwell in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same οὐχ before rough breathing for since, as to be ć to ??? the ć the mount he/she/it/same
Jdt:7:10 the (nom) for people (nom) this (nom) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) not they-have-PERSUADE/CONVINCE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) spears (dat) them/same (gen) but upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) heights (dat) the (gen) mounts (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they/same (nom) they-are-DWELL-ing-IN, while DWELL-ing-IN (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat) not for he/she/it-is   to-??? the (dat)   the (gen) mounts (gen) them/same (gen)
Jdt:7:10 Jdt_7:10_1 Jdt_7:10_2 Jdt_7:10_3 Jdt_7:10_4 Jdt_7:10_5 Jdt_7:10_6 Jdt_7:10_7 Jdt_7:10_8 Jdt_7:10_9 Jdt_7:10_10 Jdt_7:10_11 Jdt_7:10_12 Jdt_7:10_13 Jdt_7:10_14 Jdt_7:10_15 Jdt_7:10_16 Jdt_7:10_17 Jdt_7:10_18 Jdt_7:10_19 Jdt_7:10_20 Jdt_7:10_21 Jdt_7:10_22 Jdt_7:10_23 Jdt_7:10_24 Jdt_7:10_25 Jdt_7:10_26 Jdt_7:10_27 Jdt_7:10_28 Jdt_7:10_29 Jdt_7:10_30 Jdt_7:10_31 Jdt_7:10_32 Jdt_7:10_33 Jdt_7:10_34 Jdt_7:10_35
Jdt:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:11 καὶ νῦν, δέσποτα, μὴ πολέμει πρὸς αὐτοὺς καθὼς γίνεται πόλεμος παρατάξεως, καὶ οὐ πεσεῖται ἐκ τοῦ λαοῦ σου ἀνὴρ εἷς.
Jdt:7:11 Now therefore, my lord, fight not against them in battle array, and there shall not so much as one man of thy people perish. (Judith 7:11 Brenton)
Jdt:7:11 Tak więc, o władco, nie walcz z nimi, jak się walczy w szyku bojowym, a wtedy ani jeden mąż nie zginie z twego ludu. (Jdt 7:11 BT_4)
Jdt:7:11 καὶ νῦν, δέσποτα, μὴ πολέμει πρὸς αὐτοὺς καθὼς γίνεται πόλεμος παρατάξεως, καὶ οὐ πεσεῖται ἐκ τοῦ λαοῦ σου ἀνὴρ εἷς.
Jdt:7:11 καί νῦν δεσπότης, -ου, ὁ μή πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Jdt:7:11 I też, nawet, mianowicie Teraz Despota Nie By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie Ty; twój/twój(sg) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden
Jdt:7:11 kai\ nu=n, de/spota, mE\ pole/mei pro\s au)tou\s kaTO\s gi/netai po/lemos parata/XeOs, kai\ ou) pesei=tai e)k tou= laou= sou a)nE\r ei(=s.
Jdt:7:11 kai nyn, despota, mE polemei pros autus kaTOs ginetai polemos parataXeOs, kai u peseitai ek tu lau su anEr heis.
Jdt:7:11 C D N1M_VSM D V2_PAD2S P RD_APM C V1_PMI3S N2_NSM N3I_GSF C D VF2_FMI3S P RA_GSM N2_GSM RP_GS N3_NSM N3N_NSM
Jdt:7:11 and also, even, namely now despot not to fight war toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] to become become, happen war [see polemic] ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. out of (+gen) ἐξ before vowels the people you; your/yours(sg) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one
Jdt:7:11 and now despot (voc) not he/she/it-is-FIGHT-ing, you(sg)-are-being-FIGHT-ed (classical), be-you(sg)-FIGHT-ing! toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) as accordingly he/she/it-is-being-BECOME-ed war (nom)   and not he/she/it-will-be-FALL-ed out of (+gen) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) man, husband (nom) one (nom)
Jdt:7:11 Jdt_7:11_1 Jdt_7:11_2 Jdt_7:11_3 Jdt_7:11_4 Jdt_7:11_5 Jdt_7:11_6 Jdt_7:11_7 Jdt_7:11_8 Jdt_7:11_9 Jdt_7:11_10 Jdt_7:11_11 Jdt_7:11_12 Jdt_7:11_13 Jdt_7:11_14 Jdt_7:11_15 Jdt_7:11_16 Jdt_7:11_17 Jdt_7:11_18 Jdt_7:11_19 Jdt_7:11_20
Jdt:7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:12 ἀνάμεινον ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς σου διαφυλάσσων πάντα ἄνδρα ἐκ τῆς δυνάμεώς σου, καὶ ἐπικρατησάτωσαν οἱ παῖδές σου τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος, ἣ ἐκπορεύεται ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ ὄρους,
Jdt:7:12 Remain in thy camp, and keep all the men of thine army, and let thy servants get into their hands the fountain of water, which issueth forth of the foot of the mountain: (Judith 7:12 Brenton)
Jdt:7:12 Zostań w swoim obozie i oszczędzaj każdego człowieka z twoich sił zbrojnych, a tylko słudzy twoi niech opanują źródło wody, które wypływa u podnóża góry. (Jdt 7:12 BT_4)
Jdt:7:12 ἀνάμεινον ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς σου διαφυλάσσων πάντα ἄνδρα ἐκ τῆς δυνάμεώς σου, καὶ ἐπικρατησάτωσαν οἱ παῖδές σου τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος, ἐκπορεύεται ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ ὄρους,
Jdt:7:12 ἀνα·μένω (ανα+μεν-, ανα+μεν(ε)·[σ]-, ανα+μειν·[σ]-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Jdt:7:12 Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obozu obóz, koszary, armia Ty; twój/twój(sg) By chronić ochraniacz, by konserwować Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zdolność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Wiosna {Sprężyna} Woda Kto/, który/, który By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Korzeń Wchodź
Jdt:7:12 a)na/meinon e)pi\ tE=s parembolE=s sou diafula/ssOn pa/nta a)/ndra e)k tE=s duna/meO/s sou, kai\ e)pikratEsa/tOsan oi( pai=de/s sou tE=s pEgE=s tou= u(/datos, E(\ e)kporeu/etai e)k tE=s r(i/DZEs tou= o)/rous,
Jdt:7:12 anameinon epi tEs parembolEs su diafylassOn panta andra ek tEs dynameOs su, kai epikratEsatOsan hoi paides su tEs pEgEs tu hydatos, hE ekporeuetai ek tEs riDZEs tu orus,
Jdt:7:12 VA_AAD2S P RA_GSF N1_GSF RP_GS V1_PAPNSM A3_ASM N3_ASM P RA_GSF N3I_GSF RP_GS C VA_AAD3P RA_NPM N3D_NPM RP_GS RA_GSF N1_GSF RA_GSN N3T_GSN RR_NSF V1_PMI3S P RA_GSF N1A_GSF RA_GSN N3E_GSN
Jdt:7:12 to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the camp camp, barracks, army you; your/yours(sg) to guard preserver, to conserve every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels the ability you; your/yours(sg) and also, even, namely ć the child/servant you; your/yours(sg) the spring the water who/whom/which to go out out of (+gen) ἐξ before vowels the root the mount
Jdt:7:12 do-???-you(sg)! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) camp (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while GUARD-ing (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) man, husband (acc) out of (+gen) the (gen) ability (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and   the (nom) children/servants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) spring (gen) the (gen) water (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is-being-GO-ed-OUT out of (+gen) the (gen) root (gen) the (gen) mount (gen)
Jdt:7:12 Jdt_7:12_1 Jdt_7:12_2 Jdt_7:12_3 Jdt_7:12_4 Jdt_7:12_5 Jdt_7:12_6 Jdt_7:12_7 Jdt_7:12_8 Jdt_7:12_9 Jdt_7:12_10 Jdt_7:12_11 Jdt_7:12_12 Jdt_7:12_13 Jdt_7:12_14 Jdt_7:12_15 Jdt_7:12_16 Jdt_7:12_17 Jdt_7:12_18 Jdt_7:12_19 Jdt_7:12_20 Jdt_7:12_21 Jdt_7:12_22 Jdt_7:12_23 Jdt_7:12_24 Jdt_7:12_25 Jdt_7:12_26 Jdt_7:12_27 Jdt_7:12_28
Jdt:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:13 διότι ἐκεῖθεν ὑδρεύονται πάντες οἱ κατοικοῦντες Βαιτυλουα, καὶ ἀνελεῖ αὐτοὺς ἡ δίψα, καὶ ἐκδώσουσι τὴν πόλιν αὐτῶν· καὶ ἡμεῖς καὶ ὁ λαὸς ἡμῶν ἀναβησόμεθα ἐπὶ τὰς πλησίον κορυφὰς τῶν ὀρέων καὶ παρεμβαλοῦμεν ἐπ’ αὐταῖς εἰς προφυλακὴν τοῦ μὴ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως ἄνδρα ἕνα.
Jdt:7:13 For all the inhabitants of Bethulia have their water thence; so shall thirst kill them, and they shall give up their city, and we and our people shall go up to the tops of the mountains that are near, and will camp upon them, to watch that none go out of the city. (Judith 7:13 Brenton)
Jdt:7:13 Stamtąd bowiem czerpią wodę wszyscy mieszkańcy Betulii. Zniszczy ich pragnienie i poddadzą swoje miasto. Wtedy my i lud nasz wstąpimy na pobliskie wierzchołki gór i rozbijemy na nich obóz, i pilnować będziemy, aby nie uszedł z miasta ani jeden mąż. (Jdt 7:13 BT_4)
Jdt:7:13 διότι ἐκεῖθεν ὑδρεύονται πάντες οἱ κατοικοῦντες Βαιτυλουα, καὶ ἀνελεῖ αὐτοὺς δίψα, καὶ ἐκδώσουσι τὴν πόλιν αὐτῶν· καὶ ἡμεῖς καὶ λαὸς ἡμῶν ἀναβησόμεθα ἐπὶ τὰς πλησίον κορυφὰς τῶν ὀρέων καὶ παρεμβαλοῦμεν ἐπ’ αὐταῖς εἰς προφυλακὴν τοῦ μὴ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως ἄνδρα ἕνα.
Jdt:7:13 δι·ότι ἐκεῖ·θεν   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   καί ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) καί ἐκ·δίδωμι (-, εκ+δω·σ-, 2nd ath. εκ+δ(ο)-/ath. εκ+δ(ω)-, -, εκ+δεδο-, εκ+δο·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX]   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ὁ ἡ τό μή ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Jdt:7:13 Z powodu tego: Tamto Stamtąd Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie By zabijać (zabijaj) On/ona/to/to samo By pragnąć I też, nawet, mianowicie By brać w dzierżawę dzierżawę, dzierżawę poza Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Wchodź I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Nie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden
Jdt:7:13 dio/ti e)kei=Ten u(dreu/ontai pa/ntes oi( katoikou=ntes *baituloua, kai\ a)nelei= au)tou\s E( di/PSa, kai\ e)kdO/sousi tE\n po/lin au)tO=n· kai\ E(mei=s kai\ o( lao\s E(mO=n a)nabEso/meTa e)pi\ ta\s plEsi/on korufa\s tO=n o)re/On kai\ parembalou=men e)p’ au)tai=s ei)s profulakE\n tou= mE\ e)XelTei=n e)k tE=s po/leOs a)/ndra e(/na.
Jdt:7:13 dioti ekeiTen hydreuontai pantes hoi katoikuntes baitylua, kai anelei autus hE diPSa, kai ekdOsusi tEn polin autOn· kai hEmeis kai ho laos hEmOn anabEsomeTa epi tas plEsion koryfas tOn oreOn kai parembalumen ep’ autais eis profylakEn tu mE eXelTein ek tEs poleOs andra hena.
Jdt:7:13 C D V1_PMI3P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM N_ASF C VF2_FAI3S RD_APM RA_NSF N1S_NSF C VF_FAI3P RA_ASF N3I_ASF RD_GPM C RP_NP C RA_NSM N2_NSM RP_GP VF_FMI1P P RA_APF D N1_APF RA_GPN N3E_GPN C VF2_FAI1P P RD_DPF P N1_ASF RA_GSN D VB_AAN P RA_GSF N3I_GSF N3_ASM A3_ASM
Jdt:7:13 because of this: that from there ć every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć and also, even, namely to kill (slay) he/she/it/same the to thirst and also, even, namely to lease lease, rent out the city he/she/it/same and also, even, namely I and also, even, namely the people I to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the neighbor one near, close to; near ć the mount and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) ć the not to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the city man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one
Jdt:7:13 because of this: that from there   all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc)   and he/she/it-will-KILL, you(sg)-will-be-KILL-ed (classical) them/same (acc) the (nom) be-you(sg)-THIRST-ing! and they-will-LEASE, going-to-LEASE (fut ptcp) (dat) the (acc) city (acc) them/same (gen) and we (nom) and the (nom) people (nom) us (gen) we-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc)   the (gen) mounts (gen) and we-will-ENCAMP upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) into (+acc)   the (gen) not to-COME-OUT out of (+gen) the (gen) city (gen) man, husband (acc) one (acc)
Jdt:7:13 Jdt_7:13_1 Jdt_7:13_2 Jdt_7:13_3 Jdt_7:13_4 Jdt_7:13_5 Jdt_7:13_6 Jdt_7:13_7 Jdt_7:13_8 Jdt_7:13_9 Jdt_7:13_10 Jdt_7:13_11 Jdt_7:13_12 Jdt_7:13_13 Jdt_7:13_14 Jdt_7:13_15 Jdt_7:13_16 Jdt_7:13_17 Jdt_7:13_18 Jdt_7:13_19 Jdt_7:13_20 Jdt_7:13_21 Jdt_7:13_22 Jdt_7:13_23 Jdt_7:13_24 Jdt_7:13_25 Jdt_7:13_26 Jdt_7:13_27 Jdt_7:13_28 Jdt_7:13_29 Jdt_7:13_30 Jdt_7:13_31 Jdt_7:13_32 Jdt_7:13_33 Jdt_7:13_34 Jdt_7:13_35 Jdt_7:13_36 Jdt_7:13_37 Jdt_7:13_38 Jdt_7:13_39 Jdt_7:13_40 Jdt_7:13_41 Jdt_7:13_42 Jdt_7:13_43 Jdt_7:13_44
Jdt:7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:14 καὶ τακήσονται ἐν τῷ λιμῷ αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ πρὶν ἐλθεῖν τὴν ῥομφαίαν ἐπ’ αὐτοὺς καταστρωθήσονται ἐν ταῖς πλατείαις τῆς οἰκήσεως αὐτῶν.
Jdt:7:14 So they and their wives and their children shall be consumed with fire, and before the sword come against them, they shall be overthrown in the streets where they dwell. (Judith 7:14 Brenton)
Jdt:7:14 I zginą od głodu, oni, ich żony i dzieci. A zanim dosięgnie ich miecz, już powaleni leżeć będą na ulicach miejsca ich zamieszkania. (Jdt 7:14 BT_4)
Jdt:7:14 καὶ τακήσονται ἐν τῷ λιμῷ αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ πρὶν ἐλθεῖν τὴν ῥομφαίαν ἐπ’ αὐτοὺς καταστρωθήσονται ἐν ταῖς πλατείαις τῆς οἰκήσεως αὐτῶν.
Jdt:7:14 καί τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό καί πρίν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κατα·στρώννυμι (κατα+στρωννυ-, -, κατα+στρω·σ-, -, -, κατα+στρω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:7:14 I też, nawet, mianowicie By topnieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wcześniejszy By przychodzić Szpada Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko On/ona/to/to samo
Jdt:7:14 kai\ takE/sontai e)n tO=| limO=| au)toi\ kai\ ai( gunai=kes au)tO=n kai\ ta\ te/kna au)tO=n, kai\ pri\n e)lTei=n tE\n r(omfai/an e)p’ au)tou\s katastrOTE/sontai e)n tai=s platei/ais tE=s oi)kE/seOs au)tO=n.
Jdt:7:14 kai takEsontai en tO limO autoi kai hai gynaikes autOn kai ta tekna autOn, kai prin elTein tEn romfaian ep’ autus katastrOTEsontai en tais plateiais tEs oikEseOs autOn.
Jdt:7:14 C VF_FMI3P P RA_DSM N2_DSM RD_NPM C RA_NPF N3K_NPF RD_GPM C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM C P VB_AAN RA_ASF N1A_ASF P RD_APM VC_FPI3P P RA_DPF A3U_DPF RA_GSF N3I_GSF RD_GPM
Jdt:7:14 and also, even, namely to melt in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the famine hunger he/she/it/same and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the child he/she/it/same and also, even, namely prior to come the sword upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide the ć he/she/it/same
Jdt:7:14 and they-will-be-MELT-ed in/among/by (+dat) the (dat) famine (dat) they/same (nom) and the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) and prior to-COME the (acc) sword (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) they-will-be-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) the (gen)   them/same (gen)
Jdt:7:14 Jdt_7:14_1 Jdt_7:14_2 Jdt_7:14_3 Jdt_7:14_4 Jdt_7:14_5 Jdt_7:14_6 Jdt_7:14_7 Jdt_7:14_8 Jdt_7:14_9 Jdt_7:14_10 Jdt_7:14_11 Jdt_7:14_12 Jdt_7:14_13 Jdt_7:14_14 Jdt_7:14_15 Jdt_7:14_16 Jdt_7:14_17 Jdt_7:14_18 Jdt_7:14_19 Jdt_7:14_20 Jdt_7:14_21 Jdt_7:14_22 Jdt_7:14_23 Jdt_7:14_24 Jdt_7:14_25 Jdt_7:14_26 Jdt_7:14_27 Jdt_7:14_28
Jdt:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:15 καὶ ἀνταποδώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα πονηρὸν ἀνθ’ ὧν ἐστασίασαν καὶ οὐκ ἀπήντησαν τῷ προσώπῳ σου ἐν εἰρήνῃ. –
Jdt:7:15 Thus shalt thou render them an evil reward; because they rebelled, and met not thy person peaceably. (Judith 7:15 Brenton)
Jdt:7:15 Tak srogo odpłacisz im za to, że zbuntowali się i nie wyszli przed ciebie w pokoju». (Jdt 7:15 BT_4)
Jdt:7:15 καὶ ἀνταποδώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα πονηρὸν ἀνθ’ ὧν ἐστασίασαν καὶ οὐκ ἀπήντησαν τῷ προσώπῳ σου ἐν εἰρήνῃ.
Jdt:7:15 καί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό πονηρός -ά -όν ἀντί   ὅς ἥ ὅ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ
Jdt:7:15 I też, nawet, mianowicie By spłacać nagrodę On/ona/to/to samo Wynagradzaj, zwrot Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spotykać Twarz Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój  
Jdt:7:15 kai\ a)ntapodO/seis au)toi=s a)ntapo/doma ponEro\n a)nT’ O(=n e)stasi/asan kai\ ou)k a)pE/ntEsan tO=| prosO/pO| sou e)n ei)rE/nE|.
Jdt:7:15 kai antapodOseis autois antapodoma ponEron anT’ hOn estasiasan kai uk apEntEsan tO prosOpO su en eirEnE.
Jdt:7:15 C VF_FAI2S RD_DPM N3T_ASN A1A_ASN P RR_GPN VAI_AAI3P C D VAI_AAI3P RA_DSN N2N_DSN RP_GS P N1_DSF
Jdt:7:15 and also, even, namely to pay back reward he/she/it/same recompense, repayment wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος against (+gen) who/whom/which ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to encounter the face you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace  
Jdt:7:15 and you(sg)-will-PAY BACK--REWARD them/same (dat) recompense, repayment (nom|acc|voc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) against (+gen) who/whom/which (gen)   and not they-ENCOUNTER-ed the (dat) face (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) peace (dat)  
Jdt:7:15 Jdt_7:15_1 Jdt_7:15_2 Jdt_7:15_3 Jdt_7:15_4 Jdt_7:15_5 Jdt_7:15_6 Jdt_7:15_7 Jdt_7:15_8 Jdt_7:15_9 Jdt_7:15_10 Jdt_7:15_11 Jdt_7:15_12 Jdt_7:15_13 Jdt_7:15_14 Jdt_7:15_15 Jdt_7:15_16 Jdt_7:15_17
Jdt:7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:16 καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῶν ἐνώπιον Ολοφέρνου καὶ ἐνώπιον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ συνέταξε ποιεῖν καθὰ ἐλάλησαν.
Jdt:7:16 And these words pleased Holofernes and all his servants, and he appointed to do as they had spoken. (Judith 7:16 Brenton)
Jdt:7:16 I spodobały się ich słowa Holofernesowi jak również wszystkim jego sługom, i rozkazał postąpić tak, jak mówili. (Jdt 7:16 BT_4)
Jdt:7:16 καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῶν ἐνώπιον Ολοφέρνου καὶ ἐνώπιον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ συνέταξε ποιεῖν καθὰ ἐλάλησαν.
Jdt:7:16 καί ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]   καί ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθά (καθ’ ἅ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Jdt:7:16 I też, nawet, mianowicie Do proszę Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? I też, nawet, mianowicie W obecności z (+informacja); ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Terapeuta On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? By czynić/rób Stosownie do którego By mówić
Jdt:7:16 kai\ E)/resan oi( lo/goi au)tO=n e)nO/pion *olofe/rnou kai\ e)nO/pion pa/ntOn tO=n Terapo/ntOn au)tou=, kai\ sune/taXe poiei=n kaTa\ e)la/lEsan.
Jdt:7:16 kai Eresan hoi logoi autOn enOpion olofernu kai enOpion pantOn tOn TerapontOn autu, kai synetaXe poiein kaTa elalEsan.
Jdt:7:16 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RD_GPM P N1M_GSM C P A3_GPM RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VAI_AAI3S V2_PAN D VAI_AAI3P
Jdt:7:16 and also, even, namely to please the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? ć and also, even, namely in the presence of (+gen); ??? every all, each, every, the whole of the therapist he/she/it/same and also, even, namely to ??? to do/make according to which to speak
Jdt:7:16 and they-PLEASE-ed the (nom) words (nom|voc) them/same (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (gen) the (gen) therapists (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-???-ed to-be-DO/MAKE-ing according to which they-SPEAK-ed
Jdt:7:16 Jdt_7:16_1 Jdt_7:16_2 Jdt_7:16_3 Jdt_7:16_4 Jdt_7:16_5 Jdt_7:16_6 Jdt_7:16_7 Jdt_7:16_8 Jdt_7:16_9 Jdt_7:16_10 Jdt_7:16_11 Jdt_7:16_12 Jdt_7:16_13 Jdt_7:16_14 Jdt_7:16_15 Jdt_7:16_16 Jdt_7:16_17 Jdt_7:16_18
Jdt:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:17 καὶ ἀπῆρεν παρεμβολὴ υἱῶν Αμμων καὶ μετ’ αὐτῶν χιλιάδες πέντε υἱῶν Ασσουρ καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ αὐλῶνι καὶ προκατελάβοντο τὰ ὕδατα καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Jdt:7:17 So the camp of the children of Ammon departed, and with them five thousand of the Assyrians, and they pitched in the valley, and took the waters, and the fountains of the waters of the children of Israel. (Judith 7:17 Brenton)
Jdt:7:17 I wyruszył obóz synów Ammona, a za nim pięć tysięcy Asyryjczyków. Rozłożyli się obozem w dolinie i wpierw zajęli wody i źródła wód Izraelitów. (Jdt 7:17 BT_4)
Jdt:7:17 καὶ ἀπῆρεν παρεμβολὴ υἱῶν Αμμων καὶ μετ’ αὐτῶν χιλιάδες πέντε υἱῶν Ασσουρ καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ αὐλῶνι καὶ προκατελάβοντο τὰ ὕδατα καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Jdt:7:17 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ πέντε υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Jdt:7:17 I też, nawet, mianowicie By zabierać Obozu obóz, koszary, armia Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kilo [jednostka tysiąc] Pięć Syn I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Woda I też, nawet, mianowicie Wiosna {Sprężyna} Woda Syn Izrael
Jdt:7:17 kai\ a)pE=ren parembolE\ ui(O=n *ammOn kai\ met’ au)tO=n CHilia/des pe/nte ui(O=n *assour kai\ parene/balon e)n tO=| au)lO=ni kai\ prokatela/bonto ta\ u(/data kai\ ta\s pEga\s tO=n u(da/tOn tO=n ui(O=n *israEl.
Jdt:7:17 kai apEren parembolE hyiOn ammOn kai met’ autOn CHiliades pente hyiOn assur kai parenebalon en tO aulOni kai prokatelabonto ta hydata kai tas pEgas tOn hydatOn tOn hyiOn israEl.
Jdt:7:17 C VAI_AAI3S N1_NSF N2_GPM N_GSM C P RD_GPM N3D_NPF M N2_GPM N_GSM C VBI_AAI3P P RA_DSM N3N_DSM C VBI_AMI3P RA_APN N3T_APN C RA_APF N1_APF RA_GPN N3T_GPN RA_GPM N2_GPM N_GSM
Jdt:7:17 and also, even, namely to take away camp camp, barracks, army son sand and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same kilo [unit of one thousand] five son ć and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely ć the water and also, even, namely the spring the water the son Israel
Jdt:7:17 and he/she/it-TAKE-ed-AWAY camp (nom|voc) sons (gen) sands (gen) and after (+acc), with (+gen) them/same (gen) kilos (nom|voc) five sons (gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) the (dat)   and   the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) and the (acc) springs (acc) the (gen) waters (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Jdt:7:17 Jdt_7:17_1 Jdt_7:17_2 Jdt_7:17_3 Jdt_7:17_4 Jdt_7:17_5 Jdt_7:17_6 Jdt_7:17_7 Jdt_7:17_8 Jdt_7:17_9 Jdt_7:17_10 Jdt_7:17_11 Jdt_7:17_12 Jdt_7:17_13 Jdt_7:17_14 Jdt_7:17_15 Jdt_7:17_16 Jdt_7:17_17 Jdt_7:17_18 Jdt_7:17_19 Jdt_7:17_20 Jdt_7:17_21 Jdt_7:17_22 Jdt_7:17_23 Jdt_7:17_24 Jdt_7:17_25 Jdt_7:17_26 Jdt_7:17_27 Jdt_7:17_28 Jdt_7:17_29
Jdt:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:18 καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ησαυ καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ὀρεινῇ ἀπέναντι Δωθαιμ. καὶ ἀπέστειλαν ἐξ αὐτῶν πρὸς νότον καὶ ἀπηλιώτην ἀπέναντι Εγρεβηλ, ἥ ἐστιν πλησίον Χους, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χειμάρρου Μοχμουρ. καὶ ἡ λοιπὴ στρατιὰ τῶν Ἀσσυρίων παρενέβαλον ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐκάλυψαν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, καὶ αἱ σκηναὶ καὶ αἱ ἀπαρτίαι αὐτῶν κατεστρατοπέδευσαν ἐν ὄχλῳ πολλῷ καὶ ἦσαν εἰς πλῆθος πολὺ σφόδρα.
Jdt:7:18 Then the children of Esau went up with the children of Ammon, and camped in the hill country over against Dothaim: and they sent some of them toward the south, and toward the east over against Ekrebel, which is near unto Chusi, that is upon the brook Mochmur; and the rest of the army of the Assyrians camped in the plain, and covered the face of the whole land; and their tents and carriages were pitched to a very great multitude. (Judith 7:18 Brenton)
Jdt:7:18 A synowie Ezawa i synowie Ammona odeszli i rozbili obóz na górze naprzeciw Dotain. Posłali swoich ludzi na południe i na wschód naprzeciw Egrebel, które leży blisko Chus nad potokiem Mochmur. Reszta wojska Asyryjczyków zajęła pozycje na równinie i zakryła całą powierzchnię ziemi. Namioty ich i tabory rozłożono w olbrzymiej liczbie, było tego bardzo wielkie mnóstwo. (Jdt 7:18 BT_4)
Jdt:7:18 καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ησαυ καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ὀρεινῇ ἀπέναντι Δωθαιμ. καὶ ἀπέστειλαν ἐξ αὐτῶν πρὸς νότον καὶ ἀπηλιώτην ἀπέναντι Εγρεβηλ, ἐστιν πλησίον Χους, ἐστιν ἐπὶ τοῦ χειμάρρου Μοχμουρ. καὶ λοιπὴ στρατιὰ τῶν Ἀσσυρίων παρενέβαλον ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐκάλυψαν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, καὶ αἱ σκηναὶ καὶ αἱ ἀπαρτίαι αὐτῶν κατεστρατοπέδευσαν ἐν ὄχλῳ πολλῷ καὶ ἦσαν εἰς πλῆθος πολὺ σφόδρα.
Jdt:7:18 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἠσαῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν ἀπ·έν·αντι   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό πρός νότος, -ου, ὁ καί   ἀπ·έν·αντι   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] χοῦς, χοός, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ   καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) ὁ ἡ τό   παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν ὄχλος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα
Jdt:7:18 I też, nawet, mianowicie By podnosić Syn Ezaw I też, nawet, mianowicie Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Górzysta górzysta okolica, pogórze Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) I też, nawet, mianowicie zamawiać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe I też, nawet, mianowicie Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Kto/, który/, który By być Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Proch Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koryto rzeki I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Armia By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Twarz Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tłum Dużo I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Jdt:7:18 kai\ a)ne/bEsan oi( ui(oi\ *Esau kai\ oi( ui(oi\ *ammOn kai\ parene/balon e)n tE=| o)reinE=| a)pe/nanti *dOTaim. kai\ a)pe/steilan e)X au)tO=n pro\s no/ton kai\ a)pEliO/tEn a)pe/nanti *egrebEl, E(/ e)stin plEsi/on *CHous, E(/ e)stin e)pi\ tou= CHeima/rrou *moCHmour. kai\ E( loipE\ stratia\ tO=n *)assuri/On parene/balon e)n tO=| pedi/O| kai\ e)ka/luPSan pa=n to\ pro/sOpon tE=s gE=s, kai\ ai( skEnai\ kai\ ai( a)parti/ai au)tO=n katestratope/deusan e)n o)/CHlO| pollO=| kai\ E)=san ei)s plE=Tos polu\ sfo/dra.
Jdt:7:18 kai anebEsan hoi hyioi Esau kai hoi hyioi ammOn kai parenebalon en tE oreinE apenanti dOTaim. kai apesteilan eX autOn pros noton kai apEliOtEn apenanti egrebEl, hE estin plEsion CHus, hE estin epi tu CHeimarru moCHmur. kai hE loipE stratia tOn assyriOn parenebalon en tO pediO kai ekalyPSan pan to prosOpon tEs gEs, kai hai skEnai kai hai apartiai autOn katestratopedeusan en oCHlO pollO kai Esan eis plETos poly sfodra.
Jdt:7:18 C VZI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM C VBI_AAI3P P RA_DSF N1_DSF P N_GS C VAI_AAI3P P RD_GPM P N2_ASM C N1M_ASM P N_GS RR_NSF V9_PAI3S P N_GSF RR_NSF V9_PAI3S P RA_GSM N2_GSM N_GS C RA_NSF A1_NSF N1A_NSF RA_GPM N2_GPM VBI_AAI3P P RA_DSN N2N_DSN C VAI_AAI3P A3_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N1_GSF C RA_NPF N1_NPF C RA_NPF N1A_NPF RD_GPM VAI_AAI3P P N2_DSM A1_DSM C V9_IAI3P P N3E_ASN A1P_ASN D
Jdt:7:18 and also, even, namely to ascend the son Esau and also, even, namely the son sand and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mountainous mountainous region, highland opposite/in the presence of (+gen) ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) south and also, even, namely ć opposite/in the presence of (+gen) ć who/whom/which to be neighbor one near, close to; near dust who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wadi ć and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest army the ć to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled every all, each, every, the whole of the face the earth/land and also, even, namely the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the ć he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among crowd much and also, even, namely to be into (+acc) lot (multitude ) much vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Jdt:7:18 and they-ASCEND-ed the (nom) sons (nom|voc) Esau (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) the (dat) mountainous ([Adj] dat) opposite/in the presence of (+gen)   and they-ORDER FORTH-ed out of (+gen) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) and   opposite/in the presence of (+gen)   who/whom/which (nom) he/she/it-is neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) dust (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) wadi (gen, voc)   and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) army (nom|voc) the (gen)   I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) the (dat)   and they-COVER-ed every (nom|acc|voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) and the (nom) tents (nom|voc) and the (nom)   them/same (gen)   in/among/by (+dat) crowd (dat) much (dat) and they-were into (+acc) lot (nom|acc|voc) much (nom|acc) vehement,
Jdt:7:18 Jdt_7:18_1 Jdt_7:18_2 Jdt_7:18_3 Jdt_7:18_4 Jdt_7:18_5 Jdt_7:18_6 Jdt_7:18_7 Jdt_7:18_8 Jdt_7:18_9 Jdt_7:18_10 Jdt_7:18_11 Jdt_7:18_12 Jdt_7:18_13 Jdt_7:18_14 Jdt_7:18_15 Jdt_7:18_16 Jdt_7:18_17 Jdt_7:18_18 Jdt_7:18_19 Jdt_7:18_20 Jdt_7:18_21 Jdt_7:18_22 Jdt_7:18_23 Jdt_7:18_24 Jdt_7:18_25 Jdt_7:18_26 Jdt_7:18_27 Jdt_7:18_28 Jdt_7:18_29 Jdt_7:18_30 Jdt_7:18_31 Jdt_7:18_32 Jdt_7:18_33 Jdt_7:18_34 Jdt_7:18_35 Jdt_7:18_36 Jdt_7:18_37 Jdt_7:18_38 Jdt_7:18_39 Jdt_7:18_40 Jdt_7:18_41 Jdt_7:18_42 Jdt_7:18_43 Jdt_7:18_44 Jdt_7:18_45 Jdt_7:18_46 Jdt_7:18_47 Jdt_7:18_48 Jdt_7:18_49 Jdt_7:18_50 Jdt_7:18_51 Jdt_7:18_52 Jdt_7:18_53 Jdt_7:18_54 Jdt_7:18_55 Jdt_7:18_56 Jdt_7:18_57 Jdt_7:18_58 Jdt_7:18_59 Jdt_7:18_60 Jdt_7:18_61 Jdt_7:18_62 Jdt_7:18_63 Jdt_7:18_64 Jdt_7:18_65 Jdt_7:18_66 Jdt_7:18_67 Jdt_7:18_68 Jdt_7:18_69 Jdt_7:18_70
Jdt:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:19 καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀνεβόησαν πρὸς κύριον θεὸν αὐτῶν, ὅτι ὠλιγοψύχησεν τὸ πνεῦμα αὐτῶν, ὅτι ἐκύκλωσαν πάντες οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν καὶ οὐκ ἦν διαφυγεῖν ἐκ μέσου αὐτῶν.
Jdt:7:19 Then the children of Israel cried unto the Lord their God, because their heart failed, for all their enemies had compassed them round about, and there was no way to escape out from among them. (Judith 7:19 Brenton)
Jdt:7:19 Wtedy zawołali Izraelici do Pana, Boga swego, bo upadli na duchu, gdyż ich otoczyli wszyscy wrogowie i nie było możliwości ucieczki spośród nich. (Jdt 7:19 BT_4)
Jdt:7:19 Καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀνεβόησαν πρὸς κύριον θεὸν αὐτῶν, ὅτι ὠλιγοψύχησεν τὸ πνεῦμα αὐτῶν, ὅτι ἐκύκλωσαν πάντες οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν καὶ οὐκ ἦν διαφυγεῖν ἐκ μέσου αὐτῶν.
Jdt:7:19 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι   ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δια·φεύγω (-, δια+φευξ-, 2nd δια+φυγ-, δια+πεφευγ·[κ]-, δια+πεφευγ-, -) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:7:19 I też, nawet, mianowicie Syn Izrael By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Do przez uciekaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony On/ona/to/to samo
Jdt:7:19 *kai\ oi( ui(oi\ *israEl a)nebo/Esan pro\s ku/rion Teo\n au)tO=n, o(/ti O)ligoPSu/CHEsen to\ pneu=ma au)tO=n, o(/ti e)ku/klOsan pa/ntes oi( e)CHTroi\ au)tO=n kai\ ou)k E)=n diafugei=n e)k me/sou au)tO=n.
Jdt:7:19 kai hoi hyioi israEl aneboEsan pros kyrion Teon autOn, hoti OligoPSyCHEsen to pneuma autOn, hoti ekyklOsan pantes hoi eCHTroi autOn kai uk En diafygein ek mesu autOn.
Jdt:7:19 C RA_NPM N2_NPM N_GSM VAI_AAI3P P N2_ASM N2_ASM RD_GPM C VAI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GPM C VAI_AAI3P A3_NPM RA_NPM A1A_NPM RD_GPM C D V9_IAI3S VB_AAN P A1_GSN RD_GPM
Jdt:7:19 and also, even, namely the son Israel to cry out toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same because/that ć the spirit breath, spiritual utterance, wind he/she/it/same because/that to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle every all, each, every, the whole of the hostile he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be to thru-flee out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done he/she/it/same
Jdt:7:19 and the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) they-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) them/same (gen) because/that   the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) them/same (gen) because/that they-ENCIRCLE-ed all (nom|voc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) them/same (gen) and not he/she/it-was to-THRU-FLEE out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! them/same (gen)
Jdt:7:19 Jdt_7:19_1 Jdt_7:19_2 Jdt_7:19_3 Jdt_7:19_4 Jdt_7:19_5 Jdt_7:19_6 Jdt_7:19_7 Jdt_7:19_8 Jdt_7:19_9 Jdt_7:19_10 Jdt_7:19_11 Jdt_7:19_12 Jdt_7:19_13 Jdt_7:19_14 Jdt_7:19_15 Jdt_7:19_16 Jdt_7:19_17 Jdt_7:19_18 Jdt_7:19_19 Jdt_7:19_20 Jdt_7:19_21 Jdt_7:19_22 Jdt_7:19_23 Jdt_7:19_24 Jdt_7:19_25 Jdt_7:19_26 Jdt_7:19_27
Jdt:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:20 καὶ ἔμεινεν κύκλῳ αὐτῶν πᾶσα παρεμβολὴ Ασσουρ, οἱ πεζοὶ καὶ ἅρματα καὶ οἱ ἱππεῖς αὐτῶν, ἡμέρας τριάκοντα τέσσαρας. καὶ ἐξέλιπεν πάντας τοὺς κατοικοῦντας Βαιτυλουα πάντα τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν τῶν ὑδάτων,
Jdt:7:20 Thus all the company of Assur remained about them, both their footmen, chariots, and horsemen, four and thirty days, so that all their vessels of water failed all the inhibitants of Bethulia. (Judith 7:20 Brenton)
Jdt:7:20 I otaczał ich dokoła cały obóz Asyryjczyków przez trzydzieści cztery dni: piechota, rydwany i konnica. I wyczerpały się wszystkim mieszkańcom Betulii wszystkie ich zbiorniki wody. (Jdt 7:20 BT_4)
Jdt:7:20 καὶ ἔμεινεν κύκλῳ αὐτῶν πᾶσα παρεμβολὴ Ασσουρ, οἱ πεζοὶ καὶ ἅρματα καὶ οἱ ἱππεῖς αὐτῶν, ἡμέρας τριάκοντα τέσσαρας. καὶ ἐξέλιπεν πάντας τοὺς κατοικοῦντας Βαιτυλουα πάντα τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν τῶν ὑδάτων,
Jdt:7:20 καί μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ   ὁ ἡ τό πεζός -ή -όν καί ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ἱππεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ τριά·κοντα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγγεῖον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Jdt:7:20 I też, nawet, mianowicie By pozostawać (mieszkaj) W kole On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Obozu obóz, koszary, armia Chodzenie lądem I też, nawet, mianowicie Wóz I też, nawet, mianowicie Jeździec On/ona/to/to samo Dzień Trzydzieści Cztery I też, nawet, mianowicie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) On/ona/to/to samo Woda
Jdt:7:20 kai\ e)/meinen ku/klO| au)tO=n pa=sa parembolE\ *assour, oi( peDZoi\ kai\ a(/rmata kai\ oi( i(ppei=s au)tO=n, E(me/ras tria/konta te/ssaras. kai\ e)Xe/lipen pa/ntas tou\s katoikou=ntas *baituloua pa/nta ta\ a)ggei=a au)tO=n tO=n u(da/tOn,
Jdt:7:20 kai emeinen kyklO autOn pasa parembolE assur, hoi peDZoi kai harmata kai hoi hippeis autOn, hEmeras triakonta tessaras. kai eXelipen pantas tus katoikuntas baitylua panta ta angeia autOn tOn hydatOn,
Jdt:7:20 C VAI_AAI3S N2_DSM RD_GPM A1S_NSF N1_NSF N_GSM RA_NPM A1_NPM C N3M_NPN C RA_NPM N3V_NPM RD_GPM N1A_APF M A3_APF C VBI_AAI3S A3_APM RA_APM V2_PAPAPM N_ASF A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RD_GPM RA_GPN N3T_GPN
Jdt:7:20 and also, even, namely to remain (dwell) in a circle he/she/it/same every all, each, every, the whole of camp camp, barracks, army ć the going by land and also, even, namely chariot and also, even, namely the horseman he/she/it/same day thirty four and also, even, namely to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć every all, each, every, the whole of the container (vessel, flask) he/she/it/same the water
Jdt:7:20 and he/she/it-REMAIN-ed in a circle them/same (gen) every (nom|voc) camp (nom|voc)   the (nom) going by land ([Adj] nom|voc) and chariots (nom|acc|voc) and the (nom) horsemans (acc, nom|voc) them/same (gen) day (gen), days (acc) thirty four (acc) and he/she/it-FAIL-ed all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc)   all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) containers (nom|acc|voc) them/same (gen) the (gen) waters (gen)
Jdt:7:20 Jdt_7:20_1 Jdt_7:20_2 Jdt_7:20_3 Jdt_7:20_4 Jdt_7:20_5 Jdt_7:20_6 Jdt_7:20_7 Jdt_7:20_8 Jdt_7:20_9 Jdt_7:20_10 Jdt_7:20_11 Jdt_7:20_12 Jdt_7:20_13 Jdt_7:20_14 Jdt_7:20_15 Jdt_7:20_16 Jdt_7:20_17 Jdt_7:20_18 Jdt_7:20_19 Jdt_7:20_20 Jdt_7:20_21 Jdt_7:20_22 Jdt_7:20_23 Jdt_7:20_24 Jdt_7:20_25 Jdt_7:20_26 Jdt_7:20_27 Jdt_7:20_28 Jdt_7:20_29 Jdt_7:20_30
Jdt:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:21 καὶ οἱ λάκκοι ἐξεκενοῦντο, καὶ οὐκ εἶχον πιεῖν εἰς πλησμονὴν ὕδωρ ἡμέραν μίαν, ὅτι ἐν μέτρῳ ἐδίδοσαν αὐτοῖς πιεῖν.
Jdt:7:21 And the cisterns were emptied, and they had not water to drink their fill for one day; for they gave them drink by measure. (Judith 7:21 Brenton)
Jdt:7:21 I opróżniły się cysterny. Nie mieli tyle wody, aby ugasić pragnienie nawet przez jeden dzień, dlatego dawano im do picia wodę wydzielaną. (Jdt 7:21 BT_4)
Jdt:7:21 καὶ οἱ λάκκοι ἐξεκενοῦντο, καὶ οὐκ εἶχον πιεῖν εἰς πλησμονὴν ὕδωρ ἡμέραν μίαν, ὅτι ἐν μέτρῳ ἐδίδοσαν αὐτοῖς πιεῖν.
Jdt:7:21 καί ὁ ἡ τό     καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) εἰς[1] πλησμονή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὅτι ἐν μέτρον, -ου, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Jdt:7:21 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć By pić Do (+przyspieszenie) Sytość Woda Dzień Jeden Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miara By dawać On/ona/to/to samo By pić
Jdt:7:21 kai\ oi( la/kkoi e)Xekenou=nto, kai\ ou)k ei)=CHon piei=n ei)s plEsmonE\n u(/dOr E(me/ran mi/an, o(/ti e)n me/trO| e)di/dosan au)toi=s piei=n.
Jdt:7:21 kai hoi lakkoi eXekenunto, kai uk eiCHon piein eis plEsmonEn hydOr hEmeran mian, hoti en metrO edidosan autois piein.
Jdt:7:21 C RA_NPM N2_NPM V4I_IMI3P C D V1I_IAI3P VB_AAN P N1_ASF N3_ASN N1A_ASF A1A_ASF C P N2N_DSN V8I_IMI3P RD_DPM VB_AAN
Jdt:7:21 and also, even, namely the ć ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have to drink into (+acc) satiety water day one because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among measure to give he/she/it/same to drink
Jdt:7:21 and the (nom)     and not I-was-HAVE-ing, they-were-HAVE-ing to-will-DRINK, to-DRINK into (+acc) satiety (acc) water (nom|acc|voc) day (acc) one (acc) because/that in/among/by (+dat) measure (dat) they-were-GIVE-ing them/same (dat) to-will-DRINK, to-DRINK
Jdt:7:21 Jdt_7:21_1 Jdt_7:21_2 Jdt_7:21_3 Jdt_7:21_4 Jdt_7:21_5 Jdt_7:21_6 Jdt_7:21_7 Jdt_7:21_8 Jdt_7:21_9 Jdt_7:21_10 Jdt_7:21_11 Jdt_7:21_12 Jdt_7:21_13 Jdt_7:21_14 Jdt_7:21_15 Jdt_7:21_16 Jdt_7:21_17 Jdt_7:21_18 Jdt_7:21_19
Jdt:7:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:7:22 καὶ ἠθύμησεν τὰ νήπια αὐτῶν, καὶ αἱ γυναῖκες καὶ οἱ νεανίσκοι ἐξέλιπον ἀπὸ τῆς δίψης καὶ ἔπιπτον ἐν ταῖς πλατείαις τῆς πόλεως καὶ ἐν ταῖς διόδοις τῶν πυλῶν, καὶ οὐκ ἦν κραταίωσις ἔτι ἐν αὐτοῖς. –
Jdt:7:22 Therefore their young children were out of heart, and their women and young men fainted for thirst, and fell down in the streets of the city, and by the passages of the gates, and there was no longer any strength in them. (Judith 7:22 Brenton)
Jdt:7:22 Straciły więc ducha ich dzieci, a kobiety i młodzieńcy mdleli z pragnienia i padali na ulicach miasta i przy wejściach do bram, i nie było w nich siły. (Jdt 7:22 BT_4)
Jdt:7:22 καὶ ἠθύμησεν τὰ νήπια αὐτῶν, καὶ αἱ γυναῖκες καὶ οἱ νεανίσκοι ἐξέλιπον ἀπὸ τῆς δίψης καὶ ἔπιπτον ἐν ταῖς πλατείαις τῆς πόλεως καὶ ἐν ταῖς διόδοις τῶν πυλῶν, καὶ οὐκ ἦν κραταίωσις ἔτι ἐν αὐτοῖς.
Jdt:7:22 καί ἀ·θυμέω (αθυμ(ε)-, -, αθυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό νήπιος -ία -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἀπό ὁ ἡ τό   καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἔτι ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:7:22 I też, nawet, mianowicie By zniechęcać Noworodek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Młody człowiek By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Miasto I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama; brama I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Jeszcze/jeszcze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo  
Jdt:7:22 kai\ E)Tu/mEsen ta\ nE/pia au)tO=n, kai\ ai( gunai=kes kai\ oi( neani/skoi e)Xe/lipon a)po\ tE=s di/PSEs kai\ e)/pipton e)n tai=s platei/ais tE=s po/leOs kai\ e)n tai=s dio/dois tO=n pulO=n, kai\ ou)k E)=n kratai/Osis e)/ti e)n au)toi=s.
Jdt:7:22 kai ETymEsen ta nEpia autOn, kai hai gynaikes kai hoi neaniskoi eXelipon apo tEs diPSEs kai epipton en tais plateiais tEs poleOs kai