Jdt:9:1 Ιουδιθ δὲ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἐπέθετο σποδὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ ἐγύμνωσεν ὃν ἐνεδεδύκει σάκκον, καὶ ἦν ἄρτι προσφερόμενον ἐν Ιερουσαλημ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τὸ θυμίαμα τῆς ἑσπέρας ἐκείνης, καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Ιουδιθ πρὸς κύριον καὶ εἶπεν
Jdt:9:1 Judith fell upon her face, and put ashes upon her head, and uncovered the sackcloth wherewith she was clothed; and about the time that the incense of that evening was offered in Jerusalem in the house of the Lord Judith cried with a loud voice, and said, (Judith 9:1 Brenton)
Jdt:9:1 Judyta zaś upadła na twarz, posypała głowę popiołem i odsłoniła wór, który przedtem przywdziała. Wtedy tego wieczoru składano w świątyni w Jerozolimie Bogu ofiarę kadzielną. A Judyta donośnym głosem zaczęła wołać do Pana tymi słowami: (Jdt 9:1 BT_4)
Jdt:9:1 Ιουδιθ δὲ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἐπέθετο σποδὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ ἐγύμνωσεν ὃν ἐνεδεδύκει σάκκον, καὶ ἦν ἄρτι προσφερόμενον ἐν Ιερουσαλημ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τὸ θυμίαμα τῆς ἑσπέρας ἐκείνης, καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Ιουδιθ πρὸς κύριον καὶ εἶπεν
Jdt:9:1   δέ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) σποδός, -οῦ, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) σάκκος, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄρτι προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἑσπέρα, -ας, ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jdt:9:1 zaś By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Popioły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który; by być By ubierać Płótno workowe I też, nawet, mianowicie By być W tej chwili By przedstawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Do (+przyspieszenie) Dom Bóg  Kadzidło Wieczór Tamto I też, nawet, mianowicie By ryczeć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Jdt:9:1 *ioudiT de\ e)/pesen e)pi\ pro/sOpon kai\ e)pe/Teto spodo\n e)pi\ tE\n kefalE\n au)tE=s kai\ e)gu/mnOsen o(\n e)nededu/kei sa/kkon, kai\ E)=n a)/rti prosfero/menon e)n *ierousalEm ei)s to\n oi)=kon tou= Teou= to\ Tumi/ama tE=s e(spe/ras e)kei/nEs, kai\ e)bo/Esen fOnE=| mega/lE| *ioudiT pro\s ku/rion kai\ ei)=pen
Jdt:9:1 iudiT de epesen epi prosOpon kai epeTeto spodon epi tEn kefalEn autEs kai egymnOsen hon enededykei sakkon, kai En arti prosferomenon en ierusalEm eis ton oikon tu Teu to Tymiama tEs hesperas ekeinEs, kai eboEsen fOnE megalE iudiT pros kyrion kai eipen
Jdt:9:1 N_NSF x VAI_AAI3S P N2N_ASN C VEI_AMI3S N2_ASM P RA_ASF N1_ASF RD_GSF C VAI_AAI3S RR_ASM VXI_YAI3S N2_ASM C V9_IAI3S D V1_PMPNSN P N_DSF P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C VAI_AAI3S N1_DSF A1_DSF N_NSF P N2_ASM C VBI_AAI3S
Jdt:9:1 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face and also, even, namely to place on ashes upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same and also, even, namely ć who/whom/which; to be to clothe sackcloth and also, even, namely to be just now to present in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] into (+acc) the house the god [see theology] the incense the evening that and also, even, namely to bellow sound/voice cries; to sound great ć toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell
Jdt:9:1   Yet he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) and he/she/it-was-PLACE ON-ed ashes (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) her/it/same (gen) and   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-had-CLOTHE-ed sackcloth (acc) and he/she/it-was just now while being-PRESENT-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) god (gen) the (nom|acc) incense (nom|acc|voc) the (gen) evening (gen), evenings (acc) that (gen) and he/she/it-BELLOW-ed sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat)   toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed
Jdt:9:1 Jdt_9:1_1 Jdt_9:1_2 Jdt_9:1_3 Jdt_9:1_4 Jdt_9:1_5 Jdt_9:1_6 Jdt_9:1_7 Jdt_9:1_8 Jdt_9:1_9 Jdt_9:1_10 Jdt_9:1_11 Jdt_9:1_12 Jdt_9:1_13 Jdt_9:1_14 Jdt_9:1_15 Jdt_9:1_16 Jdt_9:1_17 Jdt_9:1_18 Jdt_9:1_19 Jdt_9:1_20 Jdt_9:1_21 Jdt_9:1_22 Jdt_9:1_23 Jdt_9:1_24 Jdt_9:1_25 Jdt_9:1_26 Jdt_9:1_27 Jdt_9:1_28 Jdt_9:1_29 Jdt_9:1_30 Jdt_9:1_31 Jdt_9:1_32 Jdt_9:1_33 Jdt_9:1_34 Jdt_9:1_35 Jdt_9:1_36 Jdt_9:1_37 Jdt_9:1_38 Jdt_9:1_39 Jdt_9:1_40 Jdt_9:1_41 Jdt_9:1_42
Jdt:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:9:2 Κύριε ὁ θεὸς τοῦ πατρός μου Συμεων, ᾧ ἔδωκας ἐν χειρὶ ῥομφαίαν εἰς ἐκδίκησιν ἀλλογενῶν, οἳ ἔλυσαν μήτραν παρθένου εἰς μίασμα καὶ ἐγύμνωσαν μηρὸν εἰς αἰσχύνην καὶ ἐβεβήλωσαν μήτραν εἰς ὄνειδος· εἶπας γάρ Οὐχ οὕτως ἔσται, καὶ ἐποίησαν·
Jdt:9:2 O Lord God of my father Simeon, to whom thou gavest a sword to take vengeance of the strangers, who loosened the girdle of a maid to defile her, and discovered the thigh to her shame, and polluted her virginity to her reproach; for thou saidst, It shall not be so; and yet they did so: (Judith 9:2 Brenton)
Jdt:9:2 «Panie, Boże mego praojca Symeona, Ty mu dałeś w rękę miecz, aby wywarł pomstę na cudzoziemcach, którzy odkryli łono dziewicy dla splugawienia i obnażyli jej biodra dla hańby, i zbezcześcili jej łono dla zniewagi. Ty powiedziałeś: "Tak być nie może", a oni tak uczynili. (Jdt 9:2 BT_4)
Jdt:9:2 Κύριε θεὸς τοῦ πατρός μου Συμεων, ἔδωκας ἐν χειρὶ ῥομφαίαν εἰς ἐκδίκησιν ἀλλογενῶν, οἳ ἔλυσαν μήτραν παρθένου εἰς μίασμα καὶ ἐγύμνωσαν μηρὸν εἰς αἰσχύνην καὶ ἐβεβήλωσαν μήτραν εἰς ὄνειδος· εἶπας γάρ Οὐχ οὕτως ἔσται, καὶ ἐποίησαν·
Jdt:9:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Συμεών, ὁ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) εἰς[1] ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἀλλο·γενής -ές ὅς ἥ ὅ λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) μήτρα, -ας, ἡ παρθένος, -ου, ἡ εἰς[1] μίασμα[τ], -ατος, τό καί   μηρός, -οῦ, ὁ εἰς[1] αἰσχύνη, -ης, ἡ καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) μήτρα, -ας, ἡ εἰς[1] ὄνειδο·ς, -ους, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jdt:9:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ja Symeon/Symeon Kto/, który/, który By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Szpada Do (+przyspieszenie) Zemsta Inny urodzony Kto/, który/, który By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć Macica Dziewiczy Do (+przyspieszenie) Splamienie [zobacz wyziew] I też, nawet, mianowicie Udo Do (+przyspieszenie) ??? I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Macica Do (+przyspieszenie) Gań By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być I też, nawet, mianowicie By czynić/rób
Jdt:9:2 *ku/rie o( Teo\s tou= patro/s mou *sumeOn, O(=| e)/dOkas e)n CHeiri\ r(omfai/an ei)s e)kdi/kEsin a)llogenO=n, oi(\ e)/lusan mE/tran parTe/nou ei)s mi/asma kai\ e)gu/mnOsan mEro\n ei)s ai)sCHu/nEn kai\ e)bebE/lOsan mE/tran ei)s o)/neidos· ei)=pas ga/r *ou)CH ou(/tOs e)/stai, kai\ e)poi/Esan·
Jdt:9:2 kyrie ho Teos tu patros mu symeOn, hO edOkas en CHeiri romfaian eis ekdikEsin allogenOn, hoi elysan mEtran parTenu eis miasma kai egymnOsan mEron eis aisCHynEn kai ebebElOsan mEtran eis oneidos· eipas gar uCH hutOs estai, kai epoiEsan·
Jdt:9:2 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3R_GSM RP_GS N_GSM RR_DSM VAI_AAI2S P N3_DSF N1A_ASF P N3I_ASF A3H_GPM RR_NPM VAI_AAI3P N1A_ASF N2_GSF P N3M_ASN C VAI_AAI3P N2_ASM P N1_ASF C VAI_AAI3P N1A_ASF P N3E_ASN VAI_AAI2S x D D VF_FMI3S C VAI_AAI3P
Jdt:9:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father I Symeon/Simeon who/whom/which to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand sword into (+acc) vengeance other-born who/whom/which to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy womb virgin into (+acc) defilement [see miasma] and also, even, namely ć thigh into (+acc) ??? and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) womb into (+acc) reproach to say/tell for since, as οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be and also, even, namely to do/make
Jdt:9:2 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) father (gen) me (gen) Symeon/Simeon (indecl) who/whom/which (dat) you(sg)-GIVE-ed in/among/by (+dat) hand (dat) sword (acc) into (+acc) vengeance (acc) other-born ([Adj] gen) who/whom/which (nom) they-LOOSEN/UNBIND-ed womb (acc) virgin (gen) into (+acc) defilement (nom|acc|voc) and   thigh (acc) into (+acc) ??? (acc) and they-DEFILE-ed womb (acc) into (+acc) reproach (nom|acc|voc) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) for not thusly/like this he/she/it-will-be and they-DO/MAKE-ed
Jdt:9:2 Jdt_9:2_1 Jdt_9:2_2 Jdt_9:2_3 Jdt_9:2_4 Jdt_9:2_5 Jdt_9:2_6 Jdt_9:2_7 Jdt_9:2_8 Jdt_9:2_9 Jdt_9:2_10 Jdt_9:2_11 Jdt_9:2_12 Jdt_9:2_13 Jdt_9:2_14 Jdt_9:2_15 Jdt_9:2_16 Jdt_9:2_17 Jdt_9:2_18 Jdt_9:2_19 Jdt_9:2_20 Jdt_9:2_21 Jdt_9:2_22 Jdt_9:2_23 Jdt_9:2_24 Jdt_9:2_25 Jdt_9:2_26 Jdt_9:2_27 Jdt_9:2_28 Jdt_9:2_29 Jdt_9:2_30 Jdt_9:2_31 Jdt_9:2_32 Jdt_9:2_33 Jdt_9:2_34 Jdt_9:2_35 Jdt_9:2_36 Jdt_9:2_37 Jdt_9:2_38
Jdt:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:9:3 ἀνθ’ ὧν ἔδωκας ἄρχοντας αὐτῶν εἰς φόνον καὶ τὴν στρωμνὴν αὐτῶν, ἣ ᾐδέσατο τὴν ἀπάτην αὐτῶν, ἀπατηθεῖσαν εἰς αἷμα καὶ ἐπάταξας δούλους ἐπὶ δυνάσταις καὶ δυνάστας ἐπὶ θρόνους αὐτῶν
Jdt:9:3 Wherefore thou gavest their rulers to be slain, so that they dyed their bed in blood, being deceived, and smotest the servants with their lords, and the lords upon their thrones; (Judith 9:3 Brenton)
Jdt:9:3 Dlatego wydałeś ich starszyznę na zabicie, a ich łoże, które splugawili przez swoje oszustwo, także na skutek oszustwa napełniłeś krwią. Zgładziłeś ich niewolników razem z książętami, a książąt razem z ich tronami. (Jdt 9:3 BT_4)
Jdt:9:3 ἀνθ’ ὧν ἔδωκας ἄρχοντας αὐτῶν εἰς φόνον καὶ τὴν στρωμνὴν αὐτῶν, ᾐδέσατο τὴν ἀπάτην αὐτῶν, ἀπατηθεῖσαν εἰς αἷμα καὶ ἐπάταξας δούλους ἐπὶ δυνάσταις καὶ δυνάστας ἐπὶ θρόνους αὐτῶν
Jdt:9:3 ἀντί ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] φόνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό ἀπάτη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) εἰς[1] αἷμα[τ], -ατος, τό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐπί δυνάστης, -ου, ὁ καί δυνάστης, -ου, ὁ ἐπί θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jdt:9:3 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By dawać Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Morderstwo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Oszukiwanie On/ona/to/to samo By oszukiwać Do (+przyspieszenie) Krew I też, nawet, mianowicie By uderzać Haruj jak niewolnik; niewolniczy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najwyższy I też, nawet, mianowicie Najwyższy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron On/ona/to/to samo
Jdt:9:3 a)nT’ O(=n e)/dOkas a)/rCHontas au)tO=n ei)s fo/non kai\ tE\n strOmnE\n au)tO=n, E(\ E)|de/sato tE\n a)pa/tEn au)tO=n, a)patETei=san ei)s ai(=ma kai\ e)pa/taXas dou/lous e)pi\ duna/stais kai\ duna/stas e)pi\ Tro/nous au)tO=n
Jdt:9:3 anT’ hOn edOkas arCHontas autOn eis fonon kai tEn strOmnEn autOn, hE Edesato tEn apatEn autOn, apatETeisan eis haima kai epataXas dulus epi dynastais kai dynastas epi Tronus autOn
Jdt:9:3 P RR_GPM VAI_AAI2S N3_APM RD_GPM P N2_ASM C RA_ASF N1_ASF RD_GPM RR_NSF VAI_AMI3S RA_ASF N1_ASF RD_GPM VC_APPASF P N3M_ASN C VAI_AAI2S N2_APM P N1M_DPM C N1M_APM P N2_APM RD_GPM
Jdt:9:3 against (+gen) who/whom/which to give ruler; to begin he/she/it/same into (+acc) murder and also, even, namely the ć he/she/it/same who/whom/which ć the deception he/she/it/same to deceive into (+acc) blood and also, even, namely to smite slave; servile upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sovereign and also, even, namely sovereign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne he/she/it/same
Jdt:9:3 against (+gen) who/whom/which (gen) you(sg)-GIVE-ed rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) them/same (gen) into (+acc) murder (acc) and the (acc)   them/same (gen) who/whom/which (nom)   the (acc) deception (acc) them/same (gen) upon being-DECEIVE-ed (acc) into (+acc) blood (nom|acc|voc) and you(sg)-SMITE-ed slaves (acc); servile ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sovereigns (dat) and sovereigns (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) thrones (acc) them/same (gen)
Jdt:9:3 Jdt_9:3_1 Jdt_9:3_2 Jdt_9:3_3 Jdt_9:3_4 Jdt_9:3_5 Jdt_9:3_6 Jdt_9:3_7 Jdt_9:3_8 Jdt_9:3_9 Jdt_9:3_10 Jdt_9:3_11 Jdt_9:3_12 Jdt_9:3_13 Jdt_9:3_14 Jdt_9:3_15 Jdt_9:3_16 Jdt_9:3_17 Jdt_9:3_18 Jdt_9:3_19 Jdt_9:3_20 Jdt_9:3_21 Jdt_9:3_22 Jdt_9:3_23 Jdt_9:3_24 Jdt_9:3_25 Jdt_9:3_26 Jdt_9:3_27 Jdt_9:3_28 Jdt_9:3_29
Jdt:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:9:4 καὶ ἔδωκας γυναῖκας αὐτῶν εἰς προνομὴν καὶ θυγατέρας αὐτῶν εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν εἰς διαίρεσιν υἱῶν ἠγαπημένων ὑπὸ σοῦ, οἳ καὶ ἐζήλωσαν τὸν ζῆλόν σου καὶ ἐβδελύξαντο μίασμα αἵματος αὐτῶν καὶ ἐπεκαλέσαντό σε εἰς βοηθόν· ὁ θεὸς ὁ θεὸς ὁ ἐμός, καὶ εἰσάκουσον ἐμοῦ τῆς χήρας.
Jdt:9:4 And hast given their wives for a prey, and their daughters to be captives, and all their spoils to be divided among thy dear children; which were moved with thy zeal, and abhorred the pollution of their blood, and called upon thee for aid: O God, O my God, hear me also a widow. (Judith 9:4 Brenton)
Jdt:9:4 Żony ich wydałeś na łup i córki ich do niewoli, a cały ich dobytek do podziału między umiłowanych przez Ciebie synów, którzy odznaczyli się gorliwością dla Ciebie, i mając w nienawiści splugawienie krwi swojej, Ciebie wzywali na pomoc. Boże, Boże mój - wysłuchaj mnie, wdowy! (Jdt 9:4 BT_4)
Jdt:9:4 καὶ ἔδωκας γυναῖκας αὐτῶν εἰς προνομὴν καὶ θυγατέρας αὐτῶν εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν εἰς διαίρεσιν υἱῶν ἠγαπημένων ὑπὸ σοῦ, οἳ καὶ ἐζήλωσαν τὸν ζῆλόν σου καὶ ἐβδελύξαντο μίασμα αἵματος αὐτῶν καὶ ἐπεκαλέσαντό σε εἰς βοηθόν· θεὸς θεὸς ἐμός, καὶ εἰσάκουσον ἐμοῦ τῆς χήρας.
Jdt:9:4 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δι·αίρεσις, -εως, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὑπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ καί ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) μίασμα[τ], -ατος, τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] βοηθός -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ
Jdt:9:4 I też, nawet, mianowicie By dawać Kobiety/żona On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jeńcy I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łup On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Różnice rozłączają się, dzielą się Syn By kochać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Do gorliwości Gorliwości/ferwor Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Splamienie [zobacz wyziew] Krew On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Pomocny Bóg  Bóg  Mój/mój I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja; mój/mój Wdowa
Jdt:9:4 kai\ e)/dOkas gunai=kas au)tO=n ei)s pronomE\n kai\ Tugate/ras au)tO=n ei)s ai)CHmalOsi/an kai\ pa/nta ta\ sku=la au)tO=n ei)s diai/resin ui(O=n E)gapEme/nOn u(po\ sou=, oi(\ kai\ e)DZE/lOsan to\n DZE=lo/n sou kai\ e)bdelu/Xanto mi/asma ai(/matos au)tO=n kai\ e)pekale/santo/ se ei)s boETo/n· o( Teo\s o( Teo\s o( e)mo/s, kai\ ei)sa/kouson e)mou= tE=s CHE/ras.
Jdt:9:4 kai edOkas gynaikas autOn eis pronomEn kai Tygateras autOn eis aiCHmalOsian kai panta ta skyla autOn eis diairesin hyiOn EgapEmenOn hypo su, hoi kai eDZElOsan ton DZElon su kai ebdelyXanto miasma haimatos autOn kai epekalesanto se eis boETon· ho Teos ho Teos ho emos, kai eisakuson emu tEs CHEras.
Jdt:9:4 C VAI_AAI2S N3K_APF RD_GPM P N1_ASF C N3R_APF RD_GPM P N1A_ASF C A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GPM P N3I_ASF N2_GPM VM_XMPGPM P RP_GS RR_NPM C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RP_GS C VAI_AMI3P N3M_ASN N3M_GSN RD_GPM C VAI_AMI3P RP_AS P N2_ASM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM C VA_AAD2S RP_GS RA_GSF N1A_GSF
Jdt:9:4 and also, even, namely to give woman/wife he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely daughter he/she/it/same into (+acc) captives and also, even, namely every all, each, every, the whole of the spoil he/she/it/same into (+acc) differences disunite, divide son to love under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) who/whom/which and also, even, namely to zeal the zeal/fervor you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? (abhor, abominable) defilement [see miasma] blood he/she/it/same and also, even, namely to call upon you; your/yours(sg) into (+acc) helpful the god [see theology] the god [see theology] the my/mine and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) I; my/mine the widow
Jdt:9:4 and you(sg)-GIVE-ed women/wives (acc) them/same (gen) into (+acc)   and daughters (acc) them/same (gen) into (+acc) captives (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) differences (acc) sons (gen) having-been-LOVE-ed (gen) under (+acc), by (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom) and they-ZEAL-ed the (acc) zeal/fervor (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-were-???-ed defilement (nom|acc|voc) blood (gen) them/same (gen) and they-were-CALL-ed-UPON you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) helpful ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) god (nom) the (nom) god (nom) the (nom) my/mine (nom) and do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen); my/mine (gen) the (gen) widow (gen), widows (acc)
Jdt:9:4 Jdt_9:4_1 Jdt_9:4_2 Jdt_9:4_3 Jdt_9:4_4 Jdt_9:4_5 Jdt_9:4_6 Jdt_9:4_7 Jdt_9:4_8 Jdt_9:4_9 Jdt_9:4_10 Jdt_9:4_11 Jdt_9:4_12 Jdt_9:4_13 Jdt_9:4_14 Jdt_9:4_15 Jdt_9:4_16 Jdt_9:4_17 Jdt_9:4_18 Jdt_9:4_19 Jdt_9:4_20 Jdt_9:4_21 Jdt_9:4_22 Jdt_9:4_23 Jdt_9:4_24 Jdt_9:4_25 Jdt_9:4_26 Jdt_9:4_27 Jdt_9:4_28 Jdt_9:4_29 Jdt_9:4_30 Jdt_9:4_31 Jdt_9:4_32 Jdt_9:4_33 Jdt_9:4_34 Jdt_9:4_35 Jdt_9:4_36 Jdt_9:4_37 Jdt_9:4_38 Jdt_9:4_39 Jdt_9:4_40 Jdt_9:4_41 Jdt_9:4_42 Jdt_9:4_43 Jdt_9:4_44 Jdt_9:4_45 Jdt_9:4_46 Jdt_9:4_47 Jdt_9:4_48 Jdt_9:4_49
Jdt:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:9:5 σὺ γὰρ ἐποίησας τὰ πρότερα ἐκείνων καὶ ἐκεῖνα καὶ τὰ μετέπειτα καὶ τὰ νῦν καὶ τὰ ἐπερχόμενα διενοήθης, καὶ ἐγενήθησαν ἃ ἐνενοήθης,
Jdt:9:5 For thou hast wrought not only those things, but also the things which fell out before, and which ensued after; thou hast thought upon the things which are now, and which are to come. (Judith 9:5 Brenton)
Jdt:9:5 Tyś uczynił rzeczy wcześniejsze od tamtych i tamte, i te, które będą później, także i teraźniejsze, i te, które nastąpią, i już się stały, i te, które masz w swoim zamyśle. (Jdt 9:5 BT_4)
Jdt:9:5 σὺ γὰρ ἐποίησας τὰ πρότερα ἐκείνων καὶ ἐκεῖνα καὶ τὰ μετέπειτα καὶ τὰ νῦν καὶ τὰ ἐπερχόμενα διενοήθης, καὶ ἐγενήθησαν ἐνενοήθης,
Jdt:9:5 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἐκεῖνος -η -ο καί ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό μετ·έπ·ειτα καί ὁ ἡ τό νῦν καί ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅς ἥ ὅ ἐν·νοέω [LXX] (εν+νο(ε)-, -, εν+νοη·σ-, -, -, εν+νοη·θ-)
Jdt:9:5 Ty Dla odtąd, jak By czynić/rób Wcześniej Tamto I też, nawet, mianowicie Tamto I też, nawet, mianowicie Od tego czasu I też, nawet, mianowicie Teraz I też, nawet, mianowicie Do zbliżanie siebie By zamierzać I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kto/, który/, który By myśleć
Jdt:9:5 su\ ga\r e)poi/Esas ta\ pro/tera e)kei/nOn kai\ e)kei=na kai\ ta\ mete/peita kai\ ta\ nu=n kai\ ta\ e)perCHo/mena dienoE/TEs, kai\ e)genE/TEsan a(/ e)nenoE/TEs,
Jdt:9:5 sy gar epoiEsas ta protera ekeinOn kai ekeina kai ta metepeita kai ta nyn kai ta eperCHomena dienoETEs, kai egenETEsan ha enenoETEs,
Jdt:9:5 RP_NS x VAI_AAI2S RA_APN A1A_APNC RD_GPN C RD_APN C RA_APN D C RA_APN D C RA_APN V1_PMPAPN VCI_API2S C VCI_API3P RR_APN VCI_API2S
Jdt:9:5 you for since, as to do/make the earlier that and also, even, namely that and also, even, namely the thereafter and also, even, namely the now and also, even, namely the to oncoming to purpose and also, even, namely to become become, happen who/whom/which to think
Jdt:9:5 you(sg) (nom) for you(sg)-DO/MAKE-ed the (nom|acc) earlier ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) those (gen) and those (nom|acc) and the (nom|acc) thereafter and the (nom|acc) now and the (nom|acc) while being-ONCOMING-ed (nom|acc|voc) you(sg)-were-PURPOSE-ed and they-were-BECOME-ed who/whom/which (nom|acc) you(sg)-were-???-ed
Jdt:9:5 Jdt_9:5_1 Jdt_9:5_2 Jdt_9:5_3 Jdt_9:5_4 Jdt_9:5_5 Jdt_9:5_6 Jdt_9:5_7 Jdt_9:5_8 Jdt_9:5_9 Jdt_9:5_10 Jdt_9:5_11 Jdt_9:5_12 Jdt_9:5_13 Jdt_9:5_14 Jdt_9:5_15 Jdt_9:5_16 Jdt_9:5_17 Jdt_9:5_18 Jdt_9:5_19 Jdt_9:5_20 Jdt_9:5_21 Jdt_9:5_22
Jdt:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:9:6 καὶ παρέστησαν ἃ ἐβουλεύσω καὶ εἶπαν Ἰδοὺ πάρεσμεν· πᾶσαι γὰρ αἱ ὁδοί σου ἕτοιμοι, καὶ ἡ κρίσις σου ἐν προγνώσει.
Jdt:9:6 Yea, what things thou didst determine were ready at hand, and said, Lo, we are here: for all thy ways are prepared, and thy judgments are in thy foreknowledge. (Judith 9:6 Brenton)
Jdt:9:6 I ukazały się te, któreś postanowił, i powiedziały: "Oto jesteśmy". Wszystkie bowiem Twoje drogi są przygotowane, a przewidziane Twoje wyroki. (Jdt 9:6 BT_4)
Jdt:9:6 καὶ παρέστησαν ἐβουλεύσω καὶ εἶπαν Ἰδοὺ πάρεσμεν· πᾶσαι γὰρ αἱ ὁδοί σου ἕτοιμοι, καὶ κρίσις σου ἐν προγνώσει.
Jdt:9:6 καί παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ὅς ἥ ὅ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γάρ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕτοιμος -η -ον καί ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πρό·γνωσις, -εως, ἡ; προ·γινώσκω (προ+γινωσκ-, προ+γνω·σ-, 2nd ath. προ+γν(ω)-/ath. προ+γν(ο)-, -, προ+εγνωσ-, προ+γνωσ·θ-)
Jdt:9:6 I też, nawet, mianowicie By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Kto/, który/, który Do ??? I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dla odtąd, jak Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) Gotowy I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Uprzedniej znajomości uprzednia znajomość; by wiedzieć przedtem wiedz, spostrzegaj, ucz się, albo rozumiej przedtem
Jdt:9:6 kai\ pare/stEsan a(/ e)bouleu/sO kai\ ei)=pan *)idou\ pa/resmen· pa=sai ga\r ai( o(doi/ sou e(/toimoi, kai\ E( kri/sis sou e)n prognO/sei.
Jdt:9:6 kai parestEsan ha ebuleusO kai eipan idu paresmen· pasai gar hai hodoi su hetoimoi, kai hE krisis su en prognOsei.
Jdt:9:6 C VHI_AAI3P RR_APN VAI_AMI2S C VAI_AAI3P I V9_PAI1P A1S_NPF x RA_NPF N2_NPF RP_GS A1_NPM C RA_NSF N3I_NSF RP_GS P N3I_DSF
Jdt:9:6 and also, even, namely to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show who/whom/which to ??? and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to be present/here to be present, to have come every all, each, every, the whole of; to sprinkle for since, as the way/road you; your/yours(sg) ready and also, even, namely the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among foreknowledge foreknowledge; to know beforehand know, perceive, learn, or understand beforehand
Jdt:9:6 and they-STand-ed-WITH/BESIDE who/whom/which (nom|acc) you(sg)-were-???-ed and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) be-you(sg)-SEE-ed! we-are-BE-ing-PRESENT/HERE all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) for the (nom) ways/roads (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) ready ([Adj] nom|voc) and the (nom) judgment (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) foreknowledge (dat); you(sg)-will-be-KNOW BEFOREHand-ed (classical)
Jdt:9:6 Jdt_9:6_1 Jdt_9:6_2 Jdt_9:6_3 Jdt_9:6_4 Jdt_9:6_5 Jdt_9:6_6 Jdt_9:6_7 Jdt_9:6_8 Jdt_9:6_9 Jdt_9:6_10 Jdt_9:6_11 Jdt_9:6_12 Jdt_9:6_13 Jdt_9:6_14 Jdt_9:6_15 Jdt_9:6_16 Jdt_9:6_17 Jdt_9:6_18 Jdt_9:6_19 Jdt_9:6_20
Jdt:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:9:7 ἰδοὺ γὰρ Ἀσσύριοι ἐπληθύνθησαν ἐν δυνάμει αὐτῶν, ὑψώθησαν ἐφ’ ἵππῳ καὶ ἀναβάτῃ, ἐγαυρίασαν ἐν βραχίονι πεζῶν, ἤλπισαν ἐν ἀσπίδι καὶ ἐν γαίσῳ καὶ τόξῳ καὶ σφενδόνῃ καὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι σὺ εἶ κύριος συντρίβων πολέμους.
Jdt:9:7 For, behold, the Assyrians are multiplied in their power; they are exalted with horse and man; they glory in the strength of their footmen; they trust in shield, and spear, and bow, and sling; and know not that thou art the Lord that breakest the battles: the Lord is thy name. (Judith 9:7 Brenton)
Jdt:9:7 Oto Asyryjczycy się wzmogli dzięki swym siłom zbrojnym, dumni się stali ze swych koni i jeźdźców, szczycą się mocą piechoty, ufają tarczy i oszczepowi, łukowi i procy; a nie poznali w Tobie Pana, który niweczy wojny. (Jdt 9:7 BT_4)
Jdt:9:7 ἰδοὺ γὰρ Ἀσσύριοι ἐπληθύνθησαν ἐν δυνάμει αὐτῶν, ὑψώθησαν ἐφ’ ἵππῳ καὶ ἀναβάτῃ, ἐγαυρίασαν ἐν βραχίονι πεζῶν, ἤλπισαν ἐν ἀσπίδι καὶ ἐν γαίσῳ καὶ τόξῳ καὶ σφενδόνῃ καὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι σὺ εἶ κύριος συντρίβων πολέμους.
Jdt:9:7 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ   πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐν δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐπί ἵππος, -ου, ὁ καί ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX]   ἐν βραχίων, -ονος, ὁ πεζός -ή -όν ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐν ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἐν   καί τόξον, -ου, τό καί   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πόλεμος, -ου, ὁ
Jdt:9:7 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak By wzrastać/mnóż się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność On/ona/to/to samo By podnosić/ustalony wysoko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń I też, nawet, mianowicie Konia jeźdźcy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka {Broń} Chodzenie lądem By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Osika I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ty By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Wojna [zobacz polemiczny]
Jdt:9:7 i)dou\ ga\r *)assu/rioi e)plETu/nTEsan e)n duna/mei au)tO=n, u(PSO/TEsan e)f’ i(/ppO| kai\ a)naba/tE|, e)gauri/asan e)n braCHi/oni peDZO=n, E)/lpisan e)n a)spi/di kai\ e)n gai/sO| kai\ to/XO| kai\ sfendo/nE| kai\ ou)k e)/gnOsan o(/ti su\ ei)= ku/rios suntri/bOn pole/mous.
Jdt:9:7 idu gar assyrioi eplETynTEsan en dynamei autOn, hyPSOTEsan ef’ hippO kai anabatE, egauriasan en braCHioni peDZOn, Elpisan en aspidi kai en gaisO kai toXO kai sfendonE kai uk egnOsan hoti sy ei kyrios syntribOn polemus.
Jdt:9:7 I x N2_NPM VCI_API3P P N3I_DSF RD_GPM VCI_API3P P N2_DSM C N1M_DSM VAI_AAI3P P N3N_DSM A1_GPM VAI_AAI3P P N3D_DSF C P N2_DSM C N2N_DSN C N1_DSF C D VZI_AAI3P C RP_NS V9_PAI2S N2_NSM V1_PAPNSM N2_APM
Jdt:9:7 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as ć to increase/multiply in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability he/she/it/same to elevate/set high upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing horse and also, even, namely horse riders ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among arm going by land to hope survive, live through, outlast, outlive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among asp and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely Bow (also rainbow) and also, even, namely ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. because/that you to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to break to crush completely, break (in pieces) war [see polemic]
Jdt:9:7 be-you(sg)-SEE-ed! for   they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed in/among/by (+dat) ability (dat) them/same (gen) they-were-ELEVATE/SET-ed-HIGH upon/over (+acc,+gen,+dat) horse (dat) and horse riders (dat)   in/among/by (+dat) arm (dat) going by land ([Adj] gen) they-HOPE-ed in/among/by (+dat) asp (dat) and in/among/by (+dat)   and Bow (dat) and   and not they-KNOW-ed because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (nom); a lord ([Adj] nom) while BREAK-ing (nom) wars (acc)
Jdt:9:7 Jdt_9:7_1 Jdt_9:7_2 Jdt_9:7_3 Jdt_9:7_4 Jdt_9:7_5 Jdt_9:7_6 Jdt_9:7_7 Jdt_9:7_8 Jdt_9:7_9 Jdt_9:7_10 Jdt_9:7_11 Jdt_9:7_12 Jdt_9:7_13 Jdt_9:7_14 Jdt_9:7_15 Jdt_9:7_16 Jdt_9:7_17 Jdt_9:7_18 Jdt_9:7_19 Jdt_9:7_20 Jdt_9:7_21 Jdt_9:7_22 Jdt_9:7_23 Jdt_9:7_24 Jdt_9:7_25 Jdt_9:7_26 Jdt_9:7_27 Jdt_9:7_28 Jdt_9:7_29 Jdt_9:7_30 Jdt_9:7_31 Jdt_9:7_32 Jdt_9:7_33 Jdt_9:7_34 Jdt_9:7_35
Jdt:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:9:8 κύριος ὄνομά σοι· σὺ ῥάξον αὐτῶν τὴν ἰσχὺν ἐν δυνάμει σου καὶ κάταξον τὸ κράτος αὐτῶν ἐν τῷ θυμῷ σου· ἐβουλεύσαντο γὰρ βεβηλῶσαι τὰ ἅγιά σου, μιᾶναι τὸ σκήνωμα τῆς καταπαύσεως τοῦ ὀνόματος τῆς δόξης σου, καταβαλεῖν σιδήρῳ κέρας θυσιαστηρίου σου.
Jdt:9:8 Throw down their strength in thy power, and bring down their force in thy wrath: for they have purposed to defile thy sanctuary, and to pollute the tabernacle where thy glorious name resteth and to cast down with sword the horn of thy altar. (Judith 9:8 Brenton)
Jdt:9:8 Pan jest imię Twoje. Ich potęgę rozbij swoją mocą i rozgrom ich siłę w swym gniewie! Ponieważ postanowili zbezcześcić Twoje świętości, splugawić namiot, gdzie mieszka sława Twego Imienia, i odciąć mieczem rogi Twego ołtarza. (Jdt 9:8 BT_4)
Jdt:9:8 κύριος ὄνομά σοι· σὺ ῥάξον αὐτῶν τὴν ἰσχὺν ἐν δυνάμει σου καὶ κάταξον τὸ κράτος αὐτῶν ἐν τῷ θυμῷ σου· ἐβουλεύσαντο γὰρ βεβηλῶσαι τὰ ἅγιά σου, μιᾶναι τὸ σκήνωμα τῆς καταπαύσεως τοῦ ὀνόματος τῆς δόξης σου, καταβαλεῖν σιδήρῳ κέρας θυσιαστηρίου σου.
Jdt:9:8 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐν δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) γάρ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κατά·παυσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος κέρα[τ]ς, -ατος, τό θυσιαστήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jdt:9:8 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ty By uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać On/ona/to/to samo Siła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał; by łamać się Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg) Do ??? Dla odtąd, jak By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) By zanieczyszczać Mieszkanie, zamieszkiwanie Wytrzymywane schronienie, strona zawietrzna, zwracaj się ((przez hebrajszczyznę) mieszkanie: - Odpoczynek {Reszta}.) Nazwisko {Imię} co do Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg) Do ??? Żelazny; żelazny Róg Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ty; twój/twój(sg)
Jdt:9:8 ku/rios o)/noma/ soi· su\ r(a/Xon au)tO=n tE\n i)sCHu\n e)n duna/mei sou kai\ ka/taXon to\ kra/tos au)tO=n e)n tO=| TumO=| sou· e)bouleu/santo ga\r bebElO=sai ta\ a(/gia/ sou, mia=nai to\ skE/nOma tE=s katapau/seOs tou= o)no/matos tE=s do/XEs sou, katabalei=n sidE/rO| ke/ras TusiastEri/ou sou.
Jdt:9:8 kyrios onoma soi· sy raXon autOn tEn isCHyn en dynamei su kai kataXon to kratos autOn en tO TymO su· ebuleusanto gar bebElOsai ta hagia su, mianai to skEnOma tEs katapauseOs tu onomatos tEs doXEs su, katabalein sidErO keras TysiastEriu su.
Jdt:9:8 N2_NSM N3M_NSN RP_DS RP_NS VA_AAD2S RD_GPM RA_ASF N3_ASF P N3I_DSF RP_GS C VA_AAD2S RA_ASN N3E_ASN RD_GPM P RA_DSM N2_DSM RP_GS VAI_AMI3P x VA_AAN RA_APN A1A_APN RP_GS VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N3I_GSF RA_GSN N3M_GSN RA_GSF N1S_GSF RP_GS VB_AAN N2_DSM N3T_ASN N2N_GSN RP_GS
Jdt:9:8 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. name with regard to you; your/yours(sg); to rub worn, rub you to strike dash, overthrow he/she/it/same the strength in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability you; your/yours(sg) and also, even, namely to bring down brought back; to break the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. you; your/yours(sg) to ??? for since, as to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) to pollute the lodging, habitation the abode refuge, lee, resort ((by Hebraism) abode: - rest.) the name with regard to the glory/awesomeness you; your/yours(sg) to ??? iron; iron horn sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. you; your/yours(sg)
Jdt:9:8 lord (nom); a lord ([Adj] nom) name (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg) (nom) do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (gen) the (acc) strength (acc) in/among/by (+dat) ability (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-BRING DOWN-you(sg)!, going-to-BRING DOWN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc); do-BREAK-you(sg)!, going-to-BREAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) sway (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wrath (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-???-ed for to-DEFILE, be-you(sg)-DEFILE-ed!, you(sg)-have-been-DEFILE-ed, he/she/it-happens-to-DEFILE (opt) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-POLLUTE, be-you(sg)-POLLUTE-ed!, he/she/it-happens-to-POLLUTE (opt) the (nom|acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) the (gen) abode (gen) the (gen) name (gen) the (gen) glory/awesomeness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-will-???, to-??? iron (dat); iron ([Adj] dat) horn (nom|acc|voc) sanctuary (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jdt:9:8 Jdt_9:8_1 Jdt_9:8_2 Jdt_9:8_3 Jdt_9:8_4 Jdt_9:8_5 Jdt_9:8_6 Jdt_9:8_7 Jdt_9:8_8 Jdt_9:8_9 Jdt_9:8_10 Jdt_9:8_11 Jdt_9:8_12 Jdt_9:8_13 Jdt_9:8_14 Jdt_9:8_15 Jdt_9:8_16 Jdt_9:8_17 Jdt_9:8_18 Jdt_9:8_19 Jdt_9:8_20 Jdt_9:8_21 Jdt_9:8_22 Jdt_9:8_23 Jdt_9:8_24 Jdt_9:8_25 Jdt_9:8_26 Jdt_9:8_27 Jdt_9:8_28 Jdt_9:8_29 Jdt_9:8_30 Jdt_9:8_31 Jdt_9:8_32 Jdt_9:8_33 Jdt_9:8_34 Jdt_9:8_35 Jdt_9:8_36 Jdt_9:8_37 Jdt_9:8_38 Jdt_9:8_39 Jdt_9:8_40 Jdt_9:8_41
Jdt:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:9:9 βλέψον εἰς ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ἀπόστειλον τὴν ὀργήν σου εἰς κεφαλὰς αὐτῶν, δὸς ἐν χειρί μου τῆς χήρας ὃ διενοήθην κράτος.
Jdt:9:9 Behold their pride, and send thy wrath upon their heads: give into mine hand, which am a widow, the power that I have conceived. (Judith 9:9 Brenton)
Jdt:9:9 Spojrzyj na ich pychę, ześlij swój gniew na ich głowy, daj mojej ręce wdowiej moc do tego, co zamierzyłam. (Jdt 9:9 BT_4)
Jdt:9:9 βλέψον εἰς ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ἀπόστειλον τὴν ὀργήν σου εἰς κεφαλὰς αὐτῶν, δὸς ἐν χειρί μου τῆς χήρας διενοήθην κράτος.
Jdt:9:9 βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὑπερηφανία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) κράτο·ς, -ους, τό
Jdt:9:9 By widzieć Do (+przyspieszenie) Duma On/ona/to/to samo zamawiać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Głowa On/ona/to/to samo By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Wdowa Kto/, który/, który By zamierzać Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną
Jdt:9:9 ble/PSon ei)s u(perEfani/an au)tO=n, a)po/steilon tE\n o)rgE/n sou ei)s kefala\s au)tO=n, do\s e)n CHeiri/ mou tE=s CHE/ras o(\ dienoE/TEn kra/tos.
Jdt:9:9 blePSon eis hyperEfanian autOn, aposteilon tEn orgEn su eis kefalas autOn, dos en CHeiri mu tEs CHEras ho dienoETEn kratos.
Jdt:9:9 VA_AAD2S P N1A_ASF RD_GPM VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P N1_APF RD_GPM VO_AAD2S P N3_DSF RP_GS RA_GSF N1A_GSF RR_ASN VCI_API1S N3E_ASN
Jdt:9:9 to see into (+acc) pride he/she/it/same to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) into (+acc) head he/she/it/same to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I the widow who/whom/which to purpose sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power
Jdt:9:9 do-SEE-you(sg)!, going-to-SEE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) into (+acc) pride (acc) them/same (gen) do-ORDER FORTH-you(sg)! the (acc) wrath (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) heads (acc) them/same (gen) do-GIVE-you(sg)! in/among/by (+dat) hand (dat) me (gen) the (gen) widow (gen), widows (acc) who/whom/which (nom|acc) I-was-PURPOSE-ed sway (nom|acc|voc)
Jdt:9:9 Jdt_9:9_1 Jdt_9:9_2 Jdt_9:9_3 Jdt_9:9_4 Jdt_9:9_5 Jdt_9:9_6 Jdt_9:9_7 Jdt_9:9_8 Jdt_9:9_9 Jdt_9:9_10 Jdt_9:9_11 Jdt_9:9_12 Jdt_9:9_13 Jdt_9:9_14 Jdt_9:9_15 Jdt_9:9_16 Jdt_9:9_17 Jdt_9:9_18 Jdt_9:9_19 Jdt_9:9_20
Jdt:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:9:10 πάταξον δοῦλον ἐκ χειλέων ἀπάτης μου ἐπ’ ἄρχοντι καὶ ἄρχοντα ἐπὶ θεράποντι αὐτοῦ, θραῦσον αὐτῶν τὸ ἀνάστεμα ἐν χειρὶ θηλείας.
Jdt:9:10 Smite by the deceit of my lips the servant with the prince, and the prince with the servant: break down their stateliness by the hand of a woman. (Judith 9:10 Brenton)
Jdt:9:10 Uderz podstępem warg moich niewolnika razem z wodzem i wodza ze sługą. Skrusz ich zarozumiałość ręką kobiety! (Jdt 9:10 BT_4)
Jdt:9:10 πάταξον δοῦλον ἐκ χειλέων ἀπάτης μου ἐπ’ ἄρχοντι καὶ ἄρχοντα ἐπὶ θεράποντι αὐτοῦ, θραῦσον αὐτῶν τὸ ἀνάστεμα ἐν χειρὶ θηλείας.
Jdt:9:10 πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐκ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἀπάτη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐπί θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως
Jdt:9:10 By uderzać Haruj jak niewolnik; niewolniczy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Warga Oszukiwanie Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Terapeuta On/ona/to/to samo By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Płci żeńskiej
Jdt:9:10 pa/taXon dou=lon e)k CHeile/On a)pa/tEs mou e)p’ a)/rCHonti kai\ a)/rCHonta e)pi\ Tera/ponti au)tou=, Trau=son au)tO=n to\ a)na/stema e)n CHeiri\ TElei/as.
Jdt:9:10 pataXon dulon ek CHeileOn apatEs mu ep’ arCHonti kai arCHonta epi Teraponti autu, Trauson autOn to anastema en CHeiri TEleias.
Jdt:9:10 VA_AAD2S N2_ASM P N3E_GPN N1_GSF RP_GS P N3_DSM C N3_ASM P N3T_DSM RD_GSM VA_AAD2S RD_GPM RA_ASN N3M_ASN P N3_DSF A3U_GSF
Jdt:9:10 to smite slave; servile out of (+gen) ἐξ before vowels lip deception I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ruler; to begin and also, even, namely ruler; to begin upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing therapist he/she/it/same to break fracture, snap, smashed into pieces he/she/it/same the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand female
Jdt:9:10 do-SMITE-you(sg)!, going-to-SMITE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) lips (gen) deception (gen) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) ruler (dat); while BEGIN-ing (dat) and ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) therapist (dat) him/it/same (gen) do-BREAK-you(sg)!, going-to-BREAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (gen) the (nom|acc)   in/among/by (+dat) hand (dat) female ([Adj] acc, gen)
Jdt:9:10 Jdt_9:10_1 Jdt_9:10_2 Jdt_9:10_3 Jdt_9:10_4 Jdt_9:10_5 Jdt_9:10_6 Jdt_9:10_7 Jdt_9:10_8 Jdt_9:10_9 Jdt_9:10_10 Jdt_9:10_11 Jdt_9:10_12 Jdt_9:10_13 Jdt_9:10_14 Jdt_9:10_15 Jdt_9:10_16 Jdt_9:10_17 Jdt_9:10_18 Jdt_9:10_19 Jdt_9:10_20
Jdt:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:9:11 οὐ γὰρ ἐν πλήθει τὸ κράτος σου, οὐδὲ ἡ δυναστεία σου ἐν ἰσχύουσιν, ἀλλὰ ταπεινῶν εἶ θεός, ἐλαττόνων εἶ βοηθός, ἀντιλήμπτωρ ἀσθενούντων, ἀπεγνωσμένων σκεπαστής, ἀπηλπισμένων σωτήρ.
Jdt:9:11 For thy power standeth not in multitude nor thy might in strong men: for thou art a God of the afflicted, an helper of the oppressed, an upholder of the weak, a protector of the forlorn, a saviour of them that are without hope. (Judith 9:11 Brenton)
Jdt:9:11 Albowiem nie w ilości jest Twoja siła ani panowanie Twoje nie zależy od mocnych, lecz Ty jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem uciśnionych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co utracili nadzieję. (Jdt 9:11 BT_4)
Jdt:9:11 οὐ γὰρ ἐν πλήθει τὸ κράτος σου, οὐδὲ δυναστεία σου ἐν ἰσχύουσιν, ἀλλὰ ταπεινῶν εἶ θεός, ἐλαττόνων εἶ βοηθός, ἀντιλήμπτωρ ἀσθενούντων, ἀπεγνωσμένων σκεπαστής, ἀπηλπισμένων σωτήρ.
Jdt:9:11 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ἀλλά ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐλάσσων ἔλασσον and ἐλάττων ἔλαττον, gen. sg. -ονος; ἐλαττονόω [LXX] (ελαττον(ο)-, ελαττονω·σ-, ελαττονω·σ-, -, -, ελαττονω·θ-); ἐλαττονέω (ελαττον(ε)-, ελαττονη·σ-, ελαττονη·σ-, -, -, -) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βοηθός -όν ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἀπο·γινώσκω [LXX] (απο+γινωσκ-, -, 2nd ath. απο+γν(ω)-/ath. απο+γν(ο)-, -, απο+εγνωσ-, -) σκεπαστής, -οῦ, ὁ [LXX] ἀπ·ελπίζω (απ+ελπιζ-, -, απ+ελπι·σ-, -, απ+ηλπισ-, -) σωτήρ, -ῆρος, ὁ
Jdt:9:11 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mieć siła Ale Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej By iść; by być Bóg  Mniejszy; by zmniejszać się; by mieć mniej By iść; by być Pomocny Pomocnika/obrońca By chorować Do ??? Obrońca Do ??? Zbawiciela wybawca
Jdt:9:11 ou) ga\r e)n plE/Tei to\ kra/tos sou, ou)de\ E( dunastei/a sou e)n i)sCHu/ousin, a)lla\ tapeinO=n ei)= Teo/s, e)latto/nOn ei)= boETo/s, a)ntilE/mptOr a)sTenou/ntOn, a)pegnOsme/nOn skepastE/s, a)pElpisme/nOn sOtE/r.
Jdt:9:11 u gar en plETei to kratos su, ude hE dynasteia su en isCHyusin, alla tapeinOn ei Teos, elattonOn ei boETos, antilEmptOr asTenuntOn, apegnOsmenOn skepastEs, apElpismenOn sOtEr.
Jdt:9:11 D x P N3E_DSN RA_NSN N3E_NSN RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS P V1_PAPDPM C A1_GPM V9_PAI2S N2_NSM A3N_GPM V9_PAI2S N2_NSM N3R_NSM V2_PAPGPM VT_XMPGPM N1M_NSM VM_XMPGPM N3_NSM
Jdt:9:11 οὐχ before rough breathing for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the ć you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to have strength but poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower to go; to be god [see theology] lesser; to diminish; to have less to go; to be helpful helper/protector to ail to ??? protector to ??? Savior rescuer
Jdt:9:11 not for in/among/by (+dat) lot (dat) the (nom|acc) sway (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) they-are-HAVE-ing-STRENGTH, while HAVE-ing-STRENGTH (dat) but poor ([Adj] gen); while LOWER-ing (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are god (nom) lesser ([Adj] gen); while DIMINISH-ing (nom); while HAVE-ing-LESS (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are helpful ([Adj] nom) helper/protector (nom) let-them-be-AIL-ing! (classical), while AIL-ing (gen) having-been-???-ed (gen) protector (nom) having-been-???-ed (gen) Savior (nom|voc)
Jdt:9:11 Jdt_9:11_1 Jdt_9:11_2 Jdt_9:11_3 Jdt_9:11_4 Jdt_9:11_5 Jdt_9:11_6 Jdt_9:11_7 Jdt_9:11_8 Jdt_9:11_9 Jdt_9:11_10 Jdt_9:11_11 Jdt_9:11_12 Jdt_9:11_13 Jdt_9:11_14 Jdt_9:11_15 Jdt_9:11_16 Jdt_9:11_17 Jdt_9:11_18 Jdt_9:11_19 Jdt_9:11_20 Jdt_9:11_21 Jdt_9:11_22 Jdt_9:11_23 Jdt_9:11_24 Jdt_9:11_25 Jdt_9:11_26
Jdt:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:9:12 ναὶ ναὶ ὁ θεὸς τοῦ πατρός μου καὶ θεὸς κληρονομίας Ισραηλ, δέσποτα τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς, κτίστα τῶν ὑδάτων, βασιλεῦ πάσης κτίσεώς σου, σὺ εἰσάκουσον τῆς δεήσεώς μου
Jdt:9:12 I pray thee, I pray thee, O God of my father, and God of the inheritance of Israel, Lord of the heavens and earth, Creator of the waters, king of every creature, hear thou my prayer: (Judith 9:12 Brenton)
Jdt:9:12 Tak, tak, Boże ojca mego, Boże dziedzictwa Izraela, Władco nieba i ziemi, Stwórco wód i Królu wszelkiego stworzenia, wysłuchaj modlitwy mojej! (Jdt 9:12 BT_4)
Jdt:9:12 ναὶ ναὶ θεὸς τοῦ πατρός μου καὶ θεὸς κληρονομίας Ισραηλ, δέσποτα τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς, κτίστα τῶν ὑδάτων, βασιλεῦ πάσης κτίσεώς σου, σὺ εἰσάκουσον τῆς δεήσεώς μου
Jdt:9:12 ναί[1] ναί[1] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί θεός, -οῦ, ὁ κληρο·νομία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ δεσπότης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κτίστης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό βασιλεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κτίσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jdt:9:12 Tak Tak Bóg  Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Bóg  Dziedzictwo Izrael Despota Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Twórca Woda Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tworzenie [od łacińskiego, por greckiego krainein, sanskrycki kri by robić, robią] by robić budowę, rodzić po raz pierwszy Ty; twój/twój(sg) Ty Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Obrona Ja
Jdt:9:12 nai\ nai\ o( Teo\s tou= patro/s mou kai\ Teo\s klEronomi/as *israEl, de/spota tO=n ou)ranO=n kai\ tE=s gE=s, kti/sta tO=n u(da/tOn, basileu= pa/sEs kti/seO/s sou, su\ ei)sa/kouson tE=s deE/seO/s mou
Jdt:9:12 nai nai ho Teos tu patros mu kai Teos klEronomias israEl, despota tOn uranOn kai tEs gEs, ktista tOn hydatOn, basileu pasEs ktiseOs su, sy eisakuson tEs deEseOs mu
Jdt:9:12 x x RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3R_GSM RP_GS C N2_NSM N1A_GSF N_GSM N1M_VSM RA_GPM N2_GPM C RA_GSF N1_GSF N1M_VSM RA_GPN N3T_GPN N3V_VSM A1S_GSF N3I_GSF RP_GS RP_NS VA_AAD2S RA_GSF N3I_GSF RP_GS
Jdt:9:12 yes
Jdt:9:12 yes
Jdt:9:12 Jdt_9:12_1
Jdt:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:9:13 καὶ δὸς λόγον μου καὶ ἀπάτην εἰς τραῦμα καὶ μώλωπα αὐτῶν, οἳ κατὰ τῆς διαθήκης σου καὶ οἴκου ἡγιασμένου σου καὶ κορυφῆς Σιων καὶ οἴκου κατασχέσεως υἱῶν σου ἐβουλεύσαντο σκληρά.
Jdt:9:13 And make my speech and deceit to be their wound and stripe, who have purposed cruel things against thy covenant, and thy hallowed house, and against the top of Sion, and against the house of the possession of thy children. (Judith 9:13 Brenton)
Jdt:9:13 Daj mi mowę podstępną, by zadała im ranę i siniec, oni bowiem okropne uknuli zamysły przeciwko Twojemu przymierzu i świętemu domowi Twemu, i przeciwko górze Syjon, i domowi należącemu do Twoich synów. (Jdt 9:13 BT_4)
Jdt:9:13 καὶ δὸς λόγον μου καὶ ἀπάτην εἰς τραῦμα καὶ μώλωπα αὐτῶν, οἳ κατὰ τῆς διαθήκης σου καὶ οἴκου ἡγιασμένου σου καὶ κορυφῆς Σιων καὶ οἴκου κατασχέσεως υἱῶν σου ἐβουλεύσαντο σκληρά.
Jdt:9:13 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπάτη, -ης, ἡ εἰς[1] τραῦμα[τ], -ατος, τό καί μώλωψ, -ωπος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ κατά ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   Σιών, ἡ καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κατά·σχεσις, -εως, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) σκληρός -ά -όν
Jdt:9:13 I też, nawet, mianowicie By dawać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja I też, nawet, mianowicie Oszukiwanie Do (+przyspieszenie) Uraz I też, nawet, mianowicie Wypustka On/ona/to/to samo Kto/, który/, który W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Konwencja Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Syjon I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Syn Ty; twój/twój(sg) Do ??? Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny
Jdt:9:13 kai\ do\s lo/gon mou kai\ a)pa/tEn ei)s trau=ma kai\ mO/lOpa au)tO=n, oi(\ kata\ tE=s diaTE/kEs sou kai\ oi)/kou E(giasme/nou sou kai\ korufE=s *siOn kai\ oi)/kou katasCHe/seOs ui(O=n sou e)bouleu/santo sklEra/.
Jdt:9:13 kai dos logon mu kai apatEn eis trauma kai mOlOpa autOn, hoi kata tEs diaTEkEs su kai oiku hEgiasmenu su kai koryfEs siOn kai oiku katasCHeseOs hyiOn su ebuleusanto sklEra.
Jdt:9:13 C VO_AAD2S N2_ASM RP_GS C N1_ASF P N3M_ASN C N3P_ASM RD_GPM RR_NPM P RA_GSF N1_GSF RP_GS C N2_GSM VT_XMPGSM RP_GS C N1_GSF N_GS C N2_GSM N3I_GSF N2_GPM RP_GS VAI_AMI3P A1A_APN
Jdt:9:13 and also, even, namely to give word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I and also, even, namely deception into (+acc) trauma and also, even, namely welt he/she/it/same who/whom/which down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the covenant you; your/yours(sg) and also, even, namely house; to dwell to consecrate sanctify, hallow, become holy you; your/yours(sg) and also, even, namely ć Zion and also, even, namely house; to dwell possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove son you; your/yours(sg) to ??? hard rigid, stiff
Jdt:9:13 and do-GIVE-you(sg)! word (acc) me (gen) and deception (acc) into (+acc) trauma (nom|acc|voc) and welt (acc) them/same (gen) who/whom/which (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) covenant (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! having-been-CONSECRATE-ed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and   Zion (indecl) and house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! possession (gen) sons (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-???-ed hard ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Jdt:9:13 Jdt_9:13_1 Jdt_9:13_2 Jdt_9:13_3 Jdt_9:13_4 Jdt_9:13_5 Jdt_9:13_6 Jdt_9:13_7 Jdt_9:13_8 Jdt_9:13_9 Jdt_9:13_10 Jdt_9:13_11 Jdt_9:13_12 Jdt_9:13_13 Jdt_9:13_14 Jdt_9:13_15 Jdt_9:13_16 Jdt_9:13_17 Jdt_9:13_18 Jdt_9:13_19 Jdt_9:13_20 Jdt_9:13_21 Jdt_9:13_22 Jdt_9:13_23 Jdt_9:13_24 Jdt_9:13_25 Jdt_9:13_26 Jdt_9:13_27 Jdt_9:13_28 Jdt_9:13_29 Jdt_9:13_30
Jdt:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jdt:9:14 καὶ ποίησον ἐπὶ παντὸς ἔθνους σου καὶ πάσης φυλῆς ἐπίγνωσιν τοῦ εἰδῆσαι ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς θεὸς πάσης δυνάμεως καὶ κράτους καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος ὑπερασπίζων τοῦ γένους Ισραηλ εἰ μὴ σύ.
Jdt:9:14 And make every nation and tribe to acknowledge that thou art the God of all power and might, and that there is none other that protecteth the people of Israel but thou. (Judith 9:14 Brenton)
Jdt:9:14 I spraw, aby cały naród i każde pokolenie poznało i wiedziało, że Ty jesteś Bogiem, Bogiem wszelkiej potęgi i mocy, i że nie ma nikogo innego prócz Ciebie, kto by bronił ludu izraelskiego». (Jdt 9:14 BT_4)
Jdt:9:14 καὶ ποίησον ἐπὶ παντὸς ἔθνους σου καὶ πάσης φυλῆς ἐπίγνωσιν τοῦ εἰδῆσαι ὅτι σὺ εἶ θεὸς θεὸς πάσης δυνάμεως καὶ κράτους καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος ὑπερασπίζων τοῦ γένους Ισραηλ εἰ μὴ σύ.
Jdt:9:14 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φυλή, -ῆς, ἡ ἐπί·γνωσις, -εως, ἡ; ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ θεός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δύναμις, -εως, ἡ καί κράτο·ς, -ους, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος)   ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό Ἰσραήλ, ὁ εἰ μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jdt:9:14 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Szczep Uznawania wiedza kogoś albo coś; wyraźna wiedza; by rozpoznawać wgląd, consciousnes By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Ty By iść; by być Bóg  Bóg  Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolność I też, nawet, mianowicie Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Inny Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Izrael Jeżeli Nie Ty
Jdt:9:14 kai\ poi/Eson e)pi\ panto\s e)/Tnous sou kai\ pa/sEs fulE=s e)pi/gnOsin tou= ei)dE=sai o(/ti su\ ei)= o( Teo\s Teo\s pa/sEs duna/meOs kai\ kra/tous kai\ ou)k e)/stin a)/llos u(peraspi/DZOn tou= ge/nous *israEl ei) mE\ su/.
Jdt:9:14 kai poiEson epi pantos eTnus su kai pasEs fylEs epignOsin tu eidEsai hoti sy ei ho Teos Teos pasEs dynameOs kai kratus kai uk estin allos hyperaspiDZOn tu genus israEl ei mE sy.
Jdt:9:14 C VA_AAD2S P A3_GSN N3E_GSN RP_GS C A1S_GSF N1_GSF N3I_ASF RA_GSN VA_AAN C RP_NS V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM N2_NSM A1S_GSF N3I_GSF C N3E_GSN C D V9_PAI3S RD_NSM V1_PAPNSM RA_GSN N3E_GSN N_GSM C D RP_NS
Jdt:9:14 and also, even, namely to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of tribe recognition knowledge of someone or something; specific knowledge; to recognize insight, consciousnes the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that you to go; to be the god [see theology] god [see theology] every all, each, every, the whole of ability and also, even, namely sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be other ć the race race, class, kind Israel if not you
Jdt:9:14 and do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (gen) nation (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and every (gen) tribe (gen) recognition (acc); they-should-RECOGNIZE the (gen) to-PERCEIVE, he/she/it-happens-to-PERCEIVE (opt) because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) god (nom) god (nom) every (gen) ability (gen) and sway (gen) and not he/she/it-is other (nom)   the (gen) race (gen) Israel (indecl) if not you(sg) (nom)
Jdt:9:14 Jdt_9:14_1 Jdt_9:14_2 Jdt_9:14_3 Jdt_9:14_4 Jdt_9:14_5 Jdt_9:14_6 Jdt_9:14_7 Jdt_9:14_8 Jdt_9:14_9 Jdt_9:14_10 Jdt_9:14_11 Jdt_9:14_12 Jdt_9:14_13 Jdt_9:14_14 Jdt_9:14_15 Jdt_9:14_16 Jdt_9:14_17 Jdt_9:14_18 Jdt_9:14_19 Jdt_9:14_20 Jdt_9:14_21 Jdt_9:14_22 Jdt_9:14_23 Jdt_9:14_24 Jdt_9:14_25 Jdt_9:14_26 Jdt_9:14_27 Jdt_9:14_28 Jdt_9:14_29 Jdt_9:14_30 Jdt_9:14_31 Jdt_9:14_32 Jdt_9:14_33
Jdt:9:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x