Joz:11:1 Ὡς δὲ ἤκουσεν Ιαβιν βασιλεὺς Ασωρ, ἀπέστειλεν πρὸς Ιωβαβ βασιλέα Μαρρων καὶ πρὸς βασιλέα Συμοων καὶ πρὸς βασιλέα Αζιφ
Joz:11:1 And when Jabis the king of Asor heard, he sent to Jobab king of Maron, and to the king of Symoon, and to the king of Aziph, (Joshua 11:1 Brenton)
Joz:11:1 Jabin, król Chasoru, usłyszawszy o tym, powiadomił Jobaba, króla Madonu, króla Szimronu, króla Akszafu (Joz 11:1 BT_4)
Joz:11:1 Ὡς δὲ ἤκουσεν Ιαβιν βασιλεὺς Ασωρ, ἀπέστειλεν πρὸς Ιωβαβ βασιλέα Μαρρων καὶ πρὸς βασιλέα Συμοων καὶ πρὸς βασιλέα Αζιφ
Joz:11:1 ὡς δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ   ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί πρός βασιλεύς, -έως, ὁ   καί πρός βασιλεύς, -έως, ὁ  
Joz:11:1 Jak/jak zaś By słyszeć Król zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król
Joz:11:1 *(Os de\ E)/kousen *iabin basileu\s *asOr, a)pe/steilen pro\s *iObab basile/a *marrOn kai\ pro\s basile/a *sumoOn kai\ pro\s basile/a *aDZif
Joz:11:1 Os de Ekusen iabin basileus asOr, apesteilen pros iObab basilea marrOn kai pros basilea symoOn kai pros basilea aDZif
Joz:11:1 C x VAI_AAI3S N_NS N3V_NSM N_GS VAI_AAI3S P N_AS N3V_ASM N_GS C P N3V_ASM N_GS C P N3V_ASM N_GS
Joz:11:1 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear ć king ć to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) ć king ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) king ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) king ć
Joz:11:1 as/like Yet he/she/it-HEAR-ed   king (nom)   he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc)   and toward (+acc,+gen,+dat) king (acc)   and toward (+acc,+gen,+dat) king (acc)  
Joz:11:1 Joz_11:1_1 Joz_11:1_2 Joz_11:1_3 Joz_11:1_4 Joz_11:1_5 Joz_11:1_6 Joz_11:1_7 Joz_11:1_8 Joz_11:1_9 Joz_11:1_10 Joz_11:1_11 Joz_11:1_12 Joz_11:1_13 Joz_11:1_14 Joz_11:1_15 Joz_11:1_16 Joz_11:1_17 Joz_11:1_18 Joz_11:1_19
Joz:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:2 καὶ πρὸς τοὺς βασιλεῖς τοὺς κατὰ Σιδῶνα τὴν μεγάλην, εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ εἰς τὴν Ραβα ἀπέναντι Κενερωθ καὶ εἰς τὸ πεδίον καὶ εἰς Ναφεδδωρ
Joz:11:2 and to the kings who were by the great Sidon, to the hill country and to Araba opposite Keneroth, and to the plain, and to Phenaeddor, (Joshua 11:2 Brenton)
Joz:11:2 i królów zamieszkałych na północy, w górach i na równinie, na południu od Kinneret, w Szefeli i na wyżynach Doru na zachodzie, (Joz 11:2 BT_4)
Joz:11:2 καὶ πρὸς τοὺς βασιλεῖς τοὺς κατὰ Σιδῶνα τὴν μεγάλην, εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ εἰς τὴν Ραβα ἀπέναντι Κενερωθ καὶ εἰς τὸ πεδίον καὶ εἰς Ναφεδδωρ
Joz:11:2 καί πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κατά Σιδών, -ῶνος, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν καί εἰς[1] ὁ ἡ τό   ἀπ·έν·αντι   καί εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί εἰς[1]  
Joz:11:2 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sydon [miasto z] Wielki Do (+przyspieszenie) Górzysta górzysta okolica, pogórze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie)
Joz:11:2 kai\ pro\s tou\s basilei=s tou\s kata\ *sidO=na tE\n mega/lEn, ei)s tE\n o)reinE\n kai\ ei)s tE\n *raba a)pe/nanti *kenerOT kai\ ei)s to\ pedi/on kai\ ei)s *nafeddOr
Joz:11:2 kai pros tus basileis tus kata sidOna tEn megalEn, eis tEn oreinEn kai eis tEn raba apenanti kenerOT kai eis to pedion kai eis nafeddOr
Joz:11:2 C P RA_APM N3V_APM RA_APM P N_ASF RA_ASF A1_ASF P RA_ASF N1_ASF C P RA_ASF N_ASF P N_GS C P RA_ASN N2N_ASN C P N_AS
Joz:11:2 and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the king the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Sidon [city of] the great into (+acc) the mountainous mountainous region, highland and also, even, namely into (+acc) the ć opposite/in the presence of (+gen) ć and also, even, namely into (+acc) the ć and also, even, namely into (+acc) ć
Joz:11:2 and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) kings (acc, nom|voc) the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Sidon (acc) the (acc) great ([Adj] acc) into (+acc) the (acc) mountainous ([Adj] acc) and into (+acc) the (acc)   opposite/in the presence of (+gen)   and into (+acc) the (nom|acc)   and into (+acc)  
Joz:11:2 Joz_11:2_1 Joz_11:2_2 Joz_11:2_3 Joz_11:2_4 Joz_11:2_5 Joz_11:2_6 Joz_11:2_7 Joz_11:2_8 Joz_11:2_9 Joz_11:2_10 Joz_11:2_11 Joz_11:2_12 Joz_11:2_13 Joz_11:2_14 Joz_11:2_15 Joz_11:2_16 Joz_11:2_17 Joz_11:2_18 Joz_11:2_19 Joz_11:2_20 Joz_11:2_21 Joz_11:2_22 Joz_11:2_23 Joz_11:2_24 Joz_11:2_25
Joz:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:3 καὶ εἰς τοὺς παραλίους Χαναναίους ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ εἰς τοὺς παραλίους Αμορραίους καὶ Ευαίους καὶ Ιεβουσαίους καὶ Φερεζαίους τοὺς ἐν τῷ ὄρει καὶ τοὺς Χετταίους τοὺς ὑπὸ τὴν Αερμων εἰς γῆν Μασσηφα.
Joz:11:3 and to the Chananites on the coast eastward, and to the Amorites on the coast, and the Chettites, and the Pherezites, and the Jebusites in the mountain, and the Evites, and those dwelling under mount Aermon in the land Massyma. (Joshua 11:3 Brenton)
Joz:11:3 Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie, Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Jebusytów na górze i Chiwwitów u stóp Hermonu w krainie Mispa. (Joz 11:3 BT_4)
Joz:11:3 καὶ εἰς τοὺς παραλίους Χαναναίους ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ εἰς τοὺς παραλίους Αμορραίους καὶ Ευαίους καὶ Ιεβουσαίους καὶ Φερεζαίους τοὺς ἐν τῷ ὄρει καὶ τοὺς Χετταίους τοὺς ὑπὸ τὴν Αερμων εἰς γῆν Μασσηφα.
Joz:11:3 καί εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·άλιος (-α) -ον Χαναναῖος -α -ον ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·άλιος (-α) -ον   καί   καί   καί   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό   εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Joz:11:3 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Brzeg morski Kananeńczyk Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Brzeg morski I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia
Joz:11:3 kai\ ei)s tou\s parali/ous *CHananai/ous a)po\ a)natolO=n kai\ ei)s tou\s parali/ous *amorrai/ous kai\ *euai/ous kai\ *iebousai/ous kai\ *fereDZai/ous tou\s e)n tO=| o)/rei kai\ tou\s *CHettai/ous tou\s u(po\ tE\n *aermOn ei)s gE=n *massEfa.
Joz:11:3 kai eis tus paralius CHananaius apo anatolOn kai eis tus paralius amorraius kai euaius kai iebusaius kai fereDZaius tus en tO orei kai tus CHettaius tus hypo tEn aermOn eis gEn massEfa.
Joz:11:3 C P RA_APM A1A_APM N2_APM P N1_GPF C P RA_APM A1A_APM N2_APM C N2_APM C N2_APM C N2_APM RA_APM P RA_DSN N3E_DSN C RA_APM N2_APM RA_APM P RA_ASF N_ASF P N1_ASF N_GS
Joz:11:3 and also, even, namely into (+acc) the seacoast Canaanite from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely into (+acc) the seacoast ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount and also, even, namely the ć the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć into (+acc) earth/land ć
Joz:11:3 and into (+acc) the (acc) seacoast ([Adj] acc) Canaanite ([Adj] acc) away from (+gen) risig of the east dawns (gen) and into (+acc) the (acc) seacoast ([Adj] acc)   and   and   and   the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) and the (acc)   the (acc) under (+acc), by (+gen) the (acc)   into (+acc) earth/land (acc)  
Joz:11:3 Joz_11:3_1 Joz_11:3_2 Joz_11:3_3 Joz_11:3_4 Joz_11:3_5 Joz_11:3_6 Joz_11:3_7 Joz_11:3_8 Joz_11:3_9 Joz_11:3_10 Joz_11:3_11 Joz_11:3_12 Joz_11:3_13 Joz_11:3_14 Joz_11:3_15 Joz_11:3_16 Joz_11:3_17 Joz_11:3_18 Joz_11:3_19 Joz_11:3_20 Joz_11:3_21 Joz_11:3_22 Joz_11:3_23 Joz_11:3_24 Joz_11:3_25 Joz_11:3_26 Joz_11:3_27 Joz_11:3_28 Joz_11:3_29 Joz_11:3_30 Joz_11:3_31 Joz_11:3_32
Joz:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:4 καὶ ἐξῆλθον αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν μετ’ αὐτῶν ὥσπερ ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης τῷ πλήθει καὶ ἵπποι καὶ ἅρματα πολλὰ σφόδρα.
Joz:11:4 And they and their kings with them went forth, as the sand of the sea in multitude, and horses, and very many chariots. (Joshua 11:4 Brenton)
Joz:11:4 Wyruszyli oni z całym swym wojskiem, ludem mnogim jak piasek na wybrzeżu morza i z olbrzymią liczbą koni i rydwanów. (Joz 11:4 BT_4)
Joz:11:4 καὶ ἐξῆλθον αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν μετ’ αὐτῶν ὥσπερ ἄμμος τῆς θαλάσσης τῷ πλήθει καὶ ἵπποι καὶ ἅρματα πολλὰ σφόδρα.
Joz:11:4 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ ὁ ἡ τό ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό καί ἵππος, -ου, ὁ καί ἅρμα[τ], -ατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα
Joz:11:4 I też, nawet, mianowicie By wychodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Piasek Morze Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie Koń I też, nawet, mianowicie Wóz Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Joz:11:4 kai\ e)XE=lTon au)toi\ kai\ oi( basilei=s au)tO=n met’ au)tO=n O(/sper E( a)/mmos tE=s Tala/ssEs tO=| plE/Tei kai\ i(/ppoi kai\ a(/rmata polla\ sfo/dra.
Joz:11:4 kai eXElTon autoi kai hoi basileis autOn met’ autOn hOsper hE ammos tEs TalassEs tO plETei kai hippoi kai harmata polla sfodra.
Joz:11:4 C VBI_AAI3P RD_NPM C RA_NPM N3V_NPM RD_GPM P RD_GPM D RA_NSF N2_NSF RA_GSF N1S_GSF RA_DSN N3E_DSN C N2_NPM C N3M_NPN A1_NPN D
Joz:11:4 and also, even, namely to come out he/she/it/same and also, even, namely the king he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the sand the sea the lot (multitude ) and also, even, namely horse and also, even, namely chariot much vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Joz:11:4 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT they/same (nom) and the (nom) kings (acc, nom|voc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) them/same (gen) just as the (nom) sand (nom) the (gen) sea (gen) the (dat) lot (dat) and horses (nom|voc) and chariots (nom|acc|voc) many (nom|acc) vehement,
Joz:11:4 Joz_11:4_1 Joz_11:4_2 Joz_11:4_3 Joz_11:4_4 Joz_11:4_5 Joz_11:4_6 Joz_11:4_7 Joz_11:4_8 Joz_11:4_9 Joz_11:4_10 Joz_11:4_11 Joz_11:4_12 Joz_11:4_13 Joz_11:4_14 Joz_11:4_15 Joz_11:4_16 Joz_11:4_17 Joz_11:4_18 Joz_11:4_19 Joz_11:4_20 Joz_11:4_21 Joz_11:4_22
Joz:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:5 καὶ συνῆλθον πάντες οἱ βασιλεῖς οὗτοι καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τοῦ ὕδατος Μαρρων πολεμῆσαι τὸν Ισραηλ.
Joz:11:5 And all the kings assembled in person, and came to the same place, and encamped at the waters of Maron to war with Israel. (Joshua 11:5 Brenton)
Joz:11:5 Wszyscy ci królowie umówiwszy się przybyli i zajęli stanowiska nad wodami Merom, aby walczyć z Izraelem. (Joz 11:5 BT_4)
Joz:11:5 καὶ συνῆλθον πάντες οἱ βασιλεῖς οὗτοι καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τοῦ ὕδατος Μαρρων πολεμῆσαι τὸν Ισραηλ.
Joz:11:5 καί συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό   πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Joz:11:5 I też, nawet, mianowicie By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda By walczyć z wojną Izrael
Joz:11:5 kai\ sunE=lTon pa/ntes oi( basilei=s ou(=toi kai\ parege/nonto e)pi\ to\ au)to\ kai\ parene/balon e)pi\ tou= u(/datos *marrOn polemE=sai to\n *israEl.
Joz:11:5 kai synElTon pantes hoi basileis hutoi kai paregenonto epi to auto kai parenebalon epi tu hydatos marrOn polemEsai ton israEl.
Joz:11:5 C VBI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N3V_NPM RD_NPM C VBI_AMI3P P RA_ASN RD_ASN C VBI_AAI3P P RA_GSN N3_GSN N_GS VA_AAN RA_ASM N_ASM
Joz:11:5 and also, even, namely to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate every all, each, every, the whole of the king this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the water ć to fight war the Israel
Joz:11:5 and I-COHERE-ed, they-COHERE-ed all (nom|voc) the (nom) kings (acc, nom|voc) these (nom) and they-were-COME-ed-INTO-BEING upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) water (gen)   to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) the (acc) Israel (indecl)
Joz:11:5 Joz_11:5_1 Joz_11:5_2 Joz_11:5_3 Joz_11:5_4 Joz_11:5_5 Joz_11:5_6 Joz_11:5_7 Joz_11:5_8 Joz_11:5_9 Joz_11:5_10 Joz_11:5_11 Joz_11:5_12 Joz_11:5_13 Joz_11:5_14 Joz_11:5_15 Joz_11:5_16 Joz_11:5_17 Joz_11:5_18 Joz_11:5_19 Joz_11:5_20
Joz:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:6 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν Μὴ φοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι αὔριον ταύτην τὴν ὥραν ἐγὼ παραδίδωμι τετροπωμένους αὐτοὺς ἐναντίον τοῦ Ισραηλ· τοὺς ἵππους αὐτῶν νευροκοπήσεις καὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν κατακαύσεις ἐν πυρί.
Joz:11:6 And the Lord said to Joshua, Be not afraid of them, for to-morrow at this time I will put them to flight before Israel: thou shalt hough their horses, and burn their chariots with fire (Joshua 11:6 Brenton)
Joz:11:6 I rzekł Pan do Jozuego: «Nie bój się ich, albowiem jutro o tej porze sprawię, że oni wszyscy padną zabici przed Izraelem. Konie ich okulawisz, a rydwany ich spalisz». (Joz 11:6 BT_4)
Joz:11:6 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν Μὴ φοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι αὔριον ταύτην τὴν ὥραν ἐγὼ παραδίδωμι τετροπωμένους αὐτοὺς ἐναντίον τοῦ Ισραηλ· τοὺς ἵππους αὐτῶν νευροκοπήσεις καὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν κατακαύσεις ἐν πυρί.
Joz:11:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι αὔριον οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ἐν πῦρ, -ρός, τό
Joz:11:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] Nie By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Następny dnia/jutro To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Godzina Ja By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Izrael Koń On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wóz On/ona/to/to samo Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Joz:11:6 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *)iEsou=n *mE\ fobETE=|s a)po\ prosO/pou au)tO=n, o(/ti au)/rion tau/tEn tE\n O(/ran e)gO\ paradi/dOmi tetropOme/nous au)tou\s e)nanti/on tou= *israEl· tou\s i(/ppous au)tO=n neurokopE/seis kai\ ta\ a(/rmata au)tO=n katakau/seis e)n puri/.
Joz:11:6 kai eipen kyrios pros iEsun mE fobETEs apo prosOpu autOn, hoti aurion tautEn tEn hOran egO paradidOmi tetropOmenus autus enantion tu israEl· tus hippus autOn neurokopEseis kai ta harmata autOn katakauseis en pyri.
Joz:11:6 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM D VC_APS2S P N2N_GSN RD_GPM C D RD_ASF RA_ASF N1A_ASF RP_NS V8_PAI1S VM_XMPAPM RD_APM P RA_GSM N_GSM RA_APM N2_APM RD_GPM VF_FAI2S C RA_APN N3M_APN RD_GPM VF_FAI2S P N3_DSN
Joz:11:6 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] not to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same because/that next day/tomorrow this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the hour I to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine ć he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the Israel the horse he/she/it/same ć and also, even, namely the chariot he/she/it/same to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Joz:11:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) not you(sg)-should-be-FEAR-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen) because/that next day/tomorrow this (acc) the (acc) hour (acc) I (nom) I-am-Hand OVER-ing   them/same (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) the (acc) horses (acc) them/same (gen)   and the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) them/same (gen) you(sg)-will-BURNED UP in/among/by (+dat) fire (dat)
Joz:11:6 Joz_11:6_1 Joz_11:6_2 Joz_11:6_3 Joz_11:6_4 Joz_11:6_5 Joz_11:6_6 Joz_11:6_7 Joz_11:6_8 Joz_11:6_9 Joz_11:6_10 Joz_11:6_11 Joz_11:6_12 Joz_11:6_13 Joz_11:6_14 Joz_11:6_15 Joz_11:6_16 Joz_11:6_17 Joz_11:6_18 Joz_11:6_19 Joz_11:6_20 Joz_11:6_21 Joz_11:6_22 Joz_11:6_23 Joz_11:6_24 Joz_11:6_25 Joz_11:6_26 Joz_11:6_27 Joz_11:6_28 Joz_11:6_29 Joz_11:6_30 Joz_11:6_31 Joz_11:6_32 Joz_11:6_33
Joz:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:7 καὶ ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς ἐπ’ αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ὕδωρ Μαρρων ἐξάπινα καὶ ἐπέπεσαν ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ὀρεινῇ.
Joz:11:7 And Joshua and all the men of war came upon them at the water of Maron suddenly; and they attacked them in the hill country. (Joshua 11:7 Brenton)
Joz:11:7 Jozue wraz z całym swym zbrojnym ludem przybył niespodzianie nad wody Meromu i rzucił się na nich. (Joz 11:7 BT_4)
Joz:11:7 καὶ ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς λαὸς πολεμιστὴς ἐπ’ αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ὕδωρ Μαρρων ἐξάπινα καὶ ἐπέπεσαν ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ὀρεινῇ.
Joz:11:7 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό   ἐξάπινα καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν
Joz:11:7 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Nagle nagle, ekscytuj, tryskaj {rumień się}, zapalaj się, trąć I też, nawet, mianowicie By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Górzysta górzysta okolica, pogórze
Joz:11:7 kai\ E)=lTen *)iEsou=s kai\ pa=s o( lao\s o( polemistE\s e)p’ au)tou\s e)pi\ to\ u(/dOr *marrOn e)Xa/pina kai\ e)pe/pesan e)p’ au)tou\s e)n tE=| o)reinE=|.
Joz:11:7 kai ElTen iEsus kai pas ho laos ho polemistEs ep’ autus epi to hydOr marrOn eXapina kai epepesan ep’ autus en tE oreinE.
Joz:11:7 C VBI_AAI3S N_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N1M_NSM P RD_APM P RA_ASN N3_ASN N_GS D C VAI_AAI3P P RD_APM P RA_DSF N1_DSF
Joz:11:7 and also, even, namely to come Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the water ć suddenly suddenly, excite, flush, kindle, smack and also, even, namely to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mountainous mountainous region, highland
Joz:11:7 and he/she/it-COME-ed Jesus (nom) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) water (nom|acc|voc)   suddenly and they-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mountainous ([Adj] dat)
Joz:11:7 Joz_11:7_1 Joz_11:7_2 Joz_11:7_3 Joz_11:7_4 Joz_11:7_5 Joz_11:7_6 Joz_11:7_7 Joz_11:7_8 Joz_11:7_9 Joz_11:7_10 Joz_11:7_11 Joz_11:7_12 Joz_11:7_13 Joz_11:7_14 Joz_11:7_15 Joz_11:7_16 Joz_11:7_17 Joz_11:7_18 Joz_11:7_19 Joz_11:7_20 Joz_11:7_21 Joz_11:7_22 Joz_11:7_23
Joz:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:8 καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ὑποχειρίους Ισραηλ, καὶ κόπτοντες αὐτοὺς κατεδίωκον ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης καὶ ἕως Μασερων καὶ ἕως τῶν πεδίων Μασσωχ κατ’ ἀνατολὰς καὶ κατέκοψαν αὐτοὺς ἕως τοῦ μὴ καταλειφθῆναι αὐτῶν διασεσῳσμένον.
Joz:11:8 And the Lord delivered them into the power of Israel; and they smote them and pursued them to great Sidon, and to Maseron, and to the plains of Massoch eastward; and they destroyed them till there was not one of them left that survived. (Joshua 11:8 Brenton)
Joz:11:8 Pan wydał ich w ręce Izraela. Rozbili ich i ścigali aż do Sydonu Wielkiego i aż do Misrefot-Maim i do doliny Mispa na wschodzie. Rozgromiono ich całkowicie, tak że nikt nie ocalał. (Joz 11:8 BT_4)
Joz:11:8 καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ὑποχειρίους Ισραηλ, καὶ κόπτοντες αὐτοὺς κατεδίωκον ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης καὶ ἕως Μασερων καὶ ἕως τῶν πεδίων Μασσωχ κατ’ ἀνατολὰς καὶ κατέκοψαν αὐτοὺς ἕως τοῦ μὴ καταλειφθῆναι αὐτῶν διασεσῳσμένον.
Joz:11:8 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   Ἰσραήλ, ὁ καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Σιδών, -ῶνος, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό     κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό μή κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-)
Joz:11:8 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się On/ona/to/to samo By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Aż; świtaj Sydon [miasto z] Wielki I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Do cięcia wióra, leń się, wtrącaj się {tnij w} kawałki, tnij na drobne kawałki, masakra, rzeźnik On/ona/to/to samo Aż; świtaj Nie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj On/ona/to/to samo Do chronionego
Joz:11:8 kai\ pare/dOken au)tou\s ku/rios u(poCHeiri/ous *israEl, kai\ ko/ptontes au)tou\s katedi/Okon e(/Os *sidO=nos tE=s mega/lEs kai\ e(/Os *maserOn kai\ e(/Os tO=n pedi/On *massOCH kat’ a)natola\s kai\ kate/koPSan au)tou\s e(/Os tou= mE\ kataleifTE=nai au)tO=n diasesO|sme/non.
Joz:11:8 kai paredOken autus kyrios hypoCHeirius israEl, kai koptontes autus katediOkon heOs sidOnos tEs megalEs kai heOs maserOn kai heOs tOn pediOn massOCH kat’ anatolas kai katekoPSan autus heOs tu mE kataleifTEnai autOn diasesOsmenon.
Joz:11:8 C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM A1A_APM N_GSM C V1_PAPNPM RD_APM V1I_IAI3P P N_GSF RA_GSF A1_GSF C P N_GS C P RA_GPN N2N_GPN N_GS P N1_APF C VAI_AAI3P RD_APM P RA_GSN D VV_APN RD_GPM VM_XMPASM
Joz:11:8 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć Israel and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive he/she/it/same to chase after chase, search for, prosecute until; dawn Sidon [city of] the great and also, even, namely until; dawn ć and also, even, namely until; dawn the ć ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely to slashing chip, skive, cut in pieces, cut up, massacre, butcher he/she/it/same until; dawn the not to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up he/she/it/same to preserved
Joz:11:8 and he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom)   Israel (indecl) and while CUT OFF-ing (nom|voc) them/same (acc) I-was-CHASE-ing-AFTER, they-were-CHASE-ing-AFTER until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Sidon (gen) the (gen) great ([Adj] gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)     down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) and they-SLASHING-ed them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) not to-be-LEAVE-ed-BEHIND them/same (gen) having-been-PRESERVED-ed (acc, nom|acc|voc)
Joz:11:8 Joz_11:8_1 Joz_11:8_2 Joz_11:8_3 Joz_11:8_4 Joz_11:8_5 Joz_11:8_6 Joz_11:8_7 Joz_11:8_8 Joz_11:8_9 Joz_11:8_10 Joz_11:8_11 Joz_11:8_12 Joz_11:8_13 Joz_11:8_14 Joz_11:8_15 Joz_11:8_16 Joz_11:8_17 Joz_11:8_18 Joz_11:8_19 Joz_11:8_20 Joz_11:8_21 Joz_11:8_22 Joz_11:8_23 Joz_11:8_24 Joz_11:8_25 Joz_11:8_26 Joz_11:8_27 Joz_11:8_28 Joz_11:8_29 Joz_11:8_30 Joz_11:8_31 Joz_11:8_32 Joz_11:8_33
Joz:11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:9 καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς Ἰησοῦς ὃν τρόπον ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος· τοὺς ἵππους αὐτῶν ἐνευροκόπησεν καὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν ἐνέπρησεν ἐν πυρί.
Joz:11:9 And Joshua did to them, as the Lord commanded him: he houghed their horses, and burned their chariots with fire. (Joshua 11:9 Brenton)
Joz:11:9 Jozue postąpił z nimi, jak Pan mu rozkazał: konie ich okulawił, a rydwany spalił. (Joz 11:9 BT_4)
Joz:11:9 καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς Ἰησοῦς ὃν τρόπον ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος· τοὺς ἵππους αὐτῶν ἐνευροκόπησεν καὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν ἐνέπρησεν ἐν πυρί.
Joz:11:9 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ἐν πῦρ, -ρός, τό
Joz:11:9 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Koń On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wóz On/ona/to/to samo Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Joz:11:9 kai\ e)poi/Esen au)toi=s *)iEsou=s o(\n tro/pon e)netei/lato au)tO=| ku/rios· tou\s i(/ppous au)tO=n e)neuroko/pEsen kai\ ta\ a(/rmata au)tO=n e)ne/prEsen e)n puri/.
Joz:11:9 kai epoiEsen autois iEsus hon tropon eneteilato autO kyrios· tus hippus autOn eneurokopEsen kai ta harmata autOn eneprEsen en pyri.
Joz:11:9 C VAI_AAI3S RD_DPM N_NSM RR_ASM N2_ASM VAI_AMI3S RD_DSM N2_NSM RA_APM N2_APM RD_GPM VAI_AAI3S C RA_APN N3M_APN RD_GPM VAI_AAI3S P N3_DSN
Joz:11:9 and also, even, namely to do/make he/she/it/same Jesus [Joshua or Jesus] who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to enjoin command he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the horse he/she/it/same ć and also, even, namely the chariot he/she/it/same to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Joz:11:9 and he/she/it-DO/MAKE-ed them/same (dat) Jesus (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) horses (acc) them/same (gen)   and the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) fire (dat)
Joz:11:9 Joz_11:9_1 Joz_11:9_2 Joz_11:9_3 Joz_11:9_4 Joz_11:9_5 Joz_11:9_6 Joz_11:9_7 Joz_11:9_8 Joz_11:9_9 Joz_11:9_10 Joz_11:9_11 Joz_11:9_12 Joz_11:9_13 Joz_11:9_14 Joz_11:9_15 Joz_11:9_16 Joz_11:9_17 Joz_11:9_18 Joz_11:9_19 Joz_11:9_20
Joz:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:10 καὶ ἀπεστράφη Ἰησοῦς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ κατελάβετο Ασωρ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς· ἦν δὲ Ασωρ τὸ πρότερον ἄρχουσα πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων.
Joz:11:10 And Joshua returned at that time, and took Asor and her king; now Asor in former time was the chief of these kingdoms. (Joshua 11:10 Brenton)
Joz:11:10 W tym samym czasie Jozue cofnął się i zdobył Chasor, a króla jego zabił mieczem; Chasor było niegdyś stolicą wszystkich tych królestw. (Joz 11:10 BT_4)
Joz:11:10 Καὶ ἀπεστράφη Ἰησοῦς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ κατελάβετο Ασωρ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς· ἦν δὲ Ασωρ τὸ πρότερον ἄρχουσα πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων.
Joz:11:10 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-)   καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ   ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο
Joz:11:10 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Jezus [Jozue albo Jezus] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo By być zaś Wcześniej By zaczynać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Królestwo; królewski To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Joz:11:10 *kai\ a)pestra/fE *)iEsou=s e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| kai\ katela/beto *asOr kai\ to\n basile/a au)tE=s· E)=n de\ *asOr to\ pro/teron a)/rCHousa pasO=n tO=n basileiO=n tou/tOn.
Joz:11:10 kai apestrafE iEsus en tO kairO ekeinO kai katelabeto asOr kai ton basilea autEs· En de asOr to proteron arCHusa pasOn tOn basileiOn tutOn.
Joz:11:10 C VDI_API3S N_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C VBI_AMI3S N_AS C RA_ASM N3V_ASM RD_GSF V9_IAI3S x N_NS RA_NSN A1_NSN V1_PAPNSF A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RD_GPF
Joz:11:10 and also, even, namely to turn away from Jesus [Joshua or Jesus] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, ć and also, even, namely the king he/she/it/same to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the earlier to begin every all, each, every, the whole of the kingdom; royal this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Joz:11:10 and he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM Jesus (nom) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) and he/she/it-was-COMPREHEND-ed   and the (acc) king (acc) her/it/same (gen) he/she/it-was Yet   the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) while BEGIN-ing (nom|voc) all (gen) the (gen) kingdoms (gen); royal ([Adj] gen) these (gen)
Joz:11:10 Joz_11:10_1 Joz_11:10_2 Joz_11:10_3 Joz_11:10_4 Joz_11:10_5 Joz_11:10_6 Joz_11:10_7 Joz_11:10_8 Joz_11:10_9 Joz_11:10_10 Joz_11:10_11 Joz_11:10_12 Joz_11:10_13 Joz_11:10_14 Joz_11:10_15 Joz_11:10_16 Joz_11:10_17 Joz_11:10_18 Joz_11:10_19 Joz_11:10_20 Joz_11:10_21 Joz_11:10_22 Joz_11:10_23 Joz_11:10_24
Joz:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:11 καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ ἐν ξίφει καὶ ἐξωλέθρευσαν πάντας, καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτῇ ἐμπνέον· καὶ τὴν Ασωρ ἐνέπρησαν ἐν πυρί.
Joz:11:11 And they slew with the sword all that breathed in it, and utterly destroyed them all, and there was no living thing left in it; and they burnt Asor with fire. (Joshua 11:11 Brenton)
Joz:11:11 Ostrzem miecza pobili wszystko co żywe, obłożywszy klątwą. Nie pozostawiono żadnej żywej duszy, a Chasor spalono. (Joz 11:11 BT_4)
Joz:11:11 καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ ἐν ξίφει καὶ ἐξωλέθρευσαν πάντας, καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτῇ ἐμπνέον· καὶ τὴν Ασωρ ἐνέπρησαν ἐν πυρί.
Joz:11:11 καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐμ·πνέω (εν+πνε-, -, εν+πνευ·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·πνέω (εν+πνε-, -, εν+πνευ·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό   ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ἐν πῦρ, -ρός, τό
Joz:11:11 I też, nawet, mianowicie By zabijać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do oddechu napełnianego z oddychaj, wydychaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do oddechu napełnianego z oddychaj, wydychaj I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Joz:11:11 kai\ a)pe/kteinan pa=n e)mpne/on e)n au)tE=| e)n Xi/fei kai\ e)XOle/Treusan pa/ntas, kai\ ou) katelei/fTE e)n au)tE=| e)mpne/on· kai\ tE\n *asOr e)ne/prEsan e)n puri/.
Joz:11:11 kai apekteinan pan empneon en autE en Xifei kai eXOleTreusan pantas, kai u kateleifTE en autE empneon· kai tEn asOr eneprEsan en pyri.
Joz:11:11 C VAI_AAI3P A3_ASN A1B_ASN P RD_DSF P N3E_DSN C VAI_AAI3P A3_APM C D VVI_API3S P RD_DSF A1B_ASN C RA_ASF N_ASF VAI_AAI3P P N3_DSN
Joz:11:11 and also, even, namely to kill every all, each, every, the whole of to breath filled with breathe, breathe out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination every all, each, every, the whole of and also, even, namely οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to breath filled with breathe, breathe out and also, even, namely the ć to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Joz:11:11 and they-KILL-ed every (nom|acc|voc) while BREATH-ing (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) in/among/by (+dat)   and they-DESTROY UTTERLY-ed all (acc) and not he/she/it-was-LEAVE-ed-BEHIND in/among/by (+dat) her/it/same (dat) while BREATH-ing (nom|acc|voc, voc) and the (acc)   they-???-ed in/among/by (+dat) fire (dat)
Joz:11:11 Joz_11:11_1 Joz_11:11_2 Joz_11:11_3 Joz_11:11_4 Joz_11:11_5 Joz_11:11_6 Joz_11:11_7 Joz_11:11_8 Joz_11:11_9 Joz_11:11_10 Joz_11:11_11 Joz_11:11_12 Joz_11:11_13 Joz_11:11_14 Joz_11:11_15 Joz_11:11_16 Joz_11:11_17 Joz_11:11_18 Joz_11:11_19 Joz_11:11_20 Joz_11:11_21 Joz_11:11_22 Joz_11:11_23
Joz:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:12 καὶ πάσας τὰς πόλεις τῶν βασιλέων καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἔλαβεν Ἰησοῦς καὶ ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἐν στόματι ξίφους, καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτούς, ὃν τρόπον συνέταξεν Μωϋσῆς ὁ παῖς κυρίου.
Joz:11:12 And Joshua took all the cities of the kingdoms, and their kings, and slew them with the edge of the sword; and utterly slew them, as Moses the servant of the Lord commanded. (Joshua 11:12 Brenton)
Joz:11:12 Wszystkie miasta tych królów i samych ich królów zwyciężył Jozue i zdobył ostrzem miecza, obłożywszy ich klątwą, jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana. (Joz 11:12 BT_4)
Joz:11:12 καὶ πάσας τὰς πόλεις τῶν βασιλέων καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἔλαβεν Ἰησοῦς καὶ ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἐν στόματι ξίφους, καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτούς, ὃν τρόπον συνέταξεν Μωϋσῆς παῖς κυρίου.
Joz:11:12 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν στόμα[τ], -ατος, τό   καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Joz:11:12 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Król I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By zabijać (zabijaj) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? Mojżesz Dziecka/służący Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Joz:11:12 kai\ pa/sas ta\s po/leis tO=n basile/On kai\ tou\s basilei=s au)tO=n e)/laben *)iEsou=s kai\ a)nei=len au)tou\s e)n sto/mati Xi/fous, kai\ e)XOle/Treusan au)tou/s, o(\n tro/pon sune/taXen *mou+sE=s o( pai=s kuri/ou.
Joz:11:12 kai pasas tas poleis tOn basileOn kai tus basileis autOn elaben iEsus kai aneilen autus en stomati Xifus, kai eXOleTreusan autus, hon tropon synetaXen mo+ysEs ho pais kyriu.
Joz:11:12 C A1S_APF RA_APF N3I_APF RA_GPM N3V_GPM C RA_APM N3V_APM RD_GPM VBI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S RD_APM P N3M_DSN N3E_GSN C VAI_AAI3P RD_APM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S N1M_NSM RA_NSM N3D_NSM N2_GSM
Joz:11:12 and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city the king and also, even, namely the king he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely to kill (slay) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma ć and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? Moses the child/servant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Joz:11:12 and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (gen) kings (gen) and the (acc) kings (acc, nom|voc) them/same (gen) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Jesus (nom) and he/she/it-KILL-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat)   and they-DESTROY UTTERLY-ed them/same (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed Moses (nom) the (nom) child/servant (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Joz:11:12 Joz_11:12_1 Joz_11:12_2 Joz_11:12_3 Joz_11:12_4 Joz_11:12_5 Joz_11:12_6 Joz_11:12_7 Joz_11:12_8 Joz_11:12_9 Joz_11:12_10 Joz_11:12_11 Joz_11:12_12 Joz_11:12_13 Joz_11:12_14 Joz_11:12_15 Joz_11:12_16 Joz_11:12_17 Joz_11:12_18 Joz_11:12_19 Joz_11:12_20 Joz_11:12_21 Joz_11:12_22 Joz_11:12_23 Joz_11:12_24 Joz_11:12_25 Joz_11:12_26 Joz_11:12_27 Joz_11:12_28
Joz:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:13 ἀλλὰ πάσας τὰς πόλεις τὰς κεχωματισμένας οὐκ ἐνέπρησεν Ισραηλ, πλὴν Ασωρ μόνην ἐνέπρησεν Ἰησοῦς.
Joz:11:13 But all the walled cities Israel burnt not; but Israel burnt Asor only. (Joshua 11:13 Brenton)
Joz:11:13 Wszystkie jednak miasta, położone na wzgórzach, nie zostały przez Izraelitów spalone, z wyjątkiem Chasoru, spalonego przez Jozuego. (Joz 11:13 BT_4)
Joz:11:13 ἀλλὰ πάσας τὰς πόλεις τὰς κεχωματισμένας οὐκ ἐνέπρησεν Ισραηλ, πλὴν Ασωρ μόνην ἐνέπρησεν Ἰησοῦς.
Joz:11:13 ἀλλά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό χωματίζω [LXX] (-, -, -, -, κεχωματισ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ πλήν   μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
Joz:11:13 Ale Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Do ??? ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Izrael Z wyjątkiem Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Do ??? Jezus [Jozue albo Jezus]
Joz:11:13 a)lla\ pa/sas ta\s po/leis ta\s keCHOmatisme/nas ou)k e)ne/prEsen *israEl, plE\n *asOr mo/nEn e)ne/prEsen *)iEsou=s.
Joz:11:13 alla pasas tas poleis tas keCHOmatismenas uk eneprEsen israEl, plEn asOr monEn eneprEsen iEsus.
Joz:11:13 C A1S_APF RA_APF N3I_APF RA_APF VT_XMPAPF D VAI_AAI3S N_NSM C N_ASF A1_ASF VAI_AAI3S N_NSM
Joz:11:13 but every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city the to ??? οὐχ before rough breathing to ??? Israel except ć place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to ??? Jesus [Joshua or Jesus]
Joz:11:13 but all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (acc) having-been-???-ed (acc) not he/she/it-???-ed Israel (indecl) except   place to stay (acc); sole ([Adj] acc) he/she/it-???-ed Jesus (nom)
Joz:11:13 Joz_11:13_1 Joz_11:13_2 Joz_11:13_3 Joz_11:13_4 Joz_11:13_5 Joz_11:13_6 Joz_11:13_7 Joz_11:13_8 Joz_11:13_9 Joz_11:13_10 Joz_11:13_11 Joz_11:13_12 Joz_11:13_13 Joz_11:13_14
Joz:11:13 x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:14 καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῆς ἐπρονόμευσαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ, αὐτοὺς δὲ πάντας ἐξωλέθρευσαν ἐν στόματι ξίφους, ἕως ἀπώλεσεν αὐτούς, οὐ κατέλιπον ἐξ αὐτῶν οὐδὲ ἓν ἐμπνέον.
Joz:11:14 And the children of Israel took all its spoils to themselves; and they slew all the men with the edge of the sword, until he destroyed them; they left not one of them breathing. (Joshua 11:14 Brenton)
Joz:11:14 Całą zdobycz tych miast i bydło podzielili Izraelici pomiędzy siebie, lecz wszystkich ludzi zgładzili ostrzem miecza doszczętnie, nie zostawiając żadnej żywej duszy. (Joz 11:14 BT_4)
Joz:11:14 καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῆς ἐπρονόμευσαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ, αὐτοὺς δὲ πάντας ἐξωλέθρευσαν ἐν στόματι ξίφους, ἕως ἀπώλεσεν αὐτούς, οὐ κατέλιπον ἐξ αὐτῶν οὐδὲ ἓν ἐμπνέον.
Joz:11:14 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐν στόμα[τ], -ατος, τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐμ·πνέω (εν+πνε-, -, εν+πνευ·σ-, -, -, -)
Joz:11:14 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łup On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie Syn Izrael On/ona/to/to samo zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Aż; świtaj By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jeden Do oddechu napełnianego z oddychaj, wydychaj
Joz:11:14 kai\ pa/nta ta\ sku=la au)tE=s e)prono/meusan e(autoi=s oi( ui(oi\ *israEl, au)tou\s de\ pa/ntas e)XOle/Treusan e)n sto/mati Xi/fous, e(/Os a)pO/lesen au)tou/s, ou) kate/lipon e)X au)tO=n ou)de\ e(\n e)mpne/on.
Joz:11:14 kai panta ta skyla autEs epronomeusan heautois hoi hyioi israEl, autus de pantas eXOleTreusan en stomati Xifus, heOs apOlesen autus, u katelipon eX autOn ude hen empneon.
Joz:11:14 C A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GSF VAI_AAI3P RD_DPM RA_NPM N2_NPM N_GSM RD_APM x A3_APM VAI_AAI3P P N3M_DSN N3E_GSN C VAI_AAI3S RD_APM D VBI_AAI3P P RD_GPM C A3_ASN A1B_ASN
Joz:11:14 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the spoil he/she/it/same ć self /our-/your-/themselves the son Israel he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma ć until; dawn to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) one to breath filled with breathe, breathe out
Joz:11:14 and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) her/it/same (gen)   selves (dat) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) them/same (acc) Yet all (acc) they-DESTROY UTTERLY-ed in/among/by (+dat) mouth/maw (dat)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-LOSE/DESTROY-ed them/same (acc) not I-LEAVE-ed-BEHIND, they-LEAVE-ed-BEHIND out of (+gen) them/same (gen) neither/nor one (nom|acc) while BREATH-ing (nom|acc|voc, voc)
Joz:11:14 Joz_11:14_1 Joz_11:14_2 Joz_11:14_3 Joz_11:14_4 Joz_11:14_5 Joz_11:14_6 Joz_11:14_7 Joz_11:14_8 Joz_11:14_9 Joz_11:14_10 Joz_11:14_11 Joz_11:14_12 Joz_11:14_13 Joz_11:14_14 Joz_11:14_15 Joz_11:14_16 Joz_11:14_17 Joz_11:14_18 Joz_11:14_19 Joz_11:14_20 Joz_11:14_21 Joz_11:14_22 Joz_11:14_23 Joz_11:14_24 Joz_11:14_25 Joz_11:14_26 Joz_11:14_27
Joz:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:15 ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ τῷ παιδὶ αὐτοῦ, καὶ Μωϋσῆς ὡσαύτως ἐνετείλατο τῷ Ἰησοῖ, καὶ οὕτως ἐποίησεν Ἰησοῦς, οὐ παρέβη οὐδὲν ἀπὸ πάντων, ὧν συνέταξεν αὐτῷ Μωϋσῆς.
Joz:11:15 As the Lord commanded his servant Moses, even so Moses commanded Joshua; and so Joshua did, he transgressed no precept of all that Moses commanded him. (Joshua 11:15 Brenton)
Joz:11:15 To, co Pan rozkazał słudze swemu Mojżeszowi, a Mojżesz rozkazał Jozuemu, Jozue wykonał, niczego nie zaniedbując z tego wszystkiego, co rozkazał Pan Mojżeszowi. (Joz 11:15 BT_4)
Joz:11:15 ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ τῷ παιδὶ αὐτοῦ, καὶ Μωϋσῆς ὡσαύτως ἐνετείλατο τῷ Ἰησοῖ, καὶ οὕτως ἐποίησεν Ἰησοῦς, οὐ παρέβη οὐδὲν ἀπὸ πάντων, ὧν συνέταξεν αὐτῷ Μωϋσῆς.
Joz:11:15 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Joz:11:15 Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Mojżesz Podobnie By zalecać rozkaz Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Jezus [Jozue albo Jezus] ??? Przed przydechem mocnym By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Nie jeden (nic, nikt) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Do ??? On/ona/to/to samo Mojżesz
Joz:11:15 o(\n tro/pon sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=| tO=| paidi\ au)tou=, kai\ *mou+sE=s O(sau/tOs e)netei/lato tO=| *)iEsoi=, kai\ ou(/tOs e)poi/Esen *)iEsou=s, ou) pare/bE ou)de\n a)po\ pa/ntOn, O(=n sune/taXen au)tO=| *mou+sE=s.
Joz:11:15 hon tropon synetaXen kyrios tO musE tO paidi autu, kai mo+ysEs hOsautOs eneteilato tO iEsoi, kai hutOs epoiEsen iEsus, u parebE uden apo pantOn, hOn synetaXen autO mo+ysEs.
Joz:11:15 RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM RA_DSM N3D_DSM RD_GSM C N1M_NSM D VAI_AMI3S RA_DSM N_DSM C D VAI_AAI3S N_NSM D VZI_AAI3S A3_ASN P A3_GPN RR_GPN VAI_AAI3S RD_DSM N1M_NSM
Joz:11:15 who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses the child/servant he/she/it/same and also, even, namely Moses likewise to enjoin command the Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make Jesus [Joshua or Jesus] οὐχ before rough breathing to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, not one (nothing, no one) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to ??? he/she/it/same Moses
Joz:11:15 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) the (dat) child/servant (dat) him/it/same (gen) and Moses (nom) likewise he/she/it-was-ENJOIN-ed the (dat) Jesus (dat) and thusly/like this he/she/it-DO/MAKE-ed Jesus (nom) not he/she/it-TRANSGRESS-ed not one (nom|acc) away from (+gen) all (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-???-ed him/it/same (dat) Moses (nom)
Joz:11:15 Joz_11:15_1 Joz_11:15_2 Joz_11:15_3 Joz_11:15_4 Joz_11:15_5 Joz_11:15_6 Joz_11:15_7 Joz_11:15_8 Joz_11:15_9 Joz_11:15_10 Joz_11:15_11 Joz_11:15_12 Joz_11:15_13 Joz_11:15_14 Joz_11:15_15 Joz_11:15_16 Joz_11:15_17 Joz_11:15_18 Joz_11:15_19 Joz_11:15_20 Joz_11:15_21 Joz_11:15_22 Joz_11:15_23 Joz_11:15_24 Joz_11:15_25 Joz_11:15_26 Joz_11:15_27 Joz_11:15_28
Joz:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:16 καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν τὴν ὀρεινὴν καὶ πᾶσαν τὴν Ναγεβ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Γοσομ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ τὴν πρὸς δυσμαῖς καὶ τὸ ὄρος Ισραηλ καὶ τὰ ταπεινά,
Joz:11:16 And Joshua took all the hill country, and all the land of Nageb, and all the land of Gosom, and the plain country, and that toward the west, and the mountain of Israel and the low country by the mountain; (Joshua 11:16 Brenton)
Joz:11:16 I opanował Jozue cały ten kraj: góry, cały Negeb, całą krainę Goszen, Szefelę, Arabę, góry izraelskie i ich równiny. (Joz 11:16 BT_4)
Joz:11:16 Καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν τὴν ὀρεινὴν καὶ πᾶσαν τὴν Ναγεβ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Γοσομ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ τὴν πρὸς δυσμαῖς καὶ τὸ ὄρος Ισραηλ καὶ τὰ ταπεινά,
Joz:11:16 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί ὁ ἡ τό πεδινός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πρός δυσμή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν
Joz:11:16 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jezus [Jozue albo Jezus] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Górzysta górzysta okolica, pogórze I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Poziomy I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na zachód I też, nawet, mianowicie Wchodź Izrael I też, nawet, mianowicie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj
Joz:11:16 *kai\ e)/laben *)iEsou=s pa=san tE\n gE=n tE\n o)reinE\n kai\ pa=san tE\n *nageb kai\ pa=san tE\n gE=n *gosom kai\ tE\n pedinE\n kai\ tE\n pro\s dusmai=s kai\ to\ o)/ros *israEl kai\ ta\ tapeina/,
Joz:11:16 kai elaben iEsus pasan tEn gEn tEn oreinEn kai pasan tEn nageb kai pasan tEn gEn gosom kai tEn pedinEn kai tEn pros dysmais kai to oros israEl kai ta tapeina,
Joz:11:16 C VBI_AAI3S N_NSM A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RA_ASF N1_ASF C A1S_ASF RA_ASF N_ASF C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF N_GS C RA_ASF A1_ASF C RA_ASF P N1_DPF C RA_ASN N3E_ASN N_GSM C RA_APN A1_APN
Joz:11:16 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Jesus [Joshua or Jesus] every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land the mountainous mountainous region, highland and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land ć and also, even, namely the level and also, even, namely the toward (+acc,+gen,+dat) west and also, even, namely the mount Israel and also, even, namely the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate
Joz:11:16 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Jesus (nom) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) the (acc) mountainous ([Adj] acc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc)   and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)   and the (acc) level ([Adj] acc) and the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) wests (dat) and the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) Israel (indecl) and the (nom|acc) poor ([Adj] nom|acc|voc)
Joz:11:16 Joz_11:16_1 Joz_11:16_2 Joz_11:16_3 Joz_11:16_4 Joz_11:16_5 Joz_11:16_6 Joz_11:16_7 Joz_11:16_8 Joz_11:16_9 Joz_11:16_10 Joz_11:16_11 Joz_11:16_12 Joz_11:16_13 Joz_11:16_14 Joz_11:16_15 Joz_11:16_16 Joz_11:16_17 Joz_11:16_18 Joz_11:16_19 Joz_11:16_20 Joz_11:16_21 Joz_11:16_22 Joz_11:16_23 Joz_11:16_24 Joz_11:16_25 Joz_11:16_26 Joz_11:16_27 Joz_11:16_28 Joz_11:16_29 Joz_11:16_30 Joz_11:16_31
Joz:11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:17 τὰ πρὸς τῷ ὄρει ἀπὸ ὄρους Αχελ καὶ ὃ προσαναβαίνει εἰς Σηιρ καὶ ἕως Βααλγαδ καὶ τὰ πεδία τοῦ Λιβάνου ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ Αερμων καὶ πάντας τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἔλαβεν καὶ ἀνεῖλεν αὐτοὺς καὶ ἀπέκτεινεν.
Joz:11:17 from the mountain of Chelcha, and that which goes up to Seir, and as far as Balagad, and the plains of Libanus, under mount Aermon; and he took all their kings, and destroyed, and slew them. (Joshua 11:17 Brenton)
Joz:11:17 Od góry Chalak, wznoszącej się ku Seirowi, aż do Baal-Gad w dolinie Libanu, u stóp góry Hermon. A wszystkich ich królów zwyciężył i skazał na śmierć. (Joz 11:17 BT_4)
Joz:11:17 τὰ πρὸς τῷ ὄρει ἀπὸ ὄρους Αχελ καὶ προσαναβαίνει εἰς Σηιρ καὶ ἕως Βααλγαδ καὶ τὰ πεδία τοῦ Λιβάνου ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ Αερμων καὶ πάντας τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἔλαβεν καὶ ἀνεῖλεν αὐτοὺς καὶ ἀπέκτεινεν.
Joz:11:17 ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἀπό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί ὅς ἥ ὅ προσ·ανα·βαίνω (προσανα+βαιν-, προσανα+βη·σ-, 2nd ath. προσανα+β(η)-/ath. προσανα+β(α)-, -, -, -) εἰς[1]   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ὑπό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
Joz:11:17 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wchodź Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Do ??? Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By zabijać (zabijaj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabijać
Joz:11:17 ta\ pro\s tO=| o)/rei a)po\ o)/rous *aCHel kai\ o(\ prosanabai/nei ei)s *sEir kai\ e(/Os *baalgad kai\ ta\ pedi/a tou= *liba/nou u(po\ to\ o)/ros to\ *aermOn kai\ pa/ntas tou\s basilei=s au)tO=n e)/laben kai\ a)nei=len au)tou\s kai\ a)pe/kteinen.
Joz:11:17 ta pros tO orei apo orus aCHel kai ho prosanabainei eis sEir kai heOs baalgad kai ta pedia tu libanu hypo to oros to aermOn kai pantas tus basileis autOn elaben kai aneilen autus kai apekteinen.
Joz:11:17 RA_APN P RA_DSN N3E_DSN P N3E_GSN N_GS C RR_ASN V1_PAI3S P N_AS C P N_GS C RA_APN N2N_APN RA_GSM N_GSM P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN N_GS C A3_APM RA_APM N3V_APM RD_GPM VBI_AAI3S C VBI_AAI3S RD_APM C VAI_AAI3S
Joz:11:17 the toward (+acc,+gen,+dat) the mount from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mount ć and also, even, namely who/whom/which to ??? into (+acc) ć and also, even, namely until; dawn ć and also, even, namely the ć the frankincense; incense white gum, also Lebanon under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the mount the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the king he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to kill (slay) he/she/it/same and also, even, namely to kill
Joz:11:17 the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) mount (dat) away from (+gen) mount (gen)   and who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) into (+acc)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and the (nom|acc)   the (gen) frankincense (gen); incense (gen) under (+acc), by (+gen) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc)   and all (acc) the (acc) kings (acc, nom|voc) them/same (gen) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed and he/she/it-KILL-ed them/same (acc) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed
Joz:11:17 Joz_11:17_1 Joz_11:17_2 Joz_11:17_3 Joz_11:17_4 Joz_11:17_5 Joz_11:17_6 Joz_11:17_7 Joz_11:17_8 Joz_11:17_9 Joz_11:17_10 Joz_11:17_11 Joz_11:17_12 Joz_11:17_13 Joz_11:17_14 Joz_11:17_15 Joz_11:17_16 Joz_11:17_17 Joz_11:17_18 Joz_11:17_19 Joz_11:17_20 Joz_11:17_21 Joz_11:17_22 Joz_11:17_23 Joz_11:17_24 Joz_11:17_25 Joz_11:17_26 Joz_11:17_27 Joz_11:17_28 Joz_11:17_29 Joz_11:17_30 Joz_11:17_31 Joz_11:17_32 Joz_11:17_33 Joz_11:17_34 Joz_11:17_35 Joz_11:17_36
Joz:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:18 καὶ πλείους ἡμέρας ἐποίησεν Ἰησοῦς πρὸς τοὺς βασιλεῖς τούτους τὸν πόλεμον,
Joz:11:18 And for many days Joshua waged war with these kings. (Joshua 11:18 Brenton)
Joz:11:18 Przez długi czas Jozue walczył z tymi wszystkimi królami. (Joz 11:18 BT_4)
Joz:11:18 καὶ πλείους ἡμέρας ἐποίησεν Ἰησοῦς πρὸς τοὺς βασιλεῖς τούτους τὸν πόλεμον,
Joz:11:18 καί πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ἡμέρα, -ας -ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ
Joz:11:18 I też, nawet, mianowicie Więcej Dzień By czynić/rób Jezus [Jozue albo Jezus] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Wojna [zobacz polemiczny]
Joz:11:18 kai\ plei/ous E(me/ras e)poi/Esen *)iEsou=s pro\s tou\s basilei=s tou/tous to\n po/lemon,
Joz:11:18 kai pleius hEmeras epoiEsen iEsus pros tus basileis tutus ton polemon,
Joz:11:18 C A3C_APF N1A_APF VAI_AAI3S N_NSM P RA_APM N3V_APM RD_APM RA_ASM N2_ASM
Joz:11:18 and also, even, namely more day to do/make Jesus [Joshua or Jesus] toward (+acc,+gen,+dat) the king this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the war [see polemic]
Joz:11:18 and more (acc, nom|voc) day (gen), days (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed Jesus (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) kings (acc, nom|voc) these (acc) the (acc) war (acc)
Joz:11:18 Joz_11:18_1 Joz_11:18_2 Joz_11:18_3 Joz_11:18_4 Joz_11:18_5 Joz_11:18_6 Joz_11:18_7 Joz_11:18_8 Joz_11:18_9 Joz_11:18_10 Joz_11:18_11
Joz:11:18 x x x x x x x x x x x
Joz:11:19 καὶ οὐκ ἦν πόλις, ἣν οὐκ ἔλαβεν Ισραηλ, πάντα ἐλάβοσαν ἐν πολέμῳ.
Joz:11:19 And there was no city which Israel took not; they took all in war. (Joshua 11:19 Brenton)
Joz:11:19 Żadne miasto nie zawarło pokoju z Izraelitami prócz Chiwwitów mieszkających w Gibeonie. Wszystkie zostały zdobyte zbrojnie. (Joz 11:19 BT_4)
Joz:11:19 καὶ οὐκ ἦν πόλις, ἣν οὐκ ἔλαβεν Ισραηλ, πάντα ἐλάβοσαν ἐν πολέμῳ.
Joz:11:19 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν πόλεμος, -ου, ὁ
Joz:11:19 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Miasto Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny]
Joz:11:19 kai\ ou)k E)=n po/lis, E(\n ou)k e)/laben *israEl, pa/nta e)la/bosan e)n pole/mO|.
Joz:11:19 kai uk En polis, hEn uk elaben israEl, panta elabosan en polemO.
Joz:11:19 C D V9_IAI3S N3I_NSF RR_ASF D VBI_AAI3S N_NSM A3_APN VBI_AAI3P P N2_DSM
Joz:11:19 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be city who/whom/which οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Israel every all, each, every, the whole of to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic]
Joz:11:19 and not he/she/it-was city (nom) who/whom/which (acc) not he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Israel (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) they-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) war (dat)
Joz:11:19 Joz_11:19_1 Joz_11:19_2 Joz_11:19_3 Joz_11:19_4 Joz_11:19_5 Joz_11:19_6 Joz_11:19_7 Joz_11:19_8 Joz_11:19_9 Joz_11:19_10 Joz_11:19_11 Joz_11:19_12
Joz:11:19 x x x x x x x x x x x x
Joz:11:20 ὅτι διὰ κυρίου ἐγένετο κατισχῦσαι αὐτῶν τὴν καρδίαν συναντᾶν εἰς πόλεμον πρὸς Ισραηλ, ἵνα ἐξολεθρευθῶσιν, ὅπως μὴ δοθῇ αὐτοῖς ἔλεος, ἀλλ’ ἵνα ἐξολεθρευθῶσιν, ὃν τρόπον εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν.
Joz:11:20 For it was of the Lord to harden their hearts to go forth to war against Israel, that they might be utterly destroyed, that mercy should not be granted to them, but that they should be utterly destroyed, as the Lord said to Moses. (Joshua 11:20 Brenton)
Joz:11:20 Taki był zamiar Pana, który uczynił upartymi ich serca, tak że prowadzili wojnę z Izraelem i popadli pod klątwę bez miłosierdzia aż do wyniszczenia, jak rozkazał Pan Mojżeszowi. (Joz 11:20 BT_4)
Joz:11:20 ὅτι διὰ κυρίου ἐγένετο κατισχῦσαι αὐτῶν τὴν καρδίαν συναντᾶν εἰς πόλεμον πρὸς Ισραηλ, ἵνα ἐξολεθρευθῶσιν, ὅπως μὴ δοθῇ αὐτοῖς ἔλεος, ἀλλ’ ἵνα ἐξολεθρευθῶσιν, ὃν τρόπον εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν.
Joz:11:20 ὅτι διά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ πρός Ἰσραήλ, ὁ ἵνα ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὅπως μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἀλλά ἵνα ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Joz:11:20 Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do ??? On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By spotykać się Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izrael żeby / ażeby / bo By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By dawać On/ona/to/to samo Litość Ale żeby / ażeby / bo By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz
Joz:11:20 o(/ti dia\ kuri/ou e)ge/neto katisCHu=sai au)tO=n tE\n kardi/an sunanta=n ei)s po/lemon pro\s *israEl, i(/na e)XoleTreuTO=sin, o(/pOs mE\ doTE=| au)toi=s e)/leos, a)ll’ i(/na e)XoleTreuTO=sin, o(\n tro/pon ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n.
Joz:11:20 hoti dia kyriu egeneto katisCHysai autOn tEn kardian synantan eis polemon pros israEl, hina eXoleTreuTOsin, hopOs mE doTE autois eleos, all’ hina eXoleTreuTOsin, hon tropon eipen kyrios pros musEn.
Joz:11:20 C P N2_GSM VBI_AMI3S VA_AAN RD_GPM RA_ASF N1A_ASF V3_PAN P N2_ASM P N_ASM C VC_APS3P C D VC_APS3S RD_DPM N3E_NSM C C VC_APS3P RR_ASM N2_ASM VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM
Joz:11:20 because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to become become, happen to ??? he/she/it/same the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to meet into (+acc) war [see polemic] toward (+acc,+gen,+dat) Israel so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to give he/she/it/same mercy but so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses
Joz:11:20 because/that because of (+acc), through (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-BECOME-ed to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) them/same (gen) the (acc) heart (acc) to-be-MEET-ing into (+acc) war (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) so that / in order to /because they-should-be-DESTROY UTTERLY-ed this is how not he/she/it-should-be-GIVE-ed them/same (dat) mercy (nom, nom|acc|voc) but so that / in order to /because they-should-be-DESTROY UTTERLY-ed who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc)
Joz:11:20 Joz_11:20_1 Joz_11:20_2 Joz_11:20_3 Joz_11:20_4 Joz_11:20_5 Joz_11:20_6 Joz_11:20_7 Joz_11:20_8 Joz_11:20_9 Joz_11:20_10 Joz_11:20_11 Joz_11:20_12 Joz_11:20_13 Joz_11:20_14 Joz_11:20_15 Joz_11:20_16 Joz_11:20_17 Joz_11:20_18 Joz_11:20_19 Joz_11:20_20 Joz_11:20_21 Joz_11:20_22 Joz_11:20_23 Joz_11:20_24 Joz_11:20_25 Joz_11:20_26 Joz_11:20_27 Joz_11:20_28 Joz_11:20_29
Joz:11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:21 καὶ ἦλθεν Ἰησοῦς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ ἐξωλέθρευσεν τοὺς Ενακιμ ἐκ τῆς ὀρεινῆς, ἐκ Χεβρων καὶ ἐκ Δαβιρ καὶ ἐξ Αναβωθ καὶ ἐκ παντὸς γένους Ισραηλ καὶ ἐκ παντὸς ὄρους Ιουδα σὺν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν, καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτοὺς Ἰησοῦς.
Joz:11:21 And Joshua came at that time, and utterly destroyed the Enakim out of the hill country, from Chebron and from Dabir, and from Anaboth, and from all the race of Israel, and from all the mountain of Juda with their cities; and Joshua utterly destroyed them. (Joshua 11:21 Brenton)
Joz:11:21 W owym czasie Jozue w walce zwyciężył Anakitów z gór, z Hebronu, z Debiru, z Anab i ze wszystkich gór judzkich, i ze wszystkich gór izraelskich. Na nich wszystkich wraz z ich miastami Jozue rzucił klątwę. (Joz 11:21 BT_4)
Joz:11:21 Καὶ ἦλθεν Ἰησοῦς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ ἐξωλέθρευσεν τοὺς Ενακιμ ἐκ τῆς ὀρεινῆς, ἐκ Χεβρων καὶ ἐκ Δαβιρ καὶ ἐξ Αναβωθ καὶ ἐκ παντὸς γένους Ισραηλ καὶ ἐκ παντὸς ὄρους Ιουδα σὺν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν, καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτοὺς Ἰησοῦς.
Joz:11:21 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν ἐκ   καί ἐκ   καί ἐκ   καί ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γένο·ς, -ους, τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ σύν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
Joz:11:21 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Jezus [Jozue albo Jezus] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Górzysta górzysta okolica, pogórze Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Izrael I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź Judasz/Juda Razem z/włączając (+dat) Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus]
Joz:11:21 *kai\ E)=lTen *)iEsou=s e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| kai\ e)XOle/Treusen tou\s *enakim e)k tE=s o)reinE=s, e)k *CHebrOn kai\ e)k *dabir kai\ e)X *anabOT kai\ e)k panto\s ge/nous *israEl kai\ e)k panto\s o)/rous *iouda su\n tai=s po/lesin au)tO=n, kai\ e)XOle/Treusen au)tou\s *)iEsou=s.
Joz:11:21 kai ElTen iEsus en tO kairO ekeinO kai eXOleTreusen tus enakim ek tEs oreinEs, ek CHebrOn kai ek dabir kai eX anabOT kai ek pantos genus israEl kai ek pantos orus iuda syn tais polesin autOn, kai eXOleTreusen autus iEsus.
Joz:11:21 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C VAI_AAI3S RA_APM N_APM P RA_GSF N1_GSF P N_GS C P N_GS C P N_GS C P A3_GSN N3E_GSN N_GSM C P A3_GSN N3E_GSN N_GS P RA_DPF N3I_DPF RD_GPM C VAI_AAI3S RD_APM N_NSM
Joz:11:21 and also, even, namely to come Jesus [Joshua or Jesus] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the mountainous mountainous region, highland out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of race race, class, kind Israel and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of mount Judas/Judah together with/including (+dat) the city he/she/it/same and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same Jesus [Joshua or Jesus]
Joz:11:21 and he/she/it-COME-ed Jesus (nom) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) and he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed the (acc)   out of (+gen) the (gen) mountainous ([Adj] gen) out of (+gen)   and out of (+gen)   and out of (+gen)   and out of (+gen) every (gen) race (gen) Israel (indecl) and out of (+gen) every (gen) mount (gen) Judas/Judah (gen, voc) together with/including (+dat) the (dat) cities (dat) them/same (gen) and he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed them/same (acc) Jesus (nom)
Joz:11:21 Joz_11:21_1 Joz_11:21_2 Joz_11:21_3 Joz_11:21_4 Joz_11:21_5 Joz_11:21_6 Joz_11:21_7 Joz_11:21_8 Joz_11:21_9 Joz_11:21_10 Joz_11:21_11 Joz_11:21_12 Joz_11:21_13 Joz_11:21_14 Joz_11:21_15 Joz_11:21_16 Joz_11:21_17 Joz_11:21_18 Joz_11:21_19 Joz_11:21_20 Joz_11:21_21 Joz_11:21_22 Joz_11:21_23 Joz_11:21_24 Joz_11:21_25 Joz_11:21_26 Joz_11:21_27 Joz_11:21_28 Joz_11:21_29 Joz_11:21_30 Joz_11:21_31 Joz_11:21_32 Joz_11:21_33 Joz_11:21_34 Joz_11:21_35 Joz_11:21_36 Joz_11:21_37 Joz_11:21_38 Joz_11:21_39 Joz_11:21_40
Joz:11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:22 οὐ κατελείφθη τῶν Ενακιμ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἀλλὰ πλὴν ἐν Γάζῃ καὶ ἐν Γεθ καὶ ἐν Ασεδωθ κατελείφθη.
Joz:11:22 There was not any one left of the Enakim by the children of Israel, only there was left of them in Gaza, and in Gath, and in Aseldo. (Joshua 11:22 Brenton)
Joz:11:22 Anakici nie pozostali już w kraju Izraelitów, z wyjątkiem Gazy, Gat i Aszdodu. (Joz 11:22 BT_4)
Joz:11:22 οὐ κατελείφθη τῶν Ενακιμ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἀλλὰ πλὴν ἐν Γάζῃ καὶ ἐν Γεθ καὶ ἐν Ασεδωθ κατελείφθη.
Joz:11:22 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀλλά πλήν ἐν γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ καί ἐν   καί ἐν   κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-)
Joz:11:22 ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael Ale Z wyjątkiem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarb; Gaza I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj
Joz:11:22 ou) katelei/fTE tO=n *enakim a)po\ tO=n ui(O=n *israEl, a)lla\ plE\n e)n *ga/DZE| kai\ e)n *geT kai\ e)n *asedOT katelei/fTE.
Joz:11:22 u kateleifTE tOn enakim apo tOn hyiOn israEl, alla plEn en gaDZE kai en geT kai en asedOT kateleifTE.
Joz:11:22 D VVI_API3S RA_GPM N_GPM P RA_GPM N2_GPM N_GSM C D P N1A_DSF C P N_DS C P N_DS VVI_API3S
Joz:11:22 οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Israel but except in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among treasure; Gaza and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up
Joz:11:22 not he/she/it-was-LEAVE-ed-BEHIND the (gen)   away from (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) but except in/among/by (+dat) treasure (dat); Gaza (dat) and in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat)   he/she/it-was-LEAVE-ed-BEHIND
Joz:11:22 Joz_11:22_1 Joz_11:22_2 Joz_11:22_3 Joz_11:22_4 Joz_11:22_5 Joz_11:22_6 Joz_11:22_7 Joz_11:22_8 Joz_11:22_9 Joz_11:22_10 Joz_11:22_11 Joz_11:22_12 Joz_11:22_13 Joz_11:22_14 Joz_11:22_15 Joz_11:22_16 Joz_11:22_17 Joz_11:22_18 Joz_11:22_19
Joz:11:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:11:23 καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν, καθότι ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ, καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς Ἰησοῦς ἐν κληρονομίᾳ Ισραηλ ἐν μερισμῷ κατὰ φυλὰς αὐτῶν. καὶ ἡ γῆ κατέπαυσεν πολεμουμένη.
Joz:11:23 And Joshua took all the land, as the Lord commanded Moses; and Joshua gave them for an inheritance to Israel by division according to their tribes; and the land ceased from war. (Joshua 11:23 Brenton)
Joz:11:23 Jozue zawładnął całym krajem według polecenia Pana, danego Mojżeszowi, a następnie oddał go Jozue w posiadanie Izraelowi, dzieląc odpowiednio do ich podziału na pokolenia. I kraj zaznał pokoju od wojny. (Joz 11:23 BT_4)
Joz:11:23 καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν, καθότι ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ, καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς Ἰησοῦς ἐν κληρονομίᾳ Ισραηλ ἐν μερισμῷ κατὰ φυλὰς αὐτῶν. καὶ γῆ κατέπαυσεν πολεμουμένη.
Joz:11:23 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καθότι ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐν κληρο·νομία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἐν μερισμός, -οῦ, ὁ κατά φυλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
Joz:11:23 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jezus [Jozue albo Jezus] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Jak By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzictwo Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rozdzielenia/podziału dzielenie {dział} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Szczep On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Do ??? By walczyć z wojną
Joz:11:23 kai\ e)/laben *)iEsou=s pa=san tE\n gE=n, kaTo/ti e)netei/lato ku/rios tO=| *mousE=|, kai\ e)/dOken au)tou\s *)iEsou=s e)n klEronomi/a| *israEl e)n merismO=| kata\ fula\s au)tO=n. kai\ E( gE= kate/pausen polemoume/nE.
Joz:11:23 kai elaben iEsus pasan tEn gEn, kaToti eneteilato kyrios tO musE, kai edOken autus iEsus en klEronomia israEl en merismO kata fylas autOn. kai hE gE katepausen polemumenE.
Joz:11:23 C VBI_AAI3S N_NSM A1S_ASF RA_ASF N1_ASF D VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM C VAI_AAI3S RD_APM N_NSM P N1A_DSF N_GSM P N2_DSM P N1_APF RD_GPM C RA_NSF N1_NSF VAI_AAI3S V2_PMPNSF
Joz:11:23 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Jesus [Joshua or Jesus] every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land as to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses and also, even, namely to give he/she/it/same Jesus [Joshua or Jesus] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among inheritance Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among separation/apportionment division down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing tribe he/she/it/same and also, even, namely the earth/land to ??? to fight war
Joz:11:23 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Jesus (nom) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) as he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) and he/she/it-GIVE-ed them/same (acc) Jesus (nom) in/among/by (+dat) inheritance (dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) separation/apportionment (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) tribes (acc) them/same (gen) and the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-???-ed while being-FIGHT-ed (nom|voc)
Joz:11:23 Joz_11:23_1 Joz_11:23_2 Joz_11:23_3 Joz_11:23_4 Joz_11:23_5 Joz_11:23_6 Joz_11:23_7 Joz_11:23_8 Joz_11:23_9 Joz_11:23_10 Joz_11:23_11 Joz_11:23_12 Joz_11:23_13 Joz_11:23_14 Joz_11:23_15 Joz_11:23_16 Joz_11:23_17 Joz_11:23_18 Joz_11:23_19 Joz_11:23_20 Joz_11:23_21 Joz_11:23_22 Joz_11:23_23 Joz_11:23_24 Joz_11:23_25 Joz_11:23_26 Joz_11:23_27 Joz_11:23_28
Joz:11:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x