Joz:10:1 Ὡς δὲ ἤκουσεν Αδωνιβεζεκ βασιλεὺς Ιερουσαλημ ὅτι ἔλαβεν Ἰησοῦς τὴν Γαι καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτήν – ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Ιεριχω καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς, οὕτως ἐποίησαν τὴν Γαι καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς – καὶ ὅτι αὐτομόλησαν οἱ κατοικοῦντες Γαβαων πρὸς Ἰησοῦν καὶ πρὸς Ισραηλ,
Joz:10:1 And when Adoni-bezec king of Jerusalem heard that Joshua had taken Gai, and had destroyed it, as he did to Jericho and its king, even so they did to Gai and its king, and that the inhabitants of Gabaon had gone over to Joshua and Israel; (Joshua 10:1 Brenton)
Joz:10:1 Gdy Adonisedek, król Jerozolimy, usłyszał, że Jozue zdobył Aj i obłożył je klątwą na zniszczenie, postępując tak samo z Aj i jego królem, jak postąpił z Jerychem i jego królem, oraz że mieszkańcy Gibeonu zawarli pokój z Izraelitami i zamieszkali pośród nich, (Joz 10:1 BT_4)
Joz:10:1 Ὡς δὲ ἤκουσεν Αδωνιβεζεκ βασιλεὺς Ιερουσαλημ ὅτι ἔλαβεν Ἰησοῦς τὴν Γαι καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτήν ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Ιεριχω καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς, οὕτως ἐποίησαν τὴν Γαι καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ ὅτι αὐτομόλησαν οἱ κατοικοῦντες Γαβαων πρὸς Ἰησοῦν καὶ πρὸς Ισραηλ,
Joz:10:1 ὡς δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰεριχώ, ἡ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὅτι   ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί πρός Ἰσραήλ, ὁ
Joz:10:1 Jak/jak zaś By słyszeć Król Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jezus [Jozue albo Jezus] Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo   Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By czynić/rób Jerycho I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo   I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izrael
Joz:10:1 *(Os de\ E)/kousen *adOnibeDZek basileu\s *ierousalEm o(/ti e)/laben *)iEsou=s tE\n *gai kai\ e)XOle/Treusen au)tE/n o(\n tro/pon e)poi/Esan tE\n *ieriCHO kai\ to\n basile/a au)tE=s, ou(/tOs e)poi/Esan tE\n *gai kai\ to\n basile/a au)tE=s kai\ o(/ti au)tomo/lEsan oi( katoikou=ntes *gabaOn pro\s *)iEsou=n kai\ pro\s *israEl,
Joz:10:1 Os de Ekusen adOnibeDZek basileus ierusalEm hoti elaben iEsus tEn gai kai eXOleTreusen autEn hon tropon epoiEsan tEn ieriCHO kai ton basilea autEs, hutOs epoiEsan tEn gai kai ton basilea autEs kai hoti automolEsan hoi katoikuntes gabaOn pros iEsun kai pros israEl,
Joz:10:1 C x VAI_AAI3S N_NS N3V_NSM N_GSF C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASF N_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3P RA_ASF N_ASF C RA_ASM N3V_ASM RD_GSF D VAI_AAI3P RA_ASF N_ASF C RA_ASM N3V_ASM RD_GSF C C VA_AAI3P RA_NPM V2_PAPNPM N_AS P N_ASM C P N_ASM
Joz:10:1 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear ć king Jerusalem [city of] because/that to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Jesus [Joshua or Jesus] the earth/land and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same   who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to do/make the Jericho and also, even, namely the king he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make the earth/land and also, even, namely the king he/she/it/same   and also, even, namely because/that ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) Israel
Joz:10:1 as/like Yet he/she/it-HEAR-ed   king (nom) Jerusalem (indecl) because/that he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Jesus (nom) the (acc) lands (nom|voc) and he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed her/it/same (acc)   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) they-DO/MAKE-ed the (acc) Jericho (indecl) and the (acc) king (acc) her/it/same (gen) thusly/like this they-DO/MAKE-ed the (acc) lands (nom|voc) and the (acc) king (acc) her/it/same (gen)   and because/that   the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc)   toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl)
Joz:10:1 Joz_10:1_1 Joz_10:1_2 Joz_10:1_3 Joz_10:1_4 Joz_10:1_5 Joz_10:1_6 Joz_10:1_7 Joz_10:1_8 Joz_10:1_9 Joz_10:1_10 Joz_10:1_11 Joz_10:1_12 Joz_10:1_13 Joz_10:1_14 Joz_10:1_15 Joz_10:1_16 Joz_10:1_17 Joz_10:1_18 Joz_10:1_19 Joz_10:1_20 Joz_10:1_21 Joz_10:1_22 Joz_10:1_23 Joz_10:1_24 Joz_10:1_25 Joz_10:1_26 Joz_10:1_27 Joz_10:1_28 Joz_10:1_29 Joz_10:1_30 Joz_10:1_31 Joz_10:1_32 Joz_10:1_33 Joz_10:1_34 Joz_10:1_35 Joz_10:1_36 Joz_10:1_37 Joz_10:1_38 Joz_10:1_39 Joz_10:1_40 Joz_10:1_41 Joz_10:1_42 Joz_10:1_43 Joz_10:1_44
Joz:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:2 καὶ ἐφοβήθησαν ἐν αὐτοῖς σφόδρα· ᾔδει γὰρ ὅτι μεγάλη πόλις Γαβαων ὡσεὶ μία τῶν μητροπόλεων καὶ πάντες οἱ ἄνδρες αὐτῆς ἰσχυροί.
Joz:10:2 then they were greatly terrified by them, for the king knew that Gabaon was a great city, as one of the chief cities, and all its men were mighty. (Joshua 10:2 Brenton)
Joz:10:2 wywołało to wielkie przerażenie, gdyż Gibeon było miastem wielkim, jak jedno z miast królewskich, większe było od Aj, a wszyscy mieszkańcy byli waleczni. (Joz 10:2 BT_4)
Joz:10:2 καὶ ἐφοβήθησαν ἐν αὐτοῖς σφόδρα· ᾔδει γὰρ ὅτι μεγάλη πόλις Γαβαων ὡσεὶ μία τῶν μητροπόλεων καὶ πάντες οἱ ἄνδρες αὐτῆς ἰσχυροί.
Joz:10:2 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) γάρ ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α πόλις, -εως, ἡ   ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μητρό·πολις, -εως, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἰσχυρός -ά -όν
Joz:10:2 I też, nawet, mianowicie By bać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Dla odtąd, jak Ponieważ/tamto Wielki Miasto Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Jeden Miasto stołeczne [zobacz metropolię] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Potężny silny, potężny, silny,
Joz:10:2 kai\ e)fobE/TEsan e)n au)toi=s sfo/dra· E)/|dei ga\r o(/ti mega/lE po/lis *gabaOn O(sei\ mi/a tO=n mEtropo/leOn kai\ pa/ntes oi( a)/ndres au)tE=s i)sCHuroi/.
Joz:10:2 kai efobETEsan en autois sfodra· Edei gar hoti megalE polis gabaOn hOsei mia tOn mEtropoleOn kai pantes hoi andres autEs isCHyroi.
Joz:10:2 C VCI_API3P P RD_DPM D VXI_YAI3S x C A1_NSF N3I_NSF N_GS D A1A_NSF RA_GPF N3I_GPF C A3_NPM RA_NPM N3_NPM RD_GSF A1A_NPM
Joz:10:2 and also, even, namely to fear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with for since, as because/that great city ć like/approximately [as-if]; to push one the capital city [see metropolis] and also, even, namely every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same mighty forceful, powerful, strong,
Joz:10:2 and they-were-FEAR-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) vehement, he/she/it-had-PERCEIVE-ed for because/that great ([Adj] nom|voc) city (nom)   like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) one (nom) the (gen) capital cities (gen) and all (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) her/it/same (gen) mighty ([Adj] nom|voc)
Joz:10:2 Joz_10:2_1 Joz_10:2_2 Joz_10:2_3 Joz_10:2_4 Joz_10:2_5 Joz_10:2_6 Joz_10:2_7 Joz_10:2_8 Joz_10:2_9 Joz_10:2_10 Joz_10:2_11 Joz_10:2_12 Joz_10:2_13 Joz_10:2_14 Joz_10:2_15 Joz_10:2_16 Joz_10:2_17 Joz_10:2_18 Joz_10:2_19 Joz_10:2_20 Joz_10:2_21
Joz:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:3 καὶ ἀπέστειλεν Αδωνιβεζεκ βασιλεὺς Ιερουσαλημ πρὸς Αιλαμ βασιλέα Χεβρων καὶ πρὸς Φιδων βασιλέα Ιεριμουθ καὶ πρὸς Ιεφθα βασιλέα Λαχις καὶ πρὸς Δαβιρ βασιλέα Οδολλαμ λέγων
Joz:10:3 So Adoni-bezec king of Jerusalem sent to Elam king of Hebron, and to Phidon king of Jerimuth, and to Jephtha king of Lachis, and to Dabin king of Odollam, saying, (Joshua 10:3 Brenton)
Joz:10:3 Przeto Adonisedek, król Jerozolimy, posłał wezwanie do Hohama, króla Hebronu, do Pirama, króla Jarmutu, do Jafii, króla Lakisz, i do Debira, króla Eglonu: (Joz 10:3 BT_4)
Joz:10:3 καὶ ἀπέστειλεν Αδωνιβεζεκ βασιλεὺς Ιερουσαλημ πρὸς Αιλαμ βασιλέα Χεβρων καὶ πρὸς Φιδων βασιλέα Ιεριμουθ καὶ πρὸς Ιεφθα βασιλέα Λαχις καὶ πρὸς Δαβιρ βασιλέα Οδολλαμ λέγων
Joz:10:3 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Joz:10:3 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Jerozolima [miasto z] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By mówić/opowiadaj
Joz:10:3 kai\ a)pe/steilen *adOnibeDZek basileu\s *ierousalEm pro\s *ailam basile/a *CHebrOn kai\ pro\s *fidOn basile/a *ierimouT kai\ pro\s *iefTa basile/a *laCHis kai\ pro\s *dabir basile/a *odollam le/gOn
Joz:10:3 kai apesteilen adOnibeDZek basileus ierusalEm pros ailam basilea CHebrOn kai pros fidOn basilea ierimuT kai pros iefTa basilea laCHis kai pros dabir basilea odollam legOn
Joz:10:3 C VAI_AAI3S N_NS N3V_NSM N_GSF P N_AS N3V_ASM N_GS C P N_AS N3V_ASM N_GS C P N_AS N3V_ASM N_GS C P N_AS N3V_ASM N_GS V1_PAPNSM
Joz:10:3 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć king Jerusalem [city of] toward (+acc,+gen,+dat) ć king ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) ć king ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) ć king ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) ć king ć to say/tell
Joz:10:3 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   king (nom) Jerusalem (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc)   and toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc)   and toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc)   and toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc)   while SAY/TELL-ing (nom)
Joz:10:3 Joz_10:3_1 Joz_10:3_2 Joz_10:3_3 Joz_10:3_4 Joz_10:3_5 Joz_10:3_6 Joz_10:3_7 Joz_10:3_8 Joz_10:3_9 Joz_10:3_10 Joz_10:3_11 Joz_10:3_12 Joz_10:3_13 Joz_10:3_14 Joz_10:3_15 Joz_10:3_16 Joz_10:3_17 Joz_10:3_18 Joz_10:3_19 Joz_10:3_20 Joz_10:3_21 Joz_10:3_22 Joz_10:3_23 Joz_10:3_24 Joz_10:3_25
Joz:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:4 Δεῦτε ἀνάβητε πρός με καὶ βοηθήσατέ μοι, καὶ ἐκπολεμήσωμεν Γαβαων· αὐτομόλησαν γὰρ πρὸς Ἰησοῦν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Joz:10:4 Come up hither to me, and help me, and let us take Gabaon; for the Gabaonites have gone over to Joshua and to the children of Israel. (Joshua 10:4 Brenton)
Joz:10:4 «Przybądźcie mi na pomoc, abyśmy razem zwalczyli Gibeonitów, ponieważ zawarli pokój z Jozuem i z Izraelitami». (Joz 10:4 BT_4)
Joz:10:4 Δεῦτε ἀνάβητε πρός με καὶ βοηθήσατέ μοι, καὶ ἐκπολεμήσωμεν Γαβαων· αὐτομόλησαν γὰρ πρὸς Ἰησοῦν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Joz:10:4 δεῦτε ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί       γάρ πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Joz:10:4 Przychodź By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By pomagać Ja I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Izrael
Joz:10:4 *deu=te a)na/bEte pro/s me kai\ boETE/sate/ moi, kai\ e)kpolemE/sOmen *gabaOn· au)tomo/lEsan ga\r pro\s *)iEsou=n kai\ pro\s tou\s ui(ou\s *israEl.
Joz:10:4 deute anabEte pros me kai boETEsate moi, kai ekpolemEsOmen gabaOn· automolEsan gar pros iEsun kai pros tus hyius israEl.
Joz:10:4 I VZ_AAD2P P RP_AS C VA_AAD2P RP_DS C VA_AAS1P N_AS VA_AAI3P x P N_ASM C P RA_APM N2_APM N_GSM
Joz:10:4 come to ascend toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to help I and also, even, namely ć ć ć for since, as toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the son Israel
Joz:10:4 come do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and do-HELP-you(pl)! me (dat) and       for toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Israel (indecl)
Joz:10:4 Joz_10:4_1 Joz_10:4_2 Joz_10:4_3 Joz_10:4_4 Joz_10:4_5 Joz_10:4_6 Joz_10:4_7 Joz_10:4_8 Joz_10:4_9 Joz_10:4_10 Joz_10:4_11 Joz_10:4_12 Joz_10:4_13 Joz_10:4_14 Joz_10:4_15 Joz_10:4_16 Joz_10:4_17 Joz_10:4_18 Joz_10:4_19
Joz:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:5 καὶ ἀνέβησαν οἱ πέντε βασιλεῖς τῶν Ιεβουσαίων, βασιλεὺς Ιερουσαλημ καὶ βασιλεὺς Χεβρων καὶ βασιλεὺς Ιεριμουθ καὶ βασιλεὺς Λαχις καὶ βασιλεὺς Οδολλαμ, αὐτοὶ καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτῶν, καὶ περιεκάθισαν τὴν Γαβαων καὶ ἐξεπολιόρκουν αὐτήν.
Joz:10:5 And the five kings of the Jebusites went up, the king of Jerusalem, and the king of Chebron, and the king of Jerimuth, and the king of Lachis, and the king of Odollam, they and all their people; and encamped around Gabaon, and besieged it. (Joshua 10:5 Brenton)
Joz:10:5 Połączyło się więc pięciu królów amoryckich: król Jerozolimy, król Hebronu, król Jarmutu, król Lakisz i król Eglonu - oni i całe ich wojsko oblegli Gibeon i uderzyli na nie. (Joz 10:5 BT_4)
Joz:10:5 καὶ ἀνέβησαν οἱ πέντε βασιλεῖς τῶν Ιεβουσαίων, βασιλεὺς Ιερουσαλημ καὶ βασιλεὺς Χεβρων καὶ βασιλεὺς Ιεριμουθ καὶ βασιλεὺς Λαχις καὶ βασιλεὺς Οδολλαμ, αὐτοὶ καὶ πᾶς λαὸς αὐτῶν, καὶ περιεκάθισαν τὴν Γαβαων καὶ ἐξεπολιόρκουν αὐτήν.
Joz:10:5 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πέντε βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί βασιλεύς, -έως, ὁ   καί βασιλεύς, -έως, ὁ   καί βασιλεύς, -έως, ὁ   καί βασιλεύς, -έως, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί περι·καθίζω [LXX] (-, περι+καθι(ε)·[σ]-, περι+καθι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί   αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:10:5 I też, nawet, mianowicie By podnosić Pięć Król Król Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Joz:10:5 kai\ a)ne/bEsan oi( pe/nte basilei=s tO=n *iebousai/On, basileu\s *ierousalEm kai\ basileu\s *CHebrOn kai\ basileu\s *ierimouT kai\ basileu\s *laCHis kai\ basileu\s *odollam, au)toi\ kai\ pa=s o( lao\s au)tO=n, kai\ perieka/Tisan tE\n *gabaOn kai\ e)Xepolio/rkoun au)tE/n.
Joz:10:5 kai anebEsan hoi pente basileis tOn iebusaiOn, basileus ierusalEm kai basileus CHebrOn kai basileus ierimuT kai basileus laCHis kai basileus odollam, autoi kai pas ho laos autOn, kai periekaTisan tEn gabaOn kai eXepoliorkun autEn.
Joz:10:5 C VZI_AAI3P RA_NPM M N3V_NPM RA_GPM N2_GPM N3V_NSM N_GSF C N3V_NSM N_GS C N3V_NSM N_GS C N3V_NSM N_GS C N3V_NSM N_GS RD_NPM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM C VAI_AAI3P RA_ASF N_ASF C V2I_IAI3P RD_ASF
Joz:10:5 and also, even, namely to ascend the five king the ć king Jerusalem [city of] and also, even, namely king ć and also, even, namely king ć and also, even, namely king ć and also, even, namely king ć he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same and also, even, namely to ??? the ć and also, even, namely ć he/she/it/same
Joz:10:5 and they-ASCEND-ed the (nom) five kings (acc, nom|voc) the (gen)   king (nom) Jerusalem (indecl) and king (nom)   and king (nom)   and king (nom)   and king (nom)   they/same (nom) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) them/same (gen) and they-???-ed the (acc)   and   her/it/same (acc)
Joz:10:5 Joz_10:5_1 Joz_10:5_2 Joz_10:5_3 Joz_10:5_4 Joz_10:5_5 Joz_10:5_6 Joz_10:5_7 Joz_10:5_8 Joz_10:5_9 Joz_10:5_10 Joz_10:5_11 Joz_10:5_12 Joz_10:5_13 Joz_10:5_14 Joz_10:5_15 Joz_10:5_16 Joz_10:5_17 Joz_10:5_18 Joz_10:5_19 Joz_10:5_20 Joz_10:5_21 Joz_10:5_22 Joz_10:5_23 Joz_10:5_24 Joz_10:5_25 Joz_10:5_26 Joz_10:5_27 Joz_10:5_28 Joz_10:5_29 Joz_10:5_30 Joz_10:5_31 Joz_10:5_32 Joz_10:5_33 Joz_10:5_34
Joz:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:6 καὶ ἀπέστειλαν οἱ κατοικοῦντες Γαβαων πρὸς Ἰησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ εἰς Γαλγαλα λέγοντες Μὴ ἐκλύσῃς τὰς χεῖράς σου ἀπὸ τῶν παίδων σου· ἀνάβηθι πρὸς ἡμᾶς τὸ τάχος καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς καὶ βοήθησον ἡμῖν· ὅτι συνηγμένοι εἰσὶν ἐφ’ ἡμᾶς πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινήν.
Joz:10:6 And the inhabitants of Gabaon sent to Joshua into the camp to Galgala, saying, Slack not thy hands from thy servants: come up quickly to us, and help us, and rescue us; for all the kings of the Amorites who dwell in the hill country are gathered together against us. (Joshua 10:6 Brenton)
Joz:10:6 Mieszkańcy Gibeonu posłali prośbę do Jozuego do obozu w Gilgal: «Nie cofaj swej ręki od sług twoich. Przybądź pośpiesznie do nas, uwolnij nas i pomóż, ponieważ wszyscy królowie amoryccy, którzy mieszkają w górach, sprzymierzyli się przeciw nam». (Joz 10:6 BT_4)
Joz:10:6 καὶ ἀπέστειλαν οἱ κατοικοῦντες Γαβαων πρὸς Ἰησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ εἰς Γαλγαλα λέγοντες Μὴ ἐκλύσῃς τὰς χεῖράς σου ἀπὸ τῶν παίδων σου· ἀνάβηθι πρὸς ἡμᾶς τὸ τάχος καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς καὶ βοήθησον ἡμῖν· ὅτι συνηγμένοι εἰσὶν ἐφ’ ἡμᾶς πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινήν.
Joz:10:6 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1]   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό τάχο·ς, -ους, τό καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν
Joz:10:6 I też, nawet, mianowicie zamawiać By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Izrael Do (+przyspieszenie) By mówić/opowiadaj Nie By zaniechać (bądź słaby) Ręka Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Szybkość I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ja I też, nawet, mianowicie By pomagać Ja Ponieważ/tamto By zbierać się razem By iść; by być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Górzysta górzysta okolica, pogórze
Joz:10:6 kai\ a)pe/steilan oi( katoikou=ntes *gabaOn pro\s *)iEsou=n ei)s tE\n parembolE\n *israEl ei)s *galgala le/gontes *mE\ e)klu/sE|s ta\s CHei=ra/s sou a)po\ tO=n pai/dOn sou· a)na/bETi pro\s E(ma=s to\ ta/CHos kai\ e)Xelou= E(ma=s kai\ boE/TEson E(mi=n· o(/ti sunEgme/noi ei)si\n e)f’ E(ma=s pa/ntes oi( basilei=s tO=n *amorrai/On oi( katoikou=ntes tE\n o)reinE/n.
Joz:10:6 kai apesteilan hoi katoikuntes gabaOn pros iEsun eis tEn parembolEn israEl eis galgala legontes mE eklysEs tas CHeiras su apo tOn paidOn su· anabETi pros hEmas to taCHos kai eXelu hEmas kai boETEson hEmin· hoti synEgmenoi eisin ef’ hEmas pantes hoi basileis tOn amorraiOn hoi katoikuntes tEn oreinEn.
Joz:10:6 C VAI_AAI3P RA_NPM V2_PAPNPM N_AS P N_ASM P RA_ASF N1_ASF N_GSM P N_ASF V1_PAPNPM D VA_AAS2S RA_APF N3_APF RP_GS P RA_GPM N3D_GPM RP_GS VZ_AAD2S P RP_AP RA_ASN N3E_ASN C VB_AMD2S RP_AP C VA_AAD2S RP_DP C VK_XMPNPM V9_PAI3P P RP_AP A3_NPM RA_NPM N3V_NPM RA_GPM N2_GPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF N1_ASF
Joz:10:6 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] into (+acc) the camp camp, barracks, army Israel into (+acc) ć to say/tell not to give up (be faint) the hand you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the child/servant you; your/yours(sg) to ascend toward (+acc,+gen,+dat) I the speed and also, even, namely to take out I and also, even, namely to help I because/that to gather together to go; to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I every all, each, every, the whole of the king the ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the mountainous mountainous region, highland
Joz:10:6 and they-ORDER FORTH-ed the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc)   toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) into (+acc) the (acc) camp (acc) Israel (indecl) into (+acc)   while SAY/TELL-ing (nom|voc) not you(sg)-should-GIVE-UP the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) children/servants (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-ASCEND-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) the (nom|acc) speed (nom|acc|voc) and be-you(sg)-TAKE OUT-ed! us (acc) and do-HELP-you(sg)!, going-to-HELP (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (dat) because/that having-been-GATHER TOGETHER-ed (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) all (nom|voc) the (nom) kings (acc, nom|voc) the (gen)   the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (acc) mountainous ([Adj] acc)
Joz:10:6 Joz_10:6_1 Joz_10:6_2 Joz_10:6_3 Joz_10:6_4 Joz_10:6_5 Joz_10:6_6 Joz_10:6_7 Joz_10:6_8 Joz_10:6_9 Joz_10:6_10 Joz_10:6_11 Joz_10:6_12 Joz_10:6_13 Joz_10:6_14 Joz_10:6_15 Joz_10:6_16 Joz_10:6_17 Joz_10:6_18 Joz_10:6_19 Joz_10:6_20 Joz_10:6_21 Joz_10:6_22 Joz_10:6_23 Joz_10:6_24 Joz_10:6_25 Joz_10:6_26 Joz_10:6_27 Joz_10:6_28 Joz_10:6_29 Joz_10:6_30 Joz_10:6_31 Joz_10:6_32 Joz_10:6_33 Joz_10:6_34 Joz_10:6_35 Joz_10:6_36 Joz_10:6_37 Joz_10:6_38 Joz_10:6_39 Joz_10:6_40 Joz_10:6_41 Joz_10:6_42 Joz_10:6_43 Joz_10:6_44 Joz_10:6_45 Joz_10:6_46 Joz_10:6_47 Joz_10:6_48
Joz:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:7 καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς ἐκ Γαλγαλων, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς μετ’ αὐτοῦ, πᾶς δυνατὸς ἐν ἰσχύι.
Joz:10:7 And Joshua went up from Galgala, he and all the people of war with him, every one mighty in strength. (Joshua 10:7 Brenton)
Joz:10:7 Wyruszył Jozue z Gilgal wraz z całym swym zbrojnym ludem i wszystkimi dzielnymi wojownikami. (Joz 10:7 BT_4)
Joz:10:7 καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς ἐκ Γαλγαλων, αὐτὸς καὶ πᾶς λαὸς πολεμιστὴς μετ’ αὐτοῦ, πᾶς δυνατὸς ἐν ἰσχύι.
Joz:10:7 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐκ   αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   μετά αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δυνατός -ή -όν ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ
Joz:10:7 I też, nawet, mianowicie By podnosić Jezus [Jozue albo Jezus] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła
Joz:10:7 kai\ a)ne/bE *)iEsou=s e)k *galgalOn, au)to\s kai\ pa=s o( lao\s o( polemistE\s met’ au)tou=, pa=s dunato\s e)n i)sCHu/i.
Joz:10:7 kai anebE iEsus ek galgalOn, autos kai pas ho laos ho polemistEs met’ autu, pas dynatos en isCHyi.
Joz:10:7 C VZI_AAI3S N_NSM P N_GPF RD_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N1M_NSM P RD_GSM A3_NSM A1_NSM P N3U_DSF
Joz:10:7 and also, even, namely to ascend Jesus [Joshua or Jesus] out of (+gen) ἐξ before vowels ć he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of capable in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength
Joz:10:7 and he/she/it-ASCEND-ed Jesus (nom) out of (+gen)   he/it/same (nom) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom)   after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) every (nom|voc) capable ([Adj] nom) in/among/by (+dat) strength (dat)
Joz:10:7 Joz_10:7_1 Joz_10:7_2 Joz_10:7_3 Joz_10:7_4 Joz_10:7_5 Joz_10:7_6 Joz_10:7_7 Joz_10:7_8 Joz_10:7_9 Joz_10:7_10 Joz_10:7_11 Joz_10:7_12 Joz_10:7_13 Joz_10:7_14 Joz_10:7_15 Joz_10:7_16 Joz_10:7_17 Joz_10:7_18
Joz:10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:8 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν Μὴ φοβηθῇς αὐτούς· εἰς γὰρ τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτούς, οὐχ ὑπολειφθήσεται ἐξ αὐτῶν οὐθεὶς ἐνώπιον ὑμῶν.
Joz:10:8 And the Lord said to Joshua, Fear them not, for I have delivered them into thy hands; there shall not one of them be left before you. (Joshua 10:8 Brenton)
Joz:10:8 I rzekł Pan do Jozuego: «Nie bój się ich, albowiem oddałem ich w twoje ręce, żaden z nich nie oprze się tobie». (Joz 10:8 BT_4)
Joz:10:8 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν Μὴ φοβηθῇς αὐτούς· εἰς γὰρ τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτούς, οὐχ ὑπολειφθήσεται ἐξ αὐτῶν οὐθεὶς ἐνώπιον ὑμῶν.
Joz:10:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γάρ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:10:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] Nie By bać się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dla odtąd, jak Ręka Ty; twój/twój(sg) By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Nie jeden (nic, nikt) W obecności z (+informacja); ??? Ty
Joz:10:8 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *)iEsou=n *mE\ fobETE=|s au)tou/s· ei)s ga\r ta\s CHei=ra/s sou parade/dOka au)tou/s, ou)CH u(poleifTE/setai e)X au)tO=n ou)Tei\s e)nO/pion u(mO=n.
Joz:10:8 kai eipen kyrios pros iEsun mE fobETEs autus· eis gar tas CHeiras su paradedOka autus, uCH hypoleifTEsetai eX autOn uTeis enOpion hymOn.
Joz:10:8 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM D VC_APS2S RD_APM P x RA_APF N3_APF RP_GS VX_XAI1S RD_APM D VV_FPI3S P RD_GPM A3_NSM P RP_GP
Joz:10:8 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] not to fear he/she/it/same into (+acc) for since, as the hand you; your/yours(sg) to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same not one (nothing, no one) in the presence of (+gen); ??? you
Joz:10:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) not you(sg)-should-be-FEAR-ed them/same (acc) into (+acc) for the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-have-Hand OVER-ed them/same (acc) not he/she/it-will-be-REMAIN-ed out of (+gen) them/same (gen) not one (nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Joz:10:8 Joz_10:8_1 Joz_10:8_2 Joz_10:8_3 Joz_10:8_4 Joz_10:8_5 Joz_10:8_6 Joz_10:8_7 Joz_10:8_8 Joz_10:8_9 Joz_10:8_10 Joz_10:8_11 Joz_10:8_12 Joz_10:8_13 Joz_10:8_14 Joz_10:8_15 Joz_10:8_16 Joz_10:8_17 Joz_10:8_18 Joz_10:8_19 Joz_10:8_20 Joz_10:8_21 Joz_10:8_22
Joz:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:9 καὶ ἐπιπαρεγένετο ἐπ’ αὐτοὺς Ἰησοῦς ἄφνω, ὅλην τὴν νύκτα εἰσεπορεύθη ἐκ Γαλγαλων.
Joz:10:9 And when Joshua came suddenly upon them, he had advanced all the night out of Galgala. (Joshua 10:9 Brenton)
Joz:10:9 I natarł na nich Jozue niespodziewanie po całonocnym marszu z Gilgal. (Joz 10:9 BT_4)
Joz:10:9 καὶ ἐπιπαρεγένετο ἐπ’ αὐτοὺς Ἰησοῦς ἄφνω, ὅλην τὴν νύκτα εἰσεπορεύθη ἐκ Γαλγαλων.
Joz:10:9 καί   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἄφνω ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐκ  
Joz:10:9 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] Nagle Cały Noc By wchodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
Joz:10:9 kai\ e)piparege/neto e)p’ au)tou\s *)iEsou=s a)/fnO, o(/lEn tE\n nu/kta ei)seporeu/TE e)k *galgalOn.
Joz:10:9 kai epiparegeneto ep’ autus iEsus afnO, holEn tEn nykta eiseporeuTE ek galgalOn.
Joz:10:9 C VBI_AMI3S P RD_APM N_NSM D A1_ASF RA_ASF N3_ASF VCI_API3S P N_GPF
Joz:10:9 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same Jesus [Joshua or Jesus] suddenly whole the night to enter out of (+gen) ἐξ before vowels ć
Joz:10:9 and   upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) Jesus (nom) suddenly whole (acc) the (acc) night (acc) he/she/it-was-ENTER-ed out of (+gen)  
Joz:10:9 Joz_10:9_1 Joz_10:9_2 Joz_10:9_3 Joz_10:9_4 Joz_10:9_5 Joz_10:9_6 Joz_10:9_7 Joz_10:9_8 Joz_10:9_9 Joz_10:9_10 Joz_10:9_11 Joz_10:9_12
Joz:10:9 x x x x x x x x x x x x
Joz:10:10 καὶ ἐξέστησεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ συνέτριψεν αὐτοὺς κύριος σύντριψιν μεγάλην ἐν Γαβαων, καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς ὁδὸν ἀναβάσεως Ωρωνιν καὶ κατέκοπτον αὐτοὺς ἕως Αζηκα καὶ ἕως Μακηδα.
Joz:10:10 And the Lord struck them with terror before the children of Israel; and the Lord destroyed them with a great slaughter at Gabaon; and they pursued them by the way of the going up of Oronin, and they smote them to Azeca and to Makeda. (Joshua 10:10 Brenton)
Joz:10:10 A Pan napełnił ich strachem na sam widok Izraela i zadał im wielką klęskę pod Gibeonem. ścigano ich w stronę wzgórza Bet-Choron i bito aż do Azeki i Makkedy. (Joz 10:10 BT_4)
Joz:10:10 καὶ ἐξέστησεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ συνέτριψεν αὐτοὺς κύριος σύντριψιν μεγάλην ἐν Γαβαων, καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς ὁδὸν ἀναβάσεως Ωρωνιν καὶ κατέκοπτον αὐτοὺς ἕως Αζηκα καὶ ἕως Μακηδα.
Joz:10:10 καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν   καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁδός, -οῦ, ἡ     καί κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
Joz:10:10 I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Do cięcia wióra, leń się, wtrącaj się {tnij w} kawałki, tnij na drobne kawałki, masakra, rzeźnik On/ona/to/to samo Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj
Joz:10:10 kai\ e)Xe/stEsen au)tou\s ku/rios a)po\ prosO/pou tO=n ui(O=n *israEl, kai\ sune/triPSen au)tou\s ku/rios su/ntriPSin mega/lEn e)n *gabaOn, kai\ katedi/OXan au)tou\s o(do\n a)naba/seOs *OrOnin kai\ kate/kopton au)tou\s e(/Os *aDZEka kai\ e(/Os *makEda.
Joz:10:10 kai eXestEsen autus kyrios apo prosOpu tOn hyiOn israEl, kai synetriPSen autus kyrios syntriPSin megalEn en gabaOn, kai katediOXan autus hodon anabaseOs OrOnin kai katekopton autus heOs aDZEka kai heOs makEda.
Joz:10:10 C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM P N2N_GSN RA_GPM N2_GPM N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM N3I_ASF A1_ASF P N_DS C VAI_AAI3P RD_APM N2_ASF N3I_GSF N_GS C V1I_IAI3P RD_APM P N_GS C P N_GSF
Joz:10:10 and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the son Israel and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute he/she/it/same way/road ć ć and also, even, namely to slashing chip, skive, cut in pieces, cut up, massacre, butcher he/she/it/same until; dawn ć and also, even, namely until; dawn ć
Joz:10:10 and he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) face (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and he/she/it-BREAK-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom)   great ([Adj] acc) in/among/by (+dat)   and they-CHASE-ed-AFTER them/same (acc) way/road (acc)     and I-was-SLASHING-ing, they-were-SLASHING-ing them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
Joz:10:10 Joz_10:10_1 Joz_10:10_2 Joz_10:10_3 Joz_10:10_4 Joz_10:10_5 Joz_10:10_6 Joz_10:10_7 Joz_10:10_8 Joz_10:10_9 Joz_10:10_10 Joz_10:10_11 Joz_10:10_12 Joz_10:10_13 Joz_10:10_14 Joz_10:10_15 Joz_10:10_16 Joz_10:10_17 Joz_10:10_18 Joz_10:10_19 Joz_10:10_20 Joz_10:10_21 Joz_10:10_22 Joz_10:10_23 Joz_10:10_24 Joz_10:10_25 Joz_10:10_26 Joz_10:10_27 Joz_10:10_28 Joz_10:10_29 Joz_10:10_30 Joz_10:10_31
Joz:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:11 ἐν τῷ δὲ φεύγειν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τῆς καταβάσεως Ωρωνιν καὶ κύριος ἐπέρριψεν αὐτοῖς λίθους χαλάζης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἕως Αζηκα, καὶ ἐγένοντο πλείους οἱ ἀποθανόντες διὰ τοὺς λίθους τῆς χαλάζης ἢ οὓς ἀπέκτειναν οἱ υἱοὶ Ισραηλ μαχαίρᾳ ἐν τῷ πολέμῳ.
Joz:10:11 And when they fled from the face of the children of Israel at the descent of Oronin, then the Lord cast upon them hailstones from heaven to Azeca; and they were more that died by the hailstones, than those whom the children of Israel slew with the sword in the battle. (Joshua 10:11 Brenton)
Joz:10:11 Gdy w czasie ucieczki przed Izraelem byli na zboczu pod Bet-Choron, Pan zrzucał na nich z nieba ogromne kamienie aż do Azeki, tak że wyginęli. I więcej ich zmarło wskutek kamieni gradowych, niż ich zginęło od miecza Izraelitów. (Joz 10:11 BT_4)
Joz:10:11 ἐν τῷ δὲ φεύγειν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τῆς καταβάσεως Ωρωνιν καὶ κύριος ἐπέρριψεν αὐτοῖς λίθους χαλάζης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἕως Αζηκα, καὶ ἐγένοντο πλείους οἱ ἀποθανόντες διὰ τοὺς λίθους τῆς χαλάζης οὓς ἀπέκτειναν οἱ υἱοὶ Ισραηλ μαχαίρᾳ ἐν τῷ πολέμῳ.
Joz:10:11 ἐν ὁ ἡ τό δέ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό κατά·βασις, -εως, ἡ   καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·ρρίπτω/-ρίπτω (-, επι+ρριψ-, επι+ρριψ-/επι+ριψ-, επι+ερριφ·[κ]-, -, επι+ρριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό λίθος, -ου, ὁ χάλαζα, -ης, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) διά ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χάλαζα, -ης, ἡ ἤ[1] ὅς ἥ ὅ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ
Joz:10:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś By uciekać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Syn Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Schodzenie I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By rzucać rzut na On/ona/to/to samo Kamień Grad {Pozdrowienie} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Więcej By umierać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kamień Grad {Pozdrowienie} Albo Kto/, który/, który By zabijać Syn Izrael Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny]
Joz:10:11 e)n tO=| de\ feu/gein au)tou\s a)po\ prosO/pou tO=n ui(O=n *israEl e)pi\ tE=s kataba/seOs *OrOnin kai\ ku/rios e)pe/rriPSen au)toi=s li/Tous CHala/DZEs e)k tou= ou)ranou= e(/Os *aDZEka, kai\ e)ge/nonto plei/ous oi( a)poTano/ntes dia\ tou\s li/Tous tE=s CHala/DZEs E)\ ou(\s a)pe/kteinan oi( ui(oi\ *israEl maHai/ra| e)n tO=| pole/mO|.
Joz:10:11 en tO de feugein autus apo prosOpu tOn hyiOn israEl epi tEs katabaseOs OrOnin kai kyrios eperriPSen autois liTus CHalaDZEs ek tu uranu heOs aDZEka, kai egenonto pleius hoi apoTanontes dia tus liTus tEs CHalaDZEs E hus apekteinan hoi hyioi israEl maHaira en tO polemO.
Joz:10:11 P RA_DSN x V1_PAN RD_APM P N2N_GSN RA_GPM N2_GPM N_GSM P RA_GSF N3I_GSF N_GS C N2_NSM VAI_AAI3S RD_DPM N2_APM N1A_GSF P RA_GSM N2_GSM P N_GS C VBI_AMI3P A3C_NPM RA_NPM VB_AAPNPM P RA_APM N2_APM RA_GSF N1A_GSF C RR_APM VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM N1A_DSF P RA_DSM N2_DSM
Joz:10:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to flee he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the son Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the descent ć and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cast throw upon he/she/it/same stone hail out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven until; dawn ć and also, even, namely to become become, happen more the to die because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the stone the hail or who/whom/which to kill the son Israel sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the war [see polemic]
Joz:10:11 in/among/by (+dat) the (dat) Yet to-be-FLEE-ing them/same (acc) away from (+gen) face (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) descent (gen)   and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-CAST-ed them/same (dat) stones (acc) hail (gen) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and they-were-BECOME-ed more (acc, nom|voc) the (nom) upon DIE-ing (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) stones (acc) the (gen) hail (gen) or who/whom/which (acc) they-KILL-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) sacrificial knife (dat) in/among/by (+dat) the (dat) war (dat)
Joz:10:11 Joz_10:11_1 Joz_10:11_2 Joz_10:11_3 Joz_10:11_4 Joz_10:11_5 Joz_10:11_6 Joz_10:11_7 Joz_10:11_8 Joz_10:11_9 Joz_10:11_10 Joz_10:11_11 Joz_10:11_12 Joz_10:11_13 Joz_10:11_14 Joz_10:11_15 Joz_10:11_16 Joz_10:11_17 Joz_10:11_18 Joz_10:11_19 Joz_10:11_20 Joz_10:11_21 Joz_10:11_22 Joz_10:11_23 Joz_10:11_24 Joz_10:11_25 Joz_10:11_26 Joz_10:11_27 Joz_10:11_28 Joz_10:11_29 Joz_10:11_30 Joz_10:11_31 Joz_10:11_32 Joz_10:11_33 Joz_10:11_34 Joz_10:11_35 Joz_10:11_36 Joz_10:11_37 Joz_10:11_38 Joz_10:11_39 Joz_10:11_40 Joz_10:11_41 Joz_10:11_42 Joz_10:11_43 Joz_10:11_44 Joz_10:11_45
Joz:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:12 Τότε ἐλάλησεν Ἰησοῦς πρὸς κύριον, ᾗ ἡμέρᾳ παρέδωκεν ὁ θεὸς τὸν Αμορραῖον ὑποχείριον Ισραηλ, ἡνίκα συνέτριψεν αὐτοὺς ἐν Γαβαων καὶ συνετρίβησαν ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ, καὶ εἶπεν Ἰησοῦς Στήτω ὁ ἥλιος κατὰ Γαβαων καὶ ἡ σελήνη κατὰ φάραγγα Αιλων.
Joz:10:12 Then Joshua spoke to the Lord, in the day in which the Lord delivered the Amorite into the power of Israel, when he destroyed them in Gabaon, and they were destroyed from before the children of Israel: and Joshua said, Let the sun stand over against Gabaon, and the moon over against the valley of Aelon. (Joshua 10:12 Brenton)
Joz:10:12 W dniu, w którym Pan podał Amorytów w moc Izraelitów, rzekł Jozue w obecności Izraelitów: «Stań słońce, nad Gibeonem! I ty, księżycu, nad doliną Ajjalonu!» (Joz 10:12 BT_4)
Joz:10:12 Τότε ἐλάλησεν Ἰησοῦς πρὸς κύριον, ἡμέρᾳ παρέδωκεν θεὸς τὸν Αμορραῖον ὑποχείριον Ισραηλ, ἡνίκα συνέτριψεν αὐτοὺς ἐν Γαβαων καὶ συνετρίβησαν ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ, καὶ εἶπεν Ἰησοῦς Στήτω ἥλιος κατὰ Γαβαων καὶ σελήνη κατὰ φάραγγα Αιλων.
Joz:10:12 τότε λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό     Ἰσραήλ, ὁ ἡνίκα συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ κατά   καί ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ κατά φάραγξ, -αγγος, ἡ  
Joz:10:12 Wtedy By mówić Jezus [Jozue albo Jezus] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który Dzień By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Bóg  Izrael Kiedy By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus] By powodować stać Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Księżyc W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym ???
Joz:10:12 *to/te e)la/lEsen *)iEsou=s pro\s ku/rion, E(=| E(me/ra| pare/dOken o( Teo\s to\n *amorrai=on u(poCHei/rion *israEl, E(ni/ka sune/triPSen au)tou\s e)n *gabaOn kai\ sunetri/bEsan a)po\ prosO/pou ui(O=n *israEl, kai\ ei)=pen *)iEsou=s *stE/tO o( E(/lios kata\ *gabaOn kai\ E( selE/nE kata\ fa/ragga *ailOn.
Joz:10:12 tote elalEsen iEsus pros kyrion, hE hEmera paredOken ho Teos ton amorraion hypoCHeirion israEl, hEnika synetriPSen autus en gabaOn kai synetribEsan apo prosOpu hyiOn israEl, kai eipen iEsus stEtO ho hElios kata gabaOn kai hE selEnE kata faranga ailOn.
Joz:10:12 D VAI_AAI3S N_NSM P N2_ASM RR_DSF N1A_DSF VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM A1A_ASM N_GSM D VAI_AAI3S RD_APM P N_DS C VDI_API3P P N2N_GSN N2_GPM N_GSM C VBI_AAI3S N_NSM VH_AAD3S RA_NSM N2_NSM P N_AS C RA_NSF N1_NSF P N3G_ASF N_GS
Joz:10:12 then to speak Jesus [Joshua or Jesus] toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which day to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the god [see theology] the ć ć Israel when to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face son Israel and also, even, namely to say/tell Jesus [Joshua or Jesus] to cause to stand the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć and also, even, namely the moon down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ??? ć
Joz:10:12 then he/she/it-SPEAK-ed Jesus (nom) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (dat) day (dat) he/she/it-Hand OVER-ed the (nom) god (nom) the (acc)     Israel (indecl) when he/she/it-BREAK-ed them/same (acc) in/among/by (+dat)   and they-were-BREAK-ed away from (+gen) face (gen) sons (gen) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom) let-him/her/it-CAUSE-TO-STand! the (nom) sun (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen)   and the (nom) moon (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) ??? (acc) Elon
Joz:10:12 Joz_10:12_1 Joz_10:12_2 Joz_10:12_3 Joz_10:12_4 Joz_10:12_5 Joz_10:12_6 Joz_10:12_7 Joz_10:12_8 Joz_10:12_9 Joz_10:12_10 Joz_10:12_11 Joz_10:12_12 Joz_10:12_13 Joz_10:12_14 Joz_10:12_15 Joz_10:12_16 Joz_10:12_17 Joz_10:12_18 Joz_10:12_19 Joz_10:12_20 Joz_10:12_21 Joz_10:12_22 Joz_10:12_23 Joz_10:12_24 Joz_10:12_25 Joz_10:12_26 Joz_10:12_27 Joz_10:12_28 Joz_10:12_29 Joz_10:12_30 Joz_10:12_31 Joz_10:12_32 Joz_10:12_33 Joz_10:12_34 Joz_10:12_35 Joz_10:12_36 Joz_10:12_37 Joz_10:12_38 Joz_10:12_39
Joz:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:13 καὶ ἔστη ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἐν στάσει, ἕως ἠμύνατο ὁ θεὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν. καὶ ἔστη ὁ ἥλιος κατὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ, οὐ προεπορεύετο εἰς δυσμὰς εἰς τέλος ἡμέρας μιᾶς.
Joz:10:13 And the sun and the moon stood still, until God executed vengeance on their enemies; and the sun stood still in the midst of heaven; it did not proceed to set till the end of one day. (Joshua 10:13 Brenton)
Joz:10:13 I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc, aż pomścił się lud nad wrogami swymi. Czyż nie jest to napisane w Księdze Sprawiedliwego: «Zatrzymało się słońce na środku nieba i prawie cały dzień nie spieszyło do zachodu?» (Joz 10:13 BT_4)
Joz:10:13 καὶ ἔστη ἥλιος καὶ σελήνη ἐν στάσει, ἕως ἠμύνατο θεὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν. καὶ ἔστη ἥλιος κατὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ, οὐ προεπορεύετο εἰς δυσμὰς εἰς τέλος ἡμέρας μιᾶς.
Joz:10:13 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ ἐν στάσις, -εως, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἀμύνομαι (-, -, αμυν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ κατά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) εἰς[1] δυσμή, -ῆς, ἡ εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Joz:10:13 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Księżyc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Stacji/miejsce Aż; świtaj By pomagać Bóg  Wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Średni Nieba/niebo ??? Przed przydechem mocnym By iść przedtem Do (+przyspieszenie) Na zachód Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Dzień Jeden
Joz:10:13 kai\ e)/stE o( E(/lios kai\ E( selE/nE e)n sta/sei, e(/Os E)mu/nato o( Teo\s tou\s e)CHTrou\s au)tO=n. kai\ e)/stE o( E(/lios kata\ me/son tou= ou)ranou=, ou) proeporeu/eto ei)s dusma\s ei)s te/los E(me/ras mia=s.
Joz:10:13 kai estE ho hElios kai hE selEnE en stasei, heOs Emynato ho Teos tus eCHTrus autOn. kai estE ho hElios kata meson tu uranu, u proeporeueto eis dysmas eis telos hEmeras mias.
Joz:10:13 C VHI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C RA_NSF N1_NSF P N3I_DSF C VAI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RA_APM N2_APM RD_GPM C VHI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P A1_ASN RA_GSM N2_GSM D V1I_IMI3S P N1_APF P N3E_ASN N1A_GSF A1A_GSF
Joz:10:13 and also, even, namely to cause to stand the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely the moon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among station/place until; dawn to aid the god [see theology] the hostile he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing middle the sky/heaven οὐχ before rough breathing to go before into (+acc) west into (+acc) end (event, consummation) day one
Joz:10:13 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) sun (nom) and the (nom) moon (nom|voc) in/among/by (+dat) station/place (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-was-AID-ed the (nom) god (nom) the (acc) hostile ([Adj] acc) them/same (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) sun (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) not he/she/it-was-being-GO-ed-BEFORE into (+acc) wests (acc) into (+acc) end (nom|acc|voc) day (gen), days (acc) one (gen)
Joz:10:13 Joz_10:13_1 Joz_10:13_2 Joz_10:13_3 Joz_10:13_4 Joz_10:13_5 Joz_10:13_6 Joz_10:13_7 Joz_10:13_8 Joz_10:13_9 Joz_10:13_10 Joz_10:13_11 Joz_10:13_12 Joz_10:13_13 Joz_10:13_14 Joz_10:13_15 Joz_10:13_16 Joz_10:13_17 Joz_10:13_18 Joz_10:13_19 Joz_10:13_20 Joz_10:13_21 Joz_10:13_22 Joz_10:13_23 Joz_10:13_24 Joz_10:13_25 Joz_10:13_26 Joz_10:13_27 Joz_10:13_28 Joz_10:13_29 Joz_10:13_30 Joz_10:13_31 Joz_10:13_32
Joz:10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:14 καὶ οὐκ ἐγένετο ἡμέρα τοιαύτη οὐδὲ τὸ πρότερον οὐδὲ τὸ ἔσχατον ὥστε ἐπακοῦσαι θεὸν ἀνθρώπου, ὅτι κύριος συνεπολέμησεν τῷ Ισραηλ.
Joz:10:14 And there was not such a day either before or after, so that God should hearken to a man, because the Lord fought on the side of Israel. (Joshua 10:14 Brenton)
Joz:10:14 Nie było podobnego dnia ani przedtem, ani potem, gdy Pan usłuchał głosu człowieka. Rzeczywiście Pan sam walczył za Izraela. (Joz 10:14 BT_4)
Joz:10:14 καὶ οὐκ ἐγένετο ἡμέρα τοιαύτη οὐδὲ τὸ πρότερον οὐδὲ τὸ ἔσχατον ὥστε ἐπακοῦσαι θεὸν ἀνθρώπου, ὅτι κύριος συνεπολέμησεν τῷ Ισραηλ.
Joz:10:14 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον ὥστε ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Joz:10:14 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dzień Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Wcześniej ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ostatni Tak tamto By słyszeć Bóg  Ludzki Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael
Joz:10:14 kai\ ou)k e)ge/neto E(me/ra toiau/tE ou)de\ to\ pro/teron ou)de\ to\ e)/sCHaton O(/ste e)pakou=sai Teo\n a)nTrO/pou, o(/ti ku/rios sunepole/mEsen tO=| *israEl.
Joz:10:14 kai uk egeneto hEmera toiautE ude to proteron ude to esCHaton hOste epakusai Teon anTrOpu, hoti kyrios synepolemEsen tO israEl.
Joz:10:14 C D VBI_AMI3S N1A_NSF A1_NSF C RA_ASN A1_ASN C RA_ASN A1_ASN C VA_AAN N2_ASM N2_GSM C N2_NSM VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM
Joz:10:14 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to become become, happen day such as this kind such, like [τοσαυτην] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the earlier οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the last so that to hear god [see theology] human because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć the Israel
Joz:10:14 and not he/she/it-was-BECOME-ed day (nom|voc) such as this kind (nom) neither/nor the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) neither/nor the (nom|acc) last (acc, nom|acc|voc) so that to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) god (acc) human (gen) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom)   the (dat) Israel (indecl)
Joz:10:14 Joz_10:14_1 Joz_10:14_2 Joz_10:14_3 Joz_10:14_4 Joz_10:14_5 Joz_10:14_6 Joz_10:14_7 Joz_10:14_8 Joz_10:14_9 Joz_10:14_10 Joz_10:14_11 Joz_10:14_12 Joz_10:14_13 Joz_10:14_14 Joz_10:14_15 Joz_10:14_16 Joz_10:14_17 Joz_10:14_18 Joz_10:14_19 Joz_10:14_20
Joz:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:16 καὶ ἔφυγον οἱ πέντε βασιλεῖς οὗτοι καὶ κατεκρύβησαν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ ἐν Μακηδα.
Joz:10:16 And these five kings fled, and hid themselves in a cave that is in Makeda. (Joshua 10:16 Brenton)
Joz:10:16 Pięciu owych królów uciekło i ukryło się w jaskini obok Makkedy. (Joz 10:16 BT_4)
Joz:10:16 Καὶ ἔφυγον οἱ πέντε βασιλεῖς οὗτοι καὶ κατεκρύβησαν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ ἐν Μακηδα.
Joz:10:16 καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πέντε βασιλεύς, -έως, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί κατα·κρύπτω [LXX] (-, κατα+κρυψ-, κατα+κρυψ-, -, κατα+κεκρυπτ-, κατα+κρυβ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν  
Joz:10:16 I też, nawet, mianowicie By uciekać Pięć Król To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do ??? Do (+przyspieszenie) Kryjówka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Joz:10:16 *kai\ e)/fugon oi( pe/nte basilei=s ou(=toi kai\ katekru/bEsan ei)s to\ spE/laion to\ e)n *makEda.
Joz:10:16 kai efygon hoi pente basileis hutoi kai katekrybEsan eis to spElaion to en makEda.
Joz:10:16 C VBI_AAI3P RA_NPM M N3V_NPM RD_NPM C VDI_API3P P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN P N_DSF
Joz:10:16 and also, even, namely to flee the five king this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to ??? into (+acc) the hideout the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Joz:10:16 and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed the (nom) five kings (acc, nom|voc) these (nom) and they-were-???-ed into (+acc) the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat)  
Joz:10:16 Joz_10:16_1 Joz_10:16_2 Joz_10:16_3 Joz_10:16_4 Joz_10:16_5 Joz_10:16_6 Joz_10:16_7 Joz_10:16_8 Joz_10:16_9 Joz_10:16_10 Joz_10:16_11 Joz_10:16_12 Joz_10:16_13 Joz_10:16_14
Joz:10:16 x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:17 καὶ ἀπηγγέλη τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Εὕρηνται οἱ πέντε βασιλεῖς κεκρυμμένοι ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ ἐν Μακηδα.
Joz:10:17 And it was told Joshua, saying, The five kings have been found hid in the cave that is in Makeda. (Joshua 10:17 Brenton)
Joz:10:17 I powiadomiono Jozuego słowami: «Pięciu królów znaleziono ukrytych w jaskini Makkedy». (Joz 10:17 BT_4)
Joz:10:17 καὶ ἀπηγγέλη τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Εὕρηνται οἱ πέντε βασιλεῖς κεκρυμμένοι ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ ἐν Μακηδα.
Joz:10:17 καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό πέντε βασιλεύς, -έως, ὁ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν  
Joz:10:17 I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Jezus [Jozue albo Jezus] By mówić/opowiadaj By znajdować Pięć Król By ukrywać się ukrywaj, kryj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kryjówka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Joz:10:17 kai\ a)pEgge/lE tO=| *)iEsou= le/gontes *eu(/rEntai oi( pe/nte basilei=s kekrumme/noi e)n tO=| spElai/O| tO=| e)n *makEda.
Joz:10:17 kai apEngelE tO iEsu legontes heurEntai hoi pente basileis kekrymmenoi en tO spElaiO tO en makEda.
Joz:10:17 C VDI_API3S RA_DSM N_DSM V1_PAPNPM VM_XPI3P RA_NPM M N3V_NPM VP_XMPNPM P RA_DSN N2N_DSN RA_DSN P N_DSF
Joz:10:17 and also, even, namely to report – to report or tell. the Jesus [Joshua or Jesus] to say/tell to find the five king to hide conceal, skulk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hideout the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Joz:10:17 and he/she/it-was-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) they-have-been-FIND-ed the (nom) five kings (acc, nom|voc) having-been-HIDE-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) hideout (dat) the (dat) in/among/by (+dat)  
Joz:10:17 Joz_10:17_1 Joz_10:17_2 Joz_10:17_3 Joz_10:17_4 Joz_10:17_5 Joz_10:17_6 Joz_10:17_7 Joz_10:17_8 Joz_10:17_9 Joz_10:17_10 Joz_10:17_11 Joz_10:17_12 Joz_10:17_13 Joz_10:17_14 Joz_10:17_15 Joz_10:17_16
Joz:10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:18 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς Κυλίσατε λίθους ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ σπηλαίου καὶ καταστήσατε ἄνδρας φυλάσσειν ἐπ’ αὐτούς,
Joz:10:18 And Joshua said, Roll stones to the mouth of the cave, and set men to watch over them. (Joshua 10:18 Brenton)
Joz:10:18 Jozue odpowiedział: «Wtoczcie wielkie kamienie w otwór jaskini i postawcie przy niej ludzi, aby ich strzegli. (Joz 10:18 BT_4)
Joz:10:18 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς Κυλίσατε λίθους ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ σπηλαίου καὶ καταστήσατε ἄνδρας φυλάσσειν ἐπ’ αὐτούς,
Joz:10:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ κυλίω (κυλι-, -, κυλι·σ-, -, -, κυλισ·θ-) λίθος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:10:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus] By toczyć się ???????????? Rolka, rolka, czołgają się Kamień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Kryjówka I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By zabezpieczać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Joz:10:18 kai\ ei)=pen *)iEsou=s *kuli/sate li/Tous e)pi\ to\ sto/ma tou= spElai/ou kai\ katastE/sate a)/ndras fula/ssein e)p’ au)tou/s,
Joz:10:18 kai eipen iEsus kylisate liTus epi to stoma tu spElaiu kai katastEsate andras fylassein ep’ autus,
Joz:10:18 C VBI_AAI3S N_NSM VA_AAD2P N2_APM P RA_ASN N3M_ASN RA_GSN N2N_GSN C VA_AAD2P N3_APM V1_PAN P RD_APM
Joz:10:18 and also, even, namely to say/tell Jesus [Joshua or Jesus] to roll κυλίωεκυλειε trundle, truckle, grovel stone upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mouth/maw stoma the hideout and also, even, namely to enable lay, render widowed man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to guard upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Joz:10:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom) do-TO ROLL-you(pl)! stones (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) the (gen) hideout (gen) and do-ENABLE-you(pl)! men, husbands (acc) to-be-GUARD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Joz:10:18 Joz_10:18_1 Joz_10:18_2 Joz_10:18_3 Joz_10:18_4 Joz_10:18_5 Joz_10:18_6 Joz_10:18_7 Joz_10:18_8 Joz_10:18_9 Joz_10:18_10 Joz_10:18_11 Joz_10:18_12 Joz_10:18_13 Joz_10:18_14 Joz_10:18_15 Joz_10:18_16
Joz:10:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:19 ὑμεῖς δὲ μὴ ἑστήκατε καταδιώκοντες ὀπίσω τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν καὶ καταλάβετε τὴν οὐραγίαν αὐτῶν καὶ μὴ ἀφῆτε εἰσελθεῖν εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν· παρέδωκεν γὰρ αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν.
Joz:10:19 But do not ye stand, but pursue after your enemies, and attack the rear of them, and do not suffer them to enter into their cities; for the Lord our God has delivered them into our hands. (Joshua 10:19 Brenton)
Joz:10:19 Wy zaś nie stójcie bezczynnie, ścigajcie waszych wrogów, zabijajcie schwytanych i nie pozwalajcie im wejść do ich miast, ponieważ Pan, Bóg wasz, wydał ich w wasze ręce». (Joz 10:19 BT_4)
Joz:10:19 ὑμεῖς δὲ μὴ ἑστήκατε καταδιώκοντες ὀπίσω τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν καὶ καταλάβετε τὴν οὐραγίαν αὐτῶν καὶ μὴ ἀφῆτε εἰσελθεῖν εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν· παρέδωκεν γὰρ αὐτοὺς κύριος θεὸς ἡμῶν εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν.
Joz:10:19 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ μή ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί μή ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Joz:10:19 Ty zaś Nie By powodować stać By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Z tyłu w tył, z tyłu, potem Wrogość; wrogi Ty I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By pozwalać iść z By wchodzić Do (+przyspieszenie) Miasto On/ona/to/to samo By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Do (+przyspieszenie) Ręka Ja
Joz:10:19 u(mei=s de\ mE\ e(stE/kate katadiO/kontes o)pi/sO tO=n e)CHTrO=n u(mO=n kai\ katala/bete tE\n ou)ragi/an au)tO=n kai\ mE\ a)fE=te ei)selTei=n ei)s ta\s po/leis au)tO=n· pare/dOken ga\r au)tou\s ku/rios o( Teo\s E(mO=n ei)s ta\s CHei=ras E(mO=n.
Joz:10:19 hymeis de mE hestEkate katadiOkontes opisO tOn eCHTrOn hymOn kai katalabete tEn uragian autOn kai mE afEte eiselTein eis tas poleis autOn· paredOken gar autus kyrios ho Teos hEmOn eis tas CHeiras hEmOn.
Joz:10:19 RP_NP x D VXI_XAI2P V1_PAPNPM P RA_GPM N2_GPM RP_GP C VB_AAD2P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C D VA_AAS2P VB_AAN P RA_APF N3I_APF RD_GPM VAI_AAI3S x RD_APM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P RA_APF N3_APF RP_GP
Joz:10:19 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to cause to stand to chase after chase, search for, prosecute behind back, behind, after the enmity; hostile you and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the ć he/she/it/same and also, even, namely not to let go of to enter into (+acc) the city he/she/it/same to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine for since, as he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I into (+acc) the hand I
Joz:10:19 you(pl) (nom) Yet not you(pl)-have-CAUSE-ed-TO-STand while CHASE-ing-AFTER (nom|voc) behind the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(pl) (gen) and do-COMPREHEND-you(pl)! the (acc)   them/same (gen) and not you(pl)-should-LET-GO-OF to-ENTER into (+acc) the (acc) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) he/she/it-Hand OVER-ed for them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) into (+acc) the (acc) hands (acc) us (gen)
Joz:10:19 Joz_10:19_1 Joz_10:19_2 Joz_10:19_3 Joz_10:19_4 Joz_10:19_5 Joz_10:19_6 Joz_10:19_7 Joz_10:19_8 Joz_10:19_9 Joz_10:19_10 Joz_10:19_11 Joz_10:19_12 Joz_10:19_13 Joz_10:19_14 Joz_10:19_15 Joz_10:19_16 Joz_10:19_17 Joz_10:19_18 Joz_10:19_19 Joz_10:19_20 Joz_10:19_21 Joz_10:19_22 Joz_10:19_23 Joz_10:19_24 Joz_10:19_25 Joz_10:19_26 Joz_10:19_27 Joz_10:19_28 Joz_10:19_29 Joz_10:19_30 Joz_10:19_31 Joz_10:19_32 Joz_10:19_33
Joz:10:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:20 καὶ ἐγένετο ὡς κατέπαυσεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς υἱὸς Ισραηλ κόπτοντες αὐτοὺς κοπὴν μεγάλην σφόδρα ἕως εἰς τέλος καὶ οἱ διασῳζόμενοι διεσώθησαν εἰς τὰς πόλεις τὰς ὀχυράς,
Joz:10:20 And it came to pass when Joshua and all Israel ceased destroying them utterly with a very great slaughter, that they that escaped took refuge in the strong cities. (Joshua 10:20 Brenton)
Joz:10:20 Jozue i Izraelici zadali im straszliwą klęskę, aż do całkowitego ich wyniszczenia, tak że tylko niektórzy uciekli żywi i skryli się w miastach warownych. (Joz 10:20 BT_4)
Joz:10:20 καὶ ἐγένετο ὡς κατέπαυσεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς υἱὸς Ισραηλ κόπτοντες αὐτοὺς κοπὴν μεγάλην σφόδρα ἕως εἰς τέλος καὶ οἱ διασῳζόμενοι διεσώθησαν εἰς τὰς πόλεις τὰς ὀχυράς,
Joz:10:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κοπή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σφόδρα ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό  
Joz:10:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Do ??? Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się On/ona/to/to samo Ubój Wielki Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) I też, nawet, mianowicie Do chronionego Do chronionego Do (+przyspieszenie) Miasto
Joz:10:20 kai\ e)ge/neto O(s kate/pausen *)iEsou=s kai\ pa=s ui(o\s *israEl ko/ptontes au)tou\s kopE\n mega/lEn sfo/dra e(/Os ei)s te/los kai\ oi( diasO|DZo/menoi diesO/TEsan ei)s ta\s po/leis ta\s o)CHura/s,
Joz:10:20 kai egeneto hOs katepausen iEsus kai pas hyios israEl koptontes autus kopEn megalEn sfodra heOs eis telos kai hoi diasODZomenoi diesOTEsan eis tas poleis tas oCHyras,
Joz:10:20 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S N_NSM C A3_NSM N2_NSM N_GSM V1_PAPNPM RD_APM N1_ASF A1_ASF D C P N3E_ASN C RA_NPM V1_PMPNPM VCI_API3P P RA_APF N3I_APF RA_APF A1A_APF
Joz:10:20 and also, even, namely to become become, happen as/like to ??? Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely every all, each, every, the whole of son Israel to cut off cut, slash, chip, skive he/she/it/same slaughter great vehement, intense, keen, inveighingly, eager until; dawn into (+acc) end (event, consummation) and also, even, namely the to preserved to preserved into (+acc) the city the ć
Joz:10:20 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-???-ed Jesus (nom) and every (nom|voc) son (nom) Israel (indecl) while CUT OFF-ing (nom|voc) them/same (acc) slaughter (acc) great ([Adj] acc) vehement, until; dawn (nom|voc), dawns (acc) into (+acc) end (nom|acc|voc) and the (nom) while being-PRESERVED-ed (nom|voc) they-were-PRESERVED-ed into (+acc) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (acc)  
Joz:10:20 Joz_10:20_1 Joz_10:20_2 Joz_10:20_3 Joz_10:20_4 Joz_10:20_5 Joz_10:20_6 Joz_10:20_7 Joz_10:20_8 Joz_10:20_9 Joz_10:20_10 Joz_10:20_11 Joz_10:20_12 Joz_10:20_13 Joz_10:20_14 Joz_10:20_15 Joz_10:20_16 Joz_10:20_17 Joz_10:20_18 Joz_10:20_19 Joz_10:20_20 Joz_10:20_21 Joz_10:20_22 Joz_10:20_23 Joz_10:20_24 Joz_10:20_25 Joz_10:20_26
Joz:10:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:21 καὶ ἀπεστράφη πᾶς ὁ λαὸς πρὸς Ἰησοῦν εἰς Μακηδα ὑγιεῖς, καὶ οὐκ ἔγρυξεν οὐθεὶς τῶν υἱῶν Ισραηλ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ.
Joz:10:21 And all the people returned safe to Joshua to Makeda; and no one of the children of Israel murmured with his tongue. (Joshua 10:21 Brenton)
Joz:10:21 Wrócił więc cały lud zdrów i cały do obozu Jozuego w Makkedzie, a nikt nie odważył się nawet językiem napastować Izraelitów. (Joz 10:21 BT_4)
Joz:10:21 καὶ ἀπεστράφη πᾶς λαὸς πρὸς Ἰησοῦν εἰς Μακηδα ὑγιεῖς, καὶ οὐκ ἔγρυξεν οὐθεὶς τῶν υἱῶν Ισραηλ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ.
Joz:10:21 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ εἰς[1]   ὑγιής -ές καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:10:21 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] Do (+przyspieszenie) Zdrowy I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie jeden (nic, nikt) Syn Izrael Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo
Joz:10:21 kai\ a)pestra/fE pa=s o( lao\s pro\s *)iEsou=n ei)s *makEda u(giei=s, kai\ ou)k e)/gruXen ou)Tei\s tO=n ui(O=n *israEl tE=| glO/ssE| au)tou=.
Joz:10:21 kai apestrafE pas ho laos pros iEsun eis makEda hygieis, kai uk egryXen uTeis tOn hyiOn israEl tE glOssE autu.
Joz:10:21 C VDI_API3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM P N_ASM P N_ASF A3H_NPM C D VAI_AAI3S A3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_DSF N1S_DSF RD_GSM
Joz:10:21 and also, even, namely to turn away from every all, each, every, the whole of the people toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] into (+acc) ć healthy and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć not one (nothing, no one) the son Israel the tongue by metonymy, a language he/she/it/same
Joz:10:21 and he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM every (nom|voc) the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) into (+acc)   healthy ([Adj] acc, nom|voc) and not   not one (nom) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) the (dat) tongue (dat) him/it/same (gen)
Joz:10:21 Joz_10:21_1 Joz_10:21_2 Joz_10:21_3 Joz_10:21_4 Joz_10:21_5 Joz_10:21_6 Joz_10:21_7 Joz_10:21_8 Joz_10:21_9 Joz_10:21_10 Joz_10:21_11 Joz_10:21_12 Joz_10:21_13 Joz_10:21_14 Joz_10:21_15 Joz_10:21_16 Joz_10:21_17 Joz_10:21_18 Joz_10:21_19 Joz_10:21_20
Joz:10:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:22 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς Ἀνοίξατε τὸ σπήλαιον καὶ ἐξαγάγετε τοὺς πέντε βασιλεῖς τούτους ἐκ τοῦ σπηλαίου.
Joz:10:22 And Joshua said, Open the cave, and bring out these five kings out of the cave. (Joshua 10:22 Brenton)
Joz:10:22 Wówczas rzekł Jozue: «Otwórzcie wejście do jaskini i wyprowadźcie z niej do mnie tych pięciu królów». (Joz 10:22 BT_4)
Joz:10:22 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς Ἀνοίξατε τὸ σπήλαιον καὶ ἐξαγάγετε τοὺς πέντε βασιλεῖς τούτους ἐκ τοῦ σπηλαίου.
Joz:10:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό πέντε βασιλεύς, -έως, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό
Joz:10:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus] By otwierać Kryjówka I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Pięć Król To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kryjówka
Joz:10:22 kai\ ei)=pen *)iEsou=s *)anoi/Xate to\ spE/laion kai\ e)Xaga/gete tou\s pe/nte basilei=s tou/tous e)k tou= spElai/ou.
Joz:10:22 kai eipen iEsus anoiXate to spElaion kai eXagagete tus pente basileis tutus ek tu spElaiu.
Joz:10:22 C VBI_AAI3S N_NSM VA_AAD2P RA_ASN N2N_ASN C VB_AAD2P RA_APM M N3V_APM RD_APM P RA_GSN N2N_GSN
Joz:10:22 and also, even, namely to say/tell Jesus [Joshua or Jesus] to open up the hideout and also, even, namely to lead out the five king this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels the hideout
Joz:10:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom) do-OPEN-you(pl)-UP! the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) and do-LEAD-you(pl)-OUT! the (acc) five kings (acc, nom|voc) these (acc) out of (+gen) the (gen) hideout (gen)
Joz:10:22 Joz_10:22_1 Joz_10:22_2 Joz_10:22_3 Joz_10:22_4 Joz_10:22_5 Joz_10:22_6 Joz_10:22_7 Joz_10:22_8 Joz_10:22_9 Joz_10:22_10 Joz_10:22_11 Joz_10:22_12 Joz_10:22_13 Joz_10:22_14 Joz_10:22_15
Joz:10:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:23 καὶ ἐξηγάγοσαν τοὺς πέντε βασιλεῖς ἐκ τοῦ σπηλαίου, τὸν βασιλέα Ιερουσαλημ καὶ τὸν βασιλέα Χεβρων καὶ τὸν βασιλέα Ιεριμουθ καὶ τὸν βασιλέα Λαχις καὶ τὸν βασιλέα Οδολλαμ.
Joz:10:23 And they brought out the five kings out of the cave, the king of Jerusalem, and the king of Chebron, and the king of Jerimuth, and the king of Lachis, and the king of Odollam. (Joshua 10:23 Brenton)
Joz:10:23 Uczyniono tak i wyprowadzono do niego z jaskini owych pięciu królów: króla Jerozolimy, króla Hebronu, króla Jarmutu, króla Lakisz i króla Eglonu. (Joz 10:23 BT_4)
Joz:10:23 καὶ ἐξηγάγοσαν τοὺς πέντε βασιλεῖς ἐκ τοῦ σπηλαίου, τὸν βασιλέα Ιερουσαλημ καὶ τὸν βασιλέα Χεβρων καὶ τὸν βασιλέα Ιεριμουθ καὶ τὸν βασιλέα Λαχις καὶ τὸν βασιλέα Οδολλαμ.
Joz:10:23 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό πέντε βασιλεύς, -έως, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ  
Joz:10:23 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Pięć Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kryjówka Król Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie Król
Joz:10:23 kai\ e)XEga/gosan tou\s pe/nte basilei=s e)k tou= spElai/ou, to\n basile/a *ierousalEm kai\ to\n basile/a *CHebrOn kai\ to\n basile/a *ierimouT kai\ to\n basile/a *laCHis kai\ to\n basile/a *odollam.
Joz:10:23 kai eXEgagosan tus pente basileis ek tu spElaiu, ton basilea ierusalEm kai ton basilea CHebrOn kai ton basilea ierimuT kai ton basilea laCHis kai ton basilea odollam.
Joz:10:23 C VBI_AAI3P RA_APM M N3V_APM P RA_GSN N2N_GSN RA_ASM N3V_ASM N_GSF C RA_ASM N3V_ASM N_GS C RA_ASM N3V_ASM N_GS C RA_ASM N3V_ASM N_GS C RA_ASM N3V_ASM N_GS
Joz:10:23 and also, even, namely to lead out the five king out of (+gen) ἐξ before vowels the hideout the king Jerusalem [city of] and also, even, namely the king ć and also, even, namely the king ć and also, even, namely the king ć and also, even, namely the king ć
Joz:10:23 and they-LEAD-ed-OUT the (acc) five kings (acc, nom|voc) out of (+gen) the (gen) hideout (gen) the (acc) king (acc) Jerusalem (indecl) and the (acc) king (acc)   and the (acc) king (acc)   and the (acc) king (acc)   and the (acc) king (acc)  
Joz:10:23 Joz_10:23_1 Joz_10:23_2 Joz_10:23_3 Joz_10:23_4 Joz_10:23_5 Joz_10:23_6 Joz_10:23_7 Joz_10:23_8 Joz_10:23_9 Joz_10:23_10 Joz_10:23_11 Joz_10:23_12 Joz_10:23_13 Joz_10:23_14 Joz_10:23_15 Joz_10:23_16 Joz_10:23_17 Joz_10:23_18 Joz_10:23_19 Joz_10:23_20 Joz_10:23_21 Joz_10:23_22 Joz_10:23_23 Joz_10:23_24 Joz_10:23_25 Joz_10:23_26 Joz_10:23_27
Joz:10:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:24 καὶ ἐπεὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς πρὸς Ἰησοῦν, καὶ συνεκάλεσεν Ἰησοῦς πάντα Ισραηλ καὶ τοὺς ἐναρχομένους τοῦ πολέμου τοὺς συμπορευομένους αὐτῷ λέγων αὐτοῖς Προπορεύεσθε καὶ ἐπίθετε τοὺς πόδας ὑμῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους αὐτῶν. καὶ προσελθόντες ἐπέθηκαν τοὺς πόδας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους αὐτῶν.
Joz:10:24 And when they brought them out to Joshua, then Joshua called together all Israel, and the chiefs of the army that went with him, saying to them, Come forward and set your feet on their necks; and they came and set their feet on their necks. (Joshua 10:24 Brenton)
Joz:10:24 Skoro przyprowadzono owych królów do Jozuego, Jozue wezwał wszystkich mężów izraelskich i rzekł do dowódców wojennych, którzy mu towarzyszyli: «Zbliżcie się i postawcie wasze nogi na karkach tych królów». Zbliżyli się i postawili swe nogi na ich karkach. (Joz 10:24 BT_4)
Joz:10:24 καὶ ἐπεὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς πρὸς Ἰησοῦν, καὶ συνεκάλεσεν Ἰησοῦς πάντα Ισραηλ καὶ τοὺς ἐναρχομένους τοῦ πολέμου τοὺς συμπορευομένους αὐτῷ λέγων αὐτοῖς Προπορεύεσθε καὶ ἐπίθετε τοὺς πόδας ὑμῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους αὐτῶν. καὶ προσελθόντες ἐπέθηκαν τοὺς πόδας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους αὐτῶν.
Joz:10:24 καί ἐπεί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί συγ·καλέω (συν+καλ(ε)-, συν+καλε·σ-, συν+καλε·σ-, -, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐν·άρχομαι (εν+αρχ-, -, εν+αρξ-, εν+ηρχ·[κ]-, εν+ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:10:24 I też, nawet, mianowicie Odtąd/inaczej [inaczej, np., By prowadzić poza On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Do ??? Jezus [Jozue albo Jezus] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie Do ??? Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną Do przychodził razem On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By iść przedtem I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Stopa Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nadchodzić By umieszczać dalej Stopa On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło On/ona/to/to samo
Joz:10:24 kai\ e)pei\ e)XE/gagon au)tou\s pro\s *)iEsou=n, kai\ suneka/lesen *)iEsou=s pa/nta *israEl kai\ tou\s e)narCHome/nous tou= pole/mou tou\s sumporeuome/nous au)tO=| le/gOn au)toi=s *proporeu/esTe kai\ e)pi/Tete tou\s po/das u(mO=n e)pi\ tou\s traCHE/lous au)tO=n. kai\ proselTo/ntes e)pe/TEkan tou\s po/das au)tO=n e)pi\ tou\s traCHE/lous au)tO=n.
Joz:10:24 kai epei eXEgagon autus pros iEsun, kai synekalesen iEsus panta israEl kai tus enarCHomenus tu polemu tus symporeuomenus autO legOn autois proporeuesTe kai epiTete tus podas hymOn epi tus traCHElus autOn. kai proselTontes epeTEkan tus podas autOn epi tus traCHElus autOn.
Joz:10:24 C C VBI_AAI3P RD_APM P N_ASM C VAI_AAI3S N_NSM A3_ASM N_ASM C RA_APM V1_PMPAPM RA_GSM N2_GSM RA_APM V1_PMPAPM RD_DSM V1_PAPNSM RD_DPM V1_PMD2P C VE_AAD2P RA_APM N3D_APM RP_GP P RA_APM N2_APM RD_GPM C VB_AAPNPM VAI_AAI3P RA_APM N3D_APM RD_GPM P RA_APM N2_APM RD_GPM
Joz:10:24 and also, even, namely since/otherwise [otherwise, e.g., to lead out he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely to ??? Jesus [Joshua or Jesus] every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely the to ??? the war [see polemic]; to fight war the to came together he/she/it/same to say/tell he/she/it/same to go before and also, even, namely to place on the foot you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat he/she/it/same and also, even, namely to approach to place on the foot he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat he/she/it/same
Joz:10:24 and since I-LEAD-ed-OUT, they-LEAD-ed-OUT them/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) and he/she/it-???-ed Jesus (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) and the (acc) while being-???-ed (acc) the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! the (acc) while being-CAME TOGETHER-ed (acc) him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) them/same (dat) you(pl)-are-being-GO-ed-BEFORE, be-you(pl)-being-GO-ed-BEFORE! and do-PLACE ON-you(pl)! the (acc) feet (acc) you(pl) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throats (acc) them/same (gen) and upon APPROACH-ing (nom|voc) they-PLACE ON-ed the (acc) feet (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throats (acc) them/same (gen)
Joz:10:24 Joz_10:24_1 Joz_10:24_2 Joz_10:24_3 Joz_10:24_4 Joz_10:24_5 Joz_10:24_6 Joz_10:24_7 Joz_10:24_8 Joz_10:24_9 Joz_10:24_10 Joz_10:24_11 Joz_10:24_12 Joz_10:24_13 Joz_10:24_14 Joz_10:24_15 Joz_10:24_16 Joz_10:24_17 Joz_10:24_18 Joz_10:24_19 Joz_10:24_20 Joz_10:24_21 Joz_10:24_22 Joz_10:24_23 Joz_10:24_24 Joz_10:24_25 Joz_10:24_26 Joz_10:24_27 Joz_10:24_28 Joz_10:24_29 Joz_10:24_30 Joz_10:24_31 Joz_10:24_32 Joz_10:24_33 Joz_10:24_34 Joz_10:24_35 Joz_10:24_36 Joz_10:24_37 Joz_10:24_38 Joz_10:24_39 Joz_10:24_40 Joz_10:24_41
Joz:10:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:25 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ἰησοῦς Μὴ φοβηθῆτε αὐτοὺς μηδὲ δειλιάσητε· ἀνδρίζεσθε καὶ ἰσχύετε, ὅτι οὕτως ποιήσει κύριος πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς ὑμῶν, οὓς ὑμεῖς καταπολεμεῖτε αὐτούς.
Joz:10:25 And Joshua said to them, Do not fear them, neither be cowardly; be courageous and strong, for thus the Lord will do to all your enemies, against whom ye fight. (Joshua 10:25 Brenton)
Joz:10:25 Wtedy Jozue rzekł do nich: «Odrzućcie bojaźń i strach, bądźcie mężni i mocni, gdyż tak uczyni Pan wszystkim wrogom waszym, z którymi walczyć będziecie». (Joz 10:25 BT_4)
Joz:10:25 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ἰησοῦς Μὴ φοβηθῆτε αὐτοὺς μηδὲ δειλιάσητε· ἀνδρίζεσθε καὶ ἰσχύετε, ὅτι οὕτως ποιήσει κύριος πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς ὑμῶν, οὓς ὑμεῖς καταπολεμεῖτε αὐτούς.
Joz:10:25 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -) ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὅτι οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:10:25 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] Nie By bać się On/ona/to/to samo µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By bać się obawiać się Do człowieka {Obsadzać} w górze I też, nawet, mianowicie By mieć siła Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ty Kto/, który/, który Ty On/ona/to/to samo
Joz:10:25 kai\ ei)=pen pro\s au)tou\s *)iEsou=s *mE\ fobETE=te au)tou\s mEde\ deilia/sEte· a)ndri/DZesTe kai\ i)sCHu/ete, o(/ti ou(/tOs poiE/sei ku/rios pa=si toi=s e)CHTroi=s u(mO=n, ou(\s u(mei=s katapolemei=te au)tou/s.
Joz:10:25 kai eipen pros autus iEsus mE fobETEte autus mEde deiliasEte· andriDZesTe kai isCHyete, hoti hutOs poiEsei kyrios pasi tois eCHTrois hymOn, hus hymeis katapolemeite autus.
Joz:10:25 C VBI_AAI3S P RD_APM N_NSM D VC_APS2P RD_APM C VA_AAS2P V1_PMD2P C V1_PAD2P C D VF_FAI3S N2_NSM A3_DPM RA_DPM N2_DPM RP_GP RR_APM RP_NP V2_PAI2P RD_APM
Joz:10:25 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Jesus [Joshua or Jesus] not to fear he/she/it/same μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to fear To be afraid to man up and also, even, namely to have strength because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the hostile you who/whom/which you ć he/she/it/same
Joz:10:25 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) Jesus (nom) not be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed them/same (acc) neither/nor; Mede (voc) you(pl)-should-FEAR you(pl)-are-being-MAN-ed-UP, be-you(pl)-being-MAN-ed-UP! and you(pl)-are-HAVE-ing-STRENGTH, be-you(pl)-HAVE-ing-STRENGTH!, you(pl)-were-HAVE-ing-STRENGTH because/that thusly/like this doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) all (dat) the (dat) hostile ([Adj] dat) you(pl) (gen) who/whom/which (acc) you(pl) (nom)   them/same (acc)
Joz:10:25 Joz_10:25_1 Joz_10:25_2 Joz_10:25_3 Joz_10:25_4 Joz_10:25_5 Joz_10:25_6 Joz_10:25_7 Joz_10:25_8 Joz_10:25_9 Joz_10:25_10 Joz_10:25_11 Joz_10:25_12 Joz_10:25_13 Joz_10:25_14 Joz_10:25_15 Joz_10:25_16 Joz_10:25_17 Joz_10:25_18 Joz_10:25_19 Joz_10:25_20 Joz_10:25_21 Joz_10:25_22 Joz_10:25_23 Joz_10:25_24 Joz_10:25_25
Joz:10:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:26 καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς Ἰησοῦς καὶ ἐκρέμασεν αὐτοὺς ἐπὶ πέντε ξύλων, καὶ ἦσαν κρεμάμενοι ἐπὶ τῶν ξύλων ἕως ἑσπέρας.
Joz:10:26 And Joshua slew them, and hanged them on five trees; and they hung upon the trees until the evening. (Joshua 10:26 Brenton)
Joz:10:26 A potem Jozue wymierzył im cios śmiertelny i kazał powiesić ich na pięciu drzewach, na których wisieli aż do wieczora. (Joz 10:26 BT_4)
Joz:10:26 καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς Ἰησοῦς καὶ ἐκρέμασεν αὐτοὺς ἐπὶ πέντε ξύλων, καὶ ἦσαν κρεμάμενοι ἐπὶ τῶν ξύλων ἕως ἑσπέρας.
Joz:10:26 καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πέντε ξύλον, -ου, τό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ
Joz:10:26 I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Do przeczulonego zawieszany On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pięć Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By być Do przeczulonego zawieszany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Aż; świtaj Wieczór
Joz:10:26 kai\ a)pe/kteinen au)tou\s *)iEsou=s kai\ e)kre/masen au)tou\s e)pi\ pe/nte Xu/lOn, kai\ E)=san krema/menoi e)pi\ tO=n Xu/lOn e(/Os e(spe/ras.
Joz:10:26 kai apekteinen autus iEsus kai ekremasen autus epi pente XylOn, kai Esan kremamenoi epi tOn XylOn heOs hesperas.
Joz:10:26 C VAI_AAI3S RD_APM N_NSM C VBI_AAI3S RD_APM P M N2N_GPN C V9_IAI3P V6_PMPNPM P RA_GPN N2N_GPN P N1A_GSF
Joz:10:26 and also, even, namely to kill he/she/it/same Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely to hung up suspended he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing five tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely to be to hung up suspended upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. until; dawn evening
Joz:10:26 and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed them/same (acc) Jesus (nom) and he/she/it-HUNG UP-ed them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) five trees/wooden things (gen) and they-were while being-HUNG UP-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) trees/wooden things (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc)
Joz:10:26 Joz_10:26_1 Joz_10:26_2 Joz_10:26_3 Joz_10:26_4 Joz_10:26_5 Joz_10:26_6 Joz_10:26_7 Joz_10:26_8 Joz_10:26_9 Joz_10:26_10 Joz_10:26_11 Joz_10:26_12 Joz_10:26_13 Joz_10:26_14 Joz_10:26_15 Joz_10:26_16 Joz_10:26_17 Joz_10:26_18
Joz:10:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:27 καὶ ἐγενήθη πρὸς ἡλίου δυσμὰς ἐνετείλατο Ἰησοῦς καὶ καθεῖλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ξύλων καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς εἰς τὸ σπήλαιον, εἰς ὃ κατεφύγοσαν ἐκεῖ, καὶ ἐπεκύλισαν λίθους ἐπὶ τὸ σπήλαιον ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
Joz:10:27 And it came to pass toward the setting of the sun, Joshua commanded, and they took them down from the trees, and cast them into the cave into which they had fled for refuge, and rolled stones to the cave, which remain till this day. (Joshua 10:27 Brenton)
Joz:10:27 A o zachodzie słońca na rozkaz Jozuego zdjęto ich z drzew i wrzucono do jaskini, w której się ukrywali. Wejście do jaskini zasypano wielkimi kamieniami, które leżą tam aż do dnia dzisiejszego. (Joz 10:27 BT_4)
Joz:10:27 καὶ ἐγενήθη πρὸς ἡλίου δυσμὰς ἐνετείλατο Ἰησοῦς καὶ καθεῖλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ξύλων καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς εἰς τὸ σπήλαιον, εἰς κατεφύγοσαν ἐκεῖ, καὶ ἐπεκύλισαν λίθους ἐπὶ τὸ σπήλαιον ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
Joz:10:27 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ δυσμή, -ῆς, ἡ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό εἰς[1] ὅς ἥ ὅ κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -) ἐκεῖ καί   λίθος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ
Joz:10:27 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na zachód By zalecać rozkaz Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Kryjówka Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Do na dół uciekaj Tam I też, nawet, mianowicie Kamień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kryjówka Aż; świtaj Dzisiaj dzień Dzień
Joz:10:27 kai\ e)genE/TE pro\s E(li/ou dusma\s e)netei/lato *)iEsou=s kai\ kaTei=lon au)tou\s a)po\ tO=n Xu/lOn kai\ e)/rriPSan au)tou\s ei)s to\ spE/laion, ei)s o(\ katefu/gosan e)kei=, kai\ e)peku/lisan li/Tous e)pi\ to\ spE/laion e(/Os tE=s sE/meron E(me/ras.
Joz:10:27 kai egenETE pros hEliu dysmas eneteilato iEsus kai kaTeilon autus apo tOn XylOn kai erriPSan autus eis to spElaion, eis ho katefygosan ekei, kai epekylisan liTus epi to spElaion heOs tEs sEmeron hEmeras.
Joz:10:27 C VCI_API3S P N2_GSM N1_APF VAI_AMI3S N_NSM C VBI_AAI3P RD_APM P RA_GPN N2N_GPN C VAI_AAI3P RD_APM P RA_ASN N2N_ASN P RR_ASN VBI_AAI3P D C VAI_AAI3P N2_APM P RA_ASN N2N_ASN P RA_GSF D N1A_GSF
Joz:10:27 and also, even, namely to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry west to enjoin command Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely to take down purge he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely to toss/fling/dump he/she/it/same into (+acc) the hideout into (+acc) who/whom/which to down-flee there and also, even, namely ć stone upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hideout until; dawn the today day day
Joz:10:27 and he/she/it-was-BECOME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen) wests (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed Jesus (nom) and I-TAKE-ed-DOWN, they-TAKE-ed-DOWN them/same (acc) away from (+gen) the (gen) trees/wooden things (gen) and they-TOSS/FLING/DUMP-ed them/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) into (+acc) who/whom/which (nom|acc) they-DOWN-FLEE-ed there and   stones (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) today day (gen), days (acc)
Joz:10:27 Joz_10:27_1 Joz_10:27_2 Joz_10:27_3 Joz_10:27_4 Joz_10:27_5 Joz_10:27_6 Joz_10:27_7 Joz_10:27_8 Joz_10:27_9 Joz_10:27_10 Joz_10:27_11 Joz_10:27_12 Joz_10:27_13 Joz_10:27_14 Joz_10:27_15 Joz_10:27_16 Joz_10:27_17 Joz_10:27_18 Joz_10:27_19 Joz_10:27_20 Joz_10:27_21 Joz_10:27_22 Joz_10:27_23 Joz_10:27_24 Joz_10:27_25 Joz_10:27_26 Joz_10:27_27 Joz_10:27_28 Joz_10:27_29 Joz_10:27_30 Joz_10:27_31 Joz_10:27_32 Joz_10:27_33
Joz:10:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:10:28 καὶ τὴν Μακηδα ἐλάβοσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλέθρευσαν πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ, καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτῇ οὐδεὶς διασεσῳσμένος καὶ διαπεφευγώς· καὶ ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Μακηδα ὃν τρόπον ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Ιεριχω.
Joz:10:28 And they took Makeda on that day, and slew the inhabitants with the edge of the sword, and they utterly destroyed every living thing that was in it; and there was none left in it that was preserved and had escaped; and they did to the king of Makeda, as they did to the king of Jericho. (Joshua 10:28 Brenton)
Joz:10:28 Tego samego dnia Jozue zdobył Makkedę i pobił ją ostrzem miecza, króla zaś jej i wszystkich żywych w mieście obłożył klątwą, tak że nikt nie ocalał. A z królem Makkedy postąpił tak, jak z królem Jerycha. (Joz 10:28 BT_4)
Joz:10:28 Καὶ τὴν Μακηδα ἐλάβοσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλέθρευσαν πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ, καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτῇ οὐδεὶς διασεσῳσμένος καὶ διαπεφευγώς· καὶ ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Μακηδα ὃν τρόπον ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Ιεριχω.
Joz:10:28 καί ὁ ἡ τό   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν στόμα[τ], -ατος, τό   καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐμ·πνέω (εν+πνε-, -, εν+πνευ·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) καί δια·φεύγω (-, δια+φευξ-, 2nd δια+φυγ-, δια+πεφευγ·[κ]-, δια+πεφευγ-, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰεριχώ, ἡ
Joz:10:28 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By mordować On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do oddechu napełnianego z oddychaj, wydychaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród