Joz:18:1 καὶ ἐξεκκλησιάσθη πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ εἰς Σηλω καὶ ἔπηξαν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἡ γῆ ἐκρατήθη ὑπ’ αὐτῶν.
Joz:18:1 And all the congregation of the children of Israel were assembled at Selo, and there they pitched the tabernacle of witness; and the land was subdued by them. (Joshua 18:1 Brenton)
Joz:18:1 Cała społeczność Izraelitów zgromadziła się w Szilo i wzniesiono tam Namiot Spotkania. Kraj cały był już im poddany. (Joz 18:1 BT_4)
Joz:18:1 Καὶ ἐξεκκλησιάσθη πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ εἰς Σηλω καὶ ἔπηξαν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ γῆ ἐκρατήθη ὑπ’ αὐτῶν.
Joz:18:1 καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1]   καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:18:1 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Syn Izrael Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do na prowadź; by upadać Tam Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Joz:18:1 *kai\ e)XekklEsia/sTE pa=sa sunagOgE\ ui(O=n *israEl ei)s *sElO kai\ e)/pEXan e)kei= tE\n skEnE\n tou= marturi/ou, kai\ E( gE= e)kratE/TE u(p’ au)tO=n.
Joz:18:1 kai eXekklEsiasTE pasa synagOgE hyiOn israEl eis sElO kai epEXan ekei tEn skEnEn tu martyriu, kai hE gE ekratETE hyp’ autOn.
Joz:18:1 C VSI_API3S A1S_NSF N1_NSF N2_GPM N_GSM P N_AS C VAI_AAI3P D RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN C RA_NSF N1_NSF VCI_API3S P RD_GPM
Joz:18:1 and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of gathering son Israel into (+acc) ć and also, even, namely to upon-lead; to pitch there the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely the earth/land to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same
Joz:18:1 and   every (nom|voc) gathering (nom|voc) sons (gen) Israel (indecl) into (+acc)   and they-UPON-LEAD-ed; they-PITCH-ed there the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen) and the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-was-SEIZE/GRAB-ed-HOLD under (+acc), by (+gen) them/same (gen)
Joz:18:1 Joz_18:1_1 Joz_18:1_2 Joz_18:1_3 Joz_18:1_4 Joz_18:1_5 Joz_18:1_6 Joz_18:1_7 Joz_18:1_8 Joz_18:1_9 Joz_18:1_10 Joz_18:1_11 Joz_18:1_12 Joz_18:1_13 Joz_18:1_14 Joz_18:1_15 Joz_18:1_16 Joz_18:1_17 Joz_18:1_18 Joz_18:1_19 Joz_18:1_20 Joz_18:1_21
Joz:18:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:2 καὶ κατελείφθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, οἳ οὐκ ἐκληρονόμησαν, ἑπτὰ φυλαί.
Joz:18:2 And the sons of Israel remained, even those who had not received their inheritance, seven tribes. (Joshua 18:2 Brenton)
Joz:18:2 Pozostało jeszcze wśród Izraelitów siedem pokoleń, które nie otrzymały swego dziedzictwa. (Joz 18:2 BT_4)
Joz:18:2 καὶ κατελείφθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, οἳ οὐκ ἐκληρονόμησαν, ἑπτὰ φυλαί.
Joz:18:2 καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ἑπτά φυλή, -ῆς, ἡ
Joz:18:2 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Syn Izrael Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By dziedziczyć Siedem Szczep
Joz:18:2 kai\ katelei/fTEsan oi( ui(oi\ *israEl, oi(\ ou)k e)klErono/mEsan, e(pta\ fulai/.
Joz:18:2 kai kateleifTEsan hoi hyioi israEl, hoi uk eklEronomEsan, hepta fylai.
Joz:18:2 C VVI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RR_NPM D VAI_AAI3P M N1_NPF
Joz:18:2 and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the son Israel who/whom/which οὐχ before rough breathing to inherit seven tribe
Joz:18:2 and they-were-LEAVE-ed-BEHIND the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) who/whom/which (nom) not they-INHERIT-ed seven tribes (nom|voc)
Joz:18:2 Joz_18:2_1 Joz_18:2_2 Joz_18:2_3 Joz_18:2_4 Joz_18:2_5 Joz_18:2_6 Joz_18:2_7 Joz_18:2_8 Joz_18:2_9 Joz_18:2_10
Joz:18:2 x x x x x x x x x x
Joz:18:3 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Ἕως τίνος ἐκλυθήσεσθε κληρονομῆσαι τὴν γῆν, ἣν ἔδωκεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν;
Joz:18:3 And Joshua said to the sons of Israel, How long will ye be slack to inherit the land, which the Lord our God has given you? (Joshua 18:3 Brenton)
Joz:18:3 Rzekł więc Jozue do tych Izraelitów: «Jak długo będziecie zwlekać z objęciem w posiadanie kraju, który dał wam Pan, Bóg waszych ojców? (Joz 18:3 BT_4)
Joz:18:3 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Ἕως τίνος ἐκλυθήσεσθε κληρονομῆσαι τὴν γῆν, ἣν ἔδωκεν κύριος θεὸς ἡμῶν;
Joz:18:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Joz:18:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Izrael Aż; świtaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By zaniechać (bądź słaby) By dziedziczyć Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Joz:18:3 kai\ ei)=pen *)iEsou=s toi=s ui(oi=s *israEl *(/eOs ti/nos e)kluTE/sesTe klEronomE=sai tE\n gE=n, E(\n e)/dOken ku/rios o( Teo\s E(mO=n;
Joz:18:3 kai eipen iEsus tois hyiois israEl eOs tinos eklyTEsesTe klEronomEsai tEn gEn, hEn edOken kyrios ho Teos hEmOn;
Joz:18:3 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DPM N2_DPM N_GSM P RI_GSN VC_FPI2P VA_AAN RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Joz:18:3 and also, even, namely to say/tell Jesus [Joshua or Jesus] the son Israel until; dawn who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give up (be faint) to inherit the earth/land who/whom/which to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Joz:18:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who/what/why (gen) you(pl)-will-be-GIVE-ed-UP to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen)
Joz:18:3 Joz_18:3_1 Joz_18:3_2 Joz_18:3_3 Joz_18:3_4 Joz_18:3_5 Joz_18:3_6 Joz_18:3_7 Joz_18:3_8 Joz_18:3_9 Joz_18:3_10 Joz_18:3_11 Joz_18:3_12 Joz_18:3_13 Joz_18:3_14 Joz_18:3_15 Joz_18:3_16 Joz_18:3_17 Joz_18:3_18
Joz:18:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:4 δότε ἐξ ὑμῶν τρεῖς ἄνδρας ἐκ φυλῆς, καὶ ἀναστάντες διελθέτωσαν τὴν γῆν καὶ διαγραψάτωσαν αὐτὴν ἐναντίον μου, καθὰ δεήσει διελεῖν αὐτήν. [καὶ ἤλθοσαν πρὸς αὐτόν,
Joz:18:4 Appoint of yourselves three men of each tribe, and let them rise up and go through the land, and let them describe it before me, as it will be proper to divide it. (Joshua 18:4 Brenton)
Joz:18:4 Wybierzcie jednak po trzech mężów z każdego pokolenia, chcę ich wysłać, aby przeszli przez kraj i opisali go mając na względzie przydzielenie im dziedzictwa, po czym powrócą do mnie. (Joz 18:4 BT_4)
Joz:18:4 δότε ἐξ ὑμῶν τρεῖς ἄνδρας ἐκ φυλῆς, καὶ ἀναστάντες διελθέτωσαν τὴν γῆν καὶ διαγραψάτωσαν αὐτὴν ἐναντίον μου, καθὰ δεήσει διελεῖν αὐτήν. [καὶ ἤλθοσαν πρὸς αὐτόν,
Joz:18:4 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθά (καθ’ ἅ) δέησις, -εως, ἡ δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:18:4 By dawać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty Trzy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja Stosownie do którego Obrona By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Joz:18:4 do/te e)X u(mO=n trei=s a)/ndras e)k fulE=s, kai\ a)nasta/ntes dielTe/tOsan tE\n gE=n kai\ diagraPSa/tOsan au)tE\n e)nanti/on mou, kaTa\ deE/sei dielei=n au)tE/n. [kai\ E)/lTosan pro\s au)to/n,
Joz:18:4 dote eX hymOn treis andras ek fylEs, kai anastantes dielTetOsan tEn gEn kai diagraPSatOsan autEn enantion mu, kaTa deEsei dielein autEn. [kai ElTosan pros auton,
Joz:18:4 VO_AAD2P P RP_GP A3_APM N3_APM P N1_GSF C VH_AAPNPM VB_AAD3P RA_ASF N1_ASF C VA_AAD3P RD_ASF P RP_GS D VF_FAI3S VB_AAN RD_ASF C VBI_AAI3P P RD_ASM
Joz:18:4 to give out of (+gen) ἐξ before vowels you three man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels tribe and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect to go through pass through the earth/land and also, even, namely ć he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I according to which plea to divide (apportion, separate, distribute) he/she/it/same and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Joz:18:4 do-GIVE-you(pl)! out of (+gen) you(pl) (gen) three (acc, nom) men, husbands (acc) out of (+gen) tribe (gen) and upon STand-ing-UP (nom|voc) let-them-GO THROUGH! the (acc) earth/land (acc) and   her/it/same (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) according to which plea (dat) to-will-DIVIDE, to-DIVIDE her/it/same (acc) and they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Joz:18:4 Joz_18:4_1 Joz_18:4_2 Joz_18:4_3 Joz_18:4_4 Joz_18:4_5 Joz_18:4_6 Joz_18:4_7 Joz_18:4_8 Joz_18:4_9 Joz_18:4_10 Joz_18:4_11 Joz_18:4_12 Joz_18:4_13 Joz_18:4_14 Joz_18:4_15 Joz_18:4_16 Joz_18:4_17 Joz_18:4_18 Joz_18:4_19 Joz_18:4_20 Joz_18:4_21 Joz_18:4_22 Joz_18:4_23 Joz_18:4_24 Joz_18:4_25
Joz:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:5 καὶ διεῖλεν αὐτοῖς ἑπτὰ μερίδας.] Ιουδας στήσεται αὐτοῖς ὅριον ἀπὸ λιβός, καὶ οἱ υἱοὶ Ιωσηφ στήσονται αὐτοῖς ἀπὸ βορρᾶ.
Joz:18:5 And they came to him: and he divided to them seven portions, saying, Juda shall stand to them a border southward, and the sons of Joseph shall stand to them northward. (Joshua 18:5 Brenton)
Joz:18:5 Podzielą oni kraj na siedem części. Juda pozostanie na swoim dziale na południu, a dom Józefa na swoim dziale północnym. (Joz 18:5 BT_4)
Joz:18:5 καὶ διεῖλεν αὐτοῖς ἑπτὰ μερίδας.] Ιουδας στήσεται αὐτοῖς ὅριον ἀπὸ λιβός, καὶ οἱ υἱοὶ Ιωσηφ στήσονται αὐτοῖς ἀπὸ βορρᾶ.
Joz:18:5 καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅριον, -ου, τό ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Joz:18:5 I też, nawet, mianowicie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) On/ona/to/to samo Siedem Część Judasz/Juda By powodować stać On/ona/to/to samo Granica Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód I też, nawet, mianowicie Syn Joseph By powodować stać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ
Joz:18:5 kai\ diei=len au)toi=s e(pta\ meri/das.] *ioudas stE/setai au)toi=s o(/rion a)po\ libo/s, kai\ oi( ui(oi\ *iOsEf stE/sontai au)toi=s a)po\ borra=.
Joz:18:5 kai dieilen autois hepta meridas.] iudas stEsetai autois horion apo libos, kai hoi hyioi iOsEf stEsontai autois apo borra.
Joz:18:5 C VBI_AAI3S RD_DPM M N3D_APF N1T_NS VF_FMI3S RD_DPM N2N_ASN P N3B_GSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM VF_FMI3P RD_DPM P N1T_GSM
Joz:18:5 and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) he/she/it/same seven part Judas/Judah to cause to stand he/she/it/same boundary from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest and also, even, namely the son Joseph to cause to stand he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north
Joz:18:5 and he/she/it-DIVIDE-ed them/same (dat) seven ???s (acc) Judas/Judah (nom) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand them/same (dat) boundary (nom|acc|voc) away from (+gen) southwest (gen) and the (nom) sons (nom|voc) Joseph (indecl) they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand them/same (dat) away from (+gen) north (gen, voc)
Joz:18:5 Joz_18:5_1 Joz_18:5_2 Joz_18:5_3 Joz_18:5_4 Joz_18:5_5 Joz_18:5_6 Joz_18:5_7 Joz_18:5_8 Joz_18:5_9 Joz_18:5_10 Joz_18:5_11 Joz_18:5_12 Joz_18:5_13 Joz_18:5_14 Joz_18:5_15 Joz_18:5_16 Joz_18:5_17 Joz_18:5_18 Joz_18:5_19
Joz:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:6 ὑμεῖς δὲ μερίσατε τὴν γῆν ἑπτὰ μερίδας καὶ ἐνέγκατε πρός με ὧδε, καὶ ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Joz:18:6 And do ye divide the land into seven parts, and bring the description hither to me, and I will give you a lot before the Lord our God. (Joshua 18:6 Brenton)
Joz:18:6 Wy zaś podzielicie kraj na siedem części i opiszecie go, a następnie przyniesiecie do mnie, abym mógł rzucić los dla was wobec Pana, Boga naszego. (Joz 18:6 BT_4)
Joz:18:6 ὑμεῖς δὲ μερίσατε τὴν γῆν ἑπτὰ μερίδας καὶ ἐνέγκατε πρός με ὧδε, καὶ ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Joz:18:6 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἑπτά μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὧδε καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κλῆρος, -ου, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Joz:18:6 Ty zaś By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja Ziemi/ziemia Siedem Część I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Tutaj I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Ty Los Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Joz:18:6 u(mei=s de\ meri/sate tE\n gE=n e(pta\ meri/das kai\ e)ne/gkate pro/s me O(=de, kai\ e)Xoi/sO u(mi=n klE=ron e)/nanti kuri/ou tou= Teou= E(mO=n.
Joz:18:6 hymeis de merisate tEn gEn hepta meridas kai enenkate pros me hOde, kai eXoisO hymin klEron enanti kyriu tu Teu hEmOn.
Joz:18:6 RP_NP x VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF M N3D_APF C VA_AAD2P P RP_AS D C VF_FAI1S RP_DP N2_ASM P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP
Joz:18:6 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion the earth/land seven part and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth toward (+acc,+gen,+dat) I here and also, even, namely to carry out bring forth you lot before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Joz:18:6 you(pl) (nom) Yet do-DIVIDE-you(pl)! the (acc) earth/land (acc) seven ???s (acc) and do-BRING-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) here and I-will-CARRY OUT you(pl) (dat) lot (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen)
Joz:18:6 Joz_18:6_1 Joz_18:6_2 Joz_18:6_3 Joz_18:6_4 Joz_18:6_5 Joz_18:6_6 Joz_18:6_7 Joz_18:6_8 Joz_18:6_9 Joz_18:6_10 Joz_18:6_11 Joz_18:6_12 Joz_18:6_13 Joz_18:6_14 Joz_18:6_15 Joz_18:6_16 Joz_18:6_17 Joz_18:6_18 Joz_18:6_19 Joz_18:6_20 Joz_18:6_21
Joz:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:7 οὐ γάρ ἐστιν μερὶς τοῖς υἱοῖς Λευι ἐν ὑμῖν, ἱερατεία γὰρ κυρίου μερὶς αὐτοῦ· καὶ Γαδ καὶ Ρουβην καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασση ἐλάβοσαν τὴν κληρονομίαν αὐτῶν πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐπ’ ἀνατολάς, ἣν ἔδωκεν αὐτοῖς Μωϋσῆς ὁ παῖς κυρίου.
Joz:18:7 For the sons of Levi have no part among you; for the priesthood of the Lord is his portion; and Gad, and Ruben, and the half tribe of Manasse, have received their inheritance beyond Jordan eastward, which Moses the servant of the Lord gave to them. (Joshua 18:7 Brenton)
Joz:18:7 Lewici nie otrzymają żadnego działu pomiędzy wami, ponieważ kapłaństwo Pańskie będzie ich dziedzictwem; a Gad, Ruben i połowa Manassesa otrzymali swój dział po stronie wschodniej Jordanu, który wyznaczył im Mojżesz, sługa Pana». (Joz 18:7 BT_4)
Joz:18:7 οὐ γάρ ἐστιν μερὶς τοῖς υἱοῖς Λευι ἐν ὑμῖν, ἱερατεία γὰρ κυρίου μερὶς αὐτοῦ· καὶ Γαδ καὶ Ρουβην καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασση ἐλάβοσαν τὴν κληρονομίαν αὐτῶν πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐπ’ ἀνατολάς, ἣν ἔδωκεν αὐτοῖς Μωϋσῆς παῖς κυρίου.
Joz:18:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἱερατεία, -ας, ἡ γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί Γάδ, ὁ καί Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἐπί ἀνατολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Joz:18:7 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być Część Syn Lewi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Księże biuro {urząd} Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Część On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wałęsaj się I też, nawet, mianowicie Reuben I też, nawet, mianowicie Pół Szczep Manasses By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dziedzictwo On/ona/to/to samo W poprzek Jordan [rzeka z] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo Mojżesz Dziecka/służący Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Joz:18:7 ou) ga/r e)stin meri\s toi=s ui(oi=s *leui e)n u(mi=n, i(eratei/a ga\r kuri/ou meri\s au)tou=· kai\ *gad kai\ *roubEn kai\ to\ E(/misu fulE=s *manassE e)la/bosan tE\n klEronomi/an au)tO=n pe/ran tou= *iorda/nou e)p’ a)natola/s, E(\n e)/dOken au)toi=s *mou+sE=s o( pai=s kuri/ou.
Joz:18:7 u gar estin meris tois hyiois leui en hymin, hierateia gar kyriu meris autu· kai gad kai rubEn kai to hEmisy fylEs manassE elabosan tEn klEronomian autOn peran tu iordanu ep’ anatolas, hEn edOken autois mo+ysEs ho pais kyriu.
Joz:18:7 D x V9_PAI3S N3D_NSF RA_DPM N2_DPM N_GS P RP_DP N1A_NSF x N2_GSM N3D_NSF RD_GSM C N_NS C N_NS C RA_NSN A3U_NSN N1_GSF N_GS VBI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM P RA_GSM N1M_GSM P N1_APF RR_ASF VAI_AAI3S RD_DPM N1M_NSM RA_NSM N3D_NSM N2_GSM
Joz:18:7 οὐχ before rough breathing for since, as to be part the son Levi in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you priestly office for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. part he/she/it/same and also, even, namely Gad and also, even, namely Reuben and also, even, namely the half tribe Manasses to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the inheritance he/she/it/same across the Jordan [river of] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh who/whom/which to give he/she/it/same Moses the child/servant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Joz:18:7 not for he/she/it-is ??? (nom) the (dat) sons (dat) Levi (indecl), Levi (voc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) priestly office (nom|voc) for lord (gen); a lord ([Adj] gen) ??? (nom) him/it/same (gen) and Gad (indecl) and Reuben (indecl) and the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc) they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) inheritance (acc) them/same (gen) across the (gen) Jordan (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) Moses (nom) the (nom) child/servant (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Joz:18:7 Joz_18:7_1 Joz_18:7_2 Joz_18:7_3 Joz_18:7_4 Joz_18:7_5 Joz_18:7_6 Joz_18:7_7 Joz_18:7_8 Joz_18:7_9 Joz_18:7_10 Joz_18:7_11 Joz_18:7_12 Joz_18:7_13 Joz_18:7_14 Joz_18:7_15 Joz_18:7_16 Joz_18:7_17 Joz_18:7_18 Joz_18:7_19 Joz_18:7_20 Joz_18:7_21 Joz_18:7_22 Joz_18:7_23 Joz_18:7_24 Joz_18:7_25 Joz_18:7_26 Joz_18:7_27 Joz_18:7_28 Joz_18:7_29 Joz_18:7_30 Joz_18:7_31 Joz_18:7_32 Joz_18:7_33 Joz_18:7_34 Joz_18:7_35 Joz_18:7_36 Joz_18:7_37 Joz_18:7_38 Joz_18:7_39
Joz:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:8 καὶ ἀναστάντες οἱ ἄνδρες ἐπορεύθησαν, καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦς τοῖς ἀνδράσιν τοῖς πορευομένοις χωροβατῆσαι τὴν γῆν λέγων Πορεύεσθε καὶ χωροβατήσατε τὴν γῆν καὶ παραγενήθητε πρός με, καὶ ὧδε ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ἔναντι κυρίου ἐν Σηλω.
Joz:18:8 And the men rose up and went; and Joshua charged the men who went to explore the land, saying, Go and explore the land, and come to me, and I will bring you forth a lot here before the Lord in Selo. (Joshua 18:8 Brenton)
Joz:18:8 Ludzie ci przygotowali się do odejścia. Przed wyruszeniem w drogę, by opisać kraj, Jozue dał rozkaz następujący: «Idźcie, przejdźcie przez kraj, a opisawszy go, wróćcie do mnie, a wtedy rzucę dla was los przed obliczem Pana w Szilo». (Joz 18:8 BT_4)
Joz:18:8 καὶ ἀναστάντες οἱ ἄνδρες ἐπορεύθησαν, καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦς τοῖς ἀνδράσιν τοῖς πορευομένοις χωροβατῆσαι τὴν γῆν λέγων Πορεύεσθε καὶ χωροβατήσατε τὴν γῆν καὶ παραγενήθητε πρός με, καὶ ὧδε ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ἔναντι κυρίου ἐν Σηλω.
Joz:18:8 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὧδε ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κλῆρος, -ου, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν  
Joz:18:8 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By iść I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Jezus [Jozue albo Jezus] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By iść Ziemi/ziemia By mówić/opowiadaj By iść I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie Tutaj By wykonywać ródź Ty Los Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Joz:18:8 kai\ a)nasta/ntes oi( a)/ndres e)poreu/TEsan, kai\ e)netei/lato *)iEsou=s toi=s a)ndra/sin toi=s poreuome/nois CHOrobatE=sai tE\n gE=n le/gOn *poreu/esTe kai\ CHOrobatE/sate tE\n gE=n kai\ paragenE/TEte pro/s me, kai\ O(=de e)Xoi/sO u(mi=n klE=ron e)/nanti kuri/ou e)n *sElO.
Joz:18:8 kai anastantes hoi andres eporeuTEsan, kai eneteilato iEsus tois andrasin tois poreuomenois CHOrobatEsai tEn gEn legOn poreuesTe kai CHOrobatEsate tEn gEn kai paragenETEte pros me, kai hOde eXoisO hymin klEron enanti kyriu en sElO.
Joz:18:8 C VH_AAPNPM RA_NPM N3_NPM VCI_API3P C VAI_AMI3S N_NSM RA_DPM N3_DPM RA_DPM V1_PMPDPM VA_AAN RA_ASF N1_ASF V1_PAPNSM V1_PMD2P C VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF C VC_APD2P P RP_AS C D VF_FAI1S RP_DP N2_ASM P N2_GSM P N_DS
Joz:18:8 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to go and also, even, namely to enjoin command Jesus [Joshua or Jesus] the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to go ć the earth/land to say/tell to go and also, even, namely ć the earth/land and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely here to carry out bring forth you lot before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Joz:18:8 and upon STand-ing-UP (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) they-were-GO-ed and he/she/it-was-ENJOIN-ed Jesus (nom) the (dat) men, husbands (dat) the (dat) while being-GO-ed (dat)   the (acc) earth/land (acc) while SAY/TELL-ing (nom) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! and   the (acc) earth/land (acc) and be-you(pl)-COME-ed-INTO-BEING!, you(pl)-should-be-COME-ed-INTO-BEING toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and here I-will-CARRY OUT you(pl) (dat) lot (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat)  
Joz:18:8 Joz_18:8_1 Joz_18:8_2 Joz_18:8_3 Joz_18:8_4 Joz_18:8_5 Joz_18:8_6 Joz_18:8_7 Joz_18:8_8 Joz_18:8_9 Joz_18:8_10 Joz_18:8_11 Joz_18:8_12 Joz_18:8_13 Joz_18:8_14 Joz_18:8_15 Joz_18:8_16 Joz_18:8_17 Joz_18:8_18 Joz_18:8_19 Joz_18:8_20 Joz_18:8_21 Joz_18:8_22 Joz_18:8_23 Joz_18:8_24 Joz_18:8_25 Joz_18:8_26 Joz_18:8_27 Joz_18:8_28 Joz_18:8_29 Joz_18:8_30 Joz_18:8_31 Joz_18:8_32 Joz_18:8_33 Joz_18:8_34
Joz:18:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:9 καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἐχωροβάτησαν τὴν γῆν καὶ εἴδοσαν αὐτὴν καὶ ἔγραψαν αὐτὴν κατὰ πόλεις αὐτῆς ἑπτὰ μερίδας εἰς βιβλίον καὶ ἤνεγκαν πρὸς Ἰησοῦν.
Joz:18:9 And they went, and explored the land: and they viewed it, and described it according to the cities, seven parts in a book, and brought the book to Joshua. (Joshua 18:9 Brenton)
Joz:18:9 Poszli więc ci ludzie, chodzili po kraju i spisali miasta według siedmiu działów w księdze, którą przynieśli Jozuemu do obozu w Szilo. (Joz 18:9 BT_4)
Joz:18:9 καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἐχωροβάτησαν τὴν γῆν καὶ εἴδοσαν αὐτὴν καὶ ἔγραψαν αὐτὴν κατὰ πόλεις αὐτῆς ἑπτὰ μερίδας εἰς βιβλίον καὶ ἤνεγκαν πρὸς Ἰησοῦν.
Joz:18:9 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἰς[1] βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
Joz:18:9 I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pisać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miasto On/ona/to/to samo Siedem Część Do (+przyspieszenie) Książka I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus]
Joz:18:9 kai\ e)poreu/TEsan kai\ e)CHOroba/tEsan tE\n gE=n kai\ ei)/dosan au)tE\n kai\ e)/graPSan au)tE\n kata\ po/leis au)tE=s e(pta\ meri/das ei)s bibli/on kai\ E)/negkan pro\s *)iEsou=n.
Joz:18:9 kai eporeuTEsan kai eCHOrobatEsan tEn gEn kai eidosan autEn kai egraPSan autEn kata poleis autEs hepta meridas eis biblion kai Enenkan pros iEsun.
Joz:18:9 C VCI_API3P C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF C VBI_AAI3P RD_ASF C VAI_AAI3P RD_ASF P N3I_APF RD_GSF M N3D_APF P N2N_ASN C VAI_AAI3P P N_ASM
Joz:18:9 and also, even, namely to go and also, even, namely ć the earth/land and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same and also, even, namely to write he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing city he/she/it/same seven part into (+acc) book and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus]
Joz:18:9 and they-were-GO-ed and   the (acc) earth/land (acc) and they-SEE-ed her/it/same (acc) and they-WRITE-ed her/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) cities (acc, nom|voc) her/it/same (gen) seven ???s (acc) into (+acc) book (nom|acc|voc) and they-BRING-ed toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc)
Joz:18:9 Joz_18:9_1 Joz_18:9_2 Joz_18:9_3 Joz_18:9_4 Joz_18:9_5 Joz_18:9_6 Joz_18:9_7 Joz_18:9_8 Joz_18:9_9 Joz_18:9_10 Joz_18:9_11 Joz_18:9_12 Joz_18:9_13 Joz_18:9_14 Joz_18:9_15 Joz_18:9_16 Joz_18:9_17 Joz_18:9_18 Joz_18:9_19 Joz_18:9_20 Joz_18:9_21 Joz_18:9_22 Joz_18:9_23
Joz:18:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:10 καὶ ἐνέβαλεν αὐτοῖς Ἰησοῦς κλῆρον ἐν Σηλω ἔναντι κυρίου.
Joz:18:10 And Joshua cast the lot for them in Selo before the Lord. (Joshua 18:10 Brenton)
Joz:18:10 A Jozue rzucił dla nich los w Szilo przed obliczem Pana i tam właśnie podzielił Jozue kraj między Izraelitów, stosownie do podziału dokonanego przez nich. (Joz 18:10 BT_4)
Joz:18:10 καὶ ἐνέβαλεν αὐτοῖς Ἰησοῦς κλῆρον ἐν Σηλω ἔναντι κυρίου.
Joz:18:10 καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ κλῆρος, -ου, ὁ ἐν   ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Joz:18:10 I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] Los W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Joz:18:10 kai\ e)ne/balen au)toi=s *)iEsou=s klE=ron e)n *sElO e)/nanti kuri/ou.
Joz:18:10 kai enebalen autois iEsus klEron en sElO enanti kyriu.
Joz:18:10 C VBI_AAI3S RD_DPM N_NSM N2_ASM P N_DS P N2_GSM
Joz:18:10 and also, even, namely to inject he/she/it/same Jesus [Joshua or Jesus] lot in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Joz:18:10 and he/she/it-INJECT-ed them/same (dat) Jesus (nom) lot (acc) in/among/by (+dat)   before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Joz:18:10 Joz_18:10_1 Joz_18:10_2 Joz_18:10_3 Joz_18:10_4 Joz_18:10_5 Joz_18:10_6 Joz_18:10_7 Joz_18:10_8 Joz_18:10_9
Joz:18:10 x x x x x x x x x
Joz:18:11 καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος φυλῆς Βενιαμιν πρῶτος κατὰ δήμους αὐτῶν, καὶ ἐξῆλθεν ὅρια τοῦ κλήρου αὐτῶν ἀνὰ μέσον Ιουδα καὶ ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν Ιωσηφ.
Joz:18:11 And the lot of the tribe of Benjamin came forth first according to their families: and the borders of their lot came forth between the children of Juda and the children of Joseph. (Joshua 18:11 Brenton)
Joz:18:11 I padł los na pokolenie Beniamina według ich rodów: okazało się, że dział ich wypadł między działem potomków Judy i potomków Józefa. (Joz 18:11 BT_4)
Joz:18:11 Καὶ ἐξῆλθεν κλῆρος φυλῆς Βενιαμιν πρῶτος κατὰ δήμους αὐτῶν, καὶ ἐξῆλθεν ὅρια τοῦ κλήρου αὐτῶν ἀνὰ μέσον Ιουδα καὶ ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν Ιωσηφ.
Joz:18:11 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ φυλή, -ῆς, ἡ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ πρῶτος -η -ον κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνά μέσος -η -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ
Joz:18:11 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Los Szczep Beniamin Po pierwsze W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić Granica Los; by przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie On/ona/to/to samo W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Syn Joseph
Joz:18:11 *kai\ e)XE=lTen o( klE=ros fulE=s *beniamin prO=tos kata\ dE/mous au)tO=n, kai\ e)XE=lTen o(/ria tou= klE/rou au)tO=n a)na\ me/son *iouda kai\ a)na\ me/son tO=n ui(O=n *iOsEf.
Joz:18:11 kai eXElTen ho klEros fylEs beniamin prOtos kata dEmus autOn, kai eXElTen horia tu klEru autOn ana meson iuda kai ana meson tOn hyiOn iOsEf.
Joz:18:11 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N1_GSF N_GS A1_NSMS P N2_APM RD_GPM C VBI_AAI3S N2N_NPN RA_GSM N2_GSM RD_GPM P A1_ASN N_GS C P A1_ASN RA_GPM N2_GPM N_GS
Joz:18:11 and also, even, namely to come out the lot tribe Benjamin first down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same and also, even, namely to come out boundary the lot; to allot appoint/obtain by lot he/she/it/same up/each/by (+acc) middle Judas/Judah and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the son Joseph
Joz:18:11 and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) lot (nom) tribe (gen) Benjamin (indecl) first (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT boundaries (nom|acc|voc) the (gen) lot (gen); be-you(sg)-ALLOT-ing!, be-you(sg)-being-ALLOT-ed! them/same (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) Judas/Judah (gen, voc) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) Joseph (indecl)
Joz:18:11 Joz_18:11_1 Joz_18:11_2 Joz_18:11_3 Joz_18:11_4 Joz_18:11_5 Joz_18:11_6 Joz_18:11_7 Joz_18:11_8 Joz_18:11_9 Joz_18:11_10 Joz_18:11_11 Joz_18:11_12 Joz_18:11_13 Joz_18:11_14 Joz_18:11_15 Joz_18:11_16 Joz_18:11_17 Joz_18:11_18 Joz_18:11_19 Joz_18:11_20 Joz_18:11_21 Joz_18:11_22 Joz_18:11_23 Joz_18:11_24 Joz_18:11_25
Joz:18:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:12 καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου, προσαναβήσεται τὰ ὅρια κατὰ νώτου Ιεριχω ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ ὄρος ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος ἡ Μαδβαρῖτις Βαιθων,
Joz:18:12 And their borders were northward: the borders shall go up from Jordan behind Jericho northward, and shall go up to the mountain westward, and the issue of it shall be Baethon of Mabdara. (Joshua 18:12 Brenton)
Joz:18:12 Granica ich od strony północnej rozpoczynała się od Jordanu, wznosiła się na północne zbocze Jerycha, potem szła przez góry ku zachodowi i kończyła się na pustyni Bet-Awen. (Joz 18:12 BT_4)
Joz:18:12 καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου, προσαναβήσεται τὰ ὅρια κατὰ νώτου Ιεριχω ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ ὄρος ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἔσται αὐτοῦ διέξοδος Μαδβαρῖτις Βαιθων,
Joz:18:12 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ προσ·ανα·βαίνω (προσανα+βαιν-, προσανα+βη·σ-, 2nd ath. προσανα+β(η)-/ath. προσανα+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό κατά νῶτος, -ου, ὁ Ἰεριχώ, ἡ ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐπί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό    
Joz:18:12 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Granica Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jordan [rzeka z] Do ??? Granica W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym W tył Jerycho Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo dia eksodus
Joz:18:12 kai\ e)genE/TE au)tO=n ta\ o(/ria a)po\ borra= a)po\ tou= *iorda/nou, prosanabE/setai ta\ o(/ria kata\ nO/tou *ieriCHO a)po\ borra= kai\ a)nabE/setai e)pi\ to\ o)/ros e)pi\ tE\n Ta/lassan, kai\ e)/stai au)tou= E( die/Xodos E( *madbari=tis *baiTOn,
Joz:18:12 kai egenETE autOn ta horia apo borra apo tu iordanu, prosanabEsetai ta horia kata nOtu ieriCHO apo borra kai anabEsetai epi to oros epi tEn Talassan, kai estai autu hE dieXodos hE madbaritis baiTOn,
Joz:18:12 C VCI_API3S RD_GPM RA_NPN N2N_NPN P N1T_GSM P RA_GSM N1M_GSM VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN P N2N_GSN N_GSF P N1T_GSM C VF_FMI3S P RA_ASN N3E_ASN P RA_ASF N1S_ASF C VF_FMI3S RD_GSN RA_NSF N2_NSF RA_NSF N_NSF N_GS
Joz:18:12 and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same the boundary from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Jordan [river of] to ??? the boundary down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing back Jericho from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sea and also, even, namely to be he/she/it/same the dia-exodus the ć ć
Joz:18:12 and he/she/it-was-BECOME-ed them/same (gen) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) away from (+gen) north (gen, voc) away from (+gen) the (gen) Jordan (gen) he/she/it-will-be-???-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) back (gen) Jericho (indecl) away from (+gen) north (gen, voc) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sea (acc) and he/she/it-will-be him/it/same (gen) the (nom) dia-exodus (nom) the (nom)    
Joz:18:12 Joz_18:12_1 Joz_18:12_2 Joz_18:12_3 Joz_18:12_4 Joz_18:12_5 Joz_18:12_6 Joz_18:12_7 Joz_18:12_8 Joz_18:12_9 Joz_18:12_10 Joz_18:12_11 Joz_18:12_12 Joz_18:12_13 Joz_18:12_14 Joz_18:12_15 Joz_18:12_16 Joz_18:12_17 Joz_18:12_18 Joz_18:12_19 Joz_18:12_20 Joz_18:12_21 Joz_18:12_22 Joz_18:12_23 Joz_18:12_24 Joz_18:12_25 Joz_18:12_26 Joz_18:12_27 Joz_18:12_28 Joz_18:12_29 Joz_18:12_30 Joz_18:12_31 Joz_18:12_32 Joz_18:12_33 Joz_18:12_34
Joz:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:13 καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν τὰ ὅρια Λουζα ἐπὶ νώτου Λουζα ἀπὸ λιβός [αὕτη ἐστὶν Βαιθηλ], καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια Μααταρωθορεχ ἐπὶ τὴν ὀρεινήν, ἥ ἐστιν πρὸς λίβα Βαιθωρων ἡ κάτω,
Joz:18:13 And the borders will go forth thence to Luz, behind Luz, from the south of it; this is Baethel: and the borders shall go down to Maatarob Orech, to the hill country, which is southward of Baethoron the lower. (Joshua 18:13 Brenton)
Joz:18:13 Stąd biegła granica do Luz, na południe przełęczy górskiej Luz, czyli Betel, po czym schodziła granica ku Atrot-Addar przez górę, która jest na południe dolnego Bet-Choron. (Joz 18:13 BT_4)
Joz:18:13 καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν τὰ ὅρια Λουζα ἐπὶ νώτου Λουζα ἀπὸ λιβός [αὕτη ἐστὶν Βαιθηλ], καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια Μααταρωθορεχ ἐπὶ τὴν ὀρεινήν, ἐστιν πρὸς λίβα Βαιθωρων κάτω,
Joz:18:13 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό   ἐπί νῶτος, -ου, ὁ   ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό   ἐπί ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρός λίψ, -ιβός, ὁ   ὁ ἡ τό κάτω
Joz:18:13 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Stamtąd Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W tył Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być I też, nawet, mianowicie By schodzić Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Górzysta górzysta okolica, pogórze Kto/, który/, który By być Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Południowy zachód Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny
Joz:18:13 kai\ dieleu/setai e)kei=Ten ta\ o(/ria *louDZa e)pi\ nO/tou *louDZa a)po\ libo/s [au(/tE e)sti\n *baiTEl], kai\ katabE/setai ta\ o(/ria *maatarOToreCH e)pi\ tE\n o)reinE/n, E(/ e)stin pro\s li/ba *baiTOrOn E( ka/tO,
Joz:18:13 kai dieleusetai ekeiTen ta horia luDZa epi nOtu luDZa apo libos [hautE estin baiTEl], kai katabEsetai ta horia maatarOToreCH epi tEn oreinEn, hE estin pros liba baiTOrOn hE katO,
Joz:18:13 C VF_FMI3S D RA_NPN N2N_NPN N_AS P N2N_GSN N_GS P N3B_GSM RD_NSF V9_PAI3S N_NS C VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN N_AS P RA_ASF N1_ASF RR_NSF V9_PAI3S P N3B_ASM N_GS RA_NSF D
Joz:18:13 and also, even, namely to go through pass through from there the boundary ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing back ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć and also, even, namely to go down the boundary ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mountainous mountainous region, highland who/whom/which to be toward (+acc,+gen,+dat) southwest ć the down adown, under, to the bottom, below, nether
Joz:18:13 and he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed from there the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) back (gen)   away from (+gen) southwest (gen) this (nom) he/she/it-is   and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) mountainous ([Adj] acc) who/whom/which (nom) he/she/it-is toward (+acc,+gen,+dat) southwest (acc)   the (nom) down
Joz:18:13 Joz_18:13_1 Joz_18:13_2 Joz_18:13_3 Joz_18:13_4 Joz_18:13_5 Joz_18:13_6 Joz_18:13_7 Joz_18:13_8 Joz_18:13_9 Joz_18:13_10 Joz_18:13_11 Joz_18:13_12 Joz_18:13_13 Joz_18:13_14 Joz_18:13_15 Joz_18:13_16 Joz_18:13_17 Joz_18:13_18 Joz_18:13_19 Joz_18:13_20 Joz_18:13_21 Joz_18:13_22 Joz_18:13_23 Joz_18:13_24 Joz_18:13_25 Joz_18:13_26 Joz_18:13_27 Joz_18:13_28 Joz_18:13_29
Joz:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:14 καὶ διελεύσεται τὰ ὅρια καὶ περιελεύσεται ἐπὶ τὸ μέρος τὸ βλέπον παρὰ θάλασσαν ἀπὸ λιβὸς ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐπὶ πρόσωπον Βαιθωρων λίβα, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος εἰς Καριαθβααλ [αὕτη ἐστὶν Καριαθιαριν πόλις υἱῶν Ιουδα]· τοῦτό ἐστιν τὸ μέρος τὸ πρὸς θάλασσαν.
Joz:18:14 And the borders shall pass through and proceed to the part that looks toward the sea, on the south, from the mountain in front of Baethoron southward, and its termination shall be at Cariath-Baal, this is Cariath-Jarin, a city of the children of Juda; this is the part toward the west. (Joshua 18:14 Brenton)
Joz:18:14 Stąd skręcała granica, wracając od strony zachodniej ku południowi, od góry wznoszącej się naprzeciw Bet-Choron od południa i kończyła się na Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim, mieście potomków Judy. Taka jest strona zachodnia. (Joz 18:14 BT_4)
Joz:18:14 καὶ διελεύσεται τὰ ὅρια καὶ περιελεύσεται ἐπὶ τὸ μέρος τὸ βλέπον παρὰ θάλασσαν ἀπὸ λιβὸς ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐπὶ πρόσωπον Βαιθωρων λίβα, καὶ ἔσται αὐτοῦ διέξοδος εἰς Καριαθβααλ [αὕτη ἐστὶν Καριαθιαριν πόλις υἱῶν Ιουδα]· τοῦτό ἐστιν τὸ μέρος τὸ πρὸς θάλασσαν.
Joz:18:14 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό καί περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) παρά θάλασσα, -ης, ἡ ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό   λίψ, -ιβός, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ εἰς[1]   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   πόλις, -εως, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πρός θάλασσα, -ης, ἡ
Joz:18:14 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Granica I też, nawet, mianowicie By chodzić dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice By widzieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Morze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Południowy zachód I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo dia eksodus Do (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Miasto Syn Judasz/Juda To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Części/kawałka okolice Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Morze
Joz:18:14 kai\ dieleu/setai ta\ o(/ria kai\ perieleu/setai e)pi\ to\ me/ros to\ ble/pon para\ Ta/lassan a)po\ libo\s a)po\ tou= o)/rous e)pi\ pro/sOpon *baiTOrOn li/ba, kai\ e)/stai au)tou= E( die/Xodos ei)s *kariaTbaal [au(/tE e)sti\n *kariaTiarin po/lis ui(O=n *iouda]· tou=to/ e)stin to\ me/ros to\ pro\s Ta/lassan.
Joz:18:14 kai dieleusetai ta horia kai perieleusetai epi to meros to blepon para Talassan apo libos apo tu orus epi prosOpon baiTOrOn liba, kai estai autu hE dieXodos eis kariaTbaal [hautE estin kariaTiarin polis hyiOn iuda]· tuto estin to meros to pros Talassan.
Joz:18:14 C VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN C VF_FMI3S P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN V1_PAPASN P N1S_ASF P N3B_GSM P RA_GSN N3E_GSN P N2N_ASN N_GS N3B_ASM C VF_FMI3S RD_GSN RA_NSF N2_NSF P N_AS RD_NSF V9_PAI3S N_NS N3I_NSF N2_GPM N_GS RD_NSN V9_PAI3S RA_NSN N3E_NSN RA_NSN P N1S_ASF
Joz:18:14 and also, even, namely to go through pass through the boundary and also, even, namely to go about upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the part/piece regions the to see frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together sea from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the mount upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face ć southwest and also, even, namely to be he/she/it/same the dia-exodus into (+acc) ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć city son Judas/Judah this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the part/piece regions the toward (+acc,+gen,+dat) sea
Joz:18:14 and he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-GO-ed-ABOUT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) part/piece (nom|acc|voc) the (nom|acc) while SEE-ing (nom|acc|voc, voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) sea (acc) away from (+gen) southwest (gen) away from (+gen) the (gen) mount (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc)   southwest (acc) and he/she/it-will-be him/it/same (gen) the (nom) dia-exodus (nom) into (+acc)   this (nom) he/she/it-is   city (nom) sons (gen) Judas/Judah (gen, voc) this (nom|acc) he/she/it-is the (nom|acc) part/piece (nom|acc|voc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) sea (acc)
Joz:18:14 Joz_18:14_1 Joz_18:14_2 Joz_18:14_3 Joz_18:14_4 Joz_18:14_5 Joz_18:14_6 Joz_18:14_7 Joz_18:14_8 Joz_18:14_9 Joz_18:14_10 Joz_18:14_11 Joz_18:14_12 Joz_18:14_13 Joz_18:14_14 Joz_18:14_15 Joz_18:14_16 Joz_18:14_17 Joz_18:14_18 Joz_18:14_19 Joz_18:14_20 Joz_18:14_21 Joz_18:14_22 Joz_18:14_23 Joz_18:14_24 Joz_18:14_25 Joz_18:14_26 Joz_18:14_27 Joz_18:14_28 Joz_18:14_29 Joz_18:14_30 Joz_18:14_31 Joz_18:14_32 Joz_18:14_33 Joz_18:14_34 Joz_18:14_35 Joz_18:14_36 Joz_18:14_37 Joz_18:14_38 Joz_18:14_39 Joz_18:14_40 Joz_18:14_41 Joz_18:14_42
Joz:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:15 καὶ μέρος τὸ πρὸς λίβα ἀπὸ μέρους Καριαθβααλ, καὶ διελεύσεται ὅρια εἰς Γασιν ἐπὶ πηγὴν ὕδατος Ναφθω,
Joz:18:15 And the south side on the part of Cariath-Baal; and the borders shall go across to Gasin, to the fountain of the water of Naphtho. (Joshua 18:15 Brenton)
Joz:18:15 Południowa strona rozpoczynała się od krańca Kiriat-Jearim, po czym granica szła ku zachodowi i dochodziła do źródła wód Neftoach, (Joz 18:15 BT_4)
Joz:18:15 καὶ μέρος τὸ πρὸς λίβα ἀπὸ μέρους Καριαθβααλ, καὶ διελεύσεται ὅρια εἰς Γασιν ἐπὶ πηγὴν ὕδατος Ναφθω,
Joz:18:15 καί μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πρός λίψ, -ιβός, ὁ ἀπό μέρο·ς, -ους, τό   καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅριον, -ου, τό εἰς[1]   ἐπί πηγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό  
Joz:18:15 I też, nawet, mianowicie Części/kawałka okolice Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Południowy zachód Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Granica Do (+przyspieszenie) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiosna {Sprężyna} Woda
Joz:18:15 kai\ me/ros to\ pro\s li/ba a)po\ me/rous *kariaTbaal, kai\ dieleu/setai o(/ria ei)s *gasin e)pi\ pEgE\n u(/datos *nafTO,
Joz:18:15 kai meros to pros liba apo merus kariaTbaal, kai dieleusetai horia eis gasin epi pEgEn hydatos nafTO,
Joz:18:15 C N3E_NSN RA_NSN P N3B_ASM P N3E_GSN N_GS C VF_FMI3S N2N_NPN P N_AS P N1_ASF N3T_GSN N_GS
Joz:18:15 and also, even, namely part/piece regions the toward (+acc,+gen,+dat) southwest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing part/piece regions ć and also, even, namely to go through pass through boundary into (+acc) ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing spring water ć
Joz:18:15 and part/piece (nom|acc|voc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) southwest (acc) away from (+gen) part/piece (gen)   and he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed boundaries (nom|acc|voc) into (+acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) spring (acc) water (gen)  
Joz:18:15 Joz_18:15_1 Joz_18:15_2 Joz_18:15_3 Joz_18:15_4 Joz_18:15_5 Joz_18:15_6 Joz_18:15_7 Joz_18:15_8 Joz_18:15_9 Joz_18:15_10 Joz_18:15_11 Joz_18:15_12 Joz_18:15_13 Joz_18:15_14 Joz_18:15_15 Joz_18:15_16 Joz_18:15_17
Joz:18:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:16 καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ μέρους τοῦ ὄρους, ὅ ἐστιν κατὰ πρόσωπον νάπης Ονναμ, ὅ ἐστιν ἐκ μέρους Εμεκραφαιν ἀπὸ βορρᾶ, καὶ καταβήσεται Γαιεννα ἐπὶ νώτου Ιεβουσαι ἀπὸ λιβὸς καὶ καταβήσεται ἐπὶ πηγὴν Ρωγηλ
Joz:18:16 And the borders shall extend down on one side, this is in front of the forest of Sonnam, which is on the side of Emec Raphain northward, and it shall come down to Gaeenna behind Jebusai southward: it shall come down to the fountain of Rogel. (Joshua 18:16 Brenton)
Joz:18:16 następnie granica dosięgała krańca góry, wznoszącej się od strony wschodniej doliny Ben-Hinnom, na północy równiny Refaitów, po czym schodziła w dolinę Hinnom, przez zbocze góry Jebusytów na południe i dochodziła do źródła Rogel. (Joz 18:16 BT_4)
Joz:18:16 καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ μέρους τοῦ ὄρους, ἐστιν κατὰ πρόσωπον νάπης Ονναμ, ἐστιν ἐκ μέρους Εμεκραφαιν ἀπὸ βορρᾶ, καὶ καταβήσεται Γαιεννα ἐπὶ νώτου Ιεβουσαι ἀπὸ λιβὸς καὶ καταβήσεται ἐπὶ πηγὴν Ρωγηλ
Joz:18:16 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό     ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ μέρο·ς, -ους, τό   ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)   ἐπί νῶτος, -ου, ὁ   ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί πηγή, -ῆς, ἡ  
Joz:18:16 I też, nawet, mianowicie By schodzić Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice Wchodź Kto/, który/, który By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Kto/, który/, który By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Części/kawałka okolice Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W tył Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód I też, nawet, mianowicie By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiosna {Sprężyna}
Joz:18:16 kai\ katabE/setai ta\ o(/ria e)pi\ me/rous tou= o)/rous, o(/ e)stin kata\ pro/sOpon na/pEs *onnam, o(/ e)stin e)k me/rous *emekrafain a)po\ borra=, kai\ katabE/setai *gaienna e)pi\ nO/tou *iebousai a)po\ libo\s kai\ katabE/setai e)pi\ pEgE\n *rOgEl
Joz:18:16 kai katabEsetai ta horia epi merus tu orus, ho estin kata prosOpon napEs onnam, ho estin ek merus emekrafain apo borra, kai katabEsetai gaienna epi nOtu iebusai apo libos kai katabEsetai epi pEgEn rOgEl
Joz:18:16 C VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN P N3E_GSN RA_GSN N3E_GSN RR_NSN V9_PAI3S P N2N_ASN N1_GSF N_GS RR_NSN V9_PAI3S P N3E_GSN N_GS P N1T_GSM C VF_FMI3S N_AS P N2N_GSN N_GS P N3B_GSM C VF_FMI3S P N1_ASF N_GS
Joz:18:16 and also, even, namely to go down the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing part/piece regions the mount who/whom/which to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face ć ć who/whom/which to be out of (+gen) ἐξ before vowels part/piece regions ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north and also, even, namely to go down ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing back ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest and also, even, namely to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing spring ć
Joz:18:16 and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) part/piece (gen) the (gen) mount (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc)     who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is out of (+gen) part/piece (gen)   away from (+gen) north (gen, voc) and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed   upon/over (+acc,+gen,+dat) back (gen)   away from (+gen) southwest (gen) and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) spring (acc)  
Joz:18:16 Joz_18:16_1 Joz_18:16_2 Joz_18:16_3 Joz_18:16_4 Joz_18:16_5 Joz_18:16_6 Joz_18:16_7 Joz_18:16_8 Joz_18:16_9 Joz_18:16_10 Joz_18:16_11 Joz_18:16_12 Joz_18:16_13 Joz_18:16_14 Joz_18:16_15 Joz_18:16_16 Joz_18:16_17 Joz_18:16_18 Joz_18:16_19 Joz_18:16_20 Joz_18:16_21 Joz_18:16_22 Joz_18:16_23 Joz_18:16_24 Joz_18:16_25 Joz_18:16_26 Joz_18:16_27 Joz_18:16_28 Joz_18:16_29 Joz_18:16_30 Joz_18:16_31 Joz_18:16_32 Joz_18:16_33 Joz_18:16_34
Joz:18:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:17 καὶ διελεύσεται ἐπὶ πηγὴν Βαιθσαμυς καὶ παρελεύσεται ἐπὶ Γαλιλωθ, ἥ ἐστιν ἀπέναντι πρὸς ἀνάβασιν Αιθαμιν, καὶ καταβήσεται ἐπὶ λίθον Βαιων υἱῶν Ρουβην
Joz:18:17 And the borders shall go across to the fountain of Baethsamys: (Joshua 18:17 Brenton)
Joz:18:17 Dalej kierowała się ku północy, dochodziła do En-Szemesz i do Gelilot, które wznosi się naprzeciw Adummim, wreszcie zstępowała do Kamienia Bohana, potomka Rubena; (Joz 18:17 BT_4)
Joz:18:17 καὶ διελεύσεται ἐπὶ πηγὴν Βαιθσαμυς καὶ παρελεύσεται ἐπὶ Γαλιλωθ, ἐστιν ἀπέναντι πρὸς ἀνάβασιν Αιθαμιν, καὶ καταβήσεται ἐπὶ λίθον Βαιων υἱῶν Ρουβην
Joz:18:17 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί πηγή, -ῆς, ἡ   καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπ·έν·αντι πρός ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί λίθος, -ου, ὁ βαΐον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ
Joz:18:17 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiosna {Sprężyna} I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By być Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By podnosić I też, nawet, mianowicie By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kamień Dłoni {Palmy} gałąź Syn Reuben
Joz:18:17 kai\ dieleu/setai e)pi\ pEgE\n *baiTsamus kai\ pareleu/setai e)pi\ *galilOT, E(/ e)stin a)pe/nanti pro\s a)na/basin *aiTamin, kai\ katabE/setai e)pi\ li/Ton *baiOn ui(O=n *roubEn
Joz:18:17 kai dieleusetai epi pEgEn baiTsamys kai pareleusetai epi galilOT, hE estin apenanti pros anabasin aiTamin, kai katabEsetai epi liTon baiOn hyiOn rubEn
Joz:18:17 C VF_FMI3S P N1_ASF N_GS C VF_FMI3S P N_AS RR_NSF V9_PAI3S D P N3I_ASF N_GS C VF_FMI3S P N2_ASM N_GS N2_GPM N_GS
Joz:18:17 and also, even, namely to go through pass through upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing spring ć and also, even, namely to pass by go by, beside, or past upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć who/whom/which to be opposite/in the presence of (+gen) toward (+acc,+gen,+dat) to ascend ć and also, even, namely to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing stone palm branch son Reuben
Joz:18:17 and he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) spring (acc)   and he/she/it-will-be-PASS BY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)   who/whom/which (nom) he/she/it-is opposite/in the presence of (+gen) toward (+acc,+gen,+dat) upon ASCEND-ing (dat)   and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) stone (acc) palm branchs (gen) sons (gen) Reuben (indecl)
Joz:18:17 Joz_18:17_1 Joz_18:17_2 Joz_18:17_3 Joz_18:17_4 Joz_18:17_5 Joz_18:17_6 Joz_18:17_7 Joz_18:17_8 Joz_18:17_9 Joz_18:17_10 Joz_18:17_11 Joz_18:17_12 Joz_18:17_13 Joz_18:17_14 Joz_18:17_15 Joz_18:17_16 Joz_18:17_17 Joz_18:17_18 Joz_18:17_19 Joz_18:17_20 Joz_18:17_21 Joz_18:17_22
Joz:18:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:18 καὶ διελεύσεται κατὰ νώτου Βαιθαραβα ἀπὸ βορρᾶ καὶ καταβήσεται
Joz:18:18 and shall proceed to Galiloth, which is in front by the going up of Aethamin; and they shall come down to the stone of Baeon of the sons of Ruben; and shall pass over behind Baetharaba northward, and shall go down to the borders behind the sea northward. (Joshua 18:18 Brenton)
Joz:18:18 przechodziła następnie do przełęczy naprzeciw Araby od strony północnej i zstępowała do Araby. (Joz 18:18 BT_4)
Joz:18:18 καὶ διελεύσεται κατὰ νώτου Βαιθαραβα ἀπὸ βορρᾶ καὶ καταβήσεται
Joz:18:18 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατά νῶτος, -ου, ὁ   ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)
Joz:18:18 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym W tył Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie By schodzić
Joz:18:18 kai\ dieleu/setai kata\ nO/tou *baiTaraba a)po\ borra= kai\ katabE/setai
Joz:18:18 kai dieleusetai kata nOtu baiTaraba apo borra kai katabEsetai
Joz:18:18 C VF_FMI3S P N2N_GSN N_GS P N1T_GSM C VF_FMI3S
Joz:18:18 and also, even, namely to go through pass through down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing back ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north and also, even, namely to go down
Joz:18:18 and he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) back (gen)   away from (+gen) north (gen, voc) and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed
Joz:18:18 Joz_18:18_1 Joz_18:18_2 Joz_18:18_3 Joz_18:18_4 Joz_18:18_5 Joz_18:18_6 Joz_18:18_7 Joz_18:18_8 Joz_18:18_9
Joz:18:18 x x x x x x x x x
Joz:18:19 ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ νώτου Βαιθαγλα ἀπὸ βορρᾶ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ λοφιὰν τῆς θαλάσσης τῶν ἁλῶν ἐπὶ βορρᾶν εἰς μέρος τοῦ Ιορδάνου ἀπὸ λιβός· ταῦτα τὰ ὅριά ἐστιν ἀπὸ λιβός.
Joz:18:19 And the termination of the borders shall be at the creek of the salt sea northward to the side of Jordan southward: these are their southern borders. (Joshua 18:19 Brenton)
Joz:18:19 Granica biegła dalej ku krawędzi górskiej Bet-Chogla od północy i kończyła się u zatoki północnej Morza Słonego, przy południowym krańcu Jordanu. Taka była granica południowa. (Joz 18:19 BT_4)
Joz:18:19 ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ νώτου Βαιθαγλα ἀπὸ βορρᾶ, καὶ ἔσται διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ λοφιὰν τῆς θαλάσσης τῶν ἁλῶν ἐπὶ βορρᾶν εἰς μέρος τοῦ Ιορδάνου ἀπὸ λιβός· ταῦτα τὰ ὅριά ἐστιν ἀπὸ λιβός.
Joz:18:19 ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί νῶτος, -ου, ὁ   ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ἐπί   ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἅλων, -ωνος, ἡ; ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) ἐπί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ εἰς[1] μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ
Joz:18:19 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W tył Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Młócąca zboże podłoga; młócąca zboże podłoga; słony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ Do (+przyspieszenie) Części/kawałka okolice Jordan [rzeka z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Granica By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód
Joz:18:19 e)pi\ ta\ o(/ria e)pi\ nO/tou *baiTagla a)po\ borra=, kai\ e)/stai E( die/Xodos tO=n o(ri/On e)pi\ lofia\n tE=s Tala/ssEs tO=n a(lO=n e)pi\ borra=n ei)s me/ros tou= *iorda/nou a)po\ libo/s· tau=ta ta\ o(/ria/ e)stin a)po\ libo/s.
Joz:18:19 epi ta horia epi nOtu baiTagla apo borra, kai estai hE dieXodos tOn horiOn epi lofian tEs TalassEs tOn halOn epi borran eis meros tu iordanu apo libos· tauta ta horia estin apo libos.
Joz:18:19 P RA_APN N2N_APN P N2N_GSN N_GS P N1T_GSM C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RA_GPN N2N_GPN P N1A_ASF RA_GSF N1S_GSF RA_GPM N3_GPM P N1T_ASM P N3E_ASN RA_GSM N1M_GSM P N3B_GSM RD_NPN RA_NPN N2N_NPN V9_PAI3S P N3B_GSM
Joz:18:19 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing back ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north and also, even, namely to be the dia-exodus the boundary; to ordain/mark off upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the sea the threshing floor; threshing floor; salt upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing north into (+acc) part/piece regions the Jordan [river of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the boundary to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest
Joz:18:19 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) back (gen)   away from (+gen) north (gen, voc) and he/she/it-will-be the (nom) dia-exodus (nom) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat)   the (gen) sea (gen) the (gen) threshing floor (acc), threshing floors (gen); threshing floor (nom|voc); salts (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) north (acc) into (+acc) part/piece (nom|acc|voc) the (gen) Jordan (gen) away from (+gen) southwest (gen) these (nom|acc) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) he/she/it-is away from (+gen) southwest (gen)
Joz:18:19 Joz_18:19_1 Joz_18:19_2 Joz_18:19_3 Joz_18:19_4 Joz_18:19_5 Joz_18:19_6 Joz_18:19_7 Joz_18:19_8 Joz_18:19_9 Joz_18:19_10 Joz_18:19_11 Joz_18:19_12 Joz_18:19_13 Joz_18:19_14 Joz_18:19_15 Joz_18:19_16 Joz_18:19_17 Joz_18:19_18 Joz_18:19_19 Joz_18:19_20 Joz_18:19_21 Joz_18:19_22 Joz_18:19_23 Joz_18:19_24 Joz_18:19_25 Joz_18:19_26 Joz_18:19_27 Joz_18:19_28 Joz_18:19_29 Joz_18:19_30 Joz_18:19_31 Joz_18:19_32 Joz_18:19_33 Joz_18:19_34
Joz:18:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:20 καὶ ὁ Ιορδάνης ὁριεῖ ἀπὸ μέρους ἀνατολῶν. αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Βενιαμιν, τὰ ὅρια αὐτῆς κύκλῳ κατὰ δήμους. –
Joz:18:20 And Jordan shall be their boundary on the east: this is the inheritance of the children of Benjamin, these are their borders round about according to their families. (Joshua 18:20 Brenton)
Joz:18:20 Jordan zaś był granicą od strony wschodniej. Takie było dziedzictwo potomków Beniamina i jego granice dokoła według ich rodów. (Joz 18:20 BT_4)
Joz:18:20 καὶ Ιορδάνης ὁριεῖ ἀπὸ μέρους ἀνατολῶν. αὕτη κληρονομία υἱῶν Βενιαμιν, τὰ ὅρια αὐτῆς κύκλῳ κατὰ δήμους.
Joz:18:20 καί ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ἀπό μέρο·ς, -ους, τό ἀνατολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό κύκλῳ κατά δῆμος, -ου, ὁ  
Joz:18:20 I też, nawet, mianowicie Jordan [rzeka z] By wyświęcać/znak {ocenę} precz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Syn Beniamin Granica On/ona/to/to samo W kole W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy,  
Joz:18:20 kai\ o( *iorda/nEs o(riei= a)po\ me/rous a)natolO=n. au(/tE E( klEronomi/a ui(O=n *beniamin, ta\ o(/ria au)tE=s ku/klO| kata\ dE/mous.
Joz:18:20 kai ho iordanEs horiei apo merus anatolOn. hautE hE klEronomia hyiOn beniamin, ta horia autEs kyklO kata dEmus.
Joz:18:20 C RA_NSM N1M_NSM VF2_FAI3S P N3E_GSN N1_GPF RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N2_GPM N_GS RA_NPN N2N_NPN RD_GSF N2_DSM P N2_APM
Joz:18:20 and also, even, namely the Jordan [river of] to ordain/mark off from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing part/piece regions east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance son Benjamin the boundary he/she/it/same in a circle down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants,  
Joz:18:20 and the (nom) Jordan (nom) he/she/it-will-ORDAIN/MARK-OFF, you(sg)-will-be-ORDAIN/MARK-ed-OFF (classical) away from (+gen) part/piece (gen) risig of the east dawns (gen) this (nom) the (nom) inheritance (nom|voc) sons (gen) Benjamin (indecl) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) her/it/same (gen) in a circle down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc)  
Joz:18:20 Joz_18:20_1 Joz_18:20_2 Joz_18:20_3 Joz_18:20_4 Joz_18:20_5 Joz_18:20_6 Joz_18:20_7 Joz_18:20_8 Joz_18:20_9 Joz_18:20_10 Joz_18:20_11 Joz_18:20_12 Joz_18:20_13 Joz_18:20_14 Joz_18:20_15 Joz_18:20_16 Joz_18:20_17 Joz_18:20_18 Joz_18:20_19
Joz:18:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:18:21 καὶ ἐγενήθησαν αἱ πόλεις τῶν υἱῶν Βενιαμιν κατὰ δήμους αὐτῶν Ιεριχω καὶ Βαιθεγλιω καὶ Αμεκασις
Joz:18:21 And the cities of the children of Benjamin according to their families were Jericho, and Bethagaeo, and the Amecasis, (Joshua 18:21 Brenton)
Joz:18:21 Miastami potomków Beniamina według ich rodów były: Jerycho, Bet-Chogla, Emek-Kesis, (Joz 18:21 BT_4)
Joz:18:21 καὶ ἐγενήθησαν αἱ πόλεις τῶν υἱῶν Βενιαμιν κατὰ δήμους αὐτῶν Ιεριχω καὶ Βαιθεγλιω καὶ Αμεκασις
Joz:18:21 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰεριχώ, ἡ καί   καί  
Joz:18:21 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Miasto Syn Beniamin W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo Jerycho I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz:18:21 kai\ e)genE/TEsan ai( po/leis tO=n ui(O=n *beniamin kata\ dE/mous au)tO=n *ieriCHO kai\ *baiTegliO kai\ *amekasis
Joz:18:21 kai egenETEsan hai poleis tOn hyiOn beniamin kata dEmus autOn ieriCHO kai baiTegliO kai amekasis
Joz:18:21 C VCI_API3P RA_NPF N3I_NPF RA_GPM N2_GPM N_GS P N2_APM RD_GPM N_NSF C N_NS C N_NS
Joz:18:21 and also, even, namely to become become, happen the city the son Benjamin down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same Jericho and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz:18:21 and they-were-BECOME-ed the (nom) cities (acc, nom|voc) the (gen) sons (gen) Benjamin (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) Jericho (indecl) and Baitheglio and, also Amecasis
Joz:18:21 Joz_18:21_1 Joz_18:21_2 Joz_18:21_3 Joz_18:21_4 Joz_18:21_5 Joz_18:21_6 Joz_18:21_7 Joz_18:21_8 Joz_18:21_9 Joz_18:21_10 Joz_18:21_11 Joz_18:21_12 Joz(B)_18:21_13 Joz(B)_18:21_14 Joz(B)_18:21_15
Joz:18:21 x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):18:22 καὶ Βαιθαβαρα καὶ Σαρα καὶ Βησανα
Joz(B):18:22 and Baethabara, and Sara, and Besana, (Joshua 18:22 Brenton)
Joz(B):18:22 Bet-Haaraba, Semaraim, Betel, (Joz 18:22 BT_4)
Joz(B):18:22 καὶ Βαιθαβαρα καὶ Σαρα καὶ Βησανα
Joz(B):18:22 καί   καί   καί  
Joz(B):18:22 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):18:22 kai\ *baiTabara kai\ *sara kai\ *bEsana
Joz(B):18:22 kai baiTabara kai sara kai bEsana
Joz(B):18:22 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):18:22 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):18:22 and, also Baithabara and, also Sarai and, also Besana
Joz(B):18:22 Joz(B)_18:22_1 Joz(B)_18:22_2 Joz(B)_18:22_3 Joz(B)_18:22_4 Joz(B)_18:22_5 Joz(B)_18:22_6
Joz(B):18:22 x x x x x x
Joz(B):18:23 καὶ Αιιν καὶ Φαρα καὶ Εφραθα
Joz(B):18:23 and Aeein, and Phara, and Ephratha, (Joshua 18:23 Brenton)
Joz(B):18:23 Awwim, Happara, Ofra, (Joz 18:23 BT_4)
Joz(B):18:23 καὶ Αιιν καὶ Φαρα καὶ Εφραθα
Joz(B):18:23 καί   καί   καί  
Joz(B):18:23 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):18:23 kai\ *aiin kai\ *fara kai\ *efraTa
Joz(B):18:23 kai aiin kai fara kai efraTa
Joz(B):18:23 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):18:23 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):18:23 and, also Aiin and, also Phara and, also Ephrath
Joz(B):18:23 Joz(B)_18:23_1 Joz(B)_18:23_2 Joz(B)_18:23_3 Joz(B)_18:23_4 Joz(B)_18:23_5 Joz(B)_18:23_6
Joz(B):18:23 x x x x x x
Joz(B):18:24 καὶ Καραφα καὶ Κεφιρα καὶ Μονι καὶ Γαβαα, πόλεις δέκα δύο καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):18:24 and Carapha, and Cephira, and Moni, and Gabaa, twelve cities and their villages: (Joshua 18:24 Brenton)
Joz(B):18:24 Kefar-Haammonaj, Haofni, Geba: dwanaście miast z przyległymi wioskami; (Joz 18:24 BT_4)
Joz(B):18:24 καὶ Καραφα καὶ Κεφιρα καὶ Μονι καὶ Γαβαα, πόλεις δέκα δύο καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):18:24 καί   καί   καί   καί   πόλις, -εως, ἡ δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):18:24 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto Dziesięć Dwa I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):18:24 kai\ *karafa kai\ *kefira kai\ *moni kai\ *gabaa, po/leis de/ka du/o kai\ ai( kO=mai au)tO=n·
Joz(B):18:24 kai karafa kai kefira kai moni kai gabaa, poleis deka dyo kai hai kOmai autOn·
Joz(B):18:24 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS N3I_NPF M M C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):18:24 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć city ten two and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):18:24 and, also Carapha and, also Cephira and, also Moni and, also Gabaa cities ten two and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):18:24 Joz(B)_18:24_1 Joz(B)_18:24_2 Joz(B)_18:24_3 Joz(B)_18:24_4 Joz(B)_18:24_5 Joz(B)_18:24_6 Joz(B)_18:24_7 Joz(B)_18:24_8 Joz(B)_18:24_9 Joz(B)_18:24_10 Joz(B)_18:24_11 Joz(B)_18:24_12 Joz(B)_18:24_13 Joz(B)_18:24_14 Joz(B)_18:24_15
Joz(B):18:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):18:25 Γαβαων καὶ Ραμα καὶ Βεηρωθα
Joz(B):18:25 Gabaon, and Rama, and Beerotha; (Joshua 18:25 Brenton)
Joz(B):18:25 Gibeon, Harama, Beerot, (Joz 18:25 BT_4)
Joz(B):18:25 Γαβαων καὶ Ραμα καὶ Βεηρωθα
Joz(B):18:25   καί Ῥαμά, ὁ καί  
Joz(B):18:25 I też, nawet, mianowicie Rama I też, nawet, mianowicie
Joz(B):18:25 *gabaOn kai\ *rama kai\ *beErOTa
Joz(B):18:25 gabaOn kai rama kai beErOTa
Joz(B):18:25 N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):18:25 ć and also, even, namely Rama and also, even, namely ć
Joz(B):18:25 Gabaon and, also Rama and, also Beerotha
Joz(B):18:25 Joz(B)_18:25_1 Joz(B)_18:25_2 Joz(B)_18:25_3 Joz(B)_18:25_4 Joz(B)_18:25_5
Joz(B):18:25 x x x x x
Joz(B):18:26 καὶ Μασσημα καὶ Μιρων καὶ Αμωκη
Joz(B):18:26 and Massema, and Miron, and Amoke; (Joshua 18:26 Brenton)
Joz(B):18:26 Hammispe, Kefira, Hammosa; (Joz 18:26 BT_4)
Joz(B):18:26 καὶ Μασσημα καὶ Μιρων καὶ Αμωκη
Joz(B):18:26 καί   καί   καί  
Joz(B):18:26 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):18:26 kai\ *massEma kai\ *mirOn kai\ *amOkE
Joz(B):18:26 kai massEma kai mirOn kai amOkE
Joz(B):18:26 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):18:26 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):18:26 and, also Massema and, also Miron and, also Amoce
Joz(B):18:26 Joz(B)_18:26_1 Joz(B)_18:26_2 Joz(B)_18:26_3 Joz(B)_18:26_4 Joz(B)_18:26_5 Joz(B)_18:26_6
Joz(B):18:26 x x x x x x
Joz(B):18:27 καὶ Φιρα καὶ Καφαν καὶ Νακαν καὶ Σεληκαν καὶ Θαρεηλα
Joz(B):18:27 and Phira, and Caphan, and Nacan, and Selecan, and Thareela, (Joshua 18:27 Brenton)
Joz(B):18:27 Reken, Jirpeel, Tarala, (Joz 18:27 BT_4)
Joz(B):18:27 καὶ Φιρα καὶ Καφαν καὶ Νακαν καὶ Σεληκαν καὶ Θαρεηλα
Joz(B):18:27 καί   καί   καί   καί   καί  
Joz(B):18:27 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):18:27 kai\ *fira kai\ *kafan kai\ *nakan kai\ *selEkan kai\ *TareEla
Joz(B):18:27 kai fira kai kafan kai nakan kai selEkan kai TareEla
Joz(B):18:27 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):18:27 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):18:27 and, also Phira and, also Caphan and, also Nacan and, also Selecan and, also Thareela
Joz(B):18:27 Joz(B)_18:27_1 Joz(B)_18:27_2 Joz(B)_18:27_3 Joz(B)_18:27_4 Joz(B)_18:27_5 Joz(B)_18:27_6 Joz(B)_18:27_7 Joz(B)_18:27_8 Joz(B)_18:27_9 Joz(B)_18:27_10
Joz(B):18:27 x x x x x x x x x x
Joz(B):18:28 καὶ Ιεβους [αὕτη ἐστὶν Ιερουσαλημ] καὶ πόλεις καὶ Γαβαωθιαριμ, πόλεις τρεῖς καὶ δέκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Βενιαμιν κατὰ δήμους αὐτῶν.
Joz(B):18:28 and Jebus (this is Jerusalem); and Gabaoth, Jarim, thirteen cities, and their villages; this is the inheritance of the sons of Benjamin according to their families. (Joshua 18:28 Brenton)
Joz(B):18:28 Sela-Haelef, Jebus, czyli Jerozolima, Gibeat, Kiriat: czternaście miast z przyległymi wioskami. Taki był dział potomków Beniamina według ich rodów. (Joz 18:28 BT_4)
Joz(B):18:28 καὶ Ιεβους [αὕτη ἐστὶν Ιερουσαλημ] καὶ πόλεις καὶ Γαβαωθιαριμ, πόλεις τρεῖς καὶ δέκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. αὕτη κληρονομία υἱῶν Βενιαμιν κατὰ δήμους αὐτῶν.
Joz(B):18:28 καί   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί πόλις, -εως, ἡ καί   πόλις, -εως, ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί δέκα καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):18:28 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Miasto I też, nawet, mianowicie Miasto Trzy I też, nawet, mianowicie Dziesięć I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Syn Beniamin W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo
Joz(B):18:28 kai\ *iebous [au(/tE e)sti\n *ierousalEm] kai\ po/leis kai\ *gabaOTiarim, po/leis trei=s kai\ de/ka kai\ ai( kO=mai au)tO=n. au(/tE E( klEronomi/a ui(O=n *beniamin kata\ dE/mous au)tO=n.
Joz(B):18:28 kai iebus [hautE estin ierusalEm] kai poleis kai gabaOTiarim, poleis treis kai deka kai hai kOmai autOn. hautE hE klEronomia hyiOn beniamin kata dEmus autOn.
Joz(B):18:28 C N_NS RD_NSF V9_PAI3S N_NSF C N3I_NPF C N_NS N3I_NPF A3_NPF C M C RA_NPF N1_NPF RD_GPF RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N2_GPM N_GS P N2_APM RD_GPM
Joz(B):18:28 and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be Jerusalem [city of] and also, even, namely city and also, even, namely ć city three and also, even, namely ten and also, even, namely the town he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance son Benjamin down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same
Joz(B):18:28 and, also Jebus this to be Jerusalem and, also cities and, also Gabaothiarim cities three and, also ten and, also the village he, she, it , -self, same this the to be an heir sons Benjamin down; according to people he, she, it , -self, same
Joz(B):18:28 Joz(B)_18:28_1 Joz(B)_18:28_2 Joz(B)_18:28_3 Joz(B)_18:28_4 Joz(B)_18:28_5 Joz(B)_18:28_6 Joz(B)_18:28_7 Joz(B)_18:28_8 Joz(B)_18:28_9 Joz(B)_18:28_10 Joz(B)_18:28_11 Joz(B)_18:28_12 Joz(B)_18:28_13 Joz(B)_18:28_14 Joz(B)_18:28_15 Joz(B)_18:28_16 Joz(B)_18:28_17 Joz(B)_18:28_18 Joz(B)_18:28_19 Joz(B)_18:28_20 Joz(B)_18:28_21 Joz(B)_18:28_22 Joz(B)_18:28_23 Joz(B)_18:28_24 Joz(B)_18:28_25
Joz(B):18:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x