Koh:11:1 Ἀπόστειλον τὸν ἄρτον σου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ὕδατος, ὅτι ἐν πλήθει τῶν ἡμερῶν εὑρήσεις αὐτόν·
Koh:11:1 Send forth thy bread upon the face of the water: for thou shalt find it after many days. (Ecclesiastes 11:1 Brenton)
Koh:11:1 Wyrzuć swój chleb na powierzchnię wód - a przecież po wielu dniach odnaleźć go możesz. (Koh 11:1 BT_4)
Koh:11:1 Ἀπόστειλον τὸν ἄρτον σου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ὕδατος, ὅτι ἐν πλήθει τῶν ἡμερῶν εὑρήσεις αὐτόν·
Koh:11:1 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὅτι ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:11:1 zamawiać Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Woda Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Dzień By znajdować On/ona/to/to samo
Koh:11:1 *)apo/steilon to\n a)/rton sou e)pi\ pro/sOpon tou= u(/datos, o(/ti e)n plE/Tei tO=n E(merO=n eu(rE/seis au)to/n·
Koh:11:1 aposteilon ton arton su epi prosOpon tu hydatos, hoti en plETei tOn hEmerOn heurEseis auton·
Koh:11:1 VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N2N_ASN RA_GSN N3T_GSN C P N3E_DSN RA_GPF N1A_GPF VF_FAI2S RD_ASM
Koh:11:1 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the water because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) the day to find he/she/it/same
Koh:11:1 do-ORDER FORTH-you(sg)! the (acc) bread (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) the (gen) water (gen) because/that in/among/by (+dat) lot (dat) the (gen) days (gen) you(sg)-will-FIND him/it/same (acc)
Koh:11:1 Koh_11:1_1 Koh_11:1_2 Koh_11:1_3 Koh_11:1_4 Koh_11:1_5 Koh_11:1_6 Koh_11:1_7 Koh_11:1_8 Koh_11:1_9 Koh_11:1_10 Koh_11:1_11 Koh_11:1_12 Koh_11:1_13 Koh_11:1_14 Koh_11:1_15
Koh:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:11:2 δὸς μερίδα τοῖς ἑπτὰ καί γε τοῖς ὀκτώ, ὅτι οὐ γινώσκεις τί ἔσται πονηρὸν ἐπὶ τὴν γῆν.
Koh:11:2 Give a portion to seven, and also to eight; for thou knowest not what evil there shall be upon the earth. (Ecclesiastes 11:2 Brenton)
Koh:11:2 Rozdaj część między siedmiu czy nawet ośmiu, bo nie wiesz, co może się złego przydarzyć na ziemi. (Koh 11:2 BT_4)
Koh:11:2 δὸς μερίδα τοῖς ἑπτὰ καί γε τοῖς ὀκτώ, ὅτι οὐ γινώσκεις τί ἔσται πονηρὸν ἐπὶ τὴν γῆν.
Koh:11:2 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ἑπτά καί γέ ὁ ἡ τό ὀκτώ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πονηρός -ά -όν ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Koh:11:2 By dawać Część Siedem I też, nawet, mianowicie ??? Osiem Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Koh:11:2 do\s meri/da toi=s e(pta\ kai/ ge toi=s o)ktO/, o(/ti ou) ginO/skeis ti/ e)/stai ponEro\n e)pi\ tE\n gE=n.
Koh:11:2 dos merida tois hepta kai ge tois oktO, hoti u ginOskeis ti estai ponEron epi tEn gEn.
Koh:11:2 VO_AAD2S N3D_ASF RA_DPM M C x RA_DPM M C D V1_PAI2S RI_ASN VF_FMI3S A1A_NSN P RA_ASF N1_ASF
Koh:11:2 to give part the seven and also, even, namely ??? the eight because/that οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Koh:11:2 do-GIVE-you(sg)! ??? (acc) the (dat) seven and ??? the (dat) eight because/that not you(sg)-are-KNOW-ing who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-be wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Koh:11:2 Koh_11:2_1 Koh_11:2_2 Koh_11:2_3 Koh_11:2_4 Koh_11:2_5 Koh_11:2_6 Koh_11:2_7 Koh_11:2_8 Koh_11:2_9 Koh_11:2_10 Koh_11:2_11 Koh_11:2_12 Koh_11:2_13 Koh_11:2_14 Koh_11:2_15 Koh_11:2_16 Koh_11:2_17
Koh:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:11:3 ἐὰν πληρωθῶσιν τὰ νέφη ὑετοῦ, ἐπὶ τὴν γῆν ἐκχέουσιν· καὶ ἐὰν πέσῃ ξύλον ἐν τῷ νότῳ καὶ ἐὰν ἐν τῷ βορρᾷ, τόπῳ, οὗ πεσεῖται τὸ ξύλον, ἐκεῖ ἔσται.
Koh:11:3 If the clouds be filled with rain, they pour it out upon the earth: and if a tree fall southward, or if it fall northward, in the place where the tree shall fall, there it shall be. (Ecclesiastes 11:3 Brenton)
Koh:11:3 Gdy chmury napełnią się deszczem, wylewają go na ziemię. A jeśli drzewo upadnie - na południe czy też na północ - na miejscu, gdzie upadnie, tam leży. (Koh 11:3 BT_4)
Koh:11:3 ἐὰν πληρωθῶσιν τὰ νέφη ὑετοῦ, ἐπὶ τὴν γῆν ἐκχέουσιν· καὶ ἐὰν πέσῃ ξύλον ἐν τῷ νότῳ καὶ ἐὰν ἐν τῷ βορρᾷ, τόπῳ, οὗ πεσεῖται τὸ ξύλον, ἐκεῖ ἔσται.
Koh:11:3 ἐάν (εἰ ἄν) πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) ὑετός, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) καί ἐάν (εἰ ἄν) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ξύλον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ καί ἐάν (εἰ ἄν) ἐν ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ἐκεῖ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Koh:11:3 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By napełniać pełność, spełniać Chmura Deszcz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By wylewać się I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na południe I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na północ Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Tam By być
Koh:11:3 e)a\n plErOTO=sin ta\ ne/fE u(etou=, e)pi\ tE\n gE=n e)kCHe/ousin· kai\ e)a\n pe/sE| Xu/lon e)n tO=| no/tO| kai\ e)a\n e)n tO=| borra=|, to/pO|, ou(= pesei=tai to\ Xu/lon, e)kei= e)/stai.
Koh:11:3 ean plErOTOsin ta nefE hyetu, epi tEn gEn ekCHeusin· kai ean pesE Xylon en tO notO kai ean en tO borra, topO, hu peseitai to Xylon, ekei estai.
Koh:11:3 C VC_APS3P RA_NPN N3E_NPN N2_GSM P RA_ASF N1_ASF V2_PAI3P C C VA_AAS3S N2N_NSN P RA_DSM N2_DSM C C P RA_DSM N1T_DSM N2_DSM RR_GSM VF_FMI3S RA_NSN N2N_NSN D VF_FMI3S
Koh:11:3 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to fill fill, fulfill the cloud rain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to pour out and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the south and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the north place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. there to be
Koh:11:3 if-ever they-should-be-FILL-ed the (nom|acc) clouds (nom|acc|voc) rain (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) they-are-POUR-ing-OUT, they-will-POUR-OUT, while POUR-ing-OUT (dat), going-to-POUR (fut ptcp) (dat) and if-ever you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed tree/wooden thing (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) south (dat) and if-ever in/among/by (+dat) the (dat) north (dat) place (dat) where; who/whom/which (gen) he/she/it-will-be-FALL-ed the (nom|acc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) there he/she/it-will-be
Koh:11:3 Koh_11:3_1 Koh_11:3_2 Koh_11:3_3 Koh_11:3_4 Koh_11:3_5 Koh_11:3_6 Koh_11:3_7 Koh_11:3_8 Koh_11:3_9 Koh_11:3_10 Koh_11:3_11 Koh_11:3_12 Koh_11:3_13 Koh_11:3_14 Koh_11:3_15 Koh_11:3_16 Koh_11:3_17 Koh_11:3_18 Koh_11:3_19 Koh_11:3_20 Koh_11:3_21 Koh_11:3_22 Koh_11:3_23 Koh_11:3_24 Koh_11:3_25 Koh_11:3_26 Koh_11:3_27 Koh_11:3_28
Koh:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:11:4 τηρῶν ἄνεμον οὐ σπερεῖ, καὶ βλέπων ἐν ταῖς νεφέλαις οὐ θερίσει,
Koh:11:4 He that observes the wind sows not; and he that looks at the clouds will not reap. (Ecclesiastes 11:4 Brenton)
Koh:11:4 Kto baczy na wiatr, nie będzie siał, a kto ma chmury patrzy, nie będzie zbierał. (Koh 11:4 BT_4)
Koh:11:4 τηρῶν ἄνεμον οὐ σπερεῖ, καὶ βλέπων ἐν ταῖς νεφέλαις οὐ θερίσει,
Koh:11:4 τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) ἄνεμος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) καί βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-)
Koh:11:4 By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Wiatr ??? Przed przydechem mocnym By siać I też, nawet, mianowicie By widzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chmura ??? Przed przydechem mocnym By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić
Koh:11:4 tErO=n a)/nemon ou) sperei=, kai\ ble/pOn e)n tai=s nefe/lais ou) Teri/sei,
Koh:11:4 tErOn anemon u sperei, kai blepOn en tais nefelais u Terisei,
Koh:11:4 V2_PAPNSM N2_ASM D VF2_FAI3S C V1_PAPNSM P RA_DPF N1_DPF D VF_FAI3S
Koh:11:4 to keep abide by, observe, keep watch over wind οὐχ before rough breathing to sow and also, even, namely to see in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cloud οὐχ before rough breathing to harvest crop, mow, reap, scythe
Koh:11:4 while KEEP-ing (nom) wind (acc) not he/she/it-will-SOW, you(sg)-will-be-SOW-ed (classical) and while SEE-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) clouds (dat) not he/she/it-will-HARVEST, you(sg)-will-be-HARVEST-ed (classical)
Koh:11:4 Koh_11:4_1 Koh_11:4_2 Koh_11:4_3 Koh_11:4_4 Koh_11:4_5 Koh_11:4_6 Koh_11:4_7 Koh_11:4_8 Koh_11:4_9 Koh_11:4_10 Koh_11:4_11
Koh:11:4 x x x x x x x x x x x
Koh:11:5 ἐν οἷς οὐκ ἔστιν γινώσκων τίς ἡ ὁδὸς τοῦ πνεύματος. ὡς ὀστᾶ ἐν γαστρὶ τῆς κυοφορούσης, οὕτως οὐ γνώσῃ τὰ ποιήματα τοῦ θεοῦ, ὅσα ποιήσει σὺν τὰ πάντα.
Koh:11:5 Among whom none knows what is the way of the wind: as the bones are hid in the womb of a pregnant woman, so thou shalt not know the works of God, even all things whatsoever he shall do. (Ecclesiastes 11:5 Brenton)
Koh:11:5 Jak nie wiesz, którą drogą duch wstępuje w kości, co są w łonie brzemiennej, tak też nie możesz poznać działania Boga, który sprawuje wszystko. (Koh 11:5 BT_4)
Koh:11:5 ἐν οἷς οὐκ ἔστιν γινώσκων τίς ὁδὸς τοῦ πνεύματος. ὡς ὀστᾶ ἐν γαστρὶ τῆς κυοφορούσης, οὕτως οὐ γνώσῃ τὰ ποιήματα τοῦ θεοῦ, ὅσα ποιήσει σὺν τὰ πάντα.
Koh:11:5 ἐν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὡς ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὁ ἡ τό   οὕτως/οὕτω οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅσος -η -ον ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύν ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Koh:11:5 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Drogi {Sposobu}/droga Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Jak/jak Kość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Praca Bóg  Tyleż/wiele jak Robienie/robienie; by czynić/rób Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Koh:11:5 e)n oi(=s ou)k e)/stin ginO/skOn ti/s E( o(do\s tou= pneu/matos. O(s o)sta= e)n gastri\ tE=s kuoforou/sEs, ou(/tOs ou) gnO/sE| ta\ poiE/mata tou= Teou=, o(/sa poiE/sei su\n ta\ pa/nta.
Koh:11:5 en hois uk estin ginOskOn tis hE hodos tu pneumatos. hOs osta en gastri tEs kyoforusEs, hutOs u gnOsE ta poiEmata tu Teu, hosa poiEsei syn ta panta.
Koh:11:5 P RR_DPM D V9_PAI3S V1_PAPNSM RI_NSF RA_NSF N2_NSF RA_GSN N3M_GSN C N2N_NPN P N3_DSF RA_GSF V2_PAPGSF D D VF_FMI2S RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM A1_APN VF_FAI3S P RA_APN A3_APN
Koh:11:5 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which οὐχ before rough breathing to be to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the way/road the spirit breath, spiritual utterance, wind as/like bone in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly the ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the work the god [see theology] as much/many as doing/making; to do/make together with/including (+dat) the every all, each, every, the whole of
Koh:11:5 in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) not he/she/it-is while KNOW-ing (nom) who/what/why (nom) the (nom) way/road (nom) the (gen) spirit (gen) as/like bones (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) belly (dat) the (gen)   thusly/like this not you(sg)-will-be-KNOW-ed the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) as much/many as (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) together with/including (+dat) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc)
Koh:11:5 Koh_11:5_1 Koh_11:5_2 Koh_11:5_3 Koh_11:5_4 Koh_11:5_5 Koh_11:5_6 Koh_11:5_7 Koh_11:5_8 Koh_11:5_9 Koh_11:5_10 Koh_11:5_11 Koh_11:5_12 Koh_11:5_13 Koh_11:5_14 Koh_11:5_15 Koh_11:5_16 Koh_11:5_17 Koh_11:5_18 Koh_11:5_19 Koh_11:5_20 Koh_11:5_21 Koh_11:5_22 Koh_11:5_23 Koh_11:5_24 Koh_11:5_25 Koh_11:5_26 Koh_11:5_27 Koh_11:5_28
Koh:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:11:6 ἐν πρωίᾳ σπεῖρον τὸ σπέρμα σου, καὶ εἰς ἑσπέραν μὴ ἀφέτω ἡ χείρ σου, ὅτι οὐ γινώσκεις ποῖον στοιχήσει, ἢ τοῦτο ἢ τοῦτο, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀγαθά.
Koh:11:6 In the morning sow thy seed, and in the evening let not thine hand be slack: for thou knowest not what sort shall prosper, whether this or that, or whether both shall be good alike. (Ecclesiastes 11:6 Brenton)
Koh:11:6 Rano siej swoje ziarno i do wieczora nie pozwól spocząć swej ręce, bo nie wiesz, czy wzejdzie jedno czy drugie, czy też są jednakowo dobre. (Koh 11:6 BT_4)
Koh:11:6 ἐν πρωίᾳ σπεῖρον τὸ σπέρμα σου, καὶ εἰς ἑσπέραν μὴ ἀφέτω χείρ σου, ὅτι οὐ γινώσκεις ποῖον στοιχήσει, τοῦτο τοῦτο, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀγαθά.
Koh:11:6 ἐν πρωΐα, -ας, ἡ σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰς[1] ἑσπέρα, -ας, ἡ μή ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ποῖος -α -ον στοιχέω (στοιχ(ε)-, στοιχη·σ-, -, -, -, -) ἤ[1] οὗτος αὕτη τοῦτο ἤ[1] οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐάν (εἰ ἄν) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Koh:11:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ranek By siać Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Wieczór Nie By pozwalać iść z Ręka Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Jaki rodzaj By stosować się [żyj przez reguły {panowania}] Albo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Albo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dwa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Koh:11:6 e)n prOi/a| spei=ron to\ spe/rma sou, kai\ ei)s e(spe/ran mE\ a)fe/tO E( CHei/r sou, o(/ti ou) ginO/skeis poi=on stoiCHE/sei, E)\ tou=to E)\ tou=to, kai\ e)a\n ta\ du/o e)pi\ to\ au)to\ a)gaTa/.
Koh:11:6 en prOia speiron to sperma su, kai eis hesperan mE afetO hE CHeir su, hoti u ginOskeis poion stoiCHEsei, E tuto E tuto, kai ean ta dyo epi to auto agaTa.
Koh:11:6 P N1A_DSF VA_AAD2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C P N1A_ASF D V7_PAD3S RA_NSF N3_NSF RP_GS C D V1_PAI2S A1A_ASN VF_FAI3S C RD_NSN C RD_NSN C C RA_NPN M P RA_NSN RD_NSN A1_NPN
Koh:11:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among morning to sow the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) and also, even, namely into (+acc) evening not to let go of the hand you; your/yours(sg) because/that οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. what kind to conform [live by the rules] or this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] or this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] the two upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same good inherently good, i.e. God-wrought.
Koh:11:6 in/among/by (+dat) morning (dat) do-SOW-you(sg)!, while SOW-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and into (+acc) evening (acc) not let-him/her/it-LET-GO-OF! the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that not you(sg)-are-KNOW-ing what kind (acc, nom|acc) he/she/it-will-CONFORM, you(sg)-will-be-CONFORM-ed (classical) or this (nom|acc) or this (nom|acc) and if-ever the (nom|acc) two (nom, acc, gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc)
Koh:11:6 Koh_11:6_1 Koh_11:6_2 Koh_11:6_3 Koh_11:6_4 Koh_11:6_5 Koh_11:6_6 Koh_11:6_7 Koh_11:6_8 Koh_11:6_9 Koh_11:6_10 Koh_11:6_11 Koh_11:6_12 Koh_11:6_13 Koh_11:6_14 Koh_11:6_15 Koh_11:6_16 Koh_11:6_17 Koh_11:6_18 Koh_11:6_19 Koh_11:6_20 Koh_11:6_21 Koh_11:6_22 Koh_11:6_23 Koh_11:6_24 Koh_11:6_25 Koh_11:6_26 Koh_11:6_27 Koh_11:6_28 Koh_11:6_29 Koh_11:6_30 Koh_11:6_31
Koh:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:11:7 καὶ γλυκὺ τὸ φῶς καὶ ἀγαθὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ βλέπειν σὺν τὸν ἥλιον·
Koh:11:7 Moreover the light is sweet, and it is good for the eyes to see the sun. (Ecclesiastes 11:7 Brenton)
Koh:11:7 Przyjemne jest światło i miło oczom widzieć słońce. (Koh 11:7 BT_4)
Koh:11:7 καὶ γλυκὺ τὸ φῶς καὶ ἀγαθὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ βλέπειν σὺν τὸν ἥλιον·
Koh:11:7 καί γλυκύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) σύν ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ
Koh:11:7 I też, nawet, mianowicie Słodki [zobacz glukozę] Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Oko By widzieć Razem z/włączając (+dat) Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Koh:11:7 kai\ gluku\ to\ fO=s kai\ a)gaTo\n toi=s o)fTalmoi=s tou= ble/pein su\n to\n E(/lion·
Koh:11:7 kai glyky to fOs kai agaTon tois ofTalmois tu blepein syn ton hElion·
Koh:11:7 C A3U_NSN RA_NSN N3T_NSN C A1_NSN RA_DPM N2_DPM RA_GSN V1_PAN P RA_ASM N2_ASM
Koh:11:7 and also, even, namely sweet [see glucose] the light and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. the eye the to see together with/including (+dat) the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Koh:11:7 and sweet ([Adj] nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) light (nom|acc|voc) and good ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) eyes (dat) the (gen) to-be-SEE-ing together with/including (+dat) the (acc) sun (acc)
Koh:11:7 Koh_11:7_1 Koh_11:7_2 Koh_11:7_3 Koh_11:7_4 Koh_11:7_5 Koh_11:7_6 Koh_11:7_7 Koh_11:7_8 Koh_11:7_9 Koh_11:7_10 Koh_11:7_11 Koh_11:7_12 Koh_11:7_13
Koh:11:7 x x x x x x x x x x x x x
Koh:11:8 ὅτι καὶ ἐὰν ἔτη πολλὰ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἐν πᾶσιν αὐτοῖς εὐφρανθήσεται καὶ μνησθήσεται τὰς ἡμέρας τοῦ σκότους, ὅτι πολλαὶ ἔσονται· πᾶν τὸ ἐρχόμενον ματαιότης.
Koh:11:8 For even if a man should live many years, and rejoice in them all; yet let him remember the days of darkness; for they shall be many. All that comes is vanity. (Ecclesiastes 11:8 Brenton)
Koh:11:8 Tak więc jeżeli człowiek wiele lat żyje, ze wszystkich niech się cieszy i niech pomni na dni ciemności, bo będzie ich wiele. Wszystko, co ma nastąpić, to marność. (Koh 11:8 BT_4)
Koh:11:8 ὅτι καὶ ἐὰν ἔτη πολλὰ ζήσεται ἄνθρωπος, ἐν πᾶσιν αὐτοῖς εὐφρανθήσεται καὶ μνησθήσεται τὰς ἡμέρας τοῦ σκότους, ὅτι πολλαὶ ἔσονται· πᾶν τὸ ἐρχόμενον ματαιότης.
Koh:11:8 ὅτι καί ἐάν (εἰ ἄν) ἔτο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Koh:11:8 Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Rok Dużo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Dzień Ciemności ciemność, ciemność Ponieważ/tamto Dużo By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przychodzić ???
Koh:11:8 o(/ti kai\ e)a\n e)/tE polla\ DZE/setai o( a)/nTrOpos, e)n pa=sin au)toi=s eu)franTE/setai kai\ mnEsTE/setai ta\s E(me/ras tou= sko/tous, o(/ti pollai\ e)/sontai· pa=n to\ e)rCHo/menon mataio/tEs.
Koh:11:8 hoti kai ean etE polla DZEsetai ho anTrOpos, en pasin autois eufranTEsetai kai mnEsTEsetai tas hEmeras tu skotus, hoti pollai esontai· pan to erCHomenon mataiotEs.
Koh:11:8 C C C N3E_APN A1_APN VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM P A3_DPM RD_DPM VC_FPI3S C VS_FPI3S RA_APF N1A_APF RA_GSN N3E_GSN C A1_NPF VF_FMI3P A3_NSN RA_NSN V1_PMPNSN N3T_NSF
Koh:11:8 because/that and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] year much to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of he/she/it/same to celebrate/be merry and also, even, namely to remember/become mindful of the day the darkness gloom, darkness because/that much to be every all, each, every, the whole of the to come ???
Koh:11:8 because/that and if-ever years (nom|acc|voc) many (nom|acc) he/she/it-will-be-EXISTS-ed the (nom) human (nom) in/among/by (+dat) all (dat) them/same (dat) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and he/she/it-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) darkness (gen) because/that many (nom) they-will-be every (nom|acc|voc) the (nom|acc) while being-COME-ed (acc, nom|acc|voc) ??? (nom|voc)
Koh:11:8 Koh_11:8_1 Koh_11:8_2 Koh_11:8_3 Koh_11:8_4 Koh_11:8_5 Koh_11:8_6 Koh_11:8_7 Koh_11:8_8 Koh_11:8_9 Koh_11:8_10 Koh_11:8_11 Koh_11:8_12 Koh_11:8_13 Koh_11:8_14 Koh_11:8_15 Koh_11:8_16 Koh_11:8_17 Koh_11:8_18 Koh_11:8_19 Koh_11:8_20 Koh_11:8_21 Koh_11:8_22 Koh_11:8_23 Koh_11:8_24 Koh_11:8_25
Koh:11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:11:9 Εὐφραίνου, νεανίσκε, ἐν νεότητί σου, καὶ ἀγαθυνάτω σε ἡ καρδία σου ἐν ἡμέραις νεότητός σου, καὶ περιπάτει ἐν ὁδοῖς καρδίας σου καὶ ἐν ὁράσει ὀφθαλμῶν σου καὶ γνῶθι ὅτι ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἄξει σε ὁ θεὸς ἐν κρίσει.
Koh:11:9 Rejoice, O young man, in thy youth; and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thy heart blameless, but not in the sight of thine eyes: yet know that for all these things God will bring thee into judgment. (Ecclesiastes 11:9 Brenton)
Koh:11:9 Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg! (Koh 11:9 BT_4)
Koh:11:9 Εὐφραίνου, νεανίσκε, ἐν νεότητί σου, καὶ ἀγαθυνάτω σε καρδία σου ἐν ἡμέραις νεότητός σου, καὶ περιπάτει ἐν ὁδοῖς καρδίας σου καὶ ἐν ὁράσει ὀφθαλμῶν σου καὶ γνῶθι ὅτι ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἄξει σε θεὸς ἐν κρίσει.
Koh:11:9 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἐν νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀγαθύνω [LXX] (αγαθυν-, -, αγαθυν·[σ]-, -, -, αγαθυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὅρασις, -εως, ἡ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν κρίσις, -εως, ἡ
Koh:11:9 By celebrować/bądź wesoły Młody człowiek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młodzież [zobacz neofitę] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Młodzież [zobacz neofitę] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By chodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Koh:11:9 *eu)frai/nou, neani/ske, e)n neo/tEti/ sou, kai\ a)gaTuna/tO se E( kardi/a sou e)n E(me/rais neo/tEto/s sou, kai\ peripa/tei e)n o(doi=s kardi/as sou kai\ e)n o(ra/sei o)fTalmO=n sou kai\ gnO=Ti o(/ti e)pi\ pa=si tou/tois a)/Xei se o( Teo\s e)n kri/sei.
Koh:11:9 eufrainu, neaniske, en neotEti su, kai agaTynatO se hE kardia su en hEmerais neotEtos su, kai peripatei en hodois kardias su kai en horasei ofTalmOn su kai gnOTi hoti epi pasi tutois aXei se ho Teos en krisei.
Koh:11:9 V1_PMD2S N2_VSM P N3T_DSF RP_GS C VA_AAD3S RP_AS RA_NSF N1A_NSF RP_GS P N1A_DPF N3T_GSF RP_GS C V2_PAD2S P N2_DPF N1A_GSF RP_GS C P N3I_DSF N2_GPM RP_GS C VZ_AAD2S C P A3_DPM RD_DPM VF_FAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM P N3I_DSF
Koh:11:9 to celebrate/be merry young man in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among youth [see neophyte] you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day youth [see neophyte] you; your/yours(sg) and also, even, namely to walk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision eye you; your/yours(sg) and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lead you; your/yours(sg) the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Koh:11:9 be-you(sg)-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(sg)-were-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY young man (voc) in/among/by (+dat) youth (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and let-him/her/it-???! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) days (dat) youth (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-is-WALK-ing, you(sg)-are-being-WALK-ed (classical), be-you(sg)-WALK-ing! in/among/by (+dat) ways/roads (dat) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) vision (dat) eyes (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-KNOW-you(sg)! because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) these (dat) he/she/it-will-LEAD, you(sg)-will-be-LEAD-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) judgment (dat)
Koh:11:9 Koh_11:9_1 Koh_11:9_2 Koh_11:9_3 Koh_11:9_4 Koh_11:9_5 Koh_11:9_6 Koh_11:9_7 Koh_11:9_8 Koh_11:9_9 Koh_11:9_10 Koh_11:9_11 Koh_11:9_12 Koh_11:9_13 Koh_11:9_14 Koh_11:9_15 Koh_11:9_16 Koh_11:9_17 Koh_11:9_18 Koh_11:9_19 Koh_11:9_20 Koh_11:9_21 Koh_11:9_22 Koh_11:9_23 Koh_11:9_24 Koh_11:9_25 Koh_11:9_26 Koh_11:9_27 Koh_11:9_28 Koh_11:9_29 Koh_11:9_30 Koh_11:9_31 Koh_11:9_32 Koh_11:9_33 Koh_11:9_34 Koh_11:9_35 Koh_11:9_36 Koh_11:9_37 Koh_11:9_38
Koh:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:11:10 καὶ ἀπόστησον θυμὸν ἀπὸ καρδίας σου καὶ παράγαγε πονηρίαν ἀπὸ σαρκός σου, ὅτι ἡ νεότης καὶ ἡ ἄνοια ματαιότης.
Koh:11:10 Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh: for youth and folly are vanity. (Ecclesiastes 11:10 Brenton)
Koh:11:10 Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. (Koh 11:10 BT_4)
Koh:11:10 καὶ ἀπόστησον θυμὸν ἀπὸ καρδίας σου καὶ παράγαγε πονηρίαν ἀπὸ σαρκός σου, ὅτι νεότης καὶ ἄνοια ματαιότης.
Koh:11:10 καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἀπό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί παρ·άγω (παρ+αγ-, -, 2nd παρ+αγαγ-, -, -, παρ+αχ·θ-) πονηρία, -ας, ἡ ἀπό σάρξ, -αρκός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ὁ ἡ τό νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί ὁ ἡ τό ἄ·νοια, -ας, ἡ ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Koh:11:10 I też, nawet, mianowicie By uwalniać Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mijać być wpływany, przekonywany, odchodź, pochodź, generuj, płódź potomstwo, produkuj Bezeceństwo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ciało {Mięso} Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Młodzież [zobacz neofitę] I też, nawet, mianowicie Głupota ???
Koh:11:10 kai\ a)po/stEson Tumo\n a)po\ kardi/as sou kai\ para/gage ponEri/an a)po\ sarko/s sou, o(/ti E( neo/tEs kai\ E( a)/noia mataio/tEs.
Koh:11:10 kai apostEson Tymon apo kardias su kai paragage ponErian apo sarkos su, hoti hE neotEs kai hE anoia mataiotEs.
Koh:11:10 C VA_AAD2S N2_ASM P N1A_GSF RP_GS C VB_AAD2S N1A_ASF P N3K_GSF RP_GS C RA_NSF N3T_NSF C RA_NSF N1A_NSF N3T_NSF
Koh:11:10 and also, even, namely to disengage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely to pass by to be influenced, persuaded, go away, derive, generate, procreate, produce wickedness from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing flesh you; your/yours(sg) because/that the youth [see neophyte] and also, even, namely the folly ???
Koh:11:10 and do-DISENGAGE-you(sg)!, going-to-DISENGAGE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) wrath (acc) away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-PASS BY-you(sg)! wickedness (acc) away from (+gen) flesh (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that the (nom) youth (nom|voc) and the (nom) folly (nom|voc) ??? (nom|voc)
Koh:11:10 Koh_11:10_1 Koh_11:10_2 Koh_11:10_3 Koh_11:10_4 Koh_11:10_5 Koh_11:10_6 Koh_11:10_7 Koh_11:10_8 Koh_11:10_9 Koh_11:10_10 Koh_11:10_11 Koh_11:10_12 Koh_11:10_13 Koh_11:10_14 Koh_11:10_15 Koh_11:10_16 Koh_11:10_17 Koh_11:10_18 Koh_11:10_19
Koh:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x