Koh:12:1 καὶ μνήσθητι τοῦ κτίσαντός σε ἐν ἡμέραις νεότητός σου, ἕως ὅτου μὴ ἔλθωσιν ἡμέραι τῆς κακίας καὶ φθάσωσιν ἔτη, ἐν οἷς ἐρεῖς Οὐκ ἔστιν μοι ἐν αὐτοῖς θέλημα·
Koh:12:1 And remember thy Creator in the days of thy youth, before the days of evil come, and the years overtake thee in which thou shalt say, I have no pleasure in them. (Ecclesiastes 12:1 Brenton)
Koh:12:1 Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: «Nie mam w nich upodobania»; (Koh 12:1 BT_4)
Koh:12:1 καὶ μνήσθητι τοῦ κτίσαντός σε ἐν ἡμέραις νεότητός σου, ἕως ὅτου μὴ ἔλθωσιν ἡμέραι τῆς κακίας καὶ φθάσωσιν ἔτη, ἐν οἷς ἐρεῖς Οὐκ ἔστιν μοι ἐν αὐτοῖς θέλημα·
Koh:12:1 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] μή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ καί φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὅς ἥ ὅ ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν αὐτός αὐτή αὐτό θέλημα[τ], -ατος, τό
Koh:12:1 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Młodzież [zobacz neofitę] Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Nie By przychodzić Dzień Źle źle, złośliwość I też, nawet, mianowicie By iść przodem przybywać po pierwsze Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Konflikt; by mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz
Koh:12:1 kai\ mnE/sTEti tou= kti/santo/s se e)n E(me/rais neo/tEto/s sou, e(/Os o(/tou mE\ e)/lTOsin E(me/rai tE=s kaki/as kai\ fTa/sOsin e)/tE, e)n oi(=s e)rei=s *ou)k e)/stin moi e)n au)toi=s Te/lEma·
Koh:12:1 kai mnEsTEti tu ktisantos se en hEmerais neotEtos su, heOs hotu mE elTOsin hEmerai tEs kakias kai fTasOsin etE, en hois ereis uk estin moi en autois TelEma·
Koh:12:1 C VS_APD2S RA_GSM VA_AAPGSM RP_AS P N1A_DPF N3T_GSF RP_GS D RX_GSN D VB_AAS3P N1A_NPF RA_GSF N1A_GSF C VA_AAS3P N3E_NPN P RR_DPM VF2_FAI2S D V9_PAI3S RP_DS P RD_DPM N3M_NSN
Koh:12:1 and also, even, namely to remember/become mindful of the to create I create, form, shape, make, always of God. you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day youth [see neophyte] you; your/yours(sg) until; dawn who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] not to come day the evil evil, malice and also, even, namely to precede to arrive first year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which strife; to say/tell οὐχ before rough breathing to be I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same will desire, will, wish
Koh:12:1 and be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! the (gen) upon CREATE-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) days (dat) youth (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who-/whom-/whichever (gen) not they-should-COME days (nom|voc) the (gen) evil (gen), wickedness (acc) and they-should-PRECEDE years (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL not he/she/it-is me (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat) will (nom|acc|voc)
Koh:12:1 Koh_12:1_1 Koh_12:1_2 Koh_12:1_3 Koh_12:1_4 Koh_12:1_5 Koh_12:1_6 Koh_12:1_7 Koh_12:1_8 Koh_12:1_9 Koh_12:1_10 Koh_12:1_11 Koh_12:1_12 Koh_12:1_13 Koh_12:1_14 Koh_12:1_15 Koh_12:1_16 Koh_12:1_17 Koh_12:1_18 Koh_12:1_19 Koh_12:1_20 Koh_12:1_21 Koh_12:1_22 Koh_12:1_23 Koh_12:1_24 Koh_12:1_25 Koh_12:1_26 Koh_12:1_27 Koh_12:1_28
Koh:12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:12:2 ἕως οὗ μὴ σκοτισθῇ ὁ ἥλιος καὶ τὸ φῶς καὶ ἡ σελήνη καὶ οἱ ἀστέρες, καὶ ἐπιστρέψωσιν τὰ νέφη ὀπίσω τοῦ ὑετοῦ·
Koh:12:2 While the sun and light are not darkened, nor the moon and the stars; nor the clouds return after the rain: (Ecclesiastes 12:2 Brenton)
Koh:12:2 zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu; (Koh 12:2 BT_4)
Koh:12:2 ἕως οὗ μὴ σκοτισθῇ ἥλιος καὶ τὸ φῶς καὶ σελήνη καὶ οἱ ἀστέρες, καὶ ἐπιστρέψωσιν τὰ νέφη ὀπίσω τοῦ ὑετοῦ·
Koh:12:2 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ μή σκοτίζω (-, -, -, -, εσκοτισ-, σκοτισ·θ-) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) ὀπίσω ὁ ἡ τό ὑετός, -ου, ὁ
Koh:12:2 Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Nie By zaciemniać zaciemniaj się, dostawaj ciemność, mgiełkę, posępniej, Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie Księżyc I też, nawet, mianowicie Gwiezdny I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Chmura Z tyłu w tył, z tyłu, potem Deszcz
Koh:12:2 e(/Os ou(= mE\ skotisTE=| o( E(/lios kai\ to\ fO=s kai\ E( selE/nE kai\ oi( a)ste/res, kai\ e)pistre/PSOsin ta\ ne/fE o)pi/sO tou= u(etou=·
Koh:12:2 heOs hu mE skotisTE ho hElios kai to fOs kai hE selEnE kai hoi asteres, kai epistrePSOsin ta nefE opisO tu hyetu·
Koh:12:2 D RR_GSM D VC_APS3S RA_NSM N2_NSM C RA_NSN N3T_NSN C RA_NSF N1_NSF C RA_NPM N3_NPM C VA_AAS3P RA_NPN N3E_NPN D RA_GSM N2_GSM
Koh:12:2 until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which not to obscure darken, get dark, haze, lour, the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely the light and also, even, namely the moon and also, even, namely the star and also, even, namely to turn around the cloud behind back, behind, after the rain
Koh:12:2 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-should-be-OBSCURE-ed the (nom) sun (nom) and the (nom|acc) light (nom|acc|voc) and the (nom) moon (nom|voc) and the (nom) stars (nom|voc) and they-should-TURN-AROUND the (nom|acc) clouds (nom|acc|voc) behind the (gen) rain (gen)
Koh:12:2 Koh_12:2_1 Koh_12:2_2 Koh_12:2_3 Koh_12:2_4 Koh_12:2_5 Koh_12:2_6 Koh_12:2_7 Koh_12:2_8 Koh_12:2_9 Koh_12:2_10 Koh_12:2_11 Koh_12:2_12 Koh_12:2_13 Koh_12:2_14 Koh_12:2_15 Koh_12:2_16 Koh_12:2_17 Koh_12:2_18 Koh_12:2_19 Koh_12:2_20 Koh_12:2_21 Koh_12:2_22
Koh:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:12:3 ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἐὰν σαλευθῶσιν φύλακες τῆς οἰκίας καὶ διαστραφῶσιν ἄνδρες τῆς δυνάμεως, καὶ ἤργησαν αἱ ἀλήθουσαι, ὅτι ὠλιγώθησαν, καὶ σκοτάσουσιν αἱ βλέπουσαι ἐν ταῖς ὀπαῖς·
Koh:12:3 in the day wherein the keepers of the house shall tremble, and the mighty men shall become bent, and the grinding women cease because they have become few, and the women looking out at the windows be dark; (Ecclesiastes 12:3 Brenton)
Koh:12:3 w czasie, gdy trząść się będą stróże domu, i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach; (Koh 12:3 BT_4)
Koh:12:3 ἐν ἡμέρᾳ, ἐὰν σαλευθῶσιν φύλακες τῆς οἰκίας καὶ διαστραφῶσιν ἄνδρες τῆς δυνάμεως, καὶ ἤργησαν αἱ ἀλήθουσαι, ὅτι ὠλιγώθησαν, καὶ σκοτάσουσιν αἱ βλέπουσαι ἐν ταῖς ὀπαῖς·
Koh:12:3 ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) φύλαξ, -ακος, ὁ ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί ἀργέω (αργ(ε)-, -, αργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀλήθω (αληθ-, -, -, -, -, -) ὅτι   καί σκοτάζω [LXX] (-, σκοτα·σ-, σκοτα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὀπή, -ῆς, ἡ
Koh:12:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By trząść się (drżenie) Zabezpieczaj się Dom I też, nawet, mianowicie Do ??? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolność I też, nawet, mianowicie By opuszczać się By mleć się Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie Do ??? By widzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Otwarcie
Koh:12:3 e)n E(me/ra|, E(=| e)a\n saleuTO=sin fu/lakes tE=s oi)ki/as kai\ diastrafO=sin a)/ndres tE=s duna/meOs, kai\ E)/rgEsan ai( a)lE/Tousai, o(/ti O)ligO/TEsan, kai\ skota/sousin ai( ble/pousai e)n tai=s o)pai=s·
Koh:12:3 en hEmera, hE ean saleuTOsin fylakes tEs oikias kai diastrafOsin andres tEs dynameOs, kai ErgEsan hai alETusai, hoti OligOTEsan, kai skotasusin hai blepusai en tais opais·
Koh:12:3 P N1A_DSF RR_DSF C VC_APS3P N3K_NPM RA_GSF N1A_GSF C VD_APS3P N3_NPM RA_GSF N3I_GSF C VAI_AAI3P RA_NPF V1_PAPNPF C VCI_API3P C VF_FAI3P RA_NPF V1_PAPNPF P RA_DPF N1_DPF
Koh:12:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to shake (tremor) guard the house and also, even, namely to ??? man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ability and also, even, namely to slack off the to grind because/that ć and also, even, namely to ??? the to see in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the opening
Koh:12:3 in/among/by (+dat) day (dat) who/whom/which (dat) if-ever they-should-be-SHAKE-ed guards (nom|voc) the (gen) house (gen), houses (acc) and they-should-be-???-ed men, husbands (nom|voc) the (gen) ability (gen) and they-SLACK OFF-ed the (nom) while GRIND-ing (nom|voc) because/that   and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) the (nom) while SEE-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) openings (dat)
Koh:12:3 Koh_12:3_1 Koh_12:3_2 Koh_12:3_3 Koh_12:3_4 Koh_12:3_5 Koh_12:3_6 Koh_12:3_7 Koh_12:3_8 Koh_12:3_9 Koh_12:3_10 Koh_12:3_11 Koh_12:3_12 Koh_12:3_13 Koh_12:3_14 Koh_12:3_15 Koh_12:3_16 Koh_12:3_17 Koh_12:3_18 Koh_12:3_19 Koh_12:3_20 Koh_12:3_21 Koh_12:3_22 Koh_12:3_23 Koh_12:3_24 Koh_12:3_25 Koh_12:3_26
Koh:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:12:4 καὶ κλείσουσιν θύρας ἐν ἀγορᾷ ἐν ἀσθενείᾳ φωνῆς τῆς ἀληθούσης, καὶ ἀναστήσεται εἰς φωνὴν τοῦ στρουθίου, καὶ ταπεινωθήσονται πᾶσαι αἱ θυγατέρες τοῦ ᾄσματος·
Koh:12:4 and they shall shut the doors in the market-place, because of the weakness of the voice of her that grinds at the mill; and he shall rise up at the voice of the sparrow, and all the daughters of song shall be brought low; (Ecclesiastes 12:4 Brenton)
Koh:12:4 i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną; (Koh 12:4 BT_4)
Koh:12:4 καὶ κλείσουσιν θύρας ἐν ἀγορᾷ ἐν ἀσθενείᾳ φωνῆς τῆς ἀληθούσης, καὶ ἀναστήσεται εἰς φωνὴν τοῦ στρουθίου, καὶ ταπεινωθήσονται πᾶσαι αἱ θυγατέρες τοῦ ᾄσματος·
Koh:12:4 καί κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) θύρα, -ας, ἡ ἐν ἀγορά, -ᾶς, ἡ; ἀγοράζω (αγοραζ-, αγορ(α)·[σ]-/αγορα·σ-, αγορα·σ-, -, ηγορασ-, αγορασ·θ-) ἐν ἀ·σθένεια, -ας, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀλήθω (αληθ-, -, -, -, -, -) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) εἰς[1] φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό στρουθίον, -ου, τό καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό  
Koh:12:4 I też, nawet, mianowicie By zamykać się Drzwi brama W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rynek; by kupować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słabości/słabość Dźwięku/głos płacze By mleć się I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Do (+przyspieszenie) Dźwięku/głos płacze Wróbel I też, nawet, mianowicie Do niżej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Córka
Koh:12:4 kai\ klei/sousin Tu/ras e)n a)gora=| e)n a)sTenei/a| fOnE=s tE=s a)lETou/sEs, kai\ a)nastE/setai ei)s fOnE\n tou= strouTi/ou, kai\ tapeinOTE/sontai pa=sai ai( Tugate/res tou= a)/|smatos·
Koh:12:4 kai kleisusin Tyras en agora en asTeneia fOnEs tEs alETusEs, kai anastEsetai eis fOnEn tu struTiu, kai tapeinOTEsontai pasai hai Tygateres tu asmatos·
Koh:12:4 C VF_FAI3P N1A_GSF P N1A_DSF P N1A_DSF N1_GSF RA_GSF V1_PAPGSF C VF_FMI3S P N1_ASF RA_GSM N2N_GSN C VC_FPI3P A1S_NPF RA_NPF N3_NPF RA_GSN N3M_GSN
Koh:12:4 and also, even, namely to shut door gate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among market; to buy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among weakness/infirmity sound/voice cries the to grind and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect into (+acc) sound/voice cries the sparrow and also, even, namely to lower every all, each, every, the whole of; to sprinkle the daughter the ć
Koh:12:4 and they-will-SHUT, going-to-SHUT (fut ptcp) (dat) door (gen), doors (acc) in/among/by (+dat) market (dat); he/she/it-will-BUY, you(sg)-will-be-BUY-ed, you(sg)-will-be-BUY-ed (classical) in/among/by (+dat) weakness/infirmity (dat) sound/voice (gen) the (gen) while GRIND-ing (gen) and he/she/it-will-be-STand-ed-UP into (+acc) sound/voice (acc) the (gen) sparrow (gen) and they-will-be-LOWER-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) daughters (nom|voc) the (gen)  
Koh:12:4 Koh_12:4_1 Koh_12:4_2 Koh_12:4_3 Koh_12:4_4 Koh_12:4_5 Koh_12:4_6 Koh_12:4_7 Koh_12:4_8 Koh_12:4_9 Koh_12:4_10 Koh_12:4_11 Koh_12:4_12 Koh_12:4_13 Koh_12:4_14 Koh_12:4_15 Koh_12:4_16 Koh_12:4_17 Koh_12:4_18 Koh_12:4_19 Koh_12:4_20 Koh_12:4_21 Koh_12:4_22 Koh_12:4_23
Koh:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:12:5 καί γε ἀπὸ ὕψους ὄψονται, καὶ θάμβοι ἐν τῇ ὁδῷ· καὶ ἀνθήσῃ τὸ ἀμύγδαλον, καὶ παχυνθῇ ἡ ἀκρίς, καὶ διασκεδασθῇ ἡ κάππαρις, ὅτι ἐπορεύθη ὁ ἄνθρωπος εἰς οἶκον αἰῶνος αὐτοῦ, καὶ ἐκύκλωσαν ἐν ἀγορᾷ οἱ κοπτόμενοι·
Koh:12:5 and they shall look up, and fears shall be in the way, and the almond tree shall blossom, and the locust shall increase, and the caper shall be scattered: because man has gone to his eternal home, and the mourners have gone about the market: (Ecclesiastes 12:5 Brenton)
Koh:12:5 odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze; i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężałą stanie się szarańcza, i pękać będą kapary; bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki; (Koh 12:5 BT_4)
Koh:12:5 καί γε ἀπὸ ὕψους ὄψονται, καὶ θάμβοι ἐν τῇ ὁδῷ· καὶ ἀνθήσῃ τὸ ἀμύγδαλον, καὶ παχυνθῇ ἀκρίς, καὶ διασκεδασθῇ κάππαρις, ὅτι ἐπορεύθη ἄνθρωπος εἰς οἶκον αἰῶνος αὐτοῦ, καὶ ἐκύκλωσαν ἐν ἀγορᾷ οἱ κοπτόμενοι·
Koh:12:5 καί γέ ἀπό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων; ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί θάμβο·ς, -ους, τό and θάμβος, -ου, ὁ ; θαμβέω (θαμβ(ε)-, -, θαμβη·σ-, -, -, θαμβη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί   ὁ ἡ τό   καί παχύνω (-, -, παχυν·[σ]-, -, -, παχυν·θ-) ὁ ἡ τό ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί   ὁ ἡ τό   ὅτι πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αἰών, -ῶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ἐν ἀγορά, -ᾶς, ἡ; ἀγοράζω (αγοραζ-, αγορ(α)·[σ]-/αγορα·σ-, αγορα·σ-, -, ηγορασ-, αγορασ·θ-) ὁ ἡ τό κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-)
Koh:12:5 I też, nawet, mianowicie ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja; by podnosić/ustalony wysoko By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Zdumiony; by alarmować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By stawać się gruby Szarańcza I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By iść Ludzki Do (+przyspieszenie) Dom Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rynek; by kupować By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się
Koh:12:5 kai/ ge a)po\ u(/PSous o)/PSontai, kai\ Ta/mboi e)n tE=| o(dO=|· kai\ a)nTE/sE| to\ a)mu/gdalon, kai\ paCHunTE=| E( a)kri/s, kai\ diaskedasTE=| E( ka/pparis, o(/ti e)poreu/TE o( a)/nTrOpos ei)s oi)=kon ai)O=nos au)tou=, kai\ e)ku/klOsan e)n a)gora=| oi( kopto/menoi·
Koh:12:5 kai ge apo hyPSus oPSontai, kai Tamboi en tE hodO· kai anTEsE to amygdalon, kai paCHynTE hE akris, kai diaskedasTE hE kapparis, hoti eporeuTE ho anTrOpos eis oikon aiOnos autu, kai ekyklOsan en agora hoi koptomenoi·
Koh:12:5 C x P N3E_GSN VF_FMI3P C N2_NPM P RA_DSF N2_DSF C VA_AAS3S RA_NSN N2N_NSN C VA_AAS3S RA_NSF N3D_NSF C VS_APS3S RA_NSF N3I_NSF C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM P N2_ASM N3W_GSM RD_GSM C VAI_AAI3P P N1A_DSF RA_NPM V1_PMPNPM
Koh:12:5 and also, even, namely ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance; to elevate/set high to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely amazed; to alarm in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road and also, even, namely ć the ć and also, even, namely to grow thick the locust and also, even, namely ć the ć because/that to go the human into (+acc) house eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever he/she/it/same and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among market; to buy the to cut off cut, slash, chip, skive
Koh:12:5 and ??? away from (+gen) height (gen); you(sg)-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH they-will-be-SEE-ed and amazeds (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-ALARM-ing (opt) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) and   the (nom|acc)   and he/she/it-should-be-GROW-ed-THICK the (nom) locust (nom) and   the (nom)   because/that he/she/it-was-GO-ed the (nom) human (nom) into (+acc) house (acc) eon (gen) him/it/same (gen) and they-ENCIRCLE-ed in/among/by (+dat) market (dat); he/she/it-will-BUY, you(sg)-will-be-BUY-ed, you(sg)-will-be-BUY-ed (classical) the (nom) while being-CUT OFF-ed (nom|voc)
Koh:12:5 Koh_12:5_1 Koh_12:5_2 Koh_12:5_3 Koh_12:5_4 Koh_12:5_5 Koh_12:5_6 Koh_12:5_7 Koh_12:5_8 Koh_12:5_9 Koh_12:5_10 Koh_12:5_11 Koh_12:5_12 Koh_12:5_13 Koh_12:5_14 Koh_12:5_15 Koh_12:5_16 Koh_12:5_17 Koh_12:5_18 Koh_12:5_19 Koh_12:5_20 Koh_12:5_21 Koh_12:5_22 Koh_12:5_23 Koh_12:5_24 Koh_12:5_25 Koh_12:5_26 Koh_12:5_27 Koh_12:5_28 Koh_12:5_29 Koh_12:5_30 Koh_12:5_31 Koh_12:5_32 Koh_12:5_33 Koh_12:5_34 Koh_12:5_35 Koh_12:5_36
Koh:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:12:6 ἕως ὅτου μὴ ἀνατραπῇ σχοινίον τοῦ ἀργυρίου, καὶ συνθλιβῇ ἀνθέμιον τοῦ χρυσίου, καὶ συντριβῇ ὑδρία ἐπὶ τὴν πηγήν, καὶ συντροχάσῃ ὁ τροχὸς ἐπὶ τὸν λάκκον,
Koh:12:6 before the silver cord be let go, or the choice gold be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel run down to the cistern; (Ecclesiastes 12:6 Brenton)
Koh:12:6 zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie; (Koh 12:6 BT_4)
Koh:12:6 ἕως ὅτου μὴ ἀνατραπῇ σχοινίον τοῦ ἀργυρίου, καὶ συνθλιβῇ ἀνθέμιον τοῦ χρυσίου, καὶ συντριβῇ ὑδρία ἐπὶ τὴν πηγήν, καὶ συντροχάσῃ τροχὸς ἐπὶ τὸν λάκκον,
Koh:12:6 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] μή ἀνα·τρέπω (ανα+τρεπ-, ανα+τρεψ-, ανα+τρεψ-, -, -, ανα+τραπ·[θ]-) σχοινίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί συν·θλίβω (συν+θλιβ-, -, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὑδρία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ καί   ὁ ἡ τό τροχός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό  
Koh:12:6 Aż; świtaj Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Nie By wyprowadzać z równowagi przewrót, wywracać się, przewracać się, obalać , wywracać się, wywracać się Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie By naciskać na Kawałek złota I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Wody słój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiosna {Sprężyna} I też, nawet, mianowicie Koło Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Koh:12:6 e(/Os o(/tou mE\ a)natrapE=| sCHoini/on tou= a)rguri/ou, kai\ sunTlibE=| a)nTe/mion tou= CHrusi/ou, kai\ suntribE=| u(dri/a e)pi\ tE\n pEgE/n, kai\ suntroCHa/sE| o( troCHo\s e)pi\ to\n la/kkon,
Koh:12:6 heOs hotu mE anatrapE sCHoinion tu argyriu, kai synTlibE anTemion tu CHrysiu, kai syntribE hydria epi tEn pEgEn, kai syntroCHasE ho troCHos epi ton lakkon,
Koh:12:6 D RX_GSN D VB_AAS3S N2N_NSN RA_GSN N2N_GSN C VZ_AAS3S N2N_NSN RA_GSN N2N_GSN C VD_AAS3S N1A_NSF P RA_ASF N1_ASF C VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N2_ASM
Koh:12:6 until; dawn who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] not to upset overthrow, upturn, overturn, subvert , tip over, capsize cordage cord, rope, halter, line, tether the piece of silver and also, even, namely to press upon ć the piece of gold and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) water jar upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the spring and also, even, namely ć the wheel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
Koh:12:6 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who-/whom-/whichever (gen) not he/she/it-should-be-UPSET-ed cordage (nom|acc|voc) the (gen) piece of silver (gen) and you(sg)-are-being-PRESS-ed-UPON, he/she/it-should-be-PRESS-ing-UPON, you(sg)-should-be-being-PRESS-ed-UPON   the (gen) piece of gold (gen) and you(sg)-are-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ing, you(sg)-should-be-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ed water jar (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) spring (acc) and   the (nom) wheel (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)  
Koh:12:6 Koh_12:6_1 Koh_12:6_2 Koh_12:6_3 Koh_12:6_4 Koh_12:6_5 Koh_12:6_6 Koh_12:6_7 Koh_12:6_8 Koh_12:6_9 Koh_12:6_10 Koh_12:6_11 Koh_12:6_12 Koh_12:6_13 Koh_12:6_14 Koh_12:6_15 Koh_12:6_16 Koh_12:6_17 Koh_12:6_18 Koh_12:6_19 Koh_12:6_20 Koh_12:6_21 Koh_12:6_22 Koh_12:6_23 Koh_12:6_24 Koh_12:6_25
Koh:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:12:7 καὶ ἐπιστρέψῃ ὁ χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν, ὡς ἦν, καὶ τὸ πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν θεόν, ὃς ἔδωκεν αὐτό.
Koh:12:7 before the dust also return to the earth as it was, and the spirit return to God who gave it. (Ecclesiastes 12:7 Brenton)
Koh:12:7 i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. (Koh 12:7 BT_4)
Koh:12:7 καὶ ἐπιστρέψῃ χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν, ὡς ἦν, καὶ τὸ πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν θεόν, ὃς ἔδωκεν αὐτό.
Koh:12:7 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὡς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:12:7 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Proch Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Jak/jak By być I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo
Koh:12:7 kai\ e)pistre/PSE| o( CHou=s e)pi\ tE\n gE=n, O(s E)=n, kai\ to\ pneu=ma e)pistre/PSE| pro\s to\n Teo/n, o(\s e)/dOken au)to/.
Koh:12:7 kai epistrePSE ho CHus epi tEn gEn, hOs En, kai to pneuma epistrePSE pros ton Teon, hos edOken auto.
Koh:12:7 C VF_FMI2S RA_NSM N3_NSM P RA_ASF N1_ASF C V9_IAI3S C RA_NSN N3M_NSN VF_FMI2S P RA_ASM N2_ASM RR_NSM VAI_AAI3S RD_ASN
Koh:12:7 and also, even, namely to turn around the dust upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land as/like to be and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind to turn around toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] who/whom/which to give he/she/it/same
Koh:12:7 and you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND, he/she/it-should-TURN-AROUND, you(sg)-should-be-TURN-ed-AROUND the (nom) dust (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) as/like he/she/it-was and the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND, he/she/it-should-TURN-AROUND, you(sg)-should-be-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-GIVE-ed it/same (nom|acc)
Koh:12:7 Koh_12:7_1 Koh_12:7_2 Koh_12:7_3 Koh_12:7_4 Koh_12:7_5 Koh_12:7_6 Koh_12:7_7 Koh_12:7_8 Koh_12:7_9 Koh_12:7_10 Koh_12:7_11 Koh_12:7_12 Koh_12:7_13 Koh_12:7_14 Koh_12:7_15 Koh_12:7_16 Koh_12:7_17 Koh_12:7_18 Koh_12:7_19
Koh:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:12:8 ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ Ἐκκλησιαστής, τὰ πάντα ματαιότης.
Koh:12:8 Vanity of vanities, said the Preacher; all is vanity. (Ecclesiastes 12:8 Brenton)
Koh:12:8 Marność nad marnościami - powiada Kohelet - wszystko marność. (Koh 12:8 BT_4)
Koh:12:8 ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν Ἐκκλησιαστής, τὰ πάντα ματαιότης.
Koh:12:8 ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Koh:12:8 ??? ??? By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ???
Koh:12:8 mataio/tEs mataiotE/tOn, ei)=pen o( *)ekklEsiastE/s, ta\ pa/nta mataio/tEs.
Koh:12:8 mataiotEs mataiotEtOn, eipen ho ekklEsiastEs, ta panta mataiotEs.
Koh:12:8 N3T_NSF N3T_GPF VBI_AAI3S RA_NSM N1M_NSM RA_NPN A3_NPN N3T_NSF
Koh:12:8 ??? ??? to say/tell the ć the every all, each, every, the whole of ???
Koh:12:8 ??? (nom|voc) ???s (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom)   the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) ??? (nom|voc)
Koh:12:8 Koh_12:8_1 Koh_12:8_2 Koh_12:8_3 Koh_12:8_4 Koh_12:8_5 Koh_12:8_6 Koh_12:8_7 Koh_12:8_8
Koh:12:8 x x x x x x x x
Koh:12:9 καὶ περισσὸν ὅτι ἐγένετο Ἐκκλησιαστὴς σοφός, ἔτι ἐδίδαξεν γνῶσιν σὺν τὸν λαόν, καὶ οὖς ἐξιχνιάσεται κόσμιον παραβολῶν.
Koh:12:9 And because the Preacher was wise above others, so it was that he taught man excellent knowledge, and the ear will trace out the parables. (Ecclesiastes 12:9 Brenton)
Koh:12:9 A ponadto, że Kohelet był mędrcem, wpajał także wiedzę ludowi. I słuchał, badał i ułożył wiele przysłów. (Koh 12:9 BT_4)
Koh:12:9 Καὶ περισσὸν ὅτι ἐγένετο Ἐκκλησιαστὴς σοφός, ἔτι ἐδίδαξεν γνῶσιν σὺν τὸν λαόν, καὶ οὖς ἐξιχνιάσεται κόσμιον παραβολῶν.
Koh:12:9 καί περισσός -ή -όν ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   σοφός -ή -όν ἔτι διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σύν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί οὖς, ὠτός, τό   κόσμιος (-ία) -ον παρα·βολή, -ῆς, ἡ
Koh:12:9 I też, nawet, mianowicie Nadmiernie zbytecznie, przyczyniaj się, więcej niż wystarczający, zbyteczny, obficie, większy niż Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Mądry Jeszcze/jeszcze By uczyć Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Razem z/włączając (+dat) Ludzie I też, nawet, mianowicie Ucho Uporządkowany Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask
Koh:12:9 *kai\ perisso\n o(/ti e)ge/neto *)ekklEsiastE\s sofo/s, e)/ti e)di/daXen gnO=sin su\n to\n lao/n, kai\ ou)=s e)XiCHnia/setai ko/smion parabolO=n.
Koh:12:9 kai perisson hoti egeneto ekklEsiastEs sofos, eti edidaXen gnOsin syn ton laon, kai us eXiCHniasetai kosmion parabolOn.
Koh:12:9 C D C VBI_AMI3S N1M_NSM A1_NSM D VAI_AAI3S N3I_ASF P RA_ASM N2_ASM C N3_NSN VF_FMI3S N2N_ASN N1_GPF
Koh:12:9 and also, even, namely excessively redundantly, redound, more than sufficient, superfluous, abundantly, greater than because/that to become become, happen ć wise yet/still to teach knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. together with/including (+dat) the people and also, even, namely ear ć orderly parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance
Koh:12:9 and excessively ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that he/she/it-was-BECOME-ed   wise ([Adj] nom) yet/still he/she/it-TEACH-ed knowledge (acc); they-should-KNOW together with/including (+dat) the (acc) people (acc) and ear (nom|acc|voc)   orderly ([Adj] acc, nom|acc|voc) parables (gen)
Koh:12:9 Koh_12:9_1 Koh_12:9_2 Koh_12:9_3 Koh_12:9_4 Koh_12:9_5 Koh_12:9_6 Koh_12:9_7 Koh_12:9_8 Koh_12:9_9 Koh_12:9_10 Koh_12:9_11 Koh_12:9_12 Koh_12:9_13 Koh_12:9_14 Koh_12:9_15 Koh_12:9_16 Koh_12:9_17
Koh:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:12:10 πολλὰ ἐζήτησεν Ἐκκλησιαστὴς τοῦ εὑρεῖν λόγους θελήματος καὶ γεγραμμένον εὐθύτητος, λόγους ἀληθείας.
Koh:12:10 The Preacher sought diligently to find out acceptable words, and a correct writing, even words of truth. (Ecclesiastes 12:10 Brenton)
Koh:12:10 Starał się Kohelet znaleźć słowa piękne i rzetelnie napisać słowa prawdy. (Koh 12:10 BT_4)
Koh:12:10 πολλὰ ἐζήτησεν Ἐκκλησιαστὴς τοῦ εὑρεῖν λόγους θελήματος καὶ γεγραμμένον εὐθύτητος, λόγους ἀληθείας.
Koh:12:10 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)   ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) λόγος, -ου, ὁ θέλημα[τ], -ατος, τό καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ λόγος, -ου, ὁ ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
Koh:12:10 Dużo By szukać By znajdować Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz I też, nawet, mianowicie By pisać Prawość (kształt prosty) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. PRAWDA
Koh:12:10 polla\ e)DZE/tEsen *)ekklEsiastE\s tou= eu(rei=n lo/gous TelE/matos kai\ gegramme/non eu)Tu/tEtos, lo/gous a)lETei/as.
Koh:12:10 polla eDZEtEsen ekklEsiastEs tu heurein logus TelEmatos kai gegrammenon euTytEtos, logus alETeias.
Koh:12:10 A1_APN VAI_AAI3S N1M_NSM RA_GSN VB_AAN N2_APM N3M_GSN C VP_XPPASM N3T_GSF N2_APM N1A_GSF
Koh:12:10 much to seek ć the to find word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. will desire, will, wish and also, even, namely to write uprightness (straightness) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. truth
Koh:12:10 many (nom|acc) he/she/it-SEEK-ed   the (gen) to-FIND words (acc) will (gen) and having-been-WRITE-ed (acc, nom|acc|voc) uprightness (gen) words (acc) truth (gen), truths (acc)
Koh:12:10 Koh_12:10_1 Koh_12:10_2 Koh_12:10_3 Koh_12:10_4 Koh_12:10_5 Koh_12:10_6 Koh_12:10_7 Koh_12:10_8 Koh_12:10_9 Koh_12:10_10 Koh_12:10_11 Koh_12:10_12
Koh:12:10 x x x x x x x x x x x x
Koh:12:11 Λόγοι σοφῶν ὡς τὰ βούκεντρα καὶ ὡς ἧλοι πεφυτευμένοι, οἳ παρὰ τῶν συναγμάτων ἐδόθησαν ἐκ ποιμένος ἑνὸς καὶ περισσὸν ἐξ αὐτῶν.
Koh:12:11 The words of the wise are as goads, and as nails firmly fastened, which have been given from one shepherd by agreement. (Ecclesiastes 12:11 Brenton)
Koh:12:11 Słowa mędrców są jak ościenie, a zdania zbiorów przysłów - jak mocno wbite gwoździe. Dane tu są przez pasterza jednego. (Koh 12:11 BT_4)
Koh:12:11 Λόγοι σοφῶν ὡς τὰ βούκεντρα καὶ ὡς ἧλοι πεφυτευμένοι, οἳ παρὰ τῶν συναγμάτων ἐδόθησαν ἐκ ποιμένος ἑνὸς καὶ περισσὸν ἐξ αὐτῶν.
Koh:12:11 λόγος, -ου, ὁ σοφός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό   καί ὡς ἧλος, -ου, ὁ φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ὅς ἥ ὅ παρά ὁ ἡ τό   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐκ ποιμήν, -ένος, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί περισσός -ή -όν ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:12:11 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Mądry Jak/jak I też, nawet, mianowicie Jak/jak Gwóźdź {Paznokieć} Do ??? Kto/, który/, który fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem By dawać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pastuch Jeden I też, nawet, mianowicie Nadmiernie zbytecznie, przyczyniaj się, więcej niż wystarczający, zbyteczny, obficie, większy niż Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Koh:12:11 *lo/goi sofO=n O(s ta\ bou/kentra kai\ O(s E(=loi pefuteume/noi, oi(\ para\ tO=n sunagma/tOn e)do/TEsan e)k poime/nos e(no\s kai\ perisso\n e)X au)tO=n.
Koh:12:11 logoi sofOn hOs ta bukentra kai hOs hEloi pefyteumenoi, hoi para tOn synagmatOn edoTEsan ek poimenos henos kai perisson eX autOn.
Koh:12:11 N2_NPM A1_GPM C RA_NPN N2N_NPN C C N2_NPM VM_XPPNPM RR_NPM P RA_GPN N3M_GPN VCI_API3P P N3_GSM A3_GSM C D P RD_GPM
Koh:12:11 word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. wise as/like the ć and also, even, namely as/like nail to ??? who/whom/which frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the ć to give out of (+gen) ἐξ before vowels shepherd one and also, even, namely excessively redundantly, redound, more than sufficient, superfluous, abundantly, greater than out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Koh:12:11 words (nom|voc) wise ([Adj] gen) as/like the (nom|acc)   and as/like nails (nom|voc) having-been-???-ed (nom|voc) who/whom/which (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen)   they-were-GIVE-ed out of (+gen) shepherd (gen) one (gen) and excessively ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) them/same (gen)
Koh:12:11 Koh_12:11_1 Koh_12:11_2 Koh_12:11_3 Koh_12:11_4 Koh_12:11_5 Koh_12:11_6 Koh_12:11_7 Koh_12:11_8 Koh_12:11_9 Koh_12:11_10 Koh_12:11_11 Koh_12:11_12 Koh_12:11_13 Koh_12:11_14 Koh_12:11_15 Koh_12:11_16 Koh_12:11_17 Koh_12:11_18 Koh_12:11_19 Koh_12:11_20 Koh_12:11_21
Koh:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:12:12 υἱέ μου, φύλαξαι ποιῆσαι βιβλία πολλά· οὐκ ἔστιν περασμός, καὶ μελέτη πολλὴ κόπωσις σαρκός.
Koh:12:12 And moreover, my son, guard thyself by means of them: of making many books there is no end; and much study is a weariness of the flesh. (Ecclesiastes 12:12 Brenton)
Koh:12:12 Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę: Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a wiele nauki utrudza ciało. (Koh 12:12 BT_4)
Koh:12:12 υἱέ μου, φύλαξαι ποιῆσαι βιβλία πολλά· οὐκ ἔστιν περασμός, καὶ μελέτη πολλὴ κόπωσις σαρκός.
Koh:12:12 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ   σάρξ, -αρκός, ἡ
Koh:12:12 Syn Ja By zabezpieczać się By czynić/rób Książka Dużo ??? Przed przydechem mocnym By być I też, nawet, mianowicie Dużo Ciało {Mięso}
Koh:12:12 ui(e/ mou, fu/laXai poiE=sai bibli/a polla/· ou)k e)/stin perasmo/s, kai\ mele/tE pollE\ ko/pOsis sarko/s.
Koh:12:12 hyie mu, fylaXai poiEsai biblia polla· uk estin perasmos, kai meletE pollE kopOsis sarkos.
Koh:12:12 N2_VSM RP_GS VA_AMD2S VA_AAN N2N_APN A1_APN D V9_PAI3S N2_NSM C N1_NSF A1_NSF N3I_NSF N3K_GSF
Koh:12:12 son I to guard to do/make book much οὐχ before rough breathing to be ć and also, even, namely ć much ć flesh
Koh:12:12 son (voc) me (gen) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) books (nom|acc|voc) many (nom|acc) not he/she/it-is   and   much (nom)   flesh (gen)
Koh:12:12 Koh_12:12_1 Koh_12:12_2 Koh_12:12_3 Koh_12:12_4 Koh_12:12_5 Koh_12:12_6 Koh_12:12_7 Koh_12:12_8 Koh_12:12_9 Koh_12:12_10 Koh_12:12_11 Koh_12:12_12 Koh_12:12_13 Koh_12:12_14
Koh:12:12 x x x x x x x x x x x x x x
Koh:12:13 Τέλος λόγου τὸ πᾶν ἀκούεται Τὸν θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλασσε, ὅτι τοῦτο πᾶς ὁ ἄνθρωπος.
Koh:12:13 Hear the end of the matter, the sun: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole man. (Ecclesiastes 12:13 Brenton)
Koh:12:13 Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek! (Koh 12:13 BT_4)
Koh:12:13 Τέλος λόγου τὸ πᾶν ἀκούεται Τὸν θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλασσε, ὅτι τοῦτο πᾶς ἄνθρωπος.
Koh:12:13 τέλο·ς, -ους, τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Koh:12:13 Koniec (wypadek, spełnienie) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By słyszeć Bóg  Obawa [zobacz fobię]; by bać się I też, nawet, mianowicie Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo By zabezpieczać się Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki
Koh:12:13 *te/los lo/gou to\ pa=n a)kou/etai *to\n Teo\n fobou= kai\ ta\s e)ntola\s au)tou= fu/lasse, o(/ti tou=to pa=s o( a)/nTrOpos.
Koh:12:13 telos logu to pan akuetai ton Teon fobu kai tas entolas autu fylasse, hoti tuto pas ho anTrOpos.
Koh:12:13 N3E_NSN N2_GSM RA_NSN A3_NSN V1_PPI3S RA_ASM N2_ASM V2_PMD2S C RA_APF N1_APF RD_GSM V1_PAD2S C RD_NSN A3_NSM RA_NSM N2_NSM
Koh:12:13 end (event, consummation) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the every all, each, every, the whole of to hear the god [see theology] fear [see phobia]; to fear and also, even, namely the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same to guard because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of the human
Koh:12:13 end (nom|acc|voc) word (gen) the (nom|acc) every (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-HEAR-ed the (acc) god (acc) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! and the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) be-you(sg)-GUARD-ing! because/that this (nom|acc) every (nom|voc) the (nom) human (nom)
Koh:12:13 Koh_12:13_1 Koh_12:13_2 Koh_12:13_3 Koh_12:13_4 Koh_12:13_5 Koh_12:13_6 Koh_12:13_7 Koh_12:13_8 Koh_12:13_9 Koh_12:13_10 Koh_12:13_11 Koh_12:13_12 Koh_12:13_13 Koh_12:13_14 Koh_12:13_15 Koh_12:13_16 Koh_12:13_17 Koh_12:13_18
Koh:12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:12:14 ὅτι σὺν πᾶν τὸ ποίημα ὁ θεὸς ἄξει ἐν κρίσει ἐν παντὶ παρεωραμένῳ, ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν πονηρόν.
Koh:12:14 For God will bring every work into judgment, with everything that has been overlooked, whether it be good, or whether it be evil. (Ecclesiastes 12:14 Brenton)
Koh:12:14 Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe. (Koh 12:14 BT_4)
Koh:12:14 ὅτι σὺν πᾶν τὸ ποίημα θεὸς ἄξει ἐν κρίσει ἐν παντὶ παρεωραμένῳ, ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν πονηρόν.
Koh:12:14 ὅτι σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐν κρίσις, -εως, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐάν (εἰ ἄν) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ἐάν (εἰ ἄν) πονηρός -ά -όν
Koh:12:14 Ponieważ/tamto Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Bóg  By prowadzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Koh:12:14 o(/ti su\n pa=n to\ poi/Ema o( Teo\s a)/Xei e)n kri/sei e)n panti\ pareOrame/nO|, e)a\n a)gaTo\n kai\ e)a\n ponEro/n.
Koh:12:14 hoti syn pan to poiEma ho Teos aXei en krisei en panti pareOramenO, ean agaTon kai ean ponEron.
Koh:12:14 C P A3_ASN RA_ASN N3M_ASN RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S P N3I_DSF P A3_DSN V3_PPPDSN C A1_NSN C C A1A_NSN
Koh:12:14 because/that together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of the work the god [see theology] to lead in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Koh:12:14 because/that together with/including (+dat) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) the (nom) god (nom) he/she/it-will-LEAD, you(sg)-will-be-LEAD-ed (classical) in/among/by (+dat) judgment (dat) in/among/by (+dat) every (dat)   if-ever good ([Adj] acc, nom|acc|voc) and if-ever wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Koh:12:14 Koh_12:14_1 Koh_12:14_2 Koh_12:14_3 Koh_12:14_4 Koh_12:14_5 Koh_12:14_6 Koh_12:14_7 Koh_12:14_8 Koh_12:14_9 Koh_12:14_10 Koh_12:14_11 Koh_12:14_12 Koh_12:14_13 Koh_12:14_14 Koh_12:14_15 Koh_12:14_16 Koh_12:14_17 Koh_12:14_18
Koh:12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x