Koh:10:1 Μυῖαι θανατοῦσαι σαπριοῦσιν σκευασίαν ἐλαίου ἡδύσματος· τίμιον ὀλίγον σοφίας ὑπὲρ δόξαν ἀφροσύνης μεγάλης.
Koh:10:1 Pestilent flies will corrupt a preparation of sweet ointment: and a little wisdom is more precious than great glory of folly. (Ecclesiastes 10:1 Brenton)
Koh:10:1 Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Bardziej niż mądrość, niż sława zaważy trochę głupoty. (Koh 10:1 BT_4)
Koh:10:1 Μυῖαι θανατοῦσαι σαπριοῦσιν σκευασίαν ἐλαίου ἡδύσματος· τίμιον ὀλίγον σοφίας ὑπὲρ δόξαν ἀφροσύνης μεγάλης.
Koh:10:1   θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)     ἔλαιον, -ου, τό   τίμιος -α -ον ὀλίγος -η -ον σοφία, -ας, ἡ ὑπέρ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Koh:10:1 By zgładzać Oliwa z oliwek Cenny Mało [zobacz oligarchię] Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów Wielki
Koh:10:1 *mui=ai Tanatou=sai sapriou=sin skeuasi/an e)lai/ou E(du/smatos· ti/mion o)li/gon sofi/as u(pe\r do/Xan a)frosu/nEs mega/lEs.
Koh:10:1 myiai Tanatusai sapriusin skeuasian elaiu hEdysmatos· timion oligon sofias hyper doXan afrosynEs megalEs.
Koh:10:1 N1A_NPF V4_PAPNPF VF2_FAI3P N1A_ASF N2N_GSN N3M_GSN A1A_ASM A1_ASM N1A_GSF P N1S_ASF N1_GSF A1_GSF
Koh:10:1 ć to put to death ć ć olive oil ć precious little [see oligarchy] sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] above (+acc), on behalf of (+gen) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle great
Koh:10:1   you(sg)-are-being-PUT-ed-TO-DEATH, while PUT-ing-TO-DEATH (nom|voc)     olive oil (gen)   precious ([Adj] acc, nom|acc|voc) little (acc, nom|acc|voc) sapience (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) mindlessness (gen) great ([Adj] gen)
Koh:10:1 Koh_10:1_1 Koh_10:1_2 Koh_10:1_3 Koh_10:1_4 Koh_10:1_5 Koh_10:1_6 Koh_10:1_7 Koh_10:1_8 Koh_10:1_9 Koh_10:1_10 Koh_10:1_11 Koh_10:1_12 Koh_10:1_13
Koh:10:1 x x x x x x x x x x x x x
Koh:10:2 καρδία σοφοῦ εἰς δεξιὸν αὐτοῦ, καὶ καρδία ἄφρονος εἰς ἀριστερὸν αὐτοῦ·
Koh:10:2 A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left. (Ecclesiastes 10:2 Brenton)
Koh:10:2 Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej. (Koh 10:2 BT_4)
Koh:10:2 καρδία σοφοῦ εἰς δεξιὸν αὐτοῦ, καὶ καρδία ἄφρονος εἰς ἀριστερὸν αὐτοῦ·
Koh:10:2 καρδία, -ας, ἡ σοφός -ή -όν εἰς[1] δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί καρδία, -ας, ἡ ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) εἰς[1] ἀριστερός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:10:2 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Mądry Do (+przyspieszenie) W prawo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Wycofywanie w myśli Do (+przyspieszenie) Opuszczał {Lewy} On/ona/to/to samo
Koh:10:2 kardi/a sofou= ei)s deXio\n au)tou=, kai\ kardi/a a)/fronos ei)s a)ristero\n au)tou=·
Koh:10:2 kardia sofu eis deXion autu, kai kardia afronos eis aristeron autu·
Koh:10:2 N1A_NSF A1_GSM P A1A_ASM RD_GSM C N1A_NSF A3N_GSM P A1A_ASM RD_GSM
Koh:10:2 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) wise into (+acc) right he/she/it/same and also, even, namely heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) unthinking into (+acc) left he/she/it/same
Koh:10:2 heart (nom|voc) wise ([Adj] gen) into (+acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and heart (nom|voc) unthinking ([Adj] gen) into (+acc) left ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Koh:10:2 Koh_10:2_1 Koh_10:2_2 Koh_10:2_3 Koh_10:2_4 Koh_10:2_5 Koh_10:2_6 Koh_10:2_7 Koh_10:2_8 Koh_10:2_9 Koh_10:2_10 Koh_10:2_11
Koh:10:2 x x x x x x x x x x x
Koh:10:3 καί γε ἐν ὁδῷ ὅταν ἄφρων πορεύηται, καρδία αὐτοῦ ὑστερήσει, καὶ ἃ λογιεῖται πάντα ἀφροσύνη ἐστίν.
Koh:10:3 Yea, and whenever a fool walks by the way, his heart will fail him, and all that he thinks of is folly. (Ecclesiastes 10:3 Brenton)
Koh:10:3 Nawet gdy głupiec idzie drogą, brakuje mu rozwagi i mówi o każdym: «To głupiec». (Koh 10:3 BT_4)
Koh:10:3 καί γε ἐν ὁδῷ ὅταν ἄφρων πορεύηται, καρδία αὐτοῦ ὑστερήσει, καὶ λογιεῖται πάντα ἀφροσύνη ἐστίν.
Koh:10:3 καί γέ ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ὅταν (ὅτε ἄν) ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὑστέρησις, -εως, ἡ; ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-) καί ὅς ἥ ὅ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Koh:10:3 I też, nawet, mianowicie ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Ilekroć Piana; wycofywanie w myśli By iść Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Pozbawienia; by podchodzić krótko I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów By być
Koh:10:3 kai/ ge e)n o(dO=| o(/tan a)/frOn poreu/Etai, kardi/a au)tou= u(sterE/sei, kai\ a(/ logiei=tai pa/nta a)frosu/nE e)sti/n.
Koh:10:3 kai ge en hodO hotan afrOn poreuEtai, kardia autu hysterEsei, kai ha logieitai panta afrosynE estin.
Koh:10:3 C x P N2_DSF D A3N_NSM V1_PMS3S N1A_NSF RD_GSM VF_FAI3S C RR_APN VF2_FMI3S A3_ASM N1_NSF V9_PAI3S
Koh:10:3 and also, even, namely ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road whenever foam; unthinking to go heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same deprivations; to come up short and also, even, namely who/whom/which to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks every all, each, every, the whole of mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle to be
Koh:10:3 and ??? in/among/by (+dat) way/road (dat) whenever foams (gen); unthinking ([Adj] nom) he/she/it-should-be-being-GO-ed heart (nom|voc) him/it/same (gen) deprivations (dat); he/she/it-will-COME-UP-SHORT, you(sg)-will-be-COME-ed-UP-SHORT (classical) and who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed all (nom|acc|voc), every (acc) mindlessness (nom|voc) he/she/it-is
Koh:10:3 Koh_10:3_1 Koh_10:3_2 Koh_10:3_3 Koh_10:3_4 Koh_10:3_5 Koh_10:3_6 Koh_10:3_7 Koh_10:3_8 Koh_10:3_9 Koh_10:3_10 Koh_10:3_11 Koh_10:3_12 Koh_10:3_13 Koh_10:3_14 Koh_10:3_15 Koh_10:3_16
Koh:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:10:4 ἐὰν πνεῦμα τοῦ ἐξουσιάζοντος ἀναβῇ ἐπὶ σέ, τόπον σου μὴ ἀφῇς, ὅτι ἴαμα καταπαύσει ἁμαρτίας μεγάλας.
Koh:10:4 If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for soothing will put an end to great offences. (Ecclesiastes 10:4 Brenton)
Koh:10:4 Jeśli gniew władcy się przeciw tobie podniesie, miejsca swego nie opuszczaj, bo zachowanie spokoju zapobiec może wielkim wykroczeniom. (Koh 10:4 BT_4)
Koh:10:4 ἐὰν πνεῦμα τοῦ ἐξουσιάζοντος ἀναβῇ ἐπὶ σέ, τόπον σου μὴ ἀφῇς, ὅτι ἴαμα καταπαύσει ἁμαρτίας μεγάλας.
Koh:10:4 ἐάν (εἰ ἄν) πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἐξ·ουσιάζω (εξ+ουσιαζ-, εξ+ουσια·σ-, εξ+ουσια·σ-, -, -, εξ+ουσιασ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὅτι ἴαμα[τ], -ατος, τό κατά·παυσις, -εως, ἡ; κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Koh:10:4 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Do ??? By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Miejsce Ty; twój/twój(sg) Nie By pozwalać iść z Ponieważ/tamto Gojenie się Wytrzymywane schronienie, strona zawietrzna, zwracaj się ((przez hebrajszczyznę) mieszkanie: - Odpoczynek {Reszta}.); do ??? Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Wielki
Koh:10:4 e)a\n pneu=ma tou= e)Xousia/DZontos a)nabE=| e)pi\ se/, to/pon sou mE\ a)fE=|s, o(/ti i)/ama katapau/sei a(marti/as mega/las.
Koh:10:4 ean pneuma tu eXusiaDZontos anabE epi se, topon su mE afEs, hoti iama katapausei hamartias megalas.
Koh:10:4 C N3M_NSN RA_GSM V1_PAPGSM VZ_AAS3S P RP_AS N2_ASM RP_GS D VH_AAS2S C N3M_NSN VF_FAI3S N1A_APF A1_APF
Koh:10:4 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] spirit breath, spiritual utterance, wind the to ??? to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) place you; your/yours(sg) not to let go of because/that healing abode refuge, lee, resort ((by Hebraism) abode: - rest.); to ??? sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. great
Koh:10:4 if-ever spirit (nom|acc|voc) the (gen) while ???-ing (gen) he/she/it-should-ASCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) place (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-LET-GO-OF because/that healing (nom|acc|voc) abode (dat); he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) sin (gen), sins (acc) great ([Adj] acc)
Koh:10:4 Koh_10:4_1 Koh_10:4_2 Koh_10:4_3 Koh_10:4_4 Koh_10:4_5 Koh_10:4_6 Koh_10:4_7 Koh_10:4_8 Koh_10:4_9 Koh_10:4_10 Koh_10:4_11 Koh_10:4_12 Koh_10:4_13 Koh_10:4_14 Koh_10:4_15 Koh_10:4_16
Koh:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:10:5 ἔστιν πονηρία, ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὡς ἀκούσιον, ὃ ἐξῆλθεν ἀπὸ προσώπου τοῦ ἐξουσιάζοντος·
Koh:10:5 There is an evil which I have seen under the sun, wherein an error has proceeded from the ruler. (Ecclesiastes 10:5 Brenton)
Koh:10:5 Jest zło - widziałem je pod słońcem, to błąd ze strony władcy: (Koh 10:5 BT_4)
Koh:10:5 ἔστιν πονηρία, ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὡς ἀκούσιον, ἐξῆλθεν ἀπὸ προσώπου τοῦ ἐξουσιάζοντος·
Koh:10:5 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πονηρία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ὡς   ὅς ἥ ὅ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐξ·ουσιάζω (εξ+ουσιαζ-, εξ+ουσια·σ-, εξ+ουσια·σ-, -, -, εξ+ουσιασ·θ-)
Koh:10:5 By być Bezeceństwo Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Jak/jak Kto/, który/, który By wychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Do ???
Koh:10:5 e)/stin ponEri/a, E(\n ei)=don u(po\ to\n E(/lion, O(s a)kou/sion, o(\ e)XE=lTen a)po\ prosO/pou tou= e)Xousia/DZontos·
Koh:10:5 estin ponEria, hEn eidon hypo ton hElion, hOs akusion, ho eXElTen apo prosOpu tu eXusiaDZontos·
Koh:10:5 V9_PAI3S N1A_NSF RR_ASF VBI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM C A1B_NSN RR_NSN VBI_AAI3S P N2N_GSN RA_GSM V1_PAPGSM
Koh:10:5 to be wickedness who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry as/like ć who/whom/which to come out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the to ???
Koh:10:5 he/she/it-is wickedness (nom|voc) who/whom/which (acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) as/like   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-COME-ed-OUT away from (+gen) face (gen) the (gen) while ???-ing (gen)
Koh:10:5 Koh_10:5_1 Koh_10:5_2 Koh_10:5_3 Koh_10:5_4 Koh_10:5_5 Koh_10:5_6 Koh_10:5_7 Koh_10:5_8 Koh_10:5_9 Koh_10:5_10 Koh_10:5_11 Koh_10:5_12 Koh_10:5_13 Koh_10:5_14 Koh_10:5_15
Koh:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:10:6 ἐδόθη ὁ ἄφρων ἐν ὕψεσι μεγάλοις, καὶ πλούσιοι ἐν ταπεινῷ καθήσονται·
Koh:10:6 The fool has been set in very high places, while rich men would sit in a low one. (Ecclesiastes 10:6 Brenton)
Koh:10:6 wynosi się głupotę na stanowiska wysokie, podczas gdy zdolni siedzą nisko. (Koh 10:6 BT_4)
Koh:10:6 ἐδόθη ἄφρων ἐν ὕψεσι μεγάλοις, καὶ πλούσιοι ἐν ταπεινῷ καθήσονται·
Koh:10:6 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ἐν ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί πλούσιος -ία -ον ἐν ταπεινός -ή -όν κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -)
Koh:10:6 By dawać Piana; wycofywanie w myśli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Wielki I też, nawet, mianowicie Obfity W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj By siedzieć; by umieszczać
Koh:10:6 e)do/TE o( a)/frOn e)n u(/PSesi mega/lois, kai\ plou/sioi e)n tapeinO=| kaTE/sontai·
Koh:10:6 edoTE ho afrOn en hyPSesi megalois, kai plusioi en tapeinO kaTEsontai·
Koh:10:6 VCI_API3S RA_NSM A3N_NSM P N3E_DPM A1_DPM C A1A_NPM P A1_DSM VF_FMI3P
Koh:10:6 to give the foam; unthinking in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance great and also, even, namely abundant in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate to sit; to set
Koh:10:6 he/she/it-was-GIVE-ed the (nom) foams (gen); unthinking ([Adj] nom) in/among/by (+dat) heights (dat) great ([Adj] dat) and abundant ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) poor ([Adj] dat) they-will-be-SIT-ed; they-will-be-SET-ed
Koh:10:6 Koh_10:6_1 Koh_10:6_2 Koh_10:6_3 Koh_10:6_4 Koh_10:6_5 Koh_10:6_6 Koh_10:6_7 Koh_10:6_8 Koh_10:6_9 Koh_10:6_10 Koh_10:6_11
Koh:10:6 x x x x x x x x x x x
Koh:10:7 εἶδον δούλους ἐφ’ ἵππους καὶ ἄρχοντας πορευομένους ὡς δούλους ἐπὶ τῆς γῆς.
Koh:10:7 I have seen servants upon horses, and princes walking as servants on the earth. (Ecclesiastes 10:7 Brenton)
Koh:10:7 Widziałem sługi na koniach, a książąt kroczących, jak słudzy, pieszo. (Koh 10:7 BT_4)
Koh:10:7 εἶδον δούλους ἐφ’ ἵππους καὶ ἄρχοντας πορευομένους ὡς δούλους ἐπὶ τῆς γῆς.
Koh:10:7 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐπί ἵππος, -ου, ὁ καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὡς δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Koh:10:7 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Haruj jak niewolnik; niewolniczy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się By iść Jak/jak Haruj jak niewolnik; niewolniczy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Koh:10:7 ei)=don dou/lous e)f’ i(/ppous kai\ a)/rCHontas poreuome/nous O(s dou/lous e)pi\ tE=s gE=s.
Koh:10:7 eidon dulus ef’ hippus kai arCHontas poreuomenus hOs dulus epi tEs gEs.
Koh:10:7 VBI_AAI1S N2_APM P N2_APM C N3_APM V1_PMPAPM C N2_APM P RA_GSF N1_GSF
Koh:10:7 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), slave; servile upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing horse and also, even, namely ruler; to begin to go as/like slave; servile upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Koh:10:7 I-SEE-ed, they-SEE-ed slaves (acc); servile ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) horses (acc) and rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) while being-GO-ed (acc) as/like slaves (acc); servile ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Koh:10:7 Koh_10:7_1 Koh_10:7_2 Koh_10:7_3 Koh_10:7_4 Koh_10:7_5 Koh_10:7_6 Koh_10:7_7 Koh_10:7_8 Koh_10:7_9 Koh_10:7_10 Koh_10:7_11 Koh_10:7_12
Koh:10:7 x x x x x x x x x x x x
Koh:10:8 ὁ ὀρύσσων βόθρον ἐν αὐτῷ ἐμπεσεῖται, καὶ καθαιροῦντα φραγμόν, δήξεται αὐτὸν ὄφις·
Koh:10:8 He that digs a pit shall fall into it; and him that breaks down a hedge a serpent shall bite. (Ecclesiastes 10:8 Brenton)
Koh:10:8 Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a tego, kto mur rozwala, ukąsić może żmija. (Koh 10:8 BT_4)
Koh:10:8 ὀρύσσων βόθρον ἐν αὐτῷ ἐμπεσεῖται, καὶ καθαιροῦντα φραγμόν, δήξεται αὐτὸν ὄφις·
Koh:10:8 ὁ ἡ τό ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-)   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) φραγμός, -οῦ, ὁ δάκνω (δακν-, δηξ-, 2nd δακ-, -, δεδηκ-, δηχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις
Koh:10:8 By kopać/żłobak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By spadać I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść Bariera By chwytać On/ona/to/to samo Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka
Koh:10:8 o( o)ru/ssOn bo/Tron e)n au)tO=| e)mpesei=tai, kai\ kaTairou=nta fragmo/n, dE/Xetai au)to\n o)/fis·
Koh:10:8 ho oryssOn boTron en autO empeseitai, kai kaTairunta fragmon, dEXetai auton ofis·
Koh:10:8 RA_NSM V1_PAPNSM N2_ASM P RD_DSM VF_FMI3S C V2_PAPASM N2_ASM VF_FMI3S RD_ASM N3I_NSM
Koh:10:8 the to dig/gouge ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to fall and also, even, namely to take down purge barrier to bite he/she/it/same serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk
Koh:10:8 the (nom) while DIG/GOUGE-ing (nom)   in/among/by (+dat) him/it/same (dat) he/she/it-will-be-FALL-ed and while TAKE-ing-DOWN (acc, nom|acc|voc) barrier (acc) he/she/it-will-be-BITE-ed him/it/same (acc) serpent (nom)
Koh:10:8 Koh_10:8_1 Koh_10:8_2 Koh_10:8_3 Koh_10:8_4 Koh_10:8_5 Koh_10:8_6 Koh_10:8_7 Koh_10:8_8 Koh_10:8_9 Koh_10:8_10 Koh_10:8_11 Koh_10:8_12
Koh:10:8 x x x x x x x x x x x x
Koh:10:9 ἐξαίρων λίθους διαπονηθήσεται ἐν αὐτοῖς, σχίζων ξύλα κινδυνεύσει ἐν αὐτοῖς.
Koh:10:9 He that removes stones shall be troubled thereby; he that cleaves wood shall be endangered thereby. (Ecclesiastes 10:9 Brenton)
Koh:10:9 Kto wyłamuje kamienie, może się o nie skaleczyć, kto rąbie drwa, naraża się na niebezpieczeństwo. (Koh 10:9 BT_4)
Koh:10:9 ἐξαίρων λίθους διαπονηθήσεται ἐν αὐτοῖς, σχίζων ξύλα κινδυνεύσει ἐν αὐτοῖς.
Koh:10:9 ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-); ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) λίθος, -ου, ὁ δια·πονέομαι (δια+πον(ε)-, -, -, -, -, δια+πονη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό σχίζω (σχιζ-, σχι·σ-, σχι·σ-, -, εσχισ-, σχισ·θ-) ξύλον, -ου, τό κινδυνεύω (κινδυνευ-, κινδυνευ·σ-, κινδυνευ·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:10:9 By usuwać; by wyjmować Kamień By być zmartwiony to jest zupełnie "wspinał się" W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By rwać/rwany rozdzielać, pruty się, drzyj się, rozdarcie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. By narażać na niebezpieczeństwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Koh:10:9 e)Xai/rOn li/Tous diaponETE/setai e)n au)toi=s, sCHi/DZOn Xu/la kinduneu/sei e)n au)toi=s.
Koh:10:9 eXairOn liTus diaponETEsetai en autois, sCHiDZOn Xyla kindyneusei en autois.
Koh:10:9 V1_PAPNSM N2_APM VC_FPI3S P RD_DPM V1_PAPNSM N2N_APN VF_FAI3S P RD_DPM
Koh:10:9 to remove; to take out stone to be annoyed i.e. thoroughly "worked" up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to tear/torn split, ripped, rend, laceration tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to endanger in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Koh:10:9 while REMOVE-ing (nom); while TAKE OUT-ing (nom) stones (acc) he/she/it-will-be-BE ANNOYED-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) while TEAR/TORN-ing (nom) trees/wooden things (nom|acc|voc) he/she/it-will-ENDANGER, you(sg)-will-be-ENDANGER-ed (classical) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Koh:10:9 Koh_10:9_1 Koh_10:9_2 Koh_10:9_3 Koh_10:9_4 Koh_10:9_5 Koh_10:9_6 Koh_10:9_7 Koh_10:9_8 Koh_10:9_9 Koh_10:9_10
Koh:10:9 x x x x x x x x x x
Koh:10:10 ἐὰν ἐκπέσῃ τὸ σιδήριον, καὶ αὐτὸς πρόσωπον ἐτάραξεν, καὶ δυνάμεις δυναμώσει, καὶ περισσεία τοῦ ἀνδρείου σοφία.
Koh:10:10 If the axe-head should fall off, then the man troubles his countenance, and he must put forth more strength: and in that case skill is of no advantage to a man. (Ecclesiastes 10:10 Brenton)
Koh:10:10 Jeśli siekiera się stępi, a nie naostrzy się jej, trzeba zwiększyć wysiłek. Pożyteczna jest wtedy mądrość, by osiągnąć powodzenie. (Koh 10:10 BT_4)
Koh:10:10 ἐὰν ἐκπέσῃ τὸ σιδήριον, καὶ αὐτὸς πρόσωπον ἐτάραξεν, καὶ δυνάμεις δυναμώσει, καὶ περισσεία τοῦ ἀνδρείου σοφία.
Koh:10:10 ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ·πίπτω (εκ+πιπτ-, εκ+πεσ(ε)·[σ]-, εκ+πεσ·[σ]- or 2nd εκ+πεσ-, εκ+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   καί αὐτός αὐτή αὐτό πρόσ·ωπον, -ου, τό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) καί δύναμις, -εως, ἡ δυναμόω (δυναμ(ο)-, δυναμω·σ-, δυναμω·σ-, -, -, δυναμω·θ-) καί περισσεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] σοφία, -ας, ἡ
Koh:10:10 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zmniejszać się I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Twarz By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się I też, nawet, mianowicie Zdolność By upoważniać I też, nawet, mianowicie Obfitość Mężny Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Koh:10:10 e)a\n e)kpe/sE| to\ sidE/rion, kai\ au)to\s pro/sOpon e)ta/raXen, kai\ duna/meis dunamO/sei, kai\ perissei/a tou= a)ndrei/ou sofi/a.
Koh:10:10 ean ekpesE to sidErion, kai autos prosOpon etaraXen, kai dynameis dynamOsei, kai perisseia tu andreiu sofia.
Koh:10:10 C VA_AAS3S RA_NSN N2N_NSN C RD_NSM N2N_ASN VAI_AAI3S C N3I_APF VF_FAI3S C N1A_NSF RA_GSM A1A_GSM N1A_NSF
Koh:10:10 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to fall off the ć and also, even, namely he/she/it/same face to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir and also, even, namely ability to empower and also, even, namely abundance the manly sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Koh:10:10 if-ever you(sg)-will-be-FALL OFF-ed, he/she/it-should-FALL OFF, you(sg)-should-be-FALL OFF-ed the (nom|acc)   and he/it/same (nom) face (nom|acc|voc) he/she/it-UNSETTLE-ed and abilities (acc, nom|voc) he/she/it-will-EMPOWER, you(sg)-will-be-EMPOWER-ed (classical) and abundance (nom|voc) the (gen) manly ([Adj] gen) sapience (nom|voc)
Koh:10:10 Koh_10:10_1 Koh_10:10_2 Koh_10:10_3 Koh_10:10_4 Koh_10:10_5 Koh_10:10_6 Koh_10:10_7 Koh_10:10_8 Koh_10:10_9 Koh_10:10_10 Koh_10:10_11 Koh_10:10_12 Koh_10:10_13 Koh_10:10_14 Koh_10:10_15 Koh_10:10_16
Koh:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:10:11 ἐὰν δάκῃ ὁ ὄφις ἐν οὐ ψιθυρισμῷ, καὶ οὐκ ἔστιν περισσεία τῷ ἐπᾴδοντι.
Koh:10:11 If a serpent bite when there is no charmer's whisper, then there is no advantage to the charmer. (Ecclesiastes 10:11 Brenton)
Koh:10:11 Jeżeli żmija ukąsi, nim doszło do zaklęcia, traci swój zysk zaklinacz. (Koh 10:11 BT_4)
Koh:10:11 ἐὰν δάκῃ ὄφις ἐν οὐ ψιθυρισμῷ, καὶ οὐκ ἔστιν περισσεία τῷ ἐπᾴδοντι.
Koh:10:11 ἐάν (εἰ ἄν) δάκνω (δακν-, δηξ-, 2nd δακ-, -, δεδηκ-, δηχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ἐν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ψιθυρισμός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) περισσεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό  
Koh:10:11 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By chwytać Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Przed przydechem mocnym Szepcz I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Obfitość
Koh:10:11 e)a\n da/kE| o( o)/fis e)n ou) PSiTurismO=|, kai\ ou)k e)/stin perissei/a tO=| e)pa/|donti.
Koh:10:11 ean dakE ho ofis en u PSiTyrismO, kai uk estin perisseia tO epadonti.
Koh:10:11 C VB_AAS3S RA_NSM N3I_NSM P D N2_DSM C D V9_PAI3S N1A_NSF RA_DSM V1_PAPDSM
Koh:10:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to bite the serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among οὐχ before rough breathing whisper and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be abundance the ć
Koh:10:11 if-ever he/she/it-should-BITE, you(sg)-should-be-BITE-ed the (nom) serpent (nom) in/among/by (+dat) not whisper (dat) and not he/she/it-is abundance (nom|voc) the (dat)  
Koh:10:11 Koh_10:11_1 Koh_10:11_2 Koh_10:11_3 Koh_10:11_4 Koh_10:11_5 Koh_10:11_6 Koh_10:11_7 Koh_10:11_8 Koh_10:11_9 Koh_10:11_10 Koh_10:11_11 Koh_10:11_12 Koh_10:11_13
Koh:10:11 x x x x x x x x x x x x x
Koh:10:12 λόγοι στόματος σοφοῦ χάρις, καὶ χείλη ἄφρονος καταποντιοῦσιν αὐτόν·
Koh:10:12 The words of a wise mouth are gracious: but the lips of a fool will swallow him up. (Ecclesiastes 10:12 Brenton)
Koh:10:12 Słowa z ust mędrca są przyjemnością, lecz usta głupca gubią jego samego. (Koh 10:12 BT_4)
Koh:10:12 λόγοι στόματος σοφοῦ χάρις, καὶ χείλη ἄφρονος καταποντιοῦσιν αὐτόν·
Koh:10:12 λόγος, -ου, ὁ στόμα[τ], -ατος, τό σοφός -ή -όν χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα καί χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) κατα·ποντίζω (κατα+ποντιζ-, κατα+ποντι(ε)·[σ]-, κατα+ποντι·σ-, -, -, κατα+ποντισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:10:12 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ust/żołądka por Mądry Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] I też, nawet, mianowicie Warga Wycofywanie w myśli Do ??? On/ona/to/to samo
Koh:10:12 lo/goi sto/matos sofou= CHa/ris, kai\ CHei/lE a)/fronos katapontiou=sin au)to/n·
Koh:10:12 logoi stomatos sofu CHaris, kai CHeilE afronos katapontiusin auton·
Koh:10:12 N2_NPM N3M_GSN A1_GSM N3_NSF C N3E_NPN A3N_GSM VF2_FAI3P RD_ASM
Koh:10:12 word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. mouth/maw stoma wise favor/grace [see charity] and also, even, namely lip unthinking to ??? he/she/it/same
Koh:10:12 words (nom|voc) mouth/maw (gen) wise ([Adj] gen) grace (nom) and lips (nom|acc|voc) unthinking ([Adj] gen) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc)
Koh:10:12 Koh_10:12_1 Koh_10:12_2 Koh_10:12_3 Koh_10:12_4 Koh_10:12_5 Koh_10:12_6 Koh_10:12_7 Koh_10:12_8 Koh_10:12_9
Koh:10:12 x x x x x x x x x
Koh:10:13 ἀρχὴ λόγων στόματος αὐτοῦ ἀφροσόνη καὶ ἐσχάτη στόματος αὐτοῦ περιφέρεια πονηρά·
Koh:10:13 The beginning of the words of his mouth is folly: and the end of his talk mischievous madness. (Ecclesiastes 10:13 Brenton)
Koh:10:13 Początek słów jego ust to głupstwo, a koniec jego mowy to wielkie szaleństwo. (Koh 10:13 BT_4)
Koh:10:13 ἀρχὴ λόγων στόματος αὐτοῦ ἀφροσόνη καὶ ἐσχάτη στόματος αὐτοῦ περιφέρεια πονηρά·
Koh:10:13 ἀρχή, -ῆς, ἡ λόγος, -ου, ὁ στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί ἔσχατος -η -ον στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   πονηρός -ά -όν
Koh:10:13 Początek Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ostatni Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Koh:10:13 a)rCHE\ lo/gOn sto/matos au)tou= a)froso/nE kai\ e)sCHa/tE sto/matos au)tou= perife/reia ponEra/·
Koh:10:13 arCHE logOn stomatos autu afrosonE kai esCHatE stomatos autu perifereia ponEra·
Koh:10:13 N1_NSF N2_GPM N3M_GSN RD_GSM N1_NSF C A1_NSF N3M_GSN RD_GSM N1A_NSF A1A_NSF
Koh:10:13 beginning word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. mouth/maw stoma he/she/it/same ć and also, even, namely last mouth/maw stoma he/she/it/same ć wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Koh:10:13 beginning (nom|voc) words (gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen)   and last (nom|voc) mouth/maw (gen) him/it/same (gen)   wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Koh:10:13 Koh_10:13_1 Koh_10:13_2 Koh_10:13_3 Koh_10:13_4 Koh_10:13_5 Koh_10:13_6 Koh_10:13_7 Koh_10:13_8 Koh_10:13_9 Koh_10:13_10 Koh_10:13_11
Koh:10:13 x x x x x x x x x x x
Koh:10:14 καὶ ὁ ἄφρων πληθύνει λόγους. οὐκ ἔγνω ὁ ἄνθρωπος τί τὸ γενόμενον, καὶ τί τὸ ἐσόμενον ὀπίσω αὐτοῦ, τίς ἀναγγελεῖ αὐτῷ;
Koh:10:14 A fool moreover multiplies words: man knows not what has been, nor what will be: who shall tell him what will come after him? (Ecclesiastes 10:14 Brenton)
Koh:10:14 A głupiec mnoży słowa. Nie wie przecież człowiek, co będzie, bo kto mu oznajmi, co będzie potem? (Koh 10:14 BT_4)
Koh:10:14 καὶ ἄφρων πληθύνει λόγους. οὐκ ἔγνω ἄνθρωπος τί τὸ γενόμενον, καὶ τί τὸ ἐσόμενον ὀπίσω αὐτοῦ, τίς ἀναγγελεῖ αὐτῷ;
Koh:10:14 καί ὁ ἡ τό ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) λόγος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:10:14 I też, nawet, mianowicie Piana; wycofywanie w myśli By wzrastać/mnóż się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ludzki Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo
Koh:10:14 kai\ o( a)/frOn plETu/nei lo/gous. ou)k e)/gnO o( a)/nTrOpos ti/ to\ geno/menon, kai\ ti/ to\ e)so/menon o)pi/sO au)tou=, ti/s a)naggelei= au)tO=|;
Koh:10:14 kai ho afrOn plETynei logus. uk egnO ho anTrOpos ti to genomenon, kai ti to esomenon opisO autu, tis anangelei autO;
Koh:10:14 C RA_NSM A3N_NSM V1_PAI3S N2_APM D VZI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RI_ASN RA_ASN VB_AMPASN C RI_ASN RA_ASN VF_FMPASN D RD_GSM RI_NSM VF2_FAI3S RD_DSM
Koh:10:14 and also, even, namely the foam; unthinking to increase/multiply word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the human who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to become become, happen and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to be behind back, behind, after he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to proclaim proclaim, report he/she/it/same
Koh:10:14 and the (nom) foams (gen); unthinking ([Adj] nom) he/she/it-is-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical), he/she/it-will-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical) words (acc) not he/she/it-KNOW-ed the (nom) human (nom) who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) upon being-BECOME-ed (acc, nom|acc|voc) and who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) going-to-be (fut ptcp) (acc, nom|acc|voc) behind him/it/same (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) him/it/same (dat)
Koh:10:14 Koh_10:14_1 Koh_10:14_2 Koh_10:14_3 Koh_10:14_4 Koh_10:14_5 Koh_10:14_6 Koh_10:14_7 Koh_10:14_8 Koh_10:14_9 Koh_10:14_10 Koh_10:14_11 Koh_10:14_12 Koh_10:14_13 Koh_10:14_14 Koh_10:14_15 Koh_10:14_16 Koh_10:14_17 Koh_10:14_18 Koh_10:14_19 Koh_10:14_20 Koh_10:14_21
Koh:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:10:15 μόχθος τῶν ἀφρόνων κοπώσει αὐτούς, ὃς οὐκ ἔγνω τοῦ πορευθῆναι εἰς πόλιν.
Koh:10:15 The labour of fools will afflict them, as that of one who knows not to go to the city. (Ecclesiastes 10:15 Brenton)
Koh:10:15 Głupiec tak się męczy wysiłkiem, że nie potrafi nawet dotrzeć do miasta. (Koh 10:15 BT_4)
Koh:10:15 μόχθος τῶν ἀφρόνων κοπώσει αὐτούς, ὃς οὐκ ἔγνω τοῦ πορευθῆναι εἰς πόλιν.
Koh:10:15 μόχθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] πόλις, -εως, ἡ
Koh:10:15 ??? Wycofywanie w myśli On/ona/to/to samo Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. By iść Do (+przyspieszenie) Miasto
Koh:10:15 mo/CHTos tO=n a)fro/nOn kopO/sei au)tou/s, o(\s ou)k e)/gnO tou= poreuTE=nai ei)s po/lin.
Koh:10:15 moCHTos tOn afronOn kopOsei autus, hos uk egnO tu poreuTEnai eis polin.
Koh:10:15 N2_NSM RA_GPM A3N_GPM VF_FAI3S RD_APM RR_NSM D VZI_AAI3S RA_GSN VC_APN P N3I_ASF
Koh:10:15 ??? the unthinking ć he/she/it/same who/whom/which οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the to go into (+acc) city
Koh:10:15 ??? (nom) the (gen) unthinking ([Adj] gen)   them/same (acc) who/whom/which (nom) not he/she/it-KNOW-ed the (gen) to-be-GO-ed into (+acc) city (acc)
Koh:10:15 Koh_10:15_1 Koh_10:15_2 Koh_10:15_3 Koh_10:15_4 Koh_10:15_5 Koh_10:15_6 Koh_10:15_7 Koh_10:15_8 Koh_10:15_9 Koh_10:15_10 Koh_10:15_11 Koh_10:15_12
Koh:10:15 x x x x x x x x x x x x
Koh:10:16 οὐαί σοι, πόλις, ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος καὶ οἱ ἄρχοντές σου ἐν πρωίᾳ ἐσθίουσιν·
Koh:10:16 Woe to thee, O city, whose king is young, and thy princes eat in the morning! (Ecclesiastes 10:16 Brenton)
Koh:10:16 Biada ci, kraju, którego królem jest prostak i gdzie książęta już z rana ucztują! (Koh 10:16 BT_4)
Koh:10:16 οὐαί σοι, πόλις, ἧς βασιλεύς σου νεώτερος καὶ οἱ ἄρχοντές σου ἐν πρωίᾳ ἐσθίουσιν·
Koh:10:16 οὐαί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πρωΐα, -ας, ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Koh:10:16 Nieszczęście Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Miasto Kto/, który/, który Król Ty; twój/twój(sg) Bardziej nowy/młodszy I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ranek By jeść
Koh:10:16 ou)ai/ soi, po/lis, E(=s o( basileu/s sou neO/teros kai\ oi( a)/rCHonte/s sou e)n prOi/a| e)sTi/ousin·
Koh:10:16 uai soi, polis, hEs ho basileus su neOteros kai hoi arCHontes su en prOia esTiusin·
Koh:10:16 I RP_DS N3I_NSF RR_GSF RA_NSM N3V_NSM RP_GS A1A_NSMC C RA_NPM N3_NPM RP_GS P N1A_DSF V1_PAI3P
Koh:10:16 woe you; your/yours(sg); to rub worn, rub city who/whom/which the king you; your/yours(sg) newer/younger and also, even, namely the ruler; to begin you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among morning to eat
Koh:10:16 woe you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) city (nom) who/whom/which (gen) the (nom) king (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) newer/younger ([Adj] nom) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) morning (dat) they-are-EAT-ing, while EAT-ing (dat)
Koh:10:16 Koh_10:16_1 Koh_10:16_2 Koh_10:16_3 Koh_10:16_4 Koh_10:16_5 Koh_10:16_6 Koh_10:16_7 Koh_10:16_8 Koh_10:16_9 Koh_10:16_10 Koh_10:16_11 Koh_10:16_12 Koh_10:16_13 Koh_10:16_14 Koh_10:16_15
Koh:10:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:10:17 μακαρία σύ, γῆ, ἧς ὁ βασιλεύς σου υἱὸς ἐλευθέρων καὶ οἱ ἄρχοντές σου πρὸς καιρὸν φάγονται ἐν δυνάμει καὶ οὐκ αἰσχυνθήσονται.
Koh:10:17 Blessed art thou, O land, whose king is a son of nobles, and whose princes shall eat seasonably, for strength, and shall not be ashamed. (Ecclesiastes 10:17 Brenton)
Koh:10:17 Szczęśliwyś, kraju, którego król ze szlachetnie urodzonych pochodzi, i gdzie książęta w czasie właściwym ucztują, na sposób męski, bez uprawiania pijaństwa. (Koh 10:17 BT_4)
Koh:10:17 μακαρία σύ, γῆ, ἧς βασιλεύς σου υἱὸς ἐλευθέρων καὶ οἱ ἄρχοντές σου πρὸς καιρὸν φάγονται ἐν δυνάμει καὶ οὐκ αἰσχυνθήσονται.
Koh:10:17 μακάριος -ία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐλεύθερος -έρα -ον; ἐλευθερόω (ελευθερ(ο)-, ελευθερω·σ-, ελευθερω·σ-, -, -, ελευθερω·θ-) καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν δύναμις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-)
Koh:10:17 Szczęśliwy Ty Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Król Ty; twój/twój(sg) Syn Uwalniany; by uwalniać I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Okres czasu By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zawstydzać
Koh:10:17 makari/a su/, gE=, E(=s o( basileu/s sou ui(o\s e)leuTe/rOn kai\ oi( a)/rCHonte/s sou pro\s kairo\n fa/gontai e)n duna/mei kai\ ou)k ai)sCHunTE/sontai.
Koh:10:17 makaria sy, gE, hEs ho basileus su hyios eleuTerOn kai hoi arCHontes su pros kairon fagontai en dynamei kai uk aisCHynTEsontai.
Koh:10:17 A1A_NSF RP_NS N1_NSF RR_GSF RA_NSM N3V_NSM RP_GS N2_NSM A1A_GPM C RA_NPM N3_NPM RP_GS P N2_ASM VF_FMI3P P N3I_DSF C D VC_FPI3P
Koh:10:17 fortunate you earth/land who/whom/which the king you; your/yours(sg) son liberated; to liberate and also, even, namely the ruler; to begin you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) period of time to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability and also, even, namely οὐχ before rough breathing to put to shame
Koh:10:17 fortunate ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (nom) earth/land (nom|voc) who/whom/which (gen) the (nom) king (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) son (nom) liberated ([Adj] gen); while LIBERATE-ing (nom) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) period of time (acc) they-will-be-EAT-ed in/among/by (+dat) ability (dat) and not they-will-be-PUT-ed-TO-SHAME
Koh:10:17 Koh_10:17_1 Koh_10:17_2 Koh_10:17_3 Koh_10:17_4 Koh_10:17_5 Koh_10:17_6 Koh_10:17_7 Koh_10:17_8 Koh_10:17_9 Koh_10:17_10 Koh_10:17_11 Koh_10:17_12 Koh_10:17_13 Koh_10:17_14 Koh_10:17_15 Koh_10:17_16 Koh_10:17_17 Koh_10:17_18 Koh_10:17_19 Koh_10:17_20 Koh_10:17_21
Koh:10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:10:18 ἐν ὀκνηρίαις ταπεινωθήσεται ἡ δόκωσις, καὶ ἐν ἀργίᾳ χειρῶν στάξει ἡ οἰκία.
Koh:10:18 By slothful neglect a building will be brought low: and by idleness of the hands the house will fall to pieces. (Ecclesiastes 10:18 Brenton)
Koh:10:18 Skutkiem wielkiego lenistwa chyli się strop, gdy ręce są opuszczone, przecieka dom. (Koh 10:18 BT_4)
Koh:10:18 ἐν ὀκνηρίαις ταπεινωθήσεται δόκωσις, καὶ ἐν ἀργίᾳ χειρῶν στάξει οἰκία.
Koh:10:18 ἐν   ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό   καί ἐν   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
Koh:10:18 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do niżej I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka; gorzej By spadać Dom
Koh:10:18 e)n o)knEri/ais tapeinOTE/setai E( do/kOsis, kai\ e)n a)rgi/a| CHeirO=n sta/Xei E( oi)ki/a.
Koh:10:18 en oknEriais tapeinOTEsetai hE dokOsis, kai en argia CHeirOn staXei hE oikia.
Koh:10:18 P N1A_DPF VC_FPI3S RA_NSF N3I_NSF C P N1A_DSF N3_GPF VF_FAI3S RA_NSF N1A_NSF
Koh:10:18 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to lower the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć hand; worse to drop the house
Koh:10:18 in/among/by (+dat)   he/she/it-will-be-LOWER-ed the (nom)   and in/among/by (+dat)   hands (gen); worse ([Adj] nom) he/she/it-will-DROP, you(sg)-will-be-DROP-ed (classical) the (nom) house (nom|voc)
Koh:10:18 Koh_10:18_1 Koh_10:18_2 Koh_10:18_3 Koh_10:18_4 Koh_10:18_5 Koh_10:18_6 Koh_10:18_7 Koh_10:18_8 Koh_10:18_9 Koh_10:18_10 Koh_10:18_11 Koh_10:18_12
Koh:10:18 x x x x x x x x x x x x
Koh:10:19 εἰς γέλωτα ποιοῦσιν ἄρτον, καὶ οἶνος εὐφραίνει ζῶντας, καὶ τοῦ ἀργυρίου ἐπακούσεται σὺν τὰ πάντα.
Koh:10:19 Men prepare bread for laughter, and wine and oil that the living should rejoice: but to money all things will humbly yield obedience. (Ecclesiastes 10:19 Brenton)
Koh:10:19 Gdy dla zabawy gotują biesiadę i wino życie rozwesela, a pieniądz na wszystko pozwala: (Koh 10:19 BT_4)
Koh:10:19 εἰς γέλωτα ποιοῦσιν ἄρτον, καὶ οἶνος εὐφραίνει ζῶντας, καὶ τοῦ ἀργυρίου ἐπακούσεται σὺν τὰ πάντα.
Koh:10:19 εἰς[1] γέλω[τ]ς, -ωτος, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ καί οἶνος, -ου, ὁ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) σύν ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Koh:10:19 Do (+przyspieszenie) Śmiech By czynić/rób Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Wino By celebrować/bądź wesoły Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra By słyszeć Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Koh:10:19 ei)s ge/lOta poiou=sin a)/rton, kai\ oi)=nos eu)frai/nei DZO=ntas, kai\ tou= a)rguri/ou e)pakou/setai su\n ta\ pa/nta.
Koh:10:19 eis gelOta poiusin arton, kai oinos eufrainei DZOntas, kai tu argyriu epakusetai syn ta panta.
Koh:10:19 P N3T_ASM V2_PAI3P N2_ASM C N2_NSM V1_PAI3S V3_PAPAPM C RA_GSN N2N_GSN VF_FMI3S P RA_APN A3_APN
Koh:10:19 into (+acc) laughter to do/make bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely wine to celebrate/be merry to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely the piece of silver to hear together with/including (+dat) the every all, each, every, the whole of
Koh:10:19 into (+acc) laughter (acc) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) bread (acc) and wine (nom) he/she/it-is-CELEBRATE/BE-ing-MERRY, you(sg)-are-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (classical) while EXISTS-ing (acc) and the (gen) piece of silver (gen) he/she/it-will-be-HEAR-ed together with/including (+dat) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc)
Koh:10:19 Koh_10:19_1 Koh_10:19_2 Koh_10:19_3 Koh_10:19_4 Koh_10:19_5 Koh_10:19_6 Koh_10:19_7 Koh_10:19_8 Koh_10:19_9 Koh_10:19_10 Koh_10:19_11 Koh_10:19_12 Koh_10:19_13 Koh_10:19_14 Koh_10:19_15
Koh:10:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:10:20 καί γε ἐν συνειδήσει σου βασιλέα μὴ καταράσῃ, καὶ ἐν ταμιείοις κοιτώνων σου μὴ καταράσῃ πλούσιον· ὅτι πετεινὸν τοῦ οὐρανοῦ ἀποίσει σὺν τὴν φωνήν, καὶ ὁ ἔχων τὰς πτέρυγας ἀπαγγελεῖ λόγον.
Koh:10:20 Even in thy conscience, curse not the king; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry thy voice, and that which has wings shall report thy speech. (Ecclesiastes 10:20 Brenton)
Koh:10:20 w myślach nawet swoich nie złorzecz królowi ani w sypialni swojej nie przeklinaj możnego, bo ptactwo powietrzne zaniesie głos, a to, co skrzydlate, doniesie słowa. (Koh 10:20 BT_4)
Koh:10:20 καί γε ἐν συνειδήσει σου βασιλέα μὴ καταράσῃ, καὶ ἐν ταμιείοις κοιτώνων σου μὴ καταράσῃ πλούσιον· ὅτι πετεινὸν τοῦ οὐρανοῦ ἀποίσει σὺν τὴν φωνήν, καὶ ἔχων τὰς πτέρυγας ἀπαγγελεῖ λόγον.
Koh:10:20 καί γέ ἐν συν·είδησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασιλεύς, -έως, ὁ μή κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) καί ἐν ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό κοιτών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) πλούσιος -ία -ον ὅτι πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) σύν ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) λόγος, -ου, ὁ
Koh:10:20 I też, nawet, mianowicie ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sumienie Ty; twój/twój(sg) Król Nie By kląć (klnij na dół) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Magazyn Sypialnia Ty; twój/twój(sg) Nie By kląć (klnij na dół) Obfity Ponieważ/tamto Ptak Nieba/niebo By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Razem z/włączając (+dat) Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie By mieć Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] By informować – informować albo opowiadać. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Koh:10:20 kai/ ge e)n suneidE/sei sou basile/a mE\ katara/sE|, kai\ e)n tamiei/ois koitO/nOn sou mE\ katara/sE| plou/sion· o(/ti peteino\n tou= ou)ranou= a)poi/sei su\n tE\n fOnE/n, kai\ o( e)/CHOn ta\s pte/rugas a)paggelei= lo/gon.
Koh:10:20 kai ge en syneidEsei su basilea mE katarasE, kai en tamieiois koitOnOn su mE katarasE plusion· hoti peteinon tu uranu apoisei syn tEn fOnEn, kai ho eCHOn tas pterygas apangelei logon.
Koh:10:20 C x P N3I_DSF RP_GS N3V_ASM D VA_AMS2S C P N2N_DPN N3N_GPM RP_GS D VA_AMS2S A1A_ASM C N2N_NSN RA_GSM N2_GSM VF_FAI3S P RA_ASF N1_ASF C RA_NSM V1_PAPNSM RA_APF N3G_APF VF2_FAI3S N2_ASM
Koh:10:20 and also, even, namely ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among conscience you; your/yours(sg) king not to curse (curse down) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among storeroom bedroom you; your/yours(sg) not to curse (curse down) abundant because/that bird the sky/heaven to carry away yield to repay together with/including (+dat) the sound/voice cries and also, even, namely the to have the wing [see ptero-dactyl, winged finger] to report – to report or tell. word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Koh:10:20 and ??? in/among/by (+dat) conscience (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) king (acc) not you(sg)-will-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed, you(sg)-should-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed and in/among/by (+dat) storerooms (dat) bedrooms (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed, you(sg)-should-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed abundant ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that bird (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) he/she/it-will-CARRY AWAY, you(sg)-will-be-CARRY AWAY-ed (classical) together with/including (+dat) the (acc) sound/voice (acc) and the (nom) while HAVE-ing (nom) the (acc) wings (acc) he/she/it-will-DELIVER A MESSAGE, you(sg)-will-be-DELIVER A MESSAGE-ed (classical) word (acc)
Koh:10:20 Koh_10:20_1 Koh_10:20_2 Koh_10:20_3 Koh_10:20_4 Koh_10:20_5 Koh_10:20_6 Koh_10:20_7 Koh_10:20_8 Koh_10:20_9 Koh_10:20_10 Koh_10:20_11 Koh_10:20_12 Koh_10:20_13 Koh_10:20_14 Koh_10:20_15 Koh_10:20_16 Koh_10:20_17 Koh_10:20_18 Koh_10:20_19 Koh_10:20_20 Koh_10:20_21 Koh_10:20_22 Koh_10:20_23 Koh_10:20_24 Koh_10:20_25 Koh_10:20_26 Koh_10:20_27 Koh_10:20_28 Koh_10:20_29 Koh_10:20_30 Koh_10:20_31
Koh:10:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x