Kpl:6:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:6:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 6:7 Brenton)
Kpl:6:1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 6:1 BT_4)
Kpl:6:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:6:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:6:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:6:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:6:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:6:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:6:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:6:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:6:1 Kpl_6:1_1 Kpl_6:1_2 Kpl_6:1_3 Kpl_6:1_4 Kpl_6:1_5 Kpl_6:1_6
Kpl:6:1 x x x x x x
Kpl:6:2 Ἔντειλαι Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων Οὗτος ὁ νόμος τῆς ὁλοκαυτώσεως· αὐτὴ ἡ ὁλοκαύτωσις ἐπὶ τῆς καύσεως αὐτῆς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ὅλην τὴν νύκτα ἕως τὸ πρωί, καὶ τὸ πῦρ τοῦ θυσιαστηρίου καυθήσεται ἐπ’ αὐτοῦ, οὐ σβεσθήσεται.
Kpl:6:2 Charge Aaron and his sons, saying, (Leviticus 6:8 Brenton)
Kpl:6:2 «Rozkaż Aaronowi i jego synom, co następuje: Oto prawo odnoszące się do ofiary całopalnej: ofiara całopalna będzie na palenisku, na ołtarzu całą noc aż do rana, a ogień ołtarza będzie na nim płonął. (Kpł 6:2 BT_4)
Kpl:6:2 Ἔντειλαι Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων Οὗτος νόμος τῆς ὁλοκαυτώσεως· αὐτὴ ὁλοκαύτωσις ἐπὶ τῆς καύσεως αὐτῆς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ὅλην τὴν νύκτα ἕως τὸ πρωί, καὶ τὸ πῦρ τοῦ θυσιαστηρίου καυθήσεται ἐπ’ αὐτοῦ, οὐ σβεσθήσεται.
Kpl:6:2 ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό καῦσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πρωΐ καί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)
Kpl:6:2 By zalecać rozkaz Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Prawo On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Palenie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Cały Noc Aż; świtaj Wcześnie I też, nawet, mianowicie Ogień Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By gasić
Kpl:6:2 *)/enteilai *aarOn kai\ toi=s ui(oi=s au)tou= le/gOn *ou(=tos o( no/mos tE=s o(lokautO/seOs· au)tE\ E( o(lokau/tOsis e)pi\ tE=s kau/seOs au)tE=s e)pi\ tou= TusiastEri/ou o(/lEn tE\n nu/kta e(/Os to\ prOi/, kai\ to\ pu=r tou= TusiastEri/ou kauTE/setai e)p’ au)tou=, ou) sbesTE/setai.
Kpl:6:2 enteilai aarOn kai tois hyiois autu legOn hutos ho nomos tEs holokautOseOs· autE hE holokautOsis epi tEs kauseOs autEs epi tu TysiastEriu holEn tEn nykta heOs to prOi, kai to pyr tu TysiastEriu kauTEsetai ep’ autu, u sbesTEsetai.
Kpl:6:2 VA_AMD2S N_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM V1_PAPNSM RD_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3I_GSF RD_NSF RA_NSF N3I_NSF P RA_GSF N3I_GSF RD_GSF P RA_GSN N2N_GSN A1_ASF RA_ASF N3_ASF C RA_ASN D C RA_NSN N3_NSN RA_GSN N2N_GSN VC_FPI3S P RD_GSM D VC_FPI3S
Kpl:6:2 to enjoin command Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the law the ć he/she/it/same the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the burning he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. whole the night until; dawn the early and also, even, namely the fire the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐχ before rough breathing to extinguish
Kpl:6:2 to-ENJOIN, be-you(sg)-ENJOIN-ed!, he/she/it-happens-to-ENJOIN (opt) Aaron (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) this (nom) the (nom) law (nom) the (gen)   she/it/same (nom) the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) burning (gen) her/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sanctuary (gen) whole (acc) the (acc) night (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (nom|acc) early and the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) the (gen) sanctuary (gen) he/she/it-will-be-CALCINATED-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) not he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed
Kpl:6:2 Kpl_6:2_1 Kpl_6:2_2 Kpl_6:2_3 Kpl_6:2_4 Kpl_6:2_5 Kpl_6:2_6 Kpl_6:2_7 Kpl_6:2_8 Kpl_6:2_9 Kpl_6:2_10 Kpl_6:2_11 Kpl_6:2_12 Kpl_6:2_13 Kpl_6:2_14 Kpl_6:2_15 Kpl_6:2_16 Kpl_6:2_17 Kpl_6:2_18 Kpl_6:2_19 Kpl_6:2_20 Kpl_6:2_21 Kpl_6:2_22 Kpl_6:2_23 Kpl_6:2_24 Kpl_6:2_25 Kpl_6:2_26 Kpl_6:2_27 Kpl_6:2_28 Kpl_6:2_29 Kpl_6:2_30 Kpl_6:2_31 Kpl_6:2_32 Kpl_6:2_33 Kpl_6:2_34 Kpl_6:2_35 Kpl_6:2_36 Kpl_6:2_37 Kpl_6:2_38
Kpl:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:3 καὶ ἐνδύσεται ὁ ἱερεὺς χιτῶνα λινοῦν καὶ περισκελὲς λινοῦν ἐνδύσεται περὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἀφελεῖ τὴν κατακάρπωσιν, ἣν ἂν καταναλώσῃ τὸ πῦρ τὴν ὁλοκαύτωσιν, ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ παραθήσει αὐτὸ ἐχόμενον τοῦ θυσιαστηρίου.
Kpl:6:3 And the priest shall put on the linen tunic, and he shall put the linen drawers on his body; and shall take away that which has been thoroughly burnt, which the fire shall have consumed, even the whole-burnt-offering from the altar, and he shall put it near the altar. (Leviticus 6:10 Brenton)
Kpl:6:3 Potem kapłan włoży szatę lnianą i spodnie lniane na ciało, usunie popiół z ofiary całopalnej, którą ogień strawił na ołtarzu, i wysypie go obok ołtarza. (Kpł 6:3 BT_4)
Kpl:6:3 καὶ ἐνδύσεται ἱερεὺς χιτῶνα λινοῦν καὶ περισκελὲς λινοῦν ἐνδύσεται περὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἀφελεῖ τὴν κατακάρπωσιν, ἣν ἂν καταναλώσῃ τὸ πῦρ τὴν ὁλοκαύτωσιν, ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ παραθήσει αὐτὸ ἐχόμενον τοῦ θυσιαστηρίου.
Kpl:6:3 καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ χιτών, -ῶνος, ὁ   καί     ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) περί ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ἄν κατ·αν·αλίσκω (καταν+αλισκ-, καταν+αλω·σ-, καταν+αλω·σ-, -, -, καταν+αλω·θ-) ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό
Kpl:6:3 I też, nawet, mianowicie By ubierać Duchowny Długo opasywany tuniki kaftan, długo opasywał tunika, gabardyna, stanik, sutanna I też, nawet, mianowicie By ubierać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ciało On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zużywać się zupełnie niszcz; zużywaj Ogień Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie On/ona/to/to samo By mieć Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Kpl:6:3 kai\ e)ndu/setai o( i(ereu\s CHitO=na linou=n kai\ periskele\s linou=n e)ndu/setai peri\ to\ sO=ma au)tou= kai\ a)felei= tE\n kataka/rpOsin, E(\n a)/n katanalO/sE| to\ pu=r tE\n o(lokau/tOsin, a)po\ tou= TusiastEri/ou kai\ paraTE/sei au)to\ e)CHo/menon tou= TusiastEri/ou.
Kpl:6:3 kai endysetai ho hiereus CHitOna linun kai periskeles linun endysetai peri to sOma autu kai afelei tEn katakarpOsin, hEn an katanalOsE to pyr tEn holokautOsin, apo tu TysiastEriu kai paraTEsei auto eCHomenon tu TysiastEriu.
Kpl:6:3 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM N3W_ASM A1C_ASM C A3H_ASN A1C_ASN VF_FMI3S P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C VF2_FAI3S RA_ASF N3I_ASF RR_ASF x VA_AAS3S RA_NSN N3_NSN RA_ASF N3I_ASF P RA_GSN N2N_GSN C VF_FAI3S RD_ASN V1_PMPASN RA_GSN N2N_GSN
Kpl:6:3 and also, even, namely to clothe the priest long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock ć and also, even, namely ć ć to clothe about (+acc,+gen) the body he/she/it/same and also, even, namely to deprive the ć who/whom/which ever (if ever) to consume utterly destroy; use up the fire the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to submit for-consideration he/she/it/same to have the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Kpl:6:3 and he/she/it-will-be-CLOTHE-ed the (nom) priest (nom) long belted tunic (acc)   and     he/she/it-will-be-CLOTHE-ed about (+acc,+gen) the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-DEPRIVE, you(sg)-will-be-DEPRIVE-ed (classical) the (acc)   who/whom/which (acc) ever you(sg)-will-be-CONSUME UTTERLY-ed, he/she/it-should-CONSUME UTTERLY, you(sg)-should-be-CONSUME UTTERLY-ed the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) the (acc)   away from (+gen) the (gen) sanctuary (gen) and he/she/it-will-SUBMIT-FOR-CONSIDERATION, you(sg)-will-be-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION (classical) it/same (nom|acc) while being-HAVE-ed (acc, nom|acc|voc) the (gen) sanctuary (gen)
Kpl:6:3 Kpl_6:3_1 Kpl_6:3_2 Kpl_6:3_3 Kpl_6:3_4 Kpl_6:3_5 Kpl_6:3_6 Kpl_6:3_7 Kpl_6:3_8 Kpl_6:3_9 Kpl_6:3_10 Kpl_6:3_11 Kpl_6:3_12 Kpl_6:3_13 Kpl_6:3_14 Kpl_6:3_15 Kpl_6:3_16 Kpl_6:3_17 Kpl_6:3_18 Kpl_6:3_19 Kpl_6:3_20 Kpl_6:3_21 Kpl_6:3_22 Kpl_6:3_23 Kpl_6:3_24 Kpl_6:3_25 Kpl_6:3_26 Kpl_6:3_27 Kpl_6:3_28 Kpl_6:3_29 Kpl_6:3_30 Kpl_6:3_31 Kpl_6:3_32 Kpl_6:3_33 Kpl_6:3_34
Kpl:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:4 καὶ ἐκδύσεται τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐνδύσεται στολὴν ἄλλην καὶ ἐξοίσει τὴν κατακάρπωσιν ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τόπον καθαρόν.
Kpl:6:4 And he shall put off his robe, and put on another robe, and he shall take forth the offering that has been burnt without the camp into a clean place. (Leviticus 6:11 Brenton)
Kpl:6:4 Następnie zdejmie ubranie, włoży inne szaty i wyniesie popiół poza obóz na miejsce czyste. (Kpł 6:4 BT_4)
Kpl:6:4 καὶ ἐκδύσεται τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐνδύσεται στολὴν ἄλλην καὶ ἐξοίσει τὴν κατακάρπωσιν ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τόπον καθαρόν.
Kpl:6:4 καί ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) στολή, -ῆς, ἡ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ εἰς[1] τόπος, -ου, ὁ καθαρός -ά -όν
Kpl:6:4 I też, nawet, mianowicie By rozbierać się Szyku uniform, kostium, prośba On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ubierać Szyku uniform, kostium, prośba Inny I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia Do (+przyspieszenie) Miejsce Czysty
Kpl:6:4 kai\ e)kdu/setai tE\n stolE\n au)tou= kai\ e)ndu/setai stolE\n a)/llEn kai\ e)Xoi/sei tE\n kataka/rpOsin e)/XO tE=s parembolE=s ei)s to/pon kaTaro/n.
Kpl:6:4 kai ekdysetai tEn stolEn autu kai endysetai stolEn allEn kai eXoisei tEn katakarpOsin eXO tEs parembolEs eis topon kaTaron.
Kpl:6:4 C VF_FMI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VF_FMI3S N1_ASF RD_ASF C VF_FAI3S RA_ASF N3I_ASF P RA_GSF N1_GSF P N2_ASM A1A_ASM
Kpl:6:4 and also, even, namely to undress the array uniform, costume, suit he/she/it/same and also, even, namely to clothe array uniform, costume, suit other and also, even, namely to carry out bring forth the ć outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army into (+acc) place clean
Kpl:6:4 and he/she/it-will-be-UNDRESS-ed the (acc) array (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-CLOTHE-ed array (acc) other (acc) and he/she/it-will-CARRY OUT, you(sg)-will-be-CARRY OUT-ed (classical) the (acc)   outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) into (+acc) place (acc) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:6:4 Kpl_6:4_1 Kpl_6:4_2 Kpl_6:4_3 Kpl_6:4_4 Kpl_6:4_5 Kpl_6:4_6 Kpl_6:4_7 Kpl_6:4_8 Kpl_6:4_9 Kpl_6:4_10 Kpl_6:4_11 Kpl_6:4_12 Kpl_6:4_13 Kpl_6:4_14 Kpl_6:4_15 Kpl_6:4_16 Kpl_6:4_17 Kpl_6:4_18 Kpl_6:4_19
Kpl:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:5 καὶ πῦρ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καυθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ καὶ οὐ σβεσθήσεται, καὶ καύσει ὁ ἱερεὺς ἐπ’ αὐτὸ ξύλα τὸ πρωῒ καὶ στοιβάσει ἐπ’ αὐτοῦ τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ ἐπιθήσει ἐπ’ αὐτὸ τὸ στέαρ τοῦ σωτηρίου·
Kpl:6:5 And the fire on the altar shall be kept burning on it, and shall not be extinguished; and the priest shall burn on it wood every morning, and shall heap on it the whole-burnt-offering, and shall lay on it the fat of the peace-offering. (Leviticus 6:12 Brenton)
Kpl:6:5 Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć - nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim ułoży ofiarę całopalną, na nim zamieni w dym tłuszcz ofiar biesiadnych. (Kpł 6:5 BT_4)
Kpl:6:5 καὶ πῦρ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καυθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ καὶ οὐ σβεσθήσεται, καὶ καύσει ἱερεὺς ἐπ’ αὐτὸ ξύλα τὸ πρωῒ καὶ στοιβάσει ἐπ’ αὐτοῦ τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ ἐπιθήσει ἐπ’ αὐτὸ τὸ στέαρ τοῦ σωτηρίου·
Kpl:6:5 καί πῦρ, -ρός, τό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) καί καῦσις, -εως, ἡ; καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό πρωΐ καί στοιβάζω [LXX] (-, στοιβα·σ-, στοιβα·σ-, -, εστοιβασ-, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό σωτήριος -ον
Kpl:6:5 I też, nawet, mianowicie Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By gasić I też, nawet, mianowicie Palenie; do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Wcześnie I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Łój Oszczędność
Kpl:6:5 kai\ pu=r e)pi\ to\ TusiastE/rion kauTE/setai a)p’ au)tou= kai\ ou) sbesTE/setai, kai\ kau/sei o( i(ereu\s e)p’ au)to\ Xu/la to\ prOi\+ kai\ stoiba/sei e)p’ au)tou= tE\n o(lokau/tOsin kai\ e)piTE/sei e)p’ au)to\ to\ ste/ar tou= sOtEri/ou·
Kpl:6:5 kai pyr epi to TysiastErion kauTEsetai ap’ autu kai u sbesTEsetai, kai kausei ho hiereus ep’ auto Xyla to prO+i kai stoibasei ep’ autu tEn holokautOsin kai epiTEsei ep’ auto to stear tu sOtEriu·
Kpl:6:5 C N3_NSN P RA_ASN N2N_ASN VC_FPI3S P RD_GSN C D VC_FPI3S C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RD_ASN N2N_APN RA_ASN D C VF_FAI3S P RD_GSN RA_ASF N3I_ASF C VF_FAI3S P RD_ASN RA_ASN N3T_ASN RA_GSN N2N_GSN
Kpl:6:5 and also, even, namely fire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to extinguish and also, even, namely burning; to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the early and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the ć and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the suet the saving
Kpl:6:5 and fire (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-CALCINATED-ed away from (+gen) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed and burning (dat); he/she/it-will-CALCINATED, you(sg)-will-be-CALCINATED-ed (classical) the (nom) priest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (nom|acc) early and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) the (acc)   and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (gen) saving ([Adj] gen)
Kpl:6:5 Kpl_6:5_1 Kpl_6:5_2 Kpl_6:5_3 Kpl_6:5_4 Kpl_6:5_5 Kpl_6:5_6 Kpl_6:5_7 Kpl_6:5_8 Kpl_6:5_9 Kpl_6:5_10 Kpl_6:5_11 Kpl_6:5_12 Kpl_6:5_13 Kpl_6:5_14 Kpl_6:5_15 Kpl_6:5_16 Kpl_6:5_17 Kpl_6:5_18 Kpl_6:5_19 Kpl_6:5_20 Kpl_6:5_21 Kpl_6:5_22 Kpl_6:5_23 Kpl_6:5_24 Kpl_6:5_25 Kpl_6:5_26 Kpl_6:5_27 Kpl_6:5_28 Kpl_6:5_29 Kpl_6:5_30 Kpl_6:5_31 Kpl_6:5_32 Kpl_6:5_33 Kpl_6:5_34
Kpl:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:6 καὶ πῦρ διὰ παντὸς καυθήσεται ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, οὐ σβεσθήσεται.
Kpl:6:6 And the fire shall always burn on the altar; it shall not be extinguished. (Leviticus 6:13 Brenton)
Kpl:6:6 Ogień nieustanny będzie płonąć na ołtarzu - nigdy nie będzie wygasać! (Kpł 6:6 BT_4)
Kpl:6:6 καὶ πῦρ διὰ παντὸς καυθήσεται ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, οὐ σβεσθήσεται.
Kpl:6:6 καί πῦρ, -ρός, τό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)
Kpl:6:6 I też, nawet, mianowicie Ogień Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. ??? Przed przydechem mocnym By gasić
Kpl:6:6 kai\ pu=r dia\ panto\s kauTE/setai e)pi\ to\ TusiastE/rion, ou) sbesTE/setai.
Kpl:6:6 kai pyr dia pantos kauTEsetai epi to TysiastErion, u sbesTEsetai.
Kpl:6:6 C N3_NSN P A3_GSM VC_FPI3S P RA_ASN N2N_ASN D VC_FPI3S
Kpl:6:6 and also, even, namely fire because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. οὐχ before rough breathing to extinguish
Kpl:6:6 and fire (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) he/she/it-will-be-CALCINATED-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) not he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed
Kpl:6:6 Kpl_6:6_1 Kpl_6:6_2 Kpl_6:6_3 Kpl_6:6_4 Kpl_6:6_5 Kpl_6:6_6 Kpl_6:6_7 Kpl_6:6_8 Kpl_6:6_9 Kpl_6:6_10
Kpl:6:6 x x x x x x x x x x
Kpl:6:7 Οὗτος ὁ νόμος τῆς θυσίας, ἣν προσάξουσιν αὐτὴν οἱ υἱοὶ Ααρων ἔναντι κυρίου ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου·
Kpl:6:7 This is the law of the sacrifice, which the sons of Aaron shall bring near before the Lord, before the altar. (Leviticus 6:14 Brenton)
Kpl:6:7 Oto prawo odnoszące się do ofiary z pokarmów: Synowie Aarona przyniosą ją przed Pana - przed ołtarz. (Kpł 6:7 BT_4)
Kpl:6:7 Οὗτος νόμος τῆς θυσίας, ἣν προσάξουσιν αὐτὴν οἱ υἱοὶ Ααρων ἔναντι κυρίου ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου·
Kpl:6:7 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό
Kpl:6:7 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Prawo Ofiara gnębią, poświęcają Kto/, który/, który By prowadzić bliski On/ona/to/to samo Syn Aaron Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Kpl:6:7 *ou(=tos o( no/mos tE=s Tusi/as, E(\n prosa/Xousin au)tE\n oi( ui(oi\ *aarOn e)/nanti kuri/ou a)pe/nanti tou= TusiastEri/ou·
Kpl:6:7 hutos ho nomos tEs Tysias, hEn prosaXusin autEn hoi hyioi aarOn enanti kyriu apenanti tu TysiastEriu·
Kpl:6:7 RD_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1A_GSF RR_ASF VF_FAI3P RD_ASF RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_GSM P RA_GSN N2N_GSN
Kpl:6:7 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the law the sacrifice victimize, immolate who/whom/which to lead toward he/she/it/same the son Aaron before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. opposite/in the presence of (+gen) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Kpl:6:7 this (nom) the (nom) law (nom) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) who/whom/which (acc) they-will-LEAD-TOWARD, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc) the (nom) sons (nom|voc) Aaron (indecl) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) sanctuary (gen)
Kpl:6:7 Kpl_6:7_1 Kpl_6:7_2 Kpl_6:7_3 Kpl_6:7_4 Kpl_6:7_5 Kpl_6:7_6 Kpl_6:7_7 Kpl_6:7_8 Kpl_6:7_9 Kpl_6:7_10 Kpl_6:7_11 Kpl_6:7_12 Kpl_6:7_13 Kpl_6:7_14 Kpl_6:7_15 Kpl_6:7_16
Kpl:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:8 καὶ ἀφελεῖ ἀπ’ αὐτοῦ τῇ δρακὶ ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως τῆς θυσίας σὺν τῷ ἐλαίῳ αὐτῆς καὶ σὺν τῷ λιβάνῳ αὐτῆς τὰ ὄντα ἐπὶ τῆς θυσίας καὶ ἀνοίσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κάρπωμα· ὀσμὴ εὐωδίας, τὸ μνημόσυνον αὐτῆς τῷ κυρίῳ.
Kpl:6:8 And he shall take from it a handful of the fine flour of the sacrifice with its oil, and with all its frankincense, which are upon the sacrifice; and he shall offer up on the altar a burnt-offering as a sweet-smelling savour, a memorial of it to the Lord. (Leviticus 6:15 Brenton)
Kpl:6:8 Potem wezmą z niej garść najczystszej mąki, należącej do ofiary pokarmowej, wraz z oliwą jej i z całym kadzidłem, które są na tej ofierze, i zamienią to w dym na ołtarzu jako miłą woń, jako pamiątkę dla Pana. (Kpł 6:8 BT_4)
Kpl:6:8 καὶ ἀφελεῖ ἀπ’ αὐτοῦ τῇ δρακὶ ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως τῆς θυσίας σὺν τῷ ἐλαίῳ αὐτῆς καὶ σὺν τῷ λιβάνῳ αὐτῆς τὰ ὄντα ἐπὶ τῆς θυσίας καὶ ἀνοίσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κάρπωμα· ὀσμὴ εὐωδίας, τὸ μνημόσυνον αὐτῆς τῷ κυρίῳ.
Kpl:6:8 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δράξ, -ακός, ἡ [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό σεμίδαλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ σύν ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί σύν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό   ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:6:8 I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ręka Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najwyższej jakości mąka Ofiara gnębią, poświęcają Razem z/włączając (+dat) Oliwa z oliwek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban On/ona/to/to samo By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Zapachu/bukiet Aromat Pamięć On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:6:8 kai\ a)felei= a)p’ au)tou= tE=| draki\ a)po\ tE=s semida/leOs tE=s Tusi/as su\n tO=| e)lai/O| au)tE=s kai\ su\n tO=| liba/nO| au)tE=s ta\ o)/nta e)pi\ tE=s Tusi/as kai\ a)noi/sei e)pi\ to\ TusiastE/rion ka/rpOma· o)smE\ eu)Odi/as, to\ mnEmo/sunon au)tE=s tO=| kuri/O|.
Kpl:6:8 kai afelei ap’ autu tE draki apo tEs semidaleOs tEs Tysias syn tO elaiO autEs kai syn tO libanO autEs ta onta epi tEs Tysias kai anoisei epi to TysiastErion karpOma· osmE euOdias, to mnEmosynon autEs tO kyriO.
Kpl:6:8 C VF2_FAI3S P RD_GSN RA_DSF N3K_DSF P RA_GSF N3I_GSF RA_GSF N1A_GSF P RA_DSN N2N_DSN RD_GSF C P RA_DSM N2_DSM RD_GSF RA_APN V9_PAPAPN P RA_GSF N1A_GSF C VF_FAI3S P RA_ASN N2N_ASN N3M_ASN N1_NSF N1A_GSF RA_NSN N2N_NSN RD_GSF RA_DSM N2_DSM
Kpl:6:8 and also, even, namely to deprive from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same the hand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the best quality flour the sacrifice victimize, immolate together with/including (+dat) the olive oil he/she/it/same and also, even, namely together with/including (+dat) the frankincense; incense white gum, also Lebanon he/she/it/same the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. ć odor/bouquet aroma the memory he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:6:8 and he/she/it-will-DEPRIVE, you(sg)-will-be-DEPRIVE-ed (classical) away from (+gen) him/it/same (gen) the (dat) hand (dat) away from (+gen) the (gen) best quality flour (gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) together with/including (+dat) the (dat) olive oil (dat) her/it/same (gen) and together with/including (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) her/it/same (gen) the (nom|acc) while being (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) and he/she/it-will-BRING UP, you(sg)-will-be-BRING UP-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc)   odor/bouquet (nom|voc) aroma (gen), aromas (acc) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) her/it/same (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:6:8 Kpl_6:8_1 Kpl_6:8_2 Kpl_6:8_3 Kpl_6:8_4 Kpl_6:8_5 Kpl_6:8_6 Kpl_6:8_7 Kpl_6:8_8 Kpl_6:8_9 Kpl_6:8_10 Kpl_6:8_11 Kpl_6:8_12 Kpl_6:8_13 Kpl_6:8_14 Kpl_6:8_15 Kpl_6:8_16 Kpl_6:8_17 Kpl_6:8_18 Kpl_6:8_19 Kpl_6:8_20 Kpl_6:8_21 Kpl_6:8_22 Kpl_6:8_23 Kpl_6:8_24 Kpl_6:8_25 Kpl_6:8_26 Kpl_6:8_27 Kpl_6:8_28 Kpl_6:8_29 Kpl_6:8_30 Kpl_6:8_31 Kpl_6:8_32 Kpl_6:8_33 Kpl_6:8_34 Kpl_6:8_35 Kpl_6:8_36 Kpl_6:8_37 Kpl_6:8_38
Kpl:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:9 τὸ δὲ καταλειφθὲν ἀπ’ αὐτῆς ἔδεται Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ· ἄζυμα βρωθήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ἐν αὐλῇ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἔδονται αὐτήν.
Kpl:6:9 And Aaron and his sons shall eat that which is left of it: it shall be eaten without leaven in a holy place, they shall eat it in the court of the tabernacle of witness. (Leviticus 6:16 Brenton)
Kpl:6:9 To, co pozostanie z tej ofiary, będzie pokarmem dla Aarona i jego synów. Jako chleby przaśne zjedzą to w miejscu poświęconym, na dziedzińcu Namiotu Spotkania. (Kpł 6:9 BT_4)
Kpl:6:9 τὸ δὲ καταλειφθὲν ἀπ’ αὐτῆς ἔδεται Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ· ἄζυμα βρωθήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ἐν αὐλῇ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἔδονται αὐτήν.
Kpl:6:9 ὁ ἡ τό δέ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἄ·ζυμος -ον βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ἐν τόπος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:6:9 zaś By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By jeść Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Przaśny By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo By jeść On/ona/to/to samo
Kpl:6:9 to\ de\ kataleifTe\n a)p’ au)tE=s e)/detai *aarOn kai\ oi( ui(oi\ au)tou=· a)/DZuma brOTE/setai e)n to/pO| a(gi/O|, e)n au)lE=| tE=s skEnE=s tou= marturi/ou e)/dontai au)tE/n.
Kpl:6:9 to de kataleifTen ap’ autEs edetai aarOn kai hoi hyioi autu· aDZyma brOTEsetai en topO hagiO, en aulE tEs skEnEs tu martyriu edontai autEn.
Kpl:6:9 RA_ASN x VV_APPASN P RD_GSF VF_FMI3S N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM A1B_NPN VC_FPI3S P N2_DSM A1A_DSM P N1_DSF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN VF_FMI3P RD_ASF
Kpl:6:9 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to eat Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same unleavened to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony to eat he/she/it/same
Kpl:6:9 the (nom|acc) Yet upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) away from (+gen) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-EAT-ed Aaron (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) unleavened ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-will-be-EAT-ed in/among/by (+dat) place (dat) holy ([Adj] dat) in/among/by (+dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) they-will-be-EAT-ed her/it/same (acc)
Kpl:6:9 Kpl_6:9_1 Kpl_6:9_2 Kpl_6:9_3 Kpl_6:9_4 Kpl_6:9_5 Kpl_6:9_6 Kpl_6:9_7 Kpl_6:9_8 Kpl_6:9_9 Kpl_6:9_10 Kpl_6:9_11 Kpl_6:9_12 Kpl_6:9_13 Kpl_6:9_14 Kpl_6:9_15 Kpl_6:9_16 Kpl_6:9_17 Kpl_6:9_18 Kpl_6:9_19 Kpl_6:9_20 Kpl_6:9_21 Kpl_6:9_22 Kpl_6:9_23 Kpl_6:9_24
Kpl:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:10 οὐ πεφθήσεται ἐζυμωμένη· μερίδα αὐτὴν ἔδωκα αὐτοῖς ἀπὸ τῶν καρπωμάτων κυρίου· ἅγια ἁγίων ὥσπερ τὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ ὥσπερ τὸ τῆς πλημμελείας.
Kpl:6:10 It shall not be baked with leaven. I have given it as a portion to them of the burnt-offerings of the Lord: it is most holy, as the offering for sin, and as the offering for trespass. (Leviticus 6:17 Brenton)
Kpl:6:10 Nie będziecie piec z tego chlebów kwaszonych! To jest część, którą daję im z moich ofiar spalanych. To są ofiary najświętsze, tak jak ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia. (Kpł 6:10 BT_4)
Kpl:6:10 οὐ πεφθήσεται ἐζυμωμένη· μερίδα αὐτὴν ἔδωκα αὐτοῖς ἀπὸ τῶν καρπωμάτων κυρίου· ἅγια ἁγίων ὥσπερ τὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ ὥσπερ τὸ τῆς πλημμελείας.
Kpl:6:10 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ζυμόω (ζυμ(ο)-, -, -, -, εζυμω-, ζυμω·θ-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὥσ·περ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ὥσ·περ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX]
Kpl:6:10 ??? Przed przydechem mocnym By zakwaszać Część On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" ???
Kpl:6:10 ou) pefTE/setai e)DZumOme/nE· meri/da au)tE\n e)/dOka au)toi=s a)po\ tO=n karpOma/tOn kuri/ou· a(/gia a(gi/On O(/sper to\ tE=s a(marti/as kai\ O(/sper to\ tE=s plEmmelei/as.
Kpl:6:10 u pefTEsetai eDZymOmenE· merida autEn edOka autois apo tOn karpOmatOn kyriu· hagia hagiOn hOsper to tEs hamartias kai hOsper to tEs plEmmeleias.
Kpl:6:10 D VC_FPI3S VM_XPPNSF N3D_ASF RD_ASF VAI_AAI1S RD_DPM P RA_GPN N3M_GPN N2_GSM A1A_NPN A1A_GPN D RA_NSN RA_GSF N1A_GSF C D RA_NSN RA_GSF N1A_GSF
Kpl:6:10 οὐχ before rough breathing ć to leaven part he/she/it/same to give he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the the ???
Kpl:6:10 not   having-been-LEAVEN-ed (nom|voc) ??? (acc) her/it/same (acc) I-GIVE-ed them/same (dat) away from (+gen) the (gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) holy ([Adj] gen) just as the (nom|acc) the (gen) sin (gen), sins (acc) and just as the (nom|acc) the (gen) ??? (gen), ???s (acc)
Kpl:6:10 Kpl_6:10_1 Kpl_6:10_2 Kpl_6:10_3 Kpl_6:10_4 Kpl_6:10_5 Kpl_6:10_6 Kpl_6:10_7 Kpl_6:10_8 Kpl_6:10_9 Kpl_6:10_10 Kpl_6:10_11 Kpl_6:10_12 Kpl_6:10_13 Kpl_6:10_14 Kpl_6:10_15 Kpl_6:10_16 Kpl_6:10_17 Kpl_6:10_18 Kpl_6:10_19 Kpl_6:10_20 Kpl_6:10_21 Kpl_6:10_22
Kpl:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:11 πᾶν ἀρσενικὸν τῶν ἱερέων ἔδονται αὐτήν· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἀπὸ τῶν καρπωμάτων κυρίου. πᾶς, ὃς ἐὰν ἅψηται αὐτῶν, ἁγιασθήσεται.
Kpl:6:11 Every male of the priests shall eat it: it is a perpetual ordinance throughout your generations of the burnt-offerings of the Lord; whosoever shall touch them shall be hallowed. (Leviticus 6:18 Brenton)
Kpl:6:11 Każdy mężczyzna spośród synów Aarona będzie je spożywał. To jest prawo wieczyste dla waszych pokoleń, dotyczące ofiar spalanych dla Pana. Każdy, kto się ich dotknie, będzie uświęcony». (Kpł 6:11 BT_4)
Kpl:6:11 πᾶν ἀρσενικὸν τῶν ἱερέων ἔδονται αὐτήν· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἀπὸ τῶν καρπωμάτων κυρίου. πᾶς, ὃς ἐὰν ἅψηται αὐτῶν, ἁγιασθήσεται.
Kpl:6:11 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   αἰώνιος -ία -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-)
Kpl:6:11 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Duchowny By jeść On/ona/to/to samo aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się On/ona/to/to samo By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym
Kpl:6:11 pa=n a)rseniko\n tO=n i(ere/On e)/dontai au)tE/n· no/mimon ai)O/nion ei)s ta\s genea\s u(mO=n a)po\ tO=n karpOma/tOn kuri/ou. pa=s, o(\s e)a\n a(/PSEtai au)tO=n, a(giasTE/setai.
Kpl:6:11 pan arsenikon tOn hiereOn edontai autEn· nomimon aiOnion eis tas geneas hymOn apo tOn karpOmatOn kyriu. pas, hos ean haPSEtai autOn, hagiasTEsetai.
Kpl:6:11 A3_NSN A1_NSN RA_GPM N3V_GPM VF_FMI3P RD_ASF A1_NSN A1B_NSN P RA_APF N1A_APF RP_GP P RA_GPN N3M_GPN N2_GSM A3_NSM RR_NSM C VA_AMS3S RD_GPN VS_FPI3S
Kpl:6:11 every all, each, every, the whole of ć the priest to eat he/she/it/same ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lay hands on set fire, touch he/she/it/same to consecrate sanctify, hallow, become holy
Kpl:6:11 every (nom|acc|voc)   the (gen) priests (gen) they-will-be-EAT-ed her/it/same (acc)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen) away from (+gen) the (gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (nom|voc) who/whom/which (nom) if-ever he/she/it-should-be-LAY HandS ON-ed them/same (gen) he/she/it-will-be-CONSECRATE-ed
Kpl:6:11 Kpl_6:11_1 Kpl_6:11_2 Kpl_6:11_3 Kpl_6:11_4 Kpl_6:11_5 Kpl_6:11_6 Kpl_6:11_7 Kpl_6:11_8 Kpl_6:11_9 Kpl_6:11_10 Kpl_6:11_11 Kpl_6:11_12 Kpl_6:11_13 Kpl_6:11_14 Kpl_6:11_15 Kpl_6:11_16 Kpl_6:11_17 Kpl_6:11_18 Kpl_6:11_19 Kpl_6:11_20 Kpl_6:11_21 Kpl_6:11_22
Kpl:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:12 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:6:12 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 6:19 Brenton)
Kpl:6:12 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 6:12 BT_4)
Kpl:6:12 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:6:12 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:6:12 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:6:12 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:6:12 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:6:12 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:6:12 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:6:12 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:6:12 Kpl_6:12_1 Kpl_6:12_2 Kpl_6:12_3 Kpl_6:12_4 Kpl_6:12_5 Kpl_6:12_6
Kpl:6:12 x x x x x x
Kpl:6:13 Τοῦτο τὸ δῶρον Ααρων καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ὃ προσοίσουσιν κυρίῳ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν χρίσῃς αὐτόν· τὸ δέκατον τοῦ οιφι σεμιδάλεως εἰς θυσίαν διὰ παντός, τὸ ἥμισυ αὐτῆς τὸ πρωῒ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῆς τὸ δειλινόν.
Kpl:6:13 This is the gift of Aaron and of his sons, which they shall offer to the Lord in the day in which thou shalt anoint him; the tenth of an ephah of fine flour for a sacrifice continually, the half of it in the morning, and the half of it in the evening. (Leviticus 6:20 Brenton)
Kpl:6:13 «Oto dar Aarona i jego synów, który złożą Panu w dniu namaszczenia jednego z nich: będzie to ofiara z pokarmów wieczysta - jedna dziesiąta efy najczystszej mąki, z tego połowa rano, a połowa wieczorem. (Kpł 6:13 BT_4)
Kpl:6:13 Τοῦτο τὸ δῶρον Ααρων καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, προσοίσουσιν κυρίῳ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἂν χρίσῃς αὐτόν· τὸ δέκατον τοῦ οιφι σεμιδάλεως εἰς θυσίαν διὰ παντός, τὸ ἥμισυ αὐτῆς τὸ πρωῒ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῆς τὸ δειλινόν.
Kpl:6:13 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό   σεμίδαλις, -εως, ἡ εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρωΐ καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό  
Kpl:6:13 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dar Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By przedstawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. On/ona/to/to samo Dziesiąty Najwyższej jakości mąka Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pół On/ona/to/to samo Wcześnie I też, nawet, mianowicie Pół On/ona/to/to samo
Kpl:6:13 *tou=to to\ dO=ron *aarOn kai\ tO=n ui(O=n au)tou=, o(\ prosoi/sousin kuri/O| e)n tE=| E(me/ra|, E(=| a)/n CHri/sE|s au)to/n· to\ de/katon tou= oifi semida/leOs ei)s Tusi/an dia\ panto/s, to\ E(/misu au)tE=s to\ prOi\+ kai\ to\ E(/misu au)tE=s to\ deilino/n.
Kpl:6:13 tuto to dOron aarOn kai tOn hyiOn autu, ho prosoisusin kyriO en tE hEmera, hE an CHrisEs auton· to dekaton tu oifi semidaleOs eis Tysian dia pantos, to hEmisy autEs to prO+i kai to hEmisy autEs to deilinon.
Kpl:6:13 RD_NSN RA_NSN N2N_NSN N_GSM C RA_GPM N2_GPM RD_GSM RR_ASN VF_FAI3P N2_DSM P RA_DSF N1A_DSF RR_DSF x VA_AAS2S RD_ASM RA_NSN A1_NSN RA_GSN N_GSN N3I_GSF P N1A_ASF P A3_GSM RA_NSN A3U_NSN RD_GSF RA_ASN D C RA_NSN A3U_NSN RD_GSF RA_ASN A1_ASN
Kpl:6:13 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the gift Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same who/whom/which to present lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day who/whom/which ever (if ever) to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. he/she/it/same the tenth the ć best quality flour into (+acc) sacrifice victimize, immolate because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of the half he/she/it/same the early and also, even, namely the half he/she/it/same the ć
Kpl:6:13 this (nom|acc) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) Aaron (indecl) and the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) they-will-PRESENT, going-to-PRESENT (fut ptcp) (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) who/whom/which (dat) ever you(sg)-should-CHRISEN him/it/same (acc) the (nom|acc) tenth (acc, nom|acc|voc) the (gen)   best quality flour (gen) into (+acc) sacrifice (acc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) her/it/same (gen) the (nom|acc) early and the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) her/it/same (gen) the (nom|acc)  
Kpl:6:13 Kpl_6:13_1 Kpl_6:13_2 Kpl_6:13_3 Kpl_6:13_4 Kpl_6:13_5 Kpl_6:13_6 Kpl_6:13_7 Kpl_6:13_8 Kpl_6:13_9 Kpl_6:13_10 Kpl_6:13_11 Kpl_6:13_12 Kpl_6:13_13 Kpl_6:13_14 Kpl_6:13_15 Kpl_6:13_16 Kpl_6:13_17 Kpl_6:13_18 Kpl_6:13_19 Kpl_6:13_20 Kpl_6:13_21 Kpl_6:13_22 Kpl_6:13_23 Kpl_6:13_24 Kpl_6:13_25 Kpl_6:13_26 Kpl_6:13_27 Kpl_6:13_28 Kpl_6:13_29 Kpl_6:13_30 Kpl_6:13_31 Kpl_6:13_32 Kpl_6:13_33 Kpl_6:13_34 Kpl_6:13_35 Kpl_6:13_36 Kpl_6:13_37 Kpl_6:13_38
Kpl:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:14 ἐπὶ τηγάνου ἐν ἐλαίῳ ποιηθήσεται, πεφυραμένην οἴσει αὐτήν, ἑλικτά, θυσίαν ἐκ κλασμάτων, θυσίαν ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.
Kpl:6:14 It shall be made with oil in a frying-pan; he shall offer it kneaded and in rolls, an offering of fragments, an offering of a sweet savour unto the Lord. (Leviticus 6:21 Brenton)
Kpl:6:14 Będzie ona przyrządzona na patelni z oliwą. Kiedy będzie rozczyniona, przyniesiesz ją. Jako ofiarę pokarmową podzieloną na kawałki ofiarujesz ją. Będzie to miła woń dla Pana. (Kpł 6:14 BT_4)
Kpl:6:14 ἐπὶ τηγάνου ἐν ἐλαίῳ ποιηθήσεται, πεφυραμένην οἴσει αὐτήν, ἑλικτά, θυσίαν ἐκ κλασμάτων, θυσίαν ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.
Kpl:6:14 ἐπί   ἐν ἔλαιον, -ου, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   θυσία, -ας, ἡ ἐκ κλάσμα[τ], -ατος, τό θυσία, -ας, ἡ ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:6:14 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek By czynić/rób By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Ofiara gnębią, poświęcają Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Łamany mięsa fragment Ofiara gnębią, poświęcają Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:6:14 e)pi\ tEga/nou e)n e)lai/O| poiETE/setai, pefurame/nEn oi)/sei au)tE/n, e(likta/, Tusi/an e)k klasma/tOn, Tusi/an o)smE\n eu)Odi/as kuri/O|.
Kpl:6:14 epi tEganu en elaiO poiETEsetai, pefyramenEn oisei autEn, helikta, Tysian ek klasmatOn, Tysian osmEn euOdias kyriO.
Kpl:6:14 P N2N_GSN P N2N_DSN VC_FPI3S VM_XPPASF VF_FAI3S RD_ASF A1_APN N1A_ASF P N3M_GPN N1A_ASF N1_ASF N1A_GSF N2_DSM
Kpl:6:14 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil to do/make ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same ć sacrifice victimize, immolate out of (+gen) ἐξ before vowels broken meat fragment sacrifice victimize, immolate odor/bouquet aroma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:6:14 upon/over (+acc,+gen,+dat)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed   he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) her/it/same (acc)   sacrifice (acc) out of (+gen) broken meats (gen) sacrifice (acc) odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:6:14 Kpl_6:14_1 Kpl_6:14_2 Kpl_6:14_3 Kpl_6:14_4 Kpl_6:14_5 Kpl_6:14_6 Kpl_6:14_7 Kpl_6:14_8 Kpl_6:14_9 Kpl_6:14_10 Kpl_6:14_11 Kpl_6:14_12 Kpl_6:14_13 Kpl_6:14_14 Kpl_6:14_15 Kpl_6:14_16
Kpl:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:15 ὁ ἱερεὺς ὁ χριστὸς ἀντ αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ποιήσει αὐτήν· νόμος αἰώνιος, ἅπαν ἐπιτελεσθήσεται.
Kpl:6:15 The anointed priest who is in his place, one of his sons, shall offer it: it is a perpetual statute, it shall all be consumed. (Leviticus 6:22 Brenton)
Kpl:6:15 Kapłan, który będzie namaszczony na miejsce Aarona spośród jego synów, to samo uczyni. To jest należność wieczysta dla Pana: ta ofiara będzie w całości zamieniona w dym! (Kpł 6:15 BT_4)
Kpl:6:15 ἱερεὺς χριστὸς ἀντ αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ποιήσει αὐτήν· νόμος αἰώνιος, ἅπαν ἐπιτελεσθήσεται.
Kpl:6:15 ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό νόμος, -ου, ὁ αἰώνιος -ία -ον ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-)
Kpl:6:15 Duchowny Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn On/ona/to/to samo Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo Prawo aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Każdy By ogniskować się dalej dostawanie czyniony
Kpl:6:15 o( i(ereu\s o( CHristo\s a)nt au)tou= e)k tO=n ui(O=n au)tou= poiE/sei au)tE/n· no/mos ai)O/nios, a(/pan e)pitelesTE/setai.
Kpl:6:15 ho hiereus ho CHristos ant autu ek tOn hyiOn autu poiEsei autEn· nomos aiOnios, hapan epitelesTEsetai.
Kpl:6:15 RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1_NSM P RD_GSM P RA_GPM N2_GPM RD_GSM VF_FAI3S RD_ASF N2_NSM A1B_NSM A3P_NSN VS_FPI3S
Kpl:6:15 the priest the Christ lit. 'anointed' against (+gen) he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the son he/she/it/same doing/making; to do/make he/she/it/same law aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent every to focus on-getting-done
Kpl:6:15 the (nom) priest (nom) the (nom) Christ (nom) against (+gen) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) her/it/same (acc) law (nom) aeonian ([Adj] nom) every (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-FOCUS-ed-ON-GETTING-DONE
Kpl:6:15 Kpl_6:15_1 Kpl_6:15_2 Kpl_6:15_3 Kpl_6:15_4 Kpl_6:15_5 Kpl_6:15_6 Kpl_6:15_7 Kpl_6:15_8 Kpl_6:15_9 Kpl_6:15_10 Kpl_6:15_11 Kpl_6:15_12 Kpl_6:15_13 Kpl_6:15_14 Kpl_6:15_15 Kpl_6:15_16
Kpl:6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:16 καὶ πᾶσα θυσία ἱερέως ὁλόκαυτος ἔσται καὶ οὐ βρωθήσεται.
Kpl:6:16 And every sacrifice of a priest shall be thoroughly burnt, and shall not be eaten. (Leviticus 6:23 Brenton)
Kpl:6:16 Każda ofiara pokarmowa kapłana będzie w całości spalona - nic z niej nie wolno jeść!» (Kpł 6:16 BT_4)
Kpl:6:16 καὶ πᾶσα θυσία ἱερέως ὁλόκαυτος ἔσται καὶ οὐ βρωθήσεται.
Kpl:6:16 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θυσία, -ας, ἡ ἱερεύς, -έως, ὁ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-)
Kpl:6:16 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ofiara gnębią, poświęcają Duchowny By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By jeść
Kpl:6:16 kai\ pa=sa Tusi/a i(ere/Os o(lo/kautos e)/stai kai\ ou) brOTE/setai.
Kpl:6:16 kai pasa Tysia hiereOs holokautos estai kai u brOTEsetai.
Kpl:6:16 C A1S_NSF N1A_NSF N3V_GSM A1B_NSN VF_FMI3S C D VC_FPI3S
Kpl:6:16 and also, even, namely every all, each, every, the whole of sacrifice victimize, immolate priest ć to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing to eat
Kpl:6:16 and every (nom|voc) sacrifice (nom|voc) priest (gen)   he/she/it-will-be and not he/she/it-will-be-EAT-ed
Kpl:6:16 Kpl_6:16_1 Kpl_6:16_2 Kpl_6:16_3 Kpl_6:16_4 Kpl_6:16_5 Kpl_6:16_6 Kpl_6:16_7 Kpl_6:16_8 Kpl_6:16_9
Kpl:6:16 x x x x x x x x x
Kpl:6:17 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:6:17 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 6:24 Brenton)
Kpl:6:17 Dalej Pan powiedział do Mojżesza. (Kpł 6:17 BT_4)
Kpl:6:17 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:6:17 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:6:17 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:6:17 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:6:17 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:6:17 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:6:17 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:6:17 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:6:17 Kpl_6:17_1 Kpl_6:17_2 Kpl_6:17_3 Kpl_6:17_4 Kpl_6:17_5 Kpl_6:17_6
Kpl:6:17 x x x x x x
Kpl:6:18 Λάλησον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων Οὗτος ὁ νόμος τῆς ἁμαρτίας· ἐν τόπῳ, οὗ σφάζουσιν τὸ ὁλοκαύτωμα, σφάξουσιν τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἔναντι κυρίου· ἅγια ἁγίων ἐστίν.
Kpl:6:18 Speak to Aaron and to his sons, saying, This is the law of the sin-offering; --in the place where they slay the whole-burnt-offering, they shall slay the sin-offerings before the Lord: they are most holy. (Leviticus 6:25 Brenton)
Kpl:6:18 «Tak powiedz do Aarona i jego synów: To jest prawo odnoszące się do ofiary przebłagalnej: na tym samym miejscu, na którym będzie zabijana ofiara całopalna, będzie także zabijana ofiara przebłagalna przed Panem. To jest rzecz bardzo święta! (Kpł 6:18 BT_4)
Kpl:6:18 Λάλησον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων Οὗτος νόμος τῆς ἁμαρτίας· ἐν τόπῳ, οὗ σφάζουσιν τὸ ὁλοκαύτωμα, σφάξουσιν τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἔναντι κυρίου· ἅγια ἁγίων ἐστίν.
Kpl:6:18 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐν τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:6:18 By mówić Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Prawo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Ofiara spalana [zobacz holokaust] By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być
Kpl:6:18 *la/lEson *aarOn kai\ toi=s ui(oi=s au)tou= le/gOn *ou(=tos o( no/mos tE=s a(marti/as· e)n to/pO|, ou(= sfa/DZousin to\ o(lokau/tOma, sfa/Xousin ta\ peri\ tE=s a(marti/as e)/nanti kuri/ou· a(/gia a(gi/On e)sti/n.
Kpl:6:18 lalEson aarOn kai tois hyiois autu legOn hutos ho nomos tEs hamartias· en topO, hu sfaDZusin to holokautOma, sfaXusin ta peri tEs hamartias enanti kyriu· hagia hagiOn estin.
Kpl:6:18 VA_AAD2S N_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM V1_PAPNSM RD_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1A_GSF P N2_DSM D V1_PAI3P RA_ASN N3M_ASN VF_FAI3P RA_APN P RA_GSF N1A_GSF P N2_GSM A1A_NPN A1A_GPN V9_PAI3S
Kpl:6:18 to speak Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the law the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to slay butcher, kill, massacre, slaughter the burnt offering [see holocaust] to slay butcher, kill, massacre, slaughter the about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be
Kpl:6:18 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Aaron (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) this (nom) the (nom) law (nom) the (gen) sin (gen), sins (acc) in/among/by (+dat) place (dat) where; who/whom/which (gen) they-are-SLAY-ing, while SLAY-ing (dat) the (nom|acc) burnt offering (nom|acc|voc) they-will-SLAY, going-to-SLAY (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) holy ([Adj] gen) he/she/it-is
Kpl:6:18 Kpl_6:18_1 Kpl_6:18_2 Kpl_6:18_3 Kpl_6:18_4 Kpl_6:18_5 Kpl_6:18_6 Kpl_6:18_7 Kpl_6:18_8 Kpl_6:18_9 Kpl_6:18_10 Kpl_6:18_11 Kpl_6:18_12 Kpl_6:18_13 Kpl_6:18_14 Kpl_6:18_15 Kpl_6:18_16 Kpl_6:18_17 Kpl_6:18_18 Kpl_6:18_19 Kpl_6:18_20 Kpl_6:18_21 Kpl_6:18_22 Kpl_6:18_23 Kpl_6:18_24 Kpl_6:18_25 Kpl_6:18_26 Kpl_6:18_27 Kpl_6:18_28
Kpl:6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:19 ὁ ἱερεὺς ὁ ἀναφέρων αὐτὴν ἔδεται αὐτήν· ἐν τόπῳ ἁγίῳ βρωθήσεται, ἐν αὐλῇ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:6:19 The priest that offers it shall eat it: in a holy place it shall be eaten, in the court of the tabernacle of witness. (Leviticus 6:26 Brenton)
Kpl:6:19 Kapłan, który będzie składał ofiarę przebłagalną, będzie z niej spożywał. Na miejscu poświęconym będzie spożywana, na dziedzińcu Namiotu Spotkania. (Kpł 6:19 BT_4)
Kpl:6:19 ἱερεὺς ἀναφέρων αὐτὴν ἔδεται αὐτήν· ἐν τόπῳ ἁγίῳ βρωθήσεται, ἐν αὐλῇ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:6:19 ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν τόπος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Kpl:6:19 Duchowny By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo By jeść On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Kpl:6:19 o( i(ereu\s o( a)nafe/rOn au)tE\n e)/detai au)tE/n· e)n to/pO| a(gi/O| brOTE/setai, e)n au)lE=| tE=s skEnE=s tou= marturi/ou.
Kpl:6:19 ho hiereus ho anaferOn autEn edetai autEn· en topO hagiO brOTEsetai, en aulE tEs skEnEs tu martyriu.
Kpl:6:19 RA_NSM N3V_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RD_ASF VF_FMI3S RD_ASF P N2_DSM A1A_DSM VC_FPI3S P N1_DSF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Kpl:6:19 the priest the to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same to eat he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Kpl:6:19 the (nom) priest (nom) the (nom) while BRING UP-ing (nom) her/it/same (acc) he/she/it-will-be-EAT-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) place (dat) holy ([Adj] dat) he/she/it-will-be-EAT-ed in/among/by (+dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Kpl:6:19 Kpl_6:19_1 Kpl_6:19_2 Kpl_6:19_3 Kpl_6:19_4 Kpl_6:19_5 Kpl_6:19_6 Kpl_6:19_7 Kpl_6:19_8 Kpl_6:19_9 Kpl_6:19_10 Kpl_6:19_11 Kpl_6:19_12 Kpl_6:19_13 Kpl_6:19_14 Kpl_6:19_15 Kpl_6:19_16 Kpl_6:19_17
Kpl:6:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:20 πᾶς ὁ ἁπτόμενος τῶν κρεῶν αὐτῆς ἁγιασθήσεται· καὶ ᾧ ἐὰν ἐπιρραντισθῇ ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῆς ἐπὶ τὸ ἱμάτιον, ὃ ἐὰν ῥαντισθῇ ἐπ’ αὐτὸ πλυθήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ.
Kpl:6:20 Every one that touches the flesh of it shall be holy, and on whosesoever garment any of its blood shall have been sprinkled, whosoever shall have it sprinkled, shall be washed in the holy place. (Leviticus 6:27 Brenton)
Kpl:6:20 Każdy, kto dotknie jej mięsa, będzie uświęcony. Jeżeli trochę z jej krwi skropi ubranie, to miejsce owo, które krew skropi, ma być wyprane w miejscu poświęconym. (Kpł 6:20 BT_4)
Kpl:6:20 πᾶς ἁπτόμενος τῶν κρεῶν αὐτῆς ἁγιασθήσεται· καὶ ἐὰν ἐπιρραντισθῇ ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῆς ἐπὶ τὸ ἱμάτιον, ἐὰν ῥαντισθῇ ἐπ’ αὐτὸ πλυθήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ.
Kpl:6:20 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) καί ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν)   ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ῥαντίζω (ραντιζ-, ραντι(ε)·[σ]-, ραντι·σ-, -, ρεραντισ-/ερραντισ-, ραντισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ἐν τόπος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Kpl:6:20 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Mięso On/ona/to/to samo By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ubierająca część garderoby, płaszcz Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By kropić (pryskać) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By myć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Kpl:6:20 pa=s o( a(pto/menos tO=n kreO=n au)tE=s a(giasTE/setai· kai\ O(=| e)a\n e)pirrantisTE=| a)po\ tou= ai(/matos au)tE=s e)pi\ to\ i(ma/tion, o(\ e)a\n r(antisTE=| e)p’ au)to\ pluTE/setai e)n to/pO| a(gi/O|.
Kpl:6:20 pas ho haptomenos tOn kreOn autEs hagiasTEsetai· kai hO ean epirrantisTE apo tu haimatos autEs epi to himation, ho ean rantisTE ep’ auto plyTEsetai en topO hagiO.
Kpl:6:20 A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM RA_GPN N3_GPN RD_GSF VS_FPI3S C RR_DSM C VC_APS3S P RA_GSN N3M_GSN RD_GSF P RA_ASN N2N_ASN RR_NSN C VC_APS3S P RD_ASN VC_FPI3S P N2_DSM A1A_DSM
Kpl:6:20 every all, each, every, the whole of the to lay hands on set fire, touch the meat he/she/it/same to consecrate sanctify, hallow, become holy and also, even, namely who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the clothing garment, cloak who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sprinkle (splatter) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to wash in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Kpl:6:20 every (nom|voc) the (nom) while being-LAY HandS ON-ed (nom) the (gen) meats (gen) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-CONSECRATE-ed and who/whom/which (dat) if-ever   away from (+gen) the (gen) blood (gen) her/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) clothing (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever he/she/it-should-be-SPRINKLE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) he/she/it-will-be-WASH-ed in/among/by (+dat) place (dat) holy ([Adj] dat)
Kpl:6:20 Kpl_6:20_1 Kpl_6:20_2 Kpl_6:20_3 Kpl_6:20_4 Kpl_6:20_5 Kpl_6:20_6 Kpl_6:20_7 Kpl_6:20_8 Kpl_6:20_9 Kpl_6:20_10 Kpl_6:20_11 Kpl_6:20_12 Kpl_6:20_13 Kpl_6:20_14 Kpl_6:20_15 Kpl_6:20_16 Kpl_6:20_17 Kpl_6:20_18 Kpl_6:20_19 Kpl_6:20_20 Kpl_6:20_21 Kpl_6:20_22 Kpl_6:20_23 Kpl_6:20_24 Kpl_6:20_25 Kpl_6:20_26 Kpl_6:20_27
Kpl:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:21 καὶ σκεῦος ὀστράκινον, οὗ ἐὰν ἑψηθῇ ἐν αὐτῷ, συντριβήσεται· ἐὰν δὲ ἐν σκεύει χαλκῷ ἑψηθῇ, ἐκτρίψει αὐτὸ καὶ ἐκκλύσει ὕδατι.
Kpl:6:21 And the earthen vessel, in whichsoever it shall have been sodden, shall be broken; and if it shall have been sodden in a brazen vessel, he shall scour it and wash it with water. (Leviticus 6:28 Brenton)
Kpl:6:21 Jeżeli to mięso było gotowane w naczyniu glinianym, naczynie owo będzie rozbite, jeżeli zaś było gotowane w naczyniu miedzianym, będzie ono wyszorowane i wypłukane wodą. (Kpł 6:21 BT_4)
Kpl:6:21 καὶ σκεῦος ὀστράκινον, οὗ ἐὰν ἑψηθῇ ἐν αὐτῷ, συντριβήσεται· ἐὰν δὲ ἐν σκεύει χαλκῷ ἑψηθῇ, ἐκτρίψει αὐτὸ καὶ ἐκκλύσει ὕδατι.
Kpl:6:21 καί σκεῦο·ς, -ους, τό ὀστράκινος -η -ον οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐν σκεῦο·ς, -ους, τό χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὕδωρ, ὕδατος, τό
Kpl:6:21 I też, nawet, mianowicie Naczynie Glina Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By gotować się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naczynie Miedź albo brąz; miedź albo brąz By gotować się Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Woda
Kpl:6:21 kai\ skeu=os o)stra/kinon, ou(= e)a\n e(PSETE=| e)n au)tO=|, suntribE/setai· e)a\n de\ e)n skeu/ei CHalkO=| e(PSETE=|, e)ktri/PSei au)to\ kai\ e)kklu/sei u(/dati.
Kpl:6:21 kai skeuos ostrakinon, hu ean hePSETE en autO, syntribEsetai· ean de en skeuei CHalkO hePSETE, ektriPSei auto kai ekklysei hydati.
Kpl:6:21 C N3E_NSN A1_NSN D C VC_APS3S P RD_DSN VD_FPI3S C x P N3E_DSN N2_DSN VC_APS3S VF_FAI3S RD_ASN C VF_FAI3S N3T_DSN
Kpl:6:21 and also, even, namely vessel clay where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to boil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vessel copper or bronze; copper or bronze to boil to ??? he/she/it/same and also, even, namely ć water
Kpl:6:21 and vessel (nom|acc|voc) clay ([Adj] acc, nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) if-ever he/she/it-should-be-BOIL-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) he/she/it-will-be-BREAK-ed if-ever Yet in/among/by (+dat) vessel (dat) copper or bronze (dat); copper or bronze ([Adj] dat) he/she/it-should-be-BOIL-ed he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) it/same (nom|acc) and   water (dat)
Kpl:6:21 Kpl_6:21_1 Kpl_6:21_2 Kpl_6:21_3 Kpl_6:21_4 Kpl_6:21_5 Kpl_6:21_6 Kpl_6:21_7 Kpl_6:21_8 Kpl_6:21_9 Kpl_6:21_10 Kpl_6:21_11 Kpl_6:21_12 Kpl_6:21_13 Kpl_6:21_14 Kpl_6:21_15 Kpl_6:21_16 Kpl_6:21_17 Kpl_6:21_18 Kpl_6:21_19 Kpl_6:21_20
Kpl:6:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:6:22 πᾶς ἄρσην ἐν τοῖς ἱερεῦσιν φάγεται αὐτά· ἅγια ἁγίων ἐστὶν κυρίου.
Kpl:6:22 Every male among the priests shall eat it: it is most holy to the Lord. (Leviticus 6:29 Brenton)
Kpl:6:22 Każdy mężczyzna spośród kapłanów będzie spożywać z niej. To jest rzecz bardzo święta! (Kpł 6:22 BT_4)
Kpl:6:22 πᾶς ἄρσην ἐν τοῖς ἱερεῦσιν φάγεται αὐτά· ἅγια ἁγίων ἐστὶν κυρίου.
Kpl:6:22 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ἐν ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:6:22 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Męski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duchowny By jeść On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:6:22 pa=s a)/rsEn e)n toi=s i(ereu=sin fa/getai au)ta/· a(/gia a(gi/On e)sti\n kuri/ou.
Kpl:6:22 pas arsEn en tois hiereusin fagetai auta· hagia hagiOn estin kyriu.
Kpl:6:22 A3_NSM A3_NSM P RA_DPM N3V_DPM VF_FMI3S RD_APN A1A_NPN A1A_GPN V9_PAI3S N2_GSM
Kpl:6:22 every all, each, every, the whole of male in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the priest to eat he/she/it/same dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:6:22 every (nom|voc) male ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) priests (dat) he/she/it-will-be-EAT-ed they/them/same (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) holy ([Adj] gen) he/she/it-is lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:6:22 Kpl_6:22_1 Kpl_6:22_2 Kpl_6:22_3 Kpl_6:22_4 Kpl_6:22_5 Kpl_6:22_6 Kpl_6:22_7 Kpl_6:22_8 Kpl_6:22_9 Kpl_6:22_10 Kpl_6:22_11
Kpl:6:22 x x x x x x x x x x x
Kpl:6:23 καὶ πάντα τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας, ὧν ἐὰν εἰσενεχθῇ ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἐξιλάσασθαι ἐν τῷ ἁγίῳ, οὐ βρωθήσεται· ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.
Kpl:6:23 And no offerings for sin, of whose blood there shall be brought any into the tabernacle of witness to make atonement in the holy place, shall be eaten: they shall be burned with fire. (Leviticus 6:30 Brenton)
Kpl:6:23 Ale jeżeli część krwi z ofiary przebłagalnej była wniesiona do Namiotu Spotkania, aby w Miejscu Świętym był dokonany obrzęd przebłagania, to nie wolno jeść z tej ofiary. Będzie ona cała spalona w ogniu. (Kpł 6:23 BT_4)
Kpl:6:23 καὶ πάντα τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας, ὧν ἐὰν εἰσενεχθῇ ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἐξιλάσασθαι ἐν τῷ ἁγίῳ, οὐ βρωθήσεται· ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.
Kpl:6:23 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ἐν πῦρ, -ρός, τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-)
Kpl:6:23 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) ??? Przed przydechem mocnym By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie).
Kpl:6:23 kai\ pa/nta ta\ peri\ tE=s a(marti/as, O(=n e)a\n ei)seneCHTE=| a)po\ tou= ai(/matos au)tO=n ei)s tE\n skEnE\n tou= marturi/ou e)Xila/sasTai e)n tO=| a(gi/O|, ou) brOTE/setai· e)n puri\ katakauTE/setai.
Kpl:6:23 kai panta ta peri tEs hamartias, hOn ean eiseneCHTE apo tu haimatos autOn eis tEn skEnEn tu martyriu eXilasasTai en tO hagiO, u brOTEsetai· en pyri katakauTEsetai.
Kpl:6:23 C A3_NPN RA_NPN P RA_GSF N1A_GSF RR_GPN C VQ_APS3S P RA_GSN N3M_GSN RD_GPN P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN VA_AMN P RA_DSN A1A_DSN D VC_FPI3S P N3_DSN VC_FPI3S
Kpl:6:23 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood he/she/it/same into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) οὐχ before rough breathing to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly).
Kpl:6:23 and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) who/whom/which (gen) if-ever he/she/it-should-be-BRING IN-ed away from (+gen) the (gen) blood (gen) them/same (gen) into (+acc) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen) to-be-ATONE-ed in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) not he/she/it-will-be-EAT-ed in/among/by (+dat) fire (dat) he/she/it-will-be-BURNED UP-ed
Kpl:6:23 Kpl_6:23_1 Kpl_6:23_2 Kpl_6:23_3 Kpl_6:23_4 Kpl_6:23_5 Kpl_6:23_6 Kpl_6:23_7 Kpl_6:23_8 Kpl_6:23_9 Kpl_6:23_10 Kpl_6:23_11 Kpl_6:23_12 Kpl_6:23_13 Kpl_6:23_14 Kpl_6:23_15 Kpl_6:23_16 Kpl_6:23_17 Kpl_6:23_18 Kpl_6:23_19 Kpl_6:23_20 Kpl_6:23_21 Kpl_6:23_22 Kpl_6:23_23 Kpl_6:23_24 Kpl_6:23_25 Kpl_6:23_26 Kpl_6:23_27
Kpl:6:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x