Kpl:5:1 Ἐὰν δὲ ψυχὴ ἁμάρτῃ καὶ ἀκούσῃ φωνὴν ὁρκισμοῦ καὶ οὗτος μάρτυς [ἢ ἑώρακεν ἢ σύνοιδεν], ἐὰν μὴ ἀπαγγείλῃ, λήμψεται τὴν ἁμαρτίαν·
Kpl:5:1 And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and he is a witness or has seen or been conscious, if he do not report it, he shall bear his iniquity. (Leviticus 5:1 Brenton)
Kpl:5:1 Jeżeli kto zgrzeszy przez to, że usłyszawszy zaklęcie i mogąc zaświadczyć o przestępstwie, które widział lub znał, nie uczyni tego i w ten sposób zawini, (Kpł 5:1 BT_4)
Kpl:5:1 Ἐὰν δὲ ψυχὴ ἁμάρτῃ καὶ ἀκούσῃ φωνὴν ὁρκισμοῦ καὶ οὗτος μάρτυς [ἢ ἑώρακεν σύνοιδεν], ἐὰν μὴ ἀπαγγείλῃ, λήμψεται τὴν ἁμαρτίαν·
Kpl:5:1 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ   καί οὗτος αὕτη τοῦτο μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ἤ[1] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἤ[1] σύν·οιδα (ath. συν+ιδ-/ath. συν+ειδ(ε)-/ath. συν+ειδ-, -, -, συν+οιδ·[κ]-/συν+ειδ·[κ]-, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) μή ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Kpl:5:1 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By grzeszyć I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dowód Albo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Albo Do ??? Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By informować – informować albo opowiadać. By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Kpl:5:1 *)ea\n de\ PSuCHE\ a(ma/rtE| kai\ a)kou/sE| fOnE\n o(rkismou= kai\ ou(=tos ma/rtus [E)\ e(O/raken E)\ su/noiden], e)a\n mE\ a)paggei/lE|, lE/mPSetai tE\n a(marti/an·
Kpl:5:1 ean de PSyCHE hamartE kai akusE fOnEn horkismu kai hutos martys [E heOraken E synoiden], ean mE apangeilE, lEmPSetai tEn hamartian·
Kpl:5:1 C x N1_NSF VB_AAS3S C VA_AAS3S N1_ASF N2_GSM C RD_NSM N3_NSM C VX_XAI3S C VX_XAI3S C D VA_AAS3S VF_FMI3S RA_ASF N1A_ASF
Kpl:5:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to sin and also, even, namely unwilling; to hear sound/voice cries ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] witness or to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), or to ??? if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to report – to report or tell. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Kpl:5:1 if-ever Yet cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed and unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed sound/voice (acc)   and this (nom) witness (nom|voc) or he/she/it-has-SEE-ed or he/she/it-has-???-ed if-ever not he/she/it-should-DELIVER A MESSAGE, you(sg)-should-be-DELIVER A MESSAGE-ed he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) sin (acc)
Kpl:5:1 Kpl_5:1_1 Kpl_5:1_2 Kpl_5:1_3 Kpl_5:1_4 Kpl_5:1_5 Kpl_5:1_6 Kpl_5:1_7 Kpl_5:1_8 Kpl_5:1_9 Kpl_5:1_10 Kpl_5:1_11 Kpl_5:1_12 Kpl_5:1_13 Kpl_5:1_14 Kpl_5:1_15 Kpl_5:1_16 Kpl_5:1_17 Kpl_5:1_18 Kpl_5:1_19 Kpl_5:1_20 Kpl_5:1_21
Kpl:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:2 ἢ ψυχή, ἥτις ἐὰν ἅψηται παντὸς πράγματος ἀκαθάρτου, ἢ θνησιμαίου ἢ θηριαλώτου ἀκαθάρτου ἢ τῶν θνησιμαίων ἢ τῶν βδελυγμάτων τῶν ἀκαθάρτων ἢ τῶν θνησιμαίων κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων,
Kpl:5:2 That soul which shall touch any unclean thing, or carcase, or that which is unclean being taken of beasts, or the dead bodies of abominable reptiles which are unclean, or carcases of unclean cattle, (Leviticus 5:2 Brenton)
Kpl:5:2 albo jeżeli kto dotknie się czegoś nieczystego, na przykład padliny nieczystego dzikiego zwierzęcia albo padliny nieczystego domowego zwierzęcia, albo padliny nieczystego płazu, i nie uświadomi sobie tego, że stał się nieczystym i winnym, (Kpł 5:2 BT_4)
Kpl:5:2 ψυχή, ἥτις ἐὰν ἅψηται παντὸς πράγματος ἀκαθάρτου, θνησιμαίου θηριαλώτου ἀκαθάρτου τῶν θνησιμαίων τῶν βδελυγμάτων τῶν ἀκαθάρτων τῶν θνησιμαίων κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων,
Kpl:5:2 ἤ[1] ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἐάν (εἰ ἄν) ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ἀ·κάθαρτος -ον ἤ[1]   ἤ[1]   ἀ·κάθαρτος -ον ἤ[1] ὁ ἡ τό   ἤ[1] ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον ἤ[1] ὁ ἡ τό   κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον
Kpl:5:2 Albo Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sprawa [zobacz pragmatyczny] Nieczysty (nieczysty) Albo Albo Nieczysty (nieczysty) Albo Albo Wstręt Nieczysty (nieczysty) Albo Zwierzęcy (zwierzę) Nieczysty (nieczysty)
Kpl:5:2 E)\ PSuCHE/, E(/tis e)a\n a(/PSEtai panto\s pra/gmatos a)kaTa/rtou, E)\ TnEsimai/ou E)\ TErialO/tou a)kaTa/rtou E)\ tO=n TnEsimai/On E)\ tO=n bdelugma/tOn tO=n a)kaTa/rtOn E)\ tO=n TnEsimai/On ktEnO=n tO=n a)kaTa/rtOn,
Kpl:5:2 E PSyCHE, hEtis ean haPSEtai pantos pragmatos akaTartu, E TnEsimaiu E TErialOtu akaTartu E tOn TnEsimaiOn E tOn bdelygmatOn tOn akaTartOn E tOn TnEsimaiOn ktEnOn tOn akaTartOn,
Kpl:5:2 C N1_NSF RX_NSF C VA_AMS3S A3_GSN N3M_GSN A1B_GSN C A1A_GSN C A1B_GSN A1B_GSN C RA_GPN A1A_GPN C RA_GPN N3M_GPN RA_GPN A1B_GPN C RA_GPN A1A_GPN N3E_GPN RA_GPN A1B_GPN
Kpl:5:2 or cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lay hands on set fire, touch every all, each, every, the whole of matter [see pragmatic] unclean (impure) or ć or ć unclean (impure) or the ć or the abomination the unclean (impure) or the ć Animal (beast) the unclean (impure)
Kpl:5:2 or cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) if-ever he/she/it-should-be-LAY HandS ON-ed every (gen) matter (gen) unclean ([Adj] gen) or   or   unclean ([Adj] gen) or the (gen)   or the (gen) abominations (gen) the (gen) unclean ([Adj] gen) or the (gen)   Animals (gen) the (gen) unclean ([Adj] gen)
Kpl:5:2 Kpl_5:2_1 Kpl_5:2_2 Kpl_5:2_3 Kpl_5:2_4 Kpl_5:2_5 Kpl_5:2_6 Kpl_5:2_7 Kpl_5:2_8 Kpl_5:2_9 Kpl_5:2_10 Kpl_5:2_11 Kpl_5:2_12 Kpl_5:2_13 Kpl_5:2_14 Kpl_5:2_15 Kpl_5:2_16 Kpl_5:2_17 Kpl_5:2_18 Kpl_5:2_19 Kpl_5:2_20 Kpl_5:2_21 Kpl_5:2_22 Kpl_5:2_23 Kpl_5:2_24 Kpl_5:2_25 Kpl_5:2_26 Kpl_5:2_27
Kpl:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:3 ἢ ἅψηται ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου, ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας αὐτοῦ, ἧς ἂν ἁψάμενος μιανθῇ, καὶ ἔλαθεν αὐτόν, μετὰ τοῦτο δὲ γνῷ καὶ πλημμελήσῃ,
Kpl:5:3 or should touch the uncleanness of a man, or whatever kind, which he may touch and be defiled by, and it should have escaped him, but afterwards he should know, --then he shall have transgressed. (Leviticus 5:3 Brenton)
Kpl:5:3 albo jeżeli kto dotknie się jakiejś nieczystości ludzkiej, jakiejkolwiek rzeczy, która może uczynić nieczystym, i z początku nie uświadomi sobie tego, a potem spostrzeże, że zawinił, (Kpł 5:3 BT_4)
Kpl:5:3 ἅψηται ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου, ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας αὐτοῦ, ἧς ἂν ἁψάμενος μιανθῇ, καὶ ἔλαθεν αὐτόν, μετὰ τοῦτο δὲ γνῷ καὶ πλημμελήσῃ,
Kpl:5:3 ἤ[1] ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἀπό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἄν ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) καί λανθάνω (λανθαν-, λη·σ-, 2nd λαθ-, λεληθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μετά οὗτος αὕτη τοῦτο δέ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -)
Kpl:5:3 Albo Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym uncleaness Ludzki Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z uncleaness On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się By zanieczyszczać I też, nawet, mianowicie Nie by zauważać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę}
Kpl:5:3 E)\ a(/PSEtai a)po\ a)kaTarsi/as a)nTrO/pou, a)po\ pa/sEs a)kaTarsi/as au)tou=, E(=s a)/n a(PSa/menos mianTE=|, kai\ e)/laTen au)to/n, meta\ tou=to de\ gnO=| kai\ plEmmelE/sE|,
Kpl:5:3 E haPSEtai apo akaTarsias anTrOpu, apo pasEs akaTarsias autu, hEs an haPSamenos mianTE, kai elaTen auton, meta tuto de gnO kai plEmmelEsE,
Kpl:5:3 C VA_AMS3S P N1A_GSF N2_GSM P A1S_GSF N1A_GSF RD_GSM RR_GSF x VA_AMPNSM VC_APS3S C VBI_AAI3S RD_ASM P RD_ASN x VZ_AAS3S C VA_AAS3S
Kpl:5:3 or to lay hands on set fire, touch from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing uncleaness human from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of uncleaness he/she/it/same who/whom/which ever (if ever) to lay hands on set fire, touch to pollute and also, even, namely to not notice he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to know i.e. recognize. and also, even, namely to hit wrong note
Kpl:5:3 or he/she/it-should-be-LAY HandS ON-ed away from (+gen) uncleaness (gen), uncleanesss (acc) human (gen) away from (+gen) every (gen) uncleaness (gen), uncleanesss (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) ever upon being-LAY HandS ON-ed (nom) he/she/it-should-be-POLLUTE-ed and he/she/it-NOT NOTICE-ed him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) Yet he/she/it-should-KNOW and you(sg)-will-be-HIT-ed-WRONG-NOTE, he/she/it-should-HIT-WRONG-NOTE, you(sg)-should-be-HIT-ed-WRONG-NOTE
Kpl:5:3 Kpl_5:3_1 Kpl_5:3_2 Kpl_5:3_3 Kpl_5:3_4 Kpl_5:3_5 Kpl_5:3_6 Kpl_5:3_7 Kpl_5:3_8 Kpl_5:3_9 Kpl_5:3_10 Kpl_5:3_11 Kpl_5:3_12 Kpl_5:3_13 Kpl_5:3_14 Kpl_5:3_15 Kpl_5:3_16 Kpl_5:3_17 Kpl_5:3_18 Kpl_5:3_19 Kpl_5:3_20 Kpl_5:3_21 Kpl_5:3_22
Kpl:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:4 ἢ ψυχή, ἡ ἂν ὀμόσῃ διαστέλλουσα τοῖς χείλεσιν κακοποιῆσαι ἢ καλῶς ποιῆσαι κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν διαστείλῃ ὁ ἄνθρωπος μεθ’ ὅρκου, καὶ λάθῃ αὐτὸν πρὸ ὀφθαλμῶν, καὶ οὗτος γνῷ καὶ ἁμάρτῃ ἕν τι τούτων,
Kpl:5:4 That unrighteous soul, which determines with his lips to do evil or to do good according to whatsoever a man may determine with an oath, and it shall have escaped his notice, and he shall afterwards know it, and so he should sin in some one of these things: (Leviticus 5:4 Brenton)
Kpl:5:4 albo jeżeli kto przysięga, mówiąc lekkomyślnie wargami, na zło albo na dobro, tak jak to bywa, że człowiek lekkomyślnie przysięga, i z początku nie uświadamia sobie tego, a potem spostrzeże, że zawinił przez jedną z tych rzeczy - (Kpł 5:4 BT_4)
Kpl:5:4 ψυχή, ἂν ὀμόσῃ διαστέλλουσα τοῖς χείλεσιν κακοποιῆσαι καλῶς ποιῆσαι κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν διαστείλῃ ἄνθρωπος μεθ’ ὅρκου, καὶ λάθῃ αὐτὸν πρὸ ὀφθαλμῶν, καὶ οὗτος γνῷ καὶ ἁμάρτῃ ἕν τι τούτων,
Kpl:5:4 ἤ[1] ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ἄν ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) ἤ[1] καλῶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ μετά ὅρκος, -ου, ὁ καί λανθάνω (λανθαν-, λη·σ-, 2nd λαθ-, λεληθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πρό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ οὗτος αὕτη τοῦτο
Kpl:5:4 Albo Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przysięgać Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Warga By maltretować młot drewniany Albo Dobrze/słusznie By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Ludzki Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Przysięga I też, nawet, mianowicie Nie by zauważać On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Oko I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By grzeszyć Jeden Jakiś/jakikolwiek To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Kpl:5:4 E)\ PSuCHE/, E( a)/n o)mo/sE| diaste/llousa toi=s CHei/lesin kakopoiE=sai E)\ kalO=s poiE=sai kata\ pa/nta, o(/sa e)a\n diastei/lE| o( a)/nTrOpos meT’ o(/rkou, kai\ la/TE| au)to\n pro\ o)fTalmO=n, kai\ ou(=tos gnO=| kai\ a(ma/rtE| e(/n ti tou/tOn,
Kpl:5:4 E PSyCHE, hE an omosE diastellusa tois CHeilesin kakopoiEsai E kalOs poiEsai kata panta, hosa ean diasteilE ho anTrOpos meT’ horku, kai laTE auton pro ofTalmOn, kai hutos gnO kai hamartE hen ti tutOn,
Kpl:5:4 C N1_NSF RA_NSF x VA_AAS3S V1_PAPNSF RA_DPN N3E_DPN VA_AAN C D VA_AAN P A3_APN A1_APN C VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM P N2_GSM C VB_AAS3S RD_ASM P N2_GPM C RD_NSM VZ_AAS3S C VB_AAS3S A3_ASN RI_ASN RD_GPN
Kpl:5:4 or cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the ever (if ever) to swear to ??? (restrict, isolate, distinct) the lip to maltreat maul or well/rightly to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? (restrict, isolate, distinct) the human after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing oath and also, even, namely to not notice he/she/it/same before (+gen) eye and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to know i.e. recognize. and also, even, namely to sin one some/any this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Kpl:5:4 or cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) the (nom) ever you(sg)-will-be-SWEAR-ed, he/she/it-should-SWEAR, you(sg)-should-be-SWEAR-ed while ???-ing (nom|voc) the (dat) lips (dat) to-MALTREAT, be-you(sg)-MALTREAT-ed!, he/she/it-happens-to-MALTREAT (opt) or well/rightly to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) if-ever he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed the (nom) human (nom) after (+acc), with (+gen) oath (gen) and he/she/it-should-NOT NOTICE, you(sg)-should-be-NOT NOTICE-ed him/it/same (acc) before (+gen) eyes (gen) and this (nom) he/she/it-should-KNOW and he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed one (nom|acc) some/any (nom|acc) these (gen)
Kpl:5:4 Kpl_5:4_1 Kpl_5:4_2 Kpl_5:4_3 Kpl_5:4_4 Kpl_5:4_5 Kpl_5:4_6 Kpl_5:4_7 Kpl_5:4_8 Kpl_5:4_9 Kpl_5:4_10 Kpl_5:4_11 Kpl_5:4_12 Kpl_5:4_13 Kpl_5:4_14 Kpl_5:4_15 Kpl_5:4_16 Kpl_5:4_17 Kpl_5:4_18 Kpl_5:4_19 Kpl_5:4_20 Kpl_5:4_21 Kpl_5:4_22 Kpl_5:4_23 Kpl_5:4_24 Kpl_5:4_25 Kpl_5:4_26 Kpl_5:4_27 Kpl_5:4_28 Kpl_5:4_29 Kpl_5:4_30 Kpl_5:4_31 Kpl_5:4_32 Kpl_5:4_33 Kpl_5:4_34
Kpl:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:5 καὶ ἐξαγορεύσει τὴν ἁμαρτίαν περὶ ὧν ἡμάρτηκεν κατ’ αὐτῆς,
Kpl:5:5 --then shall he declare his sin in the tings wherein he has sinned by that sin. (Leviticus 5:5 Brenton)
Kpl:5:5 jeżeli więc kto popełni jedno z tych przestępstw, to niech wyzna, że przez to zgrzeszył. (Kpł 5:5 BT_4)
Kpl:5:5 καὶ ἐξαγορεύσει τὴν ἁμαρτίαν περὶ ὧν ἡμάρτηκεν κατ’ αὐτῆς,
Kpl:5:5 καί ἐξ·αγορεύω [LXX] (εξ+αγορευ-, εξ+αγορευ·σ-, εξ+αγορευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ περί ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) κατά αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:5:5 I też, nawet, mianowicie Do ??? Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/, który/, który By grzeszyć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Kpl:5:5 kai\ e)Xagoreu/sei tE\n a(marti/an peri\ O(=n E(ma/rtEken kat’ au)tE=s,
Kpl:5:5 kai eXagoreusei tEn hamartian peri hOn hEmartEken kat’ autEs,
Kpl:5:5 C VF_FAI3S RA_ASF N1A_ASF P RR_GPN VX_XAI3S P RD_GSF
Kpl:5:5 and also, even, namely to ??? the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. about (+acc,+gen) who/whom/which to sin down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same
Kpl:5:5 and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (acc) sin (acc) about (+acc,+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-has-SIN-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) her/it/same (gen)
Kpl:5:5 Kpl_5:5_1 Kpl_5:5_2 Kpl_5:5_3 Kpl_5:5_4 Kpl_5:5_5 Kpl_5:5_6 Kpl_5:5_7 Kpl_5:5_8 Kpl_5:5_9
Kpl:5:5 x x x x x x x x x
Kpl:5:6 καὶ οἴσει περὶ ὧν ἐπλημμέλησεν κυρίῳ, περὶ τῆς ἁμαρτίας, ἧς ἥμαρτεν, θῆλυ ἀπὸ τῶν προβάτων, ἀμνάδα ἢ χίμαιραν ἐξ αἰγῶν, περὶ ἁμαρτίας· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία.
Kpl:5:6 And he shall bring for his transgressions against the Lord, for his sin which he has sinned, a ewe lamb of the flock, or a kid of the goats, for a sin-offering; and the priest shall make an atonement for him for his sin which he has sinned, and his sin shall be forgiven him. (Leviticus 5:6 Brenton)
Kpl:5:6 Wtedy przyniesie jako ofiarę zadośćuczynienia dla Pana za swój grzech - samicę spośród małego bydła, owcę lub kozę na ofiarę przebłagalną. A kapłan dokona przebłagania za jego grzech. (Kpł 5:6 BT_4)
Kpl:5:6 καὶ οἴσει περὶ ὧν ἐπλημμέλησεν κυρίῳ, περὶ τῆς ἁμαρτίας, ἧς ἥμαρτεν, θῆλυ ἀπὸ τῶν προβάτων, ἀμνάδα χίμαιραν ἐξ αἰγῶν, περὶ ἁμαρτίας· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἁμαρτία.
Kpl:5:6 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) περί ὅς ἥ ὅ πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως ἀπό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)   ἤ[1]   ἐκ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Kpl:5:6 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/, który/, który By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Kto/, który/, który By grzeszyć Płci żeńskiej Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold) Albo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kozioł Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Duchowny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Kpl:5:6 kai\ oi)/sei peri\ O(=n e)plEmme/lEsen kuri/O|, peri\ tE=s a(marti/as, E(=s E(/marten, TE=lu a)po\ tO=n proba/tOn, a)mna/da E)\ CHi/mairan e)X ai)gO=n, peri\ a(marti/as· kai\ e)Xila/setai peri\ au)tou= o( i(ereu\s peri\ tE=s a(marti/as au)tou=, E(=s E(/marten, kai\ a)feTE/setai au)tO=| E( a(marti/a.
Kpl:5:6 kai oisei peri hOn eplEmmelEsen kyriO, peri tEs hamartias, hEs hEmarten, TEly apo tOn probatOn, amnada E CHimairan eX aigOn, peri hamartias· kai eXilasetai peri autu ho hiereus peri tEs hamartias autu, hEs hEmarten, kai afeTEsetai autO hE hamartia.
Kpl:5:6 C VF_FAI3S P RR_GPN VAI_AAI3S N2_DSM P RA_GSF N1A_GSF RR_GSF VBI_AAI3S A3U_ASN P RA_GPN N2N_GPN N3D_ASF C N1A_ASF P N3G_GPM P N1A_GSF C VF_FMI3S P RD_GSM RA_NSM N3V_NSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RR_GSF VBI_AAI3S C VC_FPI3S RD_DSM RA_NSF N1A_NSF
Kpl:5:6 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth about (+acc,+gen) who/whom/which to hit wrong note lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. who/whom/which to sin female from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sheep (sheepfold) ć or ć out of (+gen) ἐξ before vowels goat about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same the priest about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same who/whom/which to sin and also, even, namely to let go of he/she/it/same the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Kpl:5:6 and he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) about (+acc,+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-HIT-ed-WRONG-NOTE lord (dat); a lord ([Adj] dat) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) who/whom/which (gen) he/she/it-SIN-ed female ([Adj] nom|acc|voc, voc) away from (+gen) the (gen) sheep (gen)   or   out of (+gen) goats (gen) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) the (nom) priest (nom) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SIN-ed and he/she/it-will-be-LET-ed-GO-OF him/it/same (dat) the (nom) sin (nom|voc)
Kpl:5:6 Kpl_5:6_1 Kpl_5:6_2 Kpl_5:6_3 Kpl_5:6_4 Kpl_5:6_5 Kpl_5:6_6 Kpl_5:6_7 Kpl_5:6_8 Kpl_5:6_9 Kpl_5:6_10 Kpl_5:6_11 Kpl_5:6_12 Kpl_5:6_13 Kpl_5:6_14 Kpl_5:6_15 Kpl_5:6_16 Kpl_5:6_17 Kpl_5:6_18 Kpl_5:6_19 Kpl_5:6_20 Kpl_5:6_21 Kpl_5:6_22 Kpl_5:6_23 Kpl_5:6_24 Kpl_5:6_25 Kpl_5:6_26 Kpl_5:6_27 Kpl_5:6_28 Kpl_5:6_29 Kpl_5:6_30 Kpl_5:6_31 Kpl_5:6_32 Kpl_5:6_33 Kpl_5:6_34 Kpl_5:6_35 Kpl_5:6_36 Kpl_5:6_37 Kpl_5:6_38 Kpl_5:6_39
Kpl:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:7 Ἐὰν δὲ μὴ ἰσχύσῃ ἡ χεὶρ αὐτοῦ τὸ ἱκανὸν εἰς τὸ πρόβατον, οἴσει περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν κυρίῳ, ἕνα περὶ ἁμαρτίας καὶ ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα.
Kpl:5:7 And if he cannot afford a sheep, he shall bring for his sin which he has sinned, two turtle-doves or two young pigeons to the Lord; one for a sin-offering, and the other for a burnt-offering. (Leviticus 5:7 Brenton)
Kpl:5:7 Jeżeli zaś ktoś jest tak ubogi, że nie może przynieść owcy, to jako ofiarę zadośćuczynienia za grzech, który popełnił, przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie dla Pana, jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. (Kpł 5:7 BT_4)
Kpl:5:7 Ἐὰν δὲ μὴ ἰσχύσῃ χεὶρ αὐτοῦ τὸ ἱκανὸν εἰς τὸ πρόβατον, οἴσει περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, δύο τρυγόνας δύο νεοσσοὺς περιστερῶν κυρίῳ, ἕνα περὶ ἁμαρτίας καὶ ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα.
Kpl:5:7 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱκανός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο τρυγών, -όνος, ἡ (cf. περιστερά) ἤ[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό
Kpl:5:7 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By mieć siła Ręka On/ona/to/to samo Obszerny Do (+przyspieszenie) Owca (sheepfold) By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By grzeszyć Dwa turtledove Albo Dwa ??? Gołąb Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeden Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Jeden Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust]
Kpl:5:7 *)ea\n de\ mE\ i)sCHu/sE| E( CHei\r au)tou= to\ i(kano\n ei)s to\ pro/baton, oi)/sei peri\ tE=s a(marti/as au)tou=, E(=s E(/marten, du/o trugo/nas E)\ du/o neossou\s peristerO=n kuri/O|, e(/na peri\ a(marti/as kai\ e(/na ei)s o(lokau/tOma.
Kpl:5:7 ean de mE isCHysE hE CHeir autu to hikanon eis to probaton, oisei peri tEs hamartias autu, hEs hEmarten, dyo trygonas E dyo neossus peristerOn kyriO, hena peri hamartias kai hena eis holokautOma.
Kpl:5:7 C x D VA_AAS3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM RA_ASN A1_ASN P RA_ASN N2N_ASN VF_FAI3S P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RR_GSF VBI_AAI3S M N3N_APF C M N2_APM N1A_GPF N2_DSM A3_ASM P N1A_GSF C A3_ASM P N3M_ASN
Kpl:5:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to have strength the hand he/she/it/same the ample into (+acc) the sheep (sheepfold) to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same who/whom/which to sin two turtledove or two ??? pigeon lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. one about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely one into (+acc) burnt offering [see holocaust]
Kpl:5:7 if-ever Yet not you(sg)-will-be-HAVE-ed-STRENGTH, he/she/it-should-HAVE-STRENGTH, you(sg)-should-be-HAVE-ed-STRENGTH the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) the (nom|acc) ample ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SIN-ed two (nom, acc, gen) turtledoves (acc) or two (nom, acc, gen) ???s (acc) pigeons (gen) lord (dat); a lord ([Adj] dat) one (acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) and one (acc) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc)
Kpl:5:7 Kpl_5:7_1 Kpl_5:7_2 Kpl_5:7_3 Kpl_5:7_4 Kpl_5:7_5 Kpl_5:7_6 Kpl_5:7_7 Kpl_5:7_8 Kpl_5:7_9 Kpl_5:7_10 Kpl_5:7_11 Kpl_5:7_12 Kpl_5:7_13 Kpl_5:7_14 Kpl_5:7_15 Kpl_5:7_16 Kpl_5:7_17 Kpl_5:7_18 Kpl_5:7_19 Kpl_5:7_20 Kpl_5:7_21 Kpl_5:7_22 Kpl_5:7_23 Kpl_5:7_24 Kpl_5:7_25 Kpl_5:7_26 Kpl_5:7_27 Kpl_5:7_28 Kpl_5:7_29 Kpl_5:7_30 Kpl_5:7_31 Kpl_5:7_32 Kpl_5:7_33
Kpl:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:8 καὶ οἴσει αὐτὰ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ προσάξει ὁ ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας πρότερον· καὶ ἀποκνίσει ὁ ἱερεὺς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ σφονδύλου καὶ οὐ διελεῖ·
Kpl:5:8 And he shall bring them to the priest, and the priest shall bring the sin-offering first; and the priest shall pinch off the head from the neck, and shall not divide the body. (Leviticus 5:8 Brenton)
Kpl:5:8 Przyniesie ją kapłanowi, a ten ofiaruje najprzód tego gołębia, który jest przeznaczony na ofiarę przebłagalną. Ściśnie jego główkę przy karku, ale jej nie oddzieli. (Kpł 5:8 BT_4)
Kpl:5:8 καὶ οἴσει αὐτὰ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ προσάξει ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας πρότερον· καὶ ἀποκνίσει ἱερεὺς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ σφονδύλου καὶ οὐ διελεῖ·
Kpl:5:8 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) καί   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-)
Kpl:5:8 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Duchowny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Wcześniej I też, nawet, mianowicie Duchowny Głowa On/ona/to/ten sam Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj)
Kpl:5:8 kai\ oi)/sei au)ta\ pro\s to\n i(ere/a, kai\ prosa/Xei o( i(ereu\s to\ peri\ tE=s a(marti/as pro/teron· kai\ a)pokni/sei o( i(ereu\s tE\n kefalE\n au)tou= a)po\ tou= sfondu/lou kai\ ou) dielei=·
Kpl:5:8 kai oisei auta pros ton hierea, kai prosaXei ho hiereus to peri tEs hamartias proteron· kai apoknisei ho hiereus tEn kefalEn autu apo tu sfondylu kai u dielei·
Kpl:5:8 C VF_FAI3S RD_APN P RA_ASM N3V_ASM C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASN P RA_GSF N1A_GSF D C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSN P RA_GSM N2_GSM C D VF2_FAI3S
Kpl:5:8 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the priest and also, even, namely to lead toward the priest the about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. earlier and also, even, namely ć the priest the head he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to divide (apportion, separate, distribute)
Kpl:5:8 and he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) they/them/same (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc) and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) the (nom) priest (nom) the (nom|acc) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) and   the (nom) priest (nom) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen)   and not he/she/it-will-DIVIDE, you(sg)-will-be-DIVIDE-ed (classical)
Kpl:5:8 Kpl_5:8_1 Kpl_5:8_2 Kpl_5:8_3 Kpl_5:8_4 Kpl_5:8_5 Kpl_5:8_6 Kpl_5:8_7 Kpl_5:8_8 Kpl_5:8_9 Kpl_5:8_10 Kpl_5:8_11 Kpl_5:8_12 Kpl_5:8_13 Kpl_5:8_14 Kpl_5:8_15 Kpl_5:8_16 Kpl_5:8_17 Kpl_5:8_18 Kpl_5:8_19 Kpl_5:8_20 Kpl_5:8_21 Kpl_5:8_22 Kpl_5:8_23 Kpl_5:8_24 Kpl_5:8_25 Kpl_5:8_26 Kpl_5:8_27 Kpl_5:8_28
Kpl:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:9 καὶ ῥανεῖ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ θυσιαστηρίου, τὸ δὲ κατάλοιπον τοῦ αἵματος καταστραγγιεῖ ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου· ἁμαρτίας γάρ ἐστιν.
Kpl:5:9 And he shall sprinkle of the blood of the sin-offering on the side of the altar, but the rest of the blood he shall drop at the foot of the altar, for it is a sin-offering. (Leviticus 5:9 Brenton)
Kpl:5:9 Potem pokropi ścianę ołtarza krwią ofiary przebłagalnej. Reszta krwi będzie wyciśnięta na podstawę ołtarza. To jest ofiara przebłagalna. (Kpł 5:9 BT_4)
Kpl:5:9 καὶ ῥανεῖ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ θυσιαστηρίου, τὸ δὲ κατάλοιπον τοῦ αἵματος καταστραγγιεῖ ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου· ἁμαρτίας γάρ ἐστιν.
Kpl:5:9 καί   ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό δέ κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό   ἐπί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:5:9 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. zaś Pozostawanie Krew Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa; by kroczyć (chodź) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Dla odtąd, jak By być
Kpl:5:9 kai\ r(anei= a)po\ tou= ai(/matos tou= peri\ tE=s a(marti/as e)pi\ to\n toi=CHon tou= TusiastEri/ou, to\ de\ kata/loipon tou= ai(/matos katastraggiei= e)pi\ tE\n ba/sin tou= TusiastEri/ou· a(marti/as ga/r e)stin.
Kpl:5:9 kai ranei apo tu haimatos tu peri tEs hamartias epi ton toiCHon tu TysiastEriu, to de kataloipon tu haimatos katastrangiei epi tEn basin tu TysiastEriu· hamartias gar estin.
Kpl:5:9 C VF2_FAI3S P RA_GSN N3M_GSN RA_GSN P RA_GSF N1A_GSF P RA_ASM N2_ASM RA_GSN N2N_GSN RA_ASN x A1B_ASN RA_GSN N3M_GSN VF2_FAI3S P RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN N1A_GSF x V9_PAI3S
Kpl:5:9 and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] remaining the blood ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the foot; to step (walk) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. for since, as to be
Kpl:5:9 and   away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wall (acc) the (gen) sanctuary (gen) the (nom|acc) Yet remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) blood (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) foot (acc); upon STEP-ing (dat) the (gen) sanctuary (gen) sin (gen), sins (acc) for he/she/it-is
Kpl:5:9 Kpl_5:9_1 Kpl_5:9_2 Kpl_5:9_3 Kpl_5:9_4 Kpl_5:9_5 Kpl_5:9_6 Kpl_5:9_7 Kpl_5:9_8 Kpl_5:9_9 Kpl_5:9_10 Kpl_5:9_11 Kpl_5:9_12 Kpl_5:9_13 Kpl_5:9_14 Kpl_5:9_15 Kpl_5:9_16 Kpl_5:9_17 Kpl_5:9_18 Kpl_5:9_19 Kpl_5:9_20 Kpl_5:9_21 Kpl_5:9_22 Kpl_5:9_23 Kpl_5:9_24 Kpl_5:9_25 Kpl_5:9_26 Kpl_5:9_27 Kpl_5:9_28
Kpl:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:10 καὶ τὸ δεύτερον ποιήσει ὁλοκαύτωμα, ὡς καθήκει. καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. –
Kpl:5:10 And he shall make the second a whole-burnt-offering, as it is fit; and the priest shall make atonement for his sin which he has sinned, and it shall be forgiven him. (Leviticus 5:10 Brenton)
Kpl:5:10 Drugiego gołębia złoży jako ofiarę całopalną według zwyczaju. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech, który tamten popełnił, i będzie mu odpuszczony. (Kpł 5:10 BT_4)
Kpl:5:10 καὶ τὸ δεύτερον ποιήσει ὁλοκαύτωμα, ὡς καθήκει. καὶ ἐξιλάσεται ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ.
Kpl:5:10 καί ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὡς καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό  
Kpl:5:10 I też, nawet, mianowicie Drugi Robienie/robienie; by czynić/rób Ofiara spalana [zobacz holokaust] Jak/jak By siedzieć/zasięg I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Duchowny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo  
Kpl:5:10 kai\ to\ deu/teron poiE/sei o(lokau/tOma, O(s kaTE/kei. kai\ e)Xila/setai o( i(ereu\s peri\ tE=s a(marti/as au)tou=, E(=s E(/marten, kai\ a)feTE/setai au)tO=|.
Kpl:5:10 kai to deuteron poiEsei holokautOma, hOs kaTEkei. kai eXilasetai ho hiereus peri tEs hamartias autu, hEs hEmarten, kai afeTEsetai autO.
Kpl:5:10 C RA_ASN A1A_ASN VF_FAI3S N3M_ASN C V1_PAI3S C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RR_GSF VBI_AAI3S C VC_FPI3S RD_DSM
Kpl:5:10 and also, even, namely the second doing/making; to do/make burnt offering [see holocaust] as/like to sit/reach and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) the priest about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same who/whom/which to sin and also, even, namely to let go of he/she/it/same  
Kpl:5:10 and the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) burnt offering (nom|acc|voc) as/like he/she/it-is-SIT/REACH-ing, you(sg)-are-being-SIT/REACH-ed (classical) and he/she/it-will-be-ATONE-ed the (nom) priest (nom) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SIN-ed and he/she/it-will-be-LET-ed-GO-OF him/it/same (dat)  
Kpl:5:10 Kpl_5:10_1 Kpl_5:10_2 Kpl_5:10_3 Kpl_5:10_4 Kpl_5:10_5 Kpl_5:10_6 Kpl_5:10_7 Kpl_5:10_8 Kpl_5:10_9 Kpl_5:10_10 Kpl_5:10_11 Kpl_5:10_12 Kpl_5:10_13 Kpl_5:10_14 Kpl_5:10_15 Kpl_5:10_16 Kpl_5:10_17 Kpl_5:10_18 Kpl_5:10_19 Kpl_5:10_20 Kpl_5:10_21
Kpl:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:11 ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσκῃ αὐτοῦ ἡ χεὶρ ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, καὶ οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ περὶ οὗ ἥμαρτεν, τὸ δέκατον τοῦ οιφι σεμίδαλιν περὶ ἁμαρτίας· οὐκ ἐπιχεεῖ ἐπ’ αὐτὸ ἔλαιον οὐδὲ ἐπιθήσει ἐπ’ αὐτὸ λίβανον, ὅτι περὶ ἁμαρτίας ἐστίν·
Kpl:5:11 And if he cannot afford a pair of turtle-doves, or two young pigeons, then shall he bring as his gift for his sin, the tenth part of an ephah of fine flour for a sin-offering; he shall not pour oil upon it, nor shall he put frankincense upon it, because it is a sin-offering. (Leviticus 5:11 Brenton)
Kpl:5:11 Jeżeli zaś kto jest tak ubogi, że nie może ofiarować nawet dwu synogarlic albo dwóch młodych gołębi, to przyniesie na dar ofiarny za grzech dziesiątą część efy najczystszej mąki jako ofiarę przebłagalną, ale nie poleje jej oliwą ani nie położy na niej kadzidła, bo to jest ofiara przebłagalna. (Kpł 5:11 BT_4)
Kpl:5:11 ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσκῃ αὐτοῦ χεὶρ ζεῦγος τρυγόνων δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, καὶ οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ περὶ οὗ ἥμαρτεν, τὸ δέκατον τοῦ οιφι σεμίδαλιν περὶ ἁμαρτίας· οὐκ ἐπιχεεῖ ἐπ’ αὐτὸ ἔλαιον οὐδὲ ἐπιθήσει ἐπ’ αὐτὸ λίβανον, ὅτι περὶ ἁμαρτίας ἐστίν·
Kpl:5:11 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ζεῦγο·ς, -ους, τό τρυγών, -όνος, ἡ (cf. περιστερά) ἤ[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό περί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό   σεμίδαλις, -εως, ἡ περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἔλαιον, -ου, τό οὐδέ (οὐ δέ) ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ὅτι περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:5:11 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By znajdować On/ona/to/to samo Ręka Jarzma/para turtledove Albo Dwa ??? Gołąb I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Dar On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By grzeszyć Dziesiąty Najwyższej jakości mąka Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Oliwa z oliwek ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Ponieważ/tamto Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By być
Kpl:5:11 e)a\n de\ mE\ eu(ri/skE| au)tou= E( CHei\r DZeu=gos trugo/nOn E)\ du/o neossou\s peristerO=n, kai\ oi)/sei to\ dO=ron au)tou= peri\ ou(= E(/marten, to\ de/katon tou= oifi semi/dalin peri\ a(marti/as· ou)k e)piCHeei= e)p’ au)to\ e)/laion ou)de\ e)piTE/sei e)p’ au)to\ li/banon, o(/ti peri\ a(marti/as e)sti/n·
Kpl:5:11 ean de mE heuriskE autu hE CHeir DZeugos trygonOn E dyo neossus peristerOn, kai oisei to dOron autu peri hu hEmarten, to dekaton tu oifi semidalin peri hamartias· uk epiCHeei ep’ auto elaion ude epiTEsei ep’ auto libanon, hoti peri hamartias estin·
Kpl:5:11 C x D V1_PAS3S RD_GSM RA_NSF N3_NSF N3E_ASN N3N_GPF C M N2_APM N1A_GPF C VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RR_GSN VBI_AAI3S RA_ASN A1_ASN RA_GSM N_GSN N3I_ASF P N1A_GSF D VF2_FAI3S P RD_ASN N2N_ASN C VF_FAI3S P RD_ASN N2_ASM C P N1A_GSF V9_PAI3S
Kpl:5:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to find he/she/it/same the hand yoke/pair turtledove or two ??? pigeon and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the gift he/she/it/same about (+acc,+gen) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to sin the tenth the ć best quality flour about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. οὐχ before rough breathing to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same olive oil οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same frankincense; incense white gum, also Lebanon because/that about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to be
Kpl:5:11 if-ever Yet not you(sg)-are-being-FIND-ed, he/she/it-should-be-FIND-ing, you(sg)-should-be-being-FIND-ed him/it/same (gen) the (nom) hand (nom|voc) yoke/pair (nom|acc|voc) turtledoves (gen) or two (nom, acc, gen) ???s (acc) pigeons (gen) and he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) about (+acc,+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-SIN-ed the (nom|acc) tenth (acc, nom|acc|voc) the (gen)   best quality flour (acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) not he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) neither/nor he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) frankincense (acc); incense (acc) because/that about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) he/she/it-is
Kpl:5:11 Kpl_5:11_1 Kpl_5:11_2 Kpl_5:11_3 Kpl_5:11_4 Kpl_5:11_5 Kpl_5:11_6 Kpl_5:11_7 Kpl_5:11_8 Kpl_5:11_9 Kpl_5:11_10 Kpl_5:11_11 Kpl_5:11_12 Kpl_5:11_13 Kpl_5:11_14 Kpl_5:11_15 Kpl_5:11_16 Kpl_5:11_17 Kpl_5:11_18 Kpl_5:11_19 Kpl_5:11_20 Kpl_5:11_21 Kpl_5:11_22 Kpl_5:11_23 Kpl_5:11_24 Kpl_5:11_25 Kpl_5:11_26 Kpl_5:11_27 Kpl_5:11_28 Kpl_5:11_29 Kpl_5:11_30 Kpl_5:11_31 Kpl_5:11_32 Kpl_5:11_33 Kpl_5:11_34 Kpl_5:11_35 Kpl_5:11_36 Kpl_5:11_37 Kpl_5:11_38 Kpl_5:11_39 Kpl_5:11_40 Kpl_5:11_41 Kpl_5:11_42
Kpl:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:12 καὶ οἴσει αὐτὸ πρὸς τὸν ἱερέα. καὶ δραξάμενος ὁ ἱερεὺς ἀπ’ αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα, τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων κυρίῳ· ἁμαρτία ἐστίν.
Kpl:5:12 And he shall bring it to the priest; and the priest having taken a handful of it, shall lay the memorial of it on the altar of whole-burnt-offerings to the Lord; it is a sin-offering. (Leviticus 5:12 Brenton)
Kpl:5:12 Przyniesie to kapłanowi. Kapłan weźmie z tego pełną garść mąki jako pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu nad ofiarami spalanymi dla Pana. To jest ofiara przebłagalna. (Kpł 5:12 BT_4)
Kpl:5:12 καὶ οἴσει αὐτὸ πρὸς τὸν ἱερέα. καὶ δραξάμενος ἱερεὺς ἀπ’ αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα, τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων κυρίῳ· ἁμαρτία ἐστίν.
Kpl:5:12 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί δράσσομαι (δρασσ-, δραξ-, δραξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό πλήρης -ες ὁ ἡ τό δράξ, -ακός, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:5:12 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny I też, nawet, mianowicie Do ??? Duchowny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pełny Ręka Pamięć On/ona/to/to samo By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By być
Kpl:5:12 kai\ oi)/sei au)to\ pro\s to\n i(ere/a. kai\ draXa/menos o( i(ereu\s a)p’ au)tE=s plE/rE tE\n dra/ka, to\ mnEmo/sunon au)tE=s e)piTE/sei e)pi\ to\ TusiastE/rion tO=n o(lokautOma/tOn kuri/O|· a(marti/a e)sti/n.
Kpl:5:12 kai oisei auto pros ton hierea. kai draXamenos ho hiereus ap’ autEs plErE tEn draka, to mnEmosynon autEs epiTEsei epi to TysiastErion tOn holokautOmatOn kyriO· hamartia estin.
Kpl:5:12 C VF_FAI3S RD_ASN P RA_ASM N3V_ASM C VA_AMPNSM RA_NSM N3V_NSM P RD_GSF A3H_ASF RA_ASF N3K_ASF RA_ASN N2N_ASN RD_GSF VF_FAI3S P RA_ASN N2N_ASN RA_GPN N3M_GPN N2_DSM N1A_NSF V9_PAI3S
Kpl:5:12 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the priest and also, even, namely to ??? the priest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same full the hand the memory he/she/it/same to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the burnt offering [see holocaust] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to be
Kpl:5:12 and he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) it/same (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc) and upon being-???-ed (nom) the (nom) priest (nom) away from (+gen) her/it/same (gen) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) hand (acc) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (gen) burnt offerings (gen) lord (dat); a lord ([Adj] dat) sin (nom|voc) he/she/it-is
Kpl:5:12 Kpl_5:12_1 Kpl_5:12_2 Kpl_5:12_3 Kpl_5:12_4 Kpl_5:12_5 Kpl_5:12_6 Kpl_5:12_7 Kpl_5:12_8 Kpl_5:12_9 Kpl_5:12_10 Kpl_5:12_11 Kpl_5:12_12 Kpl_5:12_13 Kpl_5:12_14 Kpl_5:12_15 Kpl_5:12_16 Kpl_5:12_17 Kpl_5:12_18 Kpl_5:12_19 Kpl_5:12_20 Kpl_5:12_21 Kpl_5:12_22 Kpl_5:12_23 Kpl_5:12_24 Kpl_5:12_25 Kpl_5:12_26 Kpl_5:12_27
Kpl:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:13 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, ἐφ’ ἑνὸς τούτων, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔσται τῷ ἱερεῖ ὡς ἡ θυσία τῆς σεμιδάλεως.
Kpl:5:13 And the priest shall make atonement for him for his sin, which he has sinned in one of these things, and it shall be forgiven him; and that which is left shall be the priest's, as an offering of fine flour. (Leviticus 5:13 Brenton)
Kpl:5:13 W ten sposób kapłan dokona przebłagania za jego grzech, który tamten popełnił przeciwko jednemu z tych przykazań, i będzie mu odpuszczony. Kapłan otrzyma swoją część, tak jak przy ofierze pokarmowej». (Kpł 5:13 BT_4)
Kpl:5:13 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, ἐφ’ ἑνὸς τούτων, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔσται τῷ ἱερεῖ ὡς θυσία τῆς σεμιδάλεως.
Kpl:5:13 καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐπί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὡς ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σεμίδαλις, -εως, ἡ
Kpl:5:13 I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Duchowny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By grzeszyć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo zaś By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj By być Duchowny Jak/jak Ofiara gnębią, poświęcają Najwyższej jakości mąka
Kpl:5:13 kai\ e)Xila/setai peri\ au)tou= o( i(ereu\s peri\ tE=s a(marti/as au)tou=, E(=s E(/marten, e)f’ e(no\s tou/tOn, kai\ a)feTE/setai au)tO=|. to\ de\ kataleifTe\n e)/stai tO=| i(erei= O(s E( Tusi/a tE=s semida/leOs.
Kpl:5:13 kai eXilasetai peri autu ho hiereus peri tEs hamartias autu, hEs hEmarten, ef’ henos tutOn, kai afeTEsetai autO. to de kataleifTen estai tO hierei hOs hE Tysia tEs semidaleOs.
Kpl:5:13 C VF_FMI3S P RD_GSM RA_NSM N3V_NSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RR_GSF VBI_AAI3S P A3_GSN RD_GPN C VC_FPI3S RD_DSM RA_NSN x VV_APPNSN VF_FMI3S RA_DSM N3V_DSM C RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N3I_GSF
Kpl:5:13 and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same the priest about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same who/whom/which to sin upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing one this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to let go of he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up to be the priest as/like the sacrifice victimize, immolate the best quality flour
Kpl:5:13 and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) the (nom) priest (nom) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SIN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) one (gen) these (gen) and he/she/it-will-be-LET-ed-GO-OF him/it/same (dat) the (nom|acc) Yet upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) he/she/it-will-be the (dat) priest (dat) as/like the (nom) sacrifice (nom|voc) the (gen) best quality flour (gen)
Kpl:5:13 Kpl_5:13_1 Kpl_5:13_2 Kpl_5:13_3 Kpl_5:13_4 Kpl_5:13_5 Kpl_5:13_6 Kpl_5:13_7 Kpl_5:13_8 Kpl_5:13_9 Kpl_5:13_10 Kpl_5:13_11 Kpl_5:13_12 Kpl_5:13_13 Kpl_5:13_14 Kpl_5:13_15 Kpl_5:13_16 Kpl_5:13_17 Kpl_5:13_18 Kpl_5:13_19 Kpl_5:13_20 Kpl_5:13_21 Kpl_5:13_22 Kpl_5:13_23 Kpl_5:13_24 Kpl_5:13_25 Kpl_5:13_26 Kpl_5:13_27 Kpl_5:13_28 Kpl_5:13_29
Kpl:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:14 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:5:14 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 5:14 Brenton)
Kpl:5:14 Potem Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 5:14 BT_4)
Kpl:5:14 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:5:14 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:5:14 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:5:14 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:5:14 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:5:14 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:5:14 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:5:14 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:5:14 Kpl_5:14_1 Kpl_5:14_2 Kpl_5:14_3 Kpl_5:14_4 Kpl_5:14_5 Kpl_5:14_6
Kpl:5:14 x x x x x x
Kpl:5:15 Ψυχὴ ἐὰν λάθῃ αὐτὸν λήθη καὶ ἁμάρτῃ ἀκουσίως ἀπὸ τῶν ἁγίων κυρίου, καὶ οἴσει τῆς πλημμελείας αὐτοῦ τῷ κυρίῳ κριὸν ἄμωμον ἐκ τῶν προβάτων τιμῆς ἀργυρίου σίκλων, τῷ σίκλῳ τῶν ἁγίων, περὶ οὗ ἐπλημμέλησεν.
Kpl:5:15 The soul which shall be really unconscious, and shall sin unwillingly in any of the holy things of the Lord, shall even bring to the Lord for his transgression, a ram of the flock without blemish, valued according to shekels of silver according to the shekel of the sanctuary, for his transgression wherein he transgressed. (Leviticus 5:15 Brenton)
Kpl:5:15 «Jeżeli kto popełnił nieuczciwość i zgrzeszy przez nieuwagę przywłaszczając sobie rzeczy poświęcone Panu, to przyniesie jako swoje zadośćuczynienie dla Pana baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła, którego wartość wynosiłaby według oszacowania dwa sykle srebra według wagi przybytku na ofiarę zadośćuczynienia. (Kpł 5:15 BT_4)
Kpl:5:15 Ψυχὴ ἐὰν λάθῃ αὐτὸν λήθη καὶ ἁμάρτῃ ἀκουσίως ἀπὸ τῶν ἁγίων κυρίου, καὶ οἴσει τῆς πλημμελείας αὐτοῦ τῷ κυρίῳ κριὸν ἄμωμον ἐκ τῶν προβάτων τιμῆς ἀργυρίου σίκλων, τῷ σίκλῳ τῶν ἁγίων, περὶ οὗ ἐπλημμέλησεν.
Kpl:5:15 ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐάν (εἰ ἄν) λανθάνω (λανθαν-, λη·σ-, 2nd λαθ-, λεληθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λήθη, -ῆς, ἡ καί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)   ἀπό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον ἐκ ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) τιμή, -ῆς, ἡ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) περί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -)
Kpl:5:15 Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie by zauważać On/ona/to/to samo Brak pamięci I też, nawet, mianowicie By grzeszyć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą ??? On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Owca (sheepfold) Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Kawałek srebra Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę}
Kpl:5:15 *PSuCHE\ e)a\n la/TE| au)to\n lE/TE kai\ a(ma/rtE| a)kousi/Os a)po\ tO=n a(gi/On kuri/ou, kai\ oi)/sei tE=s plEmmelei/as au)tou= tO=| kuri/O| krio\n a)/mOmon e)k tO=n proba/tOn timE=s a)rguri/ou si/klOn, tO=| si/klO| tO=n a(gi/On, peri\ ou(= e)plEmme/lEsen.
Kpl:5:15 PSyCHE ean laTE auton lETE kai hamartE akusiOs apo tOn hagiOn kyriu, kai oisei tEs plEmmeleias autu tO kyriO krion amOmon ek tOn probatOn timEs argyriu siklOn, tO siklO tOn hagiOn, peri hu eplEmmelEsen.
Kpl:5:15 N1_NSF C VB_AAS3S RD_ASM N1_NSF C VB_AAS3S D P RA_GPN A1A_GPN N2_GSM C VF_FAI3S RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RA_DSM N2_DSM N2_ASM A1B_ASM P RA_GPN N2N_GPN N1_GSF N2N_GSN N2_GPM RA_DSM N2_DSM RA_GPN A1A_GPN P RR_GSN VAI_AAI3S
Kpl:5:15 cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to not notice he/she/it/same forgetfulness and also, even, namely to sin ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the ??? he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć amomum [Indian spice-plant]; unblemished out of (+gen) ἐξ before vowels the sheep (sheepfold) honor honor, esteem, worship; of things: worth, value piece of silver ć the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) about (+acc,+gen) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to hit wrong note
Kpl:5:15 cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) if-ever he/she/it-should-NOT NOTICE, you(sg)-should-be-NOT NOTICE-ed him/it/same (acc) forgetfulness (nom|voc) and he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed   away from (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) the (gen) ??? (gen), ???s (acc) him/it/same (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)   amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) sheep (gen) honor (gen) piece of silver (gen)   the (dat)   the (gen) holy ([Adj] gen) about (+acc,+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-HIT-ed-WRONG-NOTE
Kpl:5:15 Kpl_5:15_1 Kpl_5:15_2 Kpl_5:15_3 Kpl_5:15_4 Kpl_5:15_5 Kpl_5:15_6 Kpl_5:15_7 Kpl_5:15_8 Kpl_5:15_9 Kpl_5:15_10 Kpl_5:15_11 Kpl_5:15_12 Kpl_5:15_13 Kpl_5:15_14 Kpl_5:15_15 Kpl_5:15_16 Kpl_5:15_17 Kpl_5:15_18 Kpl_5:15_19 Kpl_5:15_20 Kpl_5:15_21 Kpl_5:15_22 Kpl_5:15_23 Kpl_5:15_24 Kpl_5:15_25 Kpl_5:15_26 Kpl_5:15_27 Kpl_5:15_28 Kpl_5:15_29 Kpl_5:15_30 Kpl_5:15_31 Kpl_5:15_32 Kpl_5:15_33 Kpl_5:15_34
Kpl:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:16 καὶ ὃ ἥμαρτεν ἀπὸ τῶν ἁγίων, ἀποτείσαι αὐτὸ καὶ τὸ ἐπίπεμπτον προσθήσει ἐπ’ αὐτὸ καὶ δώσει αὐτὸ τῷ ἱερεῖ· καὶ ὁ ἱερεὺς ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ κριῷ τῆς πλημμελείας, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ.
Kpl:5:16 And he shall make compensation for that wherein he has sinned in the holy things; and he shall add the fifth part to it, and give it to the priest; and the priest shall make atonement for him with the ram of transgression, and his sin shall be forgiven him. (Leviticus 5:16 Brenton)
Kpl:5:16 To, co sobie grzesznie przywłaszczył z rzeczy poświęconych, zwróci, oddając ponadto jedną piątą wartości, i odda to kapłanowi. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za niego, ofiarując za niego baranka zadośćuczynienia, i będzie mu grzech odpuszczony. (Kpł 5:16 BT_4)
Kpl:5:16 καὶ ἥμαρτεν ἀπὸ τῶν ἁγίων, ἀποτείσαι αὐτὸ καὶ τὸ ἐπίπεμπτον προσθήσει ἐπ’ αὐτὸ καὶ δώσει αὐτὸ τῷ ἱερεῖ· καὶ ἱερεὺς ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ κριῷ τῆς πλημμελείας, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ.
Kpl:5:16 καί ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:5:16 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By grzeszyć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By odwdzięczać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dodawać do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie Duchowny By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo
Kpl:5:16 kai\ o(\ E(/marten a)po\ tO=n a(gi/On, a)potei/sai au)to\ kai\ to\ e)pi/pempton prosTE/sei e)p’ au)to\ kai\ dO/sei au)to\ tO=| i(erei=· kai\ o( i(ereu\s e)Xila/setai peri\ au)tou= e)n tO=| kriO=| tE=s plEmmelei/as, kai\ a)feTE/setai au)tO=|.
Kpl:5:16 kai ho hEmarten apo tOn hagiOn, apoteisai auto kai to epipempton prosTEsei ep’ auto kai dOsei auto tO hierei· kai ho hiereus eXilasetai peri autu en tO kriO tEs plEmmeleias, kai afeTEsetai autO.
Kpl:5:16 C RR_NSN VBI_AAI3S P RA_GPN A1A_GPN VA_AAO3S RD_ASN C RA_ASN A1B_ASN VF_FAI3S P RD_ASN C VF_FAI3S RD_ASN RA_DSM N3V_DSM C RA_NSM N3V_NSM VF_FMI3S P RD_GSM P RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1A_GSF C VC_FPI3S RD_DSM
Kpl:5:16 and also, even, namely who/whom/which to sin from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to repay he/she/it/same and also, even, namely the ć to add to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same the priest and also, even, namely the priest to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the ??? and also, even, namely to let go of he/she/it/same
Kpl:5:16 and who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SIN-ed away from (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) to-PAY DAMAGES, be-you(sg)-PAY DAMAGES-ed!, he/she/it-happens-to-PAY DAMAGES (opt) it/same (nom|acc) and the (nom|acc)   he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) it/same (nom|acc) the (dat) priest (dat) and the (nom) priest (nom) he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) ??? (gen), ???s (acc) and he/she/it-will-be-LET-ed-GO-OF him/it/same (dat)
Kpl:5:16 Kpl_5:16_1 Kpl_5:16_2 Kpl_5:16_3 Kpl_5:16_4 Kpl_5:16_5 Kpl_5:16_6 Kpl_5:16_7 Kpl_5:16_8 Kpl_5:16_9 Kpl_5:16_10 Kpl_5:16_11 Kpl_5:16_12 Kpl_5:16_13 Kpl_5:16_14 Kpl_5:16_15 Kpl_5:16_16 Kpl_5:16_17 Kpl_5:16_18 Kpl_5:16_19 Kpl_5:16_20 Kpl_5:16_21 Kpl_5:16_22 Kpl_5:16_23 Kpl_5:16_24 Kpl_5:16_25 Kpl_5:16_26 Kpl_5:16_27 Kpl_5:16_28 Kpl_5:16_29 Kpl_5:16_30 Kpl_5:16_31 Kpl_5:16_32 Kpl_5:16_33
Kpl:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:17 καὶ ἡ ψυχή, ἣ ἂν ἁμάρτῃ καὶ ποιήσῃ μίαν ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν κυρίου, ὧν οὐ δεῖ ποιεῖν, καὶ οὐκ ἔγνω καὶ πλημμελήσῃ καὶ λάβῃ τὴν ἁμαρτίαν,
Kpl:5:17 And the soul which shall sin, and do one thing against any of the commandments of the Lord, which it is not right to do, and has not known it, and shall have transgressed, and shall have contracted guilt, (Leviticus 5:17 Brenton)
Kpl:5:17 Jeżeli kto zgrzeszy, czyniąc coś przeciwnego przykazaniom Pana, nie będąc tego świadomy, i stanie się winny, i popełni przestępstwo, (Kpł 5:17 BT_4)
Kpl:5:17 Καὶ ψυχή, ἂν ἁμάρτῃ καὶ ποιήσῃ μίαν ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν κυρίου, ὧν οὐ δεῖ ποιεῖν, καὶ οὐκ ἔγνω καὶ πλημμελήσῃ καὶ λάβῃ τὴν ἁμαρτίαν,
Kpl:5:17 καί ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅς ἥ ὅ ἄν ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Kpl:5:17 I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiązać; by potrzebować/wymagać By czynić/rób I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Kpl:5:17 *kai\ E( PSuCHE/, E(\ a)/n a(ma/rtE| kai\ poiE/sE| mi/an a)po\ pasO=n tO=n e)ntolO=n kuri/ou, O(=n ou) dei= poiei=n, kai\ ou)k e)/gnO kai\ plEmmelE/sE| kai\ la/bE| tE\n a(marti/an,
Kpl:5:17 kai hE PSyCHE, hE an hamartE kai poiEsE mian apo pasOn tOn entolOn kyriu, hOn u dei poiein, kai uk egnO kai plEmmelEsE kai labE tEn hamartian,
Kpl:5:17 C RA_NSF N1_NSF RR_NSF x VB_AAS3S C VA_AAS3S A1A_ASF P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF N2_GSM RR_GPF D V2_PAI3S V2_PAN C D VZI_AAI3S C VA_AAS3S C VB_AAS3S RA_ASF N1A_ASF
Kpl:5:17 and also, even, namely the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who/whom/which ever (if ever) to sin and also, even, namely to do/make one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which οὐχ before rough breathing to bind; to need/require to do/make and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. and also, even, namely to hit wrong note and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Kpl:5:17 and the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed and you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed one (acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) precepts (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (gen) not he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical) to-be-DO/MAKE-ing and not he/she/it-KNOW-ed and you(sg)-will-be-HIT-ed-WRONG-NOTE, he/she/it-should-HIT-WRONG-NOTE, you(sg)-should-be-HIT-ed-WRONG-NOTE and he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) sin (acc)
Kpl:5:17 Kpl_5:17_1 Kpl_5:17_2 Kpl_5:17_3 Kpl_5:17_4 Kpl_5:17_5 Kpl_5:17_6 Kpl_5:17_7 Kpl_5:17_8 Kpl_5:17_9 Kpl_5:17_10 Kpl_5:17_11 Kpl_5:17_12 Kpl_5:17_13 Kpl_5:17_14 Kpl_5:17_15 Kpl_5:17_16 Kpl_5:17_17 Kpl_5:17_18 Kpl_5:17_19 Kpl_5:17_20 Kpl_5:17_21 Kpl_5:17_22 Kpl_5:17_23 Kpl_5:17_24 Kpl_5:17_25 Kpl_5:17_26 Kpl_5:17_27
Kpl:5:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:18 καὶ οἴσει κριὸν ἄμωμον ἐκ τῶν προβάτων τιμῆς ἀργυρίου εἰς πλημμέλειαν πρὸς τὸν ἱερέα· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἀγνοίας αὐτοῦ, ἧς ἠγνόησεν καὶ αὐτὸς οὐκ ᾔδει, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ·
Kpl:5:18 he shall even bring a ram without blemish from the flock, valued at a price of silver for his transgression to the priest; and the priest shall make atonement for his trespass of ignorance, wherein he ignorantly trespassed, and he knew it not; and it shall be forgiven him. (Leviticus 5:18 Brenton)
Kpl:5:18 to przyniesie kapłanowi baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła, według twojego oszacowania, jako ofiarę zadośćuczynienia. Wtedy kapłan dokona przebłagania za jego winę, którą tamten zaciągnął przez nieuwagę, nieświadomie, i będzie mu grzech odpuszczony. (Kpł 5:18 BT_4)
Kpl:5:18 καὶ οἴσει κριὸν ἄμωμον ἐκ τῶν προβάτων τιμῆς ἀργυρίου εἰς πλημμέλειαν πρὸς τὸν ἱερέα· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἱερεὺς περὶ τῆς ἀγνοίας αὐτοῦ, ἧς ἠγνόησεν καὶ αὐτὸς οὐκ ᾔδει, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ·
Kpl:5:18 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)   ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον ἐκ ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) τιμή, -ῆς, ἡ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) εἰς[1] πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό ἄ·γνοια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:5:18 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Owca (sheepfold) Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Kawałek srebra Do (+przyspieszenie) ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Duchowny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Nieznajomość On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Nie by wiedzieć (nieświadomy) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo
Kpl:5:18 kai\ oi)/sei krio\n a)/mOmon e)k tO=n proba/tOn timE=s a)rguri/ou ei)s plEmme/leian pro\s to\n i(ere/a· kai\ e)Xila/setai peri\ au)tou= o( i(ereu\s peri\ tE=s a)gnoi/as au)tou=, E(=s E)gno/Esen kai\ au)to\s ou)k E)/|dei, kai\ a)feTE/setai au)tO=|·
Kpl:5:18 kai oisei krion amOmon ek tOn probatOn timEs argyriu eis plEmmeleian pros ton hierea· kai eXilasetai peri autu ho hiereus peri tEs agnoias autu, hEs EgnoEsen kai autos uk Edei, kai afeTEsetai autO·
Kpl:5:18 C VF_FAI3S N2_ASM A1B_ASM P RA_GPN N2N_GPN N1_GSF N2N_GSN P N1A_ASF P RA_ASM N3V_ASM C VF_FMI3S P RD_GSM RA_NSM N3V_NSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RR_GSF VAI_AAI3S C RD_NSM D VXI_YAI3S C VC_FPI3S RD_DSM
Kpl:5:18 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth ć amomum [Indian spice-plant]; unblemished out of (+gen) ἐξ before vowels the sheep (sheepfold) honor honor, esteem, worship; of things: worth, value piece of silver into (+acc) ??? toward (+acc,+gen,+dat) the priest and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same the priest about (+acc,+gen) the ignorance he/she/it/same who/whom/which to not know (ignorant) and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with and also, even, namely to let go of he/she/it/same
Kpl:5:18 and he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical)   amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) sheep (gen) honor (gen) piece of silver (gen) into (+acc) ??? (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc) and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) the (nom) priest (nom) about (+acc,+gen) the (gen) ignorance (gen), ignorances (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-NOT KNOW-ed and he/it/same (nom) not he/she/it-had-PERCEIVE-ed and he/she/it-will-be-LET-ed-GO-OF him/it/same (dat)
Kpl:5:18 Kpl_5:18_1 Kpl_5:18_2 Kpl_5:18_3 Kpl_5:18_4 Kpl_5:18_5 Kpl_5:18_6 Kpl_5:18_7 Kpl_5:18_8 Kpl_5:18_9 Kpl_5:18_10 Kpl_5:18_11 Kpl_5:18_12 Kpl_5:18_13 Kpl_5:18_14 Kpl_5:18_15 Kpl_5:18_16 Kpl_5:18_17 Kpl_5:18_18 Kpl_5:18_19 Kpl_5:18_20 Kpl_5:18_21 Kpl_5:18_22 Kpl_5:18_23 Kpl_5:18_24 Kpl_5:18_25 Kpl_5:18_26 Kpl_5:18_27 Kpl_5:18_28 Kpl_5:18_29 Kpl_5:18_30 Kpl_5:18_31 Kpl_5:18_32 Kpl_5:18_33
Kpl:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:19 ἐπλημμέλησεν γὰρ πλημμέλησιν ἔναντι κυρίου.
Kpl:5:19 For he has surely been guilty of transgression before the Lord. (Leviticus 5:19 Brenton)
Kpl:5:19 To jest ofiara zadośćuczynienia, bo naprawdę zawinił wobec Pana». (Kpł 5:19 BT_4)
Kpl:5:19 ἐπλημμέλησεν γὰρ πλημμέλησιν ἔναντι κυρίου.
Kpl:5:19 πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) γάρ πλημ·μέλησις, -εως, ἡ [LXX] ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:5:19 By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} Dla odtąd, jak ??? Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:5:19 e)plEmme/lEsen ga\r plEmme/lEsin e)/nanti kuri/ou.
Kpl:5:19 eplEmmelEsen gar plEmmelEsin enanti kyriu.
Kpl:5:19 VAI_AAI3S x N3I_ASF P N2_GSM
Kpl:5:19 to hit wrong note for since, as ??? before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:5:19 he/she/it-HIT-ed-WRONG-NOTE for ??? (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:5:19 Kpl_5:19_1 Kpl_5:19_2 Kpl_5:19_3 Kpl_5:19_4 Kpl_5:19_5
Kpl:5:19 x x x x x
Kpl:5:20 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:5:20 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 6:1 Brenton)
Kpl:5:20 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 5:20 BT_4)
Kpl:5:20 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:5:20 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:5:20 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:5:20 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:5:20 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:5:20 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:5:20 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:5:20 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:5:20 Kpl_5:20_1 Kpl_5:20_2 Kpl_5:20_3 Kpl_5:20_4 Kpl_5:20_5 Kpl_5:20_6
Kpl:5:20 x x x x x x
Kpl:5:21 Ψυχὴ ἐὰν ἁμάρτῃ καὶ παριδὼν παρίδῃ τὰς ἐντολὰς κυρίου καὶ ψεύσηται τὰ πρὸς τὸν πλησίον ἐν παραθήκῃ ἢ περὶ κοινωνίας ἢ περὶ ἁρπαγῆς ἢ ἠδίκησέν τι τὸν πλησίον
Kpl:5:21 The soul which shall have sinned, and willfully overlooked the commandments of the Lord, and shall have dealt falsely in the affairs of his neighbour in the matter of a deposit, or concerning fellowship, or concerning plunder, or has in anything wronged his neighbour, (Leviticus 6:2 Brenton)
Kpl:5:21 «Jeżeli kto zgrzeszy i popełni nieuczciwość względem Pana przez to, że zaprze się wobec bliźniego tego, co przyjął na przechowanie albo wziął w rękę jako zastaw, albo ukradł, albo wymusił na bliźnim; (Kpł 5:21 BT_4)
Kpl:5:21 Ψυχὴ ἐὰν ἁμάρτῃ καὶ παριδὼν παρίδῃ τὰς ἐντολὰς κυρίου καὶ ψεύσηται τὰ πρὸς τὸν πλησίον ἐν παραθήκῃ περὶ κοινωνίας περὶ ἁρπαγῆς ἠδίκησέν τι τὸν πλησίον
Kpl:5:21 ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐάν (εἰ ἄν) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί     ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἐν παρα·θήκη, -ης, ἡ ἤ[1] περί κοινωνία, -ας, ἡ ἤ[1] περί ἁρπαγή, -ῆς, ἡ ἤ[1] ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX]
Kpl:5:21 Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By grzeszyć I też, nawet, mianowicie Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deponuj się Albo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Wspólnoty współudział, wkład Albo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Uprawiaj grabież (wymuszanie, szukając łupu, psując się) Albo Do szkody/popełniaj wykroczenie do Jakiś/jakikolwiek Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko
Kpl:5:21 *PSuCHE\ e)a\n a(ma/rtE| kai\ paridO\n pari/dE| ta\s e)ntola\s kuri/ou kai\ PSeu/sEtai ta\ pro\s to\n plEsi/on e)n paraTE/kE| E)\ peri\ koinOni/as E)\ peri\ a(rpagE=s E)\ E)di/kEse/n ti to\n plEsi/on
Kpl:5:21 PSyCHE ean hamartE kai paridOn paridE tas entolas kyriu kai PSeusEtai ta pros ton plEsion en paraTEkE E peri koinOnias E peri harpagEs E EdikEsen ti ton plEsion
Kpl:5:21 N1_NSF C VB_AAS3S C VB_AAPNSM VB_AAS3S RA_APF N1A_APF N2_GSM C VA_AMS3S RA_APN P RA_ASM D P N1_DSF C P N1A_GSF C P N1_GSF C VAI_AAI3S RI_ASN RA_ASM D
Kpl:5:21 cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sin and also, even, namely ć ć the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to lie deceptive, dishonest; false, untrue the toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among deposit or about (+acc,+gen) communion fellowship, contribution or about (+acc,+gen) plunder (extortion, ravening, spoiling) or to harm/do wrong to some/any the neighbor one near, close to; near
Kpl:5:21 cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) if-ever he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed and     the (acc) precepts (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-should-be-LIE-ed the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) deposit (dat) or about (+acc,+gen) communion (gen), communions (acc) or about (+acc,+gen) plunder (gen) or he/she/it-WRONG-ed some/any (nom|acc) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:5:21 Kpl_5:21_1 Kpl_5:21_2 Kpl_5:21_3 Kpl_5:21_4 Kpl_5:21_5 Kpl_5:21_6 Kpl_5:21_7 Kpl_5:21_8 Kpl_5:21_9 Kpl_5:21_10 Kpl_5:21_11 Kpl_5:21_12 Kpl_5:21_13 Kpl_5:21_14 Kpl_5:21_15 Kpl_5:21_16 Kpl_5:21_17 Kpl_5:21_18 Kpl_5:21_19 Kpl_5:21_20 Kpl_5:21_21 Kpl_5:21_22 Kpl_5:21_23 Kpl_5:21_24 Kpl_5:21_25 Kpl_5:21_26 Kpl_5:21_27 Kpl_5:21_28
Kpl:5:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:22 ἢ εὗρεν ἀπώλειαν καὶ ψεύσηται περὶ αὐτῆς καὶ ὀμόσῃ ἀδίκως περὶ ἑνὸς ἀπὸ πάντων, ὧν ἐὰν ποιήσῃ ὁ ἄνθρωπος ὥστε ἁμαρτεῖν ἐν τούτοις,
Kpl:5:22 or has found that which was lost, and shall have lied concerning it, and shall have sworn unjustly concerning any one of all the things, whatsoever a man may do, so as to sin hereby; (Leviticus 6:3 Brenton)
Kpl:5:22 albo jeżeli kto znalazł rzecz zgubioną i zaparł się tego, albo jeżeli złożył fałszywą przysięgę, dotyczącą jakiejkolwiek rzeczy, przez którą człowiek może zgrzeszyć - (Kpł 5:22 BT_4)
Kpl:5:22 εὗρεν ἀπώλειαν καὶ ψεύσηται περὶ αὐτῆς καὶ ὀμόσῃ ἀδίκως περὶ ἑνὸς ἀπὸ πάντων, ὧν ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ὥστε ἁμαρτεῖν ἐν τούτοις,
Kpl:5:22 ἤ[1] εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἀ·δίκως περί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὥστε ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο
Kpl:5:22 Albo By znajdować Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przysięgać Niesłusznie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By czynić/rób Ludzki Tak tamto By grzeszyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Kpl:5:22 E)\ eu(=ren a)pO/leian kai\ PSeu/sEtai peri\ au)tE=s kai\ o)mo/sE| a)di/kOs peri\ e(no\s a)po\ pa/ntOn, O(=n e)a\n poiE/sE| o( a)/nTrOpos O(/ste a(martei=n e)n tou/tois,
Kpl:5:22 E heuren apOleian kai PSeusEtai peri autEs kai omosE adikOs peri henos apo pantOn, hOn ean poiEsE ho anTrOpos hOste hamartein en tutois,
Kpl:5:22 C VB_AAI3S N1A_ASF C VA_AMS3S P RD_GSF C VA_AAS3S D P A3_GSN P A3_GPN RR_GPN C VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM C VB_AAN P RD_DPN
Kpl:5:22 or to find annihilation, destruction and also, even, namely to lie deceptive, dishonest; false, untrue about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely to swear unjustly about (+acc,+gen) one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to do/make the human so that to sin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Kpl:5:22 or he/she/it-FIND-ed annihilation, destruction (acc) and he/she/it-should-be-LIE-ed about (+acc,+gen) her/it/same (gen) and you(sg)-will-be-SWEAR-ed, he/she/it-should-SWEAR, you(sg)-should-be-SWEAR-ed unjustly about (+acc,+gen) one (gen) away from (+gen) all (gen) who/whom/which (gen) if-ever you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed the (nom) human (nom) so that to-SIN in/among/by (+dat) these (dat)
Kpl:5:22 Kpl_5:22_1 Kpl_5:22_2 Kpl_5:22_3 Kpl_5:22_4 Kpl_5:22_5 Kpl_5:22_6 Kpl_5:22_7 Kpl_5:22_8 Kpl_5:22_9 Kpl_5:22_10 Kpl_5:22_11 Kpl_5:22_12 Kpl_5:22_13 Kpl_5:22_14 Kpl_5:22_15 Kpl_5:22_16 Kpl_5:22_17 Kpl_5:22_18 Kpl_5:22_19 Kpl_5:22_20 Kpl_5:22_21 Kpl_5:22_22 Kpl_5:22_23
Kpl:5:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:23 καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν ἁμάρτῃ καὶ πλημμελήσῃ, καὶ ἀποδῷ τὸ ἅρπαγμα, ὃ ἥρπασεν, ἢ τὸ ἀδίκημα, ὃ ἠδίκησεν, ἢ τὴν παραθήκην, ἥτις παρετέθη αὐτῷ, ἢ τὴν ἀπώλειαν, ἣν εὗρεν,
Kpl:5:23 it shall come to pass, whensoever he shall have sinned, and transgressed, that he shall restore the plunder which he has seized, or redress the injury which he has committed, or restore the deposit which was entrusted to him, or the lost article which he has found of any kind, about which he swore unjustly, he shall even restore it in full; and he shall add to it a fifth part besides; he shall restore it to him whose it is in the day in which he happens to be convicted. (Leviticus 6:4 Brenton)
Kpl:5:23 otóż kto tak zgrzeszył i stał się przez to winnym zadośćuczynienia, powinien oddać to, co ukradł, albo co wymusił, albo co wziął na przechowanie, albo rzecz zgubioną, którą znalazł, (Kpł 5:23 BT_4)
Kpl:5:23 καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν ἁμάρτῃ καὶ πλημμελήσῃ, καὶ ἀποδῷ τὸ ἅρπαγμα, ἥρπασεν, τὸ ἀδίκημα, ἠδίκησεν, τὴν παραθήκην, ἥτις παρετέθη αὐτῷ, τὴν ἀπώλειαν, ἣν εὗρεν,
Kpl:5:23 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡνίκα ἐάν (εἰ ἄν) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) ἤ[1] ὁ ἡ τό ἀ·δίκημα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἤ[1] ὁ ἡ τό παρα·θήκη, -ης, ἡ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Kpl:5:23 I też, nawet, mianowicie By być Kiedy Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Kto/, który/, który By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Albo Niewłaściwie Kto/, który/, który Do szkody/popełniaj wykroczenie do Albo Deponuj się Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie On/ona/to/to samo Albo Zniszczenie, zniszczenie Kto/, który/, który By znajdować
Kpl:5:23 kai\ e)/stai E(ni/ka e)a\n a(ma/rtE| kai\ plEmmelE/sE|, kai\ a)podO=| to\ a(/rpagma, o(\ E(/rpasen, E)\ to\ a)di/kEma, o(\ E)di/kEsen, E)\ tE\n paraTE/kEn, E(/tis parete/TE au)tO=|, E)\ tE\n a)pO/leian, E(\n eu(=ren,
Kpl:5:23 kai estai hEnika ean hamartE kai plEmmelEsE, kai apodO to harpagma, ho hErpasen, E to adikEma, ho EdikEsen, E tEn paraTEkEn, hEtis pareteTE autO, E tEn apOleian, hEn heuren,
Kpl:5:23 C VF_FMI3S D C VB_AAS3S C VA_AAS3S C VO_AAS3S RA_ASN N3M_ASN RR_ASN VAI_AAI3S C RA_ASN N3M_ASN RR_ASN VAI_AAI3S C RA_ASF N1_ASF RX_NSF VCI_API3S RD_DSM C RA_ASF N1A_ASF RR_ASF VB_AAI3S
Kpl:5:23 and also, even, namely to be when if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sin and also, even, namely to hit wrong note and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the ć who/whom/which to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin or the wrong who/whom/which to harm/do wrong to or the deposit who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to submit for-consideration he/she/it/same or the annihilation, destruction who/whom/which to find
Kpl:5:23 and he/she/it-will-be when if-ever he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed and you(sg)-will-be-HIT-ed-WRONG-NOTE, he/she/it-should-HIT-WRONG-NOTE, you(sg)-should-be-HIT-ed-WRONG-NOTE and he/she/it-should-GIVE BACK, you(sg)-should-be-GIVE BACK-ed the (nom|acc)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SNATCH-ed or the (nom|acc) wrong (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-WRONG-ed or the (acc) deposit (acc) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION him/it/same (dat) or the (acc) annihilation, destruction (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-FIND-ed
Kpl:5:23 Kpl_5:23_1 Kpl_5:23_2 Kpl_5:23_3 Kpl_5:23_4 Kpl_5:23_5 Kpl_5:23_6 Kpl_5:23_7 Kpl_5:23_8 Kpl_5:23_9 Kpl_5:23_10 Kpl_5:23_11 Kpl_5:23_12 Kpl_5:23_13 Kpl_5:23_14 Kpl_5:23_15 Kpl_5:23_16 Kpl_5:23_17 Kpl_5:23_18 Kpl_5:23_19 Kpl_5:23_20 Kpl_5:23_21 Kpl_5:23_22 Kpl_5:23_23 Kpl_5:23_24 Kpl_5:23_25 Kpl_5:23_26 Kpl_5:23_27 Kpl_5:23_28 Kpl_5:23_29
Kpl:5:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:24 ἀπὸ παντὸς πράγματος, οὗ ὤμοσεν περὶ αὐτοῦ ἀδίκως, καὶ ἀποτείσει αὐτὸ τὸ κεφάλαιον καὶ τὸ πέμπτον προσθήσει ἐπ’ αὐτό· τίνος ἐστίν, αὐτῷ ἀποδώσει ᾗ ἡμέρᾳ ἐλεγχθῇ.
Kpl:5:24 it shall come to pass, whensoever he shall have sinned, and transgressed, that he shall restore the plunder which he has seized, or redress the injury which he has committed, or restore the deposit which was entrusted to him, or the lost article which he has found of any kind, about which he swore unjustly, he shall even restore it in full; and he shall add to it a fifth part besides; he shall restore it to him whose it is in the day in which he happens to be convicted. (Leviticus 6:4 Brenton)
Kpl:5:24 albo tę rzecz, co do której złożył fałszywą przysięgę - zwróci mianowicie całkowitą wartość tej rzeczy, dodając do niej jeszcze piątą część wartości. Powinien to oddać właścicielowi tego samego dnia, kiedy będzie składał ofiarę zadośćuczynienia. (Kpł 5:24 BT_4)
Kpl:5:24 ἀπὸ παντὸς πράγματος, οὗ ὤμοσεν περὶ αὐτοῦ ἀδίκως, καὶ ἀποτείσει αὐτὸ τὸ κεφάλαιον καὶ τὸ πέμπτον προσθήσει ἐπ’ αὐτό· τίνος ἐστίν, αὐτῷ ἀποδώσει ἡμέρᾳ ἐλεγχθῇ.
Kpl:5:24 ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρᾶγμα[τ], -ατος, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) περί αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·δίκως καί ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κεφάλαιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-)
Kpl:5:24 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sprawa [zobacz pragmatyczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By przysięgać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Niesłusznie I też, nawet, mianowicie By odwdzięczać się On/ona/to/to samo Punkt (suma, główny punkt) I też, nawet, mianowicie Piąty By dodawać do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być On/ona/to/to samo By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Kto/, który/, który Dzień By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny
Kpl:5:24 a)po\ panto\s pra/gmatos, ou(= O)/mosen peri\ au)tou= a)di/kOs, kai\ a)potei/sei au)to\ to\ kefa/laion kai\ to\ pe/mpton prosTE/sei e)p’ au)to/· ti/nos e)sti/n, au)tO=| a)podO/sei E(=| E(me/ra| e)legCHTE=|.
Kpl:5:24 apo pantos pragmatos, hu Omosen peri autu adikOs, kai apoteisei auto to kefalaion kai to pempton prosTEsei ep’ auto· tinos estin, autO apodOsei hE hEmera elenCHTE.
Kpl:5:24 P A3_GSN N3M_GSN RR_GSN VAI_AAI3S P RD_GSN D C VF_FAI3S RD_ASN RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN A1_ASN VF_FAI3S P RD_ASN RI_GSM V9_PAI3S RD_DSM VF_FAI3S RR_DSF N1A_DSF VQ_APS3S
Kpl:5:24 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of matter [see pragmatic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to swear about (+acc,+gen) he/she/it/same unjustly and also, even, namely to repay he/she/it/same the point (sum, main point) and also, even, namely the fifth to add to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be he/she/it/same to give back restore, assign, impute, convey, refer who/whom/which day to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty
Kpl:5:24 away from (+gen) every (gen) matter (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-SWEAR-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) unjustly and he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical) it/same (nom|acc) the (nom|acc) point (nom|acc|voc) and the (nom|acc) fifth (acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) who/what/why (gen) he/she/it-is him/it/same (dat) he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) who/whom/which (dat) day (dat) he/she/it-should-be-REPROVE-ed
Kpl:5:24 Kpl_5:24_1 Kpl_5:24_2 Kpl_5:24_3 Kpl_5:24_4 Kpl_5:24_5 Kpl_5:24_6 Kpl_5:24_7 Kpl_5:24_8 Kpl_5:24_9 Kpl_5:24_10 Kpl_5:24_11 Kpl_5:24_12 Kpl_5:24_13 Kpl_5:24_14 Kpl_5:24_15 Kpl_5:24_16 Kpl_5:24_17 Kpl_5:24_18 Kpl_5:24_19 Kpl_5:24_20 Kpl_5:24_21 Kpl_5:24_22 Kpl_5:24_23 Kpl_5:24_24 Kpl_5:24_25 Kpl_5:24_26
Kpl:5:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:25 καὶ τῆς πλημμελείας αὐτοῦ οἴσει τῷ κυρίῳ κριὸν ἀπὸ τῶν προβάτων ἄμωμον τιμῆς εἰς ὃ ἐπλημμέλησεν αὐτῷ.
Kpl:5:25 And he shall bring to the Lord for his trespass, a ram of the flock, without blemish, of value to the amount of the thing in which he trespassed. (Leviticus 6:5 Brenton)
Kpl:5:25 Potem przyprowadzi do Pana jako swoje zadośćuczynienie baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła według twego oszacowania na ofiarę zadośćuczynienia, którą należy przyprowadzić do kapłana. (Kpł 5:25 BT_4)
Kpl:5:25 καὶ τῆς πλημμελείας αὐτοῦ οἴσει τῷ κυρίῳ κριὸν ἀπὸ τῶν προβάτων ἄμωμον τιμῆς εἰς ἐπλημμέλησεν αὐτῷ.
Kpl:5:25 καί ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἀπό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον τιμή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:5:25 I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold) amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} On/ona/to/to samo
Kpl:5:25 kai\ tE=s plEmmelei/as au)tou= oi)/sei tO=| kuri/O| krio\n a)po\ tO=n proba/tOn a)/mOmon timE=s ei)s o(\ e)plEmme/lEsen au)tO=|.
Kpl:5:25 kai tEs plEmmeleias autu oisei tO kyriO krion apo tOn probatOn amOmon timEs eis ho eplEmmelEsen autO.
Kpl:5:25 C RA_GSF N1A_GSF RD_GSM VF_FAI3S RA_DSM N2_DSM N2_ASM P RA_GPN N2N_GPN A1B_ASM N1_GSF P RR_ASN VAI_AAI3S RD_DSN
Kpl:5:25 and also, even, namely the ??? he/she/it/same to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sheep (sheepfold) amomum [Indian spice-plant]; unblemished honor honor, esteem, worship; of things: worth, value into (+acc) who/whom/which to hit wrong note he/she/it/same
Kpl:5:25 and the (gen) ??? (gen), ???s (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)   away from (+gen) the (gen) sheep (gen) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) honor (gen) into (+acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-HIT-ed-WRONG-NOTE him/it/same (dat)
Kpl:5:25 Kpl_5:25_1 Kpl_5:25_2 Kpl_5:25_3 Kpl_5:25_4 Kpl_5:25_5 Kpl_5:25_6 Kpl_5:25_7 Kpl_5:25_8 Kpl_5:25_9 Kpl_5:25_10 Kpl_5:25_11 Kpl_5:25_12 Kpl_5:25_13 Kpl_5:25_14 Kpl_5:25_15 Kpl_5:25_16 Kpl_5:25_17
Kpl:5:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:5:26 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἔναντι κυρίου, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ περὶ ἑνὸς ἀπὸ πάντων, ὧν ἐποίησεν καὶ ἐπλημμέλησεν αὐτῷ.
Kpl:5:26 And the priest shall make atonement for him before the Lord, and he shall be forgiven for any one of all the things which he did and trespassed in it. (Leviticus 6:6 Brenton)
Kpl:5:26 W ten sposób kapłan za niego dokona przebłagania wobec Pana, i będzie tamtemu odpuszczony jakikolwiek grzeszny czyn, który popełnił zaciągając winę». (Kpł 5:26 BT_4)
Kpl:5:26 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἱερεὺς ἔναντι κυρίου, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ περὶ ἑνὸς ἀπὸ πάντων, ὧν ἐποίησεν καὶ ἐπλημμέλησεν αὐτῷ.
Kpl:5:26 καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό περί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:5:26 I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Duchowny Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} On/ona/to/to samo
Kpl:5:26 kai\ e)Xila/setai peri\ au)tou= o( i(ereu\s e)/nanti kuri/ou, kai\ a)feTE/setai au)tO=| peri\ e(no\s a)po\ pa/ntOn, O(=n e)poi/Esen kai\ e)plEmme/lEsen au)tO=|.
Kpl:5:26 kai eXilasetai peri autu ho hiereus enanti kyriu, kai afeTEsetai autO peri henos apo pantOn, hOn epoiEsen kai eplEmmelEsen autO.
Kpl:5:26 C VF_FMI3S P RD_GSM RA_NSM N3V_NSM P N2_GSM C VC_FPI3S RD_DSM P A3_GSN P A3_GPN RR_GPN VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_DSM
Kpl:5:26 and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same the priest before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to let go of he/she/it/same about (+acc,+gen) one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make and also, even, namely to hit wrong note he/she/it/same
Kpl:5:26 and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) the (nom) priest (nom) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-be-LET-ed-GO-OF him/it/same (dat) about (+acc,+gen) one (gen) away from (+gen) all (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed and he/she/it-HIT-ed-WRONG-NOTE him/it/same (dat)
Kpl:5:26 Kpl_5:26_1 Kpl_5:26_2 Kpl_5:26_3 Kpl_5:26_4 Kpl_5:26_5 Kpl_5:26_6 Kpl_5:26_7 Kpl_5:26_8 Kpl_5:26_9 Kpl_5:26_10 Kpl_5:26_11 Kpl_5:26_12 Kpl_5:26_13 Kpl_5:26_14 Kpl_5:26_15 Kpl_5:26_16 Kpl_5:26_17 Kpl_5:26_18 Kpl_5:26_19 Kpl_5:26_20
Kpl:5:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x