Kpl:7:1 καὶ οὗτος ὁ νόμος τοῦ κριοῦ τοῦ περὶ τῆς πλημμελείας· ἅγια ἁγίων ἐστίν.
Kpl:7:1 This is the law of the sacrifice of peace-offering, which they shall bring to the Lord. (Leviticus 7:1 Brenton)
Kpl:7:1 Oto prawo odnoszące się do ofiary zadośćuczynienia: jest ona rzeczą bardzo świętą. (Kpł 7:1 BT_4)
Kpl:7:1 Καὶ οὗτος νόμος τοῦ κριοῦ τοῦ περὶ τῆς πλημμελείας· ἅγια ἁγίων ἐστίν.
Kpl:7:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:7:1 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Prawo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) ??? Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być
Kpl:7:1 *kai\ ou(=tos o( no/mos tou= kriou= tou= peri\ tE=s plEmmelei/as· a(/gia a(gi/On e)sti/n.
Kpl:7:1 kai hutos ho nomos tu kriu tu peri tEs plEmmeleias· hagia hagiOn estin.
Kpl:7:1 C RD_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM P RA_GSF N1A_GSF A1A_NPN A1A_GPN V9_PAI3S
Kpl:7:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the law the ć the about (+acc,+gen) the ??? dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be
Kpl:7:1 and this (nom) the (nom) law (nom) the (gen)   the (gen) about (+acc,+gen) the (gen) ??? (gen), ???s (acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) holy ([Adj] gen) he/she/it-is
Kpl:7:1 Kpl_7:1_1 Kpl_7:1_2 Kpl_7:1_3 Kpl_7:1_4 Kpl_7:1_5 Kpl_7:1_6 Kpl_7:1_7 Kpl_7:1_8 Kpl_7:1_9 Kpl_7:1_10 Kpl_7:1_11 Kpl_7:1_12 Kpl_7:1_13
Kpl:7:1 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:2 ἐν τόπῳ, οὗ σφάζουσιν τὸ ὁλοκαύτωμα, σφάξουσιν τὸν κριὸν τῆς πλημμελείας ἔναντι κυρίου, καὶ τὸ αἷμα προσχεεῖ ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ.
Kpl:7:2 If a man should offer it for praise, then shall he bring, for the sacrifice of praise, loaves of fine flour made up with oil, and unleavened cakes anointed with oil, and fine flour kneaded with oil. (Leviticus 7:2 Brenton)
Kpl:7:2 Na tym samym miejscu, na którym będą zabijać ofiarę całopalną, będą także zabijać ofiarę zadośćuczynienia. Krew jej wyleją dokoła ołtarza, (Kpł 7:2 BT_4)
Kpl:7:2 ἐν τόπῳ, οὗ σφάζουσιν τὸ ὁλοκαύτωμα, σφάξουσιν τὸν κριὸν τῆς πλημμελείας ἔναντι κυρίου, καὶ τὸ αἷμα προσχεεῖ ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ.
Kpl:7:2 ἐν τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό προσ·χέω [LXX] (προσ+χε-, προσ+χε(ε)·[σ]-, προσ+χε·[σ]-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύκλῳ
Kpl:7:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Ofiara spalana [zobacz holokaust] By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój ??? Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Krew By lać bliski ('by lać' na, na, przeciw {potopowi}) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa; by kroczyć (chodź) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W kole
Kpl:7:2 e)n to/pO|, ou(= sfa/DZousin to\ o(lokau/tOma, sfa/Xousin to\n krio\n tE=s plEmmelei/as e)/nanti kuri/ou, kai\ to\ ai(=ma prosCHeei= e)pi\ tE\n ba/sin tou= TusiastEri/ou ku/klO|.
Kpl:7:2 en topO, hu sfaDZusin to holokautOma, sfaXusin ton krion tEs plEmmeleias enanti kyriu, kai to haima prosCHeei epi tEn basin tu TysiastEriu kyklO.
Kpl:7:2 P N2_DSM D V1_PAI3P RA_ASN N3M_ASN VF_FAI3P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1A_GSF P N2_GSM C RA_ASN N3M_ASN VF2_FAI3S P RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN N2_DSM
Kpl:7:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to slay butcher, kill, massacre, slaughter the burnt offering [see holocaust] to slay butcher, kill, massacre, slaughter the ć the ??? before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the blood to pour-toward ('to pour' upon, onto, against {deluge}) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the foot; to step (walk) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in a circle
Kpl:7:2 in/among/by (+dat) place (dat) where; who/whom/which (gen) they-are-SLAY-ing, while SLAY-ing (dat) the (nom|acc) burnt offering (nom|acc|voc) they-will-SLAY, going-to-SLAY (fut ptcp) (dat) the (acc)   the (gen) ??? (gen), ???s (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) he/she/it-is-POUR-TOWARD-ing, you(sg)-are-being-POUR-TOWARD-ed (classical), he/she/it-will-POUR-TOWARD, you(sg)-will-be-POUR-TOWARD-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) foot (acc); upon STEP-ing (dat) the (gen) sanctuary (gen) in a circle
Kpl:7:2 Kpl_7:2_1 Kpl_7:2_2 Kpl_7:2_3 Kpl_7:2_4 Kpl_7:2_5 Kpl_7:2_6 Kpl_7:2_7 Kpl_7:2_8 Kpl_7:2_9 Kpl_7:2_10 Kpl_7:2_11 Kpl_7:2_12 Kpl_7:2_13 Kpl_7:2_14 Kpl_7:2_15 Kpl_7:2_16 Kpl_7:2_17 Kpl_7:2_18 Kpl_7:2_19 Kpl_7:2_20 Kpl_7:2_21 Kpl_7:2_22 Kpl_7:2_23
Kpl:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:3 καὶ πᾶν τὸ στέαρ αὐτοῦ προσοίσει ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ τὴν ὀσφὺν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὰ ἐνδόσθια καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐνδοσθίων
Kpl:7:3 With leavened bread he shall offer his gifts, with the peace-offering of praise. (Leviticus 7:3 Brenton)
Kpl:7:3 ale cały jej tłuszcz będzie złożony w ofierze: ogon, tłuszcz, który okrywa wnętrzności, (Kpł 7:3 BT_4)
Kpl:7:3 καὶ πᾶν τὸ στέαρ αὐτοῦ προσοίσει ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ τὴν ὀσφὺν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὰ ἐνδόσθια καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐνδοσθίων
Kpl:7:3 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό  
Kpl:7:3 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój On/ona/to/to samo By przedstawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Polędwica I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój By przykrywać I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Kpl:7:3 kai\ pa=n to\ ste/ar au)tou= prosoi/sei a)p’ au)tou=, kai\ tE\n o)sfu\n kai\ pa=n to\ ste/ar to\ katakalu/pton ta\ e)ndo/sTia kai\ pa=n to\ ste/ar to\ e)pi\ tO=n e)ndosTi/On
Kpl:7:3 kai pan to stear autu prosoisei ap’ autu, kai tEn osfyn kai pan to stear to katakalypton ta endosTia kai pan to stear to epi tOn endosTiOn
Kpl:7:3 C A3_ASN RA_ASN N3T_ASN RD_GSM VF_FAI3S P RD_GSM C RA_ASF N3U_ASF C A3_ASN RA_ASN N3T_ASN RA_ASN V1_PAPASN RA_APN N2N_APN C A3_ASN RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RA_GPN N2N_GPN
Kpl:7:3 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the suet he/she/it/same to present from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the loin and also, even, namely every all, each, every, the whole of the suet the to cover up the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
Kpl:7:3 and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) away from (+gen) him/it/same (gen) and the (acc) loin (acc) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) while COVER-ing-UP (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc)   and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)  
Kpl:7:3 Kpl_7:3_1 Kpl_7:3_2 Kpl_7:3_3 Kpl_7:3_4 Kpl_7:3_5 Kpl_7:3_6 Kpl_7:3_7 Kpl_7:3_8 Kpl_7:3_9 Kpl_7:3_10 Kpl_7:3_11 Kpl_7:3_12 Kpl_7:3_13 Kpl_7:3_14 Kpl_7:3_15 Kpl_7:3_16 Kpl_7:3_17 Kpl_7:3_18 Kpl_7:3_19 Kpl_7:3_20 Kpl_7:3_21 Kpl_7:3_22 Kpl_7:3_23 Kpl_7:3_24 Kpl_7:3_25 Kpl_7:3_26 Kpl_7:3_27
Kpl:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:4 καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος [σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ αὐτά],
Kpl:7:4 And he shall bring one of all his gifts, a separate offering to the Lord: it shall belong to the priest who pours forth the blood of the peace-offering. (Leviticus 7:4 Brenton)
Kpl:7:4 obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, który sięga aż do lędźwi, a także płat tłuszczu na wątrobie - przy nerkach będzie oddzielony. (Kpł 7:4 BT_4)
Kpl:7:4 καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος [σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ αὐτά],
Kpl:7:4 καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο νεφρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] σύν ὁ ἡ τό νεφρός, -οῦ, ὁ περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:7:4 I też, nawet, mianowicie Dwa Umysł I też, nawet, mianowicie Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wątroba Razem z/włączając (+dat) Umysł Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj On/ona/to/to samo
Kpl:7:4 kai\ tou\s du/o nefrou\s kai\ to\ ste/ar to\ e)p’ au)tO=n to\ e)pi\ tO=n mEri/On kai\ to\n lobo\n to\n e)pi\ tou= E(/patos [su\n toi=s nefroi=s perielei= au)ta/],
Kpl:7:4 kai tus dyo nefrus kai to stear to ep’ autOn to epi tOn mEriOn kai ton lobon ton epi tu hEpatos [syn tois nefrois perielei auta],
Kpl:7:4 C RA_APM M N2_APM C RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RD_GPM RA_ASN P RA_GPN N2N_GPN C RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_GSN N3T_GSN P RA_DPM N2_DPM VF2_FAI3S RD_APN
Kpl:7:4 and also, even, namely the two mind and also, even, namely the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely the ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the liver together with/including (+dat) the mind to taking off strip off, remove, take away he/she/it/same
Kpl:7:4 and the (acc) two (nom, acc, gen) minds (acc) and the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and the (acc)   the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) liver (gen) together with/including (+dat) the (dat) minds (dat) he/she/it-will-TAKING OFF, you(sg)-will-be-TAKING OFF-ed (classical) they/them/same (nom|acc)
Kpl:7:4 Kpl_7:4_1 Kpl_7:4_2 Kpl_7:4_3 Kpl_7:4_4 Kpl_7:4_5 Kpl_7:4_6 Kpl_7:4_7 Kpl_7:4_8 Kpl_7:4_9 Kpl_7:4_10 Kpl_7:4_11 Kpl_7:4_12 Kpl_7:4_13 Kpl_7:4_14 Kpl_7:4_15 Kpl_7:4_16 Kpl_7:4_17 Kpl_7:4_18 Kpl_7:4_19 Kpl_7:4_20 Kpl_7:4_21 Kpl_7:4_22 Kpl_7:4_23 Kpl_7:4_24 Kpl_7:4_25 Kpl_7:4_26
Kpl:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:5 καὶ ἀνοίσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κάρπωμα τῷ κυρίῳ· περὶ πλημμελείας ἐστίν.
Kpl:7:5 And the flesh of the sacrifice of the peace-offering of praise shall be his, and it shall be eaten in the day in which it is offered: they shall not leave of it till the morning. (Leviticus 7:5 Brenton)
Kpl:7:5 Kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu jako ofiarę spalaną dla Pana. To jest ofiara zadośćuczynienia. (Kpł 7:5 BT_4)
Kpl:7:5 καὶ ἀνοίσει αὐτὰ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κάρπωμα τῷ κυρίῳ· περὶ πλημμελείας ἐστίν.
Kpl:7:5 καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:7:5 I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) ??? By być
Kpl:7:5 kai\ a)noi/sei au)ta\ o( i(ereu\s e)pi\ to\ TusiastE/rion ka/rpOma tO=| kuri/O|· peri\ plEmmelei/as e)sti/n.
Kpl:7:5 kai anoisei auta ho hiereus epi to TysiastErion karpOma tO kyriO· peri plEmmeleias estin.
Kpl:7:5 C VF_FAI3S RD_APN RA_NSM N3V_NSM P RA_ASN N2N_ASN N3M_ASN RA_DSM N2_DSM P N1A_GSF V9_PAI3S
Kpl:7:5 and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) ??? to be
Kpl:7:5 and he/she/it-will-BRING UP, you(sg)-will-be-BRING UP-ed (classical) they/them/same (nom|acc) the (nom) priest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc)   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) about (+acc,+gen) ??? (gen), ???s (acc) he/she/it-is
Kpl:7:5 Kpl_7:5_1 Kpl_7:5_2 Kpl_7:5_3 Kpl_7:5_4 Kpl_7:5_5 Kpl_7:5_6 Kpl_7:5_7 Kpl_7:5_8 Kpl_7:5_9 Kpl_7:5_10 Kpl_7:5_11 Kpl_7:5_12 Kpl_7:5_13 Kpl_7:5_14
Kpl:7:5 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:6 πᾶς ἄρσην ἐκ τῶν ἱερέων ἔδεται αὐτά, ἐν τόπῳ ἁγίῳ ἔδονται αὐτά· ἅγια ἁγίων ἐστίν.
Kpl:7:6 And if it be a vow, or he offer his gift of his own will, on whatsoever day he shall offer his sacrifice, it shall be eaten, and on the morrow. (Leviticus 7:6 Brenton)
Kpl:7:6 Każdy mężczyzna z rodu kapłanów będzie z niej spożywał. Będzie spożywana w miejscu poświęconym, to jest rzecz bardzo święta. (Kpł 7:6 BT_4)
Kpl:7:6 πᾶς ἄρσην ἐκ τῶν ἱερέων ἔδεται αὐτά, ἐν τόπῳ ἁγίῳ ἔδονται αὐτά· ἅγια ἁγίων ἐστίν.
Kpl:7:6 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ἐκ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν τόπος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:7:6 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Męski Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Duchowny By jeść On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By jeść On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być
Kpl:7:6 pa=s a)/rsEn e)k tO=n i(ere/On e)/detai au)ta/, e)n to/pO| a(gi/O| e)/dontai au)ta/· a(/gia a(gi/On e)sti/n.
Kpl:7:6 pas arsEn ek tOn hiereOn edetai auta, en topO hagiO edontai auta· hagia hagiOn estin.
Kpl:7:6 A3_NSM A3_NSM P RA_GPM N3V_GPM VF_FMI3S RD_APN P N2_DSM A1A_DSM VF_FMI3P RD_APN A1A_NPN A1A_GPN V9_PAI3S
Kpl:7:6 every all, each, every, the whole of male out of (+gen) ἐξ before vowels the priest to eat he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to eat he/she/it/same dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be
Kpl:7:6 every (nom|voc) male ([Adj] nom) out of (+gen) the (gen) priests (gen) he/she/it-will-be-EAT-ed they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) place (dat) holy ([Adj] dat) they-will-be-EAT-ed they/them/same (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) holy ([Adj] gen) he/she/it-is
Kpl:7:6 Kpl_7:6_1 Kpl_7:6_2 Kpl_7:6_3 Kpl_7:6_4 Kpl_7:6_5 Kpl_7:6_6 Kpl_7:6_7 Kpl_7:6_8 Kpl_7:6_9 Kpl_7:6_10 Kpl_7:6_11 Kpl_7:6_12 Kpl_7:6_13 Kpl_7:6_14 Kpl_7:6_15
Kpl:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:7 ὥσπερ τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας, οὕτω καὶ τὸ τῆς πλημμελείας, νόμος εἷς αὐτῶν· ὁ ἱερεύς, ὅστις ἐξιλάσεται ἐν αὐτῷ, αὐτῷ ἔσται.
Kpl:7:7 And that which is left of the flesh of the sacrifice till the third day, shall be consumed with fire. (Leviticus 7:7 Brenton)
Kpl:7:7 Ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia podlegają temu samemu prawu: będą one należały do tego kapłana, który dokonuje obrzędu przebłagania. (Kpł 7:7 BT_4)
Kpl:7:7 ὥσπερ τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας, οὕτω καὶ τὸ τῆς πλημμελείας, νόμος εἷς αὐτῶν· ἱερεύς, ὅστις ἐξιλάσεται ἐν αὐτῷ, αὐτῷ ἔσται.
Kpl:7:7 ὥσ·περ ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ οὕτως/οὕτω καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] νόμος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:7:7 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie ??? Prawo Jeden On/ona/to/to samo Duchowny Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By być
Kpl:7:7 O(/sper to\ peri\ tE=s a(marti/as, ou(/tO kai\ to\ tE=s plEmmelei/as, no/mos ei(=s au)tO=n· o( i(ereu/s, o(/stis e)Xila/setai e)n au)tO=|, au)tO=| e)/stai.
Kpl:7:7 hOsper to peri tEs hamartias, hutO kai to tEs plEmmeleias, nomos heis autOn· ho hiereus, hostis eXilasetai en autO, autO estai.
Kpl:7:7 D RA_NSN P RA_GSF N1A_GSF D C RA_NSN RA_GSF N1A_GSF N2_NSM A3_NSM RD_GPN RA_NSM N3V_NSM RX_NSM VF_FMI3S P RD_DSN RD_DSM VF_FMI3S
Kpl:7:7 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely the the ??? law one he/she/it/same the priest who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same he/she/it/same to be
Kpl:7:7 just as the (nom|acc) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) thusly/like this and the (nom|acc) the (gen) ??? (gen), ???s (acc) law (nom) one (nom) them/same (gen) the (nom) priest (nom) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-will-be-ATONE-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) him/it/same (dat) he/she/it-will-be
Kpl:7:7 Kpl_7:7_1 Kpl_7:7_2 Kpl_7:7_3 Kpl_7:7_4 Kpl_7:7_5 Kpl_7:7_6 Kpl_7:7_7 Kpl_7:7_8 Kpl_7:7_9 Kpl_7:7_10 Kpl_7:7_11 Kpl_7:7_12 Kpl_7:7_13 Kpl_7:7_14 Kpl_7:7_15 Kpl_7:7_16 Kpl_7:7_17 Kpl_7:7_18 Kpl_7:7_19 Kpl_7:7_20 Kpl_7:7_21
Kpl:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:8 καὶ ὁ ἱερεὺς ὁ προσάγων ὁλοκαύτωμα ἀνθρώπου, τὸ δέρμα τῆς ὁλοκαυτώσεως, ἧς αὐτὸς προσφέρει, αὐτῷ ἔσται.
Kpl:7:8 And if he do at all eat of the flesh on the third day, it shall not be accepted for him that offers: it shall not be reckoned to him, it is pollution; and whatsoever soul shall eat of it, shall bear his iniquity. (Leviticus 7:8 Brenton)
Kpl:7:8 Jeżeli zaś kapłan składa za kogoś ofiarę całopalną, to otrzyma skórę zwierzęcia, które złożył w ofierze. (Kpł 7:8 BT_4)
Kpl:7:8 καὶ ἱερεὺς προσάγων ὁλοκαύτωμα ἀνθρώπου, τὸ δέρμα τῆς ὁλοκαυτώσεως, ἧς αὐτὸς προσφέρει, αὐτῷ ἔσται.
Kpl:7:8 καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:7:8 I też, nawet, mianowicie Duchowny By prowadzić bliski Ofiara spalana [zobacz holokaust] Ludzki Skóra [zobacz dermatologię] Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By przedstawiać On/ona/to/to samo By być
Kpl:7:8 kai\ o( i(ereu\s o( prosa/gOn o(lokau/tOma a)nTrO/pou, to\ de/rma tE=s o(lokautO/seOs, E(=s au)to\s prosfe/rei, au)tO=| e)/stai.
Kpl:7:8 kai ho hiereus ho prosagOn holokautOma anTrOpu, to derma tEs holokautOseOs, hEs autos prosferei, autO estai.
Kpl:7:8 C RA_NSM N3V_NSM RA_NSM V1_PAPNSM N3M_ASN N2_GSM RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N3I_GSF RR_GSF RD_NSM V1_PAI3S RD_DSM VF_FMI3S
Kpl:7:8 and also, even, namely the priest the to lead toward burnt offering [see holocaust] human the skin [see dermatology] the ć who/whom/which he/she/it/same to present he/she/it/same to be
Kpl:7:8 and the (nom) priest (nom) the (nom) while LEAD-ing-TOWARD (nom) burnt offering (nom|acc|voc) human (gen) the (nom|acc) skin (nom|acc|voc) the (gen)   who/whom/which (gen) he/it/same (nom) he/she/it-is-PRESENT-ing, you(sg)-are-being-PRESENT-ed (classical) him/it/same (dat) he/she/it-will-be
Kpl:7:8 Kpl_7:8_1 Kpl_7:8_2 Kpl_7:8_3 Kpl_7:8_4 Kpl_7:8_5 Kpl_7:8_6 Kpl_7:8_7 Kpl_7:8_8 Kpl_7:8_9 Kpl_7:8_10 Kpl_7:8_11 Kpl_7:8_12 Kpl_7:8_13 Kpl_7:8_14 Kpl_7:8_15 Kpl_7:8_16
Kpl:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:9 καὶ πᾶσα θυσία, ἥτις ποιηθήσεται ἐν τῷ κλιβάνῳ, καὶ πᾶσα, ἥτις ποιηθήσεται ἐπ’ ἐσχάρας ἢ ἐπὶ τηγάνου, τοῦ ἱερέως τοῦ προσφέροντος αὐτήν, αὐτῷ ἔσται.
Kpl:7:9 And whatsoever flesh shall have touched any unclean thing, it shall not be eaten, it shall be consumed with fire; every one that is clean shall eat the flesh. (Leviticus 7:9 Brenton)
Kpl:7:9 Także i każda ofiara pokarmowa upieczona w piecu albo przyrządzona w kociołku lub na patelni będzie należeć do tego kapłana, który ją złożył. (Kpł 7:9 BT_4)
Kpl:7:9 καὶ πᾶσα θυσία, ἥτις ποιηθήσεται ἐν τῷ κλιβάνῳ, καὶ πᾶσα, ἥτις ποιηθήσεται ἐπ’ ἐσχάρας ἐπὶ τηγάνου, τοῦ ἱερέως τοῦ προσφέροντος αὐτήν, αὐτῷ ἔσται.
Kpl:7:9 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θυσία, -ας, ἡ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κλίβανος, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί   ἤ[1] ἐπί   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:7:9 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ofiara gnębią, poświęcają Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Piec I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Duchowny By przedstawiać On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By być
Kpl:7:9 kai\ pa=sa Tusi/a, E(/tis poiETE/setai e)n tO=| kliba/nO|, kai\ pa=sa, E(/tis poiETE/setai e)p’ e)sCHa/ras E)\ e)pi\ tEga/nou, tou= i(ere/Os tou= prosfe/rontos au)tE/n, au)tO=| e)/stai.
Kpl:7:9 kai pasa Tysia, hEtis poiETEsetai en tO klibanO, kai pasa, hEtis poiETEsetai ep’ esCHaras E epi tEganu, tu hiereOs tu prosferontos autEn, autO estai.
Kpl:7:9 C A1S_NSF N1A_NSF RX_NSF VC_FPI3S P RA_DSM N2_DSM C A1S_NSF RX_NSF VC_FPI3S P N1_GSF C P N2N_GSN RA_GSM N3V_GSM RA_GSM V1_PAPGSM RD_ASF RD_DSM VF_FMI3S
Kpl:7:9 and also, even, namely every all, each, every, the whole of sacrifice victimize, immolate who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the oven and also, even, namely every all, each, every, the whole of who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the priest the to present he/she/it/same he/she/it/same to be
Kpl:7:9 and every (nom|voc) sacrifice (nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) the (dat) oven (dat) and every (nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)   or upon/over (+acc,+gen,+dat)   the (gen) priest (gen) the (gen) while PRESENT-ing (gen) her/it/same (acc) him/it/same (dat) he/she/it-will-be
Kpl:7:9 Kpl_7:9_1 Kpl_7:9_2 Kpl_7:9_3 Kpl_7:9_4 Kpl_7:9_5 Kpl_7:9_6 Kpl_7:9_7 Kpl_7:9_8 Kpl_7:9_9 Kpl_7:9_10 Kpl_7:9_11 Kpl_7:9_12 Kpl_7:9_13 Kpl_7:9_14 Kpl_7:9_15 Kpl_7:9_16 Kpl_7:9_17 Kpl_7:9_18 Kpl_7:9_19 Kpl_7:9_20 Kpl_7:9_21 Kpl_7:9_22 Kpl_7:9_23 Kpl_7:9_24
Kpl:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:10 καὶ πᾶσα θυσία ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ καὶ μὴ ἀναπεποιημένη πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ααρων ἔσται, ἑκάστῳ τὸ ἴσον.
Kpl:7:10 And whatsoever soul shall eat of the flesh of the sacrifice of the peace-offering which is the Lord's, and his uncleanness be upon him, that soul shall perish from his people. (Leviticus 7:10 Brenton)
Kpl:7:10 Ale każda ofiara pokarmowa zaprawiona oliwą albo sucha będzie należeć do wszystkich synów Aarona po równej części. (Kpł 7:10 BT_4)
Kpl:7:10 καὶ πᾶσα θυσία ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ καὶ μὴ ἀναπεποιημένη πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ααρων ἔσται, ἑκάστῳ τὸ ἴσον.
Kpl:7:10 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θυσία, -ας, ἡ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό καί μή   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἴσος -η -ον
Kpl:7:10 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ofiara gnębią, poświęcają W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Nie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Aaron By być Każdy Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny
Kpl:7:10 kai\ pa=sa Tusi/a a)napepoiEme/nE e)n e)lai/O| kai\ mE\ a)napepoiEme/nE pa=si toi=s ui(oi=s *aarOn e)/stai, e(ka/stO| to\ i)/son.
Kpl:7:10 kai pasa Tysia anapepoiEmenE en elaiO kai mE anapepoiEmenE pasi tois hyiois aarOn estai, hekastO to ison.
Kpl:7:10 C A1S_NSF N1A_NSF VM_XPPNSF P N2N_DSN C D VM_XPPNSF A3_DPM RA_DPM N2_DPM N_GSM VF_FMI3S A1_DSM RA_NSN A1_NSN
Kpl:7:10 and also, even, namely every all, each, every, the whole of sacrifice victimize, immolate ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil and also, even, namely not ć every all, each, every, the whole of the son Aaron to be each the resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical
Kpl:7:10 and every (nom|voc) sacrifice (nom|voc)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) and not   all (dat) the (dat) sons (dat) Aaron (indecl) he/she/it-will-be each (of two) (dat) the (nom|acc) resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:7:10 Kpl_7:10_1 Kpl_7:10_2 Kpl_7:10_3 Kpl_7:10_4 Kpl_7:10_5 Kpl_7:10_6 Kpl_7:10_7 Kpl_7:10_8 Kpl_7:10_9 Kpl_7:10_10 Kpl_7:10_11 Kpl_7:10_12 Kpl_7:10_13 Kpl_7:10_14 Kpl_7:10_15 Kpl_7:10_16 Kpl_7:10_17
Kpl:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:11 Οὗτος ὁ νόμος θυσίας σωτηρίου, ἣν προσοίσουσιν κυρίῳ.
Kpl:7:11 And whatsoever soul shall touch any unclean thing, either of the uncleanness of a man, or of unclean quadrupeds, or any unclean abominable thing, and shall eat of the flesh of the sacrifice of the peace-offering, which is the Lord's, that soul shall perish from his people. (Leviticus 7:11 Brenton)
Kpl:7:11 Oto prawo odnoszące się do ofiary biesiadnej, która będzie składana Panu: (Kpł 7:11 BT_4)
Kpl:7:11 Οὗτος νόμος θυσίας σωτηρίου, ἣν προσοίσουσιν κυρίῳ.
Kpl:7:11 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον ὅς ἥ ὅ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:7:11 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Prawo Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Kto/, który/, który By przedstawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:7:11 *ou(=tos o( no/mos Tusi/as sOtEri/ou, E(\n prosoi/sousin kuri/O|.
Kpl:7:11 hutos ho nomos Tysias sOtEriu, hEn prosoisusin kyriO.
Kpl:7:11 RD_NSM RA_NSM N2_NSM N1A_GSF N2N_GSN RR_ASF VF_FAI3P N2_DSM
Kpl:7:11 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the law sacrifice victimize, immolate saving who/whom/which to present lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:7:11 this (nom) the (nom) law (nom) sacrifice (gen), sacrificial (acc) saving ([Adj] gen) who/whom/which (acc) they-will-PRESENT, going-to-PRESENT (fut ptcp) (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:7:11 Kpl_7:11_1 Kpl_7:11_2 Kpl_7:11_3 Kpl_7:11_4 Kpl_7:11_5 Kpl_7:11_6 Kpl_7:11_7 Kpl_7:11_8
Kpl:7:11 x x x x x x x x
Kpl:7:12 ἐὰν μὲν περὶ αἰνέσεως προσφέρῃ αὐτήν, καὶ προσοίσει ἐπὶ τῆς θυσίας τῆς αἰνέσεως ἄρτους ἐκ σεμιδάλεως ἀναπεποιημένους ἐν ἐλαίῳ, λάγανα ἄζυμα διακεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ καὶ σεμίδαλιν πεφυραμένην ἐν ἐλαίῳ·
Kpl:7:12 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 7:12 Brenton)
Kpl:7:12 Jeżeli kto składa ją jako ofiarę dziękczynną, to dołączy do tej ofiary dziękczynnej także i placki przaśne rozczynione oliwą i przaśne podpłomyki; z najczystszej mąki, zaprawionej oliwą, będą przyrządzone placki. (Kpł 7:12 BT_4)
Kpl:7:12 ἐὰν μὲν περὶ αἰνέσεως προσφέρῃ αὐτήν, καὶ προσοίσει ἐπὶ τῆς θυσίας τῆς αἰνέσεως ἄρτους ἐκ σεμιδάλεως ἀναπεποιημένους ἐν ἐλαίῳ, λάγανα ἄζυμα διακεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ καὶ σεμίδαλιν πεφυραμένην ἐν ἐλαίῳ·
Kpl:7:12 ἐάν (εἰ ἄν) μέν περί αἴνεσις, -εως, ἡ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ ἄρτος, -ου, ὁ ἐκ σεμίδαλις, -εως, ἡ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό   ἄ·ζυμος -ον δια·χρίω [LXX] (-, -, -, -, δια+κεχρισ-, -) ἐν ἔλαιον, -ου, τό καί σεμίδαλις, -εως, ἡ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό
Kpl:7:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Chwal chwały By przedstawiać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Chwal chwały Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Najwyższej jakości mąka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek Przaśny Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Najwyższej jakości mąka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek
Kpl:7:12 e)a\n me\n peri\ ai)ne/seOs prosfe/rE| au)tE/n, kai\ prosoi/sei e)pi\ tE=s Tusi/as tE=s ai)ne/seOs a)/rtous e)k semida/leOs a)napepoiEme/nous e)n e)lai/O|, la/gana a)/DZuma diakeCHrisme/na e)n e)lai/O| kai\ semi/dalin pefurame/nEn e)n e)lai/O|·
Kpl:7:12 ean men peri aineseOs prosferE autEn, kai prosoisei epi tEs Tysias tEs aineseOs artus ek semidaleOs anapepoiEmenus en elaiO, lagana aDZyma diakeCHrismena en elaiO kai semidalin pefyramenEn en elaiO·
Kpl:7:12 C x P N3I_GSF V1_PAS3S RD_ASF C VF_FAI3S P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N3I_GSF N2_APM P N3I_GSF VM_XPPAPM P N2N_DSN N2N_APN A1B_APN VM_XPPAPN P N2N_DSN C N3I_ASF VM_XPPASF P N2N_DSN
Kpl:7:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] indeed (yet, certainly, surely) about (+acc,+gen) praise of praise to present he/she/it/same and also, even, namely to present upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate the praise of praise bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. out of (+gen) ἐξ before vowels best quality flour ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil ć unleavened to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil and also, even, namely best quality flour ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil
Kpl:7:12 if-ever indeed about (+acc,+gen) praise (gen) you(sg)-are-being-PRESENT-ed, he/she/it-should-be-PRESENT-ing, you(sg)-should-be-being-PRESENT-ed her/it/same (acc) and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (gen) praise (gen) [loaves of] bread (acc) out of (+gen) best quality flour (gen)   in/among/by (+dat) olive oil (dat)   unleavened ([Adj] nom|acc|voc) having-been-???-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) olive oil (dat) and best quality flour (acc)   in/among/by (+dat) olive oil (dat)
Kpl:7:12 Kpl_7:12_1 Kpl_7:12_2 Kpl_7:12_3 Kpl_7:12_4 Kpl_7:12_5 Kpl_7:12_6 Kpl_7:12_7 Kpl_7:12_8 Kpl_7:12_9 Kpl_7:12_10 Kpl_7:12_11 Kpl_7:12_12 Kpl_7:12_13 Kpl_7:12_14 Kpl_7:12_15 Kpl_7:12_16 Kpl_7:12_17 Kpl_7:12_18 Kpl_7:12_19 Kpl_7:12_20 Kpl_7:12_21 Kpl_7:12_22 Kpl_7:12_23 Kpl_7:12_24 Kpl_7:12_25 Kpl_7:12_26 Kpl_7:12_27 Kpl_7:12_28 Kpl_7:12_29
Kpl:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:13 ἐπ’ ἄρτοις ζυμίταις προσοίσει τὰ δῶρα αὐτοῦ ἐπὶ θυσίᾳ αἰνέσεως σωτηρίου.
Kpl:7:13 Speak to the children of Israel, saying, Ye shall eat no fat of oxen or sheep or goats. (Leviticus 7:13 Brenton)
Kpl:7:13 Obok placków z ciasta kwaszonego będzie złożony jego dar poza ofiarą dziękczynną biesiadną. (Kpł 7:13 BT_4)
Kpl:7:13 ἐπ’ ἄρτοις ζυμίταις προσοίσει τὰ δῶρα αὐτοῦ ἐπὶ θυσίᾳ αἰνέσεως σωτηρίου.
Kpl:7:13 ἐπί ἄρτος, -ου, ὁ   προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί θυσία, -ας, ἡ αἴνεσις, -εως, ἡ σωτήριος -ον
Kpl:7:13 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By przedstawiać Dar On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Chwal chwały Oszczędność
Kpl:7:13 e)p’ a)/rtois DZumi/tais prosoi/sei ta\ dO=ra au)tou= e)pi\ Tusi/a| ai)ne/seOs sOtEri/ou.
Kpl:7:13 ep’ artois DZymitais prosoisei ta dOra autu epi Tysia aineseOs sOtEriu.
Kpl:7:13 P N2_DPM N1M_DPM VF_FAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM P N1A_DSF N3I_GSF N2N_GSN
Kpl:7:13 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. ć to present the gift he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sacrifice victimize, immolate praise of praise saving
Kpl:7:13 upon/over (+acc,+gen,+dat) [loaves of] bread (dat)   he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) sacrifice (dat) praise (gen) saving ([Adj] gen)
Kpl:7:13 Kpl_7:13_1 Kpl_7:13_2 Kpl_7:13_3 Kpl_7:13_4 Kpl_7:13_5 Kpl_7:13_6 Kpl_7:13_7 Kpl_7:13_8 Kpl_7:13_9 Kpl_7:13_10 Kpl_7:13_11
Kpl:7:13 x x x x x x x x x x x
Kpl:7:14 καὶ προσάξει ἓν ἀπὸ πάντων τῶν δώρων αὐτοῦ ἀφαίρεμα κυρίῳ· τῷ ἱερεῖ τῷ προσχέοντι τὸ αἷμα τοῦ σωτηρίου, αὐτῷ ἔσται.
Kpl:7:14 And the fat of such animals as have died of themselves, or have been seized of beasts, may be employed for any work; but it shall not be eaten for food. (Leviticus 7:14 Brenton)
Kpl:7:14 Z każdego rodzaju darów ofiarnych będzie odłączony jeden jako dar szczególny dla Pana. Otrzyma go kapłan, który pokropi krwią ofiary biesiadnej. (Kpł 7:14 BT_4)
Kpl:7:14 καὶ προσάξει ἓν ἀπὸ πάντων τῶν δώρων αὐτοῦ ἀφαίρεμα κυρίῳ· τῷ ἱερεῖ τῷ προσχέοντι τὸ αἷμα τοῦ σωτηρίου, αὐτῷ ἔσται.
Kpl:7:14 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό προσ·χέω [LXX] (προσ+χε-, προσ+χε(ε)·[σ]-, προσ+χε·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό σωτήριος -ον αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:7:14 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dar On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Duchowny By lać bliski ('by lać' na, na, przeciw {potopowi}) Krew Oszczędność On/ona/to/to samo By być
Kpl:7:14 kai\ prosa/Xei e(\n a)po\ pa/ntOn tO=n dO/rOn au)tou= a)fai/rema kuri/O|· tO=| i(erei= tO=| prosCHe/onti to\ ai(=ma tou= sOtEri/ou, au)tO=| e)/stai.
Kpl:7:14 kai prosaXei hen apo pantOn tOn dOrOn autu afairema kyriO· tO hierei tO prosCHeonti to haima tu sOtEriu, autO estai.
Kpl:7:14 C VF_FAI3S A3_ASN P A3_GPN RA_GPN N2N_GPN RD_GSM N3M_ASN N2_DSM RA_DSM N3V_DSM RA_DSM V2_PAPDSM RA_ASN N3M_ASN RA_GSN N2N_GSN RD_DSM VF_FMI3S
Kpl:7:14 and also, even, namely to lead toward one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the gift he/she/it/same ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the priest the to pour-toward ('to pour' upon, onto, against {deluge}) the blood the saving he/she/it/same to be
Kpl:7:14 and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) one (nom|acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) gifts (gen) him/it/same (gen)   lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) priest (dat) the (dat) while POUR-TOWARD-ing (dat) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) the (gen) saving ([Adj] gen) him/it/same (dat) he/she/it-will-be
Kpl:7:14 Kpl_7:14_1 Kpl_7:14_2 Kpl_7:14_3 Kpl_7:14_4 Kpl_7:14_5 Kpl_7:14_6 Kpl_7:14_7 Kpl_7:14_8 Kpl_7:14_9 Kpl_7:14_10 Kpl_7:14_11 Kpl_7:14_12 Kpl_7:14_13 Kpl_7:14_14 Kpl_7:14_15 Kpl_7:14_16 Kpl_7:14_17 Kpl_7:14_18 Kpl_7:14_19 Kpl_7:14_20
Kpl:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:15 καὶ τὰ κρέα θυσίας αἰνέσεως σωτηρίου αὐτῷ ἔσται καὶ ἐν ᾗ ἡμέρᾳ δωρεῖται, βρωθήσεται· οὐ καταλείψουσιν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί.
Kpl:7:15 Every one that eats fat off the beasts, from which he will bring a burnt-offering to the Lord--that soul shall perish from his people. (Leviticus 7:15 Brenton)
Kpl:7:15 Mięso dziękczynnych ofiar biesiadnych musi być zjedzone tego samego dnia - nie wolno zostawiać z niego nic aż do rana. (Kpł 7:15 BT_4)
Kpl:7:15 καὶ τὰ κρέα θυσίας αἰνέσεως σωτηρίου αὐτῷ ἔσται καὶ ἐν ἡμέρᾳ δωρεῖται, βρωθήσεται· οὐ καταλείψουσιν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί.
Kpl:7:15 καί ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό θυσία, -ας, ἡ αἴνεσις, -εως, ἡ σωτήριος -ον αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐν ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ δωρέομαι (δωρ(ε)-, -, δωρη·σ-, -, δεδωρη-, -) βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό πρωΐ
Kpl:7:15 I też, nawet, mianowicie Mięso Ofiara gnębią, poświęcają Chwal chwały Oszczędność On/ona/to/to samo By być I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Dzień By przyznawać By jeść ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wcześnie
Kpl:7:15 kai\ ta\ kre/a Tusi/as ai)ne/seOs sOtEri/ou au)tO=| e)/stai kai\ e)n E(=| E(me/ra| dOrei=tai, brOTE/setai· ou) katalei/PSousin a)p’ au)tou= ei)s to\ prOi/.
Kpl:7:15 kai ta krea Tysias aineseOs sOtEriu autO estai kai en hE hEmera dOreitai, brOTEsetai· u kataleiPSusin ap’ autu eis to prOi.
Kpl:7:15 C RA_NPN N3_NPN N1A_GSF N3I_GSF N2N_GSN RD_DSM VF_FMI3S C P RR_DSF N1A_DSF V2_PMI3S VC_FPI3S D VF_FAI3P P RD_GSN P RA_ASN D
Kpl:7:15 and also, even, namely the meat sacrifice victimize, immolate praise of praise saving he/she/it/same to be and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which day to grant to eat οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) the early
Kpl:7:15 and the (nom|acc) meats (nom|acc|voc) sacrifice (gen), sacrificial (acc) praise (gen) saving ([Adj] gen) him/it/same (dat) he/she/it-will-be and in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) day (dat) he/she/it-is-being-GRANT-ed he/she/it-will-be-EAT-ed not they-will-LEAVE-BEHIND, going-to-LEAVE (fut ptcp) (dat) away from (+gen) him/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) early
Kpl:7:15 Kpl_7:15_1 Kpl_7:15_2 Kpl_7:15_3 Kpl_7:15_4 Kpl_7:15_5 Kpl_7:15_6 Kpl_7:15_7 Kpl_7:15_8 Kpl_7:15_9 Kpl_7:15_10 Kpl_7:15_11 Kpl_7:15_12 Kpl_7:15_13 Kpl_7:15_14 Kpl_7:15_15 Kpl_7:15_16 Kpl_7:15_17 Kpl_7:15_18 Kpl_7:15_19 Kpl_7:15_20 Kpl_7:15_21
Kpl:7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:16 κἂν εὐχή, ἢ ἑκούσιον θυσιάζῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ προσαγάγῃ τὴν θυσίαν αὐτοῦ, βρωθήσεται καὶ τῇ αὔριον·
Kpl:7:16 Ye shall eat no blood in all your habitations, either of beasts or of birds. (Leviticus 7:16 Brenton)
Kpl:7:16 Jeżeli jednak ma to być ofiara wynikająca ze ślubu albo jako ofiara dobrowolna, to mięso żertwy powinno się jeść tego samego dnia, ale resztę z niego można zjeść następnego dnia. (Kpł 7:16 BT_4)
Kpl:7:16 κἂν εὐχή, ἑκούσιον θυσιάζῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ, ἂν ἡμέρᾳ προσαγάγῃ τὴν θυσίαν αὐτοῦ, βρωθήσεται καὶ τῇ αὔριον·
Kpl:7:16 κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν) εὐχή, -ῆς, ἡ ἤ[1] ἑκ·ούσιος -ία -ον   ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) καί ὁ ἡ τό αὔριον
Kpl:7:16 I/też (jeżeli) kiedykolwiek Ślub Albo Dobrowolny Dar On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By prowadzić bliski Ofiara gnębią, poświęcają On/ona/to/to samo By jeść I też, nawet, mianowicie Następny dnia/jutro
Kpl:7:16 ka)/n eu)CHE/, E)\ e(kou/sion Tusia/DZE| to\ dO=ron au)tou=, E(=| a)/n E(me/ra| prosaga/gE| tE\n Tusi/an au)tou=, brOTE/setai kai\ tE=| au)/rion·
Kpl:7:16 kan euCHE, E hekusion TysiaDZE to dOron autu, hE an hEmera prosagagE tEn Tysian autu, brOTEsetai kai tE aurion·
Kpl:7:16 C+X N1_NSF C A1A_ASM V1_PAS3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM RR_DSF x N1A_DSF VB_AAS3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM VC_FPI3S C RA_DSF D
Kpl:7:16 and/also (if) ever vow or voluntary ć the gift he/she/it/same who/whom/which ever (if ever) day to lead toward the sacrifice victimize, immolate he/she/it/same to eat and also, even, namely the next day/tomorrow
Kpl:7:16 and/also (if) ever vow (nom|voc) or voluntary ([Adj] acc, nom|acc|voc)   the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (dat) ever day (dat) he/she/it-should-LEAD-TOWARD, you(sg)-should-be-LEAD-ed-TOWARD the (acc) sacrifice (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-EAT-ed and the (dat) next day/tomorrow
Kpl:7:16 Kpl_7:16_1 Kpl_7:16_2 Kpl_7:16_3 Kpl_7:16_4 Kpl_7:16_5 Kpl_7:16_6 Kpl_7:16_7 Kpl_7:16_8 Kpl_7:16_9 Kpl_7:16_10 Kpl_7:16_11 Kpl_7:16_12 Kpl_7:16_13 Kpl_7:16_14 Kpl_7:16_15 Kpl_7:16_16 Kpl_7:16_17 Kpl_7:16_18 Kpl_7:16_19
Kpl:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:17 καὶ τὸ καταλειφθὲν ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας ἕως ἡμέρας τρίτης ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.
Kpl:7:17 Every soul that shall eat blood, that soul shall perish from his people. (Leviticus 7:17 Brenton)
Kpl:7:17 Jeżeli jednak część z tego mięsa pozostanie jeszcze na trzeci dzień, to będzie spalona w ogniu. (Kpł 7:17 BT_4)
Kpl:7:17 καὶ τὸ καταλειφθὲν ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας ἕως ἡμέρας τρίτης ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.
Kpl:7:17 καί ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ τρίτος -η -ον ἐν πῦρ, -ρός, τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-)
Kpl:7:17 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mięso Ofiara gnębią, poświęcają Aż; świtaj Dzień Trzeci W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie).
Kpl:7:17 kai\ to\ kataleifTe\n a)po\ tO=n kreO=n tE=s Tusi/as e(/Os E(me/ras tri/tEs e)n puri\ katakauTE/setai.
Kpl:7:17 kai to kataleifTen apo tOn kreOn tEs Tysias heOs hEmeras tritEs en pyri katakauTEsetai.
Kpl:7:17 C RA_NSN VV_APPNSN P RA_GPN N3_GPN RA_GSF N1A_GSF P N1A_GSF A1_GSF P N3_DSN VC_FPI3S
Kpl:7:17 and also, even, namely the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the meat the sacrifice victimize, immolate until; dawn day third in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly).
Kpl:7:17 and the (nom|acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) meats (gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) third (gen) in/among/by (+dat) fire (dat) he/she/it-will-be-BURNED UP-ed
Kpl:7:17 Kpl_7:17_1 Kpl_7:17_2 Kpl_7:17_3 Kpl_7:17_4 Kpl_7:17_5 Kpl_7:17_6 Kpl_7:17_7 Kpl_7:17_8 Kpl_7:17_9 Kpl_7:17_10 Kpl_7:17_11 Kpl_7:17_12 Kpl_7:17_13 Kpl_7:17_14
Kpl:7:17 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:18 ἐὰν δὲ φαγὼν φάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, οὐ δεχθήσεται αὐτῷ τῷ προσφέροντι αὐτό, οὐ λογισθήσεται αὐτῷ, μίασμά ἐστιν· ἡ δὲ ψυχή, ἥτις ἐὰν φάγῃ ἀπ’ αὐτοῦ, τὴν ἁμαρτίαν λήμψεται.
Kpl:7:18 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 7:18 Brenton)
Kpl:7:18 Jeżeli kto zje coś z mięsa ofiary biesiadnej na trzeci dzień, to ta ofiara nie będzie przyjęta, nie będzie ona policzona temu, który ją złożył, bo jest to rzecz nieczysta, a ten, który ją spożyje, zaciągnie winę. (Kpł 7:18 BT_4)
Kpl:7:18 ἐὰν δὲ φαγὼν φάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, οὐ δεχθήσεται αὐτῷ τῷ προσφέροντι αὐτό, οὐ λογισθήσεται αὐτῷ, μίασμά ἐστιν· δὲ ψυχή, ἥτις ἐὰν φάγῃ ἀπ’ αὐτοῦ, τὴν ἁμαρτίαν λήμψεται.
Kpl:7:18 ἐάν (εἰ ἄν) δέ φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μίασμα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἐάν (εἰ ἄν) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
Kpl:7:18 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Żarłok; by jeść By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mięso Dzień Trzeci ??? Przed przydechem mocnym By przyjmować On/ona/to/to samo By przedstawiać On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi On/ona/to/to samo Splamienie [zobacz wyziew] By być zaś Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
Kpl:7:18 e)a\n de\ fagO\n fa/gE| a)po\ tO=n kreO=n tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE|, ou) deCHTE/setai au)tO=| tO=| prosfe/ronti au)to/, ou) logisTE/setai au)tO=|, mi/asma/ e)stin· E( de\ PSuCHE/, E(/tis e)a\n fa/gE| a)p’ au)tou=, tE\n a(marti/an lE/mPSetai.
Kpl:7:18 ean de fagOn fagE apo tOn kreOn tE hEmera tE tritE, u deCHTEsetai autO tO prosferonti auto, u logisTEsetai autO, miasma estin· hE de PSyCHE, hEtis ean fagE ap’ autu, tEn hamartian lEmPSetai.
Kpl:7:18 C x VB_AAPNSM VB_AMS3S P RA_GPN N3_GPN RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF D VQ_FPI3S RD_DSM RA_DSM V1_PAPDSM RD_ASN D VS_FPI3S RD_DSM N3M_NSN V9_PAI3S RA_NSF x N1_NSF RX_NSF C VB_AMS3S P RD_GSN RA_ASF N1A_ASF VF_FMI3S
Kpl:7:18 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] glutton; to eat to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the meat the day the third οὐχ before rough breathing to receive he/she/it/same the to present he/she/it/same οὐχ before rough breathing to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks he/she/it/same defilement [see miasma] to be the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
Kpl:7:18 if-ever Yet gluttons (gen); going-to-EAT (fut ptcp) (nom), upon EAT-ing (nom) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed away from (+gen) the (gen) meats (gen) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) not he/she/it-will-be-RECEIVE-ed him/it/same (dat) the (dat) while PRESENT-ing (dat) it/same (nom|acc) not he/she/it-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed him/it/same (dat) defilement (nom|acc|voc) he/she/it-is the (nom) Yet cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) if-ever you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed away from (+gen) him/it/same (gen) the (acc) sin (acc) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed
Kpl:7:18 Kpl_7:18_1 Kpl_7:18_2 Kpl_7:18_3 Kpl_7:18_4 Kpl_7:18_5 Kpl_7:18_6 Kpl_7:18_7 Kpl_7:18_8 Kpl_7:18_9 Kpl_7:18_10 Kpl_7:18_11 Kpl_7:18_12 Kpl_7:18_13 Kpl_7:18_14 Kpl_7:18_15 Kpl_7:18_16 Kpl_7:18_17 Kpl_7:18_18 Kpl_7:18_19 Kpl_7:18_20 Kpl_7:18_21 Kpl_7:18_22 Kpl_7:18_23 Kpl_7:18_24 Kpl_7:18_25 Kpl_7:18_26 Kpl_7:18_27 Kpl_7:18_28 Kpl_7:18_29 Kpl_7:18_30 Kpl_7:18_31 Kpl_7:18_32 Kpl_7:18_33
Kpl:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:19 καὶ κρέα, ὅσα ἂν ἅψηται παντὸς ἀκαθάρτου, οὐ βρωθήσεται, ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται. πᾶς καθαρὸς φάγεται κρέα.
Kpl:7:19 Thou shalt also speak to the children of Israel, saying, He that offers a sacrifice of peace-offering, shall bring his gift to the Lord also from the sacrifice of peace-offering. (Leviticus 7:19 Brenton)
Kpl:7:19 Także i mięso, które się zetknęło z czymś nieczystym, nie może być jedzone. Powinno być spalone w ogniu. Poza tym każdy, kto jest czysty, może jeść mięso. (Kpł 7:19 BT_4)
Kpl:7:19 καὶ κρέα, ὅσα ἂν ἅψηται παντὸς ἀκαθάρτου, οὐ βρωθήσεται, ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται. πᾶς καθαρὸς φάγεται κρέα.
Kpl:7:19 καί κρέας, κρέως, τό ὅσος -η -ον ἄν ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·κάθαρτος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ἐν πῦρ, -ρός, τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καθαρός -ά -όν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) κρέας, κρέως, τό
Kpl:7:19 I też, nawet, mianowicie Mięso Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nieczysty (nieczysty) ??? Przed przydechem mocnym By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Czysty By jeść Mięso
Kpl:7:19 kai\ kre/a, o(/sa a)/n a(/PSEtai panto\s a)kaTa/rtou, ou) brOTE/setai, e)n puri\ katakauTE/setai. pa=s kaTaro\s fa/getai kre/a.
Kpl:7:19 kai krea, hosa an haPSEtai pantos akaTartu, u brOTEsetai, en pyri katakauTEsetai. pas kaTaros fagetai krea.
Kpl:7:19 C N3_NPN A1_NPN x VA_AMS3S A3_GSN A1B_GSN D VC_FPI3S P N3_DSN VC_FPI3S A3_NSM A1A_NSM VF_FMI3S N3_APN
Kpl:7:19 and also, even, namely meat as much/many as ever (if ever) to lay hands on set fire, touch every all, each, every, the whole of unclean (impure) οὐχ before rough breathing to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). every all, each, every, the whole of clean to eat meat
Kpl:7:19 and meats (nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) ever he/she/it-should-be-LAY HandS ON-ed every (gen) unclean ([Adj] gen) not he/she/it-will-be-EAT-ed in/among/by (+dat) fire (dat) he/she/it-will-be-BURNED UP-ed every (nom|voc) clean ([Adj] nom) he/she/it-will-be-EAT-ed meats (nom|acc|voc)
Kpl:7:19 Kpl_7:19_1 Kpl_7:19_2 Kpl_7:19_3 Kpl_7:19_4 Kpl_7:19_5 Kpl_7:19_6 Kpl_7:19_7 Kpl_7:19_8 Kpl_7:19_9 Kpl_7:19_10 Kpl_7:19_11 Kpl_7:19_12 Kpl_7:19_13 Kpl_7:19_14 Kpl_7:19_15 Kpl_7:19_16
Kpl:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:20 ἡ δὲ ψυχή, ἥτις ἐὰν φάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου, ὅ ἐστιν κυρίου, καὶ ἡ ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐπ’ αὐτοῦ, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:7:20 His hands shall bring the burnt-offerings to the Lord; the fat which is on the breast and the lobe of the liver, he shall bring them, so as to set them for a gift before the Lord. (Leviticus 7:20 Brenton)
Kpl:7:20 Jeżeli jednak kto, będąc w stanie nieczystości, będzie jadł mięso z ofiary biesiadnej, która jest dla Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. (Kpł 7:20 BT_4)
Kpl:7:20 δὲ ψυχή, ἥτις ἐὰν φάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου, ἐστιν κυρίου, καὶ ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐπ’ αὐτοῦ, ἀπολεῖται ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:7:20 ὁ ἡ τό δέ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἐάν (εἰ ἄν) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:7:20 zaś Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mięso Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Kto/, który/, który By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie uncleaness On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie On/ona/to/to samo
Kpl:7:20 E( de\ PSuCHE/, E(/tis e)a\n fa/gE| a)po\ tO=n kreO=n tE=s Tusi/as tou= sOtEri/ou, o(/ e)stin kuri/ou, kai\ E( a)kaTarsi/a au)tou= e)p’ au)tou=, a)polei=tai E( PSuCHE\ e)kei/nE e)k tou= laou= au)tE=s.
Kpl:7:20 hE de PSyCHE, hEtis ean fagE apo tOn kreOn tEs Tysias tu sOtEriu, ho estin kyriu, kai hE akaTarsia autu ep’ autu, apoleitai hE PSyCHE ekeinE ek tu lau autEs.
Kpl:7:20 RA_NSF x N1_NSF RX_NSF C VB_AMS3S P RA_GPN N3_GPN RA_GSF N1A_GSF RA_GSN N2N_GSN RR_NSN V9_PAI3S N2_GSM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P RD_GSM VF2_FMI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Kpl:7:20 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the meat the sacrifice victimize, immolate the saving who/whom/which to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the uncleaness he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that out of (+gen) ἐξ before vowels the people he/she/it/same
Kpl:7:20 the (nom) Yet cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) if-ever you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed away from (+gen) the (gen) meats (gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (gen) saving ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) uncleaness (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) out of (+gen) the (gen) people (gen) her/it/same (gen)
Kpl:7:20 Kpl_7:20_1 Kpl_7:20_2 Kpl_7:20_3 Kpl_7:20_4 Kpl_7:20_5 Kpl_7:20_6 Kpl_7:20_7 Kpl_7:20_8 Kpl_7:20_9 Kpl_7:20_10 Kpl_7:20_11 Kpl_7:20_12 Kpl_7:20_13 Kpl_7:20_14 Kpl_7:20_15 Kpl_7:20_16 Kpl_7:20_17 Kpl_7:20_18 Kpl_7:20_19 Kpl_7:20_20 Kpl_7:20_21 Kpl_7:20_22 Kpl_7:20_23 Kpl_7:20_24 Kpl_7:20_25 Kpl_7:20_26 Kpl_7:20_27 Kpl_7:20_28 Kpl_7:20_29 Kpl_7:20_30
Kpl:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:21 καὶ ψυχή, ἣ ἂν ἅψηται παντὸς πράγματος ἀκαθάρτου ἢ ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου ἢ τῶν τετραπόδων τῶν ἀκαθάρτων ἢ παντὸς βδελύγματος ἀκαθάρτου καὶ φάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου, ὅ ἐστιν κυρίου, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:7:21 And the priest shall offer the fat upon the altar, and the breast shall be Aaron's and his sons, (Leviticus 7:21 Brenton)
Kpl:7:21 Jeżeli kto dotknie jakiejś nieczystości ludzkiej albo nieczystego zwierzęcia, albo jakiegoś nieczystego robactwa, i spożyje coś z mięsa ofiary biesiadnej należącej do Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu». (Kpł 7:21 BT_4)
Kpl:7:21 καὶ ψυχή, ἂν ἅψηται παντὸς πράγματος ἀκαθάρτου ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου τῶν τετραπόδων τῶν ἀκαθάρτων παντὸς βδελύγματος ἀκαθάρτου καὶ φάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου, ἐστιν κυρίου, ἀπολεῖται ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:7:21 καί ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅς ἥ ὅ ἄν ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ἀ·κάθαρτος -ον ἤ[1] ἀπό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἤ[1] ὁ ἡ τό τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον ἤ[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ἀ·κάθαρτος -ον καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:7:21 I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sprawa [zobacz pragmatyczny] Nieczysty (nieczysty) Albo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym uncleaness Ludzki Albo Czworonożny Nieczysty (nieczysty) Albo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt Nieczysty (nieczysty) I też, nawet, mianowicie By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mięso Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Kto/, który/, który By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie On/ona/to/to samo
Kpl:7:21 kai\ PSuCHE/, E(\ a)/n a(/PSEtai panto\s pra/gmatos a)kaTa/rtou E)\ a)po\ a)kaTarsi/as a)nTrO/pou E)\ tO=n tetrapo/dOn tO=n a)kaTa/rtOn E)\ panto\s bdelu/gmatos a)kaTa/rtou kai\ fa/gE| a)po\ tO=n kreO=n tE=s Tusi/as tou= sOtEri/ou, o(/ e)stin kuri/ou, a)polei=tai E( PSuCHE\ e)kei/nE e)k tou= laou= au)tE=s.
Kpl:7:21 kai PSyCHE, hE an haPSEtai pantos pragmatos akaTartu E apo akaTarsias anTrOpu E tOn tetrapodOn tOn akaTartOn E pantos bdelygmatos akaTartu kai fagE apo tOn kreOn tEs Tysias tu sOtEriu, ho estin kyriu, apoleitai hE PSyCHE ekeinE ek tu lau autEs.
Kpl:7:21 C N1_NSF RR_NSF x VA_AMS3S A3_GSN N3M_GSN A1B_GSN C P N1A_GSF N2_GSM C RA_GPM A1B_GPM RA_GPN A1B_GPN C A3_GSN N3M_GSN A1B_GSN C VB_AMS3S P RA_GPN N3_GPN RA_GSF N1A_GSF RA_GSN N2N_GSN RR_NSN V9_PAI3S N2_GSM VF2_FMI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Kpl:7:21 and also, even, namely cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who/whom/which ever (if ever) to lay hands on set fire, touch every all, each, every, the whole of matter [see pragmatic] unclean (impure) or from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing uncleaness human or the four-footed the unclean (impure) or every all, each, every, the whole of abomination unclean (impure) and also, even, namely to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the meat the sacrifice victimize, immolate the saving who/whom/which to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that out of (+gen) ἐξ before vowels the people he/she/it/same
Kpl:7:21 and cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-LAY HandS ON-ed every (gen) matter (gen) unclean ([Adj] gen) or away from (+gen) uncleaness (gen), uncleanesss (acc) human (gen) or the (gen) four-footed ([Adj] gen) the (gen) unclean ([Adj] gen) or every (gen) abomination (gen) unclean ([Adj] gen) and you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed away from (+gen) the (gen) meats (gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (gen) saving ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) out of (+gen) the (gen) people (gen) her/it/same (gen)
Kpl:7:21 Kpl_7:21_1 Kpl_7:21_2 Kpl_7:21_3 Kpl_7:21_4 Kpl_7:21_5 Kpl_7:21_6 Kpl_7:21_7 Kpl_7:21_8 Kpl_7:21_9 Kpl_7:21_10 Kpl_7:21_11 Kpl_7:21_12 Kpl_7:21_13 Kpl_7:21_14 Kpl_7:21_15 Kpl_7:21_16 Kpl_7:21_17 Kpl_7:21_18 Kpl_7:21_19 Kpl_7:21_20 Kpl_7:21_21 Kpl_7:21_22 Kpl_7:21_23 Kpl_7:21_24 Kpl_7:21_25 Kpl_7:21_26 Kpl_7:21_27 Kpl_7:21_28 Kpl_7:21_29 Kpl_7:21_30 Kpl_7:21_31 Kpl_7:21_32 Kpl_7:21_33 Kpl_7:21_34 Kpl_7:21_35 Kpl_7:21_36 Kpl_7:21_37 Kpl_7:21_38 Kpl_7:21_39 Kpl_7:21_40 Kpl_7:21_41
Kpl:7:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:22 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:7:22 and ye shall give the right shoulder for a choice piece to the priest of your sacrifices of peace-offering. (Leviticus 7:22 Brenton)
Kpl:7:22 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 7:22 BT_4)
Kpl:7:22 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:7:22 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:7:22 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:7:22 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:7:22 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:7:22 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:7:22 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:7:22 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:7:22 Kpl_7:22_1 Kpl_7:22_2 Kpl_7:22_3 Kpl_7:22_4 Kpl_7:22_5 Kpl_7:22_6
Kpl:7:22 x x x x x x
Kpl:7:23 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Πᾶν στέαρ βοῶν καὶ προβάτων καὶ αἰγῶν οὐκ ἔδεσθε.
Kpl:7:23 He that offers the blood of the peace-offering, and the fat, of the sons of Aaron, his shall be the right shoulder for a portion. (Leviticus 7:23 Brenton)
Kpl:7:23 «Powiedz Izraelitom: Nie wolno wam jeść tłuszczu cielców, owiec i kóz! (Kpł 7:23 BT_4)
Kpl:7:23 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Πᾶν στέαρ βοῶν καὶ προβάτων καὶ αἰγῶν οὐκ ἔδεσθε.
Kpl:7:23 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός στέαρ, στέατος, τό [LXX] βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Kpl:7:23 By mówić Syn Izrael By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Kozioł ??? Przed przydechem mocnym By jeść
Kpl:7:23 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl le/gOn *pa=n ste/ar boO=n kai\ proba/tOn kai\ ai)gO=n ou)k e)/desTe.
Kpl:7:23 lalEson tois hyiois israEl legOn pan stear boOn kai probatOn kai aigOn uk edesTe.
Kpl:7:23 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM V1_PAPNSM N3_ASN N3T_ASN N3_GPM C N2N_GPN C N3G_GPM D VF_FMI2P
Kpl:7:23 to speak the son Israel to say/tell every all, each, every, the whole of suet ox; outcry; to bellow and also, even, namely sheep (sheepfold) and also, even, namely goat οὐχ before rough breathing to eat
Kpl:7:23 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) every (nom|acc|voc) suet (nom|acc|voc) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and sheep (gen) and goats (gen) not you(pl)-will-be-EAT-ed
Kpl:7:23 Kpl_7:23_1 Kpl_7:23_2 Kpl_7:23_3 Kpl_7:23_4 Kpl_7:23_5 Kpl_7:23_6 Kpl_7:23_7 Kpl_7:23_8 Kpl_7:23_9 Kpl_7:23_10 Kpl_7:23_11 Kpl_7:23_12 Kpl_7:23_13 Kpl_7:23_14
Kpl:7:23 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:24 καὶ στέαρ θνησιμαίων καὶ θηριάλωτον ποιηθήσεται εἰς πᾶν ἔργον καὶ εἰς βρῶσιν οὐ βρωθήσεται.
Kpl:7:24 For I have taken the wave-breast and shoulder of separation from the children of Israel from the sacrifices of your peace-offerings, and I have given them to Aaron the priest and his sons, a perpetual ordinance due from the children of Israel. (Leviticus 7:24 Brenton)
Kpl:7:24 Wolno się posługiwać dla różnych celów tłuszczem zwierząt padłych lub rozszarpanych, ale nie wolno go jeść. (Kpł 7:24 BT_4)
Kpl:7:24 καὶ στέαρ θνησιμαίων καὶ θηριάλωτον ποιηθήσεται εἰς πᾶν ἔργον καὶ εἰς βρῶσιν οὐ βρωθήσεται.
Kpl:7:24 καί στέαρ, στέατος, τό [LXX]   καί   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό καί εἰς[1] βρῶσις, -εως, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-)
Kpl:7:24 I też, nawet, mianowicie Łój I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Żywność (posiłek, żywność, mięso) ??? Przed przydechem mocnym By jeść
Kpl:7:24 kai\ ste/ar TnEsimai/On kai\ TEria/lOton poiETE/setai ei)s pa=n e)/rgon kai\ ei)s brO=sin ou) brOTE/setai.
Kpl:7:24 kai stear TnEsimaiOn kai TErialOton poiETEsetai eis pan ergon kai eis brOsin u brOTEsetai.
Kpl:7:24 C N3T_NSN A1A_GPN C A1B_NSN VC_FPI3S P A3_ASN N2N_ASN C P N3I_ASF D VC_FPI3S
Kpl:7:24 and also, even, namely suet ć and also, even, namely ć to do/make into (+acc) every all, each, every, the whole of work and also, even, namely into (+acc) food (meal, food, meat) οὐχ before rough breathing to eat
Kpl:7:24 and suet (nom|acc|voc)   and   he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed into (+acc) every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) and into (+acc) food (acc) not he/she/it-will-be-EAT-ed
Kpl:7:24 Kpl_7:24_1 Kpl_7:24_2 Kpl_7:24_3 Kpl_7:24_4 Kpl_7:24_5 Kpl_7:24_6 Kpl_7:24_7 Kpl_7:24_8 Kpl_7:24_9 Kpl_7:24_10 Kpl_7:24_11 Kpl_7:24_12 Kpl_7:24_13 Kpl_7:24_14
Kpl:7:24 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:25 πᾶς ὁ ἔσθων στέαρ ἀπὸ τῶν κτηνῶν, ὧν προσάξει αὐτῶν κάρπωμα κυρίῳ, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:7:25 This is the anointing of Aaron, and the anointing of his sons, their portion of the burnt-offerings of the Lord, in the day in which he brought them forward to minister as priests to the Lord; (Leviticus 7:25 Brenton)
Kpl:7:25 Każdy, kto je tłuszcz zwierząt składanych na ofiarę spalaną dla Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. (Kpł 7:25 BT_4)
Kpl:7:25 πᾶς ἔσθων στέαρ ἀπὸ τῶν κτηνῶν, ὧν προσάξει αὐτῶν κάρπωμα κυρίῳ, ἀπολεῖται ψυχὴ ἐκείνη ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:7:25 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) στέαρ, στέατος, τό [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ὅς ἥ ὅ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ἀπό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:7:25 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By jeść Łój Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zwierzęcy (zwierzę) Kto/, który/, który By prowadzić bliski On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie On/ona/to/to samo
Kpl:7:25 pa=s o( e)/sTOn ste/ar a)po\ tO=n ktEnO=n, O(=n prosa/Xei au)tO=n ka/rpOma kuri/O|, a)polei=tai E( PSuCHE\ e)kei/nE a)po\ tou= laou= au)tE=s.
Kpl:7:25 pas ho esTOn stear apo tOn ktEnOn, hOn prosaXei autOn karpOma kyriO, apoleitai hE PSyCHE ekeinE apo tu lau autEs.
Kpl:7:25 A3_NSM RA_NSM V1_PAPNSM N3T_ASN P RA_GPN N3E_GPN RR_GPN VF_FAI3S RD_GPN N3M_ASN N2_DSM VF2_FMI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Kpl:7:25 every all, each, every, the whole of the to eat suet from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Animal (beast) who/whom/which to lead toward he/she/it/same ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the people he/she/it/same
Kpl:7:25 every (nom|voc) the (nom) while EAT-ing (nom) suet (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) Animals (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) them/same (gen)   lord (dat); a lord ([Adj] dat) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) away from (+gen) the (gen) people (gen) her/it/same (gen)
Kpl:7:25 Kpl_7:25_1 Kpl_7:25_2 Kpl_7:25_3 Kpl_7:25_4 Kpl_7:25_5 Kpl_7:25_6 Kpl_7:25_7 Kpl_7:25_8 Kpl_7:25_9 Kpl_7:25_10 Kpl_7:25_11 Kpl_7:25_12 Kpl_7:25_13 Kpl_7:25_14 Kpl_7:25_15 Kpl_7:25_16 Kpl_7:25_17 Kpl_7:25_18 Kpl_7:25_19 Kpl_7:25_20
Kpl:7:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:26 πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ ὑμῶν ἀπό τε τῶν πετεινῶν καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν.
Kpl:7:26 as the Lord commanded to give to them in the day in which he anointed them of the sons of Israel, a perpetual statute through their generations. (Leviticus 7:26 Brenton)
Kpl:7:26 Gdziekolwiek będziecie mieszkać, nie wolno wam spożywać żadnej krwi: ani krwi ptaków, ani krwi bydląt. (Kpł 7:26 BT_4)
Kpl:7:26 πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ ὑμῶν ἀπό τε τῶν πετεινῶν καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν.
Kpl:7:26 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αἷμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό τέ ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό καί ἀπό ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό
Kpl:7:26 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Krew ??? Przed przydechem mocnym By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mieszkanie Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I [umieszczona z tyłu współrzędna] Ptak I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zwierzęcy (zwierzę)
Kpl:7:26 pa=n ai(=ma ou)k e)/desTe e)n pa/sE| tE=| katoiki/a| u(mO=n a)po/ te tO=n peteinO=n kai\ a)po\ tO=n ktEnO=n.
Kpl:7:26 pan haima uk edesTe en pasE tE katoikia hymOn apo te tOn peteinOn kai apo tOn ktEnOn.
Kpl:7:26 A3_ASN N3M_ASN D VF_FMI2P P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RP_GP P x RA_GPN N2N_GPN C P RA_GPN N3E_GPN
Kpl:7:26 every all, each, every, the whole of blood οὐχ before rough breathing to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the dwelling you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing and [postpositive coordinate] the bird and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Animal (beast)
Kpl:7:26 every (nom|acc|voc) blood (nom|acc|voc) not you(pl)-will-be-EAT-ed in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) dwelling (dat) you(pl) (gen) away from (+gen) and [postpositive coordinate] the (gen) birds (gen) and away from (+gen) the (gen) Animals (gen)
Kpl:7:26 Kpl_7:26_1 Kpl_7:26_2 Kpl_7:26_3 Kpl_7:26_4 Kpl_7:26_5 Kpl_7:26_6 Kpl_7:26_7 Kpl_7:26_8 Kpl_7:26_9 Kpl_7:26_10 Kpl_7:26_11 Kpl_7:26_12 Kpl_7:26_13 Kpl_7:26_14 Kpl_7:26_15 Kpl_7:26_16 Kpl_7:26_17
Kpl:7:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:27 πᾶσα ψυχή, ἣ ἄν φάγῃ αἷμα, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:7:27 This is the law of the whole-burnt-offerings, and of sacrifice, and of sin-offering, and of offering for transgression, and of the sacrifice of consecration, and of the sacrifice of peace-offering; (Leviticus 7:27 Brenton)
Kpl:7:27 Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego ludu». (Kpł 7:27 BT_4)
Kpl:7:27 πᾶσα ψυχή, ἄν φάγῃ αἷμα, ἀπολεῖται ψυχὴ ἐκείνη ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:7:27 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅς ἥ ὅ ἄν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αἷμα[τ], -ατος, τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ἀπό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:7:27 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By jeść Krew By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie On/ona/to/to samo
Kpl:7:27 pa=sa PSuCHE/, E(\ a)/n fa/gE| ai(=ma, a)polei=tai E( PSuCHE\ e)kei/nE a)po\ tou= laou= au)tE=s.
Kpl:7:27 pasa PSyCHE, hE an fagE haima, apoleitai hE PSyCHE ekeinE apo tu lau autEs.
Kpl:7:27 A1S_NSF N1_NSF RR_NSF x VB_AMS3S N3M_ASN VF2_FMI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Kpl:7:27 every all, each, every, the whole of cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who/whom/which ever (if ever) to eat blood to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the people he/she/it/same
Kpl:7:27 every (nom|voc) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed blood (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) away from (+gen) the (gen) people (gen) her/it/same (gen)
Kpl:7:27 Kpl_7:27_1 Kpl_7:27_2 Kpl_7:27_3 Kpl_7:27_4 Kpl_7:27_5 Kpl_7:27_6 Kpl_7:27_7 Kpl_7:27_8 Kpl_7:27_9 Kpl_7:27_10 Kpl_7:27_11 Kpl_7:27_12 Kpl_7:27_13 Kpl_7:27_14
Kpl:7:27 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:28 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:7:28 as the Lord commanded Moses in the mount Sina, in the day in which he commanded the children of Israel to offer their gifts before the Lord in the wilderness of Sina. (Leviticus 7:28 Brenton)
Kpl:7:28 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: «Powiedz Izraelitom: (Kpł 7:28 BT_4)
Kpl:7:28 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:7:28 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:7:28 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:7:28 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:7:28 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:7:28 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:7:28 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:7:28 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:7:28 Kpl_7:28_1 Kpl_7:28_2 Kpl_7:28_3 Kpl_7:28_4 Kpl_7:28_5 Kpl_7:28_6
Kpl:7:28 x x x x x x
Kpl:7:29 καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαλήσεις λέγων Ὁ προσφέρων θυσίαν σωτηρίου κυρίῳ οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου.
Kpl:7:29  
Kpl:7:29 Kto chce złożyć Panu ofiarę biesiadną, przyniesie dar swój Panu, wzięty ze swej ofiary biesiadnej. (Kpł 7:29 BT_4)
Kpl:7:29 Καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαλήσεις λέγων προσφέρων θυσίαν σωτηρίου κυρίῳ οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου.
Kpl:7:29 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον
Kpl:7:29 I też, nawet, mianowicie Syn Izrael By mówić By mówić/opowiadaj By przedstawiać Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Dar On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność
Kpl:7:29 *kai\ toi=s ui(oi=s *israEl lalE/seis le/gOn *(o prosfe/rOn Tusi/an sOtEri/ou kuri/O| oi)/sei to\ dO=ron au)tou= kuri/O| a)po\ tE=s Tusi/as tou= sOtEri/ou.
Kpl:7:29 kai tois hyiois israEl lalEseis legOn o prosferOn Tysian sOtEriu kyriO oisei to dOron autu kyriO apo tEs Tysias tu sOtEriu.
Kpl:7:29 C RA_DPM N2_DPM N_GSM VF_FAI2S V1_PAPNSM RA_NSM V1_PAPNSM N1A_ASF N2N_GSN N2_DSM VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM N2_DSM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSN N2N_GSN
Kpl:7:29 and also, even, namely the son Israel to speak to say/tell the to present sacrifice victimize, immolate saving lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the gift he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate the saving
Kpl:7:29 and the (dat) sons (dat) Israel (indecl) you(sg)-will-SPEAK while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) while PRESENT-ing (nom) sacrifice (acc) saving ([Adj] gen) lord (dat); a lord ([Adj] dat) he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) lord (dat); a lord ([Adj] dat) away from (+gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (gen) saving ([Adj] gen)
Kpl:7:29 Kpl_7:29_1 Kpl_7:29_2 Kpl_7:29_3 Kpl_7:29_4 Kpl_7:29_5 Kpl_7:29_6 Kpl_7:29_7 Kpl_7:29_8 Kpl_7:29_9 Kpl_7:29_10 Kpl_7:29_11 Kpl_7:29_12 Kpl_7:29_13 Kpl_7:29_14 Kpl_7:29_15 Kpl_7:29_16 Kpl_7:29_17 Kpl_7:29_18 Kpl_7:29_19 Kpl_7:29_20 Kpl_7:29_21
Kpl:7:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:30 αἱ χεῖρες αὐτοῦ προσοίσουσιν τὰ καρπώματα κυρίῳ· τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τοῦ στηθυνίου καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος, προσοίσει αὐτὰ ὥστε ἐπιθεῖναι δόμα ἔναντι κυρίου.
Kpl:7:30  
Kpl:7:30 Własnoręcznie przyniesie ofiary spalane dla Pana: przyniesie tłuszcz z mostka i mostek, aby wykonać nim gest kołysania przed Panem. (Kpł 7:30 BT_4)
Kpl:7:30 αἱ χεῖρες αὐτοῦ προσοίσουσιν τὰ καρπώματα κυρίῳ· τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τοῦ στηθυνίου καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος, προσοίσει αὐτὰ ὥστε ἐπιθεῖναι δόμα ἔναντι κυρίου.
Kpl:7:30 ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὥστε ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:7:30 Ręka On/ona/to/to samo By przedstawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wątroba By przedstawiać On/ona/to/to samo Tak tamto By umieszczać dalej Dar Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:7:30 ai( CHei=res au)tou= prosoi/sousin ta\ karpO/mata kuri/O|· to\ ste/ar to\ e)pi\ tou= stETuni/ou kai\ to\n lobo\n tou= E(/patos, prosoi/sei au)ta\ O(/ste e)piTei=nai do/ma e)/nanti kuri/ou.
Kpl:7:30 hai CHeires autu prosoisusin ta karpOmata kyriO· to stear to epi tu stETyniu kai ton lobon tu hEpatos, prosoisei auta hOste epiTeinai doma enanti kyriu.
Kpl:7:30 RA_NPF N3_NPF RD_GSM VF_FAI3P RA_APN N3M_APN N2_DSM RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RA_GSN N2N_GSN C RA_ASM N2_ASM RA_GSN N3T_GSN VF_FAI3S RD_APN C VE_AAN N3M_ASN P N2_GSM
Kpl:7:30 the hand he/she/it/same to present the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely the ć the liver to present he/she/it/same so that to place on gift before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:7:30 the (nom) hands (nom|voc) him/it/same (gen) they-will-PRESENT, going-to-PRESENT (fut ptcp) (dat) the (nom|acc)   lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and the (acc)   the (gen) liver (gen) he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) they/them/same (nom|acc) so that to-PLACE ON gift (nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:7:30 Kpl_7:30_1 Kpl_7:30_2 Kpl_7:30_3 Kpl_7:30_4 Kpl_7:30_5 Kpl_7:30_6 Kpl_7:30_7 Kpl_7:30_8 Kpl_7:30_9 Kpl_7:30_10 Kpl_7:30_11 Kpl_7:30_12 Kpl_7:30_13 Kpl_7:30_14 Kpl_7:30_15 Kpl_7:30_16 Kpl_7:30_17 Kpl_7:30_18 Kpl_7:30_19 Kpl_7:30_20 Kpl_7:30_21 Kpl_7:30_22 Kpl_7:30_23 Kpl_7:30_24 Kpl_7:30_25
Kpl:7:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:31 καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς τὸ στέαρ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἔσται τὸ στηθύνιον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ.
Kpl:7:31  
Kpl:7:31 Potem na ołtarzu kapłan tłuszcz zamieni w dym, a mostek będzie dla Aarona i jego synów. (Kpł 7:31 BT_4)
Kpl:7:31 καὶ ἀνοίσει ἱερεὺς τὸ στέαρ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἔσται τὸ στηθύνιον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ.
Kpl:7:31 καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:7:31 I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Duchowny Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie By być Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo
Kpl:7:31 kai\ a)noi/sei o( i(ereu\s to\ ste/ar e)pi\ tou= TusiastEri/ou, kai\ e)/stai to\ stETu/nion *aarOn kai\ toi=s ui(oi=s au)tou=.
Kpl:7:31 kai anoisei ho hiereus to stear epi tu TysiastEriu, kai estai to stETynion aarOn kai tois hyiois autu.
Kpl:7:31 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASN N3T_ASN P RA_GSN N2N_GSN C VF_FMI3S RA_NSN N2N_NSN N_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM
Kpl:7:31 and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the priest the suet upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to be the ć Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same
Kpl:7:31 and he/she/it-will-BRING UP, you(sg)-will-be-BRING UP-ed (classical) the (nom) priest (nom) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sanctuary (gen) and he/she/it-will-be the (nom|acc)   Aaron (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen)
Kpl:7:31 Kpl_7:31_1 Kpl_7:31_2 Kpl_7:31_3 Kpl_7:31_4 Kpl_7:31_5 Kpl_7:31_6 Kpl_7:31_7 Kpl_7:31_8 Kpl_7:31_9 Kpl_7:31_10 Kpl_7:31_11 Kpl_7:31_12 Kpl_7:31_13 Kpl_7:31_14 Kpl_7:31_15 Kpl_7:31_16 Kpl_7:31_17 Kpl_7:31_18
Kpl:7:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:32 καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν δώσετε ἀφαίρεμα τῷ ἱερεῖ ἀπὸ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου ὑμῶν·
Kpl:7:32  
Kpl:7:32 Także i prawą łopatkę oddacie kapłanowi, jako część kapłańską z ofiar biesiadnych. (Kpł 7:32 BT_4)
Kpl:7:32 καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν δώσετε ἀφαίρεμα τῷ ἱερεῖ ἀπὸ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου ὑμῶν·
Kpl:7:32 καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:7:32 I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} W prawo By dawać Duchowny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Ty
Kpl:7:32 kai\ to\n braCHi/ona to\n deXio\n dO/sete a)fai/rema tO=| i(erei= a)po\ tO=n TusiO=n tou= sOtEri/ou u(mO=n·
Kpl:7:32 kai ton braCHiona ton deXion dOsete afairema tO hierei apo tOn TysiOn tu sOtEriu hymOn·
Kpl:7:32 C RA_ASM N3N_ASM RA_ASM A1A_ASM VF_FAI2P N3M_ASN RA_DSM N3V_DSM P RA_GPF N1A_GPF RA_GSN N2N_GSN RP_GP
Kpl:7:32 and also, even, namely the arm the right to give ć the priest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate the saving you
Kpl:7:32 and the (acc) arm (acc) the (acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-will-GIVE   the (dat) priest (dat) away from (+gen) the (gen) sacrificial (gen) the (gen) saving ([Adj] gen) you(pl) (gen)
Kpl:7:32 Kpl_7:32_1 Kpl_7:32_2 Kpl_7:32_3 Kpl_7:32_4 Kpl_7:32_5 Kpl_7:32_6 Kpl_7:32_7 Kpl_7:32_8 Kpl_7:32_9 Kpl_7:32_10 Kpl_7:32_11 Kpl_7:32_12 Kpl_7:32_13 Kpl_7:32_14 Kpl_7:32_15
Kpl:7:32 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:7:33 ὁ προσφέρων τὸ αἷμα τοῦ σωτηρίου καὶ τὸ στέαρ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ααρων, αὐτῷ ἔσται ὁ βραχίων ὁ δεξιὸς ἐν μερίδι.
Kpl:7:33  
Kpl:7:33 Ten spośród synów Aarona, który składa w ofierze krew i tłuszcz ofiar biesiadnych, otrzyma jako swoją część prawą łopatkę. (Kpł 7:33 BT_4)
Kpl:7:33 προσφέρων τὸ αἷμα τοῦ σωτηρίου καὶ τὸ στέαρ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ααρων, αὐτῷ ἔσται βραχίων δεξιὸς ἐν μερίδι.
Kpl:7:33 ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό σωτήριος -ον καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ἐν μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Kpl:7:33 By przedstawiać Krew Oszczędność I też, nawet, mianowicie Łój Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Aaron On/ona/to/to samo By być Ręka {Broń} W prawo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Część
Kpl:7:33 o( prosfe/rOn to\ ai(=ma tou= sOtEri/ou kai\ to\ ste/ar a)po\ tO=n ui(O=n *aarOn, au)tO=| e)/stai o( braCHi/On o( deXio\s e)n meri/di.
Kpl:7:33 ho prosferOn to haima tu sOtEriu kai to stear apo tOn hyiOn aarOn, autO estai ho braCHiOn ho deXios en meridi.