Lm:0:1 καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ αἰχμαλωτισθῆναι τὸν Ισραηλ καὶ Ιερουσαλημ ἐρημωθῆναι ἐκάθισεν Ιερεμιας κλαίων καὶ ἐθρήνησεν τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ εἶπεν
Lm:0:1 And it came to pass, after Israel was taken captive, and Jerusalem made desolate, that Jeremias sat weeping, and lamented with this lamentation over Jerusalem, and said,
Lm:0:1
Lm:0:1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ αἰχμαλωτισθῆναι τὸν Ισραηλ καὶ Ιερουσαλημ ἐρημωθῆναι ἐκάθισεν Ιερεμιας κλαίων καὶ ἐθρήνησεν τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ εἶπεν
Lm:0:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) Ἰερεμίας, -ου, ὁ κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) ὁ ἡ τό θρῆνος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lm:0:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By robić pojmany (bierz jako więźnia) Izrael I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] By leżeć odłogiem By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Jeremiasz By płakać I też, nawet, mianowicie By lamentować Lament To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Lm:0:1 *kai\ e)ge/neto meta\ to\ ai)CHmalOtisTE=nai to\n *israEl kai\ *ierousalEm e)rEmOTE=nai e)ka/Tisen *ieremias klai/On kai\ e)TrE/nEsen to\n TrE=non tou=ton e)pi\ *ierousalEm kai\ ei)=pen
Lm:0:1 kai egeneto meta to aiCHmalOtisTEnai ton israEl kai ierusalEm erEmOTEnai ekaTisen ieremias klaiOn kai eTrEnEsen ton TrEnon tuton epi ierusalEm kai eipen
Lm:0:1 C VBI_AMI3S P RA_ASN VC_APN RA_ASM N_ASM C N_ASF VC_APN VAI_AAI3S N_NSM V1_PAPNSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_ASM P N_ASF C VBI_AAI3S
Lm:0:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to make captive (take prisoner) the Israel and also, even, namely Jerusalem [city of] to lay waste to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge Jeremiah to weep and also, even, namely to lament the lamentation this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely to say/tell
Lm:0:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-be-MAKE-ed-CAPTIVE the (acc) Israel (indecl) and Jerusalem (indecl) to-be-LAY-ed-WASTE he/she/it-SIT DOWN-ed Jeremiah (nom) while WEEP-ing (nom) and he/she/it-LAMENT-ed the (acc) lamentation (acc) this (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed
Lm:0:1 Lm_0:1_1 Lm_0:1_2 Lm_0:1_3 Lm_0:1_4 Lm_0:1_5 Lm_0:1_6 Lm_0:1_7 Lm_0:1_8 Lm_0:1_9 Lm_0:1_10 Lm_0:1_11 Lm_0:1_12 Lm_0:1_13 Lm_0:1_14 Lm_0:1_15 Lm_0:1_16 Lm_0:1_17 Lm_0:1_18 Lm_0:1_19 Lm_0:1_20 Lm_0:1_21 Lm_0:1_22
Lm:0:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x