Ba:5:1 ἔκδυσαι, Ιερουσαλημ, τὴν στολὴν τοῦ πένθους καὶ τῆς κακώσεώς σου καὶ ἔνδυσαι τὴν εὐπρέπειαν τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ δόξης εἰς τὸν αἰῶνα.
Ba:5:1 Put off, O Jerusalem, the garment of mourning and affliction, and put on the comeliness of the glory that cometh from God for ever. (Baruch 5:1 Brenton)
Ba:5:1 Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. (Baruch 5:1 BT_4)
Ba:5:1 ἔκδυσαι, Ιερουσαλημ, τὴν στολὴν τοῦ πένθους καὶ τῆς κακώσεώς σου καὶ ἔνδυσαι τὴν εὐπρέπειαν τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ δόξης εἰς τὸν αἰῶνα.
Ba:5:1 ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πένθο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό κάκωσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὁ ἡ τό εὐ·πρέπεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δόξα, -ης, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ba:5:1 By rozbierać się Jerozolima [miasto z] Szyku uniform, kostium, prośba Smutek I też, nawet, mianowicie Złe traktowanie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By ubierać Dobrze wypadany fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  Sławy/wzbudzanie grozy Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ba:5:1 e)/kdusai, *ierousalEm, tE\n stolE\n tou= pe/nTous kai\ tE=s kakO/seO/s sou kai\ e)/ndusai tE\n eu)pre/peian tE=s para\ tou= Teou= do/XEs ei)s to\n ai)O=na.
Ba:5:1 ekdysai, ierusalEm, tEn stolEn tu penTus kai tEs kakOseOs su kai endysai tEn euprepeian tEs para tu Teu doXEs eis ton aiOna.
Ba:5:1 VA_AMD2S N_VSF RA_ASF N1_ASF RA_GSN N3E_GSN C RA_GSF N3I_GSF RP_GS C VA_AMD2S RA_ASF N1A_ASF RA_GSF P RA_GSM N2_GSM N1S_GSF P RA_ASM N3W_ASM
Ba:5:1 to undress Jerusalem [city of] the array uniform, costume, suit the grief and also, even, namely the mistreatment you; your/yours(sg) and also, even, namely to clothe the well-befittedness the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] glory/awesomeness into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ba:5:1 to-UNDRESS, be-you(sg)-UNDRESS-ed!, he/she/it-happens-to-UNDRESS (opt) Jerusalem (indecl) the (acc) array (acc) the (gen) grief (gen) and the (gen) mistreatment (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and to-CLOTHE, be-you(sg)-CLOTHE-ed!, he/she/it-happens-to-CLOTHE (opt) the (acc) well-befittedness (acc) the (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) glory/awesomeness (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Ba:5:1 Ba_5:1_1 Ba_5:1_2 Ba_5:1_3 Ba_5:1_4 Ba_5:1_5 Ba_5:1_6 Ba_5:1_7 Ba_5:1_8 Ba_5:1_9 Ba_5:1_10 Ba_5:1_11 Ba_5:1_12 Ba_5:1_13 Ba_5:1_14 Ba_5:1_15 Ba_5:1_16 Ba_5:1_17 Ba_5:1_18 Ba_5:1_19 Ba_5:1_20 Ba_5:1_21 Ba_5:1_22
Ba:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:5:2 περιβαλοῦ τὴν διπλοίδα τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ δικαιοσύνης, ἐπίθου τὴν μίτραν ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου τῆς δόξης τοῦ αἰωνίου.
Ba:5:2 Cast about thee a double garment of the righteousness which cometh from God; and set a diadem on thine head of the glory of the Everlasting. (Baruch 5:2 Brenton)
Ba:5:2 Oblecz się płaszczem sprawiedliwości, pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! (Baruch 5:2 BT_4)
Ba:5:2 περιβαλοῦ τὴν διπλοίδα τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ δικαιοσύνης, ἐπίθου τὴν μίτραν ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου τῆς δόξης τοῦ αἰωνίου.
Ba:5:2 περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον
Ba:5:2 By ozdabiać z [rozrzucaj] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Ty; twój/twój(sg) Sławy/wzbudzanie grozy aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Ba:5:2 peribalou= tE\n diploi/da tE=s para\ tou= Teou= dikaiosu/nEs, e)pi/Tou tE\n mi/tran e)pi\ tE\n kefalE/n sou tE=s do/XEs tou= ai)Oni/ou.
Ba:5:2 peribalu tEn diploida tEs para tu Teu dikaiosynEs, epiTu tEn mitran epi tEn kefalEn su tEs doXEs tu aiOniu.
Ba:5:2 VB_AMD2S RA_ASF N3D_ASF RA_GSF P RA_GSM N2_GSM N1_GSF VE_AMD2S RA_ASF N1A_ASF P RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_GSF N1S_GSF RA_GSM A1B_GSM
Ba:5:2 to adorn with [throw around] the ć the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to place on the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head you; your/yours(sg) the glory/awesomeness the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Ba:5:2 be-you(sg)-ADORN-ed-WITH! the (acc) the (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) righteousness (gen) be-you(sg)-PLACE ON-ed! the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) glory/awesomeness (gen) the (gen) aeonian ([Adj] gen)
Ba:5:2 Ba_5:2_1 Ba_5:2_2 Ba_5:2_3 Ba_5:2_4 Ba_5:2_5 Ba_5:2_6 Ba_5:2_7 Ba_5:2_8 Ba_5:2_9 Ba_5:2_10 Ba_5:2_11 Ba_5:2_12 Ba_5:2_13 Ba_5:2_14 Ba_5:2_15 Ba_5:2_16 Ba_5:2_17 Ba_5:2_18 Ba_5:2_19
Ba:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:5:3 ὁ γὰρ θεὸς δείξει τῇ ὑπ’ οὐρανὸν πάσῃ τὴν σὴν λαμπρότητα.
Ba:5:3 For God will shew thy brightness unto every country under heaven. (Baruch 5:3 Brenton)
Ba:5:3 Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. (Baruch 5:3 BT_4)
Ba:5:3 γὰρ θεὸς δείξει τῇ ὑπ’ οὐρανὸν πάσῃ τὴν σὴν λαμπρότητα.
Ba:5:3 ὁ ἡ τό γάρ θεός, -οῦ, ὁ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό σός -ή -όν λαμπρότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Ba:5:3 Dla odtąd, jak Bóg  By być widocznym Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Twój/twój(sg) Jasność
Ba:5:3 o( ga\r Teo\s dei/Xei tE=| u(p’ ou)rano\n pa/sE| tE\n sE\n lampro/tEta.
Ba:5:3 ho gar Teos deiXei tE hyp’ uranon pasE tEn sEn lamprotEta.
Ba:5:3 RA_NSM x N2_NSM VF_FAI3S RA_DSF P N2_ASM A1S_DSF RA_ASF A1_ASF N3T_ASF
Ba:5:3 the for since, as god [see theology] to show the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven every all, each, every, the whole of; to sprinkle the your/yours(sg) brightness
Ba:5:3 the (nom) for god (nom) he/she/it-will-SHOW, you(sg)-will-be-SHOW-ed (classical) the (dat) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (acc) your/yours(sg) (acc) brightness (acc)
Ba:5:3 Ba_5:3_1 Ba_5:3_2 Ba_5:3_3 Ba_5:3_4 Ba_5:3_5 Ba_5:3_6 Ba_5:3_7 Ba_5:3_8 Ba_5:3_9 Ba_5:3_10 Ba_5:3_11
Ba:5:3 x x x x x x x x x x x
Ba:5:4 κληθήσεται γάρ σου τὸ ὄνομα παρὰ τοῦ θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα Εἰρήνη δικαιοσύνης καὶ δόξα θεοσεβείας. –
Ba:5:4 For thy name shall be called of God for ever The peace of righteousness, and The glory of God's worship. (Baruch 5:4 Brenton)
Ba:5:4 Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: "Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!" (Baruch 5:4 BT_4)
Ba:5:4 κληθήσεται γάρ σου τὸ ὄνομα παρὰ τοῦ θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα Εἰρήνη δικαιοσύνης καὶ δόξα θεοσεβείας.
Ba:5:4 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εἰρήνη, -ης, ἡ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί δόξα, -ης, ἡ θεο·σέβεια, -ας, ἡ
Ba:5:4 By nazywać rozmowę Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg) Nazwisko {Imię} co do fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Pokój Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Pobożność
Ba:5:4 klETE/setai ga/r sou to\ o)/noma para\ tou= Teou= ei)s to\n ai)O=na *ei)rE/nE dikaiosu/nEs kai\ do/Xa Teosebei/as.
Ba:5:4 klETEsetai gar su to onoma para tu Teu eis ton aiOna eirEnE dikaiosynEs kai doXa Teosebeias.
Ba:5:4 VC_FPI3S x RP_GS RA_NSN N3M_NSN P RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N3W_ASM N1_NSF N1_GSF C N1S_NSF N1A_GSF
Ba:5:4 to call call for since, as you; your/yours(sg) the name with regard to frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever peace righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely glory/awesomeness piety
Ba:5:4 he/she/it-will-be-CALL-ed for you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) peace (nom|voc) righteousness (gen) and glory/awesomeness (nom|voc) piety (gen), pieties (acc)
Ba:5:4 Ba_5:4_1 Ba_5:4_2 Ba_5:4_3 Ba_5:4_4 Ba_5:4_5 Ba_5:4_6 Ba_5:4_7 Ba_5:4_8 Ba_5:4_9 Ba_5:4_10 Ba_5:4_11 Ba_5:4_12 Ba_5:4_13 Ba_5:4_14 Ba_5:4_15 Ba_5:4_16 Ba_5:4_17
Ba:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:5:5 ἀνάστηθι, Ιερουσαλημ, καὶ στῆθι ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ καὶ περίβλεψαι πρὸς ἀνατολὰς καὶ ἰδέ σου συνηγμένα τὰ τέκνα ἀπὸ ἡλίου δυσμῶν ἕως ἀνατολῶν τῷ ῥήματι τοῦ ἁγίου χαίροντας τῇ τοῦ θεοῦ μνείᾳ.
Ba:5:5 Arise, O Jerusalem, and stand on high, and look about toward the east, and behold thy children gathered from the west unto the east by the word of the Holy One, rejoicing in the remembrance of God. (Baruch 5:5 Brenton)
Ba:5:5 Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na Wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. (Baruch 5:5 BT_4)
Ba:5:5 ἀνάστηθι, Ιερουσαλημ, καὶ στῆθι ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ καὶ περίβλεψαι πρὸς ἀνατολὰς καὶ ἰδέ σου συνηγμένα τὰ τέκνα ἀπὸ ἡλίου δυσμῶν ἕως ἀνατολῶν τῷ ῥήματι τοῦ ἁγίου χαίροντας τῇ τοῦ θεοῦ μνείᾳ.
Ba:5:5 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί περι·βλέπω (περι+βλεπ-, περι+βλεψ-, περι+βλεψ-, -, -, -) πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἀπό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ δυσμή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἀνατολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μνεία, -ας, ἡ
Ba:5:5 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podniesiony I też, nawet, mianowicie Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) By zbierać się razem Dziecko Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na zachód Aż; świtaj Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By radować pozdrowienie, pozdrowienie Bóg  Wspominanie
Ba:5:5 a)na/stETi, *ierousalEm, kai\ stE=Ti e)pi\ tou= u(PSElou= kai\ peri/blePSai pro\s a)natola\s kai\ i)de/ sou sunEgme/na ta\ te/kna a)po\ E(li/ou dusmO=n e(/Os a)natolO=n tO=| r(E/mati tou= a(gi/ou CHai/rontas tE=| tou= Teou= mnei/a|.
Ba:5:5 anastETi, ierusalEm, kai stETi epi tu hyPSElu kai periblePSai pros anatolas kai ide su synEgmena ta tekna apo hEliu dysmOn heOs anatolOn tO rEmati tu hagiu CHairontas tE tu Teu mneia.
Ba:5:5 VH_AAD2S N_VSF C VH_AAD2S P RA_GSM A1_GSM C VA_AMD2S P N1_APF C VB_AAD2S RP_GS VK_XMPAPN RA_APN N2N_APN P N2_GSM N1_GPF P N1_GPF RA_DSN N3M_DSN RA_GSM A1A_GSM V1_PAPAPM RA_DSF RA_GSM N2_GSM N1A_DSF
Ba:5:5 to stand up put up, raise, resurrect Jerusalem [city of] and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the elevated and also, even, namely to ??? toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) to gather together the child from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry west until; dawn east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh the declaration statement, utterance the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to rejoice salute, salutation the the god [see theology] remembrance
Ba:5:5 do-STand-you(sg)-UP! Jerusalem (indecl) and do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) elevated ([Adj] gen) and to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) and do-SEE-you(sg)! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) having-been-GATHER TOGETHER-ed (nom|acc|voc) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) away from (+gen) Elijah (gen); sun (gen) wests (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) risig of the east dawns (gen) the (dat) declaration (dat) the (gen) holy ([Adj] gen) while REJOICE-ing (acc) the (dat) the (gen) god (gen) remembrance (dat)
Ba:5:5 Ba_5:5_1 Ba_5:5_2 Ba_5:5_3 Ba_5:5_4 Ba_5:5_5 Ba_5:5_6 Ba_5:5_7 Ba_5:5_8 Ba_5:5_9 Ba_5:5_10 Ba_5:5_11 Ba_5:5_12 Ba_5:5_13 Ba_5:5_14 Ba_5:5_15 Ba_5:5_16 Ba_5:5_17 Ba_5:5_18 Ba_5:5_19 Ba_5:5_20 Ba_5:5_21 Ba_5:5_22 Ba_5:5_23 Ba_5:5_24 Ba_5:5_25 Ba_5:5_26 Ba_5:5_27 Ba_5:5_28 Ba_5:5_29 Ba_5:5_30 Ba_5:5_31
Ba:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:5:6 ἐξῆλθον γὰρ παρὰ σοῦ πεζοὶ ἀγόμενοι ὑπὸ ἐχθρῶν, εἰσάγει δὲ αὐτοὺς ὁ θεὸς πρὸς σὲ αἰρομένους μετὰ δόξης ὡς θρόνον βασιλείας.
Ba:5:6 For they departed from thee on foot, and were led away of their enemies: but God bringeth them unto thee exalted with glory, as children of the kingdom. (Baruch 5:6 Brenton)
Ba:5:6 Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. (Baruch 5:6 BT_4)
Ba:5:6 ἐξῆλθον γὰρ παρὰ σοῦ πεζοὶ ἀγόμενοι ὑπὸ ἐχθρῶν, εἰσάγει δὲ αὐτοὺς θεὸς πρὸς σὲ αἰρομένους μετὰ δόξης ὡς θρόνον βασιλείας.
Ba:5:6 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) γάρ παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πεζός -ή -όν ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὑπό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) μετά δόξα, -ης, ἡ ὡς θρόνος, -ου, ὁ βασιλεία, -ας, ἡ
Ba:5:6 By wychodzić Dla odtąd, jak fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Chodzenie lądem By prowadzić Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogość; wrogi By prowadzić do zaś On/ona/to/to samo Bóg  Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy Jak/jak Tron Królestwo
Ba:5:6 e)XE=lTon ga\r para\ sou= peDZoi\ a)go/menoi u(po\ e)CHTrO=n, ei)sa/gei de\ au)tou\s o( Teo\s pro\s se\ ai)rome/nous meta\ do/XEs O(s Tro/non basilei/as.
Ba:5:6 eXElTon gar para su peDZoi agomenoi hypo eCHTrOn, eisagei de autus ho Teos pros se airomenus meta doXEs hOs Tronon basileias.
Ba:5:6 VBI_AAI3P x P RP_GS A1_NPM V1_PMPNPM P N2_GPM V1_PAI3S x RD_APM RA_NSM N2_NSM P RP_AS V1_PMPAPM P N1S_GSF C N2_ASM N1A_GSF
Ba:5:6 to come out for since, as frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) going by land to lead under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing enmity; hostile to lead into δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to lift/pick up take up, tote, raise after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing glory/awesomeness as/like throne kingdom
Ba:5:6 I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT for frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) going by land ([Adj] nom|voc) while being-LEAD-ed (nom|voc) under (+acc), by (+gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) he/she/it-is-LEAD-ing-INTO, you(sg)-are-being-LEAD-ed-INTO (classical) Yet them/same (acc) the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) while being-LIFT/PICK-ed-UP (acc) after (+acc), with (+gen) glory/awesomeness (gen) as/like throne (acc) kingdom (gen), kingdoms (acc)
Ba:5:6 Ba_5:6_1 Ba_5:6_2 Ba_5:6_3 Ba_5:6_4 Ba_5:6_5 Ba_5:6_6 Ba_5:6_7 Ba_5:6_8 Ba_5:6_9 Ba_5:6_10 Ba_5:6_11 Ba_5:6_12 Ba_5:6_13 Ba_5:6_14 Ba_5:6_15 Ba_5:6_16 Ba_5:6_17 Ba_5:6_18 Ba_5:6_19 Ba_5:6_20 Ba_5:6_21
Ba:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:5:7 συνέταξεν γὰρ ὁ θεὸς ταπεινοῦσθαι πᾶν ὄρος ὑψηλὸν καὶ θῖνας ἀενάους καὶ φάραγγας πληροῦσθαι εἰς ὁμαλισμὸν τῆς γῆς, ἵνα βαδίσῃ Ισραηλ ἀσφαλῶς τῇ τοῦ θεοῦ δόξῃ·
Ba:5:7 For God hath appointed that every high hill, and banks of long continuance, should be cast down, and valleys filled up, to make even the ground, that Israel may go safely in the glory of God, (Baruch 5:7 Brenton)
Ba:5:7 Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. (Baruch 5:7 BT_4)
Ba:5:7 συνέταξεν γὰρ θεὸς ταπεινοῦσθαι πᾶν ὄρος ὑψηλὸν καὶ θῖνας ἀενάους καὶ φάραγγας πληροῦσθαι εἰς ὁμαλισμὸν τῆς γῆς, ἵνα βαδίσῃ Ισραηλ ἀσφαλῶς τῇ τοῦ θεοῦ δόξῃ·
Ba:5:7 συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὑψηλός -ή -όν καί καί φάραγξ, -αγγος, ἡ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἵνα Ἰσραήλ, ὁ ἀ·σφαλῶς ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Ba:5:7 Do ??? Dla odtąd, jak Bóg  Do niżej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź Podniesiony I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? By napełniać pełność, spełniać Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia żeby / ażeby / bo Izrael Pewnie Bóg  Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Ba:5:7 sune/taXen ga\r o( Teo\s tapeinou=sTai pa=n o)/ros u(PSElo\n kai\ Ti=nas a)ena/ous kai\ fa/raggas plErou=sTai ei)s o(malismo\n tE=s gE=s, i(/na badi/sE| *israEl a)sfalO=s tE=| tou= Teou= do/XE|·
Ba:5:7 synetaXen gar ho Teos tapeinusTai pan oros hyPSElon kai Tinas aenaus kai farangas plErusTai eis homalismon tEs gEs, hina badisE israEl asfalOs tE tu Teu doXE·
Ba:5:7 VAI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM V4_PMN A3_ASN N3E_ASN A1_ASN C N3_ASF A1B_ASF C N3G_APF V4_PMN P N2_ASM RA_GSF N1_GSF C VA_AAS3S N_NSM D RA_DSF RA_GSM N2_GSM N1S_DSF
Ba:5:7 to ??? for since, as the god [see theology] to lower every all, each, every, the whole of mount elevated and also, even, namely ć ć and also, even, namely ??? to fill fill, fulfill into (+acc) ć the earth/land so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ć Israel securely the the god [see theology] glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to
Ba:5:7 he/she/it-???-ed for the (nom) god (nom) to-be-being-LOWER-ed every (nom|acc|voc) mount (nom|acc|voc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and and ???s (acc) to-be-being-FILL-ed into (+acc) the (gen) earth/land (gen) so that / in order to /because Israel (indecl) securely the (dat) the (gen) god (gen) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed
Ba:5:7 Ba_5:7_1 Ba_5:7_2 Ba_5:7_3 Ba_5:7_4 Ba_5:7_5 Ba_5:7_6 Ba_5:7_7 Ba_5:7_8 Ba_5:7_9 Ba_5:7_10 Ba_5:7_11 Ba_5:7_12 Ba_5:7_13 Ba_5:7_14 Ba_5:7_15 Ba_5:7_16 Ba_5:7_17 Ba_5:7_18 Ba_5:7_19 Ba_5:7_20 Ba_5:7_21 Ba_5:7_22 Ba_5:7_23 Ba_5:7_24 Ba_5:7_25 Ba_5:7_26
Ba:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:5:8 ἐσκίασαν δὲ καὶ οἱ δρυμοὶ καὶ πᾶν ξύλον εὐωδίας τῷ Ισραηλ προστάγματι τοῦ θεοῦ·
Ba:5:8 Moreover even the woods and every sweet smelling tree shall overshadow Israel by the commandment of God. (Baruch 5:8 Brenton)
Ba:5:8 Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. (Baruch 5:8 BT_4)
Ba:5:8 ἐσκίασαν δὲ καὶ οἱ δρυμοὶ καὶ πᾶν ξύλον εὐωδίας τῷ Ισραηλ προστάγματι τοῦ θεοῦ·
Ba:5:8 δέ καί ὁ ἡ τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό εὐ·ωδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ba:5:8 zaś I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Aromat Izrael Bóg 
Ba:5:8 e)ski/asan de\ kai\ oi( drumoi\ kai\ pa=n Xu/lon eu)Odi/as tO=| *israEl prosta/gmati tou= Teou=·
Ba:5:8 eskiasan de kai hoi drymoi kai pan Xylon euOdias tO israEl prostagmati tu Teu·
Ba:5:8 VAI_AAI3P x D RA_NPM N2_NPM C A3_NSN N2N_NSN N1A_GSF RA_DSM N_DSM N3M_DSN RA_GSM N2_GSM
Ba:5:8 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. aroma the Israel ć the god [see theology]
Ba:5:8 Yet and the (nom) and every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) aroma (gen), aromas (acc) the (dat) Israel (indecl) the (gen) god (gen)
Ba:5:8 Ba_5:8_1 Ba_5:8_2 Ba_5:8_3 Ba_5:8_4 Ba_5:8_5 Ba_5:8_6 Ba_5:8_7 Ba_5:8_8 Ba_5:8_9 Ba_5:8_10 Ba_5:8_11 Ba_5:8_12 Ba_5:8_13 Ba_5:8_14
Ba:5:8 x x x x x x x x x x x x x x
Ba:5:9 ἡγήσεται γὰρ ὁ θεὸς Ισραηλ μετ’ εὐφροσύνης τῷ φωτὶ τῆς δόξης αὐτοῦ σὺν ἐλεημοσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ τῇ παρ’ αὐτοῦ.
Ba:5:9 For God shall lead Israel with joy in the light of his glory with the mercy and righteousness that cometh from him. (Baruch 5:9 Brenton)
Ba:5:9 Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Odpis listu, wysłanego przez Jeremiasza do tych, którzy jako niewolnicy mieli być uprowadzeni przez króla babilońskiego do Babilonu, by im oznajmić, co mu Bóg polecił. (Baruch 5:9 BT_4)
Ba:5:9 ἡγήσεται γὰρ θεὸς Ισραηλ μετ’ εὐφροσύνης τῷ φωτὶ τῆς δόξης αὐτοῦ σὺν ἐλεημοσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ τῇ παρ’ αὐτοῦ.
Ba:5:9 ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) γάρ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σύν ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:5:9 By uważać Dla odtąd, jak Bóg  Izrael Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość Lekki {Jasny} Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo Razem z/włączając (+dat) Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo
Ba:5:9 E(gE/setai ga\r o( Teo\s *israEl met’ eu)frosu/nEs tO=| fOti\ tE=s do/XEs au)tou= su\n e)leEmosu/nE| kai\ dikaiosu/nE| tE=| par’ au)tou=.
Ba:5:9 hEgEsetai gar ho Teos israEl met’ eufrosynEs tO fOti tEs doXEs autu syn eleEmosynE kai dikaiosynE tE par’ autu.
Ba:5:9 VF_FMI3S x RA_NSM N2_NSM N_ASM P N1_GSF RA_DSN N3T_DSN RA_GSF N1S_GSF RD_GSM P N1_DSF C N1_DSF RA_DSF P RD_GSM
Ba:5:9 to deem for since, as the god [see theology] Israel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness the light the glory/awesomeness he/she/it/same together with/including (+dat) alms/mercifulness and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same
Ba:5:9 (fut perf) for the (nom) god (nom) Israel (indecl) after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) the (dat) light (dat) the (gen) glory/awesomeness (gen) him/it/same (gen) together with/including (+dat) alms/mercifulness (dat) and righteousness (dat) the (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen)
Ba:5:9 Ba_5:9_1 Ba_5:9_2 Ba_5:9_3 Ba_5:9_4 Ba_5:9_5 Ba_5:9_6 Ba_5:9_7 Ba_5:9_8 Ba_5:9_9 Ba_5:9_10 Ba_5:9_11 Ba_5:9_12 Ba_5:9_13 Ba_5:9_14 Ba_5:9_15 Ba_5:9_16 Ba_5:9_17 Ba_5:9_18 Ba_5:9_19
Ba:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x