Lm:1:1 Πῶς ἐκάθισεν μόνη ἡ πόλις ἡ πεπληθυμμένη λαῶν; ἐγενήθη ὡς χήρα πεπληθυμμένη ἐν ἔθνεσιν, ἄρχουσα ἐν χώραις ἐγενήθη εἰς φόρον.
Lm:1:1 ALEPH. How does the city that was filled with people sit solitary! she is become as a widow: she that was magnified among the nations, and princess among the provinces, has become tributary. (Lamentations 1:1 Brenton)
Lm:1:1 Ach! Jakże zostało samotne miasto tak ludne, jak gdyby wdową się stała przodująca wśród ludów, władczyni nad okręgami cierpi wyzysk jak niewolnica. (Lm 1:1 BT_4)
Lm:1:1 Πῶς ἐκάθισεν μόνη πόλις πεπληθυμμένη λαῶν; ἐγενήθη ὡς χήρα πεπληθυμμένη ἐν ἔθνεσιν, ἄρχουσα ἐν χώραις ἐγενήθη εἰς φόρον.
Lm:1:1 πῶς[1] καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς χήρα, -ας, ἡ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐν χώρα, -ας, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό
Lm:1:1 Jak By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Miasto By wzrastać/mnóż się Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Wdowa By wzrastać/mnóż się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] By zaczynać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają))
Lm:1:1 *pO=s e)ka/Tisen mo/nE E( po/lis E( peplETumme/nE laO=n; e)genE/TE O(s CHE/ra peplETumme/nE e)n e)/Tnesin, a)/rCHousa e)n CHO/rais e)genE/TE ei)s fo/ron.
Lm:1:1 pOs ekaTisen monE hE polis hE peplETymmenE laOn; egenETE hOs CHEra peplETymmenE en eTnesin, arCHusa en CHOrais egenETE eis foron.
Lm:1:1 D VAI_AAI3S A1_NSF RA_NSF N3I_NSF RA_NSF VM_XMPNSF N2_GPM VCI_API3S C N1A_NSF VM_XMPNSF P N3E_DPN V1_PAPNSF P N1A_DPF VCI_API3S P N2_ASM
Lm:1:1 how to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the city the to increase/multiply people to become become, happen as/like widow to increase/multiply in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nation [see ethnic] to begin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among region realm (clίme); land, country, territory, tract to become become, happen into (+acc) Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose))
Lm:1:1 how he/she/it-SIT DOWN-ed place to stay (nom|voc); sole ([Adj] nom|voc) the (nom) city (nom) the (nom) having-been-INCREASE/MULTIPLY-ed (nom|voc) peoples (gen) he/she/it-was-BECOME-ed as/like widow (nom|voc) having-been-INCREASE/MULTIPLY-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) nations (dat) while BEGIN-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) regions (dat) he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) Tax (acc); Tributary (nom|acc|voc)
Lm:1:1 Lm_1:1_1 Lm_1:1_2 Lm_1:1_3 Lm_1:1_4 Lm_1:1_5 Lm_1:1_6 Lm_1:1_7 Lm_1:1_8 Lm_1:1_9 Lm_1:1_10 Lm_1:1_11 Lm_1:1_12 Lm_1:1_13 Lm_1:1_14 Lm_1:1_15 Lm_1:1_16 Lm_1:1_17 Lm_1:1_18 Lm_1:1_19 Lm_1:1_20
Lm:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:2 Κλαίουσα ἔκλαυσεν ἐν νυκτί, καὶ τὰ δάκρυα αὐτῆς ἐπὶ τῶν σιαγόνων αὐτῆς, καὶ οὐχ ὑπάρχει ὁ παρακαλῶν αὐτὴν ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαπώντων αὐτήν· πάντες οἱ φιλοῦντες αὐτὴν ἠθέτησαν ἐν αὐτῇ, ἐγένοντο αὐτῇ εἰς ἐχθρούς.
Lm:1:2 BETH. She weeps sore in the night, and her tears are on her cheeks; and there is none of all her lovers to comfort her: all that were her friends have dealt deceitfully with her, they are become her enemies. (Lamentations 1:2 Brenton)
Lm:1:2 Płacze, płacze wśród nocy, na policzkach jej łzy, a nikt jej nie pociesza spośród wszystkich przyjaciół; zdradzili ją wszyscy najbliżsi i stali się wrogami. (Lm 1:2 BT_4)
Lm:1:2 Κλαίουσα ἔκλαυσεν ἐν νυκτί, καὶ τὰ δάκρυα αὐτῆς ἐπὶ τῶν σιαγόνων αὐτῆς, καὶ οὐχ ὑπάρχει παρακαλῶν αὐτὴν ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαπώντων αὐτήν· πάντες οἱ φιλοῦντες αὐτὴν ἠθέτησαν ἐν αὐτῇ, ἐγένοντο αὐτῇ εἰς ἐχθρούς.
Lm:1:2 κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐν νύξ, -υκτός, ἡ καί ὁ ἡ τό δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό σιαγών, -όνος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἐχθρός -ά -όν
Lm:1:2 By płakać By płakać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc I też, nawet, mianowicie Łza On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Policzek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By kochać On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wrogi
Lm:1:2 *klai/ousa e)/klausen e)n nukti/, kai\ ta\ da/krua au)tE=s e)pi\ tO=n siago/nOn au)tE=s, kai\ ou)CH u(pa/rCHei o( parakalO=n au)tE\n a)po\ pa/ntOn tO=n a)gapO/ntOn au)tE/n· pa/ntes oi( filou=ntes au)tE\n E)Te/tEsan e)n au)tE=|, e)ge/nonto au)tE=| ei)s e)CHTrou/s.
Lm:1:2 klaiusa eklausen en nykti, kai ta dakrya autEs epi tOn siagonOn autEs, kai uCH hyparCHei ho parakalOn autEn apo pantOn tOn agapOntOn autEn· pantes hoi filuntes autEn ETetEsan en autE, egenonto autE eis eCHTrus.
Lm:1:2 V1_PAPNSF VAI_AAI3S P N3_DSF C RA_APN N2N_APN RD_GSF P RA_GPF N3N_GPF RD_GSF C D V1_PAI3S RA_NSM V2_PAPNSM RD_ASF P A3_GPM RA_GPM V3_PAPGPM RD_ASF A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RD_ASF VAI_AAI3P P RD_DSF VBI_AMI3P RD_DSF P A1A_APM
Lm:1:2 to weep to weep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among night and also, even, namely the tear he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the cheek he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control the to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to love he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to become become, happen he/she/it/same into (+acc) hostile
Lm:1:2 while WEEP-ing (nom|voc) he/she/it-WEEP-ed in/among/by (+dat) night (dat) and the (nom|acc) tears (nom|acc|voc) her/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) cheeks (gen) her/it/same (gen) and not he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) the (nom) while PETITION-ing (nom) her/it/same (acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) let-them-be-LOVE-ing! (classical), while LOVE-ing (gen) her/it/same (acc) all (nom|voc) the (nom) while KISS-ing (nom|voc) her/it/same (acc) they-REPUDIATE-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) they-were-BECOME-ed her/it/same (dat) into (+acc) hostile ([Adj] acc)
Lm:1:2 Lm_1:2_1 Lm_1:2_2 Lm_1:2_3 Lm_1:2_4 Lm_1:2_5 Lm_1:2_6 Lm_1:2_7 Lm_1:2_8 Lm_1:2_9 Lm_1:2_10 Lm_1:2_11 Lm_1:2_12 Lm_1:2_13 Lm_1:2_14 Lm_1:2_15 Lm_1:2_16 Lm_1:2_17 Lm_1:2_18 Lm_1:2_19 Lm_1:2_20 Lm_1:2_21 Lm_1:2_22 Lm_1:2_23 Lm_1:2_24 Lm_1:2_25 Lm_1:2_26 Lm_1:2_27 Lm_1:2_28 Lm_1:2_29 Lm_1:2_30 Lm_1:2_31 Lm_1:2_32 Lm_1:2_33 Lm_1:2_34
Lm:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:3 Μετῳκίσθη ἡ Ιουδαία ἀπὸ ταπεινώσεως αὐτῆς καὶ ἀπὸ πλήθους δουλείας αὐτῆς· ἐκάθισεν ἐν ἔθνεσιν, οὐχ εὗρεν ἀνάπαυσιν· πάντες οἱ καταδιώκοντες αὐτὴν κατέλαβον αὐτὴν ἀνὰ μέσον τῶν θλιβόντων.
Lm:1:3 GIMEL. Judea is gone into captivity by reason of her affliction, and by reason of the abundance of her servitude: she dwells among the nations, she has not found rest: all her pursuers have overtaken her between her oppressors. (Lamentations 1:3 Brenton)
Lm:1:3 Wygnańcem jest Juda przez nędzę i ciężką niedolę, mieszka pomiędzy ludami, nie zaznał spoczynku; dosięgli go wszyscy prześladowcy pośród ucisku. (Lm 1:3 BT_4)
Lm:1:3 Μετῳκίσθη Ιουδαία ἀπὸ ταπεινώσεως αὐτῆς καὶ ἀπὸ πλήθους δουλείας αὐτῆς· ἐκάθισεν ἐν ἔθνεσιν, οὐχ εὗρεν ἀνάπαυσιν· πάντες οἱ καταδιώκοντες αὐτὴν κατέλαβον αὐτὴν ἀνὰ μέσον τῶν θλιβόντων.
Lm:1:3 μετ·οικίζω (-, μετ+οικι(ε)·[σ]-, μετ+οικι·σ-, -, -, μετ+οικισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ἀπό ταπείνωσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπό πλῆθο·ς, -ους, τό δουλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀνά·παυσις, -εως, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-)
Lm:1:3 Do ??? Judea [okolica z]; żydowski Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głębokość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Niewolnictwo On/ona/to/to samo By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Odpoczynek {Reszta} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową On/ona/to/to samo By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek
Lm:1:3 *metO|ki/sTE E( *ioudai/a a)po\ tapeinO/seOs au)tE=s kai\ a)po\ plE/Tous doulei/as au)tE=s· e)ka/Tisen e)n e)/Tnesin, ou)CH eu(=ren a)na/pausin· pa/ntes oi( katadiO/kontes au)tE\n kate/labon au)tE\n a)na\ me/son tO=n Tlibo/ntOn.
Lm:1:3 metOkisTE hE iudaia apo tapeinOseOs autEs kai apo plETus duleias autEs· ekaTisen en eTnesin, uCH heuren anapausin· pantes hoi katadiOkontes autEn katelabon autEn ana meson tOn TlibontOn.
Lm:1:3 VSI_API3S RA_NSF N1A_NSF P N3I_GSF RD_GSF C P N3E_GSN N1A_GSF RD_GSF VAI_AAI3S P N3E_DPN D VB_AAI3S N3I_ASF A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RD_ASF VBI_AAI3P RD_ASF P A1_ASM RA_GPM V1_PAPGPM
Lm:1:3 to ??? the Judea [region of]; Jewish from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing depth he/she/it/same and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lot (multitude ) slavery he/she/it/same to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nation [see ethnic] οὐχ before rough breathing to find rest every all, each, every, the whole of the to chase after chase, search for, prosecute he/she/it/same to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same up/each/by (+acc) middle the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief
Lm:1:3 he/she/it-was-???-ed the (nom) Judea (nom|voc); Jewish ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) away from (+gen) depth (gen) her/it/same (gen) and away from (+gen) lot (gen) slavery (gen), slaveries (acc) her/it/same (gen) he/she/it-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) nations (dat) not he/she/it-FIND-ed rest (acc) all (nom|voc) the (nom) while CHASE-ing-AFTER (nom|voc) her/it/same (acc) I-COMPREHEND-ed, they-COMPREHEND-ed her/it/same (acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) let-them-be-DISTRESS-ing! (classical), while DISTRESS-ing (gen)
Lm:1:3 Lm_1:3_1 Lm_1:3_2 Lm_1:3_3 Lm_1:3_4 Lm_1:3_5 Lm_1:3_6 Lm_1:3_7 Lm_1:3_8 Lm_1:3_9 Lm_1:3_10 Lm_1:3_11 Lm_1:3_12 Lm_1:3_13 Lm_1:3_14 Lm_1:3_15 Lm_1:3_16 Lm_1:3_17 Lm_1:3_18 Lm_1:3_19 Lm_1:3_20 Lm_1:3_21 Lm_1:3_22 Lm_1:3_23 Lm_1:3_24 Lm_1:3_25 Lm_1:3_26 Lm_1:3_27
Lm:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:4 Ὁδοὶ Σιων πενθοῦσιν παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἐρχομένους ἐν ἑορτῇ· πᾶσαι αἱ πύλαι αὐτῆς ἠφανισμέναι, οἱ ἱερεῖς αὐτῆς ἀναστενάζουσιν, αἱ παρθένοι αὐτῆς ἀγόμεναι, καὶ αὐτὴ πικραινομένη ἐν ἑαυτῇ.
Lm:1:4 DALETH. The ways of Sion mourn, because there are none that come to the feast: all her gates are ruined: her priests groan, her virgins are led captive, and she is in bitterness in herself. (Lamentations 1:4 Brenton)
Lm:1:4 Drogi Syjonu w żałobie, nikt nie spieszy na jego święta; wszystkie jego bramy bezludne, kapłani wzdychają, dziewice znękane, on sam pogrążony w goryczy. (Lm 1:4 BT_4)
Lm:1:4 Ὁδοὶ Σιων πενθοῦσιν παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἐρχομένους ἐν ἑορτῇ· πᾶσαι αἱ πύλαι αὐτῆς ἠφανισμέναι, οἱ ἱερεῖς αὐτῆς ἀναστενάζουσιν, αἱ παρθένοι αὐτῆς ἀγόμεναι, καὶ αὐτὴ πικραινομένη ἐν ἑαυτῇ.
Lm:1:4 ὁδός, -οῦ, ἡ Σιών, ἡ πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) παρά ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ἑορτή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·στενάζω (ανα+στεναζ-, -, ανα+στεναξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παρθένος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό πικραίνω (πικραιν-, πικραν(ε)·[σ]-, πικραν·[σ]-, -, -, πικραν·θ-) ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Lm:1:4 Drogi {Sposobu}/droga Syjon By smucić się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By być By przychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Brama On/ona/to/to samo By znikać Duchowny On/ona/to/to samo By wzdychać Dziewiczy On/ona/to/to samo By prowadzić I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By robić gorzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie
Lm:1:4 *(odoi\ *siOn penTou=sin para\ to\ mE\ ei)=nai e)rCHome/nous e)n e(ortE=|· pa=sai ai( pu/lai au)tE=s E)fanisme/nai, oi( i(erei=s au)tE=s a)nastena/DZousin, ai( parTe/noi au)tE=s a)go/menai, kai\ au)tE\ pikrainome/nE e)n e(autE=|.
Lm:1:4 odoi siOn penTusin para to mE einai erCHomenus en heortE· pasai hai pylai autEs Efanismenai, hoi hiereis autEs anastenaDZusin, hai parTenoi autEs agomenai, kai autE pikrainomenE en heautE.
Lm:1:4 N2_NPF N_GS V2_PAI3P P RA_ASN D V9_PAN V1_PMPAPM P N1_DSF A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RD_GSF VAI_AMPNPF RA_NPM N3V_NPM RD_GSF V1_PAI3P RA_NPF N2_NPF RD_GSF V1_PMPNPF C RD_NSF V1_PMPNSF P RD_DSF
Lm:1:4 way/road Zion to grieve frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to be to come in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among festival every all, each, every, the whole of; to sprinkle the gate he/she/it/same to disappear the priest he/she/it/same to sigh the virgin he/she/it/same to lead and also, even, namely he/she/it/same to make bitter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves
Lm:1:4 ways/roads (nom|voc) Zion (indecl) they-are-GRIEVE-ing, while GRIEVE-ing (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be while being-COME-ed (acc) in/among/by (+dat) festival (dat) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) gates (nom|voc) her/it/same (gen) having-been-DISAPPEAR-ed (nom|voc) the (nom) priests (acc, nom|voc) her/it/same (gen) they-are-TO SIGH-ing, while TO SIGH-ing (dat) the (nom) virgins (nom|voc) her/it/same (gen) while being-LEAD-ed (nom|voc) and she/it/same (nom) while being-MAKE-ed-BITTER (nom|voc) in/among/by (+dat) self (dat)
Lm:1:4 Lm_1:4_1 Lm_1:4_2 Lm_1:4_3 Lm_1:4_4 Lm_1:4_5 Lm_1:4_6 Lm_1:4_7 Lm_1:4_8 Lm_1:4_9 Lm_1:4_10 Lm_1:4_11 Lm_1:4_12 Lm_1:4_13 Lm_1:4_14 Lm_1:4_15 Lm_1:4_16 Lm_1:4_17 Lm_1:4_18 Lm_1:4_19 Lm_1:4_20 Lm_1:4_21 Lm_1:4_22 Lm_1:4_23 Lm_1:4_24 Lm_1:4_25 Lm_1:4_26 Lm_1:4_27 Lm_1:4_28
Lm:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:5 Ἐγένοντο οἱ θλίβοντες αὐτὴν εἰς κεφαλήν, καὶ οἱ ἐχθροὶ αὐτῆς εὐθηνοῦσαν, ὅτι κύριος ἐταπείνωσεν αὐτὴν ἐπὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῆς· τὰ νήπια αὐτῆς ἐπορεύθησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ κατὰ πρόσωπον θλίβοντος.
Lm:1:5 HE. Her oppressors are become the head, and her enemies have prospered; for the Lord has afflicted her because of the multitude of her sins: her young children are gone into captivity before the face of the oppressor. (Lamentations 1:5 Brenton)
Lm:1:5 Wszyscy jego ciemięzcy są górą, szczęśliwi są jego wrogowie, albowiem zasmucił go Pan za mnóstwo jego grzechów, dzieci poszły w niewolę gnane przed ciemięzcą. (Lm 1:5 BT_4)
Lm:1:5 Ἐγένοντο οἱ θλίβοντες αὐτὴν εἰς κεφαλήν, καὶ οἱ ἐχθροὶ αὐτῆς εὐθηνοῦσαν, ὅτι κύριος ἐταπείνωσεν αὐτὴν ἐπὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῆς· τὰ νήπια αὐτῆς ἐπορεύθησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ κατὰ πρόσωπον θλίβοντος.
Lm:1:5 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νήπιος -ία -ον αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-)
Lm:1:5 By stawać się stawaj się, zdarzaj się By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Głowa I też, nawet, mianowicie Wrogi On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do niżej On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Brak szacunku On/ona/to/to samo Noworodek On/ona/to/to samo By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek
Lm:1:5 *)ege/nonto oi( Tli/bontes au)tE\n ei)s kefalE/n, kai\ oi( e)CHTroi\ au)tE=s eu)TEnou=san, o(/ti ku/rios e)tapei/nOsen au)tE\n e)pi\ to\ plE=Tos tO=n a)sebeiO=n au)tE=s· ta\ nE/pia au)tE=s e)poreu/TEsan e)n ai)CHmalOsi/a| kata\ pro/sOpon Tli/bontos.
Lm:1:5 egenonto hoi Tlibontes autEn eis kefalEn, kai hoi eCHTroi autEs euTEnusan, hoti kyrios etapeinOsen autEn epi to plETos tOn asebeiOn autEs· ta nEpia autEs eporeuTEsan en aiCHmalOsia kata prosOpon Tlibontos.
Lm:1:5 VBI_AMI3P RA_NPM V1_PAPNPM RD_ASF P N1_ASF C RA_NPM A1A_NPM RD_GSF V2_PAPASF C N2_NSM VAI_AAI3S RD_ASF P RA_ASN N3E_ASN RA_GPF N1A_GPF RD_GSF RA_APN A1A_APN RD_GSF VCI_API3P P N1A_DSF P N2N_ASN V1_PAPGSM
Lm:1:5 to become become, happen the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same into (+acc) head and also, even, namely the hostile he/she/it/same ć because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lower he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lot (multitude ) the lack of deference he/she/it/same the infant he/she/it/same to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among captives down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief
Lm:1:5 they-were-BECOME-ed the (nom) while DISTRESS-ing (nom|voc) her/it/same (acc) into (+acc) head (acc) and the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) her/it/same (gen) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-LOWER-ed her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) lacks of deference (gen) her/it/same (gen) the (nom|acc) infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) her/it/same (gen) they-were-GO-ed in/among/by (+dat) captives (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) while DISTRESS-ing (gen)
Lm:1:5 Lm_1:5_1 Lm_1:5_2 Lm_1:5_3 Lm_1:5_4 Lm_1:5_5 Lm_1:5_6 Lm_1:5_7 Lm_1:5_8 Lm_1:5_9 Lm_1:5_10 Lm_1:5_11 Lm_1:5_12 Lm_1:5_13 Lm_1:5_14 Lm_1:5_15 Lm_1:5_16 Lm_1:5_17 Lm_1:5_18 Lm_1:5_19 Lm_1:5_20 Lm_1:5_21 Lm_1:5_22 Lm_1:5_23 Lm_1:5_24 Lm_1:5_25 Lm_1:5_26 Lm_1:5_27 Lm_1:5_28 Lm_1:5_29 Lm_1:5_30
Lm:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:6 καὶ ἐξῆλθεν ἐκ θυγατρὸς Σιων πᾶσα ἡ εὐπρέπεια αὐτῆς· ἐγένοντο οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ὡς κριοὶ οὐχ εὑρίσκοντες νομὴν καὶ ἐπορεύοντο ἐν οὐκ ἰσχύι κατὰ πρόσωπον διώκοντος.
Lm:1:6 VAU. And all her beauty has been taken away from the daughter of Sion: her princes were as rams finding no pasture, and are gone away in weakness before the face of the pursuer. (Lamentations 1:6 Brenton)
Lm:1:6 Opuściło Córę Syjonu całe jej dostojeństwo; przywódcy jej niby jelenie, co paszy nie mają i bezsilnie się wloką przed łowcą. (Lm 1:6 BT_4)
Lm:1:6 Καὶ ἐξῆλθεν ἐκ θυγατρὸς Σιων πᾶσα εὐπρέπεια αὐτῆς· ἐγένοντο οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ὡς κριοὶ οὐχ εὑρίσκοντες νομὴν καὶ ἐπορεύοντο ἐν οὐκ ἰσχύι κατὰ πρόσωπον διώκοντος.
Lm:1:6 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εὐ·πρέπεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) νομή, -ῆς, ἡ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἰσχύς, -ύος, ἡ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-)
Lm:1:6 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Córka Syjon Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dobrze wypadany On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo Jak/jak ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Pastwisko I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Przed przydechem mocnym Siła W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę
Lm:1:6 *kai\ e)XE=lTen e)k Tugatro\s *siOn pa=sa E( eu)pre/peia au)tE=s· e)ge/nonto oi( a)/rCHontes au)tE=s O(s krioi\ ou)CH eu(ri/skontes nomE\n kai\ e)poreu/onto e)n ou)k i)sCHu/i kata\ pro/sOpon diO/kontos.
Lm:1:6 kai eXElTen ek Tygatros siOn pasa hE euprepeia autEs· egenonto hoi arCHontes autEs hOs krioi uCH heuriskontes nomEn kai eporeuonto en uk isCHyi kata prosOpon diOkontos.
Lm:1:6 C VBI_AAI3S P N3_GSF N_GS A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GSF VBI_AMI3P RA_NPM N3_NPM RD_GSF C N2_NPM D V1_PAPNPM N1_ASF C V1I_IMI3P P D N3U_DSF P N2N_ASN V1_PAPGSM
Lm:1:6 and also, even, namely to come out out of (+gen) ἐξ before vowels daughter Zion every all, each, every, the whole of the well-befittedness he/she/it/same to become become, happen the ruler; to begin he/she/it/same as/like ć οὐχ before rough breathing to find pasturage and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among οὐχ before rough breathing strength down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face to prosecute/pursue prosecute: put on trial
Lm:1:6 and he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) daughter (gen) Zion (indecl) every (nom|voc) the (nom) well-befittedness (nom|voc) her/it/same (gen) they-were-BECOME-ed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) her/it/same (gen) as/like not while FIND-ing (nom|voc) pasturage (acc) and they-were-being-GO-ed in/among/by (+dat) not strength (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) while PROSECUTE/PURSUE-ing (gen)
Lm:1:6 Lm_1:6_1 Lm_1:6_2 Lm_1:6_3 Lm_1:6_4 Lm_1:6_5 Lm_1:6_6 Lm_1:6_7 Lm_1:6_8 Lm_1:6_9 Lm_1:6_10 Lm_1:6_11 Lm_1:6_12 Lm_1:6_13 Lm_1:6_14 Lm_1:6_15 Lm_1:6_16 Lm_1:6_17 Lm_1:6_18 Lm_1:6_19 Lm_1:6_20 Lm_1:6_21 Lm_1:6_22 Lm_1:6_23 Lm_1:6_24 Lm_1:6_25 Lm_1:6_26
Lm:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:7 Ἐμνήσθη Ιερουσαλημ ἡμερῶν ταπεινώσεως αὐτῆς καὶ ἀπωσμῶν αὐτῆς, πάντα τὰ ἐπιθυμήματα αὐτῆς, ὅσα ἦν ἐξ ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐν τῷ πεσεῖν τὸν λαὸν αὐτῆς εἰς χεῖρας θλίβοντος καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν αὐτῇ, ἰδόντες οἱ ἐχθροὶ αὐτῆς ἐγέλασαν ἐπὶ μετοικεσίᾳ αὐτῆς.
Lm:1:7 ZAIN. Jerusalem remembered the days of her affliction, and her rejection; she thought on all her desirable things which were from the days of old, when her people fell into the hands of the oppressor, and there was none to help her: when her enemies saw it they laughed at her habitation. (Lamentations 1:7 Brenton)
Lm:1:7 Jerozolima wspomina w dniach tułaczki i biedy; wszystkie cenne dobra dawniej posiadane, gdy naród wpadł w ręce wroga, i nikt mu nie pomógł; ciemięzcy patrząc szydzili z jej zniszczenia. (Lm 1:7 BT_4)
Lm:1:7 Ἐμνήσθη Ιερουσαλημ ἡμερῶν ταπεινώσεως αὐτῆς καὶ ἀπωσμῶν αὐτῆς, πάντα τὰ ἐπιθυμήματα αὐτῆς, ὅσα ἦν ἐξ ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐν τῷ πεσεῖν τὸν λαὸν αὐτῆς εἰς χεῖρας θλίβοντος καὶ οὐκ ἦν βοηθῶν αὐτῇ, ἰδόντες οἱ ἐχθροὶ αὐτῆς ἐγέλασαν ἐπὶ μετοικεσίᾳ αὐτῆς.
Lm:1:7 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἡμέρα, -ας -ἡ ταπείνωσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ ἀρχαῖος -αία -ον ἐν ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βοηθός -όν; βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) ἐπί μετ·οικεσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:1:7 By pamiętać/stawaj się uważającym z Jerozolima [miasto z] Dzień Głębokość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień Starożytny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ludzie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Pomocny; by pomagać On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wrogi On/ona/to/to samo By śmiać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Deportacja On/ona/to/to samo
Lm:1:7 *)emnE/sTE *ierousalEm E(merO=n tapeinO/seOs au)tE=s kai\ a)pOsmO=n au)tE=s, pa/nta ta\ e)piTumE/mata au)tE=s, o(/sa E)=n e)X E(merO=n a)rCHai/On, e)n tO=| pesei=n to\n lao\n au)tE=s ei)s CHei=ras Tli/bontos kai\ ou)k E)=n o( boETO=n au)tE=|, i)do/ntes oi( e)CHTroi\ au)tE=s e)ge/lasan e)pi\ metoikesi/a| au)tE=s.
Lm:1:7 emnEsTE ierusalEm hEmerOn tapeinOseOs autEs kai apOsmOn autEs, panta ta epiTymEmata autEs, hosa En eX hEmerOn arCHaiOn, en tO pesein ton laon autEs eis CHeiras Tlibontos kai uk En ho boETOn autE, idontes hoi eCHTroi autEs egelasan epi metoikesia autEs.
Lm:1:7 VSI_API3S N_NSF N1A_GPF N3I_GSF RD_GSF C N2_GPM RD_GSF A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GSF A1_APN V9_IAI3S P N1A_GPF A1A_GPF P RA_DSN VB_AAN RA_ASM N2_ASM RD_GSF P N3_APF V1_PAPGSM C D V9_IAI3S RA_NSM N2_GPM RD_DSF VB_AAPNPM RA_NPM A1A_NPM RD_GSF VAI_AAI3P P N1A_DSF RD_GSF
Lm:1:7 to remember/become mindful of Jerusalem [city of] day depth he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same as much/many as to be out of (+gen) ἐξ before vowels day ancient in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the people he/she/it/same into (+acc) hand to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the helpful; to help he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the hostile he/she/it/same to laugh upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing deportation he/she/it/same
Lm:1:7 he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF Jerusalem (indecl) days (gen) depth (gen) her/it/same (gen) and her/it/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) her/it/same (gen) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was out of (+gen) days (gen) ancient ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-will-FALL, to-FALL the (acc) people (acc) her/it/same (gen) into (+acc) hands (acc) while DISTRESS-ing (gen) and not he/she/it-was the (nom) helpful ([Adj] gen); while HELP-ing (nom) her/it/same (dat) upon SEE-ing (nom|voc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) her/it/same (gen) they-LAUGH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) deportation (dat) her/it/same (gen)
Lm:1:7 Lm_1:7_1 Lm_1:7_2 Lm_1:7_3 Lm_1:7_4 Lm_1:7_5 Lm_1:7_6 Lm_1:7_7 Lm_1:7_8 Lm_1:7_9 Lm_1:7_10 Lm_1:7_11 Lm_1:7_12 Lm_1:7_13 Lm_1:7_14 Lm_1:7_15 Lm_1:7_16 Lm_1:7_17 Lm_1:7_18 Lm_1:7_19 Lm_1:7_20 Lm_1:7_21 Lm_1:7_22 Lm_1:7_23 Lm_1:7_24 Lm_1:7_25 Lm_1:7_26 Lm_1:7_27 Lm_1:7_28 Lm_1:7_29 Lm_1:7_30 Lm_1:7_31 Lm_1:7_32 Lm_1:7_33 Lm_1:7_34 Lm_1:7_35 Lm_1:7_36 Lm_1:7_37 Lm_1:7_38 Lm_1:7_39 Lm_1:7_40
Lm:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:8 Ἁμαρτίαν ἥμαρτεν Ιερουσαλημ, διὰ τοῦτο εἰς σάλον ἐγένετο· πάντες οἱ δοξάζοντες αὐτὴν ἐταπείνωσαν αὐτήν, εἶδον γὰρ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς, καί γε αὐτὴ στενάζουσα καὶ ἀπεστράφη ὀπίσω.
Lm:1:8 HETH. Jerusalem has sinned a great sin; therefore has she come into tribulation, all that used to honour her have afflicted her, for they have seen her shame: yea, she herself groaned, and turned backward. (Lamentations 1:8 Brenton)
Lm:1:8 Jerozolima ciężko zgrzeszyła, stąd budzi odrazę, kto cenił ją - teraz nią gardzi, gdyż widać jej nagość; ona również wzdycha i chce się wycofać. (Lm 1:8 BT_4)
Lm:1:8 Ἁμαρτίαν ἥμαρτεν Ιερουσαλημ, διὰ τοῦτο εἰς σάλον ἐγένετο· πάντες οἱ δοξάζοντες αὐτὴν ἐταπείνωσαν αὐτήν, εἶδον γὰρ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς, καί γε αὐτὴ στενάζουσα καὶ ἀπεστράφη ὀπίσω.
Lm:1:8 ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. διά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] σάλος, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ αὐτός αὐτή αὐτό στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὀπίσω
Lm:1:8 Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By grzeszyć Jerozolima [miasto z] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Fala (kołysanie się, wściekając się) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By chwalić/wychwalaj/chwałę On/ona/to/to samo Do niżej On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak un-schema-ness On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo By wzdychać/jęk I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Z tyłu w tył, z tyłu, potem
Lm:1:8 *(amarti/an E(/marten *ierousalEm, dia\ tou=to ei)s sa/lon e)ge/neto· pa/ntes oi( doXa/DZontes au)tE\n e)tapei/nOsan au)tE/n, ei)=don ga\r tE\n a)sCHEmosu/nEn au)tE=s, kai/ ge au)tE\ stena/DZousa kai\ a)pestra/fE o)pi/sO.
Lm:1:8 amartian hEmarten ierusalEm, dia tuto eis salon egeneto· pantes hoi doXaDZontes autEn etapeinOsan autEn, eidon gar tEn asCHEmosynEn autEs, kai ge autE stenaDZusa kai apestrafE opisO.
Lm:1:8 N1A_ASF VBI_AAI3S N_NSF P RD_ASN P N2_ASM VBI_AMI3S A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RD_ASF VAI_AAI3P RD_ASF VBI_AAI3P x RA_ASF N1_ASF RD_GSF C x RD_NSF V1_PAPNSF C VDI_API3S D
Lm:1:8 sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to sin Jerusalem [city of] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) surge (tossing, raging) to become become, happen every all, each, every, the whole of the to glorify/extol/praise he/she/it/same to lower he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as the un-schema-ness he/she/it/same and also, even, namely ??? he/she/it/same to sigh/groan and also, even, namely to turn away from behind back, behind, after
Lm:1:8 sin (acc) he/she/it-SIN-ed Jerusalem (indecl) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) into (+acc) surge (acc) he/she/it-was-BECOME-ed all (nom|voc) the (nom) while GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing (nom|voc) her/it/same (acc) they-LOWER-ed her/it/same (acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed for the (acc) un-schema-ness (acc) her/it/same (gen) and ??? she/it/same (nom) while SIGH/GROAN-ing (nom|voc) and he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM behind
Lm:1:8 Lm_1:8_1 Lm_1:8_2 Lm_1:8_3 Lm_1:8_4 Lm_1:8_5 Lm_1:8_6 Lm_1:8_7 Lm_1:8_8 Lm_1:8_9 Lm_1:8_10 Lm_1:8_11 Lm_1:8_12 Lm_1:8_13 Lm_1:8_14 Lm_1:8_15 Lm_1:8_16 Lm_1:8_17 Lm_1:8_18 Lm_1:8_19 Lm_1:8_20 Lm_1:8_21 Lm_1:8_22 Lm_1:8_23 Lm_1:8_24 Lm_1:8_25 Lm_1:8_26
Lm:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:9 Ἀκαθαρσία αὐτῆς πρὸς ποδῶν αὐτῆς, οὐκ ἐμνήσθη ἔσχατα αὐτῆς· καὶ κατεβίβασεν ὑπέρογκα, οὐκ ἔστιν ὁ παρακαλῶν αὐτήν· ἰδέ, κύριε, τὴν ταπείνωσίν μου, ὅτι ἐμεγαλύνθη ἐχθρός.
Lm:1:9 TETH. Her uncleanness is before her feet; she remembered not her last end; she has lowered her boasting tone, there is none to comfort her. Behold, O Lord, my affliction: for the enemy has magnified himself. (Lamentations 1:9 Brenton)
Lm:1:9 W fałdach jej sukni plugastwo: niepomna była przyszłości; wielce ją poniżono, nikt nie spieszy z pociechą: «Spojrzyj na nędzę mą, Panie, bo wróg bierze górę». (Lm 1:9 BT_4)
Lm:1:9 Ἀκαθαρσία αὐτῆς πρὸς ποδῶν αὐτῆς, οὐκ ἐμνήσθη ἔσχατα αὐτῆς· καὶ κατεβίβασεν ὑπέρογκα, οὐκ ἔστιν παρακαλῶν αὐτήν· ἰδέ, κύριε, τὴν ταπείνωσίν μου, ὅτι ἐμεγαλύνθη ἐχθρός.
Lm:1:9 ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἔσχατος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·βιβάζω (κατα+βιβαζ-, κατα+βιβα·σ-, κατα+βιβα·σ-, -, -, κατα+βιβασ·θ-) ὑπέρ·ογκος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ἐχθρός -ά -όν
Lm:1:9 uncleaness On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Stopa On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Ostatni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zniżać Wystawny (dawaj się porównaj - ????? / Chełpliwy, arogancki) ??? Przed przydechem mocnym By być By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Głębokość; do niżej Ja Ponieważ/tamto By powiększać/chwałę Wrogi
Lm:1:9 *)akaTarsi/a au)tE=s pro\s podO=n au)tE=s, ou)k e)mnE/sTE e)/sCHata au)tE=s· kai\ katebi/basen u(pe/rogka, ou)k e)/stin o( parakalO=n au)tE/n· i)de/, ku/rie, tE\n tapei/nOsi/n mou, o(/ti e)megalu/nTE e)CHTro/s.
Lm:1:9 akaTarsia autEs pros podOn autEs, uk emnEsTE esCHata autEs· kai katebibasen hyperonka, uk estin ho parakalOn autEn· ide, kyrie, tEn tapeinOsin mu, hoti emegalynTE eCHTros.
Lm:1:9 N1A_NSF RD_GSF P N3D_GPM RD_GSF D VSI_API3S A1_APN RD_GSF C VAI_AAI3S A1B_APN D V9_PAI3S RA_NSM V2_PAPNSM RD_ASF VB_AAD2S N2_VSM RA_ASF N3I_ASF RP_GS C VCI_API3S A1A_NSM
Lm:1:9 uncleaness he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) foot he/she/it/same οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of last he/she/it/same and also, even, namely to bring down Pompous (compare - ογκος / boastful, arrogant) οὐχ before rough breathing to be the to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the depth; to lower I because/that to magnify/laud hostile
Lm:1:9 uncleaness (nom|voc) her/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) feet (gen) her/it/same (gen) not he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF last (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and he/she/it-BRING-ed-DOWN Pompous ([Adj] nom|acc|voc) not he/she/it-is the (nom) while PETITION-ing (nom) her/it/same (acc) do-SEE-you(sg)! lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (acc) depth (acc); they-should-be-LOWER-ing me (gen) because/that he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed hostile ([Adj] nom)
Lm:1:9 Lm_1:9_1 Lm_1:9_2 Lm_1:9_3 Lm_1:9_4 Lm_1:9_5 Lm_1:9_6 Lm_1:9_7 Lm_1:9_8 Lm_1:9_9 Lm_1:9_10 Lm_1:9_11 Lm_1:9_12 Lm_1:9_13 Lm_1:9_14 Lm_1:9_15 Lm_1:9_16 Lm_1:9_17 Lm_1:9_18 Lm_1:9_19 Lm_1:9_20 Lm_1:9_21 Lm_1:9_22 Lm_1:9_23 Lm_1:9_24 Lm_1:9_25
Lm:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:10 Χεῖρα αὐτοῦ ἐξεπέτασεν θλίβων ἐπὶ πάντα τὰ ἐπιθυμήματα αὐτῆς· εἶδεν γὰρ ἔθνη εἰσελθόντα εἰς τὸ ἁγίασμα αὐτῆς, ἃ ἐνετείλω μὴ εἰσελθεῖν αὐτὰ εἰς ἐκκλησίαν σου.
Lm:1:10 JOD. The oppressor has stretched out his hand on all her desirable things: for she has seen the Gentiles entering into her sanctuary, concerning whom thou didst command that they should not enter into thy congregation. (Lamentations 1:10 Brenton)
Lm:1:10 Ciemięzca rękę wyciągnął po wszystkie jej skarby, a ona patrzyła na pogan, jak do świątyni wtargnęli, choć im zakaz wydałeś, iż nie wejdą do Twego zgromadzenia. (Lm 1:10 BT_4)
Lm:1:10 Χεῖρα αὐτοῦ ἐξεπέτασεν θλίβων ἐπὶ πάντα τὰ ἐπιθυμήματα αὐτῆς· εἶδεν γὰρ ἔθνη εἰσελθόντα εἰς τὸ ἁγίασμα αὐτῆς, ἐνετείλω μὴ εἰσελθεῖν αὐτὰ εἰς ἐκκλησίαν σου.
Lm:1:10 χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·πετάννυμι, -πετάζω (εκ+πεταζ-, εκ+πετα·σ-, εκ+πετα·σ-, -, -, εκ+πετασ·θ-) θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἐκ·κλησία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lm:1:10 Ręka On/ona/to/to samo Do ??? By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Naród [zobacz etniczny] By wchodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Nie By wchodzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Ty; twój/twój(sg)
Lm:1:10 *CHei=ra au)tou= e)Xepe/tasen Tli/bOn e)pi\ pa/nta ta\ e)piTumE/mata au)tE=s· ei)=den ga\r e)/TnE ei)selTo/nta ei)s to\ a(gi/asma au)tE=s, a(/ e)netei/lO mE\ ei)selTei=n au)ta\ ei)s e)kklEsi/an sou.
Lm:1:10 CHeira autu eXepetasen TlibOn epi panta ta epiTymEmata autEs· eiden gar eTnE eiselTonta eis to hagiasma autEs, ha eneteilO mE eiselTein auta eis ekklEsian su.
Lm:1:10 N3_ASF RD_GSM VAI_AAI3S V1_PAPNSM P A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GSF VBI_AAI3S x N3E_APN VB_AAPAPN P RA_ASN N3M_ASN RD_GSF RR_APN VAI_AMI2S D VB_AAN RD_APN P N1A_ASF RP_GS
Lm:1:10 hand he/she/it/same to ??? to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as nation [see ethnic] to enter into (+acc) the ć he/she/it/same who/whom/which to enjoin command not to enter he/she/it/same into (+acc) assembly assembly, gathering, congregation, church you; your/yours(sg)
Lm:1:10 hand (acc) him/it/same (gen) he/she/it-???-ed while DISTRESS-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) her/it/same (gen) he/she/it-SEE-ed for nations (nom|acc|voc) upon ENTER-ing (acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (nom|acc) her/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-were-ENJOIN-ed not to-ENTER they/them/same (nom|acc) into (+acc) assembly (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Lm:1:10 Lm_1:10_1 Lm_1:10_2 Lm_1:10_3 Lm_1:10_4 Lm_1:10_5 Lm_1:10_6 Lm_1:10_7 Lm_1:10_8 Lm_1:10_9 Lm_1:10_10 Lm_1:10_11 Lm_1:10_12 Lm_1:10_13 Lm_1:10_14 Lm_1:10_15 Lm_1:10_16 Lm_1:10_17 Lm_1:10_18 Lm_1:10_19 Lm_1:10_20 Lm_1:10_21 Lm_1:10_22 Lm_1:10_23 Lm_1:10_24 Lm_1:10_25
Lm:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:11 Πᾶς ὁ λαὸς αὐτῆς καταστενάζοντες, ζητοῦντες ἄρτον, ἔδωκαν τὰ ἐπιθυμήματα αὐτῆς ἐν βρώσει τοῦ ἐπιστρέψαι ψυχήν· ἰδέ, κύριε, καὶ ἐπίβλεψον, ὅτι ἐγενήθην ἠτιμωμένη.
Lm:1:11 CHAPH. All her people groan, seeking bread: they have given their desirable things for meat, to restore their soul: behold, Lord, and look; for she is become dishonoured. (Lamentations 1:11 Brenton)
Lm:1:11 Jęczy cały jej lud, szukając chleba, na żywność swoje skarby wydali, by siły przywrócić: «Wejrzyj, przypatrz się, Panie, jak mnie znieważono». (Lm 1:11 BT_4)
Lm:1:11 Πᾶς λαὸς αὐτῆς καταστενάζοντες, ζητοῦντες ἄρτον, ἔδωκαν τὰ ἐπιθυμήματα αὐτῆς ἐν βρώσει τοῦ ἐπιστρέψαι ψυχήν· ἰδέ, κύριε, καὶ ἐπίβλεψον, ὅτι ἐγενήθην ἠτιμωμένη.
Lm:1:11 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν βρῶσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀ·τιμόω (ατιμ(ο)-, -, ατιμω·σ-, -, ητιμω-, ατιμω·θ-)
Lm:1:11 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo By szukać Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żywność (posiłek, żywność, mięso) By odwracać się dookoła Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do hańby
Lm:1:11 *pa=s o( lao\s au)tE=s katastena/DZontes, DZEtou=ntes a)/rton, e)/dOkan ta\ e)piTumE/mata au)tE=s e)n brO/sei tou= e)pistre/PSai PSuCHE/n· i)de/, ku/rie, kai\ e)pi/blePSon, o(/ti e)genE/TEn E)timOme/nE.
Lm:1:11 pas ho laos autEs katastenaDZontes, DZEtuntes arton, edOkan ta epiTymEmata autEs en brOsei tu epistrePSai PSyCHEn· ide, kyrie, kai epiblePSon, hoti egenETEn EtimOmenE.
Lm:1:11 A3_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSF V1_PAPNPM V2_PAPNPM N2_ASM VAI_AAI3P RA_APN N3M_APN RD_GSF P N3I_DSF RA_GSN VA_AAN N1_ASF VB_AAD2S N2_VSM C VA_AAD2S C VCI_API1S VM_XMPNSF
Lm:1:11 every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same ć to seek bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. to give the ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among food (meal, food, meat) the to turn around life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to look upon overlook, look attentively because/that to become become, happen to dishonor
Lm:1:11 every (nom|voc) the (nom) people (nom) her/it/same (gen) while SEEK-ing (nom|voc) bread (acc) they-GIVE-ed the (nom|acc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) food (dat) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) life (acc) do-SEE-you(sg)! lord (voc); a lord ([Adj] voc) and do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) because/that I-was-BECOME-ed having-been-DISHONOR-ed (nom|voc)
Lm:1:11 Lm_1:11_1 Lm_1:11_2 Lm_1:11_3 Lm_1:11_4 Lm_1:11_5 Lm_1:11_6 Lm_1:11_7 Lm_1:11_8 Lm_1:11_9 Lm_1:11_10 Lm_1:11_11 Lm_1:11_12 Lm_1:11_13 Lm_1:11_14 Lm_1:11_15 Lm_1:11_16 Lm_1:11_17 Lm_1:11_18 Lm_1:11_19 Lm_1:11_20 Lm_1:11_21 Lm_1:11_22 Lm_1:11_23
Lm:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:12 Οὐ πρὸς ὑμᾶς πάντες οἱ παραπορευόμενοι ὁδόν· ἐπιστρέψατε καὶ ἴδετε εἰ ἔστιν ἄλγος κατὰ τὸ ἄλγος μου, ὃ ἐγενήθη· φθεγξάμενος ἐν ἐμοὶ ἐταπείνωσέν με κύριος ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ.
Lm:1:12 LAMED. All ye that pass by the way, turn, and see if there is sorrow like to my sorrow, which has happened to me. The Lord who spoke by me has afflicted me in the day of his fierce anger. (Lamentations 1:12 Brenton)
Lm:1:12 Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan, gdy gniewem wybuchnął. (Lm 1:12 BT_4)
Lm:1:12 Οὐ πρὸς ὑμᾶς πάντες οἱ παραπορευόμενοι ὁδόν· ἐπιστρέψατε καὶ ἴδετε εἰ ἔστιν ἄλγος κατὰ τὸ ἄλγος μου, ἐγενήθη· φθεγξάμενος ἐν ἐμοὶ ἐταπείνωσέν με κύριος ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ.
Lm:1:12 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) φθέγγομαι (φθεγγ-, φθεγξ-, φθεγξ-, -, -, -) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:1:12 ??? Przed przydechem mocnym Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? Drogi {Sposobu}/droga By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeżeli By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się By wydawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Do niżej Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać On/ona/to/to samo
Lm:1:12 *ou) pro\s u(ma=s pa/ntes oi( paraporeuo/menoi o(do/n· e)pistre/PSate kai\ i)/dete ei) e)/stin a)/lgos kata\ to\ a)/lgos mou, o(\ e)genE/TE· fTegXa/menos e)n e)moi\ e)tapei/nOse/n me ku/rios e)n E(me/ra| o)rgE=s Tumou= au)tou=.
Lm:1:12 u pros hymas pantes hoi paraporeuomenoi hodon· epistrePSate kai idete ei estin algos kata to algos mu, ho egenETE· fTenXamenos en emoi etapeinOsen me kyrios en hEmera orgEs Tymu autu.
Lm:1:12 D P RP_AP A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM N2_ASF VA_AAD2P C VB_AAD2P C V9_PAI3S N3E_ASN P RA_ASN N3E_ASN RP_GS RR_NSN VCI_API3S VA_AMPNSM P RP_DS VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM P N1A_DSF N1_GSF N2_GSM RD_GSM
Lm:1:12 οὐχ before rough breathing toward (+acc,+gen,+dat) you every all, each, every, the whole of the to ??? way/road to turn around and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), if to be ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć I who/whom/which to become become, happen to utter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to lower I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger he/she/it/same
Lm:1:12 not toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) all (nom|voc) the (nom) while being-???-ed (nom|voc) way/road (acc) do-TURN-you(pl)-AROUND! and do-SEE-you(pl)! if he/she/it-is down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) me (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-BECOME-ed upon being-UTTER-ed (nom) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-LOWER-ed me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) day (dat) wrath (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! him/it/same (gen)
Lm:1:12 Lm_1:12_1 Lm_1:12_2 Lm_1:12_3 Lm_1:12_4 Lm_1:12_5 Lm_1:12_6 Lm_1:12_7 Lm_1:12_8 Lm_1:12_9 Lm_1:12_10 Lm_1:12_11 Lm_1:12_12 Lm_1:12_13 Lm_1:12_14 Lm_1:12_15 Lm_1:12_16 Lm_1:12_17 Lm_1:12_18 Lm_1:12_19 Lm_1:12_20 Lm_1:12_21 Lm_1:12_22 Lm_1:12_23 Lm_1:12_24 Lm_1:12_25 Lm_1:12_26 Lm_1:12_27 Lm_1:12_28 Lm_1:12_29 Lm_1:12_30
Lm:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:13 Ἐξ ὕψους αὐτοῦ ἀπέστειλεν πῦρ, ἐν τοῖς ὀστέοις μου κατήγαγεν αὐτό· διεπέτασεν δίκτυον τοῖς ποσίν μου, ἀπέστρεψέν με εἰς τὰ ὀπίσω, ἔδωκέν με ἠφανισμένην, ὅλην τὴν ἡμέραν ὀδυνωμένην.
Lm:1:13 MEM. He has sent fire from his lofty habitation, he has brought it into my bones: he has spread a net for my feet, he has turned me back: he has made me desolate and mourning all the day. (Lamentations 1:13 Brenton)
Lm:1:13 Zesłał ogień z wysoka, kazał mu wejść w moje kości; zastawił sieć na me nogi, sprawił, że się cofnęłam; uczynił mnie spustoszoną, cierpiącą dzień cały. (Lm 1:13 BT_4)
Lm:1:13 Ἐξ ὕψους αὐτοῦ ἀπέστειλεν πῦρ, ἐν τοῖς ὀστέοις μου κατήγαγεν αὐτό· διεπέτασεν δίκτυον τοῖς ποσίν μου, ἀπέστρεψέν με εἰς τὰ ὀπίσω, ἔδωκέν με ἠφανισμένην, ὅλην τὴν ἡμέραν ὀδυνωμένην.
Lm:1:13 ἐκ ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων; ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό ἐν ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) δίκτυον, -ου, τό ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-)
Lm:1:13 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja; by podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo zamawiać Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kość Ja By zniżać przywracał On/ona/to/to samo Do ??? Czysty Pij; stopa Ja By odwracać się od Ja Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem By dawać Ja By znikać Cały Dzień By zadawać ból cierpieniu
Lm:1:13 *)eX u(/PSous au)tou= a)pe/steilen pu=r, e)n toi=s o)ste/ois mou katE/gagen au)to/· diepe/tasen di/ktuon toi=s posi/n mou, a)pe/strePSe/n me ei)s ta\ o)pi/sO, e)/dOke/n me E)fanisme/nEn, o(/lEn tE\n E(me/ran o)dunOme/nEn.
Lm:1:13 eX hyPSus autu apesteilen pyr, en tois osteois mu katEgagen auto· diepetasen diktyon tois posin mu, apestrePSen me eis ta opisO, edOken me EfanismenEn, holEn tEn hEmeran odynOmenEn.
Lm:1:13 P N3E_GSN RD_GSM VAI_AAI3S N3_ASN P RA_DPN N2N_DPN RP_GS VBI_AAI3S RD_ASN VAI_AAI3S N2N_ASN RA_DPM N3D_DPM RP_GS VAI_AAI3S RP_AS P RA_APN D VAI_AAI3S RP_AS VAI_AMPASF A1_ASF RA_ASF N1A_ASF V3_PMPASF
Lm:1:13 out of (+gen) ἐξ before vowels height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance; to elevate/set high he/she/it/same to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bone I to bring down brought back he/she/it/same to ??? net the drink; foot I to turn away from I into (+acc) the behind back, behind, after to give I to disappear whole the day to pain suffering
Lm:1:13 out of (+gen) height (gen); you(sg)-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH him/it/same (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed fire (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) bones (dat) me (gen) he/she/it-BRING DOWN-ed it/same (nom|acc) he/she/it-???-ed net (nom|acc|voc) the (dat) drink (acc); feet (dat) me (gen) he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM me (acc) into (+acc) the (nom|acc) behind he/she/it-GIVE-ed me (acc) having-been-DISAPPEAR-ed (acc) whole (acc) the (acc) day (acc) while being-PAIN-ed (acc)
Lm:1:13 Lm_1:13_1 Lm_1:13_2 Lm_1:13_3 Lm_1:13_4 Lm_1:13_5 Lm_1:13_6 Lm_1:13_7 Lm_1:13_8 Lm_1:13_9 Lm_1:13_10 Lm_1:13_11 Lm_1:13_12 Lm_1:13_13 Lm_1:13_14 Lm_1:13_15 Lm_1:13_16 Lm_1:13_17 Lm_1:13_18 Lm_1:13_19 Lm_1:13_20 Lm_1:13_21 Lm_1:13_22 Lm_1:13_23 Lm_1:13_24 Lm_1:13_25 Lm_1:13_26 Lm_1:13_27 Lm_1:13_28
Lm:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:14 Ἐγρηγορήθη ἐπὶ τὰ ἀσεβήματά μου· ἐν χερσίν μου συνεπλάκησαν, ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν τράχηλόν μου· ἠσθένησεν ἡ ἰσχύς μου, ὅτι ἔδωκεν κύριος ἐν χερσίν μου ὀδύνας, οὐ δυνήσομαι στῆναι.
Lm:1:14 NUN. He has watched over my sins, they are twined about my hands, they have come up on my neck: my strength has failed; for the Lord has laid pains on my hands, I shall not be able to stand. (Lamentations 1:14 Brenton)
Lm:1:14 Ciężkie brzemię mych grzechów ręką Jego związanych przygniata mi szyję, mocą moją chwieje: Pan wydał mnie w ręce, którym nie zdołam się wymknąć. (Lm 1:14 BT_4)
Lm:1:14 Ἐγρηγορήθη ἐπὶ τὰ ἀσεβήματά μου· ἐν χερσίν μου συνεπλάκησαν, ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν τράχηλόν μου· ἠσθένησεν ἰσχύς μου, ὅτι ἔδωκεν κύριος ἐν χερσίν μου ὀδύνας, οὐ δυνήσομαι στῆναι.
Lm:1:14 γρηγορέω (γρηγορ(ε)-, γρηγορη·σ-, γρηγορη·σ-, -, -, γρηγορη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀδύνη, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Lm:1:14 By być raźny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło Ja By chorować Siła Ja Ponieważ/tamto By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Ból ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By powodować stać
Lm:1:14 *)egrEgorE/TE e)pi\ ta\ a)sebE/mata/ mou· e)n CHersi/n mou sunepla/kEsan, a)ne/bEsan e)pi\ to\n tra/CHElo/n mou· E)sTe/nEsen E( i)sCHu/s mou, o(/ti e)/dOken ku/rios e)n CHersi/n mou o)du/nas, ou) dunE/somai stE=nai.
Lm:1:14 egrEgorETE epi ta asebEmata mu· en CHersin mu syneplakEsan, anebEsan epi ton traCHElon mu· EsTenEsen hE isCHys mu, hoti edOken kyrios en CHersin mu odynas, u dynEsomai stEnai.
Lm:1:14 VCI_API3S P RA_APN N3M_APN RP_GS P N3_DPF RP_GS VDI_API3P VZI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM RP_GS VAI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RP_GS C VAI_AAI3S N2_NSM P N3_DPF RP_GS N1_APF D VF_FMI1S VH_AAN
Lm:1:14 to be alert upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I ć to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat I to ail the strength I because/that to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I pain οὐχ before rough breathing to able to cause to stand
Lm:1:14 he/she/it-was-BE-ed-ALERT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) me (gen) in/among/by (+dat) hands (dat) me (gen) they-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throat (acc) me (gen) he/she/it-AIL-ed the (nom) strength (nom) me (gen) because/that he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hands (dat) me (gen) pains (acc) not I-will-be-ABLE-ed to-CAUSE-TO-STand
Lm:1:14 Lm_1:14_1 Lm_1:14_2 Lm_1:14_3 Lm_1:14_4 Lm_1:14_5 Lm_1:14_6 Lm_1:14_7 Lm_1:14_8 Lm_1:14_9 Lm_1:14_10 Lm_1:14_11 Lm_1:14_12 Lm_1:14_13 Lm_1:14_14 Lm_1:14_15 Lm_1:14_16 Lm_1:14_17 Lm_1:14_18 Lm_1:14_19 Lm_1:14_20 Lm_1:14_21 Lm_1:14_22 Lm_1:14_23 Lm_1:14_24 Lm_1:14_25 Lm_1:14_26 Lm_1:14_27 Lm_1:14_28
Lm:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:15 Ἐξῆρεν πάντας τοὺς ἰσχυρούς μου ὁ κύριος ἐκ μέσου μου, ἐκάλεσεν ἐπ’ ἐμὲ καιρὸν τοῦ συντρῖψαι ἐκλεκτούς μου· ληνὸν ἐπάτησεν κύριος παρθένῳ θυγατρὶ Ιουδα, ἐπὶ τούτοις ἐγὼ κλαίω.
Lm:1:15 SAMECH. The Lord has cut off all my strong men from the midst of me: he has summoned against me a time for crushing my choice men: the Lord has trodden a wine-press for the virgin daughter of Juda: for these things I weep. (Lamentations 1:15 Brenton)
Lm:1:15 Odtrącił Pan ode mnie wszystkich walecznych, zgromadzenie przeciwko mnie zwołał, by zniszczyć moją młodzież; Pan jak w tłoczni podeptał Dziewicę, Córę Judy. (Lm 1:15 BT_4)
Lm:1:15 Ἐξῆρεν πάντας τοὺς ἰσχυρούς μου κύριος ἐκ μέσου μου, ἐκάλεσεν ἐπ’ ἐμὲ καιρὸν τοῦ συντρῖψαι ἐκλεκτούς μου· ληνὸν ἐπάτησεν κύριος παρθένῳ θυγατρὶ Ιουδα, ἐπὶ τούτοις ἐγὼ κλαίω.
Lm:1:15 ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἐκ·λεκτός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ληνός, -οῦ, ἡ πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρθένος, -ου, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
Lm:1:15 By usuwać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Potężny silny, potężny, silny, Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Ja By nazywać rozmowę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Okres czasu By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Wybierany [zobacz eklektyczny] Ja Tłocznia do wina By stąpać ciężko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dziewiczy Córka Judasz/Juda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja By płakać
Lm:1:15 *)eXE=ren pa/ntas tou\s i)sCHurou/s mou o( ku/rios e)k me/sou mou, e)ka/lesen e)p’ e)me\ kairo\n tou= suntri=PSai e)klektou/s mou· lEno\n e)pa/tEsen ku/rios parTe/nO| Tugatri\ *iouda, e)pi\ tou/tois e)gO\ klai/O.
Lm:1:15 eXEren pantas tus isCHyrus mu ho kyrios ek mesu mu, ekalesen ep’ eme kairon tu syntriPSai eklektus mu· lEnon epatEsen kyrios parTenO Tygatri iuda, epi tutois egO klaiO.
Lm:1:15 VBI_AAI3S A3_APM RA_APM A1A_APM RP_GS RA_NSM N2_NSM P A1_GSM RP_GS VAI_AAI3S P RP_AS N2_ASM RA_GSN VA_AAN A1_APM RP_GS N2_ASF VAI_AAI3S N2_NSM N2_DSF N3_DSF N_GSM P RD_DPM RP_NS V1_PAI1S
Lm:1:15 to remove every all, each, every, the whole of the mighty forceful, powerful, strong, I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done I to call call upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine period of time the to break to crush completely, break (in pieces) selected [see eclectic] I winepress to stomp lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. virgin daughter Judas/Judah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to weep
Lm:1:15 he/she/it-REMOVE-ed all (acc) the (acc) mighty ([Adj] acc) me (gen) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! me (gen) he/she/it-CALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) period of time (acc) the (gen) to-BREAK, be-you(sg)-BREAK-ed!, he/she/it-happens-to-BREAK (opt) selected ([Adj] acc) me (gen) winepress (acc) he/she/it-STOMP-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) virgin (dat) daughter (dat) Judas/Judah (gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) I (nom) I-am-WEEP-ing, I-should-be-WEEP-ing
Lm:1:15 Lm_1:15_1 Lm_1:15_2 Lm_1:15_3 Lm_1:15_4 Lm_1:15_5 Lm_1:15_6 Lm_1:15_7 Lm_1:15_8 Lm_1:15_9 Lm_1:15_10 Lm_1:15_11 Lm_1:15_12 Lm_1:15_13 Lm_1:15_14 Lm_1:15_15 Lm_1:15_16 Lm_1:15_17 Lm_1:15_18 Lm_1:15_19 Lm_1:15_20 Lm_1:15_21 Lm_1:15_22 Lm_1:15_23 Lm_1:15_24 Lm_1:15_25 Lm_1:15_26 Lm_1:15_27 Lm_1:15_28
Lm:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:16 Ὁ ὀφθαλμός μου κατήγαγεν ὕδωρ, ὅτι ἐμακρύνθη ἀπ’ ἐμοῦ ὁ παρακαλῶν με, ὁ ἐπιστρέφων ψυχήν μου· ἐγένοντο οἱ υἱοί μου ἠφανισμένοι, ὅτι ἐκραταιώθη ὁ ἐχθρός.
Lm:1:16 SAMECH. The Lord has cut off all my strong men from the midst of me: he has summoned against me a time for crushing my choice men: the Lord has trodden a wine-press for the virgin daughter of Juda: for these things I weep. (Lamentations 1:15 Brenton)
Lm:1:16 Oto dlaczego płaczę, oko me łzy wylewa; Pocieszyciel daleko ode mnie, Ten, co by mi życie przywrócił; straceni są moi synowie, gdyż wróg był potężny. (Lm 1:16 BT_4)
Lm:1:16 ὀφθαλμός μου κατήγαγεν ὕδωρ, ὅτι ἐμακρύνθη ἀπ’ ἐμοῦ παρακαλῶν με, ἐπιστρέφων ψυχήν μου· ἐγένοντο οἱ υἱοί μου ἠφανισμένοι, ὅτι ἐκραταιώθη ἐχθρός.
Lm:1:16 ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ὅτι ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὅτι κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν
Lm:1:16 Oko Ja By zniżać przywracał Woda Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ja By odwracać się dookoła Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Syn Ja By znikać Ponieważ/tamto By stawać się silnym Wrogi
Lm:1:16 *(o o)fTalmo/s mou katE/gagen u(/dOr, o(/ti e)makru/nTE a)p’ e)mou= o( parakalO=n me, o( e)pistre/fOn PSuCHE/n mou· e)ge/nonto oi( ui(oi/ mou E)fanisme/noi, o(/ti e)krataiO/TE o( e)CHTro/s.
Lm:1:16 o ofTalmos mu katEgagen hydOr, hoti emakrynTE ap’ emu ho parakalOn me, ho epistrefOn PSyCHEn mu· egenonto hoi hyioi mu Efanismenoi, hoti ekrataiOTE ho eCHTros.
Lm:1:16 RA_NSM N2_NSM RP_GS VBI_AAI3S N3_NSN C VCI_API3S P RP_GS RA_NSM V2_PAPNSM RP_AS RA_NSM V1_PAPNSM N1_ASF RP_GS VBI_AMI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS VAI_AMPNPM C VCI_API3S RA_NSM A1A_NSM
Lm:1:16 the eye I to bring down brought back water because/that ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine the to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with I the to turn around life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to become become, happen the son I to disappear because/that to become strong the hostile
Lm:1:16 the (nom) eye (nom) me (gen) he/she/it-BRING DOWN-ed water (nom|acc|voc) because/that away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom) while PETITION-ing (nom) me (acc) the (nom) while TURN-ing-AROUND (nom) life (acc) me (gen) they-were-BECOME-ed the (nom) sons (nom|voc) me (gen) having-been-DISAPPEAR-ed (nom|voc) because/that he/she/it-was-BECOME STRONG-ed the (nom) hostile ([Adj] nom)
Lm:1:16 Lm_1:16_1 Lm_1:16_2 Lm_1:16_3 Lm_1:16_4 Lm_1:16_5 Lm_1:16_6 Lm_1:16_7 Lm_1:16_8 Lm_1:16_9 Lm_1:16_10 Lm_1:16_11 Lm_1:16_12 Lm_1:16_13 Lm_1:16_14 Lm_1:16_15 Lm_1:16_16 Lm_1:16_17 Lm_1:16_18 Lm_1:16_19 Lm_1:16_20 Lm_1:16_21 Lm_1:16_22 Lm_1:16_23 Lm_1:16_24 Lm_1:16_25
Lm:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:17 Διεπέτασεν Σιων χεῖρας αὐτῆς, οὐκ ἔστιν ὁ παρακαλῶν αὐτήν· ἐνετείλατο κύριος τῷ Ιακωβ, κύκλῳ αὐτοῦ οἱ θλίβοντες αὐτόν, ἐγενήθη Ιερουσαλημ εἰς ἀποκαθημένην ἀνὰ μέσον αὐτῶν.
Lm:1:17 PHE. Sion has spread out her hand, and there is none to comfort her: the Lord has commanded concerning Jacob, his oppressors are round about him: Jerusalem has become among them as a removed woman. (Lamentations 1:17 Brenton)
Lm:1:17 Wyciągnął Syjon swe ręce - nikt go nie pociesza; Pan nasłał na Jakuba sąsiadów ciemięzców. Stała się Jerozolima ohydną w ich rękach. (Lm 1:17 BT_4)
Lm:1:17 Διεπέτασεν Σιων χεῖρας αὐτῆς, οὐκ ἔστιν παρακαλῶν αὐτήν· ἐνετείλατο κύριος τῷ Ιακωβ, κύκλῳ αὐτοῦ οἱ θλίβοντες αὐτόν, ἐγενήθη Ιερουσαλημ εἰς ἀποκαθημένην ἀνὰ μέσον αὐτῶν.
Lm:1:17 δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) Σιών, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰς[1] ἀνά μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:1:17 Do ??? Syjon Ręka On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jacob W kole On/ona/to/to samo By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jerozolima [miasto z] Do (+przyspieszenie) W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni On/ona/to/to samo
Lm:1:17 *diepe/tasen *siOn CHei=ras au)tE=s, ou)k e)/stin o( parakalO=n au)tE/n· e)netei/lato ku/rios tO=| *iakOb, ku/klO| au)tou= oi( Tli/bontes au)to/n, e)genE/TE *ierousalEm ei)s a)pokaTEme/nEn a)na\ me/son au)tO=n.
Lm:1:17 diepetasen siOn CHeiras autEs, uk estin ho parakalOn autEn· eneteilato kyrios tO iakOb, kyklO autu hoi Tlibontes auton, egenETE ierusalEm eis apokaTEmenEn ana meson autOn.
Lm:1:17 VAI_AAI3S N_NS N3_APF RD_GSF D V9_PAI3S RA_NSM V2_PAPNSM RD_ASF VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM N2_DSM RD_GSM RA_NPM V1_PAPNPM RD_ASM VCI_API3S N_NSF P V5_PMPASF P A1_ASM RD_GPM
Lm:1:17 to ??? Zion hand he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be the to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jacob in a circle he/she/it/same the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same to become become, happen Jerusalem [city of] into (+acc) ć up/each/by (+acc) middle he/she/it/same
Lm:1:17 he/she/it-???-ed Zion (indecl) hands (acc) her/it/same (gen) not he/she/it-is the (nom) while PETITION-ing (nom) her/it/same (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Jacob (indecl) in a circle him/it/same (gen) the (nom) while DISTRESS-ing (nom|voc) him/it/same (acc) he/she/it-was-BECOME-ed Jerusalem (indecl) into (+acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
Lm:1:17 Lm_1:17_1 Lm_1:17_2 Lm_1:17_3 Lm_1:17_4 Lm_1:17_5 Lm_1:17_6 Lm_1:17_7 Lm_1:17_8 Lm_1:17_9 Lm_1:17_10 Lm_1:17_11 Lm_1:17_12 Lm_1:17_13 Lm_1:17_14 Lm_1:17_15 Lm_1:17_16 Lm_1:17_17 Lm_1:17_18 Lm_1:17_19 Lm_1:17_20 Lm_1:17_21 Lm_1:17_22 Lm_1:17_23 Lm_1:17_24 Lm_1:17_25
Lm:1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:18 Δίκαιός ἐστιν κύριος, ὅτι τὸ στόμα αὐτοῦ παρεπίκρανα. ἀκούσατε δή, πάντες οἱ λαοί, καὶ ἴδετε τὸ ἄλγος μου· παρθένοι μου καὶ νεανίσκοι μου ἐπορεύθησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ.
Lm:1:18 TSADE. The Lord is righteous; for I have provoked his mouth: hear, I pray you, all people, and behold my grief: my virgins and my young men are gone into captivity. (Lamentations 1:18 Brenton)
Lm:1:18 Sprawiedliwym okazał się Pan, gdyż wzgardziłam Jego słowami - słuchajcie, wszystkie narody, na ból mój popatrzcie - dziewice i moi młodzieńcy poszli w niewolę. (Lm 1:18 BT_4)
Lm:1:18 Δίκαιός ἐστιν κύριος, ὅτι τὸ στόμα αὐτοῦ παρεπίκρανα. ἀκούσατε δή, πάντες οἱ λαοί, καὶ ἴδετε τὸ ἄλγος μου· παρθένοι μου καὶ νεανίσκοι μου ἐπορεύθησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ.
Lm:1:18 δίκαιος -αία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρθένος, -ου, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ
Lm:1:18 Właśnie prawy, właśnie By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By rozgoryczać By słyszeć Naprawdę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Dziewiczy Ja I też, nawet, mianowicie Młody człowiek Ja By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy
Lm:1:18 *di/kaio/s e)stin ku/rios, o(/ti to\ sto/ma au)tou= parepi/krana. a)kou/sate dE/, pa/ntes oi( laoi/, kai\ i)/dete to\ a)/lgos mou· parTe/noi mou kai\ neani/skoi mou e)poreu/TEsan e)n ai)CHmalOsi/a|.
Lm:1:18 dikaios estin kyrios, hoti to stoma autu parepikrana. akusate dE, pantes hoi laoi, kai idete to algos mu· parTenoi mu kai neaniskoi mu eporeuTEsan en aiCHmalOsia.
Lm:1:18 A1A_NSM V9_PAI3S N2_NSM C RA_ASN N3M_ASN RD_GSM VAI_AAI1S VA_AAD2P x A3_NPM RA_NPM N2_NPM C VB_AAD2P RA_ASN N3E_ASN RP_GS N2_NPF RP_GS C N2_NPM RP_GS VCI_API3P P N1A_DSF
Lm:1:18 just righteous, just to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that the mouth/maw stoma he/she/it/same to embitter to hear indeed every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć I virgin I and also, even, namely young man I to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among captives
Lm:1:18 just ([Adj] nom) he/she/it-is lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) I-EMBITTER-ed do-HEAR-you(pl)! indeed all (nom|voc) the (nom) peoples (nom|voc) and do-SEE-you(pl)! the (nom|acc) me (gen) virgins (nom|voc) me (gen) and young men (nom|voc) me (gen) they-were-GO-ed in/among/by (+dat) captives (dat)
Lm:1:18 Lm_1:18_1 Lm_1:18_2 Lm_1:18_3 Lm_1:18_4 Lm_1:18_5 Lm_1:18_6 Lm_1:18_7 Lm_1:18_8 Lm_1:18_9 Lm_1:18_10 Lm_1:18_11 Lm_1:18_12 Lm_1:18_13 Lm_1:18_14 Lm_1:18_15 Lm_1:18_16 Lm_1:18_17 Lm_1:18_18 Lm_1:18_19 Lm_1:18_20 Lm_1:18_21 Lm_1:18_22 Lm_1:18_23 Lm_1:18_24 Lm_1:18_25 Lm_1:18_26
Lm:1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:19 Ἐκάλεσα τοὺς ἐραστάς μου, αὐτοὶ δὲ παρελογίσαντό με· οἱ ἱερεῖς μου καὶ οἱ πρεσβύτεροί μου ἐν τῇ πόλει ἐξέλιπον, ὅτι ἐζήτησαν βρῶσιν αὐτοῖς, ἵνα ἐπιστρέψωσιν ψυχὰς αὐτῶν, καὶ οὐχ εὗρον.
Lm:1:19 KOPH. I called my lovers, but they deceived me: my priests and my elders failed in the city; for they sought meat that they might restore their souls, and found it not. (Lamentations 1:19 Brenton)
Lm:1:19 Wzywałam swoich przyjaciół, a oni mnie zdradzili; moi kapłani i starsi zginęli w mieście, kiedy szukali żywności, by życie ratować. (Lm 1:19 BT_4)
Lm:1:19 Ἐκάλεσα τοὺς ἐραστάς μου, αὐτοὶ δὲ παρελογίσαντό με· οἱ ἱερεῖς μου καὶ οἱ πρεσβύτεροί μου ἐν τῇ πόλει ἐξέλιπον, ὅτι ἐζήτησαν βρῶσιν αὐτοῖς, ἵνα ἐπιστρέψωσιν ψυχὰς αὐτῶν, καὶ οὐχ εὗρον.
Lm:1:19 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό δέ παρα·λογίζομαι (παρα+λογιζ-, -, παρα+λογι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὅτι ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) βρῶσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Lm:1:19 By nazywać rozmowę Ja On/ona/to/to samo zaś By oszukiwać bezrozumny, nie opierany na przyczynie ?r dowód, oszukują, oszukują Ja Duchowny Ja I też, nawet, mianowicie Starszy Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Ponieważ/tamto By szukać Żywność (posiłek, żywność, mięso) On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By odwracać się dookoła Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować
Lm:1:19 *)eka/lesa tou\s e)rasta/s mou, au)toi\ de\ parelogi/santo/ me· oi( i(erei=s mou kai\ oi( presbu/teroi/ mou e)n tE=| po/lei e)Xe/lipon, o(/ti e)DZE/tEsan brO=sin au)toi=s, i(/na e)pistre/PSOsin PSuCHa\s au)tO=n, kai\ ou)CH eu(=ron.
Lm:1:19 ekalesa tus erastas mu, autoi de parelogisanto me· hoi hiereis mu kai hoi presbyteroi mu en tE polei eXelipon, hoti eDZEtEsan brOsin autois, hina epistrePSOsin PSyCHas autOn, kai uCH heuron.
Lm:1:19 VAI_AAI1S RA_APM N1M_APM RP_GS RD_NPM x VAI_AMI3P RP_AS RA_NPM N3V_NPM RP_GS C RA_NPM A1A_NPMC RP_GS P RA_DSF N3I_DSF VBI_AAI3P C VAI_AAI3P N3I_ASF RD_DPM C VA_AAS3P N1_APF RD_GPM C D VB_AAI3P
Lm:1:19 to call call the ć I he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to delude unreasoning, not based on reason οr evidence, deceive, delude I the priest I and also, even, namely the elder I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) because/that to seek food (meal, food, meat) he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to turn around life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find
Lm:1:19 I-CALL-ed the (acc) me (gen) they/same (nom) Yet they-were-DELUDE-ed me (acc) the (nom) priests (acc, nom|voc) me (gen) and the (nom) elder ([Adj] nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) I-FAIL-ed, they-FAIL-ed because/that they-SEEK-ed food (acc) them/same (dat) so that / in order to /because they-should-TURN-AROUND lifes (acc) them/same (gen) and not do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc)
Lm:1:19 Lm_1:19_1 Lm_1:19_2 Lm_1:19_3 Lm_1:19_4 Lm_1:19_5 Lm_1:19_6 Lm_1:19_7 Lm_1:19_8 Lm_1:19_9 Lm_1:19_10 Lm_1:19_11 Lm_1:19_12 Lm_1:19_13 Lm_1:19_14 Lm_1:19_15 Lm_1:19_16 Lm_1:19_17 Lm_1:19_18 Lm_1:19_19 Lm_1:19_20 Lm_1:19_21 Lm_1:19_22 Lm_1:19_23 Lm_1:19_24 Lm_1:19_25 Lm_1:19_26 Lm_1:19_27 Lm_1:19_28 Lm_1:19_29 Lm_1:19_30
Lm:1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:20 Ἰδέ, κύριε, ὅτι θλίβομαι· ἡ κοιλία μου ἐταράχθη, καὶ ἡ καρδία μου ἐστράφη ἐν ἐμοί, ὅτι παραπικραίνουσα παρεπίκρανα· ἔξωθεν ἠτέκνωσέν με μάχαιρα ὥσπερ θάνατος ἐν οἴκῳ.
Lm:1:20 RHECHS. Behold, O Lord; for I am afflicted: my belly is troubled, and my heart is turned within me; for I have been grievously rebellious: abroad the sword has bereaved me, even as death at home. (Lamentations 1:20 Brenton)
Lm:1:20 Spójrz, Panie, bo jestem w ucisku, drgają me trzewia, ściska się we mnie serce, bo byłam oporna. Na ulicy miecz się sroży, a w domu - śmierć. (Lm 1:20 BT_4)
Lm:1:20 Ἰδέ, κύριε, ὅτι θλίβομαι· κοιλία μου ἐταράχθη, καὶ καρδία μου ἐστράφη ἐν ἐμοί, ὅτι παραπικραίνουσα παρεπίκρανα· ἔξωθεν ἠτέκνωσέν με μάχαιρα ὥσπερ θάνατος ἐν οἴκῳ.
Lm:1:20 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὅτι παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) ἔξω·θεν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὥσ·περ θάνατος, -ου, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
Lm:1:20 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Brzuch Ja By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By odwracać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Ponieważ/tamto By rozgoryczać By rozgoryczać Od zewnątrz Ja Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Śmierć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom
Lm:1:20 *)ide/, ku/rie, o(/ti Tli/bomai· E( koili/a mou e)tara/CHTE, kai\ E( kardi/a mou e)stra/fE e)n e)moi/, o(/ti parapikrai/nousa parepi/krana· e)/XOTen E)te/knOse/n me ma/CHaira O(/sper Ta/natos e)n oi)/kO|.
Lm:1:20 ide, kyrie, hoti Tlibomai· hE koilia mu etaraCHTE, kai hE kardia mu estrafE en emoi, hoti parapikrainusa parepikrana· eXOTen EteknOsen me maCHaira hOsper Tanatos en oikO.
Lm:1:20 VB_AAD2S N2_VSM C V1_PMI1S RA_NSF N1A_NSF RP_GS VQI_API3S C RA_NSF N1A_NSF RP_GS VDI_API3S P RP_DS C V1_PAPNSF VAI_AAI1S D VBI_AAI3S RP_AS N1A_NSF D N2_NSM P N2_DSM
Lm:1:20 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief the belly I to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to turn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine because/that to embitter to embitter from the outside ć I sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house
Lm:1:20 do-SEE-you(sg)! lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that I-am-being-DISTRESS-ed the (nom) belly (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-UNSETTLE-ed and the (nom) heart (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-TURN-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) because/that while EMBITTER-ing (nom|voc) I-EMBITTER-ed from the outside me (acc) sacrificial knife (nom|voc) just as death (nom) in/among/by (+dat) house (dat)
Lm:1:20 Lm_1:20_1 Lm_1:20_2 Lm_1:20_3 Lm_1:20_4 Lm_1:20_5 Lm_1:20_6 Lm_1:20_7 Lm_1:20_8 Lm_1:20_9 Lm_1:20_10 Lm_1:20_11 Lm_1:20_12 Lm_1:20_13 Lm_1:20_14 Lm_1:20_15 Lm_1:20_16 Lm_1:20_17 Lm_1:20_18 Lm_1:20_19 Lm_1:20_20 Lm_1:20_21 Lm_1:20_22 Lm_1:20_23 Lm_1:20_24 Lm_1:20_25 Lm_1:20_26
Lm:1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:21 Ἀκούσατε δὴ ὅτι στενάζω ἐγώ, οὐκ ἔστιν ὁ παρακαλῶν με· πάντες οἱ ἐχθροί μου ἤκουσαν τὰ κακά μου καὶ ἐχάρησαν, ὅτι σὺ ἐποίησας· ἐπήγαγες ἡμέραν, ἐκάλεσας καιρόν, καὶ ἐγένοντο ὅμοιοι ἐμοί.
Lm:1:21 CHSEN. Hear, I pray you, for I groan: there is none to comfort me: all mine enemies have heard of mine afflictions, and rejoice because thou hast done it: thou hast brought on the day, thou hast called the time: they are become like to me. (Lamentations 1:21 Brenton)
Lm:1:21 Słyszano, że wzdycham, lecz nikt nie pociesza; wszyscy wrogowie na wieść o nieszczęściu cieszą się, żeś Ty to uczynił. Sprowadź dzień zapowiedziany, by los mój ich spotkał. (Lm 1:21 BT_4)
Lm:1:21 Ἀκούσατε δὴ ὅτι στενάζω ἐγώ, οὐκ ἔστιν παρακαλῶν με· πάντες οἱ ἐχθροί μου ἤκουσαν τὰ κακά μου καὶ ἐχάρησαν, ὅτι σὺ ἐποίησας· ἐπήγαγες ἡμέραν, ἐκάλεσας καιρόν, καὶ ἐγένοντο ὅμοιοι ἐμοί.
Lm:1:21 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή ὅτι στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅμοιος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Lm:1:21 By słyszeć Naprawdę Ponieważ/tamto By wzdychać/jęk Ja ??? Przed przydechem mocnym By być By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ja By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Niegodziwie by czynić źle Ja I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie Ponieważ/tamto Ty By czynić/rób Do na prowadź Dzień By nazywać rozmowę Okres czasu I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Podobny Ja; mój/mój
Lm:1:21 *)akou/sate dE\ o(/ti stena/DZO e)gO/, ou)k e)/stin o( parakalO=n me· pa/ntes oi( e)CHTroi/ mou E)/kousan ta\ kaka/ mou kai\ e)CHa/rEsan, o(/ti su\ e)poi/Esas· e)pE/gages E(me/ran, e)ka/lesas kairo/n, kai\ e)ge/nonto o(/moioi e)moi/.
Lm:1:21 akusate dE hoti stenaDZO egO, uk estin ho parakalOn me· pantes hoi eCHTroi mu Ekusan ta kaka mu kai eCHarEsan, hoti sy epoiEsas· epEgages hEmeran, ekalesas kairon, kai egenonto homoioi emoi.
Lm:1:21 VA_AAD2P x C V1_PAI1S RP_NS D V9_PAI3S RA_NSM V2_PAPNSM RP_AS A3_NPM RA_NPM A1A_NPM RP_GS VAI_AAI3P RA_APN A1_APN RP_GS C VDI_API3P C RP_NS VAI_AAI2S VBI_AAI2S N1A_ASF VAI_AAI2S N2_ASM C VBI_AMI3P A1A_NPM RP_DS
Lm:1:21 to hear indeed because/that to sigh/groan I οὐχ before rough breathing to be the to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with I every all, each, every, the whole of the hostile I to have come I have come. I have arrived.; to hear the wickedly to do evil I and also, even, namely to rejoice salute, salutation because/that you to do/make to upon-lead day to call call period of time and also, even, namely to become become, happen similar I; my/mine
Lm:1:21 do-HEAR-you(pl)! indeed because/that I-am-SIGH/GROAN-ing, I-should-be-SIGH/GROAN-ing I (nom) not he/she/it-is the (nom) while PETITION-ing (nom) me (acc) all (nom|voc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) me (gen) while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) me (gen) and they-were-REJOICE-ed because/that you(sg) (nom) you(sg)-DO/MAKE-ed you(sg)-UPON-LEAD-ed day (acc) you(sg)-CALL-ed period of time (acc) and they-were-BECOME-ed similar ([Adj] nom|voc) me (dat); my/mine (nom|voc)
Lm:1:21 Lm_1:21_1 Lm_1:21_2 Lm_1:21_3 Lm_1:21_4 Lm_1:21_5 Lm_1:21_6 Lm_1:21_7 Lm_1:21_8 Lm_1:21_9 Lm_1:21_10 Lm_1:21_11 Lm_1:21_12 Lm_1:21_13 Lm_1:21_14 Lm_1:21_15 Lm_1:21_16 Lm_1:21_17 Lm_1:21_18 Lm_1:21_19 Lm_1:21_20 Lm_1:21_21 Lm_1:21_22 Lm_1:21_23 Lm_1:21_24 Lm_1:21_25 Lm_1:21_26 Lm_1:21_27 Lm_1:21_28 Lm_1:21_29 Lm_1:21_30 Lm_1:21_31
Lm:1:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:1:22 Εἰσέλθοι πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν κατὰ πρόσωπόν σου, καὶ ἐπιφύλλισον αὐτοῖς, ὃν τρόπον ἐποίησαν ἐπιφυλλίδα περὶ πάντων τῶν ἁμαρτημάτων μου, ὅτι πολλοὶ οἱ στεναγμοί μου, καὶ ἡ καρδία μου λυπεῖται.
Lm:1:22 THAU. Let all their wickedness come before thy face; and strip them, as they have made a gleaning for all my sins: for my groans are many, and my heart is grieved. (Lamentations 1:22 Brenton)
Lm:1:22 Cała ich złość niech stanie przed Tobą, racz z nimi postąpić podobnie, jak ze mną postąpiłeś za wszystkie me grzechy; bo liczne są moje udręki, i serce me choruje. (Lm 1:22 BT_4)
Lm:1:22 Εἰσέλθοι πᾶσα κακία αὐτῶν κατὰ πρόσωπόν σου, καὶ ἐπιφύλλισον αὐτοῖς, ὃν τρόπον ἐποίησαν ἐπιφυλλίδα περὶ πάντων τῶν ἁμαρτημάτων μου, ὅτι πολλοὶ οἱ στεναγμοί μου, καὶ καρδία μου λυπεῖται.
Lm:1:22 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό στεναγμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-)
Lm:1:22 By wchodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By czynić/rób Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzech Ja Ponieważ/tamto Dużo Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. Ja I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By smucić się
Lm:1:22 *ei)se/lToi pa=sa E( kaki/a au)tO=n kata\ pro/sOpo/n sou, kai\ e)pifu/llison au)toi=s, o(\n tro/pon e)poi/Esan e)pifulli/da peri\ pa/ntOn tO=n a(martEma/tOn mou, o(/ti polloi\ oi( stenagmoi/ mou, kai\ E( kardi/a mou lupei=tai.
Lm:1:22 eiselToi pasa hE kakia autOn kata prosOpon su, kai epifyllison autois, hon tropon epoiEsan epifyllida peri pantOn tOn hamartEmatOn mu, hoti polloi hoi stenagmoi mu, kai hE kardia mu lypeitai.
Lm:1:22 VB_AAO3S A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GPM P N2N_ASN RP_GS C VA_AAD2S RD_DPM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3P N3D_APF P A3_GPN RA_GPN N3M_GPN RP_GS C A1_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS V2_PMI3S
Lm:1:22 to enter every all, each, every, the whole of the evil evil, malice he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) and also, even, namely ć he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to do/make ć about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of the sin I because/that much the groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. I and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to sorrow
Lm:1:22 he/she/it-happens-to-ENTER (opt) every (nom|voc) the (nom) evil (nom|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and them/same (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) they-DO/MAKE-ed about (+acc,+gen) all (gen) the (gen) sins (gen) me (gen) because/that many (nom) the (nom) groans (nom|voc) me (gen) and the (nom) heart (nom|voc) me (gen) he/she/it-is-being-SORROW-ed
Lm:1:22 Lm_1:22_1 Lm_1:22_2 Lm_1:22_3 Lm_1:22_4 Lm_1:22_5 Lm_1:22_6 Lm_1:22_7 Lm_1:22_8 Lm_1:22_9 Lm_1:22_10 Lm_1:22_11 Lm_1:22_12 Lm_1:22_13 Lm_1:22_14 Lm_1:22_15 Lm_1:22_16 Lm_1:22_17 Lm_1:22_18 Lm_1:22_19 Lm_1:22_20 Lm_1:22_21 Lm_1:22_22 Lm_1:22_23 Lm_1:22_24 Lm_1:22_25 Lm_1:22_26 Lm_1:22_27 Lm_1:22_28 Lm_1:22_29 Lm_1:22_30
Lm:1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x