Oz:4:1 Ἀκούσατε λόγον κυρίου, υἱοὶ Ισραηλ, διότι κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, διότι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια οὐδὲ ἔλεος οὐδὲ ἐπίγνωσις θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς·
Oz:4:1 Hear the word of the Lord, ye children of Israel: for the Lord has a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land. (Hosea 4:1 Brenton)
Oz:4:1 Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, On bowiem spór wiedzie z mieszkańcami kraju, gdyż zaginęły wierność i miłość i znajomość Boga na ziemi. (Oz 4:1 BT_4)
Oz:4:1 Ἀκούσατε λόγον κυρίου, υἱοὶ Ισραηλ, διότι κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, διότι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια οὐδὲ ἔλεος οὐδὲ ἐπίγνωσις θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς·
Oz:4:1 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ δι·ότι κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·λήθεια, -ας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ἐπί·γνωσις, -εως, ἡ θεός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Oz:4:1 By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn Izrael Z powodu tego: Tamto Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym By być PRAWDA ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Litość ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Uznawania wiedza kogoś albo coś; wyraźna wiedza Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Oz:4:1 *)akou/sate lo/gon kuri/ou, ui(oi\ *israEl, dio/ti kri/sis tO=| kuri/O| pro\s tou\s katoikou=ntas tE\n gE=n, dio/ti ou)k e)/stin a)lE/Teia ou)de\ e)/leos ou)de\ e)pi/gnOsis Teou= e)pi\ tE=s gE=s·
Oz:4:1 akusate logon kyriu, hyioi israEl, dioti krisis tO kyriO pros tus katoikuntas tEn gEn, dioti uk estin alETeia ude eleos ude epignOsis Teu epi tEs gEs·
Oz:4:1 VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM N2_VPM N_GSM C N3I_NSF RA_DSM N2_DSM P RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF N1_ASF C D V9_PAI3S N1A_NSF C N3E_NSN C N3I_NSF N2_GSM P RA_GSF N1_GSF
Oz:4:1 to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. son Israel because of this: that judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land because of this: that οὐχ before rough breathing to be truth οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) mercy οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) recognition knowledge of someone or something; specific knowledge god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Oz:4:1 do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) sons (nom|voc) Israel (indecl) because of this: that judgment (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) the (acc) earth/land (acc) because of this: that not he/she/it-is truth (nom|voc) neither/nor mercy (nom, nom|acc|voc) neither/nor recognition (nom) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Oz:4:1 Oz_4:1_1 Oz_4:1_2 Oz_4:1_3 Oz_4:1_4 Oz_4:1_5 Oz_4:1_6 Oz_4:1_7 Oz_4:1_8 Oz_4:1_9 Oz_4:1_10 Oz_4:1_11 Oz_4:1_12 Oz_4:1_13 Oz_4:1_14 Oz_4:1_15 Oz_4:1_16 Oz_4:1_17 Oz_4:1_18 Oz_4:1_19 Oz_4:1_20 Oz_4:1_21 Oz_4:1_22 Oz_4:1_23 Oz_4:1_24 Oz_4:1_25 Oz_4:1_26
Oz:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:2 ἀρὰ καὶ ψεῦδος καὶ φόνος καὶ κλοπὴ καὶ μοιχεία κέχυται ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ αἵματα ἐφ’ αἵμασιν μίσγουσιν.
Oz:4:2 Cursing, and lying, and murder, and theft, and adultery abound in the land, and they mingle blood with blood. (Hosea 4:2 Brenton)
Oz:4:2 Przeklinają, kłamią, mordują i kradną, cudzołożą, popełniają gwałty, a zbrodnia idzie za zbrodnią. (Oz 4:2 BT_4)
Oz:4:2 ἀρὰ καὶ ψεῦδος καὶ φόνος καὶ κλοπὴ καὶ μοιχεία κέχυται ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ αἵματα ἐφ’ αἵμασιν μίσγουσιν.
Oz:4:2 ἆρα[3]; ἄρα[2]; ἀρά[1], -ᾶς, ἡ καί ψεῦδο·ς, -ους, τό καί φόνος, -ου, ὁ καί κλοπή, -ῆς, ἡ καί μοιχεία, -ας, ἡ χέω [LXX] (χε-, χε(ε)·[σ]-, -, -, κεχυ-, χυ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί αἷμα[τ], -ατος, τό ἐπί αἷμα[τ], -ατος, τό  
Oz:4:2 ???; tak; klnij I też, nawet, mianowicie Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię I też, nawet, mianowicie Morderstwo I też, nawet, mianowicie Kradzież I też, nawet, mianowicie Cudzołóstwo By lać [rozpostarty, rozbryzguj się,(myj się)] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Krew Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew
Oz:4:2 a)ra\ kai\ PSeu=dos kai\ fo/nos kai\ klopE\ kai\ moiCHei/a ke/CHutai e)pi\ tE=s gE=s, kai\ ai(/mata e)f’ ai(/masin mi/sgousin.
Oz:4:2 ara kai PSeudos kai fonos kai klopE kai moiCHeia keCHytai epi tEs gEs, kai haimata ef’ haimasin misgusin.
Oz:4:2 N1A_NSF C N3E_NSN C N2_NSM C N1_NSF C N1A_NSF VM_XMI3S P RA_GSF N1_GSF C N3M_APN P N3M_DPN V1_PAI3P
Oz:4:2 ???; so; curse and also, even, namely lie falsehood, untruth, false religion and also, even, namely murder and also, even, namely theft and also, even, namely adultery to pour [spread, splash,(wash)] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely blood upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing blood ć
Oz:4:2 ???; so; curse (nom|voc) and lie (nom|acc|voc) and murder (nom) and theft (nom|voc) and adultery (nom|voc) he/she/it-has-been-POUR-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and bloods (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) bloods (dat)  
Oz:4:2 Oz_4:2_1 Oz_4:2_2 Oz_4:2_3 Oz_4:2_4 Oz_4:2_5 Oz_4:2_6 Oz_4:2_7 Oz_4:2_8 Oz_4:2_9 Oz_4:2_10 Oz_4:2_11 Oz_4:2_12 Oz_4:2_13 Oz_4:2_14 Oz_4:2_15 Oz_4:2_16 Oz_4:2_17 Oz_4:2_18
Oz:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:3 διὰ τοῦτο πενθήσει ἡ γῆ καὶ σμικρυνθήσεται σὺν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν, σὺν τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ καὶ σὺν τοῖς ἑρπετοῖς τῆς γῆς καὶ σὺν τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης ἐκλείψουσιν,
Oz:4:3 Therefore shall the land mourn, and shall be diminished with all that dwell in it, with the wild beasts of the field, and the reptiles of the earth, and with the birds of the sky, and the fish of the sea shall fail: (Hosea 4:3 Brenton)
Oz:4:3 Dlatego kraj jest okryty żałobą i więdną wszyscy jego mieszkańcy, zarówno zwierz polny, jak ptactwo powietrzne, a nawet ryby morskie marnieją. (Oz 4:3 BT_4)
Oz:4:3 διὰ τοῦτο πενθήσει γῆ καὶ σμικρυνθήσεται σὺν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν, σὺν τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ καὶ σὺν τοῖς ἑρπετοῖς τῆς γῆς καὶ σὺν τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης ἐκλείψουσιν,
Oz:4:3 διά οὗτος αὕτη τοῦτο πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί   σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σύν ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί σύν ὁ ἡ τό ἑρπετόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί σύν ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Oz:4:3 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By smucić się Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo Razem z/włączając (+dat) Zwierzę Pole I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) Gad Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ryba Morze By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Oz:4:3 dia\ tou=to penTE/sei E( gE= kai\ smikrunTE/setai su\n pa=sin toi=s katoikou=sin au)tE/n, su\n toi=s TEri/ois tou= a)grou= kai\ su\n toi=s e(rpetoi=s tE=s gE=s kai\ su\n toi=s peteinoi=s tou= ou)ranou=, kai\ oi( i)CHTu/es tE=s Tala/ssEs e)klei/PSousin,
Oz:4:3 dia tuto penTEsei hE gE kai smikrynTEsetai syn pasin tois katoikusin autEn, syn tois TEriois tu agru kai syn tois herpetois tEs gEs kai syn tois peteinois tu uranu, kai hoi iCHTyes tEs TalassEs ekleiPSusin,
Oz:4:3 P RD_ASN VF_FAI3S RA_NSF N1_NSF C VC_FPI3S P A3_DPM RA_DPM V2_PAPDPM RD_ASF P RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM C P RA_DPN N2N_DPN RA_GSF N1_GSF C P RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM C RA_NPM N3U_NPM RA_GSF N1S_GSF VF_FAI3P
Oz:4:3 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to grieve the earth/land and also, even, namely ć together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same together with/including (+dat) the beast the field and also, even, namely together with/including (+dat) the reptile the earth/land and also, even, namely together with/including (+dat) the bird the sky/heaven and also, even, namely the fish the sea to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Oz:4:3 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-will-GRIEVE, you(sg)-will-be-GRIEVE-ed (classical) the (nom) earth/land (nom|voc) and   together with/including (+dat) all (dat) the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) her/it/same (acc) together with/including (+dat) the (dat) beasts (dat) the (gen) field (gen) and together with/including (+dat) the (dat) reptiles (dat) the (gen) earth/land (gen) and together with/including (+dat) the (dat) birds (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and the (nom) fish (nom|voc) the (gen) sea (gen) they-will-FAIL, going-to-FAIL (fut ptcp) (dat)
Oz:4:3 Oz_4:3_1 Oz_4:3_2 Oz_4:3_3 Oz_4:3_4 Oz_4:3_5 Oz_4:3_6 Oz_4:3_7 Oz_4:3_8 Oz_4:3_9 Oz_4:3_10 Oz_4:3_11 Oz_4:3_12 Oz_4:3_13 Oz_4:3_14 Oz_4:3_15 Oz_4:3_16 Oz_4:3_17 Oz_4:3_18 Oz_4:3_19 Oz_4:3_20 Oz_4:3_21 Oz_4:3_22 Oz_4:3_23 Oz_4:3_24 Oz_4:3_25 Oz_4:3_26 Oz_4:3_27 Oz_4:3_28 Oz_4:3_29 Oz_4:3_30 Oz_4:3_31 Oz_4:3_32 Oz_4:3_33 Oz_4:3_34 Oz_4:3_35
Oz:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:4 ὅπως μηδεὶς μήτε δικάζηται μήτε ἐλέγχῃ μηδείς· ὁ δὲ λαός μου ὡς ἀντιλεγόμενος ἱερεύς.
Oz:4:4 that neither any one may plead, nor any one reprove another; but my people are as a priest spoken against. (Hosea 4:4 Brenton)
Oz:4:4 «Nikt nie powinien sądzić ani też nikt ganić - a jednak przeciw tobie, kapłanie, skargę podnoszę. (Oz 4:4 BT_4)
Oz:4:4 ὅπως μηδεὶς μήτε δικάζηται μήτε ἐλέγχῃ μηδείς· δὲ λαός μου ὡς ἀντιλεγόμενος ἱερεύς.
Oz:4:4 ὅπως μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν μήτε (μή τέ) δικάζω [LXX] (δικαζ-, δικα·σ-, δικα·σ-, -, -, -) μήτε (μή τέ) ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ὁ ἡ τό δέ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ἀντι·λέγω (αντι+λεγ-, -, 2nd αντ+ειπ-, -, -, -) ἱερεύς, -έως, ὁ
Oz:4:4 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie jeden I nie Do ??? I nie By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Nie jeden zaś Ludzie Ja Jak/jak By mówić przeciw Duchowny
Oz:4:4 o(/pOs mEdei\s mE/te dika/DZEtai mE/te e)le/gCHE| mEdei/s· o( de\ lao/s mou O(s a)ntilego/menos i(ereu/s.
Oz:4:4 hopOs mEdeis mEte dikaDZEtai mEte elenCHE mEdeis· ho de laos mu hOs antilegomenos hiereus.
Oz:4:4 C A3P_NSM C V1_PMS3S C V1_PAS3S A3P_NSM RA_NSM x N2_NSM RP_GS C V1_PMPNSM N3V_NSM
Oz:4:4 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not one and not to ??? and not to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty not one the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] people I as/like to speak against priest
Oz:4:4 this is how not one (nom) and not he/she/it-should-be-being-???-ed and not you(sg)-are-being-REPROVE-ed, he/she/it-should-be-REPROVE-ing, you(sg)-should-be-being-REPROVE-ed not one (nom) the (nom) Yet people (nom) me (gen) as/like while being-SPEAK-ed-AGAINST (nom) priest (nom)
Oz:4:4 Oz_4:4_1 Oz_4:4_2 Oz_4:4_3 Oz_4:4_4 Oz_4:4_5 Oz_4:4_6 Oz_4:4_7 Oz_4:4_8 Oz_4:4_9 Oz_4:4_10 Oz_4:4_11 Oz_4:4_12 Oz_4:4_13 Oz_4:4_14
Oz:4:4 x x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:5 καὶ ἀσθενήσεις ἡμέρας, καὶ ἀσθενήσει καὶ προφήτης μετὰ σοῦ· νυκτὶ ὡμοίωσα τὴν μητέρα σου.
Oz:4:5 Therefore they shall fall by day, and the prophet with thee shall fall: I have compared thy mother unto night. (Hosea 4:5 Brenton)
Oz:4:5 Ty się potykasz we dnie i w nocy, wraz z tobą potyka się prorok - do zguby prowadzisz swój naród. (Oz 4:5 BT_4)
Oz:4:5 καὶ ἀσθενήσεις ἡμέρας, καὶ ἀσθενήσει καὶ προφήτης μετὰ σοῦ· νυκτὶ ὡμοίωσα τὴν μητέρα σου.
Oz:4:5 καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί προφήτης, -ου, ὁ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν νύξ, -υκτός, ἡ ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Oz:4:5 I też, nawet, mianowicie By chorować Dzień I też, nawet, mianowicie By chorować I też, nawet, mianowicie Prorok Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Noc By porównywać Matka Ty; twój/twój(sg)
Oz:4:5 kai\ a)sTenE/seis E(me/ras, kai\ a)sTenE/sei kai\ profE/tEs meta\ sou=· nukti\ O(moi/Osa tE\n mEte/ra sou.
Oz:4:5 kai asTenEseis hEmeras, kai asTenEsei kai profEtEs meta su· nykti hOmoiOsa tEn mEtera su.
Oz:4:5 C VF_FAI2S N1A_GSF C VF_FAI3S D N1M_NSM P RP_GS N3_DSF VAI_AAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS
Oz:4:5 and also, even, namely to ail day and also, even, namely to ail and also, even, namely prophet after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) night to liken the mother you; your/yours(sg)
Oz:4:5 and you(sg)-will-AIL day (gen), days (acc) and he/she/it-will-AIL, you(sg)-will-be-AIL-ed (classical) and prophet (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) night (dat) I-LIKEN-ed the (acc) mother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Oz:4:5 Oz_4:5_1 Oz_4:5_2 Oz_4:5_3 Oz_4:5_4 Oz_4:5_5 Oz_4:5_6 Oz_4:5_7 Oz_4:5_8 Oz_4:5_9 Oz_4:5_10 Oz_4:5_11 Oz_4:5_12 Oz_4:5_13 Oz_4:5_14
Oz:4:5 x x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:6 ὡμοιώθη ὁ λαός μου ὡς οὐκ ἔχων γνῶσιν· ὅτι σὺ ἐπίγνωσιν ἀπώσω, κἀγὼ ἀπώσομαι σὲ τοῦ μὴ ἱερατεύειν μοι· καὶ ἐπελάθου νόμον θεοῦ σου, κἀγὼ ἐπιλήσομαι τέκνων σου.
Oz:4:6 My people are like as if they had no knowledge: because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt not minister as priest to me: and as thou has forgotten the law of thy God, I also will forget thy children. (Hosea 4:6 Brenton)
Oz:4:6 Naród mój ginie z powodu braku nauki: ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, Ja cię odrzucę od mego kapłaństwa. O prawie Boga twego zapomniałeś, więc Ja zapomnę też o synach twoich. (Oz 4:6 BT_4)
Oz:4:6 ὡμοιώθη λαός μου ὡς οὐκ ἔχων γνῶσιν· ὅτι σὺ ἐπίγνωσιν ἀπώσω, κἀγὼ ἀπώσομαι σὲ τοῦ μὴ ἱερατεύειν μοι· καὶ ἐπελάθου νόμον θεοῦ σου, κἀγὼ ἐπιλήσομαι τέκνων σου.
Oz:4:6 ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί·γνωσις, -εως, ἡ; ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μή ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) νόμος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Oz:4:6 By porównywać Ludzie Ja Jak/jak ??? Przed przydechem mocnym By mieć Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ty Uznawania wiedza kogoś albo coś; wyraźna wiedza; by rozpoznawać wgląd, consciousnes By odrzucać I/też ja By odrzucać Ty; twój/twój(sg) Nie pracować (jako kapłan) Ja I też, nawet, mianowicie By zaniedbywać Prawo Bóg  Ty; twój/twój(sg) I/też ja By zaniedbywać Dziecko Ty; twój/twój(sg)
Oz:4:6 O(moiO/TE o( lao/s mou O(s ou)k e)/CHOn gnO=sin· o(/ti su\ e)pi/gnOsin a)pO/sO, ka)gO\ a)pO/somai se\ tou= mE\ i(erateu/ein moi· kai\ e)pela/Tou no/mon Teou= sou, ka)gO\ e)pilE/somai te/knOn sou.
Oz:4:6 hOmoiOTE ho laos mu hOs uk eCHOn gnOsin· hoti sy epignOsin apOsO, kagO apOsomai se tu mE hierateuein moi· kai epelaTu nomon Teu su, kagO epilEsomai teknOn su.
Oz:4:6 VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RP_GS C D V1_PAPNSM N3I_ASF C RP_NS N3I_ASF VA_AMI2S C+RPNS VF_FMI1S RP_AS RA_GSN D V1_PAN RP_DS C VBI_AMI2S N2_ASM N2_GSM RP_GS C+RPNS VF_FMI1S N2N_GPN RP_GS
Oz:4:6 to liken the people I as/like οὐχ before rough breathing to have knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. because/that you recognition knowledge of someone or something; specific knowledge; to recognize insight, consciousnes to reject and/also I to reject you; your/yours(sg) the not to work of a priest priestcraft I and also, even, namely to neglect law god [see theology] you; your/yours(sg) and/also I to neglect child you; your/yours(sg)
Oz:4:6 he/she/it-was-LIKEN-ed the (nom) people (nom) me (gen) as/like not while HAVE-ing (nom) knowledge (acc); they-should-KNOW because/that you(sg) (nom) recognition (acc); they-should-RECOGNIZE I-will-REJECT, you(sg)-were-REJECT-ed, I-should-REJECT and/also I (nom) I-will-be-REJECT-ed, (fut perf) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (gen) not to-be-WORK OF A PRIEST-ing me (dat) and you(sg)-were-NEGLECT-ed law (acc) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and/also I (nom) I-will-be-NEGLECT-ed children (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Oz:4:6 Oz_4:6_1 Oz_4:6_2 Oz_4:6_3 Oz_4:6_4 Oz_4:6_5 Oz_4:6_6 Oz_4:6_7 Oz_4:6_8 Oz_4:6_9 Oz_4:6_10 Oz_4:6_11 Oz_4:6_12 Oz_4:6_13 Oz_4:6_14 Oz_4:6_15 Oz_4:6_16 Oz_4:6_17 Oz_4:6_18 Oz_4:6_19 Oz_4:6_20 Oz_4:6_21 Oz_4:6_22 Oz_4:6_23 Oz_4:6_24 Oz_4:6_25 Oz_4:6_26 Oz_4:6_27 Oz_4:6_28
Oz:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:7 κατὰ τὸ πλῆθος αὐτῶν οὕτως ἥμαρτόν μοι· τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς ἀτιμίαν θήσομαι.
Oz:4:7 According to their multitude, so they sinned against me: I will turn their glory into shame. (Hosea 4:7 Brenton)
Oz:4:7 Im liczniejsi się oni stają, tym bardziej mnożą się grzechy; na hańbę zmienili swą Chwałę. (Oz 4:7 BT_4)
Oz:4:7 κατὰ τὸ πλῆθος αὐτῶν οὕτως ἥμαρτόν μοι· τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς ἀτιμίαν θήσομαι.
Oz:4:7 κατά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀ·τιμία, -ας, ἡ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)
Oz:4:7 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By grzeszyć Ja Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Hańba By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj
Oz:4:7 kata\ to\ plE=Tos au)tO=n ou(/tOs E(/marto/n moi· tE\n do/Xan au)tO=n ei)s a)timi/an TE/somai.
Oz:4:7 kata to plETos autOn hutOs hEmarton moi· tEn doXan autOn eis atimian TEsomai.
Oz:4:7 P RA_ASN N3E_ASN RD_GPM D VBI_AAI3P RP_DS RA_ASF N1S_ASF RD_GPM P N1A_ASF VF_FMI1S
Oz:4:7 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lot (multitude ) he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to sin I the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same into (+acc) dishonor to place lay, put, set, situate, station
Oz:4:7 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) them/same (gen) thusly/like this I-SIN-ed, they-SIN-ed me (dat) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) dishonor (acc) I-will-be-PLACE-ed
Oz:4:7 Oz_4:7_1 Oz_4:7_2 Oz_4:7_3 Oz_4:7_4 Oz_4:7_5 Oz_4:7_6 Oz_4:7_7 Oz_4:7_8 Oz_4:7_9 Oz_4:7_10 Oz_4:7_11 Oz_4:7_12 Oz_4:7_13
Oz:4:7 x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:8 ἁμαρτίας λαοῦ μου φάγονται καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν λήμψονται τὰς ψυχὰς αὐτῶν.
Oz:4:8 They will devour the sins of my people, and will set their hearts on their iniquities. (Hosea 4:8 Brenton)
Oz:4:8 Z grzechu ludu mojego się żywią, zabiegają o to, by czynił nieprawość. (Oz 4:8 BT_4)
Oz:4:8 ἁμαρτίας λαοῦ μου φάγονται καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν λήμψονται τὰς ψυχὰς αὐτῶν.
Oz:4:8 ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:4:8 Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ludzie Ja By jeść I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Oz:4:8 a(marti/as laou= mou fa/gontai kai\ e)n tai=s a)diki/ais au)tO=n lE/mPSontai ta\s PSuCHa\s au)tO=n.
Oz:4:8 hamartias lau mu fagontai kai en tais adikiais autOn lEmPSontai tas PSyCHas autOn.
Oz:4:8 N1A_APF N2_GSM RP_GS VF_FMI3P C P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM VF_FMI3P RA_APF N1_APF RD_GPM
Oz:4:8 sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. people I to eat and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrongdoing he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Oz:4:8 sin (gen), sins (acc) people (gen) me (gen) they-will-be-EAT-ed and in/among/by (+dat) the (dat) wrongdoings (dat) them/same (gen) they-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) lifes (acc) them/same (gen)
Oz:4:8 Oz_4:8_1 Oz_4:8_2 Oz_4:8_3 Oz_4:8_4 Oz_4:8_5 Oz_4:8_6 Oz_4:8_7 Oz_4:8_8 Oz_4:8_9 Oz_4:8_10 Oz_4:8_11 Oz_4:8_12 Oz_4:8_13
Oz:4:8 x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:9 καὶ ἔσται καθὼς ὁ λαὸς οὕτως καὶ ὁ ἱερεύς, καὶ ἐκδικήσω ἐπ’ αὐτὸν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ τὰ διαβούλια αὐτοῦ ἀνταποδώσω αὐτῷ.
Oz:4:9 And the priest shall be as the people: and I will avenge on them their ways, and I will recompense to them their counsels. (Hosea 4:9 Brenton)
Oz:4:9 Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu: pomszczę jego złe postępowanie, zapłatę oddam za jego uczynki. (Oz 4:9 BT_4)
Oz:4:9 καὶ ἔσται καθὼς λαὸς οὕτως καὶ ἱερεύς, καὶ ἐκδικήσω ἐπ’ αὐτὸν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ τὰ διαβούλια αὐτοῦ ἀνταποδώσω αὐτῷ.
Oz:4:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθ·ώς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὕτως/οὕτω καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:4:9 I też, nawet, mianowicie By być Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Ludzie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie By pomścić/poprawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By spłacać nagrodę On/ona/to/to samo
Oz:4:9 kai\ e)/stai kaTO\s o( lao\s ou(/tOs kai\ o( i(ereu/s, kai\ e)kdikE/sO e)p’ au)to\n ta\s o(dou\s au)tou= kai\ ta\ diabou/lia au)tou= a)ntapodO/sO au)tO=|.
Oz:4:9 kai estai kaTOs ho laos hutOs kai ho hiereus, kai ekdikEsO ep’ auton tas hodus autu kai ta diabulia autu antapodOsO autO.
Oz:4:9 C V9_FMI3S D RA_NSM N2_NSM D D RA_NSM N3V_NSM C VF_FAI1S P RD_ASM RA_APF N2_APF RD_GSM C RA_APN N2N_APN RD_GSM VF_FAI1S RD_DSM
Oz:4:9 and also, even, namely to be as accordingly [according to how/in accordance with how] the people thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely the priest and also, even, namely to avenge/rectify upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the way/road he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same to pay back reward he/she/it/same
Oz:4:9 and he/she/it-will-be as accordingly the (nom) people (nom) thusly/like this and the (nom) priest (nom) and I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (acc) ways/roads (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc)   him/it/same (gen) I-will-PAY BACK--REWARD, I-should-PAY BACK--REWARD him/it/same (dat)
Oz:4:9 Oz_4:9_1 Oz_4:9_2 Oz_4:9_3 Oz_4:9_4 Oz_4:9_5 Oz_4:9_6 Oz_4:9_7 Oz_4:9_8 Oz_4:9_9 Oz_4:9_10 Oz_4:9_11 Oz_4:9_12 Oz_4:9_13 Oz_4:9_14 Oz_4:9_15 Oz_4:9_16 Oz_4:9_17 Oz_4:9_18 Oz_4:9_19 Oz_4:9_20 Oz_4:9_21 Oz_4:9_22
Oz:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:10 καὶ φάγονται καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν, ἐπόρνευσαν καὶ οὐ μὴ κατευθύνωσιν, διότι τὸν κύριον ἐγκατέλιπον τοῦ φυλάξαι.
Oz:4:10 And they shall eat, and shall not be satisfied: they have gone a-whoring, and shall by no means prosper: because they have left off to take heed to the Lord. (Hosea 4:10 Brenton)
Oz:4:10 Jeść będą, lecz się nie nasycą, będą uprawiać nierząd, lecz nie wzrosną w liczbę, bo opuścili Pana, by uprawiać (Oz 4:10 BT_4)
Oz:4:10 καὶ φάγονται καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν, ἐπόρνευσαν καὶ οὐ μὴ κατευθύνωσιν, διότι τὸν κύριον ἐγκατέλιπον τοῦ φυλάξαι.
Oz:4:10 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) πορνεύω (πορνευ-, πορνευ·σ-, πορνευ·σ-, πεπορνευ·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) δι·ότι ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Oz:4:10 I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze By cudzołożyć prostytutkę I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Z powodu tego: Tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj By zabezpieczać się
Oz:4:10 kai\ fa/gontai kai\ ou) mE\ e)mplEsTO=sin, e)po/rneusan kai\ ou) mE\ kateuTu/nOsin, dio/ti to\n ku/rion e)gkate/lipon tou= fula/Xai.
Oz:4:10 kai fagontai kai u mE emplEsTOsin, eporneusan kai u mE kateuTynOsin, dioti ton kyrion enkatelipon tu fylaXai.
Oz:4:10 C VF_FMI3P C D D VS_APS3P VAI_AAI3P C D D VA_AAS3P C RA_ASM N2_ASM VBI_AAI3P RA_GSN VA_AAN
Oz:4:10 and also, even, namely to eat and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to satisfy fill up to fornicate prostitute and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to lead keep straight, guide, direct, instruct because of this: that the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the to guard
Oz:4:10 and they-will-be-EAT-ed and not not they-should-be-SATISFY-ed they-FORNICATE-ed and not not they-should-be-LEAD-ing, they-should-LEAD because of this: that the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed the (gen) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt)
Oz:4:10 Oz_4:10_1 Oz_4:10_2 Oz_4:10_3 Oz_4:10_4 Oz_4:10_5 Oz_4:10_6 Oz_4:10_7 Oz_4:10_8 Oz_4:10_9 Oz_4:10_10 Oz_4:10_11 Oz_4:10_12 Oz_4:10_13 Oz_4:10_14 Oz_4:10_15 Oz_4:10_16 Oz_4:10_17
Oz:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:11 Πορνείαν καὶ οἶνον καὶ μέθυσμα ἐδέξατο καρδία λαοῦ μου.
Oz:4:11 The heart of my people has gladly engaged in fornication and wine and strong drink. (Hosea 4:11 Brenton)
Oz:4:11 nierząd. Wino i moszcz odbierają rozum. (Oz 4:11 BT_4)
Oz:4:11 Πορνείαν καὶ οἶνον καὶ μέθυσμα ἐδέξατο καρδία λαοῦ μου.
Oz:4:11 πορνεία, -ας, ἡ καί οἶνος, -ου, ὁ καί   δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) καρδία, -ας, ἡ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Oz:4:11 Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie By przyjmować Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ludzie Ja
Oz:4:11 *pornei/an kai\ oi)=non kai\ me/Tusma e)de/Xato kardi/a laou= mou.
Oz:4:11 porneian kai oinon kai meTysma edeXato kardia lau mu.
Oz:4:11 N1A_ASF C N2_ASM C N3M_ASN VAI_AMI3S N1A_NSF N2_GSM RP_GS
Oz:4:11 promiscuity fornication, idolatry and also, even, namely wine and also, even, namely ć to receive heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) people I
Oz:4:11 promiscuity (acc) and wine (acc) and   he/she/it-was-RECEIVE-ed heart (nom|voc) people (gen) me (gen)
Oz:4:11 Oz_4:11_1 Oz_4:11_2 Oz_4:11_3 Oz_4:11_4 Oz_4:11_5 Oz_4:11_6 Oz_4:11_7 Oz_4:11_8 Oz_4:11_9
Oz:4:11 x x x x x x x x x
Oz:4:12 ἐν συμβόλοις ἐπηρώτων, καὶ ἐν ῥάβδοις αὐτοῦ ἀπήγγελλον αὐτῷ· πνεύματι πορνείας ἐπλανήθησαν καὶ ἐξεπόρνευσαν ἀπὸ τοῦ θεοῦ αὐτῶν.
Oz:4:12 They asked counsel by means of signs, and they reported answer to them by their staves: they have gone astray in a spirit of whoredom, and gone grievously a-whoring from their God. (Hosea 4:12 Brenton)
Oz:4:12 Lud mój zasięga rady u swojego drewna, a jego laska daje mu wyrocznię; bo go duch nierządu omamił - opuścili Boga swojego, aby cudzołożyć. (Oz 4:12 BT_4)
Oz:4:12 ἐν συμβόλοις ἐπηρώτων, καὶ ἐν ῥάβδοις αὐτοῦ ἀπήγγελλον αὐτῷ· πνεύματι πορνείας ἐπλανήθησαν καὶ ἐξεπόρνευσαν ἀπὸ τοῦ θεοῦ αὐτῶν.
Oz:4:12 ἐν   ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) καί ἐν ῥάβδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό πορνεία, -ας, ἡ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) καί ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:4:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By pytać się I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź On/ona/to/to samo By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] I też, nawet, mianowicie By prostytuować się poza Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  On/ona/to/to samo
Oz:4:12 e)n sumbo/lois e)pErO/tOn, kai\ e)n r(a/bdois au)tou= a)pE/ggellon au)tO=|· pneu/mati pornei/as e)planE/TEsan kai\ e)Xepo/rneusan a)po\ tou= Teou= au)tO=n.
Oz:4:12 en symbolois epErOtOn, kai en rabdois autu apEngellon autO· pneumati porneias eplanETEsan kai eXeporneusan apo tu Teu autOn.
Oz:4:12 P N2N_DPN V3I_IAI3P C P N2_DPF RD_GSM V1I_IAI3P RD_DSM N3M_DSN N1A_GSF VCI_API3P C VAI_AAI3P P RA_GSM N2_GSM RD_GPM
Oz:4:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to question and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge he/she/it/same to report – to report or tell. he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind promiscuity fornication, idolatry to wander/cause to stray [see planet] and also, even, namely to prostitute oneself out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the god [see theology] he/she/it/same
Oz:4:12 in/among/by (+dat)   I-was-QUESTION-ing, they-were-QUESTION-ing and in/among/by (+dat) hooked staffs (dat) him/it/same (gen) I-was-DELIVER A MESSAGE-ing, they-were-DELIVER A MESSAGE-ing him/it/same (dat) spirit (dat) promiscuity (gen), promiscuities (acc) they-were-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY and they-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT away from (+gen) the (gen) god (gen) them/same (gen)
Oz:4:12 Oz_4:12_1 Oz_4:12_2 Oz_4:12_3 Oz_4:12_4 Oz_4:12_5 Oz_4:12_6 Oz_4:12_7 Oz_4:12_8 Oz_4:12_9 Oz_4:12_10 Oz_4:12_11 Oz_4:12_12 Oz_4:12_13 Oz_4:12_14 Oz_4:12_15 Oz_4:12_16 Oz_4:12_17 Oz_4:12_18
Oz:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:13 ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων ἐθυσίαζον καὶ ἐπὶ τοὺς βουνοὺς ἔθυον, ὑποκάτω δρυὸς καὶ λεύκης καὶ δένδρου συσκιάζοντος, ὅτι καλὸν σκέπη. διὰ τοῦτο ἐκπορνεύσουσιν αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ αἱ νύμφαι ὑμῶν μοιχεύσουσιν·
Oz:4:13 They have sacrificed on the tops of the mountains, and on the hills they have sacrificed under the oak and poplar, and under the shady tree, because the shade was good: therefore your daughters shall go a-whoring, and your daughters-in-law shall commit adultery. (Hosea 4:13 Brenton)
Oz:4:13 Na szczytach gór składają ofiary, spalają kadzidła na wzgórzach, pod dębem, topolą i terebintem, bo dobrze się czują w ich cieniu. Dlatego wasze córki uprawiają nierząd, synowe wasze również cudzołożą. (Oz 4:13 BT_4)
Oz:4:13 ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων ἐθυσίαζον καὶ ἐπὶ τοὺς βουνοὺς ἔθυον, ὑποκάτω δρυὸς καὶ λεύκης καὶ δένδρου συσκιάζοντος, ὅτι καλὸν σκέπη. διὰ τοῦτο ἐκπορνεύσουσιν αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ αἱ νύμφαι ὑμῶν μοιχεύσουσιν·
Oz:4:13 ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί ἐπί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὑπο·κάτω   καί λευκός -ή -όν καί δένδρον, -ου, τό   ὅτι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μοιχεύω (μοιχευ-, μοιχευ·σ-, μοιχευ·σ-, -, -, μοιχευ·θ-)
Oz:4:13 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wzgórze By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Poniżej I też, nawet, mianowicie Biały I też, nawet, mianowicie Drzewo Ponieważ/tamto W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Schronienie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prostytuować się poza Córka Ty I też, nawet, mianowicie Panny młodej/synowa Ty By dopuścić się zdrady małżeńskiej
Oz:4:13 e)pi\ ta\s korufa\s tO=n o)re/On e)Tusi/aDZon kai\ e)pi\ tou\s bounou\s e)/Tuon, u(poka/tO druo\s kai\ leu/kEs kai\ de/ndrou suskia/DZontos, o(/ti kalo\n ske/pE. dia\ tou=to e)kporneu/sousin ai( Tugate/res u(mO=n, kai\ ai( nu/mfai u(mO=n moiCHeu/sousin·
Oz:4:13 epi tas koryfas tOn oreOn eTysiaDZon kai epi tus bunus eTyon, hypokatO dryos kai leukEs kai dendru syskiaDZontos, hoti kalon skepE. dia tuto ekporneususin hai Tygateres hymOn, kai hai nymfai hymOn moiCHeususin·
Oz:4:13 P RA_APF N1_APF RA_GPN N3E_GPN V1I_IAI3P C P RA_APM N2_APM V1I_IAI3P P N3U_GSF C A1_GSF C N2N_GSN V1_PAPGSM C A1_NSN N1_NSF P RD_ASN VF_FAI3P RA_NPF N3_NPF RP_GP C RA_NPF N1_NPF RP_GP VF_FAI3P
Oz:4:13 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the mount ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hill to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] below ć and also, even, namely white and also, even, namely tree ć because/that right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). shelter because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to prostitute oneself out the daughter you and also, even, namely the bride/daughter-in-law you to commit adultery
Oz:4:13 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) mounts (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hills (acc) I-was-SACRIFICE-ing, they-were-SACRIFICE-ing below   and white ([Adj] gen) and tree (gen)   because/that right ([Adj] acc, nom|acc|voc) shelter (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) they-will-PROSTITUTE-ONESELF-OUT, going-to-PROSTITUTE (fut ptcp) (dat) the (nom) daughters (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) brides/daughters-in-law (nom|voc) you(pl) (gen) they-will-COMMIT-ADULTERY, going-to-COMMIT (fut ptcp) (dat)
Oz:4:13 Oz_4:13_1 Oz_4:13_2 Oz_4:13_3 Oz_4:13_4 Oz_4:13_5 Oz_4:13_6 Oz_4:13_7 Oz_4:13_8 Oz_4:13_9 Oz_4:13_10 Oz_4:13_11 Oz_4:13_12 Oz_4:13_13 Oz_4:13_14 Oz_4:13_15 Oz_4:13_16 Oz_4:13_17 Oz_4:13_18 Oz_4:13_19 Oz_4:13_20 Oz_4:13_21 Oz_4:13_22 Oz_4:13_23 Oz_4:13_24 Oz_4:13_25 Oz_4:13_26 Oz_4:13_27 Oz_4:13_28 Oz_4:13_29 Oz_4:13_30 Oz_4:13_31 Oz_4:13_32
Oz:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:14 καὶ οὐ μὴ ἐπισκέψωμαι ἐπὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν, ὅταν πορνεύωσιν, καὶ ἐπὶ τὰς νύμφας ὑμῶν, ὅταν μοιχεύωσιν, διότι καὶ αὐτοὶ μετὰ τῶν πορνῶν συνεφύροντο καὶ μετὰ τῶν τετελεσμένων ἔθυον, καὶ ὁ λαὸς ὁ συνίων συνεπλέκετο μετὰ πόρνης.
Oz:4:14 And I will not visit upon your daughters when they shall commit fornication, nor your daughters-in-law when they shall commit adultery: for they themselves mingled themselves with harlots, and sacrificed with polluted ones, and the people that understood not entangled itself with a harlot. (Hosea 4:14 Brenton)
Oz:4:14 Czyż nie będę karał córek waszych za nierząd ani waszych synowych za cudzołóstwo? Lecz oni sami obcują też z nierządnicami, nawet ofiary składają z nierządnicami sakralnymi, i tak lud nierozumny dąży ku swej zgubie. (Oz 4:14 BT_4)
Oz:4:14 καὶ οὐ μὴ ἐπισκέψωμαι ἐπὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν, ὅταν πορνεύωσιν, καὶ ἐπὶ τὰς νύμφας ὑμῶν, ὅταν μοιχεύωσιν, διότι καὶ αὐτοὶ μετὰ τῶν πορνῶν συνεφύροντο καὶ μετὰ τῶν τετελεσμένων ἔθυον, καὶ λαὸς συνίων συνεπλέκετο μετὰ πόρνης.
Oz:4:14 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅταν (ὅτε ἄν) πορνεύω (πορνευ-, πορνευ·σ-, πορνευ·σ-, πεπορνευ·κ-, -, -) καί ἐπί ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ; Νύμφα, -ας, ἡ; Νυμφᾶς, -ᾶ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅταν (ὅτε ἄν) μοιχεύω (μοιχευ-, μοιχευ·σ-, μοιχευ·σ-, -, -, μοιχευ·θ-) δι·ότι καί αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό πόρνος, -ου, ὁ; πόρνη, -ης, ἡ   καί μετά ὁ ἡ τό τελέω (τελ(ε)-, τελε·σ-, τελε·σ-, τετελε·κ-, τετελεσ-, τελεσ·θ-) θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)   μετά πόρνη, -ης, ἡ
Oz:4:14 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By bywać [zobacz sceptyczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka Ty Ilekroć By cudzołożyć prostytutkę I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Panny młodej/synowa; Larwa; Larwy Ty Ilekroć By dopuścić się zdrady małżeńskiej Z powodu tego: Tamto I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pomieszana osoba; prostytuuj I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By kończyć koniec By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] I też, nawet, mianowicie Ludzie By być razem; by rozumieć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Prostytuuj
Oz:4:14 kai\ ou) mE\ e)piske/PSOmai e)pi\ ta\s Tugate/ras u(mO=n, o(/tan porneu/Osin, kai\ e)pi\ ta\s nu/mfas u(mO=n, o(/tan moiCHeu/Osin, dio/ti kai\ au)toi\ meta\ tO=n pornO=n sunefu/ronto kai\ meta\ tO=n tetelesme/nOn e)/Tuon, kai\ o( lao\s o( suni/On suneple/keto meta\ po/rnEs.
Oz:4:14 kai u mE episkePSOmai epi tas Tygateras hymOn, hotan porneuOsin, kai epi tas nymfas hymOn, hotan moiCHeuOsin, dioti kai autoi meta tOn pornOn synefyronto kai meta tOn tetelesmenOn eTyon, kai ho laos ho syniOn synepleketo meta pornEs.
Oz:4:14 C D D VA_AMS1S P RA_APF N3_APF RP_GP D V1_PAS3P C P RA_APF N1_APF RP_GP D V1_PAS3P C D RD_NPM P RA_GPF N1_GPF V1I_IMI3P C P RA_GPM VM_XPPGPM V1I_IAI3P C RA_NSM N2_NSM RA_NSM V7_PAPNSM V1I_IMI3S P N1_GSF
Oz:4:14 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to visit [see skeptical] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the daughter you whenever to fornicate prostitute and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bride/daughter-in-law; Nympha; Nymphas you whenever to commit adultery because of this: that and also, even, namely he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the promiscuous person; prostitute ć and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to end finish to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] and also, even, namely the people the to be together; to understand ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing prostitute
Oz:4:14 and not not I-should-be-VISIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) daughters (acc) you(pl) (gen) whenever they-should-be-FORNICATE-ing and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) brides/daughters-in-law (acc); Nympha (gen); Nymphas (nom) you(pl) (gen) whenever they-should-be-COMMIT-ing-ADULTERY because of this: that and they/same (nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) promiscuous persons (gen); prostitutes (gen)   and after (+acc), with (+gen) the (gen) having-been-END-ed (gen) I-was-SACRIFICE-ing, they-were-SACRIFICE-ing and the (nom) people (nom) the (nom) while BE-ing-TOGETHER (nom); while UNDERSTand-ing (nom)   after (+acc), with (+gen) prostitute (gen)
Oz:4:14 Oz_4:14_1 Oz_4:14_2 Oz_4:14_3 Oz_4:14_4 Oz_4:14_5 Oz_4:14_6 Oz_4:14_7 Oz_4:14_8 Oz_4:14_9 Oz_4:14_10 Oz_4:14_11 Oz_4:14_12 Oz_4:14_13 Oz_4:14_14 Oz_4:14_15 Oz_4:14_16 Oz_4:14_17 Oz_4:14_18 Oz_4:14_19 Oz_4:14_20 Oz_4:14_21 Oz_4:14_22 Oz_4:14_23 Oz_4:14_24 Oz_4:14_25 Oz_4:14_26 Oz_4:14_27 Oz_4:14_28 Oz_4:14_29 Oz_4:14_30 Oz_4:14_31 Oz_4:14_32 Oz_4:14_33 Oz_4:14_34 Oz_4:14_35 Oz_4:14_36 Oz_4:14_37
Oz:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:15 Σὺ δέ, Ισραηλ, μὴ ἀγνόει, καὶ Ιουδα, μὴ εἰσπορεύεσθε εἰς Γαλγαλα καὶ μὴ ἀναβαίνετε εἰς τὸν οἶκον Ων καὶ μὴ ὀμνύετε ζῶντα κύριον.
Oz:4:15 But thou, O Israel, be not ignorant, and go ye not, men of Juda, to Galgala; and go not up to the house of On, and swear not by the living Lord. (Hosea 4:15 Brenton)
Oz:4:15 Jeśli ty, Izraelu, uprawiasz nierząd, niechaj przynajmniej Juda zostanie bez winy! Nie chodźcie do Gilgal, nie wstępujcie do Bet-Awen ani nie przysięgajcie słowami: "Na życie Pana!" (Oz 4:15 BT_4)
Oz:4:15 Σὺ δέ, Ισραηλ, μὴ ἀγνόει, καὶ Ιουδα, μὴ εἰσπορεύεσθε εἰς Γαλγαλα καὶ μὴ ἀναβαίνετε εἰς τὸν οἶκον Ων καὶ μὴ ὀμνύετε ζῶντα κύριον.
Oz:4:15 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ Ἰσραήλ, ὁ μή ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -) καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μή εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1]   καί μή ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ων [LXX]; ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί μή ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Oz:4:15 Ty zaś Izrael Nie Nie by wiedzieć (nieświadomy) I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Nie By wchodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Nie By podnosić Do (+przyspieszenie) Dom Dalej [miasto z]; kto/, który/, który; by być I też, nawet, mianowicie Nie By przysięgać Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Oz:4:15 *su\ de/, *israEl, mE\ a)gno/ei, kai\ *iouda, mE\ ei)sporeu/esTe ei)s *galgala kai\ mE\ a)nabai/nete ei)s to\n oi)=kon *On kai\ mE\ o)mnu/ete DZO=nta ku/rion.
Oz:4:15 sy de, israEl, mE agnoei, kai iuda, mE eisporeuesTe eis galgala kai mE anabainete eis ton oikon On kai mE omnyete DZOnta kyrion.
Oz:4:15 RP_NS x N_VSM D V2_PAD2S C N_VSM D V1_PMD2P P N_ASF C D V1_PAD2P P RA_ASM N2_ASM N_GS C D V5_PAD2P V3_PAPASM N2_ASM
Oz:4:15 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Israel not to not know (ignorant) and also, even, namely Judas/Judah not to enter into (+acc) ć and also, even, namely not to ascend into (+acc) the house On [city of]; who/whom/which; to be and also, even, namely not to swear to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Oz:4:15 you(sg) (nom) Yet Israel (indecl) not he/she/it-is-NOT KNOW-ing, you(sg)-are-being-NOT KNOW-ed (classical), be-you(sg)-NOT KNOW-ing! and Judas/Judah (gen, voc) not you(pl)-are-being-ENTER-ed, be-you(pl)-being-ENTER-ed! into (+acc)   and not you(pl)-are-ASCEND-ing, be-you(pl)-ASCEND-ing! into (+acc) the (acc) house (acc) On (indecl); who/whom/which (gen); while being (nom) and not you(pl)-are-SWEAR-ing, be-you(pl)-SWEAR-ing! while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Oz:4:15 Oz_4:15_1 Oz_4:15_2 Oz_4:15_3 Oz_4:15_4 Oz_4:15_5 Oz_4:15_6 Oz_4:15_7 Oz_4:15_8 Oz_4:15_9 Oz_4:15_10 Oz_4:15_11 Oz_4:15_12 Oz_4:15_13 Oz_4:15_14 Oz_4:15_15 Oz_4:15_16 Oz_4:15_17 Oz_4:15_18 Oz_4:15_19 Oz_4:15_20 Oz_4:15_21 Oz_4:15_22 Oz_4:15_23
Oz:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:16 ὅτι ὡς δάμαλις παροιστρῶσα παροίστρησεν Ισραηλ· νῦν νεμήσει αὐτοὺς κύριος ὡς ἀμνὸν ἐν εὐρυχώρῳ.
Oz:4:16 For Israel was maddened like a mad heifer: now the Lord will feed them as a lamb in a wide place. (Hosea 4:16 Brenton)
Oz:4:16 Izrael oporny jak krowa narowista - jakże go Pan paść może niby jagnię na rozległej niwie? (Oz 4:16 BT_4)
Oz:4:16 ὅτι ὡς δάμαλις παροιστρῶσα παροίστρησεν Ισραηλ· νῦν νεμήσει αὐτοὺς κύριος ὡς ἀμνὸν ἐν εὐρυχώρῳ.
Oz:4:16 ὅτι ὡς δάμαλις, -εως, ἡ     Ἰσραήλ, ὁ νῦν   αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ἐν εὐρύ·χωρος -ον
Oz:4:16 Ponieważ/tamto Jak/jak Jałówka Izrael Teraz On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Jagnię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny obszerny
Oz:4:16 o(/ti O(s da/malis paroistrO=sa paroi/strEsen *israEl· nu=n nemE/sei au)tou\s ku/rios O(s a)mno\n e)n eu)ruCHO/rO|.
Oz:4:16 hoti hOs damalis paroistrOsa paroistrEsen israEl· nyn nemEsei autus kyrios hOs amnon en euryCHOrO.
Oz:4:16 C C N3I_NSF V3_PAPNSF V3_IAI3S N_NSM D VF_FAI3S RD_APM N2_NSM C N2_ASM P A1B_DSM
Oz:4:16 because/that as/like heifer ć ć Israel now ć he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like lamb in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spacious capacious
Oz:4:16 because/that as/like heifer (nom)     Israel (indecl) now   them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) as/like lamb (acc) in/among/by (+dat) spacious ([Adj] dat)
Oz:4:16 Oz_4:16_1 Oz_4:16_2 Oz_4:16_3 Oz_4:16_4 Oz_4:16_5 Oz_4:16_6 Oz_4:16_7 Oz_4:16_8 Oz_4:16_9 Oz_4:16_10 Oz_4:16_11 Oz_4:16_12 Oz_4:16_13 Oz_4:16_14
Oz:4:16 x x x x x x x x x x x x x x
Oz:4:17 μέτοχος εἰδώλων Εφραιμ ἔθηκεν ἑαυτῷ σκάνδαλα.
Oz:4:17 Ephraim, joined with idols, has laid stumbling-blocks in his own way. (Hosea 4:17 Brenton)
Oz:4:17 Efraim z bożkami związał się przyjaźnią, zostaw go! (Oz 4:17 BT_4)
Oz:4:17 μέτοχος εἰδώλων Εφραιμ ἔθηκεν ἑαυτῷ σκάνδαλα.
Oz:4:17 μέτ·οχος -ον εἴδωλον, -ου, τό Ἐφραίμ, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ σκάνδαλον, -ου, τό
Oz:4:17 Uczestnik (facet, partner, towarzysz, współsprawca, członek) Idol Efraim By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Samo /nasz /twój /siebie Skandalu zapadka, młotek
Oz:4:17 me/toCHos ei)dO/lOn *efraim e)/TEken e(autO=| ska/ndala.
Oz:4:17 metoCHos eidOlOn efraim eTEken heautO skandala.
Oz:4:17 A1B_NSM N2N_GPN N_NSM VAI_AAI3S RD_DSM N2N_APN
Oz:4:17 partaker (fellow, partner, companion, accomplice, member) idol Ephraim to place lay, put, set, situate, station self /our-/your-/themselves scandal trigger, hammer
Oz:4:17 partaker ([Adj] nom) idols (gen) Ephraim (indecl) he/she/it-PLACE-ed self (dat) scandals (nom|acc|voc)
Oz:4:17 Oz_4:17_1 Oz_4:17_2 Oz_4:17_3 Oz_4:17_4 Oz_4:17_5 Oz_4:17_6
Oz:4:17 x x x x x x
Oz:4:18 ᾑρέτισεν Χαναναίους· πορνεύοντες ἐξεπόρνευσαν, ἠγάπησαν ἀτιμίαν ἐκ φρυάγματος αὐτῶν.
Oz:4:18 He has chosen the Chananites: they have grievously gone a-whoring: they have loved dishonour through her insolence. (Hosea 4:18 Brenton)
Oz:4:18 Zasiadł w gronie pijaków, a ci uprawiają nierząd i więcej cenią hańbę niż swoją Chwałę. (Oz 4:18 BT_4)
Oz:4:18 ᾑρέτισεν Χαναναίους· πορνεύοντες ἐξεπόρνευσαν, ἠγάπησαν ἀτιμίαν ἐκ φρυάγματος αὐτῶν.
Oz:4:18 αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) Χαναναῖος -α -ον πορνεύω (πορνευ-, πορνευ·σ-, πορνευ·σ-, πεπορνευ·κ-, -, -) ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἀ·τιμία, -ας, ἡ ἐκ   αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:4:18 By wybierać Kananeńczyk By cudzołożyć prostytutkę By prostytuować się poza By kochać Hańba Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Oz:4:18 E(|re/tisen *CHananai/ous· porneu/ontes e)Xepo/rneusan, E)ga/pEsan a)timi/an e)k frua/gmatos au)tO=n.
Oz:4:18 hEretisen CHananaius· porneuontes eXeporneusan, EgapEsan atimian ek fryagmatos autOn.
Oz:4:18 VAI_AAI3S N2_APM V1_PAPNPM VAI_AAI3P VAI_AAI3P N1A_ASF P N3M_GSN RD_GPM
Oz:4:18 to choose Canaanite to fornicate prostitute to prostitute oneself out to love dishonor out of (+gen) ἐξ before vowels ć he/she/it/same
Oz:4:18 he/she/it-CHOOSE-ed Canaanite ([Adj] acc) while FORNICATE-ing (nom|voc) they-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT they-LOVE-ed dishonor (acc) out of (+gen)   them/same (gen)
Oz:4:18 Oz_4:18_1 Oz_4:18_2 Oz_4:18_3 Oz_4:18_4 Oz_4:18_5 Oz_4:18_6 Oz_4:18_7 Oz_4:18_8 Oz_4:18_9
Oz:4:18 x x x x x x x x x
Oz:4:19 συστροφὴ πνεύματος σὺ εἶ ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῆς, καὶ καταισχυνθήσονται ἐκ τῶν θυσιαστηρίων αὐτῶν.
Oz:4:19 Thou art a blast of wind in her wings, and they shall be ashamed because of their altars. (Hosea 4:19 Brenton)
Oz:4:19 Porwie ich wicher na skrzydłach swoich, zawstydzeni zostaną z powodu swoich ołtarzy. (Oz 4:19 BT_4)
Oz:4:19 συστροφὴ πνεύματος σὺ εἶ ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῆς, καὶ καταισχυνθήσονται ἐκ τῶν θυσιαστηρίων αὐτῶν.
Oz:4:19 συ·στροφή, -ῆς, ἡ πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:4:19 Tłum Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ty By iść; by być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By upokarzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. On/ona/to/to samo
Oz:4:19 sustrofE\ pneu/matos su\ ei)= e)n tai=s pte/ruXin au)tE=s, kai\ kataisCHunTE/sontai e)k tO=n TusiastEri/On au)tO=n.
Oz:4:19 systrofE pneumatos sy ei en tais pteryXin autEs, kai kataisCHynTEsontai ek tOn TysiastEriOn autOn.
Oz:4:19 N1_NSF N3M_GSN RP_NS V9_PAI2S P RA_DPF N3G_DPF RD_GSF C VC_FPI3P P RA_GPN N2N_GPN RD_GPM
Oz:4:19 mob spirit breath, spiritual utterance, wind you to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wing [see ptero-dactyl, winged finger] he/she/it/same and also, even, namely to humiliate out of (+gen) ἐξ before vowels the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. he/she/it/same
Oz:4:19 mob (nom|voc) spirit (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are in/among/by (+dat) the (dat) wings (dat) her/it/same (gen) and they-will-be-HUMILIATE-ed out of (+gen) the (gen) Holy of Holies (gen) them/same (gen)
Oz:4:19 Oz_4:19_1 Oz_4:19_2 Oz_4:19_3 Oz_4:19_4 Oz_4:19_5 Oz_4:19_6 Oz_4:19_7 Oz_4:19_8 Oz_4:19_9 Oz_4:19_10 Oz_4:19_11 Oz_4:19_12 Oz_4:19_13 Oz_4:19_14
Oz:4:19 x x x x x x x x x x x x x x