Oz:3:1 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἔτι πορεύθητι καὶ ἀγάπησον γυναῖκα ἀγαπῶσαν πονηρὰ καὶ μοιχαλίν, καθὼς ἀγαπᾷ ὁ θεὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ αὐτοὶ ἀποβλέπουσιν ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους καὶ φιλοῦσιν πέμματα μετὰ σταφίδων
Oz:3:1 And the Lord said to me, Go yet, and love a woman that loves evil things, an adulteress, even as the Lord loves the children of Israel, and they have respect to strange gods, and love cakes of dried grapes. (Hosea 3:1 Brenton)
Oz:3:1 Pan rzekł do mnie: «Pokochaj jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską». Tak miłuje Pan synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają i lubią placki z rodzynkami. (Oz 3:1 BT_4)
Oz:3:1 Καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἔτι πορεύθητι καὶ ἀγάπησον γυναῖκα ἀγαπῶσαν πονηρὰ καὶ μοιχαλίν, καθὼς ἀγαπᾷ θεὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ αὐτοὶ ἀποβλέπουσιν ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους καὶ φιλοῦσιν πέμματα μετὰ σταφίδων
Oz:3:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) πονηρός -ά -όν καί μοιχαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ, voc. pl. μοιχαλίδες καθ·ώς ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·βλέπω (απο+βλεπ-, -, απο+βλεψ-, -, -, -) ἐπί θεός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον καί φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -)   μετά  
Oz:3:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Jeszcze/jeszcze By iść I też, nawet, mianowicie By kochać Kobiety/żona By kochać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie adultress Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By kochać Bóg  Syn Izrael I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By zwracać uwagę (wyglądaj z dala) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Innego/inni I też, nawet, mianowicie By całować całus, wargę, stykać się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym
Oz:3:1 *kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *)/eti poreu/TEti kai\ a)ga/pEson gunai=ka a)gapO=san ponEra\ kai\ moiCHali/n, kaTO\s a)gapa=| o( Teo\s tou\s ui(ou\s *israEl kai\ au)toi\ a)poble/pousin e)pi\ Teou\s a)llotri/ous kai\ filou=sin pe/mmata meta\ stafi/dOn
Oz:3:1 kai eipen kyrios pros me eti poreuTEti kai agapEson gynaika agapOsan ponEra kai moiCHalin, kaTOs agapa ho Teos tus hyius israEl kai autoi apoblepusin epi Teus allotrius kai filusin pemmata meta stafidOn
Oz:3:1 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS D VC_APD2S C VA_AAD2S N3K_ASF V3_PAPASF A1A_APN C N3D_ASF D V3_PAI3S RA_NSM N2_NSM RA_APM N2_APM N_GSM C RD_NPM V1_PAI3P P N2_APM A1A_APM C V2_PAI3P N3M_APN P N3D_GPF
Oz:3:1 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I yet/still to go and also, even, namely to love woman/wife to love wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely adultress as accordingly [according to how/in accordance with how] to love the god [see theology] the son Israel and also, even, namely he/she/it/same to pay attention (look away) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing god [see theology] of another/others and also, even, namely to kiss buss, lip, osculate ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć
Oz:3:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) yet/still be-you(sg)-GO-ed! and do-LOVE-you(sg)!, going-to-LOVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) woman/wife (acc) while LOVE-ing (acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and adultress (acc) as accordingly he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed the (nom) god (nom) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) and they/same (nom) they-are-PAY-ing-ATTENTION, while PAY-ing-ATTENTION (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) gods (acc) of another/others (acc) and they-are-KISS-ing, while KISS-ing (dat)   after (+acc), with (+gen)  
Oz:3:1 Oz_3:1_1 Oz_3:1_2 Oz_3:1_3 Oz_3:1_4 Oz_3:1_5 Oz_3:1_6 Oz_3:1_7 Oz_3:1_8 Oz_3:1_9 Oz_3:1_10 Oz_3:1_11 Oz_3:1_12 Oz_3:1_13 Oz_3:1_14 Oz_3:1_15 Oz_3:1_16 Oz_3:1_17 Oz_3:1_18 Oz_3:1_19 Oz_3:1_20 Oz_3:1_21 Oz_3:1_22 Oz_3:1_23 Oz_3:1_24 Oz_3:1_25 Oz_3:1_26 Oz_3:1_27 Oz_3:1_28 Oz_3:1_29 Oz_3:1_30 Oz_3:1_31 Oz_3:1_32
Oz:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:3:2 καὶ ἐμισθωσάμην ἐμαυτῷ πεντεκαίδεκα ἀργυρίου καὶ γομορ κριθῶν καὶ νεβελ οἴνου
Oz:3:2 So I hired her to myself for fifteen pieces of silver, and a homer of barley, and a flagon of wine. (Hosea 3:2 Brenton)
Oz:3:2 Nabyłem ją za piętnaście syklów srebrnych, za chomer i letek jęczmienia. (Oz 3:2 BT_4)
Oz:3:2 καὶ ἐμισθωσάμην ἐμαυτῷ πεντεκαίδεκα ἀργυρίου καὶ γομορ κριθῶν καὶ νεβελ οἴνου
Oz:3:2 καί μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ δεκα·πέντε/πεντε·καί·δεκα ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί   κριθή, -ῆς, ἡ καί   οἶνος, -ου, ὁ
Oz:3:2 I też, nawet, mianowicie By najmować Siebie Piętnaście Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Jęczmień I też, nawet, mianowicie Wino
Oz:3:2 kai\ e)misTOsa/mEn e)mautO=| pentekai/deka a)rguri/ou kai\ gomor kriTO=n kai\ nebel oi)/nou
Oz:3:2 kai emisTOsamEn emautO pentekaideka argyriu kai gomor kriTOn kai nebel oinu
Oz:3:2 C VAI_AMI1S RD_DSM M N2N_GSN C N_GS N1_GPF C N_GS N2_GSM
Oz:3:2 and also, even, namely to hire myself fifteen piece of silver and also, even, namely ć barley and also, even, namely ć wine
Oz:3:2 and I-was-HIRE-ed myself (dat) fifteen piece of silver (gen) and   barley (gen) and   wine (gen)
Oz:3:2 Oz_3:2_1 Oz_3:2_2 Oz_3:2_3 Oz_3:2_4 Oz_3:2_5 Oz_3:2_6 Oz_3:2_7 Oz_3:2_8 Oz_3:2_9 Oz_3:2_10 Oz_3:2_11
Oz:3:2 x x x x x x x x x x x
Oz:3:3 καὶ εἶπα πρὸς αὐτήν Ἡμέρας πολλὰς καθήσῃ ἐπ’ ἐμοὶ καὶ οὐ μὴ πορνεύσῃς οὐδὲ μὴ γένῃ ἀνδρὶ ἑτέρῳ, καὶ ἐγὼ ἐπὶ σοί.
Oz:3:3 And I said unto her, Thou shalt wait for me many days; and thou shalt not commit fornication, neither shalt thou be for another man; and I will be for thee. (Hosea 3:3 Brenton)
Oz:3:3 I rzekłem do niej: «Przez wiele dnia będziesz u mnie, nie będziesz uprawiała nierządu, ani należała do innego mężczyzny, a ja się również nie zbliżę do ciebie». (Oz 3:3 BT_4)
Oz:3:3 καὶ εἶπα πρὸς αὐτήν Ἡμέρας πολλὰς καθήσῃ ἐπ’ ἐμοὶ καὶ οὐ μὴ πορνεύσῃς οὐδὲ μὴ γένῃ ἀνδρὶ ἑτέρῳ, καὶ ἐγὼ ἐπὶ σοί.
Oz:3:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πορνεύω (πορνευ-, πορνευ·σ-, πορνευ·σ-, πεπορνευ·κ-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Oz:3:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Dzień Dużo By siedzieć; by umieszczać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By cudzołożyć prostytutkę ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Inny I też, nawet, mianowicie Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Oz:3:3 kai\ ei)=pa pro\s au)tE/n *(Eme/ras polla\s kaTE/sE| e)p’ e)moi\ kai\ ou) mE\ porneu/sE|s ou)de\ mE\ ge/nE| a)ndri\ e(te/rO|, kai\ e)gO\ e)pi\ soi/.
Oz:3:3 kai eipa pros autEn hEmeras pollas kaTEsE ep’ emoi kai u mE porneusEs ude mE genE andri heterO, kai egO epi soi.
Oz:3:3 C VAI_AAI1S P RD_ASF N1A_APF A1_APF VF_FMI2S P RP_DS C D D VA_AAS2S C D VB_AMS2S N3_DSM A1A_DSM C RP_NS P RP_DS
Oz:3:3 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same day much to sit; to set upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to fornicate prostitute οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". other and also, even, namely I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Oz:3:3 and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) day (gen), days (acc) many (acc) you(sg)-will-be-SIT-ed; you(sg)-will-be-SET-ed, he/she/it-should-SET, you(sg)-should-be-SET-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and not not you(sg)-should-FORNICATE neither/nor not you(sg)-should-be-BECOME-ed man, husband (dat) other (dat) and I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Oz:3:3 Oz_3:3_1 Oz_3:3_2 Oz_3:3_3 Oz_3:3_4 Oz_3:3_5 Oz_3:3_6 Oz_3:3_7 Oz_3:3_8 Oz_3:3_9 Oz_3:3_10 Oz_3:3_11 Oz_3:3_12 Oz_3:3_13 Oz_3:3_14 Oz_3:3_15 Oz_3:3_16 Oz_3:3_17 Oz_3:3_18 Oz_3:3_19 Oz_3:3_20 Oz_3:3_21 Oz_3:3_22
Oz:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:3:4 διότι ἡμέρας πολλὰς καθήσονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ οὐκ ὄντος βασιλέως οὐδὲ ὄντος ἄρχοντος οὐδὲ οὔσης θυσίας οὐδὲ ὄντος θυσιαστηρίου οὐδὲ ἱερατείας οὐδὲ δήλων.
Oz:3:4 For the children of Israel shall abide many days without a king, and without a prince, and without a sacrifice, and without an altar, and without a priesthood, and without manifestations. (Hosea 3:4 Brenton)
Oz:3:4 Wiele dni bowiem synowie Izraela będą bez króla i bez zwierzchnika, bez ofiary i bez steli, bez efodu i posążków. (Oz 3:4 BT_4)
Oz:3:4 διότι ἡμέρας πολλὰς καθήσονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ οὐκ ὄντος βασιλέως οὐδὲ ὄντος ἄρχοντος οὐδὲ οὔσης θυσίας οὐδὲ ὄντος θυσιαστηρίου οὐδὲ ἱερατείας οὐδὲ δήλων.
Oz:3:4 δι·ότι ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οὐδέ (οὐ δέ) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θυσία, -ας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θυσιαστήριον, -ου, τό οὐδέ (οὐ δέ) ἱερατεία, -ας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) δῆλος -η -ον; δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-)
Oz:3:4 Z powodu tego: Tamto Dzień Dużo By siedzieć; by umieszczać Syn Izrael ??? Przed przydechem mocnym By być Król ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By być Władca; by zaczynać się ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By być Ofiara gnębią, poświęcają ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By być Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Księże biuro {urząd} ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Oczywisty (oświadczaj, wskazuj, wyrażaj, udzielaj wyjaśnienia, bądź widocznym, (objawiaj)); by wyjawiać
Oz:3:4 dio/ti E(me/ras polla\s kaTE/sontai oi( ui(oi\ *israEl ou)k o)/ntos basile/Os ou)de\ o)/ntos a)/rCHontos ou)de\ ou)/sEs Tusi/as ou)de\ o)/ntos TusiastEri/ou ou)de\ i(eratei/as ou)de\ dE/lOn.
Oz:3:4 dioti hEmeras pollas kaTEsontai hoi hyioi israEl uk ontos basileOs ude ontos arCHontos ude usEs Tysias ude ontos TysiastEriu ude hierateias ude dElOn.
Oz:3:4 C N1A_APF A1_APF VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM D V9_PAPGSM N3V_GSM C V9_PAPGSM N3_GSM C V9_PAPGSF N1A_GSF C V9_PAPGSM N2N_GSN C N1A_GSF C A1_GPM
Oz:3:4 because of this: that day much to sit; to set the son Israel οὐχ before rough breathing to be king οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to be ruler; to begin οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to be sacrifice victimize, immolate οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to be sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) priestly office οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) evident (declare, indicate, state, explain, show, (reveal)); to disclose
Oz:3:4 because of this: that day (gen), days (acc) many (acc) they-will-be-SIT-ed; they-will-be-SET-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) not while being (gen) king (gen) neither/nor while being (gen) ruler (gen); while BEGIN-ing (gen) neither/nor while being (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) neither/nor while being (gen) sanctuary (gen) neither/nor priestly office (gen), priestly offices (acc) neither/nor evident ([Adj] gen); while DISCLOSE-ing (nom)
Oz:3:4 Oz_3:4_1 Oz_3:4_2 Oz_3:4_3 Oz_3:4_4 Oz_3:4_5 Oz_3:4_6 Oz_3:4_7 Oz_3:4_8 Oz_3:4_9 Oz_3:4_10 Oz_3:4_11 Oz_3:4_12 Oz_3:4_13 Oz_3:4_14 Oz_3:4_15 Oz_3:4_16 Oz_3:4_17 Oz_3:4_18 Oz_3:4_19 Oz_3:4_20 Oz_3:4_21 Oz_3:4_22 Oz_3:4_23
Oz:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:3:5 καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐπιζητήσουσιν κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν καὶ Δαυιδ τὸν βασιλέα αὐτῶν· καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ κυρίῳ καὶ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν.
Oz:3:5 And afterward shall the children of Israel return, and shall seek the Lord their God, and David their king; and shall be amazed at the Lord and at his goodness in the latter days. (Hosea 3:5 Brenton)
Oz:3:5 Lecz potem się nawrócą synowie Izraela i będą szukać Pana Boga swego i króla swego, Dawida; z drżeniem pospieszą do Pana, do Jego dóbr u kresu dni. (Oz 3:5 BT_4)
Oz:3:5 καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐπιζητήσουσιν κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν καὶ Δαυιδ τὸν βασιλέα αὐτῶν· καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ κυρίῳ καὶ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν.
Oz:3:5 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπί ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Oz:3:5 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odwracać się dookoła Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Poważnie by szukać poważnie szukał popierany przez ABCDFLMS V, i więcej niż siedemdziesiąt inni. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie David Król On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Dzień
Oz:3:5 kai\ meta\ tau=ta e)pistre/PSousin oi( ui(oi\ *israEl kai\ e)piDZEtE/sousin ku/rion to\n Teo\n au)tO=n kai\ *dauid to\n basile/a au)tO=n· kai\ e)kstE/sontai e)pi\ tO=| kuri/O| kai\ e)pi\ toi=s a)gaToi=s au)tou= e)p’ e)sCHa/tOn tO=n E(merO=n.
Oz:3:5 kai meta tauta epistrePSusin hoi hyioi israEl kai epiDZEtEsusin kyrion ton Teon autOn kai dauid ton basilea autOn· kai ekstEsontai epi tO kyriO kai epi tois agaTois autu ep’ esCHatOn tOn hEmerOn.
Oz:3:5 C P RD_APN VF_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VF_FAI3P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GPM C N_ASM RA_ASM N3V_ASM RD_GPM C VF_FMI3P P RA_DSM N2_DSM C P RA_DPM A1_DPM RD_GSM P A1_GPF RA_GPF N1A_GPF
Oz:3:5 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to turn around the son Israel and also, even, namely to earnestly seek earnestly sought supported by ABCDFLMS-V, and more than seventy others. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely David the king he/she/it/same and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the good inherently good, i.e. God-wrought. he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the day
Oz:3:5 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and they-will-EARNESTLY SEEK, going-to-EARNESTLY SEEK (fut ptcp) (dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) them/same (gen) and David (indecl) the (acc) king (acc) them/same (gen) and they-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) good ([Adj] dat) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) days (gen)
Oz:3:5 Oz_3:5_1 Oz_3:5_2 Oz_3:5_3 Oz_3:5_4 Oz_3:5_5 Oz_3:5_6 Oz_3:5_7 Oz_3:5_8 Oz_3:5_9 Oz_3:5_10 Oz_3:5_11 Oz_3:5_12 Oz_3:5_13 Oz_3:5_14 Oz_3:5_15 Oz_3:5_16 Oz_3:5_17 Oz_3:5_18 Oz_3:5_19 Oz_3:5_20 Oz_3:5_21 Oz_3:5_22 Oz_3:5_23 Oz_3:5_24 Oz_3:5_25 Oz_3:5_26 Oz_3:5_27 Oz_3:5_28 Oz_3:5_29 Oz_3:5_30 Oz_3:5_31 Oz_3:5_32
Oz:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x