Oz:5:1 Ἀκούσατε ταῦτα, οἱ ἱερεῖς, καὶ προσέχετε, οἶκος Ισραηλ, καὶ ὁ οἶκος τοῦ βασιλέως, ἐνωτίζεσθε, διότι πρὸς ὑμᾶς ἐστιν τὸ κρίμα, ὅτι παγὶς ἐγενήθητε τῇ σκοπιᾷ καὶ ὡς δίκτυον ἐκτεταμένον ἐπὶ τὸ Ἰταβύριον,
Oz:5:1 Hear these things, ye priests; and attend, O house of Israel; and hearken, O house of the king; for the controversy is with you, because ye have been a snare in Scopia, and as a net spread on Itabyrium, (Hosea 5:1 Brenton)
Oz:5:1 Słuchajcie tego, kapłani, zechciej to pojąć, domu Izraela, domu królewski, natęż swą uwagę - przecież na straży Prawa ty stoisz. Ale wy sidłem jesteście dla Mispa i siecią rozpiętą nad Taborem. (Oz 5:1 BT_4)
Oz:5:1 Ἀκούσατε ταῦτα, οἱ ἱερεῖς, καὶ προσέχετε, οἶκος Ισραηλ, καὶ οἶκος τοῦ βασιλέως, ἐνωτίζεσθε, διότι πρὸς ὑμᾶς ἐστιν τὸ κρίμα, ὅτι παγὶς ἐγενήθητε τῇ σκοπιᾷ καὶ ὡς δίκτυον ἐκτεταμένον ἐπὶ τὸ Ἰταβύριον,
Oz:5:1 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) δι·ότι πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ὅτι παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὡς δίκτυον, -ου, τό ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό  
Oz:5:1 By słyszeć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Duchowny I też, nawet, mianowicie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Dom Izrael I też, nawet, mianowicie Dom Król By słuchać Z powodu tego: Tamto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty By być Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ponieważ/tamto Pułapka {Trap} By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Jak/jak Czysty By rozszerzać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Oz:5:1 *)akou/sate tau=ta, oi( i(erei=s, kai\ prose/CHete, oi)=kos *israEl, kai\ o( oi)=kos tou= basile/Os, e)nOti/DZesTe, dio/ti pro\s u(ma=s e)stin to\ kri/ma, o(/ti pagi\s e)genE/TEte tE=| skopia=| kai\ O(s di/ktuon e)ktetame/non e)pi\ to\ *)itabu/rion,
Oz:5:1 akusate tauta, hoi hiereis, kai proseCHete, oikos israEl, kai ho oikos tu basileOs, enOtiDZesTe, dioti pros hymas estin to krima, hoti pagis egenETEte tE skopia kai hOs diktyon ektetamenon epi to itabyrion,
Oz:5:1 VA_AAD2P RD_APN RA_NPM N3V_NPM C V1_PAD2P N2_NSM N_GSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3V_GSM V1_PMD2P C P RP_AP V9_PAI3S RA_ASN N3M_ASN C N3D_NSF VCI_API2P RA_DSF N1A_DSF C C N2N_NSN VM_XMPNSN P RA_ASN N2N_ASN
Oz:5:1 to hear this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the priest and also, even, namely to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. house Israel and also, even, namely the house the king to listen because of this: that toward (+acc,+gen,+dat) you to be the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation because/that trap to become become, happen the ć and also, even, namely as/like net to extend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
Oz:5:1 do-HEAR-you(pl)! these (nom|acc) the (nom) priests (acc, nom|voc) and you(pl)-are-PAY HEED-ing, be-you(pl)-PAY HEED-ing! house (nom) Israel (indecl) and the (nom) house (nom) the (gen) king (gen) you(pl)-are-being-LISTEN-ed, be-you(pl)-being-LISTEN-ed!, you(pl)-were-being-LISTEN-ed because of this: that toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) he/she/it-is the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) because/that trap (nom) you(pl)-were-BECOME-ed the (dat)   and as/like net (nom|acc|voc) having-been-EXTEND-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)  
Oz:5:1 Oz_5:1_1 Oz_5:1_2 Oz_5:1_3 Oz_5:1_4 Oz_5:1_5 Oz_5:1_6 Oz_5:1_7 Oz_5:1_8 Oz_5:1_9 Oz_5:1_10 Oz_5:1_11 Oz_5:1_12 Oz_5:1_13 Oz_5:1_14 Oz_5:1_15 Oz_5:1_16 Oz_5:1_17 Oz_5:1_18 Oz_5:1_19 Oz_5:1_20 Oz_5:1_21 Oz_5:1_22 Oz_5:1_23 Oz_5:1_24 Oz_5:1_25 Oz_5:1_26 Oz_5:1_27 Oz_5:1_28 Oz_5:1_29 Oz_5:1_30 Oz_5:1_31 Oz_5:1_32
Oz:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:5:2 ὃ οἱ ἀγρεύοντες τὴν θήραν κατέπηξαν. ἐγὼ δὲ παιδευτὴς ὑμῶν·
Oz:5:2 which they that hunt the prey have fixed: but I will correct you. (Hosea 5:2 Brenton)
Oz:5:2 Zabrnęliście głęboko w zdrożności, moja kara dosięgnie was wszystkich. (Oz 5:2 BT_4)
Oz:5:2 οἱ ἀγρεύοντες τὴν θήραν κατέπηξαν. ἐγὼ δὲ παιδευτὴς ὑμῶν·
Oz:5:2 ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ἀγρεύω (αγρευ-, -, αγρευ·σ-, -, -, αγρευ·θ-) ὁ ἡ τό θήρα, -ας, ἡ κατα·πήγνυμι [LXX] (-, -, κατα+πηξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ παιδευτής, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Oz:5:2 Kto/, który/, który By chwytać Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę Do ??? Ja zaś Korektor Ty
Oz:5:2 o(\ oi( a)greu/ontes tE\n TE/ran kate/pEXan. e)gO\ de\ paideutE\s u(mO=n·
Oz:5:2 ho hoi agreuontes tEn TEran katepEXan. egO de paideutEs hymOn·
Oz:5:2 RR_ASN RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASF N1A_ASF VAI_AAI3P RP_NS x N1M_NSM RP_GP
Oz:5:2 who/whom/which the to catch the prey a brutal person as a wild animal to ??? I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] corrector you
Oz:5:2 who/whom/which (nom|acc) the (nom) while CATCH-ing (nom|voc) the (acc) prey (acc) they-???-ed I (nom) Yet corrector (nom) you(pl) (gen)
Oz:5:2 Oz_5:2_1 Oz_5:2_2 Oz_5:2_3 Oz_5:2_4 Oz_5:2_5 Oz_5:2_6 Oz_5:2_7 Oz_5:2_8 Oz_5:2_9 Oz_5:2_10
Oz:5:2 x x x x x x x x x x
Oz:5:3 ἐγὼ ἔγνων τὸν Εφραιμ, καὶ Ισραηλ οὐκ ἄπεστιν ἀπ’ ἐμοῦ, διότι νῦν ἐξεπόρνευσεν Εφραιμ, ἐμιάνθη Ισραηλ·
Oz:5:3 I know Ephraim, and Israel is not far from me: for now Ephraim has gone grievously a-whoring, Israel is defiled. (Hosea 5:3 Brenton)
Oz:5:3 Znam Ja Efraima - nie ukryje się Izrael przede Mną, bo tyś uprawiał nierząd, Efraimie, Izrael się splamił. (Oz 5:3 BT_4)
Oz:5:3 ἐγὼ ἔγνων τὸν Εφραιμ, καὶ Ισραηλ οὐκ ἄπεστιν ἀπ’ ἐμοῦ, διότι νῦν ἐξεπόρνευσεν Εφραιμ, ἐμιάνθη Ισραηλ·
Oz:5:3 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄπ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. απ+(εσ)-/απ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δι·ότι νῦν ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) Ἐφραίμ, ὁ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) Ἰσραήλ, ὁ
Oz:5:3 Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Efraim I też, nawet, mianowicie Izrael ??? Przed przydechem mocnym By być nieobecny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Z powodu tego: Tamto Teraz By prostytuować się poza Efraim By zanieczyszczać Izrael
Oz:5:3 e)gO\ e)/gnOn to\n *efraim, kai\ *israEl ou)k a)/pestin a)p’ e)mou=, dio/ti nu=n e)Xepo/rneusen *efraim, e)mia/nTE *israEl·
Oz:5:3 egO egnOn ton efraim, kai israEl uk apestin ap’ emu, dioti nyn eXeporneusen efraim, emianTE israEl·
Oz:5:3 RP_NS VZI_AAI1S RA_ASM N_ASM C N_NSM D V9_PAI3S P RP_GS C D VAI_AAI3S N_NSM VCI_API3S N_NSM
Oz:5:3 I to know i.e. recognize. the Ephraim and also, even, namely Israel οὐχ before rough breathing to be absent from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine because of this: that now to prostitute oneself out Ephraim to pollute Israel
Oz:5:3 I (nom) I-KNOW-ed the (acc) Ephraim (indecl) and Israel (indecl) not he/she/it-is-BE-ing-ABSENT away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) because of this: that now he/she/it-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT Ephraim (indecl) he/she/it-was-POLLUTE-ed Israel (indecl)
Oz:5:3 Oz_5:3_1 Oz_5:3_2 Oz_5:3_3 Oz_5:3_4 Oz_5:3_5 Oz_5:3_6 Oz_5:3_7 Oz_5:3_8 Oz_5:3_9 Oz_5:3_10 Oz_5:3_11 Oz_5:3_12 Oz_5:3_13 Oz_5:3_14 Oz_5:3_15 Oz_5:3_16
Oz:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:5:4 οὐκ ἔδωκαν τὰ διαβούλια αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς τὸν θεὸν αὐτῶν, ὅτι πνεῦμα πορνείας ἐν αὐτοῖς ἐστιν, τὸν δὲ κύριον οὐκ ἐπέγνωσαν.
Oz:5:4 They have not framed their counsels to return to their God, for the spirit of fornication is in them, and they have not known the Lord. (Hosea 5:4 Brenton)
Oz:5:4 Czyny ich bowiem im nie dozwalają powrócić do Boga swojego; bo duch nierządu mieszka w ich wnętrzu, a nie znają Pana. (Oz 5:4 BT_4)
Oz:5:4 οὐκ ἔδωκαν τὰ διαβούλια αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς τὸν θεὸν αὐτῶν, ὅτι πνεῦμα πορνείας ἐν αὐτοῖς ἐστιν, τὸν δὲ κύριον οὐκ ἐπέγνωσαν.
Oz:5:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πνεῦμα[τ], -ατος, τό πορνεία, -ας, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-)
Oz:5:4 ??? Przed przydechem mocnym By dawać On/ona/to/to samo By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By być zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes
Oz:5:4 ou)k e)/dOkan ta\ diabou/lia au)tO=n tou= e)pistre/PSai pro\s to\n Teo\n au)tO=n, o(/ti pneu=ma pornei/as e)n au)toi=s e)stin, to\n de\ ku/rion ou)k e)pe/gnOsan.
Oz:5:4 uk edOkan ta diabulia autOn tu epistrePSai pros ton Teon autOn, hoti pneuma porneias en autois estin, ton de kyrion uk epegnOsan.
Oz:5:4 D VAI_AAI3P RA_NPN N2N_NPN RD_GPM RA_GSN VA_AAN P RA_ASM N2_ASM RD_GPM C N3M_NSN N1A_GSF P RD_DPM V9_PAI3S RA_ASM x N2_ASM D VZI_AAI3P
Oz:5:4 οὐχ before rough breathing to give the ć he/she/it/same the to turn around toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] he/she/it/same because/that spirit breath, spiritual utterance, wind promiscuity fornication, idolatry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to be the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes
Oz:5:4 not they-GIVE-ed the (nom|acc)   them/same (gen) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) them/same (gen) because/that spirit (nom|acc|voc) promiscuity (gen), promiscuities (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) he/she/it-is the (acc) Yet lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) not they-RECOGNIZE-ed
Oz:5:4 Oz_5:4_1 Oz_5:4_2 Oz_5:4_3 Oz_5:4_4 Oz_5:4_5 Oz_5:4_6 Oz_5:4_7 Oz_5:4_8 Oz_5:4_9 Oz_5:4_10 Oz_5:4_11 Oz_5:4_12 Oz_5:4_13 Oz_5:4_14 Oz_5:4_15 Oz_5:4_16 Oz_5:4_17 Oz_5:4_18 Oz_5:4_19 Oz_5:4_20 Oz_5:4_21 Oz_5:4_22
Oz:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:5:5 καὶ ταπεινωθήσεται ἡ ὕβρις τοῦ Ισραηλ εἰς πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ Ισραηλ καὶ Εφραιμ ἀσθενήσουσιν ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ ἀσθενήσει καὶ Ιουδας μετ’ αὐτῶν.
Oz:5:5 And the pride of Israel shall be brought low before his face; and Israel and Ephraim shall fall in their iniquities; and Judas also shall fall with them. (Hosea 5:5 Brenton)
Oz:5:5 Pycha Izraela świadczy przeciw niemu, nieprawość do upadku wiedzie Efraima, z nim razem upada też Juda. (Oz 5:5 BT_4)
Oz:5:5 καὶ ταπεινωθήσεται ὕβρις τοῦ Ισραηλ εἰς πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ Ισραηλ καὶ Εφραιμ ἀσθενήσουσιν ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ ἀσθενήσει καὶ Ιουδας μετ’ αὐτῶν.
Oz:5:5 καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί Ἰσραήλ, ὁ καί Ἐφραίμ, ὁ ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:5:5 I też, nawet, mianowicie Do niżej Pycha Izrael Do (+przyspieszenie) Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Izrael I też, nawet, mianowicie Efraim By chorować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chorować I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Oz:5:5 kai\ tapeinOTE/setai E( u(/bris tou= *israEl ei)s pro/sOpon au)tou=, kai\ *israEl kai\ *efraim a)sTenE/sousin e)n tai=s a)diki/ais au)tO=n, kai\ a)sTenE/sei kai\ *ioudas met’ au)tO=n.
Oz:5:5 kai tapeinOTEsetai hE hybris tu israEl eis prosOpon autu, kai israEl kai efraim asTenEsusin en tais adikiais autOn, kai asTenEsei kai iudas met’ autOn.
Oz:5:5 C VC_FPI3S RA_NSF N3I_NSF RA_GSM N_GSM P N2N_ASN RD_GSM C N_NSM C N_NSM VF_FAI3P P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM C VF_FAI3S D N1T_NSM P RD_GPM
Oz:5:5 and also, even, namely to lower the hubris the Israel into (+acc) face he/she/it/same and also, even, namely Israel and also, even, namely Ephraim to ail in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrongdoing he/she/it/same and also, even, namely to ail and also, even, namely Judas/Judah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Oz:5:5 and he/she/it-will-be-LOWER-ed the (nom) hubris (nom) the (gen) Israel (indecl) into (+acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and Israel (indecl) and Ephraim (indecl) they-will-AIL, going-to-AIL (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) wrongdoings (dat) them/same (gen) and he/she/it-will-AIL, you(sg)-will-be-AIL-ed (classical) and Judas/Judah (nom) after (+acc), with (+gen) them/same (gen)
Oz:5:5 Oz_5:5_1 Oz_5:5_2 Oz_5:5_3 Oz_5:5_4 Oz_5:5_5 Oz_5:5_6 Oz_5:5_7 Oz_5:5_8 Oz_5:5_9 Oz_5:5_10 Oz_5:5_11 Oz_5:5_12 Oz_5:5_13 Oz_5:5_14 Oz_5:5_15 Oz_5:5_16 Oz_5:5_17 Oz_5:5_18 Oz_5:5_19 Oz_5:5_20 Oz_5:5_21 Oz_5:5_22 Oz_5:5_23 Oz_5:5_24
Oz:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:5:6 μετὰ προβάτων καὶ μόσχων πορεύσονται τοῦ ἐκζητῆσαι τὸν κύριον καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν αὐτόν, ὅτι ἐξέκλινεν ἀπ’ αὐτῶν,
Oz:5:6 They shall go with sheep and calves diligently to seek the Lord; but they shall not find him, for he has withdrawn himself from them. (Hosea 5:6 Brenton)
Oz:5:6 Ze stadem owiec i wołów przychodzą, by szukać Pana, lecz Go nie znajdują, bo On się od nich odsunął. (Oz 5:6 BT_4)
Oz:5:6 μετὰ προβάτων καὶ μόσχων πορεύσονται τοῦ ἐκζητῆσαι τὸν κύριον καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν αὐτόν, ὅτι ἐξέκλινεν ἀπ’ αὐτῶν,
Oz:5:6 μετά πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί μόσχος, -ου, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:5:6 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół By iść By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By znajdować On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Oz:5:6 meta\ proba/tOn kai\ mo/sCHOn poreu/sontai tou= e)kDZEtE=sai to\n ku/rion kai\ ou) mE\ eu(/rOsin au)to/n, o(/ti e)Xe/klinen a)p’ au)tO=n,
Oz:5:6 meta probatOn kai mosCHOn poreusontai tu ekDZEtEsai ton kyrion kai u mE heurOsin auton, hoti eXeklinen ap’ autOn,
Oz:5:6 P N2N_GPN C N2_GPM VF_FMI3P RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM C D D VB_AAS3P RD_ASM C V1I_IAI3S P RD_GPM
Oz:5:6 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sheep (sheepfold) and also, even, namely calf/ox to go the to seek out the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to find he/she/it/same because/that to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Oz:5:6 after (+acc), with (+gen) sheep (gen) and calves/oxen (gen) they-will-be-GO-ed the (gen) to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not not they-should-FIND him/it/same (acc) because/that he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed away from (+gen) them/same (gen)
Oz:5:6 Oz_5:6_1 Oz_5:6_2 Oz_5:6_3 Oz_5:6_4 Oz_5:6_5 Oz_5:6_6 Oz_5:6_7 Oz_5:6_8 Oz_5:6_9 Oz_5:6_10 Oz_5:6_11 Oz_5:6_12 Oz_5:6_13 Oz_5:6_14 Oz_5:6_15 Oz_5:6_16 Oz_5:6_17 Oz_5:6_18
Oz:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:5:7 ὅτι τὸν κύριον ἐγκατέλιπον, ὅτι τέκνα ἀλλότρια ἐγεννήθησαν αὐτοῖς· νῦν καταφάγεται αὐτοὺς ἡ ἐρυσίβη καὶ τοὺς κλήρους αὐτῶν.
Oz:5:7 For they have forsaken the Lord; for strange children have been born to them: now shall the cankerworm devour them and their heritages. (Hosea 5:7 Brenton)
Oz:5:7 Byli niewierni dla Pana, zrodzili synów nieprawych - teraz On niszczy i pustoszy ich pole. (Oz 5:7 BT_4)
Oz:5:7 ὅτι τὸν κύριον ἐγκατέλιπον, ὅτι τέκνα ἀλλότρια ἐγεννήθησαν αὐτοῖς· νῦν καταφάγεται αὐτοὺς ἐρυσίβη καὶ τοὺς κλήρους αὐτῶν.
Oz:5:7 ὅτι ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὅτι τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἀλλότριος -ία -ον γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό νῦν κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:5:7 Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ponieważ/tamto Dziecko Innego/inni By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z On/ona/to/to samo Teraz By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Los On/ona/to/to samo
Oz:5:7 o(/ti to\n ku/rion e)gkate/lipon, o(/ti te/kna a)llo/tria e)gennE/TEsan au)toi=s· nu=n katafa/getai au)tou\s E( e)rusi/bE kai\ tou\s klE/rous au)tO=n.
Oz:5:7 hoti ton kyrion enkatelipon, hoti tekna allotria egennETEsan autois· nyn katafagetai autus hE erysibE kai tus klErus autOn.
Oz:5:7 C RA_ASM N2_ASM VBI_AAI3P C N2N_NPN A1A_NPN VCI_API3P RD_DPM D VF_FMI3S RD_APM RA_NSF N1_NSF C RA_APM N2_APM RD_GPM
Oz:5:7 because/that the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare because/that child of another/others to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same now to devour be eaten away, eat away he/she/it/same the ć and also, even, namely the lot he/she/it/same
Oz:5:7 because/that the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed because/that children (nom|acc|voc) of another/others (nom|acc|voc), of another/others (nom|voc) they-were-FATHER-ed them/same (dat) now he/she/it-will-be-DEVOUR-ed them/same (acc) the (nom)   and the (acc) lots (acc) them/same (gen)
Oz:5:7 Oz_5:7_1 Oz_5:7_2 Oz_5:7_3 Oz_5:7_4 Oz_5:7_5 Oz_5:7_6 Oz_5:7_7 Oz_5:7_8 Oz_5:7_9 Oz_5:7_10 Oz_5:7_11 Oz_5:7_12 Oz_5:7_13 Oz_5:7_14 Oz_5:7_15 Oz_5:7_16 Oz_5:7_17 Oz_5:7_18
Oz:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:5:8 Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐπὶ τοὺς βουνούς, ἠχήσατε ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν, κηρύξατε ἐν τῷ οἴκῳ Ων· ἐξέστη Βενιαμιν,
Oz:5:8 Blow ye the trumpet on the hills, sound aloud on the heights: proclaim in the house of On, Benjamin is amazed. (Hosea 5:8 Brenton)
Oz:5:8 Dmijcie w róg w Gibea, a w Rama dmijcie w trąbę, uderzcie na alarm w Bet-Awen - wypłoszcie Beniamina! (Oz 5:8 BT_4)
Oz:5:8 Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐπὶ τοὺς βουνούς, ἠχήσατε ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν, κηρύξατε ἐν τῷ οἴκῳ Ων· ἐξέστη Βενιαμιν,
Oz:5:8 σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ων [LXX]; ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Oz:5:8 By grać na trąbce Trąbka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wzgórze By rozbrzmiewać [zobacz echo] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podniesiony By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Dalej [miasto z]; kto/, który/, który; by być By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Beniamin
Oz:5:8 *salpi/sate sa/lpiggi e)pi\ tou\s bounou/s, E)CHE/sate e)pi\ tO=n u(PSElO=n, kEru/Xate e)n tO=| oi)/kO| *On· e)Xe/stE *beniamin,
Oz:5:8 salpisate salpingi epi tus bunus, ECHEsate epi tOn hyPSElOn, kEryXate en tO oikO On· eXestE beniamin,
Oz:5:8 VA_AAD2P N3G_DSF P RA_APM N2_APM VA_AAD2P P RA_GPM A1_GPM VA_AAD2P P RA_DSM N2_DSM N_GS VHI_AAI3S N_NSM
Oz:5:8 to trumpet trumpet upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hill to resound [see echo] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the elevated to proclaim announce, preach in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house On [city of]; who/whom/which; to be to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG Benjamin
Oz:5:8 do-TRUMPET-you(pl)! trumpet (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hills (acc) you(pl)-RESOUND-ed, do-RESOUND-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) elevated ([Adj] gen) do-PROCLAIM-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) On (indecl); who/whom/which (gen); while being (nom) he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed Benjamin (indecl)
Oz:5:8 Oz_5:8_1 Oz_5:8_2 Oz_5:8_3 Oz_5:8_4 Oz_5:8_5 Oz_5:8_6 Oz_5:8_7 Oz_5:8_8 Oz_5:8_9 Oz_5:8_10 Oz_5:8_11 Oz_5:8_12 Oz_5:8_13 Oz_5:8_14 Oz_5:8_15 Oz_5:8_16
Oz:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:5:9 Εφραιμ εἰς ἀφανισμὸν ἐγένετο ἐν ἡμέραις ἐλέγχου· ἐν ταῖς φυλαῖς τοῦ Ισραηλ ἔδειξα πιστά.
Oz:5:9 Ephraim has come to nought in the days of reproof: in the tribes of Israel I have shown faithful dealings. (Hosea 5:9 Brenton)
Oz:5:9 Efraim stanie się pustynią w dniu karania. Przeciw pokoleniom Izraela podaję zapowiedź pewną. (Oz 5:9 BT_4)
Oz:5:9 Εφραιμ εἰς ἀφανισμὸν ἐγένετο ἐν ἡμέραις ἐλέγχου· ἐν ταῖς φυλαῖς τοῦ Ισραηλ ἔδειξα πιστά.
Oz:5:9 Ἐφραίμ, ὁ εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) πιστός -ή -όν
Oz:5:9 Efraim Do (+przyspieszenie) Zniszczenie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szczep Izrael By być widocznym Wierny trusthworthy
Oz:5:9 *efraim ei)s a)fanismo\n e)ge/neto e)n E(me/rais e)le/gCHou· e)n tai=s fulai=s tou= *israEl e)/deiXa pista/.
Oz:5:9 efraim eis afanismon egeneto en hEmerais elenCHu· en tais fylais tu israEl edeiXa pista.
Oz:5:9 N_NSM P N2_ASM VBI_AMI3S P N1A_DPF N2_GSM P RA_DPF N1_DPF RA_GSM N_GSM VAI_AAI1S A1_APN
Oz:5:9 Ephraim into (+acc) destruction to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tribe the Israel to show faithful trusthworthy
Oz:5:9 Ephraim (indecl) into (+acc) destruction (acc) he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) days (dat) conviction (gen); be-you(sg)-being-REPROVE-ed! in/among/by (+dat) the (dat) tribes (dat) the (gen) Israel (indecl) I-SHOW-ed faithful ([Adj] nom|acc|voc)
Oz:5:9 Oz_5:9_1 Oz_5:9_2 Oz_5:9_3 Oz_5:9_4 Oz_5:9_5 Oz_5:9_6 Oz_5:9_7 Oz_5:9_8 Oz_5:9_9 Oz_5:9_10 Oz_5:9_11 Oz_5:9_12 Oz_5:9_13 Oz_5:9_14
Oz:5:9 x x x x x x x x x x x x x x
Oz:5:10 ἐγένοντο οἱ ἄρχοντες Ιουδα ὡς μετατιθέντες ὅρια, ἐπ’ αὐτοὺς ἐκχεῶ ὡς ὕδωρ τὸ ὅρμημά μου.
Oz:5:10 The princes of Juda became as they that removed the bounds: I will pour out upon them my fury as water. (Hosea 5:10 Brenton)
Oz:5:10 Książęta Judy podobni są do tych, co przesuwają miedzę; wyleję na nich falę mego gniewu. (Oz 5:10 BT_4)
Oz:5:10 ἐγένοντο οἱ ἄρχοντες Ιουδα ὡς μετατιθέντες ὅρια, ἐπ’ αὐτοὺς ἐκχεῶ ὡς ὕδωρ τὸ ὅρμημά μου.
Oz:5:10 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὡς μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) ὅριον, -ου, τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ὅρμημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Oz:5:10 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Władca; by zaczynać się Judasz/Juda Jak/jak By ruszać się nie na miejscu Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By wylewać się Jak/jak Woda Gwałtowny pęd Ja
Oz:5:10 e)ge/nonto oi( a)/rCHontes *iouda O(s metatiTe/ntes o(/ria, e)p’ au)tou\s e)kCHeO= O(s u(/dOr to\ o(/rmEma/ mou.
Oz:5:10 egenonto hoi arCHontes iuda hOs metatiTentes horia, ep’ autus ekCHeO hOs hydOr to hormEma mu.
Oz:5:10 VBI_AMI3P RA_NPM N3_NPM N_GSM C V7_PAPNPM N2N_APN P RD_APM VF2_FAI1S C N3_ASN RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Oz:5:10 to become become, happen the ruler; to begin Judas/Judah as/like to move out of place boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to pour out as/like water the violent rush I
Oz:5:10 they-were-BECOME-ed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) as/like while MOVE-ing-OUT-OF-PLACE (nom|voc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) I-am-POUR-ing-OUT, I-should-be-POUR-ing-OUT, I-will-POUR-OUT, I-should-POUR-OUT as/like water (nom|acc|voc) the (nom|acc) violent rush (nom|acc|voc) me (gen)
Oz:5:10 Oz_5:10_1 Oz_5:10_2 Oz_5:10_3 Oz_5:10_4 Oz_5:10_5 Oz_5:10_6 Oz_5:10_7 Oz_5:10_8 Oz_5:10_9 Oz_5:10_10 Oz_5:10_11 Oz_5:10_12 Oz_5:10_13 Oz_5:10_14 Oz_5:10_15
Oz:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:5:11 κατεδυνάστευσεν Εφραιμ τὸν ἀντίδικον αὐτοῦ, κατεπάτησεν κρίμα, ὅτι ἤρξατο πορεύεσθαι ὀπίσω τῶν ματαίων.
Oz:5:11 Ephraim altogether prevailed against his adversary, he trod judgment under foot, for he began to go after vanities. (Hosea 5:11 Brenton)
Oz:5:11 Efraim jest ciemięzcą - łamie Prawo, z upodobaniem biegnie za nicością. (Oz 5:11 BT_4)
Oz:5:11 κατεδυνάστευσεν Εφραιμ τὸν ἀντίδικον αὐτοῦ, κατεπάτησεν κρίμα, ὅτι ἤρξατο πορεύεσθαι ὀπίσω τῶν ματαίων.
Oz:5:11 κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) Ἐφραίμ, ὁ ὁ ἡ τό ἀντί·δικος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό ὅτι ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό μάταιος -αία -ον; ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-)
Oz:5:11 By eksploatować Efraim Przeciwnika prześladowca, przeciwnik, przeciwny On/ona/to/to samo By deptać/stąpanie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ponieważ/tamto By zaczynać się By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy; do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj
Oz:5:11 kateduna/steusen *efraim to\n a)nti/dikon au)tou=, katepa/tEsen kri/ma, o(/ti E)/rXato poreu/esTai o)pi/sO tO=n matai/On.
Oz:5:11 katedynasteusen efraim ton antidikon autu, katepatEsen krima, hoti ErXato poreuesTai opisO tOn mataiOn.
Oz:5:11 VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VAI_AAI3S N3M_ASN C VAI_AMI3S V1_PMN P RA_GPM A1A_GPM
Oz:5:11 to exploit Ephraim the adversary persecutor, antagonist, opponent he/she/it/same to trample/tread sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation because/that to begin to go behind back, behind, after the foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless; to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart
Oz:5:11 he/she/it-EXPLOIT-ed Ephraim (indecl) the (acc) adversary (acc) him/it/same (gen) he/she/it-TRAMPLE/TREAD-ed sentence (nom|acc|voc) because/that he/she/it-was-BEGIN-ed to-be-being-GO-ed behind the (gen) foolish, vain ([Adj] gen); while FOOLISH-ing (nom)
Oz:5:11 Oz_5:11_1 Oz_5:11_2 Oz_5:11_3 Oz_5:11_4 Oz_5:11_5 Oz_5:11_6 Oz_5:11_7 Oz_5:11_8 Oz_5:11_9 Oz_5:11_10 Oz_5:11_11 Oz_5:11_12 Oz_5:11_13
Oz:5:11 x x x x x x x x x x x x x
Oz:5:12 καὶ ἐγὼ ὡς ταραχὴ τῷ Εφραιμ καὶ ὡς κέντρον τῷ οἴκῳ Ιουδα.
Oz:5:12 Therefore I will be as consternation to Ephraim, and as a goad to the house of Juda. (Hosea 5:12 Brenton)
Oz:5:12 Stanę się jak mól dla Efraima, jak próchnica dla domu Judy. (Oz 5:12 BT_4)
Oz:5:12 καὶ ἐγὼ ὡς ταραχὴ τῷ Εφραιμ καὶ ὡς κέντρον τῷ οἴκῳ Ιουδα.
Oz:5:12 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ταραχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί ὡς κέντρον, -ου, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Oz:5:12 I też, nawet, mianowicie Ja Jak/jak Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt Efraim I też, nawet, mianowicie Jak/jak Żądło Dom Judasz/Juda
Oz:5:12 kai\ e)gO\ O(s taraCHE\ tO=| *efraim kai\ O(s ke/ntron tO=| oi)/kO| *iouda.
Oz:5:12 kai egO hOs taraCHE tO efraim kai hOs kentron tO oikO iuda.
Oz:5:12 C RP_NS C N1_NSF RA_DSM N_DSM C C N2N_NSN RA_DSM N2_DSM N_GSM
Oz:5:12 and also, even, namely I as/like disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition the Ephraim and also, even, namely as/like sting the house Judas/Judah
Oz:5:12 and I (nom) as/like disturbance (nom|voc) the (dat) Ephraim (indecl) and as/like sting (nom|acc|voc) the (dat) house (dat) Judas/Judah (gen, voc)
Oz:5:12 Oz_5:12_1 Oz_5:12_2 Oz_5:12_3 Oz_5:12_4 Oz_5:12_5 Oz_5:12_6 Oz_5:12_7 Oz_5:12_8 Oz_5:12_9 Oz_5:12_10 Oz_5:12_11 Oz_5:12_12
Oz:5:12 x x x x x x x x x x x x
Oz:5:13 καὶ εἶδεν Εφραιμ τὴν νόσον αὐτοῦ καὶ Ιουδας τὴν ὀδύνην αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύθη Εφραιμ πρὸς Ασσυρίους καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς βασιλέα Ιαριμ· καὶ αὐτὸς οὐκ ἠδυνάσθη ἰάσασθαι ὑμᾶς, καὶ οὐ μὴ διαπαύσῃ ἐξ ὑμῶν ὀδύνη.
Oz:5:13 And Ephraim saw his disease, and Judas his pain; then Ephraim went to the Assyrians, and sent ambassadors to king Jarim: but he could not heal you, and your pain shall in nowise cease from you. (Hosea 5:13 Brenton)
Oz:5:13 Spostrzegł Efraim swoją niemoc, a Juda zobaczył swą ranę. I pospieszył Efraim do Asyrii, zwrócił się Juda do wielkiego króla, lecz on was nie może uleczyć ani uwolnić od rany. (Oz 5:13 BT_4)
Oz:5:13 καὶ εἶδεν Εφραιμ τὴν νόσον αὐτοῦ καὶ Ιουδας τὴν ὀδύνην αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύθη Εφραιμ πρὸς Ασσυρίους καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς βασιλέα Ιαριμ· καὶ αὐτὸς οὐκ ἠδυνάσθη ἰάσασθαι ὑμᾶς, καὶ οὐ μὴ διαπαύσῃ ἐξ ὑμῶν ὀδύνη.
Oz:5:13 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἐφραίμ, ὁ ὁ ἡ τό νόσος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὀδύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Ἐφραίμ, ὁ πρός   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   πρός βασιλεύς, -έως, ὁ   καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀδύνη, -ης, ἡ
Oz:5:13 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Efraim Choroba On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Ból On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść Efraim Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By goić się Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty Ból
Oz:5:13 kai\ ei)=den *efraim tE\n no/son au)tou= kai\ *ioudas tE\n o)du/nEn au)tou=, kai\ e)poreu/TE *efraim pro\s *assuri/ous kai\ a)pe/steilen pre/sbeis pro\s basile/a *iarim· kai\ au)to\s ou)k E)duna/sTE i)a/sasTai u(ma=s, kai\ ou) mE\ diapau/sE| e)X u(mO=n o)du/nE.
Oz:5:13 kai eiden efraim tEn noson autu kai iudas tEn odynEn autu, kai eporeuTE efraim pros assyrius kai apesteilen presbeis pros basilea iarim· kai autos uk EdynasTE iasasTai hymas, kai u mE diapausE eX hymOn odynE.
Oz:5:13 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASF N2_ASF RD_GSM C N1T_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VCI_API3S N_NSM P N2_APM C VAI_AAI3S N3I_APM P N3V_ASM N_ASM C RD_NSM D VSI_API3S VA_AMN RP_AP C D D VA_AAS3S P RP_GP N1_NSF
Oz:5:13 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ephraim the disease he/she/it/same and also, even, namely Judas/Judah the pain he/she/it/same and also, even, namely to go Ephraim toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć toward (+acc,+gen,+dat) king ć and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to able to heal you and also, even, namely οὐχ before rough breathing not ć out of (+gen) ἐξ before vowels you pain
Oz:5:13 and he/she/it-SEE-ed Ephraim (indecl) the (acc) disease (acc) him/it/same (gen) and Judas/Judah (nom) the (acc) pain (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-GO-ed Ephraim (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-ORDER FORTH-ed   toward (+acc,+gen,+dat) king (acc)   and he/it/same (nom) not he/she/it-was-ABLE-ed to-be-HEAL-ed you(pl) (acc) and not not   out of (+gen) you(pl) (gen) pain (nom|voc)
Oz:5:13 Oz_5:13_1 Oz_5:13_2 Oz_5:13_3 Oz_5:13_4 Oz_5:13_5 Oz_5:13_6 Oz_5:13_7 Oz_5:13_8 Oz_5:13_9 Oz_5:13_10 Oz_5:13_11 Oz_5:13_12 Oz_5:13_13 Oz_5:13_14 Oz_5:13_15 Oz_5:13_16 Oz_5:13_17 Oz_5:13_18 Oz_5:13_19 Oz_5:13_20 Oz_5:13_21 Oz_5:13_22 Oz_5:13_23 Oz_5:13_24 Oz_5:13_25 Oz_5:13_26 Oz_5:13_27 Oz_5:13_28 Oz_5:13_29 Oz_5:13_30 Oz_5:13_31 Oz_5:13_32 Oz_5:13_33 Oz_5:13_34 Oz_5:13_35
Oz:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:5:14 διότι ἐγώ εἰμι ὡς πανθὴρ τῷ Εφραιμ καὶ ὡς λέων τῷ οἴκῳ Ιουδα· καὶ ἐγὼ ἁρπῶμαι καὶ πορεύσομαι καὶ λήμψομαι, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενος.
Oz:5:14 Wherefore I am as a panther to Ephraim, and as a lion to the house of Juda: and I will tear, and go away; and I will take, and there shall be none to deliver. (Hosea 5:14 Brenton)
Oz:5:14 Ja bowiem jestem lwem dla Efraima, młodym lwem - dla domu judzkiego; Ja rozszarpię, a potem odejdę, uniosę zdobycz, i nikt nie ocali. (Oz 5:14 BT_4)
Oz:5:14 διότι ἐγώ εἰμι ὡς πανθὴρ τῷ Εφραιμ καὶ ὡς λέων τῷ οἴκῳ Ιουδα· καὶ ἐγὼ ἁρπῶμαι καὶ πορεύσομαι καὶ λήμψομαι, καὶ οὐκ ἔσται ἐξαιρούμενος.
Oz:5:14 δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς πανθήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-)
Oz:5:14 Z powodu tego: Tamto Ja By iść; by być Jak/jak Pantera Efraim I też, nawet, mianowicie Jak/jak Lew Dom Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Ja By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By wyjmować
Oz:5:14 dio/ti e)gO/ ei)mi O(s panTE\r tO=| *efraim kai\ O(s le/On tO=| oi)/kO| *iouda· kai\ e)gO\ a(rpO=mai kai\ poreu/somai kai\ lE/mPSomai, kai\ ou)k e)/stai o( e)Xairou/menos.
Oz:5:14 dioti egO eimi hOs panTEr tO efraim kai hOs leOn tO oikO iuda· kai egO harpOmai kai poreusomai kai lEmPSomai, kai uk estai ho eXairumenos.
Oz:5:14 C RP_NS V9_PAI1S C N3_NSM RA_DSM N_DSM C C N3W_NSM RA_DSM N2_DSM N_GSM C RP_NS VF2_FMI1S C VF_FMI1S C VF_FMI1S C D V9_FMI3S RA_NSM V2_PMPNSM
Oz:5:14 because of this: that I to go; to be as/like panther the Ephraim and also, even, namely as/like lion the house Judas/Judah and also, even, namely I to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin and also, even, namely to go and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to take out
Oz:5:14 because of this: that I (nom) I-am-GO-ing; I-am as/like panther (nom|voc) the (dat) Ephraim (indecl) and as/like lion (nom) the (dat) house (dat) Judas/Judah (gen, voc) and I (nom) I-will-be-SNATCH-ed and I-will-be-GO-ed and I-will-be-TAKE HOLD OF-ed and not he/she/it-will-be the (nom) while being-TAKE OUT-ed (nom)
Oz:5:14 Oz_5:14_1 Oz_5:14_2 Oz_5:14_3 Oz_5:14_4 Oz_5:14_5 Oz_5:14_6 Oz_5:14_7 Oz_5:14_8 Oz_5:14_9 Oz_5:14_10 Oz_5:14_11 Oz_5:14_12 Oz_5:14_13 Oz_5:14_14 Oz_5:14_15 Oz_5:14_16 Oz_5:14_17 Oz_5:14_18 Oz_5:14_19 Oz_5:14_20 Oz_5:14_21 Oz_5:14_22 Oz_5:14_23 Oz_5:14_24 Oz_5:14_25
Oz:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:5:15 πορεύσομαι καὶ ἐπιστρέψω εἰς τὸν τόπον μου, ἕως οὗ ἀφανισθῶσιν· καὶ ἐπιζητήσουσιν τὸ πρόσωπόν μου, ἐν θλίψει αὐτῶν ὀρθριοῦσι πρός με λέγοντες
Oz:5:15 I will go and return to my place, until they are brought to nought, and then shall they seek my face. (Hosea 5:15 Brenton)
Oz:5:15 Pójdę i wrócę do mojej siedziby, aż w pokucie szukać będą mego oblicza i w swym nieszczęściu będą za Mną tęsknić. (Oz 5:15 BT_4)
Oz:5:15 πορεύσομαι καὶ ἐπιστρέψω εἰς τὸν τόπον μου, ἕως οὗ ἀφανισθῶσιν· καὶ ἐπιζητήσουσιν τὸ πρόσωπόν μου, ἐν θλίψει αὐτῶν ὀρθριοῦσι πρός με λέγοντες
Oz:5:15 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) καί ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Oz:5:15 By iść I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Miejsce Ja Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By znikać I też, nawet, mianowicie Poważnie by szukać poważnie szukał popierany przez ABCDFLMS V, i więcej niż siedemdziesiąt inni. Twarz Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo By przychodzić wcześnie rano Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Oz:5:15 poreu/somai kai\ e)pistre/PSO ei)s to\n to/pon mou, e(/Os ou(= a)fanisTO=sin· kai\ e)piDZEtE/sousin to\ pro/sOpo/n mou, e)n Tli/PSei au)tO=n o)rTriou=si pro/s me le/gontes
Oz:5:15 poreusomai kai epistrePSO eis ton topon mu, heOs hu afanisTOsin· kai epiDZEtEsusin to prosOpon mu, en TliPSei autOn orTriusi pros me legontes
Oz:5:15 VF_FMI1S C VF_FAI1S P RA_ASM N2_ASM RP_GS P RR_GSM VS_APS3P C VF_FAI3P RA_ASN N2N_ASN RP_GS P N3I_DSF RD_GPM VF2_FAI3P P RP_AS V1_PAPNPM
Oz:5:15 to go and also, even, namely to turn around into (+acc) the place I until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to disappear and also, even, namely to earnestly seek earnestly sought supported by ABCDFLMS-V, and more than seventy others. the face I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same to come early in the morning toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Oz:5:15 I-will-be-GO-ed and I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND into (+acc) the (acc) place (acc) me (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) they-should-be-DISAPPEAR-ed and they-will-EARNESTLY SEEK, going-to-EARNESTLY SEEK (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) them/same (gen) they-will-COME EARLY IN THE MORNING, going-to-COME EARLY IN THE MORNING (fut ptcp) (dat) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Oz:5:15 Oz_5:15_1 Oz_5:15_2 Oz_5:15_3 Oz_5:15_4 Oz_5:15_5 Oz_5:15_6 Oz_5:15_7 Oz_5:15_8 Oz_5:15_9 Oz_5:15_10 Oz_5:15_11 Oz_5:15_12 Oz_5:15_13 Oz_5:15_14 Oz_5:15_15 Oz_5:15_16 Oz_5:15_17 Oz_5:15_18 Oz_5:15_19 Oz_5:15_20 Oz_5:15_21 Oz_5:15_22
Oz:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x