Oz:6:1 Πορευθῶμεν καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν, ὅτι αὐτὸς ἥρπακεν καὶ ἰάσεται ἡμᾶς, πατάξει καὶ μοτώσει ἡμᾶς·
Oz:6:1 In their affliction they will seek me early, saying, Let us go, and return to the Lord our God; for he has torn, and will heal us; (Hosea 6:1 Brenton)
Oz:6:1 "Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże. (Oz 6:1 BT_4)
Oz:6:1 Πορευθῶμεν καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν, ὅτι αὐτὸς ἥρπακεν καὶ ἰάσεται ἡμᾶς, πατάξει καὶ μοτώσει ἡμᾶς·
Oz:6:1 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Oz:6:1 By iść I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj I też, nawet, mianowicie By goić się Ja By uderzać I też, nawet, mianowicie Ja
Oz:6:1 *poreuTO=men kai\ e)pistre/PSOmen pro\s ku/rion to\n Teo\n E(mO=n, o(/ti au)to\s E(/rpaken kai\ i)a/setai E(ma=s, pata/Xei kai\ motO/sei E(ma=s·
Oz:6:1 poreuTOmen kai epistrePSOmen pros kyrion ton Teon hEmOn, hoti autos hErpaken kai iasetai hEmas, pataXei kai motOsei hEmas·
Oz:6:1 VC_APS1P C VA_AAS1P P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP C RD_NSM VX_XAI3S C VF_FMI3S RP_AP VF_FAI3S C VF_FAI3S RP_AP
Oz:6:1 to go and also, even, namely to turn around toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I because/that he/she/it/same to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin and also, even, namely to heal I to smite and also, even, namely ć I
Oz:6:1 we-should-be-GO-ed and we-should-TURN-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) us (gen) because/that he/it/same (nom) he/she/it-has-SNATCH-ed and he/she/it-will-be-HEAL-ed, (fut perf) us (acc) he/she/it-will-SMITE, you(sg)-will-be-SMITE-ed (classical) and   us (acc)
Oz:6:1 Oz_6:1_1 Oz_6:1_2 Oz_6:1_3 Oz_6:1_4 Oz_6:1_5 Oz_6:1_6 Oz_6:1_7 Oz_6:1_8 Oz_6:1_9 Oz_6:1_10 Oz_6:1_11 Oz_6:1_12 Oz_6:1_13 Oz_6:1_14 Oz_6:1_15 Oz_6:1_16 Oz_6:1_17 Oz_6:1_18
Oz:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:6:2 ὑγιάσει ἡμᾶς μετὰ δύο ἡμέρας, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστησόμεθα καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτοῦ·
Oz:6:2 After two days he will heal us: in the third day we shall arise, and live before him, and shall know him: (Hosea 6:3 Brenton)
Oz:6:2 Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. (Oz 6:2 BT_4)
Oz:6:2 ὑγιάσει ἡμᾶς μετὰ δύο ἡμέρας, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστησόμεθα καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτοῦ·
Oz:6:2   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:6:2 Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dwa Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Trzeci By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
Oz:6:2 u(gia/sei E(ma=s meta\ du/o E(me/ras, e)n tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE| a)nastEso/meTa kai\ DZEso/meTa e)nO/pion au)tou=·
Oz:6:2 hygiasei hEmas meta dyo hEmeras, en tE hEmera tE tritE anastEsomeTa kai DZEsomeTa enOpion autu·
Oz:6:2 VF_FAI3S RP_AP P M N1A_APF P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF VF_FMI1P C VF_FMI1P P RD_GSM
Oz:6:2 ć I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing two day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the third to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
Oz:6:2   us (acc) after (+acc), with (+gen) two (nom, acc, gen) day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) we-will-be-STand-ed-UP and we-will-be-EXISTS-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Oz:6:2 Oz_6:2_1 Oz_6:2_2 Oz_6:2_3 Oz_6:2_4 Oz_6:2_5 Oz_6:2_6 Oz_6:2_7 Oz_6:2_8 Oz_6:2_9 Oz_6:2_10 Oz_6:2_11 Oz_6:2_12 Oz_6:2_13 Oz_6:2_14 Oz_6:2_15
Oz:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:6:3 καὶ γνωσόμεθα διώξομεν τοῦ γνῶναι τὸν κύριον, ὡς ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν, καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμῖν πρόιμος καὶ ὄψιμος τῇ γῇ. –
Oz:6:3 let us follow on to know the Lord: we shall find him ready as the morning, and he will come to us as the early and latter rain to the earth. (Hosea 6:4 Brenton)
Oz:6:3 Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię". (Oz 6:3 BT_4)
Oz:6:3 καὶ γνωσόμεθα διώξομεν τοῦ γνῶναι τὸν κύριον, ὡς ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν, καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμῖν πρόιμος καὶ ὄψιμος τῇ γῇ.
Oz:6:3 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ὄρθρος, -ου, ὁ ἕτοιμος -η -ον εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὡς ὑετός, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρόϊμος v.l. πρώϊ- -ον καί ὄψιμος -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Oz:6:3 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę By wiedzieć to jest rozpoznaj. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Świtaj Gotowy By znajdować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Jak/jak Deszcz Ja Wczesny deszcz I też, nawet, mianowicie Późny deszcz Ziemi/ziemia  
Oz:6:3 kai\ gnOso/meTa diO/Xomen tou= gnO=nai to\n ku/rion, O(s o)/rTron e(/toimon eu(rE/somen au)to/n, kai\ E(/Xei O(s u(eto\s E(mi=n pro/imos kai\ o)/PSimos tE=| gE=|.
Oz:6:3 kai gnOsomeTa diOXomen tu gnOnai ton kyrion, hOs orTron hetoimon heurEsomen auton, kai hEXei hOs hyetos hEmin proimos kai oPSimos tE gE.
Oz:6:3 C VF_FMI1P VF_FAI1P RA_GSN VZ_AAN RA_ASM N2_ASM C N2_ASM A1_ASM VF_FAI1P RD_ASM C VF_FAI3S C N2_NSM RP_DP A1B_NSM C A1B_NSM RA_DSF N1_DSF
Oz:6:3 and also, even, namely to know i.e. recognize. to prosecute/pursue prosecute: put on trial the to know i.e. recognize. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like dawn ready to find he/she/it/same and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead as/like rain I early rain and also, even, namely late rain the earth/land  
Oz:6:3 and we-will-be-KNOW-ed we-will-PROSECUTE/PURSUE the (gen) to-KNOW the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) as/like dawn (acc) ready ([Adj] acc, nom|acc|voc) we-will-FIND him/it/same (acc) and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) as/like rain (nom) us (dat) early rain ([Adj] nom) and late rain ([Adj] nom) the (dat) earth/land (dat)  
Oz:6:3 Oz_6:3_1 Oz_6:3_2 Oz_6:3_3 Oz_6:3_4 Oz_6:3_5 Oz_6:3_6 Oz_6:3_7 Oz_6:3_8 Oz_6:3_9 Oz_6:3_10 Oz_6:3_11 Oz_6:3_12 Oz_6:3_13 Oz_6:3_14 Oz_6:3_15 Oz_6:3_16 Oz_6:3_17 Oz_6:3_18 Oz_6:3_19 Oz_6:3_20 Oz_6:3_21 Oz_6:3_22 Oz_6:3_23
Oz:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:6:4 τί σοι ποιήσω, Εφραιμ; τί σοι ποιήσω, Ιουδα; τὸ δὲ ἔλεος ὑμῶν ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη.
Oz:6:4 What shall I do unto thee, Ephraim? What shall I do to thee, Juda? whereas your mercy is as a morning cloud, and as the early dew that goes away. (Hosea 6:5 Brenton)
Oz:6:4 Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą Judo? Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika. (Oz 6:4 BT_4)
Oz:6:4 τί σοι ποιήσω, Εφραιμ; τί σοι ποιήσω, Ιουδα; τὸ δὲ ἔλεος ὑμῶν ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη.
Oz:6:4 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἐφραίμ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) πρωϊνός -ή -όν καί ὡς   ὀρθρινός -ή -όν v.l. -ριος -ία -ιον πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Oz:6:4 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By czynić/rób Efraim Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By czynić/rób Judasz/Juda zaś Litość Ty Jak/jak Chmura Wcześnie I też, nawet, mianowicie Jak/jak Wcześnie rano By iść
Oz:6:4 ti/ soi poiE/sO, *efraim; ti/ soi poiE/sO, *iouda; to\ de\ e)/leos u(mO=n O(s nefe/lE prOinE\ kai\ O(s dro/sos o)rTrinE\ poreuome/nE.
Oz:6:4 ti soi poiEsO, efraim; ti soi poiEsO, iuda; to de eleos hymOn hOs nefelE prOinE kai hOs drosos orTrinE poreuomenE.
Oz:6:4 RI_ASN RP_DS VF_FAI1S N_VSM RI_ASN RP_DS VF_FAI1S N_VSM RA_NSN x N3E_NSN RP_GP C N1_NSF A1_NSF C C N2_NSF A1_NSF V1_PMPNSF
Oz:6:4 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg); to rub worn, rub to do/make Ephraim who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg); to rub worn, rub to do/make Judas/Judah the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] mercy you as/like cloud early and also, even, namely as/like ć early in the morning to go
Oz:6:4 who/what/why (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE Ephraim (indecl) who/what/why (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE Judas/Judah (gen, voc) the (nom|acc) Yet mercy (nom, nom|acc|voc) you(pl) (gen) as/like cloud (nom|voc) early ([Adj] nom|voc) and as/like   early in the morning ([Adj] nom|voc) while being-GO-ed (nom|voc)
Oz:6:4 Oz_6:4_1 Oz_6:4_2 Oz_6:4_3 Oz_6:4_4 Oz_6:4_5 Oz_6:4_6 Oz_6:4_7 Oz_6:4_8 Oz_6:4_9 Oz_6:4_10 Oz_6:4_11 Oz_6:4_12 Oz_6:4_13 Oz_6:4_14 Oz_6:4_15 Oz_6:4_16 Oz_6:4_17 Oz_6:4_18 Oz_6:4_19 Oz_6:4_20
Oz:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:6:5 Διὰ τοῦτο ἀπεθέρισα τοὺς προφήτας ὑμῶν, ἀπέκτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήμασιν στόματός μου, καὶ τὸ κρίμα μου ὡς φῶς ἐξελεύσεται.
Oz:6:5 Therefore have I mown down your prophets; I have slain them with the word of my mouth: and my judgment shall go forth as the light. (Hosea 6:6 Brenton)
Oz:6:5 Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. (Oz 6:5 BT_4)
Oz:6:5 Διὰ τοῦτο ἀπεθέρισα τοὺς προφήτας ὑμῶν, ἀπέκτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήμασιν στόματός μου, καὶ τὸ κρίμα μου ὡς φῶς ἐξελεύσεται.
Oz:6:5 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·θερίζω [LXX] (-, -, απο+θερι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ῥῆμα[τ], -ατος, τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Oz:6:5 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Prorok Ty By zabijać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja Jak/jak Lekki {Jasny} By wychodzić
Oz:6:5 *dia\ tou=to a)peTe/risa tou\s profE/tas u(mO=n, a)pe/kteina au)tou\s e)n r(E/masin sto/mato/s mou, kai\ to\ kri/ma mou O(s fO=s e)Xeleu/setai.
Oz:6:5 dia tuto apeTerisa tus profEtas hymOn, apekteina autus en rEmasin stomatos mu, kai to krima mu hOs fOs eXeleusetai.
Oz:6:5 P RD_ASN VAI_AAI1S RA_APM N1M_APM RP_GP VAI_AAI1S RD_APM P N3M_DPN N3M_GSN RP_GS C RA_NSN N3M_NSN RP_GS C N3T_NSN VF_FMI3S
Oz:6:5 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? the prophet you to kill he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among declaration statement, utterance mouth/maw stoma I and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I as/like light to come out
Oz:6:5 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-???-ed the (acc) prophets (acc) you(pl) (gen) I-KILL-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) declarations (dat) mouth/maw (gen) me (gen) and the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) me (gen) as/like light (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT
Oz:6:5 Oz_6:5_1 Oz_6:5_2 Oz_6:5_3 Oz_6:5_4 Oz_6:5_5 Oz_6:5_6 Oz_6:5_7 Oz_6:5_8 Oz_6:5_9 Oz_6:5_10 Oz_6:5_11 Oz_6:5_12 Oz_6:5_13 Oz_6:5_14 Oz_6:5_15 Oz_6:5_16 Oz_6:5_17 Oz_6:5_18 Oz_6:5_19
Oz:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:6:6 διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν θεοῦ ἢ ὁλοκαυτώματα.
Oz:6:6 For I will have mercy rather than sacrifice, and the knowledge of God rather than whole-burnt-offerings. (Hosea 6:7 Brenton)
Oz:6:6 Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. (Oz 6:6 BT_4)
Oz:6:6 διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν θεοῦ ὁλοκαυτώματα.
Oz:6:6 δι·ότι ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θυσία, -ας, ἡ καί ἐπί·γνωσις, -εως, ἡ; ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἤ[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό
Oz:6:6 Z powodu tego: Tamto Litość By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Uznawania wiedza kogoś albo coś; wyraźna wiedza; by rozpoznawać wgląd, consciousnes Bóg  Albo Ofiara spalana [zobacz holokaust]
Oz:6:6 dio/ti e)/leos Te/lO kai\ ou) Tusi/an kai\ e)pi/gnOsin Teou= E)\ o(lokautO/mata.
Oz:6:6 dioti eleos TelO kai u Tysian kai epignOsin Teu E holokautOmata.
Oz:6:6 C N3E_ASN V1_PAI1S C D N1A_ASF C N3I_ASF N2_GSM C N3M_APN
Oz:6:6 because of this: that mercy to want want, wish, desire and also, even, namely οὐχ before rough breathing sacrifice victimize, immolate and also, even, namely recognition knowledge of someone or something; specific knowledge; to recognize insight, consciousnes god [see theology] or burnt offering [see holocaust]
Oz:6:6 because of this: that mercy (nom, nom|acc|voc) I-am-WANT-ing, I-should-be-WANT-ing and not sacrifice (acc) and recognition (acc); they-should-RECOGNIZE god (gen) or burnt offerings (nom|acc|voc)
Oz:6:6 Oz_6:6_1 Oz_6:6_2 Oz_6:6_3 Oz_6:6_4 Oz_6:6_5 Oz_6:6_6 Oz_6:6_7 Oz_6:6_8 Oz_6:6_9 Oz_6:6_10 Oz_6:6_11
Oz:6:6 x x x x x x x x x x x
Oz:6:7 αὐτοὶ δέ εἰσιν ὡς ἄνθρωπος παραβαίνων διαθήκην· ἐκεῖ κατεφρόνησέν μου.
Oz:6:7 But they are as a man transgressing a covenant: (Hosea 6:8 Brenton)
Oz:6:7 Ale już w Adam złamali przymierze i niewiernymi się tam okazali. (Oz 6:7 BT_4)
Oz:6:7 αὐτοὶ δέ εἰσιν ὡς ἄνθρωπος παραβαίνων διαθήκην· ἐκεῖ κατεφρόνησέν μου.
Oz:6:7 αὐτός αὐτή αὐτό δέ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ἄνθρωπος, -ου, ὁ παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) δια·θήκη, -ης, ἡ ἐκεῖ κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Oz:6:7 On/ona/to/to samo zaś By iść; by być Jak/jak Ludzki By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Konwencja Tam By być łaskawym Ja
Oz:6:7 au)toi\ de/ ei)sin O(s a)/nTrOpos parabai/nOn diaTE/kEn· e)kei= katefro/nEse/n mou.
Oz:6:7 autoi de eisin hOs anTrOpos parabainOn diaTEkEn· ekei katefronEsen mu.
Oz:6:7 RD_NPM x V9_PAI3P C N2_NSM V1_PAPNSM N1_ASF D VAI_AAI3S RP_GS
Oz:6:7 he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to go; to be as/like human to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, covenant there to condescend I
Oz:6:7 they/same (nom) Yet he/she/it-is-GO-ing; they-are as/like human (nom) while TRANSGRESS-ing (nom) covenant (acc) there he/she/it-CONDESCEND-ed me (gen)
Oz:6:7 Oz_6:7_1 Oz_6:7_2 Oz_6:7_3 Oz_6:7_4 Oz_6:7_5 Oz_6:7_6 Oz_6:7_7 Oz_6:7_8 Oz_6:7_9 Oz_6:7_10
Oz:6:7 x x x x x x x x x x
Oz:6:8 Γαλααδ πόλις ἐργαζομένη μάταια ταράσσουσα ὕδωρ,
Oz:6:8 there the city Galaad despised me, working vanity, troubling water. (Hosea 6:9 Brenton)
Oz:6:8 Gilead to miasto przestępców pełne jest krwawych śladów. (Oz 6:8 BT_4)
Oz:6:8 Γαλααδ πόλις ἐργαζομένη μάταια ταράσσουσα ὕδωρ,
Oz:6:8   πόλις, -εως, ἡ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) μάταιος -αία -ον ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό
Oz:6:8 Miasto By pracować/dąż Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Woda
Oz:6:8 *galaad po/lis e)rgaDZome/nE ma/taia tara/ssousa u(/dOr,
Oz:6:8 galaad polis ergaDZomenE mataia tarassusa hydOr,
Oz:6:8 N_NSM N3I_NSF V1_PMPNSF A1A_APN V1_PAPNSF N3_ASN
Oz:6:8 ć city to work/strive foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir water
Oz:6:8   city (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom|voc) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) while UNSETTLE-ing (nom|voc) water (nom|acc|voc)
Oz:6:8 Oz_6:8_1 Oz_6:8_2 Oz_6:8_3 Oz_6:8_4 Oz_6:8_5 Oz_6:8_6
Oz:6:8 x x x x x x
Oz:6:9 καὶ ἡ ἰσχύς σου ἀνδρὸς πειρατοῦ· ἔκρυψαν ἱερεῖς ὁδὸν κυρίου, ἐφόνευσαν Σικιμα, ὅτι ἀνομίαν ἐποίησαν.
Oz:6:9 And thy strength is that of a robber: the priests have hid the way, they have murdered the people of Sicima; for they have wrought iniquity in the house of Israel. (Hosea 6:10 Brenton)
Oz:6:9 Kapłani podobni do zgrai zbójeckiej, mordują oni na drodze do Sychem, popełniają czyny haniebne. (Oz 6:9 BT_4)
Oz:6:9 καὶ ἰσχύς σου ἀνδρὸς πειρατοῦ· ἔκρυψαν ἱερεῖς ὁδὸν κυρίου, ἐφόνευσαν Σικιμα, ὅτι ἀνομίαν ἐποίησαν.
Oz:6:9 καί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἱερεύς, -έως, ὁ ὁδός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-)   ὅτι ἀ·νομία, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Oz:6:9 I też, nawet, mianowicie Siła Ty; twój/twój(sg) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By ukrywać się ukrywaj, kryj się Duchowny Drogi {Sposobu}/droga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mordować Ponieważ/tamto Bezprawie By czynić/rób
Oz:6:9 kai\ E( i)sCHu/s sou a)ndro\s peiratou=· e)/kruPSan i(erei=s o(do\n kuri/ou, e)fo/neusan *sikima, o(/ti a)nomi/an e)poi/Esan.
Oz:6:9 kai hE isCHys su andros peiratu· ekryPSan hiereis hodon kyriu, efoneusan sikima, hoti anomian epoiEsan.
Oz:6:9 C RA_NSF N3_NSF RP_GS N3_GSM N1M_GSM VAI_AAI3P N3V_NPM N2_ASF N2_GSM VAI_AAI3P N_AS C N1A_ASF VAI_AAI3P
Oz:6:9 and also, even, namely the strength you; your/yours(sg) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć to hide conceal, skulk priest way/road lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to murder ć because/that lawlessness to do/make
Oz:6:9 and the (nom) strength (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) man, husband (gen)   they-HIDE-ed priests (acc, nom|voc) way/road (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-MURDER-ed   because/that lawlessness (acc) they-DO/MAKE-ed
Oz:6:9 Oz_6:9_1 Oz_6:9_2 Oz_6:9_3 Oz_6:9_4 Oz_6:9_5 Oz_6:9_6 Oz_6:9_7 Oz_6:9_8 Oz_6:9_9 Oz_6:9_10 Oz_6:9_11 Oz_6:9_12 Oz_6:9_13 Oz_6:9_14 Oz_6:9_15
Oz:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:6:10 ἐν τῷ οἴκῳ Ισραηλ εἶδον φρικώδη, ἐκεῖ πορνείαν τοῦ Εφραιμ· ἐμιάνθη Ισραηλ καὶ Ιουδα.
Oz:6:10 I have seen horrible things there, even the fornication of Ephraim: Israel and Juda are defiled; (Hosea 6:11 Brenton)
Oz:6:10 Widziałem w Betel rzeczy straszliwe, bo tam Efraim uprawia nierząd, Izrael tam się plami. (Oz 6:10 BT_4)
Oz:6:10 ἐν τῷ οἴκῳ Ισραηλ εἶδον φρικώδη, ἐκεῖ πορνείαν τοῦ Εφραιμ· ἐμιάνθη Ισραηλ καὶ Ιουδα.
Oz:6:10 ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ἐκεῖ πορνεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Oz:6:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tam Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo Efraim By zanieczyszczać Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda
Oz:6:10 e)n tO=| oi)/kO| *israEl ei)=don frikO/dE, e)kei= pornei/an tou= *efraim· e)mia/nTE *israEl kai\ *iouda.
Oz:6:10 en tO oikO israEl eidon frikOdE, ekei porneian tu efraim· emianTE israEl kai iuda.
Oz:6:10 P RA_DSM N2_DSM N_GSM VBI_AAI1S A3H_ASF D N1A_ASF RA_GSM N_GSM VCI_API3S N_NSM C N_NSM
Oz:6:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć there promiscuity fornication, idolatry the Ephraim to pollute Israel and also, even, namely Judas/Judah
Oz:6:10 in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) Israel (indecl) I-SEE-ed, they-SEE-ed   there promiscuity (acc) the (gen) Ephraim (indecl) he/she/it-was-POLLUTE-ed Israel (indecl) and Judas/Judah (gen, voc)
Oz:6:10 Oz_6:10_1 Oz_6:10_2 Oz_6:10_3 Oz_6:10_4 Oz_6:10_5 Oz_6:10_6 Oz_6:10_7 Oz_6:10_8 Oz_6:10_9 Oz_6:10_10 Oz_6:10_11 Oz_6:10_12 Oz_6:10_13 Oz_6:10_14
Oz:6:10 x x x x x x x x x x x x x x
Oz:6:11 Ἄρχου τρυγᾶν σεαυτῷ ἐν τῷ ἐπιστρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ μου,
Oz:6:11 begin together grapes for thyself, when I turn the captivity of my people. (Hosea 6:12 Brenton)
Oz:6:11 Dla ciebie, Judo, również rozpocznie się żniwo, gdy los narodu odmienię, (Oz 6:11 BT_4)
Oz:6:11 Ἄρχου τρυγᾶν σεαυτῷ ἐν τῷ ἐπιστρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ μου,
Oz:6:11 ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) τρυγάω (τρυγ(α)-, τρυγη·σ-, τρυγη·σ-, -, -, τρυγη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐν ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Oz:6:11 By zaczynać się By sprzątać z pola Siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odwracać się dookoła Ja Jeńcy Ludzie Ja
Oz:6:11 *)/arCHou truga=n seautO=| e)n tO=| e)pistre/fein me tE\n ai)CHmalOsi/an tou= laou= mou,
Oz:6:11 arCHu trygan seautO en tO epistrefein me tEn aiCHmalOsian tu lau mu,
Oz:6:11 V1_PMD2S V3_PAN RD_DSM P RA_DSN V1_PAN RP_AS RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GS
Oz:6:11 to begin to harvest yourself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to turn around I the captives the people I
Oz:6:11 be-you(sg)-being-BEGIN-ed! to-be-HARVEST-ing yourself (dat) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-TURN-ing-AROUND me (acc) the (acc) captives (acc) the (gen) people (gen) me (gen)
Oz:6:11 Oz_6:11_1 Oz_6:11_2 Oz_6:11_3 Oz_6:11_4 Oz_6:11_5 Oz_6:11_6 Oz_6:11_7 Oz_6:11_8 Oz_6:11_9 Oz_6:11_10 Oz_6:11_11 Oz_6:11_12
Oz:6:11 x x x x x x x x x x x x