Prz:2:1 Υἱέ, ἐὰν δεξάμενος ῥῆσιν ἐμῆς ἐντολῆς κρύψῃς παρὰ σεαυτῷ,
Prz:2:1 My son, if thou wilt receive the utterance of my commandment, and hide it with thee; (Proverbs 2:1 Brenton)
Prz:2:1 Jeśli, synu, nauki me przyjmiesz i zachowasz u siebie wskazania, (Prz 2:1 BT_4)
Prz:2:1 Υἱέ, ἐὰν δεξάμενος ῥῆσιν ἐμῆς ἐντολῆς κρύψῃς παρὰ σεαυτῷ,
Prz:2:1 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐάν (εἰ ἄν) δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ῥῆσις, -εως, ἡ [LXX] ἐμός -ή -όν ἐντολή, -ῆς, ἡ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) παρά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Prz:2:1 Syn Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przyjmować Powiedzenie Mój/mój Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie By ukrywać się ukrywaj, kryj się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Siebie
Prz:2:1 *ui(e/, e)a\n deXa/menos r(E=sin e)mE=s e)ntolE=s kru/PSE|s para\ seautO=|,
Prz:2:1 yie, ean deXamenos rEsin emEs entolEs kryPSEs para seautO,
Prz:2:1 N2_VSM C VA_AMPNSM N3I_ASF A1_GSF N1_GSF VA_AAS2S P RD_DSM
Prz:2:1 son if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to receive saying my/mine precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition to hide conceal, skulk frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together yourself
Prz:2:1 son (voc) if-ever upon being-RECEIVE-ed (nom) saying (acc) my/mine (gen) precept (gen) you(sg)-should-HIDE frοm beside (+acc,+gen,+dat) yourself (dat)
Prz:2:1 Prz_2:1_1 Prz_2:1_2 Prz_2:1_3 Prz_2:1_4 Prz_2:1_5 Prz_2:1_6 Prz_2:1_7 Prz_2:1_8 Prz_2:1_9
Prz:2:1 x x x x x x x x x
Prz:2:2 ὑπακούσεται σοφίας τὸ οὖς σου, καὶ παραβαλεῖς καρδίαν σου εἰς σύνεσιν, παραβαλεῖς δὲ αὐτὴν ἐπὶ νουθέτησιν τῷ υἱῷ σου.
Prz:2:2 thine ear shall hearken to wisdom; thou shalt also apply thine heart to understanding, and shalt apply it to the instruction of thy son. (Proverbs 2:2 Brenton)
Prz:2:2 ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce, (Prz 2:2 BT_4)
Prz:2:2 ὑπακούσεται σοφίας τὸ οὖς σου, καὶ παραβαλεῖς καρδίαν σου εἰς σύνεσιν, παραβαλεῖς δὲ αὐτὴν ἐπὶ νουθέτησιν τῷ υἱῷ σου.
Prz:2:2 ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) σοφία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί παρα·βάλλω (παρα+βαλλ-, παρα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρα+βαλ-, -, παρα+βεβλη-, -) καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] σύν·εσις, -εως, ἡ παρα·βάλλω (παρα+βαλλ-, παρα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρα+βαλ-, -, παρα+βεβλη-, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:2:2 By być posłusznym Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ucho Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Wglądu/orientacja Do ??? zaś On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Ty; twój/twój(sg)
Prz:2:2 u(pakou/setai sofi/as to\ ou)=s sou, kai\ parabalei=s kardi/an sou ei)s su/nesin, parabalei=s de\ au)tE\n e)pi\ nouTe/tEsin tO=| ui(O=| sou.
Prz:2:2 hypakusetai sofias to us su, kai parabaleis kardian su eis synesin, parabaleis de autEn epi nuTetEsin tO hyiO su.
Prz:2:2 VF_FMI3S N1A_GSF RA_NSN N3T_NSN RP_GS C VF_FAI2S N1A_ASF RP_GS P N3I_ASF VF_FAI2S x RD_ASF P N3I_ASF RA_DSM N2_DSM RP_GS
Prz:2:2 to obey sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] the ear you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) into (+acc) insight/discernment to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the son you; your/yours(sg)
Prz:2:2 he/she/it-will-be-OBEY-ed sapience (gen) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-??? heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) insight/discernment (acc) you(sg)-will-??? Yet her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   the (dat) son (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Prz:2:2 Prz_2:2_1 Prz_2:2_2 Prz_2:2_3 Prz_2:2_4 Prz_2:2_5 Prz_2:2_6 Prz_2:2_7 Prz_2:2_8 Prz_2:2_9 Prz_2:2_10 Prz_2:2_11 Prz_2:2_12 Prz_2:2_13 Prz_2:2_14 Prz_2:2_15 Prz_2:2_16 Prz_2:2_17 Prz_2:2_18 Prz_2:2_19
Prz:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:2:3 ἐὰν γὰρ τὴν σοφίαν ἐπικαλέσῃ καὶ τῇ συνέσει δῷς φωνήν σου, τὴν δὲ αἴσθησιν ζητήσῃς μεγάλῃ τῇ φωνῇ,
Prz:2:3 For it thou shalt call to wisdom, and utter thy voice for understanding; (Proverbs 2:3 Brenton)
Prz:2:3 tak, jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, (Prz 2:3 BT_4)
Prz:2:3 ἐὰν γὰρ τὴν σοφίαν ἐπικαλέσῃ καὶ τῇ συνέσει δῷς φωνήν σου, τὴν δὲ αἴσθησιν ζητήσῃς μεγάλῃ τῇ φωνῇ,
Prz:2:3 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) καί ὁ ἡ τό σύν·εσις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ αἴσθησις, -εως, ἡ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-)
Prz:2:3 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By odwiedzać I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja By dawać Dźwięku/głos płacze Ty; twój/twój(sg) zaś Swoboda {Rozwaga} (wiedza, dostrzegalność) By szukać Wielki Dźwięku/głos płacze; by brzmieć
Prz:2:3 e)a\n ga\r tE\n sofi/an e)pikale/sE| kai\ tE=| sune/sei dO=|s fOnE/n sou, tE\n de\ ai)/sTEsin DZEtE/sE|s mega/lE| tE=| fOnE=|,
Prz:2:3 ean gar tEn sofian epikalesE kai tE synesei dOs fOnEn su, tEn de aisTEsin DZEtEsEs megalE tE fOnE,
Prz:2:3 C x RA_ASF N1A_ASF VA_AAS3S C RA_DSF N3I_DSF VO_AAS2S N1_ASF RP_GS RA_ASF x N3I_ASF VA_AAS2S A1_DSF RA_DSF N1_DSF
Prz:2:3 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to call upon and also, even, namely the insight/discernment to give sound/voice cries you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] discretion (knowledge, perceptibility) to seek great the sound/voice cries; to sound
Prz:2:3 if-ever for the (acc) sapience (acc) you(sg)-will-be-CALL-ed-UPON, he/she/it-should-CALL-UPON, you(sg)-should-be-CALL-ed-UPON and the (dat) insight/discernment (dat) you(sg)-should-GIVE sound/voice (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) Yet discretion (acc) you(sg)-should-SEEK great ([Adj] dat) the (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed
Prz:2:3 Prz_2:3_1 Prz_2:3_2 Prz_2:3_3 Prz_2:3_4 Prz_2:3_5 Prz_2:3_6 Prz_2:3_7 Prz_2:3_8 Prz_2:3_9 Prz_2:3_10 Prz_2:3_11 Prz_2:3_12 Prz_2:3_13 Prz_2:3_14 Prz_2:3_15 Prz_2:3_16 Prz_2:3_17 Prz_2:3_18
Prz:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:2:4 καὶ ἐὰν ζητήσῃς αὐτὴν ὡς ἀργύριον καὶ ὡς θησαυροὺς ἐξερευνήσῃς αὐτήν,
Prz:2:4 and if thou shalt seek it as silver, and search diligently for it as for treasures; (Proverbs 2:4 Brenton)
Prz:2:4 jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów - (Prz 2:4 BT_4)
Prz:2:4 καὶ ἐὰν ζητήσῃς αὐτὴν ὡς ἀργύριον καὶ ὡς θησαυροὺς ἐξερευνήσῃς αὐτήν,
Prz:2:4 καί ἐάν (εἰ ἄν) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὡς θησαυρός, -οῦ, ὁ ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:2:4 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By szukać On/ona/to/to samo Jak/jak Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Jak/jak Skarb By badać pilnie On/ona/to/to samo
Prz:2:4 kai\ e)a\n DZEtE/sE|s au)tE\n O(s a)rgu/rion kai\ O(s TEsaurou\s e)XereunE/sE|s au)tE/n,
Prz:2:4 kai ean DZEtEsEs autEn hOs argyrion kai hOs TEsaurus eXereunEsEs autEn,
Prz:2:4 C C VA_AAS2S RD_ASF C N2N_ASN C C N2_APM VA_AAS2S RD_ASF
Prz:2:4 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to seek he/she/it/same as/like piece of silver and also, even, namely as/like treasure to search diligently he/she/it/same
Prz:2:4 and if-ever you(sg)-should-SEEK her/it/same (acc) as/like piece of silver (nom|acc|voc) and as/like treasures (acc) you(sg)-should-SEARCH DILIGENTLY her/it/same (acc)
Prz:2:4 Prz_2:4_1 Prz_2:4_2 Prz_2:4_3 Prz_2:4_4 Prz_2:4_5 Prz_2:4_6 Prz_2:4_7 Prz_2:4_8 Prz_2:4_9 Prz_2:4_10 Prz_2:4_11
Prz:2:4 x x x x x x x x x x x
Prz:2:5 τότε συνήσεις φόβον κυρίου καὶ ἐπίγνωσιν θεοῦ εὑρήσεις.
Prz:2:5 then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. (Proverbs 2:5 Brenton)
Prz:2:5 to bojaźń Pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. (Prz 2:5 BT_4)
Prz:2:5 τότε συνήσεις φόβον κυρίου καὶ ἐπίγνωσιν θεοῦ εὑρήσεις.
Prz:2:5 τότε συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπί·γνωσις, -εως, ἡ; ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Prz:2:5 Wtedy By rozumieć Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Uznawania wiedza kogoś albo coś; wyraźna wiedza; by rozpoznawać wgląd, consciousnes Bóg  By znajdować
Prz:2:5 to/te sunE/seis fo/bon kuri/ou kai\ e)pi/gnOsin Teou= eu(rE/seis.
Prz:2:5 tote synEseis fobon kyriu kai epignOsin Teu heurEseis.
Prz:2:5 D VF_FAI2S N2_ASM N2_GSM C N3I_ASF N2_GSM VF_FAI2S
Prz:2:5 then to understand fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely recognition knowledge of someone or something; specific knowledge; to recognize insight, consciousnes god [see theology] to find
Prz:2:5 then you(sg)-will-UNDERSTand fear (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and recognition (acc); they-should-RECOGNIZE god (gen) you(sg)-will-FIND
Prz:2:5 Prz_2:5_1 Prz_2:5_2 Prz_2:5_3 Prz_2:5_4 Prz_2:5_5 Prz_2:5_6 Prz_2:5_7 Prz_2:5_8
Prz:2:5 x x x x x x x x
Prz:2:6 ὅτι κύριος δίδωσιν σοφίαν, καὶ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ γνῶσις καὶ σύνεσις·
Prz:2:6 For the Lord gives wisdom; and from his presence come knowledge and understanding, (Proverbs 2:6 Brenton)
Prz:2:6 Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego - wiedza, roztropność: (Prz 2:6 BT_4)
Prz:2:6 ὅτι κύριος δίδωσιν σοφίαν, καὶ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ γνῶσις καὶ σύνεσις·
Prz:2:6 ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σοφία, -ας, ἡ καί ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό γνῶσις, -εως, ἡ καί σύν·εσις, -εως, ἡ
Prz:2:6 Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja
Prz:2:6 o(/ti ku/rios di/dOsin sofi/an, kai\ a)po\ prosO/pou au)tou= gnO=sis kai\ su/nesis·
Prz:2:6 hoti kyrios didOsin sofian, kai apo prosOpu autu gnOsis kai synesis·
Prz:2:6 C N2_NSM V8_PAI3S N1A_ASF C P N2N_GSN RD_GSM N3I_NSF C N3I_NSF
Prz:2:6 because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something and also, even, namely insight/discernment
Prz:2:6 because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing sapience (acc) and away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) knowledge (nom) and insight/discernment (nom)
Prz:2:6 Prz_2:6_1 Prz_2:6_2 Prz_2:6_3 Prz_2:6_4 Prz_2:6_5 Prz_2:6_6 Prz_2:6_7 Prz_2:6_8 Prz_2:6_9 Prz_2:6_10 Prz_2:6_11
Prz:2:6 x x x x x x x x x x x
Prz:2:7 καὶ θησαυρίζει τοῖς κατορθοῦσι σωτηρίαν, ὑπερασπιεῖ τὴν πορείαν αὐτῶν
Prz:2:7 and he treasures up salvation for them that walk uprightly: he will protect their way; (Proverbs 2:7 Brenton)
Prz:2:7 dla prawych On chowa swą pomoc, On - tarczą żyjącym uczciwie. (Prz 2:7 BT_4)
Prz:2:7 καὶ θησαυρίζει τοῖς κατορθοῦσι σωτηρίαν, ὑπερασπιεῖ τὴν πορείαν αὐτῶν
Prz:2:7 καί θησαυρίζω (θησαυριζ-, -, θησαυρι·σ-, -, τεθησαυρισ-, -) ὁ ἡ τό   σωτηρία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό πορεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:2:7 I też, nawet, mianowicie By cenić w górę skarbu, wysoko oceniał; leżał w zapasie, chroń, marynata Zbawienia/wyzwolenie Chodzenie On/ona/to/to samo
Prz:2:7 kai\ TEsauri/DZei toi=s katorTou=si sOtEri/an, u(peraspiei= tE\n porei/an au)tO=n
Prz:2:7 kai TEsauriDZei tois katorTusi sOtErian, hyperaspiei tEn poreian autOn
Prz:2:7 C V1_PAI3S RA_DPM V4_PAPDPM N1A_ASF VF_FAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GPM
Prz:2:7 and also, even, namely to treasure up treasure, highly valued; lay up in store, preserve, pickle the ć salvation/deliverance ć the going he/she/it/same
Prz:2:7 and he/she/it-is-TREASURE UP-ing, you(sg)-are-being-TREASURE UP-ed (classical) the (dat)   salvation/deliverance (acc)   the (acc) going (acc) them/same (gen)
Prz:2:7 Prz_2:7_1 Prz_2:7_2 Prz_2:7_3 Prz_2:7_4 Prz_2:7_5 Prz_2:7_6 Prz_2:7_7 Prz_2:7_8 Prz_2:7_9
Prz:2:7 x x x x x x x x x
Prz:2:8 τοῦ φυλάξαι ὁδοὺς δικαιωμάτων καὶ ὁδὸν εὐλαβουμένων αὐτὸν διαφυλάξει.
Prz:2:8 that he may guard the righteous ways: and he will preserve the way of them that fear him. (Proverbs 2:8 Brenton)
Prz:2:8 On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. (Prz 2:8 BT_4)
Prz:2:8 τοῦ φυλάξαι ὁδοὺς δικαιωμάτων καὶ ὁδὸν εὐλαβουμένων αὐτὸν διαφυλάξει.
Prz:2:8 ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ δικαίωμα[τ], -ατος, τό καί ὁδός, -οῦ, ἡ εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-)
Prz:2:8 By zabezpieczać się Drogi {Sposobu}/droga ??? I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) On/ona/to/to samo By chronić ochraniacz, by konserwować
Prz:2:8 tou= fula/Xai o(dou\s dikaiOma/tOn kai\ o(do\n eu)laboume/nOn au)to\n diafula/Xei.
Prz:2:8 tu fylaXai hodus dikaiOmatOn kai hodon eulabumenOn auton diafylaXei.
Prz:2:8 RA_GSN VA_AAN N2_APF N3M_GPN C N2_ASF V2_PMPGPM RD_ASM VF_FAI3S
Prz:2:8 the to guard way/road ??? and also, even, namely way/road to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) he/she/it/same to guard preserver, to conserve
Prz:2:8 the (gen) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) ways/roads (acc) ???s (gen) and way/road (acc) while being-BEWARE-ed (gen) him/it/same (acc) he/she/it-will-GUARD, you(sg)-will-be-GUARD-ed (classical)
Prz:2:8 Prz_2:8_1 Prz_2:8_2 Prz_2:8_3 Prz_2:8_4 Prz_2:8_5 Prz_2:8_6 Prz_2:8_7 Prz_2:8_8 Prz_2:8_9
Prz:2:8 x x x x x x x x x
Prz:2:9 τότε συνήσεις δικαιοσύνην καὶ κρίμα καὶ κατορθώσεις πάντας ἄξονας ἀγαθούς.
Prz:2:9 Then shalt thou understand righteousness, and judgment; and shalt direct all thy course aright. (Proverbs 2:9 Brenton)
Prz:2:9 Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność - i każdą dobrą ścieżkę, (Prz 2:9 BT_4)
Prz:2:9 τότε συνήσεις δικαιοσύνην καὶ κρίμα καὶ κατορθώσεις πάντας ἄξονας ἀγαθούς.
Prz:2:9 τότε συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί κρίμα[τ], -ατος, τό καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Prz:2:9 Wtedy By rozumieć Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Prz:2:9 to/te sunE/seis dikaiosu/nEn kai\ kri/ma kai\ katorTO/seis pa/ntas a)/Xonas a)gaTou/s.
Prz:2:9 tote synEseis dikaiosynEn kai krima kai katorTOseis pantas aXonas agaTus.
Prz:2:9 D VF_FAI2S N1_ASF C N3M_ASN C VF_FAI2S A3_APM N3N_APM A1_APM
Prz:2:9 then to understand righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of ć good inherently good, i.e. God-wrought.
Prz:2:9 then you(sg)-will-UNDERSTand righteousness (acc) and sentence (nom|acc|voc) and   all (acc)   good ([Adj] acc)
Prz:2:9 Prz_2:9_1 Prz_2:9_2 Prz_2:9_3 Prz_2:9_4 Prz_2:9_5 Prz_2:9_6 Prz_2:9_7 Prz_2:9_8 Prz_2:9_9 Prz_2:9_10
Prz:2:9 x x x x x x x x x x
Prz:2:10 ἐὰν γὰρ ἔλθῃ ἡ σοφία εἰς σὴν διάνοιαν, ἡ δὲ αἴσθησις τῇ σῇ ψυχῇ καλὴ εἶναι δόξῃ,
Prz:2:10 For if wisdom shall come into thine understanding, and discernment shall seem pleasing to thy soul, (Proverbs 2:10 Brenton)
Prz:2:10 gdyż mądrość zagości w twym sercu, wiedza ucieszy twą duszę. (Prz 2:10 BT_4)
Prz:2:10 ἐὰν γὰρ ἔλθῃ σοφία εἰς σὴν διάνοιαν, δὲ αἴσθησις τῇ σῇ ψυχῇ καλὴ εἶναι δόξῃ,
Prz:2:10 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ εἰς[1] σός -ή -όν διά·νοια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέ αἴσθησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Prz:2:10 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak By przychodzić Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Do (+przyspieszenie) Twój/twój(sg) Poznania umysł, umysłowość, cel, plan zaś Swoboda {Rozwaga} (wiedza, dostrzegalność) Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By być Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Prz:2:10 e)a\n ga\r e)/lTE| E( sofi/a ei)s sE\n dia/noian, E( de\ ai)/sTEsis tE=| sE=| PSuCHE=| kalE\ ei)=nai do/XE|,
Prz:2:10 ean gar elTE hE sofia eis sEn dianoian, hE de aisTEsis tE sE PSyCHE kalE einai doXE,
Prz:2:10 C x VB_AAS3S RA_NSF N1A_NSF P A1_ASF N1A_ASF RA_NSF x N3I_NSF RA_DSF A1_DSF N1_DSF A1_NSF V9_PAN VA_AAS3S
Prz:2:10 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to come the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] into (+acc) your/yours(sg) cognition intellect, mentality, purpose, plan the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] discretion (knowledge, perceptibility) the your/yours(sg); to rub worn, rub life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to be glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to
Prz:2:10 if-ever for he/she/it-should-COME the (nom) sapience (nom|voc) into (+acc) your/yours(sg) (acc) cognition (acc) the (nom) Yet discretion (nom) the (dat) your/yours(sg) (dat); you(sg)-will-be-RUB-ed life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed right ([Adj] nom|voc) to-be glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed
Prz:2:10 Prz_2:10_1 Prz_2:10_2 Prz_2:10_3 Prz_2:10_4 Prz_2:10_5 Prz_2:10_6 Prz_2:10_7 Prz_2:10_8 Prz_2:10_9 Prz_2:10_10 Prz_2:10_11 Prz_2:10_12 Prz_2:10_13 Prz_2:10_14 Prz_2:10_15 Prz_2:10_16 Prz_2:10_17
Prz:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:2:11 βουλὴ καλὴ φυλάξει σε, ἔννοια δὲ ὁσία τηρήσει σε,
Prz:2:11 good counsel shall guard thee, and holy understanding shall keep thee; (Proverbs 2:11 Brenton)
Prz:2:11 Rozwaga pilnować cię będzie, roztropność na straży twej stanie. (Prz 2:11 BT_4)
Prz:2:11 βουλὴ καλὴ φυλάξει σε, ἔννοια δὲ ὁσία τηρήσει σε,
Prz:2:11 βουλή, -ῆς, ἡ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔν·νοια, -ας, ἡ δέ ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) τήρησις, -εως, ἡ; τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:2:11 Planu/zamiar W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By zabezpieczać się Ty; twój/twój(sg) Wgląd zaś Święty Utrzymuj się; by utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Ty; twój/twój(sg)
Prz:2:11 boulE\ kalE\ fula/Xei se, e)/nnoia de\ o(si/a tErE/sei se,
Prz:2:11 bulE kalE fylaXei se, ennoia de hosia tErEsei se,
Prz:2:11 N1_NSF A1_NSF VF_FAI3S RP_AS N1A_NSF x A1A_NSF VF_FAI3S RP_AS
Prz:2:11 plan/intention right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to guard you; your/yours(sg) insight δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] holy keep; to keep abide by, observe, keep watch over you; your/yours(sg)
Prz:2:11 plan/intention (nom|voc) right ([Adj] nom|voc) he/she/it-will-GUARD, you(sg)-will-be-GUARD-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) insight (nom|voc) Yet holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) keep (dat); he/she/it-will-KEEP, you(sg)-will-be-KEEP-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Prz:2:11 Prz_2:11_1 Prz_2:11_2 Prz_2:11_3 Prz_2:11_4 Prz_2:11_5 Prz_2:11_6 Prz_2:11_7 Prz_2:11_8 Prz_2:11_9
Prz:2:11 x x x x x x x x x
Prz:2:12 ἵνα ῥύσηταί σε ἀπὸ ὁδοῦ κακῆς καὶ ἀπὸ ἀνδρὸς λαλοῦντος μηδὲν πιστόν.
Prz:2:12 to deliver thee from the evil way, and from the man that speaks nothing faithfully. (Proverbs 2:12 Brenton)
Prz:2:12 Ustrzeże cię od drogi występku, od ludzi mówiących przewrotnie, (Prz 2:12 BT_4)
Prz:2:12 ἵνα ῥύσηταί σε ἀπὸ ὁδοῦ κακῆς καὶ ἀπὸ ἀνδρὸς λαλοῦντος μηδὲν πιστόν.
Prz:2:12 ἵνα ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁδός, -οῦ, ἡ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ἀπό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν πιστός -ή -όν
Prz:2:12 żeby / ażeby / bo By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By mówić Nie jeden Wierny trusthworthy
Prz:2:12 i(/na r(u/sEtai/ se a)po\ o(dou= kakE=s kai\ a)po\ a)ndro\s lalou=ntos mEde\n pisto/n.
Prz:2:12 hina rysEtai se apo hodu kakEs kai apo andros laluntos mEden piston.
Prz:2:12 C VA_AMS3S RP_AS P N2_GSF A1_GSF C P N3_GSM V2_PAPGSM A3P_ASN A1_ASN
Prz:2:12 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing way/road wickedly to do evil and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to speak not one faithful trusthworthy
Prz:2:12 so that / in order to /because he/she/it-should-be-DELIVER-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) way/road (gen) wickedly ([Adj] gen) and away from (+gen) man, husband (gen) while SPEAK-ing (gen) not one (nom|acc) faithful ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Prz:2:12 Prz_2:12_1 Prz_2:12_2 Prz_2:12_3 Prz_2:12_4 Prz_2:12_5 Prz_2:12_6 Prz_2:12_7 Prz_2:12_8 Prz_2:12_9 Prz_2:12_10 Prz_2:12_11 Prz_2:12_12
Prz:2:12 x x x x x x x x x x x x
Prz:2:13 ὦ οἱ ἐγκαταλείποντες ὁδοὺς εὐθείας τοῦ πορεύεσθαι ἐν ὁδοῖς σκότους,
Prz:2:13 Alas for those who forsake right paths, to walk in ways of darkness; (Proverbs 2:13 Brenton)
Prz:2:13 co opuścili ścieżki prawości, by chodzić mrocznymi drogami - (Prz 2:13 BT_4)
Prz:2:13 οἱ ἐγκαταλείποντες ὁδοὺς εὐθείας τοῦ πορεύεσθαι ἐν ὁδοῖς σκότους,
Prz:2:13 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ σκότο·ς, -ους, τό
Prz:2:13 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Drogi {Sposobu}/droga Prosto By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Ciemności ciemność, ciemność
Prz:2:13 O)= oi( e)gkatalei/pontes o(dou\s eu)Tei/as tou= poreu/esTai e)n o(doi=s sko/tous,
Prz:2:13 O hoi enkataleipontes hodus euTeias tu poreuesTai en hodois skotus,
Prz:2:13 I RA_NPM V1_PAPNPM N2_APF A3U_GSF RA_GSN V1_PMN P N2_DPF N3E_GSN
Prz:2:13 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be the to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare way/road straight the to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road darkness gloom, darkness
Prz:2:13 O!; omega; I-should-be the (nom) while GIVE UP-ing (nom|voc) ways/roads (acc) straight ([Adj] acc, gen) the (gen) to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) ways/roads (dat) darkness (gen)
Prz:2:13 Prz_2:13_1 Prz_2:13_2 Prz_2:13_3 Prz_2:13_4 Prz_2:13_5 Prz_2:13_6 Prz_2:13_7 Prz_2:13_8 Prz_2:13_9 Prz_2:13_10
Prz:2:13 x x x x x x x x x x
Prz:2:14 οἱ εὐφραινόμενοι ἐπὶ κακοῖς καὶ χαίροντες ἐπὶ διαστροφῇ κακῇ,
Prz:2:14 who rejoice in evils, and delight in wicked perverseness; (Proverbs 2:14 Brenton)
Prz:2:14 radością ich czynić nieprawość, ze zła, przewrotności się cieszą, (Prz 2:14 BT_4)
Prz:2:14 οἱ εὐφραινόμενοι ἐπὶ κακοῖς καὶ χαίροντες ἐπὶ διαστροφῇ κακῇ,
Prz:2:14 ὁ ἡ τό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ἐπί   κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Prz:2:14 By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle
Prz:2:14 oi( eu)fraino/menoi e)pi\ kakoi=s kai\ CHai/rontes e)pi\ diastrofE=| kakE=|,
Prz:2:14 hoi eufrainomenoi epi kakois kai CHairontes epi diastrofE kakE,
Prz:2:14 RA_NPM V1_PMPNPM P A1_DPM C V1_PAPNPM P N1_DSF A1_DSF
Prz:2:14 the to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing wickedly to do evil; to make things difficult for and also, even, namely to rejoice salute, salutation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć wickedly to do evil
Prz:2:14 the (nom) while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) and while REJOICE-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   wickedly ([Adj] dat)
Prz:2:14 Prz_2:14_1 Prz_2:14_2 Prz_2:14_3 Prz_2:14_4 Prz_2:14_5 Prz_2:14_6 Prz_2:14_7 Prz_2:14_8 Prz_2:14_9
Prz:2:14 x x x x x x x x x
Prz:2:15 ὧν αἱ τρίβοι σκολιαὶ καὶ καμπύλαι αἱ τροχιαὶ αὐτῶν
Prz:2:15 whose paths are crooked, and their courses winding; (Proverbs 2:15 Brenton)
Prz:2:15 bo drogi ich pełne są fałszu i błądzą po swoich ścieżkach. (Prz 2:15 BT_4)
Prz:2:15 ὧν αἱ τρίβοι σκολιαὶ καὶ καμπύλαι αἱ τροχιαὶ αὐτῶν
Prz:2:15 ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σκολιός -ά -όν καί   ὁ ἡ τό τροχιά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:2:15 Kto/, który/, który Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty I też, nawet, mianowicie Ścieżka On/ona/to/to samo
Prz:2:15 O(=n ai( tri/boi skoliai\ kai\ kampu/lai ai( troCHiai\ au)tO=n
Prz:2:15 hOn hai triboi skoliai kai kampylai hai troCHiai autOn
Prz:2:15 RR_GPM RA_NPF N2_NPF A1A_NPF C A1_NPF RA_NPF N1A_NPF RD_GPM
Prz:2:15 who/whom/which the path; to rub worn, rub crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous and also, even, namely ć the path he/she/it/same
Prz:2:15 who/whom/which (gen) the (nom) paths (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-RUB-ing (opt) crooked ([Adj] nom|voc) and   the (nom) paths (nom|voc) them/same (gen)
Prz:2:15 Prz_2:15_1 Prz_2:15_2 Prz_2:15_3 Prz_2:15_4 Prz_2:15_5 Prz_2:15_6 Prz_2:15_7 Prz_2:15_8 Prz_2:15_9
Prz:2:15 x x x x x x x x x
Prz:2:16 τοῦ μακράν σε ποιῆσαι ἀπὸ ὁδοῦ εὐθείας καὶ ἀλλότριον τῆς δικαίας γνώμης.
Prz:2:16 to remove thee far from the straight way, and to estrange thee from a righteous purpose. My son, let not evil counsel overtake thee, (Proverbs 2:16 Brenton)
Prz:2:16 Aby cię ustrzec przed cudzą żoną, przed obcą, co mowę ma gładką, (Prz 2:16 BT_4)
Prz:2:16 τοῦ μακράν σε ποιῆσαι ἀπὸ ὁδοῦ εὐθείας καὶ ἀλλότριον τῆς δικαίας γνώμης.
Prz:2:16 ὁ ἡ τό μακράν; μακρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀπό ὁδός, -οῦ, ἡ εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον γνώμη, -ης, ἡ
Prz:2:16 Daleko; daleko [zobacz makro] Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Prosto I też, nawet, mianowicie Innego/inni Właśnie prawy, właśnie Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny]
Prz:2:16 tou= makra/n se poiE=sai a)po\ o(dou= eu)Tei/as kai\ a)llo/trion tE=s dikai/as gnO/mEs.
Prz:2:16 tu makran se poiEsai apo hodu euTeias kai allotrion tEs dikaias gnOmEs.
Prz:2:16 RA_GSN D RP_AS VA_AAN P N2_GSF A3U_GSF C A1A_ASM RA_GSF A1A_GSF N1_GSF
Prz:2:16 the far; far [see macro] you; your/yours(sg) to do/make from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing way/road straight and also, even, namely of another/others the just righteous, just knowledge-based determination [see gnomic]
Prz:2:16 the (gen) far; far ([Adj] acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) away from (+gen) way/road (gen) straight ([Adj] acc, gen) and of another/others (acc, nom|acc|voc) the (gen) just ([Adj] acc, gen) knowledge-based determination (gen)
Prz:2:16 Prz_2:16_1 Prz_2:16_2 Prz_2:16_3 Prz_2:16_4 Prz_2:16_5 Prz_2:16_6 Prz_2:16_7 Prz_2:16_8 Prz_2:16_9 Prz_2:16_10 Prz_2:16_11 Prz_2:16_12
Prz:2:16 x x x x x x x x x x x x
Prz:2:17 υἱέ, μή σε καταλάβῃ κακὴ βουλὴ ἡ ἀπολείπουσα διδασκαλίαν νεότητος καὶ διαθήκην θείαν ἐπιλελησμένη·
Prz:2:17 of her who has forsaken the instruction of her youth, and forgotten the covenant of God. (Proverbs 2:17 Brenton)
Prz:2:17 co przyjaciela młodości rzuciła, Bożego przymierza niepomna. (Prz 2:17 BT_4)
Prz:2:17 υἱέ, μή σε καταλάβῃ κακὴ βουλὴ ἀπολείπουσα διδασκαλίαν νεότητος καὶ διαθήκην θείαν ἐπιλελησμένη·
Prz:2:17 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) βουλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-) διδασκαλία, -ας, ἡ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί δια·θήκη, -ης, ἡ θεῖος -α -ον ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)
Prz:2:17 Syn Nie Ty; twój/twój(sg) By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Niegodziwie by czynić źle Planu/zamiar By pozostawać [od] (pozostawiany za sobą, opuszczany) Nauczanie Młodzież [zobacz neofitę] I też, nawet, mianowicie Konwencja Boży By zaniedbywać
Prz:2:17 ui(e/, mE/ se katala/bE| kakE\ boulE\ E( a)polei/pousa didaskali/an neo/tEtos kai\ diaTE/kEn Tei/an e)pilelEsme/nE·
Prz:2:17 hyie, mE se katalabE kakE bulE hE apoleipusa didaskalian neotEtos kai diaTEkEn Teian epilelEsmenE·
Prz:2:17 N2_VSM D RP_AS VB_AAS3S A1_NSF N1_NSF RA_NSF V1_PAPNSF N1A_ASF N3T_GSF C N1_ASF A1A_ASF VM_XMPNSF
Prz:2:17 son not you; your/yours(sg) to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, wickedly to do evil plan/intention the to Remain [from] (left behind, deserted) teaching youth [see neophyte] and also, even, namely covenant divine to neglect
Prz:2:17 son (voc) not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-should-COMPREHEND, you(sg)-should-be-COMPREHEND-ed wickedly ([Adj] nom|voc) plan/intention (nom|voc) the (nom) while REMAIN [FROM]-ing (nom|voc) teaching (acc) youth (gen) and covenant (acc) divine ([Adj] acc) having-been-NEGLECT-ed (nom|voc)
Prz:2:17 Prz_2:17_1 Prz_2:17_2 Prz_2:17_3 Prz_2:17_4 Prz_2:17_5 Prz_2:17_6 Prz_2:17_7 Prz_2:17_8 Prz_2:17_9 Prz_2:17_10 Prz_2:17_11 Prz_2:17_12 Prz_2:17_13 Prz_2:17_14
Prz:2:17 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:2:18 ἔθετο γὰρ παρὰ τῷ θανάτῳ τὸν οἶκον αὐτῆς καὶ παρὰ τῷ ᾅδῃ μετὰ τῶν γηγενῶν τοὺς ἄξονας αὐτῆς·
Prz:2:18 For she has fixed her house near death, and guided her wheels near Hades with the giants. (Proverbs 2:18 Brenton)
Prz:2:18 Już dom jej ku śmierci się chyli, ku cieniom Szeolu jej droga: (Prz 2:18 BT_4)
Prz:2:18 ἔθετο γὰρ παρὰ τῷ θανάτῳ τὸν οἶκον αὐτῆς καὶ παρὰ τῷ ᾅδῃ μετὰ τῶν γηγενῶν τοὺς ἄξονας αὐτῆς·
Prz:2:18 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) γάρ παρά ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρά ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) μετά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:2:18 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Dla odtąd, jak fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Śmierć Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Hades; by śpiewać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Prz:2:18 e)/Teto ga\r para\ tO=| Tana/tO| to\n oi)=kon au)tE=s kai\ para\ tO=| a(/|dE| meta\ tO=n gEgenO=n tou\s a)/Xonas au)tE=s·
Prz:2:18 eTeto gar para tO TanatO ton oikon autEs kai para tO hadE meta tOn gEgenOn tus aXonas autEs·
Prz:2:18 VEI_AMI3S x P RA_DSM N2_DSM RA_ASM N2_ASM RD_GSF C P RA_DSM N1M_DSM P RA_GPM A3H_GPM RA_APM N3N_APM RD_GSF
Prz:2:18 to place lay, put, set, situate, station for since, as frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the death the house he/she/it/same and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the Hades; to sing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć the ć he/she/it/same
Prz:2:18 he/she/it-was-PLACE-ed for frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) death (dat) the (acc) house (acc) her/it/same (gen) and frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) Hades (dat); you(sg)-are-being-SING-ed, he/she/it-should-be-SING-ing, you(sg)-should-be-being-SING-ed after (+acc), with (+gen) the (gen)   the (acc)   her/it/same (gen)
Prz:2:18 Prz_2:18_1 Prz_2:18_2 Prz_2:18_3 Prz_2:18_4 Prz_2:18_5 Prz_2:18_6 Prz_2:18_7 Prz_2:18_8 Prz_2:18_9 Prz_2:18_10 Prz_2:18_11 Prz_2:18_12 Prz_2:18_13 Prz_2:18_14 Prz_2:18_15 Prz_2:18_16 Prz_2:18_17 Prz_2:18_18
Prz:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:2:19 πάντες οἱ πορευόμενοι ἐν αὐτῇ οὐκ ἀναστρέψουσιν οὐδὲ μὴ καταλάβωσιν τρίβους εὐθείας· οὐ γὰρ καταλαμβάνονται ὑπὸ ἐνιαυτῶν ζωῆς.
Prz:2:19 None that go by her shall return, neither shall they take hold of right paths, for they are not apprehended of the years of life. (Proverbs 2:19 Brenton)
Prz:2:19 każdy, kto idzie do niej, nie wraca, nie odnajdzie ścieżek życia. (Prz 2:19 BT_4)
Prz:2:19 πάντες οἱ πορευόμενοι ἐν αὐτῇ οὐκ ἀναστρέψουσιν οὐδὲ μὴ καταλάβωσιν τρίβους εὐθείας· οὐ γὰρ καταλαμβάνονται ὑπὸ ἐνιαυτῶν ζωῆς.
Prz:2:19 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) οὐδέ (οὐ δέ) μή κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) τρίβος, -ου, ἡ εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὑπό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Prz:2:19 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Ścieżka Prosto ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rok Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Prz:2:19 pa/ntes oi( poreuo/menoi e)n au)tE=| ou)k a)nastre/PSousin ou)de\ mE\ katala/bOsin tri/bous eu)Tei/as· ou) ga\r katalamba/nontai u(po\ e)niautO=n DZOE=s.
Prz:2:19 pantes hoi poreuomenoi en autE uk anastrePSusin ude mE katalabOsin tribus euTeias· u gar katalambanontai hypo eniautOn DZOEs.
Prz:2:19 A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM P RD_DSF D VF_FAI3P C D VB_AAS3P N2_APF A3U_GSF D x V1_PMI3P P N2_GPM N1_GSF
Prz:2:19 every all, each, every, the whole of the to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same οὐχ before rough breathing to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, path straight οὐχ before rough breathing for since, as to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing year life being, living, spirit; alive
Prz:2:19 all (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) not they-will-UPSET, going-to-UPSET (fut ptcp) (dat) neither/nor not they-should-COMPREHEND paths (acc) straight ([Adj] acc, gen) not for they-are-being-COMPREHEND-ed under (+acc), by (+gen) years (gen) life (gen); alive ([Adj] gen)
Prz:2:19 Prz_2:19_1 Prz_2:19_2 Prz_2:19_3 Prz_2:19_4 Prz_2:19_5 Prz_2:19_6 Prz_2:19_7 Prz_2:19_8 Prz_2:19_9 Prz_2:19_10 Prz_2:19_11 Prz_2:19_12 Prz_2:19_13 Prz_2:19_14 Prz_2:19_15 Prz_2:19_16 Prz_2:19_17 Prz_2:19_18
Prz:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:2:20 εἰ γὰρ ἐπορεύοντο τρίβους ἀγαθάς, εὕροσαν ἂν τρίβους δικαιοσύνης λείους.
Prz:2:20 For had they gone in good paths, they would have found the paths of righteousness easy. (Proverbs 2:20 Brenton)
Prz:2:20 Dlatego będziesz iść drogą prawych, trzymać się ścieżek uczciwych; (Prz 2:20 BT_4)
Prz:2:20 εἰ γὰρ ἐπορεύοντο τρίβους ἀγαθάς, εὕροσαν ἂν τρίβους δικαιοσύνης λείους.
Prz:2:20 εἰ γάρ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) τρίβος, -ου, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἄν τρίβος, -ου, ἡ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ λεῖος -α -ον
Prz:2:20 Jeżeli Dla odtąd, jak By iść Ścieżka Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By znajdować Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ścieżka Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Gładka/pozioma/równina
Prz:2:20 ei) ga\r e)poreu/onto tri/bous a)gaTa/s, eu(/rosan a)/n tri/bous dikaiosu/nEs lei/ous.
Prz:2:20 ei gar eporeuonto tribus agaTas, heurosan an tribus dikaiosynEs leius.
Prz:2:20 C x V1I_IMI3P N2_APF A1_APF VA_AAI3P x N2_APF N1_GSF A1B_APF
Prz:2:20 if for since, as to go path good inherently good, i.e. God-wrought. to find ever (if ever) path righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law smooth/level/plain
Prz:2:20 if for they-were-being-GO-ed paths (acc) good ([Adj] acc) they-FIND-ed ever paths (acc) righteousness (gen) smooth/level/plain ([Adj] acc)
Prz:2:20 Prz_2:20_1 Prz_2:20_2 Prz_2:20_3 Prz_2:20_4 Prz_2:20_5 Prz_2:20_6 Prz_2:20_7 Prz_2:20_8 Prz_2:20_9 Prz_2:20_10
Prz:2:20 x x x x x x x x x x
Prz:2:21 χρηστοὶ ἔσονται οἰκήτορες γῆς, ἄκακοι δὲ ὑπολειφθήσονται ἐν αὐτῇ, ὅτι εὐθεῖς κατασκηνώσουσι γῆν, καὶ ὅσιοι ὑπολειφθήσονται ἐν αὐτῇ·
Prz:2:21 For the upright shall dwell in the earth, and the holy shall be left behind in it. (Proverbs 2:21 Brenton)
Prz:2:21 gdyż ludzie prawi ziemię posiądą, uczciwi rozmnożą się na niej; (Prz 2:21 BT_4)
Prz:2:21 χρηστοὶ ἔσονται οἰκήτορες γῆς, ἄκακοι δὲ ὑπολειφθήσονται ἐν αὐτῇ, ὅτι εὐθεῖς κατασκηνώσουσι γῆν, καὶ ὅσιοι ὑπολειφθήσονται ἐν αὐτῇ·
Prz:2:21 χρηστός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκήτωρ, -ορος, ὁ [LXX] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄ·κακος -ον δέ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:2:21 Wspaniałomyślny By być Mieszkaniec Ziemi/ziemia Niewinny zaś By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Prosto; prosto By osiedlać się {By decydować się} Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Święty By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Prz:2:21 CHrEstoi\ e)/sontai oi)kE/tores gE=s, a)/kakoi de\ u(poleifTE/sontai e)n au)tE=|, o(/ti eu)Tei=s kataskEnO/sousi gE=n, kai\ o(/sioi u(poleifTE/sontai e)n au)tE=|·
Prz:2:21 CHrEstoi esontai oikEtores gEs, akakoi de hypoleifTEsontai en autE, hoti euTeis kataskEnOsusi gEn, kai hosioi hypoleifTEsontai en autE·
Prz:2:21 A1_NPM VF_FMI3P N3R_NPM N1_GSF A1B_NPM x VV_FPI3P P RD_DSF C A3U_NPM VF_FAI3P N1_ASF C A1A_NPM VV_FPI3P P RD_DSF
Prz:2:21 magnanimous to be inhabitant earth/land innocent δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because/that straight; straight to settle earth/land and also, even, namely holy to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Prz:2:21 magnanimous ([Adj] nom|voc) they-will-be inhabitants (nom|voc) earth/land (gen) innocent ([Adj] nom|voc) Yet they-will-be-REMAIN-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) because/that straight ([Adj] acc, nom|voc); straight ([Adj] acc, nom|voc) they-will-SETTLE, going-to-SETTLE (fut ptcp) (dat) earth/land (acc) and holy ([Adj] nom|voc) they-will-be-REMAIN-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Prz:2:21 Prz_2:21_1 Prz_2:21_2 Prz_2:21_3 Prz_2:21_4 Prz_2:21_5 Prz_2:21_6 Prz_2:21_7 Prz_2:21_8 Prz_2:21_9 Prz_2:21_10 Prz_2:21_11 Prz_2:21_12 Prz_2:21_13 Prz_2:21_14 Prz_2:21_15 Prz_2:21_16 Prz_2:21_17 Prz_2:21_18
Prz:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:2:22 ὁδοὶ ἀσεβῶν ἐκ γῆς ὀλοῦνται, οἱ δὲ παράνομοι ἐξωσθήσονται ἀπ’ αὐτῆς.
Prz:2:22 The paths of the ungodly shall perish out of the earth, and transgressors shall be driven away from it. (Proverbs 2:22 Brenton)
Prz:2:22 nieprawych wygładzą z ziemi, z korzeniami wyrwie się przewrotnych. (Prz 2:22 BT_4)
Prz:2:22 ὁδοὶ ἀσεβῶν ἐκ γῆς ὀλοῦνται, οἱ δὲ παράνομοι ἐξωσθήσονται ἀπ’ αὐτῆς.
Prz:2:22 ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ὁ ἡ τό δέ παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:2:22 Drogi {Sposobu}/droga Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia zaś By być na zewnątrz prawa By wyganiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Prz:2:22 o(doi\ a)sebO=n e)k gE=s o)lou=ntai, oi( de\ para/nomoi e)XOsTE/sontai a)p’ au)tE=s.
Prz:2:22 hodoi asebOn ek gEs oluntai, hoi de paranomoi eXOsTEsontai ap’ autEs.
Prz:2:22 N2_NPF A3H_GPM P N1_GSF VF2_FMI3P RA_NPM x A1B_NPM VC_FPI3P P RD_GSF
Prz:2:22 way/road ungodly; to be impious commit sacrilege out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be outside the law to expel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Prz:2:22 ways/roads (nom|voc) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) out of (+gen) earth/land (gen)   the (nom) Yet he/she/it-happens-to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (opt) they-will-be-EXPEL-ed away from (+gen) her/it/same (gen)
Prz:2:22 Prz_2:22_1 Prz_2:22_2 Prz_2:22_3 Prz_2:22_4 Prz_2:22_5 Prz_2:22_6 Prz_2:22_7 Prz_2:22_8 Prz_2:22_9 Prz_2:22_10 Prz_2:22_11
Prz:2:22 x x x x x x x x x x x