Prz:3:1 Υἱέ, ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπιλανθάνου, τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω σὴ καρδία·
Prz:3:1 My son, forget not my laws; but let thine heart keep my words: (Proverbs 3:1 Brenton)
Prz:3:1 Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów, (Prz 3:1 BT_4)
Prz:3:1 Υἱέ, ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπιλανθάνου, τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω σὴ καρδία·
Prz:3:1 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐμός -ή -όν   μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό δέ ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) σός -ή -όν καρδία, -ας, ἡ
Prz:3:1 Syn Mój/mój Nie By zaniedbywać zaś Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Prz:3:1 *ui(e/, e)mO=n nomi/mOn mE\ e)pilanTa/nou, ta\ de\ r(E/mata/ mou tErei/tO sE\ kardi/a·
Prz:3:1 yie, emOn nomimOn mE epilanTanu, ta de rEmata mu tEreitO sE kardia·
Prz:3:1 N2_VSM A1_GPN A1_GPN D V1_PMD2S RA_APN x N3M_APN RP_GS V2_PAD3S A1_NSF N1A_NSF
Prz:3:1 son my/mine ć not to neglect the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] declaration statement, utterance I to keep abide by, observe, keep watch over your/yours(sg) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Prz:3:1 son (voc) my/mine (gen)   not be-you(sg)-being-NEGLECT-ed! the (nom|acc) Yet declarations (nom|acc|voc) me (gen) let-him/her/it-be-KEEP-ing! your/yours(sg) (nom|voc) heart (nom|voc)
Prz:3:1 Prz_3:1_1 Prz_3:1_2 Prz_3:1_3 Prz_3:1_4 Prz_3:1_5 Prz_3:1_6 Prz_3:1_7 Prz_3:1_8 Prz_3:1_9 Prz_3:1_10 Prz_3:1_11 Prz_3:1_12
Prz:3:1 x x x x x x x x x x x x
Prz:3:2 μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς καὶ εἰρήνην προσθήσουσίν σοι.
Prz:3:2 for length of existence, and years of life, and peace, shall they add to thee. (Proverbs 3:2 Brenton)
Prz:3:2 bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą: (Prz 3:2 BT_4)
Prz:3:2 μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς καὶ εἰρήνην προσθήσουσίν σοι.
Prz:3:2 μῆκο·ς, -ους, τό γάρ βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -) καί ἔτο·ς, -ους, τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί εἰρήνη, -ης, ἡ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Prz:3:2 Długość Dla odtąd, jak Życie; by żyć I też, nawet, mianowicie Rok Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy I też, nawet, mianowicie Pokój By dodawać do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Prz:3:2 mE=kos ga\r bi/ou kai\ e)/tE DZOE=s kai\ ei)rE/nEn prosTE/sousi/n soi.
Prz:3:2 mEkos gar biu kai etE DZOEs kai eirEnEn prosTEsusin soi.
Prz:3:2 N3E_ASN x N2_GSM C N3E_APN N1_GSF C N1_ASF VF_FAI3P RP_DS
Prz:3:2 length for since, as life; to live and also, even, namely year life being, living, spirit; alive and also, even, namely peace to add to you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Prz:3:2 length (nom|acc|voc) for life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed! and years (nom|acc|voc) life (gen); alive ([Adj] gen) and peace (acc) they-will-ADD-TO, going-to-ADD (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Prz:3:2 Prz_3:2_1 Prz_3:2_2 Prz_3:2_3 Prz_3:2_4 Prz_3:2_5 Prz_3:2_6 Prz_3:2_7 Prz_3:2_8 Prz_3:2_9 Prz_3:2_10
Prz:3:2 x x x x x x x x x x
Prz:3:3 ἐλεημοσύναι καὶ πίστεις μὴ ἐκλιπέτωσάν σε, ἄφαψαι δὲ αὐτὰς ἐπὶ σῷ τραχήλῳ, καὶ εὑρήσεις χάριν·
Prz:3:3 Let not mercy and truth forsake thee; but bind them about thy neck: (Proverbs 3:3 Brenton)
Prz:3:3 Niech miłość i wierność cię strzeże; przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz, (Prz 3:3 BT_4)
Prz:3:3 ἐλεημοσύναι καὶ πίστεις μὴ ἐκλιπέτωσάν σε, ἄφαψαι δὲ αὐτὰς ἐπὶ σῷ τραχήλῳ, καὶ εὑρήσεις χάριν·
Prz:3:3 ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί πίστις, -εως, ἡ μή ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί σός -ή -όν τράχηλος, -ου, ὁ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
Prz:3:3 Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie Wiara(pełność) Nie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Ty; twój/twój(sg) zaś On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twój/twój(sg) Gardło I też, nawet, mianowicie By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie]
Prz:3:3 e)leEmosu/nai kai\ pi/steis mE\ e)klipe/tOsa/n se, a)/faPSai de\ au)ta\s e)pi\ sO=| traCHE/lO|, kai\ eu(rE/seis CHa/rin·
Prz:3:3 eleEmosynai kai pisteis mE eklipetOsan se, afaPSai de autas epi sO traCHElO, kai heurEseis CHarin·
Prz:3:3 N1_NPF C N3I_NPF D VB_AAD3P RP_AS VA_AAN x RD_APF P A1_DSM N2_DSM C VF_FAI2S N3_ASF
Prz:3:3 alms/mercifulness and also, even, namely faith(fulness) not to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) you; your/yours(sg) ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing your/yours(sg) throat and also, even, namely to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity]
Prz:3:3 alms/mercifulnesses (nom|voc) and faith(fulness)s (acc, nom|voc) not let-them-FAIL! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   Yet them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) your/yours(sg) (dat) throat (dat) and you(sg)-will-FIND for; grace (acc)
Prz:3:3 Prz_3:3_1 Prz_3:3_2 Prz_3:3_3 Prz_3:3_4 Prz_3:3_5 Prz_3:3_6 Prz_3:3_7 Prz_3:3_8 Prz_3:3_9 Prz_3:3_10 Prz_3:3_11 Prz_3:3_12 Prz_3:3_13 Prz_3:3_14 Prz_3:3_15
Prz:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:3:4 καὶ προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων.
Prz:3:4 so shalt thou find favour: and do thou provide things honest in the sight of the Lord, and of men. (Proverbs 3:4 Brenton)
Prz:3:4 a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi. (Prz 3:4 BT_4)
Prz:3:4 καὶ προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων.
Prz:3:4 καί προ·νοέω (προ+νο(ε)-, -, προ+νοη·σ-, -, -, προ+νοη·θ-) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Prz:3:4 I też, nawet, mianowicie By kierować się {By robić dla} do dodatków {przydziałów} W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ludzki
Prz:3:4 kai\ pronoou= kala\ e)nO/pion kuri/ou kai\ a)nTrO/pOn.
Prz:3:4 kai pronou kala enOpion kyriu kai anTrOpOn.
Prz:3:4 C V2_PMD2S A1_APN D N2_GSM C N2_GPM
Prz:3:4 and also, even, namely to make allowances for right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely human
Prz:3:4 and be-you(sg)-being-MAKE-ed-ALLOWANCES-FOR! right ([Adj] nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and humans (gen)
Prz:3:4 Prz_3:4_1 Prz_3:4_2 Prz_3:4_3 Prz_3:4_4 Prz_3:4_5 Prz_3:4_6 Prz_3:4_7
Prz:3:4 x x x x x x x
Prz:3:5 ἴσθι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐπὶ θεῷ, ἐπὶ δὲ σῇ σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου·
Prz:3:5 Trust in God with all thine heart; and be not exalted in thine own wisdom. (Proverbs 3:5 Brenton)
Prz:3:5 Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, (Prz 3:5 BT_4)
Prz:3:5 ἴσθι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐπὶ θεῷ, ἐπὶ δὲ σῇ σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου·
Prz:3:5 οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ ἐπί θεός, -οῦ, ὁ ἐπί δέ σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σοφία, -ας, ἡ μή ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-)
Prz:3:5 By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z; by być By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Nie By podnosić
Prz:3:5 i)/sTi pepoiTO\s e)n o(/lE| kardi/a| e)pi\ TeO=|, e)pi\ de\ sE=| sofi/a| mE\ e)pai/rou·
Prz:3:5 isTi pepoiTOs en holE kardia epi TeO, epi de sE sofia mE epairu·
Prz:3:5 V9_PAD2S VX_XAPNSM P A1_DSF N1A_DSF P N2_DSM P x A1_DSF N1A_DSF D V1_PMD2S
Prz:3:5 to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with; to be to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] your/yours(sg); to rub worn, rub sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] not to raise
Prz:3:5 be-you(sg)-PERCEIVE-ing!; be-you(sg)! having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) god (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet your/yours(sg) (dat); you(sg)-will-be-RUB-ed sapience (dat) not be-you(sg)-being-RAISE-ed!
Prz:3:5 Prz_3:5_1 Prz_3:5_2 Prz_3:5_3 Prz_3:5_4 Prz_3:5_5 Prz_3:5_6 Prz_3:5_7 Prz_3:5_8 Prz_3:5_9 Prz_3:5_10 Prz_3:5_11 Prz_3:5_12 Prz_3:5_13
Prz:3:5 x x x x x x x x x x x x x
Prz:3:6 ἐν πάσαις ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτήν, ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σου, [ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόπτῃ.]
Prz:3:6 In all thy ways acquaint thyself with her, that she may rightly direct thy paths. (Proverbs 3:6 Brenton)
Prz:3:6 myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. (Prz 3:6 BT_4)
Prz:3:6 ἐν πάσαις ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτήν, ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σου, [ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόπτῃ.]
Prz:3:6 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα ὀρθο·τομέω (ορθοτομ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -)
Prz:3:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) By robić znany On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By wyrzynać się prosto Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) zaś Stopa Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Nie By potykać się
Prz:3:6 e)n pa/sais o(doi=s sou gnO/riDZe au)tE/n, i(/na o)rTotomE=| ta\s o(dou/s sou, [o( de\ pou/s sou ou) mE\ prosko/ptE|.]
Prz:3:6 en pasais hodois su gnOriDZe autEn, hina orTotomE tas hodus su, [ho de pus su u mE proskoptE.]
Prz:3:6 P A1S_DPF N2_DPF RP_GS V1_PAD2S RD_ASF C V2_PAS3S RA_APF N2_APF RP_GS RA_NSM x N3D_NSM RP_GS D D V1_PAS3S
Prz:3:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle way/road you; your/yours(sg) to make known he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to cut straight the way/road you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] foot you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing not to stumble
Prz:3:6 in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) ways/roads (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-MAKE-ing-KNOWN! her/it/same (acc) so that / in order to /because you(sg)-are-being-CUT-ed-STRAIGHT, he/she/it-should-be-CUT-ing-STRAIGHT, you(sg)-should-be-being-CUT-ed-STRAIGHT the (acc) ways/roads (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) Yet foot (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not not you(sg)-are-being-STUMBLE-ed, he/she/it-should-be-STUMBLE-ing, you(sg)-should-be-being-STUMBLE-ed
Prz:3:6 Prz_3:6_1 Prz_3:6_2 Prz_3:6_3 Prz_3:6_4 Prz_3:6_5 Prz_3:6_6 Prz_3:6_7 Prz_3:6_8 Prz_3:6_9 Prz_3:6_10 Prz_3:6_11 Prz_3:6_12 Prz_3:6_13 Prz_3:6_14 Prz_3:6_15 Prz_3:6_16 Prz_3:6_17 Prz_3:6_18
Prz:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:3:7 μὴ ἴσθι φρόνιμος παρὰ σεαυτῷ, φοβοῦ δὲ τὸν θεὸν καὶ ἔκκλινε ἀπὸ παντὸς κακοῦ·
Prz:3:7 Be not wise in thine own conceit; but fear God, and depart from all evil. (Proverbs 3:7 Brenton)
Prz:3:7 Nie bądź mądrym we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj: (Prz 3:7 BT_4)
Prz:3:7 μὴ ἴσθι φρόνιμος παρὰ σεαυτῷ, φοβοῦ δὲ τὸν θεὸν καὶ ἔκκλινε ἀπὸ παντὸς κακοῦ·
Prz:3:7 μή οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φρόνιμος (-η) -ον παρά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
Prz:3:7 Nie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z; by być Rozważne myślenie, uważający, sumienny, rozważny, dowcipny fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Siebie Obawa [zobacz fobię]; by bać się zaś Bóg  I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla
Prz:3:7 mE\ i)/sTi fro/nimos para\ seautO=|, fobou= de\ to\n Teo\n kai\ e)/kkline a)po\ panto\s kakou=·
Prz:3:7 mE isTi fronimos para seautO, fobu de ton Teon kai ekkline apo pantos kaku·
Prz:3:7 D V9_PAD2S A1B_NSM P RD_DSM V2_PMD2S x RA_ASM N2_ASM C V1_PAD2S P A3_GSM A1_GSM
Prz:3:7 not to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with; to be prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together yourself fear [see phobia]; to fear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] and also, even, namely to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of wickedly to do evil; to make things difficult for
Prz:3:7 not be-you(sg)-PERCEIVE-ing!; be-you(sg)! prudent ([Adj] nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) yourself (dat) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! Yet the (acc) god (acc) and be-you(sg)-RECOIL/AVOID-ing! away from (+gen) every (gen) wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR!
Prz:3:7 Prz_3:7_1 Prz_3:7_2 Prz_3:7_3 Prz_3:7_4 Prz_3:7_5 Prz_3:7_6 Prz_3:7_7 Prz_3:7_8 Prz_3:7_9 Prz_3:7_10 Prz_3:7_11 Prz_3:7_12 Prz_3:7_13 Prz_3:7_14
Prz:3:7 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:3:8 τότε ἴασις ἔσται τῷ σώματί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς ὀστέοις σου.
Prz:3:8 Then shall there be health to thy body, and good keeping to thy bones. (Proverbs 3:8 Brenton)
Prz:3:8 to ciału zapewni zdrowie, a pokrzepienie twym kościom. (Prz 3:8 BT_4)
Prz:3:8 τότε ἴασις ἔσται τῷ σώματί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς ὀστέοις σου.
Prz:3:8 τότε ἴασις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπι·μέλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:3:8 Wtedy Gojenie się By być Ciało Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Opieka Kość Ty; twój/twój(sg)
Prz:3:8 to/te i)/asis e)/stai tO=| sO/mati/ sou kai\ e)pime/leia toi=s o)ste/ois sou.
Prz:3:8 tote iasis estai tO sOmati su kai epimeleia tois osteois su.
Prz:3:8 D N3I_NSF VF_FMI3S RA_DSN N3M_DSN RP_GS C N1A_NSF RA_DPN N2N_DPN RP_GS
Prz:3:8 then healing to be the body you; your/yours(sg) and also, even, namely care the bone you; your/yours(sg)
Prz:3:8 then healing (nom) he/she/it-will-be the (dat) body (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and care (nom|voc) the (dat) bones (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Prz:3:8 Prz_3:8_1 Prz_3:8_2 Prz_3:8_3 Prz_3:8_4 Prz_3:8_5 Prz_3:8_6 Prz_3:8_7 Prz_3:8_8 Prz_3:8_9 Prz_3:8_10 Prz_3:8_11
Prz:3:8 x x x x x x x x x x x
Prz:3:9 τίμα τὸν κύριον ἀπὸ σῶν δικαίων πόνων καὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπὸ σῶν καρπῶν δικαιοσύνης,
Prz:3:9 Honour the Lord with thy just labours, and give him the first of thy fruits of righteousness: (Proverbs 3:9 Brenton)
Prz:3:9 Czcij Pana ofiarą z twego mienia i pierwocinami całego dochodu, (Prz 3:9 BT_4)
Prz:3:9 τίμα τὸν κύριον ἀπὸ σῶν δικαίων πόνων καὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπὸ σῶν καρπῶν δικαιοσύνης,
Prz:3:9 τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) πόνος, -ου, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καρπός[1], -οῦ, ὁ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Prz:3:9 By zaszczycać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Praca I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Owoc Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Prz:3:9 ti/ma to\n ku/rion a)po\ sO=n dikai/On po/nOn kai\ a)pa/rCHou au)tO=| a)po\ sO=n karpO=n dikaiosu/nEs,
Prz:3:9 tima ton kyrion apo sOn dikaiOn ponOn kai aparCHu autO apo sOn karpOn dikaiosynEs,
Prz:3:9 V3_PAD2S RA_ASM N2_ASM P A1_GPM A1A_GPM N2_GPM C V1_PMD2S RD_DSM P A1_GPM N2_GPM N1_GSF
Prz:3:9 to honor the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing your/yours(sg); to rub worn, rub just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous labor and also, even, namely ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing your/yours(sg); to rub worn, rub fruit righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Prz:3:9 be-you(sg)-HONOR-ing! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) your/yours(sg) (gen); going-to-RUB (fut ptcp) (nom) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) labors (gen) and   him/it/same (dat) away from (+gen) your/yours(sg) (gen); going-to-RUB (fut ptcp) (nom) fruits (gen) righteousness (gen)
Prz:3:9 Prz_3:9_1 Prz_3:9_2 Prz_3:9_3 Prz_3:9_4 Prz_3:9_5 Prz_3:9_6 Prz_3:9_7 Prz_3:9_8 Prz_3:9_9 Prz_3:9_10 Prz_3:9_11 Prz_3:9_12 Prz_3:9_13 Prz_3:9_14
Prz:3:9 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:3:10 ἵνα πίμπληται τὰ ταμίειά σου πλησμονῆς σίτου, οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σου ἐκβλύζωσιν.
Prz:3:10 that thy storehouses may be completely filled with corn, and that thy presses may burst forth with wine. (Proverbs 3:10 Brenton)
Prz:3:10 a twoje spichrze napełnią się zbożem i tłocznie przeleją się moszczem. (Prz 3:10 BT_4)
Prz:3:10 ἵνα πίμπληται τὰ ταμίειά σου πλησμονῆς σίτου, οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σου ἐκβλύζωσιν.
Prz:3:10 ἵνα πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλησμονή, -ῆς, ἡ σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά οἶνος, -ου, ὁ δέ ὁ ἡ τό ληνός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Prz:3:10 żeby / ażeby / bo Do ??? Magazyn Ty; twój/twój(sg) Sytość Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Wino zaś Tłocznia do wina Ty; twój/twój(sg)
Prz:3:10 i(/na pi/mplEtai ta\ tami/eia/ sou plEsmonE=s si/tou, oi)/nO| de\ ai( lEnoi/ sou e)kblu/DZOsin.
Prz:3:10 hina pimplEtai ta tamieia su plEsmonEs situ, oinO de hai lEnoi su ekblyDZOsin.
Prz:3:10 C V6_PMS3S RA_APN N2N_APN RP_GS N1_GSF N2_GSM N2_DSM x RA_NPF N2_NPF RP_GS V1_PAS3P
Prz:3:10 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to ??? the storeroom you; your/yours(sg) satiety wheat/grain seed; cereal wine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the winepress you; your/yours(sg) ć
Prz:3:10 so that / in order to /because he/she/it-should-be-being-???-ed, he/she/it-is-being-???-ed the (nom|acc) storerooms (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) satiety (gen) wheat/grain (gen) wine (dat) Yet the (nom) winepresses (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
Prz:3:10 Prz_3:10_1 Prz_3:10_2 Prz_3:10_3 Prz_3:10_4 Prz_3:10_5 Prz_3:10_6 Prz_3:10_7 Prz_3:10_8 Prz_3:10_9 Prz_3:10_10 Prz_3:10_11 Prz_3:10_12 Prz_3:10_13
Prz:3:10 x x x x x x x x x x x x x
Prz:3:11 Υἱέ, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου μηδὲ ἐκλύου ὑπ’ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος·
Prz:3:11 My son, despise not the chastening of the Lord; nor faint when thou art rebuked of him: (Proverbs 3:11 Brenton)
Prz:3:11 Upomnieniem Pańskim nie gardź, mój synu, nie odrzucaj ze wstrętem strofowań. (Prz 3:11 BT_4)
Prz:3:11 Υἱέ, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου μηδὲ ἐκλύου ὑπ’ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος·
Prz:3:11 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί μή ὀλιγωρέω (ολιγωρ(ε)-, -, -, -, -, -) παιδεία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-)
Prz:3:11 Syn Nie By zminimalizować (mały wzgląd (lekceważ), ignoruj, szanuj mało albo lekko (bierz lekko), rób mały rachunek {konto} z, zaniedbuj (by robić coś)) Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By zaniechać (bądź słaby) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny
Prz:3:11 *ui(e/, mE\ o)ligO/rei paidei/as kuri/ou mEde\ e)klu/ou u(p’ au)tou= e)legCHo/menos·
Prz:3:11 yie, mE oligOrei paideias kyriu mEde eklyu hyp’ autu elenCHomenos·
Prz:3:11 N2_VSM D V2_PAD2S N1A_GSF N2_GSM C V1_PPD2S P RD_GSM V1_PMPNSM
Prz:3:11 son not to Minimalize (little regard (disregard), ignore, esteem little or lightly (take lightly), make small account of, neglect (to do something)) chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to give up (be faint) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty
Prz:3:11 son (voc) not he/she/it-is-MINIMALIZE-ing, you(sg)-are-being-MINIMALIZE-ed (classical), be-you(sg)-MINIMALIZE-ing! chastisement (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) neither/nor; Mede (voc) be-you(sg)-being-GIVE-ed-UP! under (+acc), by (+gen) him/it/same (gen) while being-REPROVE-ed (nom)
Prz:3:11 Prz_3:11_1 Prz_3:11_2 Prz_3:11_3 Prz_3:11_4 Prz_3:11_5 Prz_3:11_6 Prz_3:11_7 Prz_3:11_8 Prz_3:11_9 Prz_3:11_10
Prz:3:11 x x x x x x x x x x
Prz:3:12 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.
Prz:3:12 for whom the Lord loves, he rebukes, and scourges every son whom he receives. (Proverbs 3:12 Brenton)
Prz:3:12 Bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi. (Prz 3:12 BT_4)
Prz:3:12 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.
Prz:3:12 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρα·δέχομαι (παρα+δεχ-, παρα+δεξ-, παρα+δεξ-, -, -, παρα+δεχ·θ-)
Prz:3:12 Kto/, który/, który; by być Dla odtąd, jak By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Kto/, który/, który; by być By przyjmować przyjmuj od, dopuszczaj, pozwalaj, przyznaj, przyznaj, przejmuj
Prz:3:12 o(\n ga\r a)gapa=| ku/rios paideu/ei, mastigoi= de\ pa/nta ui(o\n o(\n parade/CHetai.
Prz:3:12 hon gar agapa kyrios paideuei, mastigoi de panta hyion hon paradeCHetai.
Prz:3:12 RR_ASM x V3_PAI3S N2_NSM V1_PAI3S V4_PAI3S x A3_ASM N2_ASM RR_ASM V1_PMI3S
Prz:3:12 who/whom/which; to be for since, as to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to chastened correct, discipline, train, teach, educate, to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of son who/whom/which; to be to accept accept from, admit, allow, concede, confess, take over
Prz:3:12 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) for he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-CHASTENED-ing, you(sg)-are-being-CHASTENED-ed (classical) he/she/it-is-CASTIGATE-ing, you(sg)-are-being-CASTIGATE-ed, you(sg)-are-being-CASTIGATE-ed (classical), he/she/it-should-be-CASTIGATE-ing, you(sg)-should-be-being-CASTIGATE-ed, he/she/it-happens-to-be-CASTIGATE-ing (opt) Yet all (nom|acc|voc), every (acc) son (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-is-being-ACCEPT-ed
Prz:3:12 Prz_3:12_1 Prz_3:12_2 Prz_3:12_3 Prz_3:12_4 Prz_3:12_5 Prz_3:12_6 Prz_3:12_7 Prz_3:12_8 Prz_3:12_9 Prz_3:12_10 Prz_3:12_11
Prz:3:12 x x x x x x x x x x x
Prz:3:13 μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρεν σοφίαν καὶ θνητὸς ὃς εἶδεν φρόνησιν·
Prz:3:13 Blessed is the man who has found wisdom, and the mortal who knows prudence. (Proverbs 3:13 Brenton)
Prz:3:13 Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi: (Prz 3:13 BT_4)
Prz:3:13 μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρεν σοφίαν καὶ θνητὸς ὃς εἶδεν φρόνησιν·
Prz:3:13 μακάριος -ία -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σοφία, -ας, ἡ καί θνητός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φρόνησις, -εως, ἡ
Prz:3:13 Szczęśliwy Ludzki Kto/, który/, który By znajdować Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Śmiertelny podlegając śmierci Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Przypatrywanie się
Prz:3:13 maka/rios a)/nTrOpos o(\s eu(=ren sofi/an kai\ TnEto\s o(\s ei)=den fro/nEsin·
Prz:3:13 makarios anTrOpos hos heuren sofian kai TnEtos hos eiden fronEsin·
Prz:3:13 A1A_NSM N2_NSM RR_NSM VB_AAI3S N1A_ASF C A1_NSM RR_NSM VBI_AAI3S N3I_ASF
Prz:3:13 fortunate human who/whom/which to find sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely mortal subject to death who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), contemplation
Prz:3:13 fortunate ([Adj] nom) human (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-FIND-ed sapience (acc) and mortal ([Adj] nom) who/whom/which (nom) he/she/it-SEE-ed contemplation (acc)
Prz:3:13 Prz_3:13_1 Prz_3:13_2 Prz_3:13_3 Prz_3:13_4 Prz_3:13_5 Prz_3:13_6 Prz_3:13_7 Prz_3:13_8 Prz_3:13_9 Prz_3:13_10
Prz:3:13 x x x x x x x x x x
Prz:3:14 κρεῖττον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς.
Prz:3:14 For it is better to traffic for her, than for treasures of gold and silver. (Proverbs 3:14 Brenton)
Prz:3:14 bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto, (Prz 3:14 BT_4)
Prz:3:14 κρεῖττον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς.
Prz:3:14 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·πορεύομαι (εν+πορευ-, εν+πορευ·σ-, εν+πορευ·σ-, -, -, -) ἤ[1] χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) θησαυρός, -οῦ, ὁ
Prz:3:14 Lepiej Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo By robić zysk z chodu {spaceru}, oszusta, robić zysk z, prześcigać, kupiec, by robić handel z Albo Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra Skarb
Prz:3:14 krei=tton ga\r au)tE\n e)mporeu/esTai E)\ CHrusi/ou kai\ a)rguri/ou TEsaurou/s.
Prz:3:14 kreitton gar autEn emporeuesTai E CHrysiu kai argyriu TEsaurus.
Prz:3:14 A3C_ASN x RD_ASF V1_PMN C N2N_GSN C N2N_GSN N2_APM
Prz:3:14 better for since, as he/she/it/same to make gain of walk, cheat, make gain of, overreach, a merchant, to make a trade of or piece of gold and also, even, namely piece of silver treasure
Prz:3:14 better ([Adj] nom|acc|voc, voc) for her/it/same (acc) to-be-being-MAKE GAIN OF-ed or piece of gold (gen) and piece of silver (gen) treasures (acc)
Prz:3:14 Prz_3:14_1 Prz_3:14_2 Prz_3:14_3 Prz_3:14_4 Prz_3:14_5 Prz_3:14_6 Prz_3:14_7 Prz_3:14_8 Prz_3:14_9
Prz:3:14 x x x x x x x x x
Prz:3:15 τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν, οὐκ ἀντιτάξεται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν· εὔγνωστός ἐστιν πᾶσιν τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτῇ, πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν.
Prz:3:15 And she is more valuable than precious stones: no evil thing shall resist her: she is well known to all that approach her, and no precious thing is equal to her in value. (Proverbs 3:15 Brenton)
Prz:3:15 zdobycie jej lepsze od pereł, nie równe jej żadne klejnoty. (Prz 3:15 BT_4)
Prz:3:15 τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν, οὐκ ἀντιτάξεται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν· εὔγνωστός ἐστιν πᾶσιν τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτῇ, πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν.
Prz:3:15 τιμιώ·τερος -α -ον (Comp. of τίμιος) δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λίθος, -ου, ὁ πολυ·τελής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀντι·τάσσω (αντι+τασσ-, αντι+ταξ-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν πονηρός -ά -όν   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ τίμιος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄξιος -ία -ον αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Prz:3:15 Bardziej cenny zaś By być Kamień Kosztowny ??? Przed przydechem mocnym By ustawiać się w rząd przeciw [by umieszczać wbrew; by kierować albo być kierowany przeciw] On/ona/to/to samo Nie jeden (nic, nikt) Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś Cenny ??? Przed przydechem mocnym Odpowiedni wart zachodu; wartościowy On/ona/to/to samo By być
Prz:3:15 timiOte/ra de/ e)stin li/TOn polutelO=n, ou)k a)ntita/Xetai au)tE=| ou)de\n ponEro/n· eu)/gnOsto/s e)stin pa=sin toi=s e)ggi/DZousin au)tE=|, pa=n de\ ti/mion ou)k a)/Xion au)tE=s e)stin.
Prz:3:15 timiOtera de estin liTOn polytelOn, uk antitaXetai autE uden ponEron· eugnOstos estin pasin tois engiDZusin autE, pan de timion uk aXion autEs estin.
Prz:3:15 A1A_APNC x V9_PAI3S N2_GPM A3H_GPM D VF_FMI3S RD_DSF A3_ASN A1A_ASN A1B_NSM V9_PAI3S A3_DPM RA_DPM V1_PAI3P RD_DSF A3_NSN x A1A_NSN D A1A_NSN RD_GSF V9_PAI3S
Prz:3:15 more precious δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be stone expensive οὐχ before rough breathing to line up against [to set up in opposition to; to direct or be directed against] he/she/it/same not one (nothing, no one) wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος ć to be every all, each, every, the whole of the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) he/she/it/same every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] precious οὐχ before rough breathing eligible worthwhile; valuable he/she/it/same to be
Prz:3:15 more precious ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) Yet he/she/it-is stones (gen) expensive ([Adj] gen) not he/she/it-will-be-LINE-ed-UP-AGAINST her/it/same (dat) not one (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc)   he/she/it-is all (dat) the (dat) they-are-NEAR-ing, while NEAR-ing (dat) her/it/same (dat) every (nom|acc|voc) Yet precious ([Adj] acc, nom|acc|voc) not eligible ([Adj] acc, nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-is
Prz:3:15 Prz_3:15_1 Prz_3:15_2 Prz_3:15_3 Prz_3:15_4 Prz_3:15_5 Prz_3:15_6 Prz_3:15_7 Prz_3:15_8 Prz_3:15_9 Prz_3:15_10 Prz_3:15_11 Prz_3:15_12 Prz_3:15_13 Prz_3:15_14 Prz_3:15_15 Prz_3:15_16 Prz_3:15_17 Prz_3:15_18 Prz_3:15_19 Prz_3:15_20 Prz_3:15_21 Prz_3:15_22 Prz_3:15_23
Prz:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:3:16 μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτῆς, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῆς πλοῦτος καὶ δόξα·
Prz:3:16 For length of existence and years of life are in her right hand; and in her left hand are wealth and glory:
Prz:3:16 W prawicy swej trzyma ona dni długie, w lewicy - bogactwo, pomyślność; (Prz 3:16 BT_4)
Prz:3:16 μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτῆς, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῆς πλοῦτος καὶ δόξα·
Prz:3:16 μῆκο·ς, -ους, τό γάρ βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -) καί ἔτο·ς, -ους, τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν δέ ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό καί δόξα, -ης, ἡ
Prz:3:16 Długość Dla odtąd, jak Życie; by żyć I też, nawet, mianowicie Rok Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W prawo On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Opuszczał {Lewy} On/ona/to/to samo Bogactwa/obfitość I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy
Prz:3:16 mE=kos ga\r bi/ou kai\ e)/tE DZOE=s e)n tE=| deXia=| au)tE=s, e)n de\ tE=| a)ristera=| au)tE=s plou=tos kai\ do/Xa·
Prz:3:16 mEkos gar biu kai etE DZOEs en tE deXia autEs, en de tE aristera autEs plutos kai doXa·
Prz:3:16 N3E_ASN x N2_GSM C N3E_APN N1_GSF P RA_DSF A1A_DSF RD_GSF P x RA_DSF A1A_DSF RD_GSF N2_NSM C N1S_NSF
Prz:3:16 length for since, as life; to live and also, even, namely year life being, living, spirit; alive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the right he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the left he/she/it/same wealth/abundance and also, even, namely glory/awesomeness
Prz:3:16 length (nom|acc|voc) for life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed! and years (nom|acc|voc) life (gen); alive ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) right ([Adj] dat) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) Yet the (dat) left ([Adj] dat) her/it/same (gen) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) and glory/awesomeness (nom|voc)
Prz:3:16 Prz_3:16_1 Prz_3:16_2 Prz_3:16_3 Prz_3:16_4 Prz_3:16_5 Prz_3:16_6 Prz_3:16_7 Prz_3:16_8 Prz_3:16_9 Prz_3:16_10 Prz_3:16_11 Prz_3:16_12 Prz_3:16_13 Prz_3:16_14 Prz_3:16_15 Prz_3:16_16 Prz_3:16_17 Prz_3:16_18
Prz:3:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:3:16a ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ.
Prz:3:16a out of her mouth proceeds righteousness, and she carries law and mercy upon her tongue. (Proverbs 3:16 Brenton)
Prz:3:16a  
Prz:3:16a ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ.
Prz:3:16a ἐκ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ νόμος, -ου, ὁ δέ καί ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐπί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -)
Prz:3:16a Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By wychodzić Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Prawo zaś I też, nawet, mianowicie Litość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Język przez metonimia, język By nosić {By niszczyć} sukienkę, szatę, ubierać się, płaszcz {pokrycie}, część garderoby, suknia
Prz:3:16a e)k tou= sto/matos au)tE=s e)kporeu/etai dikaiosu/nE, no/mon de\ kai\ e)/leon e)pi\ glO/ssEs forei=.
Prz:3:16a ek tu stomatos autEs ekporeuetai dikaiosynE, nomon de kai eleon epi glOssEs forei.
Prz:3:16a P RA_GSN N3M_GSN RD_GSF V1_PMI3S N1_NSF N2_ASM x C N2_ASM P N1S_GSF V2_PAI3S
Prz:3:16a out of (+gen) ἐξ before vowels the mouth/maw stoma he/she/it/same to go out righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law law δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely mercy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing tongue by metonymy, a language to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown
Prz:3:16a out, out of the mouth she, -self, same to go out righteousness law but, and, however and, also mercy on, upon, against tongue wears, carries
Prz:3:16a Prz_3:16a_1 Prz_3:16a_2 Prz_3:16a_3 Prz_3:16a_4 Prz_3:16a_5 Prz_3:16a_6 Prz_3:16a_7 Prz_3:16a_8 Prz_3:16a_9 Prz_3:16a_10 Prz_3:16a_11 Prz_3:16a_12 Prz_3:16a_13
Prz:3:16a x x x x x x x x x x x x x
Prz:3:17 αἱ ὁδοὶ αὐτῆς ὁδοὶ καλαί, καὶ πάντες οἱ τρίβοι αὐτῆς ἐν εἰρήνῃ·
Prz:3:17 Her ways are good ways, and all her paths are peaceful. (Proverbs 3:17 Brenton)
Prz:3:17 jej drogi drogami miłymi, ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki. (Prz 3:17 BT_4)
Prz:3:17 αἱ ὁδοὶ αὐτῆς ὁδοὶ καλαί, καὶ πάντες οἱ τρίβοι αὐτῆς ἐν εἰρήνῃ·
Prz:3:17 ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁδός, -οῦ, ἡ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ
Prz:3:17 Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój
Prz:3:17 ai( o(doi\ au)tE=s o(doi\ kalai/, kai\ pa/ntes oi( tri/boi au)tE=s e)n ei)rE/nE|·
Prz:3:17 hai hodoi autEs hodoi kalai, kai pantes hoi triboi autEs en eirEnE·
Prz:3:17 RA_NPF N2_NPF RD_GSF N2_NPF A1_NPF C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RD_GSF P N1_DSF
Prz:3:17 the way/road he/she/it/same way/road right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely every all, each, every, the whole of the path; to rub worn, rub he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace
Prz:3:17 the (nom) ways/roads (nom|voc) her/it/same (gen) ways/roads (nom|voc) right ([Adj] nom|voc) and all (nom|voc) the (nom) paths (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-RUB-ing (opt) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) peace (dat)
Prz:3:17 Prz_3:17_1 Prz_3:17_2 Prz_3:17_3 Prz_3:17_4 Prz_3:17_5 Prz_3:17_6 Prz_3:17_7 Prz_3:17_8 Prz_3:17_9 Prz_3:17_10 Prz_3:17_11 Prz_3:17_12
Prz:3:17 x x x x x x x x x x x x
Prz:3:18 ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς, καὶ τοῖς ἐπερειδομένοις ἐπ’ αὐτὴν ὡς ἐπὶ κύριον ἀσφαλής.
Prz:3:18 She is a tree of life to all that lay hold upon her; and she is a secure help to all that stay themselves on her, as on the Lord. (Proverbs 3:18 Brenton)
Prz:3:18 Dla tego, co strzeże jej, drzewem jest życia, a kto się jej trzyma - szczęśliwy. (Prz 3:18 BT_4)
Prz:3:18 ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς, καὶ τοῖς ἐπερειδομένοις ἐπ’ αὐτὴν ὡς ἐπὶ κύριον ἀσφαλής.
Prz:3:18 ξύλον, -ου, τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀντ·έχω (αντ+εχ-, ανθ+εξ-, 2nd αντι+σχ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀ·σφαλής -ές
Prz:3:18 Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By opierać się dotrzymuj, wytrzymuj, niedźwiedź, trwaj, długo służ, trwaj, opieraj się, stój, pozostawaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jak/jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pewny
Prz:3:18 Xu/lon DZOE=s e)sti pa=si toi=s a)nteCHome/nois au)tE=s, kai\ toi=s e)pereidome/nois e)p’ au)tE\n O(s e)pi\ ku/rion a)sfalE/s.
Prz:3:18 Xylon DZOEs esti pasi tois anteCHomenois autEs, kai tois epereidomenois ep’ autEn hOs epi kyrion asfalEs.
Prz:3:18 N2N_NSN N1_GSF V9_PAI3S A3_DPM RA_DPM V1_PMPDPM RD_GSF C RA_DPM V1_PMPDPM P RD_ASF C P N2_ASM A3H_NSM
Prz:3:18 tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. life being, living, spirit; alive to be every all, each, every, the whole of the to resist abide, hold out, bear, endure, wear, endure, withstand, stand, stay he/she/it/same and also, even, namely the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. certain
Prz:3:18 tree/wooden thing (nom|acc|voc) life (gen); alive ([Adj] gen) he/she/it-is all (dat) the (dat) while being-RESIST-ed (dat) her/it/same (gen) and the (dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) certain ([Adj] nom)
Prz:3:18 Prz_3:18_1 Prz_3:18_2 Prz_3:18_3 Prz_3:18_4 Prz_3:18_5 Prz_3:18_6 Prz_3:18_7 Prz_3:18_8 Prz_3:18_9 Prz_3:18_10 Prz_3:18_11 Prz_3:18_12 Prz_3:18_13 Prz_3:18_14 Prz_3:18_15 Prz_3:18_16
Prz:3:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:3:19 ὁ θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν, ἡτοίμασεν δὲ οὐρανοὺς ἐν φρονήσει·
Prz:3:19 God by wisdom founded the earth, and by prudence he prepared the heavens. (Proverbs 3:19 Brenton)
Prz:3:19 Pan umocnił ziemię mądrością, niebiosa utwierdził rozumem. (Prz 3:19 BT_4)
Prz:3:19 θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν, ἡτοίμασεν δὲ οὐρανοὺς ἐν φρονήσει·
Prz:3:19 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) δέ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐν φρόνησις, -εως, ἡ; φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -)
Prz:3:19 Bóg  Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Do ??? Ziemi/ziemia Do gotowy zaś Nieba/niebo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przypatrywanie się; by myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie).
Prz:3:19 o( Teo\s tE=| sofi/a| e)Temeli/Osen tE\n gE=n, E(toi/masen de\ ou)ranou\s e)n fronE/sei·
Prz:3:19 ho Teos tE sofia eTemeliOsen tEn gEn, hEtoimasen de uranus en fronEsei·
Prz:3:19 RA_NSM N2_NSM RA_DSF N1A_DSF V4I_AAI3S RA_ASF N1_ASF VAI_AAI3S x N2_APM P N3I_DSF
Prz:3:19 the god [see theology] the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to ??? the earth/land to ready δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sky/heaven in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among contemplation; to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning).
Prz:3:19 the (nom) god (nom) the (dat) sapience (dat) he/she/it-???-ed the (acc) earth/land (acc) he/she/it-READY-ed Yet skies/heavens (acc) in/among/by (+dat) contemplation (dat); he/she/it-will-THINK, you(sg)-will-be-THINK-ed (classical)
Prz:3:19 Prz_3:19_1 Prz_3:19_2 Prz_3:19_3 Prz_3:19_4 Prz_3:19_5 Prz_3:19_6 Prz_3:19_7 Prz_3:19_8 Prz_3:19_9 Prz_3:19_10 Prz_3:19_11 Prz_3:19_12
Prz:3:19 x x x x x x x x x x x x
Prz:3:20 ἐν αἰσθήσει ἄβυσσοι ἐρράγησαν, νέφη δὲ ἐρρύησαν δρόσους.
Prz:3:20 By understanding were the depths broken up, and the clouds dropped water. (Proverbs 3:20 Brenton)
Prz:3:20 Przez Jego wiedzę wytrysły odmęty, a rosę spuszczają obłoki. (Prz 3:20 BT_4)
Prz:3:20 ἐν αἰσθήσει ἄβυσσοι ἐρράγησαν, νέφη δὲ ἐρρύησαν δρόσους.
Prz:3:20 ἐν αἴσθησις, -εως, ἡ; αἰσθάνομαι (αισθαν-, αισθη·σ-, αισθη·σ- or 2nd αισθ-, -, -, αισθαν·θ-/αισθη·θ-) ἄ·βυσσος, -ου, ἡ ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-) νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) δέ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-)  
Prz:3:20 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Swoboda {Rozwaga} (wiedza, dostrzegalność); by spostrzegać Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: By drzeć się Chmura zaś By płynąć jedź, płyń, tryskaj
Prz:3:20 e)n ai)sTE/sei a)/bussoi e)rra/gEsan, ne/fE de\ e)rru/Esan dro/sous.
Prz:3:20 en aisTEsei abyssoi erragEsan, nefE de erryEsan drosus.
Prz:3:20 P N3I_DSF N2_NPM VDI_API3P N3E_NPN x VAI_AAI3P N2_APF
Prz:3:20 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among discretion (knowledge, perceptibility); to perceive abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: to rend cloud δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to flow run, stream, gush ć
Prz:3:20 in/among/by (+dat) discretion (dat); you(sg)-will-be-PERCEIVE-ed (classical) abysss (nom|voc) they-were-REND-ed clouds (nom|acc|voc) Yet they-were-FLOW-ed  
Prz:3:20 Prz_3:20_1 Prz_3:20_2 Prz_3:20_3 Prz_3:20_4 Prz_3:20_5 Prz_3:20_6 Prz_3:20_7 Prz_3:20_8
Prz:3:20 x x x x x x x x
Prz:3:21 Υἱέ, μὴ παραρρυῇς, τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ ἔννοιαν,
Prz:3:21 My son, let them not pass from thee, but keep my counsel and understanding: (Proverbs 3:21 Brenton)
Prz:3:21 Przezorności, rozwagi, strzeż, mój synu, niech one ci z oczu nie schodzą, (Prz 3:21 BT_4)
Prz:3:21 Υἱέ, μὴ παραρρυῇς, τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ ἔννοιαν,
Prz:3:21 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί μή παρα·ρρέω (-, -, 2nd παρα+ρυ-/παρα+ρρυ-, -, -, -) τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) δέ ἐμός -ή -όν βουλή, -ῆς, ἡ καί ἔν·νοια, -ας, ἡ
Prz:3:21 Syn Nie By dryfować płynąć z prądem dalej obok (płyń wzdłuż) By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} zaś Mój/mój Planu/zamiar I też, nawet, mianowicie Wgląd
Prz:3:21 *ui(e/, mE\ pararruE=|s, tE/rEson de\ e)mE\n boulE\n kai\ e)/nnoian,
Prz:3:21 yie, mE pararryEs, tErEson de emEn bulEn kai ennoian,
Prz:3:21 N2_VSM D V2_PAS2S VA_AAD2S x A1_ASF N1_ASF C N1A_ASF
Prz:3:21 son not to Drift on by (flow alongside) to keep abide by, observe, keep watch over δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] my/mine plan/intention and also, even, namely insight
Prz:3:21 son (voc) not you(sg)-should-DRIFT ON BY do-KEEP-you(sg)!, going-to-KEEP (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Yet my/mine (acc) plan/intention (acc) and insight (acc)
Prz:3:21 Prz_3:21_1 Prz_3:21_2 Prz_3:21_3 Prz_3:21_4 Prz_3:21_5 Prz_3:21_6 Prz_3:21_7 Prz_3:21_8 Prz_3:21_9
Prz:3:21 x x x x x x x x x
Prz:3:22 ἵνα ζήσῃ ἡ ψυχή σου, καὶ χάρις ᾖ περὶ σῷ τραχήλῳ.
Prz:3:22 that thy soul may live, and that there may be grace round thy neck;
Prz:3:22 a życiem twej duszy się staną, wdzięczną ozdobą dla szyi. (Prz 3:22 BT_4)
Prz:3:22 ἵνα ζήσῃ ψυχή σου, καὶ χάρις περὶ σῷ τραχήλῳ.
Prz:3:22 ἵνα ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) περί σός -ή -όν τράχηλος, -ου, ὁ
Prz:3:22 żeby / ażeby / bo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] By być Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Twój/twój(sg) Gardło
Prz:3:22 i(/na DZE/sE| E( PSuCHE/ sou, kai\ CHa/ris E)=| peri\ sO=| traCHE/lO|.
Prz:3:22 hina DZEsE hE PSyCHE su, kai CHaris E peri sO traCHElO.
Prz:3:22 C VF_FMI2S RA_NSF N1_NSF RP_GS C N3_NSF V9_PAS3S P A1_DS N2_DSM
Prz:3:22 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely favor/grace [see charity] to be about (+acc,+gen) your/yours(sg) throat
Prz:3:22 so that / in order to /because you(sg)-will-be-EXISTS-ed, he/she/it-should-EXISTS, you(sg)-should-be-EXISTS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and grace (nom) he/she/it-should-be about (+acc,+gen) your/yours(sg) (dat) throat (dat)
Prz:3:22 Prz_3:22_1 Prz_3:22_2 Prz_3:22_3 Prz_3:22_4 Prz_3:22_5 Prz_3:22_6 Prz_3:22_7 Prz_3:22_8 Prz_3:22_9 Prz_3:22_10 Prz_3:22_11
Prz:3:22 x x x x x x x x x x x
Prz:3:22a ἔσται δὲ ἴασις ταῖς σαρξί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς σοῖς ὀστέοις,
Prz:3:22a and it shall be health to thy flesh, and safety to thy bones: (Proverbs 3:22 Brenton)
Prz:3:22a  
Prz:3:22a ἔσται δὲ ἴασις ταῖς σαρξί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς σοῖς ὀστέοις,
Prz:3:22a εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἴασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπι·μέλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό
Prz:3:22a By być zaś Gojenie się Ciało {Mięso} Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Opieka Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kość
Prz:3:22a e)/stai de\ i)/asis tai=s sarXi/ sou kai\ e)pime/leia toi=s soi=s o)ste/ois,
Prz:3:22a estai de iasis tais sarXi su kai epimeleia tois sois osteois,
Prz:3:22a VF_FMI3S x N3I_NSF RA_DPF N3K_DPF RP_GS C N1A_NSF RA_DPN A1_DP N2N_DPN
Prz:3:22a to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] healing the flesh you; your/yours(sg) and also, even, namely care the your/yours(sg); to rub worn, rub bone
Prz:3:22a to be but, and, however cure, health the flesh you, your and, also refreshment the you, your bones
Prz:3:22a Prz_3:22a_1 Prz_3:22a_2 Prz_3:22a_3 Prz_3:22a_4 Prz_3:22a_5 Prz_3:22a_6 Prz_3:22a_7 Prz_3:22a_8 Prz_3:22a_9 Prz_3:22a_10 Prz_3:22a_11
Prz:3:22a x x x x x x x x x x x
Prz:3:23 ἵνα πορεύῃ πεποιθὼς ἐν εἰρήνῃ πάσας τὰς ὁδούς σου, ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόψῃ.
Prz:3:23 that thou mayest go confidently in peace in all thy ways, and that thy foot may not stumble. (Proverbs 3:23 Brenton)
Prz:3:23 I drogą swą pójdziesz bezpiecznie, bo noga się twoja nie potknie; (Prz 3:23 BT_4)
Prz:3:23 ἵνα πορεύῃ πεποιθὼς ἐν εἰρήνῃ πάσας τὰς ὁδούς σου, δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόψῃ.
Prz:3:23 ἵνα πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -)
Prz:3:23 żeby / ażeby / bo By iść By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) zaś Stopa Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Nie By potykać się
Prz:3:23 i(/na poreu/E| pepoiTO\s e)n ei)rE/nE| pa/sas ta\s o(dou/s sou, o( de\ pou/s sou ou) mE\ prosko/PSE|.
Prz:3:23 hina poreuE pepoiTOs en eirEnE pasas tas hodus su, ho de pus su u mE proskoPSE.
Prz:3:23 C V1_PAS3S VX_XAPNSM P N1_DSF A1S_APF RA_APF N2_APF RP_GS RA_NSM x N3D_NSM RP_GS D D VF_FMI2S
Prz:3:23 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to go to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] foot you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing not to stumble
Prz:3:23 so that / in order to /because you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) in/among/by (+dat) peace (dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) ways/roads (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) Yet foot (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not not you(sg)-will-be-STUMBLE-ed, he/she/it-should-STUMBLE, you(sg)-should-be-STUMBLE-ed
Prz:3:23 Prz_3:23_1 Prz_3:23_2 Prz_3:23_3 Prz_3:23_4 Prz_3:23_5 Prz_3:23_6 Prz_3:23_7 Prz_3:23_8 Prz_3:23_9 Prz_3:23_10 Prz_3:23_11 Prz_3:23_12 Prz_3:23_13 Prz_3:23_14 Prz_3:23_15 Prz_3:23_16
Prz:3:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:3:24 ἐὰν γὰρ κάθῃ, ἄφοβος ἔσῃ, ἐὰν δὲ καθεύδῃς, ἡδέως ὑπνώσεις·
Prz:3:24 For if thou rest, thou shalt be undismayed; and if thou sleep, thou shalt slumber sweetly. (Proverbs 3:24 Brenton)
Prz:3:24 gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi, zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny. (Prz 3:24 BT_4)
Prz:3:24 ἐὰν γὰρ κάθῃ, ἄφοβος ἔσῃ, ἐὰν δὲ καθεύδῃς, ἡδέως ὑπνώσεις·
Prz:3:24 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) δέ καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) ἡδέως (Adv. of ἡδύς); ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -)
Prz:3:24 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak By siedzieć; by umieszczać By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Do spania do spać Dobrze zadowolony zadowolony, słodko, mile, z przyjemnością, życzliwie usposobiony?????? (Przysłówek z ????); miły By spać
Prz:3:24 e)a\n ga\r ka/TE|, a)/fobos e)/sE|, e)a\n de\ kaTeu/dE|s, E(de/Os u(pnO/seis·
Prz:3:24 ean gar kaTE, afobos esE, ean de kaTeudEs, hEdeOs hypnOseis·
Prz:3:24 C x V5_PMS2S A1B_NSM VF_FMI2S C x V1_PAS2S D VF_FAI2S
Prz:3:24 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to sit; to set ć to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to sleeping to be sleeping well-pleased glad, sweetly, pleasantly, with pleasure, well-disposed΄ἡδέως (Adv. of ἡδύς); pleasant to sleep
Prz:3:24 if-ever for you(sg)-should-be-being-SIT-ed; he/she/it-should-SET, you(sg)-should-be-SET-ed   you(sg)-will-be if-ever Yet you(sg)-should-be-SLEEPING-ing well-pleased; pleasant ([Adj] gen) you(sg)-will-SLEEP
Prz:3:24 Prz_3:24_1 Prz_3:24_2 Prz_3:24_3 Prz_3:24_4 Prz_3:24_5 Prz_3:24_6 Prz_3:24_7 Prz_3:24_8 Prz_3:24_9 Prz_3:24_10
Prz:3:24 x x x x x x x x x x
Prz:3:25 καὶ οὐ φοβηθήσῃ πτόησιν ἐπελθοῦσαν οὐδὲ ὁρμὰς ἀσεβῶν ἐπερχομένας·
Prz:3:25 And thou shalt not be afraid of alarm coming upon thee, neither of approaching attacks of ungodly men. (Proverbs 3:25 Brenton)
Prz:3:25 Nagły strach cię nie przerazi ni klęska, gdy dotknie przewrotnych; (Prz 3:25 BT_4)
Prz:3:25 καὶ οὐ φοβηθήσῃ πτόησιν ἐπελθοῦσαν οὐδὲ ὁρμὰς ἀσεβῶν ἐπερχομένας·
Prz:3:25 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) πτόησις, -εως, ἡ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ὁρμή, -ῆς, ἡ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Prz:3:25 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By bać się Onieśmielenie gwałtowna emocja albo podniecenie; dlatego "onieśmielenie" albo "terror" Do zbliżanie siebie ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Impuls [zobacz hormon] Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Do zbliżanie siebie
Prz:3:25 kai\ ou) fobETE/sE| pto/Esin e)pelTou=san ou)de\ o(rma\s a)sebO=n e)perCHome/nas·
Prz:3:25 kai u fobETEsE ptoEsin epelTusan ude hormas asebOn eperCHomenas·
Prz:3:25 C D VC_FPI2S N3I_ASF VB_AAPASF C N1_APF A3H_GPM V1_PMPAPF
Prz:3:25 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fear intimidation vehement emotion or excitement; therefore "intimidation" or "terror" to oncoming οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) impulse [see hormone] ungodly; to be impious commit sacrilege to oncoming
Prz:3:25 and not you(sg)-will-be-FEAR-ed intimidation (acc) upon ONCOMING-ing (acc) neither/nor impulses (acc) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) while being-ONCOMING-ed (acc)
Prz:3:25 Prz_3:25_1 Prz_3:25_2 Prz_3:25_3 Prz_3:25_4 Prz_3:25_5 Prz_3:25_6 Prz_3:25_7 Prz_3:25_8 Prz_3:25_9
Prz:3:25 x x x x x x x x x
Prz:3:26 ὁ γὰρ κύριος ἔσται ἐπὶ πασῶν ὁδῶν σου καὶ ἐρείσει σὸν πόδα, ἵνα μὴ σαλευθῇς.
Prz:3:26 For the Lord shall be over all thy ways, and shall establish thy foot that thou be not moved. (Proverbs 3:26 Brenton)
Prz:3:26 bo z tobą jest Pan, przed sidłem twą nogę ochroni. (Prz 3:26 BT_4)
Prz:3:26 γὰρ κύριος ἔσται ἐπὶ πασῶν ὁδῶν σου καὶ ἐρείσει σὸν πόδα, ἵνα μὴ σαλευθῇς.
Prz:3:26 ὁ ἡ τό γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐρείδω (ερειδ-, ερει[δ]·σ-, ερει[δ]·σ-, -, -, -) σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἵνα μή σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)
Prz:3:26 Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Stopa żeby / ażeby / bo Nie By trząść się (drżenie)
Prz:3:26 o( ga\r ku/rios e)/stai e)pi\ pasO=n o(dO=n sou kai\ e)rei/sei so\n po/da, i(/na mE\ saleuTE=|s.
Prz:3:26 ho gar kyrios estai epi pasOn hodOn su kai ereisei son poda, hina mE saleuTEs.
Prz:3:26 RA_NSM x N2_NSM VF_FMI3S P A1S_GPF N2_GPF RP_GS C VF_FAI3S A1_ASM N3D_ASM C D VC_APP2S
Prz:3:26 the for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of way/road you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? your/yours(sg); to rub worn, rub foot so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to shake (tremor)
Prz:3:26 the (nom) for lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) all (gen) ways/roads (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) foot (acc) so that / in order to /because not you(sg)-should-be-SHAKE-ed
Prz:3:26 Prz_3:26_1 Prz_3:26_2 Prz_3:26_3 Prz_3:26_4 Prz_3:26_5 Prz_3:26_6 Prz_3:26_7 Prz_3:26_8 Prz_3:26_9 Prz_3:26_10 Prz_3:26_11 Prz_3:26_12 Prz_3:26_13 Prz_3:26_14 Prz_3:26_15
Prz:3:26 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:3:27 μὴ ἀπόσχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ, ἡνίκα ἂν ἔχῃ ἡ χείρ σου βοηθεῖν·
Prz:3:27 Forbear not to do good to the poor, whensoever thy hand may have power to help him. (Proverbs 3:27 Brenton)
Prz:3:27 Pracownikom nie odmawiaj zapłaty, gdy masz możność działania. (Prz 3:27 BT_4)
Prz:3:27 μὴ ἀπόσχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ, ἡνίκα ἂν ἔχῃ χείρ σου βοηθεῖν·
Prz:3:27 μή ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) εὖ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν·δεής -ές ἡνίκα ἄν ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-)
Prz:3:27 Nie By powstrzymywać się Dobrze w spokoju By czynić/rób Biedny Kiedy Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mieć Ręka Ty; twój/twój(sg) By pomagać
Prz:3:27 mE\ a)po/sCHE| eu)= poiei=n e)ndeE=, E(ni/ka a)/n e)/CHE| E( CHei/r sou boETei=n·
Prz:3:27 mE aposCHE eu poiein endeE, hEnika an eCHE hE CHeir su boETein·
Prz:3:27 D VB_AAS3S D V2_PAN A3H_ASM D x V1_PAS3S RA_NSF N3_NSF RP_GS V2_PAN
Prz:3:27 not to abstain well at ease to do/make indigent when ever (if ever) to have the hand you; your/yours(sg) to help
Prz:3:27 not he/she/it-should-ABSTAIN, you(sg)-should-be-ABSTAIN-ed well to-be-DO/MAKE-ing indigent ([Adj] acc, nom|acc|voc) when ever you(sg)-are-being-HAVE-ed, he/she/it-should-be-HAVE-ing, you(sg)-should-be-being-HAVE-ed the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-HELP-ing
Prz:3:27 Prz_3:27_1 Prz_3:27_2 Prz_3:27_3 Prz_3:27_4 Prz_3:27_5 Prz_3:27_6 Prz_3:27_7 Prz_3:27_8 Prz_3:27_9 Prz_3:27_10 Prz_3:27_11 Prz_3:27_12
Prz:3:27 x x x x x x x x x x x x
Prz:3:28 μὴ εἴπης Ἐπανελθὼν ἐπάνηκε καὶ αὔριον δώσω, δυνατοῦ σου ὄντος εὖ ποιεῖν· οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα.
Prz:3:28 Say not, Come back another time, to-morrow I will give; while thou art able to do him good: for thou knowest not what the next day will bring forth. (Proverbs 3:28 Brenton)
Prz:3:28 Nie mów bliźniemu: «Idź sobie, przyjdź później, dam jutro» - gdy możesz dać zaraz. (Prz 3:28 BT_4)
Prz:3:28 μὴ εἴπης Ἐπανελθὼν ἐπάνηκε καὶ αὔριον δώσω, δυνατοῦ σου ὄντος εὖ ποιεῖν· οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται ἐπιοῦσα.
Prz:3:28 μή   ἐπ·αν·έρχομαι (επαν+ερχ-, επαν+ελευ·σ-, 2nd επαν+ελθ-, -, -, -)   καί αὔριον δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εὖ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -)
Prz:3:28 Nie By wracać wracaj; wracaj; + ??? Albo ???? + Biernik, wracają do I też, nawet, mianowicie Następny dnia/jutro By dawać Zdolny; by być efektywny Ty; twój/twój(sg) By być Dobrze w spokoju By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By rodzić By natykać się na
Prz:3:28 mE\ ei)/pEs *)epanelTO\n e)pa/nEke kai\ au)/rion dO/sO, dunatou= sou o)/ntos eu)= poiei=n· ou) ga\r oi)=das ti/ te/Xetai E( e)piou=sa.
Prz:3:28 mE eipEs epanelTOn epanEke kai aurion dOsO, dynatu su ontos eu poiein· u gar oidas ti teXetai hE epiusa.
Prz:3:28 D VB_AAS2S VB_AAPNPM V1_PAD2S C D VF_FAI1S A1_GSM RP_GS V9_PAPGSM D V2_PAN D x VX_XAI2S RI_ASN VF_FMI3S RA_NSF V9_PAPNSF
Prz:3:28 not ć to return come back; return; + εις or προς + accusative, return to ć and also, even, namely next day/tomorrow to give capable; to be effective you; your/yours(sg) to be well at ease to do/make οὐχ before rough breathing for since, as to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give birth the to come upon
Prz:3:28 not   upon ???-ing (nom)   and next day/tomorrow I-will-GIVE, I-should-GIVE capable ([Adj] gen); be-you(sg)-being-BE-ed-EFFECTIVE! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while being (gen) well to-be-DO/MAKE-ing not for you(sg)-have-PERCEIVE-ed who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-be-GIVE-ed-BIRTH the (nom) while COME-ing-UPON (nom|voc)
Prz:3:28 Prz_3:28_1 Prz_3:28_2 Prz_3:28_3 Prz_3:28_4 Prz_3:28_5 Prz_3:28_6 Prz_3:28_7 Prz_3:28_8 Prz_3:28_9 Prz_3:28_10 Prz_3:28_11 Prz_3:28_12 Prz_3:28_13 Prz_3:28_14 Prz_3:28_15 Prz_3:28_16 Prz_3:28_17 Prz_3:28_18 Prz_3:28_19
Prz:3:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:3:29 μὴ τεκτήνῃ ἐπὶ σὸν φίλον κακὰ παροικοῦντα καὶ πεποιθότα ἐπὶ σοί.
Prz:3:29 Devise not evil against thy friend, living near thee and trusting in thee. (Proverbs 3:29 Brenton)
Prz:3:29 Nie spiskuj przeciw bliźniemu, gdy mieszka przy tobie beztrosko. (Prz 3:29 BT_4)
Prz:3:29 μὴ τεκτήνῃ ἐπὶ σὸν φίλον κακὰ παροικοῦντα καὶ πεποιθότα ἐπὶ σοί.
Prz:3:29 μή   ἐπί σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) φίλος -η -ον κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) καί πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Prz:3:29 Nie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Przyjaciela towarzysz Niegodziwie by czynić źle By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Prz:3:29 mE\ tektE/nE| e)pi\ so\n fi/lon kaka\ paroikou=nta kai\ pepoiTo/ta e)pi\ soi/.
Prz:3:29 mE tektEnE epi son filon kaka paroikunta kai pepoiTota epi soi.
Prz:3:29 D VB_AMS2S P A1_ASM A1_ASM A1_APN V2_PAPASM C VX_XAPASM P RP_DS
Prz:3:29 not ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing your/yours(sg); to rub worn, rub friend companion wickedly to do evil to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) and also, even, namely to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Prz:3:29 not   upon/over (+acc,+gen,+dat) your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) while DWELL-ing--NEAR (acc, nom|acc|voc) and having PERSUADE/CONVINCE-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Prz:3:29 Prz_3:29_1 Prz_3:29_2 Prz_3:29_3 Prz_3:29_4 Prz_3:29_5 Prz_3:29_6 Prz_3:29_7 Prz_3:29_8 Prz_3:29_9 Prz_3:29_10 Prz_3:29_11
Prz:3:29 x x x x x x x x x x x
Prz:3:30 μὴ φιλεχθρήσῃς πρὸς ἄνθρωπον μάτην, μή τι εἰς σὲ ἐργάσηται κακόν.
Prz:3:30 Be not ready to quarrel with a man without a cause, lest he do thee some harm. (Proverbs 3:30 Brenton)
Prz:3:30 Niesłusznie nie sprzeczaj się z nikim, o ile ci zła nie wyrządził. (Prz 3:30 BT_4)
Prz:3:30 μὴ φιλεχθρήσῃς πρὸς ἄνθρωπον μάτην, μή τι εἰς σὲ ἐργάσηται κακόν.
Prz:3:30 μή   πρός ἄνθρωπος, -ου, ὁ μάτην μή τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Prz:3:30 Nie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzki Na próżno Nie Jakiś/jakikolwiek Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) By pracować/dąż Niegodziwie by czynić źle
Prz:3:30 mE\ fileCHTrE/sE|s pro\s a)/nTrOpon ma/tEn, mE/ ti ei)s se\ e)rga/sEtai kako/n.
Prz:3:30 mE fileCHTrEsEs pros anTrOpon matEn, mE ti eis se ergasEtai kakon.
Prz:3:30 D VA_AAS2S P N2_ASM D D RI_ASN P RP_AS VA_AMS3S A1_ASN
Prz:3:30 not ć toward (+acc,+gen,+dat) human in vain not some/any into (+acc) you; your/yours(sg) to work/strive wickedly to do evil
Prz:3:30 not   toward (+acc,+gen,+dat) human (acc) in vain not some/any (nom|acc) into (+acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-should-be-WORK/STRIVE-ed wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Prz:3:30 Prz_3:30_1 Prz_3:30_2 Prz_3:30_3 Prz_3:30_4 Prz_3:30_5 Prz_3:30_6 Prz_3:30_7 Prz_3:30_8 Prz_3:30_9 Prz_3:30_10 Prz_3:30_11
Prz:3:30 x x x x x x x x x x x
Prz:3:31 μὴ κτήσῃ κακῶν ἀνδρῶν ὀνείδη μηδὲ ζηλώσῃς τὰς ὁδοὺς αὐτῶν·
Prz:3:31 Procure not the reproaches of bad men, neither do thou covet their ways. (Proverbs 3:31 Brenton)
Prz:3:31 Nie zazdrość krzywdzicielowi, nie skłaniaj się ku jego drogom, (Prz 3:31 BT_4)
Prz:3:31 μὴ κτήσῃ κακῶν ἀνδρῶν ὀνείδη μηδὲ ζηλώσῃς τὰς ὁδοὺς αὐτῶν·
Prz:3:31 μή κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὄνειδο·ς, -ους, τό μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:3:31 Nie By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Gań µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do gorliwości Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Prz:3:31 mE\ ktE/sE| kakO=n a)ndrO=n o)nei/dE mEde\ DZElO/sE|s ta\s o(dou\s au)tO=n·
Prz:3:31 mE ktEsE kakOn andrOn oneidE mEde DZElOsEs tas hodus autOn·
Prz:3:31 D VA_AMS2S A1_GPM N3_GPM N3E_APN C VA_AAS2S RA_APF N2_APF RD_GPM
Prz:3:31 not to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms wickedly to do evil; to make things difficult for man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". reproach μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to zeal the way/road he/she/it/same
Prz:3:31 not you(sg)-will-be-POSSESS-ed, you(sg)-should-be-POSSESS-ed wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) men, husbands (gen) reproachs (nom|acc|voc) neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-ZEAL the (acc) ways/roads (acc) them/same (gen)
Prz:3:31 Prz_3:31_1 Prz_3:31_2 Prz_3:31_3 Prz_3:31_4 Prz_3:31_5 Prz_3:31_6 Prz_3:31_7 Prz_3:31_8 Prz_3:31_9 Prz_3:31_10
Prz:3:31 x x x x x x x x x x
Prz:3:32 ἀκάθαρτος γὰρ ἔναντι κυρίου πᾶς παράνομος, ἐν δὲ δικαίοις οὐ συνεδριάζει.
Prz:3:32 For every transgressor is unclean before the Lord; neither does he sit among the righteous. (Proverbs 3:32 Brenton)
Prz:3:32 bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie. (Prz 3:32 BT_4)
Prz:3:32 ἀκάθαρτος γὰρ ἔναντι κυρίου πᾶς παράνομος, ἐν δὲ δικαίοις οὐ συνεδριάζει.
Prz:3:32 ἀ·κάθαρτος -ον γάρ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐν δέ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Prz:3:32 Nieczysty (nieczysty) Dla odtąd, jak Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym  
Prz:3:32 a)ka/Tartos ga\r e)/nanti kuri/ou pa=s para/nomos, e)n de\ dikai/ois ou) sunedria/DZei.
Prz:3:32 akaTartos gar enanti kyriu pas paranomos, en de dikaiois u synedriaDZei.
Prz:3:32 A1B_NSM x D N2_GSM A3_NSM A1B_NSM P x A1A_DPM D V1_PAI3S
Prz:3:32 unclean (impure) for since, as before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing  
Prz:3:32 unclean ([Adj] nom) for before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (nom|voc)   in/among/by (+dat) Yet just ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-happen-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) not  
Prz:3:32 Prz_3:32_1 Prz_3:32_2 Prz_3:32_3 Prz_3:32_4 Prz_3:32_5 Prz_3:32_6 Prz_3:32_7 Prz_3:32_8 Prz_3:32_9 Prz_3:32_10 Prz_3:32_11
Prz:3:32 x x x x x x x x x x x
Prz:3:33 κατάρα θεοῦ ἐν οἴκοις ἀσεβῶν, ἐπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογοῦνται.
Prz:3:33 The curse of God is in the houses of the ungodly; but the habitations of the just are blessed. (Proverbs 3:33 Brenton)
Prz:3:33 Przekleństwo Pańskie na domu występnego, On błogosławi mieszkanie uczciwych; (Prz 3:33 BT_4)
Prz:3:33 κατάρα θεοῦ ἐν οἴκοις ἀσεβῶν, ἐπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογοῦνται.
Prz:3:33 κατ·άρα, -ας, ἡ θεός, -οῦ, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἔπ·αυλις, -εως, ἡ δέ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
Prz:3:33 Klnij Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom; by mieszkać Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Miejsce zamieszkania zaś Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By błogosławić
Prz:3:33 kata/ra Teou= e)n oi)/kois a)sebO=n, e)pau/leis de\ dikai/On eu)logou=ntai.
Prz:3:33 katara Teu en oikois asebOn, epauleis de dikaiOn euloguntai.
Prz:3:33 N1A_NSF N2_GSM P N2_DPM A3H_GPM N3I_NPF x A1A_GPM V2_PMP3P
Prz:3:33 curse god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house; to dwell ungodly; to be impious commit sacrilege residence δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to bless
Prz:3:33 curse (nom|voc) god (gen) in/among/by (+dat) houses (dat); you(sg)-happen-to-be-DWELL-ing (opt) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) residences (acc, nom|voc) Yet just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) they-are-being-BLESS-ed
Prz:3:33 Prz_3:33_1 Prz_3:33_2 Prz_3:33_3 Prz_3:33_4 Prz_3:33_5 Prz_3:33_6 Prz_3:33_7 Prz_3:33_8 Prz_3:33_9
Prz:3:33 x x x x x x x x x
Prz:3:34 κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν.
Prz:3:34 The Lord resists the proud; but he gives grace to the humble. (Proverbs 3:34 Brenton)
Prz:3:34 On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski. (Prz 3:34 BT_4)
Prz:3:34 κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν.
Prz:3:34 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑπερή·φανος -ον ἀντι·τάσσω (αντι+τασσ-, αντι+ταξ-, -, -, -, -) ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) δέ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
Prz:3:34 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dumny By ustawiać się w rząd przeciw [by umieszczać wbrew; by kierować albo być kierowany przeciw] Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej zaś By dawać Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie]
Prz:3:34 ku/rios u(perEfa/nois a)ntita/ssetai, tapeinoi=s de\ di/dOsin CHa/rin.
Prz:3:34 kyrios hyperEfanois antitassetai, tapeinois de didOsin CHarin.
Prz:3:34 N2_NSM A1B_DPM V1_PMI3S A1_DPM x V8_PAI3S N3_ASF
Prz:3:34 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. proud to line up against [to set up in opposition to; to direct or be directed against] poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to give for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity]
Prz:3:34 lord (nom); a lord ([Adj] nom) proud ([Adj] dat) he/she/it-is-being-LINE-ed-UP-AGAINST poor ([Adj] dat); you(sg)-are-LOWER-ing, you(sg)-should-be-LOWER-ing, you(sg)-happen-to-be-LOWER-ing (opt) Yet he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing for; grace (acc)
Prz:3:34 Prz_3:34_1 Prz_3:34_2 Prz_3:34_3 Prz_3:34_4 Prz_3:34_5 Prz_3:34_6 Prz_3:34_7
Prz:3:34 x x x x x x x
Prz:3:35 δόξαν σοφοὶ κληρονομήσουσιν, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν.
Prz:3:35 The wise shall inherit glory; but the ungodly have exalted their own dishonour. (Proverbs 3:35 Brenton)
Prz:3:35 Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba. (Prz 3:35 BT_4)
Prz:3:35 δόξαν σοφοὶ κληρονομήσουσιν, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν.
Prz:3:35 δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σοφός -ή -όν κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἀ·τιμία, -ας, ἡ
Prz:3:35 Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Mądry By dziedziczyć zaś Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By podnosić/ustalony wysoko Hańba
Prz:3:35 do/Xan sofoi\ klEronomE/sousin, oi( de\ a)sebei=s u(/PSOsan a)timi/an.
Prz:3:35 doXan sofoi klEronomEsusin, hoi de asebeis hyPSOsan atimian.
Prz:3:35 N1S_ASF A1_NPM VF_FAI3P RA_NPM x A3H_NPM VA_AAI3P N1A_ASF
Prz:3:35 glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to wise to inherit the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege to elevate/set high dishonor
Prz:3:35 glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) wise ([Adj] nom|voc) they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) the (nom) Yet ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE they-ELEVATE/SET-ed-HIGH, upon ELEVATE/SET-ing-HIGH (nom|acc|voc) dishonor (acc)
Prz:3:35 Prz_3:35_1 Prz_3:35_2 Prz_3:35_3 Prz_3:35_4 Prz_3:35_5 Prz_3:35_6 Prz_3:35_7 Prz_3:35_8
Prz:3:35 x x x x x x x x