Ps:110:1 Αλληλουια. Ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐν βουλῇ εὐθείων καὶ συναγωγῇ.
Ps:110:1 Alleluia. I will give thee thanks, O Lord, with my whole heart, in the council of the upright, and in the congregation. (Psalm 111:1 Brenton)
Ps:110:1 Alleluja. Z całego serca chcę chwalić Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. (Psalm 111:1 BT_4)
Ps:110:1 Αλληλουια. Ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐν βουλῇ εὐθείων καὶ συναγωγῇ.
Ps:110:1 ἁλληλουϊά ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί συν·αγωγή, -ῆς, ἡ
Ps:110:1 Alleluja [chwal Yahweh] By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj Prosto I też, nawet, mianowicie Zebranie
Ps:110:1 *allElouia. *)eXomologE/somai/ soi, ku/rie, e)n o(/lE| kardi/a| mou e)n boulE=| eu)Tei/On kai\ sunagOgE=|.
Ps:110:1 allEluia. eXomologEsomai soi, kyrie, en holE kardia mu en bulE euTeiOn kai synagOgE.
Ps:110:1 I VF_FMI1S RP_DS N2_VSM P A1_DSF N1A_DSF RP_GS P N1_DSF A3U_GPF C N1_DSF
Ps:110:1 hallelujah [praise Yahweh] to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among plan/intention; to plan/determine/intend straight and also, even, namely gathering
Ps:110:1 hallelujah I-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat) me (gen) in/among/by (+dat) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed straight ([Adj] gen) and gathering (dat)
Ps:110:1 Ps_110:1_1 Ps_110:1_2 Ps_110:1_3 Ps_110:1_4 Ps_110:1_5 Ps_110:1_6 Ps_110:1_7 Ps_110:1_8 Ps_110:1_9 Ps_110:1_10 Ps_110:1_11 Ps_110:1_12 Ps_110:1_13
Ps:110:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:110:2 μεγάλα τὰ ἔργα κυρίου, ἐξεζητημένα εἰς πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ·
Ps:110:2 The works of the Lord are great, sought out according to all his will. (Psalm 111:2 Brenton)
Ps:110:2 Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. (Psalm 111:2 BT_4)
Ps:110:2 μεγάλα τὰ ἔργα κυρίου, ἐξεζητημένα εἰς πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ·
Ps:110:2 μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:110:2 Wielki Praca Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odszukiwać Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo
Ps:110:2 mega/la ta\ e)/rga kuri/ou, e)XeDZEtEme/na ei)s pa/nta ta\ TelE/mata au)tou=·
Ps:110:2 megala ta erga kyriu, eXeDZEtEmena eis panta ta TelEmata autu·
Ps:110:2 A1_NPN RA_NPN N2N_NPN N2_GSM VM_XMPNPN P A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GSM
Ps:110:2 great the work lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to seek out into (+acc) every all, each, every, the whole of the will desire, will, wish he/she/it/same
Ps:110:2 great ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) having-been-SEEK-ed-OUT (nom|acc|voc) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wills (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:110:2 Ps_110:2_1 Ps_110:2_2 Ps_110:2_3 Ps_110:2_4 Ps_110:2_5 Ps_110:2_6 Ps_110:2_7 Ps_110:2_8 Ps_110:2_9 Ps_110:2_10
Ps:110:2 x x x x x x x x x x
Ps:110:3 ἐξομολόγησις καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:110:3 His work is worthy of thanksgiving and honour: and his righteousness endures for ever and ever. (Psalm 111:3 Brenton)
Ps:110:3 Majestat i wspaniałość - to Jego działanie, a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze. (Psalm 111:3 BT_4)
Ps:110:3 ἐξομολόγησις καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:110:3   καί   ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:110:3 I też, nawet, mianowicie Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo By pozostawać (mieszkaj) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:110:3 e)Xomolo/gEsis kai\ megalopre/peia to\ e)/rgon au)tou=, kai\ E( dikaiosu/nE au)tou= me/nei ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos.
Ps:110:3 eXomologEsis kai megaloprepeia to ergon autu, kai hE dikaiosynE autu menei eis ton aiOna tu aiOnos.
Ps:110:3 N3I_NSF C N1A_NSF RA_NSN N2N_NSN RD_GSM C RA_NSF N1_NSF RD_GSM V1_PAI3S P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Ps:110:3 ć and also, even, namely ć the work he/she/it/same and also, even, namely the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same to remain (dwell) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:110:3   and   the (nom|acc) work (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom) righteousness (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:110:3 Ps_110:3_1 Ps_110:3_2 Ps_110:3_3 Ps_110:3_4 Ps_110:3_5 Ps_110:3_6 Ps_110:3_7 Ps_110:3_8 Ps_110:3_9 Ps_110:3_10 Ps_110:3_11 Ps_110:3_12 Ps_110:3_13 Ps_110:3_14 Ps_110:3_15 Ps_110:3_16
Ps:110:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:110:4 μνείαν ἐποιήσατο τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ὁ κύριος·
Ps:110:4 He has caused his wonderful works to be remembered: the Lord is merciful and compassionate. (Psalm 111:4 Brenton)
Ps:110:4 Zapewnił pamięć swym cudom; Pan jest miłosierny i łaskawy. (Psalm 111:4 BT_4)
Ps:110:4 μνείαν ἐποιήσατο τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων κύριος·
Ps:110:4 μνεία, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος καί οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:110:4 Wspominanie By czynić/rób Cudowny doskonały, cudowny On/ona/to/to samo Miłosierny I też, nawet, mianowicie Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:110:4 mnei/an e)poiE/sato tO=n Taumasi/On au)tou=, e)leE/mOn kai\ oi)kti/rmOn o( ku/rios·
Ps:110:4 mneian epoiEsato tOn TaumasiOn autu, eleEmOn kai oiktirmOn ho kyrios·
Ps:110:4 N1A_ASF VAI_AMI3S RA_GPM A1A_GPM RD_GSM A3N_NSM C A3N_NSM RA_NSM N2_NSM
Ps:110:4 remembrance to do/make the wonderful excellent, marvelous he/she/it/same merciful and also, even, namely compassion/pity; compassionate/pitying the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:110:4 remembrance (acc) he/she/it-was-DO/MAKE-ed the (gen) wonderful ([Adj] gen) him/it/same (gen) merciful ([Adj] nom) and compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ps:110:4 Ps_110:4_1 Ps_110:4_2 Ps_110:4_3 Ps_110:4_4 Ps_110:4_5 Ps_110:4_6 Ps_110:4_7 Ps_110:4_8 Ps_110:4_9 Ps_110:4_10
Ps:110:4 x x x x x x x x x x
Ps:110:5 τροφὴν ἔδωκεν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν, μνησθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ.
Ps:110:5 He has given food to them that fear him: he will remember his covenant for ever. (Psalm 111:5 Brenton)
Ps:110:5 Dał pokarm tym, którzy się Go boją; pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. (Psalm 111:5 BT_4)
Ps:110:5 τροφὴν ἔδωκεν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν, μνησθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ.
Ps:110:5 τροφή, -ῆς, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:110:5 Żywność By dawać By bać się On/ona/to/to samo By pamiętać/stawaj się uważającym z Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Konwencja On/ona/to/to samo
Ps:110:5 trofE\n e)/dOken toi=s foboume/nois au)to/n, mnEsTE/setai ei)s to\n ai)O=na diaTE/kEs au)tou=.
Ps:110:5 trofEn edOken tois fobumenois auton, mnEsTEsetai eis ton aiOna diaTEkEs autu.
Ps:110:5 N1_ASF VAI_AAI3S RA_DPM V2_PMPDPM RD_ASM VS_FPI3S P RA_ASM N3W_ASM N1_GSF RD_GSM
Ps:110:5 food to give the to fear he/she/it/same to remember/become mindful of into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever covenant he/she/it/same
Ps:110:5 food (acc) he/she/it-GIVE-ed the (dat) while being-FEAR-ed (dat) him/it/same (acc) he/she/it-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF into (+acc) the (acc) eon (acc) covenant (gen) him/it/same (gen)
Ps:110:5 Ps_110:5_1 Ps_110:5_2 Ps_110:5_3 Ps_110:5_4 Ps_110:5_5 Ps_110:5_6 Ps_110:5_7 Ps_110:5_8 Ps_110:5_9 Ps_110:5_10 Ps_110:5_11
Ps:110:5 x x x x x x x x x x x
Ps:110:6 ἰσχὺν ἔργων αὐτοῦ ἀνήγγειλεν τῷ λαῷ αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς κληρονομίαν ἐθνῶν.
Ps:110:6 He has declared to his people the power of his works, to give them the inheritance of the heathen. (Psalm 111:6 Brenton)
Ps:110:6 Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan. (Psalm 111:6 BT_4)
Ps:110:6 ἰσχὺν ἔργων αὐτοῦ ἀνήγγειλεν τῷ λαῷ αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς κληρονομίαν ἐθνῶν.
Ps:110:6 ἰσχύς, -ύος, ἡ ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ps:110:6 Siła Praca On/ona/to/to samo By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ludzie On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo Dziedzictwo Naród [zobacz etniczny]
Ps:110:6 i)sCHu\n e)/rgOn au)tou= a)nE/ggeilen tO=| laO=| au)tou= tou= dou=nai au)toi=s klEronomi/an e)TnO=n.
Ps:110:6 isCHyn ergOn autu anEngeilen tO laO autu tu dunai autois klEronomian eTnOn.
Ps:110:6 N3_ASF N2N_GPN RD_GSM VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM RD_GSM RA_GSN VO_AAN RD_DPM N1A_ASF N3E_GPN
Ps:110:6 strength work he/she/it/same to proclaim proclaim, report the people he/she/it/same the to give he/she/it/same inheritance nation [see ethnic]
Ps:110:6 strength (acc) works (gen) him/it/same (gen) he/she/it-PROCLAIM-ed the (dat) people (dat) him/it/same (gen) the (gen) to-GIVE them/same (dat) inheritance (acc) nations (gen)
Ps:110:6 Ps_110:6_1 Ps_110:6_2 Ps_110:6_3 Ps_110:6_4 Ps_110:6_5 Ps_110:6_6 Ps_110:6_7 Ps_110:6_8 Ps_110:6_9 Ps_110:6_10 Ps_110:6_11 Ps_110:6_12
Ps:110:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:110:7 ἔργα χειρῶν αὐτοῦ ἀλήθεια καὶ κρίσις· πισταὶ πᾶσαι αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ,
Ps:110:7 The works of his hands are truth and judgment: all his commandments are sure: (Psalm 111:7 Brenton)
Ps:110:7 Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie przykazania Jego są trwałe, (Psalm 111:7 BT_4)
Ps:110:7 ἔργα χειρῶν αὐτοῦ ἀλήθεια καὶ κρίσις· πισταὶ πᾶσαι αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ,
Ps:110:7 ἔργον, -ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί κρίσις, -εως, ἡ πιστός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:110:7 Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo PRAWDA I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Wierny trusthworthy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo
Ps:110:7 e)/rga CHeirO=n au)tou= a)lE/Teia kai\ kri/sis· pistai\ pa=sai ai( e)ntolai\ au)tou=,
Ps:110:7 erga CHeirOn autu alETeia kai krisis· pistai pasai hai entolai autu,
Ps:110:7 N2N_NPN N3_GPF RD_GSM N1A_NSF C N3I_NSF A1_NPF A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RD_GSM
Ps:110:7 work hand; worse he/she/it/same truth and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit faithful trusthworthy every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same
Ps:110:7 works (nom|acc|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) him/it/same (gen) truth (nom|voc) and judgment (nom) faithful ([Adj] nom|voc) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) precepts (nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:110:7 Ps_110:7_1 Ps_110:7_2 Ps_110:7_3 Ps_110:7_4 Ps_110:7_5 Ps_110:7_6 Ps_110:7_7 Ps_110:7_8 Ps_110:7_9 Ps_110:7_10 Ps_110:7_11
Ps:110:7 x x x x x x x x x x x
Ps:110:8 ἐστηριγμέναι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, πεποιημέναι ἐν ἀληθείᾳ καὶ εὐθύτητι.
Ps:110:8 established for ever and ever, done in truth and uprightness. (Psalm 111:8 Brenton)
Ps:110:8 ustalone na wieki, na zawsze, nadane ze słusznością i mocą. (Psalm 111:8 BT_4)
Ps:110:8 ἐστηριγμέναι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, πεποιημέναι ἐν ἀληθείᾳ καὶ εὐθύτητι.
Ps:110:8 στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ
Ps:110:8 Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA I też, nawet, mianowicie Prawość (kształt prosty)
Ps:110:8 e)stErigme/nai ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos, pepoiEme/nai e)n a)lETei/a| kai\ eu)Tu/tEti.
Ps:110:8 estErigmenai eis ton aiOna tu aiOnos, pepoiEmenai en alETeia kai euTytEti.
Ps:110:8 VKI_XMPNPF P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM VM_XMPNPF P N1A_DSF C N3T_DSF
Ps:110:8 to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth and also, even, namely uprightness (straightness)
Ps:110:8 having-been-SUPPORTED-ed (nom|voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen) having-been-DO/MAKE-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) truth (dat) and uprightness (dat)
Ps:110:8 Ps_110:8_1 Ps_110:8_2 Ps_110:8_3 Ps_110:8_4 Ps_110:8_5 Ps_110:8_6 Ps_110:8_7 Ps_110:8_8 Ps_110:8_9 Ps_110:8_10 Ps_110:8_11
Ps:110:8 x x x x x x x x x x x
Ps:110:9 λύτρωσιν ἀπέστειλεν τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἐνετείλατο εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκην αὐτοῦ· ἅγιον καὶ φοβερὸν τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Ps:110:9 He sent redemption to his people: he commanded his covenant for ever: holy and fearful is his name. (Psalm 111:9 Brenton)
Ps:110:9 Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze; a imię Jego jest święte i lęk wzbudza. (Psalm 111:9 BT_4)
Ps:110:9 λύτρωσιν ἀπέστειλεν τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἐνετείλατο εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκην αὐτοῦ· ἅγιον καὶ φοβερὸν τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Ps:110:9 λύτρωσις, -εως, ἡ; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί φοβερός -ά -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:110:9 Wykupienie; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu zamawiać Ludzie On/ona/to/to samo By zalecać rozkaz Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Konwencja On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Przestraszanie (przerażanie) Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Ps:110:9 lu/trOsin a)pe/steilen tO=| laO=| au)tou=, e)netei/lato ei)s to\n ai)O=na diaTE/kEn au)tou=· a(/gion kai\ fobero\n to\ o)/noma au)tou=.
Ps:110:9 lytrOsin apesteilen tO laO autu, eneteilato eis ton aiOna diaTEkEn autu· hagion kai foberon to onoma autu.
Ps:110:9 N3I_ASF VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM RD_GSM VAI_AMI3S P RA_ASM N3W_ASM N1_ASF RD_GSM A1A_NSN C A1A_NSN RA_NSN N3M_NSN RD_GSM
Ps:110:9 redemption; to redeem to be released, upon payment of ransom to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the people he/she/it/same to enjoin command into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever covenant he/she/it/same dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely frightening (terrifying) the name with regard to he/she/it/same
Ps:110:9 redemption (acc); they-should-be-REDEEM-ing he/she/it-ORDER FORTH-ed the (dat) people (dat) him/it/same (gen) he/she/it-was-ENJOIN-ed into (+acc) the (acc) eon (acc) covenant (acc) him/it/same (gen) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) and frightening ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:110:9 Ps_110:9_1 Ps_110:9_2 Ps_110:9_3 Ps_110:9_4 Ps_110:9_5 Ps_110:9_6 Ps_110:9_7 Ps_110:9_8 Ps_110:9_9 Ps_110:9_10 Ps_110:9_11 Ps_110:9_12 Ps_110:9_13 Ps_110:9_14 Ps_110:9_15 Ps_110:9_16 Ps_110:9_17
Ps:110:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:110:10 ἀρχὴ σοφίας φόβος κυρίου, σύνεσις ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν. ἡ αἴνεσις αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:110:10 The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and all that act accordingly have a good understanding; his praise endures for ever and ever. (Psalm 111:10 Brenton)
Ps:110:10 Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze. (Psalm 111:10 BT_4)
Ps:110:10 ἀρχὴ σοφίας φόβος κυρίου, σύνεσις ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν. αἴνεσις αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:110:10 ἀρχή, -ῆς, ἡ σοφία, -ας, ἡ φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύν·εσις, -εως, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:110:10 Początek Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wglądu/orientacja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób On/ona/to/to samo Chwal chwały On/ona/to/to samo By pozostawać (mieszkaj) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:110:10 a)rCHE\ sofi/as fo/bos kuri/ou, su/nesis a)gaTE\ pa=si toi=s poiou=sin au)tE/n. E( ai)/nesis au)tou= me/nei ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos.
Ps:110:10 arCHE sofias fobos kyriu, synesis agaTE pasi tois poiusin autEn. hE ainesis autu menei eis ton aiOna tu aiOnos.
Ps:110:10 N1_NSF N1A_GSF N2_NSM N2_GSM N3I_NSF A1_NSF A3_DPM RA_DPM V2_PAI3P RD_ASF RA_NSF N3I_NSF RD_GSM V1_PAI3S P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Ps:110:10 beginning sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. insight/discernment good inherently good, i.e. God-wrought. every all, each, every, the whole of the to do/make he/she/it/same the praise of praise he/she/it/same to remain (dwell) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:110:10 beginning (nom|voc) sapience (gen) fear (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) insight/discernment (nom) good ([Adj] nom|voc) all (dat) the (dat) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) her/it/same (acc) the (nom) praise (nom) him/it/same (gen) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:110:10 Ps_110:10_1 Ps_110:10_2 Ps_110:10_3 Ps_110:10_4 Ps_110:10_5 Ps_110:10_6 Ps_110:10_7 Ps_110:10_8 Ps_110:10_9 Ps_110:10_10 Ps_110:10_11 Ps_110:10_12 Ps_110:10_13 Ps_110:10_14 Ps_110:10_15 Ps_110:10_16 Ps_110:10_17 Ps_110:10_18 Ps_110:10_19
Ps:110:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x