Ps:111:1 Αλληλουια. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα·
Ps:111:1 Alleluia. Blessed is the man that fears the Lord: he will delight greatly in his commandments. (Psalm 112:1 Brenton)
Ps:111:1 Alleluja. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. (Psalm 112:1 BT_4)
Ps:111:1 Αλληλουια. Μακάριος ἀνὴρ φοβούμενος τὸν κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα·
Ps:111:1 ἁλληλουϊά μακάριος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό θέλησις, -εως, ἡ; θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) σφόδρα
Ps:111:1 Alleluja [chwal Yahweh] Szczęśliwy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Chcący życzenie, będzie, zapragnie; by chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Ps:111:1 *allElouia. *maka/rios a)nE\r o( fobou/menos to\n ku/rion, e)n tai=s e)ntolai=s au)tou= TelE/sei sfo/dra·
Ps:111:1 allEluia. makarios anEr ho fobumenos ton kyrion, en tais entolais autu TelEsei sfodra·
Ps:111:1 I A1A_NSM N3_NSM RA_NSM V2_PMPNSM RA_ASM N2_ASM P RA_DPF N1_DPF RD_GSM VF_FAI3S D
Ps:111:1 hallelujah [praise Yahweh] fortunate man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same wanting desire, will, wish; to want want, wish, desire vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Ps:111:1 hallelujah fortunate ([Adj] nom) man, husband (nom) the (nom) while being-FEAR-ed (nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) precepts (dat) him/it/same (gen) wanting (dat); he/she/it-will-WANT, you(sg)-will-be-WANT-ed (classical) vehement,
Ps:111:1 Ps_111:1_1 Ps_111:1_2 Ps_111:1_3 Ps_111:1_4 Ps_111:1_5 Ps_111:1_6 Ps_111:1_7 Ps_111:1_8 Ps_111:1_9 Ps_111:1_10 Ps_111:1_11 Ps_111:1_12 Ps_111:1_13
Ps:111:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:111:2 δυνατὸν ἐν τῇ γῇ ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ, γενεὰ εὐθείων εὐλογηθήσεται·
Ps:111:2 His seed shall be mighty in the earth: the generation of the upright shall be blessed. (Psalm 112:2 Brenton)
Ps:111:2 Potomstwo jego będzie potężne na ziemi: pokolenie prawych dozna błogosławieństwa. (Psalm 112:2 BT_4)
Ps:111:2 δυνατὸν ἐν τῇ γῇ ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ, γενεὰ εὐθείων εὐλογηθήσεται·
Ps:111:2 δυνατός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό γενεά, -ᾶς, ἡ εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
Ps:111:2 Zdolny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia By być Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Prosto By błogosławić
Ps:111:2 dunato\n e)n tE=| gE=| e)/stai to\ spe/rma au)tou=, genea\ eu)Tei/On eu)logETE/setai·
Ps:111:2 dynaton en tE gE estai to sperma autu, genea euTeiOn eulogETEsetai·
Ps:111:2 A1_ASM P RA_DSF N1_DSF VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM N1A_NSF A3U_GPF VC_FPI3S
Ps:111:2 capable in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land to be the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same generation Race, Nation; sometimes "generation" straight to bless
Ps:111:2 capable ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) he/she/it-will-be the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) generation (nom|voc) straight ([Adj] gen) he/she/it-will-be-BLESS-ed
Ps:111:2 Ps_111:2_1 Ps_111:2_2 Ps_111:2_3 Ps_111:2_4 Ps_111:2_5 Ps_111:2_6 Ps_111:2_7 Ps_111:2_8 Ps_111:2_9 Ps_111:2_10 Ps_111:2_11
Ps:111:2 x x x x x x x x x x x
Ps:111:3 δόξα καὶ πλοῦτος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:111:3 Glory and riches shall be in his house; and his righteousness endures for evermore. (Psalm 112:3 Brenton)
Ps:111:3 Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu, a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze. (Psalm 112:3 BT_4)
Ps:111:3 δόξα καὶ πλοῦτος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:111:3 δόξα, -ης, ἡ καί πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:111:3 Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie Bogactwa/obfitość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo By pozostawać (mieszkaj) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:111:3 do/Xa kai\ plou=tos e)n tO=| oi)/kO| au)tou=, kai\ E( dikaiosu/nE au)tou= me/nei ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos.
Ps:111:3 doXa kai plutos en tO oikO autu, kai hE dikaiosynE autu menei eis ton aiOna tu aiOnos.
Ps:111:3 N1S_NSF C N2_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM C RA_NSF N1_NSF RD_GSM V1_PAI3S P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Ps:111:3 glory/awesomeness and also, even, namely wealth/abundance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same and also, even, namely the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same to remain (dwell) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:111:3 glory/awesomeness (nom|voc) and wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) him/it/same (gen) and the (nom) righteousness (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:111:3 Ps_111:3_1 Ps_111:3_2 Ps_111:3_3 Ps_111:3_4 Ps_111:3_5 Ps_111:3_6 Ps_111:3_7 Ps_111:3_8 Ps_111:3_9 Ps_111:3_10 Ps_111:3_11 Ps_111:3_12 Ps_111:3_13 Ps_111:3_14 Ps_111:3_15 Ps_111:3_16 Ps_111:3_17
Ps:111:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:111:4 ἐξανέτειλεν ἐν σκότει φῶς τοῖς εὐθέσιν ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων καὶ δίκαιος.
Ps:111:4 To the upright light has sprung up in darkness: he is pitiful, and merciful, and righteous. (Psalm 112:4 Brenton)
Ps:111:4 Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. (Psalm 112:4 BT_4)
Ps:111:4 ἐξανέτειλεν ἐν σκότει φῶς τοῖς εὐθέσιν ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων καὶ δίκαιος.
Ps:111:4 ἐξ·ανα·τέλλω (εξανα+τελλ-, εξανα+τελ(ε)·[σ]-, εξανα+τειλ·[σ]-, -, -, -) ἐν σκότο·ς, -ους, τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος καί οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος καί δίκαιος -αία -ον
Ps:111:4 By wyskakiwać wychodź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność Lekki {Jasny} Prosto; prosto Miłosierny I też, nawet, mianowicie Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie
Ps:111:4 e)Xane/teilen e)n sko/tei fO=s toi=s eu)Te/sin e)leE/mOn kai\ oi)kti/rmOn kai\ di/kaios.
Ps:111:4 eXaneteilen en skotei fOs tois euTesin eleEmOn kai oiktirmOn kai dikaios.
Ps:111:4 VAI_AAI3S P N3E_DSN N3T_ASN RA_DPM A3U_DPM A3N_NSM C A3N_NSM C A1A_NSM
Ps:111:4 to spring up come out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among darkness gloom, darkness light the straight; straight merciful and also, even, namely compassion/pity; compassionate/pitying and also, even, namely just righteous, just
Ps:111:4 he/she/it-SPRING UP-ed in/among/by (+dat) darkness (dat) light (nom|acc|voc) the (dat) straight ([Adj] dat); straight ([Adj] dat) merciful ([Adj] nom) and compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) and just ([Adj] nom)
Ps:111:4 Ps_111:4_1 Ps_111:4_2 Ps_111:4_3 Ps_111:4_4 Ps_111:4_5 Ps_111:4_6 Ps_111:4_7 Ps_111:4_8 Ps_111:4_9 Ps_111:4_10 Ps_111:4_11
Ps:111:4 x x x x x x x x x x x
Ps:111:5 χρηστὸς ἀνὴρ ὁ οἰκτίρων καὶ κιχρῶν, οἰκονομήσει τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐν κρίσει·
Ps:111:5 The good man is he that pities and lends: he will direct his affairs with judgment. (Psalm 112:5 Brenton)
Ps:111:5 Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza, postępuje w swych sprawach uczciwie. (Psalm 112:5 BT_4)
Ps:111:5 χρηστὸς ἀνὴρ οἰκτίρων καὶ κιχρῶν, οἰκονομήσει τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐν κρίσει·
Ps:111:5 χρηστός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) καί   οἰκο·νομέω (οικονομ(ε)-, οικονομη·σ-, οικονομη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν κρίσις, -εως, ἡ
Ps:111:5 Wspaniałomyślny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} I też, nawet, mianowicie By poradzić sobie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Ps:111:5 CHrEsto\s a)nE\r o( oi)kti/rOn kai\ kiCHrO=n, oi)konomE/sei tou\s lo/gous au)tou= e)n kri/sei·
Ps:111:5 CHrEstos anEr ho oiktirOn kai kiCHrOn, oikonomEsei tus logus autu en krisei·
Ps:111:5 A1_NSM N3_NSM RA_NSM V1_PAPNSM C V3_PAPNSM VF_FAI3S RA_APM N2_APM RD_GSM P N3I_DSF
Ps:111:5 magnanimous man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to compassion feelings of compassion; pity and also, even, namely ć to manage the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Ps:111:5 magnanimous ([Adj] nom) man, husband (nom) the (nom) while COMPASSION-ing (nom) and   he/she/it-will-MANAGE, you(sg)-will-be-MANAGE-ed (classical) the (acc) words (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) judgment (dat)
Ps:111:5 Ps_111:5_1 Ps_111:5_2 Ps_111:5_3 Ps_111:5_4 Ps_111:5_5 Ps_111:5_6 Ps_111:5_7 Ps_111:5_8 Ps_111:5_9 Ps_111:5_10 Ps_111:5_11 Ps_111:5_12
Ps:111:5 x x x x x x x x x x x x
Ps:111:6 ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα οὐ σαλευθήσεται, εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος.
Ps:111:6 For he shall not be moved for ever; the righteous shall be in everlasting remembrance. (Psalm 112:6 Brenton)
Ps:111:6 Na pewno się nie zachwieje; sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. (Psalm 112:6 BT_4)
Ps:111:6 ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα οὐ σαλευθήσεται, εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος.
Ps:111:6 ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) εἰς[1] μνημό·συνον, -ου, τό αἰώνιος -ία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίκαιος -αία -ον
Ps:111:6 Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze ??? Przed przydechem mocnym By trząść się (drżenie) Do (+przyspieszenie) Pamięć aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By być Właśnie prawy, właśnie
Ps:111:6 o(/ti ei)s to\n ai)O=na ou) saleuTE/setai, ei)s mnEmo/sunon ai)O/nion e)/stai di/kaios.
Ps:111:6 hoti eis ton aiOna u saleuTEsetai, eis mnEmosynon aiOnion estai dikaios.
Ps:111:6 C P RA_ASM N3W_ASM D VC_FPI3S P N2N_ASN A1B_ASM VF_FMI3S A1A_NSM
Ps:111:6 because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever οὐχ before rough breathing to shake (tremor) into (+acc) memory aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent to be just righteous, just
Ps:111:6 because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) not he/she/it-will-be-SHAKE-ed into (+acc) memory (nom|acc|voc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be just ([Adj] nom)
Ps:111:6 Ps_111:6_1 Ps_111:6_2 Ps_111:6_3 Ps_111:6_4 Ps_111:6_5 Ps_111:6_6 Ps_111:6_7 Ps_111:6_8 Ps_111:6_9 Ps_111:6_10 Ps_111:6_11
Ps:111:6 x x x x x x x x x x x
Ps:111:7 ἀπὸ ἀκοῆς πονηρᾶς οὐ φοβηθήσεται· ἑτοίμη ἡ καρδία αὐτοῦ ἐλπίζειν ἐπὶ κύριον.
Ps:111:7 He shall not be afraid of any evil report: his heart is ready to trust in the Lord. (Psalm 112:7 Brenton)
Ps:111:7 Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny; mocne jego serce, zaufało Panu. (Psalm 112:7 BT_4)
Ps:111:7 ἀπὸ ἀκοῆς πονηρᾶς οὐ φοβηθήσεται· ἑτοίμη καρδία αὐτοῦ ἐλπίζειν ἐπὶ κύριον.
Ps:111:7 ἀπό ἀκοή, -ῆς, ἡ πονηρός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἕτοιμος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:111:7 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słyszenie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? ??? Przed przydechem mocnym By bać się Gotowy Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:111:7 a)po\ a)koE=s ponEra=s ou) fobETE/setai· e(toi/mE E( kardi/a au)tou= e)lpi/DZein e)pi\ ku/rion.
Ps:111:7 apo akoEs ponEras u fobETEsetai· hetoimE hE kardia autu elpiDZein epi kyrion.
Ps:111:7 P N1_GSF A1A_GSF D VC_FPI3S A1_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GSM V1_PAN P N2_ASM
Ps:111:7 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing hearing wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος οὐχ before rough breathing to fear ready the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:111:7 away from (+gen) hearing (gen) wicked ([Adj] acc, gen) not he/she/it-will-be-FEAR-ed ready ([Adj] nom|voc) the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) to-be-HOPE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:111:7 Ps_111:7_1 Ps_111:7_2 Ps_111:7_3 Ps_111:7_4 Ps_111:7_5 Ps_111:7_6 Ps_111:7_7 Ps_111:7_8 Ps_111:7_9 Ps_111:7_10 Ps_111:7_11 Ps_111:7_12
Ps:111:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:111:8 ἐστήρικται ἡ καρδία αὐτοῦ, οὐ μὴ φοβηθῇ, ἕως οὗ ἐπίδῃ ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ
Ps:111:8 His heart is established, he shall not fear, till he shall see his desire upon his enemies. (Psalm 112:8 Brenton)
Ps:111:8 Serce jego stateczne lękać się nie będzie, aż z góry spojrzy na swych przeciwników. (Psalm 112:8 BT_4)
Ps:111:8 ἐστήρικται καρδία αὐτοῦ, οὐ μὴ φοβηθῇ, ἕως οὗ ἐπίδῃ ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ
Ps:111:8 στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -); ἐπι·δέομαι [LXX] (επι+δε-/επι+δ(ε)-, επι+δε(ε)·[σ]-/επι+δεη·σ-, -, -, -, επι+δεη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:111:8 Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By bać się Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wyglądać na; do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogi On/ona/to/to samo
Ps:111:8 e)stE/riktai E( kardi/a au)tou=, ou) mE\ fobETE=|, e(/Os ou(= e)pi/dE| e)pi\ tou\s e)CHTrou\s au)tou=
Ps:111:8 estEriktai hE kardia autu, u mE fobETE, heOs hu epidE epi tus eCHTrus autu
Ps:111:8 VKI_XMI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM D D VC_APS3S P RR_GSM V2_PAS3S P RA_APM N2_APM RD_GSM
Ps:111:8 to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to fear until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to look upon; to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hostile he/she/it/same
Ps:111:8 he/she/it-has-been-SUPPORTED-ed the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) not not he/she/it-should-be-FEAR-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-should-LOOK-UPON, you(sg)-should-be-LOOK-ed-UPON; you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-should-be-being-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hostile ([Adj] acc) him/it/same (gen)
Ps:111:8 Ps_111:8_1 Ps_111:8_2 Ps_111:8_3 Ps_111:8_4 Ps_111:8_5 Ps_111:8_6 Ps_111:8_7 Ps_111:8_8 Ps_111:8_9 Ps_111:8_10 Ps_111:8_11 Ps_111:8_12 Ps_111:8_13 Ps_111:8_14
Ps:111:8 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:111:9 ἐσκόρπισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, τὸ κέρας αὐτοῦ ὑψωθήσεται ἐν δόξῃ.
Ps:111:9 He has dispersed abroad; he has given to the poor; his righteousness endures for evermore: his horn shall be exalted with honour. (Psalm 112:9 Brenton)
Ps:111:9 Rozdaje - obdarza ubogich, sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze; potęga jego wzmoże się ze sławą. (Psalm 112:9 BT_4)
Ps:111:9 ἐσκόρπισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν· δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, τὸ κέρας αὐτοῦ ὑψωθήσεται ἐν δόξῃ.
Ps:111:9 σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐν δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Ps:111:9 By rozpraszać się By dawać Biedna osoba Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo By pozostawać (mieszkaj) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Róg On/ona/to/to samo By podnosić/ustalony wysoko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Ps:111:9 e)sko/rpisen, e)/dOken toi=s pe/nEsin· E( dikaiosu/nE au)tou= me/nei ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos, to\ ke/ras au)tou= u(PSOTE/setai e)n do/XE|.
Ps:111:9 eskorpisen, edOken tois penEsin· hE dikaiosynE autu menei eis ton aiOna tu aiOnos, to keras autu hyPSOTEsetai en doXE.
Ps:111:9 VAI_AAI3S VAI_AAI3S RA_DPM N3T_DPM RA_NSF N1_NSF RD_GSM V1_PAI3S P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM RA_ASN N3T_ASN RD_GSM VC_FPI3S P N1S_DSF
Ps:111:9 to scatter to give the poor person the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same to remain (dwell) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the horn he/she/it/same to elevate/set high in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to
Ps:111:9 he/she/it-SCATTER-ed he/she/it-GIVE-ed the (dat) poor (dat) the (nom) righteousness (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen) the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH in/among/by (+dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed
Ps:111:9 Ps_111:9_1 Ps_111:9_2 Ps_111:9_3 Ps_111:9_4 Ps_111:9_5 Ps_111:9_6 Ps_111:9_7 Ps_111:9_8 Ps_111:9_9 Ps_111:9_10 Ps_111:9_11 Ps_111:9_12 Ps_111:9_13 Ps_111:9_14 Ps_111:9_15 Ps_111:9_16 Ps_111:9_17 Ps_111:9_18 Ps_111:9_19
Ps:111:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:111:10 ἁμαρτωλὸς ὄψεται καὶ ὀργισθήσεται, τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ βρύξει καὶ τακήσεται· ἐπιθυμία ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται.
Ps:111:10 The sinner shall see and be angry, he shall gnash his teeth, and consume away: the desire of the sinner shall perish. (Psalm 112:10 Brenton)
Ps:111:10 Widzi to występny, gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Pragnienie występnych wniwecz się obróci. (Psalm 112:10 BT_4)
Ps:111:10 ἁμαρτωλὸς ὄψεται καὶ ὀργισθήσεται, τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ βρύξει καὶ τακήσεται· ἐπιθυμία ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται.
Ps:111:10 ἁ·μαρτωλός -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό βρύχω (βρυχ-, βρυξ-, βρυξ-, -, -, -) καί τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ἁ·μαρτωλός -όν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Ps:111:10 Grzeszny By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By robić zły Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec On/ona/to/to samo Do ??? I też, nawet, mianowicie By topnieć Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Grzeszny By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Ps:111:10 a(martOlo\s o)/PSetai kai\ o)rgisTE/setai, tou\s o)do/ntas au)tou= bru/Xei kai\ takE/setai· e)piTumi/a a(martOlO=n a)polei=tai.
Ps:111:10 hamartOlos oPSetai kai orgisTEsetai, tus odontas autu bryXei kai takEsetai· epiTymia hamartOlOn apoleitai.
Ps:111:10 A1B_NSM VF_FMI3S C VS_FPI3S RA_APM N3_APM RD_GSM VF_FAI3S C VF_FMI3S N1A_NSF A1B_GPM VF2_FMI3S
Ps:111:10 sinful to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to make angry the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike he/she/it/same to ??? and also, even, namely to melt desire lust, appetite, yearning sinful to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Ps:111:10 sinful ([Adj] nom) he/she/it-will-be-SEE-ed and he/she/it-will-be-MAKE-ed-ANGRY the (acc) teeth (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) and he/she/it-will-be-MELT-ed desire (nom|voc) sinful ([Adj] gen) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed
Ps:111:10 Ps_111:10_1 Ps_111:10_2 Ps_111:10_3 Ps_111:10_4 Ps_111:10_5 Ps_111:10_6 Ps_111:10_7 Ps_111:10_8 Ps_111:10_9 Ps_111:10_10 Ps_111:10_11 Ps_111:10_12 Ps_111:10_13
Ps:111:10 x x x x x x x x x x x x x