Rdz:21:1 καὶ κύριος ἐπεσκέψατο τὴν Σαρραν, καθὰ εἶπεν, καὶ ἐποίησεν κύριος τῇ Σαρρα, καθὰ ἐλάλησεν,
Rdz:21:1 And the Lord visited Sarrha, as he said, and the Lord did to Sarrha, as he spoke. (Genesis 21:1 Brenton)
Rdz:21:1 Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. (Rdz 21:1 BT_4)
Rdz:21:1 Καὶ κύριος ἐπεσκέψατο τὴν Σαρραν, καθὰ εἶπεν, καὶ ἐποίησεν κύριος τῇ Σαρρα, καθὰ ἐλάλησεν,
Rdz:21:1 καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό Σάρρα, -ας, ἡ καθά (καθ’ ἅ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Σάρρα, -ας, ἡ καθά (καθ’ ἅ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Rdz:21:1 a także, nawet, a mianowicie panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. odwiedzić [zobacz sceptycznie] Sarah zgodnie z którym powiedzieć / powiedzieć a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Sarah zgodnie z którym mówić
Rdz:21:1 *kai\ ku/rios e)peske/PSato tE\n *sarran, kaTa\ ei)=pen, kai\ e)poi/Esen ku/rios tE=| *sarra, kaTa\ e)la/lEsen,
Rdz:21:1 kai kyrios epeskePSato tEn sarran, kaTa eipen, kai epoiEsen kyrios tE sarra, kaTa elalEsen,
Rdz:21:1 C N2_NSM VAI_AMI3S RA_ASF N_ASF D VBI_AAI3S C VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSF N_GSF D VAI_AAI3S
Rdz:21:1 and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to visit [see skeptical] the Sarah according to which to say/tell and also, even, namely to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Sarah according to which to speak
Rdz:21:1 and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was-VISIT-ed the (acc) Sarah (acc) according to which he/she/it-SAY/TELL-ed and he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Sarah (nom|voc) according to which he/she/it-SPEAK-ed
Rdz:21:1 Rdz_21:1_1 Rdz_21:1_2 Rdz_21:1_3 Rdz_21:1_4 Rdz_21:1_5 Rdz_21:1_6 Rdz_21:1_7 Rdz_21:1_8 Rdz_21:1_9 Rdz_21:1_10 Rdz_21:1_11 Rdz_21:1_12 Rdz_21:1_13 Rdz_21:1_14
Rdz:21:1 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:2 καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν Σαρρα τῷ Αβρααμ υἱὸν εἰς τὸ γῆρας εἰς τὸν καιρόν, καθὰ ἐλάλησεν αὐτῷ κύριος.
Rdz:21:2 And she conceived and bore to Abraam a son in old age, at the set time according as the Lord spoke to him. (Genesis 21:2 Brenton)
Rdz:21:2 Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. (Rdz 21:2 BT_4)
Rdz:21:2 καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν Σαρρα τῷ Αβρααμ υἱὸν εἰς τὸ γῆρας εἰς τὸν καιρόν, καθὰ ἐλάλησεν αὐτῷ κύριος.
Rdz:21:2 καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καθά (καθ’ ἅ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Rdz:21:2 a także, nawet, a mianowicie do zajęcia lasso, łapać, wyobrazić sobie, nab, się uchwycić, aresztowania, przechwytywanie urodzić Sarah Abraham syn do (acc) podeszły wiek do (acc) okres czasu zgodnie z którym mówić on / ona / on / sama panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Rdz:21:2 kai\ sullabou=sa e)/teken *sarra tO=| *abraam ui(o\n ei)s to\ gE=ras ei)s to\n kairo/n, kaTa\ e)la/lEsen au)tO=| ku/rios.
Rdz:21:2 kai syllabusa eteken sarra tO abraam hyion eis to gEras eis ton kairon, kaTa elalEsen autO kyrios.
Rdz:21:2 C VB_AAPNSF VBI_AAI3S N_NSF RA_DSM N_DSM N2_ASM P RA_ASN N3_ASN P RA_ASM N2_ASM D VAI_AAI3S RD_DSM N2_NSM
Rdz:21:2 and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture to give birth Sarah the Abraham son into (+acc) the old age into (+acc) the period of time according to which to speak he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Rdz:21:2 and upon SEIZING-ing (nom|voc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH Sarah (nom|voc) the (dat) Abraham (indecl) son (acc) into (+acc) the (nom|acc) old age (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) period of time (acc) according to which he/she/it-SPEAK-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Rdz:21:2 Rdz_21:2_1 Rdz_21:2_2 Rdz_21:2_3 Rdz_21:2_4 Rdz_21:2_5 Rdz_21:2_6 Rdz_21:2_7 Rdz_21:2_8 Rdz_21:2_9 Rdz_21:2_10 Rdz_21:2_11 Rdz_21:2_12 Rdz_21:2_13 Rdz_21:2_14 Rdz_21:2_15 Rdz_21:2_16 Rdz_21:2_17
Rdz:21:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:3 καὶ ἐκάλεσεν Αβρααμ τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου αὐτῷ, ὃν ἔτεκεν αὐτῷ Σαρρα, Ισαακ.
Rdz:21:3 And Abraam called the name of his son that was born to him, whom Sarrha bore to him, Isaac. (Genesis 21:3 Brenton)
Rdz:21:3 Abraham dał swemu synowi, którego mu Sara urodziła, imię Izaak. (Rdz 21:3 BT_4)
Rdz:21:3 καὶ ἐκάλεσεν Αβρααμ τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου αὐτῷ, ὃν ἔτεκεν αὐτῷ Σαρρα, Ισαακ.
Rdz:21:3 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σάρρα, -ας, ἡ Ἰσαάκ, ὁ
Rdz:21:3 a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia Abraham w odniesieniu do nazwy syn on / ona / on / sama stać się stać, stanie, on / ona / on / sama który / którego / których; być urodzić on / ona / on / sama Sarah Isaac
Rdz:21:3 kai\ e)ka/lesen *abraam to\ o)/noma tou= ui(ou= au)tou= tou= genome/nou au)tO=|, o(\n e)/teken au)tO=| *sarra, *isaak.
Rdz:21:3 kai ekalesen abraam to onoma tu hyiu autu tu genomenu autO, hon eteken autO sarra, isaak.
Rdz:21:3 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM RA_GSM VB_AMPGSM RD_DSM RR_ASM VBI_AAI3S RD_DSM N_NSF N_ASM
Rdz:21:3 and also, even, namely to call call Abraham the name with regard to the son he/she/it/same the to become become, happen he/she/it/same who/whom/which; to be to give birth he/she/it/same Sarah Isaac
Rdz:21:3 and he/she/it-CALL-ed Abraham (indecl) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) son (gen) him/it/same (gen) the (gen) upon being-BECOME-ed (gen) him/it/same (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) Sarah (nom|voc) Isaac (indecl)
Rdz:21:3 Rdz_21:3_1 Rdz_21:3_2 Rdz_21:3_3 Rdz_21:3_4 Rdz_21:3_5 Rdz_21:3_6 Rdz_21:3_7 Rdz_21:3_8 Rdz_21:3_9 Rdz_21:3_10 Rdz_21:3_11 Rdz_21:3_12 Rdz_21:3_13 Rdz_21:3_14 Rdz_21:3_15 Rdz_21:3_16
Rdz:21:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:4 περιέτεμεν δὲ Αβρααμ τὸν Ισαακ τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ, καθὰ ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ θεός.
Rdz:21:4 And Abraam circumcised Isaac on the eighth day, as God commanded him. (Genesis 21:4 Brenton)
Rdz:21:4 Abraham obrzezał Izaaka, gdy ten miał osiem dni, tak jak to Bóg mu przykazał. (Rdz 21:4 BT_4)
Rdz:21:4 περιέτεμεν δὲ Αβρααμ τὸν Ισαακ τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ, καθὰ ἐνετείλατο αὐτῷ θεός.
Rdz:21:4 περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) δέ Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ καθά (καθ’ ἅ) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Rdz:21:4 obrzezać zaś Abraham Isaac ósmy dzień zgodnie z którym do polecenia nakazują on / ona / on / sama Bóg 
Rdz:21:4 perie/temen de\ *abraam to\n *isaak tE=| o)gdo/E| E(me/ra|, kaTa\ e)netei/lato au)tO=| o( Teo/s.
Rdz:21:4 perietemen de abraam ton isaak tE ogdoE hEmera, kaTa eneteilato autO ho Teos.
Rdz:21:4 VBI_AAI3S x N_NSM RA_ASM N_ASM RA_DSF A1_DSF N1A_DSF D VAI_AMI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM
Rdz:21:4 to circumcise δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abraham the Isaac the eighth day according to which to enjoin command he/she/it/same the god [see theology]
Rdz:21:4 he/she/it-CIRCUMCISE-ed Yet Abraham (indecl) the (acc) Isaac (indecl) the (dat) eighth (dat) day (dat) according to which he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) the (nom) god (nom)
Rdz:21:4 Rdz_21:4_1 Rdz_21:4_2 Rdz_21:4_3 Rdz_21:4_4 Rdz_21:4_5 Rdz_21:4_6 Rdz_21:4_7 Rdz_21:4_8 Rdz_21:4_9 Rdz_21:4_10 Rdz_21:4_11 Rdz_21:4_12 Rdz_21:4_13
Rdz:21:4 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:5 Αβρααμ δὲ ἦν ἑκατὸν ἐτῶν, ἡνίκα ἐγένετο αὐτῷ Ισαακ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
Rdz:21:5 And Abraam was a hundred years old when Isaac his son was born to him. (Genesis 21:5 Brenton)
Rdz:21:5 Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. (Rdz 21:5 BT_4)
Rdz:21:5 Αβρααμ δὲ ἦν ἑκατὸν ἐτῶν, ἡνίκα ἐγένετο αὐτῷ Ισαακ υἱὸς αὐτοῦ.
Rdz:21:5 Ἀβραάμ, ὁ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑκατόν ἔτο·ς, -ους, τό ἡνίκα γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:21:5 Abraham zaś być sto rok kiedy stać się stać, stanie, on / ona / on / sama Isaac syn on / ona / on / sama
Rdz:21:5 *abraam de\ E)=n e(kato\n e)tO=n, E(ni/ka e)ge/neto au)tO=| *isaak o( ui(o\s au)tou=.
Rdz:21:5 abraam de En hekaton etOn, hEnika egeneto autO isaak ho hyios autu.
Rdz:21:5 N_NSM x V9_IAI3S M N3E_GPN D VBI_AMI3S RD_DSM N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM
Rdz:21:5 Abraham δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be hundred year when to become become, happen he/she/it/same Isaac the son he/she/it/same
Rdz:21:5 Abraham (indecl) Yet he/she/it-was hundred years (gen) when he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat) Isaac (indecl) the (nom) son (nom) him/it/same (gen)
Rdz:21:5 Rdz_21:5_1 Rdz_21:5_2 Rdz_21:5_3 Rdz_21:5_4 Rdz_21:5_5 Rdz_21:5_6 Rdz_21:5_7 Rdz_21:5_8 Rdz_21:5_9 Rdz_21:5_10 Rdz_21:5_11 Rdz_21:5_12
Rdz:21:5 x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:6 εἶπεν δὲ Σαρρα Γέλωτά μοι ἐποίησεν κύριος· ὃς γὰρ ἂν ἀκούσῃ, συγχαρεῖταί μοι.
Rdz:21:6 And Sarrha said, The Lord has made laughter for me, for whoever shall hear shall rejoice with me. (Genesis 21:6 Brenton)
Rdz:21:6 Sara mówiła: «Powód do śmiechu dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie z mej przyczyny». (Rdz 21:6 BT_4)
Rdz:21:6 εἶπεν δὲ Σαρρα Γέλωτά μοι ἐποίησεν κύριος· ὃς γὰρ ἂν ἀκούσῃ, συγχαρεῖταί μοι.
Rdz:21:6 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Σάρρα, -ας, ἡ γέλω[τ]ς, -ωτος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ γάρ ἄν ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) συγ·χαίρω (συν+χαιρ-, συν+χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, συν+χαρ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:21:6 powiedzieć / powiedzieć zaś Sarah śmiech JA robić / zrobić panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. który / którego / których na, ponieważ, jak kiedykolwiek (jeśli w ogóle) nie chce; słyszeć pogratulować JA
Rdz:21:6 ei)=pen de\ *sarra *ge/lOta/ moi e)poi/Esen ku/rios· o(\s ga\r a)/n a)kou/sE|, sugCHarei=tai/ moi.
Rdz:21:6 eipen de sarra gelOta moi epoiEsen kyrios· hos gar an akusE, synCHareitai moi.
Rdz:21:6 VBI_AAI3S x N_NSF N3T_ASM RP_DS VAI_AAI3S N2_NSM RR_NSM x x VA_AAS3S VF_FMI3S RP_DS
Rdz:21:6 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Sarah laughter I to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which for since, as ever (if ever) unwilling; to hear to congratulate I
Rdz:21:6 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Sarah (nom|voc) laughter (acc) me (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom) for ever unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed he/she/it-will-be-CONGRATULATE-ed me (dat)
Rdz:21:6 Rdz_21:6_1 Rdz_21:6_2 Rdz_21:6_3 Rdz_21:6_4 Rdz_21:6_5 Rdz_21:6_6 Rdz_21:6_7 Rdz_21:6_8 Rdz_21:6_9 Rdz_21:6_10 Rdz_21:6_11 Rdz_21:6_12 Rdz_21:6_13
Rdz:21:6 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:7 καὶ εἶπεν Τίς ἀναγγελεῖ τῷ Αβρααμ ὅτι θηλάζει παιδίον Σαρρα; ὅτι ἔτεκον υἱὸν ἐν τῷ γήρει μου.
Rdz:21:7 And she said, Who shall say to Abraam that Sarrha suckles a child? for I have born a child in my old age. (Genesis 21:7 Brenton)
Rdz:21:7 I dodawała: «Któż by się ośmielił rzec Abrahamowi: Sara będzie karmiła piersią dzieci, a jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku mego męża». (Rdz 21:7 BT_4)
Rdz:21:7 καὶ εἶπεν Τίς ἀναγγελεῖ τῷ Αβρααμ ὅτι θηλάζει παιδίον Σαρρα; ὅτι ἔτεκον υἱὸν ἐν τῷ γήρει μου.
Rdz:21:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ ὅτι θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) Σάρρα, -ας, ἡ ὅτι τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐν ὁ ἡ τό γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:21:7 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. głosić głosić raport Abraham dlatego, że karmić pielęgniarki, ssać dziecko Sarah dlatego, że urodzić syn w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między podeszły wiek JA
Rdz:21:7 kai\ ei)=pen *ti/s a)naggelei= tO=| *abraam o(/ti TEla/DZei paidi/on *sarra; o(/ti e)/tekon ui(o\n e)n tO=| gE/rei mou.
Rdz:21:7 kai eipen tis anangelei tO abraam hoti TElaDZei paidion sarra; hoti etekon hyion en tO gErei mu.
Rdz:21:7 C VBI_AAI3S RI_NSM VF2_FAI3S RA_DSM N_DSM C V1_PAI3S N2N_ASN N_NSF C VBI_AAI3P N2_ASM P RA_DSN N3_DSN RP_GS
Rdz:21:7 and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to proclaim proclaim, report the Abraham because/that to suckle nurse, suck child Sarah because/that to give birth son in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the old age I
Rdz:21:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) the (dat) Abraham (indecl) because/that he/she/it-is-SUCKLE-ing, you(sg)-are-being-SUCKLE-ed (classical) child (nom|acc|voc) Sarah (nom|voc) because/that I-GIVE-ed-BIRTH, they-GIVE-ed-BIRTH son (acc) in/among/by (+dat) the (dat) old age (dat) me (gen)
Rdz:21:7 Rdz_21:7_1 Rdz_21:7_2 Rdz_21:7_3 Rdz_21:7_4 Rdz_21:7_5 Rdz_21:7_6 Rdz_21:7_7 Rdz_21:7_8 Rdz_21:7_9 Rdz_21:7_10 Rdz_21:7_11 Rdz_21:7_12 Rdz_21:7_13 Rdz_21:7_14 Rdz_21:7_15 Rdz_21:7_16 Rdz_21:7_17
Rdz:21:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:8 καὶ ηὐξήθη τὸ παιδίον καὶ ἀπεγαλακτίσθη, καὶ ἐποίησεν Αβρααμ δοχὴν μεγάλην, ᾗ ἡμέρᾳ ἀπεγαλακτίσθη Ισαακ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
Rdz:21:8 And the child grew and was weaned, and Abraam made a great feast the day that his son Isaac was weaned. (Genesis 21:8 Brenton)
Rdz:21:8 Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. (Rdz 21:8 BT_4)
Rdz:21:8 Καὶ ηὐξήθη τὸ παιδίον καὶ ἀπεγαλακτίσθη, καὶ ἐποίησεν Αβρααμ δοχὴν μεγάλην, ἡμέρᾳ ἀπεγαλακτίσθη Ισαακ υἱὸς αὐτοῦ.
Rdz:21:8 καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καί ἀπο·γαλακτίζω [LXX] (-, -, απο+γαλακτι·σ-, -, απο+γεγαλακτισ-, απο+γαλακτισ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἀβραάμ, ὁ δοχή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπο·γαλακτίζω [LXX] (-, -, απο+γαλακτι·σ-, -, απο+γεγαλακτισ-, απο+γαλακτισ·θ-) Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:21:8 a także, nawet, a mianowicie rosnąć dziecko a także, nawet, a mianowicie odzwyczaić a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić Abraham święto (recepcja) wielki który / którego / których dzień odzwyczaić Isaac syn on / ona / on / sama
Rdz:21:8 *kai\ Eu)XE/TE to\ paidi/on kai\ a)pegalakti/sTE, kai\ e)poi/Esen *abraam doCHE\n mega/lEn, E(=| E(me/ra| a)pegalakti/sTE *isaak o( ui(o\s au)tou=.
Rdz:21:8 kai EuXETE to paidion kai apegalaktisTE, kai epoiEsen abraam doCHEn megalEn, hE hEmera apegalaktisTE isaak ho hyios autu.
Rdz:21:8 C VCI_API3S RA_NSN N2N_NSN C VSI_API3S C VAI_AAI3S N_NSM N1_ASF A1_ASF RR_DSF N1A_DSF VSI_API3S N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM
Rdz:21:8 and also, even, namely to grow the child and also, even, namely to wean and also, even, namely to do/make Abraham feast (reception) great who/whom/which day to wean Isaac the son he/she/it/same
Rdz:21:8 and he/she/it-was-GROW-ed the (nom|acc) child (nom|acc|voc) and he/she/it-was-WEAN-ed and he/she/it-DO/MAKE-ed Abraham (indecl) feast (acc) great ([Adj] acc) who/whom/which (dat) day (dat) he/she/it-was-WEAN-ed Isaac (indecl) the (nom) son (nom) him/it/same (gen)
Rdz:21:8 Rdz_21:8_1 Rdz_21:8_2 Rdz_21:8_3 Rdz_21:8_4 Rdz_21:8_5 Rdz_21:8_6 Rdz_21:8_7 Rdz_21:8_8 Rdz_21:8_9 Rdz_21:8_10 Rdz_21:8_11 Rdz_21:8_12 Rdz_21:8_13 Rdz_21:8_14 Rdz_21:8_15 Rdz_21:8_16 Rdz_21:8_17 Rdz_21:8_18
Rdz:21:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:9 ἰδοῦσα δὲ Σαρρα τὸν υἱὸν Αγαρ τῆς Αἰγυπτίας, ὃς ἐγένετο τῷ Αβρααμ, παίζοντα μετὰ Ισαακ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς
Rdz:21:9 And Sarrha having seen the son of Agar the Egyptian who was born to Abraam, sporting with Isaac her son, (Genesis 21:9 Brenton)
Rdz:21:9 Sara widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, (Rdz 21:9 BT_4)
Rdz:21:9 ἰδοῦσα δὲ Σαρρα τὸν υἱὸν Αγαρ τῆς Αἰγυπτίας, ὃς ἐγένετο τῷ Αβρααμ, παίζοντα μετὰ Ισαακ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς
Rdz:21:9 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἁγάρ, ἡ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) μετά Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:21:9 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), zaś Sarah syn Hagar Egipcjanin który / którego / których stać się stać, stanie, Abraham grać po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem Isaac syn on / ona / on / sama
Rdz:21:9 i)dou=sa de\ *sarra to\n ui(o\n *agar tE=s *ai)gupti/as, o(\s e)ge/neto tO=| *abraam, pai/DZonta meta\ *isaak tou= ui(ou= au)tE=s
Rdz:21:9 idusa de sarra ton hyion agar tEs aigyptias, hos egeneto tO abraam, paiDZonta meta isaak tu hyiu autEs
Rdz:21:9 VB_AAPNSF x N_NSF RA_ASM N2_ASM N_GSF RA_GSF A1_GSF RR_NSM VBI_AMI3S RA_DSM N_DSM V1_PAPASM P N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Rdz:21:9 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Sarah the son Hagar the Egyptian who/whom/which to become become, happen the Abraham to play after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Isaac the son he/she/it/same
Rdz:21:9 upon SEE-ing (nom|voc) Yet Sarah (nom|voc) the (acc) son (acc) Hagar (indecl) the (gen) Egyptian ([Adj] acc, gen) who/whom/which (nom) he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) Abraham (indecl) while PLAY-ing (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) Isaac (indecl) the (gen) son (gen) her/it/same (gen)
Rdz:21:9 Rdz_21:9_1 Rdz_21:9_2 Rdz_21:9_3 Rdz_21:9_4 Rdz_21:9_5 Rdz_21:9_6 Rdz_21:9_7 Rdz_21:9_8 Rdz_21:9_9 Rdz_21:9_10 Rdz_21:9_11 Rdz_21:9_12 Rdz_21:9_13 Rdz_21:9_14 Rdz_21:9_15 Rdz_21:9_16 Rdz_21:9_17 Rdz_21:9_18
Rdz:21:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:10 καὶ εἶπεν τῷ Αβρααμ Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην ταύτην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ γὰρ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης ταύτης μετὰ τοῦ υἱοῦ μου Ισαακ.
Rdz:21:10 then she said to Abraam, Cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not inherit with my son Isaac. (Genesis 21:10 Brenton)
Rdz:21:10 rzekła do Abrahama: «Wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem». (Rdz 21:10 BT_4)
Rdz:21:10 καὶ εἶπεν τῷ Αβρααμ Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην ταύτην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ γὰρ κληρονομήσει υἱὸς τῆς παιδίσκης ταύτης μετὰ τοῦ υἱοῦ μου Ισαακ.
Rdz:21:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) οὗτος αὕτη τοῦτο μετά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσαάκ, ὁ
Rdz:21:10 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Abraham do rozpraszania / wyciąg niewolnica to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] a także, nawet, a mianowicie syn on / ona / on / sama ??? przed nierównym oddechem na, ponieważ, jak odziedziczyć syn niewolnica to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem syn JA Isaac
Rdz:21:10 kai\ ei)=pen tO=| *abraam *)/ekbale tE\n paidi/skEn tau/tEn kai\ to\n ui(o\n au)tE=s· ou) ga\r klEronomE/sei o( ui(o\s tE=s paidi/skEs tau/tEs meta\ tou= ui(ou= mou *isaak.
Rdz:21:10 kai eipen tO abraam ekbale tEn paidiskEn tautEn kai ton hyion autEs· u gar klEronomEsei ho hyios tEs paidiskEs tautEs meta tu hyiu mu isaak.
Rdz:21:10 C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM VB_AAD2S RA_ASF N1_ASF RD_ASF C RA_ASM N2_ASM RD_GSF D x VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RD_GSF P RA_GSM N2_GSM RP_GS N_GSM
Rdz:21:10 and also, even, namely to say/tell the Abraham to disperse/extract the slave girl this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the son he/she/it/same οὐχ before rough breathing for since, as to inherit the son the slave girl this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the son I Isaac
Rdz:21:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) Abraham (indecl) do-DISPERSE/EXTRACT-you(sg)! the (acc) slave girl (acc) this (acc) and the (acc) son (acc) her/it/same (gen) not for he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) the (nom) son (nom) the (gen) slave girl (gen) this (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) son (gen) me (gen) Isaac (indecl)
Rdz:21:10 Rdz_21:10_1 Rdz_21:10_2 Rdz_21:10_3 Rdz_21:10_4 Rdz_21:10_5 Rdz_21:10_6 Rdz_21:10_7 Rdz_21:10_8 Rdz_21:10_9 Rdz_21:10_10 Rdz_21:10_11 Rdz_21:10_12 Rdz_21:10_13 Rdz_21:10_14 Rdz_21:10_15 Rdz_21:10_16 Rdz_21:10_17 Rdz_21:10_18 Rdz_21:10_19 Rdz_21:10_20 Rdz_21:10_21 Rdz_21:10_22 Rdz_21:10_23 Rdz_21:10_24 Rdz_21:10_25
Rdz:21:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:11 σκληρὸν δὲ ἐφάνη τὸ ῥῆμα σφόδρα ἐναντίον Αβρααμ περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.
Rdz:21:11 But the word appeared very hard before Abraam concerning his son. (Genesis 21:11 Brenton)
Rdz:21:11 To powiedzenie Abraham uznał za bardzo złe - ze względu na swego syna. (Rdz 21:11 BT_4)
Rdz:21:11 σκληρὸν δὲ ἐφάνη τὸ ῥῆμα σφόδρα ἐναντίον Αβρααμ περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.
Rdz:21:11 σκληρός -ά -όν δέ φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σφόδρα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Ἀβραάμ, ὁ περί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:21:11 twarde sztywne, sztywne zaś do stawienia się wygląd, shew peer, wydaje, pokaż oświadczenie oświadczenie, wypowiedź gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Abraham o (wg, gen) syn on / ona / on / sama
Rdz:21:11 sklEro\n de\ e)fa/nE to\ r(E=ma sfo/dra e)nanti/on *abraam peri\ tou= ui(ou= au)tou=.
Rdz:21:11 sklEron de efanE to rEma sfodra enantion abraam peri tu hyiu autu.
Rdz:21:11 A1A_NSN x VDI_API3S RA_NSN N3M_NSN D P N_GSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Rdz:21:11 hard rigid, stiff δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to appear look, shew, peer, seem, show the declaration statement, utterance vehement, intense, keen, inveighingly, eager in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Abraham about (+acc,+gen) the son he/she/it/same
Rdz:21:11 hard ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet he/she/it-was-APPEAR-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) vehement, in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Abraham (indecl) about (+acc,+gen) the (gen) son (gen) him/it/same (gen)
Rdz:21:11 Rdz_21:11_1 Rdz_21:11_2 Rdz_21:11_3 Rdz_21:11_4 Rdz_21:11_5 Rdz_21:11_6 Rdz_21:11_7 Rdz_21:11_8 Rdz_21:11_9 Rdz_21:11_10 Rdz_21:11_11 Rdz_21:11_12
Rdz:21:11 x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:12 εἶπεν δὲ ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ Μὴ σκληρὸν ἔστω τὸ ῥῆμα ἐναντίον σου περὶ τοῦ παιδίου καὶ περὶ τῆς παιδίσκης· πάντα, ὅσα ἐὰν εἴπῃ σοι Σαρρα, ἄκουε τῆς φωνῆς αὐτῆς, ὅτι ἐν Ισαακ κληθήσεταί σοι σπέρμα.
Rdz:21:12 But God said to Abraam, Let it not be hard before thee concerning the child, and concerning the bondwoman; in all things whatsoever Sarrha shall say to thee, hear her voice, for in Isaac shall thy seed be called. (Genesis 21:12 Brenton)
Rdz:21:12 A wtedy Bóg rzekł do Abrahama: «Niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. (Rdz 21:12 BT_4)
Rdz:21:12 εἶπεν δὲ θεὸς τῷ Αβρααμ Μὴ σκληρὸν ἔστω τὸ ῥῆμα ἐναντίον σου περὶ τοῦ παιδίου καὶ περὶ τῆς παιδίσκης· πάντα, ὅσα ἐὰν εἴπῃ σοι Σαρρα, ἄκουε τῆς φωνῆς αὐτῆς, ὅτι ἐν Ισαακ κληθήσεταί σοι σπέρμα.
Rdz:21:12 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ μή σκληρός -ά -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν περί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καί περί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) Σάρρα, -ας, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐν Ἰσαάκ, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σπέρμα[τ], -ατος, τό
Rdz:21:12 powiedzieć / powiedzieć zaś Bóg  Abraham nie twarde sztywne, sztywne spowodować stać; być oświadczenie oświadczenie, wypowiedź z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG) o (wg, gen) dziecko a także, nawet, a mianowicie o (wg, gen) niewolnica każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] powiedzieć / powiedzieć ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub Sarah słyszeć wydawać okrzyki / głosowych on / ona / on / sama dlatego, że w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Isaac zadzwonić połączenia ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud)
Rdz:21:12 ei)=pen de\ o( Teo\s tO=| *abraam *mE\ sklEro\n e)/stO to\ r(E=ma e)nanti/on sou peri\ tou= paidi/ou kai\ peri\ tE=s paidi/skEs· pa/nta, o(/sa e)a\n ei)/pE| soi *sarra, a)/koue tE=s fOnE=s au)tE=s, o(/ti e)n *isaak klETE/setai/ soi spe/rma.
Rdz:21:12 eipen de ho Teos tO abraam mE sklEron estO to rEma enantion su peri tu paidiu kai peri tEs paidiskEs· panta, hosa ean eipE soi sarra, akue tEs fOnEs autEs, hoti en isaak klETEsetai soi sperma.
Rdz:21:12 VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM D A1A_NSN V9_PAD3S RA_NSN N3M_NSN P RP_GS P RA_GSN N2N_GSN C P RA_GSF N1_GSF A3_APN A1_APN C VBI_AAS3S RP_DS N_NSF V1_PAD2S RA_GSF N1_GSF RD_GSF C P N_DSM VC_FPI3S RP_DS N3M_NSN
Rdz:21:12 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] the Abraham not hard rigid, stiff to cause to stand; to be the declaration statement, utterance in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) about (+acc,+gen) the child and also, even, namely about (+acc,+gen) the slave girl every all, each, every, the whole of as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub Sarah to hear the sound/voice cries he/she/it/same because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Isaac to call call you; your/yours(sg); to rub worn, rub seed sperm, seed, germ (sprout, bud)
Rdz:21:12 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) god (nom) the (dat) Abraham (indecl) not hard ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) about (+acc,+gen) the (gen) child (gen) and about (+acc,+gen) the (gen) slave girl (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) if-ever he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Sarah (nom|voc) be-you(sg)-HEAR-ing! the (gen) sound/voice (gen) her/it/same (gen) because/that in/among/by (+dat) Isaac (indecl) he/she/it-will-be-CALL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) seed (nom|acc|voc)
Rdz:21:12 Rdz_21:12_1 Rdz_21:12_2 Rdz_21:12_3 Rdz_21:12_4 Rdz_21:12_5 Rdz_21:12_6 Rdz_21:12_7 Rdz_21:12_8 Rdz_21:12_9 Rdz_21:12_10 Rdz_21:12_11 Rdz_21:12_12 Rdz_21:12_13 Rdz_21:12_14 Rdz_21:12_15 Rdz_21:12_16 Rdz_21:12_17 Rdz_21:12_18 Rdz_21:12_19 Rdz_21:12_20 Rdz_21:12_21 Rdz_21:12_22 Rdz_21:12_23 Rdz_21:12_24 Rdz_21:12_25 Rdz_21:12_26 Rdz_21:12_27 Rdz_21:12_28 Rdz_21:12_29 Rdz_21:12_30 Rdz_21:12_31 Rdz_21:12_32 Rdz_21:12_33 Rdz_21:12_34 Rdz_21:12_35 Rdz_21:12_36
Rdz:21:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:13 καὶ τὸν υἱὸν δὲ τῆς παιδίσκης ταύτης, εἰς ἔθνος μέγα ποιήσω αὐτόν, ὅτι σπέρμα σόν ἐστιν.
Rdz:21:13 And moreover I will make the son of this bondwoman a great nation, because he is thy seed. (Genesis 21:13 Brenton)
Rdz:21:13 Syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem». (Rdz 21:13 BT_4)
Rdz:21:13 καὶ τὸν υἱὸν δὲ τῆς παιδίσκης ταύτης, εἰς ἔθνος μέγα ποιήσω αὐτόν, ὅτι σπέρμα σόν ἐστιν.
Rdz:21:13 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι σπέρμα[τ], -ατος, τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:21:13 a także, nawet, a mianowicie syn zaś niewolnica to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] do (acc) Naród [zobacz etnicznej] wielki robić / zrobić on / ona / on / sama dlatego, że sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub być
Rdz:21:13 kai\ to\n ui(o\n de\ tE=s paidi/skEs tau/tEs, ei)s e)/Tnos me/ga poiE/sO au)to/n, o(/ti spe/rma so/n e)stin.
Rdz:21:13 kai ton hyion de tEs paidiskEs tautEs, eis eTnos mega poiEsO auton, hoti sperma son estin.
Rdz:21:13 C RA_ASM N2_ASM x RA_GSF N1_GSF RD_GSF P N3E_ASN A1P_ASN VA_AAS1S RD_ASM C N3M_NSN A1_NSN V9_PAI3S
Rdz:21:13 and also, even, namely the son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the slave girl this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) nation [see ethnic] great to do/make he/she/it/same because/that seed sperm, seed, germ (sprout, bud) your/yours(sg); to rub worn, rub to be
Rdz:21:13 and the (acc) son (acc) Yet the (gen) slave girl (gen) this (gen) into (+acc) nation (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE him/it/same (acc) because/that seed (nom|acc|voc) your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) he/she/it-is
Rdz:21:13 Rdz_21:13_1 Rdz_21:13_2 Rdz_21:13_3 Rdz_21:13_4 Rdz_21:13_5 Rdz_21:13_6 Rdz_21:13_7 Rdz_21:13_8 Rdz_21:13_9 Rdz_21:13_10 Rdz_21:13_11 Rdz_21:13_12 Rdz_21:13_13 Rdz_21:13_14 Rdz_21:13_15 Rdz_21:13_16
Rdz:21:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:14 ἀνέστη δὲ Αβρααμ τὸ πρωῒ καὶ ἔλαβεν ἄρτους καὶ ἀσκὸν ὕδατος καὶ ἔδωκεν Αγαρ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν ὦμον καὶ τὸ παιδίον καὶ ἀπέστειλεν αὐτήν. ἀπελθοῦσα δὲ ἐπλανᾶτο τὴν ἔρημον κατὰ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου.
Rdz:21:14 And Abraam rose up in the morning and took loaves and a skin of water, and gave them to Agar, and he put the child on her shoulder, and sent her away, and she having departed wandered in the wilderness near the well of the oath. (Genesis 21:14 Brenton)
Rdz:21:14 Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i dał Hagar, wkładając jej na barki, i wydalił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby. (Rdz 21:14 BT_4)
Rdz:21:14 ἀνέστη δὲ Αβρααμ τὸ πρωῒ καὶ ἔλαβεν ἄρτους καὶ ἀσκὸν ὕδατος καὶ ἔδωκεν Αγαρ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν ὦμον καὶ τὸ παιδίον καὶ ἀπέστειλεν αὐτήν. ἀπελθοῦσα δὲ ἐπλανᾶτο τὴν ἔρημον κατὰ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου.
Rdz:21:14 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δέ Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πρωΐ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ καί ἀσκός, -οῦ, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Ἁγάρ, ἡ καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό ἔρημος -ον κατά ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ
Rdz:21:14 wstać znosić, podnieść, wskrzesić zaś Abraham wcześnie a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. a także, nawet, a mianowicie Skóra wina woda a także, nawet, a mianowicie dawać Hagar a także, nawet, a mianowicie na wprowadzenie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ramię a także, nawet, a mianowicie dziecko a także, nawet, a mianowicie zamawiać on / ona / on / sama odejść zaś wędrować / bo z drogi [zobacz planety] pustynia w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem dobrze / pit przysięga
Rdz:21:14 a)ne/stE de\ *abraam to\ prOi\+ kai\ e)/laben a)/rtous kai\ a)sko\n u(/datos kai\ e)/dOken *agar kai\ e)pe/TEken e)pi\ to\n O)=mon kai\ to\ paidi/on kai\ a)pe/steilen au)tE/n. a)pelTou=sa de\ e)plana=to tE\n e)/rEmon kata\ to\ fre/ar tou= o(/rkou.
Rdz:21:14 anestE de abraam to prO+i kai elaben artus kai askon hydatos kai edOken agar kai epeTEken epi ton Omon kai to paidion kai apesteilen autEn. apelTusa de eplanato tEn erEmon kata to frear tu horku.
Rdz:21:14 VHI_AAI3S x N_NSM RA_ASN D C VBI_AAI3S N2_APM C N2_ASM N3T_GSN C VAI_AAI3S N_DSF C VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM C RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3S RD_ASF VB_AAPNSF x V3I_IMI3S RA_ASF N2_ASF P RA_ASN N3T_ASN RA_GSM N2_GSM
Rdz:21:14 to stand up put up, raise, resurrect δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abraham the early and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely wine-skin water and also, even, namely to give Hagar and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the shoulder and also, even, namely the child and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same to depart δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to wander/cause to stray [see planet] the wilderness down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the well/pit the oath
Rdz:21:14 he/she/it-STand-ed-UP Yet Abraham (indecl) the (nom|acc) early and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed [loaves of] bread (acc) and wine-skin (acc) water (gen) and he/she/it-GIVE-ed Hagar (indecl) and he/she/it-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) shoulder (acc) and the (nom|acc) child (nom|acc|voc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed her/it/same (acc) upon DEPART-ing (nom|voc) Yet he/she/it-was-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) well/pit (nom|acc|voc) the (gen) oath (gen)
Rdz:21:14 Rdz_21:14_1 Rdz_21:14_2 Rdz_21:14_3 Rdz_21:14_4 Rdz_21:14_5 Rdz_21:14_6 Rdz_21:14_7 Rdz_21:14_8 Rdz_21:14_9 Rdz_21:14_10 Rdz_21:14_11 Rdz_21:14_12 Rdz_21:14_13 Rdz_21:14_14 Rdz_21:14_15 Rdz_21:14_16 Rdz_21:14_17 Rdz_21:14_18 Rdz_21:14_19 Rdz_21:14_20 Rdz_21:14_21 Rdz_21:14_22 Rdz_21:14_23 Rdz_21:14_24 Rdz_21:14_25 Rdz_21:14_26 Rdz_21:14_27 Rdz_21:14_28 Rdz_21:14_29 Rdz_21:14_30 Rdz_21:14_31 Rdz_21:14_32 Rdz_21:14_33 Rdz_21:14_34 Rdz_21:14_35
Rdz:21:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:15 ἐξέλιπεν δὲ τὸ ὕδωρ ἐκ τοῦ ἀσκοῦ, καὶ ἔρριψεν τὸ παιδίον ὑποκάτω μιᾶς ἐλάτης·
Rdz:21:15 And the water failed out of the skin, and she cast the child under a fir tree. (Genesis 21:15 Brenton)
Rdz:21:15 A gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym krzewem, (Rdz 21:15 BT_4)
Rdz:21:15 ἐξέλιπεν δὲ τὸ ὕδωρ ἐκ τοῦ ἀσκοῦ, καὶ ἔρριψεν τὸ παιδίον ὑποκάτω μιᾶς ἐλάτης·
Rdz:21:15 ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) δέ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό ἀσκός, -οῦ, ὁ; ἀσκέω (ασκ(ε)-, -, -, -, -, -) καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὑπο·κάτω εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐλάτη, -ης, ἡ [LXX]
Rdz:21:15 na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) zaś woda z (gen) ?? przed samogłoskami wina skóry; do zaangażowania się w a także, nawet, a mianowicie rzucać rzucać / zrzut / dziecko poniżej jeden jodła
Rdz:21:15 e)Xe/lipen de\ to\ u(/dOr e)k tou= a)skou=, kai\ e)/rriPSen to\ paidi/on u(poka/tO mia=s e)la/tEs·
Rdz:21:15 eXelipen de to hydOr ek tu asku, kai erriPSen to paidion hypokatO mias elatEs·
Rdz:21:15 VBI_AAI3S x RA_NSN N3_NSN P RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN P A1A_GSF N1_GSF
Rdz:21:15 to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the water out of (+gen) ἐξ before vowels the wine-skin; to engage in and also, even, namely to toss/fling/dump the child below one silver fir
Rdz:21:15 he/she/it-FAIL-ed Yet the (nom|acc) water (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) wine-skin (gen); be-you(sg)-being-ENGAGE-ed-IN! and he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed the (nom|acc) child (nom|acc|voc) below one (gen) silver fir (gen)
Rdz:21:15 Rdz_21:15_1 Rdz_21:15_2 Rdz_21:15_3 Rdz_21:15_4 Rdz_21:15_5 Rdz_21:15_6 Rdz_21:15_7 Rdz_21:15_8 Rdz_21:15_9 Rdz_21:15_10 Rdz_21:15_11 Rdz_21:15_12 Rdz_21:15_13 Rdz_21:15_14
Rdz:21:15 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:16 ἀπελθοῦσα δὲ ἐκάθητο ἀπέναντι αὐτοῦ μακρόθεν ὡσεὶ τόξου βολήν· εἶπεν γάρ Οὐ μὴ ἴδω τὸν θάνατον τοῦ παιδίου μου. καὶ ἐκάθισεν ἀπέναντι αὐτοῦ, ἀναβοῆσαν δὲ τὸ παιδίον ἔκλαυσεν.
Rdz:21:16 And she departed and sat down opposite him at a distance, as it were a bow-shot, for she said, Surely I cannot see the death of my child: and she sat opposite him, and the child cried aloud and wept. (Genesis 21:16 Brenton)
Rdz:21:16 po czym odeszła i usiadła opodal tak daleko, jak łuk doniesie, mówiąc: «Nie będę patrzała na śmierć dziecka». I tak siedząc opodal, zaczęła głośno płakać. (Rdz 21:16 BT_4)
Rdz:21:16 ἀπελθοῦσα δὲ ἐκάθητο ἀπέναντι αὐτοῦ μακρόθεν ὡσεὶ τόξου βολήν· εἶπεν γάρ Οὐ μὴ ἴδω τὸν θάνατον τοῦ παιδίου μου. καὶ ἐκάθισεν ἀπέναντι αὐτοῦ, ἀναβοῆσαν δὲ τὸ παιδίον ἔκλαυσεν.
Rdz:21:16 ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἀπ·έν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό μακρό·θεν ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) τόξον, -ου, τό βολή, -ῆς, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἀπ·έν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
Rdz:21:16 odejść zaś usiąść przeciwnie / w obecności (gen) on / ona / on / sama z daleka jak / około [tak-jeśli]; popychać Bow (również tęczowy) rzucać przed blaskiem promieni, płatności, szybkich spojrzeń powiedzieć / powiedzieć na, ponieważ, jak ??? przed nierównym oddechem nie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), śmierć dziecko JA a także, nawet, a mianowicie usiąść ???????), aby usiąść, fotel, fotel podjęcia własnej, siedzieć, siedzieć jako sędzia przeciwnie / w obecności (gen) on / ona / on / sama krzyczeć zaś dziecko płakać
Rdz:21:16 a)pelTou=sa de\ e)ka/TEto a)pe/nanti au)tou= makro/Ten O(sei\ to/Xou bolE/n· ei)=pen ga/r *ou) mE\ i)/dO to\n Ta/naton tou= paidi/ou mou. kai\ e)ka/Tisen a)pe/nanti au)tou=, a)naboE=san de\ to\ paidi/on e)/klausen.
Rdz:21:16 apelTusa de ekaTEto apenanti autu makroTen hOsei toXu bolEn· eipen gar u mE idO ton Tanaton tu paidiu mu. kai ekaTisen apenanti autu, anaboEsan de to paidion eklausen.
Rdz:21:16 VB_AAPNSF x V1I_IMI3S P RD_GSM D D N2N_GSN N1_ASF VBI_AAI3S x D D VB_AAS1S RA_ASM N2_ASM RA_GSN N2N_GSN RP_GS C VAI_AAI3S P RD_GSM VA_AAPNSN x RA_NSN N2N_NSN VAI_AAI3S
Rdz:21:16 to depart δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to sit opposite/in the presence of (+gen) he/she/it/same from afar like/approximately [as-if]; to push Bow (also rainbow) throw before radiance, rays, payment,quick glances to say/tell for since, as οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the death the child I and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge opposite/in the presence of (+gen) he/she/it/same to cry out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the child to weep
Rdz:21:16 upon DEPART-ing (nom|voc) Yet he/she/it-was-being-SIT-ed opposite/in the presence of (+gen) him/it/same (gen) from afar like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) Bow (gen) throw before (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed for not not I-should-SEE the (acc) death (acc) the (gen) child (gen) me (gen) and he/she/it-SIT DOWN-ed opposite/in the presence of (+gen) him/it/same (gen) upon CRY-ing-OUT (nom|acc|voc) Yet the (nom|acc) child (nom|acc|voc) he/she/it-WEEP-ed
Rdz:21:16 Rdz_21:16_1 Rdz_21:16_2 Rdz_21:16_3 Rdz_21:16_4 Rdz_21:16_5 Rdz_21:16_6 Rdz_21:16_7 Rdz_21:16_8 Rdz_21:16_9 Rdz_21:16_10 Rdz_21:16_11 Rdz_21:16_12 Rdz_21:16_13 Rdz_21:16_14 Rdz_21:16_15 Rdz_21:16_16 Rdz_21:16_17 Rdz_21:16_18 Rdz_21:16_19 Rdz_21:16_20 Rdz_21:16_21 Rdz_21:16_22 Rdz_21:16_23 Rdz_21:16_24 Rdz_21:16_25 Rdz_21:16_26 Rdz_21:16_27 Rdz_21:16_28
Rdz:21:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:17 εἰσήκουσεν δὲ ὁ θεὸς τῆς φωνῆς τοῦ παιδίου ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἦν, καὶ ἐκάλεσεν ἄγγελος τοῦ θεοῦ τὴν Αγαρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ Τί ἐστιν, Αγαρ; μὴ φοβοῦ· ἐπακήκοεν γὰρ ὁ θεὸς τῆς φωνῆς τοῦ παιδίου σου ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἐστιν.
Rdz:21:17 And God heard the voice of the child from the place where he was, and an angel of God called Agar out of heaven, and said to her, What is it, Agar? fear not, for God has heard the voice of the child from the place where he is. (Genesis 21:17 Brenton)
Rdz:21:17 Ale Bóg usłyszał jęk chłopca i Anioł Boży zawołał na Hagar z nieba: «Cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. (Rdz 21:17 BT_4)
Rdz:21:17 εἰσήκουσεν δὲ θεὸς τῆς φωνῆς τοῦ παιδίου ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἦν, καὶ ἐκάλεσεν ἄγγελος τοῦ θεοῦ τὴν Αγαρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ Τί ἐστιν, Αγαρ; μὴ φοβοῦ· ἐπακήκοεν γὰρ θεὸς τῆς φωνῆς τοῦ παιδίου σου ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἐστιν.
Rdz:21:17 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἁγάρ, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἁγάρ, ἡ μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:21:17 do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) zaś Bóg  wydawać okrzyki / głosowych dziecko z (gen) ?? przed samogłoskami miejsce gdzie ??? ?? oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy ", aż po", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których być a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) Bóg  Hagar z (gen) ?? przed samogłoskami niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. być Hagar nie Strach [zobacz fobii]; bać się słyszeć na, ponieważ, jak Bóg  wydawać okrzyki / głosowych dziecko ty; twój / twoje (SG) z (gen) ?? przed samogłoskami miejsce gdzie ??? ?? oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy ", aż po", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których być
Rdz:21:17 ei)sE/kousen de\ o( Teo\s tE=s fOnE=s tou= paidi/ou e)k tou= to/pou, ou(= E)=n, kai\ e)ka/lesen a)/ggelos tou= Teou= tE\n *agar e)k tou= ou)ranou= kai\ ei)=pen au)tE=| *ti/ e)stin, *agar; mE\ fobou=· e)pakE/koen ga\r o( Teo\s tE=s fOnE=s tou= paidi/ou sou e)k tou= to/pou, ou(= e)stin.
Rdz:21:17 eisEkusen de ho Teos tEs fOnEs tu paidiu ek tu topu, hu En, kai ekalesen angelos tu Teu tEn agar ek tu uranu kai eipen autE ti estin, agar; mE fobu· epakEkoen gar ho Teos tEs fOnEs tu paidiu su ek tu topu, hu estin.
Rdz:21:17 VAI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN P RA_GSM N2_GSM D V9_IAI3S C VAI_AAI3S N2_NSM RA_GSM N2_GSM RA_ASF N_ASF P RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S RD_DSF RI_NSN V9_PAI3S N_VSF D V2_PMD2S VX_XAI3S x RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN RP_GS P RA_GSM N2_GSM D V9_PAI3S
Rdz:21:17 to heard (being heard, listen into, hearken) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] the sound/voice cries the child out of (+gen) ἐξ before vowels the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to be and also, even, namely to call call agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] the Hagar out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be Hagar not fear [see phobia]; to fear to hear for since, as the god [see theology] the sound/voice cries the child you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to be
Rdz:21:17 he/she/it-HEARD-ed Yet the (nom) god (nom) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) child (gen) out of (+gen) the (gen) place (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was and he/she/it-CALL-ed messenger/angel (nom) the (gen) god (gen) the (acc) Hagar (indecl) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is Hagar (indecl) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! he/she/it-has-HEAR-ed for the (nom) god (nom) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) child (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) the (gen) place (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-is
Rdz:21:17 Rdz_21:17_1 Rdz_21:17_2 Rdz_21:17_3 Rdz_21:17_4 Rdz_21:17_5 Rdz_21:17_6 Rdz_21:17_7 Rdz_21:17_8 Rdz_21:17_9 Rdz_21:17_10 Rdz_21:17_11 Rdz_21:17_12 Rdz_21:17_13 Rdz_21:17_14 Rdz_21:17_15 Rdz_21:17_16 Rdz_21:17_17 Rdz_21:17_18 Rdz_21:17_19 Rdz_21:17_20 Rdz_21:17_21 Rdz_21:17_22 Rdz_21:17_23 Rdz_21:17_24 Rdz_21:17_25 Rdz_21:17_26 Rdz_21:17_27 Rdz_21:17_28 Rdz_21:17_29 Rdz_21:17_30 Rdz_21:17_31 Rdz_21:17_32 Rdz_21:17_33 Rdz_21:17_34 Rdz_21:17_35 Rdz_21:17_36 Rdz_21:17_37 Rdz_21:17_38 Rdz_21:17_39 Rdz_21:17_40 Rdz_21:17_41 Rdz_21:17_42 Rdz_21:17_43 Rdz_21:17_44 Rdz_21:17_45
Rdz:21:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:18 ἀνάστηθι, λαβὲ τὸ παιδίον καὶ κράτησον τῇ χειρί σου αὐτό· εἰς γὰρ ἔθνος μέγα ποιήσω αὐτόν.
Rdz:21:18 Rise up, and take the child, and hold him in thine hand, for I will make him a great nation. (Genesis 21:18 Brenton)
Rdz:21:18 Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem». (Rdz 21:18 BT_4)
Rdz:21:18 ἀνάστηθι, λαβὲ τὸ παιδίον καὶ κράτησον τῇ χειρί σου αὐτό· εἰς γὰρ ἔθνος μέγα ποιήσω αὐτόν.
Rdz:21:18 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γάρ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:21:18 wstać znosić, podnieść, wskrzesić chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem dziecko a także, nawet, a mianowicie zajęcie / chwycić chwycić, być silny, aby wykorzystać, niedźwiedzia, przenoszenia, zatrzymania ręka ty; twój / twoje (SG) on / ona / on / sama do (acc) na, ponieważ, jak Naród [zobacz etnicznej] wielki robić / zrobić on / ona / on / sama
Rdz:21:18 a)na/stETi, labe\ to\ paidi/on kai\ kra/tEson tE=| CHeiri/ sou au)to/· ei)s ga\r e)/Tnos me/ga poiE/sO au)to/n.
Rdz:21:18 anastETi, labe to paidion kai kratEson tE CHeiri su auto· eis gar eTnos mega poiEsO auton.
Rdz:21:18 VH_AAD2S VB_AAD2S RA_ASN N2N_ASN C VA_AAD2S RA_DSF N3_DSF RP_GS RD_ASN P x N3E_ASN A1P_ASN VF_FAI1S RD_ASM
Rdz:21:18 to stand up put up, raise, resurrect to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the child and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the hand you; your/yours(sg) he/she/it/same into (+acc) for since, as nation [see ethnic] great to do/make he/she/it/same
Rdz:21:18 do-STand-you(sg)-UP! do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (nom|acc) child (nom|acc|voc) and do-SEIZE/GRAB-you(sg)-HOLD!, going-to-SEIZE/GRAB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) it/same (nom|acc) into (+acc) for nation (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE him/it/same (acc)
Rdz:21:18 Rdz_21:18_1 Rdz_21:18_2 Rdz_21:18_3 Rdz_21:18_4 Rdz_21:18_5 Rdz_21:18_6 Rdz_21:18_7 Rdz_21:18_8 Rdz_21:18_9 Rdz_21:18_10 Rdz_21:18_11 Rdz_21:18_12 Rdz_21:18_13 Rdz_21:18_14 Rdz_21:18_15 Rdz_21:18_16
Rdz:21:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:19 καὶ ἀνέῳξεν ὁ θεὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ εἶδεν φρέαρ ὕδατος ζῶντος καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔπλησεν τὸν ἀσκὸν ὕδατος καὶ ἐπότισεν τὸ παιδίον.
Rdz:21:19 And God opened her eyes, and she saw a well of springing water; and she went and filled the skin with water, and gave the child drink. (Genesis 21:19 Brenton)
Rdz:21:19 Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnię z wodą; a ona poszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. (Rdz 21:19 BT_4)
Rdz:21:19 καὶ ἀνέῳξεν θεὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ εἶδεν φρέαρ ὕδατος ζῶντος καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔπλησεν τὸν ἀσκὸν ὕδατος καὶ ἐπότισεν τὸ παιδίον.
Rdz:21:19 καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φρέαρ, φρέατος, τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό ἀσκός, -οῦ, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
Rdz:21:19 a także, nawet, a mianowicie otworzyć Bóg  oko on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), dobrze / pit woda do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) a także, nawet, a mianowicie iść a także, nawet, a mianowicie do ??? Skóra wina woda a także, nawet, a mianowicie dać do picia dziecko
Rdz:21:19 kai\ a)ne/O|Xen o( Teo\s tou\s o)fTalmou\s au)tE=s, kai\ ei)=den fre/ar u(/datos DZO=ntos kai\ e)poreu/TE kai\ e)/plEsen to\n a)sko\n u(/datos kai\ e)po/tisen to\ paidi/on.
Rdz:21:19 kai aneOXen ho Teos tus ofTalmus autEs, kai eiden frear hydatos DZOntos kai eporeuTE kai eplEsen ton askon hydatos kai epotisen to paidion.
Rdz:21:19 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_APM N2_APM RD_GSF C VBI_AAI3S N3T_ASN N3T_GSN V3_PAPGSN C VCI_API3S C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM N3T_GSN C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN
Rdz:21:19 and also, even, namely to open up the god [see theology] the eye he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), well/pit water to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to go and also, even, namely to ??? the wine-skin water and also, even, namely to give to drink the child
Rdz:21:19 and he/she/it-OPEN-ed-UP the (nom) god (nom) the (acc) eyes (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-SEE-ed well/pit (nom|acc|voc) water (gen) while EXISTS-ing (gen) and he/she/it-was-GO-ed and he/she/it-???-ed the (acc) wine-skin (acc) water (gen) and he/she/it-GIVE-ed-TO-DRINK the (nom|acc) child (nom|acc|voc)
Rdz:21:19 Rdz_21:19_1 Rdz_21:19_2 Rdz_21:19_3 Rdz_21:19_4 Rdz_21:19_5 Rdz_21:19_6 Rdz_21:19_7 Rdz_21:19_8 Rdz_21:19_9 Rdz_21:19_10 Rdz_21:19_11 Rdz_21:19_12 Rdz_21:19_13 Rdz_21:19_14 Rdz_21:19_15 Rdz_21:19_16 Rdz_21:19_17 Rdz_21:19_18 Rdz_21:19_19 Rdz_21:19_20 Rdz_21:19_21 Rdz_21:19_22 Rdz_21:19_23
Rdz:21:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:20 καὶ ἦν ὁ θεὸς μετὰ τοῦ παιδίου, καὶ ηὐξήθη. καὶ κατῴκησεν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐγένετο δὲ τοξότης.
Rdz:21:20 And God was with the child, and he grew and dwelt in the wilderness, and became an archer. (Genesis 21:20 Brenton)
Rdz:21:20 Bóg otaczał chłopca opieką, gdy dorósł. Mieszkał on na pustyni i stał się łucznikiem. (Rdz 21:20 BT_4)
Rdz:21:20 καὶ ἦν θεὸς μετὰ τοῦ παιδίου, καὶ ηὐξήθη. καὶ κατῴκησεν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐγένετο δὲ τοξότης.
Rdz:21:20 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μετά ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ  
Rdz:21:20 a także, nawet, a mianowicie być Bóg  po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem dziecko a także, nawet, a mianowicie rosnąć a także, nawet, a mianowicie do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między pustynia stać się stać, stanie, Jeszcze ?
Rdz:21:20 kai\ E)=n o( Teo\s meta\ tou= paidi/ou, kai\ Eu)XE/TE. kai\ katO/|kEsen e)n tE=| e)rE/mO|, e)ge/neto de\ toXo/tEs.
Rdz:21:20 kai En ho Teos meta tu paidiu, kai EuXETE. kai katOkEsen en tE erEmO, egeneto de toXotEs.
Rdz:21:20 C V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_GSN N2N_GSN C VCI_API3S C VAI_AAI3S P RA_DSF N2_DSF VBI_AMI3S x N1M_NSM
Rdz:21:20 and also, even, namely to be the god [see theology] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the child and also, even, namely to grow and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness to become become, happen Yet  
Rdz:21:20 and he/she/it-was the (nom) god (nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) child (gen) and he/she/it-was-GROW-ed and he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) he/she/it-was-BECOME-ed Yet  
Rdz:21:20 Rdz_21:20_1 Rdz_21:20_2 Rdz_21:20_3 Rdz_21:20_4 Rdz_21:20_5 Rdz_21:20_6 Rdz_21:20_7 Rdz_21:20_8 Rdz_21:20_9 Rdz_21:20_10 Rdz_21:20_11 Rdz_21:20_12 Rdz_21:20_13 Rdz_21:20_14 Rdz_21:20_15 Rdz_21:20_16 Rdz_21:20_17
Rdz:21:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:21 καὶ κατῴκησεν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Φαραν, καὶ ἔλαβεν αὐτῷ ἡ μήτηρ γυναῖκα ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Rdz:21:21 And he dwelt in the wilderness, and his mother took him a wife out of Pharan of Egypt. (Genesis 21:21 Brenton)
Rdz:21:21 Mieszkał stale na pustyni Paran; matka zaś jego sprowadziła mu żonę z ziemi egipskiej. (Rdz 21:21 BT_4)
Rdz:21:21 καὶ κατῴκησεν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Φαραν, καὶ ἔλαβεν αὐτῷ μήτηρ γυναῖκα ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Rdz:21:21 καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Rdz:21:21 a także, nawet, a mianowicie do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między pustynia ? a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem on / ona / on / sama mama kobieta / żona z (gen) ?? przed samogłoskami ziemia / Ziemia Egipt [kraj]
Rdz:21:21 kai\ katO/|kEsen e)n tE=| e)rE/mO| tE=| *faran, kai\ e)/laben au)tO=| E( mE/tEr gunai=ka e)k gE=s *ai)gu/ptou.
Rdz:21:21 kai katOkEsen en tE erEmO tE faran, kai elaben autO hE mEtEr gynaika ek gEs aigyptu.
Rdz:21:21 C VAI_AAI3S P RA_DSF N2_DSF RA_DSF N_ASF C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSF N3_NSF N3K_ASF P N1_GSF N2_GSF
Rdz:21:21 and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness the ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same the mother woman/wife out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of]
Rdz:21:21 and he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) the (dat)   and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (dat) the (nom) mother (nom) woman/wife (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
Rdz:21:21 Rdz_21:21_1 Rdz_21:21_2 Rdz_21:21_3 Rdz_21:21_4 Rdz_21:21_5 Rdz_21:21_6 Rdz_21:21_7 Rdz_21:21_8 Rdz_21:21_9 Rdz_21:21_10 Rdz_21:21_11 Rdz_21:21_12 Rdz_21:21_13 Rdz_21:21_14 Rdz_21:21_15 Rdz_21:21_16
Rdz:21:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:22 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ εἶπεν Αβιμελεχ καὶ Οχοζαθ ὁ νυμφαγωγὸς αὐτοῦ καὶ Φικολ ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ πρὸς Αβρααμ λέγων Ὁ θεὸς μετὰ σοῦ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐὰν ποιῇς·
Rdz:21:22 And it came to pass at that time that Abimelech spoke, and Ochozath his friend, and Phichol the chief captain of his host, to Abraam, saying, God is with thee in all things, whatsoever thou mayest do. (Genesis 21:22 Brenton)
Rdz:21:22 W owym czasie Abimelek z dowódcą swego wojska Pikolem tak powiedział do Abrahama: «Bóg pomaga ci we wszystkim, co czynisz. (Rdz 21:22 BT_4)
Rdz:21:22 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ εἶπεν Αβιμελεχ καὶ Οχοζαθ νυμφαγωγὸς αὐτοῦ καὶ Φικολ ἀρχιστράτηγος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ πρὸς Αβρααμ λέγων θεὸς μετὰ σοῦ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐὰν ποιῇς·
Rdz:21:22 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Αβιμελεχ, ὁ [LXX] καί   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός Ἀβραάμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Rdz:21:22 stać się stać, stanie, zaś w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między okres czasu że a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Abimelechu a także, nawet, a mianowicie ? ? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ? ? zdolność on / ona / on / sama kierunku (wg, gen, dat) Abraham powiedzieć / powiedzieć Bóg  po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość który / którego / których Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] robić / zrobić
Rdz:21:22 *)ege/neto de\ e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| kai\ ei)=pen *abimeleCH kai\ *oCHoDZaT o( numfagOgo\s au)tou= kai\ *fikol o( a)rCHistra/tEgos tE=s duna/meOs au)tou= pro\s *abraam le/gOn *(o Teo\s meta\ sou= e)n pa=sin, oi(=s e)a\n poiE=|s·
Rdz:21:22 egeneto de en tO kairO ekeinO kai eipen abimeleCH kai oCHoDZaT ho nymfagOgos autu kai fikol ho arCHistratEgos tEs dynameOs autu pros abraam legOn o Teos meta su en pasin, hois ean poiEs·
Rdz:21:22 VBI_AMI3S x P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C VBI_AAI3S N_NSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM P N_ASM V1_PAPNSM RA_NSM N2_NSM P RP_GS P A3_DPN RR_DPN C V2_PAS2S
Rdz:21:22 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that and also, even, namely to say/tell Abimelech and also, even, namely ć the ć he/she/it/same and also, even, namely ć the ć the ability he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) Abraham to say/tell the god [see theology] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to do/make
Rdz:21:22 he/she/it-was-BECOME-ed Yet in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed Abimelech (indecl) and   the (nom)   him/it/same (gen) and   the (nom)   the (gen) ability (gen) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) Abraham (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) god (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) if-ever you(sg)-should-be-DO/MAKE-ing
Rdz:21:22 Rdz_21:22_1 Rdz_21:22_2 Rdz_21:22_3 Rdz_21:22_4 Rdz_21:22_5 Rdz_21:22_6 Rdz_21:22_7 Rdz_21:22_8 Rdz_21:22_9 Rdz_21:22_10 Rdz_21:22_11 Rdz_21:22_12 Rdz_21:22_13 Rdz_21:22_14 Rdz_21:22_15 Rdz_21:22_16 Rdz_21:22_17 Rdz_21:22_18 Rdz_21:22_19 Rdz_21:22_20 Rdz_21:22_21 Rdz_21:22_22 Rdz_21:22_23 Rdz_21:22_24 Rdz_21:22_25 Rdz_21:22_26 Rdz_21:22_27 Rdz_21:22_28 Rdz_21:22_29 Rdz_21:22_30 Rdz_21:22_31 Rdz_21:22_32 Rdz_21:22_33
Rdz:21:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:23 νῦν οὖν ὄμοσόν μοι τὸν θεὸν μὴ ἀδικήσειν με μηδὲ τὸ σπέρμα μου μηδὲ τὸ ὄνομά μου, ἀλλὰ κατὰ τὴν δικαιοσύνην, ἣν ἐποίησα μετὰ σοῦ, ποιήσεις μετ’ ἐμοῦ καὶ τῇ γῇ, ᾗ σὺ παρῴκησας ἐν αὐτῇ.
Rdz:21:23 Now therefore swear to me by God that thou wilt not injure me, nor my seed, nor my name, but according to the righteousness which I have performed with thee thou shalt deal with me, and with the land in which thou hast sojourned. (Genesis 21:23 Brenton)
Rdz:21:23 Złóż mi więc teraz tu na tym miejscu przysięgę na Boga, że ani wobec mnie, ani wobec mego potomstwa bliższego i dalszego nie dopuścisz się zdrady; że jak ja obszedłem się z tobą łaskawie, tak też i ty będziesz postępował względem mnie i tej ziemi, w której jesteś gościem». (Rdz 21:23 BT_4)
Rdz:21:23 νῦν οὖν ὄμοσόν μοι τὸν θεὸν μὴ ἀδικήσειν με μηδὲ τὸ σπέρμα μου μηδὲ τὸ ὄνομά μου, ἀλλὰ κατὰ τὴν δικαιοσύνην, ἣν ἐποίησα μετὰ σοῦ, ποιήσεις μετ’ ἐμοῦ καὶ τῇ γῇ, σὺ παρῴκησας ἐν αὐτῇ.
Rdz:21:23 νῦν οὖν ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μή ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλά κατά ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:21:23 teraz Dlatego też /, a następnie przeklinać JA Bóg  nie do szkody / źle się JA ???? przed ?? [Jednym przypadku: 1 P 5: 3]; Meda [mieszkaniec Mediów] sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) JA ???? przed ?? [Jednym przypadku: 1 P 5: 3]; Meda [mieszkaniec Mediów] w odniesieniu do nazwy JA ale w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem sprawiedliwość, prawość, sprawiedliwość, wypełnieniem Prawa który / którego / których robić / zrobić po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) robi / decyzji; robić / zrobić po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia który / którego / których ty mieszkać w pobliżu zamieszkać tymczasowo, przez krótki czas, pobyt (kontrast z ????????) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama
Rdz:21:23 nu=n ou)=n o)/moso/n moi to\n Teo\n mE\ a)dikE/sein me mEde\ to\ spe/rma mou mEde\ to\ o)/noma/ mou, a)lla\ kata\ tE\n dikaiosu/nEn, E(\n e)poi/Esa meta\ sou=, poiE/seis met’ e)mou= kai\ tE=| gE=|, E(=| su\ parO/|kEsas e)n au)tE=|.
Rdz:21:23 nyn un omoson moi ton Teon mE adikEsein me mEde to sperma mu mEde to onoma mu, alla kata tEn dikaiosynEn, hEn epoiEsa meta su, poiEseis met’ emu kai tE gE, hE sy parOkEsas en autE.
Rdz:21:23 D x VA_AAD2S RP_DS RA_ASM N2_ASM D VF_FAN RP_AS C RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RA_ASN N3M_ASN RP_GS C P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S P RP_GS VF_FAI2S P RP_GS C RA_DSF N1_DSF RR_DSF RP_NS VAI_AAI2S P RD_DSF
Rdz:21:23 now therefore/then to swear I the god [see theology] not to harm/do wrong to I μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) I μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] the name with regard to I but down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law who/whom/which to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) doing/making; to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely the earth/land who/whom/which you to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Rdz:21:23 now therefore/then do-SWEAR-you(sg)!, going-to-SWEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) the (acc) god (acc) not to-will-WRONG me (acc) neither/nor; Mede (voc) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) me (gen) neither/nor; Mede (voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) but down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) righteousness (acc) who/whom/which (acc) I-DO/MAKE-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and the (dat) earth/land (dat) who/whom/which (dat) you(sg) (nom) you(sg)-DWELL-ed--NEAR in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Rdz:21:23 Rdz_21:23_1 Rdz_21:23_2 Rdz_21:23_3 Rdz_21:23_4 Rdz_21:23_5 Rdz_21:23_6 Rdz_21:23_7 Rdz_21:23_8 Rdz_21:23_9 Rdz_21:23_10 Rdz_21:23_11 Rdz_21:23_12 Rdz_21:23_13 Rdz_21:23_14 Rdz_21:23_15 Rdz_21:23_16 Rdz_21:23_17 Rdz_21:23_18 Rdz_21:23_19 Rdz_21:23_20 Rdz_21:23_21 Rdz_21:23_22 Rdz_21:23_23 Rdz_21:23_24 Rdz_21:23_25 Rdz_21:23_26 Rdz_21:23_27 Rdz_21:23_28 Rdz_21:23_29 Rdz_21:23_30 Rdz_21:23_31 Rdz_21:23_32 Rdz_21:23_33 Rdz_21:23_34 Rdz_21:23_35 Rdz_21:23_36
Rdz:21:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:24 καὶ εἶπεν Αβρααμ Ἐγὼ ὀμοῦμαι.
Rdz:21:24 And Abraam said, I will swear. (Genesis 21:24 Brenton)
Rdz:21:24 Abraham rzekł: «Przysięgam!» (Rdz 21:24 BT_4)
Rdz:21:24 καὶ εἶπεν Αβρααμ Ἐγὼ ὀμοῦμαι.
Rdz:21:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἀβραάμ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Rdz:21:24 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Abraham JA ?
Rdz:21:24 kai\ ei)=pen *abraam *)egO\ o)mou=mai.
Rdz:21:24 kai eipen abraam egO omumai.
Rdz:21:24 C VBI_AAI3S N_NSM RP_NS VF_FMI1S
Rdz:21:24 and also, even, namely to say/tell Abraham I ć
Rdz:21:24 and he/she/it-SAY/TELL-ed Abraham (indecl) I (nom)  
Rdz:21:24 Rdz_21:24_1 Rdz_21:24_2 Rdz_21:24_3 Rdz_21:24_4 Rdz_21:24_5
Rdz:21:24 x x x x x
Rdz:21:25 καὶ ἤλεγξεν Αβρααμ τὸν Αβιμελεχ περὶ τῶν φρεάτων τοῦ ὕδατος, ὧν ἀφείλαντο οἱ παῖδες τοῦ Αβιμελεχ.
Rdz:21:25 And Abraam reproved Abimelech because of the wells of water, which the servants of Abimelech took away. (Genesis 21:25 Brenton)
Rdz:21:25 Równocześnie jednak Abraham zrobił Abimelekowi wymówkę z powodu studni z wodą, zabranej mu przemocą przez ludzi Abimeleka. (Rdz 21:25 BT_4)
Rdz:21:25 καὶ ἤλεγξεν Αβρααμ τὸν Αβιμελεχ περὶ τῶν φρεάτων τοῦ ὕδατος, ὧν ἀφείλαντο οἱ παῖδες τοῦ Αβιμελεχ.
Rdz:21:25 καί ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό Αβιμελεχ, ὁ [LXX] περί ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὅς ἥ ὅ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό Αβιμελεχ, ὁ [LXX]
Rdz:21:25 a także, nawet, a mianowicie ganić ganić, naganę, dyscypliny, skazaniec, odsłonić, pokazać się do winy Abraham Abimelechu o (wg, gen) dobrze / pit woda który / którego / których pozbawiać Dziecko / sługa Abimelechu
Rdz:21:25 kai\ E)/legXen *abraam to\n *abimeleCH peri\ tO=n frea/tOn tou= u(/datos, O(=n a)fei/lanto oi( pai=des tou= *abimeleCH.
Rdz:21:25 kai ElenXen abraam ton abimeleCH peri tOn freatOn tu hydatos, hOn afeilanto hoi paides tu abimeleCH.
Rdz:21:25 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_NSM P RA_GPN N3T_GPN RA_GSN N3T_GSN RR_GPN VBI_AMI3P RA_NPM N3D_NPM RA_GSM N_GSM
Rdz:21:25 and also, even, namely to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty Abraham the Abimelech about (+acc,+gen) the well/pit the water who/whom/which to deprive the child/servant the Abimelech
Rdz:21:25 and he/she/it-REPROVE-ed Abraham (indecl) the (acc) Abimelech (indecl) about (+acc,+gen) the (gen) wells/pits (gen) the (gen) water (gen) who/whom/which (gen) they-were-DEPRIVE-ed the (nom) children/servants (nom|voc) the (gen) Abimelech (indecl)
Rdz:21:25 Rdz_21:25_1 Rdz_21:25_2 Rdz_21:25_3 Rdz_21:25_4 Rdz_21:25_5 Rdz_21:25_6 Rdz_21:25_7 Rdz_21:25_8 Rdz_21:25_9 Rdz_21:25_10 Rdz_21:25_11 Rdz_21:25_12 Rdz_21:25_13 Rdz_21:25_14 Rdz_21:25_15 Rdz_21:25_16
Rdz:21:25 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:26 καὶ εἶπεν αὐτῷ Αβιμελεχ Οὐκ ἔγνων, τίς ἐποίησεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο, οὐδὲ σύ μοι ἀπήγγειλας, οὐδὲ ἐγὼ ἤκουσα ἀλλ’ ἢ σήμερον.
Rdz:21:26 And Abimelech said to him, I know not who has done this thing to thee, neither didst thou tell it me, neither heard I it but only to-day. (Genesis 21:26 Brenton)
Rdz:21:26 Abimelek odpowiedział: «Nie wiem, kto to uczynił, boś ty mi nie dał o tym znać. Dopiero teraz dowiaduję się o tym». (Rdz 21:26 BT_4)
Rdz:21:26 καὶ εἶπεν αὐτῷ Αβιμελεχ Οὐκ ἔγνων, τίς ἐποίησεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο, οὐδὲ σύ μοι ἀπήγγειλας, οὐδὲ ἐγὼ ἤκουσα ἀλλ’ σήμερον.
Rdz:21:26 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Αβιμελεχ, ὁ [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο οὐδέ (οὐ δέ) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) οὐδέ (οὐ δέ) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἀλλά ἤ[1] σήμερον
Rdz:21:26 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama Abimelechu ??? przed nierównym oddechem wiedzieć i. e. rozpoznać. kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. robić / zrobić względu na to, [patrz pragmatyczne] to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] ???? przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) ty JA Zgłosić? zgłosić lub powiedzieć. ???? przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) JA się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem. ; słyszeć ale lub dziś dzień
Rdz:21:26 kai\ ei)=pen au)tO=| *abimeleCH *ou)k e)/gnOn, ti/s e)poi/Esen to\ pra=gma tou=to, ou)de\ su/ moi a)pE/ggeilas, ou)de\ e)gO\ E)/kousa a)ll’ E)\ sE/meron.
Rdz:21:26 kai eipen autO abimeleCH uk egnOn, tis epoiEsen to pragma tuto, ude sy moi apEngeilas, ude egO Ekusa all’ E sEmeron.
Rdz:21:26 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM D VZI_AAI1S RI_NSM VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C RP_NS RP_DS VAI_AAI2S C RP_NS VAI_AAI1S C C D
Rdz:21:26 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Abimelech οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make the matter [see pragmatic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) you I to report – to report or tell. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) I to have come I have come. I have arrived.; to hear but or today day
Rdz:21:26 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Abimelech (indecl) not I-KNOW-ed who/what/why (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) matter (nom|acc|voc) this (nom|acc) neither/nor you(sg) (nom) me (dat) you(sg)-DELIVER A MESSAGE-ed neither/nor I (nom) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed but or today
Rdz:21:26 Rdz_21:26_1 Rdz_21:26_2 Rdz_21:26_3 Rdz_21:26_4 Rdz_21:26_5 Rdz_21:26_6 Rdz_21:26_7 Rdz_21:26_8 Rdz_21:26_9 Rdz_21:26_10 Rdz_21:26_11 Rdz_21:26_12 Rdz_21:26_13 Rdz_21:26_14 Rdz_21:26_15 Rdz_21:26_16 Rdz_21:26_17 Rdz_21:26_18 Rdz_21:26_19 Rdz_21:26_20 Rdz_21:26_21
Rdz:21:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:27 καὶ ἔλαβεν Αβρααμ πρόβατα καὶ μόσχους καὶ ἔδωκεν τῷ Αβιμελεχ, καὶ διέθεντο ἀμφότεροι διαθήκην.
Rdz:21:27 And Abraam took sheep and calves, and gave them to Abimelech, and both made a covenant. (Genesis 21:27 Brenton)
Rdz:21:27 A potem Abraham dał Abimelekowi owce i woły, i tak obaj zawarli przymierze. (Rdz 21:27 BT_4)
Rdz:21:27 καὶ ἔλαβεν Αβρααμ πρόβατα καὶ μόσχους καὶ ἔδωκεν τῷ Αβιμελεχ, καὶ διέθεντο ἀμφότεροι διαθήκην.
Rdz:21:27 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἀβραάμ, ὁ πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί μόσχος, -ου, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Αβιμελεχ, ὁ [LXX] καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ἀμφότεροι -αι -α δια·θήκη, -ης, ἡ
Rdz:21:27 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Abraham owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie cielę / ox a także, nawet, a mianowicie dawać Abimelechu a także, nawet, a mianowicie aby przymierze obie przymierze
Rdz:21:27 kai\ e)/laben *abraam pro/bata kai\ mo/sCHous kai\ e)/dOken tO=| *abimeleCH, kai\ die/Tento a)mfo/teroi diaTE/kEn.
Rdz:21:27 kai elaben abraam probata kai mosCHus kai edOken tO abimeleCH, kai dieTento amfoteroi diaTEkEn.
Rdz:21:27 C VBI_AAI3S N_NSM N2N_APN C N2_APM C VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM C VEI_AMI3P A1A_NPM N1_ASF
Rdz:21:27 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Abraham sheep (sheepfold) and also, even, namely calf/ox and also, even, namely to give the Abimelech and also, even, namely to make covenant both covenant
Rdz:21:27 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Abraham (indecl) sheep (nom|acc|voc) and calves/oxen (acc) and he/she/it-GIVE-ed the (dat) Abimelech (indecl) and they-were-MAKE COVENANT-ed both (nom|voc) covenant (acc)
Rdz:21:27 Rdz_21:27_1 Rdz_21:27_2 Rdz_21:27_3 Rdz_21:27_4 Rdz_21:27_5 Rdz_21:27_6 Rdz_21:27_7 Rdz_21:27_8 Rdz_21:27_9 Rdz_21:27_10 Rdz_21:27_11 Rdz_21:27_12 Rdz_21:27_13 Rdz_21:27_14
Rdz:21:27 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:28 καὶ ἔστησεν Αβρααμ ἑπτὰ ἀμνάδας προβάτων μόνας.
Rdz:21:28 And Abraam set seven ewe-lambs by themselves. (Genesis 21:28 Brenton)
Rdz:21:28 Abraham wydzielił nadto z trzody siedem jagniąt. (Rdz 21:28 BT_4)
Rdz:21:28 καὶ ἔστησεν Αβρααμ ἑπτὰ ἀμνάδας προβάτων μόνας.
Rdz:21:28 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Ἀβραάμ, ὁ ἑπτά   πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον
Rdz:21:28 a także, nawet, a mianowicie spowodować stać Abraham siedem ? owiec (owczarnia) miejsce pobytu; Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz ????????? G2651 siebie, tylko, tylko, sam)
Rdz:21:28 kai\ e)/stEsen *abraam e(pta\ a)mna/das proba/tOn mo/nas.
Rdz:21:28 kai estEsen abraam hepta amnadas probatOn monas.
Rdz:21:28 C VAI_AAI3S N_NSM M N3D_APF N2N_GPN A1_APF
Rdz:21:28 and also, even, namely to cause to stand Abraham seven ć sheep (sheepfold) place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)
Rdz:21:28 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand Abraham (indecl) seven   sheep (gen) places to stay (acc); sole ([Adj] acc)
Rdz:21:28 Rdz_21:28_1 Rdz_21:28_2 Rdz_21:28_3 Rdz_21:28_4 Rdz_21:28_5 Rdz_21:28_6 Rdz_21:28_7
Rdz:21:28 x x x x x x x
Rdz:21:29 καὶ εἶπεν Αβιμελεχ τῷ Αβρααμ Τί εἰσιν αἱ ἑπτὰ ἀμνάδες τῶν προβάτων τούτων, ἃς ἔστησας μόνας;
Rdz:21:29 And Abimelech said to Abraam, What are these seven ewe-lambs which thou hast set alone? (Genesis 21:29 Brenton)
Rdz:21:29 Abimelek zapytał Abrahama: «Co znaczy tych siedem jagniąt, które oddzieliłeś?» (Rdz 21:29 BT_4)
Rdz:21:29 καὶ εἶπεν Αβιμελεχ τῷ Αβρααμ Τί εἰσιν αἱ ἑπτὰ ἀμνάδες τῶν προβάτων τούτων, ἃς ἔστησας μόνας;
Rdz:21:29 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Αβιμελεχ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἑπτά   ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον
Rdz:21:29 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Abimelechu Abraham kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. iść; być siedem ? owiec (owczarnia) to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] który / którego / których spowodować stać miejsce pobytu; Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz ????????? G2651 siebie, tylko, tylko, sam)
Rdz:21:29 kai\ ei)=pen *abimeleCH tO=| *abraam *ti/ ei)sin ai( e(pta\ a)mna/des tO=n proba/tOn tou/tOn, a(/s e)/stEsas mo/nas;
Rdz:21:29 kai eipen abimeleCH tO abraam ti eisin hai hepta amnades tOn probatOn tutOn, has estEsas monas;
Rdz:21:29 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM RI_NSN V9_PAI3P RA_NPF M N3D_NPF RA_GPN N2N_GPN RD_GPN RR_APF VAI_AAI2S A1_APF
Rdz:21:29 and also, even, namely to say/tell Abimelech the Abraham who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be the seven ć the sheep (sheepfold) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to cause to stand place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)
Rdz:21:29 and he/she/it-SAY/TELL-ed Abimelech (indecl) the (dat) Abraham (indecl) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) seven   the (gen) sheep (gen) these (gen) who/whom/which (acc) you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand places to stay (acc); sole ([Adj] acc)
Rdz:21:29 Rdz_21:29_1 Rdz_21:29_2 Rdz_21:29_3 Rdz_21:29_4 Rdz_21:29_5 Rdz_21:29_6 Rdz_21:29_7 Rdz_21:29_8 Rdz_21:29_9 Rdz_21:29_10 Rdz_21:29_11 Rdz_21:29_12 Rdz_21:29_13 Rdz_21:29_14 Rdz_21:29_15 Rdz_21:29_16
Rdz:21:29 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:30 καὶ εἶπεν Αβρααμ ὅτι Τὰς ἑπτὰ ἀμνάδας ταύτας λήμψῃ παρ’ ἐμοῦ, ἵνα ὦσίν μοι εἰς μαρτύριον ὅτι ἐγὼ ὤρυξα τὸ φρέαρ τοῦτο.
Rdz:21:30 And Abraam said, Thou shalt receive the seven ewe-lambs of me, that they may be for me as a witness, that I dug this well. (Genesis 21:30 Brenton)
Rdz:21:30 Odpowiedział Abraham: «Tych siedem jagniąt przyjmiesz ode mnie, żebym mógł mieć dowód, że to ja wykopałem ową studnię». (Rdz 21:30 BT_4)
Rdz:21:30 καὶ εἶπεν Αβρααμ ὅτι Τὰς ἑπτὰ ἀμνάδας ταύτας λήμψῃ παρ’ ἐμοῦ, ἵνα ὦσίν μοι εἰς μαρτύριον ὅτι ἐγὼ ὤρυξα τὸ φρέαρ τοῦτο.
Rdz:21:30 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἀβραάμ, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό ἑπτά   οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἵνα οὖς, ὠτός, τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] μαρτύριον, -ου, τὁ ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Rdz:21:30 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Abraham dlatego, że siedem ? to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz JA; mój / moja żeby / ażeby / bo ucho; być JA do (acc) świadectwo dlatego, że JA kopać / wyżłobienie dobrze / pit to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ]
Rdz:21:30 kai\ ei)=pen *abraam o(/ti *ta\s e(pta\ a)mna/das tau/tas lE/mPSE| par’ e)mou=, i(/na O)=si/n moi ei)s martu/rion o(/ti e)gO\ O)/ruXa to\ fre/ar tou=to.
Rdz:21:30 kai eipen abraam hoti tas hepta amnadas tautas lEmPSE par’ emu, hina Osin moi eis martyrion hoti egO OryXa to frear tuto.
Rdz:21:30 C VBI_AAI3S N_NSM C RA_APF M N3D_APF RD_APF VF_FMI2S P RP_GS C V9_PAS3P RP_DS P N2N_ASN C RP_NS VAI_AAI1S RA_ASN N3T_ASN RD_ASN
Rdz:21:30 and also, even, namely to say/tell Abraham because/that the seven ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ear; to be I into (+acc) testimony because/that I to dig/gouge the well/pit this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Rdz:21:30 and he/she/it-SAY/TELL-ed Abraham (indecl) because/that the (acc) seven   these (acc) you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) so that / in order to /because ears (dat); they-should-be me (dat) into (+acc) testimony (nom|acc|voc) because/that I (nom) I-DIG/GOUGE-ed the (nom|acc) well/pit (nom|acc|voc) this (nom|acc)
Rdz:21:30 Rdz_21:30_1 Rdz_21:30_2 Rdz_21:30_3 Rdz_21:30_4 Rdz_21:30_5 Rdz_21:30_6 Rdz_21:30_7 Rdz_21:30_8 Rdz_21:30_9 Rdz_21:30_10 Rdz_21:30_11 Rdz_21:30_12 Rdz_21:30_13 Rdz_21:30_14 Rdz_21:30_15 Rdz_21:30_16 Rdz_21:30_17 Rdz_21:30_18 Rdz_21:30_19 Rdz_21:30_20 Rdz_21:30_21 Rdz_21:30_22
Rdz:21:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:21:31 διὰ τοῦτο ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Φρέαρ ὁρκισμοῦ, ὅτι ἐκεῖ ὤμοσαν ἀμφότεροι.
Rdz:21:31 Therefore he named the name of that place, The Well of the Oath, for there they both swore. (Genesis 21:31 Brenton)
Rdz:21:31 Dlatego nazwano tę miejscowość Beer-Szeba, że tam obaj złożyli przysięgę. (Rdz 21:31 BT_4)
Rdz:21:31 διὰ τοῦτο ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Φρέαρ ὁρκισμοῦ, ὅτι ἐκεῖ ὤμοσαν ἀμφότεροι.
Rdz:21:31 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο φρέαρ, φρέατος, τό   ὅτι ἐκεῖ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἀμφότεροι -αι -α