Rdz:20:1 καὶ ἐκίνησεν ἐκεῖθεν Αβρααμ εἰς γῆν πρὸς λίβα καὶ ᾤκησεν ἀνὰ μέσον Καδης καὶ ἀνὰ μέσον Σουρ καὶ παρῴκησεν ἐν Γεραροις.
Rdz:20:1 And Abraam removed thence to the southern country, and dwelt between Cades and Sur, and sojourned in Gerara. (Genesis 20:1 Brenton)
Rdz:20:1 Potem Abraham powędrował stamtąd do Negebu i osiedlił się pomiędzy Kadesz a Szur. A gdy przebywał w Gerarze, (Rdz 20:1 BT_4)
Rdz:20:1 Καὶ ἐκίνησεν ἐκεῖθεν Αβρααμ εἰς γῆν πρὸς λίβα καὶ ᾤκησεν ἀνὰ μέσον Καδης καὶ ἀνὰ μέσον Σουρ καὶ παρῴκησεν ἐν Γεραροις.
Rdz:20:1 καί κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) ἐκεῖ·θεν Ἀβραάμ, ὁ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πρός λίψ, -ιβός, ὁ καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἀνά μέσος -η -ον   καί ἀνά μέσος -η -ον   καί παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν  
Rdz:20:1 a także, nawet, a mianowicie ustawić w ruchu stamtąd Abraham do (acc) ziemia / Ziemia kierunku (wg, gen, dat) na południowy zachód a także, nawet, a mianowicie mieszkać w górę / każdy / przez (acc) środkowy ? a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (acc) środkowy ? a także, nawet, a mianowicie mieszkać w pobliżu zamieszkać tymczasowo, przez krótki czas, pobyt (kontrast z ????????) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ?
Rdz:20:1 *kai\ e)ki/nEsen e)kei=Ten *abraam ei)s gE=n pro\s li/ba kai\ O)/|kEsen a)na\ me/son *kadEs kai\ a)na\ me/son *sour kai\ parO/|kEsen e)n *gerarois.
Rdz:20:1 kai ekinEsen ekeiTen abraam eis gEn pros liba kai OkEsen ana meson kadEs kai ana meson sur kai parOkEsen en gerarois.
Rdz:20:1 C VAI_AAI3S D N_NSM P N1_ASF P N3_ASM C VAI_AAI3S P A1_ASM N_GS C P A1_ASM N_GS C VAI_AAI3S P N2_DP
Rdz:20:1 and also, even, namely to set in motion from there Abraham into (+acc) earth/land toward (+acc,+gen,+dat) southwest and also, even, namely to dwell up/each/by (+acc) middle ć and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć and also, even, namely to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Rdz:20:1 and he/she/it-SET-ed-IN-MOTION from there Abraham (indecl) into (+acc) earth/land (acc) toward (+acc,+gen,+dat) southwest (acc) and he/she/it-DWELL-ed up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and he/she/it-DWELL-ed--NEAR in/among/by (+dat)  
Rdz:20:1 Rdz_20:1_1 Rdz_20:1_2 Rdz_20:1_3 Rdz_20:1_4 Rdz_20:1_5 Rdz_20:1_6 Rdz_20:1_7 Rdz_20:1_8 Rdz_20:1_9 Rdz_20:1_10 Rdz_20:1_11 Rdz_20:1_12 Rdz_20:1_13 Rdz_20:1_14 Rdz_20:1_15 Rdz_20:1_16 Rdz_20:1_17 Rdz_20:1_18 Rdz_20:1_19 Rdz_20:1_20 Rdz_20:1_21
Rdz:20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:2 εἶπεν δὲ Αβρααμ περὶ Σαρρας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ὅτι Ἀδελφή μού ἐστιν· ἐφοβήθη γὰρ εἰπεῖν ὅτι Γυνή μού ἐστιν, μήποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως δι’ αὐτήν. ἀπέστειλεν δὲ Αβιμελεχ βασιλεὺς Γεραρων καὶ ἔλαβεν τὴν Σαρραν.
Rdz:20:2 And Abraam said concerning Sarrha his wife, She is my sister, for he feared to say, She is my wife, lest at any time the men of the city should kill him for her sake. So Abimelech king of Gerara sent and took Sarrha. (Genesis 20:2 Brenton)
Rdz:20:2 mawiał o swej żonie Sarze: «Jest ona moją siostrą». Wobec tego Abimelek, król Geraru, wysłał swoich ludzi, by zabrali Sarę. (Rdz 20:2 BT_4)
Rdz:20:2 εἶπεν δὲ Αβρααμ περὶ Σαρρας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ὅτι Ἀδελφή μού ἐστιν· ἐφοβήθη γὰρ εἰπεῖν ὅτι Γυνή μού ἐστιν, μήποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως δι’ αὐτήν. ἀπέστειλεν δὲ Αβιμελεχ βασιλεὺς Γεραρων καὶ ἔλαβεν τὴν Σαρραν.
Rdz:20:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἀβραάμ, ὁ περί Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) γάρ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μήποτε (μή ποτέ) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ διά αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) δέ Αβιμελεχ, ὁ [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Σάρρα, -ας, ἡ
Rdz:20:2 powiedzieć / powiedzieć zaś Abraham o (wg, gen) Sarah kobieta / żona on / ona / on / sama dlatego, że siostra JA być bać się na, ponieważ, jak powiedzieć / powiedzieć dlatego, że kobieta / żona JA być nigdy zabić on / ona / on / sama mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". miasto ze względu na (ACC), poprzez (gen) ??? przed samogłoskami. "Do" (gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (acc) on / ona / on / sama zamawiać zaś... Abimelechu król ? a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Sarah
Rdz:20:2 ei)=pen de\ *abraam peri\ *sarras tE=s gunaiko\s au)tou= o(/ti *)adelfE/ mou/ e)stin· e)fobE/TE ga\r ei)pei=n o(/ti *gunE/ mou/ e)stin, mE/pote a)poktei/nOsin au)to\n oi( a)/ndres tE=s po/leOs di’ au)tE/n. a)pe/steilen de\ *abimeleCH basileu\s *gerarOn kai\ e)/laben tE\n *sarran.
Rdz:20:2 eipen de abraam peri sarras tEs gynaikos autu hoti adelfE mu estin· efobETE gar eipein hoti gynE mu estin, mEpote apokteinOsin auton hoi andres tEs poleOs di’ autEn. apesteilen de abimeleCH basileus gerarOn kai elaben tEn sarran.
Rdz:20:2 VBI_AAI3S x N_NSM P N_GSF RA_GSF N3K_GSF RD_GSM C N1_NSF RP_GS V9_PAI3S VCI_API3S x VBI_AAN C N3K_NSF RP_GS V9_PAI3S D VA_AAS3P RD_ASM RA_NPM N3_NPM RA_GSF N3I_GSF P RD_ASF VAI_AAI3S x N_NSM N3V_NSM N2_GP C VBI_AAI3S RA_ASF N_ASF
Rdz:20:2 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abraham about (+acc,+gen) Sarah the woman/wife he/she/it/same because/that sister I to be to fear for since, as to say/tell because/that woman/wife I to be never to kill he/she/it/same the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the city because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abimelech king ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Sarah
Rdz:20:2 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Abraham (indecl) about (+acc,+gen) Sarah (gen) the (gen) woman/wife (gen) him/it/same (gen) because/that sister (nom|voc) me (gen) he/she/it-is he/she/it-was-FEAR-ed for to-SAY/TELL because/that woman/wife (nom) me (gen) he/she/it-is never they-should-be-KILL-ing, they-should-KILL him/it/same (acc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) city (gen) because of (+acc), through (+gen) her/it/same (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed Yet Abimelech (indecl) king (nom)   and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) Sarah (acc)
Rdz:20:2 Rdz_20:2_1 Rdz_20:2_2 Rdz_20:2_3 Rdz_20:2_4 Rdz_20:2_5 Rdz_20:2_6 Rdz_20:2_7 Rdz_20:2_8 Rdz_20:2_9 Rdz_20:2_10 Rdz_20:2_11 Rdz_20:2_12 Rdz_20:2_13 Rdz_20:2_14 Rdz_20:2_15 Rdz_20:2_16 Rdz_20:2_17 Rdz_20:2_18 Rdz_20:2_19 Rdz_20:2_20 Rdz_20:2_21 Rdz_20:2_22 Rdz_20:2_23 Rdz_20:2_24 Rdz_20:2_25 Rdz_20:2_26 Rdz_20:2_27 Rdz_20:2_28 Rdz_20:2_29 Rdz_20:2_30 Rdz_20:2_31 Rdz_20:2_32 Rdz_20:2_33 Rdz_20:2_34 Rdz_20:2_35 Rdz_20:2_36 Rdz_20:2_37
Rdz:20:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:3 καὶ εἰσῆλθεν ὁ θεὸς πρὸς Αβιμελεχ ἐν ὕπνῳ τὴν νύκτα καὶ εἶπεν Ἰδοὺ σὺ ἀποθνῄσκεις περὶ τῆς γυναικός, ἧς ἔλαβες, αὕτη δέ ἐστιν συνῳκηκυῖα ἀνδρί.
Rdz:20:3 And God came to Abimelech by night in sleep, and said, Behold, thou diest for the woman, whom thou hast taken, whereas she has lived with a husband. (Genesis 20:3 Brenton)
Rdz:20:3 Tej samej jednak nocy przyszedł Bóg do Abimeleka we śnie i powiedział do niego: «Umrzesz z powodu tej kobiety, którą zabrałeś, gdyż ona ma męża». (Rdz 20:3 BT_4)
Rdz:20:3 καὶ εἰσῆλθεν θεὸς πρὸς Αβιμελεχ ἐν ὕπνῳ τὴν νύκτα καὶ εἶπεν Ἰδοὺ σὺ ἀποθνῄσκεις περὶ τῆς γυναικός, ἧς ἔλαβες, αὕτη δέ ἐστιν συνῳκηκυῖα ἀνδρί.
Rdz:20:3 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός Αβιμελεχ, ὁ [LXX] ἐν ὕπνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) περί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συν·οικέω (συν+οικ(ε)-, συν+οικη·σ-, συν+οικη·σ-, συν+ῳκη·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Rdz:20:3 a także, nawet, a mianowicie wejść Bóg  kierunku (wg, gen, dat) Abimelechu w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między sen noc a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), ty umrzeć o (wg, gen) kobieta / żona który / którego / których chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] zaś być żyć mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż".
Rdz:20:3 kai\ ei)sE=lTen o( Teo\s pro\s *abimeleCH e)n u(/pnO| tE\n nu/kta kai\ ei)=pen *)idou\ su\ a)poTnE/|skeis peri\ tE=s gunaiko/s, E(=s e)/labes, au(/tE de/ e)stin sunO|kEkui=a a)ndri/.
Rdz:20:3 kai eisElTen ho Teos pros abimeleCH en hypnO tEn nykta kai eipen idu sy apoTnEskeis peri tEs gynaikos, hEs elabes, hautE de estin synOkEkyia andri.
Rdz:20:3 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_ASM P N2_DSM RA_ASF N3_ASF C VBI_AAI3S I RP_NS V1_PAI2S P RA_GSF N3K_GSF RR_GSF VBI_AAI2S RD_NSF x V9_PAI3S VX_XAPNSF N3_DSM
Rdz:20:3 and also, even, namely to enter the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) Abimelech in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sleep the night and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you to die about (+acc,+gen) the woman/wife who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be to live with man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Rdz:20:3 and he/she/it-ENTER-ed the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Abimelech (indecl) in/among/by (+dat) sleep (dat) the (acc) night (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (nom) you(sg)-are-DIE-ing about (+acc,+gen) the (gen) woman/wife (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-TAKE HOLD OF-ed this (nom) Yet he/she/it-is having LIVE-ed-WITH (nom|voc) man, husband (dat)
Rdz:20:3 Rdz_20:3_1 Rdz_20:3_2 Rdz_20:3_3 Rdz_20:3_4 Rdz_20:3_5 Rdz_20:3_6 Rdz_20:3_7 Rdz_20:3_8 Rdz_20:3_9 Rdz_20:3_10 Rdz_20:3_11 Rdz_20:3_12 Rdz_20:3_13 Rdz_20:3_14 Rdz_20:3_15 Rdz_20:3_16 Rdz_20:3_17 Rdz_20:3_18 Rdz_20:3_19 Rdz_20:3_20 Rdz_20:3_21 Rdz_20:3_22 Rdz_20:3_23 Rdz_20:3_24 Rdz_20:3_25
Rdz:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:4 Αβιμελεχ δὲ οὐχ ἥψατο αὐτῆς καὶ εἶπεν Κύριε, ἔθνος ἀγνοοῦν καὶ δίκαιον ἀπολεῖς;
Rdz:20:4 But Abimelech had not touched her, and he said, Lord, wilt thou destroy an ignorantly sinning and just nation? (Genesis 20:4 Brenton)
Rdz:20:4 Abimelek, który jeszcze nie zbliżył się do niej, rzekł: «Panie, czy miałbyś także ukarać śmiercią ludzi niewinnych? (Rdz 20:4 BT_4)
Rdz:20:4 Αβιμελεχ δὲ οὐχ ἥψατο αὐτῆς καὶ εἶπεν Κύριε, ἔθνος ἀγνοοῦν καὶ δίκαιον ἀπολεῖς;
Rdz:20:4 Αβιμελεχ, ὁ [LXX] δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -) καί δίκαιος -αία -ον ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Rdz:20:4 Abimelechu zaś ??? przed nierównym oddechem położyć ręce na podpalili, dotknij on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Naród [zobacz etnicznej] nie wiedzieć (niewiedzy) a także, nawet, a mianowicie tylko sprawiedliwi, po prostu do utraty / zniszczenia [dosłownie lub w przenośni: - zniszczenie, śmierć, utratę, mar, zginie. ale także poprzez unicestwienie lub ginie
Rdz:20:4 *abimeleCH de\ ou)CH E(/PSato au)tE=s kai\ ei)=pen *ku/rie, e)/Tnos a)gnoou=n kai\ di/kaion a)polei=s;
Rdz:20:4 abimeleCH de uCH hEPSato autEs kai eipen kyrie, eTnos agnoun kai dikaion apoleis;
Rdz:20:4 N_NSM x D VAI_AMI3S RD_GSF C VBI_AAI3S N2_VSM N3E_ASN V2_PAPASN C A1A_ASN VF2_FAI2S
Rdz:20:4 Abimelech δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to lay hands on set fire, touch he/she/it/same and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. nation [see ethnic] to not know (ignorant) and also, even, namely just righteous, just to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Rdz:20:4 Abimelech (indecl) Yet not he/she/it-was-LAY HandS ON-ed her/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) nation (nom|acc|voc) while NOT KNOW-ing (nom|acc|voc, voc) and just ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-LOSE/DESTROY
Rdz:20:4 Rdz_20:4_1 Rdz_20:4_2 Rdz_20:4_3 Rdz_20:4_4 Rdz_20:4_5 Rdz_20:4_6 Rdz_20:4_7 Rdz_20:4_8 Rdz_20:4_9 Rdz_20:4_10 Rdz_20:4_11 Rdz_20:4_12 Rdz_20:4_13
Rdz:20:4 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:5 οὐκ αὐτός μοι εἶπεν Ἀδελφή μού ἐστιν; καὶ αὐτή μοι εἶπεν Ἀδελφός μού ἐστιν. ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ χειρῶν ἐποίησα τοῦτο.
Rdz:20:5 Said he not to me, She is my sister, and said she not to me, He is my brother? with a pure heart and in the righteousness of my hands have I done this. (Genesis 20:5 Brenton)
Rdz:20:5 Przecież on mi mówił: "Ona jest moją siostrą", i przecież ona również mówiła: "On jest moim bratem". Uczyniłem to w prostocie serca i z rękami czystymi». (Rdz 20:5 BT_4)
Rdz:20:5 οὐκ αὐτός μοι εἶπεν Ἀδελφή μού ἐστιν; καὶ αὐτή μοι εἶπεν Ἀδελφός μού ἐστιν. ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ χειρῶν ἐποίησα τοῦτο.
Rdz:20:5 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν καθαρός -ά -όν καρδία, -ας, ἡ καί ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Rdz:20:5 ??? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama JA powiedzieć / powiedzieć siostra JA być a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama JA powiedzieć / powiedzieć brat JA być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między czysty Serce ??????? Oczyma serca oświecone (Eph_1: 18) a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między sprawiedliwość, prawość, sprawiedliwość, wypełnieniem Prawa ręcznie; gorzej robić / zrobić to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ]
Rdz:20:5 ou)k au)to/s moi ei)=pen *)adelfE/ mou/ e)stin; kai\ au)tE/ moi ei)=pen *)adelfo/s mou/ e)stin. e)n kaTara=| kardi/a| kai\ e)n dikaiosu/nE| CHeirO=n e)poi/Esa tou=to.
Rdz:20:5 uk autos moi eipen adelfE mu estin; kai autE moi eipen adelfos mu estin. en kaTara kardia kai en dikaiosynE CHeirOn epoiEsa tuto.
Rdz:20:5 D RD_NSM RP_DS VBI_AAI3S N1_NSF RP_GS V9_PAI3S C RD_NSF RP_DS VBI_AAI3S N2_NSM RP_GS V9_PAI3S P A1A_DSF N1A_DSF C P N1_DSF N3_GPF VAI_AAI1S RD_ASN
Rdz:20:5 οὐχ before rough breathing he/she/it/same I to say/tell sister I to be and also, even, namely he/she/it/same I to say/tell brother I to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among clean heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law hand; worse to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Rdz:20:5 not he/it/same (nom) me (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed sister (nom|voc) me (gen) he/she/it-is and she/it/same (nom) me (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed brother (nom) me (gen) he/she/it-is in/among/by (+dat) clean ([Adj] dat) heart (dat) and in/among/by (+dat) righteousness (dat) hands (gen); worse ([Adj] nom) I-DO/MAKE-ed this (nom|acc)
Rdz:20:5 Rdz_20:5_1 Rdz_20:5_2 Rdz_20:5_3 Rdz_20:5_4 Rdz_20:5_5 Rdz_20:5_6 Rdz_20:5_7 Rdz_20:5_8 Rdz_20:5_9 Rdz_20:5_10 Rdz_20:5_11 Rdz_20:5_12 Rdz_20:5_13 Rdz_20:5_14 Rdz_20:5_15 Rdz_20:5_16 Rdz_20:5_17 Rdz_20:5_18 Rdz_20:5_19 Rdz_20:5_20 Rdz_20:5_21 Rdz_20:5_22 Rdz_20:5_23
Rdz:20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:6 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεὸς καθ’ ὕπνον Κἀγὼ ἔγνων ὅτι ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ ἐποίησας τοῦτο, καὶ ἐφεισάμην ἐγώ σου τοῦ μὴ ἁμαρτεῖν σε εἰς ἐμέ· ἕνεκεν τούτου οὐκ ἀφῆκά σε ἅψασθαι αὐτῆς.
Rdz:20:6 And God said to him in sleep, Yea, I knew that thou didst this with a pure heart, and I spared thee, so that thou shouldest not sin against me, therefore I suffered thee not to touch her. (Genesis 20:6 Brenton)
Rdz:20:6 Wtedy Bóg rzekł do niego: «I ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca. Toteż sam ciebie powstrzymałem od wykroczenia przeciwko Mnie; dlatego nie dopuściłem, abyś się jej dotknął. (Rdz 20:6 BT_4)
Rdz:20:6 εἶπεν δὲ αὐτῷ θεὸς καθ’ ὕπνον Κἀγὼ ἔγνων ὅτι ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ ἐποίησας τοῦτο, καὶ ἐφεισάμην ἐγώ σου τοῦ μὴ ἁμαρτεῖν σε εἰς ἐμέ· ἕνεκεν τούτου οὐκ ἀφῆκά σε ἅψασθαι αὐτῆς.
Rdz:20:6 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κατά ὕπνος, -ου, ὁ κἀγώ (καὶ ἐγώ) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐν καθαρός -ά -όν καρδία, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μή ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:20:6 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama Bóg  w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem sen i / Ja również wiedzieć i. e. rozpoznać. dlatego, że w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między czysty Serce ??????? Oczyma serca oświecone (Eph_1: 18) robić / zrobić to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] a także, nawet, a mianowicie na zapas JA ty; twój / twoje (SG) nie do grzechu ty; twój / twoje (SG) do (acc) JA; mój / moja na skutek, na rzecz to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] ??? przed nierównym oddechem puścić ty; twój / twoje (SG) położyć ręce na podpalili, dotknij on / ona / on / sama
Rdz:20:6 ei)=pen de\ au)tO=| o( Teo\s kaT’ u(/pnon *ka)gO\ e)/gnOn o(/ti e)n kaTara=| kardi/a| e)poi/Esas tou=to, kai\ e)feisa/mEn e)gO/ sou tou= mE\ a(martei=n se ei)s e)me/· e(/neken tou/tou ou)k a)fE=ka/ se a(/PSasTai au)tE=s.
Rdz:20:6 eipen de autO ho Teos kaT’ hypnon kagO egnOn hoti en kaTara kardia epoiEsas tuto, kai efeisamEn egO su tu mE hamartein se eis eme· heneken tutu uk afEka se haPSasTai autEs.
Rdz:20:6 VBI_AAI3S x RD_DSM RA_NSM N2_NSM P N2_ASM C+RPNS VZI_AAI1S C P A1A_DSF N1A_DSF VAI_AAI2S RD_ASN C VAI_AMI1S RP_NS RP_GS RA_GSN D VB_AAN RP_AS P RP_AS P RD_GSM D VAI_AAI1S RP_AS VA_AMN RD_GSF
Rdz:20:6 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the god [see theology] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sleep and/also I to know i.e. recognize. because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among clean heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to spare I you; your/yours(sg) the not to sin you; your/yours(sg) into (+acc) I; my/mine owing to for, for the sake of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to let go of you; your/yours(sg) to lay hands on set fire, touch he/she/it/same
Rdz:20:6 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) the (nom) god (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) sleep (acc) and/also I (nom) I-KNOW-ed because/that in/among/by (+dat) clean ([Adj] dat) heart (dat) you(sg)-DO/MAKE-ed this (nom|acc) and I-was-SPARE-ed I (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) not to-SIN you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) me (acc); my/mine (voc) owing to this (gen) not I-LET-ed-GO-OF you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-be-LAY HandS ON-ed her/it/same (gen)
Rdz:20:6 Rdz_20:6_1 Rdz_20:6_2 Rdz_20:6_3 Rdz_20:6_4 Rdz_20:6_5 Rdz_20:6_6 Rdz_20:6_7 Rdz_20:6_8 Rdz_20:6_9 Rdz_20:6_10 Rdz_20:6_11 Rdz_20:6_12 Rdz_20:6_13 Rdz_20:6_14 Rdz_20:6_15 Rdz_20:6_16 Rdz_20:6_17 Rdz_20:6_18 Rdz_20:6_19 Rdz_20:6_20 Rdz_20:6_21 Rdz_20:6_22 Rdz_20:6_23 Rdz_20:6_24 Rdz_20:6_25 Rdz_20:6_26 Rdz_20:6_27 Rdz_20:6_28 Rdz_20:6_29 Rdz_20:6_30 Rdz_20:6_31 Rdz_20:6_32
Rdz:20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:7 νῦν δὲ ἀπόδος τὴν γυναῖκα τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτι προφήτης ἐστὶν καὶ προσεύξεται περὶ σοῦ καὶ ζήσῃ· εἰ δὲ μὴ ἀποδίδως, γνῶθι ὅτι ἀποθανῇ σὺ καὶ πάντα τὰ σά.
Rdz:20:7 But now return the man his wife; for he is a prophet, and shall pray for thee, and thou shalt live; but if thou restore her not, know that thou shalt die and all thine. (Genesis 20:7 Brenton)
Rdz:20:7 Teraz więc zwróć żonę temu człowiekowi, bo jest on prorokiem i będzie się modlił za ciebie, abyś pozostał przy życiu. Jeżeli zaś nie zwrócisz, wiedz, że na pewno nie minie śmierć ciebie i wszystkich twoich bliskich». (Rdz 20:7 BT_4)
Rdz:20:7 νῦν δὲ ἀπόδος τὴν γυναῖκα τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτι προφήτης ἐστὶν καὶ προσεύξεται περὶ σοῦ καὶ ζήσῃ· εἰ δὲ μὴ ἀποδίδως, γνῶθι ὅτι ἀποθανῇ σὺ καὶ πάντα τὰ σά.
Rdz:20:7 νῦν δέ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι προφήτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰ δέ μή ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σός -ή -όν
Rdz:20:7 teraz zaś oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz kobieta / żona człowiek dlatego, że prorok być a także, nawet, a mianowicie modlić się o (wg, gen) ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Jeśli zaś nie oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz wiedzieć i. e. rozpoznać. dlatego, że umrzeć ty a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość twój / twoje (SG)
Rdz:20:7 nu=n de\ a)po/dos tE\n gunai=ka tO=| a)nTrO/pO|, o(/ti profE/tEs e)sti\n kai\ proseu/Xetai peri\ sou= kai\ DZE/sE|· ei) de\ mE\ a)podi/dOs, gnO=Ti o(/ti a)poTanE=| su\ kai\ pa/nta ta\ sa/.
Rdz:20:7 nyn de apodos tEn gynaika tO anTrOpO, hoti profEtEs estin kai proseuXetai peri su kai DZEsE· ei de mE apodidOs, gnOTi hoti apoTanE sy kai panta ta sa.
Rdz:20:7 D x VO_AAD2S RA_ASF N3K_ASF RA_DSM N2_DSM C N1M_NSM V9_PAI3S C VF_FMI3S P RP_GS C VF_FMI2S C x D V8_PAI2S VZ_AAD2S C VF2_FMI2S RP_NS C A3_NPN RA_NPN A1_NPN
Rdz:20:7 now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to give back restore, assign, impute, convey, refer the woman/wife the human because/that prophet to be and also, even, namely to pray about (+acc,+gen) you; your/yours(sg) and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to give back restore, assign, impute, convey, refer to know i.e. recognize. because/that to die you and also, even, namely every all, each, every, the whole of the your/yours(sg)
Rdz:20:7 now Yet do-GIVE BACK-you(sg)! the (acc) woman/wife (acc) the (dat) human (dat) because/that prophet (nom) he/she/it-is and he/she/it-will-be-PRAY-ed about (+acc,+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-EXISTS-ed, he/she/it-should-EXISTS, you(sg)-should-be-EXISTS-ed if Yet not you(sg)-are-GIVE BACK-ing do-KNOW-you(sg)! because/that you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed you(sg) (nom) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) your/yours(sg) (nom|acc|voc)
Rdz:20:7 Rdz_20:7_1 Rdz_20:7_2 Rdz_20:7_3 Rdz_20:7_4 Rdz_20:7_5 Rdz_20:7_6 Rdz_20:7_7 Rdz_20:7_8 Rdz_20:7_9 Rdz_20:7_10 Rdz_20:7_11 Rdz_20:7_12 Rdz_20:7_13 Rdz_20:7_14 Rdz_20:7_15 Rdz_20:7_16 Rdz_20:7_17 Rdz_20:7_18 Rdz_20:7_19 Rdz_20:7_20 Rdz_20:7_21 Rdz_20:7_22 Rdz_20:7_23 Rdz_20:7_24 Rdz_20:7_25 Rdz_20:7_26 Rdz_20:7_27 Rdz_20:7_28
Rdz:20:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:8 καὶ ὤρθρισεν Αβιμελεχ τὸ πρωῒ καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς τὰ ὦτα αὐτῶν, ἐφοβήθησαν δὲ πάντες οἱ ἄνθρωποι σφόδρα.
Rdz:20:8 And Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and he spoke all these words in their ears, and all the men feared exceedingly. (Genesis 20:8 Brenton)
Rdz:20:8 Nazajutrz rano Abimelek zwołał wszystkich swoich domowników i opowiedział im to wszystko, oni zaś bardzo się przerazili. (Rdz 20:8 BT_4)
Rdz:20:8 καὶ ὤρθρισεν Αβιμελεχ τὸ πρωῒ καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς τὰ ὦτα αὐτῶν, ἐφοβήθησαν δὲ πάντες οἱ ἄνθρωποι σφόδρα.
Rdz:20:8 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) Αβιμελεχ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό πρωΐ καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ σφόδρα
Rdz:20:8 a także, nawet, a mianowicie przyjść wcześnie rano Abimelechu wcześnie a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia każdy wszystkim, każde, każde, całość Dziecko / sługa on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie mówić każdy wszystkim, każde, każde, całość oświadczenie oświadczenie, wypowiedź to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] do (acc) ucho on / ona / on / sama bać się zaś każdy wszystkim, każde, każde, całość człowiek gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny
Rdz:20:8 kai\ O)/rTrisen *abimeleCH to\ prOi\+ kai\ e)ka/lesen pa/ntas tou\s pai=das au)tou= kai\ e)la/lEsen pa/nta ta\ r(E/mata tau=ta ei)s ta\ O)=ta au)tO=n, e)fobE/TEsan de\ pa/ntes oi( a)/nTrOpoi sfo/dra.
Rdz:20:8 kai OrTrisen abimeleCH to prO+i kai ekalesen pantas tus paidas autu kai elalEsen panta ta rEmata tauta eis ta Ota autOn, efobETEsan de pantes hoi anTrOpoi sfodra.
Rdz:20:8 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN D C VAI_AAI3S A3_APM RA_APM N3D_APM RD_GSM C VAI_AAI3S A3_APN RA_APN N3M_APN RD_APN P RA_APN N3T_APN RD_GPM VCI_API3P x A3_NPM RA_NPM N2_NPM D
Rdz:20:8 and also, even, namely to come early in the morning Abimelech the early and also, even, namely to call call every all, each, every, the whole of the child/servant he/she/it/same and also, even, namely to speak every all, each, every, the whole of the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the ear he/she/it/same to fear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of the human vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Rdz:20:8 and he/she/it-COME EARLY IN THE MORNING-ed Abimelech (indecl) the (nom|acc) early and he/she/it-CALL-ed all (acc) the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SPEAK-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) them/same (gen) they-were-FEAR-ed Yet all (nom|voc) the (nom) humans (nom|voc) vehement,
Rdz:20:8 Rdz_20:8_1 Rdz_20:8_2 Rdz_20:8_3 Rdz_20:8_4 Rdz_20:8_5 Rdz_20:8_6 Rdz_20:8_7 Rdz_20:8_8 Rdz_20:8_9 Rdz_20:8_10 Rdz_20:8_11 Rdz_20:8_12 Rdz_20:8_13 Rdz_20:8_14 Rdz_20:8_15 Rdz_20:8_16 Rdz_20:8_17 Rdz_20:8_18 Rdz_20:8_19 Rdz_20:8_20 Rdz_20:8_21 Rdz_20:8_22 Rdz_20:8_23 Rdz_20:8_24 Rdz_20:8_25 Rdz_20:8_26 Rdz_20:8_27
Rdz:20:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:9 καὶ ἐκάλεσεν Αβιμελεχ τὸν Αβρααμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν; μή τι ἡμάρτομεν εἰς σέ, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐπὶ τὴν βασιλείαν μου ἁμαρτίαν μεγάλην; ἔργον, ὃ οὐδεὶς ποιήσει, πεποίηκάς μοι.
Rdz:20:9 And Abimelech called Abraam and said to him, What is this that thou hast done to us? Have we sinned against thee, that thou hast brought upon me and upon my kingdom a great sin? Thou hast done to me a deed, which no one ought to do. (Genesis 20:9 Brenton)
Rdz:20:9 Potem Abimelek wezwał Abrahama i rzekł mu: «Cóżeś nam uczynił? Cóż ci zawiniłem, że o mało nie doprowadziłeś mnie i moich poddanych do wielkiego grzechu? Postąpiłeś ze mną tak, jak nie powinno się postępować!» (Rdz 20:9 BT_4)
Rdz:20:9 καὶ ἐκάλεσεν Αβιμελεχ τὸν Αβρααμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν; μή τι ἡμάρτομεν εἰς σέ, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐπὶ τὴν βασιλείαν μου ἁμαρτίαν μεγάλην; ἔργον, οὐδεὶς ποιήσει, πεποίηκάς μοι.
Rdz:20:9 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Αβιμελεχ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἔργον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:20:9 a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia Abimelechu Abraham a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] robić / zrobić JA nie niektóre / każda do grzechu do (acc) ty; twój / twoje (SG) dlatego, że do po-ołowiu na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem królestwo JA użycie sin NT zwykle "sin", chociaż może być także stosowany do określenia uszkodzenia w bardziej ogólny sposób. wielki praca który / którego / których nie jeden (nic, nikt) robi / decyzji; robić / zrobić robić / zrobić JA
Rdz:20:9 kai\ e)ka/lesen *abimeleCH to\n *abraam kai\ ei)=pen au)tO=| *ti/ tou=to e)poi/Esas E(mi=n; mE/ ti E(ma/rtomen ei)s se/, o(/ti e)pE/gages e)p’ e)me\ kai\ e)pi\ tE\n basilei/an mou a(marti/an mega/lEn; e)/rgon, o(\ ou)dei\s poiE/sei, pepoi/Eka/s moi.
Rdz:20:9 kai ekalesen abimeleCH ton abraam kai eipen autO ti tuto epoiEsas hEmin; mE ti hEmartomen eis se, hoti epEgages ep’ eme kai epi tEn basileian mu hamartian megalEn; ergon, ho udeis poiEsei, pepoiEkas moi.
Rdz:20:9 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_NSM C VBI_AAI3S RD_DSM RI_ASN RD_ASN VAI_AAI2S RP_DP D RI_ASN VBI_AAI1P P RP_AS C VBI_AAI2S P RP_AS C P RA_ASF N1A_ASF RP_GS N1A_ASF A1_ASF N2N_ASN RR_ASN A3_NSM VF_FAI3S VX_XAI2S RP_DS
Rdz:20:9 and also, even, namely to call call Abimelech the Abraham and also, even, namely to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make I not some/any to sin into (+acc) you; your/yours(sg) because/that to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the kingdom I sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. great work who/whom/which not one (nothing, no one) doing/making; to do/make to do/make I
Rdz:20:9 and he/she/it-CALL-ed Abimelech (indecl) the (acc) Abraham (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed us (dat) not some/any (nom|acc) we-SIN-ed into (+acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because/that you(sg)-UPON-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) kingdom (acc) me (gen) sin (acc) great ([Adj] acc) work (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) not one (nom) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) you(sg)-have-DO/MAKE-ed me (dat)
Rdz:20:9 Rdz_20:9_1 Rdz_20:9_2 Rdz_20:9_3 Rdz_20:9_4 Rdz_20:9_5 Rdz_20:9_6 Rdz_20:9_7 Rdz_20:9_8 Rdz_20:9_9 Rdz_20:9_10 Rdz_20:9_11 Rdz_20:9_12 Rdz_20:9_13 Rdz_20:9_14 Rdz_20:9_15 Rdz_20:9_16 Rdz_20:9_17 Rdz_20:9_18 Rdz_20:9_19 Rdz_20:9_20 Rdz_20:9_21 Rdz_20:9_22 Rdz_20:9_23 Rdz_20:9_24 Rdz_20:9_25 Rdz_20:9_26 Rdz_20:9_27 Rdz_20:9_28 Rdz_20:9_29 Rdz_20:9_30 Rdz_20:9_31 Rdz_20:9_32 Rdz_20:9_33 Rdz_20:9_34
Rdz:20:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:10 εἶπεν δὲ Αβιμελεχ τῷ Αβρααμ Τί ἐνιδὼν ἐποίησας τοῦτο;
Rdz:20:10 And Abimelech said to Abraam, What hast thou seen in me that thou hast done this? (Genesis 20:10 Brenton)
Rdz:20:10 I zapytał Abimelek Abrahama: «Jaki miałeś zamiar, czyniąc to?» (Rdz 20:10 BT_4)
Rdz:20:10 εἶπεν δὲ Αβιμελεχ τῷ Αβρααμ Τί ἐνιδὼν ἐποίησας τοῦτο;
Rdz:20:10 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Αβιμελεχ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Rdz:20:10 powiedzieć / powiedzieć zaś Abimelechu Abraham kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. ? robić / zrobić to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ]
Rdz:20:10 ei)=pen de\ *abimeleCH tO=| *abraam *ti/ e)nidO\n e)poi/Esas tou=to;
Rdz:20:10 eipen de abimeleCH tO abraam ti enidOn epoiEsas tuto;
Rdz:20:10 VBI_AAI3S x N_NSM RA_DSM N_DSM RI_ASN VB_AAPNSM VAI_AAI2S RD_ASN
Rdz:20:10 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abimelech the Abraham who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Rdz:20:10 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Abimelech (indecl) the (dat) Abraham (indecl) who/what/why (nom|acc)   you(sg)-DO/MAKE-ed this (nom|acc)
Rdz:20:10 Rdz_20:10_1 Rdz_20:10_2 Rdz_20:10_3 Rdz_20:10_4 Rdz_20:10_5 Rdz_20:10_6 Rdz_20:10_7 Rdz_20:10_8 Rdz_20:10_9
Rdz:20:10 x x x x x x x x x
Rdz:20:11 εἶπεν δὲ Αβρααμ Εἶπα γάρ Ἄρα οὐκ ἔστιν θεοσέβεια ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐμέ τε ἀποκτενοῦσιν ἕνεκεν τῆς γυναικός μου.
Rdz:20:11 And Abraam said, Why I said, Surely there is not the worship of God in this place, and they will slay me because of my wife. (Genesis 20:11 Brenton)
Rdz:20:11 Abraham odpowiedział: «Bo myślałem: Na pewno nie ma tu u ludzi bojaźni Bożej i zabiją mnie z powodu mej żony. (Rdz 20:11 BT_4)
Rdz:20:11 εἶπεν δὲ Αβρααμ Εἶπα γάρ Ἄρα οὐκ ἔστιν θεοσέβεια ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐμέ τε ἀποκτενοῦσιν ἕνεκεν τῆς γυναικός μου.
Rdz:20:11 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἀβραάμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ ἄρα[2] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεο·σέβεια, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τέ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:20:11 powiedzieć / powiedzieć zaś Abraham powiedzieć / powiedzieć na, ponieważ, jak więc ??? przed nierównym oddechem być pobożność w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między miejsce to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] JA; mój / moja i [postpositive współrzędnych] zabić na skutek, na rzecz kobieta / żona JA
Rdz:20:11 ei)=pen de\ *abraam *ei)=pa ga/r *)/ara ou)k e)/stin Teose/beia e)n tO=| to/pO| tou/tO|, e)me/ te a)poktenou=sin e(/neken tE=s gunaiko/s mou.
Rdz:20:11 eipen de abraam eipa gar ara uk estin Teosebeia en tO topO tutO, eme te apoktenusin heneken tEs gynaikos mu.
Rdz:20:11 VBI_AAI3S x N_NSM VAI_AAI1S x x D V9_PAI3S N1A_NSF P RA_DSM N2_DSM RD_DSM RP_AS x VF2_FAI3P P RA_GSF N3K_GSF RP_GS
Rdz:20:11 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abraham to say/tell for since, as so οὐχ before rough breathing to be piety in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I; my/mine and [postpositive coordinate] to kill owing to for, for the sake of the woman/wife I
Rdz:20:11 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Abraham (indecl) I-SAY/TELL-ed for so not he/she/it-is piety (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) me (acc); my/mine (voc) and [postpositive coordinate] they-will-KILL, they-are-KILL-ing, going-to-KILL (fut ptcp) (dat), while KILL-ing (dat) owing to the (gen) woman/wife (gen) me (gen)
Rdz:20:11 Rdz_20:11_1 Rdz_20:11_2 Rdz_20:11_3 Rdz_20:11_4 Rdz_20:11_5 Rdz_20:11_6 Rdz_20:11_7 Rdz_20:11_8 Rdz_20:11_9 Rdz_20:11_10 Rdz_20:11_11 Rdz_20:11_12 Rdz_20:11_13 Rdz_20:11_14 Rdz_20:11_15 Rdz_20:11_16 Rdz_20:11_17 Rdz_20:11_18 Rdz_20:11_19 Rdz_20:11_20
Rdz:20:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:12 καὶ γὰρ ἀληθῶς ἀδελφή μού ἐστιν ἐκ πατρός, ἀλλ’ οὐκ ἐκ μητρός· ἐγενήθη δέ μοι εἰς γυναῖκα.
Rdz:20:12 For truly she is my sister by my father, but not by my mother, and she became my wife. (Genesis 20:12 Brenton)
Rdz:20:12 Zresztą jest ona rzeczywiście moją siostrą, jako córka ojca mego, lecz innej matki; mimo to została moją żoną. (Rdz 20:12 BT_4)
Rdz:20:12 καὶ γὰρ ἀληθῶς ἀδελφή μού ἐστιν ἐκ πατρός, ἀλλ’ οὐκ ἐκ μητρός· ἐγενήθη δέ μοι εἰς γυναῖκα.
Rdz:20:12 καί γάρ ἀ·ληθῶς ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἀλλά οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Rdz:20:12 a także, nawet, a mianowicie na, ponieważ, jak naprawdę siostra JA być z (gen) ?? przed samogłoskami ojciec ale ??? przed nierównym oddechem z (gen) ?? przed samogłoskami mama stać się stać, stanie, zaś JA do (acc) kobieta / żona
Rdz:20:12 kai\ ga\r a)lETO=s a)delfE/ mou/ e)stin e)k patro/s, a)ll’ ou)k e)k mEtro/s· e)genE/TE de/ moi ei)s gunai=ka.
Rdz:20:12 kai gar alETOs adelfE mu estin ek patros, all’ uk ek mEtros· egenETE de moi eis gynaika.
Rdz:20:12 C x D N1_NSF RP_GS V9_PAI3S P N3_GSM C D P N3_GSF VCI_API3S x RP_DS P N3K_ASF
Rdz:20:12 and also, even, namely for since, as truly sister I to be out of (+gen) ἐξ before vowels father but οὐχ before rough breathing out of (+gen) ἐξ before vowels mother to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I into (+acc) woman/wife
Rdz:20:12 and for truly sister (nom|voc) me (gen) he/she/it-is out of (+gen) father (gen) but not out of (+gen) mother (gen) he/she/it-was-BECOME-ed Yet me (dat) into (+acc) woman/wife (acc)
Rdz:20:12 Rdz_20:12_1 Rdz_20:12_2 Rdz_20:12_3 Rdz_20:12_4 Rdz_20:12_5 Rdz_20:12_6 Rdz_20:12_7 Rdz_20:12_8 Rdz_20:12_9 Rdz_20:12_10 Rdz_20:12_11 Rdz_20:12_12 Rdz_20:12_13 Rdz_20:12_14 Rdz_20:12_15 Rdz_20:12_16 Rdz_20:12_17
Rdz:20:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:13 ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἐξήγαγέν με ὁ θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου, καὶ εἶπα αὐτῇ Ταύτην τὴν δικαιοσύνην ποιήσεις ἐπ’ ἐμέ· εἰς πάντα τόπον, οὗ ἐὰν εἰσέλθωμεν ἐκεῖ, εἰπὸν ἐμὲ ὅτι Ἀδελφός μού ἐστιν.
Rdz:20:13 And it came to pass when God brought me forth out of the house of my father, that I said to her, This righteousness thou shalt perform to me, in every place into which we may enter, say of me, He is my brother. (Genesis 20:13 Brenton)
Rdz:20:13 Gdy więc Bóg kazał mi wyruszyć z domu mego ojca na wędrówkę, rzekłem do niej: Wyświadczysz mi przysługę, gdy tam, dokąd przyjdziemy, będziesz mówiła do mnie: On jest moim bratem». (Rdz 20:13 BT_4)
Rdz:20:13 ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἐξήγαγέν με θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου, καὶ εἶπα αὐτῇ Ταύτην τὴν δικαιοσύνην ποιήσεις ἐπ’ ἐμέ· εἰς πάντα τόπον, οὗ ἐὰν εἰσέλθωμεν ἐκεῖ, εἰπὸν ἐμὲ ὅτι Ἀδελφός μού ἐστιν.
Rdz:20:13 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἡνίκα ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὅτι ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:20:13 stać się stać, stanie, zaś kiedy wyprowadzenie JA Bóg  z (gen) ?? przed samogłoskami dom; mieszkać ojciec JA a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] sprawiedliwość, prawość, sprawiedliwość, wypełnieniem Prawa robi / decyzji; robić / zrobić na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem JA; mój / moja do (acc) każdy wszystkim, każde, każde, całość miejsce gdzie ??? ?? oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy ", aż po", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] wejść tam powiedzieć / powiedzieć JA; mój / moja dlatego, że brat JA być
Rdz:20:13 e)ge/neto de\ E(ni/ka e)XE/gage/n me o( Teo\s e)k tou= oi)/kou tou= patro/s mou, kai\ ei)=pa au)tE=| *tau/tEn tE\n dikaiosu/nEn poiE/seis e)p’ e)me/· ei)s pa/nta to/pon, ou(= e)a\n ei)se/lTOmen e)kei=, ei)po\n e)me\ o(/ti *)adelfo/s mou/ e)stin.
Rdz:20:13 egeneto de hEnika eXEgagen me ho Teos ek tu oiku tu patros mu, kai eipa autE tautEn tEn dikaiosynEn poiEseis ep’ eme· eis panta topon, hu ean eiselTOmen ekei, eipon eme hoti adelfos mu estin.
Rdz:20:13 VBI_AMI3S x D VBI_AAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C VAI_AAI1S RD_DSF RD_ASF RA_ASF N1_ASF VF_FAI2S P RP_AS P A3_ASM N2_ASM D C VB_AAS1P D VB_AAD2S RP_AS C N2_NSM RP_GS V9_PAI3S
Rdz:20:13 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] when to lead out I the god [see theology] out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell the father I and also, even, namely to say/tell he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law doing/making; to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine into (+acc) every all, each, every, the whole of place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to enter there to say/tell I; my/mine because/that brother I to be
Rdz:20:13 he/she/it-was-BECOME-ed Yet when he/she/it-LEAD-ed-OUT me (acc) the (nom) god (nom) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) father (gen) me (gen) and I-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) this (acc) the (acc) righteousness (acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) place (acc) where; who/whom/which (gen) if-ever we-should-ENTER there do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) me (acc); my/mine (voc) because/that brother (nom) me (gen) he/she/it-is
Rdz:20:13 Rdz_20:13_1 Rdz_20:13_2 Rdz_20:13_3 Rdz_20:13_4 Rdz_20:13_5 Rdz_20:13_6 Rdz_20:13_7 Rdz_20:13_8 Rdz_20:13_9 Rdz_20:13_10 Rdz_20:13_11 Rdz_20:13_12 Rdz_20:13_13 Rdz_20:13_14 Rdz_20:13_15 Rdz_20:13_16 Rdz_20:13_17 Rdz_20:13_18 Rdz_20:13_19 Rdz_20:13_20 Rdz_20:13_21 Rdz_20:13_22 Rdz_20:13_23 Rdz_20:13_24 Rdz_20:13_25 Rdz_20:13_26 Rdz_20:13_27 Rdz_20:13_28 Rdz_20:13_29 Rdz_20:13_30 Rdz_20:13_31 Rdz_20:13_32 Rdz_20:13_33 Rdz_20:13_34 Rdz_20:13_35
Rdz:20:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:14 ἔλαβεν δὲ Αβιμελεχ χίλια δίδραχμα πρόβατα καὶ μόσχους καὶ παῖδας καὶ παιδίσκας καὶ ἔδωκεν τῷ Αβρααμ καὶ ἀπέδωκεν αὐτῷ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.
Rdz:20:14 And Abimelech took a thousand pieces of silver, and sheep, and calves, and servants, and maid-servants, and gave them to Abraam, and he returned him Sarrha his wife. (Genesis 20:14 Brenton)
Rdz:20:14 Wtedy Abimelek dał Abrahamowi owce, woły, niewolników i niewolnice i zwrócił mu żonę jego Sarę. (Rdz 20:14 BT_4)
Rdz:20:14 ἔλαβεν δὲ Αβιμελεχ χίλια δίδραχμα πρόβατα καὶ μόσχους καὶ παῖδας καὶ παιδίσκας καὶ ἔδωκεν τῷ Αβρααμ καὶ ἀπέδωκεν αὐτῷ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.
Rdz:20:14 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ Αβιμελεχ, ὁ [LXX] χίλιοι -αι -α δί·δραχμον, -ου, τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί μόσχος, -ου, ὁ καί παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:20:14 chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zaś Abimelechu tysiąc podwójne drachma owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie cielę / ox a także, nawet, a mianowicie Dziecko / sługa a także, nawet, a mianowicie niewolnica a także, nawet, a mianowicie dawać Abraham a także, nawet, a mianowicie oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz on / ona / on / sama Sarah kobieta / żona on / ona / on / sama
Rdz:20:14 e)/laben de\ *abimeleCH CHi/lia di/draCHma pro/bata kai\ mo/sCHous kai\ pai=das kai\ paidi/skas kai\ e)/dOken tO=| *abraam kai\ a)pe/dOken au)tO=| *sarran tE\n gunai=ka au)tou=.
Rdz:20:14 elaben de abimeleCH CHilia didraCHma probata kai mosCHus kai paidas kai paidiskas kai edOken tO abraam kai apedOken autO sarran tEn gynaika autu.
Rdz:20:14 VBI_AAI3S x N_NSM A1A_APN N2N_APN N2N_APN C N2_APM C N3D_APM C N1_APF C VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3S RD_DSM N_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM
Rdz:20:14 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abimelech thousand double drachma sheep (sheepfold) and also, even, namely calf/ox and also, even, namely child/servant and also, even, namely slave girl and also, even, namely to give the Abraham and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same Sarah the woman/wife he/she/it/same
Rdz:20:14 he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Yet Abimelech (indecl) thousand (nom|acc|voc), thousand (nom|voc) double drachmas (nom|acc|voc) sheep (nom|acc|voc) and calves/oxen (acc) and children/servants (acc) and slave girls (acc) and he/she/it-GIVE-ed the (dat) Abraham (indecl) and he/she/it-GIVE BACK-ed him/it/same (dat) Sarah (acc) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen)
Rdz:20:14 Rdz_20:14_1 Rdz_20:14_2 Rdz_20:14_3 Rdz_20:14_4 Rdz_20:14_5 Rdz_20:14_6 Rdz_20:14_7 Rdz_20:14_8 Rdz_20:14_9 Rdz_20:14_10 Rdz_20:14_11 Rdz_20:14_12 Rdz_20:14_13 Rdz_20:14_14 Rdz_20:14_15 Rdz_20:14_16 Rdz_20:14_17 Rdz_20:14_18 Rdz_20:14_19 Rdz_20:14_20 Rdz_20:14_21 Rdz_20:14_22 Rdz_20:14_23
Rdz:20:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:15 καὶ εἶπεν Αβιμελεχ τῷ Αβρααμ Ἰδοὺ ἡ γῆ μου ἐναντίον σου· οὗ ἐάν σοι ἀρέσκῃ, κατοίκει.
Rdz:20:15 And Abimelech said to Abraam, Behold, my land is before thee, dwell wheresoever it may please thee. (Genesis 20:15 Brenton)
Rdz:20:15 Po czym rzekł: «Oto kraj mój przed tobą: zamieszkaj, gdzie ci się podoba!» (Rdz 20:15 BT_4)
Rdz:20:15 καὶ εἶπεν Αβιμελεχ τῷ Αβρααμ Ἰδοὺ γῆ μου ἐναντίον σου· οὗ ἐάν σοι ἀρέσκῃ, κατοίκει.
Rdz:20:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Αβιμελεχ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Rdz:20:15 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Abimelechu Abraham zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), ziemia / Ziemia JA z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG) gdzie ??? ?? oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy ", aż po", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub proszę do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????)
Rdz:20:15 kai\ ei)=pen *abimeleCH tO=| *abraam *)idou\ E( gE= mou e)nanti/on sou· ou(= e)a/n soi a)re/skE|, katoi/kei.
Rdz:20:15 kai eipen abimeleCH tO abraam idu hE gE mu enantion su· hu ean soi areskE, katoikei.
Rdz:20:15 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM I RA_NSF N1_NSF RP_GS P RP_GS D C RP_DS V1_PAS3S V2_PAD2S
Rdz:20:15 and also, even, namely to say/tell Abimelech the Abraham to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the earth/land I in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to please to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Rdz:20:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed Abimelech (indecl) the (dat) Abraham (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) earth/land (nom|voc) me (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) where; who/whom/which (gen) if-ever you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg)-are-being-PLEASE-ed, he/she/it-should-be-PLEASE-ing, you(sg)-should-be-being-PLEASE-ed he/she/it-is-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, you(sg)-are-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical), be-you(sg)-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN!
Rdz:20:15 Rdz_20:15_1 Rdz_20:15_2 Rdz_20:15_3 Rdz_20:15_4 Rdz_20:15_5 Rdz_20:15_6 Rdz_20:15_7 Rdz_20:15_8 Rdz_20:15_9 Rdz_20:15_10 Rdz_20:15_11 Rdz_20:15_12 Rdz_20:15_13 Rdz_20:15_14 Rdz_20:15_15 Rdz_20:15_16
Rdz:20:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:16 τῇ δὲ Σαρρα εἶπεν Ἰδοὺ δέδωκα χίλια δίδραχμα τῷ ἀδελφῷ σου· ταῦτα ἔσται σοι εἰς τιμὴν τοῦ προσώπου σου καὶ πάσαις ταῖς μετὰ σοῦ· καὶ πάντα ἀλήθευσον.
Rdz:20:16 And to Sarrha he said, Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver, those shall be to thee for the price of thy countenance, and to all the women with thee, and speak the truth in all things. (Genesis 20:16 Brenton)
Rdz:20:16 Do Sary powiedział: «Daję bratu twemu tysiąc sztuk srebra; niechaj to będzie dla ciebie dowodem, że jesteś bez winy, wobec wszystkich, którzy są z tobą». (Rdz 20:16 BT_4)
Rdz:20:16 τῇ δὲ Σαρρα εἶπεν Ἰδοὺ δέδωκα χίλια δίδραχμα τῷ ἀδελφῷ σου· ταῦτα ἔσται σοι εἰς τιμὴν τοῦ προσώπου σου καὶ πάσαις ταῖς μετὰ σοῦ· καὶ πάντα ἀλήθευσον.
Rdz:20:16 ὁ ἡ τό δέ Σάρρα, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) χίλιοι -αι -α δί·δραχμον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] τιμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·ληθεύω (αληθευ-, αληθευ·σ-, αληθευ·σ-, -, -, -)
Rdz:20:16 zaś Sarah powiedzieć / powiedzieć zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), dawać tysiąc podwójne drachma brat ty; twój / twoje (SG) to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] być ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub do (acc) cześć cześć, szacunek, uwielbienie; rzeczy: warto, warto twarz ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość powiedzieć prawdę 1. mówić prawdę (Ga 4:16); 2. żyć, praktyki lub po prawdzie
Rdz:20:16 tE=| de\ *sarra ei)=pen *)idou\ de/dOka CHi/lia di/draCHma tO=| a)delfO=| sou· tau=ta e)/stai soi ei)s timE\n tou= prosO/pou sou kai\ pa/sais tai=s meta\ sou=· kai\ pa/nta a)lE/Teuson.
Rdz:20:16 tE de sarra eipen idu dedOka CHilia didraCHma tO adelfO su· tauta estai soi eis timEn tu prosOpu su kai pasais tais meta su· kai panta alETeuson.
Rdz:20:16 RA_DSF x N_DSF VBI_AAI3S I VX_XAI1S A1A_APN N2N_APN RA_DSM N2_DSM RP_GS RD_NPN VF_FMI3S RP_DS P N1_ASF RA_GSN N2N_GSN RP_GS C A1S_DPF RA_DPF P RP_GS C A3_ASM VA_AAD2S
Rdz:20:16 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Sarah to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give thousand double drachma the brother you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) honor honor, esteem, worship; of things: worth, value the face you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of to tell the truth 1. to speak the truth (Gal 4:16); 2. to live, practice or follow the truth - not just speak it, hence to be ethical or just (see Eph 4:15 where it is used in contrast to living under the influence of falsehood like children [v14]; see also LXX Prv
Rdz:20:16 the (dat) Yet Sarah (nom|voc) he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! I-have-GIVE-ed thousand (nom|acc|voc), thousand (nom|voc) double drachmas (nom|acc|voc) the (dat) brother (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) these (nom|acc) he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) honor (acc) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) do-TELL-you(sg)-THE-TRUTH!, going-to-TELL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Rdz:20:16 Rdz_20:16_1 Rdz_20:16_2 Rdz_20:16_3 Rdz_20:16_4 Rdz_20:16_5 Rdz_20:16_6 Rdz_20:16_7 Rdz_20:16_8 Rdz_20:16_9 Rdz_20:16_10 Rdz_20:16_11 Rdz_20:16_12 Rdz_20:16_13 Rdz_20:16_14 Rdz_20:16_15 Rdz_20:16_16 Rdz_20:16_17 Rdz_20:16_18 Rdz_20:16_19 Rdz_20:16_20 Rdz_20:16_21 Rdz_20:16_22 Rdz_20:16_23 Rdz_20:16_24 Rdz_20:16_25 Rdz_20:16_26 Rdz_20:16_27
Rdz:20:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:17 προσηύξατο δὲ Αβρααμ πρὸς τὸν θεόν, καὶ ἰάσατο ὁ θεὸς τὸν Αβιμελεχ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰς παιδίσκας αὐτοῦ, καὶ ἔτεκον·
Rdz:20:17 And Abraam prayed to God, and God healed Abimelech, and his wife, and his women servants, and they bore children. (Genesis 20:17 Brenton)
Rdz:20:17 Abraham pomodlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, żonę jego i jego niewolnice, aby mogli mieć potomstwo; (Rdz 20:17 BT_4)
Rdz:20:17 προσηύξατο δὲ Αβρααμ πρὸς τὸν θεόν, καὶ ἰάσατο θεὸς τὸν Αβιμελεχ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰς παιδίσκας αὐτοῦ, καὶ ἔτεκον·
Rdz:20:17 προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) δέ Ἀβραάμ, ὁ πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Αβιμελεχ, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) αὐτός αὐτή αὐτό καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
Rdz:20:17 modlić się zaś Abraham kierunku (wg, gen, dat) Bóg  a także, nawet, a mianowicie uzdrawiać Bóg  Abimelechu a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie niewolnica on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie urodzić
Rdz:20:17 prosEu/Xato de\ *abraam pro\s to\n Teo/n, kai\ i)a/sato o( Teo\s to\n *abimeleCH kai\ tE\n gunai=ka au)tou= kai\ ta\s paidi/skas au)tou=, kai\ e)/tekon·
Rdz:20:17 prosEuXato de abraam pros ton Teon, kai iasato ho Teos ton abimeleCH kai tEn gynaika autu kai tas paidiskas autu, kai etekon·
Rdz:20:17 VAI_AMI3S x N_NSM P RA_ASM N2_ASM C VA_AMI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N_ASM C RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C RA_APF N1_APF RD_GSM C VBI_AAI3P
Rdz:20:17 to pray δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abraham toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] and also, even, namely to heal the god [see theology] the Abimelech and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the slave girl he/she/it/same and also, even, namely to give birth
Rdz:20:17 he/she/it-was-PRAY-ed Yet Abraham (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) and he/she/it-was-HEAL-ed the (nom) god (nom) the (acc) Abimelech (indecl) and the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and the (acc) slave girls (acc) him/it/same (gen) and I-GIVE-ed-BIRTH, they-GIVE-ed-BIRTH
Rdz:20:17 Rdz_20:17_1 Rdz_20:17_2 Rdz_20:17_3 Rdz_20:17_4 Rdz_20:17_5 Rdz_20:17_6 Rdz_20:17_7 Rdz_20:17_8 Rdz_20:17_9 Rdz_20:17_10 Rdz_20:17_11 Rdz_20:17_12 Rdz_20:17_13 Rdz_20:17_14 Rdz_20:17_15 Rdz_20:17_16 Rdz_20:17_17 Rdz_20:17_18 Rdz_20:17_19 Rdz_20:17_20 Rdz_20:17_21 Rdz_20:17_22
Rdz:20:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:20:18 ὅτι συγκλείων συνέκλεισεν κύριος ἔξωθεν πᾶσαν μήτραν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Αβιμελεχ ἕνεκεν Σαρρας τῆς γυναικὸς Αβρααμ.
Rdz:20:18 Because the Lord had fast closed from without every womb in the house of Abimelech, because of Sarrha Abraam's wife. (Genesis 20:18 Brenton)
Rdz:20:18 Bóg bowiem dotknął niepłodnością wszystkie łona w domu Abimeleka za Sarę, żonę Abrahama. (Rdz 20:18 BT_4)
Rdz:20:18 ὅτι συγκλείων συνέκλεισεν κύριος ἔξωθεν πᾶσαν μήτραν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Αβιμελεχ ἕνεκεν Σαρρας τῆς γυναικὸς Αβρααμ.
Rdz:20:18 ὅτι συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔξω·θεν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) μήτρα, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Αβιμελεχ, ὁ [LXX] ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Ἀβραάμ, ὁ
Rdz:20:18 dlatego, że do ryczałtu wraz zamknął się wyłączyć, zamknąć, obejmuje ponad do ryczałtu wraz zamknął się wyłączyć, zamknąć, obejmuje ponad panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. od zewnątrz każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania łono w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między dom Abimelechu na skutek, na rzecz Sarah kobieta / żona Abraham
Rdz:20:18 o(/ti sugklei/On sune/kleisen ku/rios e)/XOTen pa=san mE/tran e)n tO=| oi)/kO| tou= *abimeleCH e(/neken *sarras tE=s gunaiko\s *abraam.
Rdz:20:18 hoti synkleiOn synekleisen kyrios eXOTen pasan mEtran en tO oikO tu abimeleCH heneken sarras tEs gynaikos abraam.
Rdz:20:18 C V1_PAPNSM VAI_AAI3S N2_NSM D A1S_ASF N1A_ASF P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N_GSM P N_GSF RA_GSF N3K_GSF N_GSM
Rdz:20:18 because/that to lump together shut with, turn off, close down, cover over to lump together shut with, turn off, close down, cover over lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from the outside every all, each, every, the whole of; to sprinkle womb in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the Abimelech owing to for, for the sake of Sarah the woman/wife Abraham
Rdz:20:18 because/that while CLOSED-ing (nom) he/she/it-CLOSED-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) from the outside every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) womb (acc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) Abimelech (indecl) owing to Sarah (gen) the (gen) woman/wife (gen) Abraham (indecl)
Rdz:20:18 Rdz_20:18_1 Rdz_20:18_2 Rdz_20:18_3 Rdz_20:18_4 Rdz_20:18_5 Rdz_20:18_6 Rdz_20:18_7 Rdz_20:18_8 Rdz_20:18_9 Rdz_20:18_10 Rdz_20:18_11 Rdz_20:18_12 Rdz_20:18_13 Rdz_20:18_14 Rdz_20:18_15 Rdz_20:18_16 Rdz_20:18_17
Rdz:20:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x