Sdz(B):5:1 καὶ ᾖσαν Δεββωρα καὶ Βαρακ υἱὸς Αβινεεμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγοντες
Sdz(B):5:1 And Debbora and Barac son of Abineem sang in that day, saying, (Judges 5:1 Brenton)
Sdz(B):5:1 Dnia tego Debora i Barak, syn Abinoama, śpiewali hymn w słowach: (Sdz 5:1 BT_4)
Sdz(B):5:1 Καὶ ᾖσαν Δεββωρα καὶ Βαρακ υἱὸς Αβινεεμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγοντες
Sdz(B):5:1 καί ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -); οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -); εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -)   καί Βαράκ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Sdz(B):5:1 I też, nawet, mianowicie By śpiewać; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z; by iść I też, nawet, mianowicie Barak Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By mówić/opowiadaj
Sdz(B):5:1 *kai\ E)=|san *debbOra kai\ *barak ui(o\s *abineem e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| le/gontes
Sdz(B):5:1 kai Esan debbOra kai barak hyios abineem en tE hEmera ekeinE legontes
Sdz(B):5:1 C V9_IAI3P N_NSF C N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V1_PAPNPM
Sdz(B):5:1 and also, even, namely to sing; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with; to go ć and also, even, namely Barak son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to say/tell
Sdz(B):5:1 and they-SING-ed; they-were-PERCEIVE-ing; they-were-GO-ing   and Barak (indecl) son (nom)   in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Sdz(B):5:1 Sdz(B)_5:1_1 Sdz(B)_5:1_2 Sdz(B)_5:1_3 Sdz(B)_5:1_4 Sdz(B)_5:1_5 Sdz(B)_5:1_6 Sdz(B)_5:1_7 Sdz(B)_5:1_8 Sdz(B)_5:1_9 Sdz(B)_5:1_10 Sdz(B)_5:1_11 Sdz(B)_5:1_12
Sdz(B):5:1 x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:2 Ἀπεκαλύφθη ἀποκάλυμμα ἐν Ισραηλ· ἐν τῷ ἑκουσιασθῆναι λαὸν εὐλογεῖτε κύριον.
Sdz(B):5:2 A revelation was made in Israel when the people were made willing: Praise ye the Lord. (Judges 5:2 Brenton)
Sdz(B):5:2 «Skoro wodzowie w Izraelu stanęli na czele, a lud dobrowolnie się ofiarował do walki, błogosławcie Pana! (Sdz 5:2 BT_4)
Sdz(B):5:2 Ἀπεκαλύφθη ἀποκάλυμμα ἐν Ισραηλ· ἐν τῷ ἑκουσιασθῆναι λαὸν εὐλογεῖτε κύριον.
Sdz(B):5:2 ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-)   ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἑκουσιάζομαι [LXX] (εκουσιαζ-, -, εκουσια·σ-, -, -, εκουσιασ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Sdz(B):5:2 By odkrywać się/objawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? Ludzie By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Sdz(B):5:2 *)apekalu/fTE a)poka/lumma e)n *israEl· e)n tO=| e(kousiasTE=nai lao\n eu)logei=te ku/rion.
Sdz(B):5:2 apekalyfTE apokalymma en israEl· en tO hekusiasTEnai laon eulogeite kyrion.
Sdz(B):5:2 VVI_API3S N3M_NSN P N_DSM P RA_DSN VS_APN N2_ASM V2_PAD2P N2_ASM
Sdz(B):5:2 to uncover/reveal ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ??? people to bless lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Sdz(B):5:2 he/she/it-was-UNCOVER/REVEAL-ed   in/among/by (+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-???-ed people (acc) you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Sdz(B):5:2 Sdz(B)_5:2_1 Sdz(B)_5:2_2 Sdz(B)_5:2_3 Sdz(B)_5:2_4 Sdz(B)_5:2_5 Sdz(B)_5:2_6 Sdz(B)_5:2_7 Sdz(B)_5:2_8 Sdz(B)_5:2_9 Sdz(B)_5:2_10
Sdz(B):5:2 x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:3 ἀκούσατε, βασιλεῖς, καὶ ἐνωτίσασθε, σατράπαι· ἐγώ εἰμι τῷ κυρίῳ, ἐγώ εἰμι ᾄσομαι, ψαλῶ τῷ κυρίῳ τῷ θεῷ Ισραηλ.
Sdz(B):5:3 Hear, ye kings, and hearken, rulers: I will sing, it is I who will sing to the Lord, it is I, I will sing a psalm to the Lord the god of Israel. (Judges 5:3 Brenton)
Sdz(B):5:3 Słuchajcie, królowie, nastawcie uszu, władcy: Dla Pana będę śpiewała, będę opiewać Pana, Boga Izraela. (Sdz 5:3 BT_4)
Sdz(B):5:3 ἀκούσατε, βασιλεῖς, καὶ ἐνωτίσασθε, σατράπαι· ἐγώ εἰμι τῷ κυρίῳ, ἐγώ εἰμι ᾄσομαι, ψαλῶ τῷ κυρίῳ τῷ θεῷ Ισραηλ.
Sdz(B):5:3 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(B):5:3 By słyszeć Król I też, nawet, mianowicie By słuchać Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja By iść; by być By śpiewać By szarpać (instrument) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
Sdz(B):5:3 a)kou/sate, basilei=s, kai\ e)nOti/sasTe, satra/pai· e)gO/ ei)mi tO=| kuri/O|, e)gO/ ei)mi a)/|somai, PSalO= tO=| kuri/O| tO=| TeO=| *israEl.
Sdz(B):5:3 akusate, basileis, kai enOtisasTe, satrapai· egO eimi tO kyriO, egO eimi asomai, PSalO tO kyriO tO TeO israEl.
Sdz(B):5:3 VA_AAD2P N3V_VPM C V1_PMD2P N1M_VPM RP_NS V9_PAI1S RA_DSM N2_DSM RP_NS V9_PAI1S VF_FMI1S VF_FAI1S RA_DSM N2_DSM RA_DSM N2_DSM N_GSM
Sdz(B):5:3 to hear king and also, even, namely to listen ć I to go; to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to go; to be to sing to pluck (an instrument) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel
Sdz(B):5:3 do-HEAR-you(pl)! kings (acc, nom|voc) and you(pl)-were-LISTEN-ed, be-you(pl)-LISTEN-ed!   I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) I (nom) I-am-GO-ing; I-am I-will-be-SING-ed I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) Israel (indecl)
Sdz(B):5:3 Sdz(B)_5:3_1 Sdz(B)_5:3_2 Sdz(B)_5:3_3 Sdz(B)_5:3_4 Sdz(B)_5:3_5 Sdz(B)_5:3_6 Sdz(B)_5:3_7 Sdz(B)_5:3_8 Sdz(B)_5:3_9 Sdz(B)_5:3_10 Sdz(B)_5:3_11 Sdz(B)_5:3_12 Sdz(B)_5:3_13 Sdz(B)_5:3_14 Sdz(B)_5:3_15 Sdz(B)_5:3_16 Sdz(B)_5:3_17 Sdz(B)_5:3_18
Sdz(B):5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:4 κύριε, ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐν Σηιρ, ἐν τῷ ἀπαίρειν σε ἐξ ἀγροῦ Εδωμ γῆ ἐσείσθη, καὶ ὁ οὐρανὸς ἔσταξεν δρόσους, καὶ αἱ νεφέλαι ἔσταξαν ὕδωρ·
Sdz(B):5:4 O Lord, in thy going forth on Seir, when thou wentest forth out of the land of Edom, the earth quaked and the heaven dropped dews, and the clouds dropped water. (Judges 5:4 Brenton)
Sdz(B):5:4 Panie, gdyś Ty wychodził z Seiru, gdyś z pól Edomu wyruszał, ziemia wtedy drżała, kropiły niebiosa, chmury kropiły wodą. (Sdz 5:4 BT_4)
Sdz(B):5:4 κύριε, ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐν Σηιρ, ἐν τῷ ἀπαίρειν σε ἐξ ἀγροῦ Εδωμ γῆ ἐσείσθη, καὶ οὐρανὸς ἔσταξεν δρόσους, καὶ αἱ νεφέλαι ἔσταξαν ὕδωρ·
Sdz(B):5:4 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν   ἐν ὁ ἡ τό ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ἀγρός, -οῦ, ὁ   γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) καί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -)   καί ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό
Sdz(B):5:4 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Eksodus Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zabierać Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pole Ziemi/ziemia By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala I też, nawet, mianowicie Nieba/niebo By spadać I też, nawet, mianowicie Chmura By spadać Woda
Sdz(B):5:4 ku/rie, e)n tE=| e)Xo/dO| sou e)n *sEir, e)n tO=| a)pai/rein se e)X a)grou= *edOm gE= e)sei/sTE, kai\ o( ou)rano\s e)/staXen dro/sous, kai\ ai( nefe/lai e)/staXan u(/dOr·
Sdz(B):5:4 kyrie, en tE eXodO su en sEir, en tO apairein se eX agru edOm gE eseisTE, kai ho uranos estaXen drosus, kai hai nefelai estaXan hydOr·
Sdz(B):5:4 N2_VSM P RA_DSF N2_DSF RP_GS P N_DS P RA_DSN V1_PAN RP_AS P N2_GSM N_GS N1_NSF VCI_API3S C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S N2_APF C RA_NPF N1_NPF VAI_AAI3P N3_ASN
Sdz(B):5:4 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the exodus you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to take away you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels field ć earth/land to shake quake, jar, wag, wave and also, even, namely the sky/heaven to drop ć and also, even, namely the cloud to drop water
Sdz(B):5:4 lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) the (dat) exodus (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat)   in/among/by (+dat) the (dat) to-be-TAKE-ing-AWAY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) field (gen)   earth/land (nom|voc) he/she/it-was-SHAKE-ed and the (nom) sky/heaven (nom) he/she/it-DROP-ed   and the (nom) clouds (nom|voc) they-DROP-ed water (nom|acc|voc)
Sdz(B):5:4 Sdz(B)_5:4_1 Sdz(B)_5:4_2 Sdz(B)_5:4_3 Sdz(B)_5:4_4 Sdz(B)_5:4_5 Sdz(B)_5:4_6 Sdz(B)_5:4_7 Sdz(B)_5:4_8 Sdz(B)_5:4_9 Sdz(B)_5:4_10 Sdz(B)_5:4_11 Sdz(B)_5:4_12 Sdz(B)_5:4_13 Sdz(B)_5:4_14 Sdz(B)_5:4_15 Sdz(B)_5:4_16 Sdz(B)_5:4_17 Sdz(B)_5:4_18 Sdz(B)_5:4_19 Sdz(B)_5:4_20 Sdz(B)_5:4_21 Sdz(B)_5:4_22 Sdz(B)_5:4_23 Sdz(B)_5:4_24 Sdz(B)_5:4_25 Sdz(B)_5:4_26
Sdz(B):5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:5 ὄρη ἐσαλεύθησαν ἀπὸ προσώπου κυρίου Ελωι, τοῦτο Σινα ἀπὸ προσώπου κυρίου θεοῦ Ισραηλ.
Sdz(B):5:5 The mountains were shaken before the face of the Lord Eloi, this Sina before the face of the Lord God of Israel. (Judges 5:5 Brenton)
Sdz(B):5:5 Góry dżdżem ociekały przed obliczem Pana, to Synaj - przed obliczem Pana, Boga Izraela! (Sdz 5:5 BT_4)
Sdz(B):5:5 ὄρη ἐσαλεύθησαν ἀπὸ προσώπου κυρίου Ελωι, τοῦτο Σινα ἀπὸ προσώπου κυρίου θεοῦ Ισραηλ.
Sdz(B):5:5 ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλωΐ (Aram.; see also Heb. ἠλί) οὗτος αὕτη τοῦτο Σινᾶ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(B):5:5 Wchodź By trząść się (drżenie) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mój Bóg To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Synaj [góra z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
Sdz(B):5:5 o)/rE e)saleu/TEsan a)po\ prosO/pou kuri/ou *elOi, tou=to *sina a)po\ prosO/pou kuri/ou Teou= *israEl.
Sdz(B):5:5 orE esaleuTEsan apo prosOpu kyriu elOi, tuto sina apo prosOpu kyriu Teu israEl.
Sdz(B):5:5 N3E_NPN VCI_API3P P N2N_GSN N2_GSM N_GSM RD_ASN N_NS P N2N_GSN N2_GSM N2_GSM N_GSM
Sdz(B):5:5 mount to shake (tremor) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. my God this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] Sinai [mountain of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel
Sdz(B):5:5 mounts (nom|acc|voc) they-were-SHAKE-ed away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) my God this (nom|acc) Sinai (indecl) away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl)
Sdz(B):5:5 Sdz(B)_5:5_1 Sdz(B)_5:5_2 Sdz(B)_5:5_3 Sdz(B)_5:5_4 Sdz(B)_5:5_5 Sdz(B)_5:5_6 Sdz(B)_5:5_7 Sdz(B)_5:5_8 Sdz(B)_5:5_9 Sdz(B)_5:5_10 Sdz(B)_5:5_11 Sdz(B)_5:5_12 Sdz(B)_5:5_13
Sdz(B):5:5 x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:6 ἐν ἡμέραις Σαμεγαρ υἱοῦ Αναθ, ἐν ἡμέραις Ιαηλ ἐξέλιπον ὁδοὺς καὶ ἐπορεύθησαν ἀτραπούς, ἐπορεύθησαν ὁδοὺς διεστραμμένας·
Sdz(B):5:6 In the days of Samegar son of Anath, in the days of Jael, they deserted the ways, and went in by-ways; they went in crooked paths. (Judges 5:6 Brenton)
Sdz(B):5:6 Za dni Szamgara, syna Anata, za dni Jaeli opustoszały drogi, a chodzący szlakami udeptanymi, po krętych drogach kroczyli. (Sdz 5:6 BT_4)
Sdz(B):5:6 ἐν ἡμέραις Σαμεγαρ υἱοῦ Αναθ, ἐν ἡμέραις Ιαηλ ἐξέλιπον ὁδοὺς καὶ ἐπορεύθησαν ἀτραπούς, ἐπορεύθησαν ὁδοὺς διεστραμμένας·
Sdz(B):5:6 ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁδός, -οῦ, ἡ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-)
Sdz(B):5:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By iść By iść Drogi {Sposobu}/droga Do ???
Sdz(B):5:6 e)n E(me/rais *samegar ui(ou= *anaT, e)n E(me/rais *iaEl e)Xe/lipon o(dou\s kai\ e)poreu/TEsan a)trapou/s, e)poreu/TEsan o(dou\s diestramme/nas·
Sdz(B):5:6 en hEmerais samegar hyiu anaT, en hEmerais iaEl eXelipon hodus kai eporeuTEsan atrapus, eporeuTEsan hodus diestrammenas·
Sdz(B):5:6 P N1A_DPF N_GSM N2_GSM N_GSM P N1A_DPF N_GSF VBI_AAI3P N2_APF C VCI_API3P N2_APF VCI_API3P N2_APF VP_XMPAPF
Sdz(B):5:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) way/road and also, even, namely to go ć to go way/road to ???
Sdz(B):5:6 in/among/by (+dat) days (dat)   son (gen)   in/among/by (+dat) days (dat)   I-FAIL-ed, they-FAIL-ed ways/roads (acc) and they-were-GO-ed   they-were-GO-ed ways/roads (acc) having-been-???-ed (acc)
Sdz(B):5:6 Sdz(B)_5:6_1 Sdz(B)_5:6_2 Sdz(B)_5:6_3 Sdz(B)_5:6_4 Sdz(B)_5:6_5 Sdz(B)_5:6_6 Sdz(B)_5:6_7 Sdz(B)_5:6_8 Sdz(B)_5:6_9 Sdz(B)_5:6_10 Sdz(B)_5:6_11 Sdz(B)_5:6_12 Sdz(B)_5:6_13 Sdz(B)_5:6_14 Sdz(B)_5:6_15 Sdz(B)_5:6_16
Sdz(B):5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:7 ἐξέλιπον δυνατοὶ ἐν Ισραηλ, ἐξέλιπον, ἕως οὗ ἀναστῇ Δεββωρα, ἕως οὗ ἀναστῇ μήτηρ ἐν Ισραηλ.
Sdz(B):5:7 The mighty men in Israel failed, they failed until Debbora arose, until she arose a mother in Israel. (Judges 5:7 Brenton)
Sdz(B):5:7 Zanikło życie w osiedlach, zanikło w Izraelu, aż powstała Debora, powstała jako matka w Izraelu. (Sdz 5:7 BT_4)
Sdz(B):5:7 ἐξέλιπον δυνατοὶ ἐν Ισραηλ, ἐξέλιπον, ἕως οὗ ἀναστῇ Δεββωρα, ἕως οὗ ἀναστῇ μήτηρ ἐν Ισραηλ.
Sdz(B):5:7 ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐν Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(B):5:7 By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Zdolny; by być efektywny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Matka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
Sdz(B):5:7 e)Xe/lipon dunatoi\ e)n *israEl, e)Xe/lipon, e(/Os ou(= a)nastE=| *debbOra, e(/Os ou(= a)nastE=| mE/tEr e)n *israEl.
Sdz(B):5:7 eXelipon dynatoi en israEl, eXelipon, heOs hu anastE debbOra, heOs hu anastE mEtEr en israEl.
Sdz(B):5:7 VBI_AAI3P A1_NPM P N_DSM VBI_AAI3P P RR_GSM VH_AAS3S N_NSF P RR_GSM VH_AAS3S N3_NSF P N_DSM
Sdz(B):5:7 to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) capable; to be effective in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to stand up put up, raise, resurrect ć until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to stand up put up, raise, resurrect mother in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
Sdz(B):5:7 I-FAIL-ed, they-FAIL-ed capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) in/among/by (+dat) Israel (indecl) I-FAIL-ed, they-FAIL-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-should-STand-UP   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-should-STand-UP mother (nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
Sdz(B):5:7 Sdz(B)_5:7_1 Sdz(B)_5:7_2 Sdz(B)_5:7_3 Sdz(B)_5:7_4 Sdz(B)_5:7_5 Sdz(B)_5:7_6 Sdz(B)_5:7_7 Sdz(B)_5:7_8 Sdz(B)_5:7_9 Sdz(B)_5:7_10 Sdz(B)_5:7_11 Sdz(B)_5:7_12 Sdz(B)_5:7_13 Sdz(B)_5:7_14 Sdz(B)_5:7_15
Sdz(B):5:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:8 ἐξελέξαντο θεοὺς καινούς· τότε ἐπολέμησαν πόλεις ἀρχόντων· θυρεὸς ἐὰν ὀφθῇ καὶ λόγχη ἐν τεσσαράκοντα χιλιάσιν ἐν Ισραηλ.
Sdz(B):5:8 They chose new gods; then the cities of rulers fought; there was not a shield or spear seen among forty thousand in Israel. (Judges 5:8 Brenton)
Sdz(B):5:8 Gdy nowych bogów obrano, którym dawniej nie służyli, czyż widać było choć jedną tarczę lub dzidę wśród czterdziestu tysięcy w Izraelu? (Sdz 5:8 BT_4)
Sdz(B):5:8 ἐξελέξαντο θεοὺς καινούς· τότε ἐπολέμησαν πόλεις ἀρχόντων· θυρεὸς ἐὰν ὀφθῇ καὶ λόγχη ἐν τεσσαράκοντα χιλιάσιν ἐν Ισραηλ.
Sdz(B):5:8 ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) θεός, -οῦ, ὁ καινός -ή -όν τότε πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πόλις, -εως, ἡ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) θυρεός, -οῦ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί λόγχη, -ης, ἡ ἐν τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἐν Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(B):5:8 By wybierać Bóg  Nowy Wtedy By walczyć z wojną Miasto Władca; by zaczynać się Kamień Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Włócznia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czterdzieści Kilo [jednostka tysiąc] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
Sdz(B):5:8 e)Xele/Xanto Teou\s kainou/s· to/te e)pole/mEsan po/leis a)rCHo/ntOn· Tureo\s e)a\n o)fTE=| kai\ lo/gCHE e)n tessara/konta CHilia/sin e)n *israEl.
Sdz(B):5:8 eXeleXanto Teus kainus· tote epolemEsan poleis arCHontOn· Tyreos ean ofTE kai lonCHE en tessarakonta CHiliasin en israEl.
Sdz(B):5:8 VAI_AMI3P N2_APM A1_APM D VAI_AAI3P N3I_NPF N3_GPM N2_NSM C VV_APS3S C N1_NSF P M N3D_DPF P N_DSM
Sdz(B):5:8 to select god [see theology] new then to fight war city ruler; to begin stone if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely spear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among forty kilo [unit of one thousand] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
Sdz(B):5:8 they-were-SELECT-ed gods (acc) new ([Adj] acc) then they-FIGHT-ed cities (acc, nom|voc) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) stone (nom) if-ever he/she/it-should-be-SEE-ed and spear (nom|voc) in/among/by (+dat) forty kilos (dat) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
Sdz(B):5:8 Sdz(B)_5:8_1 Sdz(B)_5:8_2 Sdz(B)_5:8_3 Sdz(B)_5:8_4 Sdz(B)_5:8_5 Sdz(B)_5:8_6 Sdz(B)_5:8_7 Sdz(B)_5:8_8 Sdz(B)_5:8_9 Sdz(B)_5:8_10 Sdz(B)_5:8_11 Sdz(B)_5:8_12 Sdz(B)_5:8_13 Sdz(B)_5:8_14 Sdz(B)_5:8_15 Sdz(B)_5:8_16 Sdz(B)_5:8_17
Sdz(B):5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:9 ἡ καρδία μου εἰς τὰ διατεταγμένα τῷ Ισραηλ· οἱ ἑκουσιαζόμενοι ἐν λαῷ, εὐλογεῖτε κύριον.
Sdz(B):5:9 My heart inclines to the orders given in Israel; ye that are willing among the people, bless the Lord. (Judges 5:9 Brenton)
Sdz(B):5:9 Serce me zwraca się ku wodzom izraelskim, ku tym z ludu, co dobrowolnie ofiarowali się do walki: błogosławcie Pana! (Sdz 5:9 BT_4)
Sdz(B):5:9 καρδία μου εἰς τὰ διατεταγμένα τῷ Ισραηλ· οἱ ἑκουσιαζόμενοι ἐν λαῷ, εὐλογεῖτε κύριον.
Sdz(B):5:9 ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἑκουσιάζομαι [LXX] (εκουσιαζ-, -, εκουσια·σ-, -, -, εκουσιασ·θ-) ἐν λαός, -οῦ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Sdz(B):5:9 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Do (+przyspieszenie) By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać Izrael Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Sdz(B):5:9 E( kardi/a mou ei)s ta\ diatetagme/na tO=| *israEl· oi( e(kousiaDZo/menoi e)n laO=|, eu)logei=te ku/rion.
Sdz(B):5:9 hE kardia mu eis ta diatetagmena tO israEl· hoi hekusiaDZomenoi en laO, eulogeite kyrion.
Sdz(B):5:9 RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RA_APN VK_XMPAPN RA_DSM N_DSM RA_NPM V1_PMPNPM P N2_DSM V2_PAI2P N2_ASM
Sdz(B):5:9 the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I into (+acc) the to prescribe decree, order, appoint or ordain the Israel the to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among people to bless lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Sdz(B):5:9 the (nom) heart (nom|voc) me (gen) into (+acc) the (nom|acc) having-been-PRESCRIBE-ed (nom|acc|voc) the (dat) Israel (indecl) the (nom) while being-???-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) people (dat) you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Sdz(B):5:9 Sdz(B)_5:9_1 Sdz(B)_5:9_2 Sdz(B)_5:9_3 Sdz(B)_5:9_4 Sdz(B)_5:9_5 Sdz(B)_5:9_6 Sdz(B)_5:9_7 Sdz(B)_5:9_8 Sdz(B)_5:9_9 Sdz(B)_5:9_10 Sdz(B)_5:9_11 Sdz(B)_5:9_12 Sdz(B)_5:9_13 Sdz(B)_5:9_14
Sdz(B):5:9 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:10 ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ὄνου θηλείας μεσημβρίας, καθήμενοι ἐπὶ κριτηρίου καὶ πορευόμενοι ἐπὶ ὁδοὺς συνέδρων ἐφ’ ὁδῷ,
Sdz(B):5:10 Ye that mount a she-ass at noon-day, ye that sit on the judgment-seat, and walk by the roads of them that sit in judgment by the way; declare (Judges 5:10 Brenton)
Sdz(B):5:10 Wy, co jeździcie na białych oślicach, wy, co na kobiercach siadacie, wy, przechodzący drogą - śpiewajcie. (Sdz 5:10 BT_4)
Sdz(B):5:10 ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ὄνου θηλείας μεσημβρίας, καθήμενοι ἐπὶ κριτηρίου καὶ πορευόμενοι ἐπὶ ὁδοὺς συνέδρων ἐφ’ ὁδῷ,
Sdz(B):5:10 ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὄνος, -ου, ὁ and ἡ θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως μεσημβρία, -ας, ἡ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί κριτήριον, -ου, τό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπί ὁδός, -οῦ, ἡ   ἐπί ὁδός, -οῦ, ἡ
Sdz(B):5:10 Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Osła/osioł Płci żeńskiej Południe By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dwór {Sąd} [zobacz kryterium] I też, nawet, mianowicie By iść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga
Sdz(B):5:10 e)pibebEko/tes e)pi\ o)/nou TElei/as mesEmbri/as, kaTE/menoi e)pi\ kritEri/ou kai\ poreuo/menoi e)pi\ o(dou\s sune/drOn e)f’ o(dO=|,
Sdz(B):5:10 epibebEkotes epi onu TEleias mesEmbrias, kaTEmenoi epi kritEriu kai poreuomenoi epi hodus synedrOn ef’ hodO,
Sdz(B):5:10 VX_XAPNPM P N2_GSM A3U_GSF N1A_GSF V5_PMPNPM P N2N_GSN C V1_PMPNPM P N2_APF V3I_IAI3P P N2_DSF
Sdz(B):5:10 to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ass/donkey female noon to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing court [see criterion] and also, even, namely to go upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing way/road ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing way/road
Sdz(B):5:10 having ???-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) ass/donkey (gen) female ([Adj] acc, gen) noon (gen), noons (acc) while being-SIT-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) court (gen) and while being-GO-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) ways/roads (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) way/road (dat)
Sdz(B):5:10 Sdz(B)_5:10_1 Sdz(B)_5:10_2 Sdz(B)_5:10_3 Sdz(B)_5:10_4 Sdz(B)_5:10_5 Sdz(B)_5:10_6 Sdz(B)_5:10_7 Sdz(B)_5:10_8 Sdz(B)_5:10_9 Sdz(B)_5:10_10 Sdz(B)_5:10_11 Sdz(B)_5:10_12 Sdz(B)_5:10_13 Sdz(B)_5:10_14 Sdz(B)_5:10_15
Sdz(B):5:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:11 διηγεῖσθε ἀπὸ φωνῆς ἀνακρουομένων ἀνὰ μέσον ὑδρευομένων· ἐκεῖ δώσουσιν δικαιοσύνας κυρίῳ, δικαιοσύνας αὔξησον ἐν Ισραηλ. τότε κατέβη εἰς τὰς πόλεις λαὸς κυρίου.
Sdz(B):5:11 Ye that mount a she-ass at noon-day, ye that sit on the judgment-seat, and walk by the roads of them that sit in judgment by the way; declare (Judges 5:10 Brenton)
Sdz(B):5:11 Wy, co jeździcie na białych oślicach, wy, co na kobiercach siadacie, wy, przechodzący drogą - śpiewajcie. (Sdz 5:10 BT_4)
Sdz(B):5:11 διηγεῖσθε ἀπὸ φωνῆς ἀνακρουομένων ἀνὰ μέσον ὑδρευομένων· ἐκεῖ δώσουσιν δικαιοσύνας κυρίῳ, δικαιοσύνας αὔξησον ἐν Ισραηλ. τότε κατέβη εἰς τὰς πόλεις λαὸς κυρίου.
Sdz(B):5:11 δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ἀπό φωνή, -ῆς, ἡ   ἀνά μέσος -η -ον   ἐκεῖ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) ἐν Ἰσραήλ, ὁ τότε κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ λαός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Sdz(B):5:11 Do exposit Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Tam By dawać Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By stawać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Wtedy By schodzić Do (+przyspieszenie) Miasto Ludzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Sdz(B):5:11 diEgei=sTe a)po\ fOnE=s a)nakrouome/nOn a)na\ me/son u(dreuome/nOn· e)kei= dO/sousin dikaiosu/nas kuri/O|, dikaiosu/nas au)/XEson e)n *israEl. to/te kate/bE ei)s ta\s po/leis lao\s kuri/ou.
Sdz(B):5:11 diEgeisTe apo fOnEs anakruomenOn ana meson hydreuomenOn· ekei dOsusin dikaiosynas kyriO, dikaiosynas auXEson en israEl. tote katebE eis tas poleis laos kyriu.
Sdz(B):5:11 V2_PMD2P P N1_GSF V1_PMPGPM P A1_ASN V1_PMPGPM D VF_FAI3P N1_APF N2_DSM N1_APF VA_AAD2S P N_DSM D VZI_AAI3S P RA_APF N3I_APF N2_NSM N2_GSM
Sdz(B):5:11 to exposit from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sound/voice cries ć up/each/by (+acc) middle ć there to give righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to grow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel then to go down into (+acc) the city people lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Sdz(B):5:11 you(pl)-are-being-EXPOSIT-ed, be-you(pl)-being-EXPOSIT-ed!, you(pl)-were-being-EXPOSIT-ed away from (+gen) sound/voice (gen)   up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   there they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) righteousnesss (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) righteousnesss (acc) do-GROW-you(sg)!, going-to-GROW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) Israel (indecl) then he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc) the (acc) cities (acc, nom|voc) people (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Sdz(B):5:11 Sdz(B)_5:11_1 Sdz(B)_5:11_2 Sdz(B)_5:11_3 Sdz(B)_5:11_4 Sdz(B)_5:11_5 Sdz(B)_5:11_6 Sdz(B)_5:11_7 Sdz(B)_5:11_8 Sdz(B)_5:11_9 Sdz(B)_5:11_10 Sdz(B)_5:11_11 Sdz(B)_5:11_12 Sdz(B)_5:11_13 Sdz(B)_5:11_14 Sdz(B)_5:11_15 Sdz(B)_5:11_16 Sdz(B)_5:11_17 Sdz(B)_5:11_18 Sdz(B)_5:11_19 Sdz(B)_5:11_20 Sdz(B)_5:11_21 Sdz(B)_5:11_22
Sdz(B):5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:12 ἐξεγείρου ἐξεγείρου, Δεββωρα, ἐξεγείρου ἐξεγείρου, λάλησον ᾠδήν· ἀνάστα, Βαρακ, καὶ αἰχμαλώτισον αἰχμαλωσίαν σου, υἱὸς Αβινεεμ.
Sdz(B):5:12 Awake, awake, Debbora; awake, awake, utter a song: arise, Barac, and lead thy captivity captive, son of Abineem. (Judges 5:12 Brenton)
Sdz(B):5:12 Powstań, o powstań, Deboro, powstań, o powstań i pieśń zaśpiewaj! Powstań, Baraku, by pojmać twych jeńców, synu Abinoama. (Sdz 5:12 BT_4)
Sdz(B):5:12 ἐξεγείρου ἐξεγείρου, Δεββωρα, ἐξεγείρου ἐξεγείρου, λάλησον ᾠδήν· ἀνάστα, Βαρακ, καὶ αἰχμαλώτισον αἰχμαλωσίαν σου, υἱὸς Αβινεεμ.
Sdz(B):5:12 ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-)   ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ᾠδή, -ῆς, ἡ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Βαράκ, ὁ καί αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Sdz(B):5:12 Do ??? Do ??? Do ??? Do ??? By mówić Oda By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Barak I też, nawet, mianowicie By robić pojmany (bierz jako więźnia) Jeńcy Ty; twój/twój(sg) Syn
Sdz(B):5:12 e)Xegei/rou e)Xegei/rou, *debbOra, e)Xegei/rou e)Xegei/rou, la/lEson O)|dE/n· a)na/sta, *barak, kai\ ai)CHmalO/tison ai)CHmalOsi/an sou, ui(o\s *abineem.
Sdz(B):5:12 eXegeiru eXegeiru, debbOra, eXegeiru eXegeiru, lalEson OdEn· anasta, barak, kai aiCHmalOtison aiCHmalOsian su, hyios abineem.
Sdz(B):5:12 V1_PMD2S V1_PMD2S N_VSF V1_PMD2S V1_PMD2S VA_AAD2S N1_ASF VH_AAD2S N_VSM C VA_AAD2S N1A_ASF RP_GS N2_NSM N_GSM
Sdz(B):5:12 to ??? to ??? ć to ??? to ??? to speak ode to stand up put up, raise, resurrect Barak and also, even, namely to make captive (take prisoner) captives you; your/yours(sg) son ć
Sdz(B):5:12 be-you(sg)-being-???-ed! be-you(sg)-being-???-ed!   be-you(sg)-being-???-ed! be-you(sg)-being-???-ed! do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) ode (acc) do-STand-you(sg)-UP! Barak (indecl) and do-MAKE-you(sg)-CAPTIVE! captives (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) son (nom)  
Sdz(B):5:12 Sdz(B)_5:12_1 Sdz(B)_5:12_2 Sdz(B)_5:12_3 Sdz(B)_5:12_4 Sdz(B)_5:12_5 Sdz(B)_5:12_6 Sdz(B)_5:12_7 Sdz(B)_5:12_8 Sdz(B)_5:12_9 Sdz(B)_5:12_10 Sdz(B)_5:12_11 Sdz(B)_5:12_12 Sdz(B)_5:12_13 Sdz(B)_5:12_14 Sdz(B)_5:12_15
Sdz(B):5:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:13 τότε κατέβη κατάλειμμα τοῖς ἰσχυροῖς, λαὸς κυρίου κατέβη αὐτῷ ἐν τοῖς κραταιοῖς.
Sdz(B):5:13 Then went down the remnant to the strong, the people of the Lord went down for him among the mighty ones from me. (Judges 5:13 Brenton)
Sdz(B):5:13 Niech wtedy zstąpi reszta możnych z ludu Pana, niech zstąpi ku mnie wśród bohaterów. (Sdz 5:13 BT_4)
Sdz(B):5:13 τότε κατέβη κατάλειμμα τοῖς ἰσχυροῖς, λαὸς κυρίου κατέβη αὐτῷ ἐν τοῖς κραταιοῖς.
Sdz(B):5:13 τότε κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν λαός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό κραταιός -ά -όν; κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-)
Sdz(B):5:13 Wtedy By schodzić Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta. Potężny silny, potężny, silny, Ludzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By schodzić On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poruszaj się kołysać berło; by stawać się silnym
Sdz(B):5:13 to/te kate/bE kata/leimma toi=s i)sCHuroi=s, lao\s kuri/ou kate/bE au)tO=| e)n toi=s krataioi=s.
Sdz(B):5:13 tote katebE kataleimma tois isCHyrois, laos kyriu katebE autO en tois krataiois.
Sdz(B):5:13 D VZI_AAI3S N3M_NSN RA_DPM A1A_DPM N2_NSM N2_GSM VZI_AAI3S RD_DSM P RA_DPM A1A_DPM
Sdz(B):5:13 then to go down remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. the mighty forceful, powerful, strong, people lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go down he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sway to sway the scepter; to become strong
Sdz(B):5:13 then he/she/it-GO DOWN-ed remnant (nom|acc|voc) the (dat) mighty ([Adj] dat) people (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-GO DOWN-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) sway ([Adj] dat); you(sg)-are-BECOME STRONG-ing, you(sg)-should-be-BECOME STRONG-ing, you(sg)-happen-to-be-BECOME STRONG-ing (opt)
Sdz(B):5:13 Sdz(B)_5:13_1 Sdz(B)_5:13_2 Sdz(B)_5:13_3 Sdz(B)_5:13_4 Sdz(B)_5:13_5 Sdz(B)_5:13_6 Sdz(B)_5:13_7 Sdz(B)_5:13_8 Sdz(B)_5:13_9 Sdz(B)_5:13_10 Sdz(B)_5:13_11 Sdz(B)_5:13_12
Sdz(B):5:13 x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:14 ἐξ ἐμοῦ Εφραιμ ἐξερρίζωσεν αὐτοὺς ἐν τῷ Αμαληκ· ὀπίσω σου Βενιαμιν ἐν τοῖς λαοῖς σου. ἐν ἐμοὶ Μαχιρ κατέβησαν ἐξερευνῶντες καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἕλκοντες ἐν ῥάβδῳ διηγήσεως γραμματέως.
Sdz(B):5:14 Ephraim rooted them out in Amalec, behind thee was Benjamin among thy people: the inhabitants of Machir came down with me searching out the enemy, and from Zabulon came they that draw with the scribe's pen of record. (Judges 5:14 Brenton)
Sdz(B):5:14 Z Efraima - wodzowie ich w dolinie - za nim Beniamin wśród ludu swego, z Makir wyszli przywódcy, a z Zabulona trzymający laskę pisarza. (Sdz 5:14 BT_4)
Sdz(B):5:14 ἐξ ἐμοῦ Εφραιμ ἐξερρίζωσεν αὐτοὺς ἐν τῷ Αμαληκ· ὀπίσω σου Βενιαμιν ἐν τοῖς λαοῖς σου. ἐν ἐμοὶ Μαχιρ κατέβησαν ἐξερευνῶντες καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἕλκοντες ἐν ῥάβδῳ διηγήσεως γραμματέως.
Sdz(B):5:14 ἐκ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν Ἐφραίμ, ὁ ἐκ·ριζόω (εκ+ριζ(ο)-, -, εκ+ριζω·σ-, -, -, εκ+ριζω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   ὀπίσω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν   κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) καί ἀπό Ζαβουλών, ὁ ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) ἐν ῥάβδος, -ου, ἡ δι·ήγησις, -εως, ἡ γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς
Sdz(B):5:14 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja; mój/mój Efraim By wyrywać z korzeniami On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ty; twój/twój(sg) Beniamin W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By schodzić By badać pilnie I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zebulun By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Gawędziarski Skryba
Sdz(B):5:14 e)X e)mou= *efraim e)Xerri/DZOsen au)tou\s e)n tO=| *amalEk· o)pi/sO sou *beniamin e)n toi=s laoi=s sou. e)n e)moi\ *maCHir kate/bEsan e)XereunO=ntes kai\ a)po\ *DZaboulOn e(/lkontes e)n r(a/bdO| diEgE/seOs grammate/Os.
Sdz(B):5:14 eX emu efraim eXerriDZOsen autus en tO amalEk· opisO su beniamin en tois laois su. en emoi maCHir katebEsan eXereunOntes kai apo DZabulOn helkontes en rabdO diEgEseOs grammateOs.
Sdz(B):5:14 P RP_GS N_NSM VAI_AAI3S RD_APM P RA_DSM N_DSM P RP_GS N_VSM P RA_DPM N2_DPM RP_GS P RP_DS N_DS VZI_AAI3P V3_PAPNPM C P N_GSM V1_PAPNPM P N2_DSF N3I_DSF N3V_GSM
Sdz(B):5:14 out of (+gen) ἐξ before vowels I; my/mine Ephraim to uproot he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć behind back, behind, after you; your/yours(sg) Benjamin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine ć to go down to search diligently and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Zebulun to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge narrative scribe
Sdz(B):5:14 out of (+gen) me (gen); my/mine (gen) Ephraim (indecl) he/she/it-UPROOT-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   behind you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Benjamin (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) peoples (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc)   they-GO DOWN-ed while SEARCH DILIGENTLY-ing (nom|voc) and away from (+gen) Zebulun (indecl) while DRAG-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) hooked staff (dat) narrative (gen) scribe (gen)
Sdz(B):5:14 Sdz(B)_5:14_1 Sdz(B)_5:14_2 Sdz(B)_5:14_3 Sdz(B)_5:14_4 Sdz(B)_5:14_5 Sdz(B)_5:14_6 Sdz(B)_5:14_7 Sdz(B)_5:14_8 Sdz(B)_5:14_9 Sdz(B)_5:14_10 Sdz(B)_5:14_11 Sdz(B)_5:14_12 Sdz(B)_5:14_13 Sdz(B)_5:14_14 Sdz(B)_5:14_15 Sdz(B)_5:14_16 Sdz(B)_5:14_17 Sdz(B)_5:14_18 Sdz(B)_5:14_19 Sdz(B)_5:14_20 Sdz(B)_5:14_21 Sdz(B)_5:14_22 Sdz(B)_5:14_23 Sdz(B)_5:14_24 Sdz(B)_5:14_25 Sdz(B)_5:14_26 Sdz(B)_5:14_27 Sdz(B)_5:14_28
Sdz(B):5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:15 καὶ ἀρχηγοὶ ἐν Ισσαχαρ μετὰ Δεββωρας καὶ Βαρακ, οὕτως Βαρακ ἐν κοιλάσιν ἀπέστειλεν ἐν ποσὶν αὐτοῦ. εἰς τὰς μερίδας Ρουβην μεγάλοι ἐξικνούμενοι καρδίαν.
Sdz(B):5:15 And princess in Issachar were with Debbora and Barac, thus she sent Barac on his feet in the valleys into the portions of Ruben; great pangs reached to the heart. (Judges 5:15 Brenton)
Sdz(B):5:15 Z Deborą są możni z Issachara, a jak Issachar, tak i Barak jest w dolinie, idąc w jego ślady. A nad strumieniami Rubena zastanawiają się długo. (Sdz 5:15 BT_4)
Sdz(B):5:15 καὶ ἀρχηγοὶ ἐν Ισσαχαρ μετὰ Δεββωρας καὶ Βαρακ, οὕτως Βαρακ ἐν κοιλάσιν ἀπέστειλεν ἐν ποσὶν αὐτοῦ. εἰς τὰς μερίδας Ρουβην μεγάλοι ἐξικνούμενοι καρδίαν.
Sdz(B):5:15 καί ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ ἐν Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ μετά   καί Βαράκ, ὁ οὕτως/οὕτω Βαράκ, ὁ ἐν   ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐν πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   καρδία, -ας, ἡ
Sdz(B):5:15 I też, nawet, mianowicie trailblazer (autor, po pierwsze by iść, prowadzący, założyciel) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Issachar Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Barak thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Barak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zamawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pij; stopa On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Część Reuben Wielki Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Sdz(B):5:15 kai\ a)rCHEgoi\ e)n *issaCHar meta\ *debbOras kai\ *barak, ou(/tOs *barak e)n koila/sin a)pe/steilen e)n posi\n au)tou=. ei)s ta\s meri/das *roubEn mega/loi e)Xiknou/menoi kardi/an.
Sdz(B):5:15 kai arCHEgoi en issaCHar meta debbOras kai barak, hutOs barak en koilasin apesteilen en posin autu. eis tas meridas rubEn megaloi eXiknumenoi kardian.
Sdz(B):5:15 C N2_NPM P N_DSM P N_GSF C N_GSM D N_NSM P N3D_DPF VAI_AAI3S P N3D_DPM RD_GSM P RA_APF N3D_APF N_GSM A1_NPM V2_PMPNPM N1A_ASF
Sdz(B):5:15 and also, even, namely trailblazer (author, first to go, leader, founder) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Issachar after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć and also, even, namely Barak thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] Barak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among drink; foot he/she/it/same into (+acc) the part Reuben great ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Sdz(B):5:15 and trailblazers (nom|voc) in/among/by (+dat) Issachar (indecl) after (+acc), with (+gen)   and Barak (indecl) thusly/like this Barak (indecl) in/among/by (+dat)   he/she/it-ORDER FORTH-ed in/among/by (+dat) drink (acc); feet (dat) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) ???s (acc) Reuben (indecl) great ([Adj] nom|voc)   heart (acc)
Sdz(B):5:15 Sdz(B)_5:15_1 Sdz(B)_5:15_2 Sdz(B)_5:15_3 Sdz(B)_5:15_4 Sdz(B)_5:15_5 Sdz(B)_5:15_6 Sdz(B)_5:15_7 Sdz(B)_5:15_8 Sdz(B)_5:15_9 Sdz(B)_5:15_10 Sdz(B)_5:15_11 Sdz(B)_5:15_12 Sdz(B)_5:15_13 Sdz(B)_5:15_14 Sdz(B)_5:15_15 Sdz(B)_5:15_16 Sdz(B)_5:15_17 Sdz(B)_5:15_18 Sdz(B)_5:15_19 Sdz(B)_5:15_20 Sdz(B)_5:15_21 Sdz(B)_5:15_22 Sdz(B)_5:15_23
Sdz(B):5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:16 εἰς τί ἐκάθισαν ἀνὰ μέσον τῆς διγομίας τοῦ ἀκοῦσαι συρισμοῦ ἀγγέλων; εἰς διαιρέσεις Ρουβην μεγάλοι ἐξετασμοὶ καρδίας.
Sdz(B):5:16 Why did they sit between the sheep-folds to hear the bleating of flocks for the divisions of Ruben? there were great searchings of heart. (Judges 5:16 Brenton)
Sdz(B):5:16 Czemuż to siedzisz między stajniami, słuchając ryku trzód? Nad strumieniami Rubena zastanawiają się długo; (Sdz 5:16 BT_4)
Sdz(B):5:16 εἰς τί ἐκάθισαν ἀνὰ μέσον τῆς διγομίας τοῦ ἀκοῦσαι συρισμοῦ ἀγγέλων; εἰς διαιρέσεις Ρουβην μεγάλοι ἐξετασμοὶ καρδίας.
Sdz(B):5:16 εἰς[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ἄγγελος, -ου, ὁ εἰς[1] δι·αίρεσις, -εως, ἡ Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   καρδία, -ας, ἡ
Sdz(B):5:16 Do (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Niechętny; by słyszeć Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Do (+przyspieszenie) Różnice rozłączają się, dzielą się Reuben Wielki Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Sdz(B):5:16 ei)s ti/ e)ka/Tisan a)na\ me/son tE=s digomi/as tou= a)kou=sai surismou= a)gge/lOn; ei)s diaire/seis *roubEn mega/loi e)Xetasmoi\ kardi/as.
Sdz(B):5:16 eis ti ekaTisan ana meson tEs digomias tu akusai syrismu angelOn; eis diaireseis rubEn megaloi eXetasmoi kardias.
Sdz(B):5:16 P RI_ASN VAI_AAI3P P A1_ASN RA_GSF N1A_GSF RA_GSN VA_AAN N2_GSM N2_GPM P N3I_APF N_GSM A1_NPM N2_NPM N1A_GSF
Sdz(B):5:16 into (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge up/each/by (+acc) middle the ć the unwilling; to hear ć agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) into (+acc) differences disunite, divide Reuben great ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Sdz(B):5:16 into (+acc) who/what/why (nom|acc) they-SIT DOWN-ed up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt)   messengers/angels (gen) into (+acc) differences (acc, nom|voc) Reuben (indecl) great ([Adj] nom|voc)   heart (gen), hearts (acc)
Sdz(B):5:16 Sdz(B)_5:16_1 Sdz(B)_5:16_2 Sdz(B)_5:16_3 Sdz(B)_5:16_4 Sdz(B)_5:16_5 Sdz(B)_5:16_6 Sdz(B)_5:16_7 Sdz(B)_5:16_8 Sdz(B)_5:16_9 Sdz(B)_5:16_10 Sdz(B)_5:16_11 Sdz(B)_5:16_12 Sdz(B)_5:16_13 Sdz(B)_5:16_14 Sdz(B)_5:16_15 Sdz(B)_5:16_16 Sdz(B)_5:16_17
Sdz(B):5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:17 Γαλααδ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐσκήνωσεν· καὶ Δαν εἰς τί παροικεῖ πλοίοις; Ασηρ ἐκάθισεν παραλίαν θαλασσῶν καὶ ἐπὶ διεξόδοις αὐτοῦ σκηνώσει.
Sdz(B):5:17 Galaad is on the other side of Jordan where he pitched his tents; and why does Dan remain in ships? Aser sat down on the sea-coasts, and he will tabernacle at his ports. (Judges 5:17 Brenton)
Sdz(B):5:17 Gilead za Jordanem spoczywa, a czemu Dan przebywa na okrętach? Aser pozostaje nad brzegiem morza, mieszkając w swych portach bezpiecznie; (Sdz 5:17 BT_4)
Sdz(B):5:17 Γαλααδ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐσκήνωσεν· καὶ Δαν εἰς τί παροικεῖ πλοίοις; Ασηρ ἐκάθισεν παραλίαν θαλασσῶν καὶ ἐπὶ διεξόδοις αὐτοῦ σκηνώσει.
Sdz(B):5:17   ἐν ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ σκηνόω (σκην(ο)-, σκηνω·σ-, σκηνω·σ-, -, -, -) καί   εἰς[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) πλοῖον, -ου, τό Ἀσήρ, ὁ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) παρ·άλιος (-α) -ον θάλασσα, -ης, ἡ καί ἐπί δι·έξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σκηνόω (σκην(ο)-, σκηνω·σ-, σκηνω·σ-, -, -, -)
Sdz(B):5:17 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Jordan [rzeka z] By osiedlać się {By decydować się} mieszkaj jak w namiocie, stań obozem I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Statek Asher By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Brzeg morski Morze I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym dia eksodus On/ona/to/to samo By osiedlać się {By decydować się} mieszkaj jak w namiocie, stań obozem
Sdz(B):5:17 *galaad e)n tO=| pe/ran tou= *iorda/nou e)skE/nOsen· kai\ *dan ei)s ti/ paroikei= ploi/ois; *asEr e)ka/Tisen parali/an TalassO=n kai\ e)pi\ dieXo/dois au)tou= skEnO/sei.
Sdz(B):5:17 galaad en tO peran tu iordanu eskEnOsen· kai dan eis ti paroikei ploiois; asEr ekaTisen paralian TalassOn kai epi dieXodois autu skEnOsei.
Sdz(B):5:17 N_NSM P RA_DSM P RA_GSM N1M_GSM VAI_AAI3S C N_NSM P RI_ASN V2_PAI3S N2N_DPN N_NSM VAI_AAI3S A1A_ASF N1S_GPF C P N2_DPF RD_GSM VF_FAI3S
Sdz(B):5:17 ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across the Jordan [river of] to settle dwell as in a tent, encamp and also, even, namely ć into (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) ship Asher to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge seacoast sea and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing dia-exodus he/she/it/same to settle dwell as in a tent, encamp
Sdz(B):5:17   in/among/by (+dat) the (dat) across the (gen) Jordan (gen) he/she/it-SETTLE-ed and   into (+acc) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-DWELL-ing--NEAR, you(sg)-are-being-DWELL-ed--NEAR (classical), be-you(sg)-DWELL-ing--NEAR! ships (dat) Asher (indecl) he/she/it-SIT DOWN-ed seacoast ([Adj] acc) seas (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) dia-exoduses (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-SETTLE, you(sg)-will-be-SETTLE-ed (classical)
Sdz(B):5:17 Sdz(B)_5:17_1 Sdz(B)_5:17_2 Sdz(B)_5:17_3 Sdz(B)_5:17_4 Sdz(B)_5:17_5 Sdz(B)_5:17_6 Sdz(B)_5:17_7 Sdz(B)_5:17_8 Sdz(B)_5:17_9 Sdz(B)_5:17_10 Sdz(B)_5:17_11 Sdz(B)_5:17_12 Sdz(B)_5:17_13 Sdz(B)_5:17_14 Sdz(B)_5:17_15 Sdz(B)_5:17_16 Sdz(B)_5:17_17 Sdz(B)_5:17_18 Sdz(B)_5:17_19 Sdz(B)_5:17_20 Sdz(B)_5:17_21 Sdz(B)_5:17_22
Sdz(B):5:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:18 Ζαβουλων λαὸς ὠνείδισεν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον καὶ Νεφθαλι ἐπὶ ὕψη ἀγροῦ.
Sdz(B):5:18 The people Zabulon exposed their soul to death, and Nephthali came to the high places of their land. (Judges 5:18 Brenton)
Sdz(B):5:18 Zabulon to lud, co narażał się na niebezpieczeństwo śmierci, podobnie jak Neftali na połoninach. (Sdz 5:18 BT_4)
Sdz(B):5:18 Ζαβουλων λαὸς ὠνείδισεν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον καὶ Νεφθαλι ἐπὶ ὕψη ἀγροῦ.
Sdz(B):5:18 Ζαβουλών, ὁ λαός, -οῦ, ὁ ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ καί   ἐπί ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ἀγρός, -οῦ, ὁ
Sdz(B):5:18 Zebulun Ludzie By mówić lekceważąco [pogarda?] Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Śmierć I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Pole
Sdz(B):5:18 *DZaboulOn lao\s O)nei/disen PSuCHE\n au)tou= ei)s Ta/naton kai\ *nefTali e)pi\ u(/PSE a)grou=.
Sdz(B):5:18 DZabulOn laos Oneidisen PSyCHEn autu eis Tanaton kai nefTali epi hyPSE agru.
Sdz(B):5:18 N_NSM N2_NSM VAI_AAI3S N1_ASF RD_GSM P N2_ASM C N_NSM P N3E_APN N2_GSM
Sdz(B):5:18 Zebulun people to disparage [scorn?] life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same into (+acc) death and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance field
Sdz(B):5:18 Zebulun (indecl) people (nom) he/she/it-DISPARAGE-ed life (acc) him/it/same (gen) into (+acc) death (acc) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) heights (nom|acc|voc) field (gen)
Sdz(B):5:18 Sdz(B)_5:18_1 Sdz(B)_5:18_2 Sdz(B)_5:18_3 Sdz(B)_5:18_4 Sdz(B)_5:18_5 Sdz(B)_5:18_6 Sdz(B)_5:18_7 Sdz(B)_5:18_8 Sdz(B)_5:18_9 Sdz(B)_5:18_10 Sdz(B)_5:18_11 Sdz(B)_5:18_12
Sdz(B):5:18 x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:19 ἦλθον αὐτῶν βασιλεῖς, παρετάξαντο, τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς Χανααν ἐν Θανααχ ἐπὶ ὕδατι Μεγεδδω· δῶρον ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον.
Sdz(B):5:19 Kings set themselves in array, then the kings of Chanaan fought in Thanaach at the water of Mageddo; they took no gift of money. (Judges 5:19 Brenton)
Sdz(B):5:19 Nadeszli królowie i walczyli, walczyli wtedy królowie Kanaanu w Tanak nad wodami Megiddo, lecz nie zabrali srebra jako łupu. (Sdz 5:19 BT_4)
Sdz(B):5:19 ἦλθον αὐτῶν βασιλεῖς, παρετάξαντο, τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς Χανααν ἐν Θανααχ ἐπὶ ὕδατι Μεγεδδω· δῶρον ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον.
Sdz(B):5:19 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) τότε πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Χαναάν, ἡ ἐν   ἐπί ὕδωρ, ὕδατος, τό   δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
Sdz(B):5:19 By przychodzić On/ona/to/to samo Król By mobilizować się Wtedy By walczyć z wojną Król Kanaan W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Dar Kawałek srebra ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
Sdz(B):5:19 E)=lTon au)tO=n basilei=s, pareta/Xanto, to/te e)pole/mEsan basilei=s *CHanaan e)n *TanaaCH e)pi\ u(/dati *megeddO· dO=ron a)rguri/ou ou)k e)/labon.
Sdz(B):5:19 ElTon autOn basileis, paretaXanto, tote epolemEsan basileis CHanaan en TanaaCH epi hydati megeddO· dOron argyriu uk elabon.
Sdz(B):5:19 VBI_AAI3P RD_GPM N3V_NPM VAI_AMI3P D VAI_AAI3P N3V_NPM N_GS P N_DS P N3T_DSN N_GS N2N_ASN N2N_GSN D VBI_AAI3P
Sdz(B):5:19 to come he/she/it/same king to mobilize then to fight war king Canaan in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing water ć gift piece of silver οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
Sdz(B):5:19 I-COME-ed, they-COME-ed them/same (gen) kings (acc, nom|voc) they-were-MOBILIZE-ed then they-FIGHT-ed kings (acc, nom|voc) Canaan (indecl) in/among/by (+dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) water (dat)   gift (nom|acc|voc) piece of silver (gen) not I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed
Sdz(B):5:19 Sdz(B)_5:19_1 Sdz(B)_5:19_2 Sdz(B)_5:19_3 Sdz(B)_5:19_4 Sdz(B)_5:19_5 Sdz(B)_5:19_6 Sdz(B)_5:19_7 Sdz(B)_5:19_8 Sdz(B)_5:19_9 Sdz(B)_5:19_10 Sdz(B)_5:19_11 Sdz(B)_5:19_12 Sdz(B)_5:19_13 Sdz(B)_5:19_14 Sdz(B)_5:19_15 Sdz(B)_5:19_16 Sdz(B)_5:19_17
Sdz(B):5:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:20 ἐξ οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ ἀστέρες, ἐκ τρίβων αὐτῶν παρετάξαντο μετὰ Σισαρα.
Sdz(B):5:20 The stars from heaven set themselves in array, they set themselves to fight with Sisara out of their paths. (Judges 5:20 Brenton)
Sdz(B):5:20 Gwiazdy z niebios walczyły, ze swoich dróg walczyły przeciw Siserze. (Sdz 5:20 BT_4)
Sdz(B):5:20 ἐξ οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ ἀστέρες, ἐκ τρίβων αὐτῶν παρετάξαντο μετὰ Σισαρα.
Sdz(B):5:20 ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ὁ ἡ τό ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον ἐκ τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) μετά  
Sdz(B):5:20 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo By mobilizować się Gwiezdny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo By mobilizować się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym
Sdz(B):5:20 e)X ou)ranou= pareta/Xanto oi( a)ste/res, e)k tri/bOn au)tO=n pareta/Xanto meta\ *sisara.
Sdz(B):5:20 eX uranu paretaXanto hoi asteres, ek tribOn autOn paretaXanto meta sisara.
Sdz(B):5:20 P N2_GSM VAI_AMI3P RA_NPM N3_NPM P N2_GPM RD_GPM VAI_AMI3P P N_GSM
Sdz(B):5:20 out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven to mobilize the star out of (+gen) ἐξ before vowels path; to rub worn, rub he/she/it/same to mobilize after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć
Sdz(B):5:20 out of (+gen) sky/heaven (gen) they-were-MOBILIZE-ed the (nom) stars (nom|voc) out of (+gen) paths (gen); while RUB-ing (nom) them/same (gen) they-were-MOBILIZE-ed after (+acc), with (+gen)  
Sdz(B):5:20 Sdz(B)_5:20_1 Sdz(B)_5:20_2 Sdz(B)_5:20_3 Sdz(B)_5:20_4 Sdz(B)_5:20_5 Sdz(B)_5:20_6 Sdz(B)_5:20_7 Sdz(B)_5:20_8 Sdz(B)_5:20_9 Sdz(B)_5:20_10 Sdz(B)_5:20_11
Sdz(B):5:20 x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:21 χειμάρρους Κισων ἐξέσυρεν αὐτούς, χειμάρρους ἀρχαίων, χειμάρρους Κισων· καταπατήσει αὐτὸν ψυχή μου δυνατή.
Sdz(B):5:21 The brook of Kison swept them away, the ancient brook, the brook Kison: my mighty soul will trample him down. (Judges 5:21 Brenton)
Sdz(B):5:21 Potok Kiszon ich porwał, potok święty, potok Kiszon. (Sdz 5:21 BT_4)
Sdz(B):5:21 χειμάρρους Κισων ἐξέσυρεν αὐτούς, χειμάρρους ἀρχαίων, χειμάρρους Κισων· καταπατήσει αὐτὸν ψυχή μου δυνατή.
Sdz(B):5:21 χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ   ἐκ·σύρω [LXX] (-, -, εκ+συρ·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ἀρχαῖος -αία -ον χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ   κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δυνατός -ή -όν
Sdz(B):5:21 Koryto rzeki Do ??? On/ona/to/to samo Koryto rzeki Starożytny Koryto rzeki By deptać/stąpania On/ona/to/to samo Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Zdolny
Sdz(B):5:21 CHeima/rrous *kisOn e)Xe/suren au)tou/s, CHeima/rrous a)rCHai/On, CHeima/rrous *kisOn· katapatE/sei au)to\n PSuCHE/ mou dunatE/.
Sdz(B):5:21 CHeimarrus kisOn eXesyren autus, CHeimarrus arCHaiOn, CHeimarrus kisOn· katapatEsei auton PSyCHE mu dynatE.
Sdz(B):5:21 N2_APM N_NSM VAI_AAI3S RD_APM N2_APM A1A_GPM N2_NSM N_NSM VF_FAI3S RD_ASM N1_NSF RP_GS A1_NSF
Sdz(B):5:21 wadi ć to ??? he/she/it/same wadi ancient wadi ć to trample/tread he/she/it/same cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I capable
Sdz(B):5:21 wadi (nom), wadis (acc)   he/she/it-???-ed them/same (acc) wadi (nom), wadis (acc) ancient ([Adj] gen) wadi (nom), wadis (acc)   he/she/it-will-TRAMPLE/TREAD, you(sg)-will-be-TRAMPLE/TREAD-ed (classical) him/it/same (acc) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) capable ([Adj] nom|voc)
Sdz(B):5:21 Sdz(B)_5:21_1 Sdz(B)_5:21_2 Sdz(B)_5:21_3 Sdz(B)_5:21_4 Sdz(B)_5:21_5 Sdz(B)_5:21_6 Sdz(B)_5:21_7 Sdz(B)_5:21_8 Sdz(B)_5:21_9 Sdz(B)_5:21_10 Sdz(B)_5:21_11 Sdz(B)_5:21_12 Sdz(B)_5:21_13
Sdz(B):5:21 x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:22 τότε ἐνεποδίσθησαν πτέρναι ἵππου, σπουδῇ ἔσπευσαν ἰσχυροὶ αὐτοῦ.
Sdz(B):5:22 When the hoofs of the horse were entangled, his mighty ones earnestly hasted (Judges 5:22 Brenton)
Sdz(B):5:22 Rozległ się wtedy tętent kopyt końskich od wielkiego pośpiechu ich wojowników. (Sdz 5:22 BT_4)
Sdz(B):5:22 τότε ἐνεποδίσθησαν πτέρναι ἵππου, σπουδῇ ἔσπευσαν ἰσχυροὶ αὐτοῦ.
Sdz(B):5:22 τότε   πτέρνα, -ης, ἡ ἵππος, -ου, ὁ σπουδή, -ῆς, ἡ σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) ἰσχυρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):5:22 Wtedy Pięta Koń Pilności/pośpiech Do ??? Potężny silny, potężny, silny, On/ona/to/to samo
Sdz(B):5:22 to/te e)nepodi/sTEsan pte/rnai i(/ppou, spoudE=| e)/speusan i)sCHuroi\ au)tou=.
Sdz(B):5:22 tote enepodisTEsan pternai hippu, spudE espeusan isCHyroi autu.
Sdz(B):5:22 D VSI_API3P N1_NPF N2_GSM N1_DSF VAI_AAI3P A1A_NPM RD_GSM
Sdz(B):5:22 then ć heel horse diligence/haste to ??? mighty forceful, powerful, strong, he/she/it/same
Sdz(B):5:22 then   heels (nom|voc) horse (gen) diligence/haste (dat) they-???-ed mighty ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen)
Sdz(B):5:22 Sdz(B)_5:22_1 Sdz(B)_5:22_2 Sdz(B)_5:22_3 Sdz(B)_5:22_4 Sdz(B)_5:22_5 Sdz(B)_5:22_6 Sdz(B)_5:22_7 Sdz(B)_5:22_8
Sdz(B):5:22 x x x x x x x x
Sdz(B):5:23 καταρᾶσθε Μηρωζ, εἶπεν ἄγγελος κυρίου, καταρᾶσθε, ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κατοικῶν αὐτήν, ὅτι οὐκ ἤλθοσαν εἰς βοήθειαν κυρίου, εἰς βοήθειαν ἐν δυνατοῖς.
Sdz(B):5:23 to curse Meroz: Curse ye it, said the angel of the Lord; cursed is every one that dwells in it, because they came not to the help of the Lord, to his help among the mighty. (Judges 5:23 Brenton)
Sdz(B):5:23 "Przeklinajcie Meroz! - rzekł Anioł Pana - bardzo przeklinajcie jego mieszkańców, bo nie przybyli na pomoc Panu, na pomoc Panu wśród bohaterów". (Sdz 5:23 BT_4)
Sdz(B):5:23 καταρᾶσθε Μηρωζ, εἶπεν ἄγγελος κυρίου, καταρᾶσθε, ἐπικατάρατος πᾶς κατοικῶν αὐτήν, ὅτι οὐκ ἤλθοσαν εἰς βοήθειαν κυρίου, εἰς βοήθειαν ἐν δυνατοῖς.
Sdz(B):5:23 κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-)   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ἐπι·κατ·άρατος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ ἐν δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)
Sdz(B):5:23 By kląć (klnij na dół) By mówić/opowiadaj Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By kląć (klnij na dół) Przeklęty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By przychodzić Do (+przyspieszenie) Pomagaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Pomagaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolny; by być efektywny
Sdz(B):5:23 katara=sTe *mErODZ, ei)=pen a)/ggelos kuri/ou, katara=sTe, e)pikata/ratos pa=s o( katoikO=n au)tE/n, o(/ti ou)k E)/lTosan ei)s boE/Teian kuri/ou, ei)s boE/Teian e)n dunatoi=s.
Sdz(B):5:23 katarasTe mErODZ, eipen angelos kyriu, katarasTe, epikataratos pas ho katoikOn autEn, hoti uk ElTosan eis boETeian kyriu, eis boETeian en dynatois.
Sdz(B):5:23 V3_PMD2P N_ASF VBI_AAI3S N2_NSM N2_GSM V3_PMD2P A1B_NSM A3_NSM RA_NSM V2_PAPNSM RD_ASF C D VBI_AAI3P P N1A_ASF N2_GSM P N1A_ASF P A1_DPM
Sdz(B):5:23 to curse (curse down) ć to say/tell agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to curse (curse down) cursed every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to come into (+acc) help lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) help in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among capable; to be effective
Sdz(B):5:23 you(pl)-are-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed, be-you(pl)-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed!, you(pl)-should-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed   he/she/it-SAY/TELL-ed messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(pl)-are-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed, be-you(pl)-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed!, you(pl)-should-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed cursed ([Adj] nom) every (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) her/it/same (acc) because/that not they-COME-ed into (+acc) help (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) help (acc) in/among/by (+dat) capable ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt)
Sdz(B):5:23 Sdz(B)_5:23_1 Sdz(B)_5:23_2 Sdz(B)_5:23_3 Sdz(B)_5:23_4 Sdz(B)_5:23_5 Sdz(B)_5:23_6 Sdz(B)_5:23_7 Sdz(B)_5:23_8 Sdz(B)_5:23_9 Sdz(B)_5:23_10 Sdz(B)_5:23_11 Sdz(B)_5:23_12 Sdz(B)_5:23_13 Sdz(B)_5:23_14 Sdz(B)_5:23_15 Sdz(B)_5:23_16 Sdz(B)_5:23_17 Sdz(B)_5:23_18 Sdz(B)_5:23_19 Sdz(B)_5:23_20 Sdz(B)_5:23_21
Sdz(B):5:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:24 εὐλογηθείη ἐν γυναιξὶν Ιαηλ γυνὴ Χαβερ τοῦ Κιναίου, ἀπὸ γυναικῶν ἐν σκηναῖς εὐλογηθείη.
Sdz(B):5:24 Blessed among women be Jael wife of Chaber the Kenite; let her be blessed above women in tents. (Judges 5:24 Brenton)
Sdz(B):5:24 Niech Jael będzie błogosławiona wśród niewiast, żona Chebera Kenity, wśród niewiast żyjących w namiotach niech będzie błogosławiona. (Sdz 5:24 BT_4)
Sdz(B):5:24 εὐλογηθείη ἐν γυναιξὶν Ιαηλ γυνὴ Χαβερ τοῦ Κιναίου, ἀπὸ γυναικῶν ἐν σκηναῖς εὐλογηθείη.
Sdz(B):5:24 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ὁ ἡ τό   ἀπό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
Sdz(B):5:24 By błogosławić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kobiety/żona Kobiety/żona Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By błogosławić
Sdz(B):5:24 eu)logETei/E e)n gunaiXi\n *iaEl gunE\ *CHaber tou= *kinai/ou, a)po\ gunaikO=n e)n skEnai=s eu)logETei/E.
Sdz(B):5:24 eulogETeiE en gynaiXin iaEl gynE CHaber tu kinaiu, apo gynaikOn en skEnais eulogETeiE.
Sdz(B):5:24 VC_APO3S P N3K_DPF N_NSF N3K_NSF N_GSM RA_GSM N_GSM P N3K_GPF P N1_DPF VC_APO3S
Sdz(B):5:24 to bless in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among woman/wife ć woman/wife ć the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to bless
Sdz(B):5:24 he/she/it-happens-to-be-BLESS-ed (opt) in/among/by (+dat) women/wives (dat)   woman/wife (nom)   the (gen)   away from (+gen) women/wives (gen) in/among/by (+dat) tents (dat) he/she/it-happens-to-be-BLESS-ed (opt)
Sdz(B):5:24 Sdz(B)_5:24_1 Sdz(B)_5:24_2 Sdz(B)_5:24_3 Sdz(B)_5:24_4 Sdz(B)_5:24_5 Sdz(B)_5:24_6 Sdz(B)_5:24_7 Sdz(B)_5:24_8 Sdz(B)_5:24_9 Sdz(B)_5:24_10 Sdz(B)_5:24_11 Sdz(B)_5:24_12 Sdz(B)_5:24_13
Sdz(B):5:24 x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:25 ὕδωρ ᾔτησεν, γάλα ἔδωκεν, ἐν λεκάνῃ ὑπερεχόντων προσήνεγκεν βούτυρον.
Sdz(B):5:25 He asked for water, she gave him milk in a dish; she brought butter of princes. (Judges 5:25 Brenton)
Sdz(B):5:25 Prosił o wodę, a mleka mu dała, w naczyniu odświętnym podała mu mleko. (Sdz 5:25 BT_4)
Sdz(B):5:25 ὕδωρ ᾔτησεν, γάλα ἔδωκεν, ἐν λεκάνῃ ὑπερεχόντων προσήνεγκεν βούτυρον.
Sdz(B):5:25 ὕδωρ, ὕδατος, τό αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) γάλα[κτ], -ακτος, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν   ὑπερ·έχω (υπερ+εχ-, υπερ+εξ-, -, -, -, -) προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-)  
Sdz(B):5:25 Woda By prosić {By pytać} Mleko By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być lepszy niż By przedstawiać
Sdz(B):5:25 u(/dOr E)/|tEsen, ga/la e)/dOken, e)n leka/nE| u(pereCHo/ntOn prosE/negken bou/turon.
Sdz(B):5:25 hydOr EtEsen, gala edOken, en lekanE hypereCHontOn prosEnenken butyron.
Sdz(B):5:25 N3_ASN VAI_AAI3S N3_ASN VAI_AAI3S P N1_DSF V1_PAPGPM VAI_AAI3S N2N_ASN
Sdz(B):5:25 water to ask milk to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to be better than to present ć
Sdz(B):5:25 water (nom|acc|voc) he/she/it-ASK-ed milk (nom|acc|voc) he/she/it-GIVE-ed in/among/by (+dat)   let-them-be-???-ing! (classical), while ???-ing (gen) he/she/it-PRESENT-ed  
Sdz(B):5:25 Sdz(B)_5:25_1 Sdz(B)_5:25_2 Sdz(B)_5:25_3 Sdz(B)_5:25_4 Sdz(B)_5:25_5 Sdz(B)_5:25_6 Sdz(B)_5:25_7 Sdz(B)_5:25_8 Sdz(B)_5:25_9
Sdz(B):5:25 x x x x x x x x x
Sdz(B):5:26 χεῖρα αὐτῆς ἀριστερὰν εἰς πάσσαλον ἐξέτεινεν καὶ δεξιὰν αὐτῆς εἰς σφῦραν κοπιώντων καὶ ἐσφυροκόπησεν Σισαρα, διήλωσεν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν, διήλωσεν κρόταφον αὐτοῦ.
Sdz(B):5:26 She stretched forth her left hand to the nail, and her right to the hand workman's hammer, and she smote Sisara with it, she nailed through his head and smote him; she nailed through his temples. (Judges 5:26 Brenton)
Sdz(B):5:26 Lewą ręką sięgnęła po palik, prawą - po ciężki młot. Uderzyła Siserę, zmiażdżyła mu głowę, skroń mu przebiła, przekłuła. (Sdz 5:26 BT_4)
Sdz(B):5:26 χεῖρα αὐτῆς ἀριστερὰν εἰς πάσσαλον ἐξέτεινεν καὶ δεξιὰν αὐτῆς εἰς σφῦραν κοπιώντων καὶ ἐσφυροκόπησεν Σισαρα, διήλωσεν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν, διήλωσεν κρόταφον αὐτοῦ.
Sdz(B):5:26 χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἀριστερός -ά -όν εἰς[1]   ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) καί δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) καί       κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)     αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):5:26 Ręka On/ona/to/to samo Opuszczał {Lewy} Do (+przyspieszenie) By rozszerzać się I też, nawet, mianowicie W prawo On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) By trudzić się I też, nawet, mianowicie Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo
Sdz(B):5:26 CHei=ra au)tE=s a)ristera\n ei)s pa/ssalon e)Xe/teinen kai\ deXia\n au)tE=s ei)s sfu=ran kopiO/ntOn kai\ e)sfuroko/pEsen *sisara, diE/lOsen kefalE\n au)tou= kai\ e)pa/taXen, diE/lOsen kro/tafon au)tou=.
Sdz(B):5:26 CHeira autEs aristeran eis passalon eXeteinen kai deXian autEs eis sfyran kopiOntOn kai esfyrokopEsen sisara, diElOsen kefalEn autu kai epataXen, diElOsen krotafon autu.
Sdz(B):5:26 N3_ASF RD_GSF A1A_ASF P N2_ASM VAI_AAI3S C A1A_ASF RD_GSF P N1A_ASF V3_PAPGPM C VAI_AAI3S N_ASM VAI_AAI3S N1_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S VAI_AAI3S N2_ASM RD_GSM
Sdz(B):5:26 hand he/she/it/same left into (+acc) ć to extend and also, even, namely right he/she/it/same into (+acc) ć to toil and also, even, namely ć ć ć head he/she/it/same and also, even, namely to smite ć ć he/she/it/same
Sdz(B):5:26 hand (acc) her/it/same (gen) left ([Adj] acc) into (+acc)   he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed and right ([Adj] acc) her/it/same (gen) into (+acc)   let-them-be-TOIL-ing! (classical), while TOIL-ing (gen) and       head (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SMITE-ed     him/it/same (gen)
Sdz(B):5:26 Sdz(B)_5:26_1 Sdz(B)_5:26_2 Sdz(B)_5:26_3 Sdz(B)_5:26_4 Sdz(B)_5:26_5 Sdz(B)_5:26_6 Sdz(B)_5:26_7 Sdz(B)_5:26_8 Sdz(B)_5:26_9 Sdz(B)_5:26_10 Sdz(B)_5:26_11 Sdz(B)_5:26_12 Sdz(B)_5:26_13 Sdz(B)_5:26_14 Sdz(B)_5:26_15 Sdz(B)_5:26_16 Sdz(B)_5:26_17 Sdz(B)_5:26_18 Sdz(B)_5:26_19 Sdz(B)_5:26_20 Sdz(B)_5:26_21 Sdz(B)_5:26_22 Sdz(B)_5:26_23
Sdz(B):5:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:27 ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατεκυλίσθη, ἔπεσεν καὶ ἐκοιμήθη· ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατακλιθεὶς ἔπεσεν· καθὼς κατεκλίθη, ἐκεῖ ἔπεσεν ἐξοδευθείς.
Sdz(B):5:27 He rolled down between her feet; he fell and lay between her feet; he bowed and fell: where he bowed, there he fell dead. (Judges 5:27 Brenton)
Sdz(B):5:27 U nóg się zwalił, upadł zabity. U nóg jej się zwalił i upadł: tam gdzie się zwalił, tam upadł martwy. (Sdz 5:27 BT_4)
Sdz(B):5:27 ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατεκυλίσθη, ἔπεσεν καὶ ἐκοιμήθη· ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατακλιθεὶς ἔπεσεν· καθὼς κατεκλίθη, ἐκεῖ ἔπεσεν ἐξοδευθείς.
Sdz(B):5:27 ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό   πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·κλίνω (κατα+κλιν-, -, κατα+κλιν·[σ]-, -, -, κατα+κλι·θ-) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καθ·ώς κατα·κλίνω (κατα+κλιν-, -, κατα+κλιν·[σ]-, -, -, κατα+κλι·θ-) ἐκεῖ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)  
Sdz(B):5:27 W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Stopa On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Stopa On/ona/to/to samo By leżeć By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By leżeć Tam By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
Sdz(B):5:27 a)na\ me/son tO=n podO=n au)tE=s katekuli/sTE, e)/pesen kai\ e)koimE/TE· a)na\ me/son tO=n podO=n au)tE=s katakliTei\s e)/pesen· kaTO\s katekli/TE, e)kei= e)/pesen e)XodeuTei/s.
Sdz(B):5:27 ana meson tOn podOn autEs katekylisTE, epesen kai ekoimETE· ana meson tOn podOn autEs katakliTeis epesen· kaTOs katekliTE, ekei epesen eXodeuTeis.
Sdz(B):5:27 P A1_ASN RA_GPM N3D_GPM RD_GSF VSI_API3S VAI_AAI3S C VCI_API3S P A1_ASN RA_GPM N3D_GPM RD_GSF VC_APPNSM VAI_AAI3S D VCI_API3S D VAI_AAI3S VC_APPNSM
Sdz(B):5:27 up/each/by (+acc) middle the foot he/she/it/same ć to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to repose/sleep up/each/by (+acc) middle the foot he/she/it/same to recline to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. as accordingly [according to how/in accordance with how] to recline there to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć
Sdz(B):5:27 up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) feet (gen) her/it/same (gen)   he/she/it-FALL-ed and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) feet (gen) her/it/same (gen) upon being-RECLINE-ed (nom|voc) he/she/it-FALL-ed as accordingly he/she/it-was-RECLINE-ed there he/she/it-FALL-ed  
Sdz(B):5:27 Sdz(B)_5:27_1 Sdz(B)_5:27_2 Sdz(B)_5:27_3 Sdz(B)_5:27_4 Sdz(B)_5:27_5 Sdz(B)_5:27_6 Sdz(B)_5:27_7 Sdz(B)_5:27_8 Sdz(B)_5:27_9 Sdz(B)_5:27_10 Sdz(B)_5:27_11 Sdz(B)_5:27_12 Sdz(B)_5:27_13 Sdz(B)_5:27_14 Sdz(B)_5:27_15 Sdz(B)_5:27_16 Sdz(B)_5:27_17 Sdz(B)_5:27_18 Sdz(B)_5:27_19 Sdz(B)_5:27_20 Sdz(B)_5:27_21
Sdz(B):5:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:28 διὰ τῆς θυρίδος παρέκυψεν μήτηρ Σισαρα ἐκτὸς τοῦ τοξικοῦ, διότι ᾐσχύνθη ἅρμα αὐτοῦ, διότι ἐχρόνισαν πόδες ἁρμάτων αὐτοῦ.
Sdz(B):5:28 The mother of Sisara looked down through the window out of the loophole, saying, Why was his chariot ashamed? why did the wheels of his chariots tarry? (Judges 5:28 Brenton)
Sdz(B):5:28 Przez okno wychyla się i patrzy matka Sisery przez okienne kraty: "Czemuż wóz jego opóźnia przybycie, czemuż się opóźnia stuk jego rydwanów?" (Sdz 5:28 BT_4)
Sdz(B):5:28 διὰ τῆς θυρίδος παρέκυψεν μήτηρ Σισαρα ἐκτὸς τοῦ τοξικοῦ, διότι ᾐσχύνθη ἅρμα αὐτοῦ, διότι ἐχρόνισαν πόδες ἁρμάτων αὐτοῦ.
Sdz(B):5:28 διά ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ παρα·κύπτω (παρα+κυπτ-, -, παρα+κυψ-, -, -, -) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ   ἐκτός[2] ὁ ἡ τό   δι·ότι αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):5:28 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Okno Do ??? Matka Zewnątrz Z powodu tego: Tamto By zawstydzać Wóz On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto By ociągać się Stopa Wóz On/ona/to/to samo
Sdz(B):5:28 dia\ tE=s Turi/dos pare/kuPSen mE/tEr *sisara e)kto\s tou= toXikou=, dio/ti E)|sCHu/nTE a(/rma au)tou=, dio/ti e)CHro/nisan po/des a(rma/tOn au)tou=.
Sdz(B):5:28 dia tEs Tyridos parekyPSen mEtEr sisara ektos tu toXiku, dioti EsCHynTE harma autu, dioti eCHronisan podes harmatOn autu.
Sdz(B):5:28 P RA_GSF N3D_GSF VAI_AAI3S N3_NSF N_GSM P RA_GSM A1_GSM C VCI_API3S N3M_ASN RD_GSM C VAI_AAI3P N3D_NPM N3M_GPN RD_GSM
Sdz(B):5:28 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the window to ??? mother ć outside the ć because of this: that to put to shame chariot he/she/it/same because of this: that to linger foot chariot he/she/it/same
Sdz(B):5:28 because of (+acc), through (+gen) the (gen) window (gen) he/she/it-???-ed mother (nom)   outside the (gen)   because of this: that he/she/it-was-PUT-ed-TO-SHAME chariot (nom|acc|voc) him/it/same (gen) because of this: that they-LINGER-ed feet (nom|voc) chariots (gen) him/it/same (gen)
Sdz(B):5:28 Sdz(B)_5:28_1 Sdz(B)_5:28_2 Sdz(B)_5:28_3 Sdz(B)_5:28_4 Sdz(B)_5:28_5 Sdz(B)_5:28_6 Sdz(B)_5:28_7 Sdz(B)_5:28_8 Sdz(B)_5:28_9 Sdz(B)_5:28_10 Sdz(B)_5:28_11 Sdz(B)_5:28_12 Sdz(B)_5:28_13 Sdz(B)_5:28_14 Sdz(B)_5:28_15 Sdz(B)_5:28_16 Sdz(B)_5:28_17 Sdz(B)_5:28_18
Sdz(B):5:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:29 αἱ σοφαὶ ἄρχουσαι αὐτῆς ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτήν, καὶ αὐτὴ ἀπέστρεψεν λόγους αὐτῆς ἑαυτῇ
Sdz(B):5:29 Her wise ladies answered her, and she returned answers to herself, saying, (Judges 5:29 Brenton)
Sdz(B):5:29 Roztropniejsza z jej kobiet dała jej odpowiedź, a ona sobie powtarza jej słowa: (Sdz 5:29 BT_4)
Sdz(B):5:29 αἱ σοφαὶ ἄρχουσαι αὐτῆς ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτήν, καὶ αὐτὴ ἀπέστρεψεν λόγους αὐτῆς ἑαυτῇ
Sdz(B):5:29 ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Sdz(B):5:29 Mądry By zaczynać się On/ona/to/to samo By odpowiadać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By odwracać się od Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie
Sdz(B):5:29 ai( sofai\ a)/rCHousai au)tE=s a)pekri/TEsan pro\s au)tE/n, kai\ au)tE\ a)pe/strePSen lo/gous au)tE=s e(autE=|
Sdz(B):5:29 hai sofai arCHusai autEs apekriTEsan pros autEn, kai autE apestrePSen logus autEs heautE
Sdz(B):5:29 RA_NPF A1_NPF V1_PAPNPF RD_GSF VCI_API3P P RD_ASF C RD_NSF VAI_AAI3S N2_APM RD_GSF RD_DSF
Sdz(B):5:29 the wise to begin he/she/it/same to answer toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to turn away from word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same self /our-/your-/themselves
Sdz(B):5:29 the (nom) wise ([Adj] nom|voc) while BEGIN-ing (nom|voc) her/it/same (gen) they-were-ANSWER-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and she/it/same (nom) he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM words (acc) her/it/same (gen) self (dat)
Sdz(B):5:29 Sdz(B)_5:29_1 Sdz(B)_5:29_2 Sdz(B)_5:29_3 Sdz(B)_5:29_4 Sdz(B)_5:29_5 Sdz(B)_5:29_6 Sdz(B)_5:29_7 Sdz(B)_5:29_8 Sdz(B)_5:29_9 Sdz(B)_5:29_10 Sdz(B)_5:29_11 Sdz(B)_5:29_12 Sdz(B)_5:29_13
Sdz(B):5:29 x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:30 Οὐχ εὑρήσουσιν αὐτὸν διαμερίζοντα σκῦλα; οἰκτίρμων οἰκτιρήσει εἰς κεφαλὴν ἀνδρός· σκῦλα βαμμάτων τῷ Σισαρα, σκῦλα βαμμάτων ποικιλίας, βάμματα ποικιλτῶν αὐτά, τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ σκῦλα.
Sdz(B):5:30 Will they not find him dividing the spoil? he will surely be gracious to every man: there are spoils of dyed garments for Sisara, spoils of various dyed garments, dyed embroidered garments, they are the spoils for his neck. (Judges 5:30 Brenton)
Sdz(B):5:30 "Przecież zbierają łupy i rozdzielają brankę jedną lub dwie dla każdego wojownika, szaty barwione jako łup dla Sisery, na szyję żony króla różnobarwne chusty". (Sdz 5:30 BT_4)
Sdz(B):5:30 Οὐχ εὑρήσουσιν αὐτὸν διαμερίζοντα σκῦλα; οἰκτίρμων οἰκτιρήσει εἰς κεφαλὴν ἀνδρός· σκῦλα βαμμάτων τῷ Σισαρα, σκῦλα βαμμάτων ποικιλίας, βάμματα ποικιλτῶν αὐτά, τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ σκῦλα.
Sdz(B):5:30 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-) σκῦλον, -ου, τό οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σκῦλον, -ου, τό   ὁ ἡ τό   σκῦλον, -ου, τό         αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό σκῦλον, -ου, τό
Sdz(B):5:30 ??? Przed przydechem mocnym By znajdować On/ona/to/to samo By dzielić się Łup Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Do (+przyspieszenie) Głowa Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Łup Łup On/ona/to/to samo Gardło On/ona/to/to samo Łup
Sdz(B):5:30 *ou)CH eu(rE/sousin au)to\n diameri/DZonta sku=la; oi)kti/rmOn oi)ktirE/sei ei)s kefalE\n a)ndro/s· sku=la bamma/tOn tO=| *sisara, sku=la bamma/tOn poikili/as, ba/mmata poikiltO=n au)ta/, tO=| traCHE/lO| au)tou= sku=la.
Sdz(B):5:30 uCH heurEsusin auton diameriDZonta skyla; oiktirmOn oiktirEsei eis kefalEn andros· skyla bammatOn tO sisara, skyla bammatOn poikilias, bammata poikiltOn auta, tO traCHElO autu skyla.
Sdz(B):5:30 D VF_FAI3P RD_ASM V1_PAPASM N2N_APN A3N_NSM VF_FAI3S P N1_ASF N3_GSM N2N_APN N3M_GPN RA_DSM N_DSM N2N_APN N3M_GPN N1A_GSF N3M_APN N1M_GPM RD_APN RA_DSM N2_DSM RD_GSM N2N_APN
Sdz(B):5:30 οὐχ before rough breathing to find he/she/it/same to divide spoil compassion/pity; compassionate/pitying to compassion feelings of compassion; pity into (+acc) head man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". spoil ć the ć spoil ć ć ć ć he/she/it/same the throat he/she/it/same spoil
Sdz(B):5:30 not they-will-FIND, going-to-FIND (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) while DIVIDE-ing (acc, nom|acc|voc) spoils (nom|acc|voc) compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) he/she/it-will-COMPASSION, you(sg)-will-be-COMPASSION-ed (classical) into (+acc) head (acc) man, husband (gen) spoils (nom|acc|voc)   the (dat)   spoils (nom|acc|voc)         they/them/same (nom|acc) the (dat) throat (dat) him/it/same (gen) spoils (nom|acc|voc)
Sdz(B):5:30 Sdz(B)_5:30_1 Sdz(B)_5:30_2 Sdz(B)_5:30_3 Sdz(B)_5:30_4 Sdz(B)_5:30_5 Sdz(B)_5:30_6 Sdz(B)_5:30_7 Sdz(B)_5:30_8 Sdz(B)_5:30_9 Sdz(B)_5:30_10 Sdz(B)_5:30_11 Sdz(B)_5:30_12 Sdz(B)_5:30_13 Sdz(B)_5:30_14 Sdz(B)_5:30_15 Sdz(B)_5:30_16 Sdz(B)_5:30_17 Sdz(B)_5:30_18 Sdz(B)_5:30_19 Sdz(B)_5:30_20 Sdz(B)_5:30_21 Sdz(B)_5:30_22 Sdz(B)_5:30_23 Sdz(B)_5:30_24
Sdz(B):5:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):5:31 οὕτως ἀπόλοιντο πάντες οἱ ἐχθροί σου, κύριε· καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν ὡς ἔξοδος ἡλίου ἐν δυνάμει αὐτοῦ. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη.
Sdz(B):5:31 Thus let all thine enemies perish, O Lord: and they that love him shall be as the going forth of the sun in his strength. (Judges 5:31 Brenton)
Sdz(B):5:31 Tak, Panie, niechaj zginą wszyscy Twoi wrogowie! A którzy Cię miłują, niech będą jak słońce wschodzące w swym blasku». I żył w spokoju kraj przez lat czterdzieści. (Sdz 5:31 BT_4)
Sdz(B):5:31 οὕτως ἀπόλοιντο πάντες οἱ ἐχθροί σου, κύριε· καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν ὡς ἔξοδος ἡλίου ἐν δυνάμει αὐτοῦ. Καὶ ἡσύχασεν γῆ τεσσαράκοντα ἔτη.
Sdz(B):5:31 οὕτως/οὕτω ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἔξ·οδος, -ου, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἐν δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό
Sdz(B):5:31 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By kochać On/ona/to/to samo Jak/jak Eksodus Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uspokajać się ize Ziemi/ziemia Czterdzieści Rok
Sdz(B):5:31 ou(/tOs a)po/lointo pa/ntes oi( e)CHTroi/ sou, ku/rie· kai\ oi( a)gapO=ntes au)to\n O(s e)/Xodos E(li/ou e)n duna/mei au)tou=. *kai\ E(su/CHasen E( gE= tessara/konta e)/tE.
Sdz(B):5:31 hutOs apolointo pantes hoi eCHTroi su, kyrie· kai hoi agapOntes auton hOs eXodos hEliu en dynamei autu. kai hEsyCHasen hE gE tessarakonta etE.
Sdz(B):5:31 D VB_AMO3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS N2_VSM C RA_NPM V3_PAPNPM RD_ASM C N2_NSF N2_GSM P N3I_DSF RD_GSM C VA_AAI3S RA_NSF N1_NSF M N3E_APN
Sdz(B):5:31 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing every all, each, every, the whole of the hostile you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the to love he/she/it/same as/like exodus Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability he/she/it/same and also, even, namely to quiet-ize the earth/land forty year
Sdz(B):5:31 thusly/like this (fut opt), they-happen-to-be-LOSE/DESTROY-ed (opt) all (nom|voc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and the (nom) while LOVE-ing (nom|voc) him/it/same (acc) as/like exodus (nom) Elijah (gen); sun (gen) in/among/by (+dat) ability (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-QUIET-IZE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) forty years (nom|acc|voc)
Sdz(B):5:31 Sdz(B)_5:31_1 Sdz(B)_5:31_2 Sdz(B)_5:31_3 Sdz(B)_5:31_4 Sdz(B)_5:31_5 Sdz(B)_5:31_6 Sdz(B)_5:31_7 Sdz(B)_5:31_8 Sdz(B)_5:31_9 Sdz(B)_5:31_10 Sdz(B)_5:31_11 Sdz(B)_5:31_12 Sdz(B)_5:31_13 Sdz(B)_5:31_14 Sdz(B)_5:31_15 Sdz(B)_5:31_16 Sdz(B)_5:31_17 Sdz(B)_5:31_18 Sdz(B)_5:31_19 Sdz(B)_5:31_20 Sdz(B)_5:31_21 Sdz(B)_5:31_22 Sdz(B)_5:31_23
Sdz(B):5:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x