Syr:12:1 Ἐὰν εὖ ποιῇς, γνῶθι τίνι ποιεῖς, καὶ ἔσται χάρις τοῖς ἀγαθοῖς σου.
Syr:12:1 When thou wilt do good know to whom thou doest it; so shalt thou be thanked for thy benefits. (Sirach 12:1 Brenton)
Syr:12:1 Jeśli chcesz dobrze czynić, zważ, komu masz czynić, a będą ci wdzięczni za twe dobrodziejstwa. (Syr 12:1 BT_4)
Syr:12:1 Ἐὰν εὖ ποιῇς, γνῶθι τίνι ποιεῖς, καὶ ἔσται χάρις τοῖς ἀγαθοῖς σου.
Syr:12:1 ἐάν (εἰ ἄν) εὖ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:12:1 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dobrze w spokoju By czynić/rób By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By być Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ty; twój/twój(sg)
Syr:12:1 *)ea\n eu)= poiE=|s, gnO=Ti ti/ni poiei=s, kai\ e)/stai CHa/ris toi=s a)gaToi=s sou.
Syr:12:1 ean eu poiEs, gnOTi tini poieis, kai estai CHaris tois agaTois su.
Syr:12:1 C D V2_PAS2S VZ_AAD2S RI_DSM V2_PAI2S C VF_FMI3S N3_NSF RA_DPN A1_DPN RP_GS
Syr:12:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] well at ease to do/make to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make and also, even, namely to be favor/grace [see charity] the good inherently good, i.e. God-wrought. you; your/yours(sg)
Syr:12:1 if-ever well you(sg)-should-be-DO/MAKE-ing do-KNOW-you(sg)! who/what/why (dat) you(sg)-are-DO/MAKE-ing and he/she/it-will-be grace (nom) the (dat) good ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:12:1 Syr_12:1_1 Syr_12:1_2 Syr_12:1_3 Syr_12:1_4 Syr_12:1_5 Syr_12:1_6 Syr_12:1_7 Syr_12:1_8 Syr_12:1_9 Syr_12:1_10 Syr_12:1_11 Syr_12:1_12
Syr:12:1 x x x x x x x x x x x x
Syr:12:2 εὖ ποίησον εὐσεβεῖ, καὶ εὑρήσεις ἀνταπόδομα, καὶ εἰ μὴ παρ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ παρὰ τοῦ ὑψίστου.
Syr:12:2 Do good to the godly man, and thou shalt find a recompence; and if not from him, yet from the most High. (Sirach 12:2 Brenton)
Syr:12:2 Czyń dobrze bogobojnemu, a otrzymasz nagrodę, jeśli nie od niego, to na pewno od Najwyższego. (Syr 12:2 BT_4)
Syr:12:2 εὖ ποίησον εὐσεβεῖ, καὶ εὑρήσεις ἀνταπόδομα, καὶ εἰ μὴ παρ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ παρὰ τοῦ ὑψίστου.
Syr:12:2 εὖ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εὐ·σεβής -ές; εὐ·σεβέω (ευσεβ(ε)-, ευσεβη·σ-, ευσεβη·σ-, -, -, -) καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό καί εἰ μή παρά αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά παρά ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Syr:12:2 Dobrze w spokoju By czynić/rób Pobożny; by czcić I też, nawet, mianowicie By znajdować Wynagradzaj, zwrot I też, nawet, mianowicie Jeżeli Nie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Ale fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Najwyższy
Syr:12:2 eu)= poi/Eson eu)sebei=, kai\ eu(rE/seis a)ntapo/doma, kai\ ei) mE\ par’ au)tou=, a)lla\ para\ tou= u(PSi/stou.
Syr:12:2 eu poiEson eusebei, kai heurEseis antapodoma, kai ei mE par’ autu, alla para tu hyPSistu.
Syr:12:2 D VA_AAD2S A3H_DSM C VF_FAI2S N3M_ASN C C D P RD_GSM C P RA_GSM A1_GSM
Syr:12:2 well at ease to do/make devout; to revere and also, even, namely to find recompense, repayment and also, even, namely if not frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same but frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the highest
Syr:12:2 well do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) devout ([Adj] dat); he/she/it-is-REVERE-ing, you(sg)-are-being-REVERE-ed (classical), be-you(sg)-REVERE-ing!, he/she/it-was-REVERE-ing and you(sg)-will-FIND recompense, repayment (nom|acc|voc) and if not frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) but frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) highest ([Adj] gen)
Syr:12:2 Syr_12:2_1 Syr_12:2_2 Syr_12:2_3 Syr_12:2_4 Syr_12:2_5 Syr_12:2_6 Syr_12:2_7 Syr_12:2_8 Syr_12:2_9 Syr_12:2_10 Syr_12:2_11 Syr_12:2_12 Syr_12:2_13 Syr_12:2_14 Syr_12:2_15
Syr:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:12:3 οὐκ ἔσται ἀγαθὰ τῷ ἐνδελεχίζοντι εἰς κακὰ καὶ τῷ ἐλεημοσύνην μὴ χαριζομένῳ.
Syr:12:3 There can no good come to him that is always occupied in evil, nor to him that giveth no alms. (Sirach 12:3 Brenton)
Syr:12:3 Dobroczynność nie jest dla tego, kto trwa w złu, ani kto nie udziela jałmużny. (Syr 12:3 BT_4)
Syr:12:3 οὐκ ἔσται ἀγαθὰ τῷ ἐνδελεχίζοντι εἰς κακὰ καὶ τῷ ἐλεημοσύνην μὴ χαριζομένῳ.
Syr:12:3 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό   εἰς[1] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ὁ ἡ τό ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ μή χαρίζομαι (χαριζ-, χαρι·σ-, χαρι·σ-, -, κεχαρισ-, χαρισ·θ-)
Syr:12:3 ??? Przed przydechem mocnym By być Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Do (+przyspieszenie) Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Jałmużny/miłosierność Nie By przyznawać (jak dar albo względy {przysługi}) daruj, przedstawiaj, obdarzaj
Syr:12:3 ou)k e)/stai a)gaTa\ tO=| e)ndeleCHi/DZonti ei)s kaka\ kai\ tO=| e)leEmosu/nEn mE\ CHariDZome/nO|.
Syr:12:3 uk estai agaTa tO endeleCHiDZonti eis kaka kai tO eleEmosynEn mE CHariDZomenO.
Syr:12:3 D VF_FMI3S A1_NPN RA_DSM V1_PAPDSM P A1_APN C RA_DSM N1_ASF D V1_PMPDSM
Syr:12:3 οὐχ before rough breathing to be good inherently good, i.e. God-wrought. the ć into (+acc) wickedly to do evil and also, even, namely the alms/mercifulness not to grant (as a gift or favor) donate, present, endow
Syr:12:3 not he/she/it-will-be good ([Adj] nom|acc|voc) the (dat)   into (+acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and the (dat) alms/mercifulness (acc) not while being-GRANT-ed-(AS-A-GIFT-OR-FAVOR) (dat)
Syr:12:3 Syr_12:3_1 Syr_12:3_2 Syr_12:3_3 Syr_12:3_4 Syr_12:3_5 Syr_12:3_6 Syr_12:3_7 Syr_12:3_8 Syr_12:3_9 Syr_12:3_10 Syr_12:3_11 Syr_12:3_12
Syr:12:3 x x x x x x x x x x x x
Syr:12:4 δὸς τῷ εὐσεβεῖ καὶ μὴ ἀντιλάβῃ τοῦ ἁμαρτωλοῦ.
Syr:12:4 Give to the godly man, and help not a sinner. (Sirach 12:4 Brenton)
Syr:12:4 Dawaj bogobojnemu, a nie wspomagaj grzesznika. (Syr 12:4 BT_4)
Syr:12:4 δὸς τῷ εὐσεβεῖ καὶ μὴ ἀντιλάβῃ τοῦ ἁμαρτωλοῦ.
Syr:12:4 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·σεβής -ές; εὐ·σεβέω (ευσεβ(ε)-, ευσεβη·σ-, ευσεβη·σ-, -, -, -) καί μή ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν
Syr:12:4 By dawać Pobożny; by czcić I też, nawet, mianowicie Nie By zbaczać bliski [anty biorą] Grzeszny
Syr:12:4 do\s tO=| eu)sebei= kai\ mE\ a)ntila/bE| tou= a(martOlou=.
Syr:12:4 dos tO eusebei kai mE antilabE tu hamartOlu.
Syr:12:4 VO_AAD2S RA_DSM A3H_DSM C D VB_AAS3S RA_GSM A1B_GSM
Syr:12:4 to give the devout; to revere and also, even, namely not to deflect toward [anti-take] the sinful
Syr:12:4 do-GIVE-you(sg)! the (dat) devout ([Adj] dat); he/she/it-is-REVERE-ing, you(sg)-are-being-REVERE-ed (classical), be-you(sg)-REVERE-ing!, he/she/it-was-REVERE-ing and not he/she/it-should-DEFLECT-TOWARD, you(sg)-should-be-DEFLECT-ed-TOWARD the (gen) sinful ([Adj] gen)
Syr:12:4 Syr_12:4_1 Syr_12:4_2 Syr_12:4_3 Syr_12:4_4 Syr_12:4_5 Syr_12:4_6 Syr_12:4_7 Syr_12:4_8
Syr:12:4 x x x x x x x x
Syr:12:5 εὖ ποίησον ταπεινῷ καὶ μὴ δῷς ἀσεβεῖ· ἐμπόδισον τοὺς ἄρτους αὐτοῦ καὶ μὴ δῷς αὐτῷ, ἵνα μὴ ἐν αὐτοῖς σε δυναστεύσῃ· διπλάσια γὰρ κακὰ εὑρήσεις ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς, οἷς ἂν ποιήσῃς αὐτῷ.
Syr:12:5 Do well unto him that is lowly, but give not to the ungodly: hold back thy bread, and give it not unto him, lest he overmaster thee thereby: for else thou shalt receive twice as much evil for all the good thou shalt have done unto him. (Sirach 12:5 Brenton)
Syr:12:5 Dobrze czyń biednemu, a nie dawaj bezbożnemu, odmów mu chleba swego i nie użyczaj mu, aby przypadkiem nie wziął góry nad tobą. Znajdziesz w dwójnasób zło za wszystko dobro, które byś mu wyświadczył. (Syr 12:5 BT_4)
Syr:12:5 εὖ ποίησον ταπεινῷ καὶ μὴ δῷς ἀσεβεῖ· ἐμπόδισον τοὺς ἄρτους αὐτοῦ καὶ μὴ δῷς αὐτῷ, ἵνα μὴ ἐν αὐτοῖς σε δυναστεύσῃ· διπλάσια γὰρ κακὰ εὑρήσεις ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς, οἷς ἂν ποιήσῃς αὐτῷ.
Syr:12:5 εὖ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ταπεινός -ή -όν καί μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)   ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μή ἐν αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   δι·πλάσιος -α -ον [LXX] γάρ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ ἄν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:12:5 Dobrze w spokoju By czynić/rób Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj I też, nawet, mianowicie Nie By dawać Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By dawać On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ty; twój/twój(sg) Podwójnie/podwójnie Dla odtąd, jak Niegodziwie by czynić źle By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By czynić/rób On/ona/to/to samo
Syr:12:5 eu)= poi/Eson tapeinO=| kai\ mE\ dO=|s a)sebei=· e)mpo/dison tou\s a)/rtous au)tou= kai\ mE\ dO=|s au)tO=|, i(/na mE\ e)n au)toi=s se dunasteu/sE|· dipla/sia ga\r kaka\ eu(rE/seis e)n pa=sin a)gaToi=s, oi(=s a)/n poiE/sE|s au)tO=|.
Syr:12:5 eu poiEson tapeinO kai mE dOs asebei· empodison tus artus autu kai mE dOs autO, hina mE en autois se dynasteusE· diplasia gar kaka heurEseis en pasin agaTois, hois an poiEsEs autO.
Syr:12:5 D VA_AAD2S A1_DSM C D VO_AAS2S A3H_DSM VA_AAD2S RA_APM N2_APM RD_GSM C D VO_AAS2S RD_DSM C D P RD_DPM RP_AS VA_AAS3S A1A_APN x A1_APN VF_FAI2S P A3_DPN A1_DPN RR_DPN x VA_AAS2S RD_DSM
Syr:12:5 well at ease to do/make poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate and also, even, namely not to give ungodly; to be impious commit sacrilege ć the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. he/she/it/same and also, even, namely not to give he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same you; your/yours(sg) ć double/twofold for since, as wickedly to do evil to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which ever (if ever) to do/make he/she/it/same
Syr:12:5 well do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) poor ([Adj] dat) and not you(sg)-should-GIVE ungodly ([Adj] dat); he/she/it-is-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE, you(sg)-are-being-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE (classical), be-you(sg)-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE!   the (acc) [loaves of] bread (acc) him/it/same (gen) and not you(sg)-should-GIVE him/it/same (dat) so that / in order to /because not in/among/by (+dat) them/same (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   double/twofold (nom|acc|voc), double/twofold (nom|voc) for wickedly ([Adj] nom|acc|voc) you(sg)-will-FIND in/among/by (+dat) all (dat) good ([Adj] dat) who/whom/which (dat) ever you(sg)-should-DO/MAKE him/it/same (dat)
Syr:12:5 Syr_12:5_1 Syr_12:5_2 Syr_12:5_3 Syr_12:5_4 Syr_12:5_5 Syr_12:5_6 Syr_12:5_7 Syr_12:5_8 Syr_12:5_9 Syr_12:5_10 Syr_12:5_11 Syr_12:5_12 Syr_12:5_13 Syr_12:5_14 Syr_12:5_15 Syr_12:5_16 Syr_12:5_17 Syr_12:5_18 Syr_12:5_19 Syr_12:5_20 Syr_12:5_21 Syr_12:5_22 Syr_12:5_23 Syr_12:5_24 Syr_12:5_25 Syr_12:5_26 Syr_12:5_27 Syr_12:5_28 Syr_12:5_29 Syr_12:5_30 Syr_12:5_31 Syr_12:5_32
Syr:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:12:6 ὅτι καὶ ὁ ὕψιστος ἐμίσησεν ἁμαρτωλοὺς καὶ τοῖς ἀσεβέσιν ἀποδώσει ἐκδίκησιν.
Syr:12:6 For the most High hateth sinners, and will repay vengeance unto the ungodly, and keepeth them against the mighty day of their punishment. (Sirach 12:6 Brenton)
Syr:12:6 Gdyż i u Najwyższego budzą odrazę grzesznicy, wymierzy On też karę bezbożnym. (Syr 12:6 BT_4)
Syr:12:6 ὅτι καὶ ὕψιστος ἐμίσησεν ἁμαρτωλοὺς καὶ τοῖς ἀσεβέσιν ἀποδώσει ἐκδίκησιν.
Syr:12:6 ὅτι καί ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἁ·μαρτωλός -όν καί ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἐκδίκησις, -εως, ἡ
Syr:12:6 Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie Najwyższy Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Grzeszny I też, nawet, mianowicie Bezbożny By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Zemsta
Syr:12:6 o(/ti kai\ o( u(/PSistos e)mi/sEsen a(martOlou\s kai\ toi=s a)sebe/sin a)podO/sei e)kdi/kEsin.
Syr:12:6 hoti kai ho hyPSistos emisEsen hamartOlus kai tois asebesin apodOsei ekdikEsin.
Syr:12:6 C D RA_NSM A1_NSM VAI_AAI3S A1B_APM C RA_DPM A3H_DPM VF_FAI3S N3I_ASF
Syr:12:6 because/that and also, even, namely the highest to destest dislike, detest, hate, abominate sinful and also, even, namely the ungodly to give back restore, assign, impute, convey, refer vengeance
Syr:12:6 because/that and the (nom) highest ([Adj] nom) he/she/it-DESTEST-ed sinful ([Adj] acc) and the (dat) ungodly ([Adj] dat) he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) vengeance (acc)
Syr:12:6 Syr_12:6_1 Syr_12:6_2 Syr_12:6_3 Syr_12:6_4 Syr_12:6_5 Syr_12:6_6 Syr_12:6_7 Syr_12:6_8 Syr_12:6_9 Syr_12:6_10 Syr_12:6_11
Syr:12:6 x x x x x x x x x x x
Syr:12:7 δὸς τῷ ἀγαθῷ καὶ μὴ ἀντιλάβῃ τοῦ ἁμαρτωλοῦ.
Syr:12:7 Give unto the good, and help not the sinner. (Sirach 12:7 Brenton)
Syr:12:7 Dawaj dobremu, a nie pomagaj grzesznikowi. (Syr 12:7 BT_4)
Syr:12:7 δὸς τῷ ἀγαθῷ καὶ μὴ ἀντιλάβῃ τοῦ ἁμαρτωλοῦ.
Syr:12:7 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί μή ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν
Syr:12:7 By dawać Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Nie By zbaczać bliski [anty biorą] Grzeszny
Syr:12:7 do\s tO=| a)gaTO=| kai\ mE\ a)ntila/bE| tou= a(martOlou=.
Syr:12:7 dos tO agaTO kai mE antilabE tu hamartOlu.
Syr:12:7 VO_AAD2S RA_DSM A1_DSM C D VB_AAS3S RA_GSM A1B_GSM
Syr:12:7 to give the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely not to deflect toward [anti-take] the sinful
Syr:12:7 do-GIVE-you(sg)! the (dat) good ([Adj] dat) and not he/she/it-should-DEFLECT-TOWARD, you(sg)-should-be-DEFLECT-ed-TOWARD the (gen) sinful ([Adj] gen)
Syr:12:7 Syr_12:7_1 Syr_12:7_2 Syr_12:7_3 Syr_12:7_4 Syr_12:7_5 Syr_12:7_6 Syr_12:7_7 Syr_12:7_8
Syr:12:7 x x x x x x x x
Syr:12:8 Οὐκ ἐκδικηθήσεται ἐν ἀγαθοῖς ὁ φίλος, καὶ οὐ κρυβήσεται ἐν κακοῖς ὁ ἐχθρός.
Syr:12:8 A friend cannot be known in prosperity: and an enemy cannot be hidden in adversity. (Sirach 12:8 Brenton)
Syr:12:8 Przyjaciela nie poznaje się w pomyślności, wróg zaś nie zdoła się ukryć w czasie niepowodzenia. (Syr 12:8 BT_4)
Syr:12:8 Οὐκ ἐκδικηθήσεται ἐν ἀγαθοῖς φίλος, καὶ οὐ κρυβήσεται ἐν κακοῖς ἐχθρός.
Syr:12:8 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό φίλος -η -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν
Syr:12:8 ??? Przed przydechem mocnym By pomścić/poprawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Przyjaciela towarzysz I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By ukrywać się ukrywaj, kryj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Wrogi
Syr:12:8 *ou)k e)kdikETE/setai e)n a)gaToi=s o( fi/los, kai\ ou) krubE/setai e)n kakoi=s o( e)CHTro/s.
Syr:12:8 uk ekdikETEsetai en agaTois ho filos, kai u krybEsetai en kakois ho eCHTros.
Syr:12:8 D VC_FPI3S P A1_DPM RA_NSM A1_NSM C D VD_FPI3S P A1_DPN RA_NSM A1A_NSM
Syr:12:8 οὐχ before rough breathing to avenge/rectify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. the friend companion and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hide conceal, skulk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wickedly to do evil; to make things difficult for the hostile
Syr:12:8 not he/she/it-will-be-AVENGE/RECTIFY-ed in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) the (nom) friend ([Adj] nom) and not he/she/it-will-be-HIDE-ed in/among/by (+dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) the (nom) hostile ([Adj] nom)
Syr:12:8 Syr_12:8_1 Syr_12:8_2 Syr_12:8_3 Syr_12:8_4 Syr_12:8_5 Syr_12:8_6 Syr_12:8_7 Syr_12:8_8 Syr_12:8_9 Syr_12:8_10 Syr_12:8_11 Syr_12:8_12 Syr_12:8_13
Syr:12:8 x x x x x x x x x x x x x
Syr:12:9 ἐν ἀγαθοῖς ἀνδρὸς οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ἐν λύπῃ, καὶ ἐν τοῖς κακοῖς αὐτοῦ καὶ ὁ φίλος διαχωρισθήσεται.
Syr:12:9 In the prosperity of a man enemies will be grieved: but in his adversity even a friend will depart. (Sirach 12:9 Brenton)
Syr:12:9 Wobec pomyślności człowieka nawet wrogowie są mu przyjaciółmi, a w niepowodzeniu oddala się nawet przyjaciel. (Syr 12:9 BT_4)
Syr:12:9 ἐν ἀγαθοῖς ἀνδρὸς οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ἐν λύπῃ, καὶ ἐν τοῖς κακοῖς αὐτοῦ καὶ φίλος διαχωρισθήσεται.
Syr:12:9 ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν λύπη, -ῆς, ἡ; λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό φίλος -η -ον δια·χωρίζω (δια+χωριζ-, -, δια+χωρι·σ-, -, δια+κεχωρισ-, δια+χωρισ·θ-)
Syr:12:9 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Wrogi On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Smutek; by smucić się I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz By rozdzielać się
Syr:12:9 e)n a)gaToi=s a)ndro\s oi( e)CHTroi\ au)tou= e)n lu/pE|, kai\ e)n toi=s kakoi=s au)tou= kai\ o( fi/los diaCHOrisTE/setai.
Syr:12:9 en agaTois andros hoi eCHTroi autu en lypE, kai en tois kakois autu kai ho filos diaCHOrisTEsetai.
Syr:12:9 P A1_DPN N3_GSM RA_NPM A1A_NPM RD_GSM P N1_DSF C P RA_DPM A1_DPM RD_GSM D RA_NSM A1_NSM VS_FPI3S
Syr:12:9 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the hostile he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sorrow; to sorrow and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wickedly to do evil; to make things difficult for he/she/it/same and also, even, namely the friend companion to separate
Syr:12:9 in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) man, husband (gen) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) sorrow (dat); you(sg)-are-being-SORROW-ed, he/she/it-should-be-SORROW-ing, you(sg)-should-be-being-SORROW-ed and in/among/by (+dat) the (dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) him/it/same (gen) and the (nom) friend ([Adj] nom) he/she/it-will-be-SEPARATE-ed
Syr:12:9 Syr_12:9_1 Syr_12:9_2 Syr_12:9_3 Syr_12:9_4 Syr_12:9_5 Syr_12:9_6 Syr_12:9_7 Syr_12:9_8 Syr_12:9_9 Syr_12:9_10 Syr_12:9_11 Syr_12:9_12 Syr_12:9_13 Syr_12:9_14 Syr_12:9_15 Syr_12:9_16 Syr_12:9_17
Syr:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:12:10 μὴ πιστεύσῃς τῷ ἐχθρῷ σου εἰς τὸν αἰῶνα· ὡς γὰρ ὁ χαλκὸς ἰοῦται, οὕτως ἡ πονηρία αὐτοῦ·
Syr:12:10 Never trust thine enemy: for like as iron rusteth, so is his wickedness. (Sirach 12:10 Brenton)
Syr:12:10 Nie wierz nigdy twemu nieprzyjacielowi, jak bowiem spiż śniedzieje, tak i jego przewrotność. (Syr 12:10 BT_4)
Syr:12:10 μὴ πιστεύσῃς τῷ ἐχθρῷ σου εἰς τὸν αἰῶνα· ὡς γὰρ χαλκὸς ἰοῦται, οὕτως πονηρία αὐτοῦ·
Syr:12:10 μή πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὡς γάρ ὁ ἡ τό χαλκός, -οῦ, ὁ   οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό πονηρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:12:10 Nie By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Wrogi Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Jak/jak Dla odtąd, jak Miedź albo brąz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Bezeceństwo On/ona/to/to samo
Syr:12:10 mE\ pisteu/sE|s tO=| e)CHTrO=| sou ei)s to\n ai)O=na· O(s ga\r o( CHalko\s i)ou=tai, ou(/tOs E( ponEri/a au)tou=·
Syr:12:10 mE pisteusEs tO eCHTrO su eis ton aiOna· hOs gar ho CHalkos iutai, hutOs hE ponEria autu·
Syr:12:10 D VA_AAS2S RA_DSM A1A_DSM RP_GS P RA_ASM N3W_ASM C x RA_NSM N2_NSM V4_PMI3S D RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
Syr:12:10 not to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with the hostile you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever as/like for since, as the copper or bronze ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the wickedness he/she/it/same
Syr:12:10 not you(sg)-should-BELIEVE/ENTRUST-WITH the (dat) hostile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) as/like for the (nom) copper or bronze (nom)   thusly/like this the (nom) wickedness (nom|voc) him/it/same (gen)
Syr:12:10 Syr_12:10_1 Syr_12:10_2 Syr_12:10_3 Syr_12:10_4 Syr_12:10_5 Syr_12:10_6 Syr_12:10_7 Syr_12:10_8 Syr_12:10_9 Syr_12:10_10 Syr_12:10_11 Syr_12:10_12 Syr_12:10_13 Syr_12:10_14 Syr_12:10_15 Syr_12:10_16 Syr_12:10_17
Syr:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:12:11 καὶ ἐὰν ταπεινωθῇ καὶ πορεύηται συγκεκυφώς, ἐπίστησον τὴν ψυχήν σου καὶ φύλαξαι ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἔσῃ αὐτῷ ὡς ἐκμεμαχὼς ἔσοπτρον καὶ γνώσῃ ὅτι οὐκ εἰς τέλος κατίωσεν.
Syr:12:11 Though he humble himself, and go crouching, yet take good heed and beware of him, and thou shalt be unto him as if thou hadst wiped a lookingglass, and thou shalt know that his rust hath not been altogether wiped away. (Sirach 12:11 Brenton)
Syr:12:11 Chociażby się uniżył i chodził schylony, uważaj na siebie i strzeż się go. Bądź względem niego jak ten, co wyczyścił zwierciadło, a poznasz, że nie do końca było zardzewiałe. (Syr 12:11 BT_4)
Syr:12:11 καὶ ἐὰν ταπεινωθῇ καὶ πορεύηται συγκεκυφώς, ἐπίστησον τὴν ψυχήν σου καὶ φύλαξαι ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἔσῃ αὐτῷ ὡς ἐκμεμαχὼς ἔσοπτρον καὶ γνώσῃ ὅτι οὐκ εἰς τέλος κατίωσεν.
Syr:12:11 καί ἐάν (εἰ ἄν) ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) συγ·κύπτω (συν+κυπτ-, -, συν+κυψ-, συν+κεκυφ·[κ]-, -, -) ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἐκ·μάσσω (εκ+μασσ-, -, εκ+μαξ-, εκ+μεμαχ·[κ]-, -, -) ἔσοπτρον, -ου, τό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό κατ·ιόω (-, -, κατ+ιω·σ-, -, κατ+ιω-, -)
Syr:12:11 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do niżej I też, nawet, mianowicie By iść Do ??? By ulegać odroczeniu Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Jak/jak By wycierać od z mieszenia, ścieraj Zwierciadło I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) By ulegać działaniu korozji
Syr:12:11 kai\ e)a\n tapeinOTE=| kai\ poreu/Etai sugkekufO/s, e)pi/stEson tE\n PSuCHE/n sou kai\ fu/laXai a)p’ au)tou= kai\ e)/sE| au)tO=| O(s e)kmemaCHO\s e)/soptron kai\ gnO/sE| o(/ti ou)k ei)s te/los kati/Osen.
Syr:12:11 kai ean tapeinOTE kai poreuEtai synkekyfOs, epistEson tEn PSyCHEn su kai fylaXai ap’ autu kai esE autO hOs ekmemaCHOs esoptron kai gnOsE hoti uk eis telos katiOsen.
Syr:12:11 C C VC_APS3S C V1_PMS3S VX_XAPNSM VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VA_AMD2S P RD_GSM C VF_FMI2S RD_DSM C VX_XAPNSM N2N_ASN C VF_FMI2S C D P N3E_ASN VA_AAI3S
Syr:12:11 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lower and also, even, namely to go to ??? to stand over the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely to guard from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to be he/she/it/same as/like to wipe from out of kneading, wipe off mirror and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that οὐχ before rough breathing into (+acc) end (event, consummation) to corrode
Syr:12:11 and if-ever he/she/it-should-be-LOWER-ed and he/she/it-should-be-being-GO-ed having ???-ed (nom) do-STand-you(sg)-OVER!, going-to-STand (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) away from (+gen) him/it/same (gen) and you(sg)-will-be him/it/same (dat) as/like having WIPE-ed (nom) mirror (nom|acc|voc) and you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that not into (+acc) end (nom|acc|voc) he/she/it-CORRODE-ed
Syr:12:11 Syr_12:11_1 Syr_12:11_2 Syr_12:11_3 Syr_12:11_4 Syr_12:11_5 Syr_12:11_6 Syr_12:11_7 Syr_12:11_8 Syr_12:11_9 Syr_12:11_10 Syr_12:11_11 Syr_12:11_12 Syr_12:11_13 Syr_12:11_14 Syr_12:11_15 Syr_12:11_16 Syr_12:11_17 Syr_12:11_18 Syr_12:11_19 Syr_12:11_20 Syr_12:11_21 Syr_12:11_22 Syr_12:11_23 Syr_12:11_24 Syr_12:11_25 Syr_12:11_26 Syr_12:11_27
Syr:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:12:12 μὴ στήσῃς αὐτὸν παρὰ σεαυτῷ, μὴ ἀνατρέψας σε στῇ ἐπὶ τὸν τόπον σου· μὴ καθίσῃς αὐτὸν ἐκ δεξιῶν σου, μήποτε ζητήσῃ τὴν καθέδραν σου καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐπιγνώσῃ τοὺς λόγους μου καὶ ἐπὶ τῶν ῥημάτων μου κατανυγήσῃ.
Syr:12:12 Set him not by thee, lest, when he hath overthrown thee, he stand up in thy place; neither let him sit at thy right hand, lest he seek to take thy seat, and thou at the last remember my words, and be pricked therewith. (Sirach 12:12 Brenton)
Syr:12:12 Nie stawiaj go przy sobie, aby cię nie odepchnął, a sam nie stanął na twym miejscu. Nie sadzaj go po twojej prawej stronie, aby nie starał się zająć twego miejsca, dopiero wówczas zrozumiałbyś mowy moje, a z powodu słów moich doznałbyś wyrzutów. (Syr 12:12 BT_4)
Syr:12:12 μὴ στήσῃς αὐτὸν παρὰ σεαυτῷ, μὴ ἀνατρέψας σε στῇ ἐπὶ τὸν τόπον σου· μὴ καθίσῃς αὐτὸν ἐκ δεξιῶν σου, μήποτε ζητήσῃ τὴν καθέδραν σου καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐπιγνώσῃ τοὺς λόγους μου καὶ ἐπὶ τῶν ῥημάτων μου κατανυγήσῃ.
Syr:12:12 μή ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μή ἀνα·τρέπω (ανα+τρεπ-, ανα+τρεψ-, ανα+τρεψ-, -, -, ανα+τραπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μήποτε (μή ποτέ) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό καθ·έδρα, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί ἔσχατος -η -ον ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-)
Syr:12:12 Nie By powodować stać On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Siebie Nie By wyprowadzać z równowagi przewrót, wywracać się, przewracać się, obalać , wywracać się, wywracać się Ty; twój/twój(sg) By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce Ty; twój/twój(sg) Nie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo Ty; twój/twój(sg) Nigdy By szukać Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni By rozpoznawać wgląd, consciousnes Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja Do ???
Syr:12:12 mE\ stE/sE|s au)to\n para\ seautO=|, mE\ a)natre/PSas se stE=| e)pi\ to\n to/pon sou· mE\ kaTi/sE|s au)to\n e)k deXiO=n sou, mE/pote DZEtE/sE| tE\n kaTe/dran sou kai\ e)p’ e)sCHa/tOn e)pignO/sE| tou\s lo/gous mou kai\ e)pi\ tO=n r(Ema/tOn mou katanugE/sE|.
Syr:12:12 mE stEsEs auton para seautO, mE anatrePSas se stE epi ton topon su· mE kaTisEs auton ek deXiOn su, mEpote DZEtEsE tEn kaTedran su kai ep’ esCHatOn epignOsE tus logus mu kai epi tOn rEmatOn mu katanygEsE.
Syr:12:12 D VA_AAS2S RD_ASM P RD_DSM D VA_AAPNSM RP_AS VH_AAS3S P RA_ASM N2_ASM RP_GS D VA_AAS2S RD_ASM P A1A_GPM RP_GS D VA_AAS3S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C P A1_GPN VF_FMI2S RA_APM N2_APM RP_GS C P RA_GPN N3M_GPN RP_GS VF2_FMI2S
Syr:12:12 not to cause to stand he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together yourself not to upset overthrow, upturn, overturn, subvert , tip over, capsize you; your/yours(sg) to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place you; your/yours(sg) not to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels right you; your/yours(sg) never to seek the chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last to recognize insight, consciousnes the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the declaration statement, utterance I to ???
Syr:12:12 not you(sg)-should-CAUSE-TO-STand him/it/same (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) yourself (dat) not upon UPSET-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-should-CAUSE-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) place (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-SIT DOWN him/it/same (acc) out of (+gen) right ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) never you(sg)-will-be-SEEK-ed, he/she/it-should-SEEK, you(sg)-should-be-SEEK-ed the (acc) chair (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) you(sg)-will-be-RECOGNIZE-ed the (acc) words (acc) me (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) declarations (gen) me (gen) you(sg)-will-be-???-ed
Syr:12:12 Syr_12:12_1 Syr_12:12_2 Syr_12:12_3 Syr_12:12_4 Syr_12:12_5 Syr_12:12_6 Syr_12:12_7 Syr_12:12_8 Syr_12:12_9 Syr_12:12_10 Syr_12:12_11 Syr_12:12_12 Syr_12:12_13 Syr_12:12_14 Syr_12:12_15 Syr_12:12_16 Syr_12:12_17 Syr_12:12_18 Syr_12:12_19 Syr_12:12_20 Syr_12:12_21 Syr_12:12_22 Syr_12:12_23 Syr_12:12_24 Syr_12:12_25 Syr_12:12_26 Syr_12:12_27 Syr_12:12_28 Syr_12:12_29 Syr_12:12_30 Syr_12:12_31 Syr_12:12_32 Syr_12:12_33 Syr_12:12_34 Syr_12:12_35 Syr_12:12_36 Syr_12:12_37
Syr:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:12:13 τίς ἐλεήσει ἐπαοιδὸν ὀφιόδηκτον καὶ πάντας τοὺς προσάγοντας θηρίοις;
Syr:12:13 Who will pity a charmer that is bitten with a serpent, or any such as come nigh wild beasts? (Sirach 12:13 Brenton)
Syr:12:13 Któż się litować będzie nad zaklinaczem ukąszonym przez żmiję i nad tymi wszystkimi, którzy się zbliżają do dzikich zwierząt? (Syr 12:13 BT_4)
Syr:12:13 τίς ἐλεήσει ἐπαοιδὸν ὀφιόδηκτον καὶ πάντας τοὺς προσάγοντας θηρίοις;
Syr:12:13 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-)     καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) θηρίον, -ου, τό
Syr:12:13 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By okazać miłosierdzie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By prowadzić bliski Zwierzę
Syr:12:13 ti/s e)leE/sei e)paoido\n o)fio/dEkton kai\ pa/ntas tou\s prosa/gontas TEri/ois;
Syr:12:13 tis eleEsei epaoidon ofiodEkton kai pantas tus prosagontas TEriois;
Syr:12:13 RI_NSM VF_FAI3S N2_ASM A1B_ASM C A3_APM RA_APM V1_PAPAPM N2N_DPN
Syr:12:13 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to show mercy ć ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to lead toward beast
Syr:12:13 who/what/why (nom) he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical)     and all (acc) the (acc) while LEAD-ing-TOWARD (acc) beasts (dat)
Syr:12:13 Syr_12:13_1 Syr_12:13_2 Syr_12:13_3 Syr_12:13_4 Syr_12:13_5 Syr_12:13_6 Syr_12:13_7 Syr_12:13_8 Syr_12:13_9
Syr:12:13 x x x x x x x x x
Syr:12:14 οὕτως τὸν προσπορευόμενον ἀνδρὶ ἁμαρτωλῷ καὶ συμφυρόμενον ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ.
Syr:12:14 So one that goeth to a sinner, and is defiled with him in his sins, who will pity? (Sirach 12:14 Brenton)
Syr:12:14 Podobnie - nad tym, który przebywa z grzesznikiem i bierze udział w jego grzechach. (Syr 12:14 BT_4)
Syr:12:14 οὕτως τὸν προσπορευόμενον ἀνδρὶ ἁμαρτωλῷ καὶ συμφυρόμενον ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ.
Syr:12:14 οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό προσ·πορεύομαι (προσ+πορευ-, -, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἁ·μαρτωλός -όν καί   ἐν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:12:14 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Do ??? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Grzeszny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo
Syr:12:14 ou(/tOs to\n prosporeuo/menon a)ndri\ a(martOlO=| kai\ sumfuro/menon e)n tai=s a(marti/ais au)tou=.
Syr:12:14 hutOs ton prosporeuomenon andri hamartOlO kai symfyromenon en tais hamartiais autu.
Syr:12:14 D RA_ASM V1_PMPASM N3_DSM A1B_DSM C V1_PAPASM P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM
Syr:12:14 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the to ??? man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". sinful and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same
Syr:12:14 thusly/like this the (acc) while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) man, husband (dat) sinful ([Adj] dat) and   in/among/by (+dat) the (dat) sins (dat) him/it/same (gen)
Syr:12:14 Syr_12:14_1 Syr_12:14_2 Syr_12:14_3 Syr_12:14_4 Syr_12:14_5 Syr_12:14_6 Syr_12:14_7 Syr_12:14_8 Syr_12:14_9 Syr_12:14_10 Syr_12:14_11
Syr:12:14 x x x x x x x x x x x
Syr:12:15 ὥραν μετὰ σοῦ διαμενεῖ, καὶ ἐὰν ἐκκλίνῃς, οὐ μὴ καρτερήσῃ.
Syr:12:15 For a while he will abide with thee, but if thou begin to fall, he will not tarry. (Sirach 12:15 Brenton)
Syr:12:15 Przez pewien czas trwa z tobą, a jeśli się potkniesz, nie wytrwa. (Syr 12:15 BT_4)
Syr:12:15 ὥραν μετὰ σοῦ διαμενεῖ, καὶ ἐὰν ἐκκλίνῃς, οὐ μὴ καρτερήσῃ.
Syr:12:15 ὥρα, -ας, ἡ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) καί ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή καρτερέω (καρτερ(ε)-, καρτερη·σ-, καρτερη·σ-, -, -, -)
Syr:12:15 Godzina Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By cofać się/unikaj ??? Przed przydechem mocnym Nie Do wytrwałości
Syr:12:15 O(/ran meta\ sou= diamenei=, kai\ e)a\n e)kkli/nE|s, ou) mE\ karterE/sE|.
Syr:12:15 hOran meta su diamenei, kai ean ekklinEs, u mE karterEsE.
Syr:12:15 N1A_ASF P RP_GS VF2_FAI3S C C V1_PAS2S D D VA_AAS3S
Syr:12:15 hour after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to recoil/avoid οὐχ before rough breathing not to endurance
Syr:12:15 hour (acc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical) and if-ever you(sg)-should-be-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-should-RECOIL/AVOID not not you(sg)-will-be-ENDURANCE-ed, he/she/it-should-ENDURANCE, you(sg)-should-be-ENDURANCE-ed
Syr:12:15 Syr_12:15_1 Syr_12:15_2 Syr_12:15_3 Syr_12:15_4 Syr_12:15_5 Syr_12:15_6 Syr_12:15_7 Syr_12:15_8 Syr_12:15_9 Syr_12:15_10
Syr:12:15 x x x x x x x x x x
Syr:12:16 καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ γλυκανεῖ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ βουλεύσεται ἀνατρέψαι σε εἰς βόθρον· ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ δακρύσει ὁ ἐχθρός, καὶ ἐὰν εὕρῃ καιρόν, οὐκ ἐμπλησθήσεται ἀφ’ αἵματος.
Syr:12:16 An enemy speaketh sweetly with his lips, but in his heart he imagineth how to throw thee into a pit: he will weep with his eyes, but if he find opportunity, he will not be satisfied with blood. (Sirach 12:16 Brenton)
Syr:12:16 Nieprzyjaciel ma słodycz na swoich wargach, a w sercu zamyśla wtrącić cię do dołu; nieprzyjaciel łzy będzie miał w oczach, a jeśli znajdzie sposobność, krwią się nie nasyci. (Syr 12:16 BT_4)
Syr:12:16 καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ γλυκανεῖ ἐχθρὸς καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ βουλεύσεται ἀνατρέψαι σε εἰς βόθρον· ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ δακρύσει ἐχθρός, καὶ ἐὰν εὕρῃ καιρόν, οὐκ ἐμπλησθήσεται ἀφ’ αἵματος.
Syr:12:16 καί ἐν ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν καί ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ἀνα·τρέπω (ανα+τρεπ-, ανα+τρεψ-, ανα+τρεψ-, -, -, ανα+τραπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1]   ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν καί ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἀπό αἷμα[τ], -ατος, τό
Syr:12:16 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Warga On/ona/to/to samo Wrogi I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Do ??? By wyprowadzać z równowagi przewrót, wywracać się, przewracać się, obalać , wywracać się, wywracać się Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo By płakać Wrogi I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znajdować Okres czasu ??? Przed przydechem mocnym By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew
Syr:12:16 kai\ e)n toi=s CHei/lesin au)tou= glukanei= o( e)CHTro\s kai\ e)n tE=| kardi/a| au)tou= bouleu/setai a)natre/PSai se ei)s bo/Tron· e)n o)fTalmoi=s au)tou= dakru/sei o( e)CHTro/s, kai\ e)a\n eu(/rE| kairo/n, ou)k e)mplEsTE/setai a)f’ ai(/matos.
Syr:12:16 kai en tois CHeilesin autu glykanei ho eCHTros kai en tE kardia autu buleusetai anatrePSai se eis boTron· en ofTalmois autu dakrysei ho eCHTros, kai ean heurE kairon, uk emplEsTEsetai af’ haimatos.
Syr:12:16 C P RA_DPN N3E_DPN RD_GSM VF2_FAI3S RA_NSM A1A_NSM C P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM VF_FMI3S VA_AAN RP_AS P N2_ASM P N2_DPM RD_GSM VF_FAI3S RA_NSM A1A_NSM C C VB_AAS3S N2_ASM D VS_FPI3S P N3M_GSN
Syr:12:16 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lip he/she/it/same ć the hostile and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to ??? to upset overthrow, upturn, overturn, subvert , tip over, capsize you; your/yours(sg) into (+acc) ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same to cry the hostile and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find period of time οὐχ before rough breathing to satisfy fill up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing blood
Syr:12:16 and in/among/by (+dat) the (dat) lips (dat) him/it/same (gen)   the (nom) hostile ([Adj] nom) and in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-???-ed to-UPSET, be-you(sg)-UPSET-ed!, he/she/it-happens-to-UPSET (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc)   in/among/by (+dat) eyes (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-CRY, you(sg)-will-be-CRY-ed (classical) the (nom) hostile ([Adj] nom) and if-ever he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed period of time (acc) not he/she/it-will-be-SATISFY-ed away from (+gen) blood (gen)
Syr:12:16 Syr_12:16_1 Syr_12:16_2 Syr_12:16_3 Syr_12:16_4 Syr_12:16_5 Syr_12:16_6 Syr_12:16_7 Syr_12:16_8 Syr_12:16_9 Syr_12:16_10 Syr_12:16_11 Syr_12:16_12 Syr_12:16_13 Syr_12:16_14 Syr_12:16_15 Syr_12:16_16 Syr_12:16_17 Syr_12:16_18 Syr_12:16_19 Syr_12:16_20 Syr_12:16_21 Syr_12:16_22 Syr_12:16_23 Syr_12:16_24 Syr_12:16_25 Syr_12:16_26 Syr_12:16_27 Syr_12:16_28 Syr_12:16_29 Syr_12:16_30 Syr_12:16_31 Syr_12:16_32
Syr:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:12:17 κακὰ ἐὰν ὑπαντήσῃ σοι, εὑρήσεις αὐτὸν πρότερον ἐκεῖ σου, καὶ ὡς βοηθῶν ὑποσχάσει πτέρναν σου·
Syr:12:17 If adversity come upon thee, thou shalt find him there first; and though he pretend to help thee, yet shall he undermine thee. (Sirach 12:17 Brenton)
Syr:12:17 Jeżeli przeciwności przyjdą na ciebie, znajdziesz go wtedy pierwszego przy sobie i niby pomagając, podbije ci piętę. (Syr 12:17 BT_4)
Syr:12:17 κακὰ ἐὰν ὑπαντήσῃ σοι, εὑρήσεις αὐτὸν πρότερον ἐκεῖ σου, καὶ ὡς βοηθῶν ὑποσχάσει πτέρναν σου·
Syr:12:17 κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐάν (εἰ ἄν) ὑπ·αντάω (υπ+αντ(α)-, υπ+αντη·σ-, υπ+αντη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἐκεῖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὡς βοηθός -όν; βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-)   πτέρνα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:12:17 Niegodziwie by czynić źle Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By spotykać się idź spotykać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By znajdować On/ona/to/to samo Wcześniej Tam Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jak/jak Pomocny; by pomagać Pięta Ty; twój/twój(sg)
Syr:12:17 kaka\ e)a\n u(pantE/sE| soi, eu(rE/seis au)to\n pro/teron e)kei= sou, kai\ O(s boETO=n u(posCHa/sei pte/rnan sou·
Syr:12:17 kaka ean hypantEsE soi, heurEseis auton proteron ekei su, kai hOs boETOn hyposCHasei pternan su·
Syr:12:17 A1_NPN C VA_AAS3S RP_DS VF_FAI2S RD_ASM D D RP_GS C C N2_GPM VF_FAI3S N1A_ASF RP_GS
Syr:12:17 wickedly to do evil if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to meet go to meet you; your/yours(sg); to rub worn, rub to find he/she/it/same earlier there you; your/yours(sg) and also, even, namely as/like helpful; to help ć heel you; your/yours(sg)
Syr:12:17 wickedly ([Adj] nom|acc|voc) if-ever you(sg)-will-be-MEET-ed, he/she/it-should-MEET, you(sg)-should-be-MEET-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg)-will-FIND him/it/same (acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) there you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and as/like helpful ([Adj] gen); while HELP-ing (nom)   heel (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:12:17 Syr_12:17_1 Syr_12:17_2 Syr_12:17_3 Syr_12:17_4 Syr_12:17_5 Syr_12:17_6 Syr_12:17_7 Syr_12:17_8 Syr_12:17_9 Syr_12:17_10 Syr_12:17_11 Syr_12:17_12 Syr_12:17_13 Syr_12:17_14 Syr_12:17_15
Syr:12:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:12:18 τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κινήσει καὶ ἐπικροτήσει ταῖς χερσὶν αὐτοῦ καὶ πολλὰ διαψιθυρίσει καὶ ἀλλοιώσει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.
Syr:12:18 He will shake his head, and clap his hands, and whisper much, and change his countenance. (Sirach 12:18 Brenton)
Syr:12:18 Głową potrząsać będzie, klaskać rękami, wiele szeptać i zmieniać wyraz twarzy. (Syr 12:18 BT_4)
Syr:12:18 τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κινήσει καὶ ἐπικροτήσει ταῖς χερσὶν αὐτοῦ καὶ πολλὰ διαψιθυρίσει καὶ ἀλλοιώσει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.
Syr:12:18 ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κίνησις, -εως, ἡ; κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) καί   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ   καί ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:12:18 Głowa On/ona/to/to samo Ruchu ruch, ruszając się; by umieszczać w ruchu I też, nawet, mianowicie Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dużo I też, nawet, mianowicie Do ??? Twarz On/ona/to/to samo
Syr:12:18 tE\n kefalE\n au)tou= kinE/sei kai\ e)pikrotE/sei tai=s CHersi\n au)tou= kai\ polla\ diaPSiTuri/sei kai\ a)lloiO/sei to\ pro/sOpon au)tou=.
Syr:12:18 tEn kefalEn autu kinEsei kai epikrotEsei tais CHersin autu kai polla diaPSiTyrisei kai alloiOsei to prosOpon autu.
Syr:12:18 RA_ASF N1_ASF RD_GSM VF_FAI3S C VF_FAI3S RA_DPF N3_DPF RD_GSM C A1_APN VF_FAI3S C VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM
Syr:12:18 the head he/she/it/same movement kinesis, stirring; to set in motion and also, even, namely ć the hand he/she/it/same and also, even, namely much ć and also, even, namely to ??? the face he/she/it/same
Syr:12:18 the (acc) head (acc) him/it/same (gen) movement (dat); he/she/it-will-SET-IN-MOTION, you(sg)-will-be-SET-ed-IN-MOTION (classical) and   the (dat) hands (dat) him/it/same (gen) and many (nom|acc)   and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:12:18 Syr_12:18_1 Syr_12:18_2 Syr_12:18_3 Syr_12:18_4 Syr_12:18_5 Syr_12:18_6 Syr_12:18_7 Syr_12:18_8 Syr_12:18_9 Syr_12:18_10 Syr_12:18_11 Syr_12:18_12 Syr_12:18_13 Syr_12:18_14 Syr_12:18_15 Syr_12:18_16 Syr_12:18_17
Syr:12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x