Syr:11:1 σοφία ταπεινοῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐν μέσῳ μεγιστάνων καθίσει αὐτόν.
Syr:11:1 Wisdom lifteth up the head of him that is of low degree, and maketh him to sit among great men. (Sirach 11:1 Brenton)
Syr:11:1 Mądrość biednego podniesie mu głowę i posadzi go między możnymi. (Syr 11:1 BT_4)
Syr:11:1 σοφία ταπεινοῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐν μέσῳ μεγιστάνων καθίσει αὐτόν.
Syr:11:1 σοφία, -ας, ἡ ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)   κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν μέσος -η -ον μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:11:1 Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Urzędnik mający władzę sędziowską By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź On/ona/to/to samo
Syr:11:1 sofi/a tapeinou= a)nuPSO/sei kefalE\n au)tou= kai\ e)n me/sO| megista/nOn kaTi/sei au)to/n.
Syr:11:1 sofia tapeinu anyPSOsei kefalEn autu kai en mesO megistanOn kaTisei auton.
Syr:11:1 N1A_NSF A1_GSM VF_FAI3S N1_ASF RD_GSM C P A1_DSN N3_GPM VF_FAI3S RD_ASM
Syr:11:1 sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower ć head he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle magistrate to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge he/she/it/same
Syr:11:1 sapience (nom|voc) poor ([Adj] gen); be-you(sg)-LOWER-ing!, be-you(sg)-being-LOWER-ed!   head (acc) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) magistrates (gen) he/she/it-will-SIT DOWN, you(sg)-will-be-SIT DOWN-ed (classical) him/it/same (acc)
Syr:11:1 Syr_11:1_1 Syr_11:1_2 Syr_11:1_3 Syr_11:1_4 Syr_11:1_5 Syr_11:1_6 Syr_11:1_7 Syr_11:1_8 Syr_11:1_9 Syr_11:1_10 Syr_11:1_11
Syr:11:1 x x x x x x x x x x x
Syr:11:2 Μὴ αἰνέσῃς ἄνδρα ἐν κάλλει αὐτοῦ καὶ μὴ βδελύξῃ ἄνθρωπον ἐν ὁράσει αὐτοῦ.
Syr:11:2 Commend not a man for his beauty; neither abhor a man for his outward appearance. (Sirach 11:2 Brenton)
Syr:11:2 Nie wychwalaj męża z powodu jego pięknej postawy ani się nie brzydź człowiekiem z powodu jego wyglądu. (Syr 11:2 BT_4)
Syr:11:2 Μὴ αἰνέσῃς ἄνδρα ἐν κάλλει αὐτοῦ καὶ μὴ βδελύξῃ ἄνθρωπον ἐν ὁράσει αὐτοῦ.
Syr:11:2 μή αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν   αὐτός αὐτή αὐτό καί μή βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν ὅρασις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:11:2 Nie By chwalić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} On/ona/to/to samo
Syr:11:2 *mE\ ai)ne/sE|s a)/ndra e)n ka/llei au)tou= kai\ mE\ bdelu/XE| a)/nTrOpon e)n o(ra/sei au)tou=.
Syr:11:2 mE ainesEs andra en kallei autu kai mE bdelyXE anTrOpon en horasei autu.
Syr:11:2 D VA_AAS2S N3_ASM P N3E_DSN RD_GSM C D VA_AAS2S N2_ASM P N3I_DSF RD_GSM
Syr:11:2 not to praise man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć he/she/it/same and also, even, namely not to ??? (abhor, abominable) human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision he/she/it/same
Syr:11:2 not you(sg)-should-PRAISE man, husband (acc) in/among/by (+dat)   him/it/same (gen) and not you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed human (acc) in/among/by (+dat) vision (dat) him/it/same (gen)
Syr:11:2 Syr_11:2_1 Syr_11:2_2 Syr_11:2_3 Syr_11:2_4 Syr_11:2_5 Syr_11:2_6 Syr_11:2_7 Syr_11:2_8 Syr_11:2_9 Syr_11:2_10 Syr_11:2_11 Syr_11:2_12 Syr_11:2_13
Syr:11:2 x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:3 μικρὰ ἐν πετεινοῖς μέλισσα, καὶ ἀρχὴ γλυκασμάτων ὁ καρπὸς αὐτῆς.
Syr:11:3 The bee is little among such as fly; but her fruit is the chief of sweet things. (Sirach 11:3 Brenton)
Syr:11:3 Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy. (Syr 11:3 BT_4)
Syr:11:3 μικρὰ ἐν πετεινοῖς μέλισσα, καὶ ἀρχὴ γλυκασμάτων καρπὸς αὐτῆς.
Syr:11:3 μικρός -ά -όν ἐν πετεινόν, -οῦ, τό   καί ἀρχή, -ῆς, ἡ   ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:11:3 Mały [zobacz micro] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ptak I też, nawet, mianowicie Początek Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo
Syr:11:3 mikra\ e)n peteinoi=s me/lissa, kai\ a)rCHE\ glukasma/tOn o( karpo\s au)tE=s.
Syr:11:3 mikra en peteinois melissa, kai arCHE glykasmatOn ho karpos autEs.
Syr:11:3 A1A_NSF P N2_DPN N1S_NSF C N1_NSF N3M_GPN RA_NSM N2_NSM RD_GSF
Syr:11:3 small [see micro] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bird ć and also, even, namely beginning ć the fruit; Carpus he/she/it/same
Syr:11:3 small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) in/among/by (+dat) birds (dat)   and beginning (nom|voc)   the (nom) fruit (nom); Carpus (nom) her/it/same (gen)
Syr:11:3 Syr_11:3_1 Syr_11:3_2 Syr_11:3_3 Syr_11:3_4 Syr_11:3_5 Syr_11:3_6 Syr_11:3_7 Syr_11:3_8 Syr_11:3_9 Syr_11:3_10
Syr:11:3 x x x x x x x x x x
Syr:11:4 ἐν περιβολῇ ἱματίων μὴ καυχήσῃ καὶ ἐν ἡμέρᾳ δόξης μὴ ἐπαίρου· ὅτι θαυμαστὰ τὰ ἔργα κυρίου, καὶ κρυπτὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀνθρώποις.
Syr:11:4 Boast not of thy clothing and raiment, and exalt not thyself in the day of honour: for the works of the Lord are wonderful, and his works among men are hidden. (Sirach 11:4 Brenton)
Syr:11:4 Nie chlub się ubraniem, które cię okrywa, a w dniu twej chwały nie bądź zarozumiały: zdumiewające są bowiem dzieła Pana i zakryte sprawy Jego przed ludźmi. (Syr 11:4 BT_4)
Syr:11:4 ἐν περιβολῇ ἱματίων μὴ καυχήσῃ καὶ ἐν ἡμέρᾳ δόξης μὴ ἐπαίρου· ὅτι θαυμαστὰ τὰ ἔργα κυρίου, καὶ κρυπτὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀνθρώποις.
Syr:11:4 ἐν   ἱμάτιον, -ου, τό μή καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ δόξα, -ης, ἡ μή ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὅτι θαυμαστός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κρυπτός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Syr:11:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ubierająca część garderoby, płaszcz Nie By napawać się I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Sławy/wzbudzanie grozy Nie By podnosić Ponieważ/tamto Cudowny Praca Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Tajny Praca On/ona/to/to samo Ludzki
Syr:11:4 e)n peribolE=| i(mati/On mE\ kauCHE/sE| kai\ e)n E(me/ra| do/XEs mE\ e)pai/rou· o(/ti Taumasta\ ta\ e)/rga kuri/ou, kai\ krupta\ ta\ e)/rga au)tou= a)nTrO/pois.
Syr:11:4 en peribolE himatiOn mE kauCHEsE kai en hEmera doXEs mE epairu· hoti Taumasta ta erga kyriu, kai krypta ta erga autu anTrOpois.
Syr:11:4 P N1_DSF N2N_GPN D VA_AAS3S C P N1A_DSF N1S_GSF D V1_PMD2S C A1_NPN RA_NPN N2N_NPN N2_GSM C A1_NPN RA_NPN N2N_NPN RD_GSM N2_DPM
Syr:11:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć clothing garment, cloak not to gloat and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day glory/awesomeness not to raise because/that wonderful the work lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely secret the work he/she/it/same human
Syr:11:4 in/among/by (+dat)   clothings (gen) not you(sg)-will-be-GLOAT-ed, you(sg)-should-be-GLOAT-ed and in/among/by (+dat) day (dat) glory/awesomeness (gen) not be-you(sg)-being-RAISE-ed! because/that wonderful ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and secret ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) humans (dat)
Syr:11:4 Syr_11:4_1 Syr_11:4_2 Syr_11:4_3 Syr_11:4_4 Syr_11:4_5 Syr_11:4_6 Syr_11:4_7 Syr_11:4_8 Syr_11:4_9 Syr_11:4_10 Syr_11:4_11 Syr_11:4_12 Syr_11:4_13 Syr_11:4_14 Syr_11:4_15 Syr_11:4_16 Syr_11:4_17 Syr_11:4_18 Syr_11:4_19 Syr_11:4_20 Syr_11:4_21 Syr_11:4_22
Syr:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:5 πολλοὶ τύραννοι ἐκάθισαν ἐπὶ ἐδάφους, ὁ δὲ ἀνυπονόητος ἐφόρεσεν διάδημα.
Syr:11:5 Many kings have sat down upon the ground; and one that was never thought of hath worn the crown. (Sirach 11:5 Brenton)
Syr:11:5 Wielu poniżonych zasiadło na tronie, i ten, o którym nikt nie myślał, nosił koronę. (Syr 11:5 BT_4)
Syr:11:5 πολλοὶ τύραννοι ἐκάθισαν ἐπὶ ἐδάφους, δὲ ἀνυπονόητος ἐφόρεσεν διάδημα.
Syr:11:5 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX] καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί ἔδαφο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δέ   φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) διά·δημα[τ], -ατος, τό
Syr:11:5 Dużo Tyran By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zakładanie zaś By nosić {By niszczyć} sukienkę, szatę, ubierać się, płaszcz {pokrycie}, część garderoby, suknia Diadem
Syr:11:5 polloi\ tu/rannoi e)ka/Tisan e)pi\ e)da/fous, o( de\ a)nupono/Etos e)fo/resen dia/dEma.
Syr:11:5 polloi tyrannoi ekaTisan epi edafus, ho de anyponoEtos eforesen diadEma.
Syr:11:5 A1_NPM N2_NPM VAI_AAI3P P N3E_GSN RA_NSM x A1B_NSM VAI_AAI3S N3M_ASN
Syr:11:5 much tyrant to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing foundation the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown diadem
Syr:11:5 many (nom) tyrants (nom|voc) they-SIT DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) foundation (gen) the (nom) Yet   he/she/it-WEAR-ed diadem (nom|acc|voc)
Syr:11:5 Syr_11:5_1 Syr_11:5_2 Syr_11:5_3 Syr_11:5_4 Syr_11:5_5 Syr_11:5_6 Syr_11:5_7 Syr_11:5_8 Syr_11:5_9 Syr_11:5_10
Syr:11:5 x x x x x x x x x x
Syr:11:6 πολλοὶ δυνάσται ἠτιμάσθησαν σφόδρα, καὶ ἔνδοξοι παρεδόθησαν εἰς χεῖρας ἑτέρων.
Syr:11:6 Many mighty men have been greatly disgraced; and the honourable delivered into other men's hands. (Sirach 11:6 Brenton)
Syr:11:6 Wielu panujących bardzo zelżono i władców wydano w ręce obcych. (Syr 11:6 BT_4)
Syr:11:6 πολλοὶ δυνάσται ἠτιμάσθησαν σφόδρα, καὶ ἔνδοξοι παρεδόθησαν εἰς χεῖρας ἑτέρων.
Syr:11:6 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δυνάστης, -ου, ὁ ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) σφόδρα καί ἔν·δοξος -ον παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Syr:11:6 Dużo Najwyższy Do hańby Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Sławny sławny, sławny By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Do (+przyspieszenie) Ręka Inny
Syr:11:6 polloi\ duna/stai E)tima/sTEsan sfo/dra, kai\ e)/ndoXoi paredo/TEsan ei)s CHei=ras e(te/rOn.
Syr:11:6 polloi dynastai EtimasTEsan sfodra, kai endoXoi paredoTEsan eis CHeiras heterOn.
Syr:11:6 A1_NPM N1M_NPM VSI_API3P D C A1B_NPM VCI_API3P P N3_APF A1A_GPM
Syr:11:6 much sovereign to dishonor vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely glorious illustrious, renowned to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine into (+acc) hand other
Syr:11:6 many (nom) sovereigns (nom|voc) they-were-DISHONOR-ed vehement, and glorious ([Adj] nom|voc) they-were-Hand OVER-ed into (+acc) hands (acc) other (gen)
Syr:11:6 Syr_11:6_1 Syr_11:6_2 Syr_11:6_3 Syr_11:6_4 Syr_11:6_5 Syr_11:6_6 Syr_11:6_7 Syr_11:6_8 Syr_11:6_9 Syr_11:6_10
Syr:11:6 x x x x x x x x x x
Syr:11:7 Πρὶν ἐξετάσῃς, μὴ μέμψῃ· νόησον πρῶτον καὶ τότε ἐπιτίμα.
Syr:11:7 Blame not before thou hast examined the truth: understand first, and then rebuke. (Sirach 11:7 Brenton)
Syr:11:7 Nie oskarżaj, zanim dokładnie nie zbadasz, najpierw zastanów się, a dopiero potem udzielaj nagany. (Syr 11:7 BT_4)
Syr:11:7 Πρὶν ἐξετάσῃς, μὴ μέμψῃ· νόησον πρῶτον καὶ τότε ἐπιτίμα.
Syr:11:7 πρίν ἐξ·ετάζω (εξ+εταζ-, εξ+ετα·σ-, εξ+ετα·σ-, -, -, -) μή μέμφομαι (μεμφ-, μεμψ-, μεμψ-, -, -, -) νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) πρώτον (Adv. of πρῶτος); πρῶτος -η -ον καί τότε ἐπι·τιμάω (επι+τιμ(α)-, επι+τιμη·σ-, επι+τιμη·σ-, -, -, επι+τιμη·θ-)
Syr:11:7 Wcześniejszy By prowadzić dochodzenie Nie Do ??? By spostrzegać wiedz Przedni; po pierwsze I też, nawet, mianowicie Wtedy By zalecać zapewniaj władzę wszędzie {skończony}? Upominaj
Syr:11:7 *pri\n e)Xeta/sE|s, mE\ me/mPSE|· no/Eson prO=ton kai\ to/te e)piti/ma.
Syr:11:7 prin eXetasEs, mE memPSE· noEson prOton kai tote epitima.
Syr:11:7 D VA_AAS2S D VA_AMS2S VA_AAD2S D C D V3_PAD2S
Syr:11:7 prior to investigate not to ??? to discern know foremost; first and also, even, namely then to enjoin assert authority over? rebuke
Syr:11:7 prior you(sg)-should-??? not you(sg)-will-be-???-ed, you(sg)-should-be-???-ed do-DISCERN-you(sg)!, going-to-DISCERN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) foremost; first (acc, nom|acc|voc) and then be-you(sg)-ENJOIN-ing!
Syr:11:7 Syr_11:7_1 Syr_11:7_2 Syr_11:7_3 Syr_11:7_4 Syr_11:7_5 Syr_11:7_6 Syr_11:7_7 Syr_11:7_8 Syr_11:7_9
Syr:11:7 x x x x x x x x x
Syr:11:8 πρὶν ἢ ἀκοῦσαι μὴ ἀποκρίνου καὶ ἐν μέσῳ λόγων μὴ παρεμβάλλου.
Syr:11:8 Answer not before thou hast heard the cause: neither interrupt men in the midst of their talk. (Sirach 11:8 Brenton)
Syr:11:8 Nie odpowiadaj, zanim nie wysłuchasz, a w środek mów nie wpadaj! (Syr 11:8 BT_4)
Syr:11:8 πρὶν ἀκοῦσαι μὴ ἀποκρίνου καὶ ἐν μέσῳ λόγων μὴ παρεμβάλλου.
Syr:11:8 πρίν ἤ[1] ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) μή ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί ἐν μέσος -η -ον λόγος, -ου, ὁ μή παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -)
Syr:11:8 Wcześniejszy Albo Niechętny; by słyszeć Nie By odpowiadać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Nie By stanąć obozem
Syr:11:8 pri\n E)\ a)kou=sai mE\ a)pokri/nou kai\ e)n me/sO| lo/gOn mE\ paremba/llou.
Syr:11:8 prin E akusai mE apokrinu kai en mesO logOn mE paremballu.
Syr:11:8 D C VA_AMD2S D V1_PMD2S C P A1_DSN N2_GPM D V1_PMD2S
Syr:11:8 prior or unwilling; to hear not to answer and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. not to encamp
Syr:11:8 prior or unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) not be-you(sg)-being-ANSWER-ed! and in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) words (gen) not be-you(sg)-being-ENCAMP-ed!
Syr:11:8 Syr_11:8_1 Syr_11:8_2 Syr_11:8_3 Syr_11:8_4 Syr_11:8_5 Syr_11:8_6 Syr_11:8_7 Syr_11:8_8 Syr_11:8_9 Syr_11:8_10 Syr_11:8_11
Syr:11:8 x x x x x x x x x x x
Syr:11:9 περὶ πράγματος, οὗ οὐκ ἔστιν σοι χρεία, μὴ ἔριζε καὶ ἐν κρίσει ἁμαρτωλῶν μὴ συνέδρευε.
Syr:11:9 Strive not in a matter that concerneth thee not; and sit not in judgment with sinners. (Sirach 11:9 Brenton)
Syr:11:9 Nie wadź się o rzecz, która ci nie jest konieczna, i nie mieszaj się do sporów grzeszników! (Syr 11:9 BT_4)
Syr:11:9 περὶ πράγματος, οὗ οὐκ ἔστιν σοι χρεία, μὴ ἔριζε καὶ ἐν κρίσει ἁμαρτωλῶν μὴ συνέδρευε.
Syr:11:9 περί πρᾶγμα[τ], -ατος, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χρεία, -ας, ἡ μή ἐρίζω (εριζ-, ερι·σ-, ερι·σ-, -, -, -) καί ἐν κρίσις, -εως, ἡ ἁ·μαρτωλός -όν μή  
Syr:11:9 Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Sprawa [zobacz pragmatyczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Potrzebuje Nie By dążyć I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Grzeszny Nie
Syr:11:9 peri\ pra/gmatos, ou(= ou)k e)/stin soi CHrei/a, mE\ e)/riDZe kai\ e)n kri/sei a(martOlO=n mE\ sune/dreue.
Syr:11:9 peri pragmatos, hu uk estin soi CHreia, mE eriDZe kai en krisei hamartOlOn mE synedreue.
Syr:11:9 P N3M_GSN RR_GSN D V9_PAI3S RP_DS N1A_NSF D V1_PAD2S C P N3I_DSF A1B_GPM D V1_PAD2S
Syr:11:9 about (+acc,+gen) matter [see pragmatic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub need not to strive and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit sinful not ć
Syr:11:9 about (+acc,+gen) matter (gen) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) need (nom|voc) not be-you(sg)-STRIVE-ing! and in/among/by (+dat) judgment (dat) sinful ([Adj] gen) not  
Syr:11:9 Syr_11:9_1 Syr_11:9_2 Syr_11:9_3 Syr_11:9_4 Syr_11:9_5 Syr_11:9_6 Syr_11:9_7 Syr_11:9_8 Syr_11:9_9 Syr_11:9_10 Syr_11:9_11 Syr_11:9_12 Syr_11:9_13 Syr_11:9_14 Syr_11:9_15
Syr:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:10 Τέκνον, μὴ περὶ πολλὰ ἔστωσαν αἱ πράξεις σου· ἐὰν πληθύνῃς, οὐκ ἀθῳωθήσῃ· καὶ ἐὰν διώκῃς, οὐ μὴ καταλάβῃς· καὶ οὐ μὴ ἐκφύγῃς διαδράς.
Syr:11:10 My son, meddle not with many matters: for if thou meddle much, thou shalt not be innocent; and if thou follow after, thou shalt not obtain, neither shalt thou escape by fleeing. (Sirach 11:10 Brenton)
Syr:11:10 Synu, nie bierz na siebie za wiele spraw, bo jeśli będziesz je mnożył, nie unikniesz szkody. I choćbyś pędził, nie dopędzisz, a uciekając nie uciekniesz. (Syr 11:10 BT_4)
Syr:11:10 Τέκνον, μὴ περὶ πολλὰ ἔστωσαν αἱ πράξεις σου· ἐὰν πληθύνῃς, οὐκ ἀθῳωθήσῃ· καὶ ἐὰν διώκῃς, οὐ μὴ καταλάβῃς· καὶ οὐ μὴ ἐκφύγῃς διαδράς.
Syr:11:10 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα μή περί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πρᾶξις, -εως, ἡ; πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐάν (εἰ ἄν) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   καί ἐάν (εἰ ἄν) διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -)  
Syr:11:10 Dziecko Nie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dużo By powodować stać; by być Działalność; by działać Ty; twój/twój(sg) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wzrastać/mnóż się ??? Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę ??? Przed przydechem mocnym Nie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do poza uciekaj
Syr:11:10 *te/knon, mE\ peri\ polla\ e)/stOsan ai( pra/Xeis sou· e)a\n plETu/nE|s, ou)k a)TO|OTE/sE|· kai\ e)a\n diO/kE|s, ou) mE\ katala/bE|s· kai\ ou) mE\ e)kfu/gE|s diadra/s.
Syr:11:10 teknon, mE peri polla estOsan hai praXeis su· ean plETynEs, uk aTOOTEsE· kai ean diOkEs, u mE katalabEs· kai u mE ekfygEs diadras.
Syr:11:10 N2N_VSN D P A1_APN V9_PAD3P RA_NPF N3I_NPF RP_GS C V1_PAS2S D VA_AMS2S C C V1_PAS2S D D VB_AAS2S C D D VB_AAS2S VA_AAPNSM
Syr:11:10 child not about (+acc,+gen) much to cause to stand; to be the activity; to act you; your/yours(sg) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to increase/multiply οὐχ before rough breathing ć and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to prosecute/pursue prosecute: put on trial οὐχ before rough breathing not to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to out-flee ć
Syr:11:10 child (nom|acc|voc) not about (+acc,+gen) many (nom|acc) having CAUSE-ed-TO-STand (acc); let-them-be! the (nom) activities (acc, nom|voc); you(sg)-will-ACT you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if-ever you(sg)-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-should-INCREASE/MULTIPLY not   and if-ever you(sg)-should-be-PROSECUTE/PURSUE-ing not not you(sg)-should-COMPREHEND and not not you(sg)-should-OUT-FLEE  
Syr:11:10 Syr_11:10_1 Syr_11:10_2 Syr_11:10_3 Syr_11:10_4 Syr_11:10_5 Syr_11:10_6 Syr_11:10_7 Syr_11:10_8 Syr_11:10_9 Syr_11:10_10 Syr_11:10_11 Syr_11:10_12 Syr_11:10_13 Syr_11:10_14 Syr_11:10_15 Syr_11:10_16 Syr_11:10_17 Syr_11:10_18 Syr_11:10_19 Syr_11:10_20 Syr_11:10_21 Syr_11:10_22 Syr_11:10_23
Syr:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:11 ἔστιν κοπιῶν καὶ πονῶν καὶ σπεύδων, καὶ τόσῳ μᾶλλον ὑστερεῖται.
Syr:11:11 There is one that laboureth, and taketh pains, and maketh haste, and is so much the more behind. (Sirach 11:11 Brenton)
Syr:11:11 Niejeden pracuje, trudzi się i spieszy, a tym bardziej pozostaje w tyle. (Syr 11:11 BT_4)
Syr:11:11 ἔστιν κοπιῶν καὶ πονῶν καὶ σπεύδων, καὶ τόσῳ μᾶλλον ὑστερεῖται.
Syr:11:11 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) καί πόνος, -ου, ὁ καί σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) καί   μᾶλλον ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-)
Syr:11:11 By być By trudzić się I też, nawet, mianowicie Praca I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie Bardziej/raczej (zamiast tego) By podchodzić krótko
Syr:11:11 e)/stin kopiO=n kai\ ponO=n kai\ speu/dOn, kai\ to/sO| ma=llon u(sterei=tai.
Syr:11:11 estin kopiOn kai ponOn kai speudOn, kai tosO mallon hystereitai.
Syr:11:11 V9_PAI3S V3_PAPNSM C V2_PAPNSM C V1_PAPNSM C A1_DSM D V2_PMI3S
Syr:11:11 to be to toil and also, even, namely labor and also, even, namely to ??? and also, even, namely ć more/rather (instead) to come up short
Syr:11:11 he/she/it-is while TOIL-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and labors (gen) and while ???-ing (nom) and   more/rather he/she/it-is-being-COME-ed-UP-SHORT
Syr:11:11 Syr_11:11_1 Syr_11:11_2 Syr_11:11_3 Syr_11:11_4 Syr_11:11_5 Syr_11:11_6 Syr_11:11_7 Syr_11:11_8 Syr_11:11_9 Syr_11:11_10
Syr:11:11 x x x x x x x x x x
Syr:11:12 ἔστιν νωθρὸς προσδεόμενος ἀντιλήμψεως, ὑστερῶν ἰσχύι καὶ πτωχείᾳ περισσεύει· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπέβλεψαν αὐτῷ εἰς ἀγαθά, καὶ ἀνώρθωσεν αὐτὸν ἐκ ταπεινώσεως αὐτοῦ
Syr:11:12 Again, there is another that is slow, and hath need of help, wanting ability, and full of poverty; yet the eye of the Lord looked upon him for good, and set him up from his low estate, (Sirach 11:12 Brenton)
Syr:11:12 Niejeden słaby potrzebuje pomocy, brak mu sił i obfituje w biedę, lecz gdy tylko oczy Pana łaskawie na niego spojrzą, wydźwignie On go z nędzy (Syr 11:12 BT_4)
Syr:11:12 ἔστιν νωθρὸς προσδεόμενος ἀντιλήμψεως, ὑστερῶν ἰσχύι καὶ πτωχείᾳ περισσεύει· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπέβλεψαν αὐτῷ εἰς ἀγαθά, καὶ ἀνώρθωσεν αὐτὸν ἐκ ταπεινώσεως αὐτοῦ
Syr:11:12 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νωθρός -ά -όν προσ·δέομαι (προσ+δε-/προσ+δ(ε)-, -, -, -, -, προσ+δεη·θ-) ἀντί·λη(μ)ψις, -εως, ἡ ὕσ·τερος -α -ον; ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ καί πτωχεία, -ας, ἡ περισσεύω (περισσευ-, -, περισσευ·σ-, -, -, περισσευ·θ-) καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ταπείνωσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:11:12 By być Leniwy By potrzebować Odchylenie bliskie Drugi; by podchodzić krótko Siła I też, nawet, mianowicie Ubóstwo By robić obfitować pozostawaj wszędzie {skończony}, obfitość, przyczynowy, rób oszczędności, pozostałości, nadmiar, zbyteczny, nadwyżka I też, nawet, mianowicie Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By kłaść z powrotem w górze On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Głębokość On/ona/to/to samo
Syr:11:12 e)/stin nOTro\s prosdeo/menos a)ntilE/mPSeOs, u(sterO=n i)sCHu/i kai\ ptOCHei/a| perisseu/ei· kai\ oi( o)fTalmoi\ kuri/ou e)pe/blePSan au)tO=| ei)s a)gaTa/, kai\ a)nO/rTOsen au)to\n e)k tapeinO/seOs au)tou=
Syr:11:12 estin nOTros prosdeomenos antilEmPSeOs, hysterOn isCHyi kai ptOCHeia perisseuei· kai hoi ofTalmoi kyriu epeblePSan autO eis agaTa, kai anOrTOsen auton ek tapeinOseOs autu
Syr:11:12 V9_PAI3S A1A_NSM V2_PMPNSM N3I_GSF V2_PAPNSM N3U_DSF C N1A_DSF V1_PAI3S C RA_NPM N2_NPM N2_GSM VAI_AAI3P RD_DSM P A1_APN C VAI_AAI3S RD_ASM P N3I_GSF RD_GSM
Syr:11:12 to be sluggish to need deflection toward latter; to come up short strength and also, even, namely poverty to make to abound remain over, abundance, causal, spare, leftover, excess, superfluous, surplus and also, even, namely the eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to look upon overlook, look attentively he/she/it/same into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to put back up he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels depth he/she/it/same
Syr:11:12 he/she/it-is sluggish ([Adj] nom) while being-TO NEED-ed (nom) deflection toward (gen) latter ([Adj] gen); while COME-ing-UP-SHORT (nom) strength (dat) and poverty (dat) he/she/it-is-MAKE TO ABOUND-ing, you(sg)-are-being-MAKE TO ABOUND-ed (classical) and the (nom) eyes (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-LOOK UPON-ed him/it/same (dat) into (+acc) good ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-PUT-ed-BACK-UP him/it/same (acc) out of (+gen) depth (gen) him/it/same (gen)
Syr:11:12 Syr_11:12_1 Syr_11:12_2 Syr_11:12_3 Syr_11:12_4 Syr_11:12_5 Syr_11:12_6 Syr_11:12_7 Syr_11:12_8 Syr_11:12_9 Syr_11:12_10 Syr_11:12_11 Syr_11:12_12 Syr_11:12_13 Syr_11:12_14 Syr_11:12_15 Syr_11:12_16 Syr_11:12_17 Syr_11:12_18 Syr_11:12_19 Syr_11:12_20 Syr_11:12_21 Syr_11:12_22 Syr_11:12_23
Syr:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:13 καὶ ἀνύψωσεν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἀπεθαύμασαν ἐπ’ αὐτῷ πολλοί.
Syr:11:13 And lifted up his head from misery; so that many that saw from him is peace over all the (Sirach 11:13 Brenton)
Syr:11:13 i podniesie mu głowę, a wielu zdumieje się tym, co go spotkało. (Syr 11:13 BT_4)
Syr:11:13 καὶ ἀνύψωσεν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἀπεθαύμασαν ἐπ’ αὐτῷ πολλοί.
Syr:11:13 καί   κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Syr:11:13 I też, nawet, mianowicie Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dużo
Syr:11:13 kai\ a)nu/PSOsen kefalE\n au)tou=, kai\ a)peTau/masan e)p’ au)tO=| polloi/.
Syr:11:13 kai anyPSOsen kefalEn autu, kai apeTaumasan ep’ autO polloi.
Syr:11:13 C VAI_AAI3S N1_ASF RD_GSM C VAI_AAI3P P RD_DSM A1_NPM
Syr:11:13 and also, even, namely ć head he/she/it/same and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same much
Syr:11:13 and   head (acc) him/it/same (gen) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) many (nom)
Syr:11:13 Syr_11:13_1 Syr_11:13_2 Syr_11:13_3 Syr_11:13_4 Syr_11:13_5 Syr_11:13_6 Syr_11:13_7 Syr_11:13_8 Syr_11:13_9
Syr:11:13 x x x x x x x x x
Syr:11:14 ἀγαθὰ καὶ κακά, ζωὴ καὶ θάνατος, πτωχεία καὶ πλοῦτος παρὰ κυρίου ἐστίν.
Syr:11:14 Prosperity and adversity, life and death, poverty and riches, come of the Lord. (Sirach 11:14 Brenton)
Syr:11:14 Dobra i niedole, życie i śmierć, ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana. (Syr 11:14 BT_4)
Syr:11:14 ἀγαθὰ καὶ κακά, ζωὴ καὶ θάνατος, πτωχεία καὶ πλοῦτος παρὰ κυρίου ἐστίν.
Syr:11:14 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί θάνατος, -ου, ὁ πτωχεία, -ας, ἡ καί πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Syr:11:14 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Niegodziwie by czynić źle Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy I też, nawet, mianowicie Śmierć Ubóstwo I też, nawet, mianowicie Bogactwa/obfitość fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być
Syr:11:14 a)gaTa\ kai\ kaka/, DZOE\ kai\ Ta/natos, ptOCHei/a kai\ plou=tos para\ kuri/ou e)sti/n.
Syr:11:14 agaTa kai kaka, DZOE kai Tanatos, ptOCHeia kai plutos para kyriu estin.
Syr:11:14 A1_NPN C A1_NPN N1_NSF C N2_NSM N1A_NSF C N2_NSM P N2_GSM V9_PAI3S
Syr:11:14 good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely wickedly to do evil life being, living, spirit; alive and also, even, namely death poverty and also, even, namely wealth/abundance frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be
Syr:11:14 good ([Adj] nom|acc|voc) and wickedly ([Adj] nom|acc|voc) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) and death (nom) poverty (nom|voc) and wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is
Syr:11:14 Syr_11:14_1 Syr_11:14_2 Syr_11:14_3 Syr_11:14_4 Syr_11:14_5 Syr_11:14_6 Syr_11:14_7 Syr_11:14_8 Syr_11:14_9 Syr_11:14_10 Syr_11:14_11 Syr_11:14_12
Syr:11:14 x x x x x x x x x x x x
Syr:11:17 δόσις κυρίου παραμένει εὐσεβέσιν, καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα εὐοδωθήσεται.
Syr:11:17 The gift of the Lord remaineth with the ungodly, and his favour bringeth prosperity for ever. (Sirach 11:17 Brenton)
Syr:11:17 Dar Pana spocznie na ludziach bogobojnych, a upodobanie Jego na zawsze zapewni im szczęście. (Syr 11:17 BT_4)
Syr:11:17 δόσις κυρίου παραμένει εὐσεβέσιν, καὶ εὐδοκία αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα εὐοδωθήσεται.
Syr:11:17 δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρα·μένω (παρα+μεν-, παρα+μεν(ε)·[σ]-, παρα+μειν·[σ]-, -, -, -) εὐ·σεβής -ές καί ὁ ἡ τό εὐ·δοκία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-)
Syr:11:17 Dawanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dotrzymywać (trwaj z, pozostawaj obecny) Pobożny I też, nawet, mianowicie Życzliwość On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia
Syr:11:17 do/sis kuri/ou parame/nei eu)sebe/sin, kai\ E( eu)doki/a au)tou= ei)s to\n ai)O=na eu)odOTE/setai.
Syr:11:17 dosis kyriu paramenei eusebesin, kai hE eudokia autu eis ton aiOna euodOTEsetai.
Syr:11:17 N3I_NSF N2_GSM V1_PAI3S A3H_DPM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P RA_ASM N3W_ASM VC_FPI3S
Syr:11:17 giving lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to abide (continue with, remain present) devout and also, even, namely the good will he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed
Syr:11:17 giving (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is-ABIDE-ing, you(sg)-are-being-ABIDE-ed (classical), he/she/it-will-ABIDE, you(sg)-will-be-ABIDE-ed (classical) devout ([Adj] dat) and the (nom) good will (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-will-be-PROSPER-ed
Syr:11:17 Syr_11:17_1 Syr_11:17_2 Syr_11:17_3 Syr_11:17_4 Syr_11:17_5 Syr_11:17_6 Syr_11:17_7 Syr_11:17_8 Syr_11:17_9 Syr_11:17_10 Syr_11:17_11 Syr_11:17_12
Syr:11:17 x x x x x x x x x x x x
Syr:11:18 ἔστιν πλουτῶν ἀπὸ προσοχῆς καὶ σφιγγίας αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἡ μερὶς τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ·
Syr:11:18 There is that waxeth rich by his wariness and pinching, and this his the portion of his reward: (Sirach 11:18 Brenton)
Syr:11:18 Niejeden wzbogacił się mozołem i swoją chciwością, a oto udział jego w nagrodzie: (Syr 11:18 BT_4)
Syr:11:18 ἔστιν πλουτῶν ἀπὸ προσοχῆς καὶ σφιγγίας αὐτοῦ, καὶ αὕτη μερὶς τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ·
Syr:11:18 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό; πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) ἀπό   καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ; μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:11:18 By być Bogactwa/obfitość; by wzbogacać być bogaty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Część Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają; by najmować On/ona/to/to samo
Syr:11:18 e)/stin ploutO=n a)po\ prosoCHE=s kai\ sfiggi/as au)tou=, kai\ au(/tE E( meri\s tou= misTou= au)tou=·
Syr:11:18 estin plutOn apo prosoCHEs kai sfingias autu, kai hautE hE meris tu misTu autu·
Syr:11:18 V9_PAI3S V2_PAPNSM P N1_GSF C N1A_GSF RD_GSM C RD_NSF RA_NSF N3D_NSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Syr:11:18 to be wealth/abundance; to enrich To be rich from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the part the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense; to hire he/she/it/same
Syr:11:18 he/she/it-is wealth/abundances (gen); while ENRICH-ing (nom) away from (+gen)   and   him/it/same (gen) and this (nom) the (nom) ??? (nom) the (gen) just recompense (gen); be-you(sg)-HIRE-ing!, be-you(sg)-being-HIRE-ed! him/it/same (gen)
Syr:11:18 Syr_11:18_1 Syr_11:18_2 Syr_11:18_3 Syr_11:18_4 Syr_11:18_5 Syr_11:18_6 Syr_11:18_7 Syr_11:18_8 Syr_11:18_9 Syr_11:18_10 Syr_11:18_11 Syr_11:18_12 Syr_11:18_13 Syr_11:18_14
Syr:11:18 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:19 ἐν τῷ εἰπεῖν αὐτόν Εὗρον ἀνάπαυσιν καὶ νῦν φάγομαι ἐκ τῶν ἀγαθῶν μου, καὶ οὐκ οἶδεν τίς καιρὸς παρελεύσεται καὶ καταλείψει αὐτὰ ἑτέροις καὶ ἀποθανεῖται.
Syr:11:19 Whereas he saith, I have found rest, and now will eat continually of my goods; and yet he knoweth not what time shall come upon him, and that he must leave those things to others, and die. (Sirach 11:19 Brenton)
Syr:11:19 gdy powie: «Znalazłem odpoczynek i teraz mogę żyć z moich dostatków» - nie wie, ile czasu minie, a zostawi je innym i umrze. (Syr 11:19 BT_4)
Syr:11:19 ἐν τῷ εἰπεῖν αὐτόν Εὗρον ἀνάπαυσιν καὶ νῦν φάγομαι ἐκ τῶν ἀγαθῶν μου, καὶ οὐκ οἶδεν τίς καιρὸς παρελεύσεται καὶ καταλείψει αὐτὰ ἑτέροις καὶ ἀποθανεῖται.
Syr:11:19 ἐν ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀνά·παυσις, -εως, ἡ καί νῦν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Syr:11:19 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By znajdować Odpoczynek {Reszta} I też, nawet, mianowicie Teraz By jeść Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Okres czasu By mijać mijaj, obok, albo przeszły I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj On/ona/to/to samo Inny I też, nawet, mianowicie By umierać
Syr:11:19 e)n tO=| ei)pei=n au)to/n *eu(=ron a)na/pausin kai\ nu=n fa/gomai e)k tO=n a)gaTO=n mou, kai\ ou)k oi)=den ti/s kairo\s pareleu/setai kai\ katalei/PSei au)ta\ e(te/rois kai\ a)poTanei=tai.
Syr:11:19 en tO eipein auton heuron anapausin kai nyn fagomai ek tOn agaTOn mu, kai uk oiden tis kairos pareleusetai kai kataleiPSei auta heterois kai apoTaneitai.
Syr:11:19 P RA_DSN VB_AAN RD_ASM VB_AAI1S N3I_ASF C D VF_FMI1S P RA_GPN A1_GPN RP_GS C D VX_XAI3S RI_NSM N2_NSM VF_FMI3S C VF_FAI3S RD_APN A1A_DPM C VF2_FMI3S
Syr:11:19 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to say/tell he/she/it/same to find rest and also, even, namely now to eat out of (+gen) ἐξ before vowels the good inherently good, i.e. God-wrought. I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. period of time to pass by go by, beside, or past and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up he/she/it/same other and also, even, namely to die
Syr:11:19 in/among/by (+dat) the (dat) to-SAY/TELL him/it/same (acc) do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) rest (acc) and now I-will-be-EAT-ed out of (+gen) the (gen) good ([Adj] gen) me (gen) and not he/she/it-has-PERCEIVE-ed who/what/why (nom) period of time (nom) he/she/it-will-be-PASS BY-ed and he/she/it-will-LEAVE-BEHIND, you(sg)-will-be-LEAVE-ed-BEHIND (classical) they/them/same (nom|acc) other (dat) and he/she/it-will-be-DIE-ed
Syr:11:19 Syr_11:19_1 Syr_11:19_2 Syr_11:19_3 Syr_11:19_4 Syr_11:19_5 Syr_11:19_6 Syr_11:19_7 Syr_11:19_8 Syr_11:19_9 Syr_11:19_10 Syr_11:19_11 Syr_11:19_12 Syr_11:19_13 Syr_11:19_14 Syr_11:19_15 Syr_11:19_16 Syr_11:19_17 Syr_11:19_18 Syr_11:19_19 Syr_11:19_20 Syr_11:19_21 Syr_11:19_22 Syr_11:19_23 Syr_11:19_24 Syr_11:19_25
Syr:11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:20 Στῆθι ἐν διαθήκῃ σου καὶ ὁμίλει ἐν αὐτῇ καὶ ἐν τῷ ἔργῳ σου παλαιώθητι.
Syr:11:20 Be stedfast in thy covenant, and be conversant therein, and wax old in thy work. (Sirach 11:20 Brenton)
Syr:11:20 Trwaj w przymierzu twoim i bądź mu oddany, a wypełniając je zestarzej się! (Syr 11:20 BT_4)
Syr:11:20 Στῆθι ἐν διαθήκῃ σου καὶ ὁμίλει ἐν αὐτῇ καὶ ἐν τῷ ἔργῳ σου παλαιώθητι.
Syr:11:20 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν δια·θήκη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁμιλέω (ομιλ(ε)-, ομιλη·σ-, ομιλη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-)
Syr:11:20 By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Konwencja Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By rozmawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ty; twój/twój(sg) By robić stary
Syr:11:20 *stE=Ti e)n diaTE/kE| sou kai\ o(mi/lei e)n au)tE=| kai\ e)n tO=| e)/rgO| sou palaiO/TEti.
Syr:11:20 stETi en diaTEkE su kai homilei en autE kai en tO ergO su palaiOTEti.
Syr:11:20 VH_AAD2S P N1_DSF RP_GS C V2_PAD2S P RD_DSF C P RA_DSN N2N_DSN RP_GS VC_APD2S
Syr:11:20 to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among covenant you; your/yours(sg) and also, even, namely to converse in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work you; your/yours(sg) to make old
Syr:11:20 do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! in/among/by (+dat) covenant (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-is-CONVERSE-ing, you(sg)-are-being-CONVERSE-ed (classical), be-you(sg)-CONVERSE-ing! in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) work (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-MAKE-ed-OLD!
Syr:11:20 Syr_11:20_1 Syr_11:20_2 Syr_11:20_3 Syr_11:20_4 Syr_11:20_5 Syr_11:20_6 Syr_11:20_7 Syr_11:20_8 Syr_11:20_9 Syr_11:20_10 Syr_11:20_11 Syr_11:20_12 Syr_11:20_13 Syr_11:20_14
Syr:11:20 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:21 μὴ θαύμαζε ἐν ἔργοις ἁμαρτωλοῦ, πίστευε δὲ κυρίῳ καὶ ἔμμενε τῷ πόνῳ σου· ὅτι κοῦφον ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου διὰ τάχους ἐξάπινα πλουτίσαι πένητα.
Syr:11:21 Marvel not at the works of sinners; but trust in the Lord, and abide in thy labour: for it is an easy thing in the sight of the Lord on the sudden to make a poor man rich. (Sirach 11:21 Brenton)
Syr:11:21 Niech cię w podziw nie wprawiają czyny grzesznika, ufaj Panu i wytrwaj w twym trudzie, albowiem łatwą jest rzeczą w oczach Pana natychmiast i niespodziewanie wzbogacić ubogiego. (Syr 11:21 BT_4)
Syr:11:21 μὴ θαύμαζε ἐν ἔργοις ἁμαρτωλοῦ, πίστευε δὲ κυρίῳ καὶ ἔμμενε τῷ πόνῳ σου· ὅτι κοῦφον ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου διὰ τάχους ἐξάπινα πλουτίσαι πένητα.
Syr:11:21 μή θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ἐν ἔργον, -ου, τό ἁ·μαρτωλός -όν πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι   ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά τάχο·ς, -ους, τό ἐξάπινα πλουτίζω (πλουτιζ-, πλουτι(ε)·[σ]-, πλουτι·σ-, -, -, πλουτισ·θ-) πένη[τ]ς, -ητος, ὁ
Syr:11:21 Nie By być zaskakiwany są podziwiany przy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Grzeszny By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By pozostawać wierny do Praca Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Szybkość Nagle nagle, ekscytuj, tryskaj {rumień się}, zapalaj się, trąć By robić obfity Biedna osoba
Syr:11:21 mE\ Tau/maDZe e)n e)/rgois a(martOlou=, pi/steue de\ kuri/O| kai\ e)/mmene tO=| po/nO| sou· o(/ti kou=fon e)n o)fTalmoi=s kuri/ou dia\ ta/CHous e)Xa/pina plouti/sai pe/nEta.
Syr:11:21 mE TaumaDZe en ergois hamartOlu, pisteue de kyriO kai emmene tO ponO su· hoti kufon en ofTalmois kyriu dia taCHus eXapina plutisai penEta.
Syr:11:21 D V1_PAD2S P N2N_DPN A1B_GSM V1_PAD2S x N2_DSM C V1_PAD2S RA_DSM N2_DSM RP_GS C A1_NSN P N2_DPM N2_GSM P N3E_GSN D VA_AAN N3T_ASM
Syr:11:21 not to be surprised be marvelled at in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among work sinful to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to remain faithful to the labor you; your/yours(sg) because/that ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) speed suddenly suddenly, excite, flush, kindle, smack to make abundant poor person
Syr:11:21 not be-you(sg)-BE SURPRISED-ing! in/among/by (+dat) works (dat) sinful ([Adj] gen) be-you(sg)-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH! Yet lord (dat); a lord ([Adj] dat) and be-you(sg)-REMAIN FAITHFUL TO-ing! the (dat) labor (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that   in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because of (+acc), through (+gen) speed (gen) suddenly to-MAKE-ABUNDANT, be-you(sg)-MAKE-ed-ABUNDANT!, he/she/it-happens-to-MAKE-ABUNDANT (opt) poor person (acc)
Syr:11:21 Syr_11:21_1 Syr_11:21_2 Syr_11:21_3 Syr_11:21_4 Syr_11:21_5 Syr_11:21_6 Syr_11:21_7 Syr_11:21_8 Syr_11:21_9 Syr_11:21_10 Syr_11:21_11 Syr_11:21_12 Syr_11:21_13 Syr_11:21_14 Syr_11:21_15 Syr_11:21_16 Syr_11:21_17 Syr_11:21_18 Syr_11:21_19 Syr_11:21_20 Syr_11:21_21 Syr_11:21_22 Syr_11:21_23
Syr:11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:22 εὐλογία κυρίου ἐν μισθῷ εὐσεβοῦς, καὶ ἐν ὥρᾳ ταχινῇ ἀναθάλλει εὐλογίαν αὐτοῦ.
Syr:11:22 The blessing of the Lord is in the reward of the godly, and suddenly he maketh his blessing flourish. (Sirach 11:22 Brenton)
Syr:11:22 Błogosławieństwo Pana nagrodą bogobojnych i prędko zakwitnie Jego błogosławieństwo. (Syr 11:22 BT_4)
Syr:11:22 εὐλογία κυρίου ἐν μισθῷ εὐσεβοῦς, καὶ ἐν ὥρᾳ ταχινῇ ἀναθάλλει εὐλογίαν αὐτοῦ.
Syr:11:22 εὐ·λογία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν μισθός, -ου, ὁ εὐ·σεβής -ές καί ἐν ὥρα, -ας, ἡ ταχινός -ή -όν ἀνα·θάλλω (ανα+θαλλ-, -, 2nd ανα+θαλ-, -, -, -) εὐ·λογία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:11:22 ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Pobożny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Godzina Szybko szybko, mocno {szybko}; szybko, By powracać do życia ??? On/ona/to/to samo
Syr:11:22 eu)logi/a kuri/ou e)n misTO=| eu)sebou=s, kai\ e)n O(/ra| taCHinE=| a)naTa/llei eu)logi/an au)tou=.
Syr:11:22 eulogia kyriu en misTO eusebus, kai en hOra taCHinE anaTallei eulogian autu.
Syr:11:22 N1A_NSF N2_GSM P N2_DSM A3H_GSM C P N1A_DSF A1_DSF V1_PAI3S N1A_ASF RD_GSM
Syr:11:22 ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense devout and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hour speedily rapidly, fast; swiftly, to revive ??? he/she/it/same
Syr:11:22 ??? (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) just recompense (dat) devout ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) hour (dat) speedily ([Adj] dat) he/she/it-is-REVIVE-ing, you(sg)-are-being-REVIVE-ed (classical) ??? (acc) him/it/same (gen)
Syr:11:22 Syr_11:22_1 Syr_11:22_2 Syr_11:22_3 Syr_11:22_4 Syr_11:22_5 Syr_11:22_6 Syr_11:22_7 Syr_11:22_8 Syr_11:22_9 Syr_11:22_10 Syr_11:22_11 Syr_11:22_12
Syr:11:22 x x x x x x x x x x x x
Syr:11:23 μὴ εἴπῃς Τίς ἐστίν μου χρεία, καὶ τίνα ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται μου τὰ ἀγαθά;
Syr:11:23 Say not, What profit is there of my service? and what good things shall I have hereafter? (Sirach 11:23 Brenton)
Syr:11:23 Nie mów: «Czego potrzebuję i jakie dobra mam mieć od tej chwili?» (Syr 11:23 BT_4)
Syr:11:23 μὴ εἴπῃς Τίς ἐστίν μου χρεία, καὶ τίνα ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται μου τὰ ἀγαθά;
Syr:11:23 μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χρεία, -ας, ἡ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπό ὁ ἡ τό νῦν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Syr:11:23 Nie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Ja Potrzebuje I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz By być Ja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Syr:11:23 mE\ ei)/pE|s *ti/s e)sti/n mou CHrei/a, kai\ ti/na a)po\ tou= nu=n e)/stai mou ta\ a)gaTa/;
Syr:11:23 mE eipEs tis estin mu CHreia, kai tina apo tu nyn estai mu ta agaTa;
Syr:11:23 D VB_AAS2S RI_NSF V9_PAI3S RP_GS N1A_NSF C RI_NPN P RA_GSN D VF_FMI3S RP_GS RA_NPN A1_NPN
Syr:11:23 not to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be I need and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now to be I the good inherently good, i.e. God-wrought.
Syr:11:23 not you(sg)-should-SAY/TELL who/what/why (nom) he/she/it-is me (gen) need (nom|voc) and who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) away from (+gen) the (gen) now he/she/it-will-be me (gen) the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc)
Syr:11:23 Syr_11:23_1 Syr_11:23_2 Syr_11:23_3 Syr_11:23_4 Syr_11:23_5 Syr_11:23_6 Syr_11:23_7 Syr_11:23_8 Syr_11:23_9 Syr_11:23_10 Syr_11:23_11 Syr_11:23_12 Syr_11:23_13 Syr_11:23_14 Syr_11:23_15
Syr:11:23 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:24 μὴ εἴπῃς Αὐτάρκη μοί ἐστιν, καὶ τί ἀπὸ τοῦ νῦν κακωθήσομαι;
Syr:11:24 Again, say not, I have enough, and possess many things, and what evil shall I have hereafter? (Sirach 11:24 Brenton)
Syr:11:24 Nie mów: «Wystarczam sam sobie i jakież zło może mnie obecnie spotkać?» (Syr 11:24 BT_4)
Syr:11:24 μὴ εἴπῃς Αὐτάρκη μοί ἐστιν, καὶ τί ἀπὸ τοῦ νῦν κακωθήσομαι;
Syr:11:24 μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτ·άρκης -ες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπό ὁ ἡ τό νῦν κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
Syr:11:24 Nie By mówić/opowiadaj Zadowolony Ja By być I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz By robić rzeczy trudne dla
Syr:11:24 mE\ ei)/pE|s *au)ta/rkE moi/ e)stin, kai\ ti/ a)po\ tou= nu=n kakOTE/somai;
Syr:11:24 mE eipEs autarkE moi estin, kai ti apo tu nyn kakOTEsomai;
Syr:11:24 D VB_AAS2S A3H_NPN RP_DS V9_PAI3S C RI_NSN P RA_GSN D VC_FPI1S
Syr:11:24 not to say/tell content I to be and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now to make things difficult for
Syr:11:24 not you(sg)-should-SAY/TELL content ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (dat) he/she/it-is and who/what/why (nom|acc) away from (+gen) the (gen) now I-will-be-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR
Syr:11:24 Syr_11:24_1 Syr_11:24_2 Syr_11:24_3 Syr_11:24_4 Syr_11:24_5 Syr_11:24_6 Syr_11:24_7 Syr_11:24_8 Syr_11:24_9 Syr_11:24_10 Syr_11:24_11
Syr:11:24 x x x x x x x x x x x
Syr:11:25 ἐν ἡμέρᾳ ἀγαθῶν ἀμνησία κακῶν, καὶ ἐν ἡμέρᾳ κακῶν οὐ μνησθήσεται ἀγαθῶν·
Syr:11:25 In the day of prosperity there is a forgetfulness of affliction: and in the day of affliction there is no more remembrance of prosperity. (Sirach 11:25 Brenton)
Syr:11:25 W czasie pomyślności zapomina się o przykrościach, a w czasie przykrości nie pamięta się o pomyślności. (Syr 11:25 BT_4)
Syr:11:25 ἐν ἡμέρᾳ ἀγαθῶν ἀμνησία κακῶν, καὶ ἐν ἡμέρᾳ κακῶν οὐ μνησθήσεται ἀγαθῶν·
Syr:11:25 ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)   κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Syr:11:25 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Syr:11:25 e)n E(me/ra| a)gaTO=n a)mnEsi/a kakO=n, kai\ e)n E(me/ra| kakO=n ou) mnEsTE/setai a)gaTO=n·
Syr:11:25 en hEmera agaTOn amnEsia kakOn, kai en hEmera kakOn u mnEsTEsetai agaTOn·
Syr:11:25 P N1A_DSF A1_GPN N1A_NSF A1_GPN C P N1A_DSF A1_GPN D VS_FPI3S A1_GPN
Syr:11:25 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day good inherently good, i.e. God-wrought. ć wickedly to do evil; to make things difficult for and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day wickedly to do evil; to make things difficult for οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of good inherently good, i.e. God-wrought.
Syr:11:25 in/among/by (+dat) day (dat) good ([Adj] gen)   wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) and in/among/by (+dat) day (dat) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) not he/she/it-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF good ([Adj] gen)
Syr:11:25 Syr_11:25_1 Syr_11:25_2 Syr_11:25_3 Syr_11:25_4 Syr_11:25_5 Syr_11:25_6 Syr_11:25_7 Syr_11:25_8 Syr_11:25_9 Syr_11:25_10 Syr_11:25_11 Syr_11:25_12
Syr:11:25 x x x x x x x x x x x x
Syr:11:26 ὅτι κοῦφον ἔναντι κυρίου ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς ἀποδοῦναι ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ.
Syr:11:26 For it is an easy thing unto the Lord in the day of death to reward a man according to his ways. (Sirach 11:26 Brenton)
Syr:11:26 A dla Pana łatwą jest rzeczą w dzień śmierci oddać człowiekowi według jego postępowania. (Syr 11:26 BT_4)
Syr:11:26 ὅτι κοῦφον ἔναντι κυρίου ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς ἀποδοῦναι ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ.
Syr:11:26 ὅτι   ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ τελευτή, -ῆς, ἡ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:11:26 Ponieważ/tamto Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Koniec By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ludzki W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Syr:11:26 o(/ti kou=fon e)/nanti kuri/ou e)n E(me/ra| teleutE=s a)podou=nai a)nTrO/pO| kata\ ta\s o(dou\s au)tou=.
Syr:11:26 hoti kufon enanti kyriu en hEmera teleutEs apodunai anTrOpO kata tas hodus autu.
Syr:11:26 C A1_NSN P N2_GSM P N1A_DSF N1_GSF VO_AAN N2_DSM P RA_APF N2_APF RD_GSM
Syr:11:26 because/that ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day end to give back restore, assign, impute, convey, refer human down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same
Syr:11:26 because/that   before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) day (dat) end (gen) to-GIVE BACK human (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) ways/roads (acc) him/it/same (gen)
Syr:11:26 Syr_11:26_1 Syr_11:26_2 Syr_11:26_3 Syr_11:26_4 Syr_11:26_5 Syr_11:26_6 Syr_11:26_7 Syr_11:26_8 Syr_11:26_9 Syr_11:26_10 Syr_11:26_11 Syr_11:26_12 Syr_11:26_13
Syr:11:26 x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:27 κάκωσις ὥρας ἐπιλησμονὴν ποιεῖ τρυφῆς, καὶ ἐν συντελείᾳ ἀνθρώπου ἀποκάλυψις ἔργων αὐτοῦ.
Syr:11:27 The affliction of an hour maketh a man forget pleasure: and in his end his deeds shall be discovered. (Sirach 11:27 Brenton)
Syr:11:27 Godzina nieszczęścia pokrywa zapomnieniem dobrobyt, a przy końcu życia wychodzą na jaw sprawy człowieka. (Syr 11:27 BT_4)
Syr:11:27 κάκωσις ὥρας ἐπιλησμονὴν ποιεῖ τρυφῆς, καὶ ἐν συντελείᾳ ἀνθρώπου ἀποκάλυψις ἔργων αὐτοῦ.
Syr:11:27 κάκωσις, -εως, ἡ ὥρα, -ας, ἡ ἐπι·λησμονή, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) τρυφή, -ῆς, ἡ καί ἐν συν·τέλεια, -ας, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:11:27 Złe traktowanie Godzina Brak pamięci By czynić/rób Pobłażanie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zakończenie Ludzki Apokalipsa Praca On/ona/to/to samo
Syr:11:27 ka/kOsis O(/ras e)pilEsmonE\n poiei= trufE=s, kai\ e)n suntelei/a| a)nTrO/pou a)poka/luPSis e)/rgOn au)tou=.
Syr:11:27 kakOsis hOras epilEsmonEn poiei tryfEs, kai en synteleia anTrOpu apokalyPSis ergOn autu.
Syr:11:27 N3I_NSF N1A_GSF N1_NSF V2_PAI3S N1_GSF C P N1A_DSF N2_GSM N3I_NSF N2N_GPN RD_GSM
Syr:11:27 mistreatment hour forgetfulness to do/make indulgence and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among completion human apocalypse work he/she/it/same
Syr:11:27 mistreatment (nom) hour (gen), hours (acc) forgetfulness (acc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! indulgence (gen) and in/among/by (+dat) completion (dat) human (gen) apocalypse (nom) works (gen) him/it/same (gen)
Syr:11:27 Syr_11:27_1 Syr_11:27_2 Syr_11:27_3 Syr_11:27_4 Syr_11:27_5 Syr_11:27_6 Syr_11:27_7 Syr_11:27_8 Syr_11:27_9 Syr_11:27_10 Syr_11:27_11 Syr_11:27_12
Syr:11:27 x x x x x x x x x x x x
Syr:11:28 πρὸ τελευτῆς μὴ μακάριζε μηδένα, καὶ ἐν τέκνοις αὐτοῦ γνωσθήσεται ἀνήρ.
Syr:11:28 Judge none blessed before his death: for a man shall be known in his children. (Sirach 11:28 Brenton)
Syr:11:28 Przed śmiercią nikogo nie nazywaj szczęśliwym, gdyż dopiero w ostatniej chwili poznaje się męża. (Syr 11:28 BT_4)
Syr:11:28 πρὸ τελευτῆς μὴ μακάριζε μηδένα, καὶ ἐν τέκνοις αὐτοῦ γνωσθήσεται ἀνήρ.
Syr:11:28 πρό τελευτή, -ῆς, ἡ μή μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν καί ἐν τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Syr:11:28 Przedtem (+informacja) Koniec Nie Do ??? Nie jeden I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziecko On/ona/to/to samo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Syr:11:28 pro\ teleutE=s mE\ maka/riDZe mEde/na, kai\ e)n te/knois au)tou= gnOsTE/setai a)nE/r.
Syr:11:28 pro teleutEs mE makariDZe mEdena, kai en teknois autu gnOsTEsetai anEr.
Syr:11:28 P N1_GSF D V1_PAD2S A3_ASM C P N2N_DPN RD_GSM VS_FPI3S N3_NSM
Syr:11:28 before (+gen) end not to ??? not one and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among child he/she/it/same to know i.e. recognize. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Syr:11:28 before (+gen) end (gen) not be-you(sg)-???-ing! not one (acc) and in/among/by (+dat) children (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-KNOW-ed man, husband (nom)
Syr:11:28 Syr_11:28_1 Syr_11:28_2 Syr_11:28_3 Syr_11:28_4 Syr_11:28_5 Syr_11:28_6 Syr_11:28_7 Syr_11:28_8 Syr_11:28_9 Syr_11:28_10 Syr_11:28_11
Syr:11:28 x x x x x x x x x x x
Syr:11:29 Μὴ πάντα ἄνθρωπον εἴσαγε εἰς τὸν οἶκόν σου· πολλὰ γὰρ τὰ ἔνεδρα τοῦ δολίου.
Syr:11:29 Bring not every man into thine house: for the deceitful man hath many trains. (Sirach 11:29 Brenton)
Syr:11:29 Nie wprowadzaj do domu swego każdego człowieka, różnorodne są bowiem podstępy oszusta. (Syr 11:29 BT_4)
Syr:11:29 Μὴ πάντα ἄνθρωπον εἴσαγε εἰς τὸν οἶκόν σου· πολλὰ γὰρ τὰ ἔνεδρα τοῦ δολίου.
Syr:11:29 μή πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γάρ ὁ ἡ τό ἔν·εδρον, -ου, τό; ἐν·έδρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δόλιος -ία -ον; δολιόω (δολι(ο)-, -, -, -, -, -)
Syr:11:29 Nie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki By prowadzić do Do (+przyspieszenie) Dom Ty; twój/twój(sg) Dużo Dla odtąd, jak Zasadzka; zasadzka Oszukańczy; do oszustwa
Syr:11:29 *mE\ pa/nta a)/nTrOpon ei)/sage ei)s to\n oi)=ko/n sou· polla\ ga\r ta\ e)/nedra tou= doli/ou.
Syr:11:29 mE panta anTrOpon eisage eis ton oikon su· polla gar ta enedra tu doliu.
Syr:11:29 D A3_ASM N2_ASM V1_PAD2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS A1_NPN x RA_NPN N2N_NPN RA_GSM A1A_GSM
Syr:11:29 not every all, each, every, the whole of human to lead into into (+acc) the house you; your/yours(sg) much for since, as the ambush; ambush the deceitful; to deceit
Syr:11:29 not all (nom|acc|voc), every (acc) human (acc) be-you(sg)-LEAD-ing-INTO! into (+acc) the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) many (nom|acc) for the (nom|acc) ambushs (nom|acc|voc); ambush (nom|voc) the (gen) deceitful ([Adj] gen); be-you(sg)-DECEIT-ing!, be-you(sg)-being-DECEIT-ed!
Syr:11:29 Syr_11:29_1 Syr_11:29_2 Syr_11:29_3 Syr_11:29_4 Syr_11:29_5 Syr_11:29_6 Syr_11:29_7 Syr_11:29_8 Syr_11:29_9 Syr_11:29_10 Syr_11:29_11 Syr_11:29_12 Syr_11:29_13 Syr_11:29_14
Syr:11:29 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:30 πέρδιξ θηρευτὴς ἐν καρτάλλῳ, οὕτως καρδία ὑπερηφάνου, καὶ ὡς ὁ κατάσκοπος ἐπιβλέπει πτῶσιν·
Syr:11:30 Like as a partridge taken and kept in a cage, so is the heart of the proud; and like as a spy, watcheth he for thy fall: (Sirach 11:30 Brenton)
Syr:11:30 Jak złowiona kuropatwa w klatce, tak serce pysznego: jak szpieg wypatruje on słabe strony, (Syr 11:30 BT_4)
Syr:11:30 πέρδιξ θηρευτὴς ἐν καρτάλλῳ, οὕτως καρδία ὑπερηφάνου, καὶ ὡς κατάσκοπος ἐπιβλέπει πτῶσιν·
Syr:11:30 πέρδιξ, -ικος, ἡ [LXX]   ἐν   οὕτως/οὕτω καρδία, -ας, ἡ ὑπερή·φανος -ον καί ὡς ὁ ἡ τό κατά·σκοπος, -ου, ὁ ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) πτῶσις, -εως, ἡ; πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-)
Syr:11:30 Kuropatwa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Dumny I też, nawet, mianowicie Jak/jak Szpieg By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Spadaj; by lecieć
Syr:11:30 pe/rdiX TEreutE\s e)n karta/llO|, ou(/tOs kardi/a u(perEfa/nou, kai\ O(s o( kata/skopos e)pible/pei ptO=sin·
Syr:11:30 perdiX TEreutEs en kartallO, hutOs kardia hyperEfanu, kai hOs ho kataskopos epiblepei ptOsin·
Syr:11:30 N3K_NSF N1M_NSM P N2_DSM D N1A_NSF A1B_GSM C C RA_NSM N2_NSM V1_PAI3S N3I_ASF
Syr:11:30 partridge ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) proud and also, even, namely as/like the spy to look upon overlook, look attentively fall; to fly
Syr:11:30 partridge (nom|voc)   in/among/by (+dat)   thusly/like this heart (nom|voc) proud ([Adj] gen) and as/like the (nom) spy (nom) he/she/it-is-LOOK UPON-ing, you(sg)-are-being-LOOK UPON-ed (classical) fall (acc); they-should-FLY
Syr:11:30 Syr_11:30_1 Syr_11:30_2 Syr_11:30_3 Syr_11:30_4 Syr_11:30_5 Syr_11:30_6 Syr_11:30_7 Syr_11:30_8 Syr_11:30_9 Syr_11:30_10 Syr_11:30_11 Syr_11:30_12 Syr_11:30_13
Syr:11:30 x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:31 τὰ γὰρ ἀγαθὰ εἰς κακὰ μεταστρέφων ἐνεδρεύει καὶ ἐν τοῖς αἱρετοῖς ἐπιθήσει μῶμον.
Syr:11:31 For he lieth in wait, and turneth good into evil, and in things worthy praise will lay blame upon thee. (Sirach 11:31 Brenton)
Syr:11:31 podając dobre rzeczy za złe, przygotowuje zasadzkę i najlepszym twym zaletom przygania. (Syr 11:31 BT_4)
Syr:11:31 τὰ γὰρ ἀγαθὰ εἰς κακὰ μεταστρέφων ἐνεδρεύει καὶ ἐν τοῖς αἱρετοῖς ἐπιθήσει μῶμον.
Syr:11:31 ὁ ἡ τό γάρ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) εἰς[1] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό   ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) μῶμος, -ου, ὁ
Syr:11:31 Dla odtąd, jak Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Do (+przyspieszenie) Niegodziwie by czynić źle By przekształcać By czatować I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By umieszczać dalej Wada
Syr:11:31 ta\ ga\r a)gaTa\ ei)s kaka\ metastre/fOn e)nedreu/ei kai\ e)n toi=s ai(retoi=s e)piTE/sei mO=mon.
Syr:11:31 ta gar agaTa eis kaka metastrefOn enedreuei kai en tois hairetois epiTEsei mOmon.
Syr:11:31 RA_APN x A1_APN P A1_APN V1_PAPNSM V1_PAI3S C P RA_DPN A1_DPN VF_FAI3S N2_ASM
Syr:11:31 the for since, as good inherently good, i.e. God-wrought. into (+acc) wickedly to do evil to transform to lie in wait and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to place on blemish
Syr:11:31 the (nom|acc) for good ([Adj] nom|acc|voc) into (+acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) while TRANSFORM-ing (nom) he/she/it-is-LIE-ing-IN-WAIT, you(sg)-are-being-LIE-ed-IN-WAIT (classical) and in/among/by (+dat) the (dat)   he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) blemish (acc)
Syr:11:31 Syr_11:31_1 Syr_11:31_2 Syr_11:31_3 Syr_11:31_4 Syr_11:31_5 Syr_11:31_6 Syr_11:31_7 Syr_11:31_8 Syr_11:31_9 Syr_11:31_10 Syr_11:31_11 Syr_11:31_12 Syr_11:31_13
Syr:11:31 x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:32 ἀπὸ σπινθῆρος πυρὸς πληθύνεται ἀνθρακιά, καὶ ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς εἰς αἷμα ἐνεδρεύει.
Syr:11:32 Of a spark of fire a heap of coals is kindled: and a sinful man layeth wait for blood. (Sirach 11:32 Brenton)
Syr:11:32 Przez iskrę węgiel napełnia się ogniem, a człowiek niegodziwy czyha na krew. (Syr 11:32 BT_4)
Syr:11:32 ἀπὸ σπινθῆρος πυρὸς πληθύνεται ἀνθρακιά, καὶ ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς εἰς αἷμα ἐνεδρεύει.
Syr:11:32 ἀπό σπινθήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] πῦρ, -ρός, τό πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἀνθρακιά, -ᾶς, ἡ καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἁ·μαρτωλός -όν εἰς[1] αἷμα[τ], -ατος, τό ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -)
Syr:11:32 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Iskra Ogień By wzrastać/mnóż się Węgla drzewnego ogień I też, nawet, mianowicie Ludzki Grzeszny Do (+przyspieszenie) Krew By czatować
Syr:11:32 a)po\ spinTE=ros puro\s plETu/netai a)nTrakia/, kai\ a)/nTrOpos a(martOlo\s ei)s ai(=ma e)nedreu/ei.
Syr:11:32 apo spinTEros pyros plETynetai anTrakia, kai anTrOpos hamartOlos eis haima enedreuei.
Syr:11:32 P N3_GSM N3_GSN V1_PMI3S N1A_NSF C N2_NSM A1B_NSM P N3M_ASN V1_PAI3S
Syr:11:32 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing spark fire to increase/multiply charcoal fire and also, even, namely human sinful into (+acc) blood to lie in wait
Syr:11:32 away from (+gen) spark (gen) fire (gen) he/she/it-is-being-INCREASE/MULTIPLY-ed charcoal fire (nom|voc) and human (nom) sinful ([Adj] nom) into (+acc) blood (nom|acc|voc) he/she/it-is-LIE-ing-IN-WAIT, you(sg)-are-being-LIE-ed-IN-WAIT (classical)
Syr:11:32 Syr_11:32_1 Syr_11:32_2 Syr_11:32_3 Syr_11:32_4 Syr_11:32_5 Syr_11:32_6 Syr_11:32_7 Syr_11:32_8 Syr_11:32_9 Syr_11:32_10 Syr_11:32_11
Syr:11:32 x x x x x x x x x x x
Syr:11:33 πρόσεχε ἀπὸ κακούργου, πονηρὰ γὰρ τεκταίνει, μήποτε μῶμον εἰς τὸν αἰῶνα δῷ σοι.
Syr:11:33 Take heed of a mischievous man, for he worketh wickedness; lest he bring upon thee a perpetual blot. (Sirach 11:33 Brenton)
Syr:11:33 Strzeż się człowieka złego, który knuje niegodziwości, by nie sprowadził na ciebie hańby niezatartej. (Syr 11:33 BT_4)
Syr:11:33 πρόσεχε ἀπὸ κακούργου, πονηρὰ γὰρ τεκταίνει, μήποτε μῶμον εἰς τὸν αἰῶνα δῷ σοι.
Syr:11:33 προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ἀπό κακοῦργος -ον πονηρός -ά -όν γάρ   μήποτε (μή ποτέ) μῶμος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Syr:11:33 By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zbrodniczy Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Dla odtąd, jak Nigdy Wada Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Syr:11:33 pro/seCHe a)po\ kakou/rgou, ponEra\ ga\r tektai/nei, mE/pote mO=mon ei)s to\n ai)O=na dO=| soi.
Syr:11:33 proseCHe apo kakurgu, ponEra gar tektainei, mEpote mOmon eis ton aiOna dO soi.
Syr:11:33 V1_PAD2S P A1B_GSM A1A_APN x V1_PAI3S D N2_ASM P RA_ASM N3W_ASM VO_AAS3S RP_DS
Syr:11:33 to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing criminal wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος for since, as ć never blemish into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Syr:11:33 be-you(sg)-PAY HEED-ing! away from (+gen) criminal ([Adj] gen) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) for   never blemish (acc) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Syr:11:33 Syr_11:33_1 Syr_11:33_2 Syr_11:33_3 Syr_11:33_4 Syr_11:33_5 Syr_11:33_6 Syr_11:33_7 Syr_11:33_8 Syr_11:33_9 Syr_11:33_10 Syr_11:33_11 Syr_11:33_12 Syr_11:33_13
Syr:11:33 x x x x x x x x x x x x x
Syr:11:34 ἐνοίκισον ἀλλότριον, καὶ διαστρέψει σε ἐν ταραχαῖς καὶ ἀπαλλοτριώσει σε τῶν ἰδίων σου.
Syr:11:34 Receive a stranger into thine house, and he will disturb thee, and turn thee out of thine own. (Sirach 11:34 Brenton)
Syr:11:34 Przyjmij obcego do domu, a wtrąci cię w zamieszanie i oddali cię od twoich najbliższych. (Syr 11:34 BT_4)
Syr:11:34 ἐνοίκισον ἀλλότριον, καὶ διαστρέψει σε ἐν ταραχαῖς καὶ ἀπαλλοτριώσει σε τῶν ἰδίων σου.
Syr:11:34 ἐν·οικίζω [LXX] (-, -, εν+οικι·σ-, -, -, -) ἀλλότριος -ία -ον καί δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ταραχή, -ῆς, ἡ καί ἀπ·αλλοτριόω (-, απ+αλλοτριω·σ-, απ+αλλοτριω·σ-, -, απ+ηλλοτριω-, απ+αλλοτριω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:11:34 Do ??? Innego/inni I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) Własny prywatnie Ty; twój/twój(sg)
Syr:11:34 e)noi/kison a)llo/trion, kai\ diastre/PSei se e)n taraCHai=s kai\ a)pallotriO/sei se tO=n i)di/On sou.
Syr:11:34 enoikison allotrion, kai diastrePSei se en taraCHais kai apallotriOsei se tOn idiOn su.
Syr:11:34 VA_AAD2S A1A_ASM C VF_FAI3S RP_AS P N1_DPF C VF_FAI3S RP_AS RA_GPM A1A_GPM RP_GS
Syr:11:34 to ??? of another/others and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) the own privately you; your/yours(sg)
Syr:11:34 do-???-you(sg)! of another/others (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) disturbances (dat) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (gen) own (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:11:34 Syr_11:34_1 Syr_11:34_2 Syr_11:34_3 Syr_11:34_4 Syr_11:34_5 Syr_11:34_6 Syr_11:34_7 Syr_11:34_8 Syr_11:34_9 Syr_11:34_10 Syr_11:34_11 Syr_11:34_12 Syr_11:34_13
Syr:11:34 x x x x x x x x x x x x x