Syr:13:1 Ὁ ἁπτόμενος πίσσης μολυνθήσεται, καὶ ὁ κοινωνῶν ὑπερηφάνῳ ὁμοιωθήσεται αὐτῷ.
Syr:13:1 He that toucheth pitch shall be defiled therewith; and he that hath fellowship with a proud man shall be like unto him. (Sirach 13:1 Brenton)
Syr:13:1 Kto się dotyka smoły, ten się pobrudzi, a kto z pysznym przestaje - do niego się upodobni. (Syr 13:1 BT_4)
Syr:13:1 ἁπτόμενος πίσσης μολυνθήσεται, καὶ κοινωνῶν ὑπερηφάνῳ ὁμοιωθήσεται αὐτῷ.
Syr:13:1 ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -)   μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) καί ὁ ἡ τό κοινωνός, -οῦ, ὁ and ἡ; κοινωνέω (κοινων(ε)-, κοινωνη·σ-, κοινωνη·σ-, κεκοινωνη·κ-, -, -) ὑπερή·φανος -ον ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:13:1 Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się By kalać I też, nawet, mianowicie Rozdzielający; by uczestniczyć Dumny By porównywać On/ona/to/to samo
Syr:13:1 *(o a(pto/menos pi/ssEs molunTE/setai, kai\ o( koinOnO=n u(perEfa/nO| o(moiOTE/setai au)tO=|.
Syr:13:1 o haptomenos pissEs molynTEsetai, kai ho koinOnOn hyperEfanO homoiOTEsetai autO.
Syr:13:1 RA_NSM V1_PMPNSM N1S_GSF VC_FPI3S C RA_NSM V2_PAPNSM A1B_DSM VC_FPI3S RD_DSM
Syr:13:1 the to lay hands on set fire, touch ć to defile and also, even, namely the sharer; to share proud to liken he/she/it/same
Syr:13:1 the (nom) while being-LAY HandS ON-ed (nom)   he/she/it-will-be-DEFILE-ed and the (nom) sharers (gen); while SHARE-ing (nom) proud ([Adj] dat) he/she/it-will-be-LIKEN-ed him/it/same (dat)
Syr:13:1 Syr_13:1_1 Syr_13:1_2 Syr_13:1_3 Syr_13:1_4 Syr_13:1_5 Syr_13:1_6 Syr_13:1_7 Syr_13:1_8 Syr_13:1_9 Syr_13:1_10
Syr:13:1 x x x x x x x x x x
Syr:13:2 βάρος ὑπὲρ σὲ μὴ ἄρῃς καὶ ἰσχυροτέρῳ σου καὶ πλουσιωτέρῳ μὴ κοινώνει. τί κοινωνήσει χύτρα πρὸς λέβητα; αὕτη προσκρούσει, καὶ αὕτη συντριβήσεται.
Syr:13:2 Burden not thyself above thy power while thou livest; and have no fellowship with one that is mightier and richer than thyself: for how agree the kettle and the earthen pot together? for if the one be smitten against the other, it shall be broken. (Sirach 13:2 Brenton)
Syr:13:2 Nie bierz ciężaru ponad swoje siły i nie szukaj towarzystwa z możniejszym i bogatszym od siebie. Cóż za towarzystwo może mieć garnek gliniany z metalowym kotłem? Gdy ten uderzy, skruszy tamtego. (Syr 13:2 BT_4)
Syr:13:2 βάρος ὑπὲρ σὲ μὴ ἄρῃς καὶ ἰσχυροτέρῳ σου καὶ πλουσιωτέρῳ μὴ κοινώνει. τί κοινωνήσει χύτρα πρὸς λέβητα; αὕτη προσκρούσει, καὶ αὕτη συντριβήσεται.
Syr:13:2 βάρο·ς, -ους, τό ὑπέρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί ἰσχυρό·τερος -α -ον (Comp. of ἰσχυρός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πλουσιώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of πλούσιος) μή κοινωνέω (κοινων(ε)-, κοινωνη·σ-, κοινωνη·σ-, κεκοινωνη·κ-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κοινωνέω (κοινων(ε)-, κοινωνη·σ-, κοινωνη·σ-, κεκοινωνη·κ-, -, -)   πρός   οὗτος αὕτη τοῦτο   καί οὗτος αὕτη τοῦτο συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Syr:13:2 Ciężar [zobacz barometryczny] Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ty; twój/twój(sg) Nie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie Bardziej silny Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Nie By uczestniczyć Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By uczestniczyć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Syr:13:2 ba/ros u(pe\r se\ mE\ a)/rE|s kai\ i)sCHurote/rO| sou kai\ plousiOte/rO| mE\ koinO/nei. ti/ koinOnE/sei CHu/tra pro\s le/bEta; au(/tE proskrou/sei, kai\ au(/tE suntribE/setai.
Syr:13:2 baros hyper se mE arEs kai isCHyroterO su kai plusiOterO mE koinOnei. ti koinOnEsei CHytra pros lebEta; hautE proskrusei, kai hautE syntribEsetai.
Syr:13:2 N3E_ASN P RP_AS D VA_AAS2S C A1A_DSMC RP_GS C A1A_DSMC D V2_PAD2S RI_ASN VF_FAI3S N1A_NSF P N3T_ASM RD_NSF VF_FAI3S C RD_NSF VD_FPI3S
Syr:13:2 burden [see barometric] above (+acc), on behalf of (+gen) you; your/yours(sg) not to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely stronger you; your/yours(sg) and also, even, namely ??? not to share who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to share ć toward (+acc,+gen,+dat) ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to break to crush completely, break (in pieces)
Syr:13:2 burden (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not you(sg)-should-LIFT/PICK-UP and stronger ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and ??? ([Adj] dat) not he/she/it-is-SHARE-ing, you(sg)-are-being-SHARE-ed (classical), be-you(sg)-SHARE-ing! who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-SHARE, you(sg)-will-be-SHARE-ed (classical)   toward (+acc,+gen,+dat)   this (nom)   and this (nom) he/she/it-will-be-BREAK-ed
Syr:13:2 Syr_13:2_1 Syr_13:2_2 Syr_13:2_3 Syr_13:2_4 Syr_13:2_5 Syr_13:2_6 Syr_13:2_7 Syr_13:2_8 Syr_13:2_9 Syr_13:2_10 Syr_13:2_11 Syr_13:2_12 Syr_13:2_13 Syr_13:2_14 Syr_13:2_15 Syr_13:2_16 Syr_13:2_17 Syr_13:2_18 Syr_13:2_19 Syr_13:2_20 Syr_13:2_21 Syr_13:2_22
Syr:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:13:3 πλούσιος ἠδίκησεν, καὶ αὐτὸς προσενεβριμήσατο· πτωχὸς ἠδίκηται, καὶ αὐτὸς προσδεηθήσεται.
Syr:13:3 The rich man hath done wrong, and yet he threateneth withal: the poor is wronged, and he must intreat also. (Sirach 13:3 Brenton)
Syr:13:3 Gdy bogaty wyrządzi krzywdę, zżymać się będzie, gdy biedny poniesie krzywdę, jeszcze sam poprosi o przebaczenie. (Syr 13:3 BT_4)
Syr:13:3 πλούσιος ἠδίκησεν, καὶ αὐτὸς προσενεβριμήσατο· πτωχὸς ἠδίκηται, καὶ αὐτὸς προσδεηθήσεται.
Syr:13:3 πλούσιος -ία -ον ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό   πτωχός -ή -όν ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό προσ·δέομαι (προσ+δε-/προσ+δ(ε)-, -, -, -, -, προσ+δεη·θ-)
Syr:13:3 Obfity Do szkody/popełniaj wykroczenie do I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Biedny Do szkody/popełniaj wykroczenie do I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By potrzebować
Syr:13:3 plou/sios E)di/kEsen, kai\ au)to\s prosenebrimE/sato· ptOCHo\s E)di/kEtai, kai\ au)to\s prosdeETE/setai.
Syr:13:3 plusios EdikEsen, kai autos prosenebrimEsato· ptOCHos EdikEtai, kai autos prosdeETEsetai.
Syr:13:3 A1A_NSM VAI_AAI3S C RD_NSM VAI_AMI3S N2_NSM VM_XMI3S C RD_NSM VC_FPI3S
Syr:13:3 abundant to harm/do wrong to and also, even, namely he/she/it/same ć poor to harm/do wrong to and also, even, namely he/she/it/same to need
Syr:13:3 abundant ([Adj] nom) he/she/it-WRONG-ed and he/it/same (nom)   poor ([Adj] nom) he/she/it-has-been-WRONG-ed and he/it/same (nom) he/she/it-will-be-TO NEED-ed
Syr:13:3 Syr_13:3_1 Syr_13:3_2 Syr_13:3_3 Syr_13:3_4 Syr_13:3_5 Syr_13:3_6 Syr_13:3_7 Syr_13:3_8 Syr_13:3_9 Syr_13:3_10
Syr:13:3 x x x x x x x x x x
Syr:13:4 ἐὰν χρησιμεύσῃς, ἐργᾶται ἐν σοί· καὶ ἐὰν ὑστερήσῃς, καταλείψει σε.
Syr:13:4 If thou be for his profit, he will use thee: but if thou have nothing, he will forsake thee. (Sirach 13:4 Brenton)
Syr:13:4 Jeśli będziesz tamtemu pożyteczny, wykorzysta ciebie, a jeśli popadniesz w biedę, to cię opuści. (Syr 13:4 BT_4)
Syr:13:4 ἐὰν χρησιμεύσῃς, ἐργᾶται ἐν σοί· καὶ ἐὰν ὑστερήσῃς, καταλείψει σε.
Syr:13:4 ἐάν (εἰ ἄν)   ἐργάτης, -ου, ὁ; ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐάν (εἰ ἄν) ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:13:4 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Pracownik; by pracować/dąż W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By podchodzić krótko By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ty; twój/twój(sg)
Syr:13:4 e)a\n CHrEsimeu/sE|s, e)rga=tai e)n soi/· kai\ e)a\n u(sterE/sE|s, katalei/PSei se.
Syr:13:4 ean CHrEsimeusEs, ergatai en soi· kai ean hysterEsEs, kataleiPSei se.
Syr:13:4 C VA_AAS2S V1_PMI3S P RP_DS C C VA_AAS2S VF_FAI3S RP_AS
Syr:13:4 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć worker; to work/strive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to come up short to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up you; your/yours(sg)
Syr:13:4 if-ever   workers (nom|voc); he/she/it-will-be-WORK/STRIVE-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and if-ever you(sg)-should-COME-UP-SHORT he/she/it-will-LEAVE-BEHIND, you(sg)-will-be-LEAVE-ed-BEHIND (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Syr:13:4 Syr_13:4_1 Syr_13:4_2 Syr_13:4_3 Syr_13:4_4 Syr_13:4_5 Syr_13:4_6 Syr_13:4_7 Syr_13:4_8 Syr_13:4_9 Syr_13:4_10
Syr:13:4 x x x x x x x x x x
Syr:13:5 ἐὰν ἔχῃς, συμβιώσεταί σοι καὶ ἀποκενώσει σε, καὶ αὐτὸς οὐ πονέσει.
Syr:13:5 If thou have any thing, he will live with thee: yea, he will make thee bare, and will not be sorry for it. (Sirach 13:5 Brenton)
Syr:13:5 Jeśli coś masz, będzie żyć z tobą w przyjaźni i wyniszczy cię, a sam się nawet nie zmartwi. (Syr 13:5 BT_4)
Syr:13:5 ἐὰν ἔχῃς, συμβιώσεταί σοι καὶ ἀποκενώσει σε, καὶ αὐτὸς οὐ πονέσει.
Syr:13:5 ἐάν (εἰ ἄν) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Syr:13:5 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mieć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym  
Syr:13:5 e)a\n e)/CHE|s, sumbiO/setai/ soi kai\ a)pokenO/sei se, kai\ au)to\s ou) pone/sei.
Syr:13:5 ean eCHEs, symbiOsetai soi kai apokenOsei se, kai autos u ponesei.
Syr:13:5 C V1_PAS2S VF_FMI3S RP_DS C VF_FAI3S RP_AS C RD_NSM D VF_FAI3S
Syr:13:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to have ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely ć you; your/yours(sg) and also, even, namely he/she/it/same not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing  
Syr:13:5 if-ever you(sg)-should-be-HAVE-ing   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/it/same (nom) not  
Syr:13:5 Syr_13:5_1 Syr_13:5_2 Syr_13:5_3 Syr_13:5_4 Syr_13:5_5 Syr_13:5_6 Syr_13:5_7 Syr_13:5_8 Syr_13:5_9 Syr_13:5_10 Syr_13:5_11
Syr:13:5 x x x x x x x x x x x
Syr:13:6 χρείαν ἔσχηκέν σου, καὶ ἀποπλανήσει σε καὶ προσγελάσεταί σοι καὶ δώσει σοι ἐλπίδα· λαλήσει σοι καλὰ καὶ ἐρεῖ Τίς ἡ χρεία σου;
Syr:13:6 If he have need of thee, he will deceive thee, and smile upon thee, and put thee in hope; he will speak thee fair, and say, What wantest thou? (Sirach 13:6 Brenton)
Syr:13:6 Jeśli będziesz mu potrzebny, będzie cię zwodzić, uśmiechać się do ciebie, dawać nadzieję, przemawiać pięknymi słowami, owszem spyta: «Czego potrzebujesz?» (Syr 13:6 BT_4)
Syr:13:6 χρείαν ἔσχηκέν σου, καὶ ἀποπλανήσει σε καὶ προσγελάσεταί σοι καὶ δώσει σοι ἐλπίδα· λαλήσει σοι καλὰ καὶ ἐρεῖ Τίς χρεία σου;
Syr:13:6 χρεία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·πλανάω (απο+πλαν(α)-, απο+πλανη·σ-, απο+πλανη·σ-, -, -, απο+πλανη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό χρεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:13:6 Potrzebuje By mieć Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wprowadzać w błąd Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Miej nadzieję/oczekiwanie By mówić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Potrzebuje Ty; twój/twój(sg)
Syr:13:6 CHrei/an e)/sCHEke/n sou, kai\ a)poplanE/sei se kai\ prosgela/setai/ soi kai\ dO/sei soi e)lpi/da· lalE/sei soi kala\ kai\ e)rei= *ti/s E( CHrei/a sou;
Syr:13:6 CHreian esCHEken su, kai apoplanEsei se kai prosgelasetai soi kai dOsei soi elpida· lalEsei soi kala kai erei tis hE CHreia su;
Syr:13:6 N1A_ASF VX_XAI3S RP_GS C VF_FAI3S RP_AS C VF_FMI3S RP_DS C VF_FAI3S RP_DS N3D_ASF VF_FAI3S RP_DS A1_APN C VF2_FAI3S RI_NSF RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Syr:13:6 need to have you; your/yours(sg) and also, even, namely to mislead you; your/yours(sg) and also, even, namely ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub hope/expectation to speak you; your/yours(sg); to rub worn, rub right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the need you; your/yours(sg)
Syr:13:6 need (acc) he/she/it-has-HAVE-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-MISLEAD, you(sg)-will-be-MISLEAD-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) hope/expectation (acc) he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) right ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) who/what/why (nom) the (nom) need (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:13:6 Syr_13:6_1 Syr_13:6_2 Syr_13:6_3 Syr_13:6_4 Syr_13:6_5 Syr_13:6_6 Syr_13:6_7 Syr_13:6_8 Syr_13:6_9 Syr_13:6_10 Syr_13:6_11 Syr_13:6_12 Syr_13:6_13 Syr_13:6_14 Syr_13:6_15 Syr_13:6_16 Syr_13:6_17 Syr_13:6_18 Syr_13:6_19 Syr_13:6_20 Syr_13:6_21 Syr_13:6_22
Syr:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:13:7 καὶ αἰσχυνεῖ σε ἐν τοῖς βρώμασιν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποκενώσῃ σε δὶς ἢ τρίς, καὶ ἐπ’ ἐσχάτων καταμωκήσεταί σου· μετὰ ταῦτα ὄψεταί σε καὶ καταλείψει σε καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κινήσει ἐπὶ σοί.
Syr:13:7 And he will shame thee by his meats, until he have drawn thee dry twice or thrice, and at the last he will laugh thee to scorn afterward, when he seeth thee, he will forsake thee, and shake his head at thee. (Sirach 13:7 Brenton)
Syr:13:7 Zawstydzi cię przez swoje uczty, aż cię ogołoci dwa lub trzy razy, na koniec wyśmieje się z ciebie, a potem, gdy cię zobaczy, nie zwróci na ciebie uwagi i nad tobą będzie kiwać głową. (Syr 13:7 BT_4)
Syr:13:7 καὶ αἰσχυνεῖ σε ἐν τοῖς βρώμασιν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποκενώσῃ σε δὶς τρίς, καὶ ἐπ’ ἐσχάτων καταμωκήσεταί σου· μετὰ ταῦτα ὄψεταί σε καὶ καταλείψει σε καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κινήσει ἐπὶ σοί.
Syr:13:7 καί αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίς ἤ[1] τρίς καί ἐπί ἔσχατος -η -ον   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κίνησις, -εως, ἡ; κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Syr:13:7 I też, nawet, mianowicie By zawstydzać Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żywność On/ona/to/to samo Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Ty; twój/twój(sg) Dwa razy Albo Trzy razy I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Głowa On/ona/to/to samo Ruchu ruch, ruszając się; by umieszczać w ruchu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Syr:13:7 kai\ ai)sCHunei= se e)n toi=s brO/masin au)tou=, e(/Os ou(= a)pokenO/sE| se di\s E)\ tri/s, kai\ e)p’ e)sCHa/tOn katamOkE/setai/ sou· meta\ tau=ta o)/PSetai/ se kai\ katalei/PSei se kai\ tE\n kefalE\n au)tou= kinE/sei e)pi\ soi/.
Syr:13:7 kai aisCHynei se en tois brOmasin autu, heOs hu apokenOsE se dis E tris, kai ep’ esCHatOn katamOkEsetai su· meta tauta oPSetai se kai kataleiPSei se kai tEn kefalEn autu kinEsei epi soi.
Syr:13:7 C VF_FAI3S RP_AS P RA_DPN N3M_DPN RD_GSM C RR_GSM VA_AAS3S RP_AS D C D C P A1_GPN VF_FMI3S RP_GS P RD_APN VF_FMI3S RP_AS C VF_FAI3S RP_AS C RA_ASF N1_ASF RD_GSM VF_FAI3S P RP_DS
Syr:13:7 and also, even, namely to put to shame you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the food he/she/it/same until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ć you; your/yours(sg) twice or three times and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last ć you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up you; your/yours(sg) and also, even, namely the head he/she/it/same movement kinesis, stirring; to set in motion upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Syr:13:7 and he/she/it-is-PUT-ing-TO-SHAME, you(sg)-are-being-PUT-ed-TO-SHAME (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) foods (dat) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen)   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) twice or three times and upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-will-be-SEE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-will-LEAVE-BEHIND, you(sg)-will-be-LEAVE-ed-BEHIND (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) head (acc) him/it/same (gen) movement (dat); he/she/it-will-SET-IN-MOTION, you(sg)-will-be-SET-ed-IN-MOTION (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Syr:13:7 Syr_13:7_1 Syr_13:7_2 Syr_13:7_3 Syr_13:7_4 Syr_13:7_5 Syr_13:7_6 Syr_13:7_7 Syr_13:7_8 Syr_13:7_9 Syr_13:7_10 Syr_13:7_11 Syr_13:7_12 Syr_13:7_13 Syr_13:7_14 Syr_13:7_15 Syr_13:7_16 Syr_13:7_17 Syr_13:7_18 Syr_13:7_19 Syr_13:7_20 Syr_13:7_21 Syr_13:7_22 Syr_13:7_23 Syr_13:7_24 Syr_13:7_25 Syr_13:7_26 Syr_13:7_27 Syr_13:7_28 Syr_13:7_29 Syr_13:7_30 Syr_13:7_31 Syr_13:7_32 Syr_13:7_33
Syr:13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:13:8 πρόσεχε μὴ ἀποπλανηθῇς καὶ μὴ ταπεινωθῇς ἐν ἀφροσύνῃ σου.
Syr:13:8 Beware that thou be not deceived and brought down in thy jollity. (Sirach 13:8 Brenton)
Syr:13:8 Miej się na baczności, by nie dać się oszukać ani poniżyć przez swą bezmyślność. (Syr 13:8 BT_4)
Syr:13:8 πρόσεχε μὴ ἀποπλανηθῇς καὶ μὴ ταπεινωθῇς ἐν ἀφροσύνῃ σου.
Syr:13:8 προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) μή ἀπο·πλανάω (απο+πλαν(α)-, απο+πλανη·σ-, απο+πλανη·σ-, -, -, απο+πλανη·θ-) καί μή ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐν ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:13:8 By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Nie By wprowadzać w błąd I też, nawet, mianowicie Nie Do niżej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów Ty; twój/twój(sg)
Syr:13:8 pro/seCHe mE\ a)poplanETE=|s kai\ mE\ tapeinOTE=|s e)n a)frosu/nE| sou.
Syr:13:8 proseCHe mE apoplanETEs kai mE tapeinOTEs en afrosynE su.
Syr:13:8 V1_PAD2S D VC_APS2S C D VC_APS2S P N1_DSF RP_GS
Syr:13:8 to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. not to mislead and also, even, namely not to lower in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle you; your/yours(sg)
Syr:13:8 be-you(sg)-PAY HEED-ing! not you(sg)-should-be-MISLEAD-ed and not you(sg)-should-be-LOWER-ed in/among/by (+dat) mindlessness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:13:8 Syr_13:8_1 Syr_13:8_2 Syr_13:8_3 Syr_13:8_4 Syr_13:8_5 Syr_13:8_6 Syr_13:8_7 Syr_13:8_8 Syr_13:8_9
Syr:13:8 x x x x x x x x x
Syr:13:9 Προσκαλεσαμένου σε δυνάστου ὑποχωρῶν γίνου, καὶ τόσῳ μᾶλλόν σε προσκαλέσεται·
Syr:13:9 If thou be invited of a mighty man, withdraw thyself, and so much the more will he invite thee. (Sirach 13:9 Brenton)
Syr:13:9 Gdy jakiś możny pan ciebie wzywa, ty się ukryj, a tym usilniej będzie cię wzywał. (Syr 13:9 BT_4)
Syr:13:9 Προσκαλεσαμένου σε δυνάστου ὑποχωρῶν γίνου, καὶ τόσῳ μᾶλλόν σε προσκαλέσεται·
Syr:13:9 προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δυνάστης, -ου, ὁ ὑπο·χωρέω (υπο+χωρ(ε)-, -, υπο+χωρη·σ-, -, -, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί   μᾶλλον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-)
Syr:13:9 By wezwać Ty; twój/twój(sg) Najwyższy By odchodzić By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Bardziej/raczej (zamiast tego) Ty; twój/twój(sg) By wezwać
Syr:13:9 *proskalesame/nou se duna/stou u(poCHOrO=n gi/nou, kai\ to/sO| ma=llo/n se proskale/setai·
Syr:13:9 proskalesamenu se dynastu hypoCHOrOn ginu, kai tosO mallon se proskalesetai·
Syr:13:9 VA_AMPGSM RP_AS N1M_GSM V2_PAPNSM V1_PMD2S C A1_DSM D RP_AS VF_FMI3S
Syr:13:9 to summon you; your/yours(sg) sovereign to retire to become become, happen and also, even, namely ć more/rather (instead) you; your/yours(sg) to summon
Syr:13:9 upon being-SUMMON-ed (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) sovereign (gen) while RETIRE-ing (nom) be-you(sg)-being-BECOME-ed! and   more/rather you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-will-be-SUMMON-ed
Syr:13:9 Syr_13:9_1 Syr_13:9_2 Syr_13:9_3 Syr_13:9_4 Syr_13:9_5 Syr_13:9_6 Syr_13:9_7 Syr_13:9_8 Syr_13:9_9 Syr_13:9_10
Syr:13:9 x x x x x x x x x x
Syr:13:10 μὴ ἔμπιπτε, μὴ ἀπωσθῇς, καὶ μὴ μακρὰν ἀφίστω, ἵνα μὴ ἐπιλησθῇς.
Syr:13:10 Press thou not upon him, lest thou be put back; stand not far off, lest thou be forgotten. (Sirach 13:10 Brenton)
Syr:13:10 Nie pchaj się, aby cię nie odsunięto, ani nie stój za daleko, żeby cię nie zapomniano. (Syr 13:10 BT_4)
Syr:13:10 μὴ ἔμπιπτε, μὴ ἀπωσθῇς, καὶ μὴ μακρὰν ἀφίστω, ἵνα μὴ ἐπιλησθῇς.
Syr:13:10 μή ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) μή ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) καί μή μακράν; μακρός -ά -όν ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-); ἀφ·ιστάω (by-form of ἀφ·ίστημι) [LXX] (αφ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) ἵνα μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)
Syr:13:10 Nie By spadać Nie By odrzucać I też, nawet, mianowicie Nie Daleko; daleko [zobacz makro] By uwalniać; do ??? żeby / ażeby / bo Nie By zaniedbywać
Syr:13:10 mE\ e)/mpipte, mE\ a)pOsTE=|s, kai\ mE\ makra\n a)fi/stO, i(/na mE\ e)pilEsTE=|s.
Syr:13:10 mE empipte, mE apOsTEs, kai mE makran afistO, hina mE epilEsTEs.
Syr:13:10 D V1_PAD2S D VS_APS2S C D D V6_PAS1S C D VS_APS2S
Syr:13:10 not to fall not to reject and also, even, namely not far; far [see macro] to disengage; to ??? so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to neglect
Syr:13:10 not be-you(sg)-FALL-ing! not you(sg)-should-be-REJECT-ed and not far; far ([Adj] acc) I-should-be-DISENGAGE-ing; be-you(sg)-being-???-ed! so that / in order to /because not you(sg)-should-be-NEGLECT-ed
Syr:13:10 Syr_13:10_1 Syr_13:10_2 Syr_13:10_3 Syr_13:10_4 Syr_13:10_5 Syr_13:10_6 Syr_13:10_7 Syr_13:10_8 Syr_13:10_9 Syr_13:10_10 Syr_13:10_11
Syr:13:10 x x x x x x x x x x x
Syr:13:11 μὴ ἔπεχε ἰσηγορεῖσθαι μετ’ αὐτοῦ καὶ μὴ πίστευε τοῖς πλείοσιν λόγοις αὐτοῦ· ἐκ πολλῆς γὰρ λαλιᾶς πειράσει σε καὶ ὡς προσγελῶν ἐξετάσει σε.
Syr:13:11 Affect not to be made equal unto him in talk, and believe not his many words: for with much communication will he tempt thee, and smiling upon thee will get out thy secrets: (Sirach 13:11 Brenton)
Syr:13:11 Nie zamierzaj rozmawiać z nim, jakby z równym sobie, ani nie dowierzaj jego wielu słowom; przez swoje wielomówstwo wystawi cię na próbę i niby uśmiechając się, dokładnie cię wybada. (Syr 13:11 BT_4)
Syr:13:11 μὴ ἔπεχε ἰσηγορεῖσθαι μετ’ αὐτοῦ καὶ μὴ πίστευε τοῖς πλείοσιν λόγοις αὐτοῦ· ἐκ πολλῆς γὰρ λαλιᾶς πειράσει σε καὶ ὡς προσγελῶν ἐξετάσει σε.
Syr:13:11 μή ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -)   μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί μή πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὁ ἡ τό πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γάρ λαλιά, -ᾶς, ἡ πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὡς   ἐξ·ετάζω (εξ+εταζ-, εξ+ετα·σ-, εξ+ετα·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:13:11 Nie By ofiarować Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Więcej Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dużo Dla odtąd, jak Mowa spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jak/jak By prowadzić dochodzenie Ty; twój/twój(sg)
Syr:13:11 mE\ e)/peCHe i)sEgorei=sTai met’ au)tou= kai\ mE\ pi/steue toi=s plei/osin lo/gois au)tou=· e)k pollE=s ga\r lalia=s peira/sei se kai\ O(s prosgelO=n e)Xeta/sei se.
Syr:13:11 mE epeCHe isEgoreisTai met’ autu kai mE pisteue tois pleiosin logois autu· ek pollEs gar lalias peirasei se kai hOs prosgelOn eXetasei se.
Syr:13:11 D V1_PAD2S V1_PMN P RD_GSM C D V1_PAD2S RA_DPM A3C_DPM N2_DPM RD_GSM P A1_GSF x N1A_GSF VF_FAI3S RP_AS C C V3_PAPNSM VF_FAI3S RP_AS
Syr:13:11 not to proffer ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely not to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with the more word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels much for since, as speech to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile you; your/yours(sg) and also, even, namely as/like ć to investigate you; your/yours(sg)
Syr:13:11 not be-you(sg)-PROFFER-ing!   after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and not be-you(sg)-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH! the (dat) more (dat) words (dat) him/it/same (gen) out of (+gen) much (gen) for speech (gen), speechs (acc) he/she/it-will-TRY/ATTEMPT, you(sg)-will-be-TRY/ATTEMPT-ed (classical); he/she/it-will-PROVE/TEST, you(sg)-will-be-PROVE/TEST-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and as/like   he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Syr:13:11 Syr_13:11_1 Syr_13:11_2 Syr_13:11_3 Syr_13:11_4 Syr_13:11_5 Syr_13:11_6 Syr_13:11_7 Syr_13:11_8 Syr_13:11_9 Syr_13:11_10 Syr_13:11_11 Syr_13:11_12 Syr_13:11_13 Syr_13:11_14 Syr_13:11_15 Syr_13:11_16 Syr_13:11_17 Syr_13:11_18 Syr_13:11_19 Syr_13:11_20 Syr_13:11_21 Syr_13:11_22 Syr_13:11_23
Syr:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:13:12 ἀνελεήμων ὁ μὴ συντηρῶν λόγους καὶ οὐ μὴ φείσηται περὶ κακώσεως καὶ δεσμῶν.
Syr:13:12 But cruelly he will lay up thy words, and will not spare to do thee hurt, and to put thee in prison. (Sirach 13:12 Brenton)
Syr:13:12 Bez miłosierdzia jest i nie zachowuje dla siebie zwierzeń, nie oszczędzi ci ani razów, ani więzów. (Syr 13:12 BT_4)
Syr:13:12 ἀνελεήμων μὴ συντηρῶν λόγους καὶ οὐ μὴ φείσηται περὶ κακώσεως καὶ δεσμῶν.
Syr:13:12 ἀν·ελεήμων -ον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό μή συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) λόγος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) περί κάκωσις, -εως, ἡ καί δέσμη, -ης, ἡ; δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά; δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -)
Syr:13:12 Bezlitosny Nie By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Zbywający {Oszczędzać} Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Złe traktowanie I też, nawet, mianowicie ???; powstrzymywanie powstrzymywania , kajdanki; by wiązać
Syr:13:12 a)neleE/mOn o( mE\ suntErO=n lo/gous kai\ ou) mE\ fei/sEtai peri\ kakO/seOs kai\ desmO=n.
Syr:13:12 aneleEmOn ho mE syntErOn logus kai u mE feisEtai peri kakOseOs kai desmOn.
Syr:13:12 A3N_NSM RA_NSM D V2_PAPNSM N2_APM C D D VA_AMS3S P N3I_GSF C N2_GPM
Syr:13:12 unmerciful the not to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to spare about (+acc,+gen) mistreatment and also, even, namely ???; restraint restraint, handcuff; to bind
Syr:13:12 unmerciful ([Adj] nom) the (nom) not while SAVE FROM DESTRUCTION-ing (nom) words (acc) and not not he/she/it-should-be-SPARE-ed about (+acc,+gen) mistreatment (gen) and ???s (gen); restraints (gen); while BIND-ing (nom)
Syr:13:12 Syr_13:12_1 Syr_13:12_2 Syr_13:12_3 Syr_13:12_4 Syr_13:12_5 Syr_13:12_6 Syr_13:12_7 Syr_13:12_8 Syr_13:12_9 Syr_13:12_10 Syr_13:12_11 Syr_13:12_12 Syr_13:12_13
Syr:13:12 x x x x x x x x x x x x x
Syr:13:13 συντήρησον καὶ πρόσεχε σφοδρῶς, ὅτι μετὰ τῆς πτώσεώς σου περιπατεῖς.
Syr:13:13 Observe, and take good heed, for thou walkest in peril of thy overthrowing: when thou hearest these things, awake in thy sleep. (Sirach 13:13 Brenton)
Syr:13:13 Zapamiętaj to sobie, uważaj pilnie, bo się przechadzasz w towarzystwie swej zguby. (Syr 13:13 BT_4)
Syr:13:13 συντήρησον καὶ πρόσεχε σφοδρῶς, ὅτι μετὰ τῆς πτώσεώς σου περιπατεῖς.
Syr:13:13 συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) καί προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σφοδρῶς ὅτι μετά ὁ ἡ τό πτῶσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -)
Syr:13:13 By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy I też, nawet, mianowicie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Nadmiernie Ponieważ/tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Spadaj Ty; twój/twój(sg) By chodzić
Syr:13:13 suntE/rEson kai\ pro/seCHe sfodrO=s, o(/ti meta\ tE=s ptO/seO/s sou peripatei=s.
Syr:13:13 syntErEson kai proseCHe sfodrOs, hoti meta tEs ptOseOs su peripateis.
Syr:13:13 VA_AAD2S C V1_PAD2S D C P RA_GSF N3I_GSF RP_GS V2_PAI2S
Syr:13:13 to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive and also, even, namely to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. excessively because/that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the fall you; your/yours(sg) to walk
Syr:13:13 do-SAVE FROM DESTRUCTION-you(sg)!, going-to-SAVE FROM DESTRUCTION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and be-you(sg)-PAY HEED-ing! excessively because/that after (+acc), with (+gen) the (gen) fall (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-are-WALK-ing
Syr:13:13 Syr_13:13_1 Syr_13:13_2 Syr_13:13_3 Syr_13:13_4 Syr_13:13_5 Syr_13:13_6 Syr_13:13_7 Syr_13:13_8 Syr_13:13_9 Syr_13:13_10
Syr:13:13 x x x x x x x x x x
Syr:13:15 Πᾶν ζῷον ἀγαπᾷ τὸ ὅμοιον αὐτῷ καὶ πᾶς ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ·
Syr:13:15 Every beast loveth his like, and every man loveth his neighbour. (Sirach 13:15 Brenton)
Syr:13:15 Każda istota żyjąca lubi podobną do siebie, a każdy człowiek tego, kto jest mu równy. (Syr 13:15 BT_4)
Syr:13:15 Πᾶν ζῷον ἀγαπᾷ τὸ ὅμοιον αὐτῷ καὶ πᾶς ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ·
Syr:13:15 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ζῷον, -ου, τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:13:15 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Życie bycia By kochać Podobny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo
Syr:13:15 *pa=n DZO=|on a)gapa=| to\ o(/moion au)tO=| kai\ pa=s a)/nTrOpos to\n plEsi/on au)tou=·
Syr:13:15 pan DZOon agapa to homoion autO kai pas anTrOpos ton plEsion autu·
Syr:13:15 A3_NSN N2N_NSN V3_PAI3S RA_ASN A1A_ASN RD_DSN C A3_NSM N2_NSM RA_ASM D RD_GSM
Syr:13:15 every all, each, every, the whole of living being to love the similar he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of human the neighbor one near, close to; near he/she/it/same
Syr:13:15 every (nom|acc|voc) living being (nom|acc|voc) he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed the (nom|acc) similar ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat) and every (nom|voc) human (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:13:15 Syr_13:15_1 Syr_13:15_2 Syr_13:15_3 Syr_13:15_4 Syr_13:15_5 Syr_13:15_6 Syr_13:15_7 Syr_13:15_8 Syr_13:15_9 Syr_13:15_10 Syr_13:15_11 Syr_13:15_12
Syr:13:15 x x x x x x x x x x x x
Syr:13:16 πᾶσα σὰρξ κατὰ γένος συνάγεται, καὶ τῷ ὁμοίῳ αὐτοῦ προσκολληθήσεται ἀνήρ.
Syr:13:16 All flesh consorteth according to kind, and a man will cleave to his like. (Sirach 13:16 Brenton)
Syr:13:16 Każda istota żyjąca łączy się według swego gatunku, a człowiek przystaje do podobnego sobie. (Syr 13:16 BT_4)
Syr:13:16 πᾶσα σὰρξ κατὰ γένος συνάγεται, καὶ τῷ ὁμοίῳ αὐτοῦ προσκολληθήσεται ἀνήρ.
Syr:13:16 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ κατά γένο·ς, -ους, τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί ὁ ἡ τό ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό προσ·κολλάω (προσ+κολλ(α)-, προσ+κολλη·σ-, προσ+κολλη·σ-, -, -, προσ+κολλη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Syr:13:16 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie Podobny On/ona/to/to samo Do ??? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Syr:13:16 pa=sa sa\rX kata\ ge/nos suna/getai, kai\ tO=| o(moi/O| au)tou= proskollETE/setai a)nE/r.
Syr:13:16 pasa sarX kata genos synagetai, kai tO homoiO autu proskollETEsetai anEr.
Syr:13:16 A1S_NSF N3K_NSF P N3E_ASN V1_PMI3S C RA_DSM A1A_DSM RD_GSM VC_FPI3S N3_NSM
Syr:13:16 every all, each, every, the whole of flesh down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing race race, class, kind to gather together and also, even, namely the similar he/she/it/same to ??? man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Syr:13:16 every (nom|voc) flesh (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) race (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-GATHER TOGETHER-ed and the (dat) similar ([Adj] dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-???-ed man, husband (nom)
Syr:13:16 Syr_13:16_1 Syr_13:16_2 Syr_13:16_3 Syr_13:16_4 Syr_13:16_5 Syr_13:16_6 Syr_13:16_7 Syr_13:16_8 Syr_13:16_9 Syr_13:16_10 Syr_13:16_11
Syr:13:16 x x x x x x x x x x x
Syr:13:17 τί κοινωνήσει λύκος ἀμνῷ; οὕτως ἁμαρτωλὸς πρὸς εὐσεβῆ.
Syr:13:17 What fellowship hath the wolf with the lamb? so the sinner with the godly. (Sirach 13:17 Brenton)
Syr:13:17 Czy współżyć będzie wilk z jagnięciem? Podobnie grzesznik ze sprawiedliwym? (Syr 13:17 BT_4)
Syr:13:17 τί κοινωνήσει λύκος ἀμνῷ; οὕτως ἁμαρτωλὸς πρὸς εὐσεβῆ.
Syr:13:17 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κοινωνέω (κοινων(ε)-, κοινωνη·σ-, κοινωνη·σ-, κεκοινωνη·κ-, -, -) λύκος, -ου, ὁ ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) οὕτως/οὕτω ἁ·μαρτωλός -όν πρός εὐ·σεβής -ές
Syr:13:17 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By uczestniczyć Wilk Jagnię thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Grzeszny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pobożny
Syr:13:17 ti/ koinOnE/sei lu/kos a)mnO=|; ou(/tOs a(martOlo\s pro\s eu)sebE=.
Syr:13:17 ti koinOnEsei lykos amnO; hutOs hamartOlos pros eusebE.
Syr:13:17 RI_NSN VF_FAI3S N2_NSM N2_DSM D A1B_NSM P A3H_APN
Syr:13:17 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to share wolf lamb thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] sinful toward (+acc,+gen,+dat) devout
Syr:13:17 who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-SHARE, you(sg)-will-be-SHARE-ed (classical) wolf (nom) lamb (dat) thusly/like this sinful ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) devout ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:13:17 Syr_13:17_1 Syr_13:17_2 Syr_13:17_3 Syr_13:17_4 Syr_13:17_5 Syr_13:17_6 Syr_13:17_7 Syr_13:17_8
Syr:13:17 x x x x x x x x
Syr:13:18 τίς εἰρήνη ὑαίνῃ πρὸς κύνα; καὶ τίς εἰρήνη πλουσίῳ πρὸς πένητα;
Syr:13:18 What agreement is there between the hyena and a dog? and what peace between the rich and the poor? (Sirach 13:18 Brenton)
Syr:13:18 Jakiż pokój być może między hieną a psem i jakiż pokój być może między bogatym a ubogim? (Syr 13:18 BT_4)
Syr:13:18 τίς εἰρήνη ὑαίνῃ πρὸς κύνα; καὶ τίς εἰρήνη πλουσίῳ πρὸς πένητα;
Syr:13:18 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰρήνη, -ης, ἡ   πρός κύων, κυνός, ὁ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰρήνη, -ης, ἡ πλούσιος -ία -ον πρός πένη[τ]ς, -ητος, ὁ
Syr:13:18 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Pokój Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Pokój Obfity Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Biedna osoba
Syr:13:18 ti/s ei)rE/nE u(ai/nE| pro\s ku/na; kai\ ti/s ei)rE/nE plousi/O| pro\s pe/nEta;
Syr:13:18 tis eirEnE hyainE pros kyna; kai tis eirEnE plusiO pros penEta;
Syr:13:18 RI_NSF N1_NSF N1A_DSF P N3_ASM C RI_NSF N1_NSF A1A_DSM P N3T_ASM
Syr:13:18 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. peace ć toward (+acc,+gen,+dat) watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. peace abundant toward (+acc,+gen,+dat) poor person
Syr:13:18 who/what/why (nom) peace (nom|voc)   toward (+acc,+gen,+dat) watch-dog (acc) and who/what/why (nom) peace (nom|voc) abundant ([Adj] dat) toward (+acc,+gen,+dat) poor person (acc)
Syr:13:18 Syr_13:18_1 Syr_13:18_2 Syr_13:18_3 Syr_13:18_4 Syr_13:18_5 Syr_13:18_6 Syr_13:18_7 Syr_13:18_8 Syr_13:18_9 Syr_13:18_10 Syr_13:18_11
Syr:13:18 x x x x x x x x x x x
Syr:13:19 κυνήγια λεόντων ὄναγροι ἐν ἐρήμῳ· οὕτως νομαὶ πλουσίων πτωχοί.
Syr:13:19 As the wild ass is the lion's prey in the wilderness: so the rich eat up the poor. (Sirach 13:19 Brenton)
Syr:13:19 Dziki osioł na pustyni jest żerem dla lwów, a biedni są łupem dla bogatego. (Syr 13:19 BT_4)
Syr:13:19 κυνήγια λεόντων ὄναγροι ἐν ἐρήμῳ· οὕτως νομαὶ πλουσίων πτωχοί.
Syr:13:19   λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν   ἐν ἔρημος -ον οὕτως/οὕτω νομή, -ῆς, ἡ πλούσιος -ία -ον πτωχός -ή -όν
Syr:13:19 Lew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Pastwisko Obfity Biedny
Syr:13:19 kunE/gia leo/ntOn o)/nagroi e)n e)rE/mO|· ou(/tOs nomai\ plousi/On ptOCHoi/.
Syr:13:19 kynEgia leontOn onagroi en erEmO· hutOs nomai plusiOn ptOCHoi.
Syr:13:19 N2N_NPN N3_GPM N2_NPM P N2_DSF D N1_NPF A1A_GPM N2_NPM
Syr:13:19 ć lion ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wilderness thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] pasturage abundant poor
Syr:13:19   lions (gen)   in/among/by (+dat) wilderness ([Adj] dat) thusly/like this pasturages (nom|voc) abundant ([Adj] gen) poor ([Adj] nom|voc)
Syr:13:19 Syr_13:19_1 Syr_13:19_2 Syr_13:19_3 Syr_13:19_4 Syr_13:19_5 Syr_13:19_6 Syr_13:19_7 Syr_13:19_8 Syr_13:19_9
Syr:13:19 x x x x x x x x x
Syr:13:20 βδέλυγμα ὑπερηφάνῳ ταπεινότης· οὕτως βδέλυγμα πλουσίῳ πτωχός.
Syr:13:20 As the proud hate humility: so doth the rich abhor the poor. (Sirach 13:20 Brenton)
Syr:13:20 Jak obrzydliwością jest dla pysznego pokora, tak obmierzłym dla bogatego jest biedny. (Syr 13:20 BT_4)
Syr:13:20 βδέλυγμα ὑπερηφάνῳ ταπεινότης· οὕτως βδέλυγμα πλουσίῳ πτωχός.
Syr:13:20 βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ὑπερή·φανος -ον   οὕτως/οὕτω βδέλυγμα[τ], -ατος, τό πλούσιος -ία -ον πτωχός -ή -όν
Syr:13:20 Wstręt Dumny thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Wstręt Obfity Biedny
Syr:13:20 bde/lugma u(perEfa/nO| tapeino/tEs· ou(/tOs bde/lugma plousi/O| ptOCHo/s.
Syr:13:20 bdelygma hyperEfanO tapeinotEs· hutOs bdelygma plusiO ptOCHos.
Syr:13:20 N3M_NSN A1B_DSM N3T_NSF D N3M_NSN A1A_DSM N2_NSM
Syr:13:20 abomination proud ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] abomination abundant poor
Syr:13:20 abomination (nom|acc|voc) proud ([Adj] dat)   thusly/like this abomination (nom|acc|voc) abundant ([Adj] dat) poor ([Adj] nom)
Syr:13:20 Syr_13:20_1 Syr_13:20_2 Syr_13:20_3 Syr_13:20_4 Syr_13:20_5 Syr_13:20_6 Syr_13:20_7
Syr:13:20 x x x x x x x
Syr:13:21 πλούσιος σαλευόμενος στηρίζεται ὑπὸ φίλων, ταπεινὸς δὲ πεσὼν προσαπωθεῖται ὑπὸ φίλων.
Syr:13:21 A rich man beginning to fall is held up of his friends: but a poor man being down is thrust away by his friends. (Sirach 13:21 Brenton)
Syr:13:21 Kiedy bogaty się potknie, przyjaciele go podeprą, kiedy biedny upadnie, odepchną go nawet przyjaciele. (Syr 13:21 BT_4)
Syr:13:21 πλούσιος σαλευόμενος στηρίζεται ὑπὸ φίλων, ταπεινὸς δὲ πεσὼν προσαπωθεῖται ὑπὸ φίλων.
Syr:13:21 πλούσιος -ία -ον σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὑπό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ταπεινός -ή -όν δέ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   ὑπό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -)
Syr:13:21 Obfity By trząść się (drżenie) Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj zaś By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się
Syr:13:21 plou/sios saleuo/menos stEri/DZetai u(po\ fi/lOn, tapeino\s de\ pesO\n prosapOTei=tai u(po\ fi/lOn.
Syr:13:21 plusios saleuomenos stEriDZetai hypo filOn, tapeinos de pesOn prosapOTeitai hypo filOn.
Syr:13:21 A1A_NSM V1_PMPNSM V1_PMI3S P A1_GPM A1_NSM x VB_AAPNSM V2_PMI3S P A1_GPM
Syr:13:21 abundant to shake (tremor) to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing friend companion; to kiss buss, lip, osculate poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing friend companion; to kiss buss, lip, osculate
Syr:13:21 abundant ([Adj] nom) while being-SHAKE-ed (nom) he/she/it-is-being-SUPPORTED-ed under (+acc), by (+gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) poor ([Adj] nom) Yet going-to-FALL (fut ptcp) (nom), upon FALL-ing (nom)   under (+acc), by (+gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom)
Syr:13:21 Syr_13:21_1 Syr_13:21_2 Syr_13:21_3 Syr_13:21_4 Syr_13:21_5 Syr_13:21_6 Syr_13:21_7 Syr_13:21_8 Syr_13:21_9 Syr_13:21_10 Syr_13:21_11
Syr:13:21 x x x x x x x x x x x
Syr:13:22 πλουσίου σφαλέντος πολλοὶ ἀντιλήμπτορες· ἐλάλησεν ἀπόρρητα, καὶ ἐδικαίωσαν αὐτόν. ταπεινὸς ἔσφαλεν, καὶ προσεπετίμησαν αὐτῷ· ἐφθέγξατο σύνεσιν, καὶ οὐκ ἐδόθη αὐτῷ τόπος.
Syr:13:22 When a rich man is fallen, he hath many helpers: he speaketh things not to be spoken, and yet men justify him: the poor man slipped, and yet they rebuked him too; he spake wisely, and could have no place. (Sirach 13:22 Brenton)
Syr:13:22 Gdy bogaty wpadnie w nieszczęście, wielu ma takich, którzy mu pomogą, gdy wstrętnie mówić będzie, jeszcze uniewinniać go będą. Gdy natomiast biedny w nieszczęście wpadnie, będą go ganili, a gdy mówić będzie mądrze, nie znajdzie uznania. (Syr 13:22 BT_4)
Syr:13:22 πλουσίου σφαλέντος πολλοὶ ἀντιλήμπτορες· ἐλάλησεν ἀπόρρητα, καὶ ἐδικαίωσαν αὐτόν. ταπεινὸς ἔσφαλεν, καὶ προσεπετίμησαν αὐτῷ· ἐφθέγξατο σύνεσιν, καὶ οὐκ ἐδόθη αὐτῷ τόπος.
Syr:13:22 πλούσιος -ία -ον   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)   καί δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ταπεινός -ή -όν   καί   αὐτός αὐτή αὐτό φθέγγομαι (φθεγγ-, φθεγξ-, φθεγξ-, -, -, -) σύν·εσις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τόπος, -ου, ὁ
Syr:13:22 Obfity Dużo Pomocnika/obrońca By mówić I też, nawet, mianowicie By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy On/ona/to/to samo Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By wydawać Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać On/ona/to/to samo Miejsce
Syr:13:22 plousi/ou sfale/ntos polloi\ a)ntilE/mptores· e)la/lEsen a)po/rrEta, kai\ e)dikai/Osan au)to/n. tapeino\s e)/sfalen, kai\ prosepeti/mEsan au)tO=|· e)fTe/gXato su/nesin, kai\ ou)k e)do/TE au)tO=| to/pos.
Syr:13:22 plusiu sfalentos polloi antilEmptores· elalEsen aporrEta, kai edikaiOsan auton. tapeinos esfalen, kai prosepetimEsan autO· efTenXato synesin, kai uk edoTE autO topos.
Syr:13:22 A1A_GSM VD_APPGSM A1_NPM N3R_NPM VAI_AAI3S A1B_APN C VAI_AAI3S RD_ASM A1_NSM VAI_AAI3S C VAI_AAI3P RD_DSM VAI_AMI3S N3I_ASF C D VCI_API3S RD_DSM N2_NSM
Syr:13:22 abundant ć much helper/protector to speak ć and also, even, namely to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous he/she/it/same poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate ć and also, even, namely ć he/she/it/same to utter insight/discernment and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give he/she/it/same place
Syr:13:22 abundant ([Adj] gen)   many (nom) helper/protector (nom|voc) he/she/it-SPEAK-ed   and they-MAKE RIGHTEOUS-ed him/it/same (acc) poor ([Adj] nom)   and   him/it/same (dat) he/she/it-was-UTTER-ed insight/discernment (acc) and not he/she/it-was-GIVE-ed him/it/same (dat) place (nom)
Syr:13:22 Syr_13:22_1 Syr_13:22_2 Syr_13:22_3 Syr_13:22_4 Syr_13:22_5 Syr_13:22_6 Syr_13:22_7 Syr_13:22_8 Syr_13:22_9 Syr_13:22_10 Syr_13:22_11 Syr_13:22_12 Syr_13:22_13 Syr_13:22_14 Syr_13:22_15 Syr_13:22_16 Syr_13:22_17 Syr_13:22_18 Syr_13:22_19 Syr_13:22_20 Syr_13:22_21
Syr:13:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:13:23 πλούσιος ἐλάλησεν, καὶ πάντες ἐσίγησαν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ ἀνύψωσαν ἕως τῶν νεφελῶν. πτωχὸς ἐλάλησεν καὶ εἶπαν Τίς οὗτος; κἂν προσκόψῃ, προσανατρέψουσιν αὐτόν.
Syr:13:23 When a rich man speaketh, every man holdeth his tongue, and, look, what he saith, they extol it to the clouds: but if the poor man speak, they say, What fellow is this? and if he stumble, they will help to overthrow him. (Sirach 13:23 Brenton)
Syr:13:23 Gdy bogaty przemówi, wszyscy zamilkną i mowę jego wynosić będą pod obłoki. Gdy biedny przemówi, spytają: «Któż to taki?», a jeśliby się potknął, całkiem go obalą. (Syr 13:23 BT_4)
Syr:13:23 πλούσιος ἐλάλησεν, καὶ πάντες ἐσίγησαν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ ἀνύψωσαν ἕως τῶν νεφελῶν. πτωχὸς ἐλάλησεν καὶ εἶπαν Τίς οὗτος; κἂν προσκόψῃ, προσανατρέψουσιν αὐτόν.
Syr:13:23 πλούσιος -ία -ον λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) καί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) πτωχός -ή -όν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν) προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:13:23 Obfity By mówić I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nie by musieć żaden dźwięk być cichy I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Aż; świtaj Chmura Biedny By mówić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I/też (jeżeli) kiedykolwiek By potykać się On/ona/to/to samo
Syr:13:23 plou/sios e)la/lEsen, kai\ pa/ntes e)si/gEsan kai\ to\n lo/gon au)tou= a)nu/PSOsan e(/Os tO=n nefelO=n. ptOCHo\s e)la/lEsen kai\ ei)=pan *ti/s ou(=tos; ka)/n prosko/PSE|, prosanatre/PSousin au)to/n.
Syr:13:23 plusios elalEsen, kai pantes esigEsan kai ton logon autu anyPSOsan heOs tOn nefelOn. ptOCHos elalEsen kai eipan tis hutos; kan proskoPSE, prosanatrePSusin auton.
Syr:13:23 A1A_NSM VAI_AAI3S C A3_NPM VAI_AAI3P C RA_ASM N2_ASM RD_GSM VA_AAI3P P RA_GPF N1_GPF N2_NSM VAI_AAI3S C VAI_AAI3P RI_NSM RD_NSM C+X VA_AAS3S VF_FAI3P RD_ASM
Syr:13:23 abundant to speak and also, even, namely every all, each, every, the whole of to have no sound to be silent and also, even, namely the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same ć until; dawn the cloud poor to speak and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and/also (if) ever to stumble ć he/she/it/same
Syr:13:23 abundant ([Adj] nom) he/she/it-SPEAK-ed and all (nom|voc) they-TO HAVE NO SOUND-ed and the (acc) word (acc) him/it/same (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) clouds (gen) poor ([Adj] nom) he/she/it-SPEAK-ed and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) who/what/why (nom) this (nom) and/also (if) ever you(sg)-will-be-STUMBLE-ed, he/she/it-should-STUMBLE, you(sg)-should-be-STUMBLE-ed   him/it/same (acc)
Syr:13:23 Syr_13:23_1 Syr_13:23_2 Syr_13:23_3 Syr_13:23_4 Syr_13:23_5 Syr_13:23_6 Syr_13:23_7 Syr_13:23_8 Syr_13:23_9 Syr_13:23_10 Syr_13:23_11 Syr_13:23_12 Syr_13:23_13 Syr_13:23_14 Syr_13:23_15 Syr_13:23_16 Syr_13:23_17 Syr_13:23_18 Syr_13:23_19 Syr_13:23_20 Syr_13:23_21 Syr_13:23_22 Syr_13:23_23
Syr:13:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:13:24 ἀγαθὸς ὁ πλοῦτος, ᾧ μή ἐστιν ἁμαρτία, καὶ πονηρὰ ἡ πτωχεία ἐν στόματι ἀσεβοῦς.
Syr:13:24 Riches are good unto him that hath no sin, and poverty is evil in the mouth of the ungodly. (Sirach 13:24 Brenton)
Syr:13:24 To bogactwo jest dobre, które jest bez grzechu, a ubóstwo jest złem w ustach bezbożnego. (Syr 13:24 BT_4)
Syr:13:24 ἀγαθὸς πλοῦτος, μή ἐστιν ἁμαρτία, καὶ πονηρὰ πτωχεία ἐν στόματι ἀσεβοῦς.
Syr:13:24 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό ὅς ἥ ὅ μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί πονηρός -ά -όν ὁ ἡ τό πτωχεία, -ας, ἡ ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ἀ·σεβής -ές
Syr:13:24 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Bogactwa/obfitość Kto/, który/, który Nie By być Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Ubóstwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Bezbożny
Syr:13:24 a)gaTo\s o( plou=tos, O(=| mE/ e)stin a(marti/a, kai\ ponEra\ E( ptOCHei/a e)n sto/mati a)sebou=s.
Syr:13:24 agaTos ho plutos, hO mE estin hamartia, kai ponEra hE ptOCHeia en stomati asebus.
Syr:13:24 A1_NSM RA_NSM N2_NSM RR_DSM D V9_PAI3S N1A_NSF C A1A_NSF RA_NSF N1A_NSF P N3M_DSN A3H_GSM
Syr:13:24 good inherently good, i.e. God-wrought. the wealth/abundance who/whom/which not to be sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος the poverty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma ungodly
Syr:13:24 good ([Adj] nom) the (nom) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) who/whom/which (dat) not he/she/it-is sin (nom|voc) and wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) poverty (nom|voc) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) ungodly ([Adj] gen)
Syr:13:24 Syr_13:24_1 Syr_13:24_2 Syr_13:24_3 Syr_13:24_4 Syr_13:24_5 Syr_13:24_6 Syr_13:24_7 Syr_13:24_8 Syr_13:24_9 Syr_13:24_10 Syr_13:24_11 Syr_13:24_12 Syr_13:24_13 Syr_13:24_14
Syr:13:24 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:13:25 Καρδία ἀνθρώπου ἀλλοιοῖ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, ἐάν τε εἰς ἀγαθὰ ἐάν τε εἰς κακά.
Syr:13:25 The heart of a man changeth his countenance, whether it be for good or evil: and a merry heart maketh a cheerful countenance. (Sirach 13:25 Brenton)
Syr:13:25 Serce człowieka zmienia jego twarz, raz na dobro, to znów na zło. (Syr 13:25 BT_4)
Syr:13:25 Καρδία ἀνθρώπου ἀλλοιοῖ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, ἐάν τε εἰς ἀγαθὰ ἐάν τε εἰς κακά.
Syr:13:25 καρδία, -ας, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) τέ εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐάν (εἰ ἄν) τέ εἰς[1] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Syr:13:25 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ludzki Do ??? Twarz On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Do (+przyspieszenie) Niegodziwie by czynić źle
Syr:13:25 *kardi/a a)nTrO/pou a)lloioi= to\ pro/sOpon au)tou=, e)a/n te ei)s a)gaTa\ e)a/n te ei)s kaka/.
Syr:13:25 kardia anTrOpu alloioi to prosOpon autu, ean te eis agaTa ean te eis kaka.
Syr:13:25 N1A_NSF N2_GSM V4_PAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C x P A1_APN C x P A1_APN
Syr:13:25 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) human to ??? the face he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] into (+acc) wickedly to do evil
Syr:13:25 heart (nom|voc) human (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed, he/she/it-happens-to-be-???-ing (opt) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) if-ever and [postpositive coordinate] into (+acc) good ([Adj] nom|acc|voc) if-ever and [postpositive coordinate] into (+acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
Syr:13:25 Syr_13:25_1 Syr_13:25_2 Syr_13:25_3 Syr_13:25_4 Syr_13:25_5 Syr_13:25_6 Syr_13:25_7 Syr_13:25_8 Syr_13:25_9 Syr_13:25_10 Syr_13:25_11 Syr_13:25_12 Syr_13:25_13 Syr_13:25_14
Syr:13:25 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:13:26 ἴχνος καρδίας ἐν ἀγαθοῖς πρόσωπον ἱλαρόν, καὶ εὕρεσις παραβολῶν διαλογισμοὶ μετὰ κόπων.
Syr:13:26 A cheerful countenance is a token of a heart that is in prosperity; and the finding out of parables is a wearisome labour of the mind. (Sirach 13:26 Brenton)
Syr:13:26 Wyrazem serca w pomyślności - twarz wesoła, ale wynajdywanie przypowieści - to trudne myślenie. (Syr 13:26 BT_4)
Syr:13:26 ἴχνος καρδίας ἐν ἀγαθοῖς πρόσωπον ἱλαρόν, καὶ εὕρεσις παραβολῶν διαλογισμοὶ μετὰ κόπων.
Syr:13:26 ἴχνο·ς, -ους, τό καρδία, -ας, ἡ ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) πρόσ·ωπον, -ου, τό ἱλαρός -ά -όν καί   παρα·βολή, -ῆς, ἡ δια·λογισμός, -οῦ, ὁ μετά κόπος, -ου, ὁ; κοπή, -ῆς, ἡ
Syr:13:26 Ślad Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Twarz Wesoły I też, nawet, mianowicie Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Praca trudzą się; ubój
Syr:13:26 i)/CHnos kardi/as e)n a)gaToi=s pro/sOpon i(laro/n, kai\ eu(/resis parabolO=n dialogismoi\ meta\ ko/pOn.
Syr:13:26 iCHnos kardias en agaTois prosOpon hilaron, kai heuresis parabolOn dialogismoi meta kopOn.
Syr:13:26 N3E_NSN N1A_GSF P A1_DPM N2N_NSN A1A_NSN C N3I_NSF N1_GPF N2_NPM P N1_GPF
Syr:13:26 footstep heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. face cheerful and also, even, namely ć parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance contemplation meditation, think, consideration, dispute after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing labor toil; slaughter
Syr:13:26 footstep (nom|acc|voc) heart (gen), hearts (acc) in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) face (nom|acc|voc) cheerful ([Adj] acc, nom|acc|voc) and   parables (gen) contemplations (nom|voc) after (+acc), with (+gen) labors (gen); slaughters (gen)
Syr:13:26 Syr_13:26_1 Syr_13:26_2 Syr_13:26_3 Syr_13:26_4 Syr_13:26_5 Syr_13:26_6 Syr_13:26_7 Syr_13:26_8 Syr_13:26_9 Syr_13:26_10 Syr_13:26_11 Syr_13:26_12
Syr:13:26 x x x x x x x x x x x x