Syr:17:1 Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς ἄνθρωπον καὶ πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτὸν εἰς αὐτήν.
Syr:17:1 The Lord created man of the earth, and turned him into it again. (Sirach 17:1 Brenton)
Syr:17:1 Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci. (Syr 17:1 BT_4)
Syr:17:1 Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς ἄνθρωπον καὶ πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτὸν εἰς αὐτήν.
Syr:17:1 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί πάλιν ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:17:1 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Ludzki I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By odwracać się od On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Syr:17:1 *ku/rios e)/ktisen e)k gE=s a)/nTrOpon kai\ pa/lin a)pe/strePSen au)to\n ei)s au)tE/n.
Syr:17:1 kyrios ektisen ek gEs anTrOpon kai palin apestrePSen auton eis autEn.
Syr:17:1 N2_NSM VAI_AAI3S P N1_GSF N2_ASM C D VAI_AAI3S RD_ASM P RD_ASF
Syr:17:1 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to create I create, form, shape, make, always of God. out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land human and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to turn away from he/she/it/same into (+acc) he/she/it/same
Syr:17:1 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-CREATE-ed out of (+gen) earth/land (gen) human (acc) and again he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM him/it/same (acc) into (+acc) her/it/same (acc)
Syr:17:1 Syr_17:1_1 Syr_17:1_2 Syr_17:1_3 Syr_17:1_4 Syr_17:1_5 Syr_17:1_6 Syr_17:1_7 Syr_17:1_8 Syr_17:1_9 Syr_17:1_10 Syr_17:1_11
Syr:17:1 x x x x x x x x x x x
Syr:17:2 ἡμέρας ἀριθμοῦ καὶ καιρὸν ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν ἐπ’ αὐτῆς.
Syr:17:2 He gave them few days, and a short time, and power also over the things therein. (Sirach 17:2 Brenton)
Syr:17:2 Odliczył ludziom dni i wyznaczył czas odpowiedni, oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej. (Syr 17:2 BT_4)
Syr:17:2 ἡμέρας ἀριθμοῦ καὶ καιρὸν ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν ἐπ’ αὐτῆς.
Syr:17:2 ἡμέρα, -ας -ἡ ἀριθμός, -οῦ, ὁ; ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:17:2 Dzień Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]; by liczyć się I też, nawet, mianowicie Okres czasu By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:17:2 E(me/ras a)riTmou= kai\ kairo\n e)/dOken au)toi=s kai\ e)/dOken au)toi=s e)Xousi/an tO=n e)p’ au)tE=s.
Syr:17:2 hEmeras ariTmu kai kairon edOken autois kai edOken autois eXusian tOn ep’ autEs.
Syr:17:2 N1A_APF N2_GSM C N2_ASM VAI_AAI3S RD_DPM C VAI_AAI3S RD_DPM N1A_ASF RA_GPN P RD_GSF
Syr:17:2 day number [see arithmetic]; to count and also, even, namely period of time to give he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Syr:17:2 day (gen), days (acc) number (gen); be-you(sg)-being-COUNT-ed! and period of time (acc) he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) and he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) authority (acc) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Syr:17:2 Syr_17:2_1 Syr_17:2_2 Syr_17:2_3 Syr_17:2_4 Syr_17:2_5 Syr_17:2_6 Syr_17:2_7 Syr_17:2_8 Syr_17:2_9 Syr_17:2_10 Syr_17:2_11 Syr_17:2_12 Syr_17:2_13
Syr:17:2 x x x x x x x x x x x x x
Syr:17:3 καθ’ ἑαυτὸν ἐνέδυσεν αὐτοὺς ἰσχὺν καὶ κατ’ εἰκόνα αὐτοῦ ἐποίησεν αὐτούς.
Syr:17:3 He endued them with strength by themselves, and made them according to his image, (Sirach 17:3 Brenton)
Syr:17:3 Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz. (Syr 17:3 BT_4)
Syr:17:3 καθ’ ἑαυτὸν ἐνέδυσεν αὐτοὺς ἰσχὺν καὶ κατ’ εἰκόνα αὐτοῦ ἐποίησεν αὐτούς.
Syr:17:3 κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἰσχύς, -ύος, ἡ καί κατά εἰκών, -όνος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:17:3 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie By ubierać On/ona/to/to samo Siła I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ikona On/ona/to/to samo By czynić/rób On/ona/to/to samo
Syr:17:3 kaT’ e(auto\n e)ne/dusen au)tou\s i)sCHu\n kai\ kat’ ei)ko/na au)tou= e)poi/Esen au)tou/s.
Syr:17:3 kaT’ heauton enedysen autus isCHyn kai kat’ eikona autu epoiEsen autus.
Syr:17:3 P RD_ASM VAI_AAI3S RD_APM N3_ASF C P N3N_ASF RD_GSM VAI_AAI3S RD_APM
Syr:17:3 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves to clothe he/she/it/same strength and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing icon he/she/it/same to do/make he/she/it/same
Syr:17:3 down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) he/she/it-CLOTHE-ed them/same (acc) strength (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) icon (acc) him/it/same (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed them/same (acc)
Syr:17:3 Syr_17:3_1 Syr_17:3_2 Syr_17:3_3 Syr_17:3_4 Syr_17:3_5 Syr_17:3_6 Syr_17:3_7 Syr_17:3_8 Syr_17:3_9 Syr_17:3_10 Syr_17:3_11
Syr:17:3 x x x x x x x x x x x
Syr:17:4 ἔθηκεν τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάσης σαρκὸς καὶ κατακυριεύειν θηρίων καὶ πετεινῶν.
Syr:17:4 And put the fear of man upon all flesh, and gave him dominion over beasts and fowls. (Sirach 17:4 Brenton)
Syr:17:4 Uczynił ich groźnymi dla wszystkiego stworzenia, aby panowali nad zwierzętami i ptactwem. (Syr 17:4 BT_4)
Syr:17:4 ἔθηκεν τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάσης σαρκὸς καὶ κατακυριεύειν θηρίων καὶ πετεινῶν.
Syr:17:4 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ καί κατα·κυριεύω (κατα+κυριευ-, κατα+κυριευ·σ-, κατα+κυριευ·σ-, -, -, κατα+κυριευ·θ-) θηρίον, -ου, τό καί πετεινόν, -οῦ, τό
Syr:17:4 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Obawa [zobacz fobię] On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie By panować nawiedzaj Zwierzę I też, nawet, mianowicie Ptak
Syr:17:4 e)/TEken to\n fo/bon au)tou= e)pi\ pa/sEs sarko\s kai\ katakurieu/ein TEri/On kai\ peteinO=n.
Syr:17:4 eTEken ton fobon autu epi pasEs sarkos kai katakyrieuein TEriOn kai peteinOn.
Syr:17:4 VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P A1S_GSF N3K_GSF C V1_PAN N2N_GPN C N2_GPN
Syr:17:4 to place lay, put, set, situate, station the fear [see phobia] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of flesh and also, even, namely to dominate obsess beast and also, even, namely bird
Syr:17:4 he/she/it-PLACE-ed the (acc) fear (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (gen) flesh (gen) and to-be-DOMINATE-ing beasts (gen) and birds (gen)
Syr:17:4 Syr_17:4_1 Syr_17:4_2 Syr_17:4_3 Syr_17:4_4 Syr_17:4_5 Syr_17:4_6 Syr_17:4_7 Syr_17:4_8 Syr_17:4_9 Syr_17:4_10 Syr_17:4_11 Syr_17:4_12
Syr:17:4 x x x x x x x x x x x x
Syr:17:6 διαβούλιον καὶ γλῶσσαν καὶ ὀφθαλμούς, ὦτα καὶ καρδίαν ἔδωκεν διανοεῖσθαι αὐτοῖς.
Syr:17:6 Counsel, and a tongue, and eyes, ears, and a heart, gave he them to understand. (Sirach 17:6 Brenton)
Syr:17:6 Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. (Syr 17:6 BT_4)
Syr:17:6 διαβούλιον καὶ γλῶσσαν καὶ ὀφθαλμούς, ὦτα καὶ καρδίαν ἔδωκεν διανοεῖσθαι αὐτοῖς.
Syr:17:6   καί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ καί ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ οὖς, ὠτός, τό καί καρδία, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:17:6 I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język I też, nawet, mianowicie Oko Ucho I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By dawać By zamierzać On/ona/to/to samo
Syr:17:6 diabou/lion kai\ glO=ssan kai\ o)fTalmou/s, O)=ta kai\ kardi/an e)/dOken dianoei=sTai au)toi=s.
Syr:17:6 diabulion kai glOssan kai ofTalmus, Ota kai kardian edOken dianoeisTai autois.
Syr:17:6 N2N_ASN C N1S_ASF C N2_APM N3T_ASN C N1A_ASF VAI_AAI3S V2_PMN RD_DPM
Syr:17:6 ć and also, even, namely tongue by metonymy, a language and also, even, namely eye ear and also, even, namely heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to give to purpose he/she/it/same
Syr:17:6   and tongue (acc) and eyes (acc) ears (nom|acc|voc) and heart (acc) he/she/it-GIVE-ed to-be-being-PURPOSE-ed them/same (dat)
Syr:17:6 Syr_17:6_1 Syr_17:6_2 Syr_17:6_3 Syr_17:6_4 Syr_17:6_5 Syr_17:6_6 Syr_17:6_7 Syr_17:6_8 Syr_17:6_9 Syr_17:6_10 Syr_17:6_11
Syr:17:6 x x x x x x x x x x x
Syr:17:7 ἐπιστήμην συνέσεως ἐνέπλησεν αὐτοὺς καὶ ἀγαθὰ καὶ κακὰ ὑπέδειξεν αὐτοῖς.
Syr:17:7 Withal he filled them with the knowledge of understanding, and shewed them good and evil. (Sirach 17:7 Brenton)
Syr:17:7 Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył. (Syr 17:7 BT_4)
Syr:17:7 ἐπιστήμην συνέσεως ἐνέπλησεν αὐτοὺς καὶ ἀγαθὰ καὶ κακὰ ὑπέδειξεν αὐτοῖς.
Syr:17:7   σύν·εσις, -εως, ἡ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:17:7 Wglądu/orientacja By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Niegodziwie by czynić źle By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się On/ona/to/to samo
Syr:17:7 e)pistE/mEn sune/seOs e)ne/plEsen au)tou\s kai\ a)gaTa\ kai\ kaka\ u(pe/deiXen au)toi=s.
Syr:17:7 epistEmEn syneseOs eneplEsen autus kai agaTa kai kaka hypedeiXen autois.
Syr:17:7 N1_ASF N3I_GSF VAI_AAI3S RD_APM C A1_APN C A1_APN VAI_AAI3S RD_DPM
Syr:17:7 ć insight/discernment to satisfy fill up he/she/it/same and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely wickedly to do evil to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove he/she/it/same
Syr:17:7   insight/discernment (gen) he/she/it-SATISFY-ed them/same (acc) and good ([Adj] nom|acc|voc) and wickedly ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-MAKE KNOWN-ed them/same (dat)
Syr:17:7 Syr_17:7_1 Syr_17:7_2 Syr_17:7_3 Syr_17:7_4 Syr_17:7_5 Syr_17:7_6 Syr_17:7_7 Syr_17:7_8 Syr_17:7_9 Syr_17:7_10
Syr:17:7 x x x x x x x x x x
Syr:17:8 ἔθηκεν τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὰς καρδίας αὐτῶν δεῖξαι αὐτοῖς τὸ μεγαλεῖον τῶν ἔργων αὐτοῦ,
Syr:17:8 He set his eye upon their hearts, that he might shew them the greatness of his works. (Sirach 17:8 Brenton)
Syr:17:8 Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. (Syr 17:8 BT_4)
Syr:17:8 ἔθηκεν τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὰς καρδίας αὐτῶν δεῖξαι αὐτοῖς τὸ μεγαλεῖον τῶν ἔργων αὐτοῦ,
Syr:17:8 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μεγαλεῖος -α -ον ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:17:8 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Oko On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By być widocznym On/ona/to/to samo magnificant Praca On/ona/to/to samo
Syr:17:8 e)/TEken to\n o)fTalmo\n au)tou= e)pi\ ta\s kardi/as au)tO=n dei=Xai au)toi=s to\ megalei=on tO=n e)/rgOn au)tou=,
Syr:17:8 eTEken ton ofTalmon autu epi tas kardias autOn deiXai autois to megaleion tOn ergOn autu,
Syr:17:8 VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_APF N1A_APF RD_GPM VA_AAN RD_DPM RA_ASN A1A_ASM RA_GPN N2N_GPN RD_GSM
Syr:17:8 to place lay, put, set, situate, station the eye he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to show he/she/it/same the magnificant the work he/she/it/same
Syr:17:8 he/she/it-PLACE-ed the (acc) eye (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) them/same (dat) the (nom|acc) magnificant ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) works (gen) him/it/same (gen)
Syr:17:8 Syr_17:8_1 Syr_17:8_2 Syr_17:8_3 Syr_17:8_4 Syr_17:8_5 Syr_17:8_6 Syr_17:8_7 Syr_17:8_8 Syr_17:8_9 Syr_17:8_10 Syr_17:8_11 Syr_17:8_12 Syr_17:8_13 Syr_17:8_14 Syr_17:8_15
Syr:17:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:17:10 καὶ ὄνομα ἁγιασμοῦ αἰνέσουσιν, ἵνα διηγῶνται τὰ μεγαλεῖα τῶν ἔργων αὐτοῦ.
Syr:17:10 And the elect shall praise his holy name. (Sirach 17:10 Brenton)
Syr:17:10 Imię świętości wychwalać będą i wielkość Jego dzieł opowiadać. (Syr 17:10 BT_4)
Syr:17:10 καὶ ὄνομα ἁγιασμοῦ αἰνέσουσιν, ἵνα διηγῶνται τὰ μεγαλεῖα τῶν ἔργων αὐτοῦ.
Syr:17:10 καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ἁγιασμός, -οῦ, ὁ αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ἵνα δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μεγαλεῖος -α -ον ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:17:10 I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Uświęcenie (świętość, uświęcenie) By chwalić żeby / ażeby / bo Do exposit magnificant Praca On/ona/to/to samo
Syr:17:10 kai\ o)/noma a(giasmou= ai)ne/sousin, i(/na diEgO=ntai ta\ megalei=a tO=n e)/rgOn au)tou=.
Syr:17:10 kai onoma hagiasmu ainesusin, hina diEgOntai ta megaleia tOn ergOn autu.
Syr:17:10 C N3M_ASN N2_GSM VF_FAI3P C V2_PMS3P RA_APN A1A_APN RA_GPM N2N_GPN RD_GSM
Syr:17:10 and also, even, namely name with regard to sanctification (holiness, sanctification) to praise so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to exposit the magnificant the work he/she/it/same
Syr:17:10 and name (nom|acc|voc) sanctification (gen) they-will-PRAISE, going-to-PRAISE (fut ptcp) (dat) so that / in order to /because they-should-be-being-EXPOSIT-ed the (nom|acc) magnificant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) works (gen) him/it/same (gen)
Syr:17:10 Syr_17:10_1 Syr_17:10_2 Syr_17:10_3 Syr_17:10_4 Syr_17:10_5 Syr_17:10_6 Syr_17:10_7 Syr_17:10_8 Syr_17:10_9 Syr_17:10_10 Syr_17:10_11
Syr:17:10 x x x x x x x x x x x
Syr:17:11 προσέθηκεν αὐτοῖς ἐπιστήμην καὶ νόμον ζωῆς ἐκληροδότησεν αὐτοῖς.
Syr:17:11 Beside this he gave them knowledge, and the law of life for an heritage. (Sirach 17:11 Brenton)
Syr:17:11 Dodał im wiedzy i prawo życia dał im w dziedzictwo. (Syr 17:11 BT_4)
Syr:17:11 προσέθηκεν αὐτοῖς ἐπιστήμην καὶ νόμον ζωῆς ἐκληροδότησεν αὐτοῖς.
Syr:17:11 προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   καί νόμος, -ου, ὁ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:17:11 By dodawać do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Prawo Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo
Syr:17:11 prose/TEken au)toi=s e)pistE/mEn kai\ no/mon DZOE=s e)klErodo/tEsen au)toi=s.
Syr:17:11 proseTEken autois epistEmEn kai nomon DZOEs eklErodotEsen autois.
Syr:17:11 VAI_AAI3S RD_DPM N1_ASF C N2_ASM N1_GSF VAI_AAI3S RD_DPM
Syr:17:11 to add to he/she/it/same ć and also, even, namely law life being, living, spirit; alive ć he/she/it/same
Syr:17:11 he/she/it-ADD-ed-TO them/same (dat)   and law (acc) life (gen); alive ([Adj] gen)   them/same (dat)
Syr:17:11 Syr_17:11_1 Syr_17:11_2 Syr_17:11_3 Syr_17:11_4 Syr_17:11_5 Syr_17:11_6 Syr_17:11_7 Syr_17:11_8
Syr:17:11 x x x x x x x x
Syr:17:12 διαθήκην αἰῶνος ἔστησεν μετ’ αὐτῶν καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ ὑπέδειξεν αὐτοῖς.
Syr:17:12 He made an everlasting covenant with them, and shewed them his judgments. (Sirach 17:12 Brenton)
Syr:17:12 Przymierze wieczne zawarł z nimi i objawił im swoje prawa. (Syr 17:12 BT_4)
Syr:17:12 διαθήκην αἰῶνος ἔστησεν μετ’ αὐτῶν καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ ὑπέδειξεν αὐτοῖς.
Syr:17:12 δια·θήκη, -ης, ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:17:12 Konwencja Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By powodować stać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się On/ona/to/to samo
Syr:17:12 diaTE/kEn ai)O=nos e)/stEsen met’ au)tO=n kai\ ta\ kri/mata au)tou= u(pe/deiXen au)toi=s.
Syr:17:12 diaTEkEn aiOnos estEsen met’ autOn kai ta krimata autu hypedeiXen autois.
Syr:17:12 N1_ASF N3W_GSM VAI_AAI3S P RD_GPM C RA_APN N3M_APN RD_GSM VAI_AAI3S RD_DPM
Syr:17:12 covenant eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to cause to stand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove he/she/it/same
Syr:17:12 covenant (acc) eon (gen) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand after (+acc), with (+gen) them/same (gen) and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-MAKE KNOWN-ed them/same (dat)
Syr:17:12 Syr_17:12_1 Syr_17:12_2 Syr_17:12_3 Syr_17:12_4 Syr_17:12_5 Syr_17:12_6 Syr_17:12_7 Syr_17:12_8 Syr_17:12_9 Syr_17:12_10 Syr_17:12_11
Syr:17:12 x x x x x x x x x x x
Syr:17:13 μεγαλεῖον δόξης εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν, καὶ δόξαν φωνῆς αὐτοῦ ἤκουσεν τὸ οὖς αὐτῶν.
Syr:17:13 Their eyes saw the majesty of his glory, and their ears heard his glorious voice. (Sirach 17:13 Brenton)
Syr:17:13 Wielkość majestatu widziały ich oczy i uszy ich słyszały okazałość Jego głosu. (Syr 17:13 BT_4)
Syr:17:13 μεγαλεῖον δόξης εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν, καὶ δόξαν φωνῆς αὐτοῦ ἤκουσεν τὸ οὖς αὐτῶν.
Syr:17:13 μεγαλεῖος -α -ον δόξα, -ης, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:17:13 magnificant Sławy/wzbudzanie grozy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo By słyszeć Ucho On/ona/to/to samo
Syr:17:13 megalei=on do/XEs ei)=don oi( o)fTalmoi\ au)tO=n, kai\ do/Xan fOnE=s au)tou= E)/kousen to\ ou)=s au)tO=n.
Syr:17:13 megaleion doXEs eidon hoi ofTalmoi autOn, kai doXan fOnEs autu Ekusen to us autOn.
Syr:17:13 A1A_ASN N1S_GSF VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RD_GPM C N1S_ASF N1_GSF RD_GSM VAI_AAI3S RA_NSN N3T_NSN RD_GPM
Syr:17:13 magnificant glory/awesomeness to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye he/she/it/same and also, even, namely glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to sound/voice cries he/she/it/same to hear the ear he/she/it/same
Syr:17:13 magnificant ([Adj] acc, nom|acc|voc) glory/awesomeness (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom) eyes (nom|voc) them/same (gen) and glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) sound/voice (gen) him/it/same (gen) he/she/it-HEAR-ed the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) them/same (gen)
Syr:17:13 Syr_17:13_1 Syr_17:13_2 Syr_17:13_3 Syr_17:13_4 Syr_17:13_5 Syr_17:13_6 Syr_17:13_7 Syr_17:13_8 Syr_17:13_9 Syr_17:13_10 Syr_17:13_11 Syr_17:13_12 Syr_17:13_13 Syr_17:13_14
Syr:17:13 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:17:14 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Προσέχετε ἀπὸ παντὸς ἀδίκου· καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς ἑκάστῳ περὶ τοῦ πλησίον.
Syr:17:14 And he said unto them, Beware of all unrighteousness; and he gave every man commandment concerning his neighbour. (Sirach 17:14 Brenton)
Syr:17:14 Rzekł im: «Trzymajcie się z dala od wszelkiej niesprawiedliwości!» I dał każdemu przykazania co do jego bliźniego. (Syr 17:14 BT_4)
Syr:17:14 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Προσέχετε ἀπὸ παντὸς ἀδίκου· καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς ἑκάστῳ περὶ τοῦ πλησίον.
Syr:17:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἕκαστος -η -ον περί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX]
Syr:17:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Każdy Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko
Syr:17:14 kai\ ei)=pen au)toi=s *prose/CHete a)po\ panto\s a)di/kou· kai\ e)netei/lato au)toi=s e(ka/stO| peri\ tou= plEsi/on.
Syr:17:14 kai eipen autois proseCHete apo pantos adiku· kai eneteilato autois hekastO peri tu plEsion.
Syr:17:14 C VBI_AAI3S RD_DPM V1_PAD2P P A3_GSN A1B_GSN C VAI_AMI3S RD_DPM A1_DSM P RA_GSM D
Syr:17:14 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of unjust; to harm/do wrong to and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same each about (+acc,+gen) the neighbor one near, close to; near
Syr:17:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) you(pl)-are-PAY HEED-ing, be-you(pl)-PAY HEED-ing! away from (+gen) every (gen) unjust ([Adj] gen); be-you(sg)-being-WRONG-ed! and he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) each (of two) (dat) about (+acc,+gen) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:17:14 Syr_17:14_1 Syr_17:14_2 Syr_17:14_3 Syr_17:14_4 Syr_17:14_5 Syr_17:14_6 Syr_17:14_7 Syr_17:14_8 Syr_17:14_9 Syr_17:14_10 Syr_17:14_11 Syr_17:14_12 Syr_17:14_13 Syr_17:14_14
Syr:17:14 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:17:15 Αἱ ὁδοὶ αὐτῶν ἐναντίον αὐτοῦ διὰ παντός, οὐ κρυβήσονται ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.
Syr:17:15 Their ways are ever before him, and shall not be hid from his eyes. (Sirach 17:15 Brenton)
Syr:17:15 Przed Nim są zawsze ich drogi, nie skryją się przed Jego oczami. (Syr 17:15 BT_4)
Syr:17:15 Αἱ ὁδοὶ αὐτῶν ἐναντίον αὐτοῦ διὰ παντός, οὐ κρυβήσονται ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.
Syr:17:15 ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:17:15 Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? Przed przydechem mocnym By ukrywać się ukrywaj, kryj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo
Syr:17:15 *ai( o(doi\ au)tO=n e)nanti/on au)tou= dia\ panto/s, ou) krubE/sontai a)po\ tO=n o)fTalmO=n au)tou=.
Syr:17:15 hai hodoi autOn enantion autu dia pantos, u krybEsontai apo tOn ofTalmOn autu.
Syr:17:15 RA_NPF N2_NPF RD_GPM P RD_GSM P A3_GSN D VD_FPI3P P RA_GPM N2_GPM RD_GSM
Syr:17:15 the way/road he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of οὐχ before rough breathing to hide conceal, skulk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eye he/she/it/same
Syr:17:15 the (nom) ways/roads (nom|voc) them/same (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) not they-will-be-HIDE-ed away from (+gen) the (gen) eyes (gen) him/it/same (gen)
Syr:17:15 Syr_17:15_1 Syr_17:15_2 Syr_17:15_3 Syr_17:15_4 Syr_17:15_5 Syr_17:15_6 Syr_17:15_7 Syr_17:15_8 Syr_17:15_9 Syr_17:15_10 Syr_17:15_11 Syr_17:15_12 Syr_17:15_13
Syr:17:15 x x x x x x x x x x x x x
Syr:17:17 ἑκάστῳ ἔθνει κατέστησεν ἡγούμενον, καὶ μερὶς κυρίου Ισραηλ ἐστίν.
Syr:17:17 For in the division of the nations of the whole earth he set a ruler over every people; but Israel is the Lord's portion: (Sirach 17:17 Brenton)
Syr:17:17 Dla każdego narodu ustanowił rządcę, ale Izrael jest działem Pana. (Syr 17:17 BT_4)
Syr:17:17 ἑκάστῳ ἔθνει κατέστησεν ἡγούμενον, καὶ μερὶς κυρίου Ισραηλ ἐστίν.
Syr:17:17 ἕκαστος -η -ον ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) καί μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Ἰσραήλ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Syr:17:17 Każdy Naród [zobacz etniczny] By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały By uważać I też, nawet, mianowicie Część Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael By być
Syr:17:17 e(ka/stO| e)/Tnei kate/stEsen E(gou/menon, kai\ meri\s kuri/ou *israEl e)sti/n.
Syr:17:17 hekastO eTnei katestEsen hEgumenon, kai meris kyriu israEl estin.
Syr:17:17 A1_DSN N3E_DSN VAI_AAI3S V2_PMPASM C N3D_NSF N2_GSM N_NS V9_PAI3S
Syr:17:17 each nation [see ethnic] to enable lay, render widowed to deem and also, even, namely part lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Israel to be
Syr:17:17 each (of two) (dat) nation (dat) he/she/it-ENABLE-ed while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) and ??? (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Israel (indecl) he/she/it-is
Syr:17:17 Syr_17:17_1 Syr_17:17_2 Syr_17:17_3 Syr_17:17_4 Syr_17:17_5 Syr_17:17_6 Syr_17:17_7 Syr_17:17_8 Syr_17:17_9
Syr:17:17 x x x x x x x x x
Syr:17:19 ἅπαντα τὰ ἔργα αὐτῶν ὡς ὁ ἥλιος ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐνδελεχεῖς ἐπὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν.
Syr:17:19 Therefore all their works are as the sun before him, and his eyes are continually upon their ways. (Sirach 17:19 Brenton)
Syr:17:19 Wszystko, co czynią, jest przed Nim jak słońce, a oczy Jego są ustawicznie na ich drogach. (Syr 17:19 BT_4)
Syr:17:19 ἅπαντα τὰ ἔργα αὐτῶν ὡς ἥλιος ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐνδελεχεῖς ἐπὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν.
Syr:17:19 ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   ἐπί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:17:19 Każdy; by spotykać Praca On/ona/to/to samo Jak/jak Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oko On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Syr:17:19 a(/panta ta\ e)/rga au)tO=n O(s o( E(/lios e)nanti/on au)tou=, kai\ oi( o)fTalmoi\ au)tou= e)ndeleCHei=s e)pi\ ta\s o(dou\s au)tO=n.
Syr:17:19 hapanta ta erga autOn hOs ho hElios enantion autu, kai hoi ofTalmoi autu endeleCHeis epi tas hodus autOn.
Syr:17:19 A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RD_GPM C RA_NSM N2_NSM P RD_GSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM A3H_NPM P RA_APF N2_APF RD_GPM
Syr:17:19 every; to encounter the work he/she/it/same as/like the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same and also, even, namely the eye he/she/it/same ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same
Syr:17:19 all (nom|acc|voc), every (acc); be-you(sg)-ENCOUNTER-ing! the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen) as/like the (nom) sun (nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ways/roads (acc) them/same (gen)
Syr:17:19 Syr_17:19_1 Syr_17:19_2 Syr_17:19_3 Syr_17:19_4 Syr_17:19_5 Syr_17:19_6 Syr_17:19_7 Syr_17:19_8 Syr_17:19_9 Syr_17:19_10 Syr_17:19_11 Syr_17:19_12 Syr_17:19_13 Syr_17:19_14 Syr_17:19_15 Syr_17:19_16 Syr_17:19_17 Syr_17:19_18
Syr:17:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:17:20 οὐκ ἐκρύβησαν αἱ ἀδικίαι αὐτῶν ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν ἔναντι κυρίου.
Syr:17:20 None of their unrighteous deeds are hid from him, but all their sins are before the Lord (Sirach 17:20 Brenton)
Syr:17:20 Przed Nim nie zakryją się złe ich czyny i wszystkie ich grzechy są przed Panem. (Syr 17:20 BT_4)
Syr:17:20 οὐκ ἐκρύβησαν αἱ ἀδικίαι αὐτῶν ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν ἔναντι κυρίου.
Syr:17:20 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:17:20 ??? Przed przydechem mocnym By ukrywać się ukrywaj, kryj się Zły uczynki On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:17:20 ou)k e)kru/bEsan ai( a)diki/ai au)tO=n a)p’ au)tou=, kai\ pa=sai ai( a(marti/ai au)tO=n e)/nanti kuri/ou.
Syr:17:20 uk ekrybEsan hai adikiai autOn ap’ autu, kai pasai hai hamartiai autOn enanti kyriu.
Syr:17:20 D VDI_API3P RA_NPF N1A_NPF RD_GPM P RD_GSM C A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RD_GPM P N2_GSM
Syr:17:20 οὐχ before rough breathing to hide conceal, skulk the wrongdoing he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:17:20 not they-were-HIDE-ed the (nom) wrongdoings (nom|voc) them/same (gen) away from (+gen) him/it/same (gen) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) sins (nom|voc) them/same (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Syr:17:20 Syr_17:20_1 Syr_17:20_2 Syr_17:20_3 Syr_17:20_4 Syr_17:20_5 Syr_17:20_6 Syr_17:20_7 Syr_17:20_8 Syr_17:20_9 Syr_17:20_10 Syr_17:20_11 Syr_17:20_12 Syr_17:20_13 Syr_17:20_14
Syr:17:20 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:17:22 ἐλεημοσύνη ἀνδρὸς ὡς σφραγὶς μετ’ αὐτοῦ, καὶ χάριν ἀνθρώπου ὡς κόρην συντηρήσει.
Syr:17:22 The alms of a man is as a signet with him, and he will keep the good deeds of man as the apple of the eye, and give repentance to his sons and daughters. (Sirach 17:22 Brenton)
Syr:17:22 Jałmużna męża jest u Niego jak pieczęć, a dobrodziejstwa człowieka chowa jak źrenicę oka. (Syr 17:22 BT_4)
Syr:17:22 ἐλεημοσύνη ἀνδρὸς ὡς σφραγὶς μετ’ αὐτοῦ, καὶ χάριν ἀνθρώπου ὡς κόρην συντηρήσει.
Syr:17:22 ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὡς σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὡς   συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-)
Syr:17:22 Jałmużny/miłosierność Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jak/jak Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Ludzki Jak/jak By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy
Syr:17:22 e)leEmosu/nE a)ndro\s O(s sfragi\s met’ au)tou=, kai\ CHa/rin a)nTrO/pou O(s ko/rEn suntErE/sei.
Syr:17:22 eleEmosynE andros hOs sfragis met’ autu, kai CHarin anTrOpu hOs korEn syntErEsei.
Syr:17:22 N1_NSF N3_GSM C N3D_NSF P RD_GSM C N3_ASF N2_GSM C N1_ASF VF_FAI3S
Syr:17:22 alms/mercifulness man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". as/like hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] human as/like ć to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive
Syr:17:22 alms/mercifulness (nom|voc) man, husband (gen) as/like hallmark (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and for; grace (acc) human (gen) as/like   he/she/it-will-SAVE FROM DESTRUCTION, you(sg)-will-be-SAVE FROM DESTRUCTION-ed (classical)
Syr:17:22 Syr_17:22_1 Syr_17:22_2 Syr_17:22_3 Syr_17:22_4 Syr_17:22_5 Syr_17:22_6 Syr_17:22_7 Syr_17:22_8 Syr_17:22_9 Syr_17:22_10 Syr_17:22_11 Syr_17:22_12
Syr:17:22 x x x x x x x x x x x x
Syr:17:23 μετὰ ταῦτα ἐξαναστήσεται καὶ ἀνταποδώσει αὐτοῖς καὶ τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν εἰς κεφαλὴν αὐτῶν ἀποδώσει·
Syr:17:23 Afterwards he will rise up and reward them, and render their recompence upon their heads. (Sirach 17:23 Brenton)
Syr:17:23 Potem wreszcie powstanie i odda im, sprawi też, że odpłata każdemu z nich będzie dana. (Syr 17:23 BT_4)
Syr:17:23 μετὰ ταῦτα ἐξαναστήσεται καὶ ἀνταποδώσει αὐτοῖς καὶ τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν εἰς κεφαλὴν αὐτῶν ἀποδώσει·
Syr:17:23 μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) καί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-)
Syr:17:23 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się I też, nawet, mianowicie By spłacać nagrodę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wynagradzaj, zwrot On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Głowa On/ona/to/to samo By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się
Syr:17:23 meta\ tau=ta e)XanastE/setai kai\ a)ntapodO/sei au)toi=s kai\ to\ a)ntapo/doma au)tO=n ei)s kefalE\n au)tO=n a)podO/sei·
Syr:17:23 meta tauta eXanastEsetai kai antapodOsei autois kai to antapodoma autOn eis kefalEn autOn apodOsei·
Syr:17:23 P RD_APN VF_FMI3S C VF_FAI3S RD_DPM C RA_ASN N3M_ASN RD_GPM P N1_ASF RD_GPM VF_FAI3S
Syr:17:23 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse and also, even, namely to pay back reward he/she/it/same and also, even, namely the recompense, repayment he/she/it/same into (+acc) head he/she/it/same to give back restore, assign, impute, convey, refer
Syr:17:23 after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-will-be-RAISE UP-ed and he/she/it-will-PAY BACK--REWARD, you(sg)-will-be-PAY BACK-ed--REWARD (classical) them/same (dat) and the (nom|acc) recompense, repayment (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) head (acc) them/same (gen) he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical)
Syr:17:23 Syr_17:23_1 Syr_17:23_2 Syr_17:23_3 Syr_17:23_4 Syr_17:23_5 Syr_17:23_6 Syr_17:23_7 Syr_17:23_8 Syr_17:23_9 Syr_17:23_10 Syr_17:23_11 Syr_17:23_12 Syr_17:23_13 Syr_17:23_14
Syr:17:23 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:17:24 πλὴν μετανοοῦσιν ἔδωκεν ἐπάνοδον καὶ παρεκάλεσεν ἐκλείποντας ὑπομονήν.
Syr:17:24 But unto them that repent, he granted them return, and comforted those that failed in patience. (Sirach 17:24 Brenton)
Syr:17:24 Tym zaś, którzy się nawracają, daje drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości. (Syr 17:24 BT_4)
Syr:17:24 πλὴν μετανοοῦσιν ἔδωκεν ἐπάνοδον καὶ παρεκάλεσεν ἐκλείποντας ὑπομονήν.
Syr:17:24 πλήν μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ
Syr:17:24 Z wyjątkiem By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. By dawać I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Wytrwałość
Syr:17:24 plE\n metanoou=sin e)/dOken e)pa/nodon kai\ pareka/lesen e)klei/pontas u(pomonE/n.
Syr:17:24 plEn metanousin edOken epanodon kai parekalesen ekleipontas hypomonEn.
Syr:17:24 D V2_PAI3P VAI_AAI3S N2_ASF C VAI_AAI3S V1_PAPAPM N1_ASF
Syr:17:24 except to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. to give ć and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) endurance
Syr:17:24 except they-are-REPENT-ing, while REPENT-ing (dat) he/she/it-GIVE-ed   and he/she/it-PETITION-ed while FAIL-ing (acc) endurance (acc)
Syr:17:24 Syr_17:24_1 Syr_17:24_2 Syr_17:24_3 Syr_17:24_4 Syr_17:24_5 Syr_17:24_6 Syr_17:24_7 Syr_17:24_8
Syr:17:24 x x x x x x x x
Syr:17:25 Ἐπίστρεφε ἐπὶ κύριον καὶ ἀπόλειπε ἁμαρτίας, δεήθητι κατὰ πρόσωπον καὶ σμίκρυνον πρόσκομμα·
Syr:17:25 Return unto the Lord, and forsake thy sins, make thy prayer before his face, and offend less. (Sirach 17:25 Brenton)
Syr:17:25 Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem Jego, umniejsz zgorszenie! (Syr 17:25 BT_4)
Syr:17:25 Ἐπίστρεφε ἐπὶ κύριον καὶ ἀπόλειπε ἁμαρτίας, δεήθητι κατὰ πρόσωπον καὶ σμίκρυνον πρόσκομμα·
Syr:17:25 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό καί   πρόσ·κομμα[τ], -ατος, τό
Syr:17:25 By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By pozostawać [od] (pozostawiany za sobą, opuszczany) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By potrzebować/wymagać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie Potykanie się
Syr:17:25 *)epi/strefe e)pi\ ku/rion kai\ a)po/leipe a(marti/as, deE/TEti kata\ pro/sOpon kai\ smi/krunon pro/skomma·
Syr:17:25 epistrefe epi kyrion kai apoleipe hamartias, deETEti kata prosOpon kai smikrynon proskomma·
Syr:17:25 V1_PAD2S P N2_ASM C V1_PAD2S N1A_APF VC_APD2S P N2N_ASN C VA_AAD2S N3M_ASN
Syr:17:25 to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to Remain [from] (left behind, deserted) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to need/require down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face and also, even, namely ć stumbling
Syr:17:25 be-you(sg)-TURN-ing-AROUND! upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and be-you(sg)-REMAIN [FROM]-ing! sin (gen), sins (acc) be-you(sg)-NEED/REQUIRE-ed! down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) and   stumbling (nom|acc|voc)
Syr:17:25 Syr_17:25_1 Syr_17:25_2 Syr_17:25_3 Syr_17:25_4 Syr_17:25_5 Syr_17:25_6 Syr_17:25_7 Syr_17:25_8 Syr_17:25_9 Syr_17:25_10 Syr_17:25_11 Syr_17:25_12
Syr:17:25 x x x x x x x x x x x x
Syr:17:26 ἐπάναγε ἐπὶ ὕψιστον καὶ ἀπόστρεφε ἀπὸ ἀδικίας καὶ σφόδρα μίσησον βδέλυγμα.
Syr:17:26 Turn again to the most High, and turn away from iniquity: for he will lead thee out of darkness into the light of health, and hate thou abomination vehemently. (Sirach 17:26 Brenton)
Syr:17:26 Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej występek w wielkiej nienawiści! (Syr 17:26 BT_4)
Syr:17:26 ἐπάναγε ἐπὶ ὕψιστον καὶ ἀπόστρεφε ἀπὸ ἀδικίας καὶ σφόδρα μίσησον βδέλυγμα.
Syr:17:26 ἐπ·αν·άγω (επαν+αγ-, -, 2nd επαν+αγαγ-, -, -, επαν+αχ·θ-) ἐπί ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ἀ·δικία, -ας, ἡ καί σφόδρα μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) βδέλυγμα[τ], -ατος, τό
Syr:17:26 By wychowywać {By podnosić} niech zwichnie, by być przewożony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najwyższy I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zły uczynki I też, nawet, mianowicie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Wstręt
Syr:17:26 e)pa/nage e)pi\ u(/PSiston kai\ a)po/strefe a)po\ a)diki/as kai\ sfo/dra mi/sEson bde/lugma.
Syr:17:26 epanage epi hyPSiston kai apostrefe apo adikias kai sfodra misEson bdelygma.
Syr:17:26 V1_PAD2S P A1_ASM C V1_PAD2S P N1A_GSF C D VA_AAD2S N3M_ASN
Syr:17:26 to bring up put out, to be carried upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing highest and also, even, namely to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wrongdoing and also, even, namely vehement, intense, keen, inveighingly, eager to destest dislike, detest, hate, abominate abomination
Syr:17:26 be-you(sg)-BRING UP-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) highest ([Adj] acc, nom|acc|voc) and be-you(sg)-TURN-ing-AWAY-FROM! away from (+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) and vehement, do-DESTEST-you(sg)!, going-to-DESTEST (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) abomination (nom|acc|voc)
Syr:17:26 Syr_17:26_1 Syr_17:26_2 Syr_17:26_3 Syr_17:26_4 Syr_17:26_5 Syr_17:26_6 Syr_17:26_7 Syr_17:26_8 Syr_17:26_9 Syr_17:26_10 Syr_17:26_11
Syr:17:26 x x x x x x x x x x x
Syr:17:27 ὑψίστῳ τίς αἰνέσει ἐν ᾅδου ἀντὶ ζώντων καὶ διδόντων ἀνθομολόγησιν;
Syr:17:27 Who shall praise the most High in the grave, instead of them which live and give thanks? (Sirach 17:27 Brenton)
Syr:17:27 Któż w Szeolu wielbić będzie Najwyższego, zamiast żyjących, którzy mogą oddawać Mu chwałę? (Syr 17:27 BT_4)
Syr:17:27 ὑψίστῳ τίς αἰνέσει ἐν ᾅδου ἀντὶ ζώντων καὶ διδόντων ἀνθομολόγησιν;
Syr:17:27 ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί αἴνεσις, -εως, ἡ; αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ἐν ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ἀντί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)  
Syr:17:27 Najwyższy Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Chwal chwały; by chwalić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hades; by śpiewać Przeciw (+informacja) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By dawać
Syr:17:27 u(PSi/stO| ti/s ai)ne/sei e)n a(/|dou a)nti\ DZO/ntOn kai\ dido/ntOn a)nTomolo/gEsin;
Syr:17:27 hyPSistO tis ainesei en hadu anti DZOntOn kai didontOn anTomologEsin;
Syr:17:27 A1_DSM RI_NSM VF_FAI3S P N1M_GSM P V3_PAPGPM C V8_PAPGPM N3I_ASF
Syr:17:27 highest who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. praise of praise; to praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Hades; to sing against (+gen) to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to give ć
Syr:17:27 highest ([Adj] dat) who/what/why (nom) praise (dat); he/she/it-will-PRAISE, you(sg)-will-be-PRAISE-ed (classical) in/among/by (+dat) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! against (+gen) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen) and let-them-be-GIVE-ing! (classical), while GIVE-ing (gen)  
Syr:17:27 Syr_17:27_1 Syr_17:27_2 Syr_17:27_3 Syr_17:27_4 Syr_17:27_5 Syr_17:27_6 Syr_17:27_7 Syr_17:27_8 Syr_17:27_9 Syr_17:27_10
Syr:17:27 x x x x x x x x x x
Syr:17:28 ἀπὸ νεκροῦ ὡς μηδὲ ὄντος ἀπόλλυται ἐξομολόγησις· ζῶν καὶ ὑγιὴς αἰνέσει τὸν κύριον.
Syr:17:28 Thanksgiving perisheth from the dead, as from one that is not: the living and sound in heart shall praise the Lord. (Sirach 17:28 Brenton)
Syr:17:28 Zmarły, jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia, żyjący i zdrowy wychwala Pana. (Syr 17:28 BT_4)
Syr:17:28 ἀπὸ νεκροῦ ὡς μηδὲ ὄντος ἀπόλλυται ἐξομολόγησις· ζῶν καὶ ὑγιὴς αἰνέσει τὸν κύριον.
Syr:17:28 ἀπό νεκρός -ά -όν ὡς μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)   ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ὑγιής -ές αἴνεσις, -εως, ἡ; αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:17:28 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Martwo {Całkowicie} Jak/jak µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By być By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Zdrowy Chwal chwały; by chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:17:28 a)po\ nekrou= O(s mEde\ o)/ntos a)po/llutai e)Xomolo/gEsis· DZO=n kai\ u(giE\s ai)ne/sei to\n ku/rion.
Syr:17:28 apo nekru hOs mEde ontos apollytai eXomologEsis· DZOn kai hygiEs ainesei ton kyrion.
Syr:17:28 P N2_GSM C C V9_PAPGSM V5_PMI3S N3I_NSF V3_PAPNSM C A3H_NSM VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM
Syr:17:28 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing dead as/like μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to be to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing ć to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely healthy praise of praise; to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:17:28 away from (+gen) dead ([Adj] gen) as/like neither/nor; Mede (voc) while being (gen) he/she/it-is-being-LOSE/DESTROY-ed   while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and healthy ([Adj] nom) praise (dat); he/she/it-will-PRAISE, you(sg)-will-be-PRAISE-ed (classical) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:17:28 Syr_17:28_1 Syr_17:28_2 Syr_17:28_3 Syr_17:28_4 Syr_17:28_5 Syr_17:28_6 Syr_17:28_7 Syr_17:28_8 Syr_17:28_9 Syr_17:28_10 Syr_17:28_11 Syr_17:28_12 Syr_17:28_13
Syr:17:28 x x x x x x x x x x x x x
Syr:17:29 ὡς μεγάλη ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ κυρίου καὶ ἐξιλασμὸς τοῖς ἐπιστρέφουσιν ἐπ’ αὐτόν.
Syr:17:29 How great is the lovingkindness of the Lord our God, and his compassion unto such as turn unto him in holiness! (Sirach 17:29 Brenton)
Syr:17:29 Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają, (Syr 17:29 BT_4)
Syr:17:29 ὡς μεγάλη ἐλεημοσύνη τοῦ κυρίου καὶ ἐξιλασμὸς τοῖς ἐπιστρέφουσιν ἐπ’ αὐτόν.
Syr:17:29 ὡς μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:17:29 Jak/jak Wielki Jałmużny/miłosierność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:17:29 O(s mega/lE E( e)leEmosu/nE tou= kuri/ou kai\ e)Xilasmo\s toi=s e)pistre/fousin e)p’ au)to/n.
Syr:17:29 hOs megalE hE eleEmosynE tu kyriu kai eXilasmos tois epistrefusin ep’ auton.
Syr:17:29 C A1_NSF RA_NSF N1_NSF RA_GSM N2_GSM C N2_NSM RA_DPM V1_PAPDPM P RD_ASM
Syr:17:29 as/like great the alms/mercifulness the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć the to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Syr:17:29 as/like great ([Adj] nom|voc) the (nom) alms/mercifulness (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and   the (dat) they-are-TURN-ing-AROUND, while TURN-ing-AROUND (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Syr:17:29 Syr_17:29_1 Syr_17:29_2 Syr_17:29_3 Syr_17:29_4 Syr_17:29_5 Syr_17:29_6 Syr_17:29_7 Syr_17:29_8 Syr_17:29_9 Syr_17:29_10 Syr_17:29_11 Syr_17:29_12
Syr:17:29 x x x x x x x x x x x x
Syr:17:30 οὐ γὰρ δύναται πάντα εἶναι ἐν ἀνθρώποις, ὅτι οὐκ ἀθάνατος υἱὸς ἀνθρώπου.
Syr:17:30 For all things cannot be in men, because the son of man is not immortal. (Sirach 17:30 Brenton)
Syr:17:30 albowiem ludzie nie wszystko mogą i żaden człowiek nie jest nieśmiertelny. (Syr 17:30 BT_4)
Syr:17:30 οὐ γὰρ δύναται πάντα εἶναι ἐν ἀνθρώποις, ὅτι οὐκ ἀθάνατος υἱὸς ἀνθρώπου.
Syr:17:30 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·θάνατος -ον [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Syr:17:30 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Zdolny; do zdolnego Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nieśmiertelny Syn Ludzki
Syr:17:30 ou) ga\r du/natai pa/nta ei)=nai e)n a)nTrO/pois, o(/ti ou)k a)Ta/natos ui(o\s a)nTrO/pou.
Syr:17:30 u gar dynatai panta einai en anTrOpois, hoti uk aTanatos hyios anTrOpu.
Syr:17:30 D x V6_PMI3S A3_NPN V9_PAN P N2_DPM C D A1B_NSM N2_NSM N2_GSM
Syr:17:30 οὐχ before rough breathing for since, as capable; to able every all, each, every, the whole of to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among human because/that οὐχ before rough breathing immortal son human
Syr:17:30 not for capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) to-be in/among/by (+dat) humans (dat) because/that not immortal ([Adj] nom) son (nom) human (gen)
Syr:17:30 Syr_17:30_1 Syr_17:30_2 Syr_17:30_3 Syr_17:30_4 Syr_17:30_5 Syr_17:30_6 Syr_17:30_7 Syr_17:30_8 Syr_17:30_9 Syr_17:30_10 Syr_17:30_11 Syr_17:30_12
Syr:17:30 x x x x x x x x x x x x
Syr:17:31 τί φωτεινότερον ἡλίου; καὶ τοῦτο ἐκλείπει· καὶ πονηρὸν ἐνθυμηθήσεται σὰρξ καὶ αἷμα.
Syr:17:31 What is brighter than the sun? yet the light thereof faileth; and flesh and blood will imagine evil. (Sirach 17:31 Brenton)
Syr:17:31 Cóż bardziej świecącego nad słońce? A przecież i ono ulega zaćmieniu; tak też ciało i krew skłania się do złego. (Syr 17:31 BT_4)
Syr:17:31 τί φωτεινότερον ἡλίου; καὶ τοῦτο ἐκλείπει· καὶ πονηρὸν ἐνθυμηθήσεται σὰρξ καὶ αἷμα.
Syr:17:31 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί φωτεινό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of φωτεινός) Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί πονηρός -ά -όν ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) σάρξ, -αρκός, ἡ καί αἷμα[τ], -ατος, τό
Syr:17:31 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??). Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie Krew
Syr:17:31 ti/ fOteino/teron E(li/ou; kai\ tou=to e)klei/pei· kai\ ponEro\n e)nTumETE/setai sa\rX kai\ ai(=ma.
Syr:17:31 ti fOteinoteron hEliu; kai tuto ekleipei· kai ponEron enTymETEsetai sarX kai haima.
Syr:17:31 RI_NSN A1_NSNC N2_GSM C RD_ASN V1_PAI3S C A1A_ASM VC_FPI3S N3K_NSF C N3M_ASN
Syr:17:31 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ??? Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). flesh and also, even, namely blood
Syr:17:31 who/what/why (nom|acc) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) Elijah (gen); sun (gen) and this (nom|acc) he/she/it-is-FAIL-ing, you(sg)-are-being-FAIL-ed (classical) and wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-PONDER-ed flesh (nom|voc) and blood (nom|acc|voc)
Syr:17:31 Syr_17:31_1 Syr_17:31_2 Syr_17:31_3 Syr_17:31_4 Syr_17:31_5 Syr_17:31_6 Syr_17:31_7 Syr_17:31_8 Syr_17:31_9 Syr_17:31_10 Syr_17:31_11 Syr_17:31_12
Syr:17:31 x x x x x x x x x x x x
Syr:17:32 δύναμιν ὕψους οὐρανοῦ αὐτὸς ἐπισκέπτεται, καὶ ἄνθρωποι πάντες γῆ καὶ σποδός.
Syr:17:32 He vieweth the power of the height of heaven; and all men are but earth and ashes. (Sirach 17:32 Brenton)
Syr:17:32 On odbywa przegląd sił nieba wysokiego, a wszyscy ludzie są ziemią i prochem. (Syr 17:32 BT_4)
Syr:17:32 δύναμιν ὕψους οὐρανοῦ αὐτὸς ἐπισκέπτεται, καὶ ἄνθρωποι πάντες γῆ καὶ σποδός.
Syr:17:32 δύναμις, -εως, ἡ ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων; ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί σποδός, -οῦ, ἡ
Syr:17:32 Zdolność Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja; by podnosić/ustalony wysoko Nieba/niebo On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] I też, nawet, mianowicie Ludzki Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Popioły
Syr:17:32 du/namin u(/PSous ou)ranou= au)to\s e)piske/ptetai, kai\ a)/nTrOpoi pa/ntes gE= kai\ spodo/s.
Syr:17:32 dynamin hyPSus uranu autos episkeptetai, kai anTrOpoi pantes gE kai spodos.
Syr:17:32 N3I_ASF N3E_GSN N2_GSM RD_NSM V1_PMI3S C N2_NPM A3_NPM N1_NSF C N2_NSM
Syr:17:32 ability height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance; to elevate/set high sky/heaven he/she/it/same to visit [see skeptical] and also, even, namely human every all, each, every, the whole of earth/land and also, even, namely ashes
Syr:17:32 ability (acc) height (gen); you(sg)-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH sky/heaven (gen) he/it/same (nom) he/she/it-is-being-VISIT-ed and humans (nom|voc) all (nom|voc) earth/land (nom|voc) and ashes (nom)
Syr:17:32 Syr_17:32_1 Syr_17:32_2 Syr_17:32_3 Syr_17:32_4 Syr_17:32_5 Syr_17:32_6 Syr_17:32_7 Syr_17:32_8 Syr_17:32_9 Syr_17:32_10 Syr_17:32_11
Syr:17:32 x x x x x x x x x x x