Syr:18:1 Ὁ ζῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔκτισεν τὰ πάντα κοινῇ·
Syr:18:1 He that liveth for ever Hath created all things in general. (Sirach 18:1 Brenton)
Syr:18:1 Ten, co żyje wiecznie, stworzył wszystko bez wyjątku, (Syr 18:1 BT_4)
Syr:18:1 ζῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔκτισεν τὰ πάντα κοινῇ·
Syr:18:1 ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κοινός -ή -όν
Syr:18:1 Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wspólny/wulgarny
Syr:18:1 *(o DZO=n ei)s to\n ai)O=na e)/ktisen ta\ pa/nta koinE=|·
Syr:18:1 o DZOn eis ton aiOna ektisen ta panta koinE·
Syr:18:1 RA_NSM V3_PAPNSM P RA_ASM N3W_ASM VAI_AAI3S RA_APN A3_APN A1_DSF
Syr:18:1 the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to create I create, form, shape, make, always of God. the every all, each, every, the whole of common/vulgar
Syr:18:1 the (nom) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-CREATE-ed the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) common/vulgar ([Adj] dat)
Syr:18:1 Syr_18:1_1 Syr_18:1_2 Syr_18:1_3 Syr_18:1_4 Syr_18:1_5 Syr_18:1_6 Syr_18:1_7 Syr_18:1_8 Syr_18:1_9
Syr:18:1 x x x x x x x x x
Syr:18:2 κύριος μόνος δικαιωθήσεται.
Syr:18:2 The Lord only is righteous, and there is none other but he, (Sirach 18:2 Brenton)
Syr:18:2 Sam tylko Pan uznany będzie za sprawiedliwego (Syr 18:2 BT_4)
Syr:18:2 κύριος μόνος δικαιωθήσεται.
Syr:18:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μόνος -η -ον δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Syr:18:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Syr:18:2 ku/rios mo/nos dikaiOTE/setai.
Syr:18:2 kyrios monos dikaiOTEsetai.
Syr:18:2 N2_NSM A1_NSM VC_FPI3S
Syr:18:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Syr:18:2 lord (nom); a lord ([Adj] nom) sole ([Adj] nom) he/she/it-will-be-MAKE RIGHTEOUS-ed
Syr:18:2 Syr_18:2_1 Syr_18:2_2 Syr_18:2_3
Syr:18:2 x x x
Syr:18:4 οὐθενὶ ἐξεποίησεν ἐξαγγεῖλαι τὰ ἔργα αὐτοῦ· καὶ τίς ἐξιχνεύσει τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ;
Syr:18:4 To whom hath he given power to declare his works? and who shall find out his noble acts? (Sirach 18:4 Brenton)
Syr:18:4 Nikt nie potrafi opisać Jego czynów, a któż będzie mógł zbadać Jego wspaniałe dzieła? (Syr 18:4 BT_4)
Syr:18:4 οὐθενὶ ἐξεποίησεν ἐξαγγεῖλαι τὰ ἔργα αὐτοῦ· καὶ τίς ἐξιχνεύσει τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ;
Syr:18:4 οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν   ἐξ·αγγέλλω (εξ+αγγελλ-, εξ+αγγελ(ε)·[σ]-, εξ+αγγειλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   ὁ ἡ τό μεγαλεῖος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:18:4 Nie jeden (nic, nikt) Do robienia znanego (były widocznym naprzód, zawiadamiaj albo informuj za granicą) Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. magnificant On/ona/to/to samo
Syr:18:4 ou)Teni\ e)Xepoi/Esen e)Xaggei=lai ta\ e)/rga au)tou=· kai\ ti/s e)XiCHneu/sei ta\ megalei=a au)tou=;
Syr:18:4 uTeni eXepoiEsen eXangeilai ta erga autu· kai tis eXiCHneusei ta megaleia autu;
Syr:18:4 A3_DSM VAI_AAI3S VA_AAN RA_APN N2N_APN RD_GSM C RI_NSM VF_FAI3S RA_APN A1A_APN RD_GSM
Syr:18:4 not one (nothing, no one) ć to making known (shew forth, announce or report abroad) the work he/she/it/same and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć the magnificant he/she/it/same
Syr:18:4 not one (dat)   to-MAKING KNOWN, be-you(sg)-MAKING KNOWN-ed!, he/she/it-happens-to-MAKING KNOWN (opt) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and who/what/why (nom)   the (nom|acc) magnificant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen)
Syr:18:4 Syr_18:4_1 Syr_18:4_2 Syr_18:4_3 Syr_18:4_4 Syr_18:4_5 Syr_18:4_6 Syr_18:4_7 Syr_18:4_8 Syr_18:4_9 Syr_18:4_10 Syr_18:4_11 Syr_18:4_12
Syr:18:4 x x x x x x x x x x x x
Syr:18:5 κράτος μεγαλωσύνης αὐτοῦ τίς ἐξαριθμήσεται; καὶ τίς προσθήσει ἐκδιηγήσασθαι τὰ ἐλέη αὐτοῦ;
Syr:18:5 Who shall number the strength of his majesty? and who shall also tell out his mercies? (Sirach 18:5 Brenton)
Syr:18:5 Któż zdoła zmierzyć potęgę Jego wielkości i któż potrafi dokładnie opowiedzieć dzieła Jego miłosierdzia? (Syr 18:5 BT_4)
Syr:18:5 κράτος μεγαλωσύνης αὐτοῦ τίς ἐξαριθμήσεται; καὶ τίς προσθήσει ἐκδιηγήσασθαι τὰ ἐλέη αὐτοῦ;
Syr:18:5 κράτο·ς, -ους, τό μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐκ·δι·ηγέομαι (εκδι+ηγ(ε)-, εκδι+ηγη·σ-, εκδι+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:18:5 Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną Wielkość On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dodawać do By opisywać szczegółowo Litość On/ona/to/to samo
Syr:18:5 kra/tos megalOsu/nEs au)tou= ti/s e)XariTmE/setai; kai\ ti/s prosTE/sei e)kdiEgE/sasTai ta\ e)le/E au)tou=;
Syr:18:5 kratos megalOsynEs autu tis eXariTmEsetai; kai tis prosTEsei ekdiEgEsasTai ta eleE autu;
Syr:18:5 N3E_ASN N1_GSF RD_GSM RI_NSM VF_FMI3S C RI_NSM VF_FAI3S VA_AMN RA_APN N3E_APN RD_GSM
Syr:18:5 sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power greatness he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to add to to describe in detail the mercy he/she/it/same
Syr:18:5 sway (nom|acc|voc) greatness (gen) him/it/same (gen) who/what/why (nom)   and who/what/why (nom) he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) to-be-DESCRIBE-ed-IN-DETAIL the (nom|acc) mercies (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:18:5 Syr_18:5_1 Syr_18:5_2 Syr_18:5_3 Syr_18:5_4 Syr_18:5_5 Syr_18:5_6 Syr_18:5_7 Syr_18:5_8 Syr_18:5_9 Syr_18:5_10 Syr_18:5_11 Syr_18:5_12
Syr:18:5 x x x x x x x x x x x x
Syr:18:6 οὐκ ἔστιν ἐλαττῶσαι οὐδὲ προσθεῖναι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐξιχνιάσαι τὰ θαυμάσια τοῦ κυρίου·
Syr:18:6 As for the wondrous works of the Lord, there may nothing be taken from them, neither may any thing be put unto them, neither can the ground of them be found out. (Sirach 18:6 Brenton)
Syr:18:6 Nie ma tu nic do zmniejszenia ani do dodania, ani nie można zbadać cudownych dzieł Pańskich. (Syr 18:6 BT_4)
Syr:18:6 οὐκ ἔστιν ἐλαττῶσαι οὐδὲ προσθεῖναι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐξιχνιάσαι τὰ θαυμάσια τοῦ κυρίου·
Syr:18:6 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:18:6 ??? Przed przydechem mocnym By być By robić niższy ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By dodawać do I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Cudowny doskonały, cudowny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:18:6 ou)k e)/stin e)lattO=sai ou)de\ prosTei=nai, kai\ ou)k e)/stin e)XiCHnia/sai ta\ Tauma/sia tou= kuri/ou·
Syr:18:6 uk estin elattOsai ude prosTeinai, kai uk estin eXiCHniasai ta Taumasia tu kyriu·
Syr:18:6 D V9_PAI3S VA_AAN C VE_AAN C D V9_PAI3S VA_AAN RA_APN A1A_APN RA_GSM N2_GSM
Syr:18:6 οὐχ before rough breathing to be to make inferior οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to add to and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be ć the wonderful excellent, marvelous the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:18:6 not he/she/it-is to-MAKE-INFERIOR, be-you(sg)-MAKE-ed-INFERIOR!, he/she/it-happens-to-MAKE-INFERIOR (opt) neither/nor to-ADD-TO and not he/she/it-is   the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Syr:18:6 Syr_18:6_1 Syr_18:6_2 Syr_18:6_3 Syr_18:6_4 Syr_18:6_5 Syr_18:6_6 Syr_18:6_7 Syr_18:6_8 Syr_18:6_9 Syr_18:6_10 Syr_18:6_11 Syr_18:6_12 Syr_18:6_13
Syr:18:6 x x x x x x x x x x x x x
Syr:18:7 ὅταν συντελέσῃ ἄνθρωπος, τότε ἄρχεται· καὶ ὅταν παύσηται, τότε ἀπορηθήσεται.
Syr:18:7 When a man hath done, then he beginneth; and when he leaveth off, then he shall be doubtful. (Sirach 18:7 Brenton)
Syr:18:7 Kiedy człowiek myśli, że skończył, to nawet nie rozpoczął, a kiedy się zatrzyma, nie wie, co robić dalej. (Syr 18:7 BT_4)
Syr:18:7 ὅταν συντελέσῃ ἄνθρωπος, τότε ἄρχεται· καὶ ὅταν παύσηται, τότε ἀπορηθήσεται.
Syr:18:7 ὅταν (ὅτε ἄν) συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ τότε ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὅταν (ὅτε ἄν) παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) τότε ἀ·πορέω (απορ(ε)-, απορη·σ-, -, -, -, απορη·θ-)
Syr:18:7 Ilekroć By uzupełniać Ludzki Wtedy By zaczynać się I też, nawet, mianowicie Ilekroć By przestawać Wtedy Do ???
Syr:18:7 o(/tan suntele/sE| a)/nTrOpos, to/te a)/rCHetai· kai\ o(/tan pau/sEtai, to/te a)porETE/setai.
Syr:18:7 hotan syntelesE anTrOpos, tote arCHetai· kai hotan pausEtai, tote aporETEsetai.
Syr:18:7 D VA_AAS3S N2_NSM D V1_PMI3S C D VA_AMS3S D VC_FPI3S
Syr:18:7 whenever to complete human then to begin and also, even, namely whenever to cease then to ???
Syr:18:7 whenever you(sg)-will-be-COMPLETE-ed, he/she/it-should-COMPLETE, you(sg)-should-be-COMPLETE-ed human (nom) then he/she/it-is-being-BEGIN-ed and whenever he/she/it-should-be-CEASE-ed then he/she/it-will-be-???-ed
Syr:18:7 Syr_18:7_1 Syr_18:7_2 Syr_18:7_3 Syr_18:7_4 Syr_18:7_5 Syr_18:7_6 Syr_18:7_7 Syr_18:7_8 Syr_18:7_9 Syr_18:7_10
Syr:18:7 x x x x x x x x x x
Syr:18:8 Τί ἄνθρωπος, καὶ τί ἡ χρῆσις αὐτοῦ; τί τὸ ἀγαθὸν αὐτοῦ, καὶ τί τὸ κακὸν αὐτοῦ;
Syr:18:8 What is man, and whereto serveth he? what is his good, and what is his evil? (Sirach 18:8 Brenton)
Syr:18:8 Kimże jest człowiek i jakież jest jego znaczenie? Cóż jest jego dobrem i cóż złem jego? (Syr 18:8 BT_4)
Syr:18:8 Τί ἄνθρωπος, καὶ τί χρῆσις αὐτοῦ; τί τὸ ἀγαθὸν αὐτοῦ, καὶ τί τὸ κακὸν αὐτοῦ;
Syr:18:8 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό χρῆσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) αὐτός αὐτή αὐτό καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:18:8 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ludzki I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Niegodziwie by czynić źle On/ona/to/to samo
Syr:18:8 *ti/ a)/nTrOpos, kai\ ti/ E( CHrE=sis au)tou=; ti/ to\ a)gaTo\n au)tou=, kai\ ti/ to\ kako\n au)tou=;
Syr:18:8 ti anTrOpos, kai ti hE CHrEsis autu; ti to agaTon autu, kai ti to kakon autu;
Syr:18:8 RI_NSN N2_NSM C RI_NSN RA_NSF N3I_NSF RD_GSM RI_NSN RA_NSN A1_NSN RD_GSM C RI_NSN RA_NSN A1_NSN RD_GSM
Syr:18:8 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. human and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the ??? he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the good inherently good, i.e. God-wrought. he/she/it/same and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the wickedly to do evil he/she/it/same
Syr:18:8 who/what/why (nom|acc) human (nom) and who/what/why (nom|acc) the (nom) ??? (nom) him/it/same (gen) who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:18:8 Syr_18:8_1 Syr_18:8_2 Syr_18:8_3 Syr_18:8_4 Syr_18:8_5 Syr_18:8_6 Syr_18:8_7 Syr_18:8_8 Syr_18:8_9 Syr_18:8_10 Syr_18:8_11 Syr_18:8_12 Syr_18:8_13 Syr_18:8_14 Syr_18:8_15 Syr_18:8_16
Syr:18:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:18:9 ἀριθμὸς ἡμερῶν ἀνθρώπου πολλὰ ἔτη ἑκατόν·
Syr:18:9 The number of a man's days at the most are an hundred years. (Sirach 18:9 Brenton)
Syr:18:9 Liczba dni człowieka - jeśli wiek jego jest długi - dosięga stu lat. (Syr 18:9 BT_4)
Syr:18:9 ἀριθμὸς ἡμερῶν ἀνθρώπου πολλὰ ἔτη ἑκατόν·
Syr:18:9 ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἔτο·ς, -ους, τό ἑκατόν
Syr:18:9 Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dzień Ludzki Dużo Rok Sto
Syr:18:9 a)riTmo\s E(merO=n a)nTrO/pou polla\ e)/tE e(kato/n·
Syr:18:9 ariTmos hEmerOn anTrOpu polla etE hekaton·
Syr:18:9 N2_NSM N1A_GPF N2_GSM A1_NPN N3E_NPN M
Syr:18:9 number [see arithmetic] day human much year hundred
Syr:18:9 number (nom) days (gen) human (gen) many (nom|acc) years (nom|acc|voc) hundred
Syr:18:9 Syr_18:9_1 Syr_18:9_2 Syr_18:9_3 Syr_18:9_4 Syr_18:9_5 Syr_18:9_6
Syr:18:9 x x x x x x
Syr:18:10 ὡς σταγὼν ὕδατος ἀπὸ θαλάσσης καὶ ψῆφος ἄμμου, οὕτως ὀλίγα ἔτη ἐν ἡμέρᾳ αἰῶνος.
Syr:18:10 As a drop of water unto the sea, and a gravelstone in comparison of the sand; so are a thousand years to the days of eternity. (Sirach 18:10 Brenton)
Syr:18:10 Jak kropla wody zaczerpnięta z morza lub ziarnko piasku, tak jest tych trochę lat wobec dnia wieczności. (Syr 18:10 BT_4)
Syr:18:10 ὡς σταγὼν ὕδατος ἀπὸ θαλάσσης καὶ ψῆφος ἄμμου, οὕτως ὀλίγα ἔτη ἐν ἡμέρᾳ αἰῶνος.
Syr:18:10 ὡς στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἀπό θάλασσα, -ης, ἡ καί ψῆφος, -ου, ἡ ἄμμος, -ου, ἡ οὕτως/οὕτω ὀλίγος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ
Syr:18:10 Jak/jak By spadać Woda Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie Tajnego głosowania głos, głosowanie; kamyk = ??????; ?????????; ß?????? Hiob Piasek thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Mało [zobacz oligarchię] Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Syr:18:10 O(s stagO\n u(/datos a)po\ Tala/ssEs kai\ PSE=fos a)/mmou, ou(/tOs o)li/ga e)/tE e)n E(me/ra| ai)O=nos.
Syr:18:10 hOs stagOn hydatos apo TalassEs kai PSEfos ammu, hutOs oliga etE en hEmera aiOnos.
Syr:18:10 C N3N_NSF N3T_GSN P N1S_GSF C N2_NSF N2_GSF D A1_NPN N3E_NPN P N1A_DSF N3W_GSM
Syr:18:10 as/like to drop water from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sea and also, even, namely ballot vote, poll; pebble = χαλίκι; πετραδάκι; βότσαλο Job sand thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] little [see oligarchy] year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Syr:18:10 as/like upon DROP-ing (nom) water (gen) away from (+gen) sea (gen) and ballot (nom) sand (gen) thusly/like this few (nom|acc|voc) years (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) day (dat) eon (gen)
Syr:18:10 Syr_18:10_1 Syr_18:10_2 Syr_18:10_3 Syr_18:10_4 Syr_18:10_5 Syr_18:10_6 Syr_18:10_7 Syr_18:10_8 Syr_18:10_9 Syr_18:10_10 Syr_18:10_11 Syr_18:10_12 Syr_18:10_13 Syr_18:10_14
Syr:18:10 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:18:11 διὰ τοῦτο ἐμακροθύμησεν κύριος ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἐξέχεεν ἐπ’ αὐτοὺς τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Syr:18:11 Therefore is God patient with them, and poureth forth his mercy upon them. (Sirach 18:11 Brenton)
Syr:18:11 Dlatego Pan cierpliwy jest dla ludzi i wylał na nich swoje miłosierdzie. (Syr 18:11 BT_4)
Syr:18:11 διὰ τοῦτο ἐμακροθύμησεν κύριος ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἐξέχεεν ἐπ’ αὐτοὺς τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Syr:18:11 διά οὗτος αὕτη τοῦτο μακρο·θυμέω (μακροθυμ(ε)-, μακροθυμη·σ-, μακροθυμη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:18:11 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być samo-kontrolowany to jest by być "długi" emotioned: Emocjonalnie stały, nie mercurical w usposobieniu. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Litość On/ona/to/to samo
Syr:18:11 dia\ tou=to e)makroTu/mEsen ku/rios e)p’ au)toi=s kai\ e)Xe/CHeen e)p’ au)tou\s to\ e)/leos au)tou=.
Syr:18:11 dia tuto emakroTymEsen kyrios ep’ autois kai eXeCHeen ep’ autus to eleos autu.
Syr:18:11 P RD_ASN VAI_AAI3S N2_NSM P RD_DPM C V2I_IAI3S P RD_APM RA_ASN N3E_ASN RD_GSM
Syr:18:11 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be self-controlled i.e. to be "long" emotioned: emotionally stable, not mercurical in temper. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the mercy he/she/it/same
Syr:18:11 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-BE SELF-CONTROLLED-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) and he/she/it-was-POUR-ing-OUT, he/she/it-POUR-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:18:11 Syr_18:11_1 Syr_18:11_2 Syr_18:11_3 Syr_18:11_4 Syr_18:11_5 Syr_18:11_6 Syr_18:11_7 Syr_18:11_8 Syr_18:11_9 Syr_18:11_10 Syr_18:11_11 Syr_18:11_12 Syr_18:11_13
Syr:18:11 x x x x x x x x x x x x x
Syr:18:12 εἶδεν καὶ ἐπέγνω τὴν καταστροφὴν αὐτῶν ὅτι πονηρά· διὰ τοῦτο ἐπλήθυνεν τὸν ἐξιλασμὸν αὐτοῦ.
Syr:18:12 He saw and perceived their end to be evil; therefore he multiplied his compassion. (Sirach 18:12 Brenton)
Syr:18:12 Zobaczył On i wie, że koniec ich godny litości i dlatego pomnożył swoje przebaczenie. (Syr 18:12 BT_4)
Syr:18:12 εἶδεν καὶ ἐπέγνω τὴν καταστροφὴν αὐτῶν ὅτι πονηρά· διὰ τοῦτο ἐπλήθυνεν τὸν ἐξιλασμὸν αὐτοῦ.
Syr:18:12 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κατα·στροφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πονηρός -ά -όν διά οὗτος αὕτη τοῦτο πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:18:12 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Katastrofa On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wzrastać/mnóż się On/ona/to/to samo
Syr:18:12 ei)=den kai\ e)pe/gnO tE\n katastrofE\n au)tO=n o(/ti ponEra/· dia\ tou=to e)plE/Tunen to\n e)Xilasmo\n au)tou=.
Syr:18:12 eiden kai epegnO tEn katastrofEn autOn hoti ponEra· dia tuto eplETynen ton eXilasmon autu.
Syr:18:12 VBI_AAI3S C VZI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GPM C A1A_NPN P RD_ASN VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Syr:18:12 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to recognize insight, consciousnes the catastrophe he/she/it/same because/that wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to increase/multiply the ć he/she/it/same
Syr:18:12 he/she/it-SEE-ed and he/she/it-RECOGNIZE-ed the (acc) catastrophe (acc) them/same (gen) because/that wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-INCREASE/MULTIPLY-ing, he/she/it-INCREASE/MULTIPLY-ed the (acc)   him/it/same (gen)
Syr:18:12 Syr_18:12_1 Syr_18:12_2 Syr_18:12_3 Syr_18:12_4 Syr_18:12_5 Syr_18:12_6 Syr_18:12_7 Syr_18:12_8 Syr_18:12_9 Syr_18:12_10 Syr_18:12_11 Syr_18:12_12 Syr_18:12_13 Syr_18:12_14
Syr:18:12 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:18:13 ἔλεος ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ, ἔλεος δὲ κυρίου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα· ἐλέγχων καὶ παιδεύων καὶ διδάσκων καὶ ἐπιστρέφων ὡς ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ.
Syr:18:13 The mercy of man is toward his neighbour; but the mercy of the Lord is upon all flesh: he reproveth, and nurtureth, and teacheth and bringeth again, as a shepherd his flock. (Sirach 18:13 Brenton)
Syr:18:13 Miłosierdzie człowieka - nad jego bliźnim, a miłosierdzie Pana - nad całą ludzkością: On karci, wychowuje, poucza i zawraca jak pasterz swoją trzodę. (Syr 18:13 BT_4)
Syr:18:13 ἔλεος ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ, ἔλεος δὲ κυρίου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα· ἐλέγχων καὶ παιδεύων καὶ διδάσκων καὶ ἐπιστρέφων ὡς ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ.
Syr:18:13 ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σάρξ, -αρκός, ἡ ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) καί παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὡς ποιμήν, -ένος, ὁ ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:18:13 Litość Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Litość zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ciało {Mięso} Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny I też, nawet, mianowicie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, I też, nawet, mianowicie By uczyć I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Jak/jak Pastuch Stado On/ona/to/to samo
Syr:18:13 e)/leos a)nTrO/pou e)pi\ to\n plEsi/on au)tou=, e)/leos de\ kuri/ou e)pi\ pa=san sa/rka· e)le/gCHOn kai\ paideu/On kai\ dida/skOn kai\ e)pistre/fOn O(s poimE\n to\ poi/mnion au)tou=.
Syr:18:13 eleos anTrOpu epi ton plEsion autu, eleos de kyriu epi pasan sarka· elenCHOn kai paideuOn kai didaskOn kai epistrefOn hOs poimEn to poimnion autu.
Syr:18:13 N3E_NSN N2_GSM P RA_ASM D RD_GSM N3E_ASN x N2_GSM P A1S_ASF N3K_ASF V1_PAPNSM C V1_PAPNSM C V1_PAPNSM C V1_PAPNSM C N3_NSM RA_ASN N2_ASN RD_GSM
Syr:18:13 mercy human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the neighbor one near, close to; near he/she/it/same mercy δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle flesh conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty and also, even, namely to chastened correct, discipline, train, teach, educate, and also, even, namely to teach and also, even, namely to turn around as/like shepherd the flock he/she/it/same
Syr:18:13 mercy (nom, nom|acc|voc) human (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) Yet lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) flesh (acc) convictions (gen); while REPROVE-ing (nom) and while CHASTENED-ing (nom) and while TEACH-ing (nom) and while TURN-ing-AROUND (nom) as/like shepherd (nom|voc) the (nom|acc) flock (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:18:13 Syr_18:13_1 Syr_18:13_2 Syr_18:13_3 Syr_18:13_4 Syr_18:13_5 Syr_18:13_6 Syr_18:13_7 Syr_18:13_8 Syr_18:13_9 Syr_18:13_10 Syr_18:13_11 Syr_18:13_12 Syr_18:13_13 Syr_18:13_14 Syr_18:13_15 Syr_18:13_16 Syr_18:13_17 Syr_18:13_18 Syr_18:13_19 Syr_18:13_20 Syr_18:13_21 Syr_18:13_22 Syr_18:13_23 Syr_18:13_24
Syr:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:18:14 τοὺς ἐκδεχομένους παιδείαν ἐλεᾷ καὶ τοὺς κατασπεύδοντας ἐπὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ.
Syr:18:14 He hath mercy on them that receive discipline, and that diligently seek after his judgments. (Sirach 18:14 Brenton)
Syr:18:14 Lituje się nad tymi, którzy przyjmują Jego pouczenie i którzy się spieszą do Jego przykazań. (Syr 18:14 BT_4)
Syr:18:14 τοὺς ἐκδεχομένους παιδείαν ἐλεᾷ καὶ τοὺς κατασπεύδοντας ἐπὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ.
Syr:18:14 ὁ ἡ τό ἐκ·δέχομαι (εκ+δεχ-, εκ+δεξ-, εκ+δεξ-, -, εκ+δεδεχ-, -) παιδεία, -ας, ἡ ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:18:14 By czekać czekania dla, oczekiwać Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. By mieć litość I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo
Syr:18:14 tou\s e)kdeCHome/nous paidei/an e)lea=| kai\ tou\s kataspeu/dontas e)pi\ ta\ kri/mata au)tou=.
Syr:18:14 tus ekdeCHomenus paideian elea kai tus kataspeudontas epi ta krimata autu.
Syr:18:14 RA_APM V1_PMPAPM N1A_ASF V3_PAI3S C RA_APM V1_PAPAPM P RA_APN N3M_APN RD_GSM
Syr:18:14 the to wait wait for, expect chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. to have mercy and also, even, namely the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same
Syr:18:14 the (acc) while being-WAIT-ed (acc) chastisement (acc) he/she/it-is-HAVE MERCY-ing, you(sg)-are-being-HAVE MERCY-ed, you(sg)-are-being-HAVE MERCY-ed (classical), he/she/it-should-be-HAVE MERCY-ing, you(sg)-should-be-being-HAVE MERCY-ed and the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:18:14 Syr_18:14_1 Syr_18:14_2 Syr_18:14_3 Syr_18:14_4 Syr_18:14_5 Syr_18:14_6 Syr_18:14_7 Syr_18:14_8 Syr_18:14_9 Syr_18:14_10 Syr_18:14_11
Syr:18:14 x x x x x x x x x x x
Syr:18:15 Τέκνον, ἐν ἀγαθοῖς μὴ δῷς μῶμον καὶ ἐν πάσῃ δόσει λύπην λόγων.
Syr:18:15 My son, blemish not thy good deeds, neither use uncomfortable words when thou givest any thing. (Sirach 18:15 Brenton)
Syr:18:15 Synu, do dobrych uczynków nie dodawaj przygany ani przykrego słowa do każdego daru. (Syr 18:15 BT_4)
Syr:18:15 Τέκνον, ἐν ἀγαθοῖς μὴ δῷς μῶμον καὶ ἐν πάσῃ δόσει λύπην λόγων.
Syr:18:15 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μῶμος, -ου, ὁ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) λύπη, -ῆς, ἡ λόγος, -ου, ὁ
Syr:18:15 Dziecko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Nie By dawać Wada I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dawanie Smutek Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Syr:18:15 *te/knon, e)n a)gaToi=s mE\ dO=|s mO=mon kai\ e)n pa/sE| do/sei lu/pEn lo/gOn.
Syr:18:15 teknon, en agaTois mE dOs mOmon kai en pasE dosei lypEn logOn.
Syr:18:15 N2N_VSN P A1_DPN D VO_AAS2S N2_ASM C P A1S_DSF N3I_DSF N1_ASF N2_GPM
Syr:18:15 child in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. not to give blemish and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle giving sorrow word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Syr:18:15 child (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) not you(sg)-should-GIVE blemish (acc) and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed giving (dat) sorrow (acc) words (gen)
Syr:18:15 Syr_18:15_1 Syr_18:15_2 Syr_18:15_3 Syr_18:15_4 Syr_18:15_5 Syr_18:15_6 Syr_18:15_7 Syr_18:15_8 Syr_18:15_9 Syr_18:15_10 Syr_18:15_11 Syr_18:15_12
Syr:18:15 x x x x x x x x x x x x
Syr:18:16 οὐχὶ καύσωνα ἀναπαύσει δρόσος; οὕτως κρείσσων λόγος ἢ δόσις.
Syr:18:16 Shall not the dew asswage the heat? so is a word better than a gift. (Sirach 18:16 Brenton)
Syr:18:16 Czyż upału nie łagodzi rosa? Tak lepsze jest słowo niż podarunek. (Syr 18:16 BT_4)
Syr:18:16 οὐχὶ καύσωνα ἀναπαύσει δρόσος; οὕτως κρείσσων λόγος δόσις.
Syr:18:16 οὐχί καύσων, -ωνος, ὁ ἀνά·παυσις, -εως, ἡ; ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-)   οὕτως/οὕτω κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος λόγος, -ου, ὁ ἤ[1] δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον)
Syr:18:16 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Płonące ciepło płonące ciepło Odpoczynek {Reszta}; by odświeżać się powracaj do życia thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Lepiej Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Albo Dawanie
Syr:18:16 ou)CHi\ kau/sOna a)napau/sei dro/sos; ou(/tOs krei/ssOn lo/gos E)\ do/sis.
Syr:18:16 uCHi kausOna anapausei drosos; hutOs kreissOn logos E dosis.
Syr:18:16 D N3W_ASM N3I_DSF N2_NSF D A3C_NSM N2_NSM C N3I_NSF
Syr:18:16 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] burning heat burning heat rest; to refresh revive ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] better word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. or giving
Syr:18:16 not burning heat (acc) rest (dat); he/she/it-will-REFRESH, you(sg)-will-be-REFRESH-ed (classical)   thusly/like this better ([Adj] nom) word (nom) or giving (nom)
Syr:18:16 Syr_18:16_1 Syr_18:16_2 Syr_18:16_3 Syr_18:16_4 Syr_18:16_5 Syr_18:16_6 Syr_18:16_7 Syr_18:16_8 Syr_18:16_9
Syr:18:16 x x x x x x x x x
Syr:18:17 οὐκ ἰδοὺ λόγος ὑπὲρ δόμα ἀγαθόν; καὶ ἀμφότερα παρὰ ἀνδρὶ κεχαριτωμένῳ.
Syr:18:17 Lo, is not a word better than a gift? but both are with a gracious man. (Sirach 18:17 Brenton)
Syr:18:17 Oto, czy nie jest lepsze słowo niż dobry datek? A jedno z drugim łączy się u człowieka życzliwego. (Syr 18:17 BT_4)
Syr:18:17 οὐκ ἰδοὺ λόγος ὑπὲρ δόμα ἀγαθόν; καὶ ἀμφότερα παρὰ ἀνδρὶ κεχαριτωμένῳ.
Syr:18:17 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λόγος, -ου, ὁ ὑπέρ δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ἀμφότεροι -αι -α παρά ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ χαριτόω (-, -, χαριτω·σ-, -, κεχαριτω-, -)
Syr:18:17 ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Dar Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Obaj fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do z wdziękiem urodziwego
Syr:18:17 ou)k i)dou\ lo/gos u(pe\r do/ma a)gaTo/n; kai\ a)mfo/tera para\ a)ndri\ keCHaritOme/nO|.
Syr:18:17 uk idu logos hyper doma agaTon; kai amfotera para andri keCHaritOmenO.
Syr:18:17 D I N2_NSM P N3M_NSN A1_NSN C A1A_NPN P N3_DSM VM_XMPDSM
Syr:18:17 οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. above (+acc), on behalf of (+gen) gift good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely both frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to gracefully comely
Syr:18:17 not be-you(sg)-SEE-ed! word (nom) above (+acc), on behalf of (+gen) gift (nom|acc|voc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) and both (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) man, husband (dat) having-been-GRACEFULLY-ed (dat)
Syr:18:17 Syr_18:17_1 Syr_18:17_2 Syr_18:17_3 Syr_18:17_4 Syr_18:17_5 Syr_18:17_6 Syr_18:17_7 Syr_18:17_8 Syr_18:17_9 Syr_18:17_10 Syr_18:17_11
Syr:18:17 x x x x x x x x x x x
Syr:18:18 μωρὸς ἀχαρίστως ὀνειδιεῖ, καὶ δόσις βασκάνου ἐκτήκει ὀφθαλμούς.
Syr:18:18 A fool will upbraid churlishly, and a gift of the envious consumeth the eyes. (Sirach 18:18 Brenton)
Syr:18:18 Nierozumny zaś robi wymówki niezgodnie z miłością, a dar zazdrosnego wyciska łzy z oczu. (Syr 18:18 BT_4)
Syr:18:18 μωρὸς ἀχαρίστως ὀνειδιεῖ, καὶ δόσις βασκάνου ἐκτήκει ὀφθαλμούς.
Syr:18:18 μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων)   ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) καί δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον)     ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
Syr:18:18 Debilny By mówić lekceważąco [pogarda?] I też, nawet, mianowicie Dawanie Oko
Syr:18:18 mOro\s a)CHari/stOs o)neidiei=, kai\ do/sis baska/nou e)ktE/kei o)fTalmou/s.
Syr:18:18 mOros aCHaristOs oneidiei, kai dosis baskanu ektEkei ofTalmus.
Syr:18:18 A1A_NSM D VF2_FAI3S C N3I_NSF N2_GSM V1_PAI3S N2_APM
Syr:18:18 moronic ć to disparage [scorn?] and also, even, namely giving ć ć eye
Syr:18:18 moronic ([Adj] nom)   he/she/it-will-DISPARAGE, you(sg)-will-be-DISPARAGE-ed (classical) and giving (nom)     eyes (acc)
Syr:18:18 Syr_18:18_1 Syr_18:18_2 Syr_18:18_3 Syr_18:18_4 Syr_18:18_5 Syr_18:18_6 Syr_18:18_7 Syr_18:18_8
Syr:18:18 x x x x x x x x
Syr:18:19 Πρὶν ἢ λαλῆσαι μάνθανε καὶ πρὸ ἀρρωστίας θεραπεύου.
Syr:18:19 Learn before thou speak, and use physick or ever thou be sick. (Sirach 18:19 Brenton)
Syr:18:19 Uczy się, zanim ci przyjdzie przemawiać, i miej staranie o siebie, zanim zasłabniesz. (Syr 18:19 BT_4)
Syr:18:19 Πρὶν λαλῆσαι μάνθανε καὶ πρὸ ἀρρωστίας θεραπεύου.
Syr:18:19 πρίν ἤ[1] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) καί πρό   θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-)
Syr:18:19 Wcześniejszy Albo By mówić By uczyć się I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować
Syr:18:19 *pri\n E)\ lalE=sai ma/nTane kai\ pro\ a)rrOsti/as Terapeu/ou.
Syr:18:19 prin E lalEsai manTane kai pro arrOstias Terapeuu.
Syr:18:19 D D VA_AAN V1_PAD2S C P N1A_GSF V1_PMD2S
Syr:18:19 prior or to speak to learn and also, even, namely before (+gen) ć to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat
Syr:18:19 prior or to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) be-you(sg)-LEARN-ing! and before (+gen)   be-you(sg)-being-TEND/TREAT/ATTEND-ed-TO!
Syr:18:19 Syr_18:19_1 Syr_18:19_2 Syr_18:19_3 Syr_18:19_4 Syr_18:19_5 Syr_18:19_6 Syr_18:19_7 Syr_18:19_8
Syr:18:19 x x x x x x x x
Syr:18:20 πρὸ κρίσεως ἐξέταζε σεαυτόν, καὶ ἐν ὥρᾳ ἐπισκοπῆς εὑρήσεις ἐξιλασμόν.
Syr:18:20 Before judgment examine thyself, and in the day of visitation thou shalt find mercy. (Sirach 18:20 Brenton)
Syr:18:20 Zanim sąd wydasz, zbadaj siebie samego, a w godzinę obrachunku znajdziesz przebaczenie. (Syr 18:20 BT_4)
Syr:18:20 πρὸ κρίσεως ἐξέταζε σεαυτόν, καὶ ἐν ὥρᾳ ἐπισκοπῆς εὑρήσεις ἐξιλασμόν.
Syr:18:20 πρό κρίσις, -εως, ἡ ἐξ·ετάζω (εξ+εταζ-, εξ+ετα·σ-, εξ+ετα·σ-, -, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί ἐν ὥρα, -ας, ἡ ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)  
Syr:18:20 Przedtem (+informacja) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By prowadzić dochodzenie Siebie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Godzina Przeoczenie [nadzorowanie] By znajdować
Syr:18:20 pro\ kri/seOs e)Xe/taDZe seauto/n, kai\ e)n O(/ra| e)piskopE=s eu(rE/seis e)Xilasmo/n.
Syr:18:20 pro kriseOs eXetaDZe seauton, kai en hOra episkopEs heurEseis eXilasmon.
Syr:18:20 P N3I_GSF V1_PAD2S RD_ASM C P N1A_DSF N1_GSF VF_FAI2S N2_ASM
Syr:18:20 before (+gen) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to investigate yourself and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hour oversight [overseeing] to find ć
Syr:18:20 before (+gen) judgment (gen) be-you(sg)-???-ing! yourself (acc) and in/among/by (+dat) hour (dat) oversight (gen) you(sg)-will-FIND  
Syr:18:20 Syr_18:20_1 Syr_18:20_2 Syr_18:20_3 Syr_18:20_4 Syr_18:20_5 Syr_18:20_6 Syr_18:20_7 Syr_18:20_8 Syr_18:20_9 Syr_18:20_10
Syr:18:20 x x x x x x x x x x
Syr:18:21 πρὶν ἀρρωστῆσαί σε ταπεινώθητι καὶ ἐν καιρῷ ἁμαρτημάτων δεῖξον ἐπιστροφήν.
Syr:18:21 Humble thyself before thou be sick, and in the time of sins shew repentance. (Sirach 18:21 Brenton)
Syr:18:21 Nim wpadniesz w chorobę, upokórz się, a gdy zgrzeszysz, daj dowód nawrócenia! (Syr 18:21 BT_4)
Syr:18:21 πρὶν ἀρρωστῆσαί σε ταπεινώθητι καὶ ἐν καιρῷ ἁμαρτημάτων δεῖξον ἐπιστροφήν.
Syr:18:21 πρίν   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐπι·στροφή, -ῆς, ἡ
Syr:18:21 Wcześniejszy Ty; twój/twój(sg) Do niżej I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Grzech By być widocznym Uwaga
Syr:18:21 pri\n a)rrOstE=sai/ se tapeinO/TEti kai\ e)n kairO=| a(martEma/tOn dei=Xon e)pistrofE/n.
Syr:18:21 prin arrOstEsai se tapeinOTEti kai en kairO hamartEmatOn deiXon epistrofEn.
Syr:18:21 D VA_AAN RP_AS VC_APD2S C P N2_DSM N3M_GPN VA_AAD2S N1_ASF
Syr:18:21 prior ć you; your/yours(sg) to lower and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time sin to show attention
Syr:18:21 prior   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) be-you(sg)-LOWER-ed! and in/among/by (+dat) period of time (dat) sins (gen) do-SHOW-you(sg)!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) attention (acc)
Syr:18:21 Syr_18:21_1 Syr_18:21_2 Syr_18:21_3 Syr_18:21_4 Syr_18:21_5 Syr_18:21_6 Syr_18:21_7 Syr_18:21_8 Syr_18:21_9 Syr_18:21_10
Syr:18:21 x x x x x x x x x x
Syr:18:22 μὴ ἐμποδισθῇς τοῦ ἀποδοῦναι εὐχὴν εὐκαίρως καὶ μὴ μείνῃς ἕως θανάτου δικαιωθῆναι.
Syr:18:22 Let nothing hinder thee to pay thy vow in due time, and defer not until death to be justified. (Sirach 18:22 Brenton)
Syr:18:22 Niech ci nic nie stanie na przeszkodzie, by wykonać ślub w należnym czasie, ani nie czekaj aż do śmierci, by z długów się uiścić. (Syr 18:22 BT_4)
Syr:18:22 μὴ ἐμποδισθῇς τοῦ ἀποδοῦναι εὐχὴν εὐκαίρως καὶ μὴ μείνῃς ἕως θανάτου δικαιωθῆναι.
Syr:18:22 μή   ὁ ἡ τό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) εὐχή, -ῆς, ἡ εὐ·καίρως καί μή μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Syr:18:22 Nie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ślub Odpowiednio I też, nawet, mianowicie Nie By pozostawać (mieszkaj) Aż; świtaj Śmierć; by zgładzać By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Syr:18:22 mE\ e)mpodisTE=|s tou= a)podou=nai eu)CHE\n eu)kai/rOs kai\ mE\ mei/nE|s e(/Os Tana/tou dikaiOTE=nai.
Syr:18:22 mE empodisTEs tu apodunai euCHEn eukairOs kai mE meinEs heOs Tanatu dikaiOTEnai.
Syr:18:22 D VS_APS2S RA_GSN VO_AAN N1_ASF D C D VA_AAS2S P N2_GSM VC_APN
Syr:18:22 not ć the to give back restore, assign, impute, convey, refer vow opportunely and also, even, namely not to remain (dwell) until; dawn death; to put to death to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Syr:18:22 not   the (gen) to-GIVE BACK vow (acc) opportunely and not you(sg)-should-REMAIN until; dawn (nom|voc), dawns (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! to-be-MAKE RIGHTEOUS-ed
Syr:18:22 Syr_18:22_1 Syr_18:22_2 Syr_18:22_3 Syr_18:22_4 Syr_18:22_5 Syr_18:22_6 Syr_18:22_7 Syr_18:22_8 Syr_18:22_9 Syr_18:22_10 Syr_18:22_11 Syr_18:22_12
Syr:18:22 x x x x x x x x x x x x
Syr:18:23 πρὶν εὔξασθαι ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ μὴ γίνου ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν κύριον.
Syr:18:23 Before thou prayest, prepare thyself; and be not as one that tempteth the Lord. (Sirach 18:23 Brenton)
Syr:18:23 Zanim złożysz ślub, przygotuj siebie, a nie bądź jak człowiek, który Pana wystawia na próbę. (Syr 18:23 BT_4)
Syr:18:23 πρὶν εὔξασθαι ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ μὴ γίνου ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν κύριον.
Syr:18:23 πρίν εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἄνθρωπος, -ου, ὁ πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:18:23 Wcześniejszy By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Do gotowy Siebie I też, nawet, mianowicie Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Ludzki zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:18:23 pri\n eu)/XasTai e(toi/mason seauto\n kai\ mE\ gi/nou O(s a)/nTrOpos peira/DZOn to\n ku/rion.
Syr:18:23 prin euXasTai hetoimason seauton kai mE ginu hOs anTrOpos peiraDZOn ton kyrion.
Syr:18:23 D VA_AMN VA_AAD2S RD_ASM C D V1_PMD2S C N2_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N2_ASM
Syr:18:23 prior to pray pray; sometimes "vow" to ready yourself and also, even, namely not to become become, happen as/like human to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:18:23 prior to-be-PRAY-ed do-READY-you(sg)!, going-to-READY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (acc) and not be-you(sg)-being-BECOME-ed! as/like human (nom) while PROVE/TEST-ing (nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:18:23 Syr_18:23_1 Syr_18:23_2 Syr_18:23_3 Syr_18:23_4 Syr_18:23_5 Syr_18:23_6 Syr_18:23_7 Syr_18:23_8 Syr_18:23_9 Syr_18:23_10 Syr_18:23_11 Syr_18:23_12
Syr:18:23 x x x x x x x x x x x x
Syr:18:24 μνήσθητι θυμοῦ ἐν ἡμέραις τελευτῆς καὶ καιρὸν ἐκδικήσεως ἐν ἀποστροφῇ προσώπου.
Syr:18:24 Think upon the wrath that shall be at the end, and the time of vengeance, when he shall turn away his face. (Sirach 18:24 Brenton)
Syr:18:24 Pamiętaj o gniewie Jego w dniach ostatnich, o chwili pomsty, gdy odwróci oblicze. (Syr 18:24 BT_4)
Syr:18:24 μνήσθητι θυμοῦ ἐν ἡμέραις τελευτῆς καὶ καιρὸν ἐκδικήσεως ἐν ἀποστροφῇ προσώπου.
Syr:18:24 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ τελευτή, -ῆς, ἡ καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἐν   πρόσ·ωπον, -ου, τό
Syr:18:24 By pamiętać/stawaj się uważającym z Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Koniec I też, nawet, mianowicie Okres czasu Zemsta W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Twarz
Syr:18:24 mnE/sTEti Tumou= e)n E(me/rais teleutE=s kai\ kairo\n e)kdikE/seOs e)n a)postrofE=| prosO/pou.
Syr:18:24 mnEsTEti Tymu en hEmerais teleutEs kai kairon ekdikEseOs en apostrofE prosOpu.
Syr:18:24 VS_APD2S N2_GSM P N1A_DPF N1_GSF C N2_ASM N3I_GSF P N1_DSF N2N_GSN
Syr:18:24 to remember/become mindful of wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day end and also, even, namely period of time vengeance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć face
Syr:18:24 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! in/among/by (+dat) days (dat) end (gen) and period of time (acc) vengeance (gen) in/among/by (+dat)   face (gen)
Syr:18:24 Syr_18:24_1 Syr_18:24_2 Syr_18:24_3 Syr_18:24_4 Syr_18:24_5 Syr_18:24_6 Syr_18:24_7 Syr_18:24_8 Syr_18:24_9 Syr_18:24_10 Syr_18:24_11
Syr:18:24 x x x x x x x x x x x
Syr:18:25 μνήσθητι καιρὸν λιμοῦ ἐν καιρῷ πλησμονῆς, πτωχείαν καὶ ἔνδειαν ἐν ἡμέραις πλούτου.
Syr:18:25 When thou hast enough, remember the time of hunger: and when thou art rich, think upon poverty and need. (Sirach 18:25 Brenton)
Syr:18:25 Pamiętaj o chwili głodu, gdy jesteś w obfitości, o biedzie i niedostatku - w dniach pomyślności. (Syr 18:25 BT_4)
Syr:18:25 μνήσθητι καιρὸν λιμοῦ ἐν καιρῷ πλησμονῆς, πτωχείαν καὶ ἔνδειαν ἐν ἡμέραις πλούτου.
Syr:18:25 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πλησμονή, -ῆς, ἡ πτωχεία, -ας, ἡ καί   ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό; πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -)
Syr:18:25 By pamiętać/stawaj się uważającym z Okres czasu Głodu głód W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Sytość Ubóstwo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Bogactwa/obfitość; by wzbogacać być bogaty
Syr:18:25 mnE/sTEti kairo\n limou= e)n kairO=| plEsmonE=s, ptOCHei/an kai\ e)/ndeian e)n E(me/rais plou/tou.
Syr:18:25 mnEsTEti kairon limu en kairO plEsmonEs, ptOCHeian kai endeian en hEmerais plutu.
Syr:18:25 VS_APD2S N2_ASM N2_GSM P N2_DSM N1_GSF N1A_ASF C N1A_ASF P N1A_DPF N2_GSM
Syr:18:25 to remember/become mindful of period of time famine hunger in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time satiety poverty and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day wealth/abundance; to enrich To be rich
Syr:18:25 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! period of time (acc) famine (gen) in/among/by (+dat) period of time (dat) satiety (gen) poverty (acc) and   in/among/by (+dat) days (dat) wealth/abundance (gen); be-you(sg)-being-ENRICH-ed!
Syr:18:25 Syr_18:25_1 Syr_18:25_2 Syr_18:25_3 Syr_18:25_4 Syr_18:25_5 Syr_18:25_6 Syr_18:25_7 Syr_18:25_8 Syr_18:25_9 Syr_18:25_10 Syr_18:25_11 Syr_18:25_12
Syr:18:25 x x x x x x x x x x x x
Syr:18:26 ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας μεταβάλλει καιρός, καὶ πάντα ἐστὶν ταχινὰ ἔναντι κυρίου.
Syr:18:26 From the morning until the evening the time is changed, and all things are soon done before the Lord. (Sirach 18:26 Brenton)
Syr:18:26 Od rana do wieczora okoliczności się zmieniają i wszystko prędko biegnie przed Panem. (Syr 18:26 BT_4)
Syr:18:26 ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας μεταβάλλει καιρός, καὶ πάντα ἐστὶν ταχινὰ ἔναντι κυρίου.
Syr:18:26 ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ταχινός -ή -όν ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:18:26 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Wieczór By metabolizować Okres czasu I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być Szybko szybko, mocno {szybko}; szybko, Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:18:26 a)po\ prOi/Ten e(/Os e(spe/ras metaba/llei kairo/s, kai\ pa/nta e)sti\n taCHina\ e)/nanti kuri/ou.
Syr:18:26 apo prOiTen heOs hesperas metaballei kairos, kai panta estin taCHina enanti kyriu.
Syr:18:26 P D P N1A_GSF V1_PAI3S N2_NSM C A3_NPN V9_PAI3S A1_NPN P N2_GSM
Syr:18:26 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn evening to metabolize period of time and also, even, namely every all, each, every, the whole of to be speedily rapidly, fast; swiftly, before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:18:26 away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc) he/she/it-is-METABOLIZE-ing, you(sg)-are-being-METABOLIZE-ed (classical) period of time (nom) and all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-is speedily ([Adj] nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Syr:18:26 Syr_18:26_1 Syr_18:26_2 Syr_18:26_3 Syr_18:26_4 Syr_18:26_5 Syr_18:26_6 Syr_18:26_7 Syr_18:26_8 Syr_18:26_9 Syr_18:26_10 Syr_18:26_11 Syr_18:26_12
Syr:18:26 x x x x x x x x x x x x
Syr:18:27 Ἄνθρωπος σοφὸς ἐν παντὶ εὐλαβηθήσεται καὶ ἐν ἡμέραις ἁμαρτιῶν προσέξει ἀπὸ πλημμελείας.
Syr:18:27 A wise man will fear in every thing, and in the day of sinning he will beware of offence: but a fool will not observe time. (Sirach 18:27 Brenton)
Syr:18:27 Człowiek mądry we wszystkim zachowa ostrożność, a w dniach, kiedy grzechy panują, powstrzyma się od błędu. (Syr 18:27 BT_4)
Syr:18:27 Ἄνθρωπος σοφὸς ἐν παντὶ εὐλαβηθήσεται καὶ ἐν ἡμέραις ἁμαρτιῶν προσέξει ἀπὸ πλημμελείας.
Syr:18:27 ἄνθρωπος, -ου, ὁ σοφός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ἀπό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX]
Syr:18:27 Ludzki Mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ???
Syr:18:27 *)/anTrOpos sofo\s e)n panti\ eu)labETE/setai kai\ e)n E(me/rais a(martiO=n prose/Xei a)po\ plEmmelei/as.
Syr:18:27 anTrOpos sofos en panti eulabETEsetai kai en hEmerais hamartiOn proseXei apo plEmmeleias.
Syr:18:27 N2_NSM A1_NSM P A3_DSN VC_FPI3S C P N1A_DPF N1A_GPF VF_FAI3S P N1A_GSF
Syr:18:27 human wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ???
Syr:18:27 human (nom) wise ([Adj] nom) in/among/by (+dat) every (dat) he/she/it-will-be-BEWARE-ed and in/among/by (+dat) days (dat) sins (gen) he/she/it-will-PAY HEED, you(sg)-will-be-PAY HEED-ed (classical) away from (+gen) ??? (gen), ???s (acc)
Syr:18:27 Syr_18:27_1 Syr_18:27_2 Syr_18:27_3 Syr_18:27_4 Syr_18:27_5 Syr_18:27_6 Syr_18:27_7 Syr_18:27_8 Syr_18:27_9 Syr_18:27_10 Syr_18:27_11 Syr_18:27_12
Syr:18:27 x x x x x x x x x x x x
Syr:18:28 πᾶς συνετὸς ἔγνω σοφίαν καὶ τῷ εὑρόντι αὐτὴν δώσει ἐξομολόγησιν.
Syr:18:28 Every man of understanding knoweth wisdom, and will give praise unto him that found her. (Sirach 18:28 Brenton)
Syr:18:28 Każdy rozumny uzna mądrość, a temu, kto ją znalazł, wyrazi uznanie. (Syr 18:28 BT_4)
Syr:18:28 πᾶς συνετὸς ἔγνω σοφίαν καὶ τῷ εὑρόντι αὐτὴν δώσει ἐξομολόγησιν.
Syr:18:28 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·ετός -ή -όν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σοφία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)  
Syr:18:28 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z insightful/bystry By wiedzieć to jest rozpoznaj. Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo By dawać
Syr:18:28 pa=s suneto\s e)/gnO sofi/an kai\ tO=| eu(ro/nti au)tE\n dO/sei e)Xomolo/gEsin.
Syr:18:28 pas synetos egnO sofian kai tO heuronti autEn dOsei eXomologEsin.
Syr:18:28 A3_NSM A1_NSM VZI_AAI3S N1A_ASF C RA_DSM VB_AAPDSM RD_ASF VF_FAI3S N3I_ASF
Syr:18:28 every all, each, every, the whole of insightful/discerning to know i.e. recognize. sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely the to find he/she/it/same to give ć
Syr:18:28 every (nom|voc) insightful/discerning ([Adj] nom) he/she/it-KNOW-ed sapience (acc) and the (dat) upon FIND-ing (dat) her/it/same (acc) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical)  
Syr:18:28 Syr_18:28_1 Syr_18:28_2 Syr_18:28_3 Syr_18:28_4 Syr_18:28_5 Syr_18:28_6 Syr_18:28_7 Syr_18:28_8 Syr_18:28_9 Syr_18:28_10
Syr:18:28 x x x x x x x x x x
Syr:18:29 συνετοὶ ἐν λόγοις καὶ αὐτοὶ ἐσοφίσαντο καὶ ἀνώμβρησαν παροιμίας ἀκριβεῖς.
Syr:18:29 They that were of understanding in sayings became also wise themselves, and poured forth exquisite parables. (Sirach 18:29 Brenton)
Syr:18:29 Rozumni w mowach sami jako mędrcy wystąpią i niby deszcz wyleją przysłowia doskonałe. (Syr 18:29 BT_4)
Syr:18:29 συνετοὶ ἐν λόγοις καὶ αὐτοὶ ἐσοφίσαντο καὶ ἀνώμβρησαν παροιμίας ἀκριβεῖς.
Syr:18:29 συν·ετός -ή -όν ἐν λόγος, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό σοφίζω (σοφιζ-, -, σοφι·σ-, -, σεσοφισ-, σοφισ·θ-) καί   παρ·οιμία, -ας, ἡ ἀκριβής -ές [LXX]
Syr:18:29 insightful/bystry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By nauczać rób mądry I też, nawet, mianowicie Przysłowie Ścisły
Syr:18:29 sunetoi\ e)n lo/gois kai\ au)toi\ e)sofi/santo kai\ a)nO/mbrEsan paroimi/as a)kribei=s.
Syr:18:29 synetoi en logois kai autoi esofisanto kai anOmbrEsan paroimias akribeis.
Syr:18:29 A1_NPM P N2_DPM C RD_NPM VAI_AMI3P C VAI_AAI3P N1A_APF A3H_APF
Syr:18:29 insightful/discerning in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely he/she/it/same to instruct make wise and also, even, namely ć proverb exact
Syr:18:29 insightful/discerning ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) words (dat) and they/same (nom) they-were-INSTRUCT-ed--MAKE-WISE and   proverb (gen), proverbs (acc) exact ([Adj] acc, nom|voc)
Syr:18:29 Syr_18:29_1 Syr_18:29_2 Syr_18:29_3 Syr_18:29_4 Syr_18:29_5 Syr_18:29_6 Syr_18:29_7 Syr_18:29_8 Syr_18:29_9 Syr_18:29_10
Syr:18:29 x x x x x x x x x x
Syr:18:30 Ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν σου μὴ πορεύου καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέξεών σου κωλύου·
Syr:18:30 Go not after thy lusts, but refrain thyself from thine appetites. (Sirach 18:30 Brenton)
Syr:18:30 Nie idź za twymi namiętnościami: powstrzymaj się od pożądań! (Syr 18:30 BT_4)
Syr:18:30 Ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν σου μὴ πορεύου καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέξεών σου κωλύου·
Syr:18:30 ὀπίσω ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἀπό ὁ ἡ τό ὄρεξις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-)
Syr:18:30 Z tyłu w tył, z tyłu, potem Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Ty; twój/twój(sg) Nie By iść I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życz sobie pragnięcia, tęskniąc potem Ty; twój/twój(sg) By przeszkadzać
Syr:18:30 *)opi/sO tO=n e)piTumiO=n sou mE\ poreu/ou kai\ a)po\ tO=n o)re/XeO/n sou kOlu/ou·
Syr:18:30 opisO tOn epiTymiOn su mE poreuu kai apo tOn oreXeOn su kOlyu·
Syr:18:30 D RA_GPF N1A_GPF RP_GS D V1_PMD2S C P RA_GPF N3I_GPF RP_GS V1_PMD2S
Syr:18:30 behind back, behind, after the desire lust, appetite, yearning you; your/yours(sg) not to go and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the desire longing, yearning after you; your/yours(sg) to hinder
Syr:18:30 behind the (gen) desires (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not be-you(sg)-being-GO-ed! and away from (+gen) the (gen) desires (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-being-HINDER-ed!
Syr:18:30 Syr_18:30_1 Syr_18:30_2 Syr_18:30_3 Syr_18:30_4 Syr_18:30_5 Syr_18:30_6 Syr_18:30_7 Syr_18:30_8 Syr_18:30_9 Syr_18:30_10 Syr_18:30_11 Syr_18:30_12
Syr:18:30 x x x x x x x x x x x x
Syr:18:31 ἐὰν χορηγήσῃς τῇ ψυχῇ σου εὐδοκίαν ἐπιθυμίας, ποιήσει σε ἐπίχαρμα τῶν ἐχθρῶν σου.
Syr:18:31 If thou givest thy soul the desires that please her, she will make thee a laughingstock to thine enemies that malign thee. (Sirach 18:31 Brenton)
Syr:18:31 Jeżeli pozwolisz duszy swej na upodobanie w namiętnościach, uczynisz z siebie pośmiewisko dla twych nieprzyjaciół. (Syr 18:31 BT_4)
Syr:18:31 ἐὰν χορηγήσῃς τῇ ψυχῇ σου εὐδοκίαν ἐπιθυμίας, ποιήσει σε ἐπίχαρμα τῶν ἐχθρῶν σου.
Syr:18:31 ἐάν (εἰ ἄν) χορ·ηγέω (χορηγ(ε)-, χορηγη·σ-, χορηγη·σ-, -, κεχορηγη-, χορηγη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·δοκία, -ας, ἡ ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:18:31 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zaopatrywać zabezpieczaj się, zaopatruj (od "opłacaj wydatki ?????" To jest, chór) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ty; twój/twój(sg) Życzliwość Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Robienie/robienie; by czynić/rób Ty; twój/twój(sg) Wrogość; wrogi Ty; twój/twój(sg)
Syr:18:31 e)a\n CHorEgE/sE|s tE=| PSuCHE=| sou eu)doki/an e)piTumi/as, poiE/sei se e)pi/CHarma tO=n e)CHTrO=n sou.
Syr:18:31 ean CHorEgEsEs tE PSyCHE su eudokian epiTymias, poiEsei se epiCHarma tOn eCHTrOn su.
Syr:18:31 C VA_AAS2S RA_DSF N1_DSF RP_GS N1A_ASF N1A_GSF VF_FAI3S RP_AS N3M_ASN RA_GPM A1A_GPM RP_GS
Syr:18:31 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to supply provide, supply (from "defray the expenses of a χορος" that is, chorus) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you; your/yours(sg) good will desire lust, appetite, yearning doing/making; to do/make you; your/yours(sg) ć the enmity; hostile you; your/yours(sg)
Syr:18:31 if-ever you(sg)-should-SUPPLY the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) good will (acc) desire (gen), desires (acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:18:31 Syr_18:31_1 Syr_18:31_2 Syr_18:31_3 Syr_18:31_4 Syr_18:31_5 Syr_18:31_6 Syr_18:31_7 Syr_18:31_8 Syr_18:31_9 Syr_18:31_10 Syr_18:31_11 Syr_18:31_12 Syr_18:31_13
Syr:18:31 x x x x x x x x x x x x x
Syr:18:32 μὴ εὐφραίνου ἐπὶ πολλῇ τρυφῇ, μὴ προσδεθῇς συμβολῇ αὐτῆς.
Syr:18:32 Take not pleasure in much good cheer, neither be tied to the expense thereof. (Sirach 18:32 Brenton)
Syr:18:32 Nie miej upodobania w życiu wystawnym, abyś się nie uwikłał w jego wydatki. (Syr 18:32 BT_4)
Syr:18:32 μὴ εὐφραίνου ἐπὶ πολλῇ τρυφῇ, μὴ προσδεθῇς συμβολῇ αὐτῆς.
Syr:18:32 μή εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ τρυφή, -ῆς, ἡ μή προσ·δέω [LXX] (-, -, προσ+δη·σ-, -, -, προσ+δε·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:18:32 Nie By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dużo Pobłażanie Nie Do ??? On/ona/to/to samo
Syr:18:32 mE\ eu)frai/nou e)pi\ pollE=| trufE=|, mE\ prosdeTE=|s sumbolE=| au)tE=s.
Syr:18:32 mE eufrainu epi pollE tryfE, mE prosdeTEs symbolE autEs.
Syr:18:32 D V1_PMD2S P A1_DSF N1_DSF D VC_APS2S N1_DSF RD_GSF
Syr:18:32 not to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing much indulgence not to ??? ć he/she/it/same
Syr:18:32 not be-you(sg)-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(sg)-were-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) much (dat) indulgence (dat) not you(sg)-should-be-???-ed   her/it/same (gen)
Syr:18:32 Syr_18:32_1 Syr_18:32_2 Syr_18:32_3 Syr_18:32_4 Syr_18:32_5 Syr_18:32_6 Syr_18:32_7 Syr_18:32_8 Syr_18:32_9
Syr:18:32 x x x x x x x x x
Syr:18:33 μὴ γίνου πτωχὸς συμβολοκοπῶν ἐκ δανεισμοῦ, καὶ οὐδέν σοί ἐστιν ἐν μαρσιππίῳ.
Syr:18:33 Be not made a beggar by banqueting upon borrowing, when thou hast nothing in thy purse: for thou shalt lie in wait for thine own life, and be talked on. (Sirach 18:33 Brenton)
Syr:18:33 Nie czyń się biednym, urządzając uczty za pożyczone pieniądze, gdy nie masz nic w kieszeni. (Syr 18:33 BT_4)
Syr:18:33 μὴ γίνου πτωχὸς συμβολοκοπῶν ἐκ δανεισμοῦ, καὶ οὐδέν σοί ἐστιν ἐν μαρσιππίῳ.
Syr:18:33 μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πτωχός -ή -όν   ἐκ   καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν  
Syr:18:33 Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Biedny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Syr:18:33 mE\ gi/nou ptOCHo\s sumbolokopO=n e)k daneismou=, kai\ ou)de/n soi/ e)stin e)n marsippi/O|.
Syr:18:33 mE ginu ptOCHos symbolokopOn ek daneismu, kai uden soi estin en marsippiO.
Syr:18:33 D V1_PMD2S N2_NSM V2_PAPNSM P N2_GSM C A3_NSN RP_DS V9_PAI3S P N2N_DSN
Syr:18:33 not to become become, happen poor ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely not one (nothing, no one) you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Syr:18:33 not be-you(sg)-being-BECOME-ed! poor ([Adj] nom)   out of (+gen)   and not one (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is in/among/by (+dat)  
Syr:18:33 Syr_18:33_1 Syr_18:33_2 Syr_18:33_3 Syr_18:33_4 Syr_18:33_5 Syr_18:33_6 Syr_18:33_7 Syr_18:33_8 Syr_18:33_9 Syr_18:33_10 Syr_18:33_11 Syr_18:33_12
Syr:18:33 x x x x x x x x x x x x