Syr:23:1 κύριε πάτερ καὶ δέσποτα ζωῆς μου, μὴ ἐγκαταλίπῃς με ἐν βουλῇ αὐτῶν, μὴ ἀφῇς με πεσεῖν ἐν αὐτοῖς.
Syr:23:1 O Lord, Father and Governor of all my whole life, leave me not to their counsels, and let me not fall by them. (Sirach 23:1 Brenton)
Syr:23:1 Panie, Ojcze i Władco życia mojego, nie zdawaj mię na ich zachciankę, i nie dozwól, bym przez nie upadł. (Syr 23:1 BT_4)
Syr:23:1 κύριε πάτερ καὶ δέσποτα ζωῆς μου, μὴ ἐγκαταλίπῃς με ἐν βουλῇ αὐτῶν, μὴ ἀφῇς με πεσεῖν ἐν αὐτοῖς.
Syr:23:1 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί δεσπότης, -ου, ὁ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μή ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:23:1 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec I też, nawet, mianowicie Despota Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja Nie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj On/ona/to/to samo Nie By pozwalać iść z Ja By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Syr:23:1 ku/rie pa/ter kai\ de/spota DZOE=s mou, mE\ e)gkatali/pE|s me e)n boulE=| au)tO=n, mE\ a)fE=|s me pesei=n e)n au)toi=s.
Syr:23:1 kyrie pater kai despota DZOEs mu, mE enkatalipEs me en bulE autOn, mE afEs me pesein en autois.
Syr:23:1 N2_VSM N3_VSM C N1M_VSM N1_GSF RP_GS D VB_AAS2S RP_AS P N1_DSF RD_GPM D VH_AAS2S RP_AS VB_AAN P RD_DPM
Syr:23:1 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. father and also, even, namely despot life being, living, spirit; alive I not to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among plan/intention; to plan/determine/intend he/she/it/same not to let go of I to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Syr:23:1 lord (voc); a lord ([Adj] voc) father (voc) and despot (voc) life (gen); alive ([Adj] gen) me (gen) not you(sg)-should-GIVE UP me (acc) in/among/by (+dat) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed them/same (gen) not you(sg)-should-LET-GO-OF me (acc) to-will-FALL, to-FALL in/among/by (+dat) them/same (dat)
Syr:23:1 Syr_23:1_1 Syr_23:1_2 Syr_23:1_3 Syr_23:1_4 Syr_23:1_5 Syr_23:1_6 Syr_23:1_7 Syr_23:1_8 Syr_23:1_9 Syr_23:1_10 Syr_23:1_11 Syr_23:1_12 Syr_23:1_13 Syr_23:1_14 Syr_23:1_15 Syr_23:1_16 Syr_23:1_17 Syr_23:1_18
Syr:23:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:2 τίς ἐπιστήσει ἐπὶ τοῦ διανοήματός μου μάστιγας καὶ ἐπὶ τῆς καρδίας μου παιδείαν σοφίας, ἵνα ἐπὶ τοῖς ἀγνοήμασίν μου μὴ φείσωνται καὶ οὐ μὴ παρῇ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν,
Syr:23:2 Who will set scourges over my thoughts, and the discipline of wisdom over mine heart? that they spare me not for mine ignorances, and it pass not by my sins: (Sirach 23:2 Brenton)
Syr:23:2 Któż zastosuje rózgi na moje myśli, a do serca mego - karność mądrości, by nie oszczędzić mnie w moich błędach, nie przepuść moich grzechów, (Syr 23:2 BT_4)
Syr:23:2 τίς ἐπιστήσει ἐπὶ τοῦ διανοήματός μου μάστιγας καὶ ἐπὶ τῆς καρδίας μου παιδείαν σοφίας, ἵνα ἐπὶ τοῖς ἀγνοήμασίν μου μὴ φείσωνται καὶ οὐ μὴ παρῇ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν,
Syr:23:2 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ἐπί ὁ ἡ τό δια·νόημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μάστιξ, -ιγος, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παιδεία, -ας, ἡ σοφία, -ας, ἡ ἵνα ἐπί ὁ ἡ τό ἀ·γνόημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -); παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:23:2 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ulegać odroczeniu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Myśl Ja Smagająca/nieszczęścia/choroba I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] żeby / ażeby / bo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Źle zrozumiej Ja Nie Zbywający {Oszczędzać} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli; by zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany Grzech On/ona/to/to samo
Syr:23:2 ti/s e)pistE/sei e)pi\ tou= dianoE/mato/s mou ma/stigas kai\ e)pi\ tE=s kardi/as mou paidei/an sofi/as, i(/na e)pi\ toi=s a)gnoE/masi/n mou mE\ fei/sOntai kai\ ou) mE\ parE=| ta\ a(martE/mata au)tO=n,
Syr:23:2 tis epistEsei epi tu dianoEmatos mu mastigas kai epi tEs kardias mu paideian sofias, hina epi tois agnoEmasin mu mE feisOntai kai u mE parE ta hamartEmata autOn,
Syr:23:2 RI_NSM VF_FAI3S P RA_GSN N3M_GSN RP_GS N3G_APF C P RA_GSF N1A_GSF RP_GS N1A_ASF N1A_GSF C P RA_DPN N3M_DPN RP_GS D VA_AMS3P C D D V9_PAS3S RA_APN N3M_APN RD_GPM
Syr:23:2 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to stand over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the thought I scourging/affliction/malady and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mistake I not to spare and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to be present/here to be present, to have come; to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened the sin he/she/it/same
Syr:23:2 who/what/why (nom) he/she/it-will-STand-OVER, you(sg)-will-be-STand-ed-OVER (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) thought (gen) me (gen) scourgings/afflictions/maladies (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) heart (gen), hearts (acc) me (gen) chastisement (acc) sapience (gen) so that / in order to /because upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) mistakes (dat) me (gen) not they-should-be-SPARE-ed and not not he/she/it-should-be-BE-ing-PRESENT/HERE; he/she/it-should-HANG DOWN, you(sg)-should-be-HANG DOWN-ed the (nom|acc) sins (nom|acc|voc) them/same (gen)
Syr:23:2 Syr_23:2_1 Syr_23:2_2 Syr_23:2_3 Syr_23:2_4 Syr_23:2_5 Syr_23:2_6 Syr_23:2_7 Syr_23:2_8 Syr_23:2_9 Syr_23:2_10 Syr_23:2_11 Syr_23:2_12 Syr_23:2_13 Syr_23:2_14 Syr_23:2_15 Syr_23:2_16 Syr_23:2_17 Syr_23:2_18 Syr_23:2_19 Syr_23:2_20 Syr_23:2_21 Syr_23:2_22 Syr_23:2_23 Syr_23:2_24 Syr_23:2_25 Syr_23:2_26 Syr_23:2_27 Syr_23:2_28
Syr:23:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:3 ὅπως μὴ πληθυνθῶσιν αἱ ἄγνοιαί μου καὶ αἱ ἁμαρτίαι μου πλεονάσωσιν καὶ πεσοῦμαι ἔναντι τῶν ὑπεναντίων καὶ ἐπιχαρεῖταί μοι ὁ ἐχθρός μου;
Syr:23:3 Lest mine ignorances increase, and my sins abound to my destruction, and I fall before mine adversaries, and mine enemy rejoice over me, whose hope is far from thy mercy. (Sirach 23:3 Brenton)
Syr:23:3 aby się nie mnożyły moje winy i aby moje grzechy się nie wzmagały; abym nie upadł wobec przeciwników i nie sprawił uciechy mojemu wrogowi? (Syr 23:3 BT_4)
Syr:23:3 ὅπως μὴ πληθυνθῶσιν αἱ ἄγνοιαί μου καὶ αἱ ἁμαρτίαι μου πλεονάσωσιν καὶ πεσοῦμαι ἔναντι τῶν ὑπεναντίων καὶ ἐπιχαρεῖταί μοι ἐχθρός μου;
Syr:23:3 ὅπως μή πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·γνοια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἔν·αντι ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:23:3 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By wzrastać/mnóż się Nieznajomość Ja I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja By wzrastać/rób więcej I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Przedtem (+informacja) Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) I też, nawet, mianowicie Ja Wrogi Ja
Syr:23:3 o(/pOs mE\ plETunTO=sin ai( a)/gnoiai/ mou kai\ ai( a(marti/ai mou pleona/sOsin kai\ pesou=mai e)/nanti tO=n u(penanti/On kai\ e)piCHarei=tai/ moi o( e)CHTro/s mou;
Syr:23:3 hopOs mE plETynTOsin hai agnoiai mu kai hai hamartiai mu pleonasOsin kai pesumai enanti tOn hypenantiOn kai epiCHareitai moi ho eCHTros mu;
Syr:23:3 C D VC_APS3P RA_NPF N1A_NPF RP_GS C RA_NPF N1A_NPF RP_GS VA_AAS3P C VF_FMI1S P RA_GPM A1A_GPM C VF2_FMI3S RP_DS RA_NSM A1A_NSM RP_GS
Syr:23:3 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to increase/multiply the ignorance I and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I to increase/make more and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. before (+gen) the adversarial (set against, contrary, hostile) and also, even, namely ć I the hostile I
Syr:23:3 this is how not they-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom) ignorances (nom|voc) me (gen) and the (nom) sins (nom|voc) me (gen) they-should-INCREASE/MAKE-MORE and I-will-be-FALL-ed before (+gen) the (gen) adversarial ([Adj] gen) and   me (dat) the (nom) hostile ([Adj] nom) me (gen)
Syr:23:3 Syr_23:3_1 Syr_23:3_2 Syr_23:3_3 Syr_23:3_4 Syr_23:3_5 Syr_23:3_6 Syr_23:3_7 Syr_23:3_8 Syr_23:3_9 Syr_23:3_10 Syr_23:3_11 Syr_23:3_12 Syr_23:3_13 Syr_23:3_14 Syr_23:3_15 Syr_23:3_16 Syr_23:3_17 Syr_23:3_18 Syr_23:3_19 Syr_23:3_20 Syr_23:3_21 Syr_23:3_22
Syr:23:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:4 κύριε πάτερ καὶ θεὲ ζωῆς μου, μετεωρισμὸν ὀφθαλμῶν μὴ δῷς μοι
Syr:23:4 O Lord, Father and God of my life, give me not a proud look, but turn away from thy servants always a haughty mind. (Sirach 23:4 Brenton)
Syr:23:4 Panie, Ojcze i Boże mego życia, nie dawaj mi wyniosłego oka, (Syr 23:4 BT_4)
Syr:23:4 κύριε πάτερ καὶ θεὲ ζωῆς μου, μετεωρισμὸν ὀφθαλμῶν μὴ δῷς μοι
Syr:23:4 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί θεός, -οῦ, ὁ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετ·εωρισμός, -οῦ, ὁ [LXX] ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:23:4 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec I też, nawet, mianowicie Bóg  Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja Puchnij Oko Nie By dawać Ja
Syr:23:4 ku/rie pa/ter kai\ Tee\ DZOE=s mou, meteOrismo\n o)fTalmO=n mE\ dO=|s moi
Syr:23:4 kyrie pater kai Tee DZOEs mu, meteOrismon ofTalmOn mE dOs moi
Syr:23:4 N2_VSM N3_VSM C N2_VSM N1_GSF RP_GS N2_ASM N2_GPM D VO_AAS2S RP_DS
Syr:23:4 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. father and also, even, namely god [see theology] life being, living, spirit; alive I swell eye not to give I
Syr:23:4 lord (voc); a lord ([Adj] voc) father (voc) and god (voc) life (gen); alive ([Adj] gen) me (gen) swell (acc) eyes (gen) not you(sg)-should-GIVE me (dat)
Syr:23:4 Syr_23:4_1 Syr_23:4_2 Syr_23:4_3 Syr_23:4_4 Syr_23:4_5 Syr_23:4_6 Syr_23:4_7 Syr_23:4_8 Syr_23:4_9 Syr_23:4_10 Syr_23:4_11
Syr:23:4 x x x x x x x x x x x
Syr:23:5 καὶ ἐπιθυμίαν ἀπόστρεψον ἀπ’ ἐμοῦ·
Syr:23:5 Turn away from me vain hopes and concupiscence, and thou shalt hold him up that is desirous always to serve thee. (Sirach 23:5 Brenton)
Syr:23:5 a żądzę odwróć ode mnie! (Syr 23:5 BT_4)
Syr:23:5 καὶ ἐπιθυμίαν ἀπόστρεψον ἀπ’ ἐμοῦ·
Syr:23:5 καί ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Syr:23:5 I też, nawet, mianowicie Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Syr:23:5 kai\ e)piTumi/an a)po/strePSon a)p’ e)mou=·
Syr:23:5 kai epiTymian apostrePSon ap’ emu·
Syr:23:5 C N1A_ASF VA_AAD2S P RP_GS
Syr:23:5 and also, even, namely desire lust, appetite, yearning to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
Syr:23:5 and desire (acc) do-TURN-you(sg)-AWAY-FROM!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Syr:23:5 Syr_23:5_1 Syr_23:5_2 Syr_23:5_3 Syr_23:5_4 Syr_23:5_5
Syr:23:5 x x x x x
Syr:23:6 κοιλίας ὄρεξις καὶ συνουσιασμὸς μὴ καταλαβέτωσάν με, καὶ ψυχῇ ἀναιδεῖ μὴ παραδῷς με.
Syr:23:6 Let not the greediness of the belly nor lust of the flesh take hold of me; and give not over me thy servant into an impudent mind. (Sirach 23:6 Brenton)
Syr:23:6 Niech nie panują nade mną żądze zmysłowe i grzechy cielesne, nie wydawaj mię bezwstydnej namiętności! (Syr 23:6 BT_4)
Syr:23:6 κοιλίας ὄρεξις καὶ συνουσιασμὸς μὴ καταλαβέτωσάν με, καὶ ψυχῇ ἀναιδεῖ μὴ παραδῷς με.
Syr:23:6 κοιλία, -ας, ἡ ὄρεξις, -εως, ἡ καί   μή κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-)   μή παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:23:6 Brzuch Życz sobie pragnięcia, tęskniąc potem I też, nawet, mianowicie Nie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Ja I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Nie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ja
Syr:23:6 koili/as o)/reXis kai\ sunousiasmo\s mE\ katalabe/tOsa/n me, kai\ PSuCHE=| a)naidei= mE\ paradO=|s me.
Syr:23:6 koilias oreXis kai synusiasmos mE katalabetOsan me, kai PSyCHE anaidei mE paradOs me.
Syr:23:6 N1A_GSF N3I_NSF C N2_NSM D VB_AAD3P RP_AS C N1_DSF A3H_DSF D VO_AAS2S RP_AS
Syr:23:6 belly desire longing, yearning after and also, even, namely ć not to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, I and also, even, namely life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool ć not to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine I
Syr:23:6 belly (gen), bellies (acc) desire (nom) and   not let-them-COMPREHEND! me (acc) and life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed   not you(sg)-should-Hand OVER me (acc)
Syr:23:6 Syr_23:6_1 Syr_23:6_2 Syr_23:6_3 Syr_23:6_4 Syr_23:6_5 Syr_23:6_6 Syr_23:6_7 Syr_23:6_8 Syr_23:6_9 Syr_23:6_10 Syr_23:6_11 Syr_23:6_12 Syr_23:6_13
Syr:23:6 x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:7 Παιδείαν στόματος ἀκούσατε, τέκνα, καὶ ὁ φυλάσσων οὐ μὴ ἁλῷ.
Syr:23:7 Hear, O ye children, the discipline of the mouth: he that keepeth it shall never be taken in his lips. (Sirach 23:7 Brenton)
Syr:23:7 O karności ust posłuchajcie, dzieci: kto ją zachowa, nie da się pochwycić. (Syr 23:7 BT_4)
Syr:23:7 Παιδείαν στόματος ἀκούσατε, τέκνα, καὶ φυλάσσων οὐ μὴ ἁλῷ.
Syr:23:7 παιδεία, -ας, ἡ στόμα[τ], -ατος, τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -)
Syr:23:7 Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Ust/żołądka por By słyszeć Dziecko I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się ??? Przed przydechem mocnym Nie Młócąca zboże podłoga; by chwytać
Syr:23:7 *paidei/an sto/matos a)kou/sate, te/kna, kai\ o( fula/ssOn ou) mE\ a(lO=|.
Syr:23:7 paideian stomatos akusate, tekna, kai ho fylassOn u mE halO.
Syr:23:7 N1A_ASF N3M_GSN VA_AAD2P N2N_VPN C RA_NSM V1_PAPNSM D D VZ_AAS3S
Syr:23:7 chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. mouth/maw stoma to hear child and also, even, namely the to guard οὐχ before rough breathing not threshing floor; to catch
Syr:23:7 chastisement (acc) mouth/maw (gen) do-HEAR-you(pl)! children (nom|acc|voc) and the (nom) while GUARD-ing (nom) not not threshing floor (dat), threshing floors (nom|voc); he/she/it-should-CATCH
Syr:23:7 Syr_23:7_1 Syr_23:7_2 Syr_23:7_3 Syr_23:7_4 Syr_23:7_5 Syr_23:7_6 Syr_23:7_7 Syr_23:7_8 Syr_23:7_9 Syr_23:7_10
Syr:23:7 x x x x x x x x x x
Syr:23:8 ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ καταληφθήσεται ἁμαρτωλός, καὶ λοίδορος καὶ ὑπερήφανος σκανδαλισθήσονται ἐν αὐτοῖς.
Syr:23:8 The sinner shall be left in his foolishness: both the evil speaker and the proud shall fall thereby. (Sirach 23:8 Brenton)
Syr:23:8 Grzesznika odkryją jego własne wargi i do upadku doprowadzą szydercę i zuchwalca. (Syr 23:8 BT_4)
Syr:23:8 ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ καταληφθήσεται ἁμαρτωλός, καὶ λοίδορος καὶ ὑπερήφανος σκανδαλισθήσονται ἐν αὐτοῖς.
Syr:23:8 ἐν ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ἁ·μαρτωλός -όν καί λοίδορος, -ου, ὁ καί ὑπερή·φανος -ον σκανδαλίζω (σκανδαλιζ-, -, σκανδαλι·σ-, -, -, σκανδαλισ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:23:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Warga On/ona/to/to samo By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Grzeszny I też, nawet, mianowicie Lżący I też, nawet, mianowicie Dumny Do gorszonej obrazy, przerażają, brzydzą; grzesz, znieważaj, obrażaj, powoduj potykać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Syr:23:8 e)n toi=s CHei/lesin au)tou= katalEfTE/setai a(martOlo/s, kai\ loi/doros kai\ u(perE/fanos skandalisTE/sontai e)n au)toi=s.
Syr:23:8 en tois CHeilesin autu katalEfTEsetai hamartOlos, kai loidoros kai hyperEfanos skandalisTEsontai en autois.
Syr:23:8 P RA_DPN N3E_DPN RD_GSM VV_FPI3S A1B_NSM C A1B_NSM C A1B_NSM VS_FPI3P P RD_DPN
Syr:23:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lip he/she/it/same to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, sinful and also, even, namely reviler and also, even, namely proud to scandalized outrage, horrify, disgust; offend, affront, insult, cause to stumble in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Syr:23:8 in/among/by (+dat) the (dat) lips (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-COMPREHEND-ed sinful ([Adj] nom) and reviler (nom) and proud ([Adj] nom) they-will-be-SCandALIZED-ed in/among/by (+dat) them/same (dat)
Syr:23:8 Syr_23:8_1 Syr_23:8_2 Syr_23:8_3 Syr_23:8_4 Syr_23:8_5 Syr_23:8_6 Syr_23:8_7 Syr_23:8_8 Syr_23:8_9 Syr_23:8_10 Syr_23:8_11 Syr_23:8_12 Syr_23:8_13
Syr:23:8 x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:9 ὅρκῳ μὴ ἐθίσῃς τὸ στόμα σου καὶ ὀνομασίᾳ τοῦ ἁγίου μὴ συνεθισθῇς·
Syr:23:9 Accustom not thy mouth to swearing; neither use thyself to the naming of the Holy One. (Sirach 23:9 Brenton)
Syr:23:9 Nie przyzwyczajaj ust swoich do wypowiadania przysięgi i nie przywykaj wzywać imienia Świętego. (Syr 23:9 BT_4)
Syr:23:9 ὅρκῳ μὴ ἐθίσῃς τὸ στόμα σου καὶ ὀνομασίᾳ τοῦ ἁγίου μὴ συνεθισθῇς·
Syr:23:9 ὅρκος, -ου, ὁ μή ἐθίζω (-, -, εθι·σ-, -, ειθισ-, -) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) μή  
Syr:23:9 Przysięga Nie Do zwyczaju Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Nie
Syr:23:9 o(/rkO| mE\ e)Ti/sE|s to\ sto/ma sou kai\ o)nomasi/a| tou= a(gi/ou mE\ suneTisTE=|s·
Syr:23:9 horkO mE eTisEs to stoma su kai onomasia tu hagiu mE syneTisTEs·
Syr:23:9 N2_DSM D VA_AAS2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C N1A_DSF RA_GSM A1A_GSM D VS_APS2S
Syr:23:9 oath not to custom the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) and also, even, namely ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) not ć
Syr:23:9 oath (dat) not you(sg)-should-CUSTOM the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and   the (gen) holy ([Adj] gen) not  
Syr:23:9 Syr_23:9_1 Syr_23:9_2 Syr_23:9_3 Syr_23:9_4 Syr_23:9_5 Syr_23:9_6 Syr_23:9_7 Syr_23:9_8 Syr_23:9_9 Syr_23:9_10 Syr_23:9_11 Syr_23:9_12
Syr:23:9 x x x x x x x x x x x x
Syr:23:10 ὥσπερ γὰρ οἰκέτης ἐξεταζόμενος ἐνδελεχῶς ἀπὸ μώλωπος οὐκ ἐλαττωθήσεται, οὕτως καὶ ὁ ὀμνύων καὶ ὀνομάζων διὰ παντὸς ἀπὸ ἁμαρτίας οὐ μὴ καθαρισθῇ.
Syr:23:10 For as a servant that is continually beaten shall not be without a blue mark: so he that sweareth and nameth God continually shall not be faultless. (Sirach 23:10 Brenton)
Syr:23:10 Jak bowiem niewolnik często brany na męki nie może być wolny od sińców, tak ten, co byle kiedy przysięga i wzywa imienia Pańskiego, nie będzie wolny od grzechu. (Syr 23:10 BT_4)
Syr:23:10 ὥσπερ γὰρ οἰκέτης ἐξεταζόμενος ἐνδελεχῶς ἀπὸ μώλωπος οὐκ ἐλαττωθήσεται, οὕτως καὶ ὀμνύων καὶ ὀνομάζων διὰ παντὸς ἀπὸ ἁμαρτίας οὐ μὴ καθαρισθῇ.
Syr:23:10 ὥσ·περ γάρ οἰκέτης, -ου, ὁ ἐξ·ετάζω (εξ+εταζ-, εξ+ετα·σ-, εξ+ετα·σ-, -, -, -)   ἀπό μώλωψ, -ωπος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) οὕτως/οὕτω καί ὁ ἡ τό ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) καί ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-)
Syr:23:10 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Dla odtąd, jak Rodziny niewolnik By prowadzić dochodzenie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wypustka ??? Przed przydechem mocnym By robić niższy thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie By przysięgać I też, nawet, mianowicie By nazywać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. ??? Przed przydechem mocnym Nie By oczyszczać się oczyszczaj
Syr:23:10 O(/sper ga\r oi)ke/tEs e)XetaDZo/menos e)ndeleCHO=s a)po\ mO/lOpos ou)k e)lattOTE/setai, ou(/tOs kai\ o( o)mnu/On kai\ o)noma/DZOn dia\ panto\s a)po\ a(marti/as ou) mE\ kaTarisTE=|.
Syr:23:10 hOsper gar oiketEs eXetaDZomenos endeleCHOs apo mOlOpos uk elattOTEsetai, hutOs kai ho omnyOn kai onomaDZOn dia pantos apo hamartias u mE kaTarisTE.
Syr:23:10 D x N1M_NSM V1_PMPNSM D P N3P_GSM D VC_FPI3S D C RA_NSM V5_PAPNSM C V1_PAPNSM P A3_GSN P N1A_GSF D D VS_APS3S
Syr:23:10 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" for since, as household slave to investigate ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing welt οὐχ before rough breathing to make inferior thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely the to swear and also, even, namely to name because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. οὐχ before rough breathing not to purify cleanse
Syr:23:10 just as for household slave (nom) while being-???-ed (nom)   away from (+gen) welt (gen) not he/she/it-will-be-MAKE-ed-INFERIOR thusly/like this and the (nom) while SWEAR-ing (nom) and while NAME-ing (nom) because of (+acc), through (+gen) every (gen) away from (+gen) sin (gen), sins (acc) not not he/she/it-should-be-PURIFIED-ed
Syr:23:10 Syr_23:10_1 Syr_23:10_2 Syr_23:10_3 Syr_23:10_4 Syr_23:10_5 Syr_23:10_6 Syr_23:10_7 Syr_23:10_8 Syr_23:10_9 Syr_23:10_10 Syr_23:10_11 Syr_23:10_12 Syr_23:10_13 Syr_23:10_14 Syr_23:10_15 Syr_23:10_16 Syr_23:10_17 Syr_23:10_18 Syr_23:10_19 Syr_23:10_20 Syr_23:10_21 Syr_23:10_22
Syr:23:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:11 ἀνὴρ πολύορκος πλησθήσεται ἀνομίας, καὶ οὐκ ἀποστήσεται ἀπὸ τοῦ οἴκου αὐτοῦ μάστιξ· ἐὰν πλημμελήσῃ, ἁμαρτία αὐτοῦ ἐπ’ αὐτῷ, κἂν ὑπερίδῃ, ἥμαρτεν δισσῶς· καὶ εἰ διὰ κενῆς ὤμοσεν, οὐ δικαιωθήσεται, πλησθήσεται γὰρ ἐπαγωγῶν ὁ οἶκος αὐτοῦ.
Syr:23:11 A man that useth much swearing shall be filled with iniquity, and the plague shall never depart from his house: if he shall offend, his sin shall be upon him: and if he acknowledge not his sin, he maketh a double offence: and if he swear in vain, he shall not be innocent, but his house shall be full of calamities. (Sirach 23:11 Brenton)
Syr:23:11 Człowiek często przysięgający pomnaża bezprawia i rózga nie odejdzie od jego domu. Jeśliby wykroczył mimo woli przeciw przysiędze, to grzech jego spadnie na niego, a jeśliby ją zlekceważył, zgrzeszy podwójnie, a jeśliby krzywoprzysięgał, nie będzie mu darowane i dom jego napełni się nieszczęściem. (Syr 23:11 BT_4)
Syr:23:11 ἀνὴρ πολύορκος πλησθήσεται ἀνομίας, καὶ οὐκ ἀποστήσεται ἀπὸ τοῦ οἴκου αὐτοῦ μάστιξ· ἐὰν πλημμελήσῃ, ἁμαρτία αὐτοῦ ἐπ’ αὐτῷ, κἂν ὑπερίδῃ, ἥμαρτεν δισσῶς· καὶ εἰ διὰ κενῆς ὤμοσεν, οὐ δικαιωθήσεται, πλησθήσεται γὰρ ἐπαγωγῶν οἶκος αὐτοῦ.
Syr:23:11 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μάστιξ, -ιγος, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν) ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)   καί εἰ διά κενός -ή -όν ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) γάρ   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:23:11 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do ??? Bezprawie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo Smagająca/nieszczęścia/choroba Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I/też (jeżeli) kiedykolwiek By przeoczać {By górować} By grzeszyć I też, nawet, mianowicie Jeżeli Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony By przysięgać ??? Przed przydechem mocnym By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Do ??? Dla odtąd, jak Dom On/ona/to/to samo
Syr:23:11 a)nE\r polu/orkos plEsTE/setai a)nomi/as, kai\ ou)k a)postE/setai a)po\ tou= oi)/kou au)tou= ma/stiX· e)a\n plEmmelE/sE|, a(marti/a au)tou= e)p’ au)tO=|, ka)/n u(peri/dE|, E(/marten dissO=s· kai\ ei) dia\ kenE=s O)/mosen, ou) dikaiOTE/setai, plEsTE/setai ga\r e)pagOgO=n o( oi)=kos au)tou=.
Syr:23:11 anEr polyorkos plEsTEsetai anomias, kai uk apostEsetai apo tu oiku autu mastiX· ean plEmmelEsE, hamartia autu ep’ autO, kan hyperidE, hEmarten dissOs· kai ei dia kenEs Omosen, u dikaiOTEsetai, plEsTEsetai gar epagOgOn ho oikos autu.
Syr:23:11 N3_NSM A1B_NSM VS_FPI3S N1A_APF C D VF_FMI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM N3G_NSF C VA_AAS3S N1A_NSF RD_GSM P RD_DSM C+X VB_AAS3S VBI_AAI3S D C C P A1_GSF VAI_AAI3S D VC_FPI3S VS_FPI3S x N1_GPF RA_NSM N2_NSM RD_GSM
Syr:23:11 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć to ??? lawlessness and also, even, namely οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the house; to dwell he/she/it/same scourging/affliction/malady if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hit wrong note sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and/also (if) ever to overlook to sin ć and also, even, namely if because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) empty/devoid to swear οὐχ before rough breathing to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to ??? for since, as ć the house he/she/it/same
Syr:23:11 man, husband (nom)   he/she/it-will-be-???-ed lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) and not he/she/it-will-be-DISENGAGE-ed away from (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) scourging/affliction/malady (nom|voc) if-ever you(sg)-will-be-HIT-ed-WRONG-NOTE, he/she/it-should-HIT-WRONG-NOTE, you(sg)-should-be-HIT-ed-WRONG-NOTE sin (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) and/also (if) ever he/she/it-should-OVERLOOK, you(sg)-should-be-OVERLOOK-ed he/she/it-SIN-ed   and if because of (+acc), through (+gen) empty/devoid ([Adj] gen) he/she/it-SWEAR-ed not he/she/it-will-be-MAKE RIGHTEOUS-ed he/she/it-will-be-???-ed for   the (nom) house (nom) him/it/same (gen)
Syr:23:11 Syr_23:11_1 Syr_23:11_2 Syr_23:11_3 Syr_23:11_4 Syr_23:11_5 Syr_23:11_6 Syr_23:11_7 Syr_23:11_8 Syr_23:11_9 Syr_23:11_10 Syr_23:11_11 Syr_23:11_12 Syr_23:11_13 Syr_23:11_14 Syr_23:11_15 Syr_23:11_16 Syr_23:11_17 Syr_23:11_18 Syr_23:11_19 Syr_23:11_20 Syr_23:11_21 Syr_23:11_22 Syr_23:11_23 Syr_23:11_24 Syr_23:11_25 Syr_23:11_26 Syr_23:11_27 Syr_23:11_28 Syr_23:11_29 Syr_23:11_30 Syr_23:11_31 Syr_23:11_32 Syr_23:11_33 Syr_23:11_34 Syr_23:11_35
Syr:23:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:12 Ἔστιν λέξις ἀντιπαραβεβλημένη θανάτῳ, μὴ εὑρεθήτω ἐν κληρονομίᾳ Ιακωβ· ἀπὸ γὰρ εὐσεβῶν ταῦτα πάντα ἀποστήσεται, καὶ ἐν ἁμαρτίαις οὐκ ἐγκυλισθήσονται.
Syr:23:12 There is a word that is clothed about with death: God grant that it be not found in the heritage of Jacob; for all such things shall be far from the godly, and they shall not wallow in their sins. (Sirach 23:12 Brenton)
Syr:23:12 Bywa taki sposób mówienia, który do śmierci można przyrównać, niechże się on nie znajdzie w dziedzictwie Jakuba! To wszystko dalekie jest od bogobojnych: niech się nie pogrążają w nieprawościach! (Syr 23:12 BT_4)
Syr:23:12 Ἔστιν λέξις ἀντιπαραβεβλημένη θανάτῳ, μὴ εὑρεθήτω ἐν κληρονομίᾳ Ιακωβ· ἀπὸ γὰρ εὐσεβῶν ταῦτα πάντα ἀποστήσεται, καὶ ἐν ἁμαρτίαις οὐκ ἐγκυλισθήσονται.
Syr:23:12 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἀντι·παρα·βάλλω [LXX] (-, -, -, -, αντιπαρα+βεβλη-, -) θάνατος, -ου, ὁ μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν κληρο·νομία, -ας, ἡ Ἰακώβ, ὁ ἀπό γάρ εὐ·σεβής -ές; εὐ·σεβέω (ευσεβ(ε)-, ευσεβη·σ-, ευσεβη·σ-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) καί ἐν ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Syr:23:12 By być Do ??? Śmierć Nie By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzictwo Jacob Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Pobożny; by czcić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By uwalniać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. 13  
Syr:23:12 *)/estin le/Xis a)ntiparabeblEme/nE Tana/tO|, mE\ eu(reTE/tO e)n klEronomi/a| *iakOb· a)po\ ga\r eu)sebO=n tau=ta pa/nta a)postE/setai, kai\ e)n a(marti/ais ou)k e)gkulisTE/sontai.
Syr:23:12 estin leXis antiparabeblEmenE TanatO, mE heureTEtO en klEronomia iakOb· apo gar eusebOn tauta panta apostEsetai, kai en hamartiais uk enkylisTEsontai.
Syr:23:12 V9_PAI3S N3I_NSF VM_XMPNSF N2_DSM D VC_APD3S P N1A_DSF N_GSM P x A3H_GPM RD_NPN A3_NPN VF_FMI3S C P N1A_DPF D VS_FPI3P
Syr:23:12 to be ć to ??? death not to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among inheritance Jacob from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing for since, as devout; to revere this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of to disengage and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. 13  
Syr:23:12 he/she/it-is   having-been-???-ed (nom|voc) death (dat) not let-him/her/it-be-FIND-ed! in/among/by (+dat) inheritance (dat) Jacob (indecl) away from (+gen) for devout ([Adj] gen); while REVERE-ing (nom) these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-will-be-DISENGAGE-ed and in/among/by (+dat) sins (dat) not  
Syr:23:12 Syr_23:12_1 Syr_23:12_2 Syr_23:12_3 Syr_23:12_4 Syr_23:12_5 Syr_23:12_6 Syr_23:12_7 Syr_23:12_8 Syr_23:12_9 Syr_23:12_10 Syr_23:12_11 Syr_23:12_12 Syr_23:12_13 Syr_23:12_14 Syr_23:12_15 Syr_23:12_16 Syr_23:12_17 Syr_23:12_18 Syr_23:12_19 Syr_23:12_20
Syr:23:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:13 ἀπαιδευσίαν ἀσυρῆ μὴ συνεθίσῃς τὸ στόμα σου· ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῇ λόγος ἁμαρτίας.
Syr:23:13 Use not thy mouth to intemperate swearing, for therein is the word of sin. (Sirach 23:13 Brenton)
Syr:23:13 Nie przyzwyczajaj ust swoich do grubiańskiej nieczystości, gdyż są w niej grzeszne słowa. (Syr 23:13 BT_4)
Syr:23:13 ἀπαιδευσίαν ἀσυρῆ μὴ συνεθίσῃς τὸ στόμα σου· ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῇ λόγος ἁμαρτίας.
Syr:23:13     μή   ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Syr:23:13 Nie Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) By być Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Syr:23:13 a)paideusi/an a)surE= mE\ suneTi/sE|s to\ sto/ma sou· e)/stin ga\r e)n au)tE=| lo/gos a(marti/as.
Syr:23:13 apaideusian asyrE mE syneTisEs to stoma su· estin gar en autE logos hamartias.
Syr:23:13 N1A_ASF A3H_ASF D VA_AAS2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS V9_PAI3S x P RD_DSF N2_NSM N1A_GSF
Syr:23:13 ć ć not ć the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) to be for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Syr:23:13     not   the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is for in/among/by (+dat) her/it/same (dat) word (nom) sin (gen), sins (acc)
Syr:23:13 Syr_23:13_1 Syr_23:13_2 Syr_23:13_3 Syr_23:13_4 Syr_23:13_5 Syr_23:13_6 Syr_23:13_7 Syr_23:13_8 Syr_23:13_9 Syr_23:13_10 Syr_23:13_11 Syr_23:13_12 Syr_23:13_13
Syr:23:13 x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:14 μνήσθητι πατρὸς καὶ μητρός σου, ἀνὰ μέσον γὰρ μεγιστάνων συνεδρεύεις, μήποτε ἐπιλάθῃ ἐνώπιον αὐτῶν καὶ τῷ ἐθισμῷ σου μωρανθῇς καὶ θελήσεις εἰ μὴ ἐγεννήθης καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ τοκετοῦ σου καταράσῃ.
Syr:23:14 Remember thy father and thy mother, when thou sittest among great men. Be not forgetful before them, and so thou by thy custom become a fool, and wish that thou hadst not been born, and curse they day of thy nativity. (Sirach 23:14 Brenton)
Syr:23:14 Wspomnij na ojca i matkę swoją, gdy będziesz razem z możnymi, żebyś przypadkiem nie zapomniał się w ich obecności i żebyś z przyzwyczajenia jakiegoś głupstwa nie popełnił: bo wtedy wolałbyś nie być zrodzonym lub przeklinałbyś dzień swego narodzenia. (Syr 23:14 BT_4)
Syr:23:14 μνήσθητι πατρὸς καὶ μητρός σου, ἀνὰ μέσον γὰρ μεγιστάνων συνεδρεύεις, μήποτε ἐπιλάθῃ ἐνώπιον αὐτῶν καὶ τῷ ἐθισμῷ σου μωρανθῇς καὶ θελήσεις εἰ μὴ ἐγεννήθης καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ τοκετοῦ σου καταράσῃ.
Syr:23:14 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνά μέσος -η -ον γάρ μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ   μήποτε (μή ποτέ) ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μωραίνω (-, -, μωραν·[σ]-, -, -, μωραν·θ-) καί θέλησις, -εως, ἡ; θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) εἰ μή γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-)
Syr:23:14 By pamiętać/stawaj się uważającym z Ojciec I też, nawet, mianowicie Matka Ty; twój/twój(sg) W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Dla odtąd, jak Urzędnik mający władzę sędziowską Nigdy By zaniedbywać W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) By robić głupi I też, nawet, mianowicie Chcący życzenie, będzie, zapragnie; by chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Jeżeli Nie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie Dzień Ty; twój/twój(sg) By kląć (klnij na dół)
Syr:23:14 mnE/sTEti patro\s kai\ mEtro/s sou, a)na\ me/son ga\r megista/nOn sunedreu/eis, mE/pote e)pila/TE| e)nO/pion au)tO=n kai\ tO=| e)TismO=| sou mOranTE=|s kai\ TelE/seis ei) mE\ e)gennE/TEs kai\ tE\n E(me/ran tou= toketou= sou katara/sE|.
Syr:23:14 mnEsTEti patros kai mEtros su, ana meson gar megistanOn synedreueis, mEpote epilaTE enOpion autOn kai tO eTismO su mOranTEs kai TelEseis ei mE egennETEs kai tEn hEmeran tu toketu su katarasE.
Syr:23:14 VS_APD2S N3_GSM C N3_GSF RP_GS P A1_ASM x N3_GPM V1_PAI2S D VB_AAS3S P RD_GPM C RA_DSM N2_DSM RP_GS VC_APS2S C VF_FAI2S C D VCI_API2S C RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GS VF_FMI2S
Syr:23:14 to remember/become mindful of father and also, even, namely mother you; your/yours(sg) up/each/by (+acc) middle for since, as magistrate ć never to neglect in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) to make foolish and also, even, namely wanting desire, will, wish; to want want, wish, desire if not to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of and also, even, namely the day the ć you; your/yours(sg) to curse (curse down)
Syr:23:14 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! father (gen) and mother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) for magistrates (gen)   never you(sg)-should-be-NEGLECT-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) and the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-should-be-MAKE-ed-FOOLISH and wantings (acc, nom|voc); you(sg)-will-WANT if not you(sg)-were-FATHER-ed and the (acc) day (acc) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed, you(sg)-should-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed
Syr:23:14 Syr_23:14_1 Syr_23:14_2 Syr_23:14_3 Syr_23:14_4 Syr_23:14_5 Syr_23:14_6 Syr_23:14_7 Syr_23:14_8 Syr_23:14_9 Syr_23:14_10 Syr_23:14_11 Syr_23:14_12 Syr_23:14_13 Syr_23:14_14 Syr_23:14_15 Syr_23:14_16 Syr_23:14_17 Syr_23:14_18 Syr_23:14_19 Syr_23:14_20 Syr_23:14_21 Syr_23:14_22 Syr_23:14_23 Syr_23:14_24 Syr_23:14_25 Syr_23:14_26 Syr_23:14_27 Syr_23:14_28 Syr_23:14_29 Syr_23:14_30 Syr_23:14_31
Syr:23:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:15 ἄνθρωπος συνεθιζόμενος λόγοις ὀνειδισμοῦ ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ οὐ μὴ παιδευθῇ.
Syr:23:15 The man that is accustomed to opprobrious words will never be reformed all the days of his life. (Sirach 23:15 Brenton)
Syr:23:15 Człowiek przyzwyczajony do mów haniebnych nie poprawi się przez wszystkie dni swego życia. (Syr 23:15 BT_4)
Syr:23:15 ἄνθρωπος συνεθιζόμενος λόγοις ὀνειδισμοῦ ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ οὐ μὴ παιδευθῇ.
Syr:23:15 ἄνθρωπος, -ου, ὁ   λόγος, -ου, ὁ ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-)
Syr:23:15 Ludzki Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Obrażaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć,
Syr:23:15 a)/nTrOpos suneTiDZo/menos lo/gois o)neidismou= e)n pa/sais tai=s E(me/rais au)tou= ou) mE\ paideuTE=|.
Syr:23:15 anTrOpos syneTiDZomenos logois oneidismu en pasais tais hEmerais autu u mE paideuTE.
Syr:23:15 N2_NSM V1_PMPNSM N2_DPM N2_GSM P A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF RD_GSM D D VC_APS3S
Syr:23:15 human ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. insult in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to chastened correct, discipline, train, teach, educate,
Syr:23:15 human (nom)   words (dat) insult (gen) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) days (dat) him/it/same (gen) not not he/she/it-should-be-CHASTENED-ed
Syr:23:15 Syr_23:15_1 Syr_23:15_2 Syr_23:15_3 Syr_23:15_4 Syr_23:15_5 Syr_23:15_6 Syr_23:15_7 Syr_23:15_8 Syr_23:15_9 Syr_23:15_10 Syr_23:15_11 Syr_23:15_12
Syr:23:15 x x x x x x x x x x x x
Syr:23:16 Δύο εἴδη πληθύνουσιν ἁμαρτίας, καὶ τὸ τρίτον ἐπάξει ὀργήν·
Syr:23:16 Two sorts of men multiply sin, and the third will bring wrath: a hot mind is as a burning fire, it will never be quenched till it be consumed: a fornicator in the body of his flesh will never cease till he hath kindled a fire. (Sirach 23:16 Brenton)
Syr:23:16 Dwa rodzaje ludzi mnożą grzechy, a trzeci ściąga gniew karzący: (Syr 23:16 BT_4)
Syr:23:16 Δύο εἴδη πληθύνουσιν ἁμαρτίας, καὶ τὸ τρίτον ἐπάξει ὀργήν·
Syr:23:16 δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο εἶδο·ς, -ους, τό πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
Syr:23:16 Dwa Zjawienie się {Wygląd} By wzrastać/mnóż się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Trzeci Do na prowadź Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość
Syr:23:16 *du/o ei)/dE plETu/nousin a(marti/as, kai\ to\ tri/ton e)pa/Xei o)rgE/n·
Syr:23:16 dyo eidE plETynusin hamartias, kai to triton epaXei orgEn·
Syr:23:16 M N3E_NPN V1_PAI3P N1A_APF C RA_NSN A1_NSN VF_FAI3S N1_ASF
Syr:23:16 two appearance to increase/multiply sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely the third to upon-lead wrath fume, anger, rage
Syr:23:16 two (nom, acc, gen) appearances (nom|acc|voc) they-are-INCREASE/MULTIPLY-ing, they-will-INCREASE/MULTIPLY, while INCREASE/MULTIPLY-ing (dat), going-to-INCREASE/MULTIPLY (fut ptcp) (dat) sin (gen), sins (acc) and the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-UPON-LEAD, you(sg)-will-be-UPON-LEAD-ed (classical) wrath (acc)
Syr:23:16 Syr_23:16_1 Syr_23:16_2 Syr_23:16_3 Syr_23:16_4 Syr_23:16_5 Syr_23:16_6 Syr_23:16_7 Syr_23:16_8 Syr_23:16_9
Syr:23:16 x x x x x x x x x
Syr:23:17 ψυχὴ θερμὴ ὡς πῦρ καιόμενον, οὐ μὴ σβεσθῇ ἕως ἂν καταποθῇ· ἄνθρωπος πόρνος ἐν σώματι σαρκὸς αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται ἕως ἂν ἐκκαύσῃ πῦρ· ἀνθρώπῳ πόρνῳ πᾶς ἄρτος ἡδύς, οὐ μὴ κοπάσῃ ἕως ἂν τελευτήσῃ.
Syr:23:17 All bread is sweet to a whoremonger, he will not leave off till he die. (Sirach 23:17 Brenton)
Syr:23:17 namiętność gorąca, jak ogień płonący, nie zgaśnie, aż będzie zaspokojona; człowiek nieczysty wobec swego ciała, nie zazna spokoju, aż go ogień spali; rozpustnik, dla którego każdy chleb słodki, nie uspokoi się aż do śmieci. (Syr 23:17 BT_4)
Syr:23:17 ψυχὴ θερμὴ ὡς πῦρ καιόμενον, οὐ μὴ σβεσθῇ ἕως ἂν καταποθῇ· ἄνθρωπος πόρνος ἐν σώματι σαρκὸς αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται ἕως ἂν ἐκκαύσῃ πῦρ· ἀνθρώπῳ πόρνῳ πᾶς ἄρτος ἡδύς, οὐ μὴ κοπάσῃ ἕως ἂν τελευτήσῃ.
Syr:23:17 ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή θέρμη, -ης, ἡ ὡς πῦρ, -ρός, τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ πόρνος, -ου, ὁ ἐν σῶμα[τ], -ατος, τό σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ πόρνος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρτος, -ου, ὁ ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κοπάζω (-, κοπα·σ-, κοπα·σ-, κεκοπα·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)
Syr:23:17 Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ciepło [zobacz cieplny] Jak/jak Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium ??? Przed przydechem mocnym Nie By gasić Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przełykać Ludzki Pomieszana osoba W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciało Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By przestawać Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zapłonąć Ogień Ludzki Pomieszana osoba Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Miły ??? Przed przydechem mocnym Nie Do zmniejszanego trudu, opadany Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By kończyć się
Syr:23:17 PSuCHE\ TermE\ O(s pu=r kaio/menon, ou) mE\ sbesTE=| e(/Os a)/n katapoTE=|· a)/nTrOpos po/rnos e)n sO/mati sarko\s au)tou=, ou) mE\ pau/sEtai e(/Os a)/n e)kkau/sE| pu=r· a)nTrO/pO| po/rnO| pa=s a)/rtos E(du/s, ou) mE\ kopa/sE| e(/Os a)/n teleutE/sE|.
Syr:23:17 PSyCHE TermE hOs pyr kaiomenon, u mE sbesTE heOs an katapoTE· anTrOpos pornos en sOmati sarkos autu, u mE pausEtai heOs an ekkausE pyr· anTrOpO pornO pas artos hEdys, u mE kopasE heOs an teleutEsE.
Syr:23:17 N1_NSF A1_NSF C N3_NSN V1_PMPNSN D D VS_APS3S C x V2_PAS3S N2_NSM N2_NSM P N3M_DSN N3K_GSF RD_GSM D D VA_AMS3S C x VA_AAI3S N3_NSN N2_DSM N2_DSM A3_NSM N2_NSM A3U_NSM D D VA_AAS3S C x VA_AAS3S
Syr:23:17 cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person heat [see thermal] as/like fire to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate οὐχ before rough breathing not to extinguish until; dawn ever (if ever) to swallow human promiscuous person in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among body flesh he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to cease until; dawn ever (if ever) to inflame fire human promiscuous person every all, each, every, the whole of bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. pleasant οὐχ before rough breathing not to abated toil, subsided until; dawn ever (if ever) to end
Syr:23:17 cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) heat (nom|voc) as/like fire (nom|acc|voc) while being-CALCINATED-ed (acc, nom|acc|voc) not not he/she/it-should-be-EXTINGUISH-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-be-SWALLOW-ed human (nom) promiscuous person (nom) in/among/by (+dat) body (dat) flesh (gen) him/it/same (gen) not not he/she/it-should-be-CEASE-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-INFLAME-ed, he/she/it-should-INFLAME, you(sg)-should-be-INFLAME-ed fire (nom|acc|voc) human (dat) promiscuous person (dat) every (nom|voc) bread (nom) pleasant ([Adj] nom) not not you(sg)-will-be-ABATED-ed, he/she/it-should-ABATED, you(sg)-should-be-ABATED-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-END-ed, he/she/it-should-END, you(sg)-should-be-END-ed
Syr:23:17 Syr_23:17_1 Syr_23:17_2 Syr_23:17_3 Syr_23:17_4 Syr_23:17_5 Syr_23:17_6 Syr_23:17_7 Syr_23:17_8 Syr_23:17_9 Syr_23:17_10 Syr_23:17_11 Syr_23:17_12 Syr_23:17_13 Syr_23:17_14 Syr_23:17_15 Syr_23:17_16 Syr_23:17_17 Syr_23:17_18 Syr_23:17_19 Syr_23:17_20 Syr_23:17_21 Syr_23:17_22 Syr_23:17_23 Syr_23:17_24 Syr_23:17_25 Syr_23:17_26 Syr_23:17_27 Syr_23:17_28 Syr_23:17_29 Syr_23:17_30 Syr_23:17_31 Syr_23:17_32 Syr_23:17_33 Syr_23:17_34 Syr_23:17_35
Syr:23:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:18 ἄνθρωπος παραβαίνων ἀπὸ τῆς κλίνης αὐτοῦ λέγων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ Τίς με ὁρᾷ; σκότος κύκλῳ μου, καὶ οἱ τοῖχοί με καλύπτουσιν, καὶ οὐθείς με ὁρᾷ· τί εὐλαβοῦμαι; τῶν ἁμαρτιῶν μου οὐ μὴ μνησθήσεται ὁ ὕψιστος.
Syr:23:18 A man that breaketh wedlock, saying thus in his heart, Who seeth me? I am compassed about with darkness, the walls cover me, and no body seeth me; what need I to fear? the most High will not remember my sins: (Sirach 23:18 Brenton)
Syr:23:18 Człowiek popełniając cudzołóstwo mówi do swej duszy: «Któż na mnie patrzy? Wokół mnie ciemności, a mury mnie zakrywają, nikt mnie nie widzi: czego mam się lękać? Najwyższy nie będzie pamiętał moich grzechów». (Syr 23:18 BT_4)
Syr:23:18 ἄνθρωπος παραβαίνων ἀπὸ τῆς κλίνης αὐτοῦ λέγων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ Τίς με ὁρᾷ; σκότος κύκλῳ μου, καὶ οἱ τοῖχοί με καλύπτουσιν, καὶ οὐθείς με ὁρᾷ· τί εὐλαβοῦμαι; τῶν ἁμαρτιῶν μου οὐ μὴ μνησθήσεται ὕψιστος.
Syr:23:18 ἄνθρωπος, -ου, ὁ παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σκότο·ς, -ους, τό κύκλῳ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Syr:23:18 Ludzki By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ciemności ciemność, ciemność W kole Ja I też, nawet, mianowicie Ściana Ja By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja ??? Przed przydechem mocnym Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z Najwyższy
Syr:23:18 a)/nTrOpos parabai/nOn a)po\ tE=s kli/nEs au)tou= le/gOn e)n tE=| PSuCHE=| au)tou= *ti/s me o(ra=|; sko/tos ku/klO| mou, kai\ oi( toi=CHoi/ me kalu/ptousin, kai\ ou)Tei/s me o(ra=|· ti/ eu)labou=mai; tO=n a(martiO=n mou ou) mE\ mnEsTE/setai o( u(/PSistos.
Syr:23:18 anTrOpos parabainOn apo tEs klinEs autu legOn en tE PSyCHE autu tis me hora; skotos kyklO mu, kai hoi toiCHoi me kalyptusin, kai uTeis me hora· ti eulabumai; tOn hamartiOn mu u mE mnEsTEsetai ho hyPSistos.
Syr:23:18 N2_NSM V1_PAPNSM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM V1_PAPNSM P RA_DSF N1_DSF RD_GSM RI_NSM RP_AS V3_PAI3S N3E_NSN N2_DSM RP_GS C RA_NPM N2_NPM RP_AS V1_PAI3P C A3_NSM RP_AS V3_PAI3S RI_ASN V2_PMI1S RA_GPF N1A_GPF RP_GS D D VS_FPI3S RA_NSM A1_NSM
Syr:23:18 human to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the bed he/she/it/same to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), darkness gloom, darkness in a circle I and also, even, namely the wall I to cover cloak, veiled, muffled and also, even, namely not one (nothing, no one) I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I οὐχ before rough breathing not to remember/become mindful of the highest
Syr:23:18 human (nom) while TRANSGRESS-ing (nom) away from (+gen) the (gen) bed (gen) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed him/it/same (gen) who/what/why (nom) me (acc) he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE-ing, you(sg)-should-be-being-SEE-ed darkness (nom|acc|voc) in a circle me (gen) and the (nom) walls (nom|voc) me (acc) they-are-COVER-ing, while COVER-ing (dat) and not one (nom) me (acc) he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE-ing, you(sg)-should-be-being-SEE-ed who/what/why (nom|acc) I-am-being-BEWARE-ed the (gen) sins (gen) me (gen) not not he/she/it-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (nom) highest ([Adj] nom)
Syr:23:18 Syr_23:18_1 Syr_23:18_2 Syr_23:18_3 Syr_23:18_4 Syr_23:18_5 Syr_23:18_6 Syr_23:18_7 Syr_23:18_8 Syr_23:18_9 Syr_23:18_10 Syr_23:18_11 Syr_23:18_12 Syr_23:18_13 Syr_23:18_14 Syr_23:18_15 Syr_23:18_16 Syr_23:18_17 Syr_23:18_18 Syr_23:18_19 Syr_23:18_20 Syr_23:18_21 Syr_23:18_22 Syr_23:18_23 Syr_23:18_24 Syr_23:18_25 Syr_23:18_26 Syr_23:18_27 Syr_23:18_28 Syr_23:18_29 Syr_23:18_30 Syr_23:18_31 Syr_23:18_32 Syr_23:18_33 Syr_23:18_34 Syr_23:18_35 Syr_23:18_36
Syr:23:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:19 καὶ ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπων ὁ φόβος αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔγνω ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου μυριοπλασίως ἡλίου φωτεινότεροι ἐπιβλέποντες πάσας ὁδοὺς ἀνθρώπων καὶ κατανοοῦντες εἰς ἀπόκρυφα μέρη.
Syr:23:19 Such a man only feareth the eyes of men, and knoweth not that the eyes of the Lord are ten thousand times brighter than the sun, beholding all the ways of men, and considering the most secret parts. (Sirach 23:19 Brenton)
Syr:23:19 Tylko oczy ludzkie są postrachem dla niego, a zapomina, że oczy Pana, nad słońce dziesięć tysięcy razy jaśniejsze, patrzą na wszystkie drogi człowieka i widzą zakątki najbardziej ukryte. (Syr 23:19 BT_4)
Syr:23:19 καὶ ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπων φόβος αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔγνω ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου μυριοπλασίως ἡλίου φωτεινότεροι ἐπιβλέποντες πάσας ὁδοὺς ἀνθρώπων καὶ κατανοοῦντες εἰς ἀπόκρυφα μέρη.
Syr:23:19 καί ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μυριο·πλασίως [LXX] Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ φωτεινό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of φωτεινός) ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁδός, -οῦ, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ἀπό·κρυφος -ον μέρο·ς, -ους, τό
Syr:23:19 I też, nawet, mianowicie Oko Ludzki Obawa [zobacz fobię] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dziesięć thousandfold ly Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja ??? By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga Ludzki I też, nawet, mianowicie By rozumieć ??????? Rozumiej, rozumiej Do (+przyspieszenie) Ukrywany się Części/kawałka okolice
Syr:23:19 kai\ o)fTalmoi\ a)nTrO/pOn o( fo/bos au)tou=, kai\ ou)k e)/gnO o(/ti o)fTalmoi\ kuri/ou murioplasi/Os E(li/ou fOteino/teroi e)pible/pontes pa/sas o(dou\s a)nTrO/pOn kai\ katanoou=ntes ei)s a)po/krufa me/rE.
Syr:23:19 kai ofTalmoi anTrOpOn ho fobos autu, kai uk egnO hoti ofTalmoi kyriu myrioplasiOs hEliu fOteinoteroi epiblepontes pasas hodus anTrOpOn kai katanountes eis apokryfa merE.
Syr:23:19 C N2_NPM N2_GPM RA_NSM N2_NSM RD_GSM C D VZI_AAI3S C N2_NPM N2_GSM D N2_GSM A1_NPMC V1_PAPNPM A1S_APF N2_APF N2_GPM C V2_PAPNPM P A1B_APN N3E_APN
Syr:23:19 and also, even, namely eye human the fear [see phobia] he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. because/that eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ten-thousandfold-ly Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry ??? to look upon overlook, look attentively every all, each, every, the whole of; to sprinkle way/road human and also, even, namely to understand κατανοώ comprehend, understand into (+acc) hidden part/piece regions
Syr:23:19 and eyes (nom|voc) humans (gen) the (nom) fear (nom) him/it/same (gen) and not he/she/it-KNOW-ed because/that eyes (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) ten-thousandfold-ly Elijah (gen); sun (gen) ??? ([Adj] nom|voc) while LOOK UPON-ing (nom|voc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) ways/roads (acc) humans (gen) and while UNDERSTand-ing (nom|voc) into (+acc) hidden ([Adj] nom|acc|voc) parts/pieces (nom|acc|voc)
Syr:23:19 Syr_23:19_1 Syr_23:19_2 Syr_23:19_3 Syr_23:19_4 Syr_23:19_5 Syr_23:19_6 Syr_23:19_7 Syr_23:19_8 Syr_23:19_9 Syr_23:19_10 Syr_23:19_11 Syr_23:19_12 Syr_23:19_13 Syr_23:19_14 Syr_23:19_15 Syr_23:19_16 Syr_23:19_17 Syr_23:19_18 Syr_23:19_19 Syr_23:19_20 Syr_23:19_21 Syr_23:19_22 Syr_23:19_23 Syr_23:19_24
Syr:23:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:20 πρὶν ἢ κτισθῆναι τὰ πάντα ἔγνωσται αὐτῷ, οὕτως καὶ μετὰ τὸ συντελεσθῆναι.
Syr:23:20 He knew all things ere ever they were created; so also after they were perfected he looked upon them all. (Sirach 23:20 Brenton)
Syr:23:20 Wszystkie rzeczy są Mu znane, zanim powstały, tym więc bardziej - po ich stworzeniu. (Syr 23:20 BT_4)
Syr:23:20 πρὶν κτισθῆναι τὰ πάντα ἔγνωσται αὐτῷ, οὕτως καὶ μετὰ τὸ συντελεσθῆναι.
Syr:23:20 πρίν ἤ[1] κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω καί μετά ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)
Syr:23:20 Wcześniejszy Albo By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By uzupełniać
Syr:23:20 pri\n E)\ ktisTE=nai ta\ pa/nta e)/gnOstai au)tO=|, ou(/tOs kai\ meta\ to\ suntelesTE=nai.
Syr:23:20 prin E ktisTEnai ta panta egnOstai autO, hutOs kai meta to syntelesTEnai.
Syr:23:20 D C VS_APN RA_APN A3_APN VT_XMI3S RD_DSM D D P RA_ASN VS_APN
Syr:23:20 prior or to create I create, form, shape, make, always of God. the every all, each, every, the whole of to know i.e. recognize. he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to complete
Syr:23:20 prior or to-be-CREATE-ed the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-has-been-KNOW-ed him/it/same (dat) thusly/like this and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-be-COMPLETE-ed
Syr:23:20 Syr_23:20_1 Syr_23:20_2 Syr_23:20_3 Syr_23:20_4 Syr_23:20_5 Syr_23:20_6 Syr_23:20_7 Syr_23:20_8 Syr_23:20_9 Syr_23:20_10 Syr_23:20_11 Syr_23:20_12
Syr:23:20 x x x x x x x x x x x x
Syr:23:21 οὗτος ἐν πλατείαις πόλεως ἐκδικηθήσεται, καὶ οὗ οὐχ ὑπενόησεν, πιασθήσεται.
Syr:23:21 This man shall be punished in the streets of the city, and where he suspecteth not he shall be taken. (Sirach 23:21 Brenton)
Syr:23:21 Takiego człowieka spotka kara na ulicach miasta, tam gdzie nie będzie się spodziewał niczego - zostanie schwytany. (Syr 23:21 BT_4)
Syr:23:21 οὗτος ἐν πλατείαις πόλεως ἐκδικηθήσεται, καὶ οὗ οὐχ ὑπενόησεν, πιασθήσεται.
Syr:23:21 οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως πόλις, -εως, ἡ ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) καί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·νοέω (υπο+νο(ε)-, υπο+νοη·σ-, υπο+νοη·σ-, -, -, -) πιάζω (-, -, πια·σ-, -, -, πιασ·θ-)
Syr:23:21 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Miasto By pomścić/poprawiaj I też, nawet, mianowicie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By podejrzewać By zdobywać
Syr:23:21 ou(=tos e)n platei/ais po/leOs e)kdikETE/setai, kai\ ou(= ou)CH u(peno/Esen, piasTE/setai.
Syr:23:21 hutos en plateiais poleOs ekdikETEsetai, kai hu uCH hypenoEsen, piasTEsetai.
Syr:23:21 RD_NSM P A3U_DPF N3I_GSF VC_FPI3S C D D VAI_AAI3S VS_FPI3S
Syr:23:21 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide city to avenge/rectify and also, even, namely where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to suspect to capture
Syr:23:21 this (nom) in/among/by (+dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) city (gen) he/she/it-will-be-AVENGE/RECTIFY-ed and where; who/whom/which (gen) not he/she/it-SUSPECT-ed he/she/it-will-be-CAPTURE-ed
Syr:23:21 Syr_23:21_1 Syr_23:21_2 Syr_23:21_3 Syr_23:21_4 Syr_23:21_5 Syr_23:21_6 Syr_23:21_7 Syr_23:21_8 Syr_23:21_9 Syr_23:21_10
Syr:23:21 x x x x x x x x x x
Syr:23:22 Οὕτως καὶ γυνὴ καταλιποῦσα τὸν ἄνδρα καὶ παριστῶσα κληρονόμον ἐξ ἀλλοτρίου.
Syr:23:22 Thus shall it go also with the wife that leaveth her husband, and bringeth in an heir by another. (Sirach 23:22 Brenton)
Syr:23:22 Podobnie i kobieta, która zdradziła męża i podrzuca spadkobiercę poczętego z innym: (Syr 23:22 BT_4)
Syr:23:22 Οὕτως καὶ γυνὴ καταλιποῦσα τὸν ἄνδρα καὶ παριστῶσα κληρονόμον ἐξ ἀλλοτρίου.
Syr:23:22 οὕτως/οὕτω καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί παρ·ιστάνω/-ιστάω (by-form of παρ·ίστημι) (παρ+ισταν-/παρ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) κληρο·νόμος, -ου, ὁ ἐκ ἀλλότριος -ία -ον
Syr:23:22 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Do ??? Spadkobierca (spadkobierca legalny) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Innego/inni
Syr:23:22 *ou(/tOs kai\ gunE\ katalipou=sa to\n a)/ndra kai\ paristO=sa klErono/mon e)X a)llotri/ou.
Syr:23:22 hutOs kai gynE katalipusa ton andra kai paristOsa klEronomon eX allotriu.
Syr:23:22 D D N3K_NSF VB_AAPNSF RA_ASM N3_ASM C VH_AAPNSF N2_ASM P A1A_GSM
Syr:23:22 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely woman/wife to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to ??? heir (rightful heir) out of (+gen) ἐξ before vowels of another/others
Syr:23:22 thusly/like this and woman/wife (nom) upon LEAVE-ing-BEHIND (nom|voc) the (acc) man, husband (acc) and while ???-ing (nom|voc) heir (acc) out of (+gen) of another/others (gen)
Syr:23:22 Syr_23:22_1 Syr_23:22_2 Syr_23:22_3 Syr_23:22_4 Syr_23:22_5 Syr_23:22_6 Syr_23:22_7 Syr_23:22_8 Syr_23:22_9 Syr_23:22_10 Syr_23:22_11
Syr:23:22 x x x x x x x x x x x
Syr:23:23 πρῶτον μὲν γὰρ ἐν νόμῳ ὑψίστου ἠπείθησεν, καὶ δεύτερον εἰς ἄνδρα αὐτῆς ἐπλημμέλησεν, καὶ τὸ τρίτον ἐν πορνείᾳ ἐμοιχεύθη καὶ ἐξ ἀλλοτρίου ἀνδρὸς τέκνα παρέστησεν.
Syr:23:23 For first, she hath disobeyed the law of the most High; and secondly, she hath trespassed against her own husband; and thirdly, she hath played the whore in adultery, and brought children by another man. (Sirach 23:23 Brenton)
Syr:23:23 najpierw stała się nieposłuszna prawu Najwyższego, następnie przeciw mężowi swemu postąpiła niegodziwie, a po trzecie popełniła cudzołóstwo nieczystością i poczęła dzieci z mężczyzny obcego. (Syr 23:23 BT_4)
Syr:23:23 πρῶτον μὲν γὰρ ἐν νόμῳ ὑψίστου ἠπείθησεν, καὶ δεύτερον εἰς ἄνδρα αὐτῆς ἐπλημμέλησεν, καὶ τὸ τρίτον ἐν πορνείᾳ ἐμοιχεύθη καὶ ἐξ ἀλλοτρίου ἀνδρὸς τέκνα παρέστησεν.
Syr:23:23 πρώτον (Adv. of πρῶτος); πρῶτος -η -ον μέν γάρ ἐν νόμος, -ου, ὁ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) καί δεύτερος -α -ον εἰς[1] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἐν πορνεία, -ας, ἡ μοιχεύω (μοιχευ-, μοιχευ·σ-, μοιχευ·σ-, -, -, μοιχευ·θ-) καί ἐκ ἀλλότριος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -)
Syr:23:23 Przedni; po pierwsze Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Najwyższy By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć I też, nawet, mianowicie Drugi Do (+przyspieszenie) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} I też, nawet, mianowicie Trzeci W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo By dopuścić się zdrady małżeńskiej I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Innego/inni Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dziecko By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym
Syr:23:23 prO=ton me\n ga\r e)n no/mO| u(PSi/stou E)pei/TEsen, kai\ deu/teron ei)s a)/ndra au)tE=s e)plEmme/lEsen, kai\ to\ tri/ton e)n pornei/a| e)moiCHeu/TE kai\ e)X a)llotri/ou a)ndro\s te/kna pare/stEsen.
Syr:23:23 prOton men gar en nomO hyPSistu EpeiTEsen, kai deuteron eis andra autEs eplEmmelEsen, kai to triton en porneia emoiCHeuTE kai eX allotriu andros tekna parestEsen.
Syr:23:23 D x x P N2_DSM A1_GSM VAI_AAI3S C A1A_ASN P N3_ASM RD_GSF VAI_AAI3S C RA_ASN A1_ASN P N1A_DSF VCI_API3S C P A1A_GSM N3_GSM N2N_APN VAI_AAI3S
Syr:23:23 foremost; first indeed (yet, certainly, surely) for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among law highest to disobey when related to the gospel, to disbelieve and also, even, namely second into (+acc) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same to hit wrong note and also, even, namely the third in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among promiscuity fornication, idolatry to commit adultery and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels of another/others man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". child to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show
Syr:23:23 foremost; first (acc, nom|acc|voc) indeed for in/among/by (+dat) law (dat) highest ([Adj] gen) he/she/it-DISOBEY-ed and second (acc, nom|acc|voc) into (+acc) man, husband (acc) her/it/same (gen) he/she/it-HIT-ed-WRONG-NOTE and the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) promiscuity (dat) he/she/it-was-COMMIT-ed-ADULTERY and out of (+gen) of another/others (gen) man, husband (gen) children (nom|acc|voc) he/she/it-STand-ed-WITH/BESIDE
Syr:23:23 Syr_23:23_1 Syr_23:23_2 Syr_23:23_3 Syr_23:23_4 Syr_23:23_5 Syr_23:23_6 Syr_23:23_7 Syr_23:23_8 Syr_23:23_9 Syr_23:23_10 Syr_23:23_11 Syr_23:23_12 Syr_23:23_13 Syr_23:23_14 Syr_23:23_15 Syr_23:23_16 Syr_23:23_17 Syr_23:23_18 Syr_23:23_19 Syr_23:23_20 Syr_23:23_21 Syr_23:23_22 Syr_23:23_23 Syr_23:23_24 Syr_23:23_25
Syr:23:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:24 αὕτη εἰς ἐκκλησίαν ἐξαχθήσεται, καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἐπισκοπὴ ἔσται.
Syr:23:24 She shall be brought out into the congregation, and inquisition shall be made of her children. (Sirach 23:24 Brenton)
Syr:23:24 Poprowadzą ją przed zgromadzenie i będzie śledztwo nad jej dziećmi. (Syr 23:24 BT_4)
Syr:23:24 αὕτη εἰς ἐκκλησίαν ἐξαχθήσεται, καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἐπισκοπὴ ἔσται.
Syr:23:24 οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Syr:23:24 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół By prowadzić poza I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko On/ona/to/to samo Przeoczenie [nadzorowanie] By być
Syr:23:24 au(/tE ei)s e)kklEsi/an e)XaCHTE/setai, kai\ e)pi\ ta\ te/kna au)tE=s e)piskopE\ e)/stai.
Syr:23:24 hautE eis ekklEsian eXaCHTEsetai, kai epi ta tekna autEs episkopE estai.
Syr:23:24 RD_NSF P N1A_ASF VQ_FPI3S C P RA_APN N2N_APN RD_GSF N1_NSF VF_FMI3S
Syr:23:24 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) assembly assembly, gathering, congregation, church to lead out and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the child he/she/it/same oversight [overseeing] to be
Syr:23:24 this (nom) into (+acc) assembly (acc) he/she/it-will-be-LEAD-ed-OUT and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) her/it/same (gen) oversight (nom|voc) he/she/it-will-be
Syr:23:24 Syr_23:24_1 Syr_23:24_2 Syr_23:24_3 Syr_23:24_4 Syr_23:24_5 Syr_23:24_6 Syr_23:24_7 Syr_23:24_8 Syr_23:24_9 Syr_23:24_10 Syr_23:24_11
Syr:23:24 x x x x x x x x x x x
Syr:23:25 οὐ διαδώσουσιν τὰ τέκνα αὐτῆς εἰς ῥίζαν, καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς οὐκ οἴσουσιν καρπόν.
Syr:23:25 Her children shall not take root, and her branches shall bring forth no fruit. (Sirach 23:25 Brenton)
Syr:23:25 Dzieci jej nie zapuszczą korzeni, gałązki te pozbawione będą owocu. (Syr 23:25 BT_4)
Syr:23:25 οὐ διαδώσουσιν τὰ τέκνα αὐτῆς εἰς ῥίζαν, καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς οὐκ οἴσουσιν καρπόν.
Syr:23:25 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·δίδωμι (ath. δια+διδ(ο)-/ath. δια+διδ(ω)-, δια+δω·σ-, δια+δω·κ- or 2nd ath. δια+δ(ο)-/ath. δια+δ(ω)-, -, -, δια+δο·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ῥίζα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ
Syr:23:25 ??? Przed przydechem mocnym By rozdzielać Dziecko On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Korzeń I też, nawet, mianowicie Gałąź On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Owoc; Nadgarstek
Syr:23:25 ou) diadO/sousin ta\ te/kna au)tE=s ei)s r(i/DZan, kai\ oi( kla/doi au)tE=s ou)k oi)/sousin karpo/n.
Syr:23:25 u diadOsusin ta tekna autEs eis riDZan, kai hoi kladoi autEs uk oisusin karpon.
Syr:23:25 D VF_FAI3P RA_NPN N2N_NPN RD_GSF P N1S_ASF C RA_NPM N2_NPM RD_GSF D VF_FAI3P N2_ASM
Syr:23:25 οὐχ before rough breathing to distribute the child he/she/it/same into (+acc) root and also, even, namely the branch he/she/it/same οὐχ before rough breathing to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth fruit; Carpus
Syr:23:25 not they-will-DISTRIBUTE, going-to-DISTRIBUTE (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) her/it/same (gen) into (+acc) root (acc) and the (nom) branchs (nom|voc) her/it/same (gen) not they-will-BRING, going-to-BRING (fut ptcp) (dat) fruit (acc); Carpus (acc)
Syr:23:25 Syr_23:25_1 Syr_23:25_2 Syr_23:25_3 Syr_23:25_4 Syr_23:25_5 Syr_23:25_6 Syr_23:25_7 Syr_23:25_8 Syr_23:25_9 Syr_23:25_10 Syr_23:25_11 Syr_23:25_12 Syr_23:25_13 Syr_23:25_14
Syr:23:25 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:23:26 καταλείψει εἰς κατάραν τὸ μνημόσυνον αὐτῆς, καὶ τὸ ὄνειδος αὐτῆς οὐκ ἐξαλειφθήσεται,
Syr:23:26 She shall leave her memory to be cursed, and her reproach shall not be blotted out. (Sirach 23:26 Brenton)
Syr:23:26 Pamięć o niej zostanie jako wzór przekleństwa, a hańba jej nie będzie wymazana. (Syr 23:26 BT_4)
Syr:23:26 καταλείψει εἰς κατάραν τὸ μνημόσυνον αὐτῆς, καὶ τὸ ὄνειδος αὐτῆς οὐκ ἐξαλειφθήσεται,
Syr:23:26 κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) εἰς[1] κατ·άρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὄνειδο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-)
Syr:23:26 By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Do (+przyspieszenie) Klnij Pamięć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Gań On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, czcigodny
Syr:23:26 katalei/PSei ei)s kata/ran to\ mnEmo/sunon au)tE=s, kai\ to\ o)/neidos au)tE=s ou)k e)XaleifTE/setai,
Syr:23:26 kataleiPSei eis kataran to mnEmosynon autEs, kai to oneidos autEs uk eXaleifTEsetai,
Syr:23:26 VF_FAI3S P N1A_ASF RA_ASN N2N_ASN RD_GSF C RA_NSN N3E_NSN RD_GSF D VV_FPI3S
Syr:23:26 to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up into (+acc) curse the memory he/she/it/same and also, even, namely the reproach he/she/it/same οὐχ before rough breathing to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, Rev
Syr:23:26 he/she/it-will-LEAVE-BEHIND, you(sg)-will-be-LEAVE-ed-BEHIND (classical) into (+acc) curse (acc) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) reproach (nom|acc|voc) her/it/same (gen) not he/she/it-will-be-OBLITERATION-ed
Syr:23:26 Syr_23:26_1 Syr_23:26_2 Syr_23:26_3 Syr_23:26_4 Syr_23:26_5 Syr_23:26_6 Syr_23:26_7 Syr_23:26_8 Syr_23:26_9 Syr_23:26_10 Syr_23:26_11 Syr_23:26_12
Syr:23:26 x x x x x x x x x x x x
Syr:23:27 καὶ ἐπιγνώσονται οἱ καταλειφθέντες ὅτι οὐθὲν κρεῖττον φόβου κυρίου καὶ οὐθὲν γλυκύτερον τοῦ προσέχειν ἐντολαῖς κυρίου.
Syr:23:27 And they that remain shall know that there is nothing better than the fear of the Lord, and that there is nothing sweeter than to take heed unto the commandments of the Lord. (Sirach 23:27 Brenton)
Syr:23:27 A następne pokolenie pozna, że nie ma nic lepszego nad bojaźń Pana i nic słodszego nad wypełnianie Jego przykazań. (Syr 23:27 BT_4)
Syr:23:27 καὶ ἐπιγνώσονται οἱ καταλειφθέντες ὅτι οὐθὲν κρεῖττον φόβου κυρίου καὶ οὐθὲν γλυκύτερον τοῦ προσέχειν ἐντολαῖς κυρίου.
Syr:23:27 καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὅτι οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν γλυκύ·τερος -α -ον (Comp. of γλυκύς) ὁ ἡ τό προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:23:27 I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ponieważ/tamto Nie jeden (nic, nikt) Lepiej Obawa [zobacz fobię]; by bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) Słodszy By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:23:27 kai\ e)pignO/sontai oi( kataleifTe/ntes o(/ti ou)Te\n krei=tton fo/bou kuri/ou kai\ ou)Te\n gluku/teron tou= prose/CHein e)ntolai=s kuri/ou.
Syr:23:27 kai epignOsontai hoi kataleifTentes hoti uTen kreitton fobu kyriu kai uTen glykyteron tu proseCHein entolais kyriu.
Syr:23:27 C VF_FMI3P RA_NPM VV_APPNPM C A3_NSN A3C_ASN N2_GSM N2_GSM C A3_NSN A3U_NSN RA_GSN V1_PAN N1A_DPF N2_GSM
Syr:23:27 and also, even, namely to recognize insight, consciousnes the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up because/that not one (nothing, no one) better fear [see phobia]; to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely not one (nothing, no one) sweeter the to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:23:27 and they-will-be-RECOGNIZE-ed the (nom) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) because/that not one (nom|acc) better ([Adj] nom|acc|voc, voc) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not one (nom|acc) sweeter ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) to-be-PAY HEED-ing precepts (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Syr:23:27 Syr_23:27_1 Syr_23:27_2 Syr_23:27_3 Syr_23:27_4 Syr_23:27_5 Syr_23:27_6 Syr_23:27_7 Syr_23:27_8 Syr_23:27_9 Syr_23:27_10 Syr_23:27_11 Syr_23:27_12 Syr_23:27_13 Syr_23:27_14 Syr_23:27_15 Syr_23:27_16
Syr:23:27 x x x x x x x x x x x x x x x x