Syr:24:1 Ἡ σοφία αἰνέσει ψυχὴν αὐτῆς καὶ ἐν μέσῳ λαοῦ αὐτῆς καυχήσεται·
Syr:24:1 Wisdom shall praise herself, and shall glory in the midst of her people. (Sirach 24:1 Brenton)
Syr:24:1 Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. (Syr 24:1 BT_4)
Syr:24:1 σοφία αἰνέσει ψυχὴν αὐτῆς καὶ ἐν μέσῳ λαοῦ αὐτῆς καυχήσεται·
Syr:24:1 ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ αἴνεσις, -εως, ἡ; αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν μέσος -η -ον λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -)
Syr:24:1 Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Chwal chwały; by chwalić Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie On/ona/to/to samo By napawać się
Syr:24:1 *(E sofi/a ai)ne/sei PSuCHE\n au)tE=s kai\ e)n me/sO| laou= au)tE=s kauCHE/setai·
Syr:24:1 hE sofia ainesei PSyCHEn autEs kai en mesO lau autEs kauCHEsetai·
Syr:24:1 RA_NSF N1A_NSF VF_FAI3S N1_ASF RD_GSF C P A1_DSM N2_GSM RD_GSF VF_FMI3S
Syr:24:1 the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] praise of praise; to praise life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle people he/she/it/same to gloat
Syr:24:1 the (nom) sapience (nom|voc) praise (dat); he/she/it-will-PRAISE, you(sg)-will-be-PRAISE-ed (classical) life (acc) her/it/same (gen) and in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) people (gen) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-GLOAT-ed
Syr:24:1 Syr_24:1_1 Syr_24:1_2 Syr_24:1_3 Syr_24:1_4 Syr_24:1_5 Syr_24:1_6 Syr_24:1_7 Syr_24:1_8 Syr_24:1_9 Syr_24:1_10 Syr_24:1_11
Syr:24:1 x x x x x x x x x x x
Syr:24:2 ἐν ἐκκλησίᾳ ὑψίστου στόμα αὐτῆς ἀνοίξει καὶ ἔναντι δυνάμεως αὐτοῦ καυχήσεται
Syr:24:2 In the congregation of the most High shall she open her mouth, and triumph before his power. (Sirach 24:2 Brenton)
Syr:24:2 Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą: (Syr 24:2 BT_4)
Syr:24:2 ἐν ἐκκλησίᾳ ὑψίστου στόμα αὐτῆς ἀνοίξει καὶ ἔναντι δυνάμεως αὐτοῦ καυχήσεται
Syr:24:2 ἐν ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) καί ἔν·αντι δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -)
Syr:24:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Najwyższy Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Otwarcie; by otwierać I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Zdolność On/ona/to/to samo By napawać się
Syr:24:2 e)n e)kklEsi/a| u(PSi/stou sto/ma au)tE=s a)noi/Xei kai\ e)/nanti duna/meOs au)tou= kauCHE/setai
Syr:24:2 en ekklEsia hyPSistu stoma autEs anoiXei kai enanti dynameOs autu kauCHEsetai
Syr:24:2 P N1A_DSF A1_GSM N3M_ASN RD_GSF VF_FAI3S C P N3I_GSF RD_GSM VF_FMI3S
Syr:24:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among assembly assembly, gathering, congregation, church highest mouth/maw stoma he/she/it/same opening; to open up and also, even, namely before (+gen) ability he/she/it/same to gloat
Syr:24:2 in/among/by (+dat) assembly (dat) highest ([Adj] gen) mouth/maw (nom|acc|voc) her/it/same (gen) opening (dat); he/she/it-will-OPEN-UP, you(sg)-will-be-OPEN-ed-UP (classical) and before (+gen) ability (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-GLOAT-ed
Syr:24:2 Syr_24:2_1 Syr_24:2_2 Syr_24:2_3 Syr_24:2_4 Syr_24:2_5 Syr_24:2_6 Syr_24:2_7 Syr_24:2_8 Syr_24:2_9 Syr_24:2_10 Syr_24:2_11
Syr:24:2 x x x x x x x x x x x
Syr:24:3 Ἐγὼ ἀπὸ στόματος ὑψίστου ἐξῆλθον καὶ ὡς ὁμίχλη κατεκάλυψα γῆν·
Syr:24:3 I came out of the mouth of the most High, and covered the earth as a cloud. (Sirach 24:3 Brenton)
Syr:24:3 Wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię. (Syr 24:3 BT_4)
Syr:24:3 Ἐγὼ ἀπὸ στόματος ὑψίστου ἐξῆλθον καὶ ὡς ὁμίχλη κατεκάλυψα γῆν·
Syr:24:3 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό στόμα[τ], -ατος, τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὡς ὁμίχλη, -ης, ἡ κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Syr:24:3 Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Najwyższy By wychodzić I też, nawet, mianowicie Jak/jak Mgły/mgła By przykrywać Ziemi/ziemia
Syr:24:3 *)egO\ a)po\ sto/matos u(PSi/stou e)XE=lTon kai\ O(s o(mi/CHlE kateka/luPSa gE=n·
Syr:24:3 egO apo stomatos hyPSistu eXElTon kai hOs homiCHlE katekalyPSa gEn·
Syr:24:3 RP_NS P N3M_GSN A1_GSM VBI_AAI1S C C N1_NSF VAI_AAI1S N1_ASF
Syr:24:3 I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mouth/maw stoma highest to come out and also, even, namely as/like mist/fog to cover up earth/land
Syr:24:3 I (nom) away from (+gen) mouth/maw (gen) highest ([Adj] gen) I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT and as/like mist/fog (nom|voc) I-COVER-ed-UP earth/land (acc)
Syr:24:3 Syr_24:3_1 Syr_24:3_2 Syr_24:3_3 Syr_24:3_4 Syr_24:3_5 Syr_24:3_6 Syr_24:3_7 Syr_24:3_8 Syr_24:3_9 Syr_24:3_10
Syr:24:3 x x x x x x x x x x
Syr:24:4 ἐγὼ ἐν ὑψηλοῖς κατεσκήνωσα, καὶ ὁ θρόνος μου ἐν στύλῳ νεφέλης·
Syr:24:4 I dwelt in high places, and my throne is in a cloudy pillar. (Sirach 24:4 Brenton)
Syr:24:4 Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie z obłoku. (Syr 24:4 BT_4)
Syr:24:4 ἐγὼ ἐν ὑψηλοῖς κατεσκήνωσα, καὶ θρόνος μου ἐν στύλῳ νεφέλης·
Syr:24:4 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὑψηλός -ή -όν κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν στῦλος, -ου, ὁ νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς)
Syr:24:4 Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podniesiony By osiedlać się {By decydować się} I też, nawet, mianowicie Tron Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Filar Chmura
Syr:24:4 e)gO\ e)n u(PSEloi=s kateskE/nOsa, kai\ o( Tro/nos mou e)n stu/lO| nefe/lEs·
Syr:24:4 egO en hyPSElois kateskEnOsa, kai ho Tronos mu en stylO nefelEs·
Syr:24:4 RP_NS P A1_DPN VAI_AAI1S C RA_NSM N2_NSM RP_GS P N2_DSM N1_GSF
Syr:24:4 I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among elevated to settle and also, even, namely the throne I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pillar cloud
Syr:24:4 I (nom) in/among/by (+dat) elevated ([Adj] dat) I-SETTLE-ed and the (nom) throne (nom) me (gen) in/among/by (+dat) pillar (dat) cloud (gen)
Syr:24:4 Syr_24:4_1 Syr_24:4_2 Syr_24:4_3 Syr_24:4_4 Syr_24:4_5 Syr_24:4_6 Syr_24:4_7 Syr_24:4_8 Syr_24:4_9 Syr_24:4_10 Syr_24:4_11
Syr:24:4 x x x x x x x x x x x
Syr:24:5 γῦρον οὐρανοῦ ἐκύκλωσα μόνη καὶ ἐν βάθει ἀβύσσων περιεπάτησα·
Syr:24:5 I alone compassed the circuit of heaven, and walked in the bottom of the deep. (Sirach 24:5 Brenton)
Syr:24:5 Okrąg nieba sama obeszłam i przechadzałam się po głębi przepaści. (Syr 24:5 BT_4)
Syr:24:5 γῦρον οὐρανοῦ ἐκύκλωσα μόνη καὶ ἐν βάθει ἀβύσσων περιεπάτησα·
Syr:24:5   οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον καί ἐν βάθο·ς, -ους, τό; βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἄ·βυσσος, -ου, ἡ περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -)
Syr:24:5 Nieba/niebo By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głębokość; głęboko Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: By chodzić
Syr:24:5 gu=ron ou)ranou= e)ku/klOsa mo/nE kai\ e)n ba/Tei a)bu/ssOn periepa/tEsa·
Syr:24:5 gyron uranu ekyklOsa monE kai en baTei abyssOn periepatEsa·
Syr:24:5 N2_ASM N2_GSM VAI_AAI1S A1_NSF C P A3U_DSN N2_GPM VAI_AAI1S
Syr:24:5 ć sky/heaven to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among depth; deep abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: to walk
Syr:24:5   sky/heaven (gen) I-ENCIRCLE-ed place to stay (nom|voc); sole ([Adj] nom|voc) and in/among/by (+dat) depth (dat); deep ([Adj] dat) abysss (gen) I-WALK-ed
Syr:24:5 Syr_24:5_1 Syr_24:5_2 Syr_24:5_3 Syr_24:5_4 Syr_24:5_5 Syr_24:5_6 Syr_24:5_7 Syr_24:5_8 Syr_24:5_9
Syr:24:5 x x x x x x x x x
Syr:24:6 ἐν κύμασιν θαλάσσης καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐν παντὶ λαῷ καὶ ἔθνει ἐκτησάμην.
Syr:24:6 In the waves of the sea and in all the earth, and in every people and nation, I got a possession. (Sirach 24:6 Brenton)
Syr:24:6 Na falach morza, na ziemi całej, w każdym ludzie i narodzie zdobyłam panowanie. (Syr 24:6 BT_4)
Syr:24:6 ἐν κύμασιν θαλάσσης καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐν παντὶ λαῷ καὶ ἔθνει ἐκτησάμην.
Syr:24:6 ἐν κῦμα[τ], -ατος, τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λαός, -οῦ, ὁ καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-)
Syr:24:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Fala puchną, unoszą się Morze I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki
Syr:24:6 e)n ku/masin Tala/ssEs kai\ e)n pa/sE| tE=| gE=| kai\ e)n panti\ laO=| kai\ e)/Tnei e)ktEsa/mEn.
Syr:24:6 en kymasin TalassEs kai en pasE tE gE kai en panti laO kai eTnei ektEsamEn.
Syr:24:6 P N3M_DPN N1S_GSF C P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF C P A3_DSM N2_DSM C N3E_DSN VAI_AMI1S
Syr:24:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wave swell, waft sea and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of people and also, even, namely nation [see ethnic] to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms
Syr:24:6 in/among/by (+dat) waves (dat) sea (gen) and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) and in/among/by (+dat) every (dat) people (dat) and nation (dat) I-was-POSSESS-ed
Syr:24:6 Syr_24:6_1 Syr_24:6_2 Syr_24:6_3 Syr_24:6_4 Syr_24:6_5 Syr_24:6_6 Syr_24:6_7 Syr_24:6_8 Syr_24:6_9 Syr_24:6_10 Syr_24:6_11 Syr_24:6_12 Syr_24:6_13 Syr_24:6_14 Syr_24:6_15
Syr:24:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:24:7 μετὰ τούτων πάντων ἀνάπαυσιν ἐζήτησα καὶ ἐν κληρονομίᾳ τίνος αὐλισθήσομαι.
Syr:24:7 With all these I sought rest: and in whose inheritance shall I abide? (Sirach 24:7 Brenton)
Syr:24:7 Pomiędzy nimi wszystkimi szukałam miejsca, by spocząć - szukałam w czyim dziedzictwie mam się zatrzymać. (Syr 24:7 BT_4)
Syr:24:7 μετὰ τούτων πάντων ἀνάπαυσιν ἐζήτησα καὶ ἐν κληρονομίᾳ τίνος αὐλισθήσομαι.
Syr:24:7 μετά οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνά·παυσις, -εως, ἡ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί ἐν κληρο·νομία, -ας, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-)
Syr:24:7 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Odpoczynek {Reszta} By szukać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzictwo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spędzać {By wydawać} noc
Syr:24:7 meta\ tou/tOn pa/ntOn a)na/pausin e)DZE/tEsa kai\ e)n klEronomi/a| ti/nos au)lisTE/somai.
Syr:24:7 meta tutOn pantOn anapausin eDZEtEsa kai en klEronomia tinos aulisTEsomai.
Syr:24:7 P RD_GPN A3_GPN N3I_ASF VAI_AAI1S C P N1A_DSF RI_GSM VS_FPI1S
Syr:24:7 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of rest to seek and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among inheritance who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to spend the night
Syr:24:7 after (+acc), with (+gen) these (gen) all (gen) rest (acc) I-SEEK-ed and in/among/by (+dat) inheritance (dat) who/what/why (gen) I-will-be-SPEND-ed-THE-NIGHT
Syr:24:7 Syr_24:7_1 Syr_24:7_2 Syr_24:7_3 Syr_24:7_4 Syr_24:7_5 Syr_24:7_6 Syr_24:7_7 Syr_24:7_8 Syr_24:7_9 Syr_24:7_10
Syr:24:7 x x x x x x x x x x
Syr:24:8 τότε ἐνετείλατό μοι ὁ κτίστης ἁπάντων, καὶ ὁ κτίσας με κατέπαυσεν τὴν σκηνήν μου καὶ εἶπεν Ἐν Ιακωβ κατασκήνωσον καὶ ἐν Ισραηλ κατακληρονομήθητι.
Syr:24:8 So the Creator of all things gave me a commandment, and he that made me caused my tabernacle to rest, and said, Let thy dwelling be in Jacob, and thine inheritance in Israel. (Sirach 24:8 Brenton)
Syr:24:8 Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!» (Syr 24:8 BT_4)
Syr:24:8 τότε ἐνετείλατό μοι κτίστης ἁπάντων, καὶ κτίσας με κατέπαυσεν τὴν σκηνήν μου καὶ εἶπεν Ἐν Ιακωβ κατασκήνωσον καὶ ἐν Ισραηλ κατακληρονομήθητι.
Syr:24:8 τότε ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κτίστης, -ου, ὁ ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν Ἰακώβ, ὁ κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) καί ἐν Ἰσραήλ, ὁ κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-)
Syr:24:8 Wtedy By zalecać rozkaz Ja Twórca Każdy; by spotykać I też, nawet, mianowicie By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Ja Do ??? Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jacob By osiedlać się {By decydować się} I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael By przenosić tytuł
Syr:24:8 to/te e)netei/lato/ moi o( kti/stEs a(pa/ntOn, kai\ o( kti/sas me kate/pausen tE\n skEnE/n mou kai\ ei)=pen *)en *iakOb kataskE/nOson kai\ e)n *israEl kataklEronomE/TEti.
Syr:24:8 tote eneteilato moi ho ktistEs hapantOn, kai ho ktisas me katepausen tEn skEnEn mu kai eipen en iakOb kataskEnOson kai en israEl kataklEronomETEti.
Syr:24:8 D VAI_AMI3S RP_DS RA_NSM N1M_NSM A3_GPN C RA_NSM VA_AAPNSM RP_AS VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VBI_AAI3S P N_DSM VA_AAD2S C P N_DS VC_APD2S
Syr:24:8 then to enjoin command I the creator every; to encounter and also, even, namely the to create I create, form, shape, make, always of God. I to ??? the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth I and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jacob to settle and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel to transfer title
Syr:24:8 then he/she/it-was-ENJOIN-ed me (dat) the (nom) creator (nom) all (gen); while ENCOUNTER-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and the (nom) upon CREATE-ing (nom|voc) me (acc) he/she/it-???-ed the (acc) tent (acc) me (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) Jacob (indecl) do-SETTLE-you(sg)!, going-to-SETTLE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and in/among/by (+dat) Israel (indecl) be-you(sg)-TRANSFER-ed-TITLE!
Syr:24:8 Syr_24:8_1 Syr_24:8_2 Syr_24:8_3 Syr_24:8_4 Syr_24:8_5 Syr_24:8_6 Syr_24:8_7 Syr_24:8_8 Syr_24:8_9 Syr_24:8_10 Syr_24:8_11 Syr_24:8_12 Syr_24:8_13 Syr_24:8_14 Syr_24:8_15 Syr_24:8_16 Syr_24:8_17 Syr_24:8_18 Syr_24:8_19 Syr_24:8_20 Syr_24:8_21 Syr_24:8_22 Syr_24:8_23
Syr:24:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:24:9 πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ’ ἀρχῆς ἔκτισέν με, καὶ ἕως αἰῶνος οὐ μὴ ἐκλίπω.
Syr:24:9 He created me from the beginning before the world, and I shall never fail. (Sirach 24:9 Brenton)
Syr:24:9 Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. (Syr 24:9 BT_4)
Syr:24:9 πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ’ ἀρχῆς ἔκτισέν με, καὶ ἕως αἰῶνος οὐ μὴ ἐκλίπω.
Syr:24:9 πρό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Syr:24:9 Przedtem (+informacja) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Ja I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze ??? Przed przydechem mocnym Nie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Syr:24:9 pro\ tou= ai)O=nos a)p’ a)rCHE=s e)/ktise/n me, kai\ e(/Os ai)O=nos ou) mE\ e)kli/pO.
Syr:24:9 pro tu aiOnos ap’ arCHEs ektisen me, kai heOs aiOnos u mE eklipO.
Syr:24:9 P RA_GSM N3W_GSM P N1_GSF VAI_AAI3S RP_AS C P N3W_GSM D D VB_AAS1S
Syr:24:9 before (+gen) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning to create I create, form, shape, make, always of God. I and also, even, namely until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever οὐχ before rough breathing not to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Syr:24:9 before (+gen) the (gen) eon (gen) away from (+gen) beginning (gen) he/she/it-CREATE-ed me (acc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) not not I-should-FAIL
Syr:24:9 Syr_24:9_1 Syr_24:9_2 Syr_24:9_3 Syr_24:9_4 Syr_24:9_5 Syr_24:9_6 Syr_24:9_7 Syr_24:9_8 Syr_24:9_9 Syr_24:9_10 Syr_24:9_11 Syr_24:9_12 Syr_24:9_13
Syr:24:9 x x x x x x x x x x x x x
Syr:24:10 ἐν σκηνῇ ἁγίᾳ ἐνώπιον αὐτοῦ ἐλειτούργησα καὶ οὕτως ἐν Σιων ἐστηρίχθην·
Syr:24:10 In the holy tabernacle I served before him; and so was I established in Sion. (Sirach 24:10 Brenton)
Syr:24:10 W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. (Syr 24:10 BT_4)
Syr:24:10 ἐν σκηνῇ ἁγίᾳ ἐνώπιον αὐτοῦ ἐλειτούργησα καὶ οὕτως ἐν Σιων ἐστηρίχθην·
Syr:24:10 ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) καί οὕτως/οὕτω ἐν Σιών, ἡ στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-)
Syr:24:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał
Syr:24:10 e)n skEnE=| a(gi/a| e)nO/pion au)tou= e)leitou/rgEsa kai\ ou(/tOs e)n *siOn e)stEri/CHTEn·
Syr:24:10 en skEnE hagia enOpion autu eleiturgEsa kai hutOs en siOn estEriCHTEn·
Syr:24:10 P N1_DSF A1A_DSF P RD_GSM VAI_AAI1S C D P N_DS VQI_API1S
Syr:24:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same to officiate [see liturgy, liturgist] and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated
Syr:24:10 in/among/by (+dat) tent (dat) holy ([Adj] dat) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) I-OFFICIATE-ed and thusly/like this in/among/by (+dat) Zion (indecl) I-was-SUPPORTED-ed
Syr:24:10 Syr_24:10_1 Syr_24:10_2 Syr_24:10_3 Syr_24:10_4 Syr_24:10_5 Syr_24:10_6 Syr_24:10_7 Syr_24:10_8 Syr_24:10_9 Syr_24:10_10 Syr_24:10_11
Syr:24:10 x x x x x x x x x x x
Syr:24:11 ἐν πόλει ἠγαπημένῃ ὁμοίως με κατέπαυσεν, καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἡ ἐξουσία μου·
Syr:24:11 Likewise in the beloved city he gave me rest, and in Jerusalem was my power. (Sirach 24:11 Brenton)
Syr:24:11 Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. (Syr 24:11 BT_4)
Syr:24:11 ἐν πόλει ἠγαπημένῃ ὁμοίως με κατέπαυσεν, καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἐξουσία μου·
Syr:24:11 ἐν πόλις, -εως, ἡ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁμοίως (cf. ὡσαύτως) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) καί ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:24:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto By kochać Podobnie Ja Do ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} Ja
Syr:24:11 e)n po/lei E)gapEme/nE| o(moi/Os me kate/pausen, kai\ e)n *ierousalEm E( e)Xousi/a mou·
Syr:24:11 en polei EgapEmenE homoiOs me katepausen, kai en ierusalEm hE eXusia mu·
Syr:24:11 P N3I_DSF VM_XMPDSF D RP_AS VAI_AAI3S C P N_DS RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Syr:24:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city to love similarly I to ??? and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence I
Syr:24:11 in/among/by (+dat) city (dat) having-been-LOVE-ed (dat) similarly me (acc) he/she/it-???-ed and in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) the (nom) authority (nom|voc) me (gen)
Syr:24:11 Syr_24:11_1 Syr_24:11_2 Syr_24:11_3 Syr_24:11_4 Syr_24:11_5 Syr_24:11_6 Syr_24:11_7 Syr_24:11_8 Syr_24:11_9 Syr_24:11_10 Syr_24:11_11 Syr_24:11_12
Syr:24:11 x x x x x x x x x x x x
Syr:24:12 καὶ ἐρρίζωσα ἐν λαῷ δεδοξασμένῳ, ἐν μερίδι κυρίου, κληρονομίας αὐτοῦ.
Syr:24:12 And I took root in an honourable people, even in the portion of the Lord's inheritance. (Sirach 24:12 Brenton)
Syr:24:12 Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. (Syr 24:12 BT_4)
Syr:24:12 καὶ ἐρρίζωσα ἐν λαῷ δεδοξασμένῳ, ἐν μερίδι κυρίου, κληρονομίας αὐτοῦ.
Syr:24:12 καί ῥιζόω (ριζ(ο)-, -, ριζω·σ-, ερριζω·κ-, ερριζω-, ριζω·θ-) ἐν λαός, -οῦ, ὁ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐν μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:24:12 I też, nawet, mianowicie By zakorzeniać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie By chwalić/wychwalaj/chwałę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Część Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dziedzictwo On/ona/to/to samo
Syr:24:12 kai\ e)rri/DZOsa e)n laO=| dedoXasme/nO|, e)n meri/di kuri/ou, klEronomi/as au)tou=.
Syr:24:12 kai erriDZOsa en laO dedoXasmenO, en meridi kyriu, klEronomias autu.
Syr:24:12 C VAI_AAI1S P N2_DSM VT_XMPDSM P N3D_DSF N2_GSM N1A_GSF RD_GSM
Syr:24:12 and also, even, namely to root in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among people to glorify/extol/praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among part lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. inheritance he/she/it/same
Syr:24:12 and I-ROOT-ed in/among/by (+dat) people (dat) having-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (dat) in/among/by (+dat) ??? (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) inheritance (gen), inheritances (acc) him/it/same (gen)
Syr:24:12 Syr_24:12_1 Syr_24:12_2 Syr_24:12_3 Syr_24:12_4 Syr_24:12_5 Syr_24:12_6 Syr_24:12_7 Syr_24:12_8 Syr_24:12_9 Syr_24:12_10
Syr:24:12 x x x x x x x x x x
Syr:24:13 ὡς κέδρος ἀνυψώθην ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ὡς κυπάρισσος ἐν ὄρεσιν Αερμων·
Syr:24:13 I was exalted like a cedar in Libanus, and as a cypress tree upon the mountains of Hermon. (Sirach 24:13 Brenton)
Syr:24:13 Wyrosłam jak cedr na Libanie i jak cyprys na górach Hermonu. (Syr 24:13 BT_4)
Syr:24:13 ὡς κέδρος ἀνυψώθην ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ὡς κυπάρισσος ἐν ὄρεσιν Αερμων·
Syr:24:13 ὡς     ἐν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] καί ὡς   ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)  
Syr:24:13 Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban I też, nawet, mianowicie Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź
Syr:24:13 O(s ke/dros a)nuPSO/TEn e)n tO=| *liba/nO| kai\ O(s kupa/rissos e)n o)/resin *aermOn·
Syr:24:13 hOs kedros anyPSOTEn en tO libanO kai hOs kyparissos en oresin aermOn·
Syr:24:13 C N2_NSF VCI_API1S P RA_DSM N2_DSM C C N2_NSF P N3E_DPN N_GS
Syr:24:13 as/like ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the frankincense; incense white gum, also Lebanon and also, even, namely as/like ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount ć
Syr:24:13 as/like     in/among/by (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) and as/like   in/among/by (+dat) mounts (dat)  
Syr:24:13 Syr_24:13_1 Syr_24:13_2 Syr_24:13_3 Syr_24:13_4 Syr_24:13_5 Syr_24:13_6 Syr_24:13_7 Syr_24:13_8 Syr_24:13_9 Syr_24:13_10 Syr_24:13_11 Syr_24:13_12
Syr:24:13 x x x x x x x x x x x x
Syr:24:14 ὡς φοῖνιξ ἀνυψώθην ἐν Αιγγαδοις καὶ ὡς φυτὰ ῥόδου ἐν Ιεριχω, ὡς ἐλαία εὐπρεπὴς ἐν πεδίῳ, καὶ ἀνυψώθην ὡς πλάτανος.
Syr:24:14 I was exalted like a palm tree in En-gaddi, and as a rose plant in Jericho, as a fair olive tree in a pleasant field, and grew up as a plane tree by the water. (Sirach 24:14 Brenton)
Syr:24:14 Wyrosłam jak palma w Engaddi, jak krzewy róży w Jerychu, jak wspaniała oliwka na równinie, wyrosłam w górę jak platan. (Syr 24:14 BT_4)
Syr:24:14 ὡς φοῖνιξ ἀνυψώθην ἐν Αιγγαδοις καὶ ὡς φυτὰ ῥόδου ἐν Ιεριχω, ὡς ἐλαία εὐπρεπὴς ἐν πεδίῳ, καὶ ἀνυψώθην ὡς πλάτανος.
Syr:24:14 ὡς φοῖνιξ[2]/φοίνιξ[2], -ικος, ὁ [EXTRA]; φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοῖνιξ[3], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]   ἐν   καί ὡς   Ῥόδος, -ου, ἡ ἐν Ἰεριχώ, ἡ ὡς ἐλαία, -ας, ἡ   ἐν   καί   ὡς  
Syr:24:14 Jak/jak Feniks; drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; Phoinix albo Phoinikous [port morski z]; fenicki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Jak/jak Rodos [wyspa z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerycho Jak/jak Oliwne albo oliwne drzewo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Jak/jak
Syr:24:14 O(s foi=niX a)nuPSO/TEn e)n *aiggadois kai\ O(s futa\ r(o/dou e)n *ieriCHO, O(s e)lai/a eu)prepE\s e)n pedi/O|, kai\ a)nuPSO/TEn O(s pla/tanos.
Syr:24:14 hOs foiniX anyPSOTEn en aingadois kai hOs fyta rodu en ieriCHO, hOs elaia euprepEs en pediO, kai anyPSOTEn hOs platanos.
Syr:24:14 C N3K_NSM VCI_API1S P N_DS C C N2N_NPN N2N_GSN P N_DS C N1A_NSF A3H_NSF P N2N_DSN C VCI_API1S C N2_NSF
Syr:24:14 as/like phoenix; date palm; Phoinix or Phoinikous [seaport of]; Phoenician ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely as/like ć Rhodes [island of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jericho as/like olive or olive tree ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely ć as/like ć
Syr:24:14 as/like phoenix (nom|voc); date palm (nom|voc); Phoinix or Phoinikous (nom|voc); Phoenician (nom|voc)   in/among/by (+dat)   and as/like   Rhodes (gen) in/among/by (+dat) Jericho (indecl) as/like olive or olive tree (nom|voc)   in/among/by (+dat)   and   as/like  
Syr:24:14 Syr_24:14_1 Syr_24:14_2 Syr_24:14_3 Syr_24:14_4 Syr_24:14_5 Syr_24:14_6 Syr_24:14_7 Syr_24:14_8 Syr_24:14_9 Syr_24:14_10 Syr_24:14_11 Syr_24:14_12 Syr_24:14_13 Syr_24:14_14 Syr_24:14_15 Syr_24:14_16 Syr_24:14_17 Syr_24:14_18 Syr_24:14_19 Syr_24:14_20
Syr:24:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:24:15 ὡς κιννάμωμον καὶ ἀσπάλαθος ἀρωμάτων δέδωκα ὀσμὴν καὶ ὡς σμύρνα ἐκλεκτὴ διέδωκα εὐωδίαν, ὡς χαλβάνη καὶ ὄνυξ καὶ στακτὴ καὶ ὡς λιβάνου ἀτμὶς ἐν σκηνῇ.
Syr:24:15 I gave a sweet smell like cinnamon and aspalathus, and I yielded a pleasant odour like the best myrrh, as galbanum, and onyx, and sweet storax, and as the fume of frankincense in the tabernacle. (Sirach 24:15 Brenton)
Syr:24:15 Wszystko przepoiłam wonnością jak cynamon i aspalat pachnący, i miłą woń wydałam jak mirra wyborna, jak galbanum, onyks, wonna żywica i obłok kadzidła w przybytku. (Syr 24:15 BT_4)
Syr:24:15 ὡς κιννάμωμον καὶ ἀσπάλαθος ἀρωμάτων δέδωκα ὀσμὴν καὶ ὡς σμύρνα ἐκλεκτὴ διέδωκα εὐωδίαν, ὡς χαλβάνη καὶ ὄνυξ καὶ στακτὴ καὶ ὡς λιβάνου ἀτμὶς ἐν σκηνῇ.
Syr:24:15 ὡς κιννάμωμον v.l. κινά-, -ου, τό καί   ἄρωμα[τ], -ατος, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὀσμή, -ῆς, ἡ καί ὡς σμύρνα[1], -ης, ἡ; Σμύρνα[2], -ης, ἡ ἐκ·λεκτός -ή -όν δια·δίδωμι (ath. δια+διδ(ο)-/ath. δια+διδ(ω)-, δια+δω·σ-, δια+δω·κ- or 2nd ath. δια+δ(ο)-/ath. δια+δ(ω)-, -, -, δια+δο·θ-) εὐ·ωδία, -ας, ἡ ὡς   καί ὄνυξ, -υχος, ἡ [LXX] καί   καί ὡς λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἀτμί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Syr:24:15 Jak/jak Cynamon I też, nawet, mianowicie Aromatyczny [zioło albo korzenie] By dawać Zapachu/bukiet I też, nawet, mianowicie Jak/jak Mirra; Smyrna [miasto z] Wybierany [zobacz eklektyczny] By rozdzielać Aromat Jak/jak I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Jak/jak Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Para [zobacz atmosferę] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Syr:24:15 O(s kinna/mOmon kai\ a)spa/laTos a)rOma/tOn de/dOka o)smE\n kai\ O(s smu/rna e)klektE\ die/dOka eu)Odi/an, O(s CHalba/nE kai\ o)/nuX kai\ staktE\ kai\ O(s liba/nou a)tmi\s e)n skEnE=|.
Syr:24:15 hOs kinnamOmon kai aspalaTos arOmatOn dedOka osmEn kai hOs smyrna eklektE diedOka euOdian, hOs CHalbanE kai onyX kai staktE kai hOs libanu atmis en skEnE.
Syr:24:15 C N2N_NSN C N2_NSM N3M_GPN VX_XAI1S N1_ASF C C N1S_NSF A1_NSF VAI_AAI1S N1A_ASF C N1_NSF C N3X_NSM C N1_NSF C C N2_GSM N3D_NSF P N1_DSF
Syr:24:15 as/like cinnamon and also, even, namely ć aromatic [herb or spice] to give odor/bouquet and also, even, namely as/like myrrh; Smyrna [city of] selected [see eclectic] to distribute aroma as/like ć and also, even, namely ??? and also, even, namely ć and also, even, namely as/like frankincense; incense white gum, also Lebanon vapor [see atmosphere] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Syr:24:15 as/like cinnamon (nom|acc|voc) and   aromatics (gen) I-have-GIVE-ed odor/bouquet (acc) and as/like myrrh (nom|voc); Smyrna (nom|voc) selected ([Adj] nom|voc) I-DISTRIBUTE-ed aroma (acc) as/like   and ??? (nom|voc) and   and as/like frankincense (gen); incense (gen) vapor (nom) in/among/by (+dat) tent (dat)
Syr:24:15 Syr_24:15_1 Syr_24:15_2 Syr_24:15_3 Syr_24:15_4 Syr_24:15_5 Syr_24:15_6 Syr_24:15_7 Syr_24:15_8 Syr_24:15_9 Syr_24:15_10 Syr_24:15_11 Syr_24:15_12 Syr_24:15_13 Syr_24:15_14 Syr_24:15_15 Syr_24:15_16 Syr_24:15_17 Syr_24:15_18 Syr_24:15_19 Syr_24:15_20 Syr_24:15_21 Syr_24:15_22 Syr_24:15_23 Syr_24:15_24 Syr_24:15_25
Syr:24:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:24:16 ἐγὼ ὡς τερέμινθος ἐξέτεινα κλάδους μου, καὶ οἱ κλάδοι μου κλάδοι δόξης καὶ χάριτος.
Syr:24:16 As the turpentine tree I stretched out my branches, and my branches are the branches of honour and grace. (Sirach 24:16 Brenton)
Syr:24:16 Jak terebint gałęzie swe rozłożyłam, a gałęzie moje - gałęzie chwały i wdzięku. (Syr 24:16 BT_4)
Syr:24:16 ἐγὼ ὡς τερέμινθος ἐξέτεινα κλάδους μου, καὶ οἱ κλάδοι μου κλάδοι δόξης καὶ χάριτος.
Syr:24:16 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς   ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) κλάδος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κλάδος, -ου, ὁ δόξα, -ης, ἡ καί χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
Syr:24:16 Ja Jak/jak By rozszerzać się Gałąź Ja I też, nawet, mianowicie Gałąź Ja Gałąź Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie]
Syr:24:16 e)gO\ O(s tere/minTos e)Xe/teina kla/dous mou, kai\ oi( kla/doi mou kla/doi do/XEs kai\ CHa/ritos.
Syr:24:16 egO hOs tereminTos eXeteina kladus mu, kai hoi kladoi mu kladoi doXEs kai CHaritos.
Syr:24:16 RP_NS C N2_NSM VAI_AAI1S N2_APM RP_GS C RA_NPM N2_NPM RP_GS N2_NPM N1S_GSF C N3T_GSF
Syr:24:16 I as/like ć to extend branch I and also, even, namely the branch I branch glory/awesomeness and also, even, namely favor/grace [see charity]
Syr:24:16 I (nom) as/like   I-EXTEND-ed branchs (acc) me (gen) and the (nom) branchs (nom|voc) me (gen) branchs (nom|voc) glory/awesomeness (gen) and grace (gen)
Syr:24:16 Syr_24:16_1 Syr_24:16_2 Syr_24:16_3 Syr_24:16_4 Syr_24:16_5 Syr_24:16_6 Syr_24:16_7 Syr_24:16_8 Syr_24:16_9 Syr_24:16_10 Syr_24:16_11 Syr_24:16_12 Syr_24:16_13 Syr_24:16_14
Syr:24:16 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:24:17 ἐγὼ ὡς ἄμπελος ἐβλάστησα χάριν, καὶ τὰ ἄνθη μου καρπὸς δόξης καὶ πλούτου.
Syr:24:17 As the vine brought I forth pleasant savour, and my flowers are the fruit of honour and riches. (Sirach 24:17 Brenton)
Syr:24:17 Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a kwiat mój wyda owoc sławy i bogactwa. (Syr 24:17 BT_4)
Syr:24:17 ἐγὼ ὡς ἄμπελος ἐβλάστησα χάριν, καὶ τὰ ἄνθη μου καρπὸς δόξης καὶ πλούτου.
Syr:24:17 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ἄμπελος, -ου, ἡ βλαστάνω/βλαστάω (βλασταν-/βλαστ(α)-, βλαστη·σ-, βλαστη·σ-, βεβλαστη·κ-, -, -) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα καί ὁ ἡ τό ἄνθο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ δόξα, -ης, ἡ καί πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό; πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -)
Syr:24:17 Ja Jak/jak Winorośl By kiełkować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] I też, nawet, mianowicie Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] Ja Owoc; Nadgarstek Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie Bogactwa/obfitość; by wzbogacać być bogaty
Syr:24:17 e)gO\ O(s a)/mpelos e)bla/stEsa CHa/rin, kai\ ta\ a)/nTE mou karpo\s do/XEs kai\ plou/tou.
Syr:24:17 egO hOs ampelos eblastEsa CHarin, kai ta anTE mu karpos doXEs kai plutu.
Syr:24:17 RP_NS C N2_NSF VAI_AAI1S N3_ASF C RA_NPN N3E_NPN RP_GS N2_NSM N1S_GSF C N2_GSM
Syr:24:17 I as/like grapevine to sprout for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] and also, even, namely the flower [see chrys-anthemum, golden flower] I fruit; Carpus glory/awesomeness and also, even, namely wealth/abundance; to enrich To be rich
Syr:24:17 I (nom) as/like grapevine (nom) I-SPROUT-ed for; grace (acc) and the (nom|acc) flowers (nom|acc|voc) me (gen) fruit (nom); Carpus (nom) glory/awesomeness (gen) and wealth/abundance (gen); be-you(sg)-being-ENRICH-ed!
Syr:24:17 Syr_24:17_1 Syr_24:17_2 Syr_24:17_3 Syr_24:17_4 Syr_24:17_5 Syr_24:17_6 Syr_24:17_7 Syr_24:17_8 Syr_24:17_9 Syr_24:17_10 Syr_24:17_11 Syr_24:17_12 Syr_24:17_13
Syr:24:17 x x x x x x x x x x x x x
Syr:24:19 προσέλθετε πρός με, οἱ ἐπιθυμοῦντές μου, καὶ ἀπὸ τῶν γενημάτων μου ἐμπλήσθητε·
Syr:24:19 Come unto me, all ye that be desirous of me, and fill yourselves with my fruits. (Sirach 24:19 Brenton)
Syr:24:19 Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami! (Syr 24:19 BT_4)
Syr:24:19 προσέλθετε πρός με, οἱ ἐπιθυμοῦντές μου, καὶ ἀπὸ τῶν γενημάτων μου ἐμπλήσθητε·
Syr:24:19 προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπό ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
Syr:24:19 By nadchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Ja I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owocu owoc z Ja By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
Syr:24:19 prose/lTete pro/s me, oi( e)piTumou=nte/s mou, kai\ a)po\ tO=n genEma/tOn mou e)mplE/sTEte·
Syr:24:19 proselTete pros me, hoi epiTymuntes mu, kai apo tOn genEmatOn mu emplEsTEte·
Syr:24:19 VB_AAD2P P RP_AS RA_NPM V4_PAPNPM RP_GS C P RA_GPN N3M_GPN RP_GS VS_APS2P
Syr:24:19 to approach toward (+acc,+gen,+dat) I the to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. I and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fruit fruit of I to satisfy fill up
Syr:24:19 do-APPROACH-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom) while DESIRE-ing (nom|voc) me (gen) and away from (+gen) the (gen) fruits (gen) me (gen) be-you(pl)-SATISFY-ed!, you(pl)-should-be-SATISFY-ed
Syr:24:19 Syr_24:19_1 Syr_24:19_2 Syr_24:19_3 Syr_24:19_4 Syr_24:19_5 Syr_24:19_6 Syr_24:19_7 Syr_24:19_8 Syr_24:19_9 Syr_24:19_10 Syr_24:19_11 Syr_24:19_12
Syr:24:19 x x x x x x x x x x x x
Syr:24:20 τὸ γὰρ μνημόσυνόν μου ὑπὲρ τὸ μέλι γλυκύ, καὶ ἡ κληρονομία μου ὑπὲρ μέλιτος κηρίον.
Syr:24:20 For my memorial is sweeter than honey, and mine inheritance than the honeycomb. (Sirach 24:20 Brenton)
Syr:24:20 Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie - nad plaster miodu. (Syr 24:20 BT_4)
Syr:24:20 τὸ γὰρ μνημόσυνόν μου ὑπὲρ τὸ μέλι γλυκύ, καὶ κληρονομία μου ὑπὲρ μέλιτος κηρίον.
Syr:24:20 ὁ ἡ τό γάρ μνημό·συνον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπέρ ὁ ἡ τό μέλι[τ], -ιτος, τό γλυκύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπέρ μέλι[τ], -ιτος, τό κηρίον, -ου, τό
Syr:24:20 Dla odtąd, jak Pamięć Ja Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Miód Słodki [zobacz glukozę] I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo Ja Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Miód Plaster miodu
Syr:24:20 to\ ga\r mnEmo/suno/n mou u(pe\r to\ me/li gluku/, kai\ E( klEronomi/a mou u(pe\r me/litos kEri/on.
Syr:24:20 to gar mnEmosynon mu hyper to meli glyky, kai hE klEronomia mu hyper melitos kErion.
Syr:24:20 RA_NSN x N2N_NSN RP_GS P RA_ASN N3_ASN A3U_ASN C RA_NSF N1A_NSF RP_GS P N3T_GSN N2N_ASN
Syr:24:20 the for since, as memory I above (+acc), on behalf of (+gen) the honey sweet [see glucose] and also, even, namely the inheritance I above (+acc), on behalf of (+gen) honey honeycomb
Syr:24:20 the (nom|acc) for memory (nom|acc|voc) me (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (nom|acc) honey (nom|acc|voc) sweet ([Adj] nom|acc|voc, voc) and the (nom) inheritance (nom|voc) me (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) honey (gen) honeycomb (nom|acc|voc)
Syr:24:20 Syr_24:20_1 Syr_24:20_2 Syr_24:20_3 Syr_24:20_4 Syr_24:20_5 Syr_24:20_6 Syr_24:20_7 Syr_24:20_8 Syr_24:20_9 Syr_24:20_10 Syr_24:20_11 Syr_24:20_12 Syr_24:20_13 Syr_24:20_14 Syr_24:20_15
Syr:24:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:24:21 οἱ ἐσθίοντές με ἔτι πεινάσουσιν, καὶ οἱ πίνοντές με ἔτι διψήσουσιν.
Syr:24:21 They that eat me shall yet be hungry, and they that drink me shall yet be thirsty. (Sirach 24:21 Brenton)
Syr:24:21 Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć. (Syr 24:21 BT_4)
Syr:24:21 οἱ ἐσθίοντές με ἔτι πεινάσουσιν, καὶ οἱ πίνοντές με ἔτι διψήσουσιν.
Syr:24:21 ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -)
Syr:24:21 By jeść Ja Jeszcze/jeszcze By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny I też, nawet, mianowicie By pić Ja Jeszcze/jeszcze By pragnąć
Syr:24:21 oi( e)sTi/onte/s me e)/ti peina/sousin, kai\ oi( pi/nonte/s me e)/ti diPSE/sousin.
Syr:24:21 hoi esTiontes me eti peinasusin, kai hoi pinontes me eti diPSEsusin.
Syr:24:21 RA_NPM V1_PAPNPM RP_AS D VF_FAI3P C RA_NPM V1_PAPNPM RP_AS D VF_FAI3P
Syr:24:21 the to eat I yet/still to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry and also, even, namely the to drink I yet/still to thirst
Syr:24:21 the (nom) while EAT-ing (nom|voc) me (acc) yet/still they-will-HUNGER, going-to-HUNGER (fut ptcp) (dat) and the (nom) while DRINK-ing (nom|voc) me (acc) yet/still they-will-THIRST, going-to-THIRST (fut ptcp) (dat)
Syr:24:21 Syr_24:21_1 Syr_24:21_2 Syr_24:21_3 Syr_24:21_4 Syr_24:21_5 Syr_24:21_6 Syr_24:21_7 Syr_24:21_8 Syr_24:21_9 Syr_24:21_10 Syr_24:21_11
Syr:24:21 x x x x x x x x x x x
Syr:24:22 ὁ ὑπακούων μου οὐκ αἰσχυνθήσεται, καὶ οἱ ἐργαζόμενοι ἐν ἐμοὶ οὐχ ἁμαρτήσουσιν.
Syr:24:22 He that obeyeth me shall never be confounded, and they that work by me shall not do amiss. (Sirach 24:22 Brenton)
Syr:24:22 Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą. (Syr 24:22 BT_4)
Syr:24:22 ὑπακούων μου οὐκ αἰσχυνθήσεται, καὶ οἱ ἐργαζόμενοι ἐν ἐμοὶ οὐχ ἁμαρτήσουσιν.
Syr:24:22 ὁ ἡ τό ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
Syr:24:22 By być posłusznym Ja ??? Przed przydechem mocnym By zawstydzać I też, nawet, mianowicie By pracować/dąż W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym By grzeszyć
Syr:24:22 o( u(pakou/On mou ou)k ai)sCHunTE/setai, kai\ oi( e)rgaDZo/menoi e)n e)moi\ ou)CH a(martE/sousin.
Syr:24:22 ho hypakuOn mu uk aisCHynTEsetai, kai hoi ergaDZomenoi en emoi uCH hamartEsusin.
Syr:24:22 RA_NSM V1_PAPNSM RP_GS D VC_FPI3S C RA_NPM V1_PMPNPM P RP_DS D VF_FAI3P
Syr:24:22 the to obey I οὐχ before rough breathing to put to shame and also, even, namely the to work/strive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine οὐχ before rough breathing to sin
Syr:24:22 the (nom) while OBEY-ing (nom) me (gen) not he/she/it-will-be-PUT-ed-TO-SHAME and the (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) not they-will-SIN, going-to-SIN (fut ptcp) (dat)
Syr:24:22 Syr_24:22_1 Syr_24:22_2 Syr_24:22_3 Syr_24:22_4 Syr_24:22_5 Syr_24:22_6 Syr_24:22_7 Syr_24:22_8 Syr_24:22_9 Syr_24:22_10 Syr_24:22_11 Syr_24:22_12
Syr:24:22 x x x x x x x x x x x x
Syr:24:23 Ταῦτα πάντα βίβλος διαθήκης θεοῦ ὑψίστου, νόμον ὃν ἐνετείλατο ἡμῖν Μωϋσῆς κληρονομίαν συναγωγαῖς Ιακωβ,
Syr:24:23 All these things are the book of the covenant of the most high God, even the law which Moses commanded for an heritage unto the congregations of Jacob. (Sirach 24:23 Brenton)
Syr:24:23 Tym wszystkim jest księga przymierza Boga Najwyższego, Prawo, które dał nam Mojżesz, jako dziedzictwo plemionom Jakuba. (Syr 24:23 BT_4)
Syr:24:23 Ταῦτα πάντα βίβλος διαθήκης θεοῦ ὑψίστου, νόμον ὃν ἐνετείλατο ἡμῖν Μωϋσῆς κληρονομίαν συναγωγαῖς Ιακωβ,
Syr:24:23 οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ θεός, -οῦ, ὁ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) νόμος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ κληρο·νομία, -ας, ἡ συν·αγωγή, -ῆς, ἡ Ἰακώβ, ὁ
Syr:24:23 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Książka Konwencja Bóg  Najwyższy Prawo Kto/, który/, który; by być By zalecać rozkaz Ja Mojżesz Dziedzictwo Zebranie Jacob
Syr:24:23 *tau=ta pa/nta bi/blos diaTE/kEs Teou= u(PSi/stou, no/mon o(\n e)netei/lato E(mi=n *mou+sE=s klEronomi/an sunagOgai=s *iakOb,
Syr:24:23 tauta panta biblos diaTEkEs Teu hyPSistu, nomon hon eneteilato hEmin mo+ysEs klEronomian synagOgais iakOb,
Syr:24:23 RD_NPN A3_NPN N2_NSF N1_GSF N2_GSM A1_GSM N2_ASM RR_ASM VAI_AMI3S RP_DP N1M_NSM N1A_ASF N1_DPF N_GSM
Syr:24:23 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of book covenant god [see theology] highest law who/whom/which; to be to enjoin command I Moses inheritance gathering Jacob
Syr:24:23 these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) book (nom) covenant (gen) god (gen) highest ([Adj] gen) law (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-ENJOIN-ed us (dat) Moses (nom) inheritance (acc) gatherings (dat) Jacob (indecl)
Syr:24:23 Syr_24:23_1 Syr_24:23_2 Syr_24:23_3 Syr_24:23_4 Syr_24:23_5 Syr_24:23_6 Syr_24:23_7 Syr_24:23_8 Syr_24:23_9 Syr_24:23_10 Syr_24:23_11 Syr_24:23_12 Syr_24:23_13 Syr_24:23_14
Syr:24:23 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:24:25 ὁ πιμπλῶν ὡς Φισων σοφίαν καὶ ὡς Τίγρις ἐν ἡμέραις νέων,
Syr:24:25 He filleth all things with his wisdom, as Phison and as Tigris in the time of the new fruits. (Sirach 24:25 Brenton)
Syr:24:25 Zalewa ono mądrością jak Piszon i jak Tygrys w dniach nowych płodów; (Syr 24:25 BT_4)
Syr:24:25 πιμπλῶν ὡς Φισων σοφίαν καὶ ὡς Τίγρις ἐν ἡμέραις νέων,
Syr:24:25 ὁ ἡ τό πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὡς   σοφία, -ας, ἡ καί ὡς   ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ναῦς, νεώς, ἡ; νέος -α -ον
Syr:24:25 Do ??? Jak/jak Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Statek; nowe/młode
Syr:24:25 o( pimplO=n O(s *fisOn sofi/an kai\ O(s *ti/gris e)n E(me/rais ne/On,
Syr:24:25 ho pimplOn hOs fisOn sofian kai hOs tigris en hEmerais neOn,
Syr:24:25 RA_NSM V6_PAPNSM C N_NS N1A_ASF C C N_NS P N1A_DPF A1A_GPM
Syr:24:25 the to ??? as/like ć sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely as/like ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ship; new/young
Syr:24:25 the (nom) while ???-ing (nom, nom|acc|voc, voc) as/like   sapience (acc) and as/like   in/among/by (+dat) days (dat) ships (gen); new/young ([Adj] gen)
Syr:24:25 Syr_24:25_1 Syr_24:25_2 Syr_24:25_3 Syr_24:25_4 Syr_24:25_5 Syr_24:25_6 Syr_24:25_7 Syr_24:25_8 Syr_24:25_9 Syr_24:25_10 Syr_24:25_11
Syr:24:25 x x x x x x x x x x x
Syr:24:26 ὁ ἀναπληρῶν ὡς Εὐφράτης σύνεσιν καὶ ὡς Ιορδάνης ἐν ἡμέραις θερισμοῦ,
Syr:24:26 He maketh the understanding to abound like Euphrates, and as Jordan in the time of the harvest. (Sirach 24:26 Brenton)
Syr:24:26 obficie napełnia rozumem jak Eufrat i jak Jordan w czasie żniw; (Syr 24:26 BT_4)
Syr:24:26 ἀναπληρῶν ὡς Εὐφράτης σύνεσιν καὶ ὡς Ιορδάνης ἐν ἡμέραις θερισμοῦ,
Syr:24:26 ὁ ἡ τό ἀνα·πληρόω (ανα+πληρ(ο)-, ανα+πληρω·σ-, ανα+πληρω·σ-, -, ανα+πεπληρω-, ανα+πληρω·θ-) ὡς Εὐφράτης, -οῦ, ὁ σύν·εσις, -εως, ἡ καί ὡς Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θερισμός, -οῦ, ὁ
Syr:24:26 Do zajmuje pełności Jak/jak Eufrat Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie Jak/jak Jordan [rzeka z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Żniwa
Syr:24:26 o( a)naplErO=n O(s *eu)fra/tEs su/nesin kai\ O(s *iorda/nEs e)n E(me/rais Terismou=,
Syr:24:26 ho anaplErOn hOs eufratEs synesin kai hOs iordanEs en hEmerais Terismu,
Syr:24:26 RA_NSM V4_PAPNSM C N_NS N3I_ASF C C N1M_NSM P N1A_DPF N2_GSM
Syr:24:26 the to occupies fills as/like Euphrates insight/discernment and also, even, namely as/like Jordan [river of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day harvest
Syr:24:26 the (nom) while OCCUPIES-ing (nom) as/like Euphrates (nom) insight/discernment (acc) and as/like Jordan (nom) in/among/by (+dat) days (dat) harvest (gen)
Syr:24:26 Syr_24:26_1 Syr_24:26_2 Syr_24:26_3 Syr_24:26_4 Syr_24:26_5 Syr_24:26_6 Syr_24:26_7 Syr_24:26_8 Syr_24:26_9 Syr_24:26_10 Syr_24:26_11
Syr:24:26 x x x x x x x x x x x
Syr:24:27 ὁ ἐκφαίνων ὡς φῶς παιδείαν, ὡς Γηων ἐν ἡμέραις τρυγήτου.
Syr:24:27 He maketh the doctrine of knowledge appear as the light, and as Geon in the time of vintage. (Sirach 24:27 Brenton)
Syr:24:27 wylewa naukę jak Nil lub Gichon w czasie winobrania. (Syr 24:27 BT_4)
Syr:24:27 ἐκφαίνων ὡς φῶς παιδείαν, ὡς Γηων ἐν ἡμέραις τρυγήτου.
Syr:24:27 ὁ ἡ τό ἐκ·φαίνω [LXX] (εκ+φαιν-, εκ+φαν(ε)·[σ]-, εκ+φαν·[σ]-, -, -, εκ+φαν·[θ]-/εκ+φαν·θ-) ὡς φῶ[τ]ς, -ωτός, τό παιδεία, -ας, ἡ ὡς   ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ  
Syr:24:27 Do ??? Jak/jak Lekki {Jasny} Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień
Syr:24:27 o( e)kfai/nOn O(s fO=s paidei/an, O(s *gEOn e)n E(me/rais trugE/tou.
Syr:24:27 ho ekfainOn hOs fOs paideian, hOs gEOn en hEmerais trygEtu.
Syr:24:27 RA_NSM V1_PAPNSM C N3T_ASN N1A_ASF C N_NS P N1A_DPF N2_GSM
Syr:24:27 the to ??? as/like light chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. as/like ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć
Syr:24:27 the (nom) while ???-ing (nom) as/like light (nom|acc|voc) chastisement (acc) as/like   in/among/by (+dat) days (dat)  
Syr:24:27 Syr_24:27_1 Syr_24:27_2 Syr_24:27_3 Syr_24:27_4 Syr_24:27_5 Syr_24:27_6 Syr_24:27_7 Syr_24:27_8 Syr_24:27_9 Syr_24:27_10
Syr:24:27 x x x x x x x x x x
Syr:24:28 οὐ συνετέλεσεν ὁ πρῶτος γνῶναι αὐτήν, καὶ οὕτως ὁ ἔσχατος οὐκ ἐξιχνίασεν αὐτήν·
Syr:24:28 The first man knew her not perfectly: no more shall the last find her out. (Sirach 24:28 Brenton)
Syr:24:28 Pierwszy nie skończył go poznawać, podobnie ani ostatni do dna go nie zgłębił, (Syr 24:28 BT_4)
Syr:24:28 οὐ συνετέλεσεν πρῶτος γνῶναι αὐτήν, καὶ οὕτως ἔσχατος οὐκ ἐξιχνίασεν αὐτήν·
Syr:24:28 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:24:28 ??? Przed przydechem mocnym By uzupełniać Po pierwsze By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ostatni ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:24:28 ou) sunete/lesen o( prO=tos gnO=nai au)tE/n, kai\ ou(/tOs o( e)/sCHatos ou)k e)XiCHni/asen au)tE/n·
Syr:24:28 u synetelesen ho prOtos gnOnai autEn, kai hutOs ho esCHatos uk eXiCHniasen autEn·
Syr:24:28 D VAI_AAI3S RA_NSM A1_NSMS VZ_AAN RD_ASF C D RA_NSM A1_NSM D VA_AAI3S RD_ASF
Syr:24:28 οὐχ before rough breathing to complete the first to know i.e. recognize. he/she/it/same and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the last οὐχ before rough breathing ć he/she/it/same
Syr:24:28 not he/she/it-COMPLETE-ed the (nom) first (nom) to-KNOW her/it/same (acc) and thusly/like this the (nom) last (nom) not   her/it/same (acc)
Syr:24:28 Syr_24:28_1 Syr_24:28_2 Syr_24:28_3 Syr_24:28_4 Syr_24:28_5 Syr_24:28_6 Syr_24:28_7 Syr_24:28_8 Syr_24:28_9 Syr_24:28_10 Syr_24:28_11 Syr_24:28_12 Syr_24:28_13
Syr:24:28 x x x x x x x x x x x x x
Syr:24:29 ἀπὸ γὰρ θαλάσσης ἐπληθύνθη διανόημα αὐτῆς καὶ ἡ βουλὴ αὐτῆς ἀπὸ ἀβύσσου μεγάλης.
Syr:24:29 For her thoughts are more than the sea, and her counsels profounder than the great deep. (Sirach 24:29 Brenton)
Syr:24:29 gdyż myśl jego pełniejsza jest niż morze, a rada głębsza niż Wielka Otchłań. (Syr 24:29 BT_4)
Syr:24:29 ἀπὸ γὰρ θαλάσσης ἐπληθύνθη διανόημα αὐτῆς καὶ βουλὴ αὐτῆς ἀπὸ ἀβύσσου μεγάλης.
Syr:24:29 ἀπό γάρ θάλασσα, -ης, ἡ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) δια·νόημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἄ·βυσσος, -ου, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Syr:24:29 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Morze By wzrastać/mnóż się Myśl On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: Wielki
Syr:24:29 a)po\ ga\r Tala/ssEs e)plETu/nTE diano/Ema au)tE=s kai\ E( boulE\ au)tE=s a)po\ a)bu/ssou mega/lEs.
Syr:24:29 apo gar TalassEs eplETynTE dianoEma autEs kai hE bulE autEs apo abyssu megalEs.
Syr:24:29 P x N1S_GSF VCI_API3S N3M_NSN RD_GSF C RA_NSF N1_NSF RD_GSF P N2_GSF A1_GSF
Syr:24:29 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing for since, as sea to increase/multiply thought he/she/it/same and also, even, namely the plan/intention he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: great
Syr:24:29 away from (+gen) for sea (gen) he/she/it-was-INCREASE/MULTIPLY-ed thought (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (nom) plan/intention (nom|voc) her/it/same (gen) away from (+gen) abyss (gen) great ([Adj] gen)
Syr:24:29 Syr_24:29_1 Syr_24:29_2 Syr_24:29_3 Syr_24:29_4 Syr_24:29_5 Syr_24:29_6 Syr_24:29_7 Syr_24:29_8 Syr_24:29_9 Syr_24:29_10 Syr_24:29_11 Syr_24:29_12 Syr_24:29_13
Syr:24:29 x x x x x x x x x x x x x
Syr:24:30 Κἀγὼ ὡς διῶρυξ ἀπὸ ποταμοῦ καὶ ὡς ὑδραγωγὸς ἐξῆλθον εἰς παράδεισον·
Syr:24:30 I also came out as a brook from a river, and as a conduit into a garden. (Sirach 24:30 Brenton)
Syr:24:30 Ja zaś jestem jak odnoga rzeki i jak wodociąg, co sprowadza wodę do ogrodu. (Syr 24:30 BT_4)
Syr:24:30 Κἀγὼ ὡς διῶρυξ ἀπὸ ποταμοῦ καὶ ὡς ὑδραγωγὸς ἐξῆλθον εἰς παράδεισον·
Syr:24:30 κἀγώ (καὶ ἐγώ) ὡς διῶρυξ, -υγος, ἡ [LXX] ἀπό ποταμός, -οῦ, ὁ καί ὡς   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] παράδεισος, -ου, ὁ
Syr:24:30 I/też ja Jak/jak ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka I też, nawet, mianowicie Jak/jak By wychodzić Do (+przyspieszenie) Raj
Syr:24:30 *ka)gO\ O(s diO=ruX a)po\ potamou= kai\ O(s u(dragOgo\s e)XE=lTon ei)s para/deison·
Syr:24:30 kagO hOs diOryX apo potamu kai hOs hydragOgos eXElTon eis paradeison·
Syr:24:30 C+RPNS C N3G_NSF P N2_GSM C C N2_NSM VBI_AAI1S P N2_ASM
Syr:24:30 and/also I as/like ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing river and also, even, namely as/like ć to come out into (+acc) paradise
Syr:24:30 and/also I (nom) as/like ??? (nom|voc) away from (+gen) river (gen) and as/like   I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT into (+acc) paradise (acc)
Syr:24:30 Syr_24:30_1 Syr_24:30_2 Syr_24:30_3 Syr_24:30_4 Syr_24:30_5 Syr_24:30_6 Syr_24:30_7 Syr_24:30_8 Syr_24:30_9 Syr_24:30_10 Syr_24:30_11
Syr:24:30 x x x x x x x x x x x
Syr:24:31 εἶπα Ποτιῶ μου τὸν κῆπον καὶ μεθύσω μου τὴν πρασιάν· καὶ ἰδοὺ ἐγένετό μοι ἡ διῶρυξ εἰς ποταμόν, καὶ ὁ ποταμός μου ἐγένετο εἰς θάλασσαν.
Syr:24:31 I said, I will water my best garden, and will water abundantly my garden bed: and, lo, my brook became a river, and my river became a sea. (Sirach 24:31 Brenton)
Syr:24:31 Powiedziałem: «Nawodnię mój ogród i nasycę moją rolę». Oto moja odnoga stała się rzeką, a rzeka moja - morzem. (Syr 24:31 BT_4)
Syr:24:31 εἶπα Ποτιῶ μου τὸν κῆπον καὶ μεθύσω μου τὴν πρασιάν· καὶ ἰδοὺ ἐγένετό μοι διῶρυξ εἰς ποταμόν, καὶ ποταμός μου ἐγένετο εἰς θάλασσαν.
Syr:24:31 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κῆπος, -ου, ὁ καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρασιά, -ᾶς, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό διῶρυξ, -υγος, ἡ [LXX] εἰς[1] ποταμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] θάλασσα, -ης, ἡ
Syr:24:31 By mówić/opowiadaj By dawać pić Ja Ogród I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany Ja Grupa przez grupę I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja ??? Do (+przyspieszenie) Rzeka I też, nawet, mianowicie Rzeka Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Morze
Syr:24:31 ei)=pa *potiO= mou to\n kE=pon kai\ meTu/sO mou tE\n prasia/n· kai\ i)dou\ e)ge/neto/ moi E( diO=ruX ei)s potamo/n, kai\ o( potamo/s mou e)ge/neto ei)s Ta/lassan.
Syr:24:31 eipa potiO mu ton kEpon kai meTysO mu tEn prasian· kai idu egeneto moi hE diOryX eis potamon, kai ho potamos mu egeneto eis Talassan.
Syr:24:31 VAI_AAI1S VF_FAI1S RP_GS RA_ASM N2_ASM C VF_FAI1S RP_GS RA_ASF N1A_ASF C I VBI_AMI3S RP_DS RA_NSF N3G_NSF P N2_ASM C RA_NSM N2_NSM RP_GS VBI_AMI3S P N1S_ASF
Syr:24:31 to say/tell to give to drink I the garden and also, even, namely to get drunk I the group by group and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to become become, happen I the ??? into (+acc) river and also, even, namely the river I to become become, happen into (+acc) sea
Syr:24:31 I-SAY/TELL-ed I-will-GIVE-TO-DRINK me (gen) the (acc) garden (acc) and I-will-GET-DRUNK, I-should-GET-DRUNK me (gen) the (acc) group by group (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-was-BECOME-ed me (dat) the (nom) ??? (nom|voc) into (+acc) river (acc) and the (nom) river (nom) me (gen) he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) sea (acc)
Syr:24:31 Syr_24:31_1 Syr_24:31_2 Syr_24:31_3 Syr_24:31_4 Syr_24:31_5 Syr_24:31_6 Syr_24:31_7 Syr_24:31_8 Syr_24:31_9 Syr_24:31_10 Syr_24:31_11 Syr_24:31_12 Syr_24:31_13 Syr_24:31_14 Syr_24:31_15 Syr_24:31_16 Syr_24:31_17 Syr_24:31_18 Syr_24:31_19 Syr_24:31_20 Syr_24:31_21 Syr_24:31_22 Syr_24:31_23 Syr_24:31_24 Syr_24:31_25
Syr:24:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:24:32 ἔτι παιδείαν ὡς ὄρθρον φωτιῶ καὶ ἐκφανῶ αὐτὰ ἕως εἰς μακράν·
Syr:24:32 I will yet make doctrine to shine as the morning, and will send forth her light afar off. (Sirach 24:32 Brenton)
Syr:24:32 Nadto sprawię, że nauka świecić będzie jak zaranie i ukaże się jak najdalej. (Syr 24:32 BT_4)
Syr:24:32 ἔτι παιδείαν ὡς ὄρθρον φωτιῶ καὶ ἐκφανῶ αὐτὰ ἕως εἰς μακράν·
Syr:24:32 ἔτι παιδεία, -ας, ἡ ὡς ὄρθρος, -ου, ὁ φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) καί ἐκ·φαίνω [LXX] (εκ+φαιν-, εκ+φαν(ε)·[σ]-, εκ+φαν·[σ]-, -, -, εκ+φαν·[θ]-/εκ+φαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] μακράν; μακρός -ά -όν
Syr:24:32 Jeszcze/jeszcze Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Jak/jak Świtaj By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) Daleko; daleko [zobacz makro]
Syr:24:32 e)/ti paidei/an O(s o)/rTron fOtiO= kai\ e)kfanO= au)ta\ e(/Os ei)s makra/n·
Syr:24:32 eti paideian hOs orTron fOtiO kai ekfanO auta heOs eis makran·
Syr:24:32 D N1A_ASF C N2_ASM VF2_FAI1S C VF2_FAI1S RD_APN C P D
Syr:24:32 yet/still chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. as/like dawn to bring to light enlighten, bring to light, make known and also, even, namely to ??? he/she/it/same until; dawn into (+acc) far; far [see macro]
Syr:24:32 yet/still chastisement (acc) as/like dawn (acc) I-will-LIGHT and I-will-???, I-should-???, I-should-be-???-ed they/them/same (nom|acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) into (+acc) far; far ([Adj] acc)
Syr:24:32 Syr_24:32_1 Syr_24:32_2 Syr_24:32_3 Syr_24:32_4 Syr_24:32_5 Syr_24:32_6 Syr_24:32_7 Syr_24:32_8 Syr_24:32_9 Syr_24:32_10 Syr_24:32_11
Syr:24:32 x x x x x x x x x x x
Syr:24:33 ἔτι διδασκαλίαν ὡς προφητείαν ἐκχεῶ καὶ καταλείψω αὐτὴν εἰς γενεὰς αἰώνων.
Syr:24:33 I will yet pour out doctrine as prophecy, and leave it to all ages for ever. (Sirach 24:33 Brenton)
Syr:24:33 Owszem, wyleję naukę jak proroctwo i przekażę ją pokoleniom na wieki. (Syr 24:33 BT_4)
Syr:24:33 ἔτι διδασκαλίαν ὡς προφητείαν ἐκχεῶ καὶ καταλείψω αὐτὴν εἰς γενεὰς αἰώνων.
Syr:24:33 ἔτι διδασκαλία, -ας, ἡ ὡς προφητεία, -ας, ἡ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ
Syr:24:33 Jeszcze/jeszcze Nauczanie Jak/jak Prorokuj By wylewać się I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Syr:24:33 e)/ti didaskali/an O(s profEtei/an e)kCHeO= kai\ katalei/PSO au)tE\n ei)s genea\s ai)O/nOn.
Syr:24:33 eti didaskalian hOs profEteian ekCHeO kai kataleiPSO autEn eis geneas aiOnOn.
Syr:24:33 D N1A_ASF C N1A_ASF VF2_FAI1S C VF_FAI1S RD_ASF P N1A_APF N3W_GPM
Syr:24:33 yet/still teaching as/like prophesy to pour out and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up he/she/it/same into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Syr:24:33 yet/still teaching (acc) as/like prophesy (acc) I-am-POUR-ing-OUT, I-should-be-POUR-ing-OUT, I-will-POUR-OUT, I-should-POUR-OUT and I-will-LEAVE-BEHIND, I-should-LEAVE-BEHIND her/it/same (acc) into (+acc) generation (gen), generations (acc) eons (gen)
Syr:24:33 Syr_24:33_1 Syr_24:33_2 Syr_24:33_3 Syr_24:33_4 Syr_24:33_5 Syr_24:33_6 Syr_24:33_7 Syr_24:33_8 Syr_24:33_9 Syr_24:33_10 Syr_24:33_11
Syr:24:33 x x x x x x x x x x x
Syr:24:34 ἴδετε ὅτι οὐκ ἐμοὶ μόνῳ ἐκοπίασα, ἀλλ’ ἅπασιν τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτήν.
Syr:24:34 Behold that I have not laboured for myself only, but for all them that seek wisdom. (Sirach 24:34 Brenton)
Syr:24:34 Patrzcie, że nie tylko dla siebie samego się natrudziłem, lecz także i dla tych wszystkich, którzy jej szukają. (Syr 24:34 BT_4)
Syr:24:34 ἴδετε ὅτι οὐκ ἐμοὶ μόνῳ ἐκοπίασα, ἀλλ’ ἅπασιν τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτήν.
Syr:24:34 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μόνος -η -ον κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) ἀλλά ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:24:34 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By trudzić się Ale Każdy By odszukiwać On/ona/to/to samo
Syr:24:34 i)/dete o(/ti ou)k e)moi\ mo/nO| e)kopi/asa, a)ll’ a(/pasin toi=s e)kDZEtou=sin au)tE/n.
Syr:24:34 idete hoti uk emoi monO ekopiasa, all’ hapasin tois ekDZEtusin autEn.
Syr:24:34 VB_AAD2P C D RP_DS A1_DSM VAI_AAI1S C A3P_DPM RA_DPM V2_PAPDPM RD_ASF
Syr:24:34 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that οὐχ before rough breathing I; my/mine sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to toil but every the to seek out he/she/it/same
Syr:24:34 do-SEE-you(pl)! because/that not me (dat); my/mine (nom|voc) sole ([Adj] dat) I-TOIL-ed but all (dat) the (dat) they-are-SEEK-ing-OUT, while SEEK-ing-OUT (dat) her/it/same (acc)
Syr:24:34 Syr_24:34_1 Syr_24:34_2 Syr_24:34_3 Syr_24:34_4 Syr_24:34_5 Syr_24:34_6 Syr_24:34_7 Syr_24:34_8 Syr_24:34_9 Syr_24:34_10 Syr_24:34_11
Syr:24:34 x x x x x x x x x x x