Syr:25:1 Ἐν τρισὶν ὡραίσθην καὶ ἀνέστην ὡραία ἔναντι κυρίου καὶ ἀνθρώπων· ὁμόνοια ἀδελφῶν, καὶ φιλία τῶν πλησίον, καὶ γυνὴ καὶ ἀνὴρ ἑαυτοῖς συμπεριφερόμενοι.
Syr:25:1 In three things I was beautified, and stood up beautiful both before God and men: the unity of brethren, the love of neighbours, a man and a wife that agree together. (Sirach 25:1 Brenton)
Syr:25:1 W trzech rzeczach upodobałem sobie, które są przyjemne Panu i ludziom: zgoda wśród braci, przyjaźń między sąsiadami oraz żona i mąż dobrze zgadzający się wzajemnie. (Syr 25:1 BT_4)
Syr:25:1 Ἐν τρισὶν ὡραίσθην καὶ ἀνέστην ὡραία ἔναντι κυρίου καὶ ἀνθρώπων· ὁμόνοια ἀδελφῶν, καὶ φιλία τῶν πλησίον, καὶ γυνὴ καὶ ἀνὴρ ἑαυτοῖς συμπεριφερόμενοι.
Syr:25:1 ἐν τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν   καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὡραῖος -α -ον ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ καί φιλία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ  
Syr:25:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzy I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Aktualny Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ludzki Brat; siostra I też, nawet, mianowicie Miłość Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Samo /nasz /twój /siebie
Syr:25:1 *)en trisi\n O(rai/sTEn kai\ a)ne/stEn O(rai/a e)/nanti kuri/ou kai\ a)nTrO/pOn· o(mo/noia a)delfO=n, kai\ fili/a tO=n plEsi/on, kai\ gunE\ kai\ a)nE\r e(autoi=s sumperifero/menoi.
Syr:25:1 en trisin hOraisTEn kai anestEn hOraia enanti kyriu kai anTrOpOn· homonoia adelfOn, kai filia tOn plEsion, kai gynE kai anEr heautois symperiferomenoi.
Syr:25:1 P A3_DPM VS_API1S C VHI_AAI1S A1A_APN P N2_GSM C N2_GPM N1A_NSF N2_GPM C N1A_NSF RA_GPM D C N3K_NSF C N3_NSM RD_DPM V1_PMPNPM
Syr:25:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among three ć and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect timely before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely human ć brother; sister and also, even, namely love the neighbor one near, close to; near and also, even, namely woman/wife and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". self /our-/your-/themselves ć
Syr:25:1 in/among/by (+dat) three (dat)   and I-STand-ed-UP timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and humans (gen)   brothers (gen); sisters (gen) and love (nom|voc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and woman/wife (nom) and man, husband (nom) selves (dat)  
Syr:25:1 Syr_25:1_1 Syr_25:1_2 Syr_25:1_3 Syr_25:1_4 Syr_25:1_5 Syr_25:1_6 Syr_25:1_7 Syr_25:1_8 Syr_25:1_9 Syr_25:1_10 Syr_25:1_11 Syr_25:1_12 Syr_25:1_13 Syr_25:1_14 Syr_25:1_15 Syr_25:1_16 Syr_25:1_17 Syr_25:1_18 Syr_25:1_19 Syr_25:1_20 Syr_25:1_21 Syr_25:1_22
Syr:25:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:25:2 τρία δὲ εἴδη ἐμίσησεν ἡ ψυχή μου καὶ προσώχθισα σφόδρα τῇ ζωῇ αὐτῶν· πτωχὸν ὑπερήφανον, καὶ πλούσιον ψεύστην, γέροντα μοιχὸν ἐλαττούμενον συνέσει.
Syr:25:2 Three sorts of men my soul hateth, and I am greatly offended at their life: a poor man that is proud, a rich man that is a liar, and an old adulterer that doateth. (Sirach 25:2 Brenton)
Syr:25:2 Trzech rodzajów ludzi znienawidziła moja dusza, a życie ich szczególnie mnie gniewa: żebraka pysznego, bogacza kłamcy, starca cudzołożnego, ogołoconego z rozumu. (Syr 25:2 BT_4)
Syr:25:2 τρία δὲ εἴδη ἐμίσησεν ψυχή μου καὶ προσώχθισα σφόδρα τῇ ζωῇ αὐτῶν· πτωχὸν ὑπερήφανον, καὶ πλούσιον ψεύστην, γέροντα μοιχὸν ἐλαττούμενον συνέσει.
Syr:25:2 τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν δέ εἶδο·ς, -ους, τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί προσ·οχθίζω (-, προσ+οχθι(ε)·[σ]-, προσ+οχθι·σ-, προσ+ωχθι·κ-, -, προσ+οχθισ·θ-) σφόδρα ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό πτωχός -ή -όν ὑπερή·φανος -ον καί πλούσιος -ία -ον ψεύστης, -ου, ὁ γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν μοιχός, -οῦ, ὁ ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ
Syr:25:2 Trzy zaś Zjawienie się {Wygląd} Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie By być zirytowany Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo Biedny Dumny I też, nawet, mianowicie Obfity Kłamcy gawędziarz Stary Cudzołożnik By robić niższy Wglądu/orientacja
Syr:25:2 tri/a de\ ei)/dE e)mi/sEsen E( PSuCHE/ mou kai\ prosO/CHTisa sfo/dra tE=| DZOE=| au)tO=n· ptOCHo\n u(perE/fanon, kai\ plou/sion PSeu/stEn, ge/ronta moiCHo\n e)lattou/menon sune/sei.
Syr:25:2 tria de eidE emisEsen hE PSyCHE mu kai prosOCHTisa sfodra tE DZOE autOn· ptOCHon hyperEfanon, kai plusion PSeustEn, geronta moiCHon elattumenon synesei.
Syr:25:2 A3_APN x N3E_APN VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C VAI_AAI1S D RA_DSF N1_DSF RD_GPM N2_ASM A1B_ASM C A1A_ASM N1M_ASM N3_ASM N2_ASM V4_PMPASM N3I_DSF
Syr:25:2 three δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] appearance to destest dislike, detest, hate, abominate the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely to be vexed vehement, intense, keen, inveighingly, eager the life being, living, spirit; alive he/she/it/same poor proud and also, even, namely abundant liar storyteller old man adulterer to make inferior insight/discernment
Syr:25:2 three (nom|acc) Yet appearances (nom|acc|voc) he/she/it-DESTEST-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) and I-BE-ed-VEXED vehement, the (dat) life (dat); alive ([Adj] dat) them/same (gen) poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) proud ([Adj] acc, nom|acc|voc) and abundant ([Adj] acc, nom|acc|voc) liar (acc) old man (acc) adulterer (acc) while being-MAKE-ed-INFERIOR (acc, nom|acc|voc) insight/discernment (dat)
Syr:25:2 Syr_25:2_1 Syr_25:2_2 Syr_25:2_3 Syr_25:2_4 Syr_25:2_5 Syr_25:2_6 Syr_25:2_7 Syr_25:2_8 Syr_25:2_9 Syr_25:2_10 Syr_25:2_11 Syr_25:2_12 Syr_25:2_13 Syr_25:2_14 Syr_25:2_15 Syr_25:2_16 Syr_25:2_17 Syr_25:2_18 Syr_25:2_19 Syr_25:2_20 Syr_25:2_21 Syr_25:2_22
Syr:25:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:25:3 Ἐν νεότητι οὐ συναγείοχας, καὶ πῶς ἂν εὕροις ἐν τῷ γήρᾳ σου;
Syr:25:3 If thou hast gathered nothing in thy youth, how canst thou find any thing in thine age? (Sirach 25:3 Brenton)
Syr:25:3 Jeśli w młodości nie nazbierałeś, jakim sposobem znajdziesz na starość? (Syr 25:3 BT_4)
Syr:25:3 Ἐν νεότητι οὐ συναγείοχας, καὶ πῶς ἂν εὕροις ἐν τῷ γήρᾳ σου;
Syr:25:3 ἐν νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί πῶς[1] ἄν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:25:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młodzież [zobacz neofitę] ??? Przed przydechem mocnym By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie Jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Starość Ty; twój/twój(sg)
Syr:25:3 *)en neo/tEti ou) sunagei/oCHas, kai\ pO=s a)/n eu(/rois e)n tO=| gE/ra| sou;
Syr:25:3 en neotEti u synageioCHas, kai pOs an heurois en tO gEra su;
Syr:25:3 P N3T_DSF D VX_XAI2S C D x VB_AAO2S P RA_DSN N3_DSN RP_GS
Syr:25:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among youth [see neophyte] οὐχ before rough breathing to gather together and also, even, namely how ever (if ever) to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the old age you; your/yours(sg)
Syr:25:3 in/among/by (+dat) youth (dat) not you(sg)-have-GATHER TOGETHER-ed and how ever you(sg)-happen-to-FIND (opt) in/among/by (+dat) the (dat) old age (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:25:3 Syr_25:3_1 Syr_25:3_2 Syr_25:3_3 Syr_25:3_4 Syr_25:3_5 Syr_25:3_6 Syr_25:3_7 Syr_25:3_8 Syr_25:3_9 Syr_25:3_10 Syr_25:3_11 Syr_25:3_12
Syr:25:3 x x x x x x x x x x x x
Syr:25:4 ὡς ὡραῖον πολιαῖς κρίσις καὶ πρεσβυτέροις ἐπιγνῶναι βουλήν.
Syr:25:4 O how comely a thing is judgment for gray hairs, and for ancient men to know counsel! (Sirach 25:4 Brenton)
Syr:25:4 Jak sąd przystoi siwym włosom, tak starszym umieć doradzać. (Syr 25:4 BT_4)
Syr:25:4 ὡς ὡραῖον πολιαῖς κρίσις καὶ πρεσβυτέροις ἐπιγνῶναι βουλήν.
Syr:25:4 ὡς ὡραῖος -α -ον   κρίσις, -εως, ἡ καί πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) βουλή, -ῆς, ἡ
Syr:25:4 Jak/jak Aktualny Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie Starszy By rozpoznawać wgląd, consciousnes Planu/zamiar
Syr:25:4 O(s O(rai=on poliai=s kri/sis kai\ presbute/rois e)pignO=nai boulE/n.
Syr:25:4 hOs hOraion poliais krisis kai presbyterois epignOnai bulEn.
Syr:25:4 C A1A_NSN N1A_DPF N3I_NSF C N2_DPM VZ_AAN N1_ASF
Syr:25:4 as/like timely ć judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely elder to recognize insight, consciousnes plan/intention
Syr:25:4 as/like timely ([Adj] acc, nom|acc|voc)   judgment (nom) and elder ([Adj] dat) to-RECOGNIZE plan/intention (acc)
Syr:25:4 Syr_25:4_1 Syr_25:4_2 Syr_25:4_3 Syr_25:4_4 Syr_25:4_5 Syr_25:4_6 Syr_25:4_7 Syr_25:4_8
Syr:25:4 x x x x x x x x
Syr:25:5 ὡς ὡραία γερόντων σοφία καὶ δεδοξασμένοις διανόημα καὶ βουλή.
Syr:25:5 O how comely is the wisdom of old men, and understanding and counsel to men of honour. (Sirach 25:5 Brenton)
Syr:25:5 Jak starcom przystoi mądrość, tak tym, co mają poważanie - myśl i rada. (Syr 25:5 BT_4)
Syr:25:5 ὡς ὡραία γερόντων σοφία καὶ δεδοξασμένοις διανόημα καὶ βουλή.
Syr:25:5 ὡς ὡραῖος -α -ον γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν σοφία, -ας, ἡ καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) δια·νόημα[τ], -ατος, τό καί βουλή, -ῆς, ἡ
Syr:25:5 Jak/jak Aktualny Stary Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie By chwalić/wychwalaj/chwałę Myśl I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar
Syr:25:5 O(s O(rai/a gero/ntOn sofi/a kai\ dedoXasme/nois diano/Ema kai\ boulE/.
Syr:25:5 hOs hOraia gerontOn sofia kai dedoXasmenois dianoEma kai bulE.
Syr:25:5 C A1A_NPN N3_GPM N1A_NSF C VT_XMPDPM N3M_NSN C N1_NSF
Syr:25:5 as/like timely old man sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely to glorify/extol/praise thought and also, even, namely plan/intention
Syr:25:5 as/like timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) old men (gen) sapience (nom|voc) and having-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (dat) thought (nom|acc|voc) and plan/intention (nom|voc)
Syr:25:5 Syr_25:5_1 Syr_25:5_2 Syr_25:5_3 Syr_25:5_4 Syr_25:5_5 Syr_25:5_6 Syr_25:5_7 Syr_25:5_8 Syr_25:5_9
Syr:25:5 x x x x x x x x x
Syr:25:6 στέφανος γερόντων πολυπειρία, καὶ τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος κυρίου.
Syr:25:6 Much experience is the crown of old men, and the fear of God is their glory. (Sirach 25:6 Brenton)
Syr:25:6 Wieńcem starców jest wielkie doświadczenie, a chlubą ich bojaźń Pańska. (Syr 25:6 BT_4)
Syr:25:6 στέφανος γερόντων πολυπειρία, καὶ τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος κυρίου.
Syr:25:6 στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν   καί ὁ ἡ τό καύχημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:25:6 Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Stary I też, nawet, mianowicie Chwal się (chwal się, chełp się, ) On/ona/to/to samo Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:25:6 ste/fanos gero/ntOn polupeiri/a, kai\ to\ kau/CHEma au)tO=n fo/bos kuri/ou.
Syr:25:6 stefanos gerontOn polypeiria, kai to kauCHEma autOn fobos kyriu.
Syr:25:6 N2_NSM N3_GPM N1A_NSF C RA_NSN N3M_NSN RD_GPM N2_NSM N2_GSM
Syr:25:6 wreath; wreath wreath (only) not crown old man ć and also, even, namely the boast (vaunt, brag, ) he/she/it/same fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:25:6 wreath (nom); wreath (nom) old men (gen)   and the (nom|acc) boast (nom|acc|voc) them/same (gen) fear (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Syr:25:6 Syr_25:6_1 Syr_25:6_2 Syr_25:6_3 Syr_25:6_4 Syr_25:6_5 Syr_25:6_6 Syr_25:6_7 Syr_25:6_8 Syr_25:6_9
Syr:25:6 x x x x x x x x x
Syr:25:7 Ἐννέα ὑπονοήματα ἐμακάρισα ἐν καρδίᾳ καὶ τὸ δέκατον ἐρῶ ἐπὶ γλώσσης· ἄνθρωπος εὐφραινόμενος ἐπὶ τέκνοις, ζῶν καὶ βλέπων ἐπὶ πτώσει ἐχθρῶν·
Syr:25:7 There be nine things which I have judged in mine heart to be happy, and the tenth I will utter with my tongue: A man that hath joy of his children; and he that liveth to see the fall of his enemy: (Sirach 25:7 Brenton)
Syr:25:7 Dziewięć myśli uznałem w sercu za błogosławione, a dziesiątą słowami wypowiem: człowiek, który ma radość z dzieci i już za życia patrzy na upadek wrogów; (Syr 25:7 BT_4)
Syr:25:7 Ἐννέα ὑπονοήματα ἐμακάρισα ἐν καρδίᾳ καὶ τὸ δέκατον ἐρῶ ἐπὶ γλώσσης· ἄνθρωπος εὐφραινόμενος ἐπὶ τέκνοις, ζῶν καὶ βλέπων ἐπὶ πτώσει ἐχθρῶν·
Syr:25:7 ἐννέα   μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ἐν καρδία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ἐπί πτῶσις, -εως, ἡ ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
Syr:25:7 Dziewięć Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Dziesiąty By kochać; by mówić/opowiadaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Język przez metonimia, język Ludzki By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By widzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Spadaj Wrogość; wrogi
Syr:25:7 *)enne/a u(ponoE/mata e)maka/risa e)n kardi/a| kai\ to\ de/katon e)rO= e)pi\ glO/ssEs· a)/nTrOpos eu)fraino/menos e)pi\ te/knois, DZO=n kai\ ble/pOn e)pi\ ptO/sei e)CHTrO=n·
Syr:25:7 ennea hyponoEmata emakarisa en kardia kai to dekaton erO epi glOssEs· anTrOpos eufrainomenos epi teknois, DZOn kai blepOn epi ptOsei eCHTrOn·
Syr:25:7 M N3M_APN VAI_AAI1S P N1A_DSF C RA_ASN A1_ASN VF2_FAI1S P N1S_GSF N2_NSM V1_PMPNSM P N2N_DPN V3_PAPNSM C V1_PAPNSM P N3I_DSF A1A_GPM
Syr:25:7 nine ć to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely the tenth to love; to say/tell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing tongue by metonymy, a language human to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing child to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to see upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing fall enmity; hostile
Syr:25:7 nine   I-???-ed in/among/by (+dat) heart (dat) and the (nom|acc) tenth (acc, nom|acc|voc) I-am-LOVE-ing, be-you(sg)-being-LOVE-ed!, I-should-be-LOVE-ing; I-will-SAY/TELL upon/over (+acc,+gen,+dat) tongue (gen) human (nom) while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) children (dat) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and while SEE-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) fall (dat) enmities (gen); hostile ([Adj] gen)
Syr:25:7 Syr_25:7_1 Syr_25:7_2 Syr_25:7_3 Syr_25:7_4 Syr_25:7_5 Syr_25:7_6 Syr_25:7_7 Syr_25:7_8 Syr_25:7_9 Syr_25:7_10 Syr_25:7_11 Syr_25:7_12 Syr_25:7_13 Syr_25:7_14 Syr_25:7_15 Syr_25:7_16 Syr_25:7_17 Syr_25:7_18 Syr_25:7_19 Syr_25:7_20 Syr_25:7_21
Syr:25:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:25:8 μακάριος ὁ συνοικῶν γυναικὶ συνετῇ, καὶ ὃς ἐν γλώσσῃ οὐκ ὠλίσθησεν, καὶ ὃς οὐκ ἐδούλευσεν ἀναξίῳ ἑαυτοῦ·
Syr:25:8 Well is him that dwelleth with a wife of understanding, and that hath not slipped with his tongue, and that hath not served a man more unworthy than himself: (Sirach 25:8 Brenton)
Syr:25:8 szczęśliwy, kto mieszka z żoną rozumną, kto się językiem nie poślizgnął, kto nie służył innemu, niegodnemu siebie, (Syr 25:8 BT_4)
Syr:25:8 μακάριος συνοικῶν γυναικὶ συνετῇ, καὶ ὃς ἐν γλώσσῃ οὐκ ὠλίσθησεν, καὶ ὃς οὐκ ἐδούλευσεν ἀναξίῳ ἑαυτοῦ·
Syr:25:8 μακάριος -ία -ον ὁ ἡ τό συν·οικέω (συν+οικ(ε)-, συν+οικη·σ-, συν+οικη·σ-, συν+ῳκη·κ-, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι συν·ετός -ή -όν καί ὅς ἥ ὅ ἐν γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   καί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἀν·άξιος -ον ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Syr:25:8 Szczęśliwy By żyć z Kobiety/żona insightful/bystry I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Język przez metonimia, język ??? Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Niegodny Samo /nasz /twój /siebie
Syr:25:8 maka/rios o( sunoikO=n gunaiki\ sunetE=|, kai\ o(\s e)n glO/ssE| ou)k O)li/sTEsen, kai\ o(\s ou)k e)dou/leusen a)naXi/O| e(autou=·
Syr:25:8 makarios ho synoikOn gynaiki synetE, kai hos en glOssE uk OlisTEsen, kai hos uk eduleusen anaXiO heautu·
Syr:25:8 A1A_NSM RA_NSM V2_PAPNSM N3K_DSF A1_DSF C RR_NSM P N1S_DSF D VAI_AAI3S C RR_NSM D VAI_AAI3S A1A_DSM RD_GSM
Syr:25:8 fortunate the to live with woman/wife insightful/discerning and also, even, namely who/whom/which in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tongue by metonymy, a language οὐχ before rough breathing ć and also, even, namely who/whom/which οὐχ before rough breathing to obey to be a slave, serve unworthy self /our-/your-/themselves
Syr:25:8 fortunate ([Adj] nom) the (nom) while LIVE-ing-WITH (nom) woman/wife (dat) insightful/discerning ([Adj] dat) and who/whom/which (nom) in/among/by (+dat) tongue (dat) not   and who/whom/which (nom) not he/she/it-OBEY-ed unworthy ([Adj] dat) self (gen)
Syr:25:8 Syr_25:8_1 Syr_25:8_2 Syr_25:8_3 Syr_25:8_4 Syr_25:8_5 Syr_25:8_6 Syr_25:8_7 Syr_25:8_8 Syr_25:8_9 Syr_25:8_10 Syr_25:8_11 Syr_25:8_12 Syr_25:8_13 Syr_25:8_14 Syr_25:8_15 Syr_25:8_16 Syr_25:8_17
Syr:25:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:25:9 μακάριος ὃς εὗρεν φρόνησιν, καὶ ὁ διηγούμενος εἰς ὦτα ἀκουόντων·
Syr:25:9 Well is him that hath found prudence, and he that speaketh in the ears of them that will hear: (Sirach 25:9 Brenton)
Syr:25:9 szczęśliwy, kto znalazł roztropność, kto może przemawiać do uszu tych, którzy go słuchają; (Syr 25:9 BT_4)
Syr:25:9 μακάριος ὃς εὗρεν φρόνησιν, καὶ διηγούμενος εἰς ὦτα ἀκουόντων·
Syr:25:9 μακάριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) φρόνησις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) εἰς[1] οὖς, ὠτός, τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Syr:25:9 Szczęśliwy Kto/, który/, który By znajdować Przypatrywanie się I też, nawet, mianowicie Do exposit Do (+przyspieszenie) Ucho By słyszeć
Syr:25:9 maka/rios o(\s eu(=ren fro/nEsin, kai\ o( diEgou/menos ei)s O)=ta a)kouo/ntOn·
Syr:25:9 makarios hos heuren fronEsin, kai ho diEgumenos eis Ota akuontOn·
Syr:25:9 A1A_NSM RR_NSM VB_AAI3S N3I_ASF C RA_NSM V2_PMPNSM P N3T_ASN V1_PAPGPM
Syr:25:9 fortunate who/whom/which to find contemplation and also, even, namely the to exposit into (+acc) ear to hear
Syr:25:9 fortunate ([Adj] nom) who/whom/which (nom) he/she/it-FIND-ed contemplation (acc) and the (nom) while being-EXPOSIT-ed (nom) into (+acc) ears (nom|acc|voc) let-them-be-HEAR-ing! (classical), while HEAR-ing (gen)
Syr:25:9 Syr_25:9_1 Syr_25:9_2 Syr_25:9_3 Syr_25:9_4 Syr_25:9_5 Syr_25:9_6 Syr_25:9_7 Syr_25:9_8 Syr_25:9_9 Syr_25:9_10
Syr:25:9 x x x x x x x x x x
Syr:25:10 ὡς μέγας ὁ εὑρὼν σοφίαν· ἀλλ’ οὐκ ἔστιν ὑπὲρ τὸν φοβούμενον τὸν κύριον·
Syr:25:10 O how great is he that findeth wisdom! yet is there none above him that feareth the Lord. (Sirach 25:10 Brenton)
Syr:25:10 jakże wielki jest ten, kto znalazł mądrość, ale nikt nie jest większy od tego, kto boi się Pana. (Syr 25:10 BT_4)
Syr:25:10 ὡς μέγας εὑρὼν σοφίαν· ἀλλ’ οὐκ ἔστιν ὑπὲρ τὸν φοβούμενον τὸν κύριον·
Syr:25:10 ὡς μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX]; εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σοφία, -ας, ἡ ἀλλά οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπέρ ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:25:10 Jak/jak Wielki Znajduj szerokość; by znajdować Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ale ??? Przed przydechem mocnym By być Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:25:10 O(s me/gas o( eu(rO\n sofi/an· a)ll’ ou)k e)/stin u(pe\r to\n fobou/menon to\n ku/rion·
Syr:25:10 hOs megas ho heurOn sofian· all’ uk estin hyper ton fobumenon ton kyrion·
Syr:25:10 C A1P_NSM RA_NSM VB_AAPNSM N1A_ASF C D V9_PAI3S P RA_ASM V2_PMPASM RA_ASM N2_ASM
Syr:25:10 as/like great the find width; to find sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] but οὐχ before rough breathing to be above (+acc), on behalf of (+gen) the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:25:10 as/like great ([Adj] nom) the (nom) finds (gen); upon FIND-ing (nom) sapience (acc) but not he/she/it-is above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) while being-FEAR-ed (acc, nom|acc|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:25:10 Syr_25:10_1 Syr_25:10_2 Syr_25:10_3 Syr_25:10_4 Syr_25:10_5 Syr_25:10_6 Syr_25:10_7 Syr_25:10_8 Syr_25:10_9 Syr_25:10_10 Syr_25:10_11 Syr_25:10_12 Syr_25:10_13
Syr:25:10 x x x x x x x x x x x x x
Syr:25:11 φόβος κυρίου ὑπὲρ πᾶν ὑπερέβαλεν, ὁ κρατῶν αὐτοῦ τίνι ὁμοιωθήσεται;
Syr:25:11 But the love of the Lord passeth all things for illumination: he that holdeth it, whereto shall he be likened? (Sirach 25:11 Brenton)
Syr:25:11 Bojaźń Pana wszystko przewyższa, a kto ją posiadł, do kogo będzie przyrównany? (Syr 25:11 BT_4)
Syr:25:11 φόβος κυρίου ὑπὲρ πᾶν ὑπερέβαλεν, κρατῶν αὐτοῦ τίνι ὁμοιωθήσεται;
Syr:25:11 φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὑπερ·βάλλω (υπερ+βαλλ-, -, 2nd υπερ+βαλ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-)
Syr:25:11 Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przebierać miarę Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By porównywać
Syr:25:11 fo/bos kuri/ou u(pe\r pa=n u(pere/balen, o( kratO=n au)tou= ti/ni o(moiOTE/setai;
Syr:25:11 fobos kyriu hyper pan hyperebalen, ho kratOn autu tini homoiOTEsetai;
Syr:25:11 N2_NSM N2_GSM P A3_ASN VBI_AAI3S RA_NSM V2_PAPNSM RD_GSM RI_DSM VC_FPI3S
Syr:25:11 fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of to exceed the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to liken
Syr:25:11 fear (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) above (+acc), on behalf of (+gen) every (nom|acc|voc) he/she/it-EXCEED-ed the (nom) swaies (gen); while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (nom) him/it/same (gen) who/what/why (dat) he/she/it-will-be-LIKEN-ed
Syr:25:11 Syr_25:11_1 Syr_25:11_2 Syr_25:11_3 Syr_25:11_4 Syr_25:11_5 Syr_25:11_6 Syr_25:11_7 Syr_25:11_8 Syr_25:11_9 Syr_25:11_10
Syr:25:11 x x x x x x x x x x
Syr:25:13 Πᾶσαν πληγὴν καὶ μὴ πληγὴν καρδίας, καὶ πᾶσαν πονηρίαν καὶ μὴ πονηρίαν γυναικός·
Syr:25:13 Give me any plague, but the plague of the heart: and any wickedness, but the wickedness of a woman: (Sirach 25:13 Brenton)
Syr:25:13 Każda rana, byle nie rana serca, wszelka złość, byle nie złość żony. (Syr 25:13 BT_4)
Syr:25:13 Πᾶσαν πληγὴν καὶ μὴ πληγὴν καρδίας, καὶ πᾶσαν πονηρίαν καὶ μὴ πονηρίαν γυναικός·
Syr:25:13 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πληγή, -ῆς, ἡ καί μή πληγή, -ῆς, ἡ καρδία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πονηρία, -ας, ἡ καί μή πονηρία, -ας, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Syr:25:13 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Uderzaj/plagę I też, nawet, mianowicie Nie Uderzaj/plagę Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezeceństwo I też, nawet, mianowicie Nie Bezeceństwo Kobiety/żona
Syr:25:13 *pa=san plEgE\n kai\ mE\ plEgE\n kardi/as, kai\ pa=san ponEri/an kai\ mE\ ponEri/an gunaiko/s·
Syr:25:13 pasan plEgEn kai mE plEgEn kardias, kai pasan ponErian kai mE ponErian gynaikos·
Syr:25:13 A1S_ASF N1_ASF C D N1_ASF N1A_GSF C A1S_ASF N1A_ASF C D N1A_ASF N3K_GSF
Syr:25:13 every all, each, every, the whole of; to sprinkle strike/plague and also, even, namely not strike/plague heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle wickedness and also, even, namely not wickedness woman/wife
Syr:25:13 every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) strike/plague (acc) and not strike/plague (acc) heart (gen), hearts (acc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) wickedness (acc) and not wickedness (acc) woman/wife (gen)
Syr:25:13 Syr_25:13_1 Syr_25:13_2 Syr_25:13_3 Syr_25:13_4 Syr_25:13_5 Syr_25:13_6 Syr_25:13_7 Syr_25:13_8 Syr_25:13_9 Syr_25:13_10 Syr_25:13_11 Syr_25:13_12 Syr_25:13_13
Syr:25:13 x x x x x x x x x x x x x
Syr:25:14 πᾶσαν ἐπαγωγὴν καὶ μὴ ἐπαγωγὴν μισούντων, καὶ πᾶσαν ἐκδίκησιν καὶ μὴ ἐκδίκησιν ἐχθρῶν.
Syr:25:14 And any affliction, but the affliction from them that hate me: and any revenge, but the revenge of enemies. (Sirach 25:14 Brenton)
Syr:25:14 Każde prześladowanie, byle nie prześladowanie przez nienawidzących nas, każda zemsta, byle nie zemsta nieprzyjaciół. (Syr 25:14 BT_4)
Syr:25:14 πᾶσαν ἐπαγωγὴν καὶ μὴ ἐπαγωγὴν μισούντων, καὶ πᾶσαν ἐκδίκησιν καὶ μὴ ἐκδίκησιν ἐχθρῶν.
Syr:25:14 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   καί μή   μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐκδίκησις, -εως, ἡ καί μή ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
Syr:25:14 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić I też, nawet, mianowicie Nie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zemsta I też, nawet, mianowicie Nie Zemsta Wrogość; wrogi
Syr:25:14 pa=san e)pagOgE\n kai\ mE\ e)pagOgE\n misou/ntOn, kai\ pa=san e)kdi/kEsin kai\ mE\ e)kdi/kEsin e)CHTrO=n.
Syr:25:14 pasan epagOgEn kai mE epagOgEn misuntOn, kai pasan ekdikEsin kai mE ekdikEsin eCHTrOn.
Syr:25:14 A1S_ASF N1_ASF C D N1_ASF V2_PAPGPM C A1S_ASF N3I_ASF C D N3I_ASF A1A_GPM
Syr:25:14 every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć and also, even, namely not ć to destest dislike, detest, hate, abominate and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle vengeance and also, even, namely not vengeance enmity; hostile
Syr:25:14 every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc)   and not   let-them-be-DESTEST-ing! (classical), while DESTEST-ing (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) vengeance (acc) and not vengeance (acc) enmities (gen); hostile ([Adj] gen)
Syr:25:14 Syr_25:14_1 Syr_25:14_2 Syr_25:14_3 Syr_25:14_4 Syr_25:14_5 Syr_25:14_6 Syr_25:14_7 Syr_25:14_8 Syr_25:14_9 Syr_25:14_10 Syr_25:14_11 Syr_25:14_12 Syr_25:14_13
Syr:25:14 x x x x x x x x x x x x x
Syr:25:15 οὐκ ἔστιν κεφαλὴ ὑπὲρ κεφαλὴν ὄφεως, καὶ οὐκ ἔστιν θυμὸς ὑπὲρ θυμὸν ἐχθροῦ.
Syr:25:15 There is no head above the head of a serpent; and there is no wrath above the wrath of an enemy. (Sirach 25:15 Brenton)
Syr:25:15 Nie ma bowiem głowy nad głowę węża i nie ma gniewu nad gniew nieprzyjaciela. (Syr 25:15 BT_4)
Syr:25:15 οὐκ ἔστιν κεφαλὴ ὑπὲρ κεφαλὴν ὄφεως, καὶ οὐκ ἔστιν θυμὸς ὑπὲρ θυμὸν ἐχθροῦ.
Syr:25:15 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κεφαλή, -ῆς, ἡ ὑπέρ κεφαλή, -ῆς, ἡ ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὑπέρ θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐχθρός -ά -όν
Syr:25:15 ??? Przed przydechem mocnym By być Głowa Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Głowa Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Wrogi
Syr:25:15 ou)k e)/stin kefalE\ u(pe\r kefalE\n o)/feOs, kai\ ou)k e)/stin Tumo\s u(pe\r Tumo\n e)CHTrou=.
Syr:25:15 uk estin kefalE hyper kefalEn ofeOs, kai uk estin Tymos hyper Tymon eCHTru.
Syr:25:15 D V9_PAI3S N1_NSF P N1_ASF N3I_GSM C D V9_PAI3S N2_NSM P N2_ASM A1A_GSM
Syr:25:15 οὐχ before rough breathing to be head above (+acc), on behalf of (+gen) head serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. above (+acc), on behalf of (+gen) wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. hostile
Syr:25:15 not he/she/it-is head (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) head (acc) serpent (gen) and not he/she/it-is wrath (nom) above (+acc), on behalf of (+gen) wrath (acc) hostile ([Adj] gen)
Syr:25:15 Syr_25:15_1 Syr_25:15_2 Syr_25:15_3 Syr_25:15_4 Syr_25:15_5 Syr_25:15_6 Syr_25:15_7 Syr_25:15_8 Syr_25:15_9 Syr_25:15_10 Syr_25:15_11 Syr_25:15_12 Syr_25:15_13
Syr:25:15 x x x x x x x x x x x x x
Syr:25:16 συνοικῆσαι λέοντι καὶ δράκοντι εὐδοκήσω ἢ συνοικῆσαι μετὰ γυναικὸς πονηρᾶς.
Syr:25:16 I had rather dwell with a lion and a dragon, than to keep house with a wicked woman. (Sirach 25:16 Brenton)
Syr:25:16 Wolałbym mieszkać z lwem i smokiem, niż mieszkać z żoną przewrotną. (Syr 25:16 BT_4)
Syr:25:16 συνοικῆσαι λέοντι καὶ δράκοντι εὐδοκήσω συνοικῆσαι μετὰ γυναικὸς πονηρᾶς.
Syr:25:16 συν·οικέω (συν+οικ(ε)-, συν+οικη·σ-, συν+οικη·σ-, συν+ῳκη·κ-, -, -) λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ἤ[1] συν·οικέω (συν+οικ(ε)-, συν+οικη·σ-, συν+οικη·σ-, συν+ῳκη·κ-, -, -) μετά γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πονηρός -ά -όν
Syr:25:16 By żyć z Lew I też, nawet, mianowicie Smoka/wąż By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Albo By żyć z Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Syr:25:16 sunoikE=sai le/onti kai\ dra/konti eu)dokE/sO E)\ sunoikE=sai meta\ gunaiko\s ponEra=s.
Syr:25:16 synoikEsai leonti kai drakonti eudokEsO E synoikEsai meta gynaikos ponEras.
Syr:25:16 VA_AAN N3_DSM C N3_DSM VF_FAI1S C VA_AAN P N3K_GSF A1A_GSF
Syr:25:16 to live with lion and also, even, namely dragon/serpent to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks or to live with after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing woman/wife wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Syr:25:16 to-LIVE-WITH, be-you(sg)-LIVE-ed-WITH!, he/she/it-happens-to-LIVE-WITH (opt) lion (dat) and a symbol οf the papacy (dat) I-will-THINK-WELL, you(sg)-were-THINK-ed-WELL, I-should-THINK-WELL or to-LIVE-WITH, be-you(sg)-LIVE-ed-WITH!, he/she/it-happens-to-LIVE-WITH (opt) after (+acc), with (+gen) woman/wife (gen) wicked ([Adj] acc, gen)
Syr:25:16 Syr_25:16_1 Syr_25:16_2 Syr_25:16_3 Syr_25:16_4 Syr_25:16_5 Syr_25:16_6 Syr_25:16_7 Syr_25:16_8 Syr_25:16_9 Syr_25:16_10
Syr:25:16 x x x x x x x x x x
Syr:25:17 πονηρία γυναικὸς ἀλλοιοῖ τὴν ὅρασιν αὐτῆς καὶ σκοτοῖ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ὡς ἄρκος·
Syr:25:17 The wickedness of a woman changeth her face, and darkeneth her countenance like sackcloth. (Sirach 25:17 Brenton)
Syr:25:17 Złość kobiety zmienia wyraz jej twarzy, zeszpeca jej oblicze na kształt niedźwiedzia. (Syr 25:17 BT_4)
Syr:25:17 πονηρία γυναικὸς ἀλλοιοῖ τὴν ὅρασιν αὐτῆς καὶ σκοτοῖ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ὡς ἄρκος·
Syr:25:17 πονηρία, -ας, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί σκοτόω (σκοτ(ο)-, -, -, -, εσκοτω-, σκοτω·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἄρκος v.l. ἄρκτος, -ου, ὁ and ἡ
Syr:25:17 Bezeceństwo Kobiety/żona Do ??? Wizja {Wyobrażenie} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do zabijanego Eph 4:18; W SPRAWIE 9:2; W SPRAWIE 16:10a nazwa specyficzna , która przeszkadza innej osobie od wchodzenia Twarz On/ona/to/to samo Jak/jak Niedźwiedź
Syr:25:17 ponEri/a gunaiko\s a)lloioi= tE\n o(/rasin au)tE=s kai\ skotoi= to\ pro/sOpon au)tE=s O(s a)/rkos·
Syr:25:17 ponEria gynaikos alloioi tEn horasin autEs kai skotoi to prosOpon autEs hOs arkos·
Syr:25:17 N1A_NSF N3K_GSF V4_PAI3S RA_ASF N3I_ASF RD_GSF C V4_PAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSF C N2_NSM
Syr:25:17 wickedness woman/wife to ??? the vision he/she/it/same and also, even, namely to killed Eph 4:18; RE 9:2; RE 16:10a specific name which prevents another person from entering the face he/she/it/same as/like bear
Syr:25:17 wickedness (nom|voc) woman/wife (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed, he/she/it-happens-to-be-???-ing (opt) the (acc) vision (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-is-KILLED-ing, you(sg)-are-being-KILLED-ed, you(sg)-are-being-KILLED-ed (classical), he/she/it-should-be-KILLED-ing, you(sg)-should-be-being-KILLED-ed, he/she/it-happens-to-be-KILLED-ing (opt) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) her/it/same (gen) as/like bear (nom)
Syr:25:17 Syr_25:17_1 Syr_25:17_2 Syr_25:17_3 Syr_25:17_4 Syr_25:17_5 Syr_25:17_6 Syr_25:17_7 Syr_25:17_8 Syr_25:17_9 Syr_25:17_10 Syr_25:17_11 Syr_25:17_12 Syr_25:17_13
Syr:25:17 x x x x x x x x x x x x x
Syr:25:18 ἀνὰ μέσον τῶν πλησίον αὐτοῦ ἀναπεσεῖται ὁ ἀνηρ αὐτῆς καὶ ἀκουσίως ἀνεστέναξεν πικρά.
Syr:25:18 Her husband shall sit among his neighbours; and when he heareth it shall sigh bitterly. (Sirach 25:18 Brenton)
Syr:25:18 Mąż jej zasiądzie do stołu pośród swoich bliskich i wbrew woli przykro wzdychać będzie. (Syr 25:18 BT_4)
Syr:25:18 ἀνὰ μέσον τῶν πλησίον αὐτοῦ ἀναπεσεῖται ἀνηρ αὐτῆς καὶ ἀκουσίως ἀνεστέναξεν πικρά.
Syr:25:18 ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·πίπτω (-, ανα+πεσ(ε)·[σ]-, ανα+πεσ·[σ]- or 2nd ανα+πεσ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἀνα·στενάζω (ανα+στεναζ-, -, ανα+στεναξ-, -, -, -) πικρός -ά -όν
Syr:25:18 W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo By kłaść się leż, cofaj się na Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wzdychać Gorzki
Syr:25:18 a)na\ me/son tO=n plEsi/on au)tou= a)napesei=tai o( a)nEr au)tE=s kai\ a)kousi/Os a)neste/naXen pikra/.
Syr:25:18 ana meson tOn plEsion autu anapeseitai ho anEr autEs kai akusiOs anestenaXen pikra.
Syr:25:18 P A1_ASM RA_GPM D RD_GSM VF_FMI3S RA_NSM N3_NSM RD_GSF C D VAI_AAI3S A1A_APN
Syr:25:18 up/each/by (+acc) middle the neighbor one near, close to; near he/she/it/same to lie down recline, fall back upon the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely ć to sigh bitter
Syr:25:18 up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-LIE DOWN-ed the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) and   he/she/it-TO SIGH-ed bitter ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Syr:25:18 Syr_25:18_1 Syr_25:18_2 Syr_25:18_3 Syr_25:18_4 Syr_25:18_5 Syr_25:18_6 Syr_25:18_7 Syr_25:18_8 Syr_25:18_9 Syr_25:18_10 Syr_25:18_11 Syr_25:18_12 Syr_25:18_13
Syr:25:18 x x x x x x x x x x x x x
Syr:25:19 μικρὰ πᾶσα κακία πρὸς κακίαν γυναικός, κλῆρος ἁμαρτωλοῦ ἐπιπέσοι αὐτῇ.
Syr:25:19 All wickedness is but little to the wickedness of a woman: let the portion of a sinner fall upon her. (Sirach 25:19 Brenton)
Syr:25:19 Małe jest wszelkie zło wobec przewrotności kobiety, toteż spadnie na nią los grzesznika. (Syr 25:19 BT_4)
Syr:25:19 μικρὰ πᾶσα κακία πρὸς κακίαν γυναικός, κλῆρος ἁμαρτωλοῦ ἐπιπέσοι αὐτῇ.
Syr:25:19 μικρός -ά -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κακία, -ας, ἡ πρός κακία, -ας, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι κλῆρος, -ου, ὁ ἁ·μαρτωλός -όν ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:25:19 Mały [zobacz micro] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Źle źle, złośliwość Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Źle źle, złośliwość Kobiety/żona Los Grzeszny By spadać na On/ona/to/to samo
Syr:25:19 mikra\ pa=sa kaki/a pro\s kaki/an gunaiko/s, klE=ros a(martOlou= e)pipe/soi au)tE=|.
Syr:25:19 mikra pasa kakia pros kakian gynaikos, klEros hamartOlu epipesoi autE.
Syr:25:19 A1A_NSF A1S_NSF N1A_NSF P N1A_ASF N3K_GSF N2_NSM A1B_GSM VF_FAO3S RD_DSF
Syr:25:19 small [see micro] every all, each, every, the whole of evil evil, malice toward (+acc,+gen,+dat) evil evil, malice woman/wife lot sinful to fall upon he/she/it/same
Syr:25:19 small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) every (nom|voc) evil (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) evil (acc) woman/wife (gen) lot (nom) sinful ([Adj] gen) (fut opt), he/she/it-happens-to-FALL-UPON (opt) her/it/same (dat)
Syr:25:19 Syr_25:19_1 Syr_25:19_2 Syr_25:19_3 Syr_25:19_4 Syr_25:19_5 Syr_25:19_6 Syr_25:19_7 Syr_25:19_8 Syr_25:19_9 Syr_25:19_10
Syr:25:19 x x x x x x x x x x
Syr:25:20 ἀνάβασις ἀμμώδης ἐν ποσὶν πρεσβυτέρου, οὕτως γυνὴ γλωσσώδης ἀνδρὶ ἡσύχῳ.
Syr:25:20 As the climbing up a sandy way is to the feet of the aged, so is a wife full of words to a quiet man. (Sirach 25:20 Brenton)
Syr:25:20 Czym dla nóg starca wspinanie się po zboczu piaszczystym, tym żona gadatliwa dla spokojnego męża. (Syr 25:20 BT_4)
Syr:25:20 ἀνάβασις ἀμμώδης ἐν ποσὶν πρεσβυτέρου, οὕτως γυνὴ γλωσσώδης ἀνδρὶ ἡσύχῳ.
Syr:25:20     ἐν πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) οὕτως/οὕτω γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ  
Syr:25:20 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pij; stopa Starszy thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Kobiety/żona Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Syr:25:20 a)na/basis a)mmO/dEs e)n posi\n presbute/rou, ou(/tOs gunE\ glOssO/dEs a)ndri\ E(su/CHO|.
Syr:25:20 anabasis ammOdEs en posin presbyteru, hutOs gynE glOssOdEs andri hEsyCHO.
Syr:25:20 N3I_NSF A3H_NSF P N3D_DPM N2_GSM D N3K_NSF A3H_NSF N3_DSM A1B_DSM
Syr:25:20 ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among drink; foot elder thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] woman/wife ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć
Syr:25:20     in/among/by (+dat) drink (acc); feet (dat) elder ([Adj] gen) thusly/like this woman/wife (nom)   man, husband (dat)  
Syr:25:20 Syr_25:20_1 Syr_25:20_2 Syr_25:20_3 Syr_25:20_4 Syr_25:20_5 Syr_25:20_6 Syr_25:20_7 Syr_25:20_8 Syr_25:20_9 Syr_25:20_10
Syr:25:20 x x x x x x x x x x
Syr:25:21 μὴ προσπέσῃς ἐπὶ κάλλος γυναικὸς καὶ γυναῖκα μὴ ἐπιποθήσῃς.
Syr:25:21 Stumble not at the beauty of a woman, and desire her not for pleasure. (Sirach 25:21 Brenton)
Syr:25:21 Nie pozwól się doprowadzić do upadku pięknością kobiety, ani nawet jej nie pożądaj! (Syr 25:21 BT_4)
Syr:25:21 μὴ προσπέσῃς ἐπὶ κάλλος γυναικὸς καὶ γυναῖκα μὴ ἐπιποθήσῃς.
Syr:25:21 μή προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) ἐπί   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι μή ἐπι·ποθέω (επι+ποθ(ε)-, επι+ποθη·σ-, επι+ποθη·σ-, -, -, -)
Syr:25:21 Nie By powalić/spadek {jesień} przedtem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Nie Do długo
Syr:25:21 mE\ prospe/sE|s e)pi\ ka/llos gunaiko\s kai\ gunai=ka mE\ e)pipoTE/sE|s.
Syr:25:21 mE prospesEs epi kallos gynaikos kai gynaika mE epipoTEsEs.
Syr:25:21 D VA_AAS2S P N3E_ASN N3K_GSF C N3K_ASF D VA_AAS2S
Syr:25:21 not to prostrate/fall before upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć woman/wife and also, even, namely woman/wife not to long
Syr:25:21 not you(sg)-should-PROSTRATE/FALL-BEFORE upon/over (+acc,+gen,+dat)   woman/wife (gen) and woman/wife (acc) not you(sg)-should-LONG
Syr:25:21 Syr_25:21_1 Syr_25:21_2 Syr_25:21_3 Syr_25:21_4 Syr_25:21_5 Syr_25:21_6 Syr_25:21_7 Syr_25:21_8 Syr_25:21_9
Syr:25:21 x x x x x x x x x
Syr:25:22 ὀργὴ καὶ ἀναίδεια καὶ αἰσχύνη μεγάλη γυνὴ ἐὰν ἐπιχορηγῇ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.
Syr:25:22 A woman, if she maintain her husband, is full of anger, impudence, and much reproach. (Sirach 25:22 Brenton)
Syr:25:22 Złem jest, bezwstydem i wielką hańbą, jeśli żona utrzymuje swego męża. (Syr 25:22 BT_4)
Syr:25:22 ὀργὴ καὶ ἀναίδεια καὶ αἰσχύνη μεγάλη γυνὴ ἐὰν ἐπιχορηγῇ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.
Syr:25:22 ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) καί ἀν·αίδεια, -ας, ἡ καί αἰσχύνη, -ης, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·χορ·ηγέω (επι+χορηγ(ε)-, -, επι+χορηγη·σ-, -, -, επι+χορηγη·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:25:22 Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość I też, nawet, mianowicie Zuchwalstwo ???????? ???????; nieuprzejmość, bezczelność, brak szacunku, bezczelność, śmiałość, nerw I też, nawet, mianowicie ??? Wielki Kobiety/żona Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zaopatrywać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo
Syr:25:22 o)rgE\ kai\ a)nai/deia kai\ ai)sCHu/nE mega/lE gunE\ e)a\n e)piCHorEgE=| tO=| a)ndri\ au)tE=s.
Syr:25:22 orgE kai anaideia kai aisCHynE megalE gynE ean epiCHorEgE tO andri autEs.
Syr:25:22 N1_NSF C N1A_NSF C N1_NSF A1_NSF N3K_NSF C VA_AAS3S RA_DSM N3_DSM RD_GSF
Syr:25:22 wrath fume, anger, rage and also, even, namely impudence ἀναίδεια αναιδής; rudeness, insolence, lack of respect, effrontery, audacity, nerve and also, even, namely ??? great woman/wife if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to supply the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same
Syr:25:22 wrath (nom|voc) and impudence (nom|voc) and ??? (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) woman/wife (nom) if-ever you(sg)-are-being-SUPPLY-ed, he/she/it-should-be-SUPPLY-ing, you(sg)-should-be-being-SUPPLY-ed the (dat) man, husband (dat) her/it/same (gen)
Syr:25:22 Syr_25:22_1 Syr_25:22_2 Syr_25:22_3 Syr_25:22_4 Syr_25:22_5 Syr_25:22_6 Syr_25:22_7 Syr_25:22_8 Syr_25:22_9 Syr_25:22_10 Syr_25:22_11 Syr_25:22_12
Syr:25:22 x x x x x x x x x x x x
Syr:25:23 καρδία ταπεινὴ καὶ πρόσωπον σκυθρωπὸν καὶ πληγὴ καρδίας γυνὴ πονηρά· χεῖρες παρειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα ἥτις οὐ μακαριεῖ τὸν ἄνδρα αὐτῆς.
Syr:25:23 A wicked woman abateth the courage, maketh an heavy countenance and a wounded heart: a woman that will not comfort her husband in distress maketh weak hands and feeble knees. (Sirach 25:23 Brenton)
Syr:25:23 Duch przygnębiony, twarz zasmucona i rana serca - żona przewrotna; ręce bezwładne i kolana bez siły - taka, która unieszczęśliwia swojego męża. (Syr 25:23 BT_4)
Syr:25:23 καρδία ταπεινὴ καὶ πρόσωπον σκυθρωπὸν καὶ πληγὴ καρδίας γυνὴ πονηρά· χεῖρες παρειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα ἥτις οὐ μακαριεῖ τὸν ἄνδρα αὐτῆς.
Syr:25:23 καρδία, -ας, ἡ ταπεινός -ή -όν καί πρόσ·ωπον, -ου, τό σκυθρωπός (-ή) -όν καί πληγή, -ῆς, ἡ καρδία, -ας, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πονηρός -ά -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) καί γόνυ, γόνατος, τό παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-) ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:25:23 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj I też, nawet, mianowicie Twarz Ciemny I też, nawet, mianowicie Uderzaj/plagę Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Kobiety/żona Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Ręka By zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany I też, nawet, mianowicie Kolano By paraliżować Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo
Syr:25:23 kardi/a tapeinE\ kai\ pro/sOpon skuTrOpo\n kai\ plEgE\ kardi/as gunE\ ponEra/· CHei=res pareime/nai kai\ go/nata paralelume/na E(/tis ou) makariei= to\n a)/ndra au)tE=s.
Syr:25:23 kardia tapeinE kai prosOpon skyTrOpon kai plEgE kardias gynE ponEra· CHeires pareimenai kai gonata paralelymena hEtis u makariei ton andra autEs.
Syr:25:23 N1A_NSF A1_NSF C N2N_NSN A1B_NSN C N1_NSF N1A_GSF N3K_NSF A1A_NSF N3_NPF VM_XMPNPF C N3_NPN VM_XMPNPN RX_NSF D VF2_FAI3S RA_ASM N3_ASM RD_GSF
Syr:25:23 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate and also, even, namely face gloomy and also, even, namely strike/plague heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) woman/wife wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος hand to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened and also, even, namely knee to paralyze who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to ??? the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same
Syr:25:23 heart (nom|voc) poor ([Adj] nom|voc) and face (nom|acc|voc) gloomy ([Adj] acc, nom|acc|voc) and strike/plague (nom|voc) heart (gen), hearts (acc) woman/wife (nom) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) hands (nom|voc) having-been-HANG DOWN-ed (nom|voc) and knees (nom|acc|voc) having-been-PARALYZE-ed (nom|acc|voc) who-/whom-/whichever (nom) not he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (acc) man, husband (acc) her/it/same (gen)
Syr:25:23 Syr_25:23_1 Syr_25:23_2 Syr_25:23_3 Syr_25:23_4 Syr_25:23_5 Syr_25:23_6 Syr_25:23_7 Syr_25:23_8 Syr_25:23_9 Syr_25:23_10 Syr_25:23_11 Syr_25:23_12 Syr_25:23_13 Syr_25:23_14 Syr_25:23_15 Syr_25:23_16 Syr_25:23_17 Syr_25:23_18 Syr_25:23_19 Syr_25:23_20 Syr_25:23_21
Syr:25:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:25:24 ἀπὸ γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας, καὶ δι’ αὐτὴν ἀποθνῄσκομεν πάντες.
Syr:25:24 Of the woman came the beginning of sin, and through her we all die. (Sirach 25:24 Brenton)
Syr:25:24 Początek grzechu przez kobietę i przez nią też wszyscy umieramy. (Syr 25:24 BT_4)
Syr:25:24 ἀπὸ γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας, καὶ δι’ αὐτὴν ἀποθνῄσκομεν πάντες.
Syr:25:24 ἀπό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀρχή, -ῆς, ἡ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί διά αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Syr:25:24 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Początek Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By umierać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Syr:25:24 a)po\ gunaiko\s a)rCHE\ a(marti/as, kai\ di’ au)tE\n a)poTnE/|skomen pa/ntes.
Syr:25:24 apo gynaikos arCHE hamartias, kai di’ autEn apoTnEskomen pantes.
Syr:25:24 P N3K_GSF N1_NSF N1A_GSF C P RD_ASF V1_PAI1P A3_NPM
Syr:25:24 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing woman/wife beginning sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to die every all, each, every, the whole of
Syr:25:24 away from (+gen) woman/wife (gen) beginning (nom|voc) sin (gen), sins (acc) and because of (+acc), through (+gen) her/it/same (acc) we-are-DIE-ing all (nom|voc)
Syr:25:24 Syr_25:24_1 Syr_25:24_2 Syr_25:24_3 Syr_25:24_4 Syr_25:24_5 Syr_25:24_6 Syr_25:24_7 Syr_25:24_8 Syr_25:24_9
Syr:25:24 x x x x x x x x x
Syr:25:25 μὴ δῷς ὕδατι διέξοδον μηδὲ γυναικὶ πονηρᾷ παρρησίαν·
Syr:25:25 Give the water no passage; neither a wicked woman liberty to gad abroad. (Sirach 25:25 Brenton)
Syr:25:25 Nie dawaj ujścia wodzie ani możności rządzenia przewrotnej żonie. (Syr 25:25 BT_4)
Syr:25:25 μὴ δῷς ὕδατι διέξοδον μηδὲ γυναικὶ πονηρᾷ παρρησίαν·
Syr:25:25 μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πονηρός -ά -όν παρρησία, -ας, ἡ
Syr:25:25 Nie By dawać Woda dia eksodus µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Kobiety/żona Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Śmiałości otwartość
Syr:25:25 mE\ dO=|s u(/dati die/Xodon mEde\ gunaiki\ ponEra=| parrEsi/an·
Syr:25:25 mE dOs hydati dieXodon mEde gynaiki ponEra parrEsian·
Syr:25:25 D VO_AAS2S N3T_DSN N2_ASF C N3K_DSF A1A_DSF N1A_ASF
Syr:25:25 not to give water dia-exodus μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] woman/wife wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος boldness openness
Syr:25:25 not you(sg)-should-GIVE water (dat) dia-exodus (acc) neither/nor; Mede (voc) woman/wife (dat) wicked ([Adj] dat) boldness (acc)
Syr:25:25 Syr_25:25_1 Syr_25:25_2 Syr_25:25_3 Syr_25:25_4 Syr_25:25_5 Syr_25:25_6 Syr_25:25_7 Syr_25:25_8
Syr:25:25 x x x x x x x x
Syr:25:26 εἰ μὴ πορεύεται κατὰ χεῖράς σου, ἀπὸ τῶν σαρκῶν σου ἀπότεμε αὐτήν.
Syr:25:26 If she go not as thou wouldest have her, cut her off from thy flesh, and give her a bill of divorce, and let her go. (Sirach 25:26 Brenton)
Syr:25:26 Jeżeli nie trzyma się rąk twoich, odsuń ją od siebie. (Syr 25:26 BT_4)
Syr:25:26 εἰ μὴ πορεύεται κατὰ χεῖράς σου, ἀπὸ τῶν σαρκῶν σου ἀπότεμε αὐτήν.
Syr:25:26 εἰ μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) κατά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:25:26 Jeżeli Nie By iść W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ręka Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ciało {Mięso} Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo
Syr:25:26 ei) mE\ poreu/etai kata\ CHei=ra/s sou, a)po\ tO=n sarkO=n sou a)po/teme au)tE/n.
Syr:25:26 ei mE poreuetai kata CHeiras su, apo tOn sarkOn su apoteme autEn.
Syr:25:26 C D V1_PMI3S P N3_APF RP_GS P RA_GPF N3K_GPF RP_GS VB_AAD2S RD_ASF
Syr:25:26 if not to go down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing hand you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the flesh you; your/yours(sg) ć he/she/it/same
Syr:25:26 if not he/she/it-is-being-GO-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) flesh (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   her/it/same (acc)
Syr:25:26 Syr_25:26_1 Syr_25:26_2 Syr_25:26_3 Syr_25:26_4 Syr_25:26_5 Syr_25:26_6 Syr_25:26_7 Syr_25:26_8 Syr_25:26_9 Syr_25:26_10 Syr_25:26_11 Syr_25:26_12
Syr:25:26 x x x x x x x x x x x x